Sunteți pe pagina 1din 28

Tema 2 : Evaluarea

rezultatelor activităţii la
nivel macroeconomic
Cuprins:
1. Sistemul Conturilor Naţionale şi
agregatele lui;
2. Principalii indicatori macroeconomici
şi sorelaţiile lor;
3. Metodele de evaluare ale PIB-ului;
4. Indicatorii nominali şi reali.
1.Sistemul Conturilor Naţionale şi
agregatele lui
• Sistemul Conturilor Naţionale (SCN) sau
Contabilitatea Naţională (CN) constituie principalul
sistem de evidenţă şi analiză macroeconomică
utilizat în statistica internaţională, al cărui obiect
este de a oferi o prezentare cantitativă, agregată,
completă şi coerentă a realităţii economice într-o
perioadă de timp sau la un moment dat.

În SCN, circuitul fluxurilor poate fi prezentat sub forma:


• conturilor de activitate ale agenţilor economici;
• conturilor sectoarelor economice;
• conturilor macroeconomice
Reducerea sectorului legal este
influenţat de un şir de factori, inclusiv:
• instabilitatea politică;
• starea de criză a economiei;
• încălcarea dreptului de
proprietate;
• fiscalitatea excesivă;
• imperfecţiunea sistemului de
evidenţă a activităţii micului
business.
2. Principalii indicatori
macroeconomici şi corelaţiile lor
• SCN cuprinde totalitatea indicatorilor
macroeconomici care măsoară rezultatele
activităţii economice din întreaga economie
naţională.
• Principalii indicatori macroeconomici, care reflectă
starea şi proporţiile economiei naţionale, sunt:
• produsul intern brut, PIB;
• venitul naţional brut,VNB;
• produsul intern net, PIN;
• venitul naţional net, VNN / venitul naţional, VN;
• venitul personal, VP;
• venitul personal disponibil, VPD.
Produsul Intern Brut (PIB)
• Produsul Intern Brut (PIB) exprimă valoarea
monetară de piaţă a bunurilor şi serviciilor finale
produse într-o perioadă de timp, de regulă un an,
de toţi agenţii economici rezidenţi autohtoni şi
străini care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul
ţării date.
• În determinarea PIB, se evaluează valoarea
bunurilor şi serviciilor finale, destinate consumului
(personal sau de producţie). În acest indicator, nu
se include valoarea bunurilor intermediare, care
sunt utilizate în procesul de producţie.
• În cadrul evaluării PIB-ului, se exclude dubla
înregistrare (double accounting) şi tranzacţiile
neproductive, de tipul: revânzărilor de bunuri,
plăţilor de transfer private şi publice; tranzacţiilor
financiare cu hârtii de valoare.

Indicatorul PIB, este imperfect, deoarece:


• nu reflectă priorităţile sociale (sănătatea naţiunii,
protecţia mediului ambiant);
• ignoră rezultatele sferei de autodeservire;
• include producţia cu destinaţie de apărare.
• Pentru depăşirea acestor imperfecţiuni, în anii 70 ai
sec.XX, economiştii americani W.Nordhaus şi J.Tobin
au elaborat concepţia unui nou indicator –
„bunăstarea economică netă”.

• Ideea constă, pe de o parte, în reflectarea mai


amplă a rezultatelor economiei naţionale, ce
contribuie la creşterea bunăstării sociale, iar pe de
altă parte, în înlăturarea din indicatorul agregat a
componentelor distrugătoare pentru societate).
Venitul Naţional Brut
(VNB)
• Venitul Naţional Brut (VNB) reprezintă veniturile
primare obţinute de rezidenţii ţării date din
activitatea economică şi din proprietate atât în
interiorul ţării, cât şi în exteriorul ei pe parcursul unui
an.
• Între indicatorii VNB şi PIB, există următoarea
corelaţie:
VNB = PIB + soldul veniturilor din străinătate
Produsul Intern Net (PIN)
• Produsul Intern Net (PIN) reprezintă valoarea
monetară a bunurilor şi serviciilor finale
produse timp de un an, rămase după
înlocuirea capitalului fix uzat (A):
PIN = PIB – A,
unde: A – valoarea amortizării capitalului fix;
Venitul Naţional Net
(VNN)
• Venitul Naţional Net (VNN), iar în redacţia actuală a
SCN, Venitul Naţional (VN) reprezintă diferenţa
dintre venitul naţional brut (VNB) şi valoarea
amortizării capitalului fix:
VNN = VNB – A.

• În esenţa sa, venitul naţional (VN) cuprinde


veniturile obţinute de proprietarii factorilor de
producţie (pământ, muncă, capital,
antreprenoriat).
Venitul Personal (VP)
• Venitul Personal reprezintă veniturile menajelor
obţinute din activitate, proprietate şi plăţi de
transfer pe parcursul unui an. Venitul personal se
apreciază în baza venitului naţional cu excluderea
asigurărilor sociale, impozitelor indirecte, profiturilor
nedistribuite ale corporaţiilor, impozitelor pe profit
ale firmelor şi includerii transferurilor sociale.
VP =venitul naţional net / venitul naţional – asigurările
sociale – impozitele indirecte – profiturile nedistribuite
ale corporaţiilor – impozitele pe profit ale firmelor +
transferurile sociale
Venitul Personal
Disponibil (VPD)
• Dacă, din venitul personal al menajelor, se
scad impozitele pe venit (directe) şi alte
taxe nonfiscale achitate statului, se obţine
venitul personal disponibil (VPD), care
caracterizează mai exact bunăstarea
populaţiei şi este utilizat pentru consum (C) şi
economii (S):
VPD = VP – impozite directe – taxe.
3. Metodele de evaluare
ale PIB-ului
Sub aspectul „ciclului de viaţă”, PIB-ul poate fi
prezentat ca totalitatea proceselor:
• de producţie, cu participarea diferiţilor agenţi
economici;
• de consum (personal sau investiţional);
• de repartiţie a veniturilor, obţinute în urma
producţiei PIB-ului.
Există 3 metode de
evaluare a PIB-ului:
• Metoda de producţie sau metoda fluxului valorilor
adăugate, care se calculează prin însumarea
valorilor adăugate;
• Metoda utilizării finale sau metoda fluxului de
cheltuieli, care presupune însumarea tuturor
cheltuielilor;
• Metoda de repartiţie sau metoda fluxului de
venituri, care constă în agregarea veniturilor
factorilor de producţie.

Mărimea PIB-ului obţinută prin fiecare din cele trei


metode trebuie să fie egală!!!
Evaluarea PIB-ului prin metoda producţiei
(fluxului valorilor adăugate):
• În procesul de producţie a produsului naţional,
fiecare firmă îşi aduce „aportul” său, în formă de
valoare nou-creată – valoare adăugată.
• PIB-ul reprezintă suma valorilor adăugate (VA)
realizate de către toţi producătorii – rezidenţi în
interiorul unei economii naţionale, în decursul unei
perioade de timp (un an). Prin excluderea
consumului intermediar, această metodă permite
evitarea „dublei înregistrări” în cadrul evaluării
volumului PIB-ului.
Determinarea sumei
valorii adăugate :
Valoarea
Încasarea Valoarea
Firma, consumului
totală, adăugată,
produsul ei intermediar,
u.m. u.m.
u.m.

Gospodărie fermieră, grâu 5 0 5

Moară, făină 8 5 3

Fabrica de panificaţie,
17 8 9
pâine

Magazinul, pâine 25 17 8

Total 55 30 25
Determinarea PIB-ului prin
metoda fluxului de cheltuieli
• La utilizarea metodei respective, se are în vedere
cererea agregată pentru producţia inclusă în PIB,
revendicată de diferiţi cumpărători, ce suportă
cheltuieli pentru procurarea bunurilor şi serviciilor
finale.
Pot fi evidenţiate următoarele categorii de cheltuieli:
• cheltuieli de consum ale menajelor (C);
• cheltuieli investiţionale private brute (Ib);
• achiziţii publice de bunuri şi servicii (G);
• cheltuieli legate de sectorul străinătate – exportul
net de bunuri şi servicii (Xn).
• În orice ţară, PIB-ul constituie totalitatea cheltuielilor
tuturor agenţilor macroeconomici şi poate fi
exprimat prin următoarea ecuaţie:
Y = C + Ib + G + Xn .

• Egalitatea producţiei (PIB) şi a cheltuielilor


totale reprezintă identitatea fundamentală
macroeconomică, utilizată în SCN.
Evaluarea PIB-ului după
metoda fluxului de venituri
Pentru evaluarea PIB-ului, la stadiul repartiţiei, se
însumează toate veniturile primare, achitate din
valoarea adăugată a firmelor. La veniturile primare se
referă:
• remunerarea salariaţilor în sectorul privat (W) şi
asigurările sociale;
• impozitele indirecte (Ti) – taxa pe valoare adăugată
(TVA), accize, taxa vamală;
• profitul brut din activitatea de producţie (B).
• Prin urmare, evaluarea PIB-ului prin metoda fluxului
de venituri poate fi exprimată prin formula:
Y = W + r + R + B + Ti + A – S ,
• unde: W – salariul, r – venitul şi dobânda pe
proprietate, R – plăţile de rentă, B – profitul brut,
A – amortizarea, Ti – impozitele indirecte, S –
subvenţiile.
4. Indicatorii nominali şi
reali. Indicii preţurilor
• PIB-ul nominal reflectă rezultatele activităţii
economice anuale în preţurile anului curent.
Mărimea PIB-ului nominal reflectă atât volumul
producţiei, cât şi nivelul preţurilor.
• PIB-ul real reprezintă valoarea bunurilor produse în
anul curent, evaluate în preţurile anului de referinţă.
Deflatorul PIB-ului

PIB nom.
Deflatorul PIB 
PIB real
Indicele Paasche
Indicele Laspeyres
Indicele Fisher
Exemplu:
• După datele tabelului 17.3, considerând anul de
referinţă 2007, determinaţi pentru anii 2007-2009:
• PIB-ul nominal,
• PIB-ul real,
• Deflatorul PIB-ului.

Preţul Volumul de Preţul Volumul de


Anii bunului X, producţie al bunului Y, producţie a
u.m. bunului X, u.m. bunului Y,
unităţi unităţi
2007 1 100 5 50
2008 2 150 6 100
2009 3 200 7 300
Rezolvare:
a) calcularea PIB-ului nominal
2007 (1 u.m. × 100) + (5 u.m. × 50) = 350 u.m.
2008 (2 u.m. × 150) + (6 u.m. × 100) = 900 u.m.
2009 (3 u.m. × 200) + (7 u.m. × 300) = 2700 u.m.

b) calcularea PIB-ului real (anul de referinţă – 2007)


2007 (1 u.m. × 100) + (5 u.m. × 50) = 350 u.m.
2008 (1 u.m. × 150) + (5 u.m. × 100) = 650 u.m.
2009 (1 u.m. × 200) + (5 u.m. × 300) = 1700 u.m.

c) calcularea deflatorului PIB-ului


2007 350 u.m. : 350 u.m. × 100% = 100.0%
2008 900 u.m. : 650 u.m. × 100% = 138.5%
2009 2700 u.m. : 1700 u.m. × 100% = 158.8%