Sunteți pe pagina 1din 22

Cuprins:

Conţinutul şi ecuaţiile modelului IS-LM ;


Caracteristica şi construirea curbei IS ;
Caracteristica şi construirea curbei LM ;
Echilibrul în modelul IS-LM ;
Importanţa practică a modelului IS-LM.
1. Conţinutul şi ecuaţiile
modelului IS-LM
Reunirea pieţei monetare şi a pieţei bunurilor şi
serviciilor într-un sistem unic şi examinarea
mecanismului de asigurare a echilibrului monetar-
marterial se analizează cu ajutorul modelului IS-LM,
model ce exprimă „esenţa macroeconomiei moderne”.
Condiţia de echilibru pe piaţa bunurilor este
egalitatea investiţiilor (I) şi a economiilor (S); iar
pe piaţa monetară – egalitatea cererii de monedă
(L) şi a ofertei monetare (M).
Ecuaţiile de bază ale modelului
IS - LM:
1) Y = C + I + G + Хn – identitatea macroeconomică de
bază;
2) C = Ca + C'(Y-T) – funcţia consumului, unde Т= Та +
t'Y;
3) I = Ia – dr +I' Y – funcţia investiţiilor;
4) Xn= Xna – m' Y - n r - funcţia exportului net;
5) M/P = k Y - h r - funcţia cererii de bani,
unde: t'- rata marginală de impozitare; d – coeficientul sensibilităţii investiţiilor la modificarea ratei dobânzii; I'-
coeficientul sensibilităţii investiţiilor la modificarea venitului; Xna - export net autonom; m'- înclinaţia marginală
spre import; n– coeficientul sensibilităţii exportului la modificarea ratei dobânzii; k - coeficientul sensibilităţii
cererii de bani la modificarea venitului; h - coeficientul sensibilităţii cererii de bani la modificarea ratei dobânzii.
2. Caracteristica şi construirea
curbei IS
S(Y) = I(r)
Identitatea economii-investiţii acceptă
multitudinea stărilor de echilibru pe piaţa
bunurilor la diferite combinări (cupluri) ale ratei
dobânzii (r) şi ale venitului (Y).
Curba IS reflectă ansamblul combinărilor dintre rata
dobânzii şi venitul naţional, care asigură egalitatea
economiilor şi investiţiilor, adică echilibrul pieţei
bunurilor şi serviciilor.
Ecuaţia curbei IS (în raport cu Y) poate fi formată cu ajutorul
identităţii macroeconomice, a funcţiei consumului, funcţiei
investiţiilor şi funcţiei exportului net:
Y = C + I + G,
C = Ca + C'(Y-T) sau C = a + b (Y –
T),
I = Ia – dr +I' Y sau I = e – dr
Xn= Xna – m' Y - n r sau Xn= g – m'
Y–nxr
Ecuaţia curbei IS în funcţie de R (rata
dobânzii) are următoarea formă:
a
)

f
u
n
c
ţ
i
a

Construirea curbei IS
c
o
n
o
m
i
i
l
o
r
a) funcţia
economiilor
S S  f (Y )

S1
S 2

b) funcţia Y
investiţiilo Y1 Y2
r r c) curba IS
I  f (r )

r1 r1
r2 r2

I
Y
I1 I2 Y1 Y2
Construirea curbei IS în baza crucii
keynesiste:
a) curba investiţiilor b) curba IS
r r
publice

r1 r1 (Y1, r1 )

r2 r2 (Y2, r2)
I
I
I Y
I1 I2 Y1 Y2 E=Y
E E2=C+I2+G+Xn
E2

E1=C+I1+G+Xn

E1
I2 i

I1
45 Y
Y1 Y2 Y

c) crucea keynesiană
Curba IS
împarte spaţiul economic în două părţi: în toate
punctele care se află mai sus de curbă, oferta agregată
este superioară cererii agregate (AS > AD), deci
volumul venitului naţional e superior cheltuielilor
programate (Y > E)
Rezumatul cauzelor care pot
determina deplasarea curbei IS
Creşterea investiţiilor IS se deplasează spre dreapta

Scăderea investiţiilor IS se deplasează spre stânga

Creşterea consumului IS se deplasează spre dreapta

Creşterea economiilor IS se deplasează spre stânga

Creşterea cheltuielilor IS se deplasează spre dreapta


publice

Creşterea impozitelor IS se deplasează spre stânga


3. Caracteristica şi construirea
curbei LM
Curba LM reprezintă curba
echilibrului pe piaţa monetară, pe
piaţa stocurilor reale de monedă
(M/P).
Modelul echilibrului pe piața
monetară:
r LD2 r
LD 1
MS LM

r2 r2

r1 r1

M/P Y
M /P Y1 Y2
a)Cererea de monedă (LD) b) Curba LM
și oferta de monedă (MS)
Ecuația curbei LM
r = k/h ×Y - 1/h ×M/P ( în
funcţie de r );
Y= 1/k × M/P + h/k× r (în funcţie
de Y).
Rezumatul cauzelor care pot
determina deplasarea curbei LM:
Creşterea ofertei LM se deplasează spre
monetare dreapta

Scăderea ofertei LM se deplasează spre


monetare stânga
Creşterea cererii LM se deplasează spre
monetare stânga
Scăderea cererii LM se deplasează spre
monetare dreapta
4. Echilibrul în modelul IS-LM
Echilibrul macroeconomic în modelul IS-LM se
realizează în punctul de intersecţie a curbelor IS şi LM
Acest punct de echilibru se atinge la cuplul ratei
dobânzii şi venitului naţional de reYe şi satisface
condiţia dublă a echilibrului monetar-material:
echilibrul economiilor (S) şi investiţiilor (I);
echilibrul cererii de monedă (L) şi a ofertei de
monedă (M).
Modelul IS-LM
r
IS LM

E
re

Y
YE
5. Importanţa practică a
modelului IS-LM
Modelul IS – LM contribuie la depistarea
conexiunii politicii fiscale şi a politicii
monetare ale statului, ilustrează necesitatea
influenţei lor coordonate asupra venitului
naţional.
Creşterea achiziţiilor publice (G) şi reducerea impozitelor
(T) au un efect de excludere ale investiţiilor private, care
diminuează substanţial eficienţa politicii fiscale stimulative.
 
G (sau T)  Y  C  Y  LD  r  I, Xn  Y
Efectele politicii bugetar-fiscale în
modelul IS-LM:
r LM r LD

IS’ L
D
MS
IS

B
r1
r1
A
r0

r0

Y
M/P
Y0 Y1 Y2 MS – const .
Efectul modificării politicii monetar-
creditare, care deplasează curba LM.
Majorarea ofertei de monedă (MS) duce la scăderea
ratei dobânzii (r) , deoarece resursele creditare se
extind şi, respectiv preţul creditului scade, ceea ce
contribuie la creşterea investiţiilor (I). În concluzie, Y
creşte, inclusiv YD, contribuind la creşterea C.

MS  r  I  Y  YD  C
Efectele politicii bugetar-fiscale în
modelul IS-LM :
r LM r
MS MS

LM1

A
r0 r0
B

r1 r1
IS L
D

M/P
Y0 Y1 Y