Sunteți pe pagina 1din 3

GARDA FINANCIARA

Anexa nr.1
Ex. ..
Pag. 1

PROCES-VERBAL Seria E nr. 0153271


de constatare si sanctionare a contraventiilor
Incheiat in .. ziua luna . anul ..
Subsemnatii,
.
cu
functia de .., in temeiul Legii nr. 30/1991 si in baza legitimatiilor nr.
., eliberate de Garda Financiara, in urma controlului efectuat in ziua . luna anul
..
ora
.
la
.......................................... din ..
str. .................................................nr..sect/jud...am
constatat
urmatoarele*:1..

2.

3.

.
Faptele de mai sus constituie contraventii prevazute la*: 1. art. .. din .. 2. art.
din 3. art. .......................... din ..
De
savarsirea
acestor
fapte
se
face
vinovat
contravenientul**
.................................................................

.
Nume/Prenume:
..
fiul (fiica) lui .. si al, in varsta de .. ani; ocupatia
.,
locul
de
munca

domiciliat(a)
in
.., str. nr. ......., bl. , sc. .,
ap. , judet/sector .; legitimat(a) cu seria nr eliberat(a) de
la data CNP ..
Fata de contraventiile constatate se aplica urmatoarele sanctiuni*:
A. Contravenientul . se amendeaza cu 1. .. lei cf.
art. din .. 2. lei cf. art. din .. 3.
lei cf. art. din .. in suma totala de .. lei.
Pentru contravenient cetatean strain sau cetatean roman cu domiciliul in strainatate se completeaza: pasaport seria
.. nr. .., statul emitent .. data eliberarii .
Tichet de inscriere a contraventiilor seria nr
Pentru contravenient minor cetatean strain sau cetatean roman cu domiciliul in strainatate se adauga domiciliul parintilor
sau al altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia carora li se vor preciza datele de identitate
.......................................................................................................................................
......
COMISARI,
CONTRAVENIENT,

...

...

MARTORI,
..
..
*in cazul in care spatiul alocat este insuficient, se continua scrierea separat in trei exemplare semnate de toate partile, pe fiecare
pagina, aceasta constituind anexa, parte integranta a prezentului process-verbal.
** Pentru contravenient persoana juridica se vor trece denumirea si sediul social, nr. de inmatriculare in Registrul Comertului si
codul fiscal ale acestuia, precum si datele complete de identificare ale persoanei care o reprezinta.

Pag. 2
Amenda a fost achitata cu foaia de varsamant/chitanta, seria ., nr. ..,
data..
Amenda
se
va
achita
in
contul
nr.
,
deschis
la
In conformitate cu art. 28 O.G. nr. 2/2001, aprobata prin Legea nr. 180/2002 .. contravenientul
poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore jumatate din minimul amenzii, respective suma de
lei, iar chitanta se va depune sau se va transmite prin posta recomandat in termenul aratat la
sediul Garzii Financiare din . str. . nr.
In situatia in care contravenientul nu va achita in termen de zile de la data comunicarii procesuluiverbal, se va proceda in conditiile legii la ..
B. In conformitate cu art. .. din se confisca de la contravenient urmatoarele
bunuri:
Pentru
fapta
de
la
pct.
*:

.
Precizari
cu
privire
la
masuri
de
conservare
sau
valorificare:
..

.
Bunurile
confiscate
sunt
in
proprietatea**:
..

.
C.
Alte
mentiuni:
Contravenientul
nu
a
formulat/
a
formulat
obiectiuni:
.

.
In conformitate cu art. 31 din O.G. nr. 2/2001, aprobata prin Legea nr. 180/2002, ., impotriva
prezentului proces-verbal care tine loc si de instiintare de plata se poate face plangere in termen de 15 zile de la data
inmanarii sau comunicarii. Plangerea va fi insotita de copia procesului-verbal si se va depune la Garda Financiara
.
Intocmit in 3 exemplare, din care o copie s-a inmanat azi .. / sau se va comunica
contravenientului in cel mult o luna de la data incheierii.

COMISARI,
..
..
..

MARTORI,
CONTRAVENIENT,
.
.
.

.
.
MARTORI (date complete privind identitatea acestora)

.
........DOVADA
Bunurile aratate in prezentul process-verbal au fost predate la data de dlui(dnei)
.. avand functia de la .. cu
sediul in
PREDATOR, .
PRIMITOR, ..

...

*in cazul in care spatiul alocat este insuficient, se continua scrierea separat in trei exemplare semnate de toate partile, pe fiecare
pagina, aceasta constituind anexa, parte integranta a prezentului process-verbal.
** daca bunurile nu apartin contravenientului se vor mentiona, daca este posibil, datele de identificare ale proprietarului sau se
vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibila.