Sunteți pe pagina 1din 15

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII INSPECIA JUDICIAR

GHID DE ORIENTARE PENTRU PERSOANELE INTERESATE S SESIZEZE COMISIILE DE DISCIPLIN

(GHID II)

BUCURETI 2006

1. STRUCTURA COMISIILOR DE DISCIPLIN Potrivit art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii repu!li"at# $a"%iunea dis"iplinar# se e&er"it# de "o'isiile de dis"iplin# ale Consiliului Superior al Magistraturii (or'ate din un 'e'!ru al Se"%iei pentru )ude"#tori *i 2 inspe"tori ai Servi"iului de inspe"%ie )udi"iar# pentru )ude"#tori *i respe"tiv un 'e'!ru al Se"%iei pentru pro"urori *i 2 inspe"tori ai Servi"iului de inspe"%ie )udi"iar# pentru pro"urori+. ,lineatul 2 al a"eluia*i arti"ol prevede "# $se"%ia pentru )ude"#tori *i se"%ia pentru pro"urori ale Consiliului Superior al Magistraturii nu'es" -n (ie"are an 'e'!rii "o'isiilor prev#.ute la alin. (1). /n "o'isiile de dis"iplin# nu pot (i nu'i%i doi ani "onse"utiv a"eia*i 'e'!ri.+ Me'!rii de drept pre"u' *i pre*edintele *i vi"epre*edintele Consiliului Superior al Magistraturii nu pot (i nu'i%i -n "o'isiile de dis"iplin#+. Con(or' art. 20 alin. 2 din 1egula'entul de organi.are *i (un"%ionare a Consiliului Superior al Magistraturii anual se dese'nea.# *i 'e'!rii suplean%i ai "o'isiilor de dis"iplin#. 2in "on%inutul te&telor legale 'ai sus enun%ate re.ult# "# e&ist# dou# "o'isii de dis"iplin# respe"tiv "o'isia de dis"iplin# pentru )ude"#tori *i "o'isia de dis"iplin# pentru pro"urori. /n "a.ul unor a!ateri dis"iplinare s#v3r*ite de )ude"#tori sau dup# "a. pro"urori titularul a"%iunii dis"iplinare este "o'isia de dis"iplin# pentru )ude"#tori sau pro"urori -n (un"%ie de "alitatea persoanei "are a s#v3r*it a!aterea dis"iplinar#.

Legea nu "uprinde prevederi re(eritoare la statutul *i la (un"%ionarea "o'isiilor de dis"iplin# din "adrul Consiliului Superior al Magistraturii. Singurele 'en%iuni sunt "ele re(eritoare la "o'ponen%a *i atri!u%iile "o'isiilor de dis"iplin#. 2in interpretarea dispo.i%iilor "uprinse -n Legea nr. 317/2004 privind Consiliului Superior al Magistraturii repu!li"at# re.ult# "# "o'isiile de dis"iplin# sunt independente de 4nspe"%ia 5udi"iar# a Consiliului Superior al Magistraturii sunt organe deli!erative *i se -ntrunes" ad67o" ori de "3te ori sunt sesi.ate -n leg#tur# "u a!aterile dis"iplinare ale )ude"#torilor *i pro"urorilor. S6a avut -n vedere "a titularul a"%iunii dis"iplinare s# (ie un organis' "are s# se !u"ure de independen%# deplin# ast(el -n"3t s# nu e&iste ni"i un (el de suspi"iune "u privire la re.ultatul deli!er#rii 'e'!rilor "o'isiilor -n "a.ul sesi.#rilor privind eventuale a!ateri dis"iplinare s#v3r*ite de )ude"#tori sau pro"urori. 2. ROLUL COMISIILOR DE DISCIPLIN Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii repu!li"at# prevede -n te&te de lege distin"te "are regle'entea.# *i alte aspe"te "are sunt atri!u%iile "o'isiilor de dis"iplin#. ,tri!u%iile "on(erite de lege "o'isiilor de dis"iplin# -ns"rise la pun"tul 7 din pre.entul 87id eviden%ia.# rolul "o'isiilor de dis"iplin# anu'e a"ela de a preveni s#v3r*irea unor a!ateri dis"iplinare de "#tre )ude"#tori *i pro"urori prin sta!ilirea unor (apte *i -'pre)ur#ri "a (iind sau nu "o'pati!ile "u standardele de "onduit# ale unui 'agistrat.

3. CINE POATE SESIZA COMISIILE DE DISCIPLIN ,"est r#spuns este dat de ur'#torul te&t de lege9 Potrivit art. 45 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii repu!li"at# $"o'isiile de dis"iplin# pot (i sesi.ate -n leg#tur# "u a!aterile dis"iplinare ale )ude"#torilor *i pro"urorilor ".$%$,/. ,lineatul (5) al a"eluia*i arti"ol prevede "# $ori"e sesi.are privind a"tivitatea ne"orespun.#toare a )ude"#torilor *i pro"urorilor gre*it -ndreptat# la instan%e sau par"7ete ori la alte autorit#%i vor (i -naintate "o'isiilor de dis"iplin# ale Consiliului -n ter'en de 5 .ile de la -nregistrare+. Sesi.#rile privind s#v3r*irea de "#tre )ude"#tori sau pro"urori a unor a!ateri dis"iplinare se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii sau dire"t C"0$'$$1"# ! $'%$&1$)*2 ast(el -n"3t a"estea pot (i adresate pre*edintelui vi"epre*edintelui se"retarului general et". ur'3nd "a dup# anali.a "on%inutului s# (ie -naintate "o'isiilor de dis"iplin#. A34) 5) 3! !#! +!#0!),1 &#!3*-,+ ! 1!6!2 5) $)+!#$"#,1 %"0$'$$1"# ! %*#,$( +#!7,$! !.!%+,(+! 3!#$.$%*#$1!2 (# .$ ,+$1 %(2 5) %(-,1 5) %(#! '!'$-(#!( 3$-!(-* ('&!%+! ! %"0&!+!)8( $'%$&1$)*2 +$+,1(#,1 '!'$-*#$$ '* .(%* (%!('+* &#!%$-(#! '(, '* '! ( #!'!-! $#!%+ %"0$'$$1"# ! $'%$&1$)*. Potrivit dispo.i%iilor legale -n vigoare se'nalarea -n sine a (aptei "onsiderat# a!atere dis"iplinar# "onstituie a"tul de "onstatare a a"esteia iar ter'enul de sesi.are "u privire la a!aterea dis"iplinar# ! "#$%! &!#'"()* $)+!#!'(+* '(, '! &"+ '!'$-( $)

"urge de la data "3nd a"est a"t a (ost -nregistrat la Consiliul Superior al Magistraturii. /n "a.ul a!aterilor dis"iplinare s#v3r*ite de 'e'!rii Consiliului Superior al Magistraturii 317/2004 privind Consiliul potrivit art.53 alin. (2) din Legea nr. Superior al Magistraturii repu!li"at#

$ori"e persoan# poate sesi.a Consiliul Superior al Magistraturii dire"t sau prin "ondu"#torii instan%elor ori ai par"7etelor -n leg#tur# "u a"tivitatea sau "onduita ne"orespun.#toare a unui 'e'!ru ales al a"estuia -n"#l"area o!liga%iilor pro(esionale ori s#v3r*irea de "#tre a"esta a unor a!ateri dis"iplinare+. 9. OBIECTUL SESIZRII 2in "on%inutul te&telor de lege 'ai sus "itate re.ult# "# sesi.area adresat# "o'isiilor de dis"iplin# tre!uie s# se re(ere la aspe"te din a"tivitatea sau "onduita )ude"#torului sau pro"urorului la -n"#l"area de "#tre a"e*tia a o!liga%iilor pro(esionale -n raporturile "u )usti%ia!ilii ori s#v3r*irea unor a!ateri dis"iplinare prin "onduita a"estora -n so"ietate. Potrivit art. 0: )ude"#torilor *i pro"urorilor din Legea nr. 303/2004 privind statutul repu!li"at# $)ude"#torii *i pro"urorii

r#spund dis"iplinar pentru a!aterile de la -ndatoririle de servi"iu pre"u' *i pentru (aptele "are a(e"tea.# prestigiul )usti%iei. 1#spunderea dis"iplinar# a )ude"#torilor *i pro"urorilor 'ilitari poate (i anga)at# nu'ai potrivit dispo.i%iilor legii+. ,rti"olul 00 din a"eea*i lege enu'er# a!aterile dis"iplinare iar arti"olul 100 din a"eea*i lege prevede san"%iunile dis"iplinare "are

se pot apli"a )ude"#torilor *i pro"urorilor "a ur'are a s#v3r*irii vreunei a!ateri dis"iplinare. ,"este san"%iuni arat# art. 101 din lege se apli"# de se"%iile Consiliului Superior al Magistraturii -n "ondi%iile legii sale organi"e. Potrivit art. 00 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 prind statutul )ude"#torilor *i pro"urorilor "onstituie a!ateri dis"iplinare9 a) -n"#l"area prevederilor legale re(eritoare la de"lara%iile de avere de"lara%iile de interese in"o'pati!ilit#%i *i interdi"%ii privind )ude"#torii *i pro"urorii; !) interven%iile pentru solu%ionarea unor "ereri pretinderea sau a""eptarea re.olv#rii intereselor personale sau ale 'e'!rilor (a'iliei ori ale altor persoane alt(el de"3t -n li'ita "adrului legal regle'entat pentru to%i "et#%enii pre"u' *i i'i&tiunea -n a"tivitatea altui )ude"#tor sau pro"uror; ") des(#*urarea de a"tivit#%i pu!li"e "u "ara"ter politi" sau 'ani(estarea "onvingerilor politi"e -n e&er"itarea atri!u%iilor de servi"iu; d) nerespe"tarea se"retului deli!er#rii sau a "on(iden%ialit#%ii lu"r#rilor "are au a"est "ara"ter; e) nerespe"tarea -n 'od repetat *i din 'otive i'puta!ile a dispo.i%iilor legale privitoare la solu%ionarea "u "eleritate a "au.elor; () re(u.ul ne)usti(i"at de a pri'i la dosar "ererile "on"lu.iile 'e'oriile sau a"tele depuse de p#r%ile din pro"es; g) re(u.ul ne)usti(i"at de a -ndeplini o -ndatorire de servi"iu; 7) e&er"itarea (un"%iei "u rea6"redin%# sau grav# negli)en%# da"# (apta nu "onstituie in(ra"%iune; i) e(e"tuarea "u -nt3r.iere a lu"r#rilor din 'otive i'puta!ile;

)) a!sen%ele ne'otivate de la servi"iu -n 'od repetat; <) atitudinea nede'n# -n ti'pul e&er"it#rii atri!u%iilor de servi"iu (a%# de "olegi avo"a%i e&per%i 'artori sau )usti%ia!ili; l) ne-ndeplinirea o!liga%iei privind trans(erarea nor'ei de !a.# la instan%a sau par"7etul la "are (un"%ionea.#; ') nerespe"tarea dispo.i%iilor privind distri!uirea aleatorie a "au.elor; n) parti"iparea dire"t# sau prin persoane interpuse la )o"urile de tip pira'idal )o"uri de noro" sau siste'e de investi%ii pentru "are nu este asigurat# transparen%a (ondurilor -n "ondi%iile legii. Prin sesi.area adresat# "o'isiilor de dis"iplin# nu se poate pune -n ni"i un "a. -n dis"u%ie legalitatea 7ot#r3rilor )ude"#tore*ti sau a solu%iilor adoptate de pro"uror "o'isiile de dis"iplin# ne(iind instan%e de )ude"at#. C3t prive*te r#spunderea dis"iplinar# a 'e'!rilor Consiliului Superior al Magistraturii a"easta poate interveni -n "a.ul s#v3r*irii de "#tre 'e'!rii a uneia dintre (aptele prev#.ute de art. 00 din Legea nr. 303/2004 privind statutul )ude"#torilor *i pro"urorilor repu!li"at# "are san"%ionea.# la (el "a -n "a.ul )ude"#torilor *i pro"urorilor "onduita ne"orespun.#toare *i -n"#l"area -ndatoririlor de "#tre 'e'!rul Consiliului Superior al Magistraturii -n -ndeplinirea a"tivit#%ii pro(esionale. Pentru situa%ia -n "are 'e'!rul Consiliului nu -*i -ndepline*te sau -ndepline*te ne"orespun.#tor atri!u%iile "e6i revin -n "alitatea de 'e'!ru al Consiliului Superior al Magistraturii legiuitorul prin art. 52 alin.(1) din lege a instituit '#sura revo"#rii din (un"%ia de 'e'!ru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.

,st(el potrivit art. 52 alin.(1) din Legea nr.317/2004 privind Consiliului Superior al Magistraturii repu!li"at# revo"area din (un"%ia de 'e'!ru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de pre*edintele sau vi"epre*edintele Consiliului ori de o trei'e din 'e'!ri -n situa%ia -n "are persoana -n "au.# nu 'ai -ndepline*te "ondi%iile legale pentru a (i 'e'!ru ales al Consiliului Superior al Magistraturii -n "a.ul ne-ndeplinirii sau -ndeplinirii ne"orespun.#toare a atri!u%iilor -n "adrul Consiliului Superior al Magistraturii sau -n "a.ul apli"#rii ori"#rei san"%iuni dis"iplinare.

:. ;ORMA SESIZRII Legea nu prevede un tipi.at sau (or'ular pentru "a.ul -n "are o persoan# dore*te s# se adrese.e "o'isiilor de dis"iplin# "u privire la aspe"te din a"tivitatea )ude"#torilor sau pro"urorilor. /ns# "7iar *i -n a"este "ondi%ii sesi.#rile -n "on%inutul lor tre!uie s# se re(ere %1(# <$ %")%#!+ la aspe"tele pe "are le "onsider# "# se i'pun a (i (#"ute "unos"ute "o'isiilor de dis"iplin# *i "are sunt pre.entate la pun"tul 4 din pre.entul 87id. 2e ase'enea sesi.#rile prin 'odul de adresare tre!uie s# respe"te drepturile *i li!ert#%ilor "elorlalte persoane. ,"easta repre.int# de (apt o -ndatorire (unda'ental# a ori"#rui "et#%ean "onsa"rat# de Constitu%ia 1o'3niei "are -n art. 57 prevede "# =%!+*8!)$$ #"04)$2 %!+*8!)$$ '+#*$)$ <$ (&(+#$-$$ +#!7,$! '*><$ !?!#%$+! #!&+,#$1! <$ 1$7!#+*8$1! %")'+$+,8$")(1! %, 7,)*>%#! $)8*2 .*#* '* 5)%(1%! #!&+,#$1! <$ 1$7!#+*8$1! %!1"#1(18$./

=u -n ulti'ul r3nd sesi.#rile tre!uie s# "on%in# date de identi(i"are a persoanei "are o (or'ulea.# (nu'e prenu'e adresa "o'plet#) "3t *i se'n#tura a"esteia. /n "a. "ontrar "on(or' dispo.i%iilor art. 7 din >.?.8 nr. 27/2002 privind regle'entarea a"tivit#%ii de solu%ionare a peti%iilor apro!at# prin Legea nr. 233/2002 sesi.area "are nu -ndepline*te a"este "ondi%ii se "lasea.# "eea "e presupune "# nu va (i luat# -n "onsiderare. /n "a.ul -n "are sesi.area se adresea.# prin e6'ail pe una din adresele de "onta"t ale Consiliului Superior al Magistraturii a"easta tre!uie s# "on%in# de ase'enea datele de identi(i"are ale persoanei (nu'e prenu'e adresa "o'plet#). A# .$ ,+$1 (%* '!'$-(#!( %, &#$3$#! 1( ('&!%+!1! 0($ ',' &#!%$-(+!2 (# 507#*%( ."#0( &#!-!)+(+* 5) ()!?( I. :. CINE E;ECTUEAZ @ERI;ICRILE ,v3nd -n vedere atri!u%iile 4nspe"%iei )udi"iare prev#.ute de art. 42 @ 45 din 1egula'entul de organi.are *i (un"%ionare a Consiliului Superior al Magistraturii prev#.ute -n 87idul nr. 1 -ntotdeauna veri(i"#rile preli'inare "3t *i "er"etarea preala!il# se e(e"tuea.# prin inspe"torii de la "ele dou# servi"ii de inspe"%ie )udi"iar# %in3nd "ont de institu%ia vi.at# (instan%# sau par"7et) *i de "alitatea persoanei "u privire la "are s6a (#"ut sesi.area ()ude"#tor sau pro"uror). ,"est (apt reiese din prevederile art. 4A alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii repu!li"at# potrivit "#rora "o'peten%a de e(e"tuare a "er"et#rii preala!ile revine inspe"torilor din "adrul Servi"iului de inspe"%ie )udi"iar# pentru

)ude"#tori respe"tiv din "adrul Servi"iului de inspe"%ie )udi"iar# pentru pro"urori. Beri(i"#rile sunt e(e"tuate de inspe"torii de la "ele dou# servi"ii de inspe"%ie )udi"iar# *i -n "a.ul -n "are -nainte de sesi.area se"%iei "o'isia de dis"iplin# "onstat# "# sunt ne"esare veri(i"#ri supli'entare @art. 4A alin. (5) din a"eea*i lege. 6. LIMITELE @ERI;ICRILOR Potrivit art. 4A alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii repu!li"at# $-n "adrul "er"et#rii preala!ile se sta!iles" (aptele *i ur'#rile a"estora -'pre)ur#rile -n "are au (ost s#v3r*ite pre"u' *i ori"e alte date "on"ludente din "are s# se poat# apre"ia asupra e&isten%ei sau ine&isten%ei vinov#%iei. ,s"ultarea "elui -n "au.# *i veri(i"area ap#r#rilor )ude"#torului sau pro"urorului "er"etat sunt o!ligatorii. 1e(u.ul )ude"#torului sau pro"urorului "er"etat de a (a"e de"lara%ii sau de a se pre.enta la "er"et#ri se "onstat# prin pro"es ver!al *i nu -'piedi"# -n"7eierea "er"et#rii. 5ude"#torul sau pro"urorul "er"etat are dreptul s# "unoas"# toate a"tele "er"et#rii *i s# soli"ite pro!e -n ap#rare+. Prin ur'are te&tul de lege prevede e&pres "are sunt li'itele veri(i"#rilor -n "a.ul e(e"tu#rii "er"et#rii preala!ile a )ude"#torului sau pro"urorului. Ci -n "a.ul -n "are se e(e"tuea.# veri(i"#ri preli'inare tre!uie respe"tate prin"ipiile "are guvernea.# a"tivitatea )ude"#torilor *i pro"urorilor *i "are nu pot -n ni"i un "a. s# (ie -n"#l"ate pe "alea unor veri(i"#ri de natur# ad'inistrativ#.

,"est (apt re.ult# "u "laritate din te&tele de lege enu'erate -n 87idul nr. 1 la pun"tul A. E'+! ."(#+! $0&"#+()+ ( '! #!8$)! %* %"0$'$$1! ! $'%$&1$)*2 &#$) 1"#2 ), &"+ &,)! 5) $'%,8$! '"1,8$$1! &#"),)8(+! &#$) A"+*#4#$ B, !%*+"#!<+$2 ), &"+ $).$#0( '"1,8$$1! ( "&+(+! 5)+#,%4+ ! &#"%,#"# <$ )$%$ ), 1! &"+ !?(0$)( ',7 ('&!%+,1 1!6(1$+*8$$ <$ +!0!$)$%$!$2 '>(# ( ,%! (+$)6!#! &#$)%$&$$1"# $) !&!) !)8!$ ),0($ 1!6$$ <$ (,+"#$+*8$$ ! 1,%#, B, !%*+"#$1"#2 ',&,)!#$$ 1"#

B, !%(+2 &#!%,0 <$ $) !&!) !)8!$ &#"%,#"#$1"#. C. COMPETENELE COMISIILOR DE DISCIPLIN Co'peten%ele "o'isiilor de dis"iplin# sunt date de atri!u%iile sta!ilite distin"t pentru "ele dou# "o'isii de dis"iplin# de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. ,st(el art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii repu!li"at# prevede "# $a"%iunea dis"iplinar# se e&er"it# de "o'isiile de dis"iplin# ale Consiliului Superior al Magistraturii...+. Con(or' art. 4A alin.(1) din a"eea*i lege $-n vederea e&er"it#rii a"%iunii dis"iplinare este o!ligatorie e(e"tuarea "er"et#rii preala!ile "are se dispune de titularul a"%iunii dis"iplinare+. Prin ur'are "o'isia de dis"iplin# dispune e(e"tuarea de veri(i"#ri ad'inistrative preli'inare "3nd datele "are i6au (ost aduse la "uno*tin%# nu sunt "o'plete dispune e(e"tuarea "er"et#rii inspe"tor sau din preala!ile da"# dup# veri(i"#rile e(e"tuate de la

'e'oriul "e i6a (ost adresat re.ult# date su(i"iente "are pot "ondu"e apre"ierea "# (aptele s#v3r*ite de )ude"#tor sau pro"uror

-ntrunes" ele'entele vreuneia dintre a!aterile dis"iplinare prev#.ute de lege iar ulterior pro'ovea.# a"%iunea dis"iplinar#.

D. SOLUIILE PE CARE LE POATE DISPUNE COMISIA DE DISCIPLIN ,"est r#spuns este dat de prevederile art. 45 alin. 1 *i ale art. 4A alin. 467 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii repu!li"at# din "are re.ult# "#9 ,nali.3nd re.ultatul "er"et#rii preala!ile "3nd apre"ia.# "# se i'pune "o'isia de dis"iplin# -n te'eiul art. 45 alin. (1) *i art. 4A alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii repu!li"at# poate pro'ova a"%iunea dis"iplinar# "a. -n "are sesi.ea.# se"%ia "orespun.#toare -n vederea solu%ion#rii a"esteia. /n situa%ia -n "are "o'isia de dis"iplin# apre"ia.# "# -n ur'a "er"et#rii preala!ile nu s6au "onturat ele'entele s#v3r*irii unei a!ateri dis"iplinare *i de"i a"%iunea dis"iplinar# nu se )usti(i"# -n "on(or'itate "u prevederile art. 4A alin. (A) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii "lasarea. E'+! ."(#+! $0&"#+()+ ! %,)"'%,+ %* (%8$,)!( $'%$&1$)(#* &"(+! .$ !?!#%$+(+* 5) +!#0!) '*34#<$#$$ (7(+!#$$ $'%$&1$)(#!. E. FNTOCMIREA I COMUNICAREA RSPUNSULUI ,t3t -n situa%ia -n "are "o'isia de dis"iplin# pro'ovea.# a"%iunea dis"iplinar# "3t *i atun"i "3nd dispune "lasarea lu"r#rii ! %!1 0,1+ ,) () ! 1( (+( repu!li"at# dispune

peti%ionarul este -n"uno*tiin%at despre solu%ia dispus# prin adres# -nto"'it# -n "on(or'itate "u dispo.i%iile >.?.8 nr. 27/2002 privind regle'entarea a"tivit#%ii de solu%ionare a peti%iilor apro!at# prin Legea nr. 233/2002. /n "eea "e prive*te "on%inutul "o'uni"#rii a"esta tre!uie s# "uprind# dire"%ia/servi"iul *i nu'#rul de -nregistrare al lu"r#rii la Consiliul Superior al Magistraturii data -nto"'irii r#spunsului *i se'n#tura "ondu"#torului ori persoanei -'puterni"ite de a"esta. 2e ase'enea veri(i"#rilor -n "on%inut se va (a"e re(erire la toate aspe"tele sesi.ate de peti%ionar "onstat#rile desprinse -n ur'a "on"lu.iile -n sensul "on(ir'#rii sau ne"on(ir'#rii aspe"telor se'nalate *i te'eiul legal.

ANEGA I COMISIA DE DISCIPLIN PENTRU JUDECTORIHPROCURORI S,7'!0)(+(HSu!se'natul............................................ do'i"iliat#/do'i"iliat -n lo"alitatea............ strada ....nr........ !lo"....... s"ar#..... eta).......... aparta'ent......... -n "alitate de ............... v# adu" la "uno*tin%# ur'#toarele aspe"te "onstatate -n a"tivitatea )ude"#torului/pro"urorului...........de la instan%a/par"7etul..........*i v# soli"it s# lua%i '#surile legale pentru san"%ionarea dis"iplinar# a a"estuia pentru a!aterea dis"iplinar# prev#.ut# de art. 00 alin. 1 lit............. din legea nr. 303/2004 privind statutul )ude"#torilor *i pro"urorilor repu!li"at# *i 'odi(i"at#. M"+$3!1! '!'$-*#$$ ',)+ ,#0*+"(#!1!I /n (apt la data de ........................

/n sus%inerea a(ir'a%iilor 'ele depun ur'#toarele -ns"risuri9................. ,' luat "ono*tin%# "# sesi.area 'ea nu poate privi legalitatea 7ot#r3rilor )ude"#tore*ti respe"tiv a solu%iilor pronun%ate de pro"uror. /'i asu' r#spunderea -n "ondi%iile legii privind veridi"itatea aspe"telor sesi.ate.

2ata9

Se'n#tura

2>M=?L?4 P1DCD24=ED ,L C>=S4L4?L?4 S?PD14>1 ,L M,84SE1,E?144

S-ar putea să vă placă și