Sunteți pe pagina 1din 47

DREPT COMERCIAL

Univesrsitatea de Stat
”Bogdan Petriceicu Hajdeu”,
2021

Dr.Conf.univ. E.Donos
Modulul IV

Înființarea și funcționarea
persoanei juridice cu scop
lucrativ
3. Obiective de referință

OR16.Recunoașterea atributelor de identificare a unei societăți


comerciale.
OR17.Enumerarea actelor de constituire a unei persoane juridice
cu scop lucrativ.
OR18.Aprecierea validității unui act de constituire.
OR19. Descrierea pașilor de înființare a unei societăți.
OR20. Ilustrarea schematică a organelor de conducere și a
atribuțiilor acestora în cadrul unei societăți.
OR21.Estimarea cheltuielilor necesare la
înregistrarea unei societăți.
Tematica

4.1 Constituirea unei persoane juridice cu scop


lucrativ.
2 Înregistrarea de stat a persoanei juridice
cu scop lucrativ.
3. Organele de conducere a unei societăți
comerciale.
5. Tipuri persoane juridice cu scop
lucrativ

Conform legislaţiei Republicii Moldova,


persoane juridice cu scop
lucrativ sunt: societăţile comerciale,
întreprinderile de stat, întreprinderile
municipale, cooperativele de producţie şi
cooperativele de întreprinzător.
6. Definiţia persoanei juridice (1)

Persoana juridică - organizaţia ce are un


patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile
sale cu acest patrimoniu, poate să
dobândească şi să exercite în nume propriu
drepturi patrimoniale şi personal
nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi
reclamant şi pârât în instanţa de judecată.
7. Definiţia persoanei juridice (2)

Organizare proprie. Prin organizare se înţelege


structura persoanei juridice. O persoană juridică
există numai dacă are o structură internă proprie
care presupune existenţa a cel puţin două organe
obligatorii: organ suprem
(principal) şi organ executiv. Persoanele juridice mai
complexe pot avea şi
alte organe obligatorii, cum ar fi consiliul societăţii,
comisia de cenzori etc.
8. Definiţia persoanei juridice (3)

Patrimoniu propriu. Toate bunurile persoanei


juridice fac parte componentă din patrimoniul
ei. Iniţial, acesta se constituie din bunurile
transmise cu titlu de aport la capitalul social,
suplimentându-se cu bunurile dobândite
de societate în procesul activităţii.
9.Definiţia persoanei juridice (4)

Scop propriu. Scopul persoanei juridice se reflectă în


activitatea desfăşurată de ea. Potrivit Codului civil,
persoanele juridice pot
avea scop lucrativ (comercial) sau scop nelucrativ
(necomercial). De regulă,
scopul exprimă interesul fiecărui membru fondator al
persoanei juridice de a
obţine beneficii (câştiguri, profituri, venituri) din
operaţiunile efectuate de persoana juridică.
10. Societățile comerciale (1)

Se constituie pentru desfăşurarea activităţii de


întreprinzător, obţinerea de beneficii şi împărţirea lor cu titlu de
dividend între asociaţi. De aici şi definiţia dată societăţii
comerciale: persoană juridică fondată în baza actului de
constituire prin care asociaţii convin să pună
în comun anumite bunuri pentru exercitarea activităţii de
întreprinzător în scopul obţinerii şi împărţirii de beneficii. În total,
societăţile comerciale sunt în număr de patru: societatea cu
răspunderea limitată (S.R.L.), societatea pe acţiuni (S.A.),
societatea în nume colectiv (S.N.C.) şi societatea în comandită
(S.C.).
11. Societățile comerciale (2)

Legislaţia în domeniul societăţilor comerciale


este alcătuită din Codul civil şi din legi speciale,
cum sunt: Legea cu privire la societăţile cu
răspundere limitată, nr.135/2007, şi Legea cu
privire la societăţile pe acţiuni, nr.1134/1997.
Anumite reglementări sunt prevăzute în Legea
cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi,
nr.845/1992
12. Noțiunea societății comerciale
(1)

Societate comercială este organizaţia comercială


cu capital social constituit din participaţiuni ale
membrilor (asociaților). Patrimoniul creat din
aportul asociaților şi cel dobîndit de societatea
comercială în proces de activitate aparţine
acesteia cu drept de proprietate. În cazurile
prevăzute de prezentul cod, societatea comercială
poate fi fondată de o singură persoană.
13. Noțiunea societății comerciale
(2)

Societatea a fost definită ca fiind contractul în


temeiul căruia două sau mai multe persoane
(asociați) se înțeleg să pună în comun anumite
bunuri pentru a desfășura împreună o
activitate, în vederea realizării și împărțirii
beneficiilor care vor rezulta (Fr.Deak, Tratat de drept
civil – Contracte speciale, Ed. Lumina., București, 1996, p.139).
14. Elementele contractului de
societate

- Fiecare asociat se obligă să pună în comun


o valoare patrimonială, denumită aport;
- Asociații se obligă să desfășoare împreună o
activitate care constituie obiectul societății;
- Toți asociații participă la realizarea și
împărțirea beneficiilor.
15. Caracterele juridice ale
contractului de societate

-Contractul este multilateral, în sensul că la încheierea sa


participă două sau mai multe persoane, fiecare asumându-și
anumite obligații;
-Contractul este cu titlu oneros, fiecare asociat urmând
realizarea unui folos patrimonial, adică obținerea de beneficii;
-Contractul este comutativ, fiecare asociat cunoscând
întinderea obligației sale din momentul încheierii contractului;
Contractul este consensual, adică se încheie prin simplul acord
de voință al părților, forma fiind cerută numai ad probationem.
16. Societatea civilă și societatea
comercială (1)

Asemănări:
-Societatea civilă și societatea comercială au aceeași
esență, fiecare reprezentând o grupare de persoane
și de bunuri (capitaluri) realizată în scop economic și
lucrativ;
-Ambele societăți iau naștere printr-un contract de
societate;
-Ambele societăți au un scop lucrativ, asociații
urmărind realizarea și împărțirea unor beneficii.
17. Societatea civilă și societatea
comercială (2)

Deosebiri:
-Din punct de vedere al obiectului de activitate, o societate este
comercială dacă, potrivit contractului, are ca obiect săvârșirea
unor fapte de comerț;
-Societatea comercială este investită cu personalitate juridică. Ea
este nu numai un contract, ci ea constituie și un subiect de drept
distinct de asociații care o compun, cu patrimoniu propriu, care îi
permite să-și asume obligații și să răspundă pentru îndeplinirea
lor;
-Există deosebiri și în ceea ce privește condițiile în care aceasta
se constituie și funcționează.
18. Elementele societății
comerciale

- Se constituie în temeiul unui contract de


societate care este actul ei constitutiv;
- Obiectul de activitate constă în săvârșirea
unor operațiuni considerate de lege ca fapte
de comerț;
- Prin îndeplinirea condițiilor și formalităților
prevăzute de lege, societatea comercială
dobândește personalitate juridică.
19.Definiția societății comerciale
(1)

Societatea comercială poate fi definită ca o


grupare de persoane constituită pe baza unui
contract de societate și beneficiind de
personalitate juridică, în care asociații se
înțeleg să pună în comun anumit bunuri, pentru
exercitarea unor fapte de comerț, în scopul
realizării și împărțirii beneficiilor rezultate.
20.Definiția societății comerciale
(2)

Din această definiție rezultă elementele


specifice contractului de societate care stau la
baza constituirii societății comerciale:
-Aporturile asociaților;
-Intenția de a exercita în comun o activitate
comercială;
-Împărțirea beneficiilor.
21. Formele societăților
comerciale (1)

Societatea comercială poate fi constituită doar


sub formă de;
-societate în nume colectiv;
-societate în comandită;
-societate cu răspundere limitată;
-societate pe acţiuni.
22. Formele societăților
comerciale (2)

Societatea în nume colectiv.


Societate în nume colectiv este societatea comercială ai cărei
asociați practică, în conformitate cu actul de constituire,
activitate de întreprinzător în numele societăţii şi răspund
solidar şi nelimitat pentru obligaţiile acesteia. Clauza prin care
se limitează răspunderea nu este opozabilă terţilor.
Numărul asociaţilor nu poate fi mai mic de 2 şi nici mai mare
de 20 de persoane fizice sau juridice. O persoană fizică sau
juridică poate fi asociatul numai al unei societăţi în nume
colectiv.
23. Formele societăților
comerciale (3)

Societatea în comandită.
Societate în comandită este societatea comercială în care, de rând cu
asociații care practică în numele societăţii activitate de întreprinzător şi
poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia
(comanditaţi), există unul sau mai mulţi asociați-finanţatori
(comanditari) care nu participă la activitatea de întreprinzător a
societăţii şi suportă în limita aportului depus riscul pierderilor ce rezultă
din activitatea societăţii.
Persoana poate fi comanditat doar într-o singură societate în
comandită. Asociatul societăţii în nume colectiv nu poate fi comanditat
în societatea în comandită. Comanditatul din societatea în comandită
nu poate fi asociat al societăţii în nume colectiv.
24. Formele societăților
comerciale (4)

Societatea cu răspundere limitată.


Societatea cu răspundere limitată este societatea
comercială al cărei capital social este divizat în părţi
sociale conform actului de constituire şi ale cărei
obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii.
Modul de constituire, funcționare, reorganizare și
lichidare a societăților cu răspundere limitată este
reglementat prin lege și, în completare, prin
dispozițiile Codului civil.
25. Formele societăților
comerciale (5)

Societatea pe acțiuni.
Societatea pe acţiuni este societatea comercială al
cărei capital social este divizat în acţiuni şi ale cărei
obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii.
Modul de constituire, funcționare, reorganizare și
lichidare a societăților pe acțiuni este reglementat
prin lege și, în completare, prin dispozițiile Codului
civil.
26. Constituirea societăţii
comerciale

Societatea comercială se constituie prin act de


constituire autentificat notarial.
Fiecare fondator al societăţii comerciale trebuie
să contribuie, în mărimea stabilită de actul de
constituire, la formarea capitalului social.
27. Actul de constituire al
societăţii comerciale
Actul de constituire al societăţii comerciale include:
- numele, locul şi data naşterii, domiciliul, cetăţenia şi datele din actul de identitate al
fondatorului persoană fizică; denumirea, sediul, naţionalitatea, numărul de înregistrare al
fondatorului persoană juridică;
- denumirea societăţii;
- obiectul de activitate;
- participaţiunile asociaţilor, modul şi termenul lor de vărsare;
- valoarea bunurilor constituite ca participaţiune în natură şi modul de evaluare, dacă au
fost făcute asemenea aporturi;
- sediul;
- structura, atribuţiile, modul de constituire şi de funcţionare a organelor societăţii;
- modul de reprezentare;
- sucursalele societăţii;
- alte date, stabilite de lege pentru tipul respectiv de societate.
28. Înregistrarea de stat a
societăţii comerciale

Societatea comercială trebuie înregistrată, în


modul şi termenul stabilit de lege, la organul
înregistrării de stat.
Dacă înregistrarea societăţii comerciale nu a avut
loc în termen de 3 luni de la data autentificării
actului de constituire, asociații ei au dreptul să fie
degrevaţi de obligaţiile ce rezultă din subscripţiile
lor, dacă actul de constituire nu prevede altfel.
29. Conducerea societăţii în nume
colectiv

Conducerea societăţii în nume colectiv se


exercită prin acordul tuturor asociaților. În actul
de constituire al societăţii pot fi prevăzute
cazurile în care hotărîrea se adoptă cu
majoritatea voturilor asociaților.
Fiecare asociat al societăţii în nume colectiv
are un singur vot dacă actul de constituire nu
prevede altfel.
30.Conducerea administrativă şi
reprezentarea societăţii în comandită

Conducerea societăţii în comandită se exercită de către


comanditaţi. Modul de conducere, de administrare şi de
reprezentare a societăţii de către comanditaţi este stabilit de
aceştia în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la
societatea în nume colectiv.
Comanditarii nu au dreptul să participe la conducerea şi
administrarea societăţii în comandită, să o reprezinte fără procură,
să conteste acţiunile comanditaţilor în legătură cu administrarea
sau cu reprezentarea societăţii exercitate în limitele activităţii ei
obişnuite. În cazul în care acţiunile depăşesc limitele activităţii
obişnuite, este necesar acordul tuturor asociaţilor.
31. Administratorul societății cu
răspundere limitată

Societatea trebuie să aibă unul sau mai mulţi administratori, care


administrează societatea şi o reprezintă.
Administrator poate fi numai o persoană fizică majoră, cu
capacitate deplină de exerciţiu. Administrator nu pot fi persoane
cărora, prin lege sau hotărîre judecătorească, le este interzisă
deţinerea funcţiei de administrator sau a unei alte funcţii care
acordă dreptul de dispoziţie asupra bunurilor materiale, precum şi
persoane cu antecedente penale nestinse pentru infracţiuni contra
patrimoniului, infracţiuni economice, infracţiuni săvîrşite de
persoane cu funcţie de răspundere sau de persoane care
gestionează organizaţii comerciale.
32.Organele de conducere a SA

Adunarea generală a acţionarilor este organul suprem de


conducere al societăţii şi se ţine cel puţin o dată pe an.
Consiliul societăţii reprezintă interesele acţionarilor în perioada
dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită
conducerea generală şi controlul asupra activităţii societăţii.
Consiliul societăţii este subordonat adunării generale a
acţionarilor.
De competenţa organului executiv ţin toate chestiunile de
conducere a activităţii curente a societăţii, cu excepţia
chestiunilor ce ţin de competenţa adunării generale a
acţionarilor sau ale consiliului societăţii.
33. Întreprinderile de stat şi
întreprinderile municipale (1)

Întreprinderea de stat este o întreprindere al cărei


capital social aparţine în întregime
statului. Cu alte cuvinte, întreprinderea de stat este
creată de către Guvern, cu banii preluaţi din bugetul
de stat, iar veniturile care rezultă din activitatea
acesteia se întorc în bugetul de stat. Cu toate
acestea, întreprinderea de stat
este o persoană juridică de drept privat, dar nu de
drept public, cum s-ar părea la prima vedere.
34. Întreprinderile de stat şi
întreprinderile municipale (2)

Spre deosebire de întreprinderile de stat,


întreprinderile municipale sunt fondate de către
primării, cu alocarea banilor din bugetul local.
Întreprinderile municipale pot fi create de
primăriile municipiilor Chişinău, Bălţi, Cahul, de
primăriile oraşelor centre raionale, precum şi
de cele din sate.
35. Cooperativele de producție și
de întreprinzător (1)

Cooperativa este întreprindere aducătoare de


profit, care dispune de patrimoniu propriu şi are
conturi bancare. Reglementarea cooperativelor
o găsim în Legea privind cooperativele de
întreprinzător nr.73/2001 şi în Legea privind
cooperativele de producţie nr.1007/2002.
36. Cooperativele de producție și
de întreprinzător (2)

Cooperativa de producţie este o persoană juridică


înfiinţată de cel puţin 5 persoane fizice, în scopul
desfăşurării în comun a activităţii de producţie,
bazate preponderent pe munca personală a
membrilor ei şi pe cotele de
participare depuse de aceştia. Membri ai cooperativei
pot fi numai persoanele fizice care au împlinit vârsta
de 16 ani şi au depus pe contul cooperativei cota lor
de participare, exprimată în bani ori bunuri.
37.Cooperativa de întreprinzător

Cooperativa de întreprinzător este o persoană


juridică alcătuită din cel puţin 5 membri, care pot fi
atât persoane fizice, cât şi juridice. Dacă numărul
membrilor cooperativei de întreprinzător se reduce
sub limita stabilită, atunci cooperativa este obligată
să-şi refacă cât mai urgent numărul de membri, să
se
reorganizeze sub o altă formă (S.R.L., de exemplu)
ori să se lichideze.
38. Constituirea persoanelor
juridice cu scop lucrativ (1)

Actul de constituire a persoanei juridice cu scop lucrativ


Natura juridică originară a persoanei juridice – aceea contractuală
– îşi găseşte raţiunea în acordul de voinţă al părţilor de a se
asocia, în scopul de a realiza o activitate comercială şi de a
obţine, pe această cale, un profit pe care să şi-l împartă. Deşi
principiul libertăţii de asociere permite fondatorilor să îşi aleagă în
mod liber tipul de persoană juridică, opţiunea lor de a constitui o
persoană juridică este supusă cerinţei formale de a încheia un
înscris, denumit generic, act de constituire; acesta poate îmbrăca
diverse moduri de exteriorizare a voinţei fondatorilor, în
dependenţă de tipul persoanei juridice alese.
39. Constituirea persoanelor
juridice cu scop lucrativ (2)

Actul de constituire a persoanei juridice este


actul juridic civil încheiat de două sau mai multe
persoane în calitate de fondatori, prin care se pun
bazele constituirii, organizării şi funcţionării
persoanei juridice, conform prevederilor statutare şi
a celor decurgând din lege, în vederea desfăşurării
de către persoana juridică a unor activităţi
comerciale determinate şi participării fondatorilor la
împărţirea beneficiilor rezultate.
41. Fondatorii persoanei juridice
cu scop lucrativ

Fondatori ai persoanelor juridice cu scop lucrativ pot fi


persoanele fizice
şi juridice, inclusiv statul şi unităţile administrativ-
teritoriale. O persoana se
numeşte fondator până la data înregistrării de stat a
persoanei juridice. Ulterior înregistrării de stat, fondatorul
îşi schimbă denumirea în asociat, acţionar, comanditar,
comanditat etc., în dependenţă de forma de organizare
aleasă de persoana juridică.
41.Înregistrarea de stat a
persoanelor juridice cu scop
lucrativ

Persoana care doreşte să înceapă o afacere


mai întâi trebuie să se înregistreze conform
legii. În caz contrar, desfăşurarea ilegală a
activităţii de întreprinzător (fără a fi înregistrat)
este considerată infracţiune, fiind sancţionată
de Codul penal al Republicii Moldova.
42. Organizarea internă a
persoanei juridice cu scop lucrativ
(1)

Adunarea fondatorilor (asociaților) – organ


suprem al persoanei juridice
Organul suprem de conducere al persoanei
juridice este Adunarea generală a fondatorilor
(asociaților). Asociaţii pot fi convocaţi în
adunări generale ordinare şi extraordinare.
43. Organizarea internă a
persoanei juridice cu scop lucrativ
(2)

Administratorul – organul executiv al persoanei


juridice
Organul executiv poate fi unipersonal, cît și colegial.
Organul executiv este condus de
directorul general, care este ajutat de unul sau mai
mulţi directori adjuncţi. Directorul general, adjuncţii lui,
precum şi ceilalţi membri din
organul executiv sunt aleşi de către Adunarea
generală a asociaților.
44. Organizarea internă a
persoanei juridice cu scop lucrativ
(3)

Organele facultative – organul de supraveghere şi


organul de control
Al treilea organ de conducere al persoanei juridice este
organul de control, numit şi cenzor. La persoanele juridice
cu număr mic de fondatori, desemnarea cenzorului nu
este obligatorie. Fondatorii pot verifica personal
eficienţa administrării. În cazul societăţii cu răspundere
limitată, dacă aceasta are mai mult de 15 asociaţi, atunci
este obligată să numească cenzori.
45.Bibliografie (1)

1. Constituția Republicii Moldova din 29 iulie


1994, republicată în Monitorul Oficial al R.
Moldova nr.78/140 din 29.03.2016;
2. Codul civil al Republicii Moldova, publicat în
Monitorul Oficial Nr. 82-86 art. 661;
46. Bibliografie (2)

3.Lege privind reglementarea prin autorizare a


activităţii de întreprinzător nr. 160 din
22.07.2011, publicată în Monitorul Oficial nr.170-
175/494 din 14.10.2011;
4.Lege privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 220-
XVI din 19.10.2007, publicată în Monitorul
Oficial nr.184-187/711 din 30.11.2007.
47. Bibliografie (3)

5. Lege privind societăţile cu răspundere


limitată nr. 135-XVI din 14.06.2007, publicată
în Monitorul Oficial nr.127-130/548 din
17.08.2007;
6. Lege Nr. 1134 din 02.04.1997 privind
societăţile pe acţiuni, publicată în Monitorul
Oficial Nr. 38-39 art. 332.

S-ar putea să vă placă și