Sunteți pe pagina 1din 1

slabiri ca$ectici neoplazici hipotermici obezi dupd eforturi postoperatorii de tuse - la cei de la care au o rezistenlb diminuatd Ea constd in deschiderea

parlialI sau totalb a pldgii abdominale gi prin plagd a unei anse intestinale sau a epiplonului. Accidetul se datoregte fie ruperii sau desfacerii firelor cu care s-a frcut sutura , fie ruperii lesuturilor peretelui abdominal. (peritoneu, aponevrozS, muqchi, piele) Nu rareori poate fi determinatS qi de o trezire incorecti din narcoza care declanqeazi tuse sau rrbrsdturi sau manevre incorecte executate asupra bolnavului atunci cAnd este luat de pe masa de operalie sau cAnd este agezaL in pat . Prezenla evisceraliei este semnalatd de obicei de imbibarea pansamentului cu o secrefie serosangviolentd gi se confirmd prin faptul cd sub pansament se vede ieqind prin marginile pldgii o ansd intestinal6 sau mare epilon. Acest accident grav trebuie semnalat imediat medicului care va face de urgenfi o interven{ie chirurgicalS pentm restaurarea perefilclr. PAni la reintervenlie ansa intestinald evisceratd se acoperd cu comprese sterile imbibate cu ser fiziologic Ai abdomenul este incins intr-un bandaj de corp.
V Complica(iile aparatului

urinar

Pot fi constatate in evolulia postoperatorie a unui operat , in special dupd curba diurezei Acesta poate scidea (oligurie) pdn5la disparilie (anurie) De aceea urina emisd de bolnavul operat trebuie recoltatd in cilindri gradali 134 h qi cantitatea trebuie conservatd pe foaia de observafie a bolnavului. In special la bdrbafi qi mai ales la cei in vdrstd inaine de a se afirma cd diureza a scdzut sau cd bolnavul nu urineazd deloc trebuie verificat dacd in realitate n, vorba de o retenlie de urind prin obstacol prostatic sau "it. uretral .
.