Sunteți pe pagina 1din 12

Enterprise Project Management

Enterprise Project Portfolio

Professional Project

project success = business success

Primavera P6

Primavera cel mai nou standard de management de proiect


Respectarea bugetului [i a termenelor asigur\ controlul proiectelor dumneavoastr\. Planificarea proiectelor trebuie f\cut\ n timp ct mai scurt pentru a putea valorifica oportunit\]ile de afaceri [i pentru a men]ine costurile la un nivel ct mai sc\zut. n acela[i timp, proiectele trebuie s\ fie executate cu profesionalism pentru a asigura succesul [i longevitatea companiei dumneavoastr\. Primavera for Enterprise este sistemul special conceput pentru nevoile unei companii, reprezentnd un suport real n reducerea riscurilor identificate n cadrul fiec\rui proiect, printr-o puternic\ analiz\ a planific\rii, previzionare clar\ a costurilor [i coordonare ntre proiectan]i, antreprenori [i beneficiari. Sistemul faciliteaz\ conducerea proiectelor de anvergur\ prin furnizarea de grafice, [abloane de proiect [i formate prestabilite de rapoarte. Primavera este cu adev\rat solu]ia optim\ pentru managerii de proiect din zilele noastre, garantnd succesul proiectelor dumneavoastr\.

Planificarea, controlul [i conducerea proiectelor n cel mai u[or mod posibil


Primavera este dedicat\ mbun\t\]irii modulului n care sunt conduse proiectele n cadrul oric\rei companii. n acest sens, sistemul ofer\ u[urin]\ n administrarea proiectelor [i dispune de caracteristici puternice menite s\ sus]in\ cele mai complexe proiecte.

Primavera P6

Succesul proiectelor dumneavoastr\ const\ n concentrarea asupra proiectelor, nu asupra proceselor n sine. Primavera v\ ajut\ n acest sens prin planificare avansat\, colaborare, analiz\ cu multiple proiecte de referin]\ [i standardizare n cadrul tuturor proiectelor utiliznd [abloanele disponibile n Methodology Manager. Cu Primavera, companiile au acum posibilitatea de a nv\]a continuu att din gre[elile, ct [i din reu[itele fiec\rui proiect derulat, astfel nct managerii de proiect s\ beneficieze de experienta proiectelor anterioare [i prin activitatea lor s\ conduc\ la succesul pe pia]\ al companiei.

Experimenta]i comunicarea [i raportarea eficient\ prin grafice [i rapoarte


Primavera for Enterprise permite utilizarea unui set impresionant de grafice [i rapoarte specifice fiec\rui domeniu de activitate, cu scopul de a oferi o imagine clar\ a progresului nregistrat n cadrul fiec\rui proiect. Prin punerea n eviden]\ a termenelor limit\, a activit\]ilor critice [i a necesarului de resurse, Primavera asigur\ consisten]a datelor de proiect att de necesar\ ntr-un management performant. Informa]iile puse la dispozi]ie prin intermediul rapoartelor sunt destinate att managerilor de proiect, oferind cu mare u[urin]\ o imagine de ansamblu a performan]ei [i eficien]ei nregistrate n fiecare proiect, ct [i managementului companiei care beneficiaz\ de un suport real n procesul decizional, n luarea celor mai bune decizii cu efort minim [i mai ales n timp util.

Fiecare proiect contribuie la imaginea [i reputa]ia companiei, iar reputa]ia noastr\ se bazeaz\ pe succesul utilizatorilor no[tri
Primavera este solu]ia ideal\ pentru conducerea proiectelor de anvergur\ din orice domeniu, iar noi suntem dedica]i satisfacerii [i depa[irii cerintelor clien]ilor. Am primit feed-back din partea utilizatorilor timp de 20 de ani pentru a putea ajunge la ntelegerea complet\ a proceselor specifice fiec\rui domeniu [i credem c\ sistemul Primavera furnizeaz\ nucleul func]ional necesar planific\rii [i controlului tuturor proiectelor din cadrul unei companii. Sistemul are caracteristici care permit simplificarea integr\rii cu planificarea antreprenorului, mbun\t\]irea comunic\rii n cadrul echipei de proiect [i reducerea riscului utiliznd parametrii de cost, timp [i valoare cuvenit\ . Primavera for Enterprise dispune de o baza de date standard, structurat\ pe domenii de activitate n scopul cre\rii de structuri de proiect multilaterale cu resurse [i coduri de activit\]i [i de proiect nelimitate. {abloanele de proiect [i un num\r nelimitat de subproiecte stau la baza unui management de proiect cuprinz\tor. Primavera este, far\ ndoial\, cel mai flexibil instrument de management de proiect.

Planificare [i analiz\ mbun\t\]it\


Primavera for Enterprise ajut\ managerii de proiect s\ analizeze chiar [i cele mai complexe procese tehnologice, utiliznd grafice retea PERT [i scheme logice. Pe masura ce proiectul evolueaza, sistemul permite identificarea [i analiz\ rezervei de timp, a rela]iilor de condi]ionare [i a efectelor ntreruperilor ap\rute inevitabil n cadrul proiectelor complexe, ce se deruleaz\ pe perioade mai mari de timp [i nu numai. Pentru analize inteligente bazate pe scenarii de tip what-if, furnizeaz\ un num\r nelimitat de proiecte de referin]\ care permit managerilor s\ compare performantele proiectului actual cu cele ale proiectului initial [i s\ mbun\t\]easc\ procesele pentru a nt me creste acurate]ea estim\rilor viitoare. ge

Primavera P6

New ana Dimen sion in Project M

Rapoarte, vizualiz\ri [i filtre specifice fiec\rui domeniu

Primavera for Enterprise are o interfat\ bogat\ , intuitiv\ pentru planificarea [i controlul chiar [i a celor mai complexe proiecte. Sistemul dispune de grafice de tip Gantt, grafice retea PERT, histograme de resurse [i costuri, filtre predefinte specifice fiec\rui domeniu [i formate prestabilite de rapoarte ce con]in cu adev\rat tot ceea ce i[i doreste un manager din punct de vedere timp [i costuri. Suplimentar, Primavera pune la dispozi]ie [i un puternic generator de rapoarte cu care se poate crea cu mare u[urin]\ orice tip de raport dorit.

O bun\ fundamentare a deciziilor prin colaborarea tuturor participan]ilor


Primavera for Enterprise permite gestionarea proiectelor, indiferent de complexitatea acestora, [i vizualizarea actualizat\ a stadiilor de realizare a proiectelor n derulare [i a resurselor angrenate de acestea, permi]nd compararea datelor previzionate cu situa]ia real\, facilitnd astfel implementarea rapid\ [i fundamentat\ a unei decizii. Succesul fiec\rui proiect depinde n principal de luarea celei mai bune decizii manageriale n anumite situa]ii de criz\ ap\rute inevitabil n proiectele oric\rei companii, ca de exemplu: indisponibilitatea unei resurse driving, aprovizionarea defectuoasa datorata necomunic\rii ntre participan]ii proiectului, etc. n acest context, Primavera este un instrument cuprinz\tor care simplific\ rela]ia cu antreprenorul, stimuleaz\ colaborarea [i are flexibilitatea necesar\ sus]inerii echipelor de proiect.

Noua Dimensiune n Managementul Proiectelor Mul]i participan]i, multe perspective. Informa]iile necesare n aceeasi baza de date
Managementul de proiect este cu adev\rat un sport de echip\. Beneficiarii, inginerii, proiectan]ii, planificatorii, managerii de proiect, antreprenorii [i subcontractorii, to]i participan]ii n egal\ masur\ n realizarea unui proiect, au nevoie de comunicare [i colaborare rapid\, eficient\ [i n timp real pentru realizarea obiectivelor stabilite de fiecare la ini]ierea proiectului. Sistem multiuser [i multiproject, Primavera for Enterprise ofer\ acces centralizat la toate informa]iile de proiect mai multor utilizatori n acelasi timp. Prin integrarea cu facilita]ile de tip Web, server/client [i desktop, Primavera devine o solu]ie menit\ s\ satisfac\ nevoile, responsabilita]ile [i cerin]ele fiec\rui membru al echipei de proiect. Practica a dovedit-o c\ momentele dificile n derularea proiectelor apar, de regul\, n momentul n care membrii echipei nu reu[esc s\ comunice rapid, eficient [i la obiect, lucru datorat n special neputin]ei de analiz\ pe web care ar elimina distan]a ntre colaboratori [i imposibilitatea de discu]ie n momentele de criz\ , care necesit\ luarea n cel mai scurt timp a unei decizii de rezolvare a problemelor ap\rute. Prin facilit\]ile de care dispune, Primavera for Enterprise reduce probabilitatea de apari]ie a nen]elegerilor punnd la dispozi]ie date despre toate proiectele aflate n derulare, de la informa]ii sumarizate necesare managementului superior, pn\ la informa]ii de detaliu pentru fiecare membru al echipei. n acest mod, sistemul permite vizualizarea clar\ [i oportun\ a informa]iilor n cadrul intregii echipe.

Un management performant trebuie s\ beneficieze de informa]ii pe diverse nivele ierarhice:

Managerii de proiect

folosesc Primavera pentru a-[i planifica proiectele cu u[urint\, a desfasura analize pe proiecte de referin]\ necesare pentru a ntelege modul n care evolueaz\ proiectul, a planifica resurse, a consolida planificarea

antreprenorului [i pentru a ini]ia, administra proiectele eventual folosind [abloanele din sistem. De vreme ce informa]iile de proiect sunt accesibile pe Web [i Palm, fiecare membru al echipei are posibilitatea de a recep]iona [i de a r\spunde la sarcini obi[nuite de ultim\-ora.

Managementul superior

are nevoie de informa]ii legate de profitabilitatea proiectelor n orice moment de-a lungul derul\rii proiectelor. Managerii pot s\ pun\ n balan]\ bugetele ini]iale [i costurile actuale prin bugetare de tip top-down [i control al costurilor de tip bottom-up.

Beneficiarul trebuie s\ cunoasc\, de oriunde


[i n orice moment, starea proiectelor sale [i trebuie s\ aib\ posibilitatea de a colabora cu managerii de proiect pentru a ob]ine raspunsurile privind datele de finalizare a proiectelor sale. Primavera faciliteaz\ cel mai important lucru necesar n rela]ia cu clientul, [i anume, informarea permanent\ a beneficiarului de catre managerul de proiect.

Contractorii/Subcontractorii

care deruleaz\ proiecte, au nevoie de comunicare cu membrii echipei de proiect, n scopul in]elegerii sarcinilor n cadrul proiectului prin liste de activit\]i [i specifica]ii clare.

Primavera P6 o suit\ cuprinz\toare


Prin ntreaga gam\ oferit\, sistemul Primavera for Enterprise pune la dispozi]ia managerilor de proiect [i managementului superior toate instrumentele [i informa]iile legate de modul de derulare a proiectelor, att din punct de vedere al stadiului fizic, ct [i din punct de vedere al resurselor [i costurilor.

Project Manager
Planificarea [i controlul proiectelor de anvergur\ n condi]ii de eficient\
Project Manager furnizeaz\ managerilor de proiect instrumentele necesare planific\rii [i controlului facil [i rapid al proiectelor. Dotat cu op]iuni avansate de modelare a proiectelor [i resurselor n orice situa]ie, Project Manager ajut\ managerii de proiect s\ creeze planific\ri optime [i s\ analizeze rapid impactul modific\rii disponibilit\]ii resurselor, priorit\]ii activit\]ilor [i a constrngerilor legate de data de finalizare a proiectului. Pentru reducerea m\rimii proiectului, se pot utiliza pa[ii care permit descompunerea activit\]ilor, fiecare cu pondere, procent de realizare [i indica]ii suplimentare legate de ndeplinirea pasului.

Project Manager furnizeaz\ instrumente de analiz\ u[or de utilizat n scenariile unui proiect. Cu Project Manager managerii de proiect pot stabili calendare la nivel global, de proiect sau de resurse [i s\ urmareasc\ duratele activit\]ilor din proiect pn\ la nivel de minute. Managerii de proiect pot controla nivelul de detaliere necesar pentru fiecare raport [i vizualizare prin includerea comentariilor, pa[ilor pe o activitate, bugetelor, aloc\rilor de resurse [i asocierii documentelor

Anticiparea [i reducerea riscurilor n cadrul proiectului


Modulul de risc inclus n Project Manager permite echipei de proiect s\ identifice, s\ cuantifice [i s\ reduc\ riscurile (ntrzieri cauzate de vreme nefavorabil\, ntrzieri n aprovizionare, lucr\ri complexe). Riscurile pot fi clasificate [i planurile de control ale acestora pot fi incluse n cadrul proiectului.

Prin analiza riscului este posibil\ pregatirea echipei de proiect pentru situa]ii neprev\zute prin crearea scenariilor de tip what-if n scopul determin\rii impactului evenimentului cauzator de risc din punct de vedere timp [i costuri. Avnd la dispozi]ie aceste informa]ii, managerii de proiect pot s\ marcheze riscurile poten]iale [i s\ creeze n avans o strategie corespunzatoare de reducere [i control a riscului.

Site-ul proiectului
Project Manager ofer\ posibilitatea de creare a unei pagini web, prin intermediul c\reia echipa de proiect are acces la informa]ie prin publicarea celor mai recente planific\ri a proiectului. Utiliznd un browser de Internet, membrii echipei, inclusiv antreprenori generali [i subcontractori, proiectan]i [i beneficiari, pot vizualiza informa]ii legate de starea proiectului cum ar fi: o situa]ie pentru urmatoarele 60 zile, rapoarte grafice, informa]ii sumarizate despre desfa[urarea n timp [i costurile proiectului.

Primavera Web
Interfa]\ de tip web pentru intreaga echipa de proiect
Modulul web-enabled al Primaverei furnizeaz\ informa]ii de ultima ora, n timp real, prin accesarea facil\ a unei pagini web, care pune la dispozi]ia ntregii echipe de proiect informa]ii detaliate sau sumarizate, func]ie de rolul fiec\rui membru n cadrul proiectului. Tabloul de bord al proiectului furnizeaz\ statistici vitale care ajut\ managerul de proiect n determinarea direc]iilor de ac]iune. Prin utilizarea acestei aplica]ii web, managementul companiei de]ine informa]ii sintetice referitoare la toate proiectele pe care le deruleaz\ , iar indicatorii de perfomant\ dau o imagine real\ a stadiului de realizare [i a productivit\]ii nregistrate n cadrul fiec\rui proiect. Cel mai mare avantaj pe care l ofer\ solu]ia web Primavera Web l reprezint\ posibilitatea de creare, modificare [i actualizare a proiectelor, de introducere [i alocare de resurse [i mai ales de luare a deciziilor prin intermediul lui. Este o interfat\ web vie.

Vizualizarea necesarului de manoper\ [i material


Primavera Web permite vizualizarea rapid\ a necesarului actualizat de resurse pentru proiectul curent. Indiferent dac\ se urm\reste supraalocarea sau subalocarea resurselor de tip manoper\ [i a necesarului de materiale, prin tabelele [i histogramele cuprinz\toare managerii de proiect pot s\ identifice rapid posibilele perioade dificile, cu posibilitatea eficientizarii managementului de resurse.

Management simplificat al activit\]ilor pentru un control cuprinzator


Lista activit\]ilor disponibil\ pe web ofer\ posibilitatea de introducere rapid\ [i u[oar\ a activit\]ilor [i aloc\rilor de resurse necesare ndeplinirii proiectului.

Management de proiect mai simplu, mai eficient


Utiliznd interfa]\ de tip web a Primaverei, managerii de proiect i[i pot planifica [i conduce proiectele de oriunde [i oricnd, aplica]ia oferind informa]ii n timp real. Cu ajutorului browser-ului de Internet, ace[tia pot stabili multiple constrngeri activit\]ilor, defini decalaje la nivelul rela]iilor de condi]ionare dintre activit\ti, selecta calendare noi de proiect [i alege modul de calcul al proiectului.

Methodology Manager
Planificare rapid\ folosind [abloanele
Conducerea proiectelor multiple aflate n derulare depinde n principal de u[urinta, eficient\ [i rapiditatea cu care managerul de proiect reu[e[te s\ creeze planificarea unui proiect. Prin utilizarea [abloanelor de proiect disponibile n Methodology Manager, planificatorii ob]in cu mare u[urin]\ o prim\ planificare a proiectului.

Primavera Cost Management


Management integrat al costurilor si valorii dobandite (Earned Value)
Datorita standardelor si reglementarilor legale in vigoare, care cresc presiunea de a adopta standarde stringente pentru costuri si valoarea dobandita (earned value), astazi multe organizatii recunosc nevoia de a incorpora un management integrat al costurilor si valorii dobandite (earned value) in sistemele lor de management al potofoliilor de proiecte. Prin alinierea si combinarea datelor privind performanta proiectelor din sistemele de costuri si grafice, adaugand rate impovaratoare si complexe, si marind costurile implicate, organizatiile pot sa genereze estimari corecte din punct de vedere statistic, pentru a intelege si a comunica performanta proiectelor cand inca se mai poate face ceva. Primavera Cost Management adauga capacitati extinse de management al costurilor si valorii dobandite (earned value), ajutand organizatiile sa gestioneze mai bine costurile proiectelor, sa masoare valoarea dobandita (earned value) si sa analizeze bugetul, costurile reale, costurile estimate si costurile realizate.

Primavera Cost Management Parte a unui proces eficient de management al portofoliilor de proiecte
Planifica Aliniaza portofoliul de proiecte la obiectivele strategice ale afacerii Executa Realizeaza proiecte mai repede si mai eficient, prin alinierea bazata pe roluri Masoara Masoara cu acuratete atat costurile cat si performanta graficului Intelege Analizeaza corect si eficient si prezinta date privind performantele proiectelor Comunica Mareste vizibilitatea proiectelor datorita unei comunicari eficiente cu toti actionarii Repeta Adopta cele mai bune practici pentru a asigura repetabilitatea proiectelor

Avantajele implementarii unui management al costurilor


Primavera Cost Management este ideal pentru organizatii care se confrunta cu presiunea de a mentine controlul si de a masura performanta intregului portofoliu de proiecte. Fara un modul integrat al valorii dobandite (earned value), proiectele cu probleme pot scapa de sub control inainte ca cineva sa-si dea seama si sa recunoasca existenta unei probleme.

Primavera Cost Management:

Aliniaza si combina informnatii privind costurile si graficele din Primavera si alte sisteme financiare Analizeaza bugetul, costurile reale, costurile estimate si costurile realizate, pentru a avea un control complet asupra lor Ofera vizibilitate pentru intregul portofoliu de proiecte printr-o singura structura de proiecte ale companiei (Enterprise Project Structure) Face legatura usor cu graficele din Primavera si din alte sisteme ale companiei, printr-un modul flexibil de interfata Partajeaza informatiile cheie cu alte module din Primavera, inclusiv myPrimavera Include capacitati de analiza a valorii dobandite (earned value) cu un cub de date OLAP, rapoarte cuprinzatoare si grafice interactive

Primavera in sprijinul standardelor de masurare a performantei

Permite masurarea detaliata si modelarea costurilor proiectelor Stocheaza valorile reale din trecut si estimarile viitoare in campuri statice, in vederea raportarilor Sprijina nelimitat perioadele fiscale definite de utilizatori pentru stocarea de resurse, costuri si valori din grafice Sprijina costurile implicate si sarcinile complexe, pentru o imagine completa a costurilor Modeleaza ratele complexe de resurse cu factor de escaladare

Intelegerea indicatorilor de performanta si comunicarea eficienta cu actionarii

Prin intermediul rapoartelor extensive si a capabilitatilor grafice, Primavera permite managerilor de costuri sa partajeze in mod eficient informatiile in cadrul organizatiei Manipularea datelor tabelare cu ajutorul cubului de date OLAP Generarea de rapoarte standard cu creatorul de rapoarte Intelegerea si comunicarea stadiului efectiv al proiectelor cu ajutorul graficelor de valoare dobandita (earned value) Partajarea datelor privind performanta proiectelor cu myPrimavera si instrumente de analiza a valorii dobandite (earned value).

Primavera - cel mai utilizat instrument de management de proiect din Romnia

Implementat ^n peste 600 de companii [i institu]ii publice, peste 4000 de speciali[ti ^n management de proiect forma]i [i atesta]i interna]ional ^n centrele TotalSoft.

Partener Oracle din Romnia, Serbia [i Ungaria pentru:


Furnizare / Distribu]ie Licente Servicii de suport tehnic [i actualizare licen]e (mentenan]\) Servicii de consultan]\ de implementare [i metodologie Servicii de [colarizare recunoscute pe plan na]ional [i interna]ional

Pentru afacerile care depind de un management de proiect de succes:


Construc]ii [i Proiectare Antreprenoriat [i Imobiliare {antiere Navale Petrol [i Gaze Produc]ie Energie Administra]ie Public\ Local\, Central\ [i Institu]ii IT [i Telecomunica]ii

Global City Business Park, Str. Bucureti - Nord, nr. 10, Cldirea O2, Etaj 8, 077190, Voluntari, Ilfov, Romnia Tel.: +4021 335 17 09; Fax: +4021 335 17 12; e-mail: marketing@totalsoft.ro; www.totalsoft.ro