Sunteți pe pagina 1din 17

ÎNVĂȚAREA PRIN

COOPERARE, ELEMENT
FUNDAMENTAL AL
PROCESULUI
EDUCAȚIONAL
Motto: “Nu-i înveţi pe
alţii ceea ce vrei, nu-i
înveţi ceea ce ştii, ci
îi înveţi ceea ce
eşti…”
Învăţarea prin cooperare - o strategie de
instruire structurată şi sistematizată a
grupurilor mici de elevi, astfel încât
aceştia să poată lucra împreună urmând
ca fiecare membru al grupului să-şi
îmbunătăţească performanţele proprii şi
să contribuie la creşterea
performanţelor celorlalţi membrii ai
grupului. ( Johnson R., Johnson D.,
Holubec E., 1994)
,,Învăţarea prin cooperare se referă la o varietate de metode de predare in care elevii
lucrează în grupuri mici pentru a se ajuta unii pe alţii în învăţarea conţinutului academic. nȊ
clasele cooperante se aşteaptă ca elevii să se ajute unii pe alţii, să discute unii cu alţii, să-şi
verifice nivelul curent de cunoaştere şi să umple lacunele în înţelegere unii altora.” (Slavin,
R.,1995)
,,Învăţarea cooperativă este o metodă
didactică bazată pe organizarea, în funcţie
de
obiectivele operaţionale bine stabilite, a unei
munci colective fondate pe
complementaritate,
orientate spre asigurarea aspectului social al
învăţării şi care vizează dezvoltarea
deprinderilor
de comunicare interpersonală, a
interacţiunilor, competenţelor şi
comportamentelor sociale ale
CARE SUNT
CARACTERISTICILE LA:
- ÎNVĂŢAREA PRIN
COOPERARE,
- ÎNVĂŢAREA PRIN
COMPETIȚIE,
- ÎNVĂŢAREA INDIVIDUALĂ?
 
Cooperare Competiţie Individualism
“Ne scufundăm sau înotăm “Eu înot şi tu te scufunzi sau eu mă
Motto împreună”
Caracteristici
scufund şi tu înoţi”
“Fiecare pe cont propriu”

Indivizii conlucrează la atingerea Indivizii lucrează în competiţie


Indivizii lucrează individual pentru a
obiectivelor comune. Ei colaborează pentru atingerea unui obiectiv pe
atinge obiective de învăţare fără să
pentru a învăţa mai bine sau pentru a-i care doar unul sau câţiva dintre ei îl
relaţioneze cu alţi colegi.
ajuta pe alţii să înveţe mai bine. pot atinge.

• Se lucrează individual;
 Activităţi în grupuri mici,  Se lucrează individual;
 Eforturi pentru a fi mai bun
Forma tipică de organizare

adesea eterogene;  Se fac eforturi pentru a obţine


decât colegii;
 Se depun eforturi pentru ca toţi reuşite individuale;
 Ceea ce este benefic pentru
membrii grupului să obţină  Ceea ce este benefic pentru
rezultate bune; propria persoană este în
propria persoană nu are nicio
 Ceea ce este benefic pentru propria detrimentul celorlalţi;
importanţă pentru ceilalţi;
persoană este benefic şi pentru  Se celebrează reuşita
 Reuşita personală este celebrată;
ceilalţi; personală şi eşecul
 Răsplata este considerată
 Reuşitele grupului sunt celebrate; celorlalţi;
 Răsplata este nelimitată; nelimitată;
 Ierarhizare sau reprezentare
 Evaluarea prin compararea  Evaluare prin compararea
printr-o curbă grafică de la
performanţelor în raport cu criterii performanţelor în raport cu
“cel mai bun” la “cel mai
prestabilite. criterii prestabilite.
slab”.
Rolurile elevilor:
Verificatorul – verifică dacă toată lumea înţelege
ce se lucrează;
Cititorul – citeşte materialele scrise pentru grup;
Iscoada – caută informaţiile necesare la alte
grupuri sau, ocazional, la profesor;
Cronometrul – are grijă la grupul să se
concentreze pe sarcină şi ca lucrul să se
desfăşoare în limitele de timp stabilite;
Ascultătorul activ – repetă sau reformulează ce
au spus alţii;

 
Interogatorul – extrage idei de la toţi membri grupului;
Rezumatorul – trage concuziile în urma discuţiilor în aşa fel încât să aibă sens;
Încurajatorul – felicită, ajută, încurajează fiecare membru al grupului;
Responsabilul cu materialele – distribuie şi adună materialele necesare.
 
METODE MODERNE CE STIMULEAZA INVATAREA PRIN
COOPERARE:
- Metoda învățării reciproce,
- Metoda mozaicului,
- Cubul,
- Tehnica Florii de nufăr,
- Diagrama Cauză-Efect,
- Explozia stelară.
- Pălăriile gânditoare,
- Masa rotundă simultană,
- Tehnica blazonului, etc.
Managementul lucrului în echipă
Grupele își expun
Copiii lucrează în
Fixarea grupului Profesorul ideile sau
cadrul unei grupe,
și a sarcinii de monitorizează produsele muncii
colaborează în
lucru toate grupele lor (desene,
realizarea sarcinii
schițe)

Constatarea
Completarea, între
întregului Feed-back acordat Feed-back acordat
grupe, a ideilor, a
realizat: de copii copiilor din de profesori
cunoștințelor sau a
învățarea grupe diferite
produselor realizate
propriu-zisă
Avantajele și dezavantajele învățării
prin cooperare:
AVANTAJE DEZAVANAJE

- Apar idei mai multe şi mai bune; - Impunerea lucrului în echipă nu va


- Copiii învaţă unul de la altul, nu reuşi întotdeauna să integreze
doar de la profesor; copiii timizi şi cu deficienţe majore
- Încurajează contribuţia personală; de comunicare;
- Aprecierea diversităţii;
- Copilul intră în contact cu alte - Productivitatea unor copii poate
opinii decât ale sale, acestea scădea uneori, atunci când sunt
obligându-l să ţină seama de ele; obligaţi să colaboreze cu alţi copii;
- Se impune depăşirea restricţiei
autoimpuse de a interacţiona cu
copiii cu fond cultural asemănător;
- Se valorifică informaţiile colegilor
în construirea cunoaşterii proprii;
AVANTAJE DEZAVANTAJE
- Ajută copilul să accepte schimbarea şi - Profesoara se confruntă cu necesitatea
cooperarea pentru identificarea unor soluţii realizării unui compromis între eficienţă şi
la problemele cu care se confruntă el sau performanţă;
echipa sa;
- Dezvoltarea socială, dobândirea - Necesită mai mult timp;
competenţelor sociale: respectul de sine,
simţul identităţii şi capacitatea de a rezista - Unii copii pot domina grupul;
în condiţii de stres şi în situaţii de
adversitate; - Se poate pierde din vedere obiectivul final,
- Dezvoltarea unor relaţii interpersonale mai de învăţare, acordând foarte mare atenţie
bune: relaţii colegiale, solidaritate, grijă şi relaţiilor intragrup
devotament, sprijin personal;
- Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului
imediat, având o funcţie corectivă,
ameliorativă;
- Evaluarea se realizează prin raportarea la
progresul individual, dar are în vedere atât
participarea fiecărui copil la procesul
elaborării în comun cât şi rezultatul
echipei.
CONCLUZII
Învăţarea prin colaborare (cooperare) „reprezintă mai
degrabă o filosofie instrucţională decât o metodă aparte”
(Negreţ-Dobridor, Pânişoară, 2005, 168), o „filosofie” care
trebuie implementată în practica educaţională întrucât le oferă
elevilor posibilitatea „să se deplaseze” către centrul activităţii
didactice, să se implice efectiv în „construcţia” propriilor
competenţe cognitive, instrumental-aplicative şi atitudinale.
MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!