Sunteți pe pagina 1din 4

Domnule Presedinte,

Subsemnatii:
1. ................................, domiciliat in1) ........................, str. .........................
nr. ......,
bloc .........., scara ........., etaj .........., apart. ........, sector/judet ...........................,
prin
mandatar ................................., cu procura speciala nr. ............, autentificata de
Biroul
Notarului Public .........................., la data de ................, domiciliat in ............, str.
.....
.............
nr.
......,
bloc
......,
scara
.....,
etaj
....,
apart.
.....,
sector/judet .................... si
2. S.C. ............................, cu sediul in .........................., str. ............
nr. .......,
bloc ......, scara ....., etaj ........, apart. ........., sector/judet ......................, cod
unic de
inregistrare ...................., atribut fiscal ........................, numar de ordine in
registrul
comertului
..../....../....,
cont
deschis
la
Banca ......................,
sucursala ............, cu
numarul ................., reprezentata prin avocat .................., cu sediul profesional
in ........
........., str. ................. nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. .....,
sector/judet ....
.............., chemam in judecata pe parata S.C. ...................... cu sediul
in ...................,
str. ................. nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. .....,
sector/judet ...............
...., cod unic de inregistrare ..................., atribut fiscal ..........................,
numar de
ordine in registrul comertului .........../........../.........., cont deschis la
Banca ..........
.............., sucursala ........................., cu numarul ............................., pentru ca
prin
hotararea ce veti pronunta sa2) .............................. .
Va solicitam de asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura
civila, sa

obligati parata sa ne plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest


proces.
MOTIVELE PREZENTEI ACTIUNI:
IN FAPT:
Subsemnatii3)..........................................................................................................
...
................................................................................................................................
..
............................................... .
DOMNULUI PRESEDINTE AL4) ........................................
1. Daca reclamantul locuieste in strainatate, acesta va indica un domiciliu ales in
Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.
2. Se arata, in conformitate cu dispozitiile art. 112 pct. 3 Cod procedura civila,
obiectul
cererii (de ex.: pretentii, anularea unui contract, revocarea unei donatii, iesirea
din indiviziune, etc), iar in situatia in care acesta este evaluabil in bani, se indica, in
vederea timbrarii si valoarea lui dupa pretuirea reclamantului. Pentru identificarea
imobilelor se va arata comuna si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile,
etajul si apartamentul
sau, daca imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si
numarul topografic.
3. Se vor indica motivele de fapt pe care se intemeiaza cererea si care-l
determina pe reclamantsa ceara concursul justitiei, justificand si argumentand
demersul justitiar.
4. Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.
Parata ....................................................................................................................
...............................................................................................................................
..................................... .
Pentru toate cele de mai sus va rugam sa admiteti actiunea, sa
dispuneti ....................................... si obligarea paratei la plata cheltuielilor de
judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu
avocat, onorariu expertize, cheltuieli legate de audierea martorilor, cercetare
judecatoreasca etc.).
IN DREPT:
Ne intemeiem prezenta pe dispozitiile art. 82 coroborat cu art. 112 si urm. Cod
procedura
civila,
art.
274
Cod
procedura
civila
si
pe
dispozitiile
art.1) ................................ .
In dovedirea actiunii intelegem sa ne folosim de proba cu inscrisuri, proba
testimoniala cu ......... martori, expertiza tehnica2)
.......................................,
privind3) ..........,
probe
cu
ajutorul
carora
intentionam
sa
dovedim
ca
parata .......................................
...................... .

Propunem ca martori spre a fi audiati pe:


1. ........................, domiciliat in ........................., str. .................... nr. ......,
bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..........................;
2. ......................, domiciliat in ......................., str. ....................... nr. ......,
bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ........................... .
Solicitam de asemenea sa dispuneti citarea paratei la interogatoriu.
Totodata va solicitam sa dispuneti verificarea de scripte intre .....................
si .....
....................., inscrisuri depuse la dosarul cauzei, in ceea ce priveste
semnatura
................................................... , pentru ca este evident ca cele doua semnaturi
sunt diferite.
Depunem prezenta in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta
si celalalt
pentru comunicare paratei.
ANEXAM4):
1. .............................................. .
2. .............................................. .
3. Procura speciala nr. ........., autentificata de BNP.................. la data
de ................ .
4. Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr. ................ .
5. Taxa de timbru judiciar in cuantum de .............. si timbru judiciar ............ .

SEMNATURI
1. Se indica textul de lege ce indreptateste reclamantul la admiterea actiunii.
2. Se indica felul expertizei solicitate (bunuri mobile, bunuri imobile, contabila,
topometrica, medico-legala etc).
3. Se arata obiectivele urmarite prin efectuarea lucrarii de specialitate (de ex.:
identificarea imobilului, a suprafetei si a vecinatatilor, verificarea identitatii intre
imobilul expertizat si imobilul descris in titlul de proprietate ce constituie obiectul
dosarului, stabilirea daca acesta este comod partajabil in natura, stabilirea
modalitatilor de partajare etc.).
4. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere atatea copii cate
parti sunt, alaturi de inscrisurile rezervate instantei; copiile vor fi certificate de
reclamant ca sunt la fel cu originalul. Se va putea, de asemenea, depune doar o
parte a unui inscris relevanta in cauza, instanta insa putand dispune infatisarea
inscrisului in intregime. Daca inscrisurile sunt scrise intr-o limba straina sau cu litere
vechi se vor depune traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte.

DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul . domiciliat in .., judetul .., str.
. nr. , etajul ., apart. in calitate de .
chem in judecata si personal la interogatoriu pe . domiciliat in .
judetul .., str. . nr. , etajul ., apart. in
calitate de , pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa
si sa-l obligati sa-mi plateasca cheltuieli de judecata
si onorariu de avocat.
Apreciez obiectul cererii mele la valoarea de .. lei.
Motivele actiunii sunt urmatoarele :
In fapt, paratul ..
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. .. din

In
dovedirea
actiunii
inteleg
sa
folosesc
urmatoarele
probe
:
.
Martorii propusi spre a fi audiati sunt urmatorii :
1. 1. .domiciliat in .., judetul .., str.
. nr. , etajul ., apart. .
2. 2. domiciliat in .., judetul .., str.
. nr. , etajul ., apart.
3. 3. domiciliat in .., judetul .., str.
. nr. , etajul ., apart.
Depun prezenta cerere si copii certificate de pe actele mentionate mai sus si pe
care inteleg sa le folosesc ca probe, in exemplare , dintre care unul
urmeaza a fi comunicat reclamantului.
Semnatura paratului,
.
Domnului presedinte al .

S-ar putea să vă placă și