Sunteți pe pagina 1din 9
Centrele Regionale de Susþinere
Centrele
Regionale de Susþinere
Angajarea în cîmpul muncii ( ghid practic )
Angajarea
în cîmpul muncii
( ghid practic )
Angajarea în cîmpul muncii ( ghid practic ) Stimate cititor, atîta timp cît trãieºti în
Angajarea
în cîmpul muncii
( ghid practic )
Stimate cititor,
atîta timp cît trãieºti în þara ta ai ºanse. Ai libertate. Ai statut legal. Ai
posibilitatea de a obþine informaþii ºi noi cunoºtinþe. Nu schimba aceste
beneficii pe aservire. Entuziasmul, cunoºtinþele ºi munca ta te vor ajuta
sã obþii totdeauna o poziþie adecvatã într-o lume dificilã chiar ºi aici, în
Moldova.
Aceastã carte este pentru tine. Ai o ºansã realã, ia decizia corectã!
Echipa proiectului ”Noi Perspective pentru Femei “
CZU 331.5
A 57
Descrierea CIP a Camerei Naþionale a Cãrþii
Angajarea în cîmpul muncii: (ghid practic) . - Ch. : Arhimedia SRL, 2006. -14p.
- Noi Perspective pentru Femei.
Aceastã publicaþie a fost posibilã cu sprijinul acordat de Agenþia SUA pentru Dezvoltare
Internaþionalã (USAID), Misiunea pentru Ucraina, Belarus ºi Moldova, în baza condiþiilor
grant-ului Nr. 121-A-00-04-00009-00. Punctele de vedere exprimate în aceastã
publicaþie nu reprezintã neapãrat poziþia Agenþiei SUA pentru Dezvoltare Internaþionalã.
Editat în Republica Moldova
ISBN 978-9975-9825-4-2
4000 ex.
331.5
Copyright © 2006
Winrock International
Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul muncii Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
Cine vã poate ajuta în cãutarea unui serviciu
c)
a creat o bancã de date veridice referitoare la ofertele ºi solicitãrile de locuri de
Ce serviciu îmi trebuie?
Primul pas în cãutarea unui serviciu ar fi bine sã-l începeþi prin stabilirea unui scop
bine determinat .
Decideþi, la ce vã trebuie o slujbã? Ce anume vã doriþi - o carierã de specialist, doar
muncã din þarã ºi/sau de peste hotare, la condiþiile de ocupare a acestor locuri, la
calificãrile ºi aptitudinile solicitanþilor aflaþi la evidenþã la agenþia privatã;
d)
a încheiat cu angajatorii persoane juridice ºi fizice din þarã ºi/sau de peste hotare
contracte ce conþin oferte veridice de locuri de muncã.
pentru a supravieþui sau a putea întreþine familia, bani, glorie, autoritate, prestigiu,
putere, recunoaºtere, dragoste, comunicare cu oamenii de succes, acumulare de
experienþã pentru iniþierea unei afaceri proprii, a gãsi o muncã adevãratã ºi a munci
astfel „încît sã nu vã mistuie remuºcãrile
”?
Priviþi-vã detaºat ºi determinaþi-vã.
Un bun sfat tinerelor care se aflã la un început de carierã profesionalã se conþine în
mesajul lui Michele Shorr, managerului secþiei de angajãri permanente a filialei din
Rusia Kelly Services Inc., una din cele mai mari companii internaþionale pentru
selectarea personalului. El considerã cã „nu e corect pentru tineri sã-ºi aleagã
profesia, bazîndu-se în exclusivitate pe pronosticul atractivitãþii ei pentru angajatori în
viitor; trebuie aleasã specialitatea care-þi place, ca mai apoi sã te consacri plenar
acestui lucru”.
Serviciile pentru ocuparea forþei de muncã
Agenþiile de stat pentru ocuparea forþei de muncã
Agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã reprezintã structuri în teritoriu ale
Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã.
Agenþiile teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã sînt instituþiile care ajutã
ºomerilor sã gãseascã un loc de muncã corespunzãtor ºi sã se angajeze în cîmpul
muncii. Oficiul forþei de muncã oferã statut de ºomer ºi ajutor de ºomaj.
ªomerii beneficiazã de ajutor de ºomaj dacã întrunesc cumulativ urmãtoarele
condiþii:
Aceste organizaþii presteazã urmãtorul set de servicii: pregãtirea „mapei cu acte
pentru angajator”, selectarea locurilor vacante (de la munci necalificate pînã la
munci pentru specialiºti de înaltã categorie), consultaþiile psihologilor ºi juriºtilor,
instruirea ºi recalificarea în cadrul diferitor seminare ºi traininguri.
Alegînd o agenþie sau alta, solicitaþi sfatul oamenilor care au mai beneficiat de
serviciile lor. Dacã nu-i gãsiþi printre cunoscuþii voºtri, atunci va trebui sã apreciaþi
situaþia ºi sã alegeþi o soluþie de sine stãtãtor. Mai întîi de toate alcãtuiþi lista tuturor
oficiilor forþei de muncã existente în oraºul dvs., iar apoi, prin metoda excluderii, le
alegeþi pe cele care corespund în cea mai mare mãsurã dorinþelor dvs. Vorba e cã
unele organizaþii plaseazã în cîmpul muncii în exclusivitate specialiºti de înaltã
calificare, altele cautã muncitori pentru lucrãri sezoniere peste hotare, a treilea
selecteazã ºi pregãtesc numai personal de oficiu etc.
Apreciind aceste agenþii de ocupare a forþei de muncã, atrageþi atenþia la
echipamentul oficiului, la testele ºi anchetele ce vi se propun spre completare, la
forma de platã, la nivelul de deservire ºi la durata primei convorbiri (ea nu trebuie
sã dureze mai mult de o orã). Nu luaþi o decizie definitivã fãrã a vizita celelalte
agenþii alese.
a) sînt înregistraþi la agenþia în a cãrei razã teritorialã îºi au domiciliul;
Cãutarea locurilor vacante de sine stãtãtor
Dacã aþi hotãrît sã nu vã adresaþi dupã ajutor ºi contaþi pe forþele proprii, faceþi
urmãtorii paºi:
b) au lucrat ºi au un stagiu de cotizare în sistemul asigurãrilor sociale de stat de cel
cumpãraþi ºi sã citiþi atent ziarele ce conþin anunþuri de angajare în cîmpul muncii;
puþin 6 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergãtoare datei înregistrãrii;
plasaþi anunþul dvs. de cãutare de lucru în ziare specializate;
c)
nu obþin venituri impozabile conform legii.
procuraþi un ghid gen „Pagini de aur” ºi alegeþi firmele în care aþi dori sã lucraþi;
Persoanei care s-a adresat la oficiul forþei de muncã i se propune sã participe la
interviu ºi testare, i se oferã consultaþii. Principalul avantaj al punerii la evidenþã la
serviciul de ocupare a forþei de muncã este pãstrarea vechimii de muncã ºi
posibilitatea obþinerii unei calificãri suplimentare pentru cei care s-au înregistrat.
alcãtuiþi profesional CV-ul dvs. ºi expediaþi-l pe adresa acestor firme prin fax sau
prin poºtã;
peste cîteva zile telefonaþi în aceste firme ºi aflaþi dacã a fost primitã scrisoarea
dvs. ºi dacã doresc sã precizeze unele lucruri.
Agenþiile private de ocupare a forþei de muncã
Agenþia privatã îºi poate desfãºura activitatea dacã întruneºte cumulativ
urmãtoarele condiþii:
a)
dispune de licenþã pentru desfãºurarea activitãþii de selectare ºi plasare a forþei
de muncã în þarã ºi/sau peste hotare;
b)
dispune de spaþiu ºi de dotãrile tehnice ºi tehnologice necesare pentru buna
desfãºurare a activitãþii;
În plus, comunicînd cu oricare dintre cunoºtinþe, întrebaþi-i, pur ºi simplu, dacã
cunosc niºte locuri vacante.
Internetul este o sursã eficientã în cãutarea unui serviciu. Cele mai utile situri
sînt: www.moldovajob.ournet.md, www.studii.md, www.hr.md
2
3
Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul muncii Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
fiecãrui CV. Acest lucru dicteazã necesitatea unei particularitãþi importante a CV-
Cum sã alcãtuim un CV
Ce este un CV?
CV-ul este o expunere pe o paginã sau douã a „biografiei dvs. de muncã”, a
datelor despre studiile obþinute, precum ºi despre calificarea ºi deprinderile
referitoare la serviciul la care pretindeþi. Principala destinaþie a CV-ului este de a
oferi angajatorului potenþial o modalitate comodã ºi eficientã de a determina
rapid dacã în general are rost sã mai continue cu dvs. discuþia la aceastã temã.
ului dvs. - cu cît mai amãnunþit ºi descriptiv referitor la munca sau compania în
care aþi lucrat anterior va fi CV-ul, cu atît mai mare va fi ºansa unei impresii
favorabile asupra persoanei abilitate sã aleagã candidaturile pentru interviu.
Cum sã alcãtuim un CV?
Un CV bun e un mijloc eficient de obþinere a unei slujbe. Reþineþi trei
momente determinante:
Aveþi doar o singurã ºansã
de a obþine succes cu ajutorul CV-ului - în
Practic fiecare angajator cu care veþi contacta în procesul cãutãrii de lucru, va
momentul cînd acesta e citit pentru prima datã. De regulã, familiarizarea cu CV-
ul ia 2-3 minute. Dacã în acest rãstimp nu aþi reuºit sã atrageþi atenþia, înseamnã
cã CV-ul n-a mers;
solicita sã prezentaþi CV-ul. Mulþi angajatori, în general, refuzã sã discute cu
aplicanþii înainte de a lua cunoºtinþã de CV.
În timpul scrierii CV-ului respectaþi principiul selectivitãþii. Informaþia pentru
un astfel de document trebuie selectatã reieºind din destinaþia specialã a
acesteia. Cu alte cuvinte, CV-ul trebuie sã conþinã date succinte anume despre
acele aspecte ale experienþei dvs., care sînt importante pentru funcþia la care
pretindeþi. Un CV reuºit poate servi drept o bunã ocazie pentru invitaþie la
interviu, adicã pentru o întrevedere cu angajatorul sau reprezentantul lui. Dar ºi
aceasta nu garanteazã obþinerea postului. Scopul dvs. e sã obþineþi ca persoana
care va citi CV-ul dvs. sã doreascã sã fixeze o întrevedere cu dvs.
Ce poate ºi ce nu poate face un CV?
Sarcina fundamentalã a CV-ului constã în a-l determina pe angajator, dupã
familiarizarea fugitivã cu „realizãrile dvs. de muncã”, sã vã ofere posibilitatea de
a discuta cu persoana abilitatã cu angajarea specialiºtilor la lucru.
Dar sã nu interpretaþi „familiarizarea fugitivã” ca un pretext pentru o atitudine
neglijentã la scrierea CV-ului. Un anunþ tipic, apãrut în orice oraº mare, de
angajare la vreun serviciu ce prezintã interes, adesea poate genera o adevãratã
avalanºã de ecouri, fiecare dintre ele conþinînd un CV. Cineva - nu neapãrat cel
care se ocupã de angajarea la lucru - trebuie sã treacã cu vederea toate CV-urile,
pentru a alege doar acei candidaþi care corespund maxim cerinþelor înaintate.
Cu cît e mai mare teancul de CV-uri, cu atît mai puþin timp se rezervã citirii
4
5
Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul muncii Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
Conþinutul CV-ului
4.Studii: sînt enumerate toate instituþiile de învãþãmînt, pe care le-aþi absolvit
sau unde învãþaþi la moment (cu excepþia ºcolii medii), facultãþile ºi specialitãþile
obþinute.
CV-ul este de obicei alcãtuit din urmãtoarele pãrþi:
1.Date personale. Numele dvs., adresa, numãrul de telefon (inclusiv prefixul
localitãþii), data naºterii, e-mailul.
Cu cît mai mult dureazã cariera dvs., cu atît mai puþin veþi pune accentul pe
studiile obþinute.
Recomandare: Nu indicaþi numãrul telefonului de serviciu, dacã actualul dvs.
ºef ºtie cã sînteþi în cãutarea unei slujbe.
Absolvenþii ºi studenþii urmeazã sã plaseze capitolul Studii înaintea capitolului
Experienþa de muncã, deoarece în acest caz experienþa de muncã, dacã existã, are
importanþã minorã.
Alcãtuind aceastã parte a CV-ului e necesar sã vã conduceþi de urmãtoarele
reguli:
o
2.Scopul
(nu se indicã obligatoriu, dar este recomandabil): descrierea
succintã a funcþiei pe care doriþi sã o supliniþi ºi de ce pretindeþi la ea (cel mult 6
rînduri, ideal 1-2). Aceastã parte nu se va include în cazurile în care intenþionaþi sã
vã limitaþi la o singurã variantã de CV, expediindu-l pe adresa mai multor
companii care propun diverse locuri vacante.
Calificarea. Indicaþi calificarea ce vi s-a atribuit dupã absolvirea instituþiei de
învãþãmînt, înainte de a indica denumirea acestei instituþii.
Specialitatea. Indicaþi-o numai dacã are atribuþie la lucrul solicitat de dvs.
3.Experienþa de muncã în ordine cronologicã inversã (mai întîi se indicã
ultimul loc de muncã).
Cea mai importantã este partea „Activitatea profesionalã”. Indicaþi data
începutului ºi încheierii muncii, denumirea organizaþiei, funcþia (ele pot fi mai
multe, dacã cariera dvs. a evoluat cu succes). Puteþi descrie succint atribuþiile dvs.
de muncã ºi realizãrile de producþie, dacã le-aþi avut.
Performanþe legate de studii. Indicaþi media diplomei dvs. numai în cazul
cînd e foarte înaltã (dacã, de exemplu aþi obþinut diplomã cu menþiune). Puteþi
numi ºi alte distincþii, dacã se bucurã de autoritate în sfera dvs. de activitate sau
dacã aþi absolvit recent studiile.
5.Capitolul „Informaþie suplimentarã” poate conþine urmãtoarele date:
cunoaºterea limbilor, abilitãþi de utilizare a calculatorului, calitãþi profesionale,
permis de conducere, calitatea de membru în organizaþii profesionale etc. Hobby-
ul
poate fi numit numai în cazul dacã are legãturã cu lucrul solicitat.
Transformaþi frazele care descriu munca executatã de dvs. în fraze care
accentueazã realizãrile dvs. în procesul efectuãrii acestei munci.
Lista va conþine cel mult 3-4 calitãþi profesionale, cu cea mai mare pondere
pentru funcþia solicitatã.
Fraza „Recomandãrile vor fi prezentate la solicitare” se va scrie numai în cazul
cînd dispuneþi de astfel de recomandãri!
Aceasta vã va permite sã sporiþi considerabil eficienþa CV-ului dvs. Totodatã, va
trebui sã soluþionaþi douã sarcini: În primul rînd, sã indicaþi cu exactitate, care sînt
realizãrile dvs. În al doilea rînd, folosiþi cuvinte care subliniazã aceste realizãri.
Utilizaþi verbe la forma hotãrîtã, care indicã o acþiune activã ºi-i creeazã cititorului
impresia de rezultate absolut reale, de pildã: „am dezvoltat”, „am economisit”,
„am mãrit”, „am redus”, „am creat”, „am iniþiat” etc. Alte verbe ºi sintagme mai
statice, cum ar fi, de exemplu, „am lucrat”, „eram responsabilã” ºi „am luat parte”,
mai degrabã oferã o închipuire despre funcþiile îndeplinite, decît despre rezultatele
obþinute.
CV-ul se va culege la calculator ºi se va imprima pe hîrtie albã de calitate.
Principalele cerinþe faþã de stilul CV-ului: laconism; precizie; redarea
spiritului dvs. activ (nu scrieþi niciodatã: „am luat parte”, „am acordat ajutor” etc.
Aceasta ar face sã se creadã cã aþi acordat doar servicii singulare); onestitate,
selectivitate, claritate. Evitaþi utilizarea pronumelui „Eu”.
6
7
Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul muncii Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
Scrisoare de intenþie
Interviul
Dacã veþi þine cont de sfaturile oferite, atunci ºansele dvs. de a fi invitat la interviu
vor creºte. Pregãtiþi-vã cum se cuvine de acest interviu.
Înainte de a înainta CV-ul, telefonaþi sau treceþi pe la organizaþie (firmã, companie)
pentru a afla în adresa cui urmeazã sã fie expediat CV-ul ºi scrisoarea de intenþie. De
asemenea, întrebaþi cum ar fi mai bine sã le transmiteþi - prin poºtã, fax ori sã le
prezentaþi personal.
La scurt timp dupã transmiterea CV-ului ºi scrisorii de intenþie, contactaþi telefonic
organizaþia pentru a vã convinge cã documentele au ajuns la persoana cãreia le-aþi
adresat. Dacã vorbiþi cu un lucrãtor responsabil, atunci trebuie sã solicitaþi o
întrevedere pentru a discuta mai detaliat despre calificarea dvs. Dacã vi s-a rãspuns la
rugãminte, atunci acceptaþi data ºi ora convenabilã celui cãruia v-aþi adresat. În
timpul acestei convorbiri, asiguraþi-vã cã veþi avea acces la locul fixat pentru interviu
pe adresa indicatã.
Peste cîteva zile telefonaþi încã o datã, pentru a confirma înþelegerea prealabilã.
Întrebãri tipice în timpul interviului
Procesul pregãtirii pentru interviu include
pregãtirea unor eventuale rãspunsuri la cele mai
posibile întrebãri. Înainte de a da un rãspuns, încercaþi
sã înþelegeþi ce scop urmãreºte întrebarea ºi sã gãsiþi o
modalitate de a vã evidenþia calitãþile ºi de a evita un
rãspuns nepotrivit. Întrebãrile prezentate mai jos apar
practic la fiecare interviu. E drept cã aici nu veþi gãsi
indicaþii concrete, cum anume trebuie sã rãspundeþi la fiecare dintre ele. De ce?
Pentru cã nu existã douã interviuri identice, iar rãspunsul care ar funcþiona în
cazul unui candidat poate fi absolut nepotrivit pentru cazul altuia. Nu vom da
recomandãri concrete, ci exemple însoþite de sugestii despre ceea ce ar dori sã
audã de la dvs. angajatorul. În plus, vã vom prezentata una-douã greºeli
frecvente ce trebuie evitate la formularea rãspunsurilor.
Respectaþi aceste reguli!
Scrisoarea de Intenþie va fi însoþitã întotdeauna de CV ºi va conþine nu mai
mult de o paginã:
Pe colþul de sus al paginii - un paragraf cu datele personale care va conþine numele,
prenumele, adresa ºi numãrul de telefon, de asemenea data expedierii.
Sub paragraful cu date personale notaþi datele instituþiei, denumirea ºi adresa
unde îºi are sediul întreprinderea/organizaþia/instituþia.
Vorbiþi-ne despre dvs. (E o ºansã minunatã de a vã prezenta în cea mai
bunã luminã, mai ales dacã aþi prevãzut din timp aceastã variantã. De regulã, e
mai bine sã începeþi rãspunsul de la etapa actualã a carierei, mergînd apoi spre
începutul biografiei dvs. de muncã. Se recomandã sã evitaþi expunerea
documentarã, incoerentã, cu surplus de detalii ce nu se referã la locul de muncã
ce vã intereseazã. Cu alte cuvinte, nu începeþi istorisirea cu fraza: „Pãi, m-am
nãscut la
Dacã cunoaºteþi numele managerului sau serviciului Resurse umane, ar fi
recomandat sã adresaþi scrisoarea pe numele acestuia, utilizînd formula ,,În atenþia
domnului………manager (resurse umane)''.
Cîteva rînduri mai jos, scrieþi formula de adresare: ,,Stimate Domn (Doamnã)''
începînd din marginea din stînga.
Ce experienþã de muncã aveþi?
(Menþionaþi acele momente din
Redactarea conþinutului ( care de obicei cuprinde 4 alineate) :
modalitatea în care aþi identificat postul ;
postul pe care îl visaþi, de ce vã doriþi postul respectiv; convingeþi-i cã acest "de ce"
va fi un beneficiu reciproc ;
treceþi în revistã abilitãþile, competenþele, calitãþile personale ºi experienþa în
dvs.
activitatea dvs. anterioarã, care v-ar folosi în noua muncã. Dacã veþi fi rugat sã
povestiþi despre ultimul loc de muncã, fiþi pregãtit sã vorbiþi despre el în
cunoºtinþã de cauzã ºi cu entuziasm. Majoritatea angajatorilor vor încerca sã
gãseascã în rãspunsul dvs. douã lucruri: în primul rînd, o legãturã directã între
atribuþiile pe care le-aþi îndeplinit la ultimul loc de muncã ºi atribuþiile pe care le
veþi îndeplini în funcþia la care pretindeþi; ºi în al doilea rînd, dovezi cã sînteþi un
om perseverent în atingerea scopurilor. Angajatorii dau preferinþã pretendenþilor
pasionaþi de lucrul sãu).
domeniile care sînt relevante ºi care vã îndreptãþesc a tinde la postul respectiv,
menþionaþi cã aþi ataºat un CV la prezenta scrisoarea de intenþie ;
Ce funcþie vã intereseazã? Din ce considerente vã pare atractivã anume
aceastã funcþie? (Aduceþi argumente convingãtoare).
menþionaþi disponibilitatea de a vã întîlni în cadrul unui interviu pentru a furniza
mai multe detalii.
Semnaþi de mînã pe aceeaºi parte pe care aþi scris adresa ºi scrie la încheierea
scrisorii, spre exemplu: "Cu respect".
De ce consideraþi cã veþi corespunde acestei funcþii? (E cea mai bunã
întrebare pentru a vã „vinde” profitabil, dar ºi ea cere o pregãtire minuþioasã din
timp).
8
9
Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul muncii Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
Care sînt aºteptãrile dvs. în legãturã cu aceastã funcþie? (Ar fi indicat
sã numiþi cel puþin trei poziþii).
De ce doriþi sã lucraþi la aceastã întreprindere? (Angajatorii care pun
asemenea întrebare, urmãresc douã scopuri: sã afle cum aþi îndeplinit „tema de
acasã”, colectînd ºi analizînd informaþia despre întreprinderea lor ºi de ce,
cãutîndu-vã de lucru, aþi optat pentru întreprinderea datã (subînþelegînd alte
cauze, în afarã de angajare). Rãspunzînd la întrebare, puneþi accentul sau pe
Relataþi, în primul rînd, calitãþile utile în procesul executãrii muncii respective.
De pildã, dacã sînteþi la curent cu faptul cã la momentul actual compania trece
printr-o perioadã de crizã, iar una dintre prioritãþile dvs. e capacitatea de a lucra în
condiþii de stres, menþionaþi în primul rînd aceastã calitate, chiar dacã vi se pare cã
talentul dvs. de organizator e dezvoltat tot atît de bine. Se recomandã sã evitaþi
subaprecierea laturilor tari, despre care n-aþi dori sã vorbiþi din teama de a nu
pãrea lãudãros. Lãsaþi la o parte orice modestie falsã.
întreprindere, sau pe locul de lucru care vã intereseazã. De regulã, rãspunsurile la
aceastã întrebare produc o impresie bunã dacã încep cu cuvintele: „Judecînd
dupã cele auzite (vãzute)
”.
Se recomandã sã evitaþi referinþele bombastice,
elogioase despre companie, la fel ca ºi cuvintele care nu au nici o greutate:
Care sînt principale defecte ale dvs.? (În nici un caz nu rãspundeþi cinstit
la aceastã întrebare). Rãspunsul trebuie formulat astfel, încît sã vã mãreascã
ºansele, de pildã: „Eu nicidecum nu mã pot relaxa, cînd sînt ocupat(ã) cu un lucru
important”. Demonstraþi cã defectele dvs. sînt o completare a calitãþilor dvs.
„super” etc.).
Pe ce salariu contaþi?
(E mai bine sã vã eschivaþi sã daþi un rãspuns,
Prin ce aþi putea sã ne fiþi de folos? (E o variantã a unei alte întrebãri: „De
ce ar trebui sã vã angajãm anume pe dvs.?” Capacitatea dvs. de a da un rãspuns
reuºit depinde de faptul pe cît de bine sînteþi informat despre necesitãþile
companiei).
spunînd cã nu consideraþi salariul o chestiune ce trebuie discutatã în primul rînd).
Dacã, totuºi, sînteþi nevoit sã numiþi suma, atunci numiþi o cifrã cu puþin mai mare
decît cea medie, subliniind totodatã cã speraþi sã fiþi remunerat la un nivel ce nu va
fi
mai mic decît cel de pe piaþa muncii. Se recomandã sã evitaþi discuþiile detaliate
remunerãrii muncii dvs. înainte de a vi se oferi posibilitatea de a descrie ce puteþi
propune companiei, precum ºi declaraþiile precum cã salariul pentru dvs. „nu
conteazã”.
a
De ce aþi pãrãsit ultimul loc de muncã? (Nu trebuie sã vorbiþi despre
conflicte, dacã au fost. Nu vorbiþi în termeni negativi despre fostul ºef. Dacã,
totuºi, discuþia a pornit pe acest fãgaº, nu intraþi în amãnunte, explicaþi cã plecarea
fost legatã de circumstanþe ieºite din comun, remarcaþi tot ce a fost bun la locul
precedent de muncã: experienþã, deprinderi etc.).
a
Gãsiþi uºor limbaj comun cu alþii? (E o variantã a unei alte întrebãri:
„Cum credeþi, sînteþi capabil sã lucraþi în echipã?”). Sigur cã da! În actualele
condiþii în care activeazã antreprenoriatul lucrul în echipã este inevitabil. Dar fiþi
pregãtit pentru a explica rãspunsul, dacã angajatorul va cere sã determinaþi ce
înþelegeþi prin „lucrul în echipã”. Se recomandã sã evitaþi rãspunsurile evazive, de
pildã: „Depinde de situaþie”.
Ce ºtiþi despre compania (firma) noastrã? E doar spre binele dvs. dacã
rãspundeþi: „Destul de multe”. Rãspunsul dvs. la o astfel de întrebare e o ºansã de
În caz dacã vã angajãm la aceastã funcþie, cînd veþi putea începe
lucrul? Aceastã întrebare, aidoma unei melodii plãcute, mîngîie auzul majoritãþii
candidaþilor, deoarece indicã faptul cã aproape aþi susþinut interviul. Însã aceasta
nu e o întrebare pur practicã - posibil, interlocutorul vrea sã afle în ce mãsurã vã
conformaþi regulilor etice în ceea ce priveºte înºtiinþarea actualului angajator
despre concedierea dvs. (dar dacã sînteþi deocamdatã neangajat, atunci pe cît de
mare vã este dorinþa de a reveni la activitatea de muncã). Se recomandã a evita
rãspunsul care ar da de înþeles cã nu ardeþi de nerãbdare de a intra în noua funcþie
chiar de mîine. E mai bine sã comunicaþi cã intenþionaþi sã-l puneþi la curent pe
actualul angajator despre concedierea dvs. ºi de aceea veþi putea începe lucrul
peste cel puþin douã sãptãmîni.
verifica dacã intenþiile dvs. sînt serioase. ªi aici vi se oferã o posibilitate (apropo,
importantã) de a arãta cã nu numai aþi adunat o sumedenie de fapte, dar ºi aþi
adoptat o abordare analiticã a problemelor cu care se confruntã compania în
prezent. Se recomandã sã cunoaºteþi cît mai multe despre companie.
a
Ce întrebãri aþi vrea sã ne adresaþi? (Aceastã întrebare poate fi pusã chiar
la începutul discuþiei ºi numai o pregãtire din timp v-ar ajuta sã vã orientaþi
corect).
Care sînt principalele calitãþi ale dvs.?
(Mulþi candidaþi rãspund
incorect, remarcînd atuurile care nu au o atribuþie directã la funcþia propusã ori
Succese la interviu!
situaþia curentã a companiei).
10
11
Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul muncii Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
Sfaturi ºi tehnici de ordin general
Este foarte important sã faceþi o impresie bunã. De aceea, vã propunem câteva
sfaturi:
1. Nu veniþi cu mai mult de 10 minute înainte. Ideal ar fi sã sosiþi doar cu cîteva
minute înainte, timp în care sã vã destindeþi citindu-vã notiþele sau documentaþia
referitoare la post.
2. Fiþi amabil cu toatã lumea, pãstrînd în acelaºi timp o atitudine profesionalã.
3. Salutaþi-l pe interlocutorul dvs. ºi prezentaþi-vã. Daþi mâna cu el dacã vã întinde
mâna. Lasaþi-l pe interlocutorul dvs. sã conducã conversaþia, nu vã îndepãrtaþi de
subiect ºi cereþi precizãri dacã este cazul.
4. Fiþi atent, entuziast ºi priviþi-l pe interlocutorul dvs. în ochi. Nu îi evitaþi privirea.
5. Cînd sînteþi întrebat dacã aveþi ºi dvs. întrebãri, formulaþi pe scurt cîteva întrebãri
Atrageþi atenþie la încãlþãminte. Vã sfãtuim sã vã deziceþi de pantofi cu tocuri
prea înalte.
Dacã aveþi pãrul lung, în nici un caz nu-l lãsaþi sã cadã liber pe spate! Coafura
trebuie sã fie simplã, îngrijitã. Iar în cazul unei tunsuri scurte, n-ar trebui sã se
creeze impresia cã aþi fost adineaori la frizerie. Aveþi grijã sã vã faceþi coafura din
timp.
Adunaþi toate documentele într-o mapã, pe care o puneþi în servietã sau
geantã (e de dorit din piele ºi cu un numãr minim de piese metalice). Nu puneþi
pe dvs. bijuterii ºi podoabe. Cu excepþia verighetei, se admite cel mult un inel mic
de aur. Ceasul trebuie sã fie plat, cu cureluºã din piele.
Pregãtindu-vã pentru convorbire, faceþi un machiaj discret. Pentru o
întrevedere oficialã nu se recomandã sã folosiþi un parfum prea puternic.
discrete. Arãtaþi-vã plin de entuziasm atunci cînd vorbiþi despre interesul pe care îl
manifestaþi atît pentru post, cît ºi pentru întreprindere în general.
20 de cauze care explicã de ce n-aþi obþinut postul
6. Arãtaþi-i interlocutorului dvs. cã apreciaþi aceastã posibilitate ºi mulþumiþi-i cã v-a
primit.
1. Aspect exterior jalnic.
2. Maniere de atotºtiutor.
7. Obþineþi confirmarea datei la care vi se va comunica decizia finalã. Dacã nu vi se
comunicã o datã fixã, anunþaþi cã veþi reveni cu un telefon. Daþi mîna cu
interlocutorul dvs. dacã este cazul ºi luaþi-vã la revedere.
3. Incapacitatea de a vã exprima: vocea slabã, dicþia proastã, greºeli
gramaticale, expresii argotice.
4. Lipsa unui plan al carierei: nu aveþi scopuri ºi sarcini concrete.
5. Insuficientã sinceritate ºi cumpãtare.
6. Lipsa interesului ºi entuziasmului.
7. Imposibilitatea de participare în activitãþi desfãºurate peste program.
8. Mania banilor: interesul exclusiv pentru salarizare înaltã.
Aspectul exterior
“Ce hainã voi îmbrãca?” - este prima întrebare care va
apãrea imediat dupã invitaþia la întrevedere. Îmbrãcãmintea
dvs. va depinde în mare mãsurã de sfera de activitate a firmei,
funcþia la care sînteþi invitatã, persoanele care vor susþine
convorbirea. În acest caz cel mai potrivit ar fi sã alegeþi un
costum de lucru de culori moi, pastelate. E riscant sã îmbrãcaþi
ceva în culori aprinse (mai ales roºu). Mai bine o fustã decît
pantaloni. Lungimea fustei se va încadra în intervalul dintre „o
palmã mai jos de genunchi” ºi „o palmã deasupra meriºorului”
(mãsurãrile se fac stînd în picioare). Toatã îmbrãcãmintea
trebuie sã fie îngrijitã, curatã ºi cãlcatã.
9. Spor mic la învãþãturã.
10. Nedorinþa de a începe carierea de la funcþii inferioare: vã doriþi multe ºi
cît mai curînd.
11. Insuficienþã de tact.
12. Insuficienþã de politeþe.
13. Referinþe negative la adresa foºtilor angajatori.
14. Abilitate insuficientã de orientare în societate.
15. Nedorinþã vizibilã de a învãþa.
16. Nehotãrîre.
17. Viaþã familialã nereuºitã.
18. Lipsa simþului umorului.
19. Incapacitate de a accepta criticile.
20. Întîrziere la interviu fãrã motiv întemeiat.
12
13
Noi Perspective pentru Femei Angajarea în cîmpul muncii Aceºti 10 paºi ai Planului de Cãutare
Noi Perspective pentru Femei
Angajarea în cîmpul muncii
Aceºti 10 paºi ai Planului de Cãutare a Serviciului te ajutã sã fii
organizat ºi efectiv în cãutarea unui loc de muncã. Te face sã te simþi
mai responsabil pentru viaþa ta!
1. Decide ce tipuri ºi stiluri de muncã te intereseazã.
2. Pregãteºte-þi rezumatul.
3. Pãstreazã toate documentele într-un Dosar de Angajare.
Proiectul
4. Înregistreazã-te la toate agenþiile de angajare posibile.
5. Stabileºte zonele geografice unde ai prefera sã lucrezi.
“ Noi Perspective pentru Femei ”
6. Urmãreºte anunþurile publicitare.
7. Utilizeazã reþeaua ta de contacte.
8. Mergi direct la locul de muncã ºi contacteazã potenþiali
patroni.
9.
Cautã oportunitãþi pentru experienþa ta de muncã.
10.
Pregãteºte-þi Dosarul de Angajare.
Pentru informaþii suplimentare
Ar fi bine sã-þi revezi permanent ºi sã modifici, dupã împrejurãri,
Planul tãu de Cãutare a Serviciului.
contactaþi Coordonatorul Programului
Dezvoltarea Posibilitãþilor Economice
Proiectul Noi Perspective pentru Femei, implimentat în RM de Winrock International cu
suportul financiar acordat de Agenþia SUA pentru Dezvoltarea Internaþionalã (USAID),
creeazã oportunitãþi pentru un viitor mai bun femeilor de vîrsta 16-24 ani prin programe de
dezvoltare a posibilitãþilor economice, de prevenire a situaþiilor de crizã ºi o reþea complexã
de servicii de asistenþã prin intermediul Centrelor Regionale de Susþinere.
Dezvoltarea posibilitãþilor de angajare în cîmpul muncii ºi posibilitãþilor de
afaceri
Obiectiv: Îmbunãtãþirea abilitãþilor femeilor tinere din localitãþi rurale de a se încadra în
cîmpul muncii ºi/sau de a iniþia afaceri proprii ca alternativã pentru plecarea peste hotare.
Instruire în domeniul antreprenoriatului ºi angajãrii în cîmpul muncii
Republica Moldova
Chiºinãu, MD-2001
bd. ªtefan cel Mare ºi Sfînt, 65, of. 603
Tel.: (0 22) 27 12 90
Fax: (0 22) 27 24 89
sshuleansky@winrock.org.md
www.winrock.org.md
- Training de Leadership pentru angajare în cîmpul muncii
- Training de Leadership pentru antreprenoriat
- Training „Pot sã fiu antreprenor?”
- Training „Sînt eu antreprenor?”
- Programe de mentoring ºi stagieri profesional
- Consultaþii individuale în domeniul creãrii propriei afaceri
- Consultaþii mobile în domeniul angajãrii în cîmpul muncii
Toate serviciile sînt gratuite.
14