Sunteți pe pagina 1din 26

Motto: “Educatia este

ceea ce supravetuieste
dupa ce tot ce a fost invatat
a fost uitat” (B.F.Skinner)

Copilul este asemenea unei plante


eliotrope: are nevoie de soare,
mângâiere şi dragoste.

Ceban Ecaterina: Liceul Teoretic “Constantin Stere” s.Abaclia


2014
CALITATEA ÎN EDUCAŢIE

Instituţiile de învăţămînt
preuniversitare
(în continuare notate IÎP) sunt
organizaţii furnizoare de servicii
educaţionale.
IÎP are datoria de a asigura
predarea, învăţarea şi evaluarea
de calitate pentru a contribui la
dezvoltarea personală şi
profesională a elevilor, la
bunăstarea societăţii şi
dezvoltarea sa durabilă.
• Cu toate că s-au propus multe definiţii ale
calităţii, putem defini două direcţii:
- obiectivă- exprimată prin standarde, care
reprezintă respectarea de către IÎP a unor
specificaţii, ce se referă la proces, sistem,
rezultate;
- şi subiectivă- exprimată prin satisfacţia
nevoilor clienţilor faţă de serviciile
educaţionale prestate, care reprezintă
atractivitatea respectivelor servicii.
• Cerinţele beneficiarilor se pot exprima în
termeni cum sunt: “ce ar trebui să ştie şi să
poată face un absolvent?”, “care sunt
condiţiile în care se realizează procesul
educaţional?”etc.

• Standardele sunt un set de criterii pentru


judecarea procesului educaţional, fiind definiţi
ca indicatori.
• Problema calităţii nu ţine doar de competenţa IÎP
sau a unor instituţii, soluţionarea ei necesită
eforturi integrate la toate nivelele:
- global;
- naţional;
- al şcolii superioare;
- al instituţiilor de învăţămînt în multitudinea
factorilor de influenţă asupra calităţii.
• Calitatea nu este o simplă funcţionare a IÎP în
parametrii normali certificată prin acreditare, dar
ceva mai mult – o poziţie de lider pe piaţa
serviciilor educaţionale.
CALITATEA ESTE: CALITATEA NU ESTE:
• Valoarea pe care indivizii,
• Asigurarea funcţionării
comunităţile şi societatea o
instituţiei de învăţămînt.
acordă serviciilor educaţionale
precum şi educaţiei în
ansamblu.
• Definită în pimul rând de • Caliate definită de specialişti.
beneficiarii serviciilor
educaţionale. • Produsă “la comandă” prin
• Construită pe valori efectul unei legi sau al altui act
împărtăşite. normativ.
• Produsă în primul rînd de • Condiţionată numai de bani şi
oameni. resurse umane.
• O strategie care afectează
toate activităţile instituţiei de • O strategie care afectează doar
învăţămînt, indiferent dacă au produsele şi serviciile.
sau nu legătură directă cu
serviciul sau produsul.
CALITATEA ESTE: CALITATEA NU ESTE:
• Definită prin negociere între
• Impusă pe cale ierarhică.
instituţia de învăţămînt şi
comunitate şi asumată în
parteneriat.
• În permanentă evoluţie şi • Un set de proceduri, imuabile,
transformare, în funcţie de date o dată pentru totdeauna.
nevoile, şi ele în evoluţie, ale
indivizilor, comunităţilor şi
societăţii.
• Metodologia orientată mai ales
• Bazată pe oprirea şi corecţia
spre prevenire. Se urmăreşte
erorilor.
ca lucrurile să se facă
“din prima”.

• Asigurată exclusiv prin


• Iniţiată prin autoevaluare şi
evaluare externă.
inter-evaluare.
FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA
EDUCAŢIEI
• În programul actual de reformă a educaţiei,
calitatea educaţiei, accesul la educaţie, educaţia
timpurie, parteneri în educaţie, în contextul
mare al educaţiei pentru dezvoltare durabilă,
sunt considerate priorităţi.
• Practica a demonstrat că realizarea acestor
priorităţi, în special cea a unei educaţii de
calitate, depinde de interferenţa mai multor
factori.
Factorii care influenţează calitatea în
educaţie se referă la:

Profesor Sfera de interese


Elevi Activităţile
Spaţiul de învăţare extracurriculare
Materialul didactic Consilierea şi
orientarea
Strategiile utilizate
Evaluarea
ROLUL PROFESORULUI
• Rolul profesorului în procesul de predare-învăţare
este esenţial.Pentru a fi eficienţi, profesorii trebuie să
se folosească de o rezervă impresionantă de talent şi
abilităţi pedagogice, precum şi de calităţi specific
umane
• El are sarcina de a facilita şi intermedia învăţarea, de
a fi partener în învăţare, de a-i ajuta pe elevii săi să
înţeleagă, să argumenteze puncte de vedere proprii,
de a alege strategii adecvate prin care să-i
pregătească pe elevi să facă faţă şi să se integreze
optim unei societăţi aflate într-o dinamică fără
precedent.
ROLUL ELEVILOR
• Rolul elevilor este de a fi activi!
• Activ este elevul care depune efort de reflecţie
personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o
acţiune mintală de căutare, de cercetare şi
redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor
cunoştinţe.
• Din experienţa proprie, am observat că indicatorii de
calitate pentru elevi sunt: comportamentul, ţinuta,
disciplina, cunoştinţele, atitudinea, abilităţile,
capacităţile şi deprinderile.
SPAŢIUL DE ÎNVĂŢARE

Actul educaţional se finalizează cu rezultate


de calitate dacă ambientul / spaţiul de învăţare
îndeplineşte câteva condiţii strict necesare:
* Dotat cu mijloace şi resurse
* Estetic
* Funcţional
* Stimulativ
* Plăcut
* Confortabil
* Specializat
* Relevant
* Multifuncţional
* Modern
MATERIALUL DIDACTIC ŞI MIJLOACELE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
Privit ca un ajutor important în desfăşurarea
activităţii didactice la clasă, materialul didactic şi
mijloacele de învăţământ trebuie folosite ca un
stimulent pentru elevi, pentru crearea unui mod
atractiv de a învăţa, fiind o necesitate.
Acestea nu trebuie să existe doar pentru a
decora clasa, ci trebuie utilizate în mod concret la
lecţii. Implicarea elevilor în crearea materialelor , le
trezeşte interesul şi le facilitează înţelegerea
mesajului pe care urmărim să-l transmitem.
Este necesar ca
materialele şi mijloacele
utilizate să îmbine
permanent tradiţionalul
cu modernul, utilul cu
plăcutul, teoria cu
practica, pentru a evita
monotonia, dar fără a
cădea în extrema
cealaltă.
STRATEGIILE UTILIZATE
• Strategia didactică este coroborarea acţiunilor
întreprinse pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor
cu resursele, conţinuturile şi procedurile de
monitorizare evaluare
• În elaborarea strategiilor didactice, orientarea
modernă a determinat noi roluri pentru fiecare
participant la actul învăţării, noi modalităţi de
realizare a învăţării, alte perspective de evaluare.
• Strategiile interactive sunt indispensabile pentru
asigurarea calităţii educaţiei, fiind caracterizate în
primul rând de dinamism. Ele stimulează o
cunoaştere activă, prin participări şi asocieri la
situaţii practice, învăţarea fiind un proces activ şi
constructiv .
• Strategiile didactice interactive au
un rol important în dezvoltarea
capacităţilor / abilităţilor sociale,
de comunicare între participanţi,
prin promovarea lucrului în
echipă. Un plus al strategiilor
didactice interactive, comparativ
cu lucrul individual, constă în
faptul că grupul repartizează
sarcinile între membrii săi, iar
bucuria reuşitei este mai mare
dacă este împărtăşită cu ceilalţi.
Baza acestor strategii este
căutarea-cercetarea, învăţarea
prin sprijin reciproc stimulând
astfel participările individuale,
antrenând întreaga personalitate
a participanţilor: abilităţi
cognitive, afective, volitive,
sociale.
SFERA DE INTERESE

Rezultatele procesului instructiv-


educativ sunt mult mai de calitate dacă se
selectează conţinuturile învăţării din sfera
de interese ale elevilor , în concordanţă
cu programa şcolară şi cerinţele
societăţii actuale. Elevii sunt mult mai
atenţi şi mai receptivi la informaţiile care
vin din, despre şi pentru aspiraţiile
generaţiei lor.
ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE

Cercetările de specialitate au arătat că, datorită


activităţilor extracurriculare ,este sporită calitatea
actului educaţional ,în condiţiile în care acestea sunt
realizate ritmic, dacă sunt variate şi diverse,având
scopuri şi obiective stabilite în conformitate cu
orele de curs obişnuite.
Câteva exemple de îmbinări ale activităţii şcolare
cu cea extraşcolară :
* Istorie, geografie, ştiinţe – excursie tematică.
*Limba română – dramatizare, program artistic
*Educaţie fizică – dans şi competiţii sportive
*Educaţie civică – vizite la diferite instituţii, etc.
CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA
Rolul consilierii este acela de a preveni situaţiile de criză
personală, educaţională şi socială, urmărindu-se dezvoltarea
personală şi inserţia socială a elevilor. Aceste activităţi au ca scop
cultivarea imaginilor de sine pozitive, responsabilitatea
personală faţă de sine şi ceilalţi, faţă de societate în ansamblu,
creşterea capacităţilor de luare a deciziilor, păstrarea echilibrului
în situaţii de succes sau eşec, creşterea rezistenţei la frustrare, la
critică, pentru o autoevaluare realistă a potenţialului propriu,
pentru cunoaşterea clară a calităţilor personale şi a punctelor
slabe.
Prin consiliere şi orientare, se pregătesc elevii pentru viaţă,
pentru ca aceştia să devină capabili să se ajute singuri, să se
înţeleagă atât pe ei cât şi realitatea înconjurătoare, să-şi dezvolte
capacităţi de afirmare a potenţialului individual în mod
independent sau în cadrul grupului din care fac parte.
SĂ-I PREGĂTIM PENTRU VIITOR !
EVALUAREA
• În ceea ce priveşte evaluarea, metodele de evaluare sunt
factorii principali în sporirea calităţii educaţiei şcolare. Ele
constituie căile pe care le urmează cadrul didactic împreună
cu elevul/elevii săi în demersul evaluativ.
• Metodele de evaluare se împart în: metode tradiţionale de
evaluare şi metode moderne, alternative şi complementare
de evaluare. Caracterul complementar al noilor metode
implică faptul că acestea completează arsenalul
instrumentar tradiţional (metode orale, scrise, practice) şi
se pot utiliza simultan în procesul evaluativ. Caracterul
alternativ presupune o înlocuire cvasitotală a metodelor
clasice cu cele moderne.
• În concluzie, evaluarea
este etapa procesului
instructiv-educativ prin
care se scot în evidenţă
standardele de calitate
ale actului educaţional ,
în fiecare dinte etapele
lui.
• În urma evaluării, se pot
stabili, dacă este cazul,
măsuri pentru
îmbunătăţirea activităţii
cu elevii.
Va multumesc pentru atentie!