Sunteți pe pagina 1din 7

Metodologia cercetarii psihologice an I sem I

A Adevarat / Fals
B Multiple choice
C Yes / No
Cris_43
A 1 „Empiric” se refer la studierea concret a realit tii sociale utilizând metode si tehnici specifice de cercetare A
A stabili dimensiunile unui concept, în procesul operationaliz rii, presupune:

1. a defini nominal conceptul;


B 13 2
2. a nominaliza domeniile sau elementele structurale care compun realitatea desemnat de conceptul
respectiv;
3. a desemna „caracteristici” exprimate numeric pentru o anumit unitate social .
Care dintre urm toarele enunturi constituie ipoteze de cercetare:

A) dac sunt student atunci sunt înmatriculat la o institutie de înv t mânt superior
B) dac în familie exist un climat conflictual, atunci tendinta spre deviant comportamental a copiilor este
mare
B 20 2
C) cu cât nivelul de trai al populatiei scade cu atât rata comportamentelor delicvente creste
D) cu cât m hr nesc mai bine cu atât scade senzatia de foame
E) dac as locui pe Marte atunci as fi mai fericit

2. B+C
Care dintre urm torii sociologi definesc „fenomenul de serendipitate”?

1. E. Durkheim
B 5 3
2. A. Comte
3. R. K. Merton
4. V. Pareto
Ce reprezint „tehnica de cercetare”?

B 3 1. modalitate teoretic si axiologic de abordare a realit tii socio-umane 3


2. sistem conceptual ce st la baza cercet rii
3. modalitate concret de abordare a fenomenelor supuse cercet rii
Ce se desemneaz prin „metod de cercetare”?

A) program de realizare a cercet rii;


B) mod de a actiona in efectuarea unei cercetari;
B 2 ?
C) nivel teoretic al cercet rii;
D) o serie de ipoteze generale

1. A+C 2. A+D 3. B+C 4. B+C+D


Ce se întelege prin „fenomenul de serendipitate”?

B 61. fapt reg sit în ipotezele de cercetare 3


2. fapt aberant si neasteptat
3. fapt neasteptast, aberant si capital
Cele mai frecvente caracteristici ale populatiei ce alc tuieste colectivitatea statistic general devin criterii
A 45 A
de grupare în vederea construirii esantionului.
Cercetarea de teren propriu- zis vizeaz :

A. aplicarea instrumentelor de recoltare a informatiilor;


B. analiza conceptelor;
B 29 C. contactul direct dintre cercet tor si realitatea supus cercet rii; 1
D. recoltarea informatiilor;
E. elaborarea ipotezelor de cercetare.

1. A+C+D

1/7
Cine defineste paradigmele ca fiind „limbajul în care sunt formulate teoriile”

B 10 1. Raymond Boudon 3
2. Thomas S. Kuhn
3. Robert King Merton
Componentele schemei operationale reprezint .

B 17 1. caracteristicile realit tii cercetate 1


2. interpret ri si reflexii teoretice
3. esantioane reprezentative
Conditia de reprezentativitate a unui esantion presupune:

A) capacitatea esantionului de a reproduce cât mai fidel structurile si caracteristicile populatiei din care a
fost extras
B) subiecti retinuti în esantion difer (sub aspectul caracteristicilor socio-demografice) de universul
B 23 3
cercet rii
C) subiectii retinuti în esantion sunt purt torii, tuturor, sau cel putin, ale principalelor caracteristici a
populatiei totale

3. A+C
Cum definim „metodologia cercet rii sociologice”?

A) stiinta realiz rii cercet rii;


B) o serie de factori social-politici implicati în viata social ;
B 1 C) ansamblul demersurilor teoretice, tehnico-metodologice si epistemologice întreprinse de cercet tor în 2
vederea cunoasterii stiintifice a faptelor sociale;
D) stiinta metodelor;

2. A+C+D
Cum definim nivelul teoretic al cercet rii?

1. o serie de ipoteze direct testabile, cu nivel minim de generalitate


B 4 4
2. studiere concret a realit tii socila-umane
3. totalitatea metodelor si tehnicilor de cercetare
4. idei, explicatii, interpret ri, ipoteze generale asupra realit tii sociale
Cum se numeste sociologul care afirm c la nivelul cunoasterii comune actioneaz : enculturatia si
socializarea, ca factori ce confer acesteia un caracter iluzoriu?

B 8 1. S. Freud 2
2. Henri H. Stahl
3. Dimitrie Gusti
4. Paul F. Lazarfeld
A 6 Cunoasterea comun are un caracter individual, personal. A
A 5 Cunoasterea comun are un caracter organizat si sistematizat F
Cunoasterea comun se refer la :

A. credinte, explicatii, interpret ri obtinute în mod spontan;


B 7 B. cunostinte obtinute prin intermediul unor metode si tehnici; 1
C. cunostinte obtinute f r cercetare sistematic .

1. A+C
A 4 Cunoasterea la nivelul simtului comun este orientat din punct de vedere metodologic F
A 7 Cunoasterea spontan are un caracter individual, personal A
A 10 Cunoasterea spontan este limitat spatial si temporar A
A 8 Cunoasterea spontan este marcat de subiectivitatea agentului cunoasterii A
A 9 Cunoasterea spontan utilizeaz un limbaj riguros, standartizat F
Cunoasterea stiintific are un caracter personal, subiectiv (în functie de anumite principii axiologice,
A 12 F
preferinte ale cercet torului)

2/7
A 31 Cunoasterea stiintific este influentat de zestrea cultural primit prin socializare. F
A 14 Cunoasterea stiintific este orientat din punct de vedere metodologic A
A 11 Cunoasterea stiintific porneste de la un set de ipoteze A
A 13 Cunosterea stiintific porneste de la un set de b nuieli si observatii întâmpl toare F
De ce în cercetarea socio-uman apare restrictia formul rii ipotezelor de lucru în termenii: „Dac A atunci
B” sau „Cu cât A cu atât B”?
B 21 3
1. deoarece ipotezele de lucru constituie ipoteze cu nivel maxim de generalitate (sunt ipoteze teoretice)
2. deoarece ipotezele de lucru sunt formul ri axiologice si epistemiologice
3. deoarece ipotezele de lucru iau forma unor implicatii logice
Definitia nominal a conceptelor este rezultatul final al analizei teoretice si al cercet rii concrete si
A 33 A
marcheaz un moment calitativ al cunoasterii stiintifice.
Definitia nominal presupune procesul de transpunere a unei teme de cercetare într-o procedur de
A 15 F
investigare concret
Definitia operationala a conceptelor presupune:

A. descrierea partilor componente ale proceselor psiho-sociale care sunt exprimate in conceptele ce fac
obiectul cercetarii;
B 42
B. definitie lexicala, ea realizandu-se la nivel lingvistic;
C. alegerea metodelor si tehnicilor de cercetare;
D. prescrierea operatiilor empirice necesare trecerii de la teorie la cercetarea concreta;
E. rezultatul final al cercetarii concrete.
Definitia operational a conceptelor este rezultatul final al analizei teoretice si al cercet rii concrete si
A 34 F
marcheaz un moment calitativ al cunoasterii stiintifice.
Definitia operational const în prescrierea operatiilor empirice necesare trecerii de la teorie la cercetarea
A 16 A
concret
A 32 Definitia operational este o definitie lexical , ea se realizeaz la nivel interlingvistic. F
Dimensiunile obtinute prin operationalizarea conceptelor prezint grad mai mare de generalitate comparativ
A 20 F
cu conceptul de referint
Din punct de vedere etimologic ipoteza inseamn :

B 18 1. enuntul unei explicatii temeinic verificate; 1


2. observatii întâmpl toare despre evenimente si fenomene sociale;
3. ceea ce se pune dedesubt, temelie, baz .
Elaborarea propriu-zis a indicatorilor sociologici trebuie precedat de alegerea metodelor si tehnicilor de
A 22 F
cercetare si de construirea instrumentelor de recoltare a informatiilor
Elaborarea propriu-zis a indicatorilor sociologici trebuie precedat de o activitate teoretic de definire si
A 23 A
analiz a conceptelor în care este reliefat realitatea supus cercet rii
Functiile cercet rii empirice în dezvoltarea teoriei sunt:

A. initierea teoriei, prin descoperirea de fapte neasteptate;


B. clarificarea conceptelor utilizate în teorie;
B 39 3
C. evidentierea de dimensiuni politico- economice ale vietii sociale.
D. reformularea teoriei prin elaborarea de noi scheme explicative;

3. A+B+D
Gruparea (stratificarea) populatiei în cercetarea sociologic se realizeaz în functie de:

A) caracteristic socio-demografice
B) caracteristici socio-profesionale
B 22 C) caracteristici estetice 4
D) caracteristici sociale
E) caracteristici economice

4. A+B+D+E

3/7
In metodologia cercetarii sociologice trecerea de la concepte generale la cele apropiate de concretul social
se realizeaza prin:

B 43 A. sistematizarea, ordonarea, analiza si interpretarea informatiilor obtinute in cercetarea de teren;


B. elaborarea de scheme operationale de cercetare;
C. elaborarea dimensiunilor, variabilelor si indicatorilor sociologici;
D. delimitarea spatiului de atribute ale conceptului in care este reflectata realitatea supusa cercetarii.
Indicatorii obtinuti prin operationalizarea conceptelor reprezint :

A) semene observabile si m surabile cu ajutorul c rora pot fi caracterizateunit tile sociale si calit tile
acestora
B 15 1
B) particularitate elementar a unie teme de cercetare
C) domenii teoretice ale conceptului operationalizat

1. A+B
Indicatorii obtinuti prin operationalizarea conceptelor vor sta la baza construirii instrumentelor de
A 24 A
investigatie.
C 1 Influenteaz enculturatia cunoasterea comun ? da
C 2 Influenteaz socializarea cunoasterea spontan ? da
Ipoteza de cercetare este definita de catre Th. Caplow astfel:

1 “explicatie plauzibila pentru a sustine o constructie teoretica”;


B 41
2 “enunturi confirmate prin intermediul informatiilor recoltate in cercetare”;
3 “enuntul unei relatii cauzale intr-o forma care permite verificarea empirica”;
4 “enuntul unei explicatii temeinic verificate”.
A 43 Ipoteza de cercetare reprezint un enunt teoretic ce este confirmat de realitate. F
Ipotezele de cercetare semnific :

A) enunturi direct testabile, verificabile empiric


B) enunturi a c ror confirmare/infirmare va fi redat de datele empirice
B 19 1
C) enunturi generale, teoretice, indirect testabile
D) realitate social exterioar , obiectiv , structurat num r rii si m sur rii

1. A+B
A 27 Ipotezele de cercetare sunt explicatii plauzibile bazate pe teorii explicative validate stiintific A
A 28 Ipotezele de lucru sunt explicatii întâmpl toare ce urmeaz a fi confruntate cu o serie de reflexii teoretice F
A 37 Ipotezele teoretice constituie enunturi direct testabile în cercetarea de teren. F
În cadrul „anchetei pilot” se testeaz :

B 36 1. validitatea ipotezelor de cercetare; 3


2. validitatea variabilelor explanatorii;
3. validitatea instrumentelor de cercetare.
În cercetarea psihosocial stabilirea colectivit tii statistice generale se face în functie de :

A. metodele cantitativ- calitative stabilite de c tre cercet tor;


B. natura problemei studiate;
B 34 2
C. tema si obiectivele cercet rii;
D. populatia supus cercet rii.

2. B+C
În cercetarea socio- uman concret ipotezele îndeplinesc urm torul rol:

B 33 1. metodologic si cognitiv-explicativ; 1
2. metodologic si axiologic;
3. psiho-somatic.
A 42 În cercetarea socio- uman concret nu poate interveni fenomenul de serendipitate. A?
A 44 În cercetarea sociologic concret unei metode îi pot fi subordonate mai multe tehnici de cercetare. A

4/7
În cercetarea sociologic reprezentativitatea esantionului ne permite generalizarea concluziilor la
A 41 A
colectivitatea statistic general .
În cercetarea sociologic vom retine indicatorii care se definesc prin:

B 32 1. nivel maxim de generalitate; 3


2. rezistent la schimbare social ;
3. putere mare de discriminare.
În cercetarea sociologic vor fi incluse în colectivitatea statistic general :

A. persoane cu preg tire profesional în domeniu (sociologi);


B. persoane care sunt implicate prin activitatea practic în procesele sociale studiate;
B 40 3
C. analisti socio- politici;
D. persoane care detin informatii referitoare la procesele sociale studiate.

3. B+C
A 26 În cercetarea socio-uman vom accepta ca ipoteze empirice doar acele enunturi confirmate F
În metodologia sociologic , totalitatea dimensiunilor, variabilelor si a indicatorilor unui fenomen poart
denumirea de:
B 16 2
1. univers statistic general
2. spatiu de atribute
3. anchet -pilot
În planul cercet rii ipoteza reprezint o explicatie anticipat , plauzibil pentru a sustine o constructie
A 25 A
teoretic ce urmeaz s fie ulterior supus test rii, verific rii empirice
În procesul de codificare a informatiilor codul stabileste o corespondent între:

1. natura cantitativ a informatiilor si cifrele atribuite;


B 37 3
2. nivelul teoretic si cel empiric;
3. natura calitativ a informatiilor si cifrele atribuite;
4. procesele psihosociale devenite obiect de cercetare.
În schema operational , prin identificarea variabilelor se vor identifica:

1. factorii care mentin constanti indicatorii empirici obtinuti prin operationalizare


B 14 2. factori care reprezint caracteristici, particularit ti elementare ale realit tii sociale cercetate 4
3. semne direct observabile si m surabile în cercetarea de teren
4. factorii care influenteaz sau care determin schimb ri pentru fiecare dimensiune a conceptului
operationalizat
A 21 În studiile exploratorii se porneste de la un num r strict de indicatori sociologici F
Într-o cercetare sociologic concret operatia de codificare a informatiilor reprezint :

B 24 1. operatia de reprezentare imagistic a informatiilor 3


2. operatia de reprezentare teoretic a informatiilor
3. operatia de reprezentare conventional (numeric sau alfabetic ) a unie informatii
Într-o cercetare sociologic concret , instrumentul de investigatie semnific :

B 27 1. mijloc, cale, mod de expunere; 3


2. unelte, aparatur de care se foloseste cercet torul pentru înregistrarea informatiilor;
3. modul de a actiona în efectuarea unei cercet ri.
A 36 Într-o cercetare sociologic concret , între indicatori si indicatul lor se stabileste o relatie statistic . A
A 30 Într-o cercetare sociologic concret , metoda este subsumat tehnicii de cercetare. F

5/7
Într-o cercetare sociologic empiric metodele si tehnicile de cercetare sunt alese de c tre cercet tor în
functie de:

A) informatiile recoltate de la subiectii presupusi de cercetare


B) tema cercet rii
B 25 3
C) conceptia general-teoretic ce st la baza
D) obiectivele specifice temei cercetate
E) ipotezele de cercetare

3. B+C+D+E
A 29 Metodologia implic analiza critic a elementelor care intervin în cercetare. A
Modelul calitativ de cercetare este un model bazat pe descriere de tip pozitivist: pe cercetare efectiv , pe
A 40 F
înregistrare, num rare si m surare.
A 3 Modelul calitativ de cercetare social presupune utilizarea unor metode si tehnici strucutrate, standartizate. F
Modelul cantitativ de cercetare este un model bazat pe descriere de tip pozitivist: pe cercetare efectiv , pe
A 39 A
înregistrare, num rare si m surare.
Modelul cantitativ de cercetare presupune:

A. realitate social exterioar , obiectiv- structurat ;


B. num rare si m surare;
B 35 1
C. analiza biografiilor sociale;
D. tehnici nestructurate de cercetare.

1. A+B
Numiti autorul definitiei: paradigmele sunt „exemple împ rt site în comun” de c tre o comunitate stiintific

B 9 1. Raymond Boudon 2
2. Thomas S. Kuhn
3. Robert K. Merton
O cercetare sociologic concret este posibil de realizat doar dac se porneste de la reprezentarea imagistic
A 19 F
a conceptului în care este reflectat realitatea supus cercet rii.
O cercetare sociologic concret este posibil de realizat doar dac se porneste de la definirea riguroas a
A 35 A
domeniului supus cercet rii.
A 17 Operationalizarea conceptelor preupune rostirea designatului concomitent cu indicarea acestuia F
Operationalizarea conceptelor reprezint procedeul prin care se decide dac o calitate poate fi atribuit unei
A 18 A
unit ti sociale
A 2 Orice cercetare empiric are un fundament teoretic A
A 38 Orice enunt despre relatia probabil dintre fenomene constituie ipotez de cercetare. F
Paradigma operationaliz rii conceptelor cuprinde:

A) elaborarea ipotezelor de cercetare


B) reprezentarea imagistic a conceptului
C) specificarea conceptului prin stabilirea dimensiunilor
B 12 4
D) delimitarea populatiei supuse cercet rii
E) alegerea indicatorilor
F) constructia indicilor emipirici

4. B+C+E+F
Paradigma operationaliz rii conceptelor în cercetarea sociologic a fost elaborat de c tre:

1. T. Parsons
B 11 3
2. M. Weber
3. P. F. Lazarfeld
4. E. Durkheim

6/7
Prin „metodologie” se desemneaz :

B 26 1. acea stiint care ne relev modalit tile axiologice de abordare a socialului; 3


2. acea stiint care ne relev modalit tile de cunoastere spontan a unui eveniment social;
3. acea stiint care ne relev demersurile de efectuare a cercet rii.
Proiectarea cercet rii presupune:

A. analiza si interpretarea informatiilor;


B. fixarea obiectivelor cercet rii;
B 30 C. contactul direct dintre cercet tor si realitatea supus cercet rii; 2
D. elaborarea ipotezelor de cercetare;
E. analiza conceptelor.

2. B+D+E
Relevanta indicatorilor în cercetarea socio- uman concret se poate estima prin:

A. analiza puterii de discriminare;


B. analiza proceselor psihice implicate;
B 31 2
C. analiz statistic ;
D. analiz teoretic si specificarea semnificatiei datelor ce se obtin în cercetarea concret .;

2. A+D
Rolul activitatii teoretice in cercetarea sociologica este:

A. formularea de idei generale asupra realitatii sociale;


B 44
B. contact direct cu realitatea sociala;
C. formularea de ipoteze generale;
D. punerea in relatie a faptelor empirice cu altele, ipotetice sau deja verificate (interpretarea).
Rolul activit tii teoretice în cercetarea sociologic este:

A. formularea de idei generale asupra realit tii sociale;


B. contact direct cu realitatea social ;
B 38 C. formularea de ipoteze generale; 2
D. punerea în relatie a faptelor empirice cu altele, ipotetice sau deja verificate (interpretarea);
E. formularea de concepte complexe care orienteaz cercet torul spre fapte interesante.

2. A+C+D+E
Termenul de paradigm poate fi definit astfel:

1. stiinta metodelor;
B 28 3
2. mod de cercetare;
3. model, „pattern”;
4. instrument de investigatie.

7/7