Sunteți pe pagina 1din 13

PROGRAME OPERAȚIONALE REGIONALE

STRUCTURA Programelor Regionale 2021-2027 – Priorități OP ALOCARE globală previzionată


(mil. euro)
1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 2.393,44
întreprinderi dinamice 1 (1.850,00 FEDR + 543,44 BS)
1.208,68
2. O regiune cu orașe smart 1 (929,54 FEDR + 313,44 BS)
4.300,68
3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 2 (3.450,00 FEDR + 850,68 BS)
1.539,31
4. O regiune accesibilă 3 (1.250,00 FEDR + 269,31BS)
828,66
5. O regiune educată 4 (650,00 FEDR + 178,66 BS)
798,16
6. O regiune atractivă 5 (630,00 FEDR + 168,16 BS)
7. Asistență Tehnică 450,22
(375,00 FEDR + 75,22 BS)
1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
Obiectiv specific FEDR selectat:
OS (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

I. Consolidarea performanței cercetării și inovării în domeniile de specializare inteligentă


în funcție de potențialul și nevoile regionale

II. Transfer tehnologic în beneficiul IMM-urilor, inclusiv prin crearea / dezvoltarea de


structuri și servicii de suport

Organizații CDI, universități, întreprinderi, parteneriate

3
1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
Obiectiv specific FEDR selectat:
OS (ii) Fructificarea avantajelor digitalizarii, in beneficiul cetățenilor, al companiilor si al guvernelor

I. Creșterea competitivității întreprinderilor TIC, cu accent pe sprijinirea inovării, accesul


la piețe internaționale și exploatarea oportunităților europene de afaceri și inovare

II. Generarea de noi afaceri TIC inovative, inclusiv prin diversificarea și consolidarea
suportului pentru start-up-uri bazate pe tehnologii

III. Servicii digitale pentru întreprinderi și sprijin pentru EDIH

Întreprinderi, parteneriate
4
1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
Obiectiv specific FEDR selectat:
OS (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor

I. Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv tehnologii TIC, IoT,


automatizare, robotică, inteligență artificială, customizare de masă, Industria 4.0,
printare 3D, metode avansate de producție

II. Dezvoltarea IMM-urilor și susținerea cooperării între IMM-uri, clustere sau lanțuri de
valori

III. Inovare la nivel de proces, produs, organizare sau comercializare

IV. Sprijinirea structurilor suport pentru afaceri

întreprinderi, clustere, universități, incubatoare, acceleratoare, parteneriate


5
1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
Obiectiv specific FEDR selectat:
OS (iv) Fructificarea avantajelor digitizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor

I. Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea,


implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare
inteligentă și în procesul de descoperire antreprenorială

II. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și


antreprenoriat

III. Crearea unui one-stop-shop regional dedicat proiectelor de cercetare-dezvoltare-


inovare

IV. Crearea unei rețele de Agenții Regionale de Inovare

întreprinderi, organizații CDI, universități, ADR


6
2. O regiune cu orașe smart
Obiectiv specific FEDR selectat:
OS (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor

I. Implementare e-guvernare pentru cetăţeni, digitalizare a serviciilor publice locale

II. Sprijin pentru intervenții de tip smart-city aplicabile inclusiv în zone funcționale
urbane (smart village) - siguranța publică, servicii și utilități publice, monitorizarea
consumului de energie, monitorizarea diferitelor componente ale calității mediului
înconjurător, baze de date geospațiale, sisteme de management al traficului și
optimizarea transportului public, iluminat, public, sisteme GIS, etc.

III. Securitate cibernetică, interoperabilitate baze de date servicii publice

UAT, UAT din zona urbană funcțională, parteneriate


7
3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Obiectiv specific FEDR selectat:


OS b(i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

I. Eficiența energetică în clădirile publice/rezidențiale, inclusiv consolidare, inclusiv


clădiri de patrimoniu

II. Încălzire centralizată / SACET de condominiu bazat pe combustibili alternativi

Autorități publice locale

8
3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
Obiectiv specific FEDR selectat:
OS b(vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii
verzi în special în mediul urban și reducerea poluării

I. Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investițiilor pentru


infrastructură verde în zonele urbane

II. Conversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/abandonate

III. Modernizarea / extinderea altor spații urbane

Autorități publice locale


9
3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
Obiectiv specific FEDR selectat:
OS b(viii) Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile
I. Dezvoltare/optimizare/extindere infrastructură pentru transportul public și alte
forme de mobilitate urbană ecologice, inclusiv in zone metropolitane

II. Dezvoltarea unor culoare de mobilitate și soluții de organizare a traficului care


facilitează circulația eficientă a transportului public, inclusiv măsuri de siguranță
rutieră

III. Achiziție de material rulant

IV. Crearea și dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi

V. Sisteme de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de management


trafic, aplicații mobility as a service, sisteme park & ride, etc.

Autorități publice locale, inclusiv cele din zona urbană funcțională 10


4. O regiune accesibilă
Obiectiv specific FEDR selectat:
OS c(iii) Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile,
reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității

I. Drumuri județene, descărcări autostradă, conectivitate la rețeaua de bază – CORE TEN-


T

II. Soluții pentru decongestionarea / fluidizarea traficului (pasaje, variante ocolitoare,


extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță)

Autorități publice locale, parteneriate

11
5. O regiune educată
Obiectiv specific FEDR selectat:
OS d(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în
educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii

I. Învățământ ante-preșcolar, preșcolar, primar, secundar

II. Învățământul profesional și tehnic, licee tehnologice

III. Învățământul terțiar

Autorități publice locale, parteneriate


12
6. O regiune mai atractivă
Obiective specifice FEDR selectate:
OS e(i) favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local
și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane;
OS e (ii) favorizarea dezvoltării (…) în afara zonelor urbane

I. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural

II. Infrastructura de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros

III. Tabere de elevi și preșcolari/ centre multidisciplinare de tineret

IV. Infrastructură pentru turismul balnear și balneo – climateric

V. Infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice

Autorități publice locale, parteneriate 13