Sunteți pe pagina 1din 12

COLEGIUL TEHNIC ION CREANGA

TG. NEAMT
Norme generale pentru întocmirea
desenelor tehnice

Lecţie de formare priceperi şi deprinderi tehnice


Competenţe derivate :

•– să identifice materialele şi instrumentele necesare


întocmirii desenelor tehnice
La sfârşitul lecţiei elevii •– să utilizeze instrumentele la realizarea construcţiior
îşi vor forma priceperi grafice
şi deprinderi de a •– să identifice elementele unui standard
realiza diverse •– să identifice tipurile de linii utilizate în desenul tehnic
construcţii grafice cu
•– să execute linii utilizate în desenul tehnic
ajutorul insrumentelor
respectând anumite •–să identifice elementele grafice ale unui format
reguli. •–să definească indicatorul
•–să completeze utilizând scrierea standard indicatorul

Conţinuturi ce urmează a fi
aprofundate prin aplicaţii :

Tipuri de standarde
Elemente de standardizare
În desenul tehnic, standardizarea reprezintă activitatea tehnico-ştiinţifică organizată,
desfăşurată în scopul sistematizării convenţiilor de reprezentare, a proiectării formei şi
dimensiunilor pentru realizarea produselor.
Standardul este un document legal şi obligatoriu. Fiecare standard cuprinde următoarele
informaţii:
– indicativul format din siglă şi numărul standardului;
– anul ultimei ediţii (ediţia în vigoare);
– titlul.
Exemple de standarde româneşti :

Indicativul standardului

SR ISO 10209-1 : 1996 Termeni referitori la desenul tehnic

siglă
număr an titlu
standard ediţie standard

Indicativul standardului

STAS 103 - 84 Desene tehnice. Linii

siglă număr an titlu


standard ediţie standard
TIPUL DENUMIREA
REPREZENTARE EXEMPLE DE UTILIZARE
LINIEI LINIEI
Contur, muchii vizibile,
Continuă Groasă
chenar
Linii ajutătoare, linii de
Subţire
cotă, haşuri
Subţire Linii de ruptură în piese
ondulată metalice
Subţire zig- Linii de ruptură în piese
zag din lemn
Contururi şi muchii
Întreruptă Groasă
acoperite
Contururi şi muchii
Subţire
acoperite
Linie punct Subţire Axa de simetrie
Mixtă
Traseul de secţionare

Groasă Prescripţii speciale


Linie două Conturul pieselor
Subţire
puncte învecinate

Linii utilizate în desenul tehnic:


În desenul tehnic, liniile reprezintă “alfabetul” necesar citirii desenului. Conform
STAS 103-84, se folosesc patru tipuri de linii (linie continuă, linie întreruptă, linie
punct, linie două puncte) şi două clase de grosime (linie groasă, linie subţire).
Formatul
Formatul reprezintă spaţiul delimitat pe coala de desen pentru decuparea copiei
desenului original. Conform SR ISO 5457: 1994, formatele standardizate sunt:

Format AO A1 A2 A3 A4

Dimensiuni 841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x 297
a x b [mm.]

a
Elementele grafice obligatorii ale formatului sunt:
• chenar,
• fâşie de îndosariere,
• conturul exterior al indicatorului,
• reperele de centrare
Indicatorul
Standardul SR ISO 7200:1994 nu prevede un anumit tip de indicator. Dimensiunile maxime ale indicatorului
sunt de 170 mm (lungime) şi 56 mm (lăţime). Pentru execuţia desenelor tehnice în şcoli, propun următorul
tip de indicator.

Aşezarea indicatorului pe
format
VĂ MULŢUMESC
PENTRU ATENŢIA
ACORDATĂ!