Sunteți pe pagina 1din 11

GLANDA MAMARA

- formată structuri hormono-


dependente,
- din 15-20 lobi independenţi
o glande mamare elementare,
- separaţi prin ţesut conjunctiv,
bogat în celule adipoase.
- Fiecare lob mamar
oglandă tubulo-acinoasă
compusă,
oputernic ramificată,
oun canal principal
ose deschide la nivelul
mamelonului.
GLANDA MAMARĂ ÎN REPAUS
- acoperite de tegument
- înglobate într-un ţesut conjunctiv adipos.
Învelişul cutanat
- zonă periferică – tegument
- regiune centrală- aria mamelonară,
omamelon
oareola mamelonară
Mamelonul
- proeminenţă tegumentară,
- forma cilindro-conică,
- se deschid canalele galactofore.
- Tegumentul
ohormonodependent
osubţire,
oculoare roz / roz-brun.
- În interior
oţesut conjunctiv dens,
ofascicule elastice,
ofibre musculare netede,
ovase mai ales vene cu pereţi subţiri
ocorpusculi tactili.
oIn ax - canalele galactofore,
o se deschid prin pori,
o la baza mamelonului se dilată,
    sinusul galactofor (rezervor de lapte)
Areola mamelonară
- tegument pigmentat
oculoare roz
osuprafaţă neregulată
olăţime de 1-2 cm
o glande sudoripare şi sebacee,
ofoliculi piloşi
oglande cutanate modificate
 Glandele Montgomery
  glande mamare accesorii,
 proemină la suprafaţa tegumentului
oÎn dermul subiacent
fibre musculare netede orientate longitudinal şi circular
muşchiul areolo-mamelonar.
Histotogic
- 15-20 lobi
- glandă tubulo-alveolară
- devine complet stucturalizată doar în gestaţie sau mai precis în
decursul lactaţiei.
La femeia adultă, negravidă,
- lobii sunt separaţi prin septe conjunctive
adipoase,
- din dermul profund (reticular)
- constituiţi dintr-un sistem canalicular excretor, fără
formarea acinilor glandulari.
- se dezvoltă prin înmugurirea epidermului aflat la
vârful mamelonului,
- iau naştere o serie de cordoane celulare,
- care vor da naştere canalelor galactofore.
- Canalele galactofore
ose ramifică dând naştere în fiecare lob la canale
interlobulare
intralobulare
Canalele galactofore
- lumen mare,
- căptuşit de un epiteliu stratificat cilindric
- teacă conjunctivo-elastică
- Spre orificiul de deschidere epiteliul devine
stratificat pavimentos.
Canalele sau ductele interlobulare
- au lumen de mărime medie,
- neregulat, festonat,
- perete format din
otunică conjunetivo-elastică
oepiteliu bistartificat.
- Stratul profund - celule mioepiteliale,
- Stratul superficial prin celule cubo-cilindrice.
Canalele sau ductele intralobulare
- lumenul cel mai mic,
- rotund,
- delimitat de două rânduri de celule dispuse pe MB.
- profund - celule mioepiteliale aşezate discontinuu,
- superficial este format din celule de
forma poliedrică.
- În glanda mamară "în repaus"
canalicule intralobulare se termină
o  în fund de sac,
o  muguri celulari plini, "muguri de
aşteptare",
 în sarcină şi lactaţie vor da naştere
acinilor secretorii.
Stroma
- densă
onefuncţională
o  din dermul reticular,
o în jurul ductelor mari şi medii
-  stromă funcţională
odispusă intralobular, pericanalicular.
o ţesut conjunctiv lax bogat în celule,
provenit din dermul superficial (papilar).
GLANDA MAMARĂ ÎN GESTAŢIE
Învelişul cutanat
- devine intens pigmentat de culoare
brună,
- parţial se va menţine şi după
naştere.
- Venele superficiale se dilată, devin
evidente,
- glandele mamare accesorii cresc,
- Componenta parenchim-stromă
ose dezvoltă
ohipertrofia mamelei
oproliferarea componentei epiteliale
în detrimentul stromei.
ostadiul proliferativ, până în luna a IV-
a
ostadiul secretor, în lunile V-IX.
Stadiul proliferativ
- extinderea sistemului canalicular
- constituirea acinilor secretori.
- expansiunea parenchimului se
realizează în detrimentul stromei
conjunctivo-adipoase,
- Acinii secretori
oformă rotundă,
otapetaţi cu un epiteliu simplu
cilindric dispus pe o MB.
ocelule mioepiteliale.
oLa sfârşitul lunii a IV-a, morfologic
glanda este complet structuralizată,
aptă funcţional pentru secreţie.
Stadiul secretor
- eliberarea unui lichid seros,
- colostru.
- proliferarea canaliculo-epitelială
încetează,
- creşterea în volum este determinată
de secreţia şi acumularea colostrului.
- Celulele acinoase secretorii
oîn citoplasmă apar picături de
grăsime
ogranulaţii refringente;
oîn lumenul acinilor se află fagocite
cu picături de grăsimi şi granule
protetice,
oconstruind aşa-numiţii “corpusculi
de colostru”.
 
GLANDA MAMARĂ ÎN LACTAŢIE
- devine funcţională în decursul primelor zile după naştere
Histologic
- puternic lobulară,
- raportul stromă-parenchim este inversat faţă de glanda mamară în
repaus.
- elementele parenchimului predomină,
- stroma redusă
osepte interlobulare formate
ofascicule colagene subţiri şi fibre de reticulină,
obogată reţea capilară periacinoasă.
- În parenchim
oacini secretori,
ostructură este dependentă de faza lor funcţională:
 elaborare,
 secreţie,
 refacere.