S.C. EURO EXPERT SRL & S.C.

EXPERT VALUATION SRL

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

1

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

CUPRINS
Pag. 1. Prezentarea lucrarii ........................................................... 3 2. Apartamente in blocuri de locuinte.................................. 12 3. Locuinte individuale si terenuri intravilane ....................255
4. Spatii comerciale ............................................................320 5. Spatii industriale .................................................................. 381 6. Indexul strazilor ............................................................403

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

2

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

I. PREZENTAREA LUCRĂRII
1. BENEFICIARUL LUCRARII Beneficiarul lucrarii este Camera Notarilor Publici Bucureşti, cu sediul in Bucuresti, str. General Berthelot nr. 42 A, sector 1, CIF 8474506. 2. AUTORII LUCRARII S.C. EURO-EXPERT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Ion Urdareanu nr. 1, bl. P 29, ap. 5, sector 6, J40/16994/1993, CIF RO 4312889; S.C. EXPERT VALUATION S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Mircea Vulcanescu nr. 76, ap. 7, sector 1, J40/11039/2004, CIF RO 16581872. 3. OBIECTUL LUCRARII “GHIDUL VALORILOR ORIENTATIVE ALE PROPRIETATILOR IMOBILIARE PENTRU ANUL 2011”, pentru Municipiul Bucuresti Lucrarea urmareste stabilirea valorilor orientative pentru proprietati imobiliare de tip rezidential, comercial si industrial pentru uzul Birourilor Notariale, avand in vedere respectarea prevederilor din Codul Fiscal, reprezentand un studiu al pietei imobiliare locale, bazat pe analiza tranzactiilor efectuate in anii anteriori si pe anticiparea evolutiei viitoare. 4. SCOPUL LUCRARII Lucrarea mentionata la capitolul anterior a fost intocmita numai pentru uzul Birourilor Notariale, in conformitate cu prevederile

Contractului de Prestari Servicii nr.1297/02.11.2010, incheiat intre beneficiar si autorii lucrarii.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

3

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Utilizarea

valorilor cuprinse in ghid ca referinta in rapoartele de

evaluare sau ca justificare a pretului unor tranzactii imobiliare de catre persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat nu se recomanda, deoarece abaterile pot fi semnificative, avand in vedere ca evaluarea unei proprietati imobiliare, in conformitate cu Standardul International de Practica in Evaluare, presupune identificare proprietatii imobiliare si efectuarea inspectiei tehnice a acesteia. 5. BAZA LEGALA Codul Fiscal, care prevede obligativitatea Camerelor Notarilor Publici de a actualiza cel puŃin odata pe an expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile; • Acte normative si de reglementare in domeniul proprietatilor imobiliare din Romania; • Standardele Internationale de Evaluare editia a opta - 2007, care reglementeaza metodologia de evaluare a proprietatilor imobiliare; 6. METODOLOGIA Autorii lucrarii au studiat terminologia specifica aflata in vigoare la data elaborarii acesteia si au constat ca in Standardele Internationale de Evaluare, adoptate de ANEVAR – drept standarde nationale de evaluare incepand cu data de 01.01.2004, ca termenul de “valoare de circulatie” mentionat in Codul Fiscal nu se regaseste in aceste standarde. Cea mai apropiata definitie de “valoarea de circulatie”, avand in vedere ca in Codul Fiscal se face referire la “veniturile din transferul proprietatilor imobiliare” ar fi cea cuprinsa in Standardul International de Evaluare IVS 1 – Valoarea de piata. Definitia “valorii de piata” este: “valoarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pretul determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.”
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 4

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

La

estimarea

valorii proprietatilor

imobiliare au

fost

luate in

consideratie si prevederile Standardelor Internationale de Practica in Evaluare GN 1 – Evaluarea Proprietatilor Imobiliare si GN 8 – Costul de Inlocuire Net ( CIN ). Actele normative si de reglementare in principal din domeniul imobiliar ce au fost avute in vedere se refera la : • Cataloagele elaborate de Comisia Centrala de Inventariere si Reevaluare a Fondurilor Fixe- editia 1964; • Normativul P 135/1999, aprobat prin Ordin MLPAT, cuprinzand coeficientii de uzura fizica pentru cladiri si constructii speciale; • Indicii de actualizare intocmiti de INCERC si aprobati prin Ordin MCTL, publicati in Buletinele de Expertiza Tehnica editate de Corpul Expertilor Tehnici din Romania. • Decretul-Lege nr.61/1990; La stabilirea valorilor orientative au fost avute in vedere principiile “anticiparii” si “substitutiei”, asa cum sunt ele prezentate in Standardele Internationale de Evaluare si in literatura de specialitate. 7. STRUCTURA LUCRARII Lucrarea a fost structurata pe mai multe sectiuni si anume: • Apartamente situate in blocuri de locuit • Cladiri individuale si anexele acestora • Spatii comerciale si de birouri • Parcuri industriale Pentru apartamentele situate in blocuri de locuit, valorile orientative au fost exprimate in Euro pentru un apartament conventional, in functie de numarul de camere, gradul de confort, suprafata utila a acestuia (Au) (conform anexa nr.1 – Decret-Lege nr.61/1990) anul construirii, starea tehnica, etajul si zona in care este situat.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

5

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Pentru cladirile individuale si anexele acestora, precum si pentru parcurile industriale, valorile orientative au fost exprimate in Euro pentru un mp Ad (arie desfasurata), in functie de structura constructiva, anul construirii si zona de amplasament. Valorile orientative prezentate, au fost estimate in conditiile crizei economice mondiale, aflata in plina desfasurare in perioada in care a fost elaborata lucrarea. Tedintele pietei imobiliare sunt dificil de estimat in situatia prezenta in spiritul principiului “anticiparii”. In aceste conditii a fost estimata o depreciere a valorii de piata a apartamentelor si cladirilor individuale pentru anul 2011 de 10%, iar pentru terenuri de 20%. Pentru aceste considerente autorii lucrarii propun o revizuire a valorilor prezentate in Ghidul 2011, in cazul unei evolutii atipice a pietei imobiliare ca urmare a actualei crize. 8. TERMENI UTILIZATI Locuinta Constructie alcatuita din una sau mai multe camere de

locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. Suprafata locuibila- este suprafata desfasurata a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi. Suprafata utila- este suprafata desfasurata, mai putin suprafata aferenta peretilor. Suprafata utila a locuintei este suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafata logiilor si a balcoanelor, pragurile golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri pana la 1,00 m, nisele de radiatoare, precum si suprafatele ocupate de sobe si cazane de baie (cate 0,50 m2 pentru fiecare soba si cazan de baie), in cazul in care

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

6

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

incalzirea se face cu sobe. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei. Suprafata construita pe locuinta, este suma suprafetelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei; in cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafatele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct. Suprafata construita desfasurata este suma suprafetelor sectiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor locuintei, delimitate de conturul exterior al peretilor exteriori, inclusiv al peretilor balcoanelor si al logiilor." Aria desfasurata – Ad : care in cazul cladirilor cu un singur nivel (parter) este suprafata orizontala a cladirii, masurata imediat deasupra soclului, pe conturul exterior al obiectului. In cazul constructiilor cu mai multe niveluri, aria desfasurata (Ad) este egala cu suma ariilor fiecarui nivel, masurata pe conturul exterior la 1 m deasupra pardoselii nivelului respective; Condominiu -Imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, din care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz. Constituie condominiu: un corp de cladire sau un tronson cu una sau mai multe scari din cadrul cladirii de locuit multietajate, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna;
Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 7

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

- un ansamblu rezidential format din locuinte individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care exista proprietati comune si proprietati individuale. Unitate individuala: unitate functionala, componenta a unui

condominiu, formata din una sau mai multe camere de locuit situate la acelasi nivel al cladirii sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, avand acces direct si intrare separata, si care a fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita, de regula, de o singura gospodarie, pentru satisfacerea cerintelor de locuit. In cazul in care accesul la locuinta individuala sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta se va asigura printr-o cale de acces sau servitute de trecere, mentionate obligatoriu in actele juridice si inscrise in cartea funciara. Starea tehnica : Foarte buna, situatie in care s-au efectuat la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere, reparatii curente, reparatii capital. Buna, situatie in care s-au efectuat lucrari de intretinere si de reparatii curente, la timp si in conditii acceptabile, dar nu s-au efectuat reparatii capitale. Satisfacatoare, situatie in care s-au efectuat cel mult unele lucrari de intretinere, neglijandu-se complet lucrarile de reparatii curente si capitale. Abordare prin piaŃă - O cale generală de estimare a valorii unui activ necorporal prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară activul în cauză cu active similare care au fost vândute. O cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participaŃii sau unei acŃiuni prin folosirea uneia sau mai multor metode care compară subiectul evaluat cu alte întreprinderi similare, participaŃii sau acŃiuni similare, care au fost vândute.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

8

etc. la un anumit moment dat. partial stucaturi si lambriuri din lemn sau diverse materiale. tencuieli exterioare la soclu de piatra artificial.C. PreŃ . permisă legal. etc. iar in rest praf de piatra sau tencuieli driscuite vopsite (zugravite) cu vopsea pe baza de acetat de polivinilin . - Finisaj superior : tencuieli interioare gletuite cu var si partial cu ipsos. fezabilă financiar şi care conduce la cea mai mare valoare a proprietăŃii evaluate. Ghid pentru anul 2011 . pardoseli din parchet de fag sau stejar sau covor PVC in camerele de locuit. spoieli cu lapte de var. tencuieli exterioare din piatra artificial. faianta la bai si bucatarii.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 9 . - Finisaj mediu :tencuieli interioare driscuite sau gletuite cu var. pardoseli din parchet de calitate superioara. EXPERT VALUATION SRL - Cea mai bună utilizare .S.Cea mai probabilă utilizare a proprietăŃii care este fizic posibilă. vopsitorii sau faianta la bai si bucatarii.PreŃul cel mai probabil convenit de cumpărătorii şi vânzătorii unui bun sau serviciu disponibil pentru cumpărare. Valoare .. - Evaluare . justificată adecvat. zugraveli interioare de calitate superioara. ci o estimare a celui mai probabil preŃ care va fi plătit pentru un bun sau serviciu. mozaic venetian sau marmura. pardoseli de ciment sclivisit in celelalte incaperi. EURO EXPERT SRL & S. zugraveli simple sau desene. Valoarea stabileşte preŃul ipotetic pe care cumpărătorii şi vânzătorii îl vor conveni pentru un bun sau un serviciu. Deci valoarea nu reprezintă un fapt. terasit. pardoseli de mosaic in celelalte incaperi.Procesul de estimare a valorii.O sumă cerută. oferită sau plătită pentru un bun sau serviciu. placaje. pardoseli din dusumele la camerele de locuit.C. placi de gresie sau piscoturi. - Finisaj inferior : tencuieli interioare si exterioare driscuite.

în principal. CONSIDERATII FINALE Lucrarea prezinta rezultatul unei analize de piata privind valorile medii de piata pentru segmentul de proprietati ce face obiectul lucrarii. scăderii populaŃiei şi numărului extrem de mare de locuinŃe ocupate de proprietari (piaŃă redusă a chiriilor). piaŃa imobiliară se distinge prin: asimetrii informaŃionale. lipsă de transparenŃă şi ineficienŃă economică. datorate tranzacŃionării în monedă străină. Această situaŃie este amplificată de lipsa de transparenŃă a pieŃei (inexistenŃa unui indice imobiliar oficial). Ghid pentru anul 2011 . 10. fluctuaŃii semnificative de lichiditate. Datorită acestor factori.C. Toate datele disponibile în piaŃă arată o scădere generală a preŃului activelor imobiliare în ultima perioadă. este o sumă de bani. Specificul pieŃei imobiliare este determinat. PIATA IMOBILIARA PiaŃa imobiliară reprezintă totalitatea tranzacŃiilor care implică drepturi de proprietate sau de folosinŃă asupra terenurilor şi clădirilor. existând în schimb mai mulŃi astfel de indicatori calculaŃi de organisme private pe baza preŃurilor afişate.C. costurile ridicate şi viteza scăzută de tranzacŃionare. TranzacŃia imobiliară înseamnă transferul permanent sau temporar al unui drept de la o parte la cealaltă în schimbul unei recompense care. Ca pe orice piaŃă. fără ca amplitudinea acesteia să poată fi măsurată cu precizie.S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 10 . un indiciu important privind evoluŃia pieŃei este oferit de lichiditate (numărul de tranzacŃii). de interacŃiunea dintre cerere şi ofertă. Pe piaŃa din România nu există un indice imobiliar oficial calculat pe baza valorilor de tranzacŃionare. EXPERT VALUATION SRL 9. Cu toate acestea. de două elemente: caracteristicile proprietăŃilor şi comportamentul participanŃilor la piaŃă. EURO EXPERT SRL & S. PiaŃa românească este expusă unor riscuri suplimentare. preŃuri rigide. preŃul de tranzacŃie este stabilit. element puternic corelat cu preŃurile. de obicei. în primul rând.

Exemplu : Se cauta str. spatiu comercial. EXPERT VALUATION SRL 11. Se deschide Ghidul valorilor orientative in functie de tipul de proprietate (apartament. Dupa identificarea strazii se afla numarul zonei de amplasare. se afla numarul paginii din Ghidul valorilor orientative .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 11 . Abrud . spatiu industrial) la pagina regasita in opis si este selectata valoarea corespunzatoare celorlalti parametri de selectie (confort. locuinta individuala. Din opisul anexelor pentru tipul de proprietate cautat se identifica Zona nr.C. tip constructiv. Dupa identificarea zonei cautate in functie de tipul de proprietate.C. MOD DE UTILIZARE GHID Pentru determinarea valorilor obientative se parcurg urmatoarele etape : Localizarea proprietatii in functie de denumirea strazii pe care este amplasata – se selecteza din Indexul alfabetic al strazilor din Municipiul Bucuresti . 34. Nota : se recomanda citirea precizarilor de la fiecare capitol Ghid pentru anul 2011 . grad de finisaj.S. numar camere. Abrud .Se deschide Indexul alfabetic al strazilor din Municipiul Bucuresti – litera A si se obtin urmatoarele informatii : str. EURO EXPERT SRL & S. etc....zona 34.).

EXPERT VALUATION SRL Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 12 .C.S. EURO EXPERT SRL & S.C.

................... 3.. 15 Corectii suplimentare. 16 Precizari privind valoarea orientativa a apartamentelor . Ghid pentru anul 2011 ............ EXPERT VALUATION SRL CUPRINS Apartamente în blocuri de locuinŃe Pag.. 17 Opisul anexelor .......C............................................................. EURO EXPERT SRL & S...............C.................. Documentatie privind stabilirea valorilor informative de pe piata imobiliara – apartamente situate în blocuri de locuit....... 19 2..................... 5..... 6........ 14 Mod de folosire a ghidului.......................S........... 4.............. 18 Anexe cu valorile apartamentelor ........Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 13 ........................... ce pot fi aplicate valorilor în situatii diferite de cele prevazute în ghid. 1..

cu nr.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 14 . Valoarea tehnica a fost actualizata pe baza indicilor recomandati de Corpul Expertilor Tehnici din Romania . numarul de camere. regim de inaltime.C. Apartamentul a fost considerat avand suprafata utila conform Anexa nr.32/N/1995. Constructiilor si Locuintelor. Stabilirea valorii tehnice se face conform “Metodologiei pentru evaluarea cladirilor “.1 – Decret Lege 61/1990. este perioada in care au fost construite. Valorii de inlocuire i se aplica un coeficient de uzura .5B . 3. aplicand corectii in functie de uzura in timp.1 – Decret. 6.C. • Calculul a tinut cont si de IMO – indicele imobiliar publicat in literatura de specialitate Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S. Documentatie privind stabilirea valorilor informative de pe piata imobiliara . fisa nr. grad de confort. 4. gradul de confort si zona in care acesta este situat. stabilite dupa urmatoarea metodologie : Etapa I-a – Calculul valorii tehnice 1. indici elaborati de INCERC si avizati de Ministerul Transporturilor .124. Valoarea de inlocuire la “Cladiri de locuit cu apartamente in bloc “ rezulta din aplicarea prevederilor Catalog de reevaluare nr. conform Normativului P 135/1999 elaborat de MLPAT.Lege 61/1990. Perioada la care se stabileste valoarea tehnica . 5. EXPERT VALUATION SRL 1. aprobata cu Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului .apartamente situate in blocuri de locuit Valorile informative prezentate in lucrare sunt exprimate in Euro pentru un apartament in conformitate cu suprafetele utile prevazute in Anexa nr. 2. stare tehnica .S. Indicativ GV-0001/0-95 .

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Etapa II-a - Zonarea si informatii din piata imobiliara

Culegerea de date de pe piata imobiliara a avut la baza, in principal, urmatoarele surse de informare : Valori informative puse la dispozitie de Camera Notarilor Publici Bucuresti, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicatii centrale de specialitate, agentii imobiliare, mass-media, birouri notariale , contacte directe cu diversi ofertanti. La stabilirea preturilor pentru anul 2011 s-a avut in vedere si nivelul inflatiei , prognozat de BNR , precum si previzionarea cursului leu - EURO de catre aceeasi institutie. Este de subliniat faptul ca informatiile utilizate au un grad mare de relativitate, avand in vedere instabilitatea pietei imobiliare. Prin coroborarea datelor obtinute in cele 2 etape ale documentarii s-au stabilit valorile informative in EURO, prezentate in anexe. 2. Modul de folosire a ghidului Pentru a determina valoarea apartamentului este necesar a se cunoaste urmatoarele date : Date obtinute din contractul de vanzare-cumparare: adresa apartamentului ( strada ); etajul unde este situat; tipul apartamentului ( numar de camere, confort ); anul construirii blocului ; starea tehnica ;

Cu aceste date se determina valoarea apartamentului : avand strada pe care este situat apartamentul se determina numarul zonei in care se incadreaza, prin consultarea Indexului strazilor din lucrare; se consulta opisul anexelor pentru apartamente si se selecteaza pagina ce corespunde zonei identificate, cunoscand numarul de camere, etajul, starea tehnica si anul construirii se determina valoarea informativa;

-

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

15

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

-

se aplica corectii daca este cazul, conform tabelului de mai jos; in cazul existentei unui garaj sau boxa se adauga valoarea acestora;

3. Corectii suplimentare, ce pot fi aplicate valorilor, in situatii diferite fata de cele prevazute in ghid Valorile informative determinate au fost calculate in urmatoarele ipoteze: Finisaj : mediu Stare tehnica: buna Cladirea complet terminata, cu toate lucrarile de finisaj necesare, inclusiv balcoanele si trotuarul inconjurator;

In cazul unor abateri de la aceste ipoteze se aplica urmatoarele corectii :
Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tipul corectiei Lipsa instalatiilor Lipsa finisajelor Lipsa anvelopei (inchideri, compartimentari, invelitoare) Finisaje inferioare Finisaje superioare Incadrare in cladire cu risc seismic ridicat Stare tehnica foarte buna Stare tehnica satisfacatoare
Corectie aplicata valorii orientative, corespunzatoare cazului studiat

0,90 0,75 0,85 0,90 1,15 0,70 1,10 0,95

Nota : La cladirile care prezinta risc seismic ridicat. identificate cu “bulina rosie” ca urmare a expertizarii tehnice de rezistenta si stabilitate conform prevederilor Normativ P100/92-96, se aplica o reducere de 30%. Lista cladirilor cu bulina rosie este publicata pe pagina de internet a Primariei Municipiului Bucuresti – www.PMB.ro. Prevederea mentionata este inclusa in tabelul de mai sus la pozitia 6.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

16

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

Nota :

• Valoarea orientativa a garajelor supraterane: 220 euro/mp • Valoarea orientativa a garajelor subterane : 250 euro/mp • Valoarea orientativa a boxelor : 130 euro/mp • Valoarea orientativa a apartamentelelor situate la demisol sau subsol se reduce cu 30% • Valoarea orientativa a apartamentelelor situate la mansarda se reduce cu 25%

4. Precizari privind valoarea orientativa a apartamentelor Valoarea orientativa prevazuta in ghid a tinut cont de suprafata utila a apartamentului, in conformitate cu Anexa nr.1 – Decretul-Lege nr.61/1990 si de suprafata de teren aferenta acestuia.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

17

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

5. OPISUL ANEXELOR PENTRU APARTAMENTE

Nr. Anexa ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 4 ANEXA 5 ANEXA 6 ANEXA 7 ANEXA 8 ANEXA 9 ANEXA 10 ANEXA 11 ANEXA 12 ANEXA 13 ANEXA 14 ANEXA 15 ANEXA 16 ANEXA 17 ANEXA 18 ANEXA 19 ANEXA 20 ANEXA 21 ANEXA 22 ANEXA 23 ANEXA 24 ANEXA 25 ANEXA 26 ANEXA 27 ANEXA 28 ANEXA 29 ANEXA 30

ZONA ZONA 4 ZONA 5 ZONA 12 ZONA 13 ZONA 14 ZONA 15 ZONA 21 ZONA 22 ZONA 23 ZONA 24 ZONA 25 ZONA 26 ZONA 27 ZONA 28 ZONA 30 ZONA 31 ZONA 32 ZONA 33 ZONA 34 ZONA 35 ZONA 36 ZONA 37 ZONA 38 ZONA 41 ZONA 42 ZONA 43 ZONA 44 ZONA 45 ZONA 46 ZONA 47

Pag. 19 - 22 23 - 26 27 - 30 31 - 34 35 - 38 39 - 42 43 - 46 47 - 50 51 - 54 55 - 58 59 - 62 63 - 66 67 - 70 71 - 74 75 - 78 79 - 82 83 - 86 87 - 90 91 - 94 95 - 98 99 - 102 103 - 106 107 - 110 111 - 114 115 - 118 119 - 122 123 - 126 127 - 130 131 - 134 135 - 138

Nr. Anexa ANEXA 31 ANEXA 32 ANEXA 33 ANEXA 34 ANEXA 35 ANEXA 36 ANEXA 37 ANEXA 38 ANEXA 39 ANEXA 40 ANEXA 41 ANEXA 42 ANEXA 43 ANEXA 44 ANEXA 45 ANEXA 46 ANEXA 47 ANEXA 48 ANEXA 49 ANEXA 50 ANEXA 51 ANEXA 52 ANEXA 53 ANEXA 54 ANEXA 55 ANEXA 56 ANEXA 57 ANEXA 58 ANEXA 59

ZONA ZONA 48 ZONA 49 ZONA 50 ZONA 51 ZONA 52 ZONA 53 ZONA 54 ZONA 55 ZONA 56 ZONA 57 ZONA 58 ZONA 59 ZONA 60 ZONA 61 ZONA 62 ZONA 65 ZONA 66 ZONA 67 ZONA 68 ZONA 69 ZONA 70 ZONA 71 ZONA 72 ZONA 78 ZONA 79 ZONA 80 ZONA 81 ZONA 82 ZONA 86

Pag. 139 - 142 143 - 146 147 - 150 151 - 154 155 - 158 159 - 162 163 - 166 167 - 170 171 - 174 175 - 178 179 - 182 183 - 186 187 - 190 191 - 194 195 - 198 199 - 202 203 - 206 207 - 210 211 - 214 215 - 218 219 - 222 223 - 226 227 - 230 231 - 234 235 - 238 239 - 242 243 - 246 247 - 250 251 - 254

Notă: Fiecare anexă conŃine câte 4 pagini - câte o pagină corespunzătoare unui tip de confort, respectiv : cf. I sporit, cf.I, cf.II şi cf.III.

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

18

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1.1 - ZONA 4
Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
22.300 19.800 18.000 16.700 13.600 37.100 33.000 30.100 27.800 22.600 48.300 43.000 39.100 36.200 29.400 59.400 52.900 48.100 44.500 36.200 87.600 78.000 71.000 65.700 53.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
24.100 21.500 19.500 18.100 14.700 40.200 35.800 32.600 30.100 24.500 52.200 46.500 42.300 39.200 31.900 64.300 57.200 52.100 48.200 39.200 94.800 84.400 76.800 71.100 57.900

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
23.000 20.400 18.600 17.200 14.000 38.300 34.100 31.000 28.700 23.300 49.800 44.300 40.300 37.300 30.400 61.200 54.500 49.600 45.900 37.400 90.300 80.400 73.200 67.700 55.100

Apartament situat la ultimul etaj
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
20.900 18.600 16.900 15.700 12.700 34.800 31.000 28.200 26.100 21.200 45.300 40.300 36.700 34.000 27.600 55.700 49.600 45.100 41.800 34.000 82.200 73.200 66.600 61.600 50.100

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

19

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1.2 - ZONA 4
Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
21.200 18.900 17.200 15.900 12.900 35.400 31.500 28.600 26.500 21.600 46.000 40.900 37.200 34.500 28.000 56.600 50.300 45.800 42.400 34.500 83.400 74.300 67.600 62.600 50.900

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
23.000 20.400 18.600 17.200 14.000 38.300 34.100 31.000 28.700 23.300 49.800 44.300 40.300 37.300 30.400 61.200 54.500 49.600 45.900 37.400 90.300 80.400 73.200 67.700 55.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
21.900 19.500 17.700 16.400 13.300 36.400 32.400 29.500 27.300 22.200 47.400 42.200 38.400 35.500 28.900 58.300 51.900 47.200 43.700 35.600 86.000 76.600 69.700 64.500 52.500

Apartament situat la ultimul etaj
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
19.900 17.700 16.100 14.900 12.100 33.200 29.500 26.900 24.900 20.200 43.100 38.400 34.900 32.300 26.300 53.100 47.200 43.000 39.800 32.400 78.300 69.700 63.400 58.700 47.800

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

20

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1.3 - ZONA 4
Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
14.600 13.000 11.900 11.000 8.900 22.900 20.400 18.600 17.200 14.000 30.500 27.200 24.700 22.900 18.600 38.200 34.000 30.900 28.600 23.300 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
15.800 14.100 12.800 11.900 9.700 24.800 22.100 20.100 18.600 15.100 33.100 29.400 26.800 24.800 20.200 41.300 36.800 33.500 31.000 25.200 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
15.100 13.400 12.200 11.300 9.200 23.600 21.000 19.100 17.700 14.400 31.500 28.000 25.500 23.600 19.200 39.400 35.000 31.900 29.500 24.000 ------

Apartament situat la ultimul etaj
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
13.700 12.200 11.100 10.300 8.400 21.500 19.100 17.400 16.100 13.100 28.700 25.500 23.200 21.500 17.500 35.800 31.900 29.000 26.900 21.900 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

21

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 1.4 - ZONA 4
Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
12.400 11.100 10.100 9.300 7.600 19.500 17.300 15.800 14.600 11.900 24.300 21.700 19.700 18.300 14.800 32.500 28.900 26.300 24.300 19.800 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
13.500 12.000 10.900 10.100 8.200 21.100 18.800 17.100 15.800 12.900 26.400 23.500 21.300 19.800 16.100 35.100 31.300 28.500 26.400 21.400 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
12.800 11.400 10.400 9.600 7.800 20.100 17.900 16.300 15.100 12.200 25.100 22.300 20.300 18.800 15.300 33.500 29.800 27.100 25.100 20.400 ------

Apartament situat la ultimul etaj
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
11.700 10.400 9.500 8.800 7.100 18.300 16.300 14.800 13.700 11.100 22.800 20.300 18.500 17.100 13.900 30.400 27.100 24.700 22.800 18.600 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

22

500 58.100 89.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 23 .400 56.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 86.700 35.600 18.800 25.500 82.900 77.300 24.600 17.600 22.400 36.200 58.600 19.600 44.100 81.300 38.200 31.700 20.000 17.500 39.100 75.300 65.200 21.100 62.900 55.800 32.700 29.800 42.000 38.600 67.800 52.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.800 27. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 2.Valabile pentru anul 2011 .400 33.400 47.900 31.400 37.200 70.800 29.600 14.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.900 41.400 32.1 .300 74.200 14.S.800 77.500 42.C.100 35.900 16.100 61.300 39.900 45.600 52.500 46.C.100 15.900 69.700 41.000 50.100 44.700 30.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.200 92.600 57.700 55.900 50.800 47.900 19.400 95.500 36.200 71.500 20.400 23.100 52.500 22.800 34.500 39.000 32.400 55.400 31.800 50.200 34.800 40.500 52.700 42.600 19.700 29. EURO EXPERT SRL & S.300 41.400 100.300 84.400 48.400 47.500 13.100 49.100 19.ZONA 5 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 38.000 64.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.900 60.

500 39.500 68.400 44.500 52.000 44.400 19.400 48.500 37.500 39.800 49.C.100 27.300 21.000 31.600 90.900 23.000 22.500 40.800 40.400 36.400 42.500 30.300 66.800 35.600 73.000 32.900 62.700 17.900 77.600 54.800 48.100 48.700 37.S.600 19.ZONA 5 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 14.200 28.600 52.600 57.200 37.300 33.2 .200 82.900 18.500 34.500 61.200 31.200 21.500 36.400 45.300 36.500 43.900 46.800 56.500 58.400 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.300 84. EURO EXPERT SRL & S.000 18.400 71.700 42.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 24 .000 64.600 18.200 14.700 17.600 59.700 53.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 38.800 73.700 30.100 20.Valabile pentru anul 2011 .500 66.200 71.100 78.900 34.500 40.400 88.300 24.000 34.200 39.100 53.400 95.700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.100 16.C.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.000 49.200 28.000 50. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 2.000 15.800 13.500 50.800 36.200 28.500 46.800 80.100 55.400 26.400 29.500 18.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 30.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.800 12.900 45.400 32.

200 25.500 22.100 14.800 12.600 16.300 21.700 31.700 26.200 29.500 12.800 22.900 20.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 25 .700 15.600 9.500 10.200 21.700 10.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.200 21.200 19.700 18.C.300 26.700 24.600 38.900 31.200 28.300 35.C.200 26.900 14.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.400 23.600 28.200 18.100 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 26.300 41.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.Valabile pentru anul 2011 .500 11.600 30.900 24.S.000 13.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 20.700 30.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 33.900 22.200 23.000 34.200 20.900 9.600 26.500 37.900 11.400 17.ZONA 5 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 8.700 40.600 18. EURO EXPERT SRL & S.3 .500 12.100 28.300 43.200 18.800 32.500 19.200 12.200 33.500 13.800 30.200 19.400 24.900 13.600 37.900 32.100 24.800 33.900 11.700 14.200 24.700 26.900 24. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 2.800 35.300 32.

) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.800 18.C.900 16.000 9.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 26 .000 27.100 11.000 37.500 19.600 26.700 32.100 21.900 17.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 31.800 8.900 20.000 10.300 19.000 30.200 8.700 22.400 28. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 2.500 25.300 21.600 21.600 26.000 16.700 8.800 24.000 24.500 20.500 18.800 24.700 22.500 21.000 10.900 26.ZONA 5 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 10.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 22.700 13.700 34.100 33.700 11.800 25.200 7.400 12. EURO EXPERT SRL & S.500 19.300 30.100 19.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 12.Valabile pentru anul 2011 .200 12.100 11.200 15.600 18.600 14.300 11.000 20.200 35.4 .S.600 9.C.500 12.700 10.500 27.800 19.200 18.600 27.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 28.500 23.800 22.700 15.200 15.500 19.300 15.100 14.300 16.500 11.700 20.900 17.300 17.

800 40.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.400 23.500 58. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 3.500 52.Valabile pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 27 .400 100.100 35.200 71.100 19.200 58.500 36.100 89.400 56.500 20.100 49.400 95.800 27.800 47.600 19.1 .800 50.700 29.500 38.C.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.900 69.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .S.600 67.800 42.900 31.400 31.400 48.900 77.700 42.400 33.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.900 60.900 41.600 44.000 64.700 41.800 34.700 35.500 39.900 19.900 86.300 65. EURO EXPERT SRL & S.300 84.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 15.000 17.100 75.500 46.500 42.200 70.800 29.200 14.000 38.900 55.600 17.700 29.500 13.ZONA 12 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 55.600 19.800 52.400 47.100 52.900 16.300 74.600 52.600 18.600 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.300 24.400 37.100 44.C.200 21.000 50.700 20.100 62.000 32.200 34.300 38.200 92.800 32.900 50.500 22.200 31.500 82.400 36.800 77.700 30.700 55.400 32.800 25.500 39.100 61.300 39.600 57.600 14.100 81.300 41.400 47.900 45.

800 56.900 45.800 36.500 43.500 40.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.500 34.600 19.400 95.100 48. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 3.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 28 .600 90.C.200 82.900 23.500 40.600 18.800 12.500 30.500 66.600 57.700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.200 37.000 18.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.200 30.200 21.600 59.100 53.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 29.000 64.400 45.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 18.Valabile pentru anul 2011 .800 49.100 78.S.200 39.700 30.400 19.400 44.C.000 22.900 34.600 73.2 .400 26.000 34.400 48.800 80.000 50.700 37.000 15.500 39.100 16. EURO EXPERT SRL & S.200 28.000 44.100 55.900 46.700 53.300 36.500 39.500 58.300 84.800 73.700 17.000 31.800 35.300 14.300 66.500 37.100 20.400 42.500 18.200 14.000 32.200 31.200 28.200 71.300 33.100 38.500 68.ZONA 12 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 24.100 27.900 62.400 32.800 40.500 52.400 88.200 28.000 49.800 48.800 13.400 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.400 36.300 21.500 61.600 52.400 71.500 50.500 36.700 17.700 42.500 46.600 54.900 77.

800 35.100 14.700 14.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 10.200 21.600 18.700 30.900 22.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.200 21.500 13.400 23.900 24.500 37.900 32.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.800 30.700 31.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 29 .700 20.700 26.200 19.200 18.500 12.800 12.600 38.900 14.200 24.900 31.900 11.700 26.200 29.200 12.500 22.700 18.800 22.500 19.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.S.900 8.200 23.100 28.900 20.500 11.100 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .3 .700 10.300 35.000 33.ZONA 12 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 24.200 33.900 11.300 41.300 26.600 28.900 24.C. EURO EXPERT SRL & S.700 40.900 13.Valabile pentru anul 2011 .600 9.300 26.100 24.600 37.200 18.700 15.400 17.600 30.C.500 12.300 32.000 34.300 43.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.200 28.300 21.000 13.200 25.200 20.800 33.600 16.200 19.400 24. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 3.200 26.600 26.900 9.800 32.

100 11.000 10.500 27.ZONA 12 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 24.4 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 30 .200 12.700 13.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 19.600 18.200 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 3.300 21.600 26.100 11.300 15.900 17.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 32.800 22.700 20.900 26.300 11.000 37.500 12.000 16.C.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.C.000 20.S.800 24.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 19.600 27.500 25.600 9.400 28.900 17.800 18.200 8.000 9.200 15.800 25.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 10.000 30. EURO EXPERT SRL & S.700 22.100 19.500 19.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.500 11.900 20.600 14.300 17.500 23.400 12.800 8.100 33.100 28.800 19.200 15.100 14.700 15.100 21.Valabile pentru anul 2011 .600 21.000 10.700 8.700 11.500 21.000 24.500 18.700 10.300 30.300 31.800 22.500 20.000 27.700 34.300 19.700 22.900 16.600 26.200 7.200 35.900 12.300 16.

000 62.800 20.600 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 39.800 15.100 42.900 37.300 56.300 18.300 20.000 40.700 34.700 73.900 40.900 37.400 32.400 23.700 70.300 25.800 42.400 54.600 58.Valabile pentru anul 2011 .500 37.300 23.600 52.000 66.300 71.700 54.700 98.300 91.400 87.900 33.700 56.400 36.700 16.100 45.700 52.C.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 37.300 43.ZONA 13 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.700 52.200 14.1 .100 54.600 46.800 40.000 32.S.800 26.000 30.100 60.900 39.200 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.100 64.900 35.200 48.900 83.700 59.500 79.000 22.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.300 54.500 79.700 103.800 38.600 33.000 89.600 46.C.400 84.000 43. EURO EXPERT SRL & S.500 39.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 31 .300 41.400 32.100 49.600 19.600 77.300 21.500 42.400 21.700 30.500 95.400 17. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 4.700 28.100 13.800 31.700 57.100 33.000 49.300 19.500 67.000 50.400 48.200 43.900 77.700 72.300 18.800 60.900 50.300 24.500 63.800 30.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.600 18.

300 17.000 44.500 37.600 33.400 54.600 45.900 14.600 18.700 59.900 70.300 13.900 80.000 22.100 32.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.S.700 37.200 36.900 41.700 73.800 31.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 32 . EURO EXPERT SRL & S.500 39.500 30.300 20.500 40.400 46.500 50.800 21.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.000 40.000 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 69.800 15.300 32.600 16.200 19.300 14.300 41.200 37.800 51.100 29.600 57.700 98.C.200 75.500 61.400 75.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 55.200 51.500 51.300 57.200 43.300 85.100 38.2 .300 25.300 17.100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.500 63.200 28.500 56.800 49.700 35.900 40.000 41.300 54.600 68.100 22.200 28.700 17.300 35.900 46.000 35.400 87.000 63.600 90.100 20.500 79.300 31.700 83.500 34.300 27.600 38.800 43.000 50.900 23.700 93.800 38.100 33.700 19.100 29.800 60.300 18.900 52.800 38.700 31.ZONA 13 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 47.900 73.Valabile pentru anul 2011 .600 54.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.C.800 24.200 48.000 66. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 4.400 47.

000 34.600 37.900 38.3 .400 20.200 27.000 9.700 31.700 31.000 45.200 34.500 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 33 .900 12.200 18.200 12.000 39.000 29.200 25.900 10.500 27.700 24.000 13.Valabile pentru anul 2011 .900 14.500 27.300 12.800 19.200 33.800 25.ZONA 13 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 16.C.800 27.000 40.300 29.800 25.700 34.700 20.800 19.400 14.700 15.700 22.400 19.300 15.500 36. EURO EXPERT SRL & S.300 10.600 13.100 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.900 20. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 4.200 27.500 33.S.900 22.000 17.200 20.900 20.200 9.300 23.700 32.900 20.100 26.100 23.300 12.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.000 24.100 36.600 26.000 22.000 12.300 30.000 21.100 11.300 23.300 41.900 24.000 32.400 14.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.000 33.600 14.800 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 29.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 15.000 25.C.900 42.300 31.

300 9.000 12.900 12.4 .200 15.500 8.900 17.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 34 .700 13.ZONA 13 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 18.000 8.600 21.100 14.900 17.200 29.500 23.000 28.500 16.300 10.700 11.300 31.400 32.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 21.200 18.500 23.000 31.400 29.500 19.000 20.700 16.C.500 21.400 13.900 20.200 14. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 4.300 10.400 18.200 8.300 34.500 21.600 26.500 38.000 10.300 22.900 26.100 20.C.600 17.200 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 28.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 11.500 17.700 23.700 25.300 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 33.200 21.500 7.000 28.300 27.900 12.700 15.200 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 19.S.500 27.300 24.900 19.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.900 24.900 23.900 22.100 11.100 20.700 16.Valabile pentru anul 2011 .500 26.100 24.400 11.900 11.500 12.700 36.300 22.200 35.900 16.500 17. EURO EXPERT SRL & S.

600 47.700 20.000 60.500 33.900 53.700 68.200 53.200 44.200 20.400 93.600 78.600 55.600 57.700 66.300 81.700 19.200 33.700 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 74.500 100.700 43.600 42.100 16.400 89.700 47.000 59. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 5.900 55.S.200 38.800 40.400 30.400 40.400 79.700 61.400 71.000 68.800 21.300 97.400 37.800 91.700 39.700 37.700 34.700 20.700 22.600 15.400 31.C.100 41.000 18.300 49.200 58.800 34.800 85.700 30.200 36.500 40.100 50.400 63.000 64.900 25. EURO EXPERT SRL & S.700 53.300 81.300 29.900 25.300 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 31.ZONA 14 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 55.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.200 46.300 44.700 36.600 43.300 75.300 61.000 23.600 50.000 20.500 27.800 41.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 35 .900 73.700 18.300 44.000 51.000 58.000 41.800 17.800 23.100 15.600 105.700 33.400 14.200 32.900 55.Valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.500 49.1 .400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.000 43.C.100 51.300 86.500 37.500 22.500 35.

100 15.100 77.600 39.000 60.200 59.600 39.600 85.800 35.300 21.000 52.800 30.500 36.900 32. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 5.600 46.800 34.600 42.Valabile pentru anul 2011 .500 56.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.S.100 19.700 68.800 44.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 36 .300 61.200 53.900 55.000 19.500 41.900 42.600 13.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.500 36.100 17.800 57.400 38.400 31.100 64.800 29.700 20.700 19.300 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.500 75.600 22.000 41.900 29.700 58.300 31.100 45.300 49.C.800 40.400 24.300 81.900 16.500 100.500 65.600 55.500 22.500 33.400 70.000 77.600 38.800 41.ZONA 14 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 87.100 69.700 52.300 92.900 50.900 42.500 47.400 89.400 71.C.700 14.800 29.200 36.500 32.400 39.700 52.200 44.900 55.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.900 25.900 47.500 48.000 32.500 95.500 24.300 75.700 17. EURO EXPERT SRL & S.000 31.2 .100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 37.100 51.600 21.200 14.200 62.600 19.300 35.000 51.500 47.900 27.700 82.100 38.700 18.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.

800 23.300 20.800 14.700 27.500 22.400 45.900 30.200 26.900 37. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 5.700 32.000 35.900 35.600 31.200 21.400 11.300 17.200 27.300 43.200 12.300 19.300 25.200 10.ZONA 14 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 20.600 12.700 38.900 21.300 13.800 26.900 19.200 29.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 15.900 13.600 15.700 16.3 .600 24.200 9.500 33.300 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 20.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.100 28.900 25.C.300 14.800 25.500 22.400 39. EURO EXPERT SRL & S.800 27.900 14.500 13.400 21.300 19.400 9.700 29.600 12.C.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.400 37.300 23.800 35.000 31.800 28.600 22.S.200 34.400 32.800 34.700 42.300 13.500 25.900 40.400 32.Valabile pentru anul 2011 .400 31.200 23.600 10.700 16.400 28.300 26.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 37 .600 19.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.800 36.700 14.900 24.

400 25.400 8.700 22.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 26.400 25.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 38 .900 22.C.500 16.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 19.300 19.800 12.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 16.300 29.000 15.200 10.700 11.200 12.100 23.600 20.700 31.100 27.900 24.000 11.300 12.400 20.500 36.700 8.300 17.500 10.300 18.500 33.000 24.200 33.400 22.000 17.500 9.500 10.800 22.700 22.700 13.300 12.000 13.100 16.000 17.300 11.100 30. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 5.000 34.700 7.600 20.200 27.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.400 15.000 22.ZONA 14 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 9.600 29.400 21.S.Valabile pentru anul 2011 .900 20.100 23.800 30.900 17.400 20.000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.100 16.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 21.900 39.000 37.100 32.600 19.100 29. EURO EXPERT SRL & S.200 27.200 13.100 27.100 11.900 18.600 14.C.900 20.300 23.600 19.600 27.4 .

900 21.300 19.600 24.700 56.100 42.500 28.900 94.600 63.700 16.700 20.900 50.200 48.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.800 34.600 87.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 39 .800 56.200 61.700 41.100 42.C.400 56.600 65.600 55.300 29.600 22.400 33.000 83.800 46.000 38.700 34.500 59.700 70.900 25.100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.400 20.000 43.500 55.200 44.400 44.200 44.ZONA 15 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 73.400 17.500 57.500 63.700 47.000 60.900 81.800 39.1 .800 38.100 51.300 89.500 32.200 70. EURO EXPERT SRL & S.500 100.400 92.500 22.000 41.300 23.700 68.000 35.400 21.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 83.100 62.800 53.C.800 36.800 52.700 76.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 75.600 39.900 14.000 40.400 31.500 32.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.300 34.900 31.900 24.800 46.100 15.900 35.900 37.600 42.400 66.Valabile pentru anul 2011 .900 26.S.700 103.200 49.700 46.300 51.500 96.600 42.700 77.900 108.200 81.500 37.300 19.900 55.200 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 27.700 16. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 6.600 19.100 59.800 51.

400 71.900 38.300 18.500 32.400 56.300 25.000 35.400 21.900 26.500 23.200 14.800 42.600 58.700 18.700 54.000 30.2 .700 70.500 36.600 39.400 87.700 37.800 40.ZONA 15 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 46.300 20.100 66.S.300 24.300 43.700 57.000 33.000 43.600 52.100 50.500 95.200 49.400 92.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 42.400 48.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 40 .C.200 54.900 40.C.100 49.700 33.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.300 21.600 79.000 83.100 62.500 85.700 28.600 39.600 42.600 19.100 64.900 50.200 45.800 39.100 40.700 103.600 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 60.300 23.800 30.700 59.300 43.300 19.700 56. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 6.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.700 77.000 22. EURO EXPERT SRL & S.000 77.600 67.800 30.400 17.700 52.000 89.000 37.Valabile pentru anul 2011 .400 54.500 32.100 13.300 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.700 72.700 34.600 79.700 16.100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.700 73.800 15.700 98.800 52.500 63.600 46.800 31.100 33.300 41.000 32.900 40.600 37.300 18.800 20.200 48.400 54.100 60.

EURO EXPERT SRL & S.600 24.000 32.000 24.100 38.300 23.600 10.000 10.700 25.400 15.400 23.100 29.100 28.C.000 35.500 27.200 23.200 19.000 45.100 16.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 41 .900 18.600 24.300 21.000 13.700 14.600 11.900 13.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.000 32.Valabile pentru anul 2011 .100 28.100 47.100 40.600 20.700 13.C.300 37.200 21.300 35.000 12.800 27.700 16.3 .000 31.000 22.900 20.100 36.500 33.300 15.900 35.200 26.ZONA 15 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 9.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.900 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 25.900 19.200 30. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 6.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.600 12.600 21.700 30.000 41.000 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 21.800 29.700 38.200 26.200 27.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.000 36.300 17.700 11.400 32.300 42.500 28.800 26.300 43.300 16.500 36.800 33.700 28.300 26.500 33.S.100 21.400 14.800 14.100 14.

900 22.900 24.600 9.600 30.700 12.600 20.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.700 23.900 11.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 42 .100 16.800 24.500 18.100 21.ZONA 15 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 30.400 13.700 13.000 28.500 11.000 9.800 31.200 14.500 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 20.800 26.900 34.400 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 34.100 20.100 33.300 21.700 8.600 27.500 10.000 37.100 14.400 11.600 15.Valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 6.400 18.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 19.900 18.100 21.700 12.500 19.400 40.4 .900 10.200 19.100 31.300 21.400 24.000 28.C.400 22.900 17.S.700 25.200 26.600 23.200 35.900 15.500 38.200 12.200 24.200 26.800 32.000 28.100 23.100 27.800 18.800 22.000 23.000 8.800 10.600 16.100 30.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 17.500 17.700 22.700 13.700 11.300 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.100 11.600 18.C.

600 32.000 37.200 49.700 73.S.500 23.400 42.100 49.100 31.300 17.C.500 46.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 43 .800 51.700 17.600 39.300 18.900 40.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 75.300 21.400 17.900 34.100 52.600 69.600 46.700 72.300 43.200 36.100 62.300 26.800 38.000 47.200 27.700 57.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.600 67.100 34.200 28. EURO EXPERT SRL & S.1 .700 20.300 13.100 42.900 69.100 35.200 45.000 32.900 38.ZONA 21 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 62.200 82.600 16.500 32.000 52.100 26.300 85.200 29.600 16.Valabile pentru anul 2011 .100 77.100 22.600 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 29.800 35.000 41.100 50.400 45.400 35.800 12.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.400 26.700 54.100 32.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.700 19.600 79.100 13.600 36.900 45.100 60. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 7.800 42.200 54.500 37.000 14.800 38.000 33.100 64.600 67.C.800 30.000 15.300 27.000 89.600 24.200 47.700 28.800 12.800 43.800 56.800 20.000 49.600 40.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.000 18.100 34.200 28.000 30.900 58.700 17.

300 40.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.800 39.600 30.000 47.100 40.200 15.100 22.300 33.300 27.300 85.400 47.800 60.100 48.ZONA 21 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 46.800 50.400 16.800 21.200 14.800 51.400 30.100 64.500 19.000 52.200 33.2 .300 55.600 27.100 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.800 59.600 43.600 40.500 53.900 55.C.000 12.600 78.000 44.500 12.000 41.100 44.700 15.600 26. EURO EXPERT SRL & S.600 34.000 17.900 69.400 38.800 70.700 27.500 24.000 25.600 41.100 11.700 36.200 36. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 7.300 13.Valabile pentru anul 2011 .600 73.100 32.400 35.900 65.700 18.700 15.800 16.100 49.600 27.600 35.900 25.000 20.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 25.700 19.S.200 28.000 30.100 35.300 75.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 44 .800 43.100 32.800 59.400 23.500 31.400 29.C.600 37.300 17.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.600 81.100 63.400 45.600 16.800 38.200 33.200 32.300 27.200 33.300 65.000 44.700 57.200 29.900 49.200 72.800 36.400 43.800 16.

300 19.200 33.700 8.Valabile pentru anul 2011 .500 16.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 22. EURO EXPERT SRL & S.400 20.C.600 19.700 13.500 10.200 10.900 18.200 27.300 12.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 33.200 13.400 20.700 31. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 7.300 12.100 23.S.100 29.300 23.100 24.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 45 .100 37.900 20.ZONA 21 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.700 23.600 29.500 9.300 16.800 19.000 22.100 32.300 23.800 30.600 29.800 25.300 31.100 27.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 22.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 16.700 26.900 20.200 12.500 24.100 39.200 28.700 11.300 17.000 11.100 21.400 25.400 19.900 25.400 8.C.400 15.800 12.400 21.000 34.400 21.300 11.100 27.000 13.200 27.300 18.500 10.100 16.3 .100 11.700 22.600 17.600 14.000 17.400 27.100 30.600 36.200 9.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.700 7.300 18.

800 9.900 13.400 14.600 17.S.900 15.000 12.900 24.500 7.700 16.800 10.800 14.000 18.800 11.500 18.200 18.100 25.300 10.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 46 .200 33.900 12.500 21.500 16.900 22.300 9.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.C.800 23.200 13.4 .200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 20.600 23.600 28.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 19.500 9.700 27.900 10.900 17.600 23.700 11.200 17.800 25.200 18.000 30.800 8.800 9.600 23.200 17.300 15.900 20. EURO EXPERT SRL & S.Valabile pentru anul 2011 .ZONA 21 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 16.500 8.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 28.100 20.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 19.C.400 16.200 29.500 26.800 19.100 7.100 14.400 19.200 23.900 8.300 24.700 21.100 10.200 11.700 17.000 9.300 21.300 6.400 14. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 7.100 24.500 31.600 17.800 7.200 14.700 15.100 19.400 14.

300 80.C.000 16.600 37.800 84.900 37.300 34.800 31.300 37.000 65.300 36.200 45.100 36.200 14.300 40.800 71.200 39.400 61.700 23.100 24.700 55.000 71.800 44.600 30.800 34.C.1 .600 50.600 48. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 8.600 78.400 52.700 40.000 39.000 28.600 61.100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.600 55.200 66.300 30.200 67.700 49.200 26.200 46.900 48.500 49.100 14.100 57.300 39.500 42.300 43.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 47 .300 40.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.300 49.200 35.700 13. EURO EXPERT SRL & S.000 27.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 34.100 41.Valabile pentru anul 2011 .200 31.000 38.000 82.200 52.400 59.300 19.500 36.500 19.100 48.S.800 22.700 12.700 34.200 94.400 18.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.200 29.100 21.600 45.200 54.100 33.000 28.ZONA 22 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 18.600 16.100 44.400 73.000 20.900 15.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 31.900 64.400 76.600 45.200 87.200 73.100 27.100 21.800 18.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.400 90.500 52.700 53.300 57.800 32.000 30.900 18.600 17.

900 17.600 17.400 34.200 54.300 49.700 16.900 58.000 20.500 26.600 86.600 69.100 14.400 90.700 63.600 50.400 74.700 35.200 18.600 62.800 32.500 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.000 28.200 43.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 45.300 22.400 42.500 28.400 58.300 37.700 64.300 80.200 67.200 43.400 31.700 47.400 73.500 49.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 48 .600 50.500 28.900 20.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.500 28.400 13.Valabile pentru anul 2011 .S.900 35.400 18.ZONA 22 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 47.300 67.700 16.000 56.800 42.300 53.300 26.000 39.000 38.900 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.000 40.400 32.2 .200 47.100 31.400 29.500 17.400 61.100 47.900 12.600 46.000 76.100 38.500 52.900 37.700 23.300 30.600 45. EURO EXPERT SRL & S.200 38.500 21.900 19.300 34.400 34.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.900 32.300 40.600 26.400 78.900 37.300 51.200 14.900 17.900 24.100 33.C.300 36.200 15.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 35.500 83.C.200 29.800 44.900 12.200 34.300 69. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 8.700 55.200 43.500 27.

200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 20.C.900 28.600 17.000 11.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.000 25.500 28.200 23.800 31.100 12.000 26.500 23.Valabile pentru anul 2011 .400 35.800 11.500 23.600 19.400 16.200 11. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 8.300 9.700 24.100 29.200 21.600 13.800 33.900 29.500 31.100 28.C.100 13.200 34.600 21.100 18.300 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.400 26.400 31.800 20.500 17.000 30.400 18.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 49 .200 11.500 19.900 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 14.200 41.300 8.100 17.S.ZONA 22 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 22.900 22.200 14.500 27.900 11.600 38.700 25.900 21.000 19.800 24.200 39.100 13. EURO EXPERT SRL & S.100 33.600 15.000 8.000 31.200 24.700 12.400 12.000 25.300 36.900 9.000 30.3 .700 22.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.100 10.600 23.500 35.400 21.900 20.900 29.500 24.700 14.100 17.900 18.

100 8.100 17. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 8.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.400 9.700 11.500 12.300 19.Valabile pentru anul 2011 .800 16.400 23.200 25.300 18.300 7.600 19.400 21.300 16.800 12.500 17.C.800 15.800 13.900 26.100 22.900 10.400 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 18.800 20.300 15.800 27.700 22.900 26.800 7. EURO EXPERT SRL & S.600 7.100 20.100 9.500 21.700 18.400 27.800 18.200 21.C.100 31.800 20.500 17.S.300 14.300 15.300 28.800 17.100 12.700 19.300 24.ZONA 22 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 35.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 22.400 10.700 10.900 24.400 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 15.800 14.800 11.500 8.500 26.300 33.100 10.100 24.300 21.000 10.500 28.4 .300 19.300 20.800 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.600 11.800 32.100 18.300 18.400 9.100 25.900 30.100 13.300 14.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 50 .900 16.500 29.400 11.

500 35.300 61.900 53.200 36.800 34.000 41.300 81.700 20.700 47.S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 51 .200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.400 30.300 75.000 23.000 43.500 55.400 40.300 44.600 15. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 9.700 68.500 49.700 30. EURO EXPERT SRL & S.000 68.800 23.300 29.100 50.200 32.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.600 105.400 79.300 74.400 31.000 58.500 100.400 71.400 89.000 60.700 39.700 18.200 46.400 37.700 37.200 53.300 86.600 55.000 59.600 47.800 21.400 31.800 41.500 22.600 57.700 61.100 15.900 55.600 50.C.ZONA 23 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 43.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.700 43.700 66.200 44.700 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 58.C.000 18.700 19.700 22.700 36.100 16.400 14.300 97.500 40.900 25.300 44.300 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 20.000 51.Valabile pentru anul 2011 .300 49.500 27.900 25.800 91.900 55.600 42.500 37.400 93.700 34.700 53.500 33.400 63.200 38.800 40.800 85.800 17.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.000 64.200 33.100 51.200 20.1 .900 73.300 81.700 33.600 78.100 41.700 20.

600 22.400 39.600 55.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.000 60.500 32.400 71.100 77.300 35.2 .400 31.100 69.700 52.800 41.500 48.000 77.S.600 42.000 51.400 89.800 29.700 58.200 59.600 13.900 27.Valabile pentru anul 2011 .200 53.800 40.700 68.300 61.000 52.600 39.300 49.100 45.500 56.300 31.500 100.200 62.500 24.000 31.700 17.500 36.500 33.900 55.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 19.500 95.300 92.600 85.000 32.800 34.500 65.600 39.300 75.300 81.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 52 .500 47.400 70.700 18.000 87.900 25.900 42. EURO EXPERT SRL & S.000 41.200 14.900 29.800 29.100 19.100 15.900 16.400 38.700 20.800 44.600 19.500 41.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.900 47.C.500 37.700 52.200 44.600 38.600 21.300 21.800 30. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 9.700 14.600 46.800 57.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 35.900 32.700 82.100 51.200 36.900 55.500 47.900 50.700 19.C.100 17.900 42.100 38.500 36.500 22.400 24.ZONA 23 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 75.100 64.300 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.

900 35.900 30.400 32.200 9.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 17.500 13.900 40.900 24.900 25.000 35.3 .700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 19.600 12.400 28.300 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 37.400 31.800 34.800 25.100 28.700 16.900 37.900 19.400 39.600 22.800 35.300 13.400 32.900 13.700 32.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.200 23.Valabile pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 53 .500 20.700 14.200 10.500 25.400 45.S.ZONA 23 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 29.300 19.700 16.200 12.200 27.300 20.300 23.800 23.500 22.600 24.900 21.400 9.800 27.800 28.C.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 42.700 27.700 29.600 15.700 20.600 12. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 9.900 14.300 14.200 26.600 19.300 26.500 33.800 36.300 25.600 31.300 13.300 43.200 21.000 31.600 10. EURO EXPERT SRL & S.800 14.100 15.700 38.400 11.800 26.500 22.200 34.400 21.C.

000 11.500 10.300 23.600 19.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.900 20.Valabile pentru anul 2011 .900 39.600 20.900 24.ZONA 23 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .C.400 20.300 12.700 22.400 25.000 24.200 12.100 16. EURO EXPERT SRL & S.000 15.100 23.600 14.4 .700 7.300 17.200 27.900 20.400 25.400 21.100 32.600 29.900 18.500 33.000 37.000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 19.500 16.100 27.100 29.300 26.900 22.100 16.100 23.300 12.500 10. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 9.400 22.800 30.700 11.300 16.600 20.500 9.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 54 .200 13.000 13.700 13.800 12.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.000 34.200 10.900 17.700 31.300 19.100 27.000 17.100 21.400 20.800 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 30.600 27.500 36.S.400 8.800 19.200 33.100 11.300 11.400 15.000 17.300 29.200 9.C.300 18.700 8.200 27.700 22.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 22.

400 73.300 63.900 25.500 87.700 17.100 113.C.200 33.800 47.900 40.ZONA 24 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 81.900 74.200 68.900 47.400 62.100 22.1 .700 16.500 57.400 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 44.600 85.800 50.900 64.800 15.100 93.S.400 44.600 36.500 43.800 79.700 62.300 44.200 40.400 96.800 21.500 39.900 39. EURO EXPERT SRL & S.300 18.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 55 .800 108.100 48.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.700 20.200 42.200 50.200 57.300 71.800 45.Valabile pentru anul 2011 .500 54.900 31.500 55.900 37.500 46.700 55.200 29.100 66.800 101.100 36.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 27.C.200 85.900 51.200 34.700 53.000 16.100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.600 48.000 38.100 33.500 65.000 60.100 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 28.300 66.000 59.400 59.900 43.500 22.400 57.300 20.800 37.100 44.500 105.300 20.200 77.600 87.700 23.300 25.300 48.800 36.500 54. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 10.700 33.200 78.400 21.600 24.400 28.800 23.200 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 59.300 41.400 27.000 40.300 92.800 98.400 35.700 53.400 69.

200 23.100 89.100 44.800 45.400 21.600 46.400 33.900 35.500 42.300 20.400 63.100 15.800 25.900 14.900 60.500 87.800 35.400 37.ZONA 24 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 108.700 20.100 42.400 55.300 19.800 38.400 59.900 40.800 31.900 21.200 34.100 44.000 43.700 53.800 26.900 38.S.700 56.900 24.200 91.900 41.700 46.400 73.700 70.200 29.600 19.100 81.500 42.300 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 100.100 41.C.Valabile pentru anul 2011 .000 62.400 32.500 65.100 48.600 76.900 83.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 56 .700 52.700 38.700 41.400 96.900 50.900 83.300 66.600 67.700 51.400 28.2 .700 16.600 24.000 50.300 56.000 59.900 37.600 77.100 61.400 32.700 103.800 34.800 36.300 17.400 44.700 56.300 51.100 70.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.500 57.800 93.500 22.200 49.800 81.300 19.100 75.500 55.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.700 16.500 22.600 47.600 34. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 10.400 31.C.600 63. EURO EXPERT SRL & S.100 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 27.600 39.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.900 55.

700 34.700 35.000 20.300 11.100 40.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 57 .300 18.100 22.700 13.000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.500 14.800 26.S.300 37.3 .600 27.800 36.500 22.300 34.600 16.300 35.400 28. EURO EXPERT SRL & S.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.300 12.400 28.000 16.800 32.500 22.000 38.400 30.500 24.000 21.300 17.800 37.500 24.900 19.100 14.800 40.C.300 23.100 34.100 16.300 20.200 37.600 11.600 28.300 32.200 42.200 13.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.Valabile pentru anul 2011 .100 47.200 39.700 13.900 25.200 26.200 10.400 45.600 29.600 44.200 49.800 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.800 23.700 27.C.200 30. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 10.000 28.600 30.400 10.700 27.700 32.200 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 38.200 23.600 15.300 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 15.600 14.400 14.100 29.000 43.600 29.300 25.800 24.ZONA 24 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 33.800 21.100 25.300 15.

C.800 24.500 11.S.100 11.500 17.700 21.100 12.800 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.900 25.700 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 31.400 24.400 27.4 .800 38.500 30.500 29. EURO EXPERT SRL & S.100 26.500 34.600 18.400 24.200 35.200 14.300 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 32.300 29. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 10.600 28.900 17.200 9.400 19.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 58 .Valabile pentru anul 2011 .700 12.500 14.100 23.C.400 22.400 13.600 16.ZONA 24 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 9.100 24.500 20.900 34.900 13.500 18.800 18.500 19.000 15.500 11.300 12.900 17.400 13.900 19.400 31.500 9.200 26.700 19.200 37.400 20.500 21.600 23.300 10.100 25.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.500 29.000 23.800 16.700 30.400 13.700 32.700 36.400 40.100 21.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 25.200 23.300 22.200 31.500 8.000 12.200 20.300 42.400 22.600 27.400 22.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 14.

100 32.700 95.600 60.000 64.900 58.300 50.700 48.200 75.800 56.700 62.600 32.800 52.000 23.400 45.200 46.100 45.ZONA 25 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 83.400 63.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 59 .700 47.900 53.900 30.100 25.600 105.200 49.800 76.000 66.900 41.Valabile pentru anul 2011 .500 24.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 28.400 71.700 19.500 15.500 27.1 .400 56.400 93.100 17.800 47.200 58.600 98.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.300 102.700 18.800 21.900 54.000 43.600 36.000 57.300 38.800 23.000 51.100 52.300 44.000 42.C.700 56.000 35.500 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 11.300 61.400 21.900 85.000 22.600 42.500 89.100 16.800 39.900 52.200 28.000 42.600 57.200 91.700 39.700 71.600 43.500 35.200 33.900 43.800 85.300 14.200 65.700 20.500 35.300 45.500 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 110.000 19.300 77.100 21.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.400 79.300 69.800 60.S.300 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.000 82.800 39.900 40.200 34.800 21.500 26.200 32.000 67. EURO EXPERT SRL & S.700 37.700 36.700 38.C.

Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 60 .000 58.100 15.200 46.900 55.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.400 31.400 40.300 44.500 49.300 86.700 53.500 35.700 47.700 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 19.200 38.700 37.600 15.900 53.000 51.500 100.600 55.600 47.000 59.600 57.200 36.800 23.200 44.300 81.300 44.500 40.000 68.400 71.300 74.ZONA 25 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .C.2 .600 78.300 75.300 61.800 34.600 43.700 20.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.500 33.700 18.200 58.700 30.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.300 97.300 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 11.400 14.100 41.900 25.000 20.700 34.700 43.S.200 53.400 79.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.000 41.100 50.800 41.200 32.600 50.400 31.900 73.400 37.800 21.700 61.800 85.000 23.400 30.200 33.000 18.000 60.700 22.800 91.300 81. EURO EXPERT SRL & S.500 55.800 40.500 37.000 64.C.400 89.700 36.700 68.600 42.800 17.Valabile pentru anul 2011 .100 51.300 49.900 25.500 22.700 39.200 20.400 63.700 66.700 20.400 93.500 27.600 105.900 55.000 43.700 33.300 29.100 16.

200 13.600 24.800 15.400 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 11.100 15.100 25.800 23.900 37.700 21.300 31.900 40.300 25.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valabile pentru anul 2011 .900 39.S.200 28.C.600 31.400 21.C.200 29.700 14.400 28.800 27.000 14.500 22.100 33.300 20.100 36.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.800 36.700 16.900 23.900 25.900 26.000 12.000 13.000 16.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 61 .400 29.400 27.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.200 42.100 22.600 34.800 10. EURO EXPERT SRL & S.700 20.600 15.300 33.800 12. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 11.100 20.300 35.500 16.700 17.800 37.600 36.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.500 48.700 29.700 32.800 25.200 34.700 27.300 20.200 33.300 28.300 13.800 21.200 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.500 15.400 41.300 13.300 18.3 .600 38.400 45.ZONA 25 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 22.500 39.000 9.800 27.700 28.400 26.900 31.700 44.200 10.700 23.

700 21.000 21.Valabile pentru anul 2011 .000 30.700 28.900 23.300 19.300 17.600 24.300 21.800 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.800 19.200 18.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.700 31.700 30.400 24.600 12.900 8.700 11.4 .800 41.000 12.400 15.100 23.700 27.600 29.500 33.900 39.900 18.000 17.200 9.900 11.300 23.900 33.600 28.600 23.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.500 31.100 18.300 12.600 21.900 19.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 62 .S.300 23.500 12.700 14.000 16.800 10.400 25.000 13.300 37.300 16.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.C.900 22.300 29.600 21. EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 11.000 26.700 25.400 17.800 26.000 17.ZONA 25 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 34.000 36.700 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 23.300 26.000 13.800 9.100 11.000 13.900 28.C.600 20.700 22.000 17.200 30.700 20.600 14.100 23.000 10.200 8.300 35.100 11.400 20.

900 35.800 54.500 100.800 34.200 23.100 25.200 51.900 63.300 61.500 89.100 20.200 15.900 38.300 86.200 24.800 54.300 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 29.200 36. EURO EXPERT SRL & S.400 40.200 93.400 75.600 42.ZONA 26 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 26.300 49.600 60.400 44.1 .800 30.800 68.000 22.000 63.000 49.800 44.700 19.600 45.400 36.900 47.100 46.800 51.700 59. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 12.300 45.900 22.600 37.500 33.C.100 95.400 81.100 43.600 55.800 66.900 70.000 55.700 21.400 98.800 67.600 58.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 63 .700 58.500 31.700 47.300 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 103.600 69.700 39.600 56.800 41.500 60.Valabile pentru anul 2011 .) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 28.900 86.100 49.300 44.S.400 16.300 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.100 60.700 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 18.100 28.100 74.000 52.800 41.700 20.400 82.900 78.200 22.100 41.600 64.000 27.800 36.300 107.700 110.700 80.900 115.300 65.600 37.500 26.900 34.000 72.100 45.900 56.C.600 37.000 17.500 22.500 47.300 89.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 27.

400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 46.300 21.600 36.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.800 43.800 40.100 25.900 51.400 15.100 45.500 42.300 71.C.900 64.300 69.600 37.900 42.100 74.800 30.900 57.500 56.700 21.C.200 78.900 35.000 32.200 77.300 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 46.100 61.800 82.700 85.500 43.800 41.400 27.200 14.400 82.600 37.500 35.700 39.700 110.100 34.200 50.700 52.400 24.800 58.400 26.500 48.400 98.100 21.400 57.500 105.800 21.800 67.600 60.100 64.200 38.600 85.500 36.200 102.600 39.700 23.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.300 45.400 56.600 56.100 33.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 64 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 12.000 22.000 45.800 66. EURO EXPERT SRL & S.100 93.000 90.ZONA 26 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 43.100 28.Valabile pentru anul 2011 .700 20.500 32.100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.300 89.S.500 62.600 95.600 39.700 53.900 42.700 52.600 19.800 54.700 18.200 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 28.500 71.500 60.900 23.000 17.700 46.600 76.100 49.100 32.400 35.2 .200 57.000 51.000 19.300 63.300 44.000 16.

800 35.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.900 13.400 14.900 30. EURO EXPERT SRL & S.400 21.300 27.400 17.300 33.500 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.800 11.800 39.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 45.400 43.900 13.400 26.500 32.300 23.200 15.900 37.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.300 19.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 65 .700 50.600 10.000 36.800 14.300 31.000 28.ZONA 26 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .S.200 30.700 41.600 22.000 32.700 18.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 12.900 23.100 29.500 48.000 22.200 28.300 24.200 26.800 39.000 35.500 11.000 35.100 37.000 24.300 21.C.400 36.900 25.400 16.700 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 21.000 17.700 14.900 15.900 22.200 28.400 10.000 31.900 28.700 17.000 24.500 13.000 40.700 16.800 46.700 30.800 30.C.100 42.900 14.500 37.700 23.500 40.400 21.300 28.Valabile pentru anul 2011 .600 12.600 38.200 28.500 34.3 .800 26.

900 38.900 20.300 15.800 21.300 19.400 33.Valabile pentru anul 2011 .600 42.700 32.800 22.000 18.700 40.700 26.800 9.700 27.000 12.000 37.200 19. EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 66 .100 30.800 32.000 25.700 24.700 22.100 24.700 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 18.300 24.800 26.300 12.700 8.300 10.700 11.700 14.700 11.600 24.700 13.900 19.400 9.200 19.900 24.500 14.900 18.200 26.300 18.S.400 15. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 12.900 14.300 17.800 24.500 29.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.100 39.000 30.600 20.500 21.700 13.200 34.200 33.800 19.800 22.ZONA 26 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 16.C.300 11.100 29.600 27.900 22.300 32.600 10.900 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.200 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 23.200 28.100 30.100 27.900 17.4 .300 12.500 24.100 22.800 23.200 13.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 36.C.500 12.700 35.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.

200 36.700 20.800 40.700 34.300 49.500 55.600 78.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.ZONA 27 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 16.500 35.300 61.000 68.400 71.400 14.300 44.100 51.400 89.400 79.900 25.100 41.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.500 22.000 59.800 17.700 53.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 67 .S.000 20.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.700 20.400 93.700 30.400 31.200 38.600 105.600 55.600 43.300 81.400 63.000 51.800 21.300 75.300 97.400 40.400 31.800 91.100 15.500 27.200 44.700 68.700 66.000 64.900 53.100 50.600 50.700 39.000 41.700 19.700 61.200 53.500 37.500 33.700 18.600 15.300 86.700 43.000 18.600 47.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.300 74.600 42.200 20.500 100.C.000 43.300 29.000 58.700 22.800 34.200 33.800 23.1 .300 44.300 81.400 30. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 13.700 36.500 49.200 46.700 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 60.600 57.700 33.500 40.400 37.200 58.Valabile pentru anul 2011 .900 25.900 73.800 41.200 32.900 55.800 85.C.300 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et. EURO EXPERT SRL & S.700 47.700 37.900 55.000 23.

ZONA 27 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 15.000 31.300 49.900 27.700 52.800 34.500 41.C.600 46.800 41.800 29.300 92.900 47.600 42.700 68.900 50.500 65.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.900 42.900 29.000 52.000 60.300 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.000 87.100 45.C.600 22.500 36.200 44.400 71.700 14.900 25.200 36.000 51.2 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 68 .000 77.600 21.800 57.300 31.600 38.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 35.700 58.800 40.700 19.400 38.500 37.000 41.400 89.100 64.400 24.700 82.100 17.000 19.700 18.Valabile pentru anul 2011 .500 75.500 47.500 48.300 75.400 31.600 85.800 35.700 52.200 14.500 22.900 16.200 53.100 51.600 39.600 55.800 30.200 62.600 13.S.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.500 56.500 47.900 55.500 100.300 61.500 32.800 29.300 81. EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 13.100 19.500 33.300 21.100 38.500 95.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 42.000 32.800 44.500 24.400 70.700 17.700 20.900 32.600 39.100 69.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.600 19.100 77.200 59.400 39.500 36.900 55.

600 10.800 23.200 26.600 22.800 25.200 9.400 31.700 42.900 30.400 21.300 23.100 28.500 22.400 28.800 27.900 24.800 14.700 16.3 .700 20.400 32.300 43.300 25.900 21.900 35.700 14.600 15.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.700 32.S.Valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 13.200 23.300 19.600 24.400 32.600 12.400 45.600 31.C.500 20.300 13.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 26.200 34.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 69 .800 28.600 12.300 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.100 15.800 35.300 19.300 20.800 34.500 33.400 9.700 27.200 21.200 29. EURO EXPERT SRL & S.600 19.900 14.400 37.000 31.300 14.900 40.C.900 25.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.800 36.700 29.400 39.200 10.400 11.200 12.200 27.500 25.700 16.800 26.300 17.300 13.500 13.900 37.700 38.900 19.500 22.ZONA 27 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 35.900 13.

100 16.100 16.000 37.200 9.800 30.500 16.S.300 26.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 31.600 20.600 29.000 17.900 17.700 22.Valabile pentru anul 2011 .300 23.300 16.100 32.100 21.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 11.800 19.700 11.500 36.C.200 27.900 22.500 10.100 30.000 13.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.800 22.200 27.500 10.300 12.400 20.900 18. EURO EXPERT SRL & S.200 33.700 13.300 11.400 15. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 13.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.400 25.000 34.600 19.300 12.600 27.100 27.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 14.400 21.600 19.900 20.400 20.700 7.100 29.500 9.400 25.400 8.200 12.100 23.300 19.700 22.200 10.300 17.800 12.700 8.100 27.100 23.400 22.000 24.000 11.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 70 .300 29.900 20.000 17.ZONA 27 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 33.C.200 13.300 18.900 24.000 22.600 20.900 39.000 15.4 .

500 46.100 15.400 31.200 58.800 77.600 44.800 34.900 55.1 . EURO EXPERT SRL & S.500 20.S.800 42.100 62.400 33.500 39.100 49.900 31.600 22.900 19.600 19.C.000 50.900 45.700 35.200 31.500 82.200 70.500 13.300 41.500 42.500 58.900 86.000 38.600 57.300 65.100 89.400 56.500 39.900 69.200 34.400 23.800 50.600 17.400 47.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.000 64.200 21.600 52.300 24.700 20.800 27.700 29.400 100.900 16.500 22.100 81.200 71.ZONA 28 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 19.900 60.Valabile pentru anul 2011 .700 29.100 52.000 17.800 52.100 61.500 52.700 42.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.600 19.100 44.500 38.500 36. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 14.400 32.300 74.900 50.600 14.C.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 95.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 71 .900 41.000 32.800 32.800 47.800 40.200 14.400 48.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.100 75.900 77.700 55.600 18.100 35.600 67.200 92.800 29.400 55.300 84.400 36.300 38.400 47.700 30.700 41.400 37.800 25.300 39.

800 35.100 16.400 36.700 53.400 44.500 30.300 66. EURO EXPERT SRL & S.000 18.ZONA 28 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 13.900 34.100 27.100 20.500 58.400 26.700 17.400 95.400 71.200 28.400 45.400 32.900 45.400 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 14.600 54.500 40.600 90.500 52.800 73.700 37.300 33.900 77.100 53.600 59.600 73.300 84.600 18.500 39.2 .300 14.100 78.200 82.300 36.100 55.200 28.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 56.400 88.500 40.500 39.800 49.Valabile pentru anul 2011 .900 46.800 12.400 19.100 38.000 50.200 31.300 21.500 46.200 21.000 15.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.900 23.S.700 42.200 14.600 57.400 42.200 71.500 43.500 36.700 17.900 62.000 44.400 48.500 61.600 52.500 66.200 30.800 48.500 18.200 39.500 34.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 72 .400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 22.000 49.000 32.500 37.200 28.C.700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.500 50.000 64.500 68.400 29.800 36.700 30.000 31.300 24.200 37.900 18.100 48.600 19.C.000 34.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.800 40.800 80.

900 11.600 16.200 19.800 35.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 18.900 14.200 25.600 18.900 31.500 11.900 11.700 10.Valabile pentru anul 2011 .500 10.500 19.900 20.500 37.S.600 38.600 9.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.400 23.200 12.3 .600 30.900 24.700 14.700 40.300 43.600 37.C.900 32.200 21.600 28.200 18.000 33.900 24.400 24.200 21.300 35.200 20.700 20.900 22.700 18.400 17.700 26.300 26.200 24.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 32.500 13.100 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 22.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 21.800 32.200 33.200 19.000 34.500 12.700 31.800 22.300 41. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 14.200 28.800 12.800 30.100 14.100 24.000 13.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.900 8.300 26.ZONA 28 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 33.900 9.200 29.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 73 .500 12.600 26.100 28.C. EURO EXPERT SRL & S.900 13.200 26.200 23.700 30.700 26.700 24.700 15.

EXPERT VALUATION SRL ANEXA 14.600 27.300 17.400 12.300 30.900 17.Valabile pentru anul 2011 .200 35.000 10.500 19.700 32.900 12.500 12.900 16.200 7.600 18.300 31.500 11.700 13.400 28.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 16.S.900 17.4 .000 27.900 20.000 20.100 33.500 18.000 9.200 18.000 16.800 22.100 11.500 10.500 19.600 21.700 15.300 21.600 14.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 11.800 24.600 26.200 15. EURO EXPERT SRL & S.700 22.600 9.600 26.800 18.100 28.000 24.C.ZONA 28 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 27.000 37.500 23.C.800 25.500 21.200 8.100 14.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 19.300 19.100 11.300 15.500 19.000 10.500 25.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.000 30.700 11.200 12.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 74 .700 20.700 22.700 8.900 26.700 34.100 21.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.700 10.500 20.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 22.100 19.200 15.800 24.800 8.

1 .200 22.900 14.400 19.000 10.400 38.900 51.900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.600 28.300 16.000 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 29.700 55.700 29.500 37.400 21.400 30.400 21.300 23.400 63.300 14.800 26.100 37.ZONA 30 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 26.800 47.C.400 10.900 39.500 40.800 65.100 21.600 47.400 34.700 17.600 36.600 55.200 9.500 30. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 15.300 45.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 75 .200 31.600 28.900 27.100 41.900 20.900 25.400 31.600 37.100 70.S.700 34.300 38.000 13.900 29.900 56.500 43.700 23.700 15.300 15.600 42.600 35.500 13.900 46.800 25.C.200 68.700 42.900 15.800 16.100 40.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.200 32.600 35.500 26.100 11.300 62.300 28.500 33.400 31.200 41.300 27.300 18.Valabile pentru anul 2011 .600 59.500 56.400 14.500 35.100 32.800 50.400 28.500 73.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.500 13.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 51.000 44.200 12.000 23.500 24.500 24.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.100 22.900 30.200 38. EURO EXPERT SRL & S.200 14.100 24.900 52.100 60.

000 39.100 27.500 13.200 50.200 60.500 45.300 17.100 70.500 24.000 26.700 42.700 66.400 31.800 29.800 26.800 27.700 33.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 45.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 14.000 26.100 22.600 22.800 23.900 32.ZONA 30 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 10.700 31.700 37.200 35.800 35.500 41.200 38.000 15.300 62.400 36.700 34.600 42.C.700 33.000 23.400 38.200 25.900 19.900 54.300 15.400 25.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 36.600 9.900 52.800 10.800 52.500 54.900 29.800 44.500 24.900 15.600 33.000 27.200 20.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 36.800 29.Valabile pentru anul 2011 .000 21.400 10.800 12.900 59.600 47.900 27.400 40.300 18.700 13.600 48.500 56. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 15.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 76 .500 22.800 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 14.500 29.500 13.700 34.200 49.800 64.S.400 31.800 21.700 29.700 39.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 57.C.300 20.800 12.600 16.400 25.2 .400 28.200 40.000 25.600 35.100 13.400 12.500 11. EURO EXPERT SRL & S.000 20.200 23.300 29.

ZONA 30 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 19.500 21.800 7.900 23.700 14.300 17.400 16.100 19.100 16.800 15.400 10.700 9.700 10.200 17.800 11.200 15.500 29.800 22.200 18.500 10.600 14.500 16.000 24.C.300 24.300 18.800 19.200 24.100 22.200 22.200 8.400 13.800 21.000 10.500 12.300 19.400 14.400 14.S.C.000 18.700 13.900 17.900 20.800 18.500 19.200 7.800 25.400 10.700 26. EURO EXPERT SRL & S.900 24.000 9.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 24.900 14.600 20.000 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .3 .300 11.500 11.500 8.500 6.300 15.100 9.100 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 17.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 77 .Valabile pentru anul 2011 .700 22. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 15.400 9.100 28.900 30.500 8.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 32.800 14.800 19.600 27.800 23.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 27.700 8.000 6.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 26.900 13.900 13.800 18.

500 9.300 8.500 15.100 19.200 21.300 10.500 7.500 12.600 11.S.200 17.500 14.900 15.500 10.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 78 .400 16.800 14.600 13.000 8.000 20.700 9.100 7.000 23.900 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.ZONA 30 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 24.800 5.400 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 7.900 15.200 12.100 20.200 18.100 7.700 21.100 19.900 15.C.500 19.200 16.500 20.900 26.400 6.700 17.400 12.500 17.700 8.400 13.900 16.4 .700 8.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 11.C.400 15.800 15.900 8.100 8.600 11.Valabile pentru anul 2011 .300 22.500 18.600 7.300 12. EURO EXPERT SRL & S.500 16.600 13.100 13.100 15.300 5.500 6.300 10.400 14. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 15.300 14.800 14.300 11.600 11.800 14.700 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.800 23.400 18.400 9.900 6.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 15.500 25.500 27.900 12.

100 25.300 38.600 34.000 56.200 35.S.000 65.700 26.C.700 43.700 35.1 .000 25.400 11.500 15.000 59.300 32.500 51.800 23.100 25.100 17.000 15.500 36.700 37.500 38.300 51.300 37.700 79.500 14.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.600 29.300 68.900 28.400 43. EURO EXPERT SRL & S.600 30.900 19.100 75.900 11.900 27.000 46.700 33.100 54.000 13.100 10.600 16.400 41.500 41.000 61.100 17.C.600 53.600 47.500 29.500 21.500 49.200 32.100 23. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 16.100 37.900 33.200 73.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 25.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 79 .100 40.800 44.300 15.600 28.300 48.400 15.000 70.900 40.600 31.300 23.800 32.300 67.000 45.500 44.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.100 20.300 64.200 18.300 30.800 27.400 41.300 33.100 12.500 14.400 41.ZONA 31 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 31.700 31.600 30.800 23.500 45.400 40.100 13.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 16.900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.000 59.000 55.800 28.Valabile pentru anul 2011 .100 30.200 24.500 61.500 25.800 17.

100 53.900 39.800 23.200 27.600 22.S.300 10.600 31.300 34.600 14.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 32.800 33.000 28.400 28.C.700 23.800 69.500 45.300 38.000 65.100 52.800 58.200 23.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 26.900 22.000 45.100 31.400 10.700 16.400 11.600 24.100 30.800 29.2 .100 25.900 19.800 18.400 35.100 27.400 20.C.500 61.900 33.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.200 39.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.600 22.300 51.300 67.800 43. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 16.400 41.000 38.200 42.600 24.900 56.000 29.700 14.700 63. EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 80 .100 75.200 58.000 38.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.500 36.700 11.100 18.500 41.100 32.ZONA 31 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 14.400 12.400 36.000 24.900 44.500 35.Valabile pentru anul 2011 .900 28.300 52.400 27.800 48.700 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.400 25.900 35.600 71.200 35.300 39.500 14.000 61.100 27.100 17.400 47.500 39.000 29.000 56.300 13.700 15.100 48.200 16.800 13.700 31.000 15.300 31.400 29.100 42.800 13.600 43.000 21.

600 11.200 10.600 19.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 9.100 17.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 17.200 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 23.000 26.400 10.700 18.700 19.300 20.300 25.200 10.400 21.C.500 22.700 16.500 13.800 34.300 11.600 7.900 19.200 23.700 20.800 10.800 21.500 22.ZONA 31 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 29.100 15.600 25.200 9.700 27.700 15.300 19.900 9.900 15.800 12.900 21.600 24.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 81 .900 25.C.600 24.200 26.500 12.500 31.000 15.100 20.400 7.400 10.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 14.600 24.S.400 18.Valabile pentru anul 2011 .400 30.500 15.400 16.100 7.700 9.000 17.800 28. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 16.300 17.900 23.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 8.200 11.600 27.400 19.200 9.000 32.700 16.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 8.200 22.900 26.900 14.500 14.600 29.3 . EURO EXPERT SRL & S.300 19.600 20.900 14.

300 11.000 15.000 9.500 8.900 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 21.200 8.800 6.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 82 .900 18.400 9.500 17.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 8.900 24.500 16.000 6.700 12.600 14.500 10.800 16.900 15.200 13.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 9.400 6.500 13.700 8.900 15.600 20.700 9.100 12.S.900 20.100 8.300 18.Valabile pentru anul 2011 .900 20.700 7.400 14.800 27.400 13.600 20.900 13.100 16.200 10.C.200 9.200 13. EURO EXPERT SRL & S.600 12.000 16.600 12.400 29.900 17.900 7.600 15.400 15.400 22.200 12. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 16.300 11.200 14.600 16.300 16.000 19.200 10.700 22.300 16.300 26.400 7.700 22.ZONA 31 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 15.600 19.400 27.700 14.000 17.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 17.100 23.500 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 25.000 24.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.300 5.4 .800 22.C.200 20.300 19.

800 46.000 59.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.300 31.600 16.800 44.600 16.800 39.200 52.900 84.400 44.200 73.800 17.100 42.400 18.100 13.400 35.700 20.100 37.200 26.000 13.C.900 34.600 25.400 16.400 41.500 65.500 15.S.C.200 49.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.300 37.300 75.100 17.ZONA 32 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 49. EURO EXPERT SRL & S.700 32.100 30.200 24.900 38.200 50.300 27.100 35.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.100 23.200 34.800 33.Valabile pentru anul 2011 .100 33.800 28.400 48.100 58.600 25.1 .300 71.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.000 29.500 34.700 24.000 14.000 68.200 35. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 17.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 83 .200 27.600 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 27.200 18.800 33.000 42.200 16.800 28.500 44.200 39.400 19.100 65.800 12.300 63.400 47.200 51.900 40.600 30.200 80.000 60.900 26.800 44.800 21.900 69.700 31.100 40.600 32.800 47.300 12.300 42.100 40.400 26.000 30.500 15.300 57.600 34.900 11.800 32.200 77.000 54.200 54.500 20.900 46.300 63.

600 25.200 39.800 26.000 60.100 42.300 19.S.700 14. EURO EXPERT SRL & S.900 22.200 27.200 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.500 65.900 31.100 18.900 50.400 28.700 51.800 40.300 71.700 37.100 31.100 61.800 44.000 60.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.300 34.600 45.800 33.500 31.300 13.600 24.800 42.400 28.800 29.400 52. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 17.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 44.700 30.200 80.500 34.300 15.300 10.800 46.ZONA 32 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .C.400 28.C.2 .000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 24.400 44.600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.100 55.000 38.900 56.700 14.300 27.900 36.500 34.200 49.800 69.900 16.400 18.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.000 38.100 37.500 20.200 42.800 15.200 42.900 57.200 35.700 74.100 40.000 25.200 40.000 54.300 14.600 11.000 38.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 84 .200 66.100 11.400 47.700 23.300 46.700 15.600 25.300 12.500 68.400 48.200 16.400 17.400 33.400 35.600 61.900 32.800 33.100 31.600 76.000 28.Valabile pentru anul 2011 .500 15.000 30.100 30.500 26.200 23.600 19.500 23.

800 22.400 10. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 17.300 12.000 18.200 10.500 31.000 17.400 16.700 12.000 19.200 7.700 32.400 19.600 19.200 23.600 22.900 10.000 31.S.900 30.400 29.800 28.200 24.300 26.500 15.100 17.400 26.500 13.C.200 21.600 33.400 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 28.Valabile pentru anul 2011 .400 18.C.100 12.200 22.200 27.400 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 85 .900 22.800 27.900 20.900 9.900 10. EURO EXPERT SRL & S.800 23.500 22.800 7.ZONA 32 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 20.100 15.000 11.000 15.100 8.400 27.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.3 .900 16.900 19.700 25.400 11.500 14.700 20.900 36.700 29.600 8.100 16.000 20.600 22.700 21.600 17.000 24.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.700 17.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 25.900 9.000 15.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 9.500 11.300 11.100 28.100 35.200 21.500 25.600 10.000 17.

600 19.900 22.900 20.200 14.200 28.000 17.300 16.700 26.400 15.C.700 9.800 25.900 14.4 .600 14.300 18.400 23.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 14.100 9.600 29.900 20.700 23.400 21.800 15.100 24.300 6.200 12.200 12.800 19.400 27.500 13.700 9.S.200 8.700 16. EURO EXPERT SRL & S.100 16.300 31.ZONA 32 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 10.400 7.000 10.400 20.500 13.000 17.300 18.300 23.500 16.200 8.600 7.000 13.600 21.400 19.100 16.100 11.Valabile pentru anul 2011 .400 9.700 13.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.300 17.000 10.100 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.300 19.700 15.500 24.700 17. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 17.000 8.300 16.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 86 .100 9.400 10.800 6.800 9.200 13.000 7.300 15.900 25.200 9.100 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 17.100 21.900 18.100 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.C.300 18.200 27.200 14.

700 40.300 19.600 61.100 31.600 45.200 29.300 57.500 52.300 34.600 50.900 15.200 52.300 40.100 14.200 39.000 71.100 41.800 32.700 23.200 73.700 34.500 19.800 31.200 35.Valabile pentru anul 2011 .900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 14.000 28.400 90.800 22.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.100 21.900 37.300 43.300 49.900 48.100 24.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24. EURO EXPERT SRL & S.600 30.800 71.400 73.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.500 18.200 94.200 54.300 80.700 12.100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.800 84.600 16.1 .500 42.900 18.600 37.700 13.700 34.300 39.700 49.800 18.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 31.600 17.300 36.400 52.100 33.C.600 55.400 59.ZONA 33 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 49.100 27.400 76.500 36.700 55.300 37.000 20.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 87 .000 27.000 65.S.300 40.200 26.100 57.100 48.C.800 34.400 61.700 53. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 18.200 67.200 66.000 39.100 21.900 64.100 36.200 45.600 45.200 87.100 44.000 30.000 16.600 48.000 28.000 82.200 46.300 30.800 44.000 38.400 18.600 78.

600 86.700 64.400 32.400 29.200 18.200 43.400 78.300 45.300 69.900 17.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 29.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 88 .400 42.300 26.100 38.500 83.000 56.900 20.100 31.400 90.900 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.S.700 23.400 73.300 22.400 35.300 36.200 54.600 69.400 58.400 31.000 39.500 28.900 19.400 13.700 16.800 32.900 47.2 .500 28.200 15.300 49.300 67.100 33.400 34.600 26.500 26.300 37.500 52.800 44.200 43.500 21.600 62.300 30.700 63.300 40.200 43.200 14.000 20.900 37.500 27.100 47.500 28.C.900 37.600 46.600 50.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 80.300 53.200 47.600 17. EURO EXPERT SRL & S.500 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.100 14.500 17.400 61.200 34.600 45.000 40.700 55.400 74. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 18.700 35.000 28.000 76.300 51.400 18.900 12.900 24.200 67.600 50.900 35.800 42.900 12.500 49.000 38.Valabile pentru anul 2011 .700 16.400 34.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.ZONA 33 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 17.900 58.200 38.C.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.300 34.700 47.900 32.

000 8.500 19.800 33.400 16.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 24.000 31.500 31.100 20.200 41.800 31.500 23.400 18.100 13.600 17.500 35. EURO EXPERT SRL & S.900 28.400 26.400 12.100 17.900 21.900 9.900 29.900 18.600 23.800 14.000 25.000 19.100 12.200 11.900 20.300 36.100 18.000 26.200 24.900 11.100 10.400 21.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.200 11.700 22.3 .900 22.600 38.000 30.S.100 13.100 28.300 8.C.100 33.400 35.400 31.600 15.200 34.500 28.600 21.800 20.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 18.700 12.000 30.ZONA 33 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 22.500 17.700 25.300 9.000 25.000 11.300 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.200 14.500 23.100 17.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.200 23.500 27.800 11.100 29.900 29.200 21.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 89 .700 24.Valabile pentru anul 2011 .900 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 39.700 14.C.600 13.600 19.800 24.

600 7.100 35.400 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 21.400 9.900 10.800 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.4 .100 18.400 9.Valabile pentru anul 2011 .500 26.500 8.800 17.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 16.900 26.300 18.600 11.700 18.100 15.100 9.700 11.300 20.500 21.400 27.900 30.300 19.800 15.100 12.300 24.700 19.300 15.300 19.500 12.500 17.700 10.100 18.800 11.800 16.600 19.400 11.200 25.800 7.300 33.300 7.C.300 15.800 20.200 21.ZONA 33 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 10.100 25.100 31.300 28.300 14.400 23.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 17.100 8.300 18.800 20.100 22.900 24.800 18.500 29.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12. EURO EXPERT SRL & S.100 24.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 90 .400 21. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 18.S.300 16.900 26.C.100 13.400 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 22.300 14.500 28.800 32.800 14.800 27.100 17.100 20.800 13.000 10.800 12.400 10.

200 58.900 31.900 19.100 89.800 52.100 44.500 82.1 .700 29.500 46.500 38.200 14.200 92.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.200 70.000 17.100 81.500 39.100 35.100 52.800 77.600 19.800 50.600 19.400 31.300 74.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 91 .100 75.900 45.300 38.400 33.500 20.400 23.700 30.700 35.400 55.800 27.600 17.400 32.200 71.S.700 29.500 22.600 14.600 44. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 19.600 18.300 41.300 65.500 36.900 86.100 62.900 60.800 25.900 55.700 41.300 39.ZONA 34 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 47.400 56.100 15.200 31.700 42.500 42.700 55.800 32.900 41.Valabile pentru anul 2011 .500 39.900 16.400 37.C.600 22.600 52.100 49.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.100 19.800 42.000 64.800 40.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 48.500 13.500 52.C.900 69.800 34.200 34.500 58.300 84.200 21.400 95.700 20.400 47.000 50.400 36.900 50.800 47. EURO EXPERT SRL & S.300 24.000 38.800 29.400 100.600 67.900 77.100 61.600 57.000 32.

000 22.000 31.100 20.300 36.500 34.500 40.900 45.500 36.200 71.500 52.C.800 40.400 29.800 73.000 34.500 50.100 55.100 53. EURO EXPERT SRL & S.200 39.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 92 .000 18.900 23.500 39.200 28.200 37.200 14.400 71.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.300 66.200 30.800 80.900 77.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 46.500 43.300 14.700 53.500 37.700 42.400 44.400 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.000 32.600 18.000 50.500 18.600 59.100 16.400 88.600 57.900 62.600 54.400 19.600 90.400 45.100 48.700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.700 17. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 19.500 46.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 38.500 68.300 84.200 82.800 12.800 48.900 18.400 36.200 28.2 .600 73.500 61.500 30.C.800 56.200 21.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.300 24.000 64.600 52.500 40.400 42.200 28.600 19.ZONA 34 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 49.300 33.200 31.700 17.500 39.300 21.700 30.900 34.100 27.800 13.000 15.100 78.500 66.400 48.400 26.400 95.Valabile pentru anul 2011 .800 35.S.000 49.500 58.700 37.000 44.800 36.400 32.

900 20.400 17.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.500 19.900 9.000 34.200 20.700 18.800 32.C.300 26.100 14.700 31.600 9.400 24.800 35.100 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 35.000 13.800 22.200 21.000 33.700 26.300 41.600 38.600 30.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.900 22.200 19.700 20.200 29.200 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 19.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 21.500 12.600 28.200 12.700 24.200 26.3 .900 14.Valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.700 30.800 30.900 8.700 14.900 31.800 12.900 24.300 32.900 11.500 10.700 15.500 37.200 33.100 28.600 26.900 13.900 24.C.200 23. EURO EXPERT SRL & S.900 32.S.800 33.500 22.200 24.600 18.200 21.500 13.ZONA 34 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 24.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 93 .) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.500 11.700 10.200 25.700 26.300 43.600 16.300 26.400 23.700 40.600 37.200 28.500 12.200 18.200 19.900 11.

000 27.300 31.700 34.300 17.700 22.600 26.200 8.700 15.700 11.300 15.800 24.300 30.100 33.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 8.500 19.300 19.500 27.200 15.900 17.000 10.700 20.600 21.000 24.700 10.000 10.4 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 19.300 21.ZONA 34 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 37.200 18.700 13.700 22.900 12.500 11.600 26.100 14.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 23.900 20.500 19.200 12.300 11.800 22.500 12.800 22.000 20.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 7.100 11.600 14.C. EURO EXPERT SRL & S.600 18.000 30.700 8.C.800 24.900 16.000 9.S.500 18.Valabile pentru anul 2011 .300 16.500 10.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 32.500 20.800 19.600 9.500 25.100 28.200 35.400 12.600 27.800 18.800 25.900 26.000 16.500 19.100 21.500 21.400 28.200 15.100 11.900 17.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 94 .900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 19.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.

200 36.800 80.200 101.600 94.400 43.800 49.200 41.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 95 .Valabile pentru anul 2011 .1 .900 47.100 25.700 68.400 68.100 20.700 31.200 38.800 27.200 47.200 106.200 85.900 34.300 50.300 79.000 50.300 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 121.800 42.ZONA 35 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 76.900 51.200 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 33.500 25.300 67.900 56.700 45.400 25.900 62.800 17.100 39.500 56.000 75.200 114.700 54.000 47.600 92.900 19.100 39.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 30.400 55.800 51.600 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 29.500 21.500 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 29.500 131.S.300 43.800 23.500 62.500 67.500 85.500 72.900 125.000 51.700 58.000 59.000 72.500 53.900 63.700 108.900 27.500 73.500 29. EURO EXPERT SRL & S.C.300 74.800 23.900 82.600 69.800 61.800 38.400 77.400 66.600 64.700 98.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 31.200 18.400 111.900 28.C.100 61.000 54.400 69.800 54.100 23.600 45.900 41.600 91.900 50.300 98.300 89.300 40.400 44.600 101.700 48. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 20.900 32.700 117.000 25.600 58.

100 41.600 22.900 63.500 50.700 68.100 59.900 38.500 73.500 44.200 85.500 53.S.100 61.000 108.500 66.800 51.100 43.500 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 101.700 16.100 18.400 20.700 65.700 47.100 81.000 38.400 69.900 47.800 51.000 49.000 30.900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 27.900 36.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 29.000 63.100 65.700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 31.100 76.ZONA 35 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 49.500 56.600 22.900 115.800 58.300 96.800 23.C.900 125.300 43.000 72.600 69.900 19.900 86.600 45.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 96 .800 88.000 37.800 36.900 70.300 45.2 .600 72.800 30.900 63.400 27.800 56. EURO EXPERT SRL & S.300 49.700 96.900 46.600 94.000 24.800 42.500 106.900 78. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 20.100 93.000 75.500 26.900 103.000 51.700 55.600 58.700 39.400 119.200 23.600 60.900 53.900 32.900 65.300 34.C.600 53.600 28.400 40.400 25.600 59.600 24.900 22.800 18.100 39.Valabile pentru anul 2011 .100 81.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 30.300 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 41.400 111.200 47.800 89.900 28.300 48.

100 46.700 54.000 19.800 23.900 37.ZONA 35 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 37.600 29. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 20.200 22.800 21.300 18.800 34.900 25.200 26.C.200 43.3 .800 32.400 14.000 43.Valabile pentru anul 2011 .000 15.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 97 .400 31.500 13.000 57.900 26.800 29.300 11.400 51.800 16.C.700 12.300 41.000 18.800 25.200 29.300 49. EURO EXPERT SRL & S.000 39.500 15.400 31.900 24.500 43.200 12.800 26.600 24.300 40.200 39.400 32.900 35.800 35.700 38.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.000 15.100 17.100 35.400 37.600 20.800 28.700 27.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 53.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.600 17.400 30.S.700 44.300 30.400 18.400 34.600 24.400 28.400 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 32.400 42.000 33.000 47.400 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.300 25.900 19.400 32.700 48.000 45.100 16.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.800 44.700 17.900 40.200 34.

200 14. EURO EXPERT SRL & S.400 22.300 42.4 .700 28.100 27.300 48.400 29.000 28.300 26.500 27.400 22.800 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 34.900 25.600 27.700 16.700 22.500 31.600 20.900 14.200 26.000 10.900 31.000 34.600 32.400 37.600 34.000 24.500 33.800 30.900 20.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.900 28.800 19.900 17.400 13.300 31.100 21.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 98 .000 15.300 16.800 27.700 23.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 12.900 24.100 23.600 29.700 25.800 43.500 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.400 20.200 14.600 20.600 15.800 15.000 11.ZONA 35 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 15.100 21.600 45.400 39.800 22.000 17.200 9.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.400 14.000 13.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.600 29.600 19.C.S.500 36.900 36.300 37.100 36.Valabile pentru anul 2011 .100 40.400 13.400 25.900 27.200 25.C.400 10.500 33.500 41. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 20.300 46.

600 17.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.000 38.200 58.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.800 29.900 41.ZONA 36 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 77.900 16.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 99 .500 46.100 49.200 71.400 47.000 50.100 75.800 52.600 19.600 19.500 39.500 22.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 30.600 22.500 42.700 20.800 27.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 52.400 56.900 19.300 38.700 29. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 21.400 100.100 19.100 89.000 32.400 32.500 13.300 74.900 50.500 36.300 39.700 29.900 45.800 42.000 64.800 47.400 37.200 34.100 15.500 38.1 .400 36.400 23.800 34.600 18. EURO EXPERT SRL & S.600 44.500 39.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.100 61.700 42.900 86.200 92.400 47.300 24.900 60.600 14.800 50.800 32.100 35.Valabile pentru anul 2011 .500 82.600 67.700 55.C.500 52.S.000 17.300 84.400 31.200 31.600 57.900 55.500 20.400 33.100 52.900 69.200 70.700 41.800 40.700 35.900 77.300 41.400 95.100 81.900 31.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.400 55.500 58.200 14.100 44.200 21.100 62.C.300 65.400 48.800 25.

600 19.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 100 .000 49.S.600 54.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 48.400 42.200 30.500 40.300 66.400 48.ZONA 36 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 35.400 95.000 32.900 46.500 52.000 34.700 17.400 88.800 49.100 78.000 64.000 18.500 68.C.700 42.800 80.600 57. EURO EXPERT SRL & S.2 .600 59.500 40.700 17. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 21.000 15.800 73.300 36.500 46.900 45.300 84.900 23.400 45.600 52.500 18.100 16.700 37.800 40.000 44.400 19.500 50.100 48.500 58.300 33.000 22.200 82.700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.200 37.200 28.400 26.300 21.100 20.700 53.600 90.200 14.500 61.200 31.100 55.800 36.100 27.000 50.200 71.200 21.400 44.300 14.100 53.800 13.400 71.900 77.500 39.400 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.900 34.600 73.500 37.800 12.C.600 18.500 39.500 36.900 62.100 38.700 30.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.800 56.200 39.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.200 28.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 31.400 36.Valabile pentru anul 2011 .500 66.200 28.300 24.900 18.500 34.400 32.500 30.500 43.400 29.

900 31.600 30.ZONA 36 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .S.600 16.900 32.600 37.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 10.600 9.200 12.3 .200 26.300 32.700 14.700 18.700 31.400 17.200 19.200 23.700 24.700 20.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.000 13.900 11.700 26.200 18.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 101 .700 30.200 19.300 26.100 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 22.000 34.500 11.600 38.700 15.100 14.600 26.200 28.500 13.800 30.600 28.200 20.900 11.800 32.100 24.500 12.700 10.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 21.200 18.800 33.200 24.300 41.400 23.600 18.100 28.300 21. EURO EXPERT SRL & S.900 24.200 33.Valabile pentru anul 2011 .200 21.900 14.900 24.700 26.000 33.300 35.300 26.900 9.200 21.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.900 20.500 22.C.200 29.500 19.900 13.300 43.700 40.900 22.900 8.500 12.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.500 37.400 24.800 35.800 12.200 25.

100 33.100 11.500 23.300 15. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 21.900 16.900 12.200 12.700 10.000 16.300 16.700 32.200 7.500 11.500 18.300 17.600 21.700 8.100 21.100 11.900 17.100 28.500 19.S.900 17.700 34.500 12.900 20.500 21.900 26.700 11.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 30.300 11.200 8.700 13.600 26.000 10.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 19.000 30.000 10.300 31.ZONA 36 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 19.200 18.700 20.800 22.600 14.500 19.800 24.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 9.800 24.800 8.400 28.000 37.500 10.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.200 35.600 18.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 102 .600 27.800 18.C.000 24.300 19.200 15.700 15.000 27.800 25.700 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 27.600 26.300 21.200 15.Valabile pentru anul 2011 .4 .000 20.600 9.500 20.C.100 14.500 25. EURO EXPERT SRL & S.500 19.700 22.400 12.800 22.

000 27.900 18.200 52.600 48.800 32.ZONA 37 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 31.600 37.600 45.500 49.400 59.200 26.300 36.900 64.200 73.000 30.300 80.200 39.400 73.Valabile pentru anul 2011 .200 46.100 27.500 19.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 41.600 55.100 57.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 18.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.400 76.100 48.300 43.100 14.200 29.S.500 42.400 61.300 37.100 31.100 21.300 49.C.200 94.200 14.000 65.800 18.100 36. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 22.000 38.200 87.800 34.400 18.700 23.200 45.600 17.700 34.300 40.300 30.800 22.700 12.300 39.500 36.200 67.800 71.100 44.900 15.700 53.000 39.000 82.000 28.700 55.300 40.C.800 31.900 48.500 52.200 66.300 19.700 40.700 34.600 16.200 54.300 34.000 16. EURO EXPERT SRL & S.000 20.600 45.200 35.000 28.600 78.100 24.1 .000 71.800 84.100 21.800 44.100 33.600 50.100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.700 49.600 30.400 90.900 37.400 52.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 103 .400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.300 57.600 61.700 13.

500 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.000 38.800 44.800 32.Valabile pentru anul 2011 .400 78.900 24.900 35.000 76.300 69.200 15.900 32.700 16.600 17.300 49.100 33.100 38.300 45.600 50.900 47.900 12.400 61.600 46.900 20.100 14.200 18.900 19.300 53.C.300 34.100 47.400 73.200 67.300 30.200 54.000 40.300 22.2 .ZONA 37 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 16.400 58.200 29.600 62.400 34.500 83.900 37.200 43.500 21.400 34.000 56.900 17.200 43.400 90.600 50.400 35.500 17.300 40.200 14.200 38.500 28.200 43.500 27.900 58.400 42.500 28.400 13.400 74.900 17.300 67.400 31.400 32.C.700 55.S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 104 .100 31.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.300 80. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 22.900 37.700 64.300 51.400 29.000 20.200 47.700 63.500 26.900 12.300 37.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 26.200 34.300 26. EURO EXPERT SRL & S.700 47.500 49.500 28.600 45.600 86.700 23.900 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.300 36.000 39.400 18.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 69.000 28.700 35.800 42.500 52.

400 21.600 21.900 29.900 29.C.300 9.700 12.800 33.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 36.Valabile pentru anul 2011 .100 28.500 23.200 34.900 18.000 25.100 10.400 18.000 8.900 20.100 13.100 18.800 20.300 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.300 8.100 20.800 14.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 105 .200 41.800 11. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 22.800 31.000 31.900 22.200 24.400 35.600 38.700 14.100 33.C.000 26.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 21.000 11.ZONA 37 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE . EURO EXPERT SRL & S.200 11.500 19.000 25.600 15.900 28.700 25.000 19.500 27.3 .800 24.000 30.600 23.800 22.900 11.100 29.500 35.600 13.400 12.400 16.000 30.900 9.100 17.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.200 11.500 31.100 13.600 17.700 24.100 17.200 39.900 21.S.500 23.700 22.500 28.400 31.500 24.600 19.100 12.200 23.900 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 14.400 26.500 17.

500 17.600 7.500 28.300 18.400 9.600 19.800 12.100 18.900 30.700 11.100 15.300 24.600 11.900 26. EURO EXPERT SRL & S.800 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.800 17.700 10.300 7.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 16.400 21.800 20.400 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 10.100 12.400 11.800 11.900 10.800 7.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 106 .100 8.100 25.500 8.100 35.100 20.100 22.C.200 21.4 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 22.100 22.300 14.300 18.100 17.300 16.100 9.Valabile pentru anul 2011 .100 31.800 15.300 19.300 21.400 9.800 13.500 17.700 19.900 24.500 21.ZONA 37 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 10.400 27.300 20.700 18.800 20.300 14.100 18.800 18.100 13.700 22.400 10.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 19.300 33.300 28.C.400 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 32.100 24.800 14.200 25.500 29.900 26.500 12.300 15.300 15.500 26.400 23.900 16.800 27.S.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.

200 47.800 38.800 56.900 40.700 57.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19. EURO EXPERT SRL & S.200 82.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 107 .900 69.300 43.500 46.200 49.700 20.600 16.900 45.200 45.100 13.800 51.100 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.000 52.800 12.800 30.500 32.ZONA 38 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 42.100 31.600 67.200 54.300 27.300 75.100 77.100 32.000 32.000 37.1 .000 49.800 43.900 38. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 23.100 26.600 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 60.600 46.700 17.100 42.900 34.700 72.400 17.100 52.800 12.700 19.800 20.400 35.C.700 54.200 28.600 79.100 34.100 50.600 69.000 15.500 23.500 37.000 47.C.600 36.000 18.900 58.100 62.100 35.700 73.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.900 29.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 39.600 24.300 13.200 27.200 29.S.000 41.300 21.000 89.100 49.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.300 26.100 64.000 62.800 35.000 14.200 28.600 16.600 67.600 32.000 33.800 42.400 45.Valabile pentru anul 2011 .000 30.300 18.100 34.600 40.400 26.700 28.300 85.700 17.800 38.200 36.300 17.

000 47.400 43.600 35.800 36.600 27.600 26.400 38.100 40.200 33.100 63.600 78.C.800 21.000 41.600 73.300 85.400 16.800 39.600 34.500 24.100 35.600 81.900 49.000 44.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.800 16.300 27.700 15.200 36.800 16.300 17.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 49.C.700 15.100 22.500 31.000 25.900 25.600 43.200 29.100 11.000 44.100 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.400 45.800 59.300 13.000 20.800 50.600 37.400 30.S.300 65.100 48.500 19.900 69.600 30.400 29.000 17.200 28.300 75.200 33.800 70.600 40. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 23.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.Valabile pentru anul 2011 .400 47.400 35.300 55.800 38.300 33.200 72.000 30.600 16.2 .300 27.400 23.800 43.800 59.900 65.100 44.700 27.600 27.000 12.100 32.600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.100 32.000 52.200 32.200 33.500 53.900 25.500 12.200 15.700 18.200 14.100 64.600 41. EURO EXPERT SRL & S.800 60.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 108 .900 55.ZONA 38 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 40.500 46.700 19.700 57.800 51.700 36.

600 29.200 12.500 33.400 20.100 27.000 17.100 30.100 27. EURO EXPERT SRL & S.100 29.400 21.500 16.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 109 .700 8.3 .C.300 18.100 39.400 19.600 36.500 10.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.200 33.700 7.100 23.500 24.800 25.400 27.300 23.ZONA 38 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 8. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 23.700 11.100 16.600 14.600 19.100 22.100 21.400 15.300 12.000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.300 17.700 13.500 9.200 10.300 16.900 18.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 16.800 30.100 24.900 25.400 20.700 31.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.200 13.400 25.600 17.000 34.000 13.100 11.300 19.300 12.700 26.800 19.800 12.600 29.100 37.900 22.300 23.200 27.200 27.300 11.100 32.300 31.500 10.C.000 11.200 28.300 18.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .S.700 23.200 9.400 21.000 22.900 20.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 20.Valabile pentru anul 2011 .

900 12.600 23.800 25.700 15.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 24.S.200 33.500 9. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 23.100 19.000 9.600 23.700 21.900 22.400 19.800 14.800 19.500 7.900 13.500 8.900 17.300 9.100 14.200 17.500 18.200 14.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 110 .000 16.200 18.200 18.700 19.400 14.100 10.000 20.Valabile pentru anul 2011 .300 10.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.600 19.900 15.500 31.800 8.800 7. EURO EXPERT SRL & S.4 .) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 12.100 25.700 16.500 26.900 10.C.300 15.400 16.500 16.200 11.ZONA 38 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 17.200 13.900 24.200 23.800 10.400 14.000 30.100 7.100 20.700 27.900 20.600 23.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 21.700 17.200 29.800 9.200 17.800 9.800 11.300 6.200 28.900 8.800 23.600 28.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 17.300 21.700 11.300 24.000 18.C.400 14.

300 18.200 14.900 56.700 23.500 13.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.400 21.500 30.900 51.900 14.400 31.400 34.900 20.300 14.700 17.500 73.300 62.500 24.600 36.700 15.200 12.700 55. EURO EXPERT SRL & S.500 35.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.200 51.500 56.000 23.300 23.700 29.300 27.400 19.300 15.900 30.200 32.C.200 9.900 25.400 31.700 42.100 40.500 26.600 28.200 22.400 30.800 50.900 39.000 13.600 47.200 68.600 42.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 21.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 111 .000 10.200 38.100 32.800 65.000 44.700 34.600 59.400 10.100 70.300 29.1 .400 38.500 37.900 46.500 26.100 24.000 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 35.400 14.500 40.900 29.900 52.100 41.100 37.C.600 35.100 11.ZONA 41 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 47.100 21.300 45.300 28.200 31. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 24.100 60.600 55.S.600 28.800 25.800 26.500 33.Valabile pentru anul 2011 .900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.500 13.800 16.500 43.900 15.400 63.200 41.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.100 22.600 37.400 28.900 27.300 16.500 24.300 38.

800 44.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.900 27.800 23.400 12.300 62.400 28.900 15.2 .200 60.C.500 29.800 29.400 40.400 31.800 26.800 12.000 21.500 22.500 14.000 15.000 27.700 34.500 24.700 13.300 18.400 25.200 38.700 33.600 9.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 45.600 35.900 59.800 21.800 64.400 10.800 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.800 27.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 54.500 11.500 24.200 50.100 70.000 25.400 25.000 20.200 25.800 35.600 48.900 14.500 13.300 29.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.700 31.600 16.700 37.700 33.C.300 36.200 49.700 66.300 36.700 34.ZONA 41 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 54.900 57.600 22.200 20.400 10.600 47.900 19.200 40.400 31.800 12.300 15.100 27.500 56.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 112 .700 39.700 29.400 38.000 26.900 52.900 32.500 41.Valabile pentru anul 2011 .200 23.300 20.800 52.000 23.100 13.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 42.500 45.100 22.500 13. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 24.800 29. EURO EXPERT SRL & S.900 29.000 39.400 36.000 26.200 35.300 17.S.700 42.800 10.600 33.

900 30.000 9.900 13.400 9.S.700 13.500 11.600 27.C.800 7.100 16.900 24.500 8.900 17.100 19.800 19.200 7.900 13.800 21.800 22.3 .100 22.400 10.600 26.300 18.400 24.200 24.700 9.100 9.500 12.ZONA 41 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 19.400 14.500 21.300 15.300 11.500 8.600 14.400 13.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 17.C.900 23.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 113 .900 14.400 14.Valabile pentru anul 2011 .500 16.800 18. EURO EXPERT SRL & S.200 22. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 24.000 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 10.100 28.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 19.200 15.200 8.500 6.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.000 6.800 18.500 29.000 24.300 24.500 19.800 15.700 22.600 27.700 10.300 17.700 26.800 23.800 14.700 14.800 25.100 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.600 20.700 8.400 16.500 10.900 20.000 18.300 19.200 18.700 32.400 10.200 17.800 11.

800 5.300 10.500 14.400 15.500 12.000 8.400 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 20.500 15.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.300 12.400 13.200 22.300 22.500 6.100 13.200 12.500 7.400 18.300 5.900 15.700 8.500 19.500 20.100 7.Valabile pentru anul 2011 .500 10.200 21.100 19.500 18.400 6.700 21.500 16.600 15.100 8.800 14.600 13.700 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 24.900 16.500 9.600 13.600 11.900 26.400 12.600 11.800 14.700 8.400 14.800 14.300 11.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 15.C.900 6.900 15.700 9.600 7.300 8.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.ZONA 41 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 10.900 8.100 15.400 16.800 7.100 19.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 24.700 17.200 16.500 25.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 114 .100 20.200 11.4 .200 18.100 7.300 14.600 11.200 17.000 23.S.800 15.900 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 12.500 17.400 9.500 27.800 23. EURO EXPERT SRL & S.

500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.000 46.200 18.100 75.100 25.000 61.600 30.1 .100 13.Valabile pentru anul 2011 .400 41.100 25.700 31.000 65.000 56.800 17.C.700 35.400 25.600 28.100 23.000 59.300 15.900 40.C.600 29.600 53.500 29.300 51.300 31.900 11.800 23.900 16.500 44.000 70.300 23.300 30.300 67.ZONA 42 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 25.200 73.600 31.300 32.400 41.600 34.800 44.600 30.500 21.000 55.900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 48.600 47.600 16.300 33.400 43.400 15.500 36.300 68.700 43.100 20.500 14.800 27.700 26.100 17.500 61.500 14.900 19.900 28.500 45.100 37.800 23.100 12.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.200 32.900 33.400 40.800 32.400 41.700 33.300 64.300 37.200 24.900 27.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.500 41.200 35.100 10.100 54.700 79.800 28.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 115 .000 59.100 17.500 38.700 37.500 51. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 25.500 49.300 38.400 11.100 40.000 15.500 25.000 13.S.100 30.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 45.500 15.

200 58.900 28.700 11.400 12.400 41.500 45.100 30.200 42.800 13.000 38.ZONA 42 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE . EURO EXPERT SRL & S.700 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.500 26.800 48.400 10.200 16.100 17.800 58.500 41.000 28.700 15.300 13.800 18.000 29.500 61.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.900 44.000 45.900 33.200 23.2 .400 11.200 35.100 32.300 34.400 47.100 25.800 33.700 23.300 38.000 61.400 28.800 29.500 36.800 69.700 16.800 13.300 10.100 42.800 23.100 18.300 39.Valabile pentru anul 2011 .900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 24.100 53.C.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.100 27.C.300 67.200 39.600 22.600 71.600 24.300 31.S.100 75.700 14.200 27.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.800 43.600 22.000 65.900 56.500 39.000 29.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 48.400 27.000 56.000 24.500 35.300 51.900 39.900 32.600 43.400 36.600 31.400 20.100 27.500 14.100 52.400 25.000 21.900 22.100 31.400 35.700 31.000 15.000 38.700 63.300 52.900 35.200 14.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 116 .400 29.900 19.600 14. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 25.

700 17.900 9.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 117 .200 10.200 11.600 24.300 20.300 11.900 21.100 15.700 16.200 22.C.400 30.500 13.900 25.300 17.200 26.000 15.900 14.800 34.600 11.900 15.600 24.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.400 7.600 20.600 29.700 27.000 17.200 9.200 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 27.3 .200 9.S.400 10.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 28.400 18.400 21.300 19.ZONA 42 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .Valabile pentru anul 2011 .500 12.800 23.700 18.300 25.500 31.900 14.800 29.700 19.200 10.800 12.700 16.600 7.400 10.000 32.900 9. EURO EXPERT SRL & S.900 14.400 19.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 24.800 21.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.400 16.900 26.100 20.C.600 25.300 19. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 25.500 14.800 10.100 17.500 22.100 7.900 8.300 8.700 20.000 26.900 23.900 19.200 23.700 9.500 22.700 15.600 19.500 15.

300 16.600 19.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 118 .800 17.900 18.900 17.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 22.200 10.000 6.100 12.600 14.600 25.C.400 29.300 26.900 7.600 12.4 .800 22.300 16.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 16.400 13.500 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 22.500 10. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 25.900 24.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 9.000 19.900 15.900 13.000 15.700 8.Valabile pentru anul 2011 .ZONA 42 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 8.300 11.200 20.400 7.900 15.200 10.100 21.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.500 13.500 8.800 16.000 24.400 9.900 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 16.700 12.600 15.400 27.300 18.100 16.000 9.000 17.600 20.500 16.200 14.900 15.100 23.800 27.200 13.900 20.200 13.C.300 19.300 5.500 17.300 11.S. EURO EXPERT SRL & S.400 14.400 6.700 22.700 14.800 6.700 7.400 15.900 20.100 8.600 20.400 9.600 12.200 8.200 9.200 12.

1 .200 27.Valabile pentru anul 2011 .700 24.200 24.000 68.200 18.200 16.ZONA 43 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 13.C.400 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 26.900 11.400 41.400 16.700 32.500 49. EURO EXPERT SRL & S.800 21.600 30.400 35.800 44.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.800 12.500 65.600 16.400 48.700 31.900 40.900 46.800 17.500 44.600 32.000 54.400 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.C.600 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 71.600 16.500 20.500 34.200 54.200 26.600 25.200 34.800 39.500 15.100 65.100 40.100 37.300 37.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.100 42.000 59.000 29.800 47.100 30.900 38.200 39.800 46.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 119 .200 49.200 52.800 33.300 31.900 26.200 51.900 34.000 42.S.800 33.600 34.100 13.200 77.200 73.300 63.400 19.300 75.800 44.800 28.300 27.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.800 28.700 20.100 17.100 23.200 80.900 84.400 44.200 50.500 15.900 69.100 58.000 27.400 26.800 32.300 63.300 42.300 12.400 47.600 25.000 30.000 60.100 35.100 33.000 14.300 57.100 40.200 35.

200 24.400 33.400 47.300 19.500 20.400 52.800 44.700 51.300 12.200 42.600 11.300 15.500 31.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 60.100 42.600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.700 30.600 24.100 55.300 71.800 69.300 46.600 76.900 31.200 80.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 14.700 74.300 34.400 44.000 30.100 30.Valabile pentru anul 2011 .200 16.400 28.000 38.000 60.600 45.600 19.300 44.200 49.700 14.900 36.700 23.800 33. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 26.200 27.100 31.900 16.000 38.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.C.400 28.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.000 38.500 34.C.600 61.300 10.200 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.900 57.200 35.500 26.800 46.400 48.100 37.400 28.200 42.900 56.900 50.000 25.800 29.700 15.500 65.100 18.800 33.300 27.S.700 37.000 28.500 34.000 54.100 11.300 14.200 40.500 23.100 40.600 25.100 61.500 15.900 22.2 .900 32.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 120 .400 35.300 13.800 42.400 18.800 15.100 31.200 23.800 26.600 25.200 39.ZONA 43 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 40. EURO EXPERT SRL & S.200 66.400 17.500 68.

500 22.000 17.700 12.500 13.100 15.900 10.900 9.200 22.600 33.000 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 26.900 22.400 10.700 17.000 17.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 12.000 11.600 22.400 26.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 15.200 21.000 24.400 18.500 15.900 19.000 19.100 17.100 12.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 20.300 26.200 23.600 8.700 25.000 15.400 29.900 20.3 .C.900 9.500 25.200 27.C.800 7.000 20.100 35.700 21.400 19.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.400 11.600 22.700 29.800 22.700 32.600 19.200 10.000 31.800 27.600 17.400 27.900 16.200 24.900 30.ZONA 43 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 10.900 10. EURO EXPERT SRL & S.300 25.300 11.S.800 28.500 14.900 36.200 7.800 23.200 21.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 121 .Valabile pentru anul 2011 .800 28.100 28.400 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 9.400 16.100 16.500 11.400 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 20.500 31.100 8.

800 6.000 17.700 9.900 25.700 15.900 14.400 7.200 28.400 23.100 16.100 11.300 17.300 16.800 25.100 9.200 14.400 20.500 13.300 31.200 8.Valabile pentru anul 2011 .600 19.000 13.800 15.000 17.200 13.500 24.200 12.300 19.000 7.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 13.C.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 21.700 13.400 10.4 .900 20.500 16.600 7.300 15.700 23.900 18.300 18.100 21.600 29.300 18.900 20.600 14.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 122 .400 27.200 12.300 16.100 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.C.100 24.300 18.600 17.000 8.800 19.100 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 9.400 15. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 26.100 22.400 14.200 14.300 23.S.000 10.400 9.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 27.700 16.700 26.700 9.700 17.400 10.100 16.200 8.ZONA 43 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 19.800 9.400 21.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.200 9.000 10. EURO EXPERT SRL & S.900 22.300 6.

500 46.600 79.800 30.C.200 47.600 67.600 24.000 62.400 45.S.900 29.700 73.600 32.900 45.600 16.700 19.000 49.300 85.100 42.200 45.000 89. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 27.400 42.300 21.100 31.1 .800 12.600 39.900 69.800 20.800 43.C.100 13.300 18.700 57.200 82.700 54.000 14.100 52.700 20.400 35.000 32.300 43.700 17.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 123 .200 28.100 62.900 34.000 15.600 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 32.600 69. EURO EXPERT SRL & S.300 17.200 36.100 26.100 60.900 38.600 46.000 52.100 50.800 35.300 27.100 22.800 51.600 16.000 30.000 18.300 75.500 37.400 26.100 64.800 12.500 23.100 34.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.400 17.800 56.Valabile pentru anul 2011 .200 28.700 72.600 36.000 33.200 29.200 27.800 38.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 38.300 26.100 49.600 40.200 54.600 67.800 42.ZONA 44 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 77.000 47.200 49.000 41.100 35.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.100 34.700 17.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.000 37.500 32.700 28.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.900 58.900 40.300 13.

600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.500 53.300 75.600 26.C.300 65.100 11.100 32.000 20.800 16.300 27.200 33.800 51.600 27.700 57.200 29.600 34.700 19.C.800 39.100 35.500 19.800 70.100 40.600 37.200 28.400 47.200 15.200 32.300 17.800 59.600 43.100 22.700 15.900 25. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 27.400 16. EURO EXPERT SRL & S.800 60.900 25.100 48.900 69.400 30.300 13.100 32.800 16.800 38.000 25.300 85.000 41.600 35.000 44.600 27.500 31.000 12.S.600 40.400 45.800 43.500 24.000 17.000 30.600 30.700 15.900 49.000 52.500 12.600 73.700 18.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 55.100 64.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.Valabile pentru anul 2011 .000 44.700 36.800 50.100 49.100 63.800 21.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 36.300 33.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.000 47.600 78.200 36.300 40.500 46.600 41.400 43.100 44.200 72.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 124 .300 55.400 38.200 33.600 16.400 23.300 27.900 65.800 59.200 33.400 29.200 14.400 35.100 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.600 81.2 .ZONA 44 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 27.

600 29.700 11.100 37.500 10.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 27.200 27.200 12.100 16.100 27.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 22.900 18.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.600 14.500 33.000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.000 22.Valabile pentru anul 2011 .000 13.700 13.S.400 21.600 36.700 31.C.600 17.900 22.200 33.300 18.100 30.500 9.100 22.300 19.ZONA 44 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 19.700 8.400 19.700 26.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.000 17.300 18.300 31.300 16.200 9.300 17.400 8.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 125 .900 20.000 34.100 24.3 .500 16.C.100 27.800 19.900 25.400 15.100 29.000 11.100 21.500 24.100 23.400 20.200 13.300 12.300 23.600 29.400 20.100 11.300 12.700 7.400 21.400 27.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.900 20.500 10.700 23.800 30. EURO EXPERT SRL & S.800 12.200 28.200 10.100 16.800 25.300 23.100 32.400 25.100 39.300 11.200 27.

600 28.600 23. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 27.800 11. EURO EXPERT SRL & S.700 19.300 15.200 11.300 9.000 30.4 .800 9.900 8.000 18.000 20.100 25.000 9.800 25.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 10.600 19.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 29.C.300 10.800 14.900 15.700 21.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 23.200 14.800 19.200 17.100 14.800 9.400 14.200 23.800 23.500 9.C.200 17.800 8.200 28.900 13.700 16.100 24.500 21.800 10.000 16.100 20.500 8.500 16.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 7.200 18.700 15.400 19.900 24.300 21.200 33.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 19.400 14.700 11.400 14.S.500 26.ZONA 44 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 20.500 18.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 126 .200 18.300 6.700 17.900 12.600 17.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 17.200 13.600 23.300 24.Valabile pentru anul 2011 .500 7.500 31.700 27.900 22.000 12.900 10.600 17.400 16.100 7.

600 64.200 15.400 36. EURO EXPERT SRL & S.200 24.000 52.700 80.500 100.200 23.900 70.500 33.600 37.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 27.800 66.700 59.300 44.300 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 29.300 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.100 46.400 81.900 56.000 63.600 42.300 86.000 49.C.500 31.500 26.500 89.900 103.ZONA 45 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 21.Valabile pentru anul 2011 .100 45.900 38.300 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 27.800 68.800 54.900 22.100 74.100 49.700 20.200 22.100 20.300 107.700 110.600 69.800 67.100 60.700 39.900 26.300 89.900 63.800 44.900 86.300 45.900 47.100 28.000 17.600 37. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 28.100 18.800 51.600 55.300 49.900 115.400 82.800 34.800 36.700 47.200 93.100 95.200 51.300 65.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 28.000 22.500 60.800 41.S.600 56.600 37.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 127 .300 61.1 .700 58.400 75.900 78.400 98.900 34.700 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 40.800 30.700 19.C.800 41.800 54.000 55.000 72.400 16.100 43.500 47.100 25.600 58.400 44.600 60.200 36.100 41.900 35.600 45.500 22.

500 32.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 128 .500 46.400 15.500 60.100 32.100 45.800 41.800 54.200 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 28.800 30.000 22.400 27.700 46.100 93.700 39.600 39.900 64.700 52.300 63.600 39.600 56.100 61.200 50.000 16.700 110.100 28.900 42.200 38.800 67.500 42.700 18.300 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 37.100 46.300 45.500 35.700 53.200 78. EURO EXPERT SRL & S.S.500 36.800 58.800 40.100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.000 45.200 57.700 85.100 25.100 64.700 23.100 74.100 49.900 42.500 43.900 43.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.500 56.400 98.300 89.800 43.800 82.600 37.100 34.000 32.000 51.400 24.300 71.200 14. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 28.100 33.400 26.500 48.700 52.900 51.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valabile pentru anul 2011 .000 19.900 57.500 105.500 62.600 76.000 17.400 35.600 19.300 69.800 66.700 21.000 90.C.400 82.ZONA 45 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 56.600 85.500 71.900 23.200 77.600 36.400 57.C.600 60.200 102.900 35.300 44.300 21.800 21.100 21.700 20.600 95.2 .

500 13.700 17.700 14.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 129 .000 22.900 28.200 28.100 42.200 30.900 22.200 28.900 23.600 10.700 23.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.500 40.700 50.500 48.000 40.400 10.400 36.000 28.300 23.700 30.900 13.800 46.500 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.700 16.400 17.200 15.300 27.800 26.700 41.000 24.800 30.S.300 21.400 43.900 13.700 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 28.000 36.100 29.000 35.000 35.900 15.800 39.C.300 19.800 11.400 14.ZONA 45 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 32.300 24.800 14.700 18.600 12.300 33.300 31.600 38.Valabile pentru anul 2011 .400 21.700 21. EURO EXPERT SRL & S.000 31.900 14.600 22.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.500 34.3 .500 37.200 26.400 26.400 16.300 28.500 11.C.900 37.900 25.100 37.000 17.400 21.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 35.200 28.900 30.000 32.800 39.000 24.500 45.

300 18.ZONA 45 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 8.400 15.600 27.100 22.000 25.500 21.800 9.C.300 32.900 36.500 29.700 32.800 22.900 17.500 24.100 30.700 13.500 12.700 13.100 39.900 24.800 19.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 19. EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 28.900 14.700 35.900 22.000 30.300 17.700 11.500 14.700 14.200 28.600 24.100 29.200 26.900 20.900 38.800 22.100 16.000 12.800 32.300 15.700 24.Valabile pentru anul 2011 .C.200 19.900 18.900 19.200 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.700 11.200 13.700 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 18.400 33.100 27.800 21.800 26.S.300 23.600 42.700 40.700 22.700 26.300 12.300 11.400 9.200 34.300 10.100 24.600 20.800 24.000 37.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 130 .) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.700 27.200 33.300 24.4 .200 19.800 23.300 12.000 18.100 30.600 10.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.900 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.

300 31.1 .300 52.300 79.400 94.600 97.300 36.200 66.300 69.600 26.C.500 90.400 40.500 88.300 126.700 43.000 53.100 66.700 48.600 72.800 22.000 94.700 51.300 52.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 30.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 131 .600 53.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 18.700 76.400 41.300 37.600 27. EURO EXPERT SRL & S.200 32.600 87.200 49.300 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 32.800 104.300 60.900 17.700 66.S.500 64.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 29.300 39.700 62.400 24.300 38.300 109.400 107.100 37. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 29.C.000 18.500 81.100 28.800 28.800 74.200 42.200 97.000 46.900 24.ZONA 46 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 60.200 59.100 19.400 48.400 52.500 102.200 55.300 59.000 56.500 85.300 73.600 20.400 53.100 40.000 24.600 34.000 45.300 24.900 45.700 49.800 40.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 44.800 23.800 82.700 45.500 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 27.600 47.700 26.300 116.100 49.800 77.300 57.400 64.100 30.500 112.200 70.Valabile pentru anul 2011 .200 64.700 69.100 61.100 22.800 120.400 41.600 71.300 66.100 48.

200 44.900 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 30.C.800 63. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 29.600 43.000 18.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.800 69.900 16.300 53.100 92.000 23. EURO EXPERT SRL & S.000 111.700 49.500 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 51.400 41.700 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 21.000 58.400 92.300 47.700 102.300 59.S.300 63.200 104.400 114.000 37.200 49.100 61.800 33.600 63.C.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 29.300 25.200 56.300 38.600 46.200 35.100 43.500 23.100 66.400 67.500 49.400 38.500 29.400 75.100 56.200 47.ZONA 46 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 28.900 86.800 23.300 99.000 90.100 61.200 63.700 66.200 22.400 67.900 84.600 46.800 40.300 54.500 51.500 77.200 27.900 17.600 72.400 36.000 53.2 .200 39.000 70.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 28.500 90.600 21.200 46.000 57.600 21.600 27.100 83.600 43.200 97.000 38.Valabile pentru anul 2011 .300 39.800 120.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 132 .000 57.400 107.800 48.500 78.500 19.400 35.800 61.500 81.300 31.000 45.200 26.300 47.100 35.200 51.100 70.300 24.200 17.100 42.300 73.

600 11.800 50.900 55.300 31.900 33.000 30.600 52.400 32.100 15. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 29.700 23.400 26.000 37.S.Valabile pentru anul 2011 .700 11.800 17.100 18.000 31.100 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.200 44.ZONA 46 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 46.300 33.700 42.900 30.700 35.800 20.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.200 34.C.500 17.700 22.300 15.100 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 39.300 33.800 29.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 31.700 36.900 18.500 17.700 25.200 24.700 33.500 28.900 16.500 38.100 49.800 42.100 29.800 12.200 31.400 15.200 42.200 35.100 12.200 21.600 19.600 41.500 23.000 25.800 14.800 13.500 27.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.200 38.800 24. EURO EXPERT SRL & S.900 45.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.500 25.3 .300 47.100 39.300 41.100 44.600 40.400 34.500 23.300 14.000 28.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 133 .500 24.100 17.200 28.100 26.500 38.300 16.C.

300 28.100 17.600 40.600 39.100 32.C.700 37.500 29.100 32.500 27.500 26.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.C.400 44.400 10.400 46.100 20.800 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 13.500 28.100 16.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.Valabile pentru anul 2011 .400 21.800 32.100 24.700 36.000 28.900 35.800 23.400 27.100 33.200 13.700 20.100 35.000 14.600 13.700 9.000 16.100 25.000 22.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.700 18.400 24.500 35.500 24.600 11.500 13.500 11.800 27.300 19.100 21.900 12.000 23.4 .100 31. EURO EXPERT SRL & S.100 15.300 38. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 29.800 41.400 26.700 19.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 134 .900 30.500 26.900 26.100 25.800 43.300 33.700 22.600 14.900 12.600 36.800 10.800 21.100 28.300 14.000 19.400 12.100 26.300 24.800 18.ZONA 46 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 21.900 30.500 15.400 21.S.

900 67.Valabile pentru anul 2011 .900 51.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 25.600 51.000 93.300 23.900 50.400 47.300 17.500 25.C.800 63.800 21.500 39.400 43.300 66.800 27.600 36.400 35.500 46.800 51.200 69.100 121.100 57.400 54.ZONA 47 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 102.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 31.600 28.500 39.200 73.300 44.400 27.700 41.900 43.500 61.500 86.900 46.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 29.100 23.700 53.400 105.500 47.400 42.700 84.600 56.200 107.600 20.300 37.200 63.700 47.600 70.100 40.500 61.300 71.700 29.700 23.600 38.000 46.200 38.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 135 .900 43.000 68.700 115.600 36.000 17.600 63.900 98.C.500 85.600 50. EURO EXPERT SRL & S.100 18.1 .S.300 112.700 93.900 61.600 75.900 73.300 26.300 45.200 90.800 59.000 33.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 28.100 21.400 58.800 22.400 57.900 48. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 30.100 66.100 50.800 78.700 54.000 16.300 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 30.700 82.700 38.500 56.000 23.400 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.800 64.600 90.400 35.100 78.000 99.

700 29.800 78.400 58.600 41.600 94.500 86.400 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 27.400 60.500 47.800 63.600 36.400 55.600 67.200 44.000 17.100 15.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 27.500 66.200 69.300 47.Valabile pentru anul 2011 .000 45.000 82.400 100.900 24.600 54.ZONA 47 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 48.600 51.800 89.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 27.000 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 33.400 80.2 .400 54.200 40.300 64.800 72.C.700 38.600 33.600 63.900 97.900 41.100 49.700 93.700 115.400 37.300 58.100 22.800 22.300 31.500 39.900 45.100 24.300 26.700 34. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 30.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.500 109.900 43.200 36.000 65.400 36.000 81.400 67.500 53.800 25.000 44.900 49.400 22.C.100 106.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 136 .800 60.000 61.100 23.000 17.600 21.600 56.000 46.000 35.300 60.600 44.300 16.000 75.700 47.S.700 34.900 22.600 70.500 45.500 42.000 20.000 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 29.000 89.900 28. EURO EXPERT SRL & S.600 41.600 58.500 37.700 52.900 74.900 50.400 102.600 19.900 86.600 20.900 55.

600 29.600 32.400 29.800 40.500 22.900 39.800 48.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.200 35.600 16.400 31.000 11.700 22.600 29.600 30.C.200 10.700 27.600 18.300 26.400 40.800 52.3 .500 24.700 27.200 15.700 30.100 23.300 27.500 11.900 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valabile pentru anul 2011 .800 47.800 36.700 37.700 28.400 39. EURO EXPERT SRL & S.600 15.300 44.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.700 25.200 12.200 24.600 34.000 17.200 31.600 29.400 22.800 19.000 34.500 15.200 26.600 32.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.800 30.300 23.800 39.300 42.800 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.700 37.600 14.100 14.300 45.200 18.300 37.200 25.700 31.200 13.800 43.000 16.400 22.ZONA 47 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 16.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 20.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 137 .C.100 34.900 24. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 30.300 17.000 42.700 23.500 50.500 36.800 32.400 15.600 14.800 40.S.

900 10.ZONA 47 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 23.900 34.200 26.900 17.700 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 18.900 11.400 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 13.400 14.300 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.400 33.900 24.100 34.C.600 32.100 11.900 33.900 9.300 20.100 19.200 15.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.300 19.700 15.200 18.000 21.000 41.100 25.000 25.200 15.200 23.200 29.500 36.800 38.700 22.100 12.300 12.500 26.4 .000 27.600 32.600 31.700 24.900 14.600 13.900 40.000 36.700 25.200 9. EURO EXPERT SRL & S.200 16.300 13.700 27.500 14.700 30.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 138 .600 31.900 12.900 22.600 21.900 17.800 38.400 33.100 20.300 25.300 20.S.500 44.100 26.500 29.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.000 24.800 20.800 19.C.100 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.200 23.000 23.100 28.Valabile pentru anul 2011 .200 31. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 30.500 26.100 27.300 12.800 20.600 42.300 10.

800 40.600 50.300 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 23.800 21.800 41.800 34.300 75.400 30.500 37.700 43.700 39.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.800 91.600 43.300 97.000 20.500 49.300 29.300 44.600 15.800 23.500 22.500 35.C.700 20.600 47.S.200 38.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.000 51.500 100.500 33.100 41.700 19.700 66.200 33.000 60.500 40.700 53.ZONA 48 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 20.400 89.200 46.600 78.Valabile pentru anul 2011 .000 59.100 16.400 79.800 85.700 47.700 36.200 32.300 74.700 33.600 55.400 71.300 49.600 105.000 58.800 17.900 25.900 73. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 31.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.000 18.400 31.000 43.700 22.100 51.200 36.700 68.500 27.900 55.C.000 68.700 18.400 40.300 81.300 86.600 57.300 61.300 81.600 42.200 44.000 41.400 37.400 93.200 58.400 14.1 . EURO EXPERT SRL & S.100 15.900 25.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 139 .300 44.500 55.200 53.000 64.700 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 50.700 61.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.400 31.900 53.200 20.400 63.700 37.700 30.900 55.700 34.

000 41.200 36.600 19.100 69.300 21.300 61.700 18.800 44.500 48.500 47.300 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.C. EURO EXPERT SRL & S.300 49.500 33.000 77.500 100.900 50.400 38.300 31.600 38.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 140 .700 82.100 17.800 29.800 30.400 39.ZONA 48 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.900 55.400 24.500 36.600 55.200 14.500 95.000 51.500 65.900 16.600 21.S.000 60.800 41.600 85.900 29.600 13.900 55.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.400 31.100 77.800 34.600 46.500 32.800 40.900 32.900 42.2 .400 89.100 51.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.000 52.400 70.000 31.600 42.900 27.000 32.400 71.500 41.700 52.700 68.100 38.500 22.Valabile pentru anul 2011 .700 52.700 20.800 57.600 39.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 19.500 36.600 22. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 31.100 15.900 25.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 19.500 24.200 59.100 45.800 29.000 19.900 47.300 92.200 62.300 75.300 81.500 47.C.500 37.700 14.900 42.500 75.000 87.100 64.700 17.500 56.600 39.800 35.200 53.200 44.300 35.700 58.

3 .300 43.C.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.700 38.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.900 25.900 37.200 9.800 26.700 42.400 37.300 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 35.500 13.500 25.S.200 26.200 34.900 21.200 10.700 32.900 24.500 20.400 21.200 27.100 15.600 12.900 40.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 31.800 35.ZONA 48 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 26.700 16.800 25.300 13.500 22.600 31.900 30.400 11.400 39.200 23.400 31.300 23.900 35.700 20.300 17.800 34.300 13.600 12.700 14.600 22.900 19.200 29.800 14.400 9.Valabile pentru anul 2011 .500 22.400 28.400 32.200 12.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 19.400 45.900 14.500 33.400 32.800 23.200 21.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 141 .700 16.300 14.300 20. EURO EXPERT SRL & S.000 31.800 28.800 27.600 10.600 19.600 24.100 28.800 36.300 25.300 19.600 15.900 13.700 29.C.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.700 27.

800 12.000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.200 10.Valabile pentru anul 2011 .300 16.300 29.200 9.S.C.100 30.500 10.000 37.300 12.200 13.400 20.200 27.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 22.400 20.600 20. EURO EXPERT SRL & S.800 19.700 31.400 25.100 21.400 15.300 18.000 17.600 20.600 29.000 11.100 32.400 22.100 27.700 22.700 11.500 16.900 18.300 26.300 12.100 16.600 14.000 17.900 20.400 8.000 34.100 16.000 13.600 19.300 19.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 142 .200 33.800 22.500 36.C.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 30.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 23.700 22.000 15.100 11.900 17.200 27.4 .300 17.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.500 33.900 24. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 31.500 10.100 27.700 13.700 7.900 39.100 29.600 27.000 24.600 19.000 22.900 20.300 11.700 8.200 12.500 9.ZONA 48 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 23.400 21.100 23.400 25.

900 45.500 13.100 44.400 37.400 31.000 38.500 52.800 50.700 55.900 60.400 47.900 86.500 22.400 48.700 41.700 29.700 42.600 44.400 23. EURO EXPERT SRL & S.100 15.100 52.000 64.700 30.900 69.700 29.Valabile pentru anul 2011 .600 57.400 56.900 31.800 47.900 77.200 34.600 67.200 70.900 50.100 19.800 52.500 38.100 62.300 65.200 14.200 31.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.500 82.500 39.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 46.900 19.200 71.800 25.800 42.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 143 .800 27.S.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.500 58.400 55.600 52.200 21.800 29.700 35.800 34.000 17.ZONA 49 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 32.600 22.100 49.900 16.C.600 19.400 33.100 81.C.400 32.000 50.600 19.100 61.200 92.600 17.400 47.500 39.600 14.300 74.100 89.600 18.700 20.1 .200 58.300 39.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 32.500 20. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 32.800 40.500 42.400 100.900 55.400 95.500 36.100 35.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.300 38.100 75.900 41.800 77.300 41.400 36.300 24.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.300 84.

000 49.200 71.500 39.600 19.500 58.400 42.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 144 .500 37.200 82.900 46.800 35.400 88.400 45.400 44.700 53.300 14.400 29.C.400 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.700 17.900 77.700 17.500 36.700 30.200 21.600 59.200 37.500 61.800 12.000 15.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.300 66.C.400 26.800 13.100 20.Valabile pentru anul 2011 .600 18.100 27.300 21.900 34.500 18.100 16.500 52.000 34.2 .900 23.000 18.200 39.300 84.200 30.200 28.100 38.600 52.700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.500 50.700 37.200 31.500 43.300 36.800 48.800 40.000 31.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.400 19.000 32.500 39.500 46.500 66.800 73.000 64.600 57.400 48.200 28.200 28.100 48.400 95.300 24.800 36.ZONA 49 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 42.900 45.900 18.800 80.500 30.500 40.600 54.600 90.500 40.400 36.500 68.S.100 55.200 14.100 78.500 34. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 32.800 56.300 33.000 22. EURO EXPERT SRL & S.400 71.400 32.000 44.600 73.100 53.800 49.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 62.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 50.

200 12.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.400 24.300 43.900 22.800 12.900 20.700 26.900 24.200 19.900 14.900 9.100 24.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 145 .200 23.800 32.600 18.200 25.500 13.300 26.000 34.800 35.700 20.700 26.600 37.3 .Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.ZONA 49 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 10.100 28.200 19.500 12.300 32.600 30.700 40.200 24.200 20. EURO EXPERT SRL & S.200 21.900 13.700 24.500 22.C.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 14.600 38.900 8.500 12.800 22.400 23.900 24.700 18.200 18.700 10.500 11.800 33.000 33.800 30.700 14.S.900 31.600 9.300 21.500 19.400 17.900 11.100 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 15.200 18.300 26.300 41.600 16.700 31.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.900 32.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 13.900 11.200 26.200 33.500 37.700 30.Valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 32.600 26.600 28.300 35.200 28.200 29.200 21.C.

900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.300 17.000 16.200 15.900 20.800 22.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 23.500 25.900 26.600 26.000 9.200 15.400 28.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 10.100 19.300 21.700 22.700 22.300 30.700 13.C.700 15.000 30.300 19.500 20.900 17.300 16.900 12.100 21.500 18.800 8.Valabile pentru anul 2011 .700 34.200 7.100 28.200 8.200 12.100 33. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 32.000 20.000 24.000 10.500 27.800 24.100 14.C.ZONA 49 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .4 .600 21.800 19.800 24.600 26.800 22.300 11.300 31.900 16.100 11.500 19.500 21.500 19.600 9.100 11.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 20.200 35.400 12.700 10.600 18.500 19.600 27.800 25.900 17.000 37.500 11.500 12.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.S.000 10.600 14.700 11.700 8.300 15.000 27.200 18.800 18. EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 146 .700 32.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.

200 26.300 19.200 14.500 42.600 17.000 38.300 43.000 30.200 29.300 40.100 21.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 147 .900 37.800 71.100 36.200 94.600 45.000 20.400 61.S.700 40.700 23.ZONA 50 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .C.000 65.000 28.500 52.100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.500 19.700 53.600 37.400 18.1 .800 18.700 55.700 13.300 49. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 33.100 33.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.600 48.900 48.200 87.300 80.800 34.100 48.200 73.200 46.400 73.600 61.000 27.100 41.500 49.200 66.300 39.Valabile pentru anul 2011 .100 27.200 35.100 44.400 52.200 45. EURO EXPERT SRL & S.600 45.800 84.700 34.800 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.200 54.500 18.800 32.100 21.000 16.100 57.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.300 57.700 49.400 76.800 31.300 34.200 31.C.100 24.000 82.600 30.600 50.300 37.300 36.700 12.600 16.100 14.000 39.300 30.300 40.200 67.200 39.400 59.700 34.600 55.200 52.000 28.900 64.100 31.900 18.500 36.400 90.000 71.900 15.800 44.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 78.

600 50.600 26.400 78.500 28.600 50.900 32.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.900 12.500 26.800 32.500 49.200 14.900 47.700 16.700 55.400 42.900 17.900 58.000 38.400 13.500 83.900 35.200 38.300 37.700 63.600 17.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.600 86.300 67.200 43.100 47.300 45.C.600 69.100 38.000 76.700 35.200 43.400 73.600 46.300 26.300 34.200 67.800 44.300 80.400 18.900 19.400 32.900 24.300 30.ZONA 50 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 34.300 22.300 49.000 40.Valabile pentru anul 2011 .100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 18.600 45.2 .100 33.900 17. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 33.700 16.200 34.900 37.200 47.100 14.000 20.400 35.700 23.200 54.400 31.500 52.800 42.700 47.200 29.400 29.500 27.900 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.500 21.C.500 17.300 69.400 34.900 37.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 148 .400 90.400 58.900 12.300 53.700 64.400 74.500 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.300 40.900 20.000 39. EURO EXPERT SRL & S.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 15.500 28.300 51.500 28.200 43.400 61.600 62.S.000 28.000 56.300 36.100 31.

700 12.100 20.500 35.600 13.400 16.900 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 11.300 8.200 11.C.400 21.500 23.700 24.200 41.C.200 21.100 28.700 25.300 36.200 14.700 22. EURO EXPERT SRL & S.600 21.400 18.600 38.3 .800 22.500 31.500 23.800 31.Valabile pentru anul 2011 .900 20.800 14.900 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 33.900 22.000 25.000 11.100 13.600 19.200 34.100 12.800 24.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.300 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.000 26.900 29.000 30.800 20.500 19.200 11.900 11.100 33.000 30.500 27.ZONA 50 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 8.000 25.200 23.900 28.500 28.100 29.400 31.800 33.000 19.500 24.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 17.100 13.500 17.200 24.100 17.400 35.100 18.600 23.000 31.900 21.100 10.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.S.900 29.600 15.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 149 .900 9.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 39.700 14.400 26.600 17.400 12.300 9.

400 27.300 19.100 8.300 16.800 18.600 11. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 33.800 27.C.700 18.300 7.900 26.800 32.100 13.C.200 25.900 16.500 17.200 21.700 22.600 7.500 17.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 150 .400 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 22.800 16.500 29.800 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.400 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 19.100 35.000 10.800 13.800 7.S.300 33.800 12.700 19.500 21.400 9.100 12.500 12.100 20.300 15.800 11.800 15.400 10.ZONA 50 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 14.100 25.400 23.300 18.700 11.800 20.700 10. EURO EXPERT SRL & S.500 26.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 30.500 28.500 8.100 9.300 18.100 15.300 19.100 17.800 14.300 28.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 10.100 18.4 .300 14.400 11.800 20.400 9.900 24.100 10.800 17.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 18.100 24.400 21.Valabile pentru anul 2011 .100 31.300 15.100 22.300 21.300 24.900 26.300 20.

000 27.500 65.400 19.C.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.Valabile pentru anul 2011 .100 13.000 13.200 49.000 14.200 27. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 34.800 47.200 80.700 20.200 16.000 29.200 51.000 60.000 30.800 39.400 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 16.100 37.100 65.500 34.800 17.600 32.900 34.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 151 .400 41.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.400 16.900 11.100 30.900 69.100 40.400 26.300 63.000 68.300 57.800 33.200 39.900 46.200 50.900 84.ZONA 51 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 34.400 35.300 12.500 15.200 24.100 42.900 38.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.300 31.400 47.100 40.100 17.500 44.S.300 37.800 21.400 18.200 35.900 40.600 25.200 77.600 30.000 54.100 23.200 26.600 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 24.800 33.000 59.800 28.800 12.100 35.200 18.300 27.800 44.400 44.200 73.900 26.100 58.300 75.500 15.800 32.600 25.400 48.300 63.800 28.800 46.700 32.600 16.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.000 42.500 49.800 44.300 71.C.300 42.700 31. EURO EXPERT SRL & S.500 20.1 .100 33.200 52.200 34.200 54.

800 15.900 57.ZONA 51 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 71.400 18.900 22.900 16.300 13.100 31.000 28.200 42.100 61.400 48.200 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.700 30.900 31.800 33.600 61.000 38. EURO EXPERT SRL & S.100 40.000 30.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.400 44.700 15.900 56.600 11.400 33.100 37.400 35.500 68.600 25.000 38.200 39.700 74.100 11.600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.100 30.300 12.900 50.S.800 46.300 27.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 152 .500 20.800 40.100 18.200 49.800 26.900 36.200 27.600 76.400 47.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 38.300 44.600 24.Valabile pentru anul 2011 .700 37.400 17.300 15.300 46.800 69.100 42.300 10.500 65.500 34.800 42.2 .200 80.200 23.200 40.200 16.700 23.400 52.200 35.300 14.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 34.100 31.700 51.200 42.000 60.800 29.700 14.800 44.700 14.600 45.500 23.400 28.500 15.000 25.900 32.300 19.400 28.000 60.500 31.600 19.C.100 55.600 25.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 34.400 28.500 34.200 66.000 54.500 26.800 33.200 24.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.

100 12.100 17.900 36.100 15.S.900 30.600 10.600 22.200 27.500 31.900 19.C.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.Valabile pentru anul 2011 .100 16.500 14.400 27.200 23.200 7.800 7.700 32.500 9.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 8.000 15.900 22.700 17.800 23.700 21.000 11.300 11. EURO EXPERT SRL & S.000 20.000 24.400 29.200 22.200 21.ZONA 51 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 29. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 34.C.200 10.400 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 10.800 28.500 25.600 33.000 15.500 15.400 10.600 22.700 20.100 28.900 20.100 35.200 24.400 16.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 9.400 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 19.000 17.800 28.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.500 20.600 19.400 18.500 22.600 8.400 11.400 26.900 16.900 10.000 31.500 11.000 18.500 13.300 26.000 17.900 9.200 21.600 17.800 22.300 25.300 12.3 .700 25.700 12.000 19.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 153 .800 27.

000 10.300 31.100 16.400 10.200 14.100 9.000 10.500 13.200 28.400 7.400 21.600 7.400 27.200 8.100 22.400 14.100 21.600 14.S.700 13.900 22.300 15. EURO EXPERT SRL & S.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 17.400 9.ZONA 51 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 12.200 14.700 15.4 .600 29.300 23.300 19.800 6.200 9.000 7.700 16.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 13.500 16.900 25.100 11.C.700 26.400 23.200 12.200 27.300 18.100 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 16.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 16.800 9.800 19.500 24.700 9.100 9.100 24.600 19.600 21.700 9.900 20.300 16.900 20.800 25. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 34.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.C.300 18.300 18.000 17.900 18.700 17.700 23.200 13.400 15.100 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 154 .400 20.200 8.400 19.000 17.800 15.400 10.900 14.000 13.000 8.600 17.Valabile pentru anul 2011 .300 6.

200 73.600 31.400 11.700 43.300 38.1 .400 41.000 59.300 30.500 36.800 28.100 40.100 13.800 44.300 64.000 65.100 75.800 27.000 46.000 56.300 67.Valabile pentru anul 2011 .C.500 29.500 45.700 31.500 14.300 68.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.300 31.200 18.500 25.500 41.500 44.800 23.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.300 37.200 24.100 25.700 26.700 35.100 12.100 23.000 25.900 11.C.100 17.800 32.900 16.600 16.300 51.500 38.300 48.700 79.100 17.ZONA 52 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 25.600 47.100 10.000 61.500 49. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 35.300 32.400 41.400 40.500 21.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.600 30.500 14.900 27.400 43.100 30.400 25.700 33.900 28.700 37.600 28.200 32.500 15.300 33.500 61.100 20.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 59. EURO EXPERT SRL & S.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 17.300 15.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 155 .600 30.600 29.000 55.100 37.600 53.900 40.100 54.800 23.900 33.000 13.900 19.200 35.S.000 15.000 70.900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 23.400 41.500 51.000 45.400 15.600 34.

400 27.400 12.600 24.200 58.700 63.Valabile pentru anul 2011 .500 14.200 35.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.000 15.200 27.C.100 52.100 30.600 22.600 31.400 20.600 71.200 14.900 39.C.900 22.100 53.300 13.300 67.500 39.600 22.100 25.500 36.000 21.400 11.200 16.100 48.100 32.800 58.300 10.800 23.900 28.400 35.400 28.300 38.000 24.2 .800 43.800 13. EURO EXPERT SRL & S.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 35.800 29.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 156 .700 15.500 35.S.700 31. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 35.800 69.600 24.700 11.000 38.700 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.900 33.400 29.100 42.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.600 14.ZONA 52 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 45.800 33.000 29.300 39.900 44.800 18.300 31.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.700 14.900 32.500 61.600 43.100 31.400 25.300 51.400 10.700 16.200 39.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 28.300 34.800 13.200 23.000 65.100 27.500 26.900 19.300 52.200 42.100 18.000 38.500 41.400 41.100 27.100 75.900 56.400 36.000 61.800 48.700 23.000 29.400 47.000 56.100 17.000 45.

300 17.800 21.500 31.300 20.300 19.200 10.900 19. EURO EXPERT SRL & S.600 19.200 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valabile pentru anul 2011 .000 17.200 9.200 23.400 21.200 10.000 32.900 9.200 26.700 9.600 11.900 21.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 19.500 22.800 28.900 23.300 8.400 7.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.C.400 30.400 18.700 27.600 20.ZONA 52 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 14.900 8.700 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 35.500 15.900 14.100 7.900 26.400 16.900 14.300 25.400 19.600 7.800 12.600 24.000 15.600 25.800 23.200 22.500 22.3 .100 20.800 34.C.600 24.900 9.S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 157 .600 24.400 10.100 15.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 10.700 16.700 16.500 12.600 29.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 20.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 17.500 13.000 26.200 9.700 19.300 11.900 15.800 29.900 14.900 25.200 11.700 17.600 27.800 10.700 15.

ZONA 52 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 12.900 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 14.300 26.700 8.700 7.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 14.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 8.300 16.400 13.400 9.500 17.700 9.500 16.700 22.500 8.000 17.600 19.400 22.200 20.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.000 9.400 14.800 17.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 12.900 18.500 10.800 27.200 12.200 10.200 10.900 20.600 15.400 27.400 7.600 25.500 13.200 13.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 158 .400 9.600 16.700 12.900 15.300 11.400 15.200 14.900 15.100 16.400 29.300 16.C.300 19.100 21.800 16.900 17.300 18.4 .700 22.200 13.900 15.000 19.000 16.600 20.000 15.900 20.S.800 22.600 20.200 9.100 23.300 11. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 35.400 6.300 5. EURO EXPERT SRL & S.000 6.700 8.000 24.200 8.900 13.C.900 24.600 12.900 7.500 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.Valabile pentru anul 2011 .800 6.

200 30.ZONA 53 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 19.400 24.700 29.600 26.200 24.300 16.700 35.800 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 31.100 34.800 24.500 39.1 .800 37.100 64.300 57.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.900 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.100 31.100 44.900 35.300 33.100 46.900 68.300 70.C.700 46.200 48.800 72. EURO EXPERT SRL & S.100 67.C.200 20.500 43.900 12.300 31.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.200 25.400 28.400 28. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 36.S.400 83.200 17.900 16.200 18.300 34.900 13.800 79.400 62.400 50.500 48.800 25.300 15.400 32.200 59.900 35.900 32.000 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 12.Valabile pentru anul 2011 .100 15.900 43.600 29.400 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.200 39.200 74.800 43.600 36.800 52.600 53.800 22.900 27.400 42.800 11.400 32.400 62.200 29.600 27.300 14.700 42.700 34.800 17.700 38.400 50.400 37.600 39.500 21.600 17.500 40.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 159 .900 42.800 47.400 54.900 18.600 64.400 15.800 76.500 45.700 11.900 40.800 14.600 29.200 58.800 26.000 56.200 45.000 26.300 32.

200 37.300 33.600 16.500 41.600 29.300 35.600 64.300 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 36.500 14.400 32.800 47.500 37.200 56.400 51.000 28.600 53.200 55.500 38.S.100 25.100 14.500 43.400 68.400 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 31.800 79.900 24.000 19.700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.200 75.400 11.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.200 25.Valabile pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 160 .700 38.700 44.100 15.900 33.000 11.000 27.700 34.300 70.500 48.800 26.500 25.400 31.700 30.600 25.600 15.2 .900 35.300 32.700 31.200 20.900 32.000 33.600 49.500 67.600 41.C.900 40. EURO EXPERT SRL & S.600 21.500 14.900 44.100 46.300 73.100 23.700 61.400 23.300 54.700 29.900 16.300 24.900 28.200 17.500 40.200 59.900 23.900 27.100 10.200 40.C.200 25.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.800 37.600 37.700 32.500 41.800 17.200 61.700 30.200 59.200 65.600 41.700 51.200 30.ZONA 53 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 17.700 28.800 43.600 46.200 13.500 15.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 12.200 45.100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 15.

400 20.700 16.C.100 10.800 15.500 25.400 27.400 28.400 11.000 25.300 29.400 10.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 16.400 9.400 17.000 25.800 9.900 21.500 16.100 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 23.100 20.700 9.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 34.500 21.100 25.300 31.400 18.800 19.700 20.900 21.100 20.900 8.C.500 12.800 17.400 8.300 13.800 27.100 16.100 17.500 21.100 12.800 15.600 16.900 16.ZONA 53 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 11.200 22.600 7.3 .300 32.400 33.800 28.200 11.900 12.300 15.400 20.800 23.500 29.600 22.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.Valabile pentru anul 2011 .600 19.300 26.600 30.700 18.300 14.500 23.200 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 18.800 10.600 24.200 22.300 29.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 161 .900 15. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 36.700 9.700 36.000 25. EURO EXPERT SRL & S.800 20.100 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 27.000 7.S.800 11.300 10.

600 18.700 22.400 17.700 8.400 25.C.700 14.200 15.200 16.600 20.900 7.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 162 .000 28.600 17.500 9.200 9.500 13.100 23.000 12.700 17.300 13.800 22.300 16.400 29.200 18.000 12.300 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 15.300 10.600 8.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 12.000 13.200 13.800 27.ZONA 53 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 14.000 23.000 19.900 9.000 17. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 36.200 10.S.C.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 21.300 7.900 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 17.400 23.900 17.700 6.800 16.500 25.200 6.400 26.100 18.300 13.100 15.500 16.000 9.100 30.400 21.000 17.4 .800 10.100 8.800 10.700 23.000 9.600 15.800 8.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.000 17.100 20.900 11.800 20.800 16.000 14.800 21.300 23.400 6.Valabile pentru anul 2011 .200 26. EURO EXPERT SRL & S.100 8.000 16.400 19.000 13.

400 80.500 21.600 15.700 20.900 12.000 36.400 28.300 45.000 27.600 53.600 36.900 46.100 67.800 44.200 30.500 34.400 83.200 15.600 26.500 51.800 17.300 31.600 38.400 56.800 31.1 .000 44.100 33.700 25.200 15.000 24.C.100 29.400 45.800 18.500 50.600 26.600 14.Valabile pentru anul 2011 .800 37.500 50.700 42.200 34.100 33.300 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.600 37.200 19.100 28.900 39.100 19.900 35.800 65.800 48.800 32. EURO EXPERT SRL & S.800 70.400 34.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.900 44.500 77.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.200 87.400 27.400 28.200 42.300 75.600 41.300 16.900 65.000 16. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 37.100 54.800 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.800 22.700 41.200 18.600 48.000 56.400 41.500 45.500 62.800 67.ZONA 54 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 61.100 33.500 36.800 37.400 60.300 74.C.600 49.500 11.500 27.000 30.500 39.300 52.200 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 17.200 33.500 18.S.400 12.400 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 71.500 31.300 25.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 163 .800 48.700 13.400 59.900 40.

400 16.900 27.500 45.900 12.200 34.400 42.800 24.500 43.900 18.500 48.300 74.500 54.400 37.700 38.900 43.900 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.300 14.100 67.300 31.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.600 39.300 70.300 32.200 30.300 59.2 .800 17.300 31.300 48.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 164 .700 39.900 42.200 29.200 64.800 22.400 32.400 32.C.600 40.300 45.800 47.500 50.200 15.400 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.200 20.900 35.S.300 58.800 26.400 24.200 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 37.900 32.200 46.700 42.500 62.900 35.500 50.300 33.600 27.600 29.300 39.200 18.500 62.900 52.700 53.300 57.400 28.500 21.600 36.800 79.000 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.600 64.000 16.800 35.800 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 26.600 17.200 25.C.ZONA 54 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 11.200 24. EURO EXPERT SRL & S.100 44.100 12.400 28.900 72.100 31.Valabile pentru anul 2011 .900 43.000 68.400 83.900 40.800 25.800 37.600 29.400 34.700 29.700 34.800 14.000 26.300 15.900 13.800 77.400 15.700 46.500 19.700 11.000 56.

400 11.200 25.600 23.600 16.800 17.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 165 .) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.500 7.100 33.700 11.800 21.900 22.300 9.500 21.400 17.900 12.900 12.600 16.000 29.200 31.300 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.S.400 18.300 29.300 10.100 26.ZONA 54 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 26.900 20.400 8.900 28.800 16.100 14.800 20.100 24.200 21.100 33.600 13.200 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 23.500 27.300 29.000 25. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 37.800 23.100 17.800 11.700 22.900 28.100 22.700 19.200 35.900 30.900 10.800 19. EURO EXPERT SRL & S.300 10.300 32.3 .100 18.500 17.100 8.500 21.000 10.500 12.800 17.500 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.700 36.100 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.Valabile pentru anul 2011 .300 13.400 27.500 21.100 15.600 38.400 21.900 18.000 11.C.300 28.400 19.000 8.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.400 26.000 30.800 24.200 22.800 17.C.800 12.200 14.

800 13.800 26.000 14.800 10.500 11.500 10.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 25.600 12.200 22.200 14.700 21.200 24.Valabile pentru anul 2011 .100 30.900 27.300 21.600 10.100 10.400 11.600 11.000 16.600 19.000 22.600 24.100 6.700 29.900 7.000 13.200 9.400 20.900 11.600 7.400 14.300 19.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 166 .100 20.300 7.100 17.400 28.C.800 9.500 13.700 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 37.100 18.000 18.100 25.800 12.300 8.C.300 23.300 15.100 18.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.000 23.500 9.900 26.500 16.200 18.4 .000 18.100 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 24.600 19.300 21.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 16.700 17.600 8.000 13.500 15.300 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 32.400 18.700 17.700 8.700 14.ZONA 54 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .S.400 17. EURO EXPERT SRL & S.800 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 18.100 15.100 9.200 16.600 8.800 28.000 22.800 15.

) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.500 22.100 61.800 27.900 86.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 31.C.600 19.600 17.000 17.900 41.800 34.700 20.400 47.1 .500 39.900 77.000 64.800 47.600 19.600 18.700 35. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 38.C.100 81.500 46.300 41.400 33.ZONA 55 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 25.300 38.600 57.300 39.600 14.400 56.600 22.600 67.S.600 52.400 100.700 55.200 58.100 49.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 62.400 32.200 14.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.700 41.600 44.300 84.400 47.900 69.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 167 .800 42.500 42.200 92.100 75.300 65.100 52.400 55.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.500 82.700 29.100 35.900 16.700 30.300 24.900 60.500 52.800 40.100 44.100 89.900 55.800 77.500 39.400 37.500 13.400 95.900 31.400 23.100 19.400 48.200 21.900 45.800 29.700 29.000 50.200 31.200 71.000 38.800 32.500 20.500 38. EURO EXPERT SRL & S.200 34.500 36.Valabile pentru anul 2011 .300 74.100 15.500 58.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.900 50.800 50.200 70.000 32.700 42.800 52.900 19.400 36.

000 64.100 20.800 48.200 14.400 88.ZONA 55 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 16.800 36.400 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.600 54.300 36.300 24.200 71.900 34.100 78.500 36.Valabile pentru anul 2011 .400 26.800 13.300 84.800 35.900 77.900 62.000 44.500 39.400 29.500 52.700 17.100 38.200 37.900 46.100 53.600 57.800 80.800 73.700 42.500 43.C.000 34.200 31.300 14.400 44.000 15.300 33.400 45.100 27.800 56.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 168 .700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.700 30.900 18.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.500 66.500 18.600 59.100 48.2 .400 95.500 30.600 73.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.500 37.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 38.500 34.600 18.700 17.400 48.200 28.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 40.500 39.200 28.000 32.000 50.200 21.500 40.900 45.500 50.300 21.200 82.800 12.600 90.500 46.800 40.200 30.500 68.400 32.900 23.300 66.000 31.000 22. EURO EXPERT SRL & S.500 58.600 19.000 49.700 37.400 71.500 61.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 39.200 28.700 53.S.100 55.400 19.000 18.600 52.400 36.400 42.800 49.

200 18.900 24.900 31.600 38.700 40.700 24.300 41.600 28.600 37.000 34.Valabile pentru anul 2011 .100 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.900 8.200 18.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.700 15.500 13.200 25.400 17.400 23.800 33.300 26.500 11.500 10.300 32.C.200 24.800 35.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 14.200 20.200 21.3 .S.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 26.700 31.200 19.500 12.500 19.900 32.200 33.700 10.800 30.900 13.900 9.900 20.000 33.200 12.200 29.300 43.100 28. EURO EXPERT SRL & S.200 21.700 14.700 26.700 26.000 13.200 19.400 24.800 32.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 24.800 22.900 11.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 169 .600 30.800 12.200 26. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 38.500 37.900 14.900 22.600 9.ZONA 55 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .C.700 18.500 12.200 28.300 35.900 24.500 22.300 21.600 16.700 30.900 11.600 18.200 23.700 20.600 26.

500 11.100 28.500 23.500 19.ZONA 55 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 30.400 12.200 7.100 19.800 25.200 12.700 22.000 27.600 9.600 21.900 17.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 26.400 28.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 170 .100 33.800 18.300 11.000 10.100 14.C.C.200 18.900 12.500 20.700 15.200 15.500 18.200 15.300 16.100 11.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 22.300 21.800 19.000 16.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 32.700 10.500 19.800 24.900 17.000 24.000 30.700 20. EURO EXPERT SRL & S.Valabile pentru anul 2011 .500 19.500 12.800 22.4 .500 21.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 19.600 26.600 18.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 16.700 22.600 26.700 34.200 8.300 31.500 27.900 20.300 17.500 10.200 35.700 11.800 8.S.800 24. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 38.000 9.100 11.000 37.500 25.700 13.300 15.600 14.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 8.100 21.000 10.000 20.600 27.

300 18.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.500 46.600 67.500 23.600 39.800 56.200 47.100 50.300 13.800 12.000 30.100 35.600 24.200 82.900 29.400 42.000 49.Valabile pentru anul 2011 .900 38.200 54.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.300 43.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 171 .700 54.C.000 18.900 69.300 21.600 79.500 37.100 34.400 45.000 89.900 45.100 34.100 42.100 31.200 45.300 75.900 34.600 16.800 42.900 40.000 14.600 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 28.100 26.100 32.100 22.800 51.400 26.000 33.100 52.800 30.200 27.200 49.800 38.700 20. EURO EXPERT SRL & S.200 28.800 43.600 32.100 13.800 38.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.800 12.000 47.600 46.300 17.700 73.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 77.400 17.500 32.900 58.700 72.000 32.000 37.600 69.700 28.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.600 67.600 16.400 35.200 36.ZONA 56 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 29.000 62.000 52.100 62.1 .700 17.S.100 64.C.600 36.000 41.700 57.800 35.100 49.100 60.300 27.800 20.300 26.300 85.000 15. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 39.700 19.700 17.600 40.

000 47.S.100 35.600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.800 16.600 27.400 47.200 32.600 26.2 .700 27.100 11.400 30.800 59.600 41.900 25.C.300 40.500 19.100 32.800 51.400 16.700 15. EURO EXPERT SRL & S.600 34.800 16.100 40.400 38.400 23.500 31.100 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.100 63.700 18.000 44.000 17.600 81.600 40.600 16.200 28.100 49.000 52.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.C.200 29.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 22.600 43.900 25.700 36.900 55.900 49.600 30.800 36. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 39.000 12.400 43.800 60.000 25.000 44.Valabile pentru anul 2011 .200 15.100 48.200 36.300 13.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 55.800 21.200 33.200 14.500 46.100 64.600 37.000 20.000 30.600 35.500 12.100 44.300 75.300 85.200 33.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.500 24.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 172 .300 27.300 17.400 35.300 27.700 57.700 15.400 45.800 59.600 27.100 32.600 73.300 65.900 65.200 33.500 53.600 78.900 69.800 50.300 33.200 72.000 41.800 70.800 38.700 19.800 43.400 29.800 39.ZONA 56 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .

400 20.300 18.000 13.600 14.200 27.800 30.100 30.300 12.000 17.700 23.100 16.700 11.000 22.500 10.600 29.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 21. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 39.700 7.600 19.500 16.800 25.600 36.300 12.800 12.ZONA 56 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 13.300 23.100 27.400 27.100 11.900 18.S.3 .400 21.200 12.100 24.500 9.300 23.Valabile pentru anul 2011 .400 8.000 11.700 31.900 22.700 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 18.400 25.100 39.500 10. EURO EXPERT SRL & S.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 32.800 19.400 15.400 19.200 10.100 29.500 24.200 27.300 17.200 33.400 20.100 23.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 173 .200 9.500 33.100 21.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.000 34.100 37.100 16.900 20.600 17.C.100 22.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 27.600 29.C.300 16.300 11.900 20.300 19.000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.200 13.700 8.700 26.900 25.300 31.200 28.

200 29.800 9.200 11.200 13.400 14.800 14.400 19.300 6.200 18.100 24.500 9.Valabile pentru anul 2011 .300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 19.900 10.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 23.000 16.200 18.000 12.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 174 .400 14.000 20.300 15.500 26.100 20.700 16.100 14.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.900 12.200 17.700 17.S.600 28.900 8.900 24.200 14.800 11.000 18.900 22.600 17.200 28.500 8.800 8. EURO EXPERT SRL & S.C.400 14.800 10.900 20.300 10.800 25.4 .000 30.700 19. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 39.100 10.500 7.200 17.ZONA 56 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 15.100 7.500 31.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 17.C.500 18.600 23.100 19.700 11.900 15.900 17.200 23.800 23.900 13.700 21.200 33.000 9.600 23.800 9.700 27.100 25.300 9.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 21.300 21.500 16.400 16.300 24.800 7.800 19.

200 58.000 17.700 35.200 31.700 29.400 55.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 41.200 92.500 58.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.600 14.900 41.Valabile pentru anul 2011 .500 46.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.500 52. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 40.500 42.900 86.200 71.300 39.500 36.700 42.800 34.100 89.900 60.800 25.900 31.100 35.100 81.600 19.800 47.700 55.C.700 29.900 77.C.300 38.100 15.000 32.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.800 29.400 47.300 24.400 47.500 22.000 64.400 100.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 44.900 45.200 70.400 56.500 82.600 17.1 .500 20.500 38.900 19. EURO EXPERT SRL & S.400 31.600 57.200 14.400 36.700 30.600 18.600 67.300 65.800 27.900 55.ZONA 57 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 37.400 32.900 50.800 42.200 21.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.600 22.700 20.500 39.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 175 .800 32.700 41.500 13.600 19.100 49.100 75.000 50.200 34.100 52.100 61.400 48.900 69.800 50.800 52.S.900 16.100 62.500 39.600 52.800 40.300 74.400 95.800 77.000 38.100 44.400 23.100 19.300 84.400 33.

400 48.800 56.700 17.000 49.400 29.ZONA 57 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 33.200 82.200 28.900 45.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.300 21.600 19.500 68.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 42.300 66.900 46.C.100 16.700 53. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 40.300 14.200 28.200 30.600 59.100 20.800 36.000 22.500 39.500 39.700 17.500 40.400 71.400 95.000 44.100 38.2 .500 30.800 73.200 39.400 44.100 78.600 57.700 37.700 30. EURO EXPERT SRL & S.500 46.800 35.200 71.300 36.600 90.100 55.500 18.C.400 36.400 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.S.900 62.500 37.500 66.300 24.500 52.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.600 54.800 80.000 32.800 49.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 176 .100 48.000 31.200 31.900 23.000 34.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 40.500 40.500 61.400 32.700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.600 73.500 36.500 50.000 15.000 50.500 43.800 48.900 18.Valabile pentru anul 2011 .700 42.500 58.800 13.400 26.400 19.500 34.200 37.400 45.200 14.900 34.000 18.300 84.600 18.600 52.800 12.100 53.900 77.400 88.100 27.000 64.200 21.200 28.

500 22.500 12.100 24.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.200 18.600 26.400 24.700 40.700 15.900 11.500 12.500 37.200 19.300 35.600 28.100 14.700 30.000 34.300 41.600 30.400 23.100 28.200 21.000 13.700 24.C.800 32.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 12.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 13.700 20.S.200 18.200 26. EURO EXPERT SRL & S.900 11.600 16.800 33.200 24.600 18.900 9.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 177 .900 32.800 30.600 9.700 18.ZONA 57 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 38.200 12.200 25. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 40.900 14.200 23.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.300 43.400 17.300 26.3 .900 24.900 22.900 24.300 26.700 10.200 20.300 21.600 37.200 19.700 26.500 10.300 32.800 22.900 20.800 35.500 11.Valabile pentru anul 2011 .500 13.700 31.900 8.200 29.200 21.C.900 31.700 14.200 33.100 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 26.500 19.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.000 33.200 28.

600 27.500 19.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 178 .Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.000 30.900 12.C.800 18.200 35.500 11.800 25.800 19.C.000 37.4 .700 13.800 22.500 27.300 19.200 7.600 26.500 25.300 17.800 8.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 9.900 17.700 15.800 22.100 33.500 23. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 40.S.100 19.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 10.600 9.500 19.500 21.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 11.600 21.400 12. EURO EXPERT SRL & S.700 34.700 22.100 14.600 18.000 16.700 8.000 10.800 24.300 30.200 15.700 20.500 10.100 11.300 15.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 22.100 28.500 20.600 26.700 11.200 8.900 26.900 16.000 20.100 21.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 17.500 12.200 15.000 27.700 10.400 28.200 18.900 20.300 16.800 24.700 32.300 21.ZONA 57 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 19.600 14.500 18.300 31.200 12.000 24.300 11.Valabile pentru anul 2011 .

200 46.600 43.900 53.200 58.C.100 41.300 49.700 19.100 16.600 42.100 15.500 22.300 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 25.300 75.300 81.300 29.300 44.500 35.000 58.400 40. EURO EXPERT SRL & S.000 68.200 20.800 23.700 37.300 61.700 39.000 18.800 17.200 53.000 41.600 55.300 44.600 47.Valabile pentru anul 2011 .S.1 .400 71.200 32.600 15.700 18.200 36.200 38.000 59.400 14.600 78.700 53.700 20.900 55. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 41.400 63.300 86.100 50.400 31.600 57.700 66.900 25.400 31.100 51.700 36.600 50.700 43.500 49.300 74.800 85.400 93.000 20.500 55.000 23.600 105.700 30.700 68.300 97.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 179 .200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.400 37.400 30.800 21.400 79.700 22.000 60.C.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.500 33.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.000 64.500 100.800 34.000 51.700 47.400 89.800 41.200 33.700 61.800 40.700 20.000 43.500 37.900 73.300 81.900 55.ZONA 58 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 26.700 34.800 91.500 40.700 33.500 27.700 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 44.

400 24.600 19.500 36.800 35.900 42.100 38.000 31.900 25.900 16.700 17.100 17.200 44.700 68.600 42. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 41.300 92.700 19.600 38.300 49.100 51.800 57.500 36.000 77.S.300 21.500 22.500 65.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 180 . EURO EXPERT SRL & S.400 38.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 87.600 21.900 50.400 71.200 62.200 53.500 24.C.200 14.500 47.000 52.900 55.100 69.800 30.000 32.500 95.300 31.200 36.900 42.700 52.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 64.500 100.600 13.600 39.600 55.C.700 82.600 85.300 75.Valabile pentru anul 2011 .600 39.800 34.500 47.500 75.700 14.300 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.300 81.900 32.400 89.000 41.400 39.100 19.300 61.000 19.700 20.500 37.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 25.600 22.200 59.900 47.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 24.500 32.800 29.500 56.400 70.700 52.500 33.800 44.000 60.700 18.000 51.500 41.500 48.700 58.900 27.900 29.100 45.800 40.800 29.800 41.300 35.ZONA 58 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 55.600 46.100 77.400 31.2 .100 15.

300 26.400 11.800 35.200 21. EURO EXPERT SRL & S.200 23.400 28.ZONA 58 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 27.300 20.S.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.700 20.400 32.300 23.900 40.400 39.200 26.300 19.900 21.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 25.800 34.200 12.400 32.400 37.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 181 .200 27.300 19.C.700 42.400 21.800 26.C.400 31.300 43.800 27.400 45.500 33.800 23.900 14.900 35.600 22.600 12.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 20.100 15.300 13.500 13.300 13.600 15.900 30.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.200 29.700 38.500 25.200 9.800 14.800 28.3 .700 14.700 16.700 29.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.400 9.900 24.600 12.000 31.Valabile pentru anul 2011 .700 32.800 25.900 37.000 35.600 10.500 22.900 25.300 14.900 19.700 16.600 19.500 22.600 31.800 36.600 24.200 34.300 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 28.900 13. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 41.200 10.300 17.

100 23.600 19.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valabile pentru anul 2011 .700 11.400 21.100 11.ZONA 58 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 17.000 17.900 20.300 29.C.600 27.300 12.500 9.800 22.600 20.500 36.400 25.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 19.100 16.400 8.700 8.900 22.500 10.000 11.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.700 31.900 17.000 13.400 22.900 39.000 37.300 11.800 30.500 10.100 27.600 29.300 26.C.600 20.300 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 41.100 21.300 17.200 33.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.800 19.700 22.700 13.100 29.300 12.400 20.000 24.200 9.100 27.700 22.100 30.900 18.400 25.100 16.200 27.4 .500 16.000 22.100 23.700 7.200 27.900 24.S.500 33.300 16.200 12.400 15.900 20.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.100 32.300 23.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 182 .000 34.600 14. EURO EXPERT SRL & S.800 12.000 15.200 13.600 19.200 10.400 20.

000 62.300 85.400 17.200 27.200 28.500 32.200 36.800 38.600 79.800 42.300 13.800 51.400 45.000 47.200 47.000 41.100 60.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.400 35.900 40.100 13.100 64.000 18.C.500 46.900 58.000 52.600 39.700 19.800 43.100 62.700 57.300 27.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.000 15.000 89.000 49.800 35.200 45.900 29.100 34.200 28.200 29.700 54.100 52.700 72.100 77.100 22. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 42.200 54.600 36.000 32.100 31. EURO EXPERT SRL & S.700 20.600 69.300 75.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.600 24.S.800 56.900 45.200 49.500 23.800 30.900 38.400 42.400 26.300 43.100 32.300 17.000 30.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 183 .100 26.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 12.000 14.600 16.ZONA 59 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 18.600 40.100 49.600 46.800 38.700 17.600 67.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.100 35.300 26.C.900 34.600 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 33.800 12.700 73.700 28.000 37.200 82.600 67.100 42.500 37.1 .600 32.600 16.900 69.100 34.100 50.700 17.Valabile pentru anul 2011 .300 21.800 20.

C.400 16.300 27. EURO EXPERT SRL & S.900 25.000 41.800 50.000 52.700 19.800 59.600 27.200 33.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.600 41.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.300 33.2 .800 39.100 40.700 57.600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.Valabile pentru anul 2011 .500 24.600 35.000 25.200 36.000 47.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 184 .100 22.300 40.600 40.700 18.900 65.800 16.100 32.400 30.500 31.700 15.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.C.000 20.700 27.300 13.400 38. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 42.300 75.600 30.200 29.300 27.100 32.500 19.600 34.800 21.300 65.400 23.300 55.400 35.200 28.900 69.000 17.700 15.100 49.800 36.000 44.000 12.ZONA 59 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 27.400 45.000 44.200 14.200 33.100 11.500 46.600 26.500 53.400 47.600 73.200 32.100 63.600 37.900 25.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 35.100 48.300 85.000 30.200 33.300 17.600 43.600 16.800 16.S.100 44.100 64.400 29.200 15.100 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.700 36.800 43.400 43.800 70.800 60.500 12.600 78.800 51.800 38.900 55.200 72.800 59.900 49.600 81.

300 12.900 25.800 12.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 29.000 17. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 42.000 13.200 27.500 16.100 37.400 21.300 31.3 .100 23.500 10.300 18.700 7.500 24.500 10.800 30.900 20.300 23.500 33.200 13.700 23.ZONA 59 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 12.000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.400 20.400 15.400 27.200 27.300 17.600 17.C.500 9.S.Valabile pentru anul 2011 .100 11.100 16.600 14.800 19.600 19.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.600 29.400 25.400 20.100 39.400 21.C.000 11.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 22.100 22.100 27.100 32.000 34.300 19.100 24.700 31.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 8.900 20.100 27.400 19.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 25.300 11.700 26.700 13.600 36.900 18.100 30.600 29.100 21.200 28.100 16.300 23.700 22. EURO EXPERT SRL & S.200 9.400 8.200 10.700 11.200 33.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 185 .200 12.900 22.300 18.300 16.

000 30.400 14.900 24.500 21.800 9.200 14.100 25.300 24.600 28.900 10.700 21.200 17.500 8.100 19. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 42.700 15.600 17.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 13.200 18.900 12.400 14.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 186 .400 16.200 33.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 9.100 10.000 12.000 18.600 17.800 19.800 25.600 19.600 23.200 28.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 11.500 7.200 11.800 23.700 11.300 10.400 14.800 8.000 9.900 17.4 .400 19.700 27.100 20.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 6.700 16.700 17.800 14.600 23.900 13.300 21.300 15.000 20.600 23.500 9.100 7.900 20.800 7.C.900 15.ZONA 59 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 31.200 17.100 24.100 14.200 18.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 18.800 10.500 26.C.900 8.900 22.300 9.000 16.200 23.700 19.500 16.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.S.200 29.

400 26.300 27.100 42.400 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 12.800 47.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 187 .900 40.100 58.300 63.Valabile pentru anul 2011 .000 54. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 43.200 51.800 33.200 50.800 32.900 69.500 34.900 34.ZONA 60 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 35.100 30.600 32.1 .800 44.400 44.100 17.400 41.100 33.000 29.000 14.900 26.200 18.400 19.600 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 15.200 16.800 46.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.C.700 24.100 40.100 37.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.600 34.300 75.200 39.700 32.100 13.100 65.900 84.200 73.500 44.500 15.600 16.900 11.000 59.200 77.300 71.300 42.400 16.100 40.200 35.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.500 65.400 47.700 31.S.200 24.300 12.200 54.800 33.800 44.000 27.300 57.800 28. EURO EXPERT SRL & S.600 16.100 35.700 20.400 18.900 38.600 25.000 42.800 17.100 23.000 30.200 34.000 13.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.400 48.000 68.500 20.200 52.200 49.200 26.500 49.C.600 30.300 63.000 60.300 37.800 39.200 80.300 31.600 25.200 27.800 21.900 46.800 28.

100 61.200 80.Valabile pentru anul 2011 .700 15.500 23.600 11.700 14.800 33.800 44.500 34.600 61.400 28.000 25.900 16.100 40.C.800 26.800 29.200 16.900 56.S.000 60.000 30.2 .600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.400 17.800 46. EURO EXPERT SRL & S.200 42.300 14.300 19.400 44.200 66.300 46.000 28.100 11.500 31.500 15.600 24.600 45.100 30.200 39.400 33.500 34.000 38.400 35.600 76.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.400 52.000 38.700 51.300 44. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 43.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 14.400 18.600 25.700 30.100 37.200 40.800 40.900 57.100 31.C.300 10.000 38.300 12.400 48.900 50.ZONA 60 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.400 28.600 19.500 26.700 37.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 188 .300 13.500 68.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.600 25.200 27.700 23.800 33.500 65.200 35.400 47.700 74.200 23.300 34.300 27.800 15.300 71.100 31.500 20.900 31.100 18.200 49.900 32.800 69.900 36.100 55.000 54.900 22.000 60.200 24.200 42.300 15.100 42.800 42.400 28.

400 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 11.600 19.600 22.600 33.500 9.900 16.700 17.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.900 22.100 16.700 32.700 20.200 21.200 10.200 27.000 17.900 10.800 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.600 17.900 9.800 28.800 7.ZONA 60 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 15.500 20.000 19.700 21.000 15.000 17.800 28.200 22.500 14.500 25.400 29.700 29.3 .000 15.300 12.900 19.500 22.900 10.100 35.400 18.700 25.700 12.100 8.800 27. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 43.200 24.500 15.200 23.400 10.900 20.000 18.500 31.Valabile pentru anul 2011 .900 30.400 19.500 11.100 17. EURO EXPERT SRL & S.000 20.400 16.S.000 31.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.100 12.600 10.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 9.100 28.400 27.200 7.C.400 11.C.400 26.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 189 .000 24.300 26.600 22.300 11.800 23.900 36.600 8.500 13.300 25.200 21.

200 27.700 16.700 26.700 9.200 8.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.C.900 20.700 15.900 22.600 7.300 18.400 7.300 18.200 12.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 190 .100 22.700 9.200 14.600 17.400 20.600 29.Valabile pentru anul 2011 .000 10.600 21.100 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 19.900 14.100 16.000 8.300 31.200 14.C.900 18.900 25.400 9.100 24.800 6.200 9.100 9.100 9.400 21.300 18.200 28.800 9. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 43.ZONA 60 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 13.200 13.500 13. EURO EXPERT SRL & S.400 10.600 19.300 23.100 21.200 12.800 15.100 11.600 14.800 19.200 8.000 10.000 7.400 19.500 16.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 16.400 27.000 17.000 13.300 6.400 10.300 16.000 17.700 17.4 .300 17.400 15.900 20.700 13.300 16.S.500 24.300 15.400 14.400 23.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 25.100 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 23.

Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.000 46.700 26.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 64.300 67.500 14.600 30.1 .300 37.000 56.300 48.100 54.000 59.ZONA 61 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 24.200 35.300 51.100 25.000 65.600 29.100 37.700 31.000 61.000 70.100 17.300 31.600 16.700 33.300 30.700 37.100 17.800 23.600 34.100 30.100 12.900 33.600 31.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 44.300 38. EURO EXPERT SRL & S.700 79.200 18.900 16.400 40.900 40.500 38.300 15.000 13.C.900 27.600 30.400 43.500 51.000 15.600 28.Valabile pentru anul 2011 .600 47.500 29.200 32.100 13.300 33.000 55.C.100 10.900 28.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.S.100 75.500 49.500 45.500 21.800 27.000 45. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 44.000 25.800 23.700 35.500 41.800 17.300 32.900 11.300 68.400 41.800 44.300 23.500 25.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 191 .500 14.900 19.100 25.400 41.800 28.400 15.500 61.800 32.400 41.200 73.700 43.000 59.100 20.100 40.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.100 23.400 25.400 11.600 53.900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.500 36.500 15.

400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.800 18.400 47.300 13.500 45.100 25.400 12.200 35.700 14.100 18.400 28.600 22.300 34.400 35.300 39.800 69.700 11.400 27.300 67.400 25.500 14.000 38.400 11.500 61.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.700 63.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 16.100 30.900 35.900 28.200 58.300 52.400 10.200 39.100 48.900 44.500 26.000 21.900 19.600 22.700 23.800 29.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 56.500 41.300 31.S.300 38.800 43.000 29.700 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.800 13.C.000 28.000 65.ZONA 61 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 14.100 52.000 24.2 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 192 .100 17.200 27.700 16. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 44.100 27.100 31.800 33.700 15.Valabile pentru anul 2011 .900 32.500 35.900 22.500 39.300 10. EURO EXPERT SRL & S.100 27.100 75.100 32.500 36.800 23.600 43.100 53.300 51.000 56.600 24.800 13.400 29.800 58.800 48.900 33.000 38.000 29.C.200 42.700 31.400 41.600 24.000 61.000 45.600 14.200 23.400 36.100 42.900 39.600 31.400 20.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.600 71.000 15.

EXPERT VALUATION SRL ANEXA 44.900 14.800 28.400 19.200 9.600 11.600 19.400 16.900 9.300 17.300 25.900 14.800 10.600 24.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.200 22.600 25.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 17.700 9.200 26.700 16.C.100 20.500 22.000 32.300 19.900 25.400 10.200 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 15.700 15.300 20.400 21.000 17.500 31.600 27.500 15.3 .300 8.600 24.000 15.500 12.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 20.400 7.900 8.600 7. EURO EXPERT SRL & S.700 16.300 19.900 21.800 23.ZONA 61 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 9.100 7.900 14.700 27.700 17.100 15.200 23.C.400 30.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.S.200 9.900 23.Valabile pentru anul 2011 .500 13.900 19.000 26.600 29.500 22.700 18.500 14.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 18.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 193 .700 19.600 24.200 10.200 10.900 26.700 20.800 29.200 11.800 12.800 34.300 11.800 21.400 10.

700 8.400 14.200 10.400 9.900 15.200 13.200 9.800 6.000 9.300 11.400 13.700 22.600 12.000 6.C.500 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.400 7.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 14.400 9.500 8.500 16.400 22.900 15.ZONA 61 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 15.100 21.900 20.800 16.700 22.100 23.400 27.400 6.200 13.500 10.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 18.100 16. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 44.900 13.700 9.100 12.600 25.900 17.800 27.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 24.800 22.200 12.900 20.700 12.200 10.600 19.300 16.200 14.700 8.700 7.4 .600 14.600 20.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 194 .300 16. EURO EXPERT SRL & S.400 29.C.000 17.300 26.300 19.800 17.000 16.300 18.200 8.100 8.200 20.300 5.000 15.S.000 19.600 16.900 15.900 7.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 20.600 12.300 11.000 24.900 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.Valabile pentru anul 2011 .500 17.500 13.400 15.

200 51.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.400 28.900 27.600 47.200 12.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 195 .900 56.600 36.500 73.600 37.ZONA 62 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 23.500 13.900 20.400 14.400 21.500 43.800 16.100 21.200 38.500 26.300 27.500 26.C.400 38.600 28.400 30.400 31.200 22.100 70.900 52.400 63.700 42.200 32.100 11.300 18.100 60.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 23.400 10.000 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 40.500 56.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.S.300 15. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 45.300 45.200 9.300 28.800 26.500 24.800 65.200 68.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.400 31.800 25.900 46.000 13.900 51.100 37.400 21.900 39.200 14.700 29.900 14.800 50.300 14.300 62.500 37.700 55.500 30.600 59.900 15.000 44.100 22. EURO EXPERT SRL & S.700 17.500 33.600 35.900 29.500 13.500 24.900 30.900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.100 24.400 19.400 34.700 34.800 47.600 55.600 28.200 31.100 41.Valabile pentru anul 2011 .500 35.300 16.600 35.300 29.300 38.900 25.C.1 .100 32.700 15.000 10.200 41.100 40.300 23.600 42.

700 33.000 15.300 15.800 23.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 21.400 12.300 18.900 14.400 31.500 24.000 20.700 13.100 27.500 13.800 64.500 54.400 10.ZONA 62 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 33.800 26.600 47.500 29.000 26. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 45.500 14.000 25.500 45.900 52.600 16.900 54.000 23.600 22.700 66.700 29.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 36.300 62.400 38.300 29.500 41.900 15.900 19.S.600 9.900 32.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 196 .100 13.700 34.400 40.Valabile pentru anul 2011 .400 25.300 36.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.C.500 24.800 52.200 23.200 20.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.900 57.300 17.400 36.900 59.400 10.600 42.700 37.000 27.200 38.200 25.200 40.700 42.800 35.200 35.800 29.900 29.900 27.200 49. EURO EXPERT SRL & S.600 33.800 12.2 .C.800 44.200 50.800 12.800 10.800 27.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.500 22.000 21.400 31.500 56.500 13.300 45.300 20.100 22.500 11.700 31.400 28.600 48.200 60.800 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.700 39.000 26.100 70.000 39.400 25.600 35.700 34.800 29.

EURO EXPERT SRL & S.400 13.100 28.600 20.200 22.500 29.900 23.300 15.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 7.800 23.400 16.500 11.600 27.900 17.600 27.S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 197 .700 10.800 18.600 26.400 14.500 6.200 24.400 10.C.800 21.300 19.000 9.000 18.100 19.900 30.800 15.200 18.3 .900 20.000 6.700 26.100 9.400 10.200 8.600 14.100 19.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 25.C.100 16.500 10.000 10.400 14.700 8.800 19.400 24.900 13.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 19.800 14.300 11.Valabile pentru anul 2011 .700 9.500 16.000 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 21.ZONA 62 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 24.200 17.900 14.800 19.200 7.900 17.700 13.700 14.000 24.900 13.800 11.300 24.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 22.100 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 22.300 18.500 8.300 17.200 15.800 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 45.500 8.100 22.400 9.500 12.700 32.

200 17.900 12.900 15.800 5.100 8.300 10.100 19.500 10.400 6.ZONA 62 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 18.700 21.300 8.300 14.800 15.500 18.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 15.400 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 14.900 16.600 7.800 7.300 24.800 14.000 8.100 7.700 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 22.4 .100 7.500 17.500 15.600 15.S.500 25.100 19.300 10.400 16.300 22.900 8.700 9.900 15.400 9.800 14.500 16.400 15.200 18.500 27.900 6. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 45.200 11.500 7.400 13.800 14.400 12.600 11.500 9.300 5.C. EURO EXPERT SRL & S.600 11.C.900 26.000 23.700 8.100 13.500 14.500 12.300 12.500 20.Valabile pentru anul 2011 .300 11.600 13.000 20.800 23.600 11.100 15.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 20.900 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.500 19.200 16.200 12.200 21.700 8.500 6.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 17.600 13.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 198 .

000 62.600 32.300 17.900 58.200 36.100 50.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.000 18.000 15.C.1 .700 20.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 23.300 21.800 42.100 60.700 19.900 38.000 41.700 17.000 32.300 43.100 62.800 30.Valabile pentru anul 2011 .600 36.800 20.200 45.700 57. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 46.000 14.700 73.800 38.000 49.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.600 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 18.600 69.700 17.100 22.800 51.900 45.700 28.100 31.600 39.600 67.100 49.500 37.500 46.600 16.000 89.000 37.100 26.200 82.600 40.800 12.400 26.600 79.ZONA 65 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 34.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.100 42.300 27.200 49. EURO EXPERT SRL & S.700 54.000 33.900 34.100 34.200 54.900 69.000 30.200 47.100 77.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 199 .200 29.300 26.600 67.100 32.200 28.200 27.300 85.800 35.700 72.600 24.100 13.900 29.800 43.500 32.600 46.800 38.C.400 35.800 56.600 16.200 28.400 17.300 75.000 52.000 47.100 35.900 40.400 42.100 64.800 12.300 13.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.100 52.400 45.S.

600 16.300 33.300 75.400 23.300 13.600 40.300 17.S.000 30.800 59.400 29.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 200 .C.200 36.200 28.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 85.800 38.300 55.300 27.600 27.ZONA 65 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 43.000 25.200 32.600 41.900 69.300 65.000 47.200 14.600 81.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.800 16.200 33.100 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.200 33.800 16. EURO EXPERT SRL & S.200 72.000 20.100 64.400 16.600 34.500 31.100 35.100 63.100 22.900 25.700 19.600 30.400 35.400 47.300 27.800 39.600 37.500 53.300 40.000 41.500 12.200 15.800 36.600 26.700 15.000 44.800 50.900 49.Valabile pentru anul 2011 .100 32.C.700 15.800 21.400 38.600 27.000 17.700 27.400 30.700 57.700 18.800 59.100 49.800 70.2 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 46.100 40.600 78.900 25.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.000 52.100 11.200 33.500 46.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 24.000 12.100 32.600 73.100 48.800 43.600 35.200 29.700 36.500 19.800 60.600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.000 44.800 51.400 45.100 44.900 65.600 43.900 55.

100 16.000 17.700 7.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.700 31.000 13.C.300 11.900 20.500 33.200 33.600 29.600 14.100 27.300 18.300 31. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 46.500 16.800 19.800 25.400 19.Valabile pentru anul 2011 .900 18.500 10.500 10.200 9.C.400 15.000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.300 16.200 27.100 24.700 26.700 11.100 37.500 9.100 32.800 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 10.100 27.300 19.400 20. EURO EXPERT SRL & S.600 17.700 8.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.900 22.400 20.400 21.300 23.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 30.100 39.100 21.700 22.900 25.500 24.700 23.100 23.100 16.300 12.400 27.100 11.300 23.000 11.600 29.200 13.S.3 .000 34.100 29.600 36.400 21.100 22.400 25.300 17.000 22.ZONA 65 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 12.200 27.200 28.600 19.400 8.300 18.800 12.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 30.700 13.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 201 .900 20.200 12.

600 17.800 9.600 28.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 8.400 14.400 16.900 24.700 27.C.C.500 21.500 16.200 28.300 6.900 15.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 31.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.200 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 46.800 23.100 10.700 21.000 12.600 17.000 30.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.500 7.900 10.800 7.200 23.300 21.100 25.100 14.400 19.800 19.700 17.S.700 16.200 33.Valabile pentru anul 2011 .100 7.400 14.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 202 .200 14.000 9.300 9.900 22.300 15.700 15.500 18.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 8.800 9.900 20.000 16.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 23.700 19.500 26.000 20.800 11.300 10.100 19. EURO EXPERT SRL & S.900 13.200 17.200 18.100 20.ZONA 65 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 14.200 11.500 8.900 17.4 .600 19.000 18.800 10.600 23.700 11.200 17.600 23.200 29.300 24.100 24.800 14.900 12.500 9.800 25.200 13.

200 53.800 48.C.800 29.C.600 71.600 43.400 39.800 58.200 80.300 49.500 41.500 29.200 42.400 92.400 64.100 47.200 22.200 38.000 31.900 47.300 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 23.400 33.600 15.100 69.300 30.400 71.600 16.600 35.500 88.300 32.400 18.800 19.500 65.100 60.100 51.000 19.500 48.500 66.900 33.300 39.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 203 .700 37.S.900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.400 27.300 48.500 20.600 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 54.200 69.500 34.100 45.300 29. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 47.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.500 20.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.700 59.100 40.600 25.100 30.500 56.000 51.400 17.900 33.200 16.200 16.300 27.900 53.300 35.500 75.900 56.000 43.300 13.200 27.700 82.500 44.300 12.200 35.1 .300 28.700 76.400 85.800 44.300 36.000 18.200 62.300 39.000 50.100 22.400 38.900 36.100 17.200 52.500 44.000 38.600 21.700 14.800 13.400 35.400 28.300 78.ZONA 66 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .400 36.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.000 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 24.300 31.700 47.

500 34.700 18.500 16.400 55.500 34.900 31.400 28.300 49.600 43.800 46.800 41.300 24.900 32.600 31.ZONA 66 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 17.300 15.000 50. EURO EXPERT SRL & S.700 28.500 33.700 81.900 21.400 33.200 16.800 28.400 46.000 18.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.700 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 42.400 19.600 72.C.900 68.100 51.700 59.100 22.700 51.200 37.500 29.000 36.500 44. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 47.200 42.100 44.900 46.Valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.100 74.000 38.800 15.2 .300 39.600 71.100 61.300 16.000 57.200 37.200 44.600 66.300 78.500 88.300 28.400 36.300 48.800 34.400 33.800 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 22.900 26.700 34.500 17.500 20.300 19.000 25.800 48.100 63.900 26.600 11.600 12.300 30.700 28.300 41.000 13.300 57.800 42.700 37.700 27.200 31.S.600 25.500 68.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 204 .700 76.700 21.300 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.900 36.100 62.C.000 35.800 14.700 46.600 30.800 84.900 40.200 49.900 53.800 13.200 53.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 66.

500 24.200 14.300 21.600 10.300 33.3 .C.100 16.400 19.400 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 37.700 21.600 18.S.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.000 24.600 18.700 30.700 17.700 22.000 18.000 31.200 21.500 34.900 23.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.700 11.100 12.000 15.900 22.800 32.500 13.100 18.000 11.200 30.800 26.100 35.300 31.200 22.Valabile pentru anul 2011 .900 18.600 24.400 12.700 40.000 32.200 28.800 12.300 28.000 17.900 23.400 26.800 38.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 205 .900 26.900 10.100 20.700 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 13.C. EURO EXPERT SRL & S.400 36.100 30.200 21.800 12.300 24.400 24.600 9.200 28.800 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 47.800 13.300 14.000 22.000 23.200 28.500 11.700 29.800 27.ZONA 66 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 17.800 28.000 10.600 19.700 8.200 19.400 18.200 24.100 8.300 12.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 9.

800 22.900 14.400 30.900 15.900 18.500 13. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 47.400 15.300 18.900 14.300 16.600 29.700 10.400 10.200 10.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 206 .600 18.000 17.300 17.500 21.200 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valabile pentru anul 2011 .200 9.000 20.800 21.600 25.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 24.C.400 14.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 19.200 19.4 .600 27.400 7.500 31.500 20.900 8.700 15.100 16.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 9.900 20.800 19.500 24.900 14.500 12.600 23.700 19.200 11.800 9.700 29.100 7.500 24.ZONA 66 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 28.500 11.800 26.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.800 25.000 16.700 23.200 8.700 13.C.900 19.900 15.100 26. EURO EXPERT SRL & S.500 15.700 9.300 15.400 19.300 11.600 7.S.900 18.800 19.200 10.900 22.700 34.400 10.000 32.800 21.600 17.700 12.200 25.200 9.100 22.

300 57.300 75.000 68.400 16.300 42.200 26.700 31.100 23.1 .Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.900 46.000 60.100 37.000 29.300 27.600 25.800 39.700 32.400 26.C.900 38.200 16.100 58.100 42.300 63.500 44.500 65.100 35.200 73.000 30.800 28.900 34.500 15.600 16.800 17.000 27.000 59.400 44. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 48.200 54.100 17.800 33.000 14.300 31.400 35.800 12.300 63.300 37.200 24.800 28.600 25.100 40.100 30.900 26.300 12.600 34.700 20.200 18.600 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 32.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.900 40.600 32.800 44.000 13.400 47.500 49.800 47.200 80.800 21.100 13.400 48.400 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 34.200 50.200 39. EURO EXPERT SRL & S.900 11.C.500 15.600 30.000 42.700 24.100 65.200 35.S.400 18.Valabile pentru anul 2011 .800 33.500 20.900 69.100 40.800 46.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 207 .ZONA 67 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 51.000 54.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.200 52.300 71.200 49.400 19.100 33.200 77.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.400 41.200 27.900 84.500 34.800 44.600 16.

200 39.100 55.000 54.700 51.000 28.ZONA 67 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 22.700 37.300 12.100 31.700 23.2 .300 10.400 28.400 28.400 18.900 32.500 31.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.000 25.700 15.700 14.200 23.800 69.200 16.400 48.800 15.000 38.500 20.900 16.600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 14.600 19.200 49.000 60.800 44.500 65.300 13.800 42.500 34.900 36.100 40.900 57.900 56.200 80.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 38.700 30.600 76.300 27.300 71.200 42.300 44. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 48.600 61.400 33.100 18.200 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.600 25.Valabile pentru anul 2011 .100 31.600 45.300 19.400 28.800 29.300 15.C.200 35.100 42.500 34.000 30.200 24.100 30.200 40.800 26.100 37.900 31.100 11.500 68.400 35.000 38.300 34.100 61.600 11.800 33.800 46.000 60.700 74.200 27.900 50.800 33.700 14.400 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 66.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 208 .500 15.400 17.200 42.C.500 26.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.800 40.600 24. EURO EXPERT SRL & S.500 23.400 44.600 25.400 47.300 46.S.400 52.

000 31.300 12.900 36.400 27.200 24.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.100 16.000 18.900 10.300 26.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 12.C.700 20.600 10.400 29.500 14.200 21.900 9.600 22.200 22.000 17.800 28.100 28.500 9.200 10.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.400 10.200 21. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 48. EURO EXPERT SRL & S.500 25.600 17.000 19.400 11.800 27.3 .C.800 22.500 11.400 18.700 21.200 23.800 28.ZONA 67 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 16.100 15.100 8.300 25.900 19.400 19.S.800 7.600 8.500 20.100 17.400 26.000 20.200 27.900 30.000 11.600 33.600 22.000 24.400 16.400 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 7.700 32.000 15.300 11.400 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 20.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 209 .900 22.500 22.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.000 17.Valabile pentru anul 2011 .000 15.700 25.100 35.500 31.600 19.800 23.700 29.100 12.900 10.700 17.500 15.500 13.900 9.

200 13.200 14.200 28. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 48.300 23.ZONA 67 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 16.000 7.000 13.600 7.300 18.400 10.C.600 19.400 27.000 17.400 15.900 20.700 16.300 16.100 21.C.200 8.200 9.800 19.200 8.500 13.700 9.700 23.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 16.200 27.900 22.400 23.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 15.100 11.800 25.100 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 24.300 18.4 .700 15.900 25.100 9.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 210 .000 10.300 6.400 14.300 19.100 22. EURO EXPERT SRL & S.400 21.200 12.700 17.500 13.300 31.600 21.800 15.400 19.S.600 14.000 17.700 26.900 18.700 9.Valabile pentru anul 2011 .100 9.400 20.100 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.200 14.800 6.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 13.000 10.300 18.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 12.400 7.600 17.400 10.100 24.800 9.500 16.400 9.600 29.900 20.900 14.300 17.000 8.300 16.

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49.1 - ZONA 68
Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
19.300 17.200 15.600 14.500 11.800 32.200 28.600 26.100 24.100 19.600 41.800 37.200 33.900 31.400 25.500 51.500 45.800 41.700 38.600 31.400 75.900 67.600 61.500 56.900 46.300

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
20.900 18.600 16.900 15.700 12.700 34.800 31.000 28.200 26.100 21.200 45.300 40.300 36.700 34.000 27.600 55.700 49.600 45.100 41.800 34.000 82.200 73.200 66.600 61.600 50.100

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
19.900 17.700 16.100 14.900 12.100 33.200 29.500 26.900 24.900 20.200 43.100 38.400 34.900 32.300 26.300 53.100 47.200 43.000 39.800 32.400 78.300 69.700 63.400 58.700 47.800

Apartament situat la ultimul etaj
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
18.100 16.100 14.700 13.600 11.000 30.200 26.900 24.400 22.600 18.400 39.200 34.900 31.800 29.400 23.900 48.300 43.000 39.100 36.200 29.500 71.200 63.400 57.700 53.400 43.500

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

211

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49.2 - ZONA 68
Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
18.400 16.400 14.900 13.800 11.200 30.600 27.300 24.800 23.000 18.700 39.800 35.500 32.300 29.900 24.300 49.000 43.600 39.700 36.800 29.900 72.300 64.400 58.600 54.200 44.100

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
19.900 17.700 16.100 14.900 12.100 33.200 29.500 26.900 24.900 20.200 43.100 38.400 34.900 32.300 26.300 53.100 47.200 43.000 39.800 32.400 78.300 69.700 63.400 58.700 47.800

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
19.000 16.900 15.400 14.200 11.600 31.600 28.100 25.600 23.700 19.300 41.100 36.500 33.300 30.800 25.100 50.500 45.000 40.900 37.900 30.800 74.600 66.400 60.400 55.900 45.500

Apartament situat la ultimul etaj
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
17.200 15.400 14.000 12.900 10.500 28.700 25.600 23.300 21.600 17.500 37.400 33.300 30.300 28.000 22.800 46.000 40.900 37.300 34.500 28.100 67.800 60.400 55.000 50.900 41.400

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

212

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49.3 - ZONA 68
Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
12.700 11.300 10.300 9.500 7.700 19.900 17.700 16.100 14.900 12.100 26.500 23.600 21.400 19.900 16.100 33.100 29.500 26.800 24.800 20.200 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
13.700 12.200 11.100 10.300 8.400 21.500 19.100 17.400 16.100 13.100 28.700 25.500 23.200 21.500 17.500 35.800 31.900 29.000 26.900 21.900 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
13.100 11.600 10.600 9.800 8.000 20.500 18.200 16.600 15.400 12.500 27.300 24.300 22.100 20.500 16.600 34.100 30.400 27.600 25.600 20.800 ------

Apartament situat la ultimul etaj
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
11.900 10.600 9.600 8.900 7.300 18.600 16.600 15.100 14.000 11.400 24.800 22.100 20.100 18.600 15.200 31.000 27.600 25.100 23.300 18.900 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

213

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 49.4 - ZONA 68
Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
10.800 9.600 8.700 8.100 6.600 16.900 15.000 13.700 12.700 10.300 21.100 18.800 17.100 15.800 12.900 28.100 25.000 22.800 21.100 17.200 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
11.700 10.400 9.500 8.800 7.100 18.300 16.300 14.800 13.700 11.100 22.800 20.300 18.500 17.100 13.900 30.400 27.100 24.700 22.800 18.600 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
11.100 9.900 9.000 8.300 6.800 17.400 15.500 14.100 13.000 10.600 21.700 19.400 17.600 16.300 13.300 29.000 25.800 23.500 21.700 17.700 ------

Apartament situat la ultimul etaj
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
10.100 9.000 8.200 7.600 6.200 15.800 14.100 12.800 11.900 9.700 19.800 17.600 16.000 14.800 12.100 26.400 23.500 21.400 19.800 16.100 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

214

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50.1 - ZONA 69
Apartamente confort I sporit

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
20.300 18.100 16.400 15.200 12.400 33.800 30.100 27.400 25.400 20.600 44.000 39.100 35.600 33.000 26.800 54.100 48.200 43.800 40.600 33.000 79.800 71.000 64.700 59.900 48.700

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
22.000 19.600 17.800 16.500 13.400 36.600 32.600 29.700 27.500 22.300 47.600 42.400 38.600 35.700 29.000 58.600 52.100 47.500 43.900 35.700 86.400 76.900 70.000 64.800 52.700

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
20.900 18.600 16.900 15.700 12.800 34.900 31.000 28.200 26.200 21.300 45.300 40.300 36.700 34.000 27.700 55.800 49.700 45.200 41.800 34.000 82.300 73.200 66.700 61.700 50.200

Apartament situat la ultimul etaj
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
19.000 16.900 15.400 14.300 11.600 31.700 28.200 25.700 23.800 19.400 41.300 36.700 33.400 30.900 25.200 50.800 45.200 41.100 38.100 31.000 74.900 66.700 60.700 56.200 45.700

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

215

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50.2 - ZONA 69
Apartamente confort I

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
19.300 17.200 15.700 14.500 11.800 32.200 28.700 26.100 24.200 19.700 41.900 37.300 33.900 31.400 25.500 51.500 45.900 41.700 38.700 31.400 76.000 67.700 61.600 57.000 46.400

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
20.900 18.600 16.900 15.700 12.800 34.900 31.000 28.200 26.200 21.300 45.300 40.300 36.700 34.000 27.700 55.800 49.700 45.200 41.800 34.000 82.300 73.200 66.700 61.700 50.200

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
19.900 17.700 16.100 14.900 12.200 33.200 29.600 26.900 24.900 20.300 43.200 38.400 35.000 32.400 26.300 53.100 47.300 43.000 39.900 32.400 78.400 69.800 63.500 58.800 47.800

Apartament situat la ultimul etaj
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
18.100 16.100 14.700 13.600 11.100 30.200 26.900 24.500 22.700 18.400 39.300 35.000 31.800 29.500 24.000 48.400 43.000 39.200 36.300 29.500 71.300 63.500 57.800 53.500 43.500

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

216

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50.3 - ZONA 69
Apartamente confort II

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
13.300 11.900 10.800 10.000 8.100 20.900 18.600 16.900 15.700 12.700 27.800 24.800 22.500 20.900 17.000 34.800 31.000 28.200 26.100 21.200 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
14.400 12.800 11.700 10.800 8.800 22.600 20.100 18.300 16.900 13.800 30.100 26.800 24.400 22.600 18.400 37.700 33.500 30.500 28.200 23.000 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
13.700 12.200 11.100 10.300 8.400 21.500 19.200 17.400 16.100 13.100 28.700 25.500 23.200 21.500 17.500 35.900 31.900 29.100 26.900 21.900 ------

Apartament situat la ultimul etaj
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
12.500 11.100 10.100 9.400 7.600 19.600 17.400 15.900 14.700 11.900 26.100 23.200 21.100 19.600 15.900 32.600 29.000 26.400 24.500 19.900 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

217

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 50.4 - ZONA 69
Apartamente confort III

VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Apartament situat la parter
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
11.300 10.100 9.200 8.500 6.900 17.700 15.800 14.400 13.300 10.800 22.200 19.700 18.000 16.600 13.500 29.600 26.300 24.000 22.200 18.000 ------

Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
12.300 10.900 9.900 9.200 7.500 19.200 17.100 15.600 14.400 11.700 24.000 21.400 19.400 18.000 14.600 32.000 28.500 25.900 24.000 19.500 ------

Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.)
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
11.700 10.400 9.500 8.800 7.100 18.300 16.300 14.800 13.700 11.200 22.900 20.300 18.500 17.100 13.900 30.500 27.100 24.700 22.900 18.600 ------

Apartament situat la ultimul etaj
Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960
10.600 9.500 8.600 8.000 6.500 16.600 14.800 13.500 12.500 10.200 20.800 18.500 16.900 15.600 12.700 27.700 24.700 22.500 20.800 16.900 ------

Strict pentru uzul Birourilor Notariale

Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti -

218

600 27.600 26.500 12.500 19.100 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 21.300 27.400 16.100 40.600 30.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 219 .100 32.700 57. EURO EXPERT SRL & S.300 55.300 28.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 40.600 78.400 29.700 15.100 47.800 16.900 70.300 17.400 38.900 43.100 44.400 76.700 18.000 17.100 64.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.400 30.600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.400 43.300 72.200 29.100 48.000 12.100 49.900 36.900 50.500 53.200 14.300 33.300 33.300 13.600 41.700 19.200 63.200 33.S.000 44.000 41.200 32.100 35.600 34.900 25.300 33.400 35.600 24.800 21.800 38.700 36.C.300 27.700 35.700 27.900 51.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.Valabile pentru anul 2011 .200 32.600 43.200 36.000 30.000 49.800 61.000 65.ZONA 70 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 39.500 31.C.100 20.500 45.500 46.600 16.100 25.700 15.700 27.800 59.000 52.900 25.000 69. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 51.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.500 47.100 22.400 23.300 85.200 44.600 74.800 16.1 .900 59.300 40.600 81.300 65.200 15.900 55.100 11.600 37.

2 .200 38.600 20.S.000 52.500 12.400 41.100 47.900 29.100 75.500 39.ZONA 70 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .C.600 38.900 36.100 23.600 34.700 57.Valabile pentru anul 2011 .300 55.600 24.800 28.800 56.400 18.600 81.900 45.900 19.400 29.800 33.700 58.000 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 25.200 50.800 29.100 44.600 24.C.800 43.400 68.000 77.800 60.700 42.000 42.800 21.300 45.700 17.700 47.300 65.700 35.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.900 14.800 23.000 49.300 72.800 29.300 11.700 27.300 41.000 44.100 66.800 42.900 15.000 32.100 70. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 51.200 31.400 36.800 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.500 32.500 31.300 33.900 26.500 62.700 15.400 32.500 13.000 26.100 49.000 34.800 61.700 18.100 52.400 10.200 38.500 15.900 25.800 34.000 15.500 31.200 26.100 17.600 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 220 .300 25.800 39.900 62.800 12.600 31.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.600 27.500 46.600 41.400 30.500 38.900 14.500 14.400 16.300 33. EURO EXPERT SRL & S.200 22.

300 18.000 20.700 8.600 18.200 11.600 10.000 21.200 19.700 10.700 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 18.000 10.100 22.600 12.300 7.700 22.700 26.200 37.900 8. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 51.600 16.000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.800 21.3 .300 20.500 22.300 15.200 23.C.800 25.800 26. EURO EXPERT SRL & S.700 9.100 27.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.000 10.200 15.400 30.500 24.000 20.200 8.300 35.500 19.600 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.S.C.200 15.700 14.800 23.400 31.900 19.100 11.500 28.000 9.400 16.800 34.900 13.700 15.100 30.300 19.700 11.Valabile pentru anul 2011 .100 24.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.000 28.600 27.700 26.700 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 24.200 28.ZONA 70 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 16.700 32.600 21.500 11.600 29.300 17.200 33.900 17.300 21.300 17.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 221 .400 11.300 25.500 12.700 13.900 18.600 27.900 22.800 25.300 12.

400 8.100 8.700 16.000 23.ZONA 70 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 20.600 23.500 7.300 16.800 24.300 10.400 13.900 17.000 18.800 17.300 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.400 22.300 9.600 23.500 15.400 14.400 19.400 29.600 15.700 21.200 11.800 9.100 14.700 21.S.700 7.C.000 20.600 14.C.400 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.300 8.400 16.100 26.700 21.100 7.700 19.600 28.000 22.800 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.400 22.200 26.600 18.600 16.600 20.200 13.900 19.600 11.300 12.4 .500 10.100 25.900 6.600 13.100 19.900 13.000 9. EURO EXPERT SRL & S.500 31.100 10.400 14.100 16.100 18.400 12.100 10.Valabile pentru anul 2011 .500 17.500 27.300 16.400 24.400 6.800 9.600 18.200 10.800 14.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.900 15.200 17.800 30.700 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 222 .500 9.000 16.600 13. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 51.

200 18.500 61.500 45.400 11.400 25.500 49.100 20.500 38.300 23.400 41.900 19.400 40.700 31.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 223 .600 16.300 68.800 28.600 28.600 34.000 70.500 41.200 32.800 17.000 59.400 41.200 24.100 25.700 35.100 17.1 .600 29.100 30.600 30.900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 55.700 79.500 14.900 27.000 65.000 61.000 46. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 52.C.400 41.300 51.100 23.300 37.200 73.900 11.500 51.800 23.500 21.700 26.300 31.300 64.000 45. EURO EXPERT SRL & S.100 25.500 15.500 29.600 47.100 17.100 13.100 40.C.100 54.Valabile pentru anul 2011 .600 31.500 25.300 15.800 32.ZONA 71 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 37.100 37.000 25.000 56.000 59.100 12.600 30.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 16.200 35.500 44.300 33.700 43.000 13.700 33.800 27.900 33.900 28.800 44.000 15.500 36.400 43.300 67.600 53.100 10.300 30.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.300 32.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.900 40.500 14.300 38.S.300 48.800 23.400 15.100 75.

500 39. EURO EXPERT SRL & S.300 34.800 23.000 21.900 44.900 28.000 38.800 43.100 53.200 35.S.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.800 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 31.700 11.100 18.300 38.300 39.300 10.700 14.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.100 75.600 14.800 58.100 27.300 52.500 41.200 16.800 69.200 42.100 31.200 58.900 19.C.600 24. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 52.C.400 41.400 12.900 33.900 39.600 22.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 224 .500 35.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 18.100 25.2 .700 23.400 35.600 31.300 51.600 71.400 28.400 47.100 52.300 31.500 14.100 17.200 27.900 56.700 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.600 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.100 48.000 28.900 22.000 61.000 24.500 36.400 25.500 45.000 45.900 32.900 35.000 29.400 29.100 27.100 32.000 38.ZONA 71 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 65.300 13.800 13.800 33.400 10.800 48.100 30.400 11.200 39.200 23.Valabile pentru anul 2011 .400 27.200 14.700 63.800 13.300 67.400 20.700 15.600 24.600 43.800 29.500 26.000 15.000 29.100 42.700 16.400 36.500 61.000 56.

000 32.100 15. EURO EXPERT SRL & S.700 27.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 20.600 27.900 15.500 31.600 24.900 14.400 30.600 7.800 21.200 9.700 9.600 24.C.400 21.600 20.000 15.300 8.S.3 .600 19.900 14.500 22.300 20.200 10.800 23.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.300 19.400 7.400 16.700 20.100 17.900 21.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 11.700 19.500 22.500 12.900 19.600 24.400 10.900 26.000 17.Valabile pentru anul 2011 .500 13.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 23.600 29.600 11.100 7.800 28.300 19.700 15.200 23.900 9.800 10.200 22.900 8.800 29.600 25.ZONA 71 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 25.C.900 14.200 9.300 25.500 14.300 17.700 16.700 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 52.400 10.400 19.800 34.200 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 26.700 17.000 26.700 16.200 10.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 225 .200 11.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.800 12.500 15.900 9.400 18.

900 15.100 12.200 9.400 9.800 17.700 9.900 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 13.400 27.000 17.100 23.800 6.200 13.600 25.900 24.200 8. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 52.900 15.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .600 20.100 16.Valabile pentru anul 2011 .400 7.300 11.600 15.200 14.000 6.700 12.000 19.500 16.300 16.900 20.300 5.900 17.4 .000 16.700 7.900 7.100 21.C.400 22.900 20.100 8.800 16.600 12.200 20.000 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.600 19.S.300 16.600 16.900 15.200 12.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 226 . EURO EXPERT SRL & S.600 20.400 9.400 6.200 10.300 18.000 15.000 24.200 13.500 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 8.400 14.700 22.300 11.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.C.700 8.500 13.500 8.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.000 9.400 15.800 22.300 26.200 10.600 12.500 10.ZONA 71 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 19.900 18.600 14.400 29.800 27.500 17.700 14.400 13.700 22.

500 76.700 44.800 57.800 56.400 17.200 24.900 61.000 28.900 25.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.300 27.200 46.100 17.700 15.900 60.200 19.000 65.100 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.000 30.200 27.000 31.700 23.600 15.400 34.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 227 .400 23.800 59.000 37.700 46.300 35.800 16.200 34.900 50.700 33.900 55.100 71.600 40.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.600 37.200 23.800 22.600 74.C.S.900 38.600 24.900 54.100 42.500 31.500 11.700 14.100 11.500 25.200 44.ZONA 72 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 80.100 16.100 35.000 40.800 26.300 47.200 52.100 26.1 .900 38.100 48.900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 28.800 32.800 29.700 42.700 69.800 36.300 12.200 10.300 44.300 67.500 15.100 40.400 33.Valabile pentru anul 2011 .400 18. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 53.700 14.100 41.300 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 25.C.500 19.300 15.300 48.900 30.100 39.300 28. EURO EXPERT SRL & S.600 30.500 20.700 33.500 45.900 38.000 31.400 26.300 13.200 14.400 61.300 64.600 51.300 33.000 41.800 31.500 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.

900 36.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 228 .500 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 36.700 21.600 24.800 54.500 25.000 72.500 13.100 70.900 26.200 22.900 30.400 29. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 53.800 34.800 42.900 36.300 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.300 28.700 14.500 27.900 29.900 14.500 38.800 43.100 23.100 18.500 44.100 58.800 40.500 49.200 43.300 30.600 10.S.800 32.400 49.C.400 15.700 46.200 24.900 15.500 76.400 30.800 27.800 29.900 23.400 29.900 22.200 19.000 17.800 15.700 47.000 13.C.300 28.700 58.600 51.2 .600 40.000 41.800 39.900 38.500 62.Valabile pentru anul 2011 .800 26.300 67.000 37.900 61.400 10.600 32.600 12.300 15.300 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 31.000 31.700 35.400 32.300 22.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.500 16.300 66.600 64.700 42.400 24.900 11.000 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.700 57.100 52.600 27.800 57.400 18.000 24.000 13.200 38.400 34.000 24.000 35.300 33. EURO EXPERT SRL & S.200 44.200 46.ZONA 72 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 53.500 11.400 17.800 39.800 31.

700 7.500 19.100 28.700 13.600 17.000 9.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 10.200 21.400 11.C.400 8.200 21.100 24.500 11. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 53.3 .700 14.600 10.000 20.900 17.900 18.200 19.500 19.900 19.300 7.600 11.S.600 20.500 19.400 11.000 34.800 10.800 16.900 24.900 20.300 26.000 12.300 9.200 29.300 26.200 15.900 24.600 26.100 24.800 30.200 14.800 25.800 23.700 32.C.300 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.800 27.300 15.700 21.600 18.ZONA 72 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 20.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 18.300 10.000 8. EURO EXPERT SRL & S.300 9.200 28.200 26.000 10.200 15.200 16.900 22.700 12.800 19.200 14.000 15.900 17.600 7.200 33.300 17.700 11.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 229 .900 24.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 26.600 23.900 16.100 18.900 31.Valabile pentru anul 2011 .

200 17.C.600 16.100 9.4 .800 14.600 9.800 25.300 12.200 8.400 14.500 6.400 24.000 15.S.500 11.000 7.C.500 11.400 19.300 25.600 8.400 10.700 22.900 17.600 18.300 17.900 28.900 20.000 15.100 6.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.500 27.300 10.400 13.900 22.500 9.000 22.300 16.100 22.700 13.800 15.400 12.900 17.700 12.800 18.700 15.900 6.200 20.100 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 13.700 12.300 19.800 8.400 16.400 6.400 13.700 10.400 22.000 16.700 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 19.200 18.700 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 21. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 53.400 24.900 8.300 15.600 29.800 9.200 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 21.900 12.500 7.600 13.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 230 .700 26.ZONA 72 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 15.Valabile pentru anul 2011 .000 20.600 14.400 8.300 18.400 10.800 8.600 17. EURO EXPERT SRL & S.200 15.

100 26.300 36.100 72.400 10.100 31.1 .C.000 75.600 41.000 15.S.C.600 18.500 31.500 24.700 39.300 32.400 29.800 19.000 25.900 29.400 46.800 26.500 31.300 55.400 39.700 60. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 54.800 62.500 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.900 14.200 41.Valabile pentru anul 2011 .300 33.600 35.700 56.800 29.700 42.500 13.500 15.000 32.900 26.800 28.800 36.600 47.500 27.000 44.700 34.000 77.900 34.700 12.800 45.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.400 14.600 42.000 66.200 50.300 11.900 49.000 52.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 231 .600 34. EURO EXPERT SRL & S.300 68.700 42.200 33.000 47.600 31.700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.ZONA 78 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.600 27.700 15.200 45.600 57.300 18.000 42.600 81.700 33.900 14.600 37.300 62.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.200 65.400 30.100 70.500 24.800 21.800 25.000 52.400 41.900 15.600 20.000 44.000 49.300 25.400 16.200 38.700 29.700 23.100 17.200 38.400 38.600 17.600 58.100 22.100 23.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 31.500 12.700 60.

300 29.700 18.900 29.500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.200 27.900 26.700 29.600 42.200 40.600 54.800 29.S.000 52.100 32.000 21.500 45.000 15.100 27.C.000 48.600 20.400 40.300 35.500 24.500 39.2 .300 23.700 13.000 31.700 16.500 24.400 63.500 15.200 13.800 30.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.900 27.300 23.200 14.400 37.500 43.400 36.100 26.200 50.400 30.500 57.700 49.700 15.400 40.400 39.200 36.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 232 .000 32.900 24.C.100 39.100 16.500 59.200 14.600 65.700 22.900 34.800 62.300 17.100 30.500 71.ZONA 78 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 32.900 14.000 77.400 25.000 40.200 26.200 44.500 22. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 54.400 24.700 67. EURO EXPERT SRL & S.400 46.800 34.600 55.000 11.300 36.900 44.400 19.600 37.600 17.500 31.900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.800 53.300 68.500 36.400 31.400 43.400 73.800 12.000 59.000 47.800 10.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .700 12.000 42.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 11.400 28.800 25.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.300 32.600 58.Valabile pentru anul 2011 .

800 20.3 .200 12.500 24.800 19.200 22.500 11.000 21.100 11.800 7.400 15.600 17.400 15.300 20.900 24.000 10.500 8. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 54.000 18.000 16.S.Valabile pentru anul 2011 .) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.200 18.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 233 .600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 10.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.000 26.300 25.200 19.400 14.300 21.900 14.600 12.800 23.300 35.700 29.100 10. EURO EXPERT SRL & S.600 19.200 8.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.ZONA 78 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .900 11.900 17.900 18.200 15.600 26.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.900 12.700 30.200 16.700 7.500 28.900 21.100 9.500 19.900 32.700 12.600 15.000 30.500 21.100 23.900 20.400 33.200 18.200 17.800 11.900 28.300 26.500 9.C.600 27.400 7.900 13.700 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 24.000 27.400 16.700 10.500 9.500 21.200 18.400 31.300 25.300 24.300 21.100 26.C.400 15.

500 21.900 12.600 13.700 14.800 13.600 13.400 16.700 22.100 15.C.500 10.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 13.400 15.800 8.900 8.000 8.100 23.500 16.700 27.500 8.500 12.300 22.600 9.900 13.700 9. EURO EXPERT SRL & S.300 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 54.900 26.600 25.300 16.500 20.500 23.000 6.500 17.300 8.500 17.700 11.500 19.200 20.000 22.600 8.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 234 .800 14.100 7.100 19.100 18.200 15.800 30.100 13.4 .C.000 9.600 12.500 10.000 18.900 10.200 6.900 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 24.500 11.500 15.900 15.500 6.Valabile pentru anul 2011 .500 18.100 26.500 16.000 16.800 24.800 18.ZONA 78 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .100 17.600 7.700 11.800 16.100 14.300 9.S.200 21.500 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.500 19.900 12.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 17.100 28.500 20.900 8.200 21.

000 32.100 10.500 32.700 48.000 61.300 75.900 48.800 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 20.000 23.200 46.700 53.200 13.400 30.700 30.S.800 44. EURO EXPERT SRL & S.000 40.000 27.400 15. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 55.ZONA 79 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 26.400 19.800 30.100 28.700 29.500 31.100 28.700 42.300 33.700 41.C.500 51.700 40.600 14.000 43.300 25.400 61.700 37.C.500 32.100 33.400 31.400 37.800 31.900 17.600 15.400 55.800 30.400 45.100 44.200 12.200 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.600 70.100 27.500 69.700 25.300 17.400 59.400 59.400 73.000 35.200 18.700 21.900 35.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 235 .700 16.600 43.000 24.900 51.700 41.600 41.000 33.000 11.600 38.000 16.300 25.800 67.500 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .400 24.800 38.500 15.800 46.700 49.Valabile pentru anul 2011 .800 32.300 40.800 28.100 15.400 56.500 55.800 64.1 .800 39.500 36.900 26.200 23.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.500 23.900 79.600 26.100 19.600 14.100 14.300 20.600 37.500 65.400 11.

200 49.200 18.200 65.700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.Valabile pentru anul 2011 .200 29.600 36.700 29.400 56.900 13.200 58.800 35.500 42.900 29.500 39.300 25.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.100 28.400 24.600 36.C.800 22.800 24.000 62.500 39.600 38.200 30.100 38.300 17.800 46.800 15.200 38.900 23.300 16.300 40.000 36.100 33.700 41.400 35.900 70.400 32.2 .900 18.600 27.700 52.500 47.400 45.400 11.600 34.400 53.C.500 10.200 28.S.800 72.700 37.200 64.100 15.500 20.400 13.700 26. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 55.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 27.100 44.800 31.400 27.ZONA 79 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 42.900 13.300 75.200 27.900 43.700 14.100 33.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.800 32.300 10.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 236 . EURO EXPERT SRL & S.300 56.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.600 28.800 67.600 41.100 22.500 51.500 31.500 12.100 44.400 61.000 22.200 24.800 24.000 24.200 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 58.300 31.600 14.600 26.800 14.900 17.200 29.500 54.800 22.200 48.100 19.800 11.700 39.300 14.200 32.

100 20.600 14.600 22.500 19.000 18.000 21.800 17.700 25.900 24.200 17.600 7.ZONA 79 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 29.500 16.C.700 30.500 21.500 18.400 26.500 11.800 10.100 26.900 34.400 11.000 14.800 19.800 20.500 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 13.800 16. EURO EXPERT SRL & S.600 16.000 24.200 15.500 20.900 12.400 23.800 16.600 32.700 24.300 9.700 27.300 9.500 10.500 7.800 18.000 21.300 11.700 22.900 28.900 9.700 24.600 13.300 8.600 12.700 30.400 19.3 .900 9.300 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valabile pentru anul 2011 .000 16.S.700 19.100 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.100 15.500 25.100 33.000 19.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 8.300 10.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.000 14.900 15. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 55.300 22.800 20.400 19.800 10.000 14.200 7.500 18.700 11.C.700 24.100 26.300 10.100 26.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 237 .000 28.

200 15.400 16.200 24.100 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 22.900 17.100 6.500 13.C.700 21.700 15.400 9.300 12.300 19.400 16.200 22. EURO EXPERT SRL & S.100 20.700 17.800 9.500 15.200 17.100 19.700 14.200 16.S.100 9.000 22.ZONA 79 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 7.500 9.800 6.300 13.600 12.400 18.900 16.300 8.800 28.300 10.200 8.500 29.600 13.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.Valabile pentru anul 2011 .100 15.400 11.100 15.300 6.200 12.100 25.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.500 14.800 15.500 22.300 14.100 18.300 13.000 13.700 25.600 10. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 55.700 7.300 10.300 21.700 8.100 17.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 238 .400 11.200 23.600 12.600 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 26.700 17.800 22.600 16.100 18.000 15.000 20.500 27.500 6.800 8.4 .700 20.700 19.C.800 12.600 8.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.000 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 10.900 7.

900 72.900 24.200 30. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 56.000 24.300 64.900 29.ZONA 80 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 39.300 49.300 40.000 18.400 75.800 32.200 27.300 27. EURO EXPERT SRL & S.500 51.300 18.200 22.400 24.800 41.500 61.000 70.100 62.600 39.700 14.200 29.700 36.400 27.600 47.900 24.300 25.900 46.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 239 .100 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.000 43.300 38.100 44.200 65.500 35.500 12.200 33.400 14.C.900 13.200 29.300 29.800 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 19.300 17.500 10.300 49.900 67.900 17.500 11.300 58.600 26.1 .500 54.700 39.C.Valabile pentru anul 2011 .300 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 38.800 11.400 31.600 41.800 35.500 53.000 23.100 28.800 22.900 13.000 36.600 29.200 44.200 15.100 22.700 29.200 32.800 58.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.800 52.400 16.600 27.900 14.600 31.700 26.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.100 33.S.800 15.400 32.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .300 24.400 56.700 36.400 13.800 23.600 42.100 38.600 20.800 37.900 31.500 56.400 10.100 19.600 34.400 45.500 42.600 14.

700 28.900 27.300 36.100 10.700 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.300 58.700 10.200 26.400 32.200 34.600 21.000 43.500 37.700 50.700 47.300 36.400 23.900 62.500 19.400 28.000 15.900 14.000 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.800 11.900 72.2 .800 35.800 61.600 22.S.400 14.400 45.C.900 13.800 25.900 21.800 34.900 17.600 42.700 30.100 50.700 27.400 54.300 24.100 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 13.600 39.900 24.000 28.600 21.200 13.500 15.200 30.700 29.700 29.000 38.800 59. EURO EXPERT SRL & S.000 23.500 30.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 240 .700 36.600 27.200 22.200 44.C.500 54.800 27.100 40.300 64.400 31.700 33.300 40.500 23.300 49.400 16.100 46.700 29.200 12.900 21.200 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 37.800 32.900 33.000 18.800 35.700 51.600 55.300 25.700 39.600 14. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 56.ZONA 80 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .800 23.500 68.700 26.200 17.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.900 9.200 29.200 55.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.700 41.700 12.600 66.800 37.Valabile pentru anul 2011 .900 11.000 42.900 25.900 16.

800 9.300 9.300 14.700 17.S.800 7.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 24.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .500 17.200 24.500 23.500 23.800 24.000 9.500 21.700 10.500 27.200 11.400 18.C.700 25.900 8.100 18.500 28.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.700 11.400 18.300 14.100 7.700 9.700 19.100 10.900 30.400 18.200 14.300 16.900 20.200 22.800 8.800 20.400 31.900 15.200 15.500 23.900 16.3 .500 7.800 16.100 14.700 22.800 18.200 21.900 18.300 14.900 12.400 20.200 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.500 25. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 56.700 11.400 26.100 33.400 19.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.200 6.400 21.000 25.100 26.000 28.ZONA 80 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 10.600 17.800 17.800 15.600 19.900 12.900 10.Valabile pentru anul 2011 .800 13.700 16.400 9. EURO EXPERT SRL & S.C.800 19.100 29.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 241 .500 8.300 13.500 22.

300 14.600 16.700 20.600 13.900 12.100 6.600 8.800 21.700 8.900 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .900 8.100 15.C.600 13.100 17.200 26.800 20.000 8.900 15.100 21.500 6.100 15.700 14.500 17.800 12.000 8.300 7.100 16.800 17.800 21.700 19.800 9.100 14.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 242 .600 7.300 13.600 10. EURO EXPERT SRL & S.300 16.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.000 5.300 14.300 16.300 15.ZONA 80 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .000 19.800 14.Valabile pentru anul 2011 .000 23.300 9.000 22.600 11.800 13.800 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 26.300 15.500 15.000 11.100 17.600 11.700 12.800 11.900 28.S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 56.700 11.100 7.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.100 25.700 9.900 16.500 19.700 6.4 .100 8.800 23.300 7.400 21.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.000 13.700 18.100 24.000 12.000 9.C.100 12.300 21.900 18.100 18.300 8.100 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.

C.300 16.000 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 28.400 63.1 .300 14.300 15.300 23.700 34.600 47.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 243 .600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.000 23.600 55.100 60.000 44.300 18.100 21.500 30.000 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 14.200 31.500 37.600 35.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 29.200 32.500 13.800 25.900 20.600 28.500 40.900 52.100 70.S.500 24.ZONA 81 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 9.200 68.400 14.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.100 24.800 16.900 27. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 57.400 21.200 51.100 40.400 10.900 30.500 26.500 56. EURO EXPERT SRL & S.700 15.200 41.100 22.900 25.400 34.500 33.500 43.000 10.300 38.300 62.400 19.500 35.500 73.700 23.900 51.300 27.600 42.500 26.900 15.200 12.200 38.900 14.400 21.800 65.900 29.700 17.600 37.800 50.900 46.100 41.800 26.400 31.500 24.Valabile pentru anul 2011 .100 37.400 31.400 38.600 59.800 47.900 56.300 45.100 32.700 55.500 13.600 28.400 28.600 35.600 36.400 30.900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.900 39.C.200 22.100 11.700 29.700 42.000 13.

900 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.000 20.900 27.700 29.300 36.300 36.700 42.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.ZONA 81 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.300 20.400 25.800 44.900 32.600 16.500 22.800 21.200 40.700 37.400 28.900 19.400 31. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 57.200 20.400 25.400 31.700 13.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 244 .300 15.600 22.000 25.400 36.000 15.900 52.500 54.000 21.200 60.900 59.400 12.700 33.200 38.500 14.300 17.100 27.500 24.300 45.800 52.800 12.900 57.600 48.700 66.000 26.200 50.900 15.500 45.600 42.600 47.000 39.700 34.900 54.400 10.100 13.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .S.500 56.300 18.800 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 33.Valabile pentru anul 2011 .700 31.000 26.800 29.100 22.200 35.600 35.000 23.700 34.200 49.800 10.800 23.800 26.500 13.500 41.900 29.700 33.200 23.000 27.800 29.400 38.500 24.100 70. EURO EXPERT SRL & S.500 29.600 9.200 25.800 64.900 14.400 40.2 .800 35.C.500 13.800 27.300 29.500 11.700 39.300 62.C.800 12.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.400 10.

Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 245 .300 11.400 14.400 9.700 9.300 15.900 30.300 19.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.700 10.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.600 20.800 22.900 13.100 9.900 13. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 57.800 19.800 23.000 24.500 16.C.3 .500 8.900 23.200 7.200 18.400 10.800 18.200 17.300 18.800 25.300 24.400 16.900 17.500 6.900 24.700 13.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 26.ZONA 81 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 17.200 15.400 13.000 6.000 10.200 24.100 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 19.400 24.500 12.600 14.900 20.800 14.200 8.500 29.000 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 11.600 27.500 21.800 18.200 22.600 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.100 16.500 10.500 19.800 21.000 9.700 22.700 14.100 22.100 28.700 8.800 15. EURO EXPERT SRL & S.100 19.400 10.500 11.000 18.500 8.600 27.800 19.900 17.700 32.700 26.C.S.400 14.900 14.Valabile pentru anul 2011 .800 7.

400 13.800 7.900 15.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.600 11.800 5.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 246 .400 9.800 14.200 22.900 15.600 15.300 5.C.900 12.400 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 7.300 22.500 7.500 27.100 20.500 6.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 19.000 8.400 14.600 11.600 11.200 21.200 17.300 10.700 17.600 7.400 12.700 21.000 20.500 12.400 15.800 23.500 9.400 6.500 25.800 14.300 10.100 8.800 14.900 16.C.S.500 19.100 19.500 17.300 24.700 8.500 14.900 6.400 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.300 12.900 8.300 14. EURO EXPERT SRL & S.100 15.900 26.100 13.500 16.700 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.200 12.Valabile pentru anul 2011 .900 15.500 18.500 20.200 11.100 7.800 15.200 16. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 57.400 16.700 8.400 18.500 10.500 15.4 .900 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.300 8.600 13.600 13.300 11.200 18.ZONA 81 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 9.000 23.

C.300 22.200 16.000 13.900 53.600 26.900 25.900 42.300 46.600 28.700 11.300 41.100 12.700 55.100 48.700 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.S.600 37.500 30.400 15.300 19.200 37.000 24.100 31.400 21.600 71.700 63.500 29.800 9.Valabile pentru anul 2011 .600 24.600 43.600 40.500 32.600 25.C.200 14.400 36.700 20.700 23.700 16.400 27.100 55.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.700 62.700 28.500 35.200 22.400 29.600 37.800 13.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.200 30.400 66.100 37.700 25.100 34.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 247 .400 28.000 29.600 49.500 39.300 51.600 22.200 58.800 11.800 15.400 21.500 27.800 58.1 .200 68.300 28.600 12.000 25.200 44.100 13.400 14.700 17.400 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 18.400 27.700 27.100 36.900 46.300 50.000 17.500 34.100 32.600 33.800 18.300 23.200 60.000 22.ZONA 82 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 39.900 36.600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.800 14.000 53.600 10.700 21.900 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .100 30.000 10.900 39.200 41.700 43. EURO EXPERT SRL & S.400 33.500 34. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 58.

700 28.400 12.100 39.300 13.600 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.000 10.200 41.400 19.300 18.000 14.Valabile pentru anul 2011 .600 29.400 36.900 46.400 28.900 29.500 22.600 33.400 14.500 24.900 21.800 21.200 37.800 26.300 9.700 17.100 47.300 20.600 48.100 13.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.900 25.000 57.100 52.700 38.800 35.100 26.600 32.100 51.100 63.C.100 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .200 35.2 .700 16.900 44.300 51.700 39.C.200 25.100 24.000 12.200 42.S.700 33.200 22.300 38.500 59.000 26.000 16.600 47.900 40.600 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 32.600 37.500 30.500 30.000 21.100 22.300 34.400 12.600 28.400 21.200 11.000 9. EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 248 .100 35.800 44. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 58.700 23.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.400 24.200 68.500 14.700 23.300 20.100 26.000 56.300 32.700 30.200 60.000 26.300 41.400 15.100 27.900 28.700 13.500 34.800 52.900 65.000 26.000 13.ZONA 82 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.700 55.800 15.400 10.600 20.800 31.000 34.

900 14.300 23.000 17.300 15.200 9.600 7.400 19.200 13.700 15.900 25.800 6.700 9.600 23.000 7.500 16.800 14.000 22.300 18.200 20.400 9.300 6. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 58.400 10.000 8.000 13.700 26.700 17.200 12.200 8.700 17.700 9.300 18.300 16.200 14.600 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 12.100 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.700 15.000 10.400 7.200 27.900 21.800 9.700 19.300 16.300 14.200 27.800 15.100 21.400 14.500 13.700 16.500 29.100 9.600 17.400 21.100 28.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 17.100 24.100 20.100 22.000 10.500 24.ZONA 82 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 14.900 23.500 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .3 .200 31.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.800 25.400 10.S.C.200 19.400 25.Valabile pentru anul 2011 .C.500 18.800 21.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 249 .200 8.100 11.100 9.700 23.100 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.300 17. EURO EXPERT SRL & S.900 20.200 18.500 13.

300 5.400 17.400 14.800 19. EURO EXPERT SRL & S.500 19.200 11.800 7.200 15.600 17.000 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.000 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.100 5. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 58.400 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 8.100 26.500 23.400 8.400 16.900 12.000 15.200 10.900 15.900 9.200 13.C.Valabile pentru anul 2011 .400 14.S.400 9.100 11.900 15.200 9.500 19.900 13.000 18.500 18.000 20.700 16.900 14.200 7.600 7.500 20.700 13.400 7.700 19.900 10.300 15.600 7.000 12.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.500 12.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 250 .300 19.300 11.900 17.800 7.600 25.400 15.900 16.ZONA 82 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .300 11.700 8.400 8.600 5.600 6.400 14.800 7.800 12.4 .100 6.100 8.800 11.500 23.900 11.100 14.000 9.000 16.200 12.600 21.200 24.300 22.C.900 11.500 21.300 14.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 13.900 18.700 14.

200 26.200 27.700 20.500 59.800 48.100 13.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.600 29.000 12.300 51.400 20.600 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 17.200 58.000 25.ZONA 86 Apartamente confort I sporit VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .200 11.400 18.100 26.100 52.900 21.200 25.200 26.300 13.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.C.500 51.700 33.900 38. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 59.400 10.100 16.100 27.400 41.500 24.300 56.200 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 251 .900 44.S.300 37.300 32.100 13.000 29.300 9.600 30.1 .800 17.400 41.800 13.700 29.900 35.200 39.400 12.900 40.400 35.800 23.400 20.600 22.Valabile pentru anul 2011 .600 14.800 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.900 39.600 34.200 63.500 61.200 34.500 36.700 32.700 37.000 21.400 12.300 47.400 15.200 22.100 9.300 68.500 19.500 21.000 65.900 32.500 38.800 23.500 14.800 48.800 33.100 27.900 15.600 24.400 52.100 21.800 28.600 28.200 35.900 31.100 14.000 46.800 26.000 55.600 30.100 10.300 42.300 23.200 24.400 34.000 28. EURO EXPERT SRL & S.C.800 32.800 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.700 16.100 44.

300 19.200 36.2 .400 18.500 9.000 14.400 33.800 9.100 27.600 26.600 24.300 23.100 52.200 30.900 42.400 19.000 28.300 25.900 Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 14.400 11. EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 252 .200 29.400 21.400 12.800 42.900 35.100 31.C.ZONA 86 Apartamente confort I VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .700 16.300 19.300 34.700 23.400 34.100 55.800 24.400 10.600 31.600 33.800 33.800 11.200 27.700 19.100 27.900 60.500 27.500 50.000 21.500 Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .000 65.000 21.100 31.700 20.400 20.400 12.100 34.100 30.400 56.S.200 58.700 20.C.300 45.600 14.500 34.900 44.300 13.700 25.800 45.200 40.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.600 22.900 20.300 50.700 16.800 Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 16.Valabile pentru anul 2011 .900 36. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 59.900 24.000 29.600 10.600 37.600 48.800 11.200 15.000 38.100 37.100 27.700 25.600 25.900 32.300 46.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 15.800 13.800 8.800 48.800 14.300 53.200 39.600 12.600 24.900 39.700 62.200 23.500 22.400 35.100 12.500 26.800 Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.

300 20.000 21.700 18.600 29.500 13.100 13.600 11.500 13.200 18.800 8.400 10.400 17.100 19.300 19.000 21.700 13.300 17.000 17.600 17.400 22.300 8.3 .000 15.200 22. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 59.400 16.500 22.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.900 26.600 9.600 17.800 10.300 23.900 16.900 8.400 16.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 253 .900 9.900 14.900 23.ZONA 86 Apartamente confort II VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .600 24.800 12.800 12.500 27.500 12.C.600 7.600 9.900 21.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 10.800 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 11.300 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.400 8.500 14.900 15.400 18.400 10.600 7.400 15.600 25.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.200 13.200 6.400 12.800 8.300 17.000 7.900 23.700 8.900 28.500 13.700 16.400 10.600 24.000 19.800 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.800 15.200 9.900 6.100 15.700 20.500 20.400 6.400 25.900 14.100 22.S.200 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.

600 12.400 10.500 ------ Apartament situat la etaj superior (etajul 5 ÷ penultimul et.600 17.000 16.100 14.400 7. EURO EXPERT SRL & S.400 10.700 7.100 22.300 11.100 13.200 10.100 24.400 14.500 14.) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.900 7.600 25.700 5.300 5.000 15.700 23.000 16.400 ------ Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .800 18.4 .600 17.700 9.Valabile pentru anul 2011 .C.300 5.400 12.700 10.600 20.100 12.500 6.500 8.700 10.100 16.000 19.500 13.100 14.ZONA 86 Apartamente confort III VALORI ORIENTATIVE PENTRU APARTAMENTE IN BLOCURI DE LOCUINTE .500 6.600 14.200 21.300 11.700 8.600 11.900 15.600 19.600 18.200 7.800 6.S.600 14.900 8.900 15.700 ------ Apartament situat la ultimul etaj Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 8.400 9.000 17.500 11.300 6.C.200 13.200 11.300 ------ Apartament situat la etaj intermediar (etajele 1 ÷ 4) Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.Valori in EUR - 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere Apartament situat la parter Apartament construit in perioada 2001÷prezent Apartament construit in perioada 1991÷2000 Apartament construit in perioada 1978÷1990 Apartament construit in perioada 1960÷1977 Apartament construit inainte de anul 1960 9.700 13.700 14.800 16.000 8.400 22.900 11.500 14.900 8.400 20.000 7.500 12.600 15.300 19.200 13. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 59.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 254 .300 8.700 13.500 19.900 19.900 5.

C.C. EXPERT VALUATION SRL Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 255 . EURO EXPERT SRL & S.S.

... 258 Valori medii ale diferitelor tipuri de constructii .......................... 2...... 4......... Tipul proprietatii ..... 261 Ghid pentru anul 2011 .................C.....S........... EXPERT VALUATION SRL CUPRINS Pag.................. 260 Anexe ........ 257 Metodologia de lucru .. 257 Modul de folosire al ghidului ........................... 6.............C...............Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 256 ........................................ 3...... 5............ 1........................ EURO EXPERT SRL & S.... 259 Opisul anexelor ..

valatuci. . Teren intravilan liber pentru constructii . Cladirile au fost clasificate pe 3 tipuri constructive : .C. Ghid pentru anul 2011 .tip vila cu structura cu planseele din beton armat . chirpici.C. In etapa a II a s-a avut in vedere zonarea Municipiului Bucuresti. diferentiate in functie de structura si vechime. Tipul proprietatii Imobile : cladiri si teren in cota exclusiva cu una sau mai multe unitati locative .tip vila cu pereti portanti din caramida si plansee din beton armat .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 257 . Fiecare cladire este clasificata in functie de vechime cu finisaje medii si stare de intretinere buna. iar informatiile obtinute din piata imobiliara au fost coroborate cu valorile stabilite in etapa I-a. Metodologie de lucru Stabilirea valorilor orientative s-a facut urmarind metodologia aplicata pentru apartamente in blocuri de locuinte. Valorile astfel determinate au fost inscrise in anexele cuprinzând aceste categorii de proprietati imobiliare.arie desfasurata) pentru cladiri si anexe cu dotari si finisaje medii. in etapa I-a rezultand valoarea tehnica unitara (euro/mp Ad .cladiri parter cu pereti din paianta. inclusiv pe cartiere.S. pamânt batut. . 2. EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL 1. Valorile sunt prezentate pe zonele de interes ale pietei imobiliare. Unitati locative (apartamente) situate in locuinte individuale cu teren si anexe in cota indiviza . cu stare tehnica buna.

EXPERT VALUATION SRL 3.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 258 .000 EURO = 1. • finisaje normale. • imobilul este construit inainte de anul 1960.C. suprafata = 250 mp).C. EURO EXPERT SRL & S. rezulta: • cladirea este tip vila pe cadre din beton armat.600 EURO = 112.600 EURO - Ghid pentru anul 2011 .la intersectia dintre linie si coloana citim: • pret unitar cladire : 428 EURO/mp • pret unitar anexa : 64 EURO/mp citim pretul terenului ocupat de constructii : valoare din tabel = 560 EURO/mp calculam valoarea: 250 mp x 428 EURO/mp 25 mp x 64 EURO/mp 200 mp x 560 EURO/mp TOTAL(suma) = 107. . cota indiviza sau garaj = 25 mp) (Ex. amplasarea imobilului suprafata Ad (arie desfasurata) (Ex. 3. 7).S. Modul de folosire al ghidului 3. = 200 mp) din declaratia pe proprie raspundere a vanzatorului (sau a cumparatorului) sau din acte. • pe coloana – finisaje normale. construita inainte de 1960. rezulta ca strada este in zona 46 . • stare de intretinere buna.000 EURO = 220. rezulta: (Ex.1 Din actele proprietatii si din declaratii. str.2 - Procedura de lucru se consultă Indexul strazilor in ordine alfabetica. deschidem la Opisul anexelor pentru locuinte individuale si terenuri intravilane si selectam numarul paginii din ghidul orientativ si citim: • pe rand – cladire tip vila cu structura pe cadre din beton armat. Academiei nr. stare de intretinere buna. suprafata anexelor suprafata terenului (Ex.

EXPERT VALUATION SRL 4. 3.C. EURO EXPERT SRL & S. 1. 5. Valoare medie Euro/mp Ad 220 130 250 450 85 120 Constructii diverse Garaj subteran Boxa/pivnita Garaj suprateran Piscine/bazin de inot Terase amenajate Foisoare din lemn Nota : calculul se va realiza in functie de aria desfasurata (mp) Ghid pentru anul 2011 . 6. crt. 4.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 259 .S. Valori medii ale diferitelor tipuri de constructii Nr. 2.C.

C. 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 260 . 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Nr. Anexa ANEXA 31 ANEXA 32 ANEXA 33 ANEXA 34 ANEXA 35 ANEXA 36 ANEXA 37 ANEXA 38 ANEXA 39 ANEXA 40 ANEXA 41 ANEXA 42 ANEXA 43 ANEXA 44 ANEXA 45 ANEXA 46 ANEXA 47 ANEXA 48 ANEXA 49 ANEXA 50 ANEXA 51 ANEXA 52 ANEXA 53 ANEXA 54 ANEXA 55 ANEXA 56 ANEXA 57 ANEXA 58 ANEXA 59 ZONA ZONA 48 ZONA 49 ZONA 50 ZONA 51 ZONA 52 ZONA 53 ZONA 54 ZONA 55 ZONA 56 ZONA 57 ZONA 58 ZONA 59 ZONA 60 ZONA 61 ZONA 62 ZONA 65 ZONA 66 ZONA 67 ZONA 68 ZONA 69 ZONA 70 ZONA 71 ZONA 72 ZONA 78 ZONA 79 ZONA 80 ZONA 81 ZONA 82 ZONA 86 Pag. EXPERT VALUATION SRL 5.S. OPISUL ANEXELOR PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE SI TERENURI INTRAVILANE Nr.C. Anexa ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 4 ANEXA 5 ANEXA 6 ANEXA 7 ANEXA 8 ANEXA 9 ANEXA 10 ANEXA 11 ANEXA 12 ANEXA 13 ANEXA 14 ANEXA 15 ANEXA 16 ANEXA 17 ANEXA 18 ANEXA 19 ANEXA 20 ANEXA 21 ANEXA 22 ANEXA 23 ANEXA 24 ANEXA 25 ANEXA 26 ANEXA 27 ANEXA 28 ANEXA 29 ANEXA 30 ZONA ZONA 4 ZONA 5 ZONA 12 ZONA 13 ZONA 14 ZONA 15 ZONA 21 ZONA 22 ZONA 23 ZONA 24 ZONA 25 ZONA 26 ZONA 27 ZONA 28 ZONA 30 ZONA 31 ZONA 32 ZONA 33 ZONA 34 ZONA 35 ZONA 36 ZONA 37 ZONA 38 ZONA 41 ZONA 42 ZONA 43 ZONA 44 ZONA 45 ZONA 46 ZONA 47 Pag.

Valabile pentru anul 2011 . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 605 579 527 463 395 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 91 87 79 69 59 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 539 81 515 77 469 70 412 62 351 53 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 490 74 469 70 426 64 375 56 320 48 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 454 68 434 65 395 59 347 52 296 44 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 369 55 353 53 321 48 283 42 241 36 Cladiri. inclusiv tip vila.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 261 .S. pamant batut 242 232 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 36 35 211 32 185 28 158 24 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 216 32 206 31 187 28 165 25 141 21 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 196 29 188 28 171 26 150 23 128 19 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 182 27 174 26 158 24 139 21 118 18 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 196 eur/mp 280 eur/mp 148 22 141 21 128 19 113 17 96 14 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. P+1÷2 E. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 575 550 500 440 375 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 86 83 75 66 56 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 512 77 490 73 445 67 392 59 334 50 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 466 70 446 67 405 61 357 53 304 46 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 431 65 413 62 375 56 330 50 281 42 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 351 53 336 50 305 46 268 40 229 34 Cladiri parter.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 1 . inclusiv tip vila. valatuci.C. P+1÷4 E.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. EURO EXPERT SRL & S.ZONA 4 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. cu pereti din PAIANTA. CHIRPICI.

inclusiv tip vila. P+1÷2 E. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 2 . CHIRPICI. valatuci. EURO EXPERT SRL & S. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 607 581 528 465 396 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 91 87 79 70 59 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 540 81 517 78 470 70 414 62 352 53 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 492 74 470 71 428 64 376 56 321 48 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 455 68 436 65 396 59 348 52 297 45 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 370 56 354 53 322 48 283 43 242 36 Cladiri parter.S. P+1÷4 E.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 262 .Valabile pentru anul 2011 . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 96 92 83 73 63 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 569 85 544 82 495 74 435 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 479 72 458 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 390 58 373 56 339 51 298 45 254 38 Cladiri. pamant batut 256 245 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 38 37 222 33 196 29 167 25 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 228 34 218 33 198 30 174 26 148 22 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 207 31 198 30 180 27 158 24 135 20 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 192 29 183 28 167 25 147 22 125 19 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 213 eur/mp 304 eur/mp 156 23 149 22 136 20 119 18 102 15 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. inclusiv tip vila.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .ZONA 5 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .C.C.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. cu pereti din PAIANTA.

Valabile pentru anul 2011 . cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 607 581 528 465 396 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 91 87 79 70 59 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 540 81 517 78 470 70 414 62 352 53 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 492 74 470 71 428 64 376 56 321 48 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 455 68 436 65 396 59 348 52 297 45 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 370 56 354 53 322 48 283 43 242 36 Cladiri parter. valatuci. P+1÷4 E. P+1÷2 E. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 3 . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 96 92 83 73 63 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 569 85 544 82 495 74 435 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 479 72 458 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 390 58 373 56 339 51 298 45 254 38 Cladiri. EURO EXPERT SRL & S.ZONA 12 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . pamant batut 256 245 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 38 37 222 33 196 29 167 25 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 228 34 218 33 198 30 174 26 148 22 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 207 31 198 30 180 27 158 24 135 20 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 192 29 183 28 167 25 147 22 125 19 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 84 eur/mp 120 eur/mp 156 23 149 22 136 20 119 18 102 15 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. CHIRPICI. cu pereti din PAIANTA.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 263 .Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.C.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . inclusiv tip vila. inclusiv tip vila.S.

inclusiv tip vila.Valabile pentru anul 2011 . inclusiv tip vila.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 4 . CHIRPICI. P+1÷2 E. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 659 631 573 505 430 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 99 95 86 76 64 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 587 88 561 84 510 77 449 67 383 57 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 534 80 511 77 464 70 409 61 348 52 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 494 74 473 71 430 64 378 57 322 48 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 402 60 385 58 350 52 308 46 262 39 Cladiri. EURO EXPERT SRL & S.C.ZONA 13 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 626 599 545 479 408 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 94 90 82 72 61 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 557 84 533 80 485 73 427 64 364 55 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 507 76 485 73 441 66 388 58 331 50 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 470 70 449 67 408 61 359 54 306 46 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 382 57 365 55 332 50 292 44 249 37 Cladiri parter.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. valatuci. cu pereti din PAIANTA.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 264 .S. P+1÷4 E. pamant batut 264 252 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 40 38 229 34 202 30 172 26 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 235 35 225 34 204 31 180 27 153 23 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 214 32 204 31 186 28 163 25 139 21 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 198 30 189 28 172 26 151 23 129 19 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 196 eur/mp 280 eur/mp 161 24 154 23 140 21 123 18 105 16 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.

Valabile pentru anul 2011 . pamant batut 269 257 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 40 39 234 35 206 31 176 26 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 239 36 229 34 208 31 183 27 156 23 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 218 33 208 31 190 28 167 25 142 21 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 202 30 193 29 176 26 154 23 132 20 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 224 eur/mp 320 eur/mp 164 25 157 24 143 21 126 19 107 16 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. inclusiv tip vila.S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 265 . valatuci. P+1÷2 E.C.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. inclusiv tip vila. CHIRPICI.ZONA 14 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .C. EURO EXPERT SRL & S. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 673 644 585 515 439 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 101 97 88 77 66 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 599 90 573 86 521 78 458 69 390 59 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 545 82 521 78 474 71 417 63 355 53 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 505 76 483 72 439 66 386 58 329 49 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 410 62 393 59 357 54 314 47 268 40 Cladiri. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 96 92 83 73 63 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 569 85 544 82 495 74 435 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 479 72 458 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 390 58 373 56 339 51 298 45 254 38 Cladiri parter. P+1÷4 E. cu pereti din PAIANTA. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 5 .

C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 6 .S. inclusiv tip vila. P+1÷4 E.C. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. cu pereti din PAIANTA.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . pamant batut 277 265 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 42 40 241 36 212 32 181 27 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 247 37 236 35 215 32 189 28 161 24 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 225 34 215 32 195 29 172 26 146 22 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 208 31 199 30 181 27 159 24 136 20 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 252 eur/mp 360 eur/mp 169 25 162 24 147 22 129 19 110 17 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. valatuci. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 658 630 572 504 429 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 99 94 86 76 64 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 586 88 560 84 509 76 448 67 382 57 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 533 80 510 77 464 70 408 61 348 52 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 494 74 472 71 429 64 378 57 322 48 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 402 60 384 58 349 52 307 46 262 39 Cladiri parter. P+1÷2 E.Valabile pentru anul 2011 .ZONA 15 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . inclusiv tip vila. CHIRPICI. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 693 663 603 530 452 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 104 99 90 80 68 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 617 93 590 88 536 80 472 71 402 60 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 561 84 537 81 488 73 429 64 366 55 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 520 78 497 75 452 68 398 60 339 51 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 423 63 404 61 368 55 323 49 276 41 Cladiri.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 266 . EURO EXPERT SRL & S.

C. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 572 547 497 438 373 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 86 82 75 66 56 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 509 76 487 73 443 66 389 58 332 50 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 463 69 443 66 403 60 354 53 302 45 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 429 64 410 62 373 56 328 49 280 42 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 349 52 334 50 303 45 267 40 227 34 Cladiri. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.C. P+1÷4 E.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.Valabile pentru anul 2011 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . CHIRPICI. P+1÷2 E. cu pereti din PAIANTA. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 543 520 472 416 354 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 81 78 71 62 53 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 483 73 462 69 420 63 370 55 315 47 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 440 66 421 63 383 57 337 51 287 43 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 407 61 390 58 354 53 312 47 266 40 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 331 50 317 48 288 43 254 38 216 32 Cladiri parter.ZONA 21 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . valatuci. inclusiv tip vila. EURO EXPERT SRL & S. inclusiv tip vila. pamant batut 229 219 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 34 33 199 30 175 26 149 22 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 204 31 195 29 177 27 156 23 133 20 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 185 28 177 27 161 24 142 21 121 18 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 172 26 164 25 149 22 131 20 112 17 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 112 eur/mp 160 eur/mp 140 21 133 20 121 18 107 16 91 14 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 267 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 7 .

EURO EXPERT SRL & S. P+1÷4 E. cu pereti din PAIANTA.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 605 579 527 463 395 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 91 87 79 69 59 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 539 81 515 77 469 70 412 62 351 53 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 490 74 469 70 426 64 375 56 320 48 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 454 68 434 65 395 59 347 52 296 44 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 369 55 353 53 321 48 283 42 241 36 Cladiri.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 268 . inclusiv tip vila. pamant batut 242 232 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 36 35 211 32 185 28 158 24 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 216 32 206 31 187 28 165 25 141 21 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 196 29 188 28 171 26 150 23 128 19 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 182 27 174 26 158 24 139 21 118 18 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 157 eur/mp 224 eur/mp 148 22 141 21 128 19 113 17 96 14 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. CHIRPICI.C. inclusiv tip vila. valatuci.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.C.ZONA 22 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 575 550 500 440 375 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 86 83 75 66 56 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 512 77 490 73 445 67 392 59 334 50 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 466 70 446 67 405 61 357 53 304 46 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 431 65 413 62 375 56 330 50 281 42 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 351 53 336 50 305 46 268 40 229 34 Cladiri parter. P+1÷2 E.Valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 8 .S.

EXPERT VALUATION SRL ANEXA 9 . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 673 644 585 515 439 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 101 97 88 77 66 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 599 90 573 86 521 78 458 69 390 59 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 545 82 521 78 474 71 417 63 355 53 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 505 76 483 72 439 66 386 58 329 49 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 410 62 393 59 357 54 314 47 268 40 Cladiri.ZONA 23 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .C. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 96 92 83 73 63 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 569 85 544 82 495 74 435 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 479 72 458 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 390 58 373 56 339 51 298 45 254 38 Cladiri parter. valatuci. inclusiv tip vila.S. pamant batut 269 257 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 40 39 234 35 206 31 176 26 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 239 36 229 34 208 31 183 27 156 23 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 218 33 208 31 190 28 167 25 142 21 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 202 30 193 29 176 26 154 23 132 20 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 168 eur/mp 240 eur/mp 164 25 157 24 143 21 126 19 107 16 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. CHIRPICI.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 269 . inclusiv tip vila.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. P+1÷4 E. P+1÷2 E.C. cu pereti din PAIANTA.

EXPERT VALUATION SRL ANEXA 10 .Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.Valabile pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 270 . EURO EXPERT SRL & S.C. CHIRPICI. valatuci. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 727 695 632 556 474 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 109 104 95 83 71 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 647 97 619 93 562 84 495 74 422 63 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 589 88 563 84 512 77 450 68 384 58 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 545 82 521 78 474 71 417 63 355 53 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 443 66 424 64 385 58 339 51 289 43 Cladiri. P+1÷2 E.S. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 690 660 600 528 450 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 104 99 90 79 68 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 614 92 588 88 534 80 470 71 401 60 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 559 84 535 80 486 73 428 64 365 55 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 421 63 403 60 366 55 322 48 275 41 Cladiri parter. cu pereti din PAIANTA.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . P+1÷4 E.C. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.ZONA 24 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . inclusiv tip vila. inclusiv tip vila. pamant batut 291 278 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 44 42 253 38 222 33 190 28 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 259 39 247 37 225 34 198 30 169 25 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 235 35 225 34 205 31 180 27 154 23 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 218 33 208 31 190 28 167 25 142 21 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 336 eur/mp 480 eur/mp 177 27 170 25 154 23 136 20 116 17 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.

Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 706 676 614 541 461 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 106 101 92 81 69 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 629 94 601 90 547 82 481 72 410 62 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 572 86 547 82 498 75 438 66 373 56 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 530 79 507 76 461 69 405 61 346 52 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 431 65 412 62 375 56 330 49 281 42 Cladiri. inclusiv tip vila. P+1÷4 E.S. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 671 642 584 514 438 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 101 96 88 77 66 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 597 90 571 86 519 78 457 69 390 58 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 544 82 520 78 473 71 416 62 354 53 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 503 75 481 72 438 66 385 58 328 49 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 409 61 392 59 356 53 313 47 267 40 Cladiri parter. valatuci. CHIRPICI. inclusiv tip vila.C. P+1÷2 E.C.Valabile pentru anul 2011 . cu pereti din PAIANTA. EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 271 .ZONA 25 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . pamant batut 283 270 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 42 41 246 37 216 32 184 28 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 251 38 241 36 219 33 192 29 164 25 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 229 34 219 33 199 30 175 26 149 22 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 212 32 203 30 184 28 162 24 138 21 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 308 eur/mp 440 eur/mp 172 26 165 25 150 22 132 20 112 17 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 11 .

C. valatuci.Valabile pentru anul 2011 .ZONA 26 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 703 672 611 538 458 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 105 101 92 81 69 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 626 94 598 90 544 82 479 72 408 61 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 569 85 545 82 495 74 436 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 527 79 504 76 458 69 403 61 344 52 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 429 64 410 62 373 56 328 49 280 42 Cladiri parter.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . P+1÷2 E. pamant batut 296 283 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 44 42 257 39 227 34 193 29 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 263 40 252 38 229 34 202 30 172 26 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 240 36 229 34 208 31 183 28 156 23 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 222 33 212 32 193 29 170 25 145 22 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 252 eur/mp 360 eur/mp 181 27 173 26 157 24 138 21 118 18 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. CHIRPICI.C. inclusiv tip vila. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 12 . EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 272 . inclusiv tip vila. cu pereti din PAIANTA. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 740 708 644 566 483 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 111 106 97 85 72 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 659 99 630 94 573 86 504 76 430 64 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 599 90 573 86 521 78 459 69 391 59 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 555 83 531 80 483 72 425 64 362 54 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 451 68 432 65 393 59 345 52 294 44 Cladiri. P+1÷4 E.S.

cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 673 644 585 515 439 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 101 97 88 77 66 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 599 90 573 86 521 78 458 69 390 59 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 545 82 521 78 474 71 417 63 355 53 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 505 76 483 72 439 66 386 58 329 49 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 410 62 393 59 357 54 314 47 268 40 Cladiri. inclusiv tip vila. CHIRPICI. valatuci.Valabile pentru anul 2011 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C. P+1÷2 E. EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 13 . buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. pamant batut 269 257 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 40 39 234 35 206 31 176 26 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 239 36 229 34 208 31 183 27 156 23 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 218 33 208 31 190 28 167 25 142 21 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 202 30 193 29 176 26 154 23 132 20 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 224 eur/mp 320 eur/mp 164 25 157 24 143 21 126 19 107 16 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 96 92 83 73 63 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 569 85 544 82 495 74 435 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 479 72 458 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 390 58 373 56 339 51 298 45 254 38 Cladiri parter. cu pereti din PAIANTA.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 273 .S. P+1÷4 E.C.ZONA 27 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. inclusiv tip vila.

cu pereti din PAIANTA.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 274 .Valabile pentru anul 2011 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . P+1÷2 E.C. CHIRPICI. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 96 92 83 73 63 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 569 85 544 82 495 74 435 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 479 72 458 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 390 58 373 56 339 51 298 45 254 38 Cladiri. P+1÷4 E. inclusiv tip vila. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. pamant batut 256 245 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 38 37 222 33 196 29 167 25 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 228 34 218 33 198 30 174 26 148 22 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 207 31 198 30 180 27 158 24 135 20 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 192 29 183 28 167 25 147 22 125 19 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 196 eur/mp 280 eur/mp 156 23 149 22 136 20 119 18 102 15 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S.C.S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 14 . inclusiv tip vila. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 607 581 528 465 396 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 91 87 79 70 59 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 540 81 517 78 470 70 414 62 352 53 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 492 74 470 71 428 64 376 56 321 48 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 455 68 436 65 396 59 348 52 297 45 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 370 56 354 53 322 48 283 43 242 36 Cladiri parter.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.ZONA 28 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . valatuci.

buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. cu pereti din PAIANTA.C.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 275 . P+1÷2 E. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 15 . inclusiv tip vila.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.C. valatuci. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 447 428 389 342 292 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 67 64 58 51 44 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 398 60 381 57 346 52 305 46 260 39 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 362 54 347 52 315 47 277 42 236 35 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 336 50 321 48 292 44 257 39 219 33 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 273 41 261 39 237 36 209 31 178 27 Cladiri parter.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.S. CHIRPICI.ZONA 30 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 471 450 410 360 307 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 71 68 61 54 46 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 419 63 401 60 364 55 321 48 273 41 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 381 57 365 55 332 50 292 44 249 37 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 353 53 338 51 307 46 270 41 230 35 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 287 43 275 41 250 37 220 33 187 28 Cladiri. pamant batut 188 180 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 28 27 164 25 144 22 123 18 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 168 25 160 24 146 22 128 19 109 16 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 153 23 146 22 133 20 117 18 100 15 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 141 21 135 20 123 18 108 16 92 14 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 56 eur/mp 80 eur/mp 115 17 110 16 100 15 88 13 75 11 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. inclusiv tip vila. P+1÷4 E.

CHIRPICI. inclusiv tip vila. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 479 458 417 367 313 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 72 69 63 55 47 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 427 64 408 61 371 56 326 49 278 42 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 388 58 371 56 338 51 297 45 253 38 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 360 54 344 52 313 47 275 41 234 35 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 292 44 280 42 254 38 224 34 191 29 Cladiri parter.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . valatuci. inclusiv tip vila.S. EURO EXPERT SRL & S.ZONA 31 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .Valabile pentru anul 2011 . cu pereti din PAIANTA. P+1÷2 E. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 505 483 439 386 329 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 76 72 66 58 49 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 449 67 430 64 390 59 344 52 293 44 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 409 61 391 59 355 53 313 47 267 40 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 378 57 362 54 329 49 290 43 247 37 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 308 46 294 44 268 40 236 35 201 30 Cladiri. pamant batut 202 193 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 30 29 176 26 154 23 132 20 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 180 27 172 26 156 23 137 21 117 18 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 163 25 156 23 142 21 125 19 107 16 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 151 23 145 22 132 20 116 17 99 15 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 84 eur/mp 120 eur/mp 123 18 118 18 107 16 94 14 80 12 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 276 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 16 .C.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.C. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. P+1÷4 E.

S.Valabile pentru anul 2011 .ZONA 32 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. EURO EXPERT SRL & S. valatuci. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 511 489 445 391 333 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 77 73 67 59 50 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 455 68 435 65 396 59 348 52 297 45 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 414 62 396 59 360 54 317 48 270 41 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 383 58 367 55 333 50 293 44 250 38 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 312 47 298 45 271 41 239 36 203 31 Cladiri parter. inclusiv tip vila. cu pereti din PAIANTA. pamant batut 215 206 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 32 31 187 28 165 25 140 21 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 192 29 183 27 167 25 147 22 125 19 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 174 26 167 25 152 23 133 20 114 17 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 161 24 154 23 140 21 124 19 105 16 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 140 eur/mp 200 eur/mp 131 20 126 19 114 17 100 15 86 13 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 538 515 468 412 351 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 81 77 70 62 53 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 479 72 458 69 417 62 367 55 312 47 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 436 65 417 63 379 57 334 50 284 43 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 404 61 386 58 351 53 309 46 263 39 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 328 49 314 47 285 43 251 38 214 32 Cladiri.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 277 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 17 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . CHIRPICI.C.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. P+1÷2 E. inclusiv tip vila. P+1÷4 E.

P+1÷4 E.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 278 . P+1÷2 E. inclusiv tip vila. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 575 550 500 440 375 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 86 83 75 66 56 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 512 77 490 73 445 67 392 59 334 50 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 466 70 446 67 405 61 357 53 304 46 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 431 65 413 62 375 56 330 50 281 42 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 351 53 336 50 305 46 268 40 229 34 Cladiri parter. inclusiv tip vila. pamant batut 242 232 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 36 35 211 32 185 28 158 24 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 216 32 206 31 187 28 165 25 141 21 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 196 29 188 28 171 26 150 23 128 19 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 182 27 174 26 158 24 139 21 118 18 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 224 eur/mp 320 eur/mp 148 22 141 21 128 19 113 17 96 14 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.ZONA 33 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. valatuci. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 18 .Valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.S.C. CHIRPICI. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 605 579 527 463 395 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 91 87 79 69 59 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 539 81 515 77 469 70 412 62 351 53 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 490 74 469 70 426 64 375 56 320 48 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 454 68 434 65 395 59 347 52 296 44 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 369 55 353 53 321 48 283 42 241 36 Cladiri.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . cu pereti din PAIANTA.C. EURO EXPERT SRL & S.

valatuci. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 96 92 83 73 63 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 569 85 544 82 495 74 435 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 479 72 458 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 390 58 373 56 339 51 298 45 254 38 Cladiri.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 279 . cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 607 581 528 465 396 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 91 87 79 70 59 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 540 81 517 78 470 70 414 62 352 53 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 492 74 470 71 428 64 376 56 321 48 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 455 68 436 65 396 59 348 52 297 45 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 370 56 354 53 322 48 283 43 242 36 Cladiri parter.C. P+1÷4 E.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. pamant batut 256 245 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 38 37 222 33 196 29 167 25 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 228 34 218 33 198 30 174 26 148 22 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 207 31 198 30 180 27 158 24 135 20 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 192 29 183 28 167 25 147 22 125 19 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 392 eur/mp 560 eur/mp 156 23 149 22 136 20 119 18 102 15 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.ZONA 34 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 19 . P+1÷2 E. inclusiv tip vila. CHIRPICI.Valabile pentru anul 2011 .C.S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . inclusiv tip vila. cu pereti din PAIANTA.

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 20 - ZONA 35

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 841 804 731 644 548 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 126 121 110 97 82

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

748
112

716
107

651
98

573
86

488
73

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

681
102

652
98

592
89

521
78

444
67

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

631
95

603
90

548
82

483
72

411
62

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

513
77

491
74

446
67

393
59

335
50

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 799 764 695 611 521 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 120 115 104 92 78

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

711
107

680
102

618
93

544
82

464
70

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

647
97

619
93

563
84

495
74

422
63

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

599
90

573
86

521
78

458
69

391
59

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

487
73

466
70

424
64

373
56

318
48

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 336 322 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 50 48

293
44

257
39

219
33

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

299
45

286
43

260
39

229
34

195
29

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

272
41

261
39

237
36

208
31

178
27

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

252
38

241
36

219
33

193
29

165
25

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 672 eur/mp 960 eur/mp

205
31

196
29

178
27

157
24

134
20

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 280

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 21 - ZONA 36

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 96 92 83 73 63

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

569
85

544
82

495
74

435
65

371
56

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

518
78

495
74

450
68

396
59

338
51

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

479
72

458
69

417
63

367
55

313
47

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

390
58

373
56

339
51

298
45

254
38

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 607 581 528 465 396 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 91 87 79 70 59

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

540
81

517
78

470
70

414
62

352
53

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

492
74

470
71

428
64

376
56

321
48

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

455
68

436
65

396
59

348
52

297
45

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

370
56

354
53

322
48

283
43

242
36

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 256 245 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 38 37

222
33

196
29

167
25

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

228
34

218
33

198
30

174
26

148
22

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

207
31

198
30

180
27

158
24

135
20

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

192
29

183
28

167
25

147
22

125
19

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 336 eur/mp 480 eur/mp

156
23

149
22

136
20

119
18

102
15

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 281

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 22 - ZONA 37

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 605 579 527 463 395 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 91 87 79 69 59

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

539
81

515
77

469
70

412
62

351
53

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

490
74

469
70

426
64

375
56

320
48

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

454
68

434
65

395
59

347
52

296
44

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

369
55

353
53

321
48

283
42

241
36

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 575 550 500 440 375 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 86 83 75 66 56

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

512
77

490
73

445
67

392
59

334
50

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

466
70

446
67

405
61

357
53

304
46

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

431
65

413
62

375
56

330
50

281
42

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

351
53

336
50

305
46

268
40

229
34

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 242 232 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 36 35

211
32

185
28

158
24

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

216
32

206
31

187
28

165
25

141
21

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

196
29

188
28

171
26

150
23

128
19

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

182
27

174
26

158
24

139
21

118
18

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 224 eur/mp 320 eur/mp

148
22

141
21

128
19

113
17

96
14

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 282

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 23 - ZONA 38

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 572 547 497 438 373 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 86 82 75 66 56

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

509
76

487
73

443
66

389
58

332
50

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

463
69

443
66

403
60

354
53

302
45

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

429
64

410
62

373
56

328
49

280
42

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

349
52

334
50

303
45

267
40

227
34

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 543 520 472 416 354 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 81 78 71 62 53

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

483
73

462
69

420
63

370
55

315
47

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

440
66

421
63

383
57

337
51

287
43

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

407
61

390
58

354
53

312
47

266
40

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

331
50

317
48

288
43

254
38

216
32

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 229 219 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 34 33

199
30

175
26

149
22

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

204
31

195
29

177
27

156
23

133
20

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

185
28

177
27

161
24

142
21

121
18

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

172
26

164
25

149
22

131
20

112
17

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 196 eur/mp 280 eur/mp

140
21

133
20

121
18

107
16

91
14

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 283

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 24 - ZONA 41

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 471 450 410 360 307 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 71 68 61 54 46

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

419
63

401
60

364
55

321
48

273
41

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

381
57

365
55

332
50

292
44

249
37

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

353
53

338
51

307
46

270
41

230
35

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

287
43

275
41

250
37

220
33

187
28

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 447 428 389 342 292 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 67 64 58 51 44

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

398
60

381
57

346
52

305
46

260
39

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

362
54

347
52

315
47

277
42

236
35

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

336
50

321
48

292
44

257
39

219
33

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

273
41

261
39

237
36

209
31

178
27

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 188 180 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 28 27

164
25

144
22

123
18

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

168
25

160
24

146
22

128
19

109
16

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

153
23

146
22

133
20

117
18

100
15

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

141
21

135
20

123
18

108
16

92
14

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 84 eur/mp 120 eur/mp

115
17

110
16

100
15

88
13

75
11

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 284

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 25 - ZONA 42

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 505 483 439 386 329 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 76 72 66 58 49

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

449
67

430
64

390
59

344
52

293
44

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

409
61

391
59

355
53

313
47

267
40

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

378
57

362
54

329
49

290
43

247
37

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

308
46

294
44

268
40

236
35

201
30

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 479 458 417 367 313 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 72 69 63 55 47

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

427
64

408
61

371
56

326
49

278
42

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

388
58

371
56

338
51

297
45

253
38

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

360
54

344
52

313
47

275
41

234
35

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

292
44

280
42

254
38

224
34

191
29

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 202 193 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 30 29

176
26

154
23

132
20

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

180
27

172
26

156
23

137
21

117
18

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

163
25

156
23

142
21

125
19

107
16

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

151
23

145
22

132
20

116
17

99
15

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 157 eur/mp 224 eur/mp

123
18

118
18

107
16

94
14

80
12

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 285

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 26 - ZONA 43

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 538 515 468 412 351 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 81 77 70 62 53

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

479
72

458
69

417
62

367
55

312
47

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

436
65

417
63

379
57

334
50

284
43

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

404
61

386
58

351
53

309
46

263
39

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

328
49

314
47

285
43

251
38

214
32

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 511 489 445 391 333 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 77 73 67 59 50

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

455
68

435
65

396
59

348
52

297
45

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

414
62

396
59

360
54

317
48

270
41

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

383
58

367
55

333
50

293
44

250
38

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

312
47

298
45

271
41

239
36

203
31

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 215 206 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 32 31

187
28

165
25

140
21

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

192
29

183
27

167
25

147
22

125
19

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

174
26

167
25

152
23

133
20

114
17

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

161
24

154
23

140
21

124
19

105
16

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 196 eur/mp 280 eur/mp

131
20

126
19

114
17

100
15

86
13

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 286

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 27 - ZONA 44

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul constructiv

FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna

FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna

Cladiri fara Instalatii

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷4 E, cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 572 547 497 438 373 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 86 82 75 66 56

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

509
76

487
73

443
66

389
58

332
50

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

463
69

443
66

403
60

354
53

302
45

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

429
64

410
62

373
56

328
49

280
42

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

349
52

334
50

303
45

267
40

227
34

Cladiri, inclusiv tip vila, P+1÷2 E, cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 543 520 472 416 354 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 81 78 71 62 53

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

483
73

462
69

420
63

370
55

315
47

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

440
66

421
63

383
57

337
51

287
43

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

407
61

390
58

354
53

312
47

266
40

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a:

331
50

317
48

288
43

254
38

216
32

Cladiri parter, cu pereti din PAIANTA, CHIRPICI, valatuci, pamant batut 229 219 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent
A n e x a: 34 33

199
30

175
26

149
22

CLADIRE construita in perioada 1991÷2000
A n e x a:

204
31

195
29

177
27

156
23

133
20

CLADIRE construita in perioada 1978÷1990
A n e x a:

185
28

177
27

161
24

142
21

121
18

CLADIRE construita in perioada 1960÷1977
A n e x a:

172
26

164
25

149
22

131
20

112
17

CLADIRE construita inainte de anul 1960
A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 252 eur/mp 360 eur/mp

140
21

133
20

121
18

107
16

91
14

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 287

pamant batut 296 283 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 44 42 257 39 227 34 193 29 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 263 40 252 38 229 34 202 30 172 26 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 240 36 229 34 208 31 183 28 156 23 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 222 33 212 32 193 29 170 25 145 22 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 336 eur/mp 480 eur/mp 181 27 173 26 157 24 138 21 118 18 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. inclusiv tip vila. CHIRPICI. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 740 708 644 566 483 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 111 106 97 85 72 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 659 99 630 94 573 86 504 76 430 64 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 599 90 573 86 521 78 459 69 391 59 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 555 83 531 80 483 72 425 64 362 54 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 451 68 432 65 393 59 345 52 294 44 Cladiri. P+1÷4 E.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.ZONA 45 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . inclusiv tip vila.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.C.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C. cu pereti din PAIANTA.S. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. P+1÷2 E. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 703 672 611 538 458 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 105 101 92 81 69 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 626 94 598 90 544 82 479 72 408 61 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 569 85 545 82 495 74 436 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 527 79 504 76 458 69 403 61 344 52 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 429 64 410 62 373 56 328 49 280 42 Cladiri parter. valatuci. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 28 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 288 .

ZONA 46 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . valatuci. EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 29 .S. P+1÷4 E. pamant batut 323 309 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 48 46 281 42 247 37 211 32 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 287 43 275 41 250 37 220 33 187 28 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 262 39 250 38 227 34 200 30 171 26 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 242 36 232 35 211 32 185 28 158 24 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 560 eur/mp 800 eur/mp 197 30 188 28 171 26 151 23 128 19 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 807 772 702 618 527 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 121 116 105 93 79 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 718 108 687 103 625 94 550 82 469 70 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 654 98 625 94 569 85 500 75 426 64 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 605 91 579 87 527 79 463 69 395 59 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 492 74 471 71 428 64 377 57 321 48 Cladiri.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.C.C. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 767 734 667 587 500 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 115 110 100 88 75 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 683 102 653 98 594 89 522 78 445 67 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 621 93 594 89 540 81 475 71 405 61 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 575 86 550 83 500 75 440 66 375 56 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 468 70 447 67 407 61 358 54 305 46 Cladiri parter. CHIRPICI. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 289 . P+1÷2 E. cu pereti din PAIANTA. inclusiv tip vila. inclusiv tip vila.Valabile pentru anul 2011 .

EURO EXPERT SRL & S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . CHIRPICI.Valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 30 . P+1÷2 E.ZONA 47 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . cu pereti din PAIANTA.C. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 735 703 639 562 479 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 110 105 96 84 72 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 654 98 626 94 569 85 501 75 427 64 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 595 89 569 85 518 78 456 68 388 58 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 551 83 527 79 479 72 422 63 360 54 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 448 67 429 64 390 58 343 51 292 44 Cladiri parter. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.C. inclusiv tip vila.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.S. pamant batut 309 296 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 46 44 269 40 237 36 202 30 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 275 41 263 40 239 36 211 32 180 27 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 251 38 240 36 218 33 192 29 163 25 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 232 35 222 33 202 30 178 27 151 23 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 392 eur/mp 560 eur/mp 189 28 181 27 164 25 144 22 123 18 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. P+1÷4 E. inclusiv tip vila. valatuci.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 290 . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 774 740 673 592 505 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 116 111 101 89 76 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 689 103 659 99 599 90 527 79 449 67 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 627 94 599 90 545 82 480 72 409 61 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 580 87 555 83 505 76 444 67 378 57 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 472 71 451 68 410 62 361 54 308 46 Cladiri.

cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 96 92 83 73 63 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 569 85 544 82 495 74 435 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 479 72 458 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 390 58 373 56 339 51 298 45 254 38 Cladiri parter.C.ZONA 48 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 291 . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 673 644 585 515 439 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 101 97 88 77 66 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 599 90 573 86 521 78 458 69 390 59 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 545 82 521 78 474 71 417 63 355 53 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 505 76 483 72 439 66 386 58 329 49 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 410 62 393 59 357 54 314 47 268 40 Cladiri.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 31 . EURO EXPERT SRL & S. cu pereti din PAIANTA. P+1÷2 E. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.Valabile pentru anul 2011 . valatuci. CHIRPICI. P+1÷4 E. pamant batut 269 257 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 40 39 234 35 206 31 176 26 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 239 36 229 34 208 31 183 27 156 23 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 218 33 208 31 190 28 167 25 142 21 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 202 30 193 29 176 26 154 23 132 20 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 336 eur/mp 480 eur/mp 164 25 157 24 143 21 126 19 107 16 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. inclusiv tip vila.S. inclusiv tip vila.C.

Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 292 . P+1÷4 E. inclusiv tip vila.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.C.ZONA 49 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . cu pereti din PAIANTA. valatuci.Valabile pentru anul 2011 . cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 607 581 528 465 396 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 91 87 79 70 59 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 540 81 517 78 470 70 414 62 352 53 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 492 74 470 71 428 64 376 56 321 48 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 455 68 436 65 396 59 348 52 297 45 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 370 56 354 53 322 48 283 43 242 36 Cladiri parter. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. CHIRPICI.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C. P+1÷2 E.S. EURO EXPERT SRL & S. inclusiv tip vila. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 32 . pamant batut 256 245 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 38 37 222 33 196 29 167 25 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 228 34 218 33 198 30 174 26 148 22 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 207 31 198 30 180 27 158 24 135 20 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 192 29 183 28 167 25 147 22 125 19 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 308 eur/mp 440 eur/mp 156 23 149 22 136 20 119 18 102 15 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 96 92 83 73 63 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 569 85 544 82 495 74 435 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 479 72 458 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 390 58 373 56 339 51 298 45 254 38 Cladiri.

inclusiv tip vila.S. CHIRPICI. inclusiv tip vila.Valabile pentru anul 2011 .C.ZONA 50 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 605 579 527 463 395 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 91 87 79 69 59 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 539 81 515 77 469 70 412 62 351 53 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 490 74 469 70 426 64 375 56 320 48 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 454 68 434 65 395 59 347 52 296 44 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 369 55 353 53 321 48 283 42 241 36 Cladiri.C. valatuci.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 293 . cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 575 550 500 440 375 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 86 83 75 66 56 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 512 77 490 73 445 67 392 59 334 50 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 466 70 446 67 405 61 357 53 304 46 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 431 65 413 62 375 56 330 50 281 42 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 351 53 336 50 305 46 268 40 229 34 Cladiri parter. EURO EXPERT SRL & S. P+1÷2 E. cu pereti din PAIANTA. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 33 . pamant batut 242 232 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 36 35 211 32 185 28 158 24 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 216 32 206 31 187 28 165 25 141 21 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 196 29 188 28 171 26 150 23 128 19 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 182 27 174 26 158 24 139 21 118 18 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 196 eur/mp 280 eur/mp 148 22 141 21 128 19 113 17 96 14 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. P+1÷4 E.

inclusiv tip vila. P+1÷2 E.S. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 511 489 445 391 333 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 77 73 67 59 50 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 455 68 435 65 396 59 348 52 297 45 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 414 62 396 59 360 54 317 48 270 41 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 383 58 367 55 333 50 293 44 250 38 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 312 47 298 45 271 41 239 36 203 31 Cladiri parter. valatuci. pamant batut 215 206 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 32 31 187 28 165 25 140 21 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 192 29 183 27 167 25 147 22 125 19 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 174 26 167 25 152 23 133 20 114 17 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 161 24 154 23 140 21 124 19 105 16 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 84 eur/mp 120 eur/mp 131 20 126 19 114 17 100 15 86 13 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 538 515 468 412 351 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 81 77 70 62 53 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 479 72 458 69 417 62 367 55 312 47 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 436 65 417 63 379 57 334 50 284 43 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 404 61 386 58 351 53 309 46 263 39 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 328 49 314 47 285 43 251 38 214 32 Cladiri. EURO EXPERT SRL & S. cu pereti din PAIANTA.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 294 .ZONA 51 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .C.Valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 34 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . inclusiv tip vila. P+1÷4 E. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.C. CHIRPICI.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.

cu pereti din PAIANTA.S. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 505 483 439 386 329 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 76 72 66 58 49 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 449 67 430 64 390 59 344 52 293 44 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 409 61 391 59 355 53 313 47 267 40 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 378 57 362 54 329 49 290 43 247 37 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 308 46 294 44 268 40 236 35 201 30 Cladiri. CHIRPICI.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S. pamant batut 202 193 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 30 29 176 26 154 23 132 20 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 180 27 172 26 156 23 137 21 117 18 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 163 25 156 23 142 21 125 19 107 16 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 151 23 145 22 132 20 116 17 99 15 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 84 eur/mp 120 eur/mp 123 18 118 18 107 16 94 14 80 12 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 35 . buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.ZONA 52 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . P+1÷2 E. valatuci. inclusiv tip vila.C.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 295 . inclusiv tip vila. P+1÷4 E. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 479 458 417 367 313 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 72 69 63 55 47 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 427 64 408 61 371 56 326 49 278 42 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 388 58 371 56 338 51 297 45 253 38 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 360 54 344 52 313 47 275 41 234 35 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 292 44 280 42 254 38 224 34 191 29 Cladiri parter.C.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .

C. P+1÷2 E. cu pereti din PAIANTA.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 531 508 462 407 347 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 80 76 69 61 52 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 473 71 452 68 411 62 362 54 308 46 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 430 65 412 62 374 56 329 49 281 42 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 399 60 381 57 347 52 305 46 260 39 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 324 49 310 47 282 42 248 37 211 32 Cladiri. inclusiv tip vila. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 505 483 439 386 329 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 76 72 66 58 49 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 449 67 430 64 391 59 344 52 293 44 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 409 61 391 59 356 53 313 47 267 40 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 379 57 362 54 329 49 290 43 247 37 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 308 46 295 44 268 40 236 35 201 30 Cladiri parter. P+1÷4 E.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 36 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 296 . pamant batut 213 203 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 32 31 185 28 163 24 139 21 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 189 28 181 27 165 25 145 22 123 19 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 172 26 165 25 150 22 132 20 112 17 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 159 24 153 23 139 21 122 18 104 16 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 140 eur/mp 200 eur/mp 130 19 124 19 113 17 99 15 85 13 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . inclusiv tip vila. CHIRPICI. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.Valabile pentru anul 2011 . valatuci.S.ZONA 53 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . EURO EXPERT SRL & S.

EURO EXPERT SRL & S. CHIRPICI. P+1÷2 E. P+1÷4 E.S. pamant batut 223 214 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 34 32 194 29 171 26 146 22 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 199 30 190 29 173 26 152 23 130 19 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 181 27 173 26 157 24 138 21 118 18 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 168 25 160 24 146 22 128 19 109 16 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 168 eur/mp 240 eur/mp 136 20 130 20 118 18 104 16 89 13 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.ZONA 54 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 530 507 461 406 346 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 80 76 69 61 52 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 472 71 452 68 411 62 361 54 308 46 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 430 64 411 62 374 56 329 49 280 42 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 398 60 381 57 346 52 304 46 259 39 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 324 49 310 46 281 42 248 37 211 32 Cladiri parter.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 297 .C. inclusiv tip vila.C. inclusiv tip vila.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 37 . buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. cu pereti din PAIANTA.Valabile pentru anul 2011 . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 558 534 486 427 364 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 84 80 73 64 55 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 497 75 475 71 432 65 380 57 324 49 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 452 68 433 65 393 59 346 52 295 44 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 419 63 401 60 364 55 320 48 273 41 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 341 51 326 49 296 44 261 39 222 33 Cladiri. valatuci.

Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .ZONA 55 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 298 .C. pamant batut 256 245 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 38 37 222 33 196 29 167 25 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 228 34 218 33 198 30 174 26 148 22 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 207 31 198 30 180 27 158 24 135 20 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 192 29 183 28 167 25 147 22 125 19 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 224 eur/mp 320 eur/mp 156 23 149 22 136 20 119 18 102 15 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. P+1÷2 E. inclusiv tip vila. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 38 . valatuci. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. EURO EXPERT SRL & S.Valabile pentru anul 2011 . CHIRPICI. cu pereti din PAIANTA. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 96 92 83 73 63 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 569 85 544 82 495 74 435 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 479 72 458 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 390 58 373 56 339 51 298 45 254 38 Cladiri.C. inclusiv tip vila.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. P+1÷4 E. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 607 581 528 465 396 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 91 87 79 70 59 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 540 81 517 78 470 70 414 62 352 53 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 492 74 470 71 428 64 376 56 321 48 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 455 68 436 65 396 59 348 52 297 45 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 370 56 354 53 322 48 283 43 242 36 Cladiri parter.S.

C. EURO EXPERT SRL & S.ZONA 56 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 299 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . P+1÷4 E. inclusiv tip vila. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. CHIRPICI.C. valatuci.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 543 520 472 416 354 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 81 78 71 62 53 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 483 73 462 69 420 63 370 55 315 47 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 440 66 421 63 383 57 337 51 287 43 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 407 61 390 58 354 53 312 47 266 40 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 331 50 317 48 288 43 254 38 216 32 Cladiri parter.Valabile pentru anul 2011 . pamant batut 229 219 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 34 33 199 30 175 26 149 22 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 204 31 195 29 177 27 156 23 133 20 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 185 28 177 27 161 24 142 21 121 18 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 172 26 164 25 149 22 131 20 112 17 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 280 eur/mp 400 eur/mp 140 21 133 20 121 18 107 16 91 14 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.S. inclusiv tip vila. P+1÷2 E. cu pereti din PAIANTA. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 572 547 497 438 373 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 86 82 75 66 56 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 509 76 487 73 443 66 389 58 332 50 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 463 69 443 66 403 60 354 53 302 45 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 429 64 410 62 373 56 328 49 280 42 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 349 52 334 50 303 45 267 40 227 34 Cladiri. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 39 .

pamant batut 256 245 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 38 37 222 33 196 29 167 25 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 228 34 218 33 198 30 174 26 148 22 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 207 31 198 30 180 27 158 24 135 20 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 192 29 183 28 167 25 147 22 125 19 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 364 eur/mp 520 eur/mp 156 23 149 22 136 20 119 18 102 15 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. inclusiv tip vila. CHIRPICI. valatuci. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 96 92 83 73 63 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 569 85 544 82 495 74 435 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 479 72 458 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 390 58 373 56 339 51 298 45 254 38 Cladiri. inclusiv tip vila. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 607 581 528 465 396 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 91 87 79 70 59 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 540 81 517 78 470 70 414 62 352 53 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 492 74 470 71 428 64 376 56 321 48 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 455 68 436 65 396 59 348 52 297 45 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 370 56 354 53 322 48 283 43 242 36 Cladiri parter.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.Valabile pentru anul 2011 .S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 40 . EURO EXPERT SRL & S.C. cu pereti din PAIANTA.ZONA 57 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . P+1÷4 E.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 300 . P+1÷2 E.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.

cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 673 644 585 515 439 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 101 97 88 77 66 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 599 90 573 86 521 78 458 69 390 59 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 545 82 521 78 474 71 417 63 355 53 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 505 76 483 72 439 66 386 58 329 49 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 410 62 393 59 357 54 314 47 268 40 Cladiri.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 301 .S. inclusiv tip vila. CHIRPICI.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. cu pereti din PAIANTA. valatuci.C.C. pamant batut 269 257 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 40 39 234 35 206 31 176 26 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 239 36 229 34 208 31 183 27 156 23 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 218 33 208 31 190 28 167 25 142 21 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 202 30 193 29 176 26 154 23 132 20 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 336 eur/mp 480 eur/mp 164 25 157 24 143 21 126 19 107 16 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. P+1÷2 E.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . P+1÷4 E.ZONA 58 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S. inclusiv tip vila. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 639 611 556 489 417 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 96 92 83 73 63 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 569 85 544 82 495 74 435 65 371 56 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 518 78 495 74 450 68 396 59 338 51 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 479 72 458 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 390 58 373 56 339 51 298 45 254 38 Cladiri parter. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 41 .

cu pereti din PAIANTA. CHIRPICI. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 42 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 543 520 472 416 354 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 81 78 71 62 53 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 483 73 462 69 420 63 370 55 315 47 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 440 66 421 63 383 57 337 51 287 43 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 407 61 390 58 354 53 312 47 266 40 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 331 50 317 48 288 43 254 38 216 32 Cladiri parter. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.C. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 572 547 497 438 373 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 86 82 75 66 56 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 509 76 487 73 443 66 389 58 332 50 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 463 69 443 66 403 60 354 53 302 45 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 429 64 410 62 373 56 328 49 280 42 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 349 52 334 50 303 45 267 40 227 34 Cladiri.Valabile pentru anul 2011 . P+1÷4 E.ZONA 59 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . inclusiv tip vila. P+1÷2 E. inclusiv tip vila.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 302 .Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. pamant batut 229 219 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 34 33 199 30 175 26 149 22 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 204 31 195 29 177 27 156 23 133 20 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 185 28 177 27 161 24 142 21 121 18 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 172 26 164 25 149 22 131 20 112 17 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 308 eur/mp 440 eur/mp 140 21 133 20 121 18 107 16 91 14 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C. valatuci.S.

Valabile pentru anul 2011 . P+1÷4 E. EURO EXPERT SRL & S. valatuci. pamant batut 215 206 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 32 31 187 28 165 25 140 21 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 192 29 183 27 167 25 147 22 125 19 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 174 26 167 25 152 23 133 20 114 17 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 161 24 154 23 140 21 124 19 105 16 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 168 eur/mp 240 eur/mp 131 20 126 19 114 17 100 15 86 13 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. cu pereti din PAIANTA.S. CHIRPICI. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 538 515 468 412 351 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 81 77 70 62 53 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 479 72 458 69 417 62 367 55 312 47 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 436 65 417 63 379 57 334 50 284 43 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 404 61 386 58 351 53 309 46 263 39 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 328 49 314 47 285 43 251 38 214 32 Cladiri. P+1÷2 E. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 511 489 445 391 333 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 77 73 67 59 50 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 455 68 435 65 396 59 348 52 297 45 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 414 62 396 59 360 54 317 48 270 41 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 383 58 367 55 333 50 293 44 250 38 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 312 47 298 45 271 41 239 36 203 31 Cladiri parter.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 303 .C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 43 . inclusiv tip vila.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . inclusiv tip vila.C.ZONA 60 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .

ZONA 61 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . P+1÷2 E. cu pereti din PAIANTA.C.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 304 . CHIRPICI. valatuci. inclusiv tip vila.Valabile pentru anul 2011 . cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 479 458 417 367 313 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 72 69 63 55 47 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 427 64 408 61 371 56 326 49 278 42 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 388 58 371 56 338 51 297 45 253 38 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 360 54 344 52 313 47 275 41 234 35 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 292 44 280 42 254 38 224 34 191 29 Cladiri parter.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 44 . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 505 483 439 386 329 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 76 72 66 58 49 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 449 67 430 64 390 59 344 52 293 44 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 409 61 391 59 355 53 313 47 267 40 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 378 57 362 54 329 49 290 43 247 37 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 308 46 294 44 268 40 236 35 201 30 Cladiri. P+1÷4 E.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. pamant batut 202 193 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 30 29 176 26 154 23 132 20 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 180 27 172 26 156 23 137 21 117 18 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 163 25 156 23 142 21 125 19 107 16 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 151 23 145 22 132 20 116 17 99 15 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 112 eur/mp 160 eur/mp 123 18 118 18 107 16 94 14 80 12 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. inclusiv tip vila.S.

inclusiv tip vila. valatuci. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. cu pereti din PAIANTA. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 471 450 410 360 307 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 71 68 61 54 46 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 419 63 401 60 364 55 321 48 273 41 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 381 57 365 55 332 50 292 44 249 37 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 353 53 338 51 307 46 270 41 230 35 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 287 43 275 41 250 37 220 33 187 28 Cladiri. inclusiv tip vila. P+1÷2 E.ZONA 62 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 45 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valabile pentru anul 2011 . cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 447 428 389 342 292 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 67 64 58 51 44 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 398 60 381 57 346 52 305 46 260 39 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 362 54 347 52 315 47 277 42 236 35 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 336 50 321 48 292 44 257 39 219 33 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 273 41 261 39 237 36 209 31 178 27 Cladiri parter.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.C. pamant batut 188 180 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 28 27 164 25 144 22 123 18 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 168 25 160 24 146 22 128 19 109 16 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 153 23 146 22 133 20 117 18 100 15 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 141 21 135 20 123 18 108 16 92 14 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 56 eur/mp 80 eur/mp 115 17 110 16 100 15 88 13 75 11 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. P+1÷4 E.S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 305 . CHIRPICI.C. EURO EXPERT SRL & S.

pamant batut 229 219 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 34 33 199 30 175 26 149 22 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 204 31 195 29 177 27 156 23 133 20 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 185 28 177 27 161 24 142 21 121 18 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 172 26 164 25 149 22 131 20 112 17 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 101 eur/mp 144 eur/mp 140 21 133 20 121 18 107 16 91 14 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 306 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 46 . cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 543 520 472 416 354 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 81 78 71 62 53 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 483 73 462 69 420 63 370 55 315 47 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 440 66 421 63 383 57 337 51 287 43 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 407 61 390 58 354 53 312 47 266 40 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 331 50 317 48 288 43 254 38 216 32 Cladiri parter. inclusiv tip vila. inclusiv tip vila.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.Valabile pentru anul 2011 .C.S.C. P+1÷2 E.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 572 547 497 438 373 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 86 82 75 66 56 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 509 76 487 73 443 66 389 58 332 50 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 463 69 443 66 403 60 354 53 302 45 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 429 64 410 62 373 56 328 49 280 42 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 349 52 334 50 303 45 267 40 227 34 Cladiri. EURO EXPERT SRL & S. cu pereti din PAIANTA. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. P+1÷4 E.ZONA 65 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . CHIRPICI. valatuci.

pamant batut 237 227 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 36 34 206 31 181 27 154 23 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 211 32 202 30 183 27 161 24 137 21 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 192 29 183 28 167 25 147 22 125 19 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 178 27 170 25 154 23 136 20 116 17 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 112 eur/mp 160 eur/mp 144 22 138 21 126 19 111 17 94 14 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 562 538 489 430 367 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 84 81 73 65 55 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 501 75 479 72 435 65 383 57 326 49 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 456 68 436 65 396 59 349 52 297 45 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 422 63 403 61 367 55 323 48 275 41 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 343 51 328 49 298 45 263 39 224 34 Cladiri parter.ZONA 66 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . inclusiv tip vila. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 47 .S. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 592 566 515 453 386 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 89 85 77 68 58 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 527 79 504 76 458 69 403 60 344 52 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 480 72 459 69 417 63 367 55 313 47 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 444 67 425 64 386 58 340 51 290 43 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 361 54 345 52 314 47 276 41 236 35 Cladiri. CHIRPICI. valatuci.Valabile pentru anul 2011 . P+1÷2 E. inclusiv tip vila.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 307 .C. P+1÷4 E.C. EURO EXPERT SRL & S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. cu pereti din PAIANTA.

Valabile pentru anul 2011 . pamant batut 215 206 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 32 31 187 28 165 25 140 21 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 192 29 183 27 167 25 147 22 125 19 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 174 26 167 25 152 23 133 20 114 17 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 161 24 154 23 140 21 124 19 105 16 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 126 eur/mp 180 eur/mp 131 20 126 19 114 17 100 15 86 13 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. P+1÷4 E. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 48 . EURO EXPERT SRL & S.ZONA 67 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 308 .C.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. P+1÷2 E.C. valatuci. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 538 515 468 412 351 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 81 77 70 62 53 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 479 72 458 69 417 62 367 55 312 47 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 436 65 417 63 379 57 334 50 284 43 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 404 61 386 58 351 53 309 46 263 39 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 328 49 314 47 285 43 251 38 214 32 Cladiri. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 511 489 445 391 333 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 77 73 67 59 50 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 455 68 435 65 396 59 348 52 297 45 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 414 62 396 59 360 54 317 48 270 41 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 383 58 367 55 333 50 293 44 250 38 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 312 47 298 45 271 41 239 36 203 31 Cladiri parter. CHIRPICI. inclusiv tip vila. inclusiv tip vila. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. cu pereti din PAIANTA.S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .

cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 499 477 433 381 325 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 75 72 65 57 49 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 444 67 424 64 386 58 340 51 289 43 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 404 61 386 58 351 53 309 46 263 40 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 374 56 358 54 325 49 286 43 244 37 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 304 46 291 44 264 40 233 35 198 30 Cladiri parter. valatuci. pamant batut 210 201 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 31 30 183 27 161 24 137 21 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 187 28 179 27 162 24 143 21 122 18 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 170 26 163 24 148 22 130 20 111 17 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 157 24 151 23 137 21 120 18 103 15 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 134 eur/mp 192 eur/mp 128 19 122 18 111 17 98 15 84 13 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 309 .ZONA 68 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . EURO EXPERT SRL & S. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 525 502 456 402 342 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 79 75 68 60 51 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 467 70 447 67 406 61 357 54 305 46 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 425 64 407 61 370 55 325 49 277 42 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 394 59 376 56 342 51 301 45 257 39 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 320 48 306 46 278 42 245 37 209 31 Cladiri. P+1÷4 E. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 49 .C. P+1÷2 E. cu pereti din PAIANTA.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.Valabile pentru anul 2011 . CHIRPICI. inclusiv tip vila.S. inclusiv tip vila.C.

ZONA 69 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . P+1÷4 E.Valabile pentru anul 2011 . buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. P+1÷2 E.C. inclusiv tip vila.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 310 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . CHIRPICI. pamant batut 221 211 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 33 32 192 29 169 25 144 22 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 196 29 188 28 171 26 150 23 128 19 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 179 27 171 26 155 23 137 21 117 17 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 165 25 158 24 144 22 127 19 108 16 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 140 eur/mp 200 eur/mp 135 20 129 19 117 18 103 15 88 13 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 524 501 456 401 342 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 79 75 68 60 51 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 466 70 446 67 406 61 357 54 304 46 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 424 64 406 61 369 55 325 49 277 42 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 393 59 376 56 342 51 301 45 256 38 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 320 48 306 46 278 42 245 37 208 31 Cladiri parter. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 552 528 480 422 360 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 83 79 72 63 54 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 491 74 470 70 427 64 376 56 320 48 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 447 67 427 64 389 58 342 51 291 44 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 414 62 396 59 360 54 317 47 270 40 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 337 50 322 48 293 44 258 39 219 33 Cladiri. inclusiv tip vila.C. cu pereti din PAIANTA.S. valatuci. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 50 . EURO EXPERT SRL & S.

EURO EXPERT SRL & S.ZONA 70 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . valatuci. inclusiv tip vila.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . pamant batut 218 208 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 33 31 190 28 167 25 142 21 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 194 29 186 28 169 25 148 22 127 19 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 177 26 169 25 154 23 135 20 115 17 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 163 25 156 23 142 21 125 19 107 16 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 112 eur/mp 160 eur/mp 133 20 127 19 116 17 102 15 87 13 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 51 . cu pereti din PAIANTA. P+1÷4 E. inclusiv tip vila.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 311 . buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. CHIRPICI.Valabile pentru anul 2011 . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 545 521 474 417 355 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 82 78 71 63 53 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 485 73 464 70 422 63 371 56 316 47 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 441 66 422 63 384 58 338 51 288 43 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 409 61 391 59 355 53 313 47 267 40 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 332 50 318 48 289 43 254 38 217 33 Cladiri. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 518 495 450 396 338 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 78 74 68 59 51 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 461 69 441 66 401 60 353 53 300 45 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 419 63 401 60 365 55 321 48 273 41 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 388 58 371 56 338 51 297 45 253 38 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 316 47 302 45 275 41 242 36 206 31 Cladiri parter.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.S. P+1÷2 E.C.C.

inclusiv tip vila. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C. pamant batut 202 193 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 30 29 176 26 154 23 132 20 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 180 27 172 26 156 23 137 21 117 18 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 163 25 156 23 142 21 125 19 107 16 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 151 23 145 22 132 20 116 17 99 15 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 140 eur/mp 200 eur/mp 123 18 118 18 107 16 94 14 80 12 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. CHIRPICI.C.ZONA 71 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . EURO EXPERT SRL & S. valatuci. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 52 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 312 . cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 479 458 417 367 313 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 72 69 63 55 47 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 427 64 408 61 371 56 326 49 278 42 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 388 58 371 56 338 51 297 45 253 38 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 360 54 344 52 313 47 275 41 234 35 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 292 44 280 42 254 38 224 34 191 29 Cladiri parter.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. P+1÷4 E.Valabile pentru anul 2011 . cu pereti din PAIANTA. P+1÷2 E.S. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 505 483 439 386 329 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 76 72 66 58 49 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 449 67 430 64 390 59 344 52 293 44 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 409 61 391 59 355 53 313 47 267 40 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 378 57 362 54 329 49 290 43 247 37 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 308 46 294 44 268 40 236 35 201 30 Cladiri. inclusiv tip vila.

P+1÷4 E.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 313 .S. P+1÷2 E.Valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 511 489 445 391 333 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 77 73 67 59 50 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 455 68 435 65 396 59 348 52 297 45 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 414 62 396 59 360 54 317 48 270 41 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 383 58 367 55 333 50 293 44 250 38 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 312 47 298 45 271 41 239 36 203 31 Cladiri. pamant batut 205 196 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 31 29 178 27 156 23 133 20 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 182 27 174 26 158 24 139 21 119 18 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 166 25 158 24 144 22 127 19 108 16 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 153 23 147 22 133 20 117 18 100 15 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 84 eur/mp 120 eur/mp 125 19 119 18 108 16 95 14 81 12 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. inclusiv tip vila. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 486 465 422 372 317 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 73 70 63 56 48 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 432 65 414 62 376 56 331 50 282 42 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 393 59 376 56 342 51 301 45 257 38 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 364 55 348 52 317 48 279 42 238 36 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 296 44 283 43 258 39 227 34 193 29 Cladiri parter. EURO EXPERT SRL & S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.ZONA 72 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . inclusiv tip vila.C. valatuci. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 53 . cu pereti din PAIANTA. CHIRPICI.

CHIRPICI.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 314 .C. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 518 495 450 396 338 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 78 74 68 59 51 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 461 69 441 66 401 60 353 53 301 45 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 420 63 401 60 365 55 321 48 274 41 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 389 58 372 56 338 51 297 45 253 38 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 316 47 302 45 275 41 242 36 206 31 Cladiri.C. valatuci. inclusiv tip vila.S. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 492 471 428 377 321 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 74 71 64 56 48 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 438 66 419 63 381 57 335 50 286 43 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 399 60 381 57 347 52 305 46 260 39 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 369 55 353 53 321 48 282 42 241 36 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 300 45 287 43 261 39 230 34 196 29 Cladiri parter. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. P+1÷2 E. pamant batut 207 198 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 31 30 180 27 159 24 135 20 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 184 28 176 26 160 24 141 21 120 18 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 168 25 161 24 146 22 128 19 109 16 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 155 23 149 22 135 20 119 18 101 15 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 104 eur/mp 148 eur/mp 126 19 121 18 110 16 97 15 82 12 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.ZONA 78 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.Valabile pentru anul 2011 . P+1÷4 E. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 54 . cu pereti din PAIANTA. inclusiv tip vila.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.

cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 483 462 420 369 315 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 72 69 63 55 47 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 429 64 411 62 373 56 329 49 280 42 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 391 59 374 56 340 51 299 45 255 38 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 362 54 346 52 315 47 277 42 236 35 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 294 44 282 42 256 38 225 34 192 29 Cladiri parter. EURO EXPERT SRL & S.ZONA 79 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . P+1÷2 E.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. valatuci.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 315 . CHIRPICI. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 508 486 442 389 331 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 76 73 66 58 50 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 452 68 432 65 393 59 346 52 295 44 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 411 62 394 59 358 54 315 47 268 40 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 381 57 364 55 331 50 292 44 248 37 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 310 46 296 44 269 40 237 36 202 30 Cladiri. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.S.C.Valabile pentru anul 2011 . cu pereti din PAIANTA.C. pamant batut 203 194 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 30 29 177 27 155 23 133 20 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 181 27 173 26 157 24 138 21 118 18 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 165 25 157 24 143 21 126 19 107 16 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 152 23 146 22 133 20 117 17 99 15 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 101 eur/mp 144 eur/mp 124 19 119 18 108 16 95 14 81 12 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 55 . inclusiv tip vila. inclusiv tip vila. P+1÷4 E.

inclusiv tip vila.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . inclusiv tip vila. P+1÷2 E.S. cu pereti din PAIANTA.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.ZONA 80 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 484 463 421 371 316 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 73 69 63 56 47 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 431 65 412 62 375 56 330 49 281 42 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 392 59 375 56 341 51 300 45 256 38 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 363 54 347 52 316 47 278 42 237 36 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 295 44 283 42 257 39 226 34 193 29 Cladiri. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 460 440 400 352 300 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 69 66 60 53 45 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 410 61 392 59 356 53 313 47 267 40 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 373 56 357 53 324 49 285 43 243 36 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 345 52 330 50 300 45 264 40 225 34 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 281 42 268 40 244 37 215 32 183 27 Cladiri parter.C. P+1÷4 E.Valabile pentru anul 2011 . valatuci. CHIRPICI.C. EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 56 . pamant batut 194 185 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 29 28 168 25 148 22 126 19 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 172 26 165 25 150 22 132 20 112 17 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 157 24 150 23 136 20 120 18 102 15 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 145 22 139 21 126 19 111 17 95 14 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 90 eur/mp 128 eur/mp 118 18 113 17 103 15 90 14 77 12 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 316 .

C. P+1÷4 E.ZONA 81 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane . pamant batut 188 180 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 28 27 164 25 144 22 123 18 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 168 25 160 24 146 22 128 19 109 16 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 153 23 146 22 133 20 117 18 100 15 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 141 21 135 20 123 18 108 16 92 14 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 84 eur/mp 120 eur/mp 115 17 110 16 100 15 88 13 75 11 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 57 . inclusiv tip vila.C.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S. cu pereti din PAIANTA. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 471 450 410 360 307 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 71 68 61 54 46 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 419 63 401 60 364 55 321 48 273 41 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 381 57 365 55 332 50 292 44 249 37 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 353 53 338 51 307 46 270 41 230 35 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 287 43 275 41 250 37 220 33 187 28 Cladiri. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri. P+1÷2 E.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 317 . valatuci. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 447 428 389 342 292 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 67 64 58 51 44 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 398 60 381 57 346 52 305 46 260 39 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 362 54 347 52 315 47 277 42 236 35 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 336 50 321 48 292 44 257 39 219 33 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 273 41 261 39 237 36 209 31 178 27 Cladiri parter. CHIRPICI.S. inclusiv tip vila.

buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.ZONA 82 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .C.Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 58 .C.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . pamant batut 183 175 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 27 26 159 24 140 21 119 18 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 163 24 156 23 142 21 125 19 106 16 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 148 22 142 21 129 19 113 17 97 14 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 137 21 131 20 119 18 105 16 90 13 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 34 eur/mp 48 eur/mp 112 17 107 16 97 15 85 13 73 11 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 435 416 378 333 283 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 65 62 57 50 43 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 387 58 370 55 336 50 296 44 252 38 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 352 53 337 51 306 46 269 40 230 34 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 326 49 312 47 283 43 249 37 213 32 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 265 40 254 38 231 35 203 30 173 26 Cladiri parter.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 318 . valatuci. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 457 438 398 350 298 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 69 66 60 53 45 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 407 61 389 58 354 53 312 47 266 40 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 371 56 354 53 322 48 284 43 242 36 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 343 51 328 49 298 45 263 39 224 34 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 279 42 267 40 243 36 214 32 182 27 Cladiri. CHIRPICI. inclusiv tip vila. P+1÷2 E. inclusiv tip vila.S. cu pereti din PAIANTA. P+1÷4 E.

Valabile pentru anul 2011 . cu pereti din PAIANTA. cu structura din CADRE BETON ARMAT si plansee din beton armat 437 418 380 335 285 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 66 63 57 50 43 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 389 58 372 56 338 51 298 45 254 38 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 354 53 339 51 308 46 271 41 231 35 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 328 49 314 47 285 43 251 38 214 32 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 267 40 255 38 232 35 204 31 174 26 Cladiri.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S. P+1÷2 E. P+1÷4 E. pamant batut 175 167 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 26 25 152 23 134 20 114 17 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 156 23 149 22 135 20 119 18 102 15 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 142 21 136 20 123 18 108 16 92 14 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 131 20 125 19 114 17 100 15 86 13 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: Teren ocupat de constructii: Teren liber: NOTA: 50 eur/mp 72 eur/mp 107 16 102 15 93 14 82 12 70 10 Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. inclusiv tip vila. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 59 . CHIRPICI. cu pereti portanti din ZIDARIE DE CARAMIDA si plansee din beton armat 415 397 361 318 271 CLADIRE construita in perioada 2001÷prezent A n e x a: 62 60 54 48 41 CLADIRE construita in perioada 1991÷2000 A n e x a: 370 55 354 53 322 48 283 42 241 36 CLADIRE construita in perioada 1978÷1990 A n e x a: 336 50 322 48 293 44 257 39 219 33 CLADIRE construita in perioada 1960÷1977 A n e x a: 312 47 298 45 271 41 238 36 203 30 CLADIRE construita inainte de anul 1960 A n e x a: 253 38 242 36 220 33 194 29 165 25 Cladiri parter.ZONA 86 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU IMOBILE: Locuinte individuale si Terenuri Intravilane .Valori in EUR/mp - Tipul constructiv FINISAJE SUPERIOARE si intretinere foarte buna FINISAJE NORMALE si stare de intretinere: Foarte Buna Satisf.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 319 . valatuci. buna Cladiri fara Instalatii Cladiri.C. inclusiv tip vila.C.S.

Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 320 .C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL Ghid pentru anul 2011 .S.

C. 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 Nr. EXPERT VALUATION SRL OPISUL ANEXELOR PENTRU SPATII COMERCIALE Nr. Anexa ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 4 ANEXA 5 ANEXA 6 ANEXA 7 ANEXA 8 ANEXA 9 ANEXA 10 ANEXA 11 ANEXA 12 ANEXA 13 ANEXA 14 ANEXA 15 ANEXA 16 ANEXA 17 ANEXA 18 ANEXA 19 ANEXA 20 ANEXA 21 ANEXA 22 ANEXA 23 ANEXA 24 ANEXA 25 ANEXA 26 ANEXA 27 ANEXA 28 ANEXA 29 ANEXA 30 ZONA ZONA 4 ZONA 5 ZONA 12 ZONA 13 ZONA 14 ZONA 15 ZONA 21 ZONA 22 ZONA 23 ZONA 24 ZONA 25 ZONA 26 ZONA 27 ZONA 28 ZONA 30 ZONA 31 ZONA 32 ZONA 33 ZONA 34 ZONA 35 ZONA 36 ZONA 37 ZONA 38 ZONA 41 ZONA 42 ZONA 43 ZONA 44 ZONA 45 ZONA 46 ZONA 47 Pag. EURO EXPERT SRL & S.S. Anexa ANEXA 31 ANEXA 32 ANEXA 33 ANEXA 34 ANEXA 35 ANEXA 36 ANEXA 37 ANEXA 38 ANEXA 39 ANEXA 40 ANEXA 41 ANEXA 42 ANEXA 43 ANEXA 44 ANEXA 45 ANEXA 46 ANEXA 47 ANEXA 48 ANEXA 49 ANEXA 50 ANEXA 51 ANEXA 52 ANEXA 53 ANEXA 54 ANEXA 55 ANEXA 56 ANEXA 57 ANEXA 58 ANEXA 59 ZONA ZONA 48 ZONA 49 ZONA 50 ZONA 51 ZONA 52 ZONA 53 ZONA 54 ZONA 55 ZONA 56 ZONA 57 ZONA 58 ZONA 59 ZONA 60 ZONA 61 ZONA 62 ZONA 65 ZONA 66 ZONA 67 ZONA 68 ZONA 69 ZONA 70 ZONA 71 ZONA 72 ZONA 78 ZONA 79 ZONA 80 ZONA 81 ZONA 82 ZONA 86 Pag.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 321 . 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 Ghid pentru anul 2011 .C.

Valabile pentru anul 2011 .ZONA 4 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .S.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 827 736 670 620 504 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 764 680 619 573 466 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 569 506 461 427 347 308 308 308 308 308 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S.C.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 322 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 1 .

EURO EXPERT SRL & S.C.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 323 .Valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 873 777 707 655 532 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 806 718 653 605 492 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 600 534 486 450 366 334 334 334 334 334 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.S.ZONA 5 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 2 .

S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 324 .Valabile pentru anul 2011 .ZONA 12 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 3 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 873 777 707 655 532 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 806 718 653 605 492 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 600 534 486 450 366 132 132 132 132 132 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.

Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 325 .C. EURO EXPERT SRL & S.C.ZONA 13 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 4 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 900 801 729 675 549 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 832 740 674 624 507 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 619 551 502 465 378 308 308 308 308 308 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valabile pentru anul 2011 .S.

EXPERT VALUATION SRL ANEXA 5 . EURO EXPERT SRL & S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .S.ZONA 14 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 326 .Valabile pentru anul 2011 .C.C.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 919 818 744 689 560 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 849 755 687 637 518 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 632 562 512 474 386 352 352 352 352 352 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.

Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 946 842 767 710 577 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 874 778 708 656 533 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 651 579 527 488 397 396 396 396 396 396 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S.Valabile pentru anul 2011 .ZONA 15 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .C.S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 327 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 6 .

Valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 7 .S.C.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 781 695 633 586 476 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 721 642 584 541 440 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 537 478 435 403 328 176 176 176 176 176 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.ZONA 21 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 328 .C.

Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 827 736 670 620 504 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 764 680 619 573 466 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 569 506 461 427 347 246 246 246 246 246 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.ZONA 22 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE . EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 329 .Valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 8 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.S.C.

Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 919 818 744 689 560 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 849 755 687 637 518 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 632 562 512 474 386 264 264 264 264 264 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.S. EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 9 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .ZONA 23 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valabile pentru anul 2011 .C.C.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 330 .

C.S.ZONA 24 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 10 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 992 883 804 744 605 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 917 816 742 687 559 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 683 607 553 512 416 528 528 528 528 528 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C. EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 331 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valabile pentru anul 2011 .

C.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 965 859 781 724 588 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 891 793 722 668 544 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 664 591 538 498 405 484 484 484 484 484 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.S.C.ZONA 25 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 332 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 11 .

S.011 899 819 758 616 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 934 831 756 700 570 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 695 619 563 521 424 396 396 396 396 396 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 1. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 12 .C.C. EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 333 .Valabile pentru anul 2011 .ZONA 26 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .

C.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 919 818 744 689 560 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 849 755 687 637 518 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 632 562 512 474 386 352 352 352 352 352 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 334 .ZONA 27 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valabile pentru anul 2011 .C. EURO EXPERT SRL & S.S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 13 .

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 14 - ZONA 28

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE
Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
873 777 707 655 532 -----------

Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
806 718 653 605 492 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE
Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
600 534 486 450 366 308 308 308 308 308

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 335

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 15 - ZONA 30

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE
Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
643 572 521 482 392 -----------

Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
594 529 481 446 362 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE
Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
442 394 358 332 270 88 88 88 88 88

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 336

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 16 - ZONA 31

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE
Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
689 613 558 517 420 -----------

Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
637 567 516 477 388 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE
Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
474 422 384 356 289 132 132 132 132 132

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 337

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 17 - ZONA 32

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE
Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
735 654 595 551 448 -----------

Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
679 604 550 509 414 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE
Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
506 450 410 379 308 220 220 220 220 220

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 338

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 18 - ZONA 33

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE
Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
827 736 670 620 504 -----------

Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
764 680 619 573 466 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE
Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
569 506 461 427 347 352 352 352 352 352

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 339

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 19 - ZONA 34

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE
Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
873 777 707 655 532 -----------

Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
806 718 653 605 492 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE
Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
600 534 486 450 366 616 616 616 616 616

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 340

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 20 - ZONA 35

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE
Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
1.148 1.022 930 861 701 -----------

Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
1.061 944 859 796 647 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE
Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
790 703 640 593 482 1.056 1.056 1.056 1.056 1.056

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 341

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

ANEXA 21 - ZONA 36

VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE
- Valabile pentru anul 2011 - Valori in EUR/mp -

Tipul spatiului comercial / Anul construirii

Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA

Valoare unitara Teren

SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE
Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
873 777 707 655 532 -----------

Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
806 718 653 605 492 -----------

SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE
Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960
600 534 486 450 366 528 528 528 528 528

NOTA:

Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp)

Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 - Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 342

S.C.C.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 827 736 670 620 504 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 764 680 619 573 466 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 569 506 461 427 347 352 352 352 352 352 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 343 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 22 .ZONA 37 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .

S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 23 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 344 .Valabile pentru anul 2011 .ZONA 38 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .C.C.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 781 695 633 586 476 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 721 642 584 541 440 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 537 478 435 403 328 308 308 308 308 308 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S.

ZONA 41 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 24 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 345 .C. EURO EXPERT SRL & S.Valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 643 572 521 482 392 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 594 529 481 446 362 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 442 394 358 332 270 132 132 132 132 132 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.

EXPERT VALUATION SRL ANEXA 25 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 689 613 558 517 420 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 637 567 516 477 388 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 474 422 384 356 289 246 246 246 246 246 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valabile pentru anul 2011 .C.S.C.ZONA 42 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 346 .

C.C.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 347 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 735 654 595 551 448 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 679 604 550 509 414 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 506 450 410 379 308 308 308 308 308 308 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 26 .ZONA 43 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE . EURO EXPERT SRL & S.Valabile pentru anul 2011 .

Valabile pentru anul 2011 .C. EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 348 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 27 .S.C.ZONA 44 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 781 695 633 586 476 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 721 642 584 541 440 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 537 478 435 403 328 396 396 396 396 396 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.

011 899 819 758 616 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 934 831 756 700 570 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 695 619 563 521 424 528 528 528 528 528 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 349 .C.ZONA 45 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE . EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 28 .Valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 1.S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .

S. EURO EXPERT SRL & S.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 1.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .ZONA 46 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 29 .C.019 906 825 764 621 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 758 675 614 569 463 880 880 880 880 880 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 350 .C.103 981 893 827 673 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 1.

057 940 856 792 645 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 976 869 791 732 595 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 727 647 589 545 443 616 616 616 616 616 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.S.C.ZONA 47 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE . EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 30 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 351 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 1.C.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valabile pentru anul 2011 .

EXPERT VALUATION SRL ANEXA 31 . EURO EXPERT SRL & S.ZONA 48 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valabile pentru anul 2011 .C.C.S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 352 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 919 818 744 689 560 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 849 755 687 637 518 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 632 562 512 474 386 528 528 528 528 528 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.

Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 353 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 873 777 707 655 532 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 806 718 653 605 492 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 600 534 486 450 366 484 484 484 484 484 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.S.C.ZONA 49 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 32 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.Valabile pentru anul 2011 .

Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 827 736 670 620 504 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 764 680 619 573 466 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 569 506 461 427 347 308 308 308 308 308 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 354 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 33 .S.C.ZONA 50 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .C. EURO EXPERT SRL & S.Valabile pentru anul 2011 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .

EXPERT VALUATION SRL ANEXA 34 . EURO EXPERT SRL & S.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 735 654 595 551 448 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 679 604 550 509 414 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 506 450 410 379 308 132 132 132 132 132 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .S.ZONA 51 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valabile pentru anul 2011 .C.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 355 .C.

Valabile pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 356 .C.S.C.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 689 613 558 517 420 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 637 567 516 477 388 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 474 422 384 356 289 132 132 132 132 132 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.ZONA 52 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE . EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 35 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .

Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 357 .ZONA 53 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .C.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 36 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 726 646 588 544 443 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 671 597 543 503 409 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 499 444 404 374 305 220 220 220 220 220 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S.S.Valabile pentru anul 2011 .

Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .S.C.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 37 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 358 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 763 679 618 572 465 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 704 627 571 528 430 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 525 467 425 393 320 264 264 264 264 264 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S.ZONA 54 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valabile pentru anul 2011 .

Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 873 777 707 655 532 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 806 718 653 605 492 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 600 534 486 450 366 352 352 352 352 352 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.ZONA 55 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 38 .S.Valabile pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 359 .C. EURO EXPERT SRL & S.

Valabile pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 360 .ZONA 56 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .S. EURO EXPERT SRL & S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 39 .C.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 781 695 633 586 476 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 721 642 584 541 440 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 537 478 435 403 328 440 440 440 440 440 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.

ZONA 57 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 873 777 707 655 532 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 806 718 653 605 492 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 600 534 486 450 366 572 572 572 572 572 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 40 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 361 .C.S.C.

ZONA 58 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.C.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.S.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 919 818 744 689 560 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 849 755 687 637 518 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 632 562 512 474 386 528 528 528 528 528 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 41 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 362 .

S.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 42 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 781 695 633 586 476 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 721 642 584 541 440 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 537 478 435 403 328 484 484 484 484 484 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.ZONA 59 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 363 .Valabile pentru anul 2011 .C.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.

Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .S.ZONA 60 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .C. EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 364 .C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 43 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 735 654 595 551 448 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 679 604 550 509 414 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 506 450 410 379 308 264 264 264 264 264 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valabile pentru anul 2011 .

S. EURO EXPERT SRL & S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 689 613 558 517 420 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 637 567 516 477 388 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 474 422 384 356 289 176 176 176 176 176 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 365 .C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 44 .ZONA 61 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valabile pentru anul 2011 .

Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 643 572 521 482 392 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 594 529 481 446 362 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 442 394 358 332 270 88 88 88 88 88 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 45 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 366 .C.S.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.ZONA 62 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .

C.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 781 695 633 586 476 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 721 642 584 541 440 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 537 478 435 403 328 158 158 158 158 158 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 367 .Valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 46 .ZONA 65 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .S.C. EURO EXPERT SRL & S.

C.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 368 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 809 720 655 606 493 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 747 665 605 560 456 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 556 495 450 417 339 176 176 176 176 176 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 47 .Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.S.ZONA 66 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .

Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 369 .ZONA 67 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 735 654 595 551 448 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 679 604 550 509 414 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 506 450 410 379 308 198 198 198 198 198 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S.Valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 48 .C.S.

Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .S.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 717 638 580 537 437 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 662 589 536 497 404 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 493 439 399 370 301 211 211 211 211 211 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 370 .Valabile pentru anul 2011 .ZONA 68 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 49 . EURO EXPERT SRL & S.C.

Valabile pentru anul 2011 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 371 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 50 .C.ZONA 69 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 753 671 610 565 460 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 696 619 564 522 425 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 518 461 420 389 316 220 220 220 220 220 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C. EURO EXPERT SRL & S.

C.C.S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 744 662 603 558 454 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 687 612 557 516 419 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 512 456 415 384 312 176 176 176 176 176 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 372 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 51 .Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.ZONA 70 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .

Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 689 613 558 517 420 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 637 567 516 477 388 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 474 422 384 356 289 220 220 220 220 220 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C.Valabile pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 373 . EURO EXPERT SRL & S.ZONA 71 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 52 .C.

ZONA 72 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .S.Valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 53 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 374 .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 698 621 566 524 426 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 645 574 522 484 393 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 480 427 389 360 293 132 132 132 132 132 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.C.

Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 375 .C.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 707 630 573 531 432 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 654 582 529 490 399 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 487 433 394 365 297 163 163 163 163 163 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S.S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 54 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .ZONA 78 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valabile pentru anul 2011 .C.

Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valabile pentru anul 2011 .C.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 55 .ZONA 79 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .S. EURO EXPERT SRL & S.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 694 617 562 520 423 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 641 570 519 481 391 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 477 425 386 358 291 158 158 158 158 158 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 376 .

Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 377 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 56 .ZONA 80 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .S.C.C.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 662 589 536 496 404 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 611 544 495 458 373 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 455 405 369 341 278 141 141 141 141 141 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valabile pentru anul 2011 .

Valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 57 .S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 378 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.ZONA 81 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .C. EURO EXPERT SRL & S.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 643 572 521 482 392 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 594 529 481 446 362 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 442 394 358 332 270 132 132 132 132 132 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.

C.Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 625 556 506 469 381 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 577 514 467 433 352 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 430 382 348 322 262 53 53 53 53 53 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 58 .C. EURO EXPERT SRL & S.Valabile pentru anul 2011 .S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 379 .ZONA 82 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .

Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 59 .C.Valabile pentru anul 2011 .S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 380 .C. EURO EXPERT SRL & S.ZONA 86 VALORI UNITARE ORIENTATIVE PENTRU SPATII COMERCIALE .Valori in EUR/mp - Tipul spatiului comercial / Anul construirii Valoare unitara pentru cladire cu FINISAJE NORMALE si STARE DE INTRETINERE BUNA Valoare unitara Teren SPATII COMERCIALE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUINTE Spatiu comercial situat la PARTER DE BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 597 531 484 448 364 ----------- Spatiu comercial situat la ETAJ IN BLOC Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 552 491 447 414 337 ----------- SPATII COMERCIALE SITUATE IN CLADIRI INDEPENDENTE Spatiu comercial situat in IMOBIL Parter sau P+1E Spatiu construit in perioada 2001÷prezent Spatiu construit in perioada 1991÷2000 Spatiu construit in perioada 1978÷1990 Spatiu construit in perioada 1960÷1977 Spatiu construit inainte de anul 1960 411 366 333 308 251 79 79 79 79 79 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.

C. EXPERT VALUATION SRL Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 381 .C.S.

S. EXPERT VALUATION SRL OPISUL ANEXELOR PENTRU SPATII INDUSTRIALE Nr. Anexa ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 4 ANEXA 5 ANEXA 6 ANEXA 7 ANEXA 8 ANEXA 9 ANEXA 10 ANEXA 11 ANEXA 12 ANEXA 13 ANEXA 14 ANEXA 15 ANEXA 16 ANEXA 17 ANEXA 18 ANEXA 19 ANEXA 20 ANEXA 21 ANEXA 22 ANEXA 23 ANEXA 24 ANEXA 25 ANEXA 26 ANEXA 27 ANEXA 28 ANEXA 29 ANEXA 30 ZONA ZONA 4 ZONA 5 ZONA 12 ZONA 13 ZONA 14 ZONA 15 ZONA 21 ZONA 22 ZONA 23 ZONA 24 ZONA 25 ZONA 26 ZONA 27 ZONA 28 ZONA 30 ZONA 31 ZONA 32 ZONA 33 ZONA 34 ZONA 35 ZONA 36 ZONA 37 ZONA 38 ZONA 41 ZONA 42 ZONA 43 ZONA 44 ZONA 45 ZONA 46 ZONA 47 Pag. EURO EXPERT SRL & S. 393 393 393 394 394 394 395 395 395 396 396 396 397 397 397 398 398 398 399 399 399 400 400 400 401 401 401 402 402 Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti - 382 .C. 383 383 383 384 384 384 385 385 385 386 386 386 387 387 387 388 388 388 389 389 389 390 390 390 391 391 391 392 392 392 Nr.C. Anexa ANEXA 31 ANEXA 32 ANEXA 33 ANEXA 34 ANEXA 35 ANEXA 36 ANEXA 37 ANEXA 38 ANEXA 39 ANEXA 40 ANEXA 41 ANEXA 42 ANEXA 43 ANEXA 44 ANEXA 45 ANEXA 46 ANEXA 47 ANEXA 48 ANEXA 49 ANEXA 50 ANEXA 51 ANEXA 52 ANEXA 53 ANEXA 54 ANEXA 55 ANEXA 56 ANEXA 57 ANEXA 58 ANEXA 59 ZONA ZONA 48 ZONA 49 ZONA 50 ZONA 51 ZONA 52 ZONA 53 ZONA 54 ZONA 55 ZONA 56 ZONA 57 ZONA 58 ZONA 59 ZONA 60 ZONA 61 ZONA 62 ZONA 65 ZONA 66 ZONA 67 ZONA 68 ZONA 69 ZONA 70 ZONA 71 ZONA 72 ZONA 78 ZONA 79 ZONA 80 ZONA 81 ZONA 82 ZONA 86 Pag.

Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .ZONA 4 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 135 120 109 101 82 Valoare unitara pentru TEREN: 252 ANEXA 2 .S.ZONA 12 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 90 80 73 68 55 Valoare unitara pentru TEREN: 108 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 383 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 135 120 109 101 82 Valoare unitara pentru TEREN: 274 ANEXA 3 .ZONA 5 Preturi valabile pentru anul 2011 .C.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 1 . EURO EXPERT SRL & S.

Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 117 104 95 88 71 Valoare unitara pentru TEREN: 252 ANEXA 5 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 4 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 158 140 128 118 96 Valoare unitara pentru TEREN: 288 ANEXA 6 .ZONA 15 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 384 . EURO EXPERT SRL & S.S.C.ZONA 14 Preturi valabile pentru anul 2011 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.ZONA 13 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 167 148 135 125 102 Valoare unitara pentru TEREN: 324 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.

C.ZONA 21 Preturi valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 7 . EURO EXPERT SRL & S.C.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 117 104 95 88 71 Valoare unitara pentru TEREN: 144 ANEXA 8 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .S.ZONA 22 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 131 116 106 98 80 Valoare unitara pentru TEREN: 202 ANEXA 9 .ZONA 23 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 135 120 109 101 82 Valoare unitara pentru TEREN: 216 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 385 .

EXPERT VALUATION SRL ANEXA 10 .C.ZONA 24 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 176 156 142 132 107 Valoare unitara pentru TEREN: 396 ANEXA 12 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 176 156 142 132 107 Valoare unitara pentru TEREN: 432 ANEXA 11 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 386 . EURO EXPERT SRL & S.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .ZONA 25 Preturi valabile pentru anul 2011 .C.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 108 96 87 81 66 Valoare unitara pentru TEREN: 324 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.S.ZONA 26 Preturi valabile pentru anul 2011 .

S.ZONA 27 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 108 96 87 81 66 Valoare unitara pentru TEREN: 288 ANEXA 14 .ZONA 28 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 50 44 40 37 30 Valoare unitara pentru TEREN: 72 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 13 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 99 88 80 74 60 Valoare unitara pentru TEREN: 252 ANEXA 15 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 387 .ZONA 30 Preturi valabile pentru anul 2011 .C.

Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 81 72 66 61 49 Valoare unitara pentru TEREN: 288 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C. EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 388 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 16 .ZONA 33 Preturi valabile pentru anul 2011 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .ZONA 32 Preturi valabile pentru anul 2011 .S.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 68 60 55 51 41 Valoare unitara pentru TEREN: 180 ANEXA 18 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 59 52 47 44 36 Valoare unitara pentru TEREN: 108 ANEXA 17 .C.ZONA 31 Preturi valabile pentru anul 2011 .

ZONA 35 Preturi valabile pentru anul 2011 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 180 160 146 135 110 Valoare unitara pentru TEREN: 864 ANEXA 21 .C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 19 .ZONA 34 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 135 120 109 101 82 Valoare unitara pentru TEREN: 504 ANEXA 20 .S.ZONA 36 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 389 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 180 160 146 135 110 Valoare unitara pentru TEREN: 432 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S.C.

Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .ZONA 37 Preturi valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 22 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 122 108 98 91 74 Valoare unitara pentru TEREN: 288 ANEXA 23 .C. EURO EXPERT SRL & S.C.ZONA 41 Preturi valabile pentru anul 2011 .S.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 99 88 80 74 60 Valoare unitara pentru TEREN: 252 ANEXA 24 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 390 .ZONA 38 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 95 84 77 71 58 Valoare unitara pentru TEREN: 108 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.

ZONA 43 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 126 112 102 95 77 Valoare unitara pentru TEREN: 324 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C.S.C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 25 .ZONA 44 Preturi valabile pentru anul 2011 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 391 .ZONA 42 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 104 92 84 78 63 Valoare unitara pentru TEREN: 202 ANEXA 26 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 122 108 98 91 74 Valoare unitara pentru TEREN: 252 ANEXA 27 .

Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 135 120 109 101 82 Valoare unitara pentru TEREN: 504 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp. EURO EXPERT SRL & S.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 189 168 153 142 115 Valoare unitara pentru TEREN: 432 ANEXA 29 .C.S.C.ZONA 45 Preturi valabile pentru anul 2011 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .ZONA 47 Preturi valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 28 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 392 .ZONA 46 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 189 168 153 142 115 Valoare unitara pentru TEREN: 720 ANEXA 30 .

ZONA 48 Preturi valabile pentru anul 2011 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 31 .ZONA 50 Preturi valabile pentru anul 2011 .C.C.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 135 120 109 101 82 Valoare unitara pentru TEREN: 432 ANEXA 32 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 99 88 80 74 60 Valoare unitara pentru TEREN: 396 ANEXA 33 .S. EURO EXPERT SRL & S.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 81 72 66 61 49 Valoare unitara pentru TEREN: 252 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.ZONA 49 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 393 .

Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 77 68 62 57 47 Valoare unitara pentru TEREN: 108 ANEXA 36 .ZONA 51 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 99 88 80 74 60 Valoare unitara pentru TEREN: 180 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 394 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .ZONA 53 Preturi valabile pentru anul 2011 .C. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 34 .S.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 77 68 62 57 47 Valoare unitara pentru TEREN: 108 ANEXA 35 . EURO EXPERT SRL & S.ZONA 52 Preturi valabile pentru anul 2011 .

Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 108 96 87 81 66 Valoare unitara pentru TEREN: 216 ANEXA 38 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C. EURO EXPERT SRL & S.S.ZONA 55 Preturi valabile pentru anul 2011 .ZONA 54 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 122 108 98 91 74 Valoare unitara pentru TEREN: 360 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.ZONA 56 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 395 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 37 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 117 104 95 88 71 Valoare unitara pentru TEREN: 288 ANEXA 39 .C.

Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 99 88 80 74 60 Valoare unitara pentru TEREN: 396 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.C.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 131 116 106 98 80 Valoare unitara pentru TEREN: 468 ANEXA 41 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 396 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 135 120 109 101 82 Valoare unitara pentru TEREN: 432 ANEXA 42 .ZONA 58 Preturi valabile pentru anul 2011 .ZONA 57 Preturi valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 40 .S.ZONA 59 Preturi valabile pentru anul 2011 .

ZONA 60 Preturi valabile pentru anul 2011 .C.C.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 72 64 58 54 44 Valoare unitara pentru TEREN: 144 ANEXA 45 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 397 . EURO EXPERT SRL & S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 43 .ZONA 62 Preturi valabile pentru anul 2011 .S.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 99 88 80 74 60 Valoare unitara pentru TEREN: 216 ANEXA 44 .ZONA 61 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 72 64 58 54 44 Valoare unitara pentru TEREN: 72 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.

Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 90 80 73 68 55 Valoare unitara pentru TEREN: 162 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C.C.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 398 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 77 68 62 57 47 Valoare unitara pentru TEREN: 144 ANEXA 48 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 46 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 72 64 58 54 44 Valoare unitara pentru TEREN: 130 ANEXA 47 .ZONA 65 Preturi valabile pentru anul 2011 .ZONA 66 Preturi valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.ZONA 67 Preturi valabile pentru anul 2011 .S.

Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 99 88 80 74 60 Valoare unitara pentru TEREN: 180 ANEXA 51 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .C.S.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 63 56 51 47 38 Valoare unitara pentru TEREN: 173 ANEXA 50 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 49 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 399 .ZONA 69 Preturi valabile pentru anul 2011 .ZONA 68 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 81 72 66 61 49 Valoare unitara pentru TEREN: 144 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C.ZONA 70 Preturi valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.

EXPERT VALUATION SRL ANEXA 52 .C.ZONA 72 Preturi valabile pentru anul 2011 .ZONA 71 Preturi valabile pentru anul 2011 . EURO EXPERT SRL & S.S.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 63 56 51 47 38 Valoare unitara pentru TEREN: 133 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 63 56 51 47 38 Valoare unitara pentru TEREN: 108 ANEXA 54 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 63 56 51 47 38 Valoare unitara pentru TEREN: 180 ANEXA 53 .ZONA 78 Preturi valabile pentru anul 2011 .Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 400 .C.

Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 401 .C. EURO EXPERT SRL & S.ZONA 79 Preturi valabile pentru anul 2011 . EXPERT VALUATION SRL ANEXA 55 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 72 64 58 54 44 Valoare unitara pentru TEREN: 108 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 63 56 51 47 38 Valoare unitara pentru TEREN: 130 ANEXA 56 .ZONA 81 Preturi valabile pentru anul 2011 .S.Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 72 64 58 54 44 Valoare unitara pentru TEREN: 115 ANEXA 57 .ZONA 80 Preturi valabile pentru anul 2011 .C.

EURO EXPERT SRL & S.Valori orientative ale proprietatilor imobiliare din municipiul Bucuresti 402 .ZONA 86 Preturi valabile pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 68 60 55 51 41 Valoare unitara pentru TEREN: 65 NOTA: Calculul se va efectua in functie de aria desfasurata (mp.C.Ad x valoare EURO/mp) Strict pentru uzul Birourilor Notariale Ghid pentru anul 2011 .Valori in EUR/mp - SPATIU INDUSTRIAL / Anul PIF construit in perioada 2001÷prezent construit in perioada 1991÷2000 construit in perioada 1978÷1990 construit in perioada 1960÷1977 construit inainte de anul 1960 FINISAJE OBISNUITE si stare de intretinere MEDIE 68 60 55 51 41 Valoare unitara pentru TEREN: 43 ANEXA 59 .ZONA 82 Preturi valabile pentru anul 2011 .S. EXPERT VALUATION SRL ANEXA 58 .C.