Sunteți pe pagina 1din 8

 Pădurea cu narcise de la Oșorhei este o arie protejată de

interes național situată în partea centrală a județului Bihor,


comuna Oșorhei.
 Rezervația naturală Pădurea cu narcise de la Oșorheii, cu
o suprafață de 2 ha, este acoperită cu pădure de foioase
(fag, stejar, mesteacăn, alun, tei), unde în pâlcuri,
vegetează o specie protejată de narcisă sălbatică
(Narcissus angustifolius).

Narcisa sălbatică
(Narcissus
angustifolius)
 Pădurea de stejar pufos de la
Mirăslău este o arie protejată situată în
județul Alba pe teritoriul nord-estic al
satului Mirăslău.
 Aria protejată reprezintă o zonă
împădurită în Dealurile Aiudului (în
lunca Mureșului) ce adăpostește alături
de exemplare de stejar pufos (Quercus
pubescens) mai multe specii de arbori și
arbusti ca: arțar tătăresc (Acer
tataricum), porumbar (Prunus spinosa),
corn (Cornus mas), alun (Corylus
avellana), păducel (Crataegus
monogyna), măceș (Rosa canina),
dârmoz (Viburnum lantana) sau migdal Croitorul cenușiu al stejarului
pitic (Amygdalus nana)
(Morimus funereus)
 În sit este semnalată prezența unei a trei
specii de coleoptere protejate prin lege :
croitorul mare al stejarului (Cerambyx
cerdo), rădașcă (Lucanus cervus) și
croitorul cenușiu al stejarului (Morimus
funereus)
 Parcul Dendrologic Bazoș este situat în Bazoșu Nou, comuna
Bucovăț, Timiș.
 Parcul Dendrologic Bazoș s-a născut prin străduința contelui
Ludovic Ambrozy, care a fost ambasador al Imperiului Austro-Ungar
în Statele Unite ale Americii. Între 1909 și 1914 acesta a amenajat și
a populat pădurea aparținând moșiei familiei, cu zeci de specii
botanice provenind de pe continentul nord american, în special de la
arboretumul Universității Harvard.
 Rezervația dendrologică Bazoș se întinde pe 60 hectare, în hotarul
localității Bazoșu Nou și comuna Bucovăț, Timiș. Ea cuprinde
Parcul Mare, Parcul American și mai multe pepiniere destinate
cultivării speciilor exotice. Prin schimb internațional s-a reușit
îmbogățirea fondului botanic la aproape 800 de taxoni, provenind de
pe cinci continente. Are cea mai completă colecție de stejari
americani și carya din țară.

Carya ovata
 Pădurea Bârnova - Repedea este o zonă protejată situată în
estul Moldovei, pe teritoriul județului Iași.
 Situl reprezintă o arie naturală (păduri de foioase, păduri în
tranziție, pășuni, pajiști, terenuri arabile, pâraie tributare văii
Bârladului) încadrată în bioregiunea continentală a Podișului
Central Moldovenesc; ce adăpostește și conservă o gamă
diversă de floră spontană și faună sălbatică.
 Aria naturală dispune de două tipuri de habitate naturale
(Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și Păduri dacice de
stejar și carpen) ce asigură condiții de hrană și viețuire mai
multor specii de mamifere mici, păsări și insecte și protejează
elemente floristice rare.

Brânduşa de toamnă
 Pădurea "Lacurile din Bisoca" este o rezervație
mixtă forestieră botanică și geologică situată pe raza
comunei Bisoca din județul Buzău.
 Rezervația este importantă prin arboretul de pin
silvestru ( Pinus sylvestris). Între pini se văd
succesiuni de specii erbacee, de la cele mezofile spre
cele subtermofile - datorită răririi arboretului (prin
tăierile din ultimul deceniu), și ca o expresie a
modificării climei generale (în sensul creșterii
temperaturilor)
 Din locațiile inițiale de lacuri cu apă dulce, formate în
doline dezvoltate pe gresie cu fund din nămoluri
sedimentate - astazi, ca efect negativ al eroziunii de
suprafață nu au mai ramas decat Lacul Negru si Lacul
Limpede. Dolinele, aflate în faza incipientă de
Pin de pădure
dezvoltare, au versanți domoli și adâncime mica.
 Pădurea adpostește un amfiteatru natural în care se
află o scenă construită din piatră în combinație cu
lemn și unde se desfașoară acțiuni folclorice locale.
 Parcul Național Ceahlău este situat în nord-estul României pe teritoriul
vestic al județului Neamţ.
 Aria naturală dispune de mai multe tipuri de habitate (Păduri aluviale cu
Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae), Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), Păduri acidofile
de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea), Păduri de Larix
decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană, Păduri din Tilio-
Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene, Tufărișuri cu Pinus mugo
și Rhododendron myrtifolium, Pajiști calcifile alpine și subalpine, Peșteri
închise accesului public, Tufărișuri cu specii sub-arctice de Salix,
Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până
la cel montan și alpin, Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din
Alysso-Sedion albi, Fânețe montane, Versanți stâncoși cu vegetație
chasmofitică pe roci calcaroase și Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-
a lungul râurilor montane) ce adăpostesc o gamă diversă de floră și faună
specifică lanțului oriental al Carpaților.

Crucea voinicului (Hepatica transsilvanica)


 https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Arii_protejate
_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia