Sunteți pe pagina 1din 66

Noțiunea şi obiectul dreptului

protecţiei consumatorului. Protecţia


consumatorilor pe plan internațional
Univesrsitatea de Stat
”Bogdan Petriceicu Hajdeu”,
2021

Dr.Conf.univ. E.Donos
Modulul I

Noțiunea şi obiectul
dreptului protecţiei
consumatorului. Protecţia
consumatorilor pe plan
internațional
3. Tematica

1. Noțiunea și importanța dreptului protecției


consumatorilor
2. Obiectul dreptului protecției consumatorilor.
3. Noţiunea de consumator. Conceptul de
consumator. Structura consumatorilor. Raportul
juridic de consum
4.Protecția consumatorilor pe plan
internațional.
4.Noțiunea și importanța protecției
dreptului consumatorului (1)

Elemente:
- Protecţia consumatorilor - aspecte referitoare la sistemul de
relaţii creat în cadrul pieţei, generat de confruntarea consumului
cu
obiectul său, respectiv cu produsul oferit de producător, precum și
serviciile prestate;
- Cadrul de desfăşurare a relaţiilor ofertant - consumator, respectiv
gradul de libertate în care are loc derularea fenomenelor de piaţă -
jocul ofertei şi cererii, liberalizarea preţurilor, publicitatea
comercială, comportamentul personalului comercial, calitatea
produselor și serviciilor etc.
5.Noțiunea și importanța protecției
dreptului consumatorului (2)

Concept:
- Conceptul de protecţie a consumatorilor - ansamblu de
dispoziţii privind iniţiativa publică sau privată, destinat a
asigura şi a ameliora continuu respectarea intereselor
consumatorilor;
- Rolul important al consumatorului în mecanismul de piaţă,
constituind, elementul de referinţă al tuturor acţiunilor
întreprinse de producător, prestator de servicii cât şi de către
comerciant.
.
6.Noțiunea și importanța protecției
dreptului consumatorului (3)

Responsabilități ale statului:


- asigurarea echilibrului fondului de mărfuri cu fondul de cumpărare
a populaţiei, în acest sens fiind necesară o stimulare a creşterii
ofertei de mărfuri, care să devină capabilă să facă faţă, din punct
de vedere cantitativ, tuturor componentelor nivelului de trai;
- orientarea agenţilor economici, prin facilităţi economice şi o
politică adecvată, spre întocmirea unor programe de producţie
privind bunurile de consum, care să contribuie la realizarea unei
bune funcţionări a economiei de piaţă;
• importarea unor bunuri de consum care să intervină în cadrul
mecanismului de reglare a echilibrului dintre resurse şi nevoi.
7.Noțiunea și importanța protecției
dreptului consumatorului (4)

Acțiuni (1)
Asigurarea calităţii bunurilor şi serviciilor oferite spre
vânzare în cadrul pieţei;
- Asigurarea calităţii trebuie să se bazeze pe un pachet de
cerințe bine conturate, corespunzător şi ferm aplicate faţă de
toate produsele indigene sau din import - totul fiind axat pe
respectul și satisfacerea consumatorului;
- Asigurarea unui sistem de preţuri în concordanţă cu
cerinţele pieţei şi cu calitatea produselor și serviciilor
prestate;
8.Noțiunea și importanța protecției
dreptului consumatorului (5)

Acțiuni (2)
- Organizarea unui sistem de informare util pentru
consumatori şi apărarea împotriva practicilor
comerciale agresive;
- Informaţii asupra produselor;
- Informaţii asupra pieţei;
- Informaţii referitoare la circuitele de distribuţie;
- Informaţii asupra propriilor nevoi.
9.Noțiunea și importanța protecției
dreptului consumatorului (6)

Obiective (1)
- Facilitarea producerii şi distribuirii de produse
corespunzătoare nevoilor şi cererilor consumatorilor;
- Asigurarea ţinerii sub control, prin intermediul tuturor
organizaţiilor naţionale şi internaţionale, a practicilor
comerciale abuzive care afectează consumatorii;
- Încurajarea unor niveluri ridicate ale eticii celor
angajaţi în producerea şi distribuirea bunurilor de
consum şi serviciilor pentru consumatori;
10.Noțiunea și importanța protecției
dreptului consumatorului (7)

Obiective (2)
- Promovarea unei cooperări internaţionale în domeniul protecţiei
consumatorului;
- Încurajarea dezvoltării condiţiilor de piaţă, care să asigure
consumatorilor o gamă largă de produse, la preţuri avantajoase
acestora;
- Stabilirea unui sistem de priorităţi privind protecţia
consumatorilor din fiecare ţară, a circumstanţelor economice şi
sociale specifice nivelului de dezvoltare atins, precum şi a nevoilor
caracteristice populaţiei statului respectiv;
11.Noțiunea și importanța protecției
dreptului consumatorului (8)

Obiective (3)
- Protecţia consumatorilor faţă de pericolele ce afectează sănătatea
şi siguranţa lor;
- Promovarea şi protecţia intereselor economice ale consumatorilor;
- Asigurarea accesului consumatorilor la informaţiile corecte, care să
permită acestora să facă o alegere conformă dorinţelor şi
necesităţilor personale;
- Crearea unui sistem de educare a consumatorilor;
- Asigurarea posibilităţii unei despăgubiri efective a consumatorilor, în
cazul ivirii unor daune generate de produsele sau serviciile
achiziţionate în cadrul pieţei;
12.Noțiunea și importanța protecției
dreptului consumatorului (9)

Obiective (4)
- obligativitatea tuturor întreprinderilor ofertante - producătoare sau
comerciale - de a se supune legilor şi reglementărilor privind protecţia
consumatorilor din toate ţările cu care au relaţii de afaceri;
obligativitatea respectivelor firme de a respecta prevederile
standardelor internaţionale privind protecţia consumatorilor;
• crearea, în fiecare ţară, a unor organisme corespunzătoare care să
elaboreze şi să aplice, potrivit legilor proprii statului respectiv, o politică
de protecţie a consumatorului; această politică de protecţie a
consumatorului urmează să fie implementată în beneficiul tuturor
sectoarelor, al întregii populaţii şi, în special, al diferitelor categorii de
populaţie din mediul rural etc.
13. Obiectul dreptului protecției
consumatorilor. Evoluția istorica.

Lege Nr. 1453 din 25-05-1993 privind protecţia


consumatorilor
- Protejarea împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a i se
presta un serviciu, care-i poate afecta viaţa, sănătatea sau
securitatea;
- Informarea completă, corectă şi precisă asupra caracteristicilor
esenţiale ale produselor şi serviciilor;
- Repararea prejudiciilor cauzate de calitatea necorespunzătoare a
produselor şi serviciilor;
- Sesizarea organelor judiciare sau altor organe de stat abilitate;
- Asocierea în organizaţii pentru protecţia consumatorilor.
14.Noțiunea și conceptul de consumator (1)

- Cuvântul ”consumator” provine din limba franceză


”consommateur” - persoana care consumă bunuri rezultate din
producţie.
- Noţiunea de consumator și consumerismul;
- Noţiunea de consumerism este anglofonă și acceptată ca
neologism de toate limbile lumii.
15.Noțiunea și conceptul de
consumator (2)

Lege privind protecţia consumatorilor nr.


105-XV din 13.03.2003
consumator – orice persoană fizică ce
intenţionează să comande sau să procure ori,
servicii pentru necesităţi nelegate de care
comandă, procură sau foloseşte produse
activitatea de întreprinzător sau
profesională;
16.Noțiunea și conceptul de
consumator (3)

Lege despre încheierea şi executarea contractelor


la distanţă privind serviciile financiare de consum
nr. 157 din 18.07.2014
consumator – orice persoană fizică care are intenţia să
comande sau să procure ori care comandă, procură
sau foloseşte servicii financiare de consum
comercializate prin intermediul mijloacelor de
comunicare la distanţă pentru necesităţi nelegate de
activitatea de întreprinzător sau profesională;
17.Noțiunea și conceptul de
consumator (4)

Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-


XVI din 15.11.2007

consumator – orice persoană fizică care


utilizează sau solicită un serviciu de
comunicaţii electronice accesibil publicului în
alte scopuri decât cele ale activităţii sale
comerciale sau profesionale;
18.Noțiunea și conceptul de
consumator (5)

Lege cu privire la apa potabilă nr. 272-XIV


din 10.02.99
consumator de apă potabilă – persoană fizică
sau juridică ce utilizează apă potabilă pentru
satisfacerea necesităţilor (fiziologice, menajere,
tehnologice);
19.Noțiunea și conceptul de
consumator (6)

Lege privind comerţul electronic nr. 284-XV


din 22.07.2004

consumator – orice persoană fizică ce


acţionează în alte scopuri decît cele ale
activităţii comerciale;
20.Noțiunea și conceptul de
consumator (7)

Lege cu privire la publicitate nr. 1227-XIII


din 27.06.97
consumator de publicitate – beneficiarul
publicităţii (informaţiei publicitare);
21. Raportul juridic de consum. Natura
juridica, caractere juridice, funcții (1)

Principiile (1):
-contradictorialitatea;
-celeritatea procedurii de cercetare;
-proporţionalitatea;
-legalitatea măsurilor propuse/dispuse;
-confidenţialitatea;
-recunoaşterea reciprocă
22. Raportul juridic de consum. Natura
juridica, caractere juridice, funcții (2)

Principiile. Contradictorialitatea (2)


Reprezintă asigurarea posibilităţii
persoanelor alate pe poziţii divergente de a se
exprima cu privire la orice act sau fapt care are
legătură cu posibila încălcare a dispoziţiilor
privind protecţia consumatorilor.
23. Raportul juridic de consum. Natura
juridica, caractere juridice, funcții (3)

Principiile. Celeritatea procedurii de


cercetare (3)
Presupune obligaţia autorităţii competente în
domeniul protecţiei consumatorilor de a
proceda, fără întârziere, la cercetarea sesizării
consumatorilor, cu respectarea drepturilor
persoanelor implicate şi a regulilor
prevăzute de lege.
24. Raportul juridic de consum. Natura
juridica, caractere juridice, funcții (4)

Principiile. Proporţionalitatea (4)


Conform principiului proporționalității –
trebuie respectat un raport corect între
gravitatea sau consecinţele faptei constatate,
circumstanţele săvârşirii acesteia şi măsura
sancţionatorie aplicată.
25. Raportul juridic de consum. Natura
juridica, caractere juridice, funcții (5)

Principiile. legalitatea măsurilor


propuse/dispuse (5)
Autoritățile competente nu pot propune/dispune
în procesul de examinare a unei cauze
concrete decât măsurile
prevăzute de lege.
26. Raportul juridic de consum. Natura
juridica, caractere juridice, funcții (6)

Confidenţialitatea (6)
Obligații personalului din cadrul autorităţilor
competente de a păstra confidenţialitatea
datelor, actelor, informaţiilor de orice natură,
prin a căror divulgare se pot aduce prejudicii
persoanelor fizice sau juridice, care sunt sau
pot fi menţionate în aceste informaţii.
27. Raportul juridic de consum. Natura
juridica, caractere juridice, funcții (7)

Principii. Recunoaşterea reciprocă (7)


Orice produs legal fabricat sau
comercializat într-un stat membru al Uniunii
Europene ori fabricat în mod legal într-un alt
stat aparţinând Spaţiului Economic European
este admis pe teritoriul statului de referință ,
dacă oferă un grad echivalent de protecţie cu
cel impus de normele statului respectiv.
28. Raportul juridic de consum. Natura
juridica, caractere juridice, funcții (8)

Părţile contractante în cadrul


raporturilor de consum
- Consumatorul;
- Agentul economic.
29. Raportul juridic de consum. Natura
juridica, caractere juridice, funcții (9)

Obiectul raportului juridic:


- produsul care constituie un bun material
destinat consumului sau utilizării finale
individuale sau colective;
- serviciul – activitate, alta decât cea din care
rezultă produse, efectuată în scopul satisfacerii
unor necesităţi ale consumatorilor.
30.Principiile directoare O.N.U. cu privire la
protecţia consumatorilor (1)

“Puteri sporite pentru consumatori în


secolul 21. Consumatorii în societatea
civilă” (Congresul mondial al 15, Santiago,
noiembrie, 1997) (1)
- promovarea unei cooperări internaţionale în
domeniul protecţiei consumatorilor;
- facilitarea producerii şi distribuirii de produse
corespunzătoare cerinţelor consumatorilor;
31.Principiile directoare O.N.U. cu privire la
protecţia consumatorilor (2)

Puteri sporite pentru consumatori în secolul


21. Consumatorii în societatea civilă”
(Congresul mondial al 15, Santiago, noiembrie,
1997) (2)
- promovarea eticii producătorilor şi distribuitorilor
de produse şi servicii către consumatori;
- stabilirea unui sistem de priorităţi privind
protecţia consumatorilor din fiecare ţară;
32.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (3)

Puteri sporite pentru consumatori în secolul


21.Consumatorii în societatea civilă”
(Congresul mondial al 15, Santiago,
noiembrie, 1997) (3)
- asigurarea accesului consumatorilor la
informaţii corecte;
- crearea unui sistem de educare a
consumatorilor;
33.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (4)

Puteri sporite pentru consumatori în secolul


21.Consumatorii în societatea civilă” (Congresul
mondial al 15, Santiago, noiembrie, 1997) (4)
- asigurarea unei posibilităţi reale de despăgubiri a
consumatorilor;
- crearea, în fiecare ţară, a unor organisme care să-
şi asume responsabilităţi de protecţie a
consumatorilor;
34.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (5)

Puterei sporite pentru consumatori în secolul 21.


Consumatorii în societatea civilă” (Congresul
mondial al 15, Santiago, noiembrie, 1997) (5)
- asigurarea libertăţii consumatorilor de a se uni în
vederea realizării de acţiuni care au drept scop
apărarea intereselor lor;
- încurajarea şi susţinerea concurenţei şi competitivităţii
care să contribuie la creşterea gamei sortimentale, la
preţuri avantajoase pentru consumatori.
35.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (6)

Rezoluția 39/248, adoptată de Adunarea Generală a


ONU, la 8.04.1985 (1)

- facilitarea producerii şi distribuirii de produse


corespunzătoare nevoilor şi cererilor consumatorilor;
- asigurarea ţinerii sub control, prin intermediul tuturor
organizaţiilor naţionale şi internaţionale, a practicilor
comerciale abuzive care afectează consumatorii;
36.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (7)

Rezoluta 39/248, adoptată de Adunarea


Generală a ONU, la 8.04.1985 (2)
- încurajarea unor niveluri ridicate ale eticii
celor angajaţi în producerea şi distribuirea
bunurilor de consum şi serviciilor pentru
consumatori;
- promovarea unei cooperări internaţionale în
domeniul protecţiei consumatorului;
37.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (8)

Rezoluta 39/248, adoptată de Adunarea


Generală a ONU, la 8.04.1985 (3)
- încurajarea dezvoltării condiţiilor de piaţă,
care să asigure consumatorilor o gamă largă
de produse, la preţuri avantajoase acestora;
38.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (9)

Rezoluta 39/248, adoptată de Adunarea


Generală a ONU, la 8.04.1985 (4)
- stabilirea unui sistem de priorităţi privind
protecţia consumatorilor din fiecare ţară, a
circumstanţelor economice şi sociale specifice
nivelului de dezvoltare atins, precum şi a
nevoilor caracteristice populaţiei statului
respectiv;
39.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (10)

Rezoluta 39/248, adoptată de Adunarea


Generală a ONU, la 8.04.1985 (5)
- protecția consumatorilor față de pericolele ce
afectează sănătatea și siguranța lor;
- promovarea şi protecţia intereselor
economice ale consumatorilor;
40.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (11)

Rezoluta 39/248, adoptată de Adunarea


Generală a ONU, la 8.04.1985 (6)
- asigurarea accesului consumatorilor la
informaţiile corecte, care să permită acestora
să facă o alegere conformă dorinţelor şi
necesităţilor personale;
- crearea unui sistem de educare a
consumatorilor;
41.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (12)

Rezoluta 39/248, adoptată de Adunarea


Generală a ONU, la 8.04.1985 (7)
- asigurarea posibilităţii unei despăgubiri
efective a consumatorilor, în cazul ivirii unor
daune generate de produsele sau serviciile
achiziţionate în cadrul pieţei;
42.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (13)

Rezoluta 39/248, adoptată de Adunarea


Generală a ONU, la 8.04.1985 (8)
- obligativitatea tuturor întreprinderilor ofertante
– producătoare sau comerciale – de a se
supune legilor şi reglementărilor privind
protecţia consumatorilor din toate ţările cu care
au relaţii de afaceri;
43.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (14)

Rezoluta 39/248, adoptată de Adunarea


Generală a ONU, la 8.04.1985 (9)
- obligativitatea respectivelor firme de a
respecta prevederile standardelor
internaţionale privind protecţia consumatorilor;
44.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (15)

Rezoluta 39/248, adoptată de Adunarea Generală a


ONU, la 8.04.1985 (10)
- crearea, în fiecare ţară, a unor organisme
corespunzătoare care să elaboreze şi să aplice, potrivit
legilor proprii statului respectiv, o politică de protecţie a
consumatorului; această politică de protecţie a
consumatorului urmează să fie implementată în beneficiul
tuturor sectoarelor, al întregii populaţii şi, în special, al
diferitor categorii de populaţie din mediul rural;
45.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (16)

Rezoluta 39/248, adoptată de Adunarea


Generală a ONU, la 8.04.1985 (11)
- luarea în considerare, la elaborarea politicilor
de protecţie a consumatorului, a potenţialului
pozitiv al institutelor şi universităţilor de
cercetări-publice sau private;
46.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (17)

Rezoluta 39/248, adoptată de Adunarea


Generală a ONU, la 8.04.1985 (12)
- asigurarea libertăţii cumpărătorilor, precum şi
a altor grupuri sau asociaţii reprezentative, de a
se organiza şi a-şi desemna lideri care să le
exprime opiniile în procesele de luare a unor
decizii care să le reglementeze interesele.
47.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (18)

Practicile comerciale restrictive


(Rezoluţia ONU nr. 35/63 din 5.12.1980)
- necesitatea efectuării controlului asupra practicilor
comerciale restrictive, sub formă de reglementări
menite să prevină prejudiciile cauzate comerţului,
în special cel al ţărilor în curs de dezvoltare;
- contribuirea la dezvoltarea şi ameliorarea relaţiilor
internaţionale, pe o bază justă şi echilibrată.
48.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (19)

Organizația internațională a Uniunilor de


Consumatori ( i.o.c.u. ) (1)
A fost fondată în 1960;
Activitatea se manifestă în trei direcţii:
- promovarea colaborării între membri prin schimbul de
mărfuri, schimbul de experienţă etc;
- extinderea mişcării consumatoriste şi sprijinirea
organizaţiilor consumatoriste nou apărute;
- reprezentarea.
49.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (20)

Organizația internațională a Uniunilor de


Consumatori ( i.o.c.u. ). Structura (2)
- Adunarea Generală;
- Consiliul de Administraţie;
- Organul Executiv.
50.Principiile directoare O.N.U. cu
privire la protecţia consumatorilor (21)

2.Organizaţia internaţională Uniunilor de


Consumatori. Organizarea operațională (3)
- Oficiul Central cu sediul la Londra;
- Oficiul Regional pentru Asia şi Pacific
(ROAP);
- Oficiul Regional pentru ţările din America
Latină şi Zona Caraibelor (ROLAL);
51. Cadrul legislativ european în
domeniul protecției consumatorului (1)

Tratatul de la Roma din 1957


- îmbunătățirea constantă a condiţiilor de viaţă
şi muncă în interesul consumatorilor
(Preambul);
- creşterea rapidă a nivelului de trai (art.2);
- interzicerea abuzurilor care aduc prejudicii
consumatorilor (art.86).
52. Cadrul legislativ european în
domeniul protecției consumatorului (2)

Programul preliminar al CEE penru


protecţia consumatorilor şi politica de
imformare” (1975) (1)
- dreptul la protecţia sănătăţii;
- dreptul la protecţia intereselor economice ale
consumatorilor;
- dreptul la informare şi la educaţie;
53. Cadrul legislativ european în
domeniul protecției consumatorului (3)

Programul preliminar al CEE penru protecţia


consumatorilor şi politica de imformare”
(1975) (2)
- dreptul la despăgubiri;
- dreptul la reprezentarea consumatorilor la
nivel comunitar şi naţional.
54. Cadrul legislativ european în
domeniul protecției consumatorului (4)

” Programul preliminar al CEE penru


protecţia consumatorilor şi politica de
imformare” (1975) (3)
- siguranța în alimentarea cu energie;
- concurenţa pe piaţa de energie;
- protecţia mediului.
55. Cadrul legislativ european în
domeniul protecției consumatorului (5)

Programul “intellegent Energy for Europe”


Direcţii de acţiune (1)
- utilizarea raţională a energiei şi
managementul cererii de energie (SAVE);
- surse noi şi regenerabile de energie
(ALTENER);
- aspecte energetice ale transportului (STEER);
56. Cadrul legislativ european în
domeniul protecției consumatorului (6)

Programul “intellegent Energy for Europe”


Direcţii de acţiune (2)
- promovarea la nivel internaţional a surselor
de energie regenerabilă şi eficienţa energiei în
ţările în curs de dezvoltare (COOPENER).
57. Cadrul legislativ european în
domeniul protecției consumatorului (7)

Tratatul Cartei Energiei (1)


Semnată în decembrie 1994 la Lisabona;
Obiectiv: stabilirea unui cadru de
promovare pe termen lung a colaborării
în domeniul energiei pe axa Est-Vest;
58. Cadrul legislativ european în
domeniul protecției consumatorului (8)

Tratatul Cartei Energiei (2)


- Părțile semnatare trebuie să aplice
procedurile GATT chiar dacă nu sunt parte a
Acordului GATT sau OMC;
- Tratatul stabileşte condiţii referitor la:
concurenţă;
transparenţă;
59. Cadrul legislativ european în
domeniul protecției consumatorului (9)

Tratatul Cartei Energiei (3)


- suveranitate;
- taxare;
- mediu;
- protecţia investitorilor;
- tranzitul de energie;
- tratamentul aplicat disputelor.
60. Cadrul legislativ european în
domeniul protecției consumatorului (10)

Regula armonizării minime


Protecţia consumatorilor la nivel european se remarcă
prin fragmentare, din două cauze principale:
- nu există un instrument european de aplicabilitate
generală, ci numeroase directive care reglementează
diverse segmente ale consumului;
- regula armonizării minimale şi utilizarea de directive
are ca efect existența sistemelor de protecţie distincte.
61. Instituții europene în domeniul
protecţiei consumatorului (1)

Grupuri de consumatori
- Grupul consultativ european al consumatorilor (ECCG) este
principalul forum utilizat de Comisie pentru a se consulta cu
organizațiile naționale sau europene de consumatori. Instituit prin
Decizia 2009/705/CE a Comisiei, ECCG poate oferi Comisiei
consultanță și informații cu privire la orice aspect legat de protecția
intereselor consumatorilor la nivelul UE. Parlamentul și Consiliul au
adoptat recent un regulament de instituire a unui program al Uniunii
de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea
gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de
servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în
domeniul serviciilor financiare.
62. Instituții internaționale în domeniul
protecţiei consumatorului (1)

Comitetul ISO pentru Politica în domeniul Consumului –


COPOLCO (1)
- A fost înfiinţat în anul 1978 şi include 105 organismele
naţionale de standardizare din ţări din întreaga lume; - - -
Delegaţii sunt reprezentanţi ai organismelor naţionale de
standardizare şi ai organizaţiilor de protecţie a consumatorilor
din diverse ţări şi regiuni.
- COPOLCO elaborează politici şi strategii de susţinere a
drepturilor consumatorilor, stabileşte ghiduri de elaborare a
standardelor, publicaţii de informare pe probleme de importanţă
pentru consumatori, în special:
63. Instituții internaționale în domeniul
protecţiei consumatorului (3)

Comitetul ISO pentru Politica în domeniul Consumului –


COPOLCO (2)
- siguranţa şi securitatea produselor pentru copii;
- încercări comparative pentru produsele de consum şi servicii;
- siguranţa produselor alimentare;
- accentuarea participării consumatorilor la activitatea de
standardizare;
- informaţii cu privire la produse şi instrucţiunile de utilizare;
- necesităţile persoanelor în vârstă şi ale persoanelor cu handicap;
- elaborarea de standarde pentru servicii – recomandări pentru
abordarea aspectelor de consum.
64.Bibliografie (1)

1. Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului


din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de
modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei
1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de
abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei
97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului
2. Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind
clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii;
3. Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994, publicată la 12
august 1994 în Monitorul Oficial Nr. 1 art. 05;
65.Bibliografie (2)

4. Codul civil al Republicii Moldova, publicat la 22.06.2002 în


Monitorul Oficial Nr. 82-86 art. 661;
5. Legea privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13 martie
2003 //Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27.06.2003, nr.126-
131/507;
6. Legea privind contractele de credit pentru consumatori nr.202
din 12.07.2013 // Monitorul Oficial nr.191-197/619 din 06.09.2013;
66.Bibliografie (3)

8. Legea nr.157 din 18.07.2014 despre încheierea şi


executarea contractelor la distanţă privind serviciile
financiare de consum (Monitorul Oficial Nr. 249-255 art
Nr : 572);
9. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de gestionare al
Registrului de reclamaţii nr.1141 din 04.06.2006 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.161,
art.1233.

S-ar putea să vă placă și