HOTĂRÂRE nr.

749 din 24 iunie 2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor / programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, în conformitate cu art. 60 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. 1 alin. (3) şi cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. 24 din Legea consorţiilor universitare nr. 287/2004, precum şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor / programelor de studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare al acestora, precum şi numărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2
Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările / programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3
Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările / programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4
Se aprobă specializările / programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5
Se aprobă specializările / programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6
(1)Noile specializări autorizate să funcţioneze provizoriu prevăzute în prezenta hotărâre au dreptul să îşi desfăşoare activitatea începând cu anul I al anului universitar 2009-2010. (2)La specializările / programele de studii care nu se mai regăsesc în prezenta hotărâre nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2009-2010.

Art. 7
(1)Instituţiile de învăţământ superior acreditate prin lege pot organiza numai în locaţiile evaluate favorabil de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior şi confirmate prin hotărâri ale Guvernului, după caz, admiterea în învăţământul superior, procesul de învăţământ, examene de finalizare a studiilor, pot emite şi elibera diplome de licenţă şi alte documente şcolare, numai la specializările / programele de studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, separat pentru fiecare formă de învăţământ (zi, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă), aprobate prin hotărâri ale Guvernului, cu precizarea locaţiei. (2)Nerespectarea prevederilor alin. (1) conduce la nerecunoaşterea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a studiilor şi actelor de studii emise de aceste instituţii.

Art. 8
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările / programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 11 decembrie 2008.

Art. 9
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. -****PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, Ecaterina Andronescu Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Marian Sârbu

ANEXA Nr. 1: Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor / programelor de studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare al acestora, precum şi numărul de credite de studiu transferabile
A.Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora
Domenii fundamentale de ştiinţă, artă şi cultură Denumire Ştiinţe exacte Cod 010 Domeniul de studii universitare de licenţă Denumire Matematică Cod 010 Matematică Matematici aplicate Matematică informatică Fizică 020 Fizică Fizică medicală Biofizică Fizică informatică Chimie 030 Chimie Biochimie tehnologică Radiochimie Chimie informatică Informatică Ştiinţe ale naturii 020 Biologie Geografie 040 010 020 Informatică Informatică aplicată Biologie Biochimie Geografie Geografia turismului Cartografie Hidrologie şi meteorologie Planificare teritorială Geologie Ştiinţa mediului 030 040 Geologie Geochimie Chimia mediului Ecologie şi protecţia mediului Geografia mediului Specializări / Programe de studii Denumire Cod 010 020 030 010 020 030 040 010 020 030 040 010 020 010 020 010 020 030 040 050 010 020 010 020 030 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Nr. C.S.T.

Fizica mediului Ştiinţa mediului Ştiinţe umaniste 030 Filosofie Limbă şi literatură 010 020 Filosofie Limba şi literatura română*1) Limba şi literatura*2) Limba şi literatura modernă*3) Literatură universală şi comparată*1) Filologie clasică*4) Limbi moderne aplicate Istorie 030 040 Traducere şi interpretare Limbi moderne aplicate Istorie Arheologie Arhivistică Muzeologie Istoria artei Studii culturale 050 Etnologie Studii iudaice Studii americane Studii culturale Studii europene Teologie 040 Teologie 010 Teologie pastorală*5) Teologie didactică*5) Artă sacră Teologie asistenţă socială*5) Studii religioase Ştiinţe juridice 050 Drept 010 Drept Drept comunitar Ordine şi siguranţă publică Ştiinţe sociale şi politice 060 Sociologie Asistenţă socială Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe administrative 010 020 030 040 050 Sociologie Antropologie Asistenţă socială Ştiinţe politice Studii de securitate Relaţii internaţionale şi studii europene Administraţie publică Administraţie europeană Asistenţă managerială şi secretariat Poliţie comunitară Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)

040 050 010 010 020 030 040 050 010 020 010 020 030 040 050 010 020 030 040 050 010 020 030 040 050 010 020 030 010 020 010 010 020 010 010 020 030 040 050

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Ştiinţe ale comunicării

060

Jurnalism Comunicare şi relaţii publice Publicitate Biblioteconomie şi ştiinţa informării

010 020 030 040 010 020 030 010 020 010 020 030 040 050 060 010 010 020 030 040 050 060 070 010 010 020 030 010 020 030 010 020 010 010 020 030 010 020 010

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Ştiinţe ale educaţiei

070

Pedagogie Psihopedagogie specială Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Psihologie Ştiinţe economice 070 Economie

080 010

Psihologie Terapie ocupaţională Economie generală Economie agroalimentară Economia mediului Economie şi comunicare economică în afaceri Economie agroalimentară şi a mediului Economie generală şi comunicare economică

Finanţe Administrarea afacerilor

020 030

Finanţe şi bănci Administrarea afacerilor Economia firmei Economia comerţului, turismului şi serviciilor Merceologie şi managementul calităţii Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii

Contabilitate Cibernetică, statistică şi informatică economică

040 050

Contabilitate şi informatică de gestiune Cibernetică economică Informatică economică Statistică şi previziune economică

Economie şi afaceri internaţionale

060

Economie internaţională Afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale

Management Marketing Arte 080 Teatru

070 080 010

Management Managementul dezvoltării rurale durabile Marketing Artele spectacolului*6) Teatrologie*7) Scenografie

Cinematografie şi media Muzică

020 030

Cinematografie, fotografie, media*8) Filmologie Pedagogie muzicală

canto Interpretare muzicală .design textil Modă .metal Arte textile .Muzică religioasă Muzicologie Interpretare muzicală .instrumente Compoziţie muzicală Dirijat Artele spectacolului muzical Arte plastice.design vestimentar Scenografie şi eveniment artistic Design ambiental Artă monumentală Arhitectură şi urbanism 090 Arhitectură 010 Arhitectură Arhitectură de interior Design de produs Conservare şi restaurare de arhitectură Arhitectura peisajului Mobilier şi amenajări interioare Tehnologie arhitecturală Urbanism 020 Proiectare şi planificare urbană Urbanism şi administrarea teritoriului Amenajarea şi planificarea peisajului Educaţie fizică şi sport 100 Educaţie fizică şi sport 010 Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială Ştiinţe agricole şi silvice 110 Agronomie 010 Agricultură Ştiinţele solului Montanologie Protecţia plantelor Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară Horticultură 020 Horticultură Peisagistică 020 030 040 050 060 070 080 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 010 020 030 040 050 060 070 010 020 030 010 020 030 010 020 030 040 050 010 020 180 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 360 300 300 180 180 180 180 240 240 240 180 180 180 240 240 240 240 240 240 240 . decorative şi design 040 Arte plastice*9) Arte decorative Design Conservare şi restaurare Artă murală Pedagogia artelor plastice şi decorative Istoria şi teoria artei Ceramică .sticlă .

distrugeri şi mascare Inginerie geodezică 030 Măsurători terestre şi cadastru Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice Inginerie aerospaţială 040 Construcţii aerospaţiale Sisteme de propulsie Echipamente şi instalaţii de aviaţie Inginerie şi management aeronautic Aeronave şi motoare de aviaţie Navigaţie aeriană (Air Navigation) Inginerie chimică 050 Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului Chimia şi ingineria substanţelor organice. petrochimie şi carbochimie Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale Ştiinţa şi ingineria polimerilor Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice Inginerie chimică Controlul şi securitatea produselor alimentare Inginerie biochimică Ingineria fabricaţiei hârtiei Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori Tehnologie chimică textilă Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Prelucrarea petrolului şi petrochimie Extracte şi aditivi naturali alimentari .Silvicultură 030 Silvicultură Exploatări forestiere Cinegetică 010 020 030 010 020 010 020 010 020 030 040 010 020 010 020 010 020 030 040 050 060 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Zootehnie Biotehnologii Ştiinţe inginereşti 120 Calculatoare şi tehnologia informaţiei 040 050 010 Zootehnie Piscicultură şi acvacultură Inginerie genetică Biotehnologii*10) Calculatoare Tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională Ingineria informaţiei Inginerie genistică 020 Maşini şi utilaje de geniu Sisteme pentru baraje de mine.

muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare Muniţii. drumuri şi poduri Construcţii şi fortificaţii Amenajări şi construcţii hidrotehnice Construcţii miniere Inginerie sanitară şi protecţia mediului Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Inginerie civilă Inginerie urbană şi dezvoltare regională Infrastructura transporturilor metropolitane Ingineria instalaţiilor 070 Instalaţii pentru construcţii Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei Instalaţii pentru construcţii . industriale şi agricole Căi ferate. aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului Sisteme integrate de armament şi muniţie Inginerie electrică 090 Sisteme electrice Electronică de putere şi acţionări electrice Electrotehnică Instrumentaţie şi achiziţii de date Electromecanică Inginerie electrică şi calculatoare Inginerie electronică şi telecomunicaţii 100 Electronică aplicată Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Reţele şi software de telecomunicaţii Microelectronică. explozivi şi pulberi Armament. rachete. optoelectronică şi nanotehnologii Telecomenzi şi electronică în transporturi Echipamente şi sisteme electronice militare Transmisiuni Inginerie energetică 110 Ingineria sistemelor electroenergetice Hidroenergetică Termoenergetică Energetică industrială Energetică şi tehnologii nucleare Managementul energiei Inginerie geologică 120 Inginerie geologică 150 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 010 020 030 010 020 030 040 010 020 030 040 050 060 010 020 030 040 050 060 070 010 020 030 040 050 060 010 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 . rachete şi muniţii 080 Armament.Chimie militară Inginerie civilă 060 Construcţii civile.pompieri Inginerie de armament. rachete.

automobile şi tractoare Ingineria materialelor 170 Ştiinţa materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice Ingineria procesării materialelor Inginerie mecanică 180 Sisteme şi echipamente termice Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice Mecanică fină şi nanotehnologii Maşini şi echipamente miniere Inginerie mecanică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Utilaje petroliere şi petrochimice Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor 020 030 040 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 010 020 010 020 030 040 010 020 030 040 050 010 020 030 010 020 030 040 050 060 070 080 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 .Geologia resurselor miniere Geologia resurselor petroliere Geofizică Inginerie industrială 130 Tehnologia construcţiilor de maşini Maşini-unelte şi sisteme de producţie Ingineria sudării Design industrial Ingineria şi managementul calităţii Ingineria securităţii în industrie Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale Tehnologia şi designul produselor textile Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori Ingineria sistemelor de energii regenerabile Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor Ingineria prelucrării materialelor polimerice. textile şi compozite Inginerie forestieră Ingineria produselor alimentare 140 150 Ingineria prelucrării lemnului Ingineria produselor finite din lemn Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Pescuit şi industrializarea peştelui Ingineria autovehiculelor 160 Construcţii de autovehicule Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Autovehicule rutiere Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule Blindate.

simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă Ingineria sistemelor multimedia Inginerie şi management 230 Inginerie economică industrială Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în construcţii Inginerie şi management naval şi portuar Inginerie economică în domeniul transporturilor Inginerie economică în domeniul electric. hidrografie şi echipamente navale Electromecanică navală Ingineria sistemelor 220 Automatică şi informatică aplicată Echipamente pentru modelare. electronic şi energetic Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în industria turismului Inginerie şi management forestier Ingineria transporturilor 240 Ingineria transporturilor şi a traficului Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră Mecatronică şi robotică 250 Mecatronică 090 100 110 120 130 140 010 020 030 040 050 060 070 080 010 020 010 020 030 010 020 030 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 010 020 030 010 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 .Echipamente pentru procese industriale Utilaje tehnologice pentru construcţii Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii Utilaje pentru textile şi pielărie Vehicule pentru transportul feroviar Utilaje şi instalaţii portuare Ingineria mediului 190 Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Ingineria dezvoltării rurale durabile Ingineria mediului Ingineria valorificării deşeurilor Reconstrucţie ecologică Arhitectură navală Inginerie marină şi navigaţie 200 210 Arhitectură navală Sisteme şi echipamente navale Navigaţie şi transport maritim şi fluvial Navigaţie.

forţe navale Conducere interarme . petrol şi gaze 260 Inginerie minieră Prepararea substanţelor minerale utile Topografie minieră Inginerie de petrol şi gaze Transportul. Coregrafie. depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor Ştiinţe inginereşti aplicate 270 Inginerie medicală Optometrie Biotehnologii industriale Inginerie fizică Informatică industrială Informatică aplicată în inginerie electrică Informatică aplicată în ingineria materialelor Matematică şi informatică aplicată în inginerie Fizică tehnologică Bioinginerie Ştiinţe militare şi informaţii 130 Ştiinţe militare şi informaţii 010 Conducere interarme .Marionete. după caz. Teologie penticostală. Regie. la Teologie ortodoxă. Teologie adventistă.Robotică Mine.forţe aeriene Conducere logistică Managementul organizaţiei Comunicare şi relaţii publice .forţe terestre Conducere interarme . în combinaţie cu limba şi literatura română /o limbă şi literatură modernă. Teologie romano-catolică. *4) Se adaugă: în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă. Jurnalism teatral.informaţii Management economico-financiar Securitate şi apărare Conducere militară Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării Sisteme informaţionale Medicină veterinară 140 Medicină veterinară 010 Medicină veterinară 020 010 020 030 040 050 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 010 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 360 *1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă. *6) Se adaugă. după caz: Management cultural. *5) Se referă. Teologie baptistă. după caz: Actorie. Teologie reformată. *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază. limba pentru care se organizează programul de studii. . Păpuşi . în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă / clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română / clasică. Teologie protestantă. Teologie greco-catolică. *2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară. *7) Se adaugă.informaţii Psihologie .

videoprocesarea computerizată a imaginii. *9) Se adaugă. Grafică. *10) Se adaugă. Multimedia: sunet-montaj. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Sisteme electrice Electronică de putere şi acţionări electrice Instrumentaţie şi achiziţii de date Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate 2 Facultatea de Energetică Inginerie energetică Inginerie economică în domeniul electric.Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial şi. Fotografie . după caz: Regie de film şi TV. Comunicare audiovizuală: scenaristică.S. după caz: Pictură. B. publicitate media. domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările / programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu 1. crt. după caz: agricole. C. 2: STRUCTURA instituţiilor de învăţământ superior de stat. medical-veterinare. Imagine de film şi TV.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Nr. pentru industria alimentară. electronic şi energetic Informatică aplicată în inginerie electrică Ingineria sistemelor electroenergetice Hidroenergetică Termoenergetică Energetică şi tehnologii nucleare Managementul energiei Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A A A A A A A A A A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică . ANEXA Nr. general şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora Domeniul de studii universitare de licenţă Denumire Sănătate Cod 150 Natura reglementării Denumire Reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene Cod 010 Medicină Medicină dentară Farmacie Asistenţă medicală generală Moaşe Reglementate general 020 Radiologie şi imagistică Laborator clinic Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Tehnică dentară Asistenţă dentară Asistenţă de farmacie Audiologie şi protezare auditivă Asistenţă de profilaxie stomatologică Nutriţie şi dietetică Specializări / Programe de studii Denumire Cod 010 020 030 040 050 010 020 030 040 050 060 070 080 090 360 360 300 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Nr.*8) Se adaugă. Sculptură. respectiv. filmologie.T.

electronic şi energetic Ingineria prelucrării materialelor polimerice. electronic şi energetic Informatică industrială Calculatoare Tehnologia informaţiei Automatică şi informatică aplicată Ingineria informaţiei Electronică aplicată Electronică aplicată (în limba engleză) Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză) Reţele şi software de telecomunicaţii Reţele şi software de telecomunicaţii (în limba engleză) Microelectronică.Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate 3 Facultatea de Automatică şi Calculatoare Facultatea de Electronică. optoelectronică şi nanotehnologii (în limba engleză) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 4 Inginerie şi management 5 Facultatea de Inginerie industrială Inginerie Mecanică şi Mecatronică Inginerie mecanică Inginerie economică în domeniul electric. textile şi compozite Sisteme şi echipamente termice Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice Mecanică fină şi nanotehnologii Echipamente pentru procese industriale Inginerie şi management Mecatronică şi robotică Ştiinţe inginereşti aplicate 6 Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Inginerie industrială Inginerie economică în domeniul mecanic Mecatronică Optometrie Tehnologia construcţiilor de maşini Maşini-unelte şi sisteme de producţie Ingineria sudării Ingineria şi managementul calităţii Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale Inginerie şi management Mecatronică şi robotică 7 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Inginerie mecanică Ingineria mediului Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria autovehiculelor Inginerie economică industrială Robotică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Ingineria dezvoltării rurale durabile Telecomenzi şi electronică în transporturi Autovehicule rutiere 8 Facultatea de Transporturi . optoelectronică şi nanotehnologii Microelectronică. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie economică în domeniul electric.

industriale şi agricole Inginerie urbană şi dezvoltare regională A A Zi Zi Facultatea de Construcţii Civile.Inginerie mecanică Ingineria transporturilor 9 Facultatea de Inginerie Aerospaţială Inginerie aerospaţială Vehicule pentru transportul feroviar Ingineria transporturilor şi a traficului Construcţii aerospaţiale Sisteme de propulsie Echipamente şi instalaţii de aviaţie Inginerie şi management aeronautic Navigaţie aeriană (în limba engleză) A A A A A A AP A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Număr de credite 240 240 10 Facultatea de Ştiinţa Ingineria materialelor şi Ingineria Materialelor Ingineria mediului Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate Ştiinţa materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice Ingineria procesării materialelor Ingineria şi protecţia mediului în industrie Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Inginerie medicală Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului Chimia şi ingineria substanţelor organice. electronic şi energetic (în limba germană) 13 Facultatea de Ştiinţe Ştiinţe inginereşti aplicate Aplicate Matematică şi informatică aplicată în inginerie Inginerie fizică 2. franceză şi germană) Ştiinţa materialelor (în limbile engleză şi franceză) Inginerie mecanică (în limbile engleză. petrochimie şi carbochimie Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale Ştiinţa şi ingineria polimerilor Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice Chimie alimentară şi tehnologii biochimice 11 Facultatea de Chimie Inginerie chimică Aplicată şi Ştiinţa Materialelor Ingineria mediului Inginerie şi management 12 Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie chimică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria materialelor Inginerie mecanică Inginerie şi management Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Ingineria informaţiei (în limbile engleză şi franceză) Inginerie chimică (în limbile engleză şi franceză) Electronică aplicată (în limbile engleză.UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI Nr. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Construcţii civile. franceză şi germană) Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană) Inginerie economică în domeniul electric. Inginerie civilă . crt.

Drumuri şi Poduri Facultatea de Instalaţii Facultatea de Utilaj Tehnologic Facultatea de Geodezie Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare Facultatea Inginerie civilă 4 5 Ingineria instalaţiilor Inginerie mecanică Instalaţii pentru construcţii Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei Utilaje tehnologice pentru construcţii Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii 6 7 Inginerie geodezică Inginerie civilă Ingineria instalaţiilor Limbi moderne aplicate Măsurători terestre şi cadastru Inginerie civilă (în limbile engleză şi franceză) Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză) Traducere şi interpretare 8 3. crt.Industriale şi Agricole 2 Facultatea de Hidrotehnică Inginerie şi management Inginerie civilă Ingineria mediului Ingineria sistemelor Inginerie economică în construcţii Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie sanitară şi protecţia mediului Ingineria mediului Automatică şi informatică aplicată Căi ferate. drumuri şi poduri Infrastructura transporturilor metropolitane A A A AP AP A AP A A A A A A A AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 3 Facultatea de Căi Ferate.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI Nr. 1 Facultatea Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Biologie Agricultură Ştiinţele solului Protecţia plantelor Silvicultură 2 Facultatea de Inginerie şi management Silvicultură Inginerie economică în agricultură A/ AP A A A AP A/A Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi/ID Facultatea de Agricultură Biologie Agronomie . 1 Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Arhitectură Conservare şi restaurare de arhitectură Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) 2 Facultatea de Arhitectură de Interior Facultatea de Urbanism Arhitectură Arhitectură de interior Design de produs Mobilier şi amenajări interioare Urbanism Proiectare şi planificare urbană Amenajarea şi planificarea peisajului Domeniul de licenţă A AP AP AP AP AP A AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 360 180 180 300 300 180 240 240 Număr de credite 180 240 240 240 240 240 Facultatea de Arhitectură Arhitectură 3 4. crt.UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI Nr.

Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Călăraşi Facultatea Domeniul de licenţă Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism A/ AP Zi/ID 240 Horticultură Peisagistică Cinegetică Zootehnie Piscicultură şi acvacultură Tehnologia prelucrării produselor agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Medicină veterinară Biotehnologii agricole Biotehnologii medical-veterinare Biotehnologii industriale Măsurători terestre şi cadastru Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Inginerie economică în construcţii Inginerie economică în agricultură A A AP A AP A AP A A A A A/ AP A A/ AP AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi/FR Zi Zi 240 240 240 240 240 240 240 360 240 240 240 240 240 240 240 240 9 Inginerie economică în agricultură A Zi 240 5. Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală 3 4 Facultatea de Horticultură Facultatea de Zootehnie Horticultură Silvicultură Zootehnie Ingineria produselor alimentare 5 Facultatea de Medicină Veterinară Facultatea de Biotehnologii Ingineria produselor alimentare Medicină veterinară 6 Biotehnologii Ştiinţe inginereşti aplicate 7 Inginerie geodezică Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare Inginerie civilă şi Ingineria Mediului Ingineria mediului Inginerie şi management 8 Facultatea de Inginerie şi management Management. crt.Management.UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Nr. 1 Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Administraţie publică Administrarea afacerilor Marketing Biologie Biochimie Ştiinţa mediului 3 Facultatea de Chimie Chimie Ecologie şi protecţia mediului Chimie Chimie (în limba engleză) A/ AP/ AP AP AP A A A A AP Zi/FR/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 180 Facultatea de Administraţie şi Afaceri Ştiinţe administrative Administrarea afacerilor Marketing Biologie 2 Facultatea de Biologie . Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Slatina Facultatea de Inginerie şi management Management.

Chimie (în limba franceză) Biochimie tehnologică Radiochimie Ştiinţa mediului 4 5 6 Facultatea de Drept Facultatea de Filosofie Facultatea de Fizică Drept Filosofie Fizică Chimia mediului Drept Filosofie Fizică Fizică (în limbile franceză şi engleză) Fizică medicală Biofizică Fizică informatică Ştiinţe inginereşti aplicate 7 Facultatea de Geografie Geografie Fizică tehnologică Geografie Geografia turismului A A AP AP A/ AP A A A A AP AP A A/ AP/ AP AP/ AP/ AP AP AP A AP AP AP AP A/ AP A A A A/ AP AP AP A/ AP A/ AP A/ AP AP AP A A/ AP Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR/ID Zi/FR/ID 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 240 180 180 Geografia turismului (la Călimăneşti) Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin) Cartografie Hidrologie şi meteorologie Planificare teritorială Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin) Planificare teritorială (la Măcin) Ştiinţa mediului 8 Facultatea de Geologie Geologie şi Geofizică Inginerie geologică Facultatea de Istorie Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene 10 Facultatea de Ştiinţe ale comunicării Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării Facultatea de Litere Limbă şi literatură Geografia mediului Geologie Inginerie geologică Geofizică 9 Istorie Istoria artei Relaţii internaţionale şi studii europene Jurnalism Comunicare şi relaţii publice Limba şi literatura română .O limbă şi literatură modernă Literatură universală şi comparată .O limbă şi literatură modernă Studii culturale Ştiinţe administrative Etnologie Studii europene Asistenţă managerială şi secretariat Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 11 .

Limba şi literatura română /O limbă şi literatură modernă O limbă şi literatură modernă .Asistenţă managerială şi secretariat (la Crevedia) Ştiinţe ale comunicării 12 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Limbă şi literatură Comunicare şi relaţii publice Biblioteconomie şi ştiinţa informării Limba şi literatura rromani .O limbă şi literatură modernă (B)/Limba rromani Limbi moderne aplicate Studii culturale 13 Facultatea de Matematică şi Informatică Matematică Traducere şi interpretare Limbi moderne aplicate Studii americane Matematică Matematică (în limba franceză) Matematici aplicate Matematici aplicate (în limba engleză) Matematică informatică Informatică 14 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Sociologie Asistenţă socială Informatică Sociologie Antropologie Asistenţă socială Pedagogie Psihopedagogie specială Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Buzău) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Crevedia) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Focşani) Psihologie 16 17 18 Facultatea de Ştiinţe Ştiinţe politice Politice Facultatea de Teologie Baptistă Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie Teologie Psihologie Ştiinţe politice Ştiinţe politice (în limbile franceză şi engleză) Teologie baptistă didactică Teologie baptistă asistenţă socială Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Artă sacră Teologie ortodoxă asistenţă socială 19 Facultatea de Teologie Romano Catolică Departamentul de Teologie Teologie Romano Catolică asistenţă socială AP A/ AP A AP AP/ AP A/ AP AP A AP A A A A AP/ AP A/ AP A AP A/ AP A A A/ AP AP AP AP A/ AP A A A A A A A A A Zi Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 15 Ştiinţe ale educaţiei Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 20 Calculatoare şi tehnologia Tehnologia informaţiei AP/AP Zi/ID 240 .Limba şi literatura română /Limba neogreacă O limbă şi literatură modernă (A) .

statistică şi informatică economică Administrarea afacerilor în comerţ.ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Nr. cu predare în limbi străine Economie Economie 3 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limbile engleză. Statistică şi Informatică Ştiinţe administrative Management Marketing Cibernetică. crt. crt. franceză şi germană) A Zi 180 4 5 6 7 Facultatea de Comerţ Administrarea afacerilor de Facultatea Management Facultatea de Marketing Facultatea de Cibernetică. merceologie şi managementul calităţii Administraţie publică Management Marketing Cibernetică economică Informatică economică Statistică şi previziune economică A/A A/A A/A A/A A/ AP A/A A/ AP Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID 180 180 180 180 180 180 180 . 1 2 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Economie şi comunicare economică în afaceri Economie agroalimentară şi a mediului A/ AP A/A Zi/ID Zi/ID Număr de credite 180 180 Facultatea de Economie Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului Facultatea de Administrarea Afacerilor. turism. 7.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI Facultatea de Medicină Facultatea de Medicină Dentară Facultatea de Farmacie Sănătate Sănătate Sănătate Facultatea de Moaşe Sănătate şi Asistenţă Medicală * Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale. 1 2 3 4 Facultatea informaţiei Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Medicină*) Medicină dentară*) Farmacie*) Asistenţă medicală generală Moaşe Radiologie şi imagistică Laborator clinic Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Tehnică dentară Asistenţă dentară Asistenţă de farmacie Audiologie şi protezare auditivă A A A AP AP AP AP AP A AP AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 360 360 300 240 240 180 180 180 180 180 180 180 6.Tehnologii Nr. servicii.

Asigurări.videoprocesarea computerizată a imaginii) Arte plastice (pictură. grafică) Pedagogia artelor plastice şi decorative 2 Facultatea de Arte Decorative şi Design Arte plastice. regie.instrumente Artele spectacolului muzical 2 Facultatea de Compoziţie.metal Arte textile . crt.UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I.UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE ARTE DIN BUCUREŞTI Nr. crt.design textil Scenografie şi eveniment artistic 3 Facultatea de Istoria şi Teoria Artei Arte plastice. Muzicologie şi Pedagogie Muzicală Muzică Pedagogie muzicală Muzică religioasă Muzicologie Compoziţie muzicală Dirijat A A A A / AP A A A A Forma de învăţământ Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 240 240 180 180 240 240 240 Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Număr de credite 180 Facultatea de Muzică Interpretare Muzicală 9. decorative şi design 10. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Artele spectacolului (actorie.Economică 8 Facultatea de Finanţe. decorative şi design Conservare şi restaurare Istoria şi teoria artei A A A A A A A A A A A Forma de învăţământ Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Arte Plastice Arte plastice.sticlă . sculptură.canto interpretare muzicală . A Zi Facultatea de Teatru Teatru .marionete. L. 1 Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Interpretare muzicală . 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Arte plastice (fotografie . Bănci şi Burse de Valori Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Facultatea Finanţe Finanţe şi bănci A/A Zi/ID 180 9 Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A/A Zi/ID 180 10 Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale A/A Zi/ID 180 8. decorative şi design Arte decorative Design Artă murală Ceramică . păpuşi . CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI Nr. crt.UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI Nr.

crt.coregrafie) Teatrologie Scenografie 2 Facultatea de Film Cinematografie şi media Cinematografie.ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI Nr. crt. publicitate media.Limba şi literatura engleză Limba şi literatura română . media (regie de film şi TV. multimedia: sunet . comunicare audiovizuală: scenaristică. filmologie) A A A Zi Zi Zi 180 180 180 11.Limba şi literatura engleză Istorie Istorie Arheologie Arhivistică Muzeologie 2 Facultatea de Ştiinţe Informatică Finanţe Informatică Finanţe şi bănci A A/ AP AP A/ AP A A A AP AP Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Facultatea de Istorie Limbă şi literatură şi Filologie .ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI Nr.Limba şi literatura franceză Limba şi literatura franceză . imagine de film şi TV. fotografie.UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA Nr. crt. 1 Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Limba şi literatura română . 1 2 Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate Forma de să funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Administraţie publică Administraţie europeană Sociologie Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Comunicare şi relaţii publice Publicitate Psihologie Management A/A A A A/ AP A A/A AP AP AP Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Facultatea de Ştiinţe administrative Administraţie Publică Facultatea de Ştiinţe Politice Sociologie Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene 3 4 Facultatea de Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi Relaţii Publice Psihologie Facultatea de Management Facultatea Management 13. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie şi motricitate specială A A A Forma de învăţământ Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Kinetoterapie Facultatea Educaţie fizică şi sport 2 12.montaj.

1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Tehnologia construcţiilor de maşini Ingineria sudării Tehnologia şi designul produselor textile Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor Ingineria autovehiculelor Inginerie mecanică Ingineria sistemelor Inginerie şi management 2 Biotehnologii Facultatea de Inginerie Alimentară. Inginerie chimică Turism şi Protecţia Ingineria produselor Mediului alimentare Ingineria mediului Inginerie şi management 3 Facultatea de Ştiinţe Limbă şi literatură Umaniste şi Sociale Istorie Teologie Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării Autovehicule rutiere Vehicule pentru transportul feroviar Automatică şi informatică aplicată Inginerie economică industrială Biotehnologii pentru industria alimentară Tehnologie chimică textilă Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Limba şi literatura română .Administrarea afacerilor Contabilitate Marketing Inginerie geodezică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria mediului 3 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale Drept Sociologie Asistenţă socială Ştiinţe administrative Ştiinţe ale educaţiei 4 Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie Administrarea afacerilor Economia comerţului. crt.UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD Nr.Limba şi literatura engleză Istorie Teologie penticostală didactică Administraţie publică Poliţie comunitară Jurnalism A A A A AP A A AP AP A A AP AP AP AP AP AP AP AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Inginerie Inginerie industrială . turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Marketing Măsurători terestre şi cadastru Electronică aplicată Ingineria mediului Drept Sociologie Asistenţă socială Administraţie publică Asistenţă managerială şi secretariat Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă asistenţă socială A/ AP A/ AP A/ AP AP A AP AP A A A/AP AP A/AP A A A A Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 240 240 240 240 180 180 180 180 180 240 180 180 Număr de credite 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 14.

Arte plastice. decorative şi design 4 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor Contabilitate Management Marketing 5 Facultatea de Teologie Teologie Design Modă . electronic şi energetic Mecatronică şi robotică Ştiinţe inginereşti aplicate 2 Facultatea de Litere Limbă şi literatură Mecatronică Inginerie fizică Limba şi literatura română . franceză) A A A A AP A A A A A AP A AP A/AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Număr de credite 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 Facultatea de Inginerie Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie chimică Inginerie energetică Inginerie industrială . crt. 1 Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Tehnologia informaţiei Inginerie biochimică Energetică industrială Tehnologia construcţiilor de maşini Design industrial Ingineria şi managementul calităţii Ingineria produselor alimentare Inginerie mecanică Ingineria mediului Inginerie şi management Ingineria produselor alimentare Echipamente pentru procese industriale Ingineria şi protecţia mediului în industrie Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în domeniul electric. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Management Marketing Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă asistenţă socială Matematică informatică Informatică Asistenţă socială Psihopedagogie specială Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihologie Educaţie fizică şi sportivă AP AP A/ AP A/ AP A/ AP AP AP A A AP AP A/ AP AP AP A AP AP Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 6 7 Facultatea de Ştiinţe Matematică Exacte Informatică Facultatea de Ştiinţe Asistenţă socială ale Educaţiei.design vestimentar Finanţe şi bănci Economia comerţului. decorative şi design Facultatea Domeniul de licenţă Design AP Zi 180 15.O limbă şi literatură modernă (engleză. Ştiinţe ale educaţiei Psihologie şi Asistenţă Socială Psihologie Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport 8 9 Facultatea de Design Arte plastice.UNIVERSITATEA DIN BACĂU Nr.

Limba şi literatura engleză . industriale şi agricole Ingineria procesării materialelor Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria valorificării deşeurilor Mine.UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE Nr. franceză) Limba şi literatura română Istorie Ştiinţe ale comunicării 3 Facultatea de Ştiinţe Psihologie ale Mişcării. crt.Limba şi literatura franceză O limbă şi literatură modernă (engleză. petrol şi gaze 3 Facultatea de Litere Filosofie Inginerie minieră Prepararea substanţelor minerale utile Filosofie AP A AP A A A AP AP AP AP AP A AP A A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 240 240 240 240 240 240 180 240 240 240 240 240 240 240 180 Facultatea de Inginerie Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie energetică Inginerie industrială Inginerie mecanică Inginerie şi management 2 Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu Ştiinţa mediului Inginerie geodezică Inginerie civilă Ingineria materialelor Ingineria mediului . 1 Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Calculatoare Electromecanică Electronică aplicată Ingineria sistemelor electroenergetice Tehnologia construcţiilor de maşini Echipamente pentru procese industriale Inginerie economică în domeniul mecanic Ştiinţa mediului Măsurători terestre şi cadastru Construcţii civile. Sportului Educaţie fizică şi sport şi Sănătăţii Istorie Comunicare şi relaţii publice Terapie ocupaţională Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă (la Piatra Neamţ) Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială 4 Facultatea de Ştiinţe Matematică Informatică Biologie Ştiinţa mediului 5 Facultatea de Ştiinţe Administrarea afacerilor Economice Contabilitate Marketing 6 Departamentul Ştiinţe ale educaţiei pentru Pregătirea Personalului Didactic Facultatea Domeniul de licenţă Matematică Matematică informatică Informatică Biologie Ecologie şi protecţia mediului Administrarea afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune Marketing Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar A/AP AP AP AP AP A/AP AP AP A/AP A AP A/AP A AP AP A/AP A/A AP Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi/FR Zi/ID Zi 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 16.

Limbă şi literatură Limba şi literatura română Limba şi literatura română . 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Autovehicule rutiere Autovehicule rutiere (în limba engleză) Inginerie mecanică Ingineria transporturilor Mecatronică şi robotică Ştiinţe inginereşti aplicate 2 Facultatea de Fizică Inginerie Tehnologică Inginerie aerospaţială Inginerie industrială Mecanică fină şi nanotehnologii Inginerie mecanică Ingineria transporturilor şi a traficului Mecatronică Inginerie medicală Optometrie Fizică Construcţii aerospaţiale Tehnologia construcţiilor de maşini A/AP A A A AP A AP AP A A A Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Inginerie Mecanică Ingineria autovehiculelor . crt. franceză) AP A A A AP A A A A A AP A A/ AP A A A/ AP A A A A AP A/ AP A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 Număr de credite 240 240 240 240 240 240 240 240 180 240 240 Limbi moderne aplicate Studii culturale Teologie Limbi moderne aplicate Etnologie Teologie greco-catolică pastorală Teologie ortodoxă pastorală Teologie greco-catolică didactică Teologie ortodoxă didactică Asistenţă socială Ştiinţe ale comunicării Arte plastice. statistică şi informatică economică Management Ingineria produselor alimentare Fizică Chimie Informatică Biologie Economia firmei Informatică economică Management Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 17. decorative şi design 4 Facultatea de Ştiinţe Matematică Asistenţă socială Jurnalism Comunicare şi relaţii publice Arte plastice (pictură) Matematică Matematici aplicate Matematică informatică Fizică Chimie Informatică Biologie Administrarea afacerilor Cibernetică.UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV Nr.O limbă şi literatură modernă (engleză.

Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba franceză) Maşini-unelte şi sisteme de producţie Design industrial Design industrial (în limba engleză) Ingineria şi managementul calităţii Ingineria sistemelor de energii regenerabile Inginerie şi management Mecatronică şi robotică Ştiinţe inginereşti aplicate 3 Facultatea de Ştiinţa Chimie şi Ingineria Inginerie chimică Materialelor Inginerie industrială Ingineria materialelor Inginerie economică industrială Robotică Inginerie fizică Chimie Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice Ingineria sudării Ingineria securităţii în industrie Ştiinţa materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice Ingineria procesării materialelor Inginerie mecanică Ingineria mediului Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate 4 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electrică Sisteme şi echipamente termice Echipamente pentru procese industriale Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria valorificării deşeurilor Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Informatică aplicată în ingineria materialelor Matematică şi informatică aplicată în inginerie Calculatoare Tehnologia informaţiei Electrotehnică Instrumentaţie şi achiziţii de date Electromecanică Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză) Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie energetică Ingineria sistemelor Ştiinţe inginereşti aplicate 5 Facultatea de Silvicultură Silvicultură şi Exploatări Forestiere Electronică aplicată Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Managementul energiei Automatică şi informatică aplicată Informatică aplicată în inginerie electrică Silvicultură Exploatări forestiere Cinegetică Măsurători terestre şi cadastru

AP A A A AP AP A/AP A AP A AP A AP A AP A AP A AP AP A AP AP AP AP AP A AP A A A AP AP/ AP A AP A A AP/ AP AP

Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi

240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Inginerie geodezică

6

Facultatea de Industria Lemnului

Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului Ingineria prelucrării lemnului (în limba engleză) Ingineria produselor finite din lemn

A/AP A A AP A AP A AP AP A A AP AP A AP AP A/A AP AP AP A/AP AP A/AP A/AP AP A/AP A/AP A/AP A A/AP A A/AP AP AP A A A A

Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 360

Inginerie şi management 7 Facultatea de Construcţii Inginerie civilă Ingineria instalaţiilor 8 Facultatea de Ingineria produselor Alimentaţie şi Turism alimentare Inginerie mecanică

Inginerie şi management forestier Construcţii civile, industriale şi agricole Căi ferate, drumuri şi poduri Instalaţii pentru construcţii Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Echipamente pentru procese industriale Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în industria turismului Matematică Matematici aplicate Matematică informatică

Inginerie şi management

9

Facultatea de Matematică şi Informatică

Matematică

Informatică

Informatică Informatică (în limba germană) Informatică aplicată Informatică aplicată (în limba germană)

10

Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor Contabilitate Cibernetică, statistică şi informatică economică Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing

Finanţe şi bănci Administrarea afacerilor (în limba engleză) Economia comerţului, turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Informatică economică Afaceri internaţionale Management Marketing Pedagogie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihologie Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială Pedagogie muzicală Interpretare muzicală - canto Interpretare muzicală - instrumente

11

Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Psihologie Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport

12

13

Facultatea de Muzică Muzică

14

Facultatea de

Sănătate

Medicină

Medicină 15 Facultatea de Litere Limbă şi literatură

Asistenţă medicală generală Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, maghiară) Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană, maghiară)/Limba şi literatura română Limbi moderne aplicate Studii culturale Ştiinţe ale comunicării Limbi moderne aplicate (câte două limbi dintre: franceză, engleză, germană) Studii americane Biblioteconomie şi ştiinţa informării Drept Sociologie Asistenţă socială Comunicare şi relaţii publice

AP AP A/A A

Zi Zi Zi/ID Zi

240 180 180 180

A AP AP/ AP A/AP A A AP

Zi Zi Zi/ID Zi/FR Zi Zi Zi

180 180 180 240 180 180 180 Număr de credite 360

16

Facultatea de Drept şi Sociologie

Drept Sociologie Asistenţă socială Ştiinţe ale comunicării

18.UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
Nr. crt. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Arhitectură A Zi

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Arhitectură

2

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare Calculatoare (în limba engleză) Tehnologia informaţiei Automatică şi informatică aplicată Automatică şi informatică aplicată (în limba engleză) Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare)

A A A A A AP AP A A AP AP AP AP A A AP AP AP AP A

Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Ingineria sistemelor

3

Facultatea de Construcţii

Inginerie geodezică Inginerie civilă

Măsurători terestre şi cadastru Construcţii civile, industriale şi agricole Căi ferate, drumuri şi poduri Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie civilă (în limba engleză) Inginerie urbană şi dezvoltare regională

Inginerie şi management 4 Facultatea de Inginerie industrială Construcţii de Maşini

Inginerie economică în construcţii Tehnologia construcţiilor de maşini Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană) Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba Iulia) Tehnologia construcţiilor de maşini (la Bistriţa) Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare) Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău) Maşini-unelte şi sisteme de producţie

Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa) Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Satu Mare) Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Zalău) Design industrial Inginerie mecanică Inginerie şi management Inginerie mecanică Inginerie economică industrială Inginerie economică industrială (la Bistriţa) Inginerie economică industrială (în limba engleză) Inginerie economică industrială (la Alba Iulia) Inginerie economică industrială (la Satu Mare) Inginerie economică industrială (la Zalău) Mecatronică şi robotică Ştiinţe inginereşti aplicate 5 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii Robotică Robotică (în limba engleză) Inginerie fizică Electronică aplicată Electronică aplicată (în limba engleză) Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză) Inginerie şi management 6 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Sisteme electrice Electronică de putere şi acţionări electrice Instrumentaţie şi achiziţii de date Electromecanică Inginerie energetică Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate 7 8 Facultatea de Instalaţii Facultatea de Mecanică Ingineria instalaţiilor Ingineria autovehiculelor Inginerie mecanică Managementul energiei Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic Inginerie medicală Instalaţii pentru construcţii Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei Autovehicule rutiere Sisteme şi echipamente termice Mecanică fină şi nanotehnologii Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Mecatronică şi robotică 9 Facultatea de Ştiinţa Ingineria materialelor şi Ingineria Materialelor Inginerie mecanică Ingineria mediului Mecatronică Ştiinţa materialelor Ingineria procesării materialelor Ingineria procesării materialelor (la Zalău) Echipamente pentru procese industriale Ingineria şi protecţia mediului în industrie

AP AP AP A AP A AP A AP AP AP A A AP A AP A AP AP A A A A A AP AP A AP A A A A A A A AP A A

Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

crt.19.UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA Nr.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA Nr. crt. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Biologie Agricultură Ştiinţele solului Montanologie Ingineria produselor alimentare Ingineria mediului 2 Facultatea de Horticultură Horticultură Silvicultură Inginerie geodezică Inginerie şi management Tehnologia prelucrării produselor agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Horticultură Peisagistică Silvicultură Măsurători terestre şi cadastru Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 3 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie Biotehnologii Biotehnologii Medicină veterinară Zootehnie Piscicultură şi acvacultură Biotehnologii agricole Biotehnologii pentru industria alimentară 4 Facultatea de Medicină Veterinară Biotehnologii medical-veterinare Medicină veterinară Medicină veterinară (în limba engleză) A/AP A/AP AP A/AP A/AP AP A A/AP AP A AP A/AP AP A/AP A A AP AP A AP Zi/FR Zi/ID Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 360 360 Număr de credite 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 240 Facultatea de Agricultură Biologie Agronomie 20. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Matematică Matematici aplicate Matematică informatică Informatică Calculatoare şi tehnologia informaţiei 2 Facultatea de Fizică Fizică Informatică Informatică (la Miercurea Ciuc) Ingineria informaţiei Fizică Fizică medicală Fizică medicală (la Zalău) Fizică informatică Fizică informatică (în limba maghiară) Ştiinţa mediului Ingineria materialelor Fizica mediului (la Dej) Ştiinţa materialelor A AP A A AP AP A A AP A A A AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Matematică şi Informatică Matematică .

spaniolă) . ebraică. franceză. italiană.Ştiinţe inginereşti aplicate 3 Facultatea de Chimie Chimie şi Inginerie Chimică Ştiinţa mediului Inginerie chimică Ingineria medicală Fizică tehnologică Chimie Chimia mediului Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului Chimia şi ingineria substanţelor organice. rusă. germană. petrochimie şi carbochimie Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice Inginerie biochimică Chimie alimentară şi tehnologii biochimice AP A A AP A A A A A AP AP AP A AP A A A AP A AP A AP A AP AP AP A AP AP AP A/AP AP A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi 240 240 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 240 240 240 240 180 Ingineria mediului Inginerie şi management 4 Facultatea de Biologie şi Geologie Biologie Geologie Ştiinţa mediului Inginerie geologică Ştiinţe inginereşti aplicate 5 Facultatea de Geografie Geografie Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Biologie Biochimie Geologie Ecologie şi protecţia mediului Inginerie geologică Biotehnologii industriale Geografie Geografia turismului Geografia turismului (la Gheorgheni.O limbă şi literatură modernă (ucraineană. germană. italiană. AP A ID Zi 180 180 . la Sighetu Marmaţiei) Geografia turismului (la Zalău şi Bistriţa) Cartografie Hidrologie şi meteorologie Planificare teritorială Inginerie geodezică 6 Facultatea de Ştiinţa Ştiinţa mediului Mediului Ingineria mediului 7 8 Facultatea de Drept Facultatea de Litere Drept Limbă şi literatură Măsurători terestre şi cadastru Geografia mediului Ştiinţa mediului Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Ingineria mediului Drept Drept comunitar Limba şi literatura română . rusă. spaniolă) Limba şi literatura română / Limba şi literatura franceză sau Limba şi literatura maghiară Limba şi literatura română / maghiară /modernă (engleză. franceză.Limba şi literatura maghiară / modernă (engleză.

spaniolă) Limba şi literatura maghiară /Limba şi literatura română sau franceză Limba şi literatura chineză . rusă. rusă.limbă şi literatură română / maghiară sau o limbă modernă ori clasică Literatură universală şi comparată Filologie clasică Limbi moderne aplicate Studii culturale 9 Facultatea de Istorie Filosofie şi Filosofie Istorie Limbi moderne aplicate Etnologie (în limba maghiară) Filosofie Istorie Arheologie Arheologie (în limba maghiară) Arhivistică Arhivistică (în limba maghiară) Istoria artei Studii culturale Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe ale comunicării 10 Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe Sociologie Asistenţă socială Ştiinţe ale educaţiei Etnologie Studii de securitate Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba maghiară) Biblioteconomie şi ştiinţa informării Biblioteconomie şi ştiinţa informării (în limba maghiară) Sociologie Antropologie Asistenţă socială Pedagogie Psihopedagogie specială A Zi 180 AP AP AP AP AP A ID Zi Zi ID Zi Zi 180 180 180 180 180 180 AP A A A A/AP A/AP A/AP A A A A A A/AP AP A A A A A/AP AP A/AP A A/AP Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi/ID 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 11 . spaniolă) . franceză. ebraică. germană. finlandeză. japoneză) Limbă şi literatură norvegiană .Limba şi literatura română /maghiară / O limbă modernă sau clasică Limba şi literatura coreeană .norvegiană. finlandeză. italiană. franceză.Limba şi literatura română / Maghiară /O limbă modernă sau clasică Limba şi literatura ucraineană .Limba şi literatura română /modernă (engleză. japoneză) Limba şi literatura maghiară /modernă (engleză. norvegiană.Limba şi literatura română / maghiară / O limbă modernă sau clasică Limba şi literatura franceză / Limba şi literatura română sau maghiară Limba şi literatura japoneză . germană. franceză. italiană. italiană. spaniolă. germană. rusă.Limba şi literatura română / maghiară / modernă (engleză.

turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe) Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei) Cibernetică. Odorheiu Secuiesc şi Satu Mare) Psihologie Psihologie Economie generală Economie agroalimentară Finanţe şi bănci Economia firmei Economia firmei (la Sfântu Gheorghe) Economia comerţului. Ştiinţe administrative Administrative şi ale Comunicării . Sighetu Marmaţiei. Sibiu. Năsăud. statistică şi informatică economică Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing Informatică economică Statistică şi previziune economică Afaceri internaţionale Management Marketing Studii iudaice Studii americane Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe administrative Management Relaţii internaţionale şi studii europene Administraţie europeană Management Management (la Bistriţa) Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate Ştiinţe politice Administraţie publică Administraţie publică (la Bistriţa) Administraţie publică (la Satu Mare) Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) Ştiinţe ale comunicării Jurnalism Comunicare şi relaţii publice Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară) Comunicare şi relaţii publice (în limba germană) Publicitate AP/ AP AP Zi/ID Zi 180 180 A/AP AP A/AP A/AP AP A/AP A/AP AP A/AP AP A/AP A/AP A/AP A/AP A/AP AP AP A/AP AP A AP A/AP AP/ AP A/AP A/AP AP AP AP A/AP A/AP A A AP Zi/ID Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 12 Facultatea de Ştiinţe Economie Economice şi Gestiunea Afacerilor Finanţe Administrarea afacerilor 13 Facultatea de Studii Europene Studii culturale 14 Facultatea de Business Administrarea afacerilor 15 Facultatea de Ştiinţe Ştiinţe politice Politice. Târgu Secuiesc.ale Educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş. Oradea. turismului şi serviciilor Economia comerţului.

în baza contractului de parteneriat în formă autentică încheiat cu Institutul Teologic Romano . regie) Teatrologie Cinematografie.Catolic din Alba Iulia 21.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA Nr. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Medicină Asistenţă medicală generală Asistenţă medicală generală (la Baia Mare) Asistenţă medicală generală (la Bistriţa) Moaşe Radiologie şi imagistică Laborator clinic Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 2 Facultatea de Sănătate Medicină dentară A AP AP AP AP A AP AP A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 360 240 240 240 240 180 180 180 360 Facultatea de Medicină Sănătate . media 20 Facultatea de Teologie Romano Catolică Istorie Teologie 21 Facultatea de Teatru Teatru şi Televiziune Cinematografie şi media *) Se şcolarizează începând cu anul I universitar 2007/2008. crt. fotografie.16 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa) Kinetoterapie şi motricitate specială Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba maghiară) A/AP AP A A A A A A AP AP AP AP A A AP A AP A A AP A A A AP A A AP Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 17 Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Artă sacră Teologie ortodoxă asistenţă socială 18 Facultatea de Teologie Greco Catolică Filosofie Istorie Teologie Filosofie (la Oradea) Istorie (la Oradea) Teologie greco-catolică pastorală Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) Teologie greco-catolică didactică Teologie greco-catolică didactică (la Oradea) Teologie greco-catolică asistenţă socială 19 Facultatea de Teologie Reformată Istorie Teologie Muzică Istorie Teologie reformată didactică Teologie reformată asistenţă socială Pedagogie muzicală Istorie Teologie romano-catolică pastorală*) Teologie romano-catolică didactică Teologie romano-catolică asistenţă socială Artele spectacolului (actorie.

sculptură. crt.canto Artele spectacolului muzical Muzică Pedagogie muzicală Muzicologie Compoziţie muzicală Dirijat 4 Facultatea de Muzică Muzică din Piatra-Neamţ Pedagogie muzicală Interpretare muzicală .UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA Nr.UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA Nr. decorative şi Decorative şi Design design Arte decorative Design Artă murală Ceramică .canto Interpretare muzicală .videoprocesarea computerizată a imaginii) Arte plastice (pictură.metal Arte textile . crt. decorative şi design 24. la Sighişoara) Arte plastice (pictură.sticlă .O limbă şi literatură modernă Limba şi literatura franceza . 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Arte plastice (fotografie .design textil A AP AP A A A A A A A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Arte Plastice Arte plastice. grafică) Conservare şi restaurare Pedagogia artelor plastice şi decorative 2 Facultatea de Arte Arte plastice. crt. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Limba şi literatura română .instrumente Interpretare muzicală . 1 2 3 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Interpretare muzicală . la Bistriţa) Arte plastice (pictură.ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA Nr.instrumente A/AP A/AP A/AP A/AP A A A A/AP A/A A/A Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Facultatea de Muzică Interpretare Muzicală Facultatea de Artă Scenică Facultatea Teoretică Muzică 23.Limba şi literatura A/ AP AP Zi/FR Zi Facultatea de Litere Limbă şi literatură .Medicină Dentară 3 Facultatea de Farmacie Sănătate Tehnică dentară Asistenţă dentară Farmacie Asistenţă de farmacie Nutriţie şi dietetică A AP A AP AP Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 300 180 180 Număr de credite 240 240 240 180 240 240 240 180 240 240 Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Număr de credite 180 180 22.

Fizică Chimie.Filologie clasică (latină) Limbi moderne aplicate Studii culturale Ştiinţe ale comunicării 2 Facultatea de Teologie Teologie Limbi moderne aplicate Studii americane Jurnalism Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Artă sacră Teologie ortodoxă asistenţă socială 3 Facultatea de Istorie Istorie şi Ştiinţe Politice Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene 4 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Drept Sociologie Ştiinţe administrative Istorie Ştiinţe politice Studii de securitate Relaţii internaţionale şi studii europene Drept Sociologie Administraţie publică Asistenţă managerială şi secretariat Poliţie comunitară 5 Facultatea de Ştiinţe Biologie ale Naturii şi Ştiinţe Geografie Agricole Ştiinţa mediului Agronomie Horticultură 6 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Biologie Geografie Ecologie şi protecţia mediului Agricultură Horticultură Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială Fizică Chimie Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Prelucrarea petrolului şi petrochimie Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate 8 Facultatea de Matematică şi Matematică Electronică aplicată Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Fizică tehnologică Matematică Matematică informatică A AP A A AP AP A A A AP AP A/AP AP AP AP A/AP AP A/AP A AP A A A A/AP AP A/AP AP A A AP A AP AP AP A A/AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 240 240 240 240 240 180 180 7 Facultatea de Fizică.Limba şi literatura modernă (italiană) Limba şi literatura franceză .O limbă şi literatură modernă (italiană.Limba şi literatura modernă (spaniolă) Limba şi literatura engleză . spaniolă) Limba şi literatura română .portugheză Limba şi literatura franceză . franceză. Electronică şi Chimie Tehnologia Petrolului Inginerie chimică .

industriale şi agricole Amenajări şi construcţii hidrotehnice Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Inginerie urbană şi dezvoltare regională 14 Facultatea de Construcţii Inginerie civilă Ingineria mediului Inginerie şi management 15 Facultatea de Arte Teatru Muzică Arte plastice.Informatică Informatică 9 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor Contabilitate Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing 10 Facultatea de Medicină Sănătate Matematică informatică (în limba engleză) Informatică Finanţe şi bănci Economia comerţului. decorative şi design 16 Facultatea de Asistenţă socială Ingineria dezvoltării rurale durabile Ingineria mediului Inginerie economică în construcţii Artele spectacolului (actorie) Artele spectacolului (coregrafie) Pedagogie muzicală Interpretare muzicală . Industrială şi Maritimă Sănătate Inginerie energetică Inginerie industrială Ingineria autovehiculelor Inginerie mecanică Arhitectură navală Inginerie şi management Farmacie Asistenţă de farmacie Energetică industrială Ingineria sudării Autovehicule rutiere Utilaje şi instalaţii portuare Sisteme şi echipamente navale Inginerie economică în domeniul mecanic Construcţii civile.canto Pedagogia artelor plastice şi decorative Asistenţă socială . turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Afaceri internaţionale Management Marketing Medicină Asistenţă medicală generală Moaşe Laborator clinic Balneofiziokinetoterapie şi recuperare AP A AP/ AP A/AP A/AP A/AP AP AP A AP AP AP AP A A AP AP A A AP A AP/ AP A A A/AP AP A A AP AP AP A A AP A A AP AP Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 180 180 180 180 360 240 240 180 180 360 180 180 180 300 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 240 180 180 11 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară Tehnică dentară Asistenţă dentară Asistenţă de profilaxie stomatologică 12 13 Facultatea de Farmacie Facultatea de Inginerie Mecanică.

1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Matematică Matematică informatică Informatică Fizică Informatică Fizică Fizică medicală Fizică informatică Ştiinţa mediului 3 Facultatea de Chimie Chimie Ştiinţa mediului 4 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Fizica mediului Chimie Biochimie tehnologică Chimia mediului Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Turnu Severin) Kinetoterapie şi motricitate specială Kinetoterapie şi motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin) 5 Facultatea de Litere Limbă şi literatură Limba şi literatura română .UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Nr.O limbă şi literatură modernă (franceză. engleză la Drobeta-Turnu Severin) O limbă şi literatură modernă (A) .Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Ştiinţe ale educaţiei Psihologie Psihopedagogie specială Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihologie A/AP A A Zi/FR Zi Zi 180 180 180 Număr de credite 240 240 240 240 240 240 Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 25. crt. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Navigaţie şi transport maritim şi fluvial Inginerie economică în domeniul transporturilor Electrotehnică Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Ingineria şi protecţia mediului în industrie Electromecanică navală A/AP AP A/AP AP AP A/AP Zi/FR Zi Zi/FR Zi Zi Zi/FR Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval Facultatea de Electromecanică Navală Inginerie marină şi navigaţie Inginerie şi management Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria mediului Inginerie marină şi navigaţie 2 26.UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA Nr.Filologie clasică (latină) Limbi moderne aplicate Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale educaţiei Traducere şi interpretare Comunicare şi relaţii publice Pedagogie A AP A/AP A AP A AP A A A A AP A AP A/AP AP A A AP AP AP Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Matematică şi Informatică Facultatea de Fizică Matematică 2 .O limbă şi literatură modernă (B)/Limba latină Limba şi literatura română . crt.O limbă şi literatură modernă Limba şi literatura română .

decorative şi design 6 Facultatea de Ştiinţe Geografie Socio .canto Interpretare muzicală .Umane Filosofie Istorie Sociologie Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe ale comunicării 7 Facultatea de Teologie Teologie Arte plastice (grafică) Pedagogia artelor plastice şi decorative Geografie Filosofie Istorie Sociologie Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Jurnalism Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă asistenţă socială Asistenţă socială 8 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Drept Ştiinţe administrative Asistenţă socială Drept Administraţie publică Administraţie publică (la Drobeta-Turnu Severin) Asistenţă managerială şi secretariat Asistenţă managerială şi secretariat (la Drobeta-Turnu Severin) 9 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Economie Economie generală Economie agroalimentară Economie generală şi comunicare economică Finanţe Administrarea afacerilor Contabilitate Finanţe şi bănci Finanţe şi bănci (la Drobeta-Turnu Severin) Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin) Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune (la DrobetaTurnu Severin) Cibernetică. statistică şi informatică economică Economie şi afaceri internaţionale Management Informatică economică Statistică şi previziune economică Economie şi afaceri internaţionale Management Management (la Drobeta-Turnu Severin) AP A A AP AP AP AP AP A/AP A/AP A/AP A/AP A AP AP A/AP A A AP A/AP A/AP A/AP A A A A AP A/AP A/AP AP A/AP A/AP A A A/AP A/AP A/AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi/FR Zi/ID Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi/FR Zi/FR Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi/FR Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi/FR 180 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 .Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin) Teatru Muzică Artele spectacolului (actorie) Pedagogie muzicală Interpretare muzicală .instrumente Arte plastice.

industriale şi agricole Tehnologia construcţiilor de maşini Maşini-unelte şi sisteme de producţie Autovehicule rutiere Ştiinţa materialelor Inginerie mecanică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară A AP A A A AP AP A A AP A A A A A A A AP AP A/AP AP AP AP A A A A AP AP A A A/AP AP A/AP A/AP A/AP A/AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi/FR Zi/FR Zi/ID Zi/ID Zi 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 240 240 240 240 240 240 240 Inginerie şi management Ingineria transporturilor 11 Facultatea de Electrotehnică Inginerie aerospaţială Inginerie electrică Inginerie economică în domeniul mecanic Ingineria transporturilor şi a traficului Echipamente şi instalaţii de aviaţie Sisteme electrice Electronică de putere şi acţionări electrice Inginerie electrică şi calculatoare Inginerie electrică şi calculatoare (în limba franceză) Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Termoenergetică Managementul energiei Inginerie şi management 12 Facultatea de Inginerie în Electromecanică. Calculatoare şi Electronică Inginerie electrică Ingineria mediului Ştiinţe inginereşti aplicate Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria sistemelor Mecatronică şi robotică 14 Facultatea de Horticultură Biologie Horticultură Ingineria produselor alimentare Ingineria mediului 15 Facultatea de Agricultură Agronomie Silvicultură Inginerie economică în domeniul electric.Marketing 10 Facultatea de Mecanică Inginerie civilă Inginerie industrială Ingineria autovehiculelor Ingineria materialelor Inginerie mecanică Marketing Construcţii civile. Mediu şi Informatică Industrială Facultatea de Automatică. electronic şi energetic Electromecanică Electromecanică (în limba franceză) Ingineria şi protecţia mediului în industrie Informatică industrială Calculatoare Calculatoare (în limba engleză) Electronică aplicată Automatică şi informatică aplicată Ingineria sistemelor multimedia Mecatronică Robotică Biologie Horticultură Peisagistică Tehnologia prelucrării produselor agricole Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Agricultură Montanologie Silvicultură 13 .

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Medicină Asistenţă medicală generală Asistenţă medicală generală (la Drobeta . crt.UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI Nr.Turnu Severin) Moaşe Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 3 4 Facultatea de Medicină Dentară Facultatea de Farmacie Facultatea Sănătate Sănătate Medicină dentară Tehnică dentară Farmacie A AP AP AP AP A AP A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Medicină Sănătate Facultatea de Moaşe Sănătate şi Asistenţă Medicală 28. 1 2 Facultatea Domeniul de licenţă Măsurători terestre şi cadastru Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria sudării Ştiinţa materialelor Utilaje şi instalaţii portuare Ingineria şi protecţia mediului în industrie Navigaţie şi transport maritim şi fluvial Electromecanică navală Inginerie economică industrială AP AP AP AP A AP AP A/AP AP A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Număr de credite 360 240 240 240 180 360 180 300 27.Silvicultură (la Râmnicu Vâlcea) Inginerie geodezică Ingineria produselor alimentare 16 Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin Inginerie industrială Ingineria materialelor Inginerie mecanică Ingineria mediului Inginerie marină şi navigaţie Inginerie şi management Nr. 1 Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Tehnologia construcţiilor de maşini Maşini-unelte şi sisteme de producţie Ingineria sudării Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice Mecanică fină şi nanotehnologii Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale Ingineria mediului Inginerie şi management Mecatronică şi robotică 2 Facultatea de Nave Arhitectură navală Ingineria şi protecţia mediului în industrie Inginerie economică industrială Mecatronică Robotică Arhitectură navală Sisteme şi echipamente navale A A A A AP A A A AP/ AP A/AP A A A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi/FR Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Facultatea de Mecanică Inginerie industrială . crt.

franceză) .3 Facultatea de Inginerie electrică Inginerie Electrică şi Electronică Electronică de putere şi acţionări electrice Electronică de putere şi acţionări electrice (în limba franceză) Electromecanică Electronică aplicată Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Calculatoare Automatică şi informatică aplicată Ştiinţa materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice Ingineria procesării materialelor A A A A A A A A A A A A A A A A AP AP A/AP A A A A AP AP AP AP A A A/AP AP A/AP AP AP A/AP A/AP/ AP A/AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi/FR Zi Zi Zi/ID Zi/ID/FR Zi/ID 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 240 240 240 240 240 240 360 360 300 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Inginerie electronică şi telecomunicaţii 4 Facultatea de Ştiinţa Calculatoare şi tehnologia Calculatoarelor informaţiei Ingineria sistemelor 5 Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor Ingineria materialelor Ingineria mediului 6 Facultatea de Inginerie din Brăila Agronomie Inginerie mecanică ingineria şi protecţia mediului în industrie Agricultură Utilaje tehnologice pentru construcţii Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii Ingineria mediului Inginerie şi management 7 Facultatea de Ştiinţa Ştiinţa mediului şi Ingineria Inginerie geodezică Alimentelor Ingineria produselor alimentare Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Inginerie economică în domeniul mecanic Ecologie şi protecţia mediului Măsurători terestre şi cadastru Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Pescuit şi industrializarea peştelui Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Biotehnologii industriale Medicină Medicină dentară Farmacie Asistenţă medicală generală Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate 8 Facultatea de Sănătate Medicină şi Farmacie 9 Facultatea de Ştiinţe Matematică Fizică Chimie Informatică Ştiinţa mediului Matematică Matematică informatică Fizică Fizică informatică Chimie Informatică Ştiinţa mediului Limba şi literatura română Limba şi literatura română . franceză) O limbă şi literatură modernă A (engleză. engleză) 10 Facultatea de Litere Limbă şi literatură .0 limbă şi literatură modernă B (franceză.0 limbă şi literatură modernă (engleză.

1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Calculatoare Tehnologia informaţiei Automatică şi informatică aplicată A A A Zi Zi Zi Număr de credite 240 240 240 Facultatea de Automatică şi Calculatoare Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor . ASACHI" DIN IAŞI Nr. decorative şi design 13 Facultatea de Ştiinţe Geografie Economice Economie Finanţe Administrarea afacerilor Contabilitate Cibernetică. statistică şi informatică economică Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing 14 15 Facultatea de Drept Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste. Economice şi Inginereşti Drept Ştiinţe administrative Educaţie fizică şi sport Limbi moderne aplicate Jurnalism Filosofie Istorie Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă asistenţă socială Sociologie Artele spectacolului (actorie) Interpretare muzicală . crt. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Informatică economică Afaceri internaţionale Management Marketing Drept Administraţie publică Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială AP A A/AP A/AP A AP AP A AP AP AP A A/AP AP A/AP A A A/AP/AP A/AP/AP A/AP A/AP A A A A A AP AP A A A Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi/FR Zi Zi Zi/ID/FR Zi/ID/FR Zi/FR Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 16 Matematică Informatică Limbă şi literatură Istorie Ştiinţe administrative Management Ingineria produselor alimentare Matematică Matematică informatică Informatică Limba şi literatura română Istorie Administraţie publică Management Ingineria produselor alimentare 29.Limbi moderne aplicate Ştiinţe ale comunicării 11 Facultatea de Istorie. Filosofie şi Teologie Filosofie Istorie Teologie Sociologie 12 Facultatea de Arte Teatru Muzică Arte plastice.UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH.canto Arte plastice (pictură) Geografia turismului Economie agroalimentară Finanţe şi bănci Economia comerţului.

optoelectronică şi nanotehnologii 6 Inginerie electrică Sisteme electrice Electronică de putere şi acţionări electrice Instrumentaţie şi achiziţii de date Electromecanică Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Termoenergetică Managementul energiei Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate 7 Inginerie geodezică Facultatea de Hidrotehnică. electronic şi energetic Informatică aplicată în inginerie electrică Măsurători terestre şi cadastru Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie sanitară şi protecţia mediului Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Ingineria şi protecţia mediului în agricultură .Ştiinţe inginereşti aplicate 2 Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Inginerie chimică Informatică industrială Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului Chimia şi ingineria substanţelor organice. petrochimie şi carbochimie Ştiinţa şi ingineria polimerilor Inginerie chimică Inginerie biochimică Ingineria fabricaţiei hârtiei Chimie alimentară şi tehnologii biochimice AP A A A A A A AP A A A A A A A A A A A A A A A AP A A A A A A A A A AP A A A A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Ingineria mediului Inginerie şi management 3 Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă Ingineria şi protecţia mediului în industrie Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Construcţii civile. Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Facultatea de Inginerie Electrică. drumuri şi poduri Inginerie civilă (în limbile engleză şi franceză) Inginerie urbană şi dezvoltare regională Ingineria instalaţiilor 4 Inginerie industrială Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial Inginerie mecanică Inginerie şi management 5 Facultatea de Electronică. Energetică şi Informatică Aplicată Inginerie electronică şi telecomunicaţii Instalaţii pentru construcţii Tehnologia construcţiilor de maşini Maşini-unelte şi sisteme de producţie Ingineria sudării Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice Mecanică fină şi nanotehnologii Inginerie economică în domeniul mecanic Electronică aplicată Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză) Microelectronică. industriale şi agricole Căi ferate. Inginerie civilă Geodezie şi Ingineria Mediului Ingineria mediului Inginerie economică în domeniul electric.

M. crt.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI Nr. Cantacuzino" Facultatea Arhitectură Inginerie economică industrială Arhitectură 30.Pielărie şi Management Inginerie industrială Industrial Mecatronică Robotică Ştiinţa materialelor Ingineria procesării materialelor Echipamente pentru procese industriale Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori Tehnologie chimică textilă Tehnologia şi designul produselor textile Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor 10 Inginerie şi management 11 Facultatea de Arhitectură "G. 1 Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Biologie Agricultură Montanologie Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management 2 Facultatea de Horticultură Horticultură Ingineria mediului 3 Facultatea de Zootehnie Zootehnie Ingineria produselor alimentare Inginerie şi management 4 Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară Tehnologia prelucrării produselor agricole Inginerie economică în agricultură Horticultură Peisagistică Ingineria mediului Zootehnie Piscicultură şi acvacultură Controlul şi expertiza produselor alimentare Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Medicină veterinară Medicină veterinară (în limba engleză) Domeniul de licenţă AP A/AP A AP A/AP A/AP AP AP A/AP AP AP AP A AP Zi Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 360 360 Număr Facultatea de Agricultură Biologie Agronomie 31.UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI Nr. Facultatea Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de .8 Facultatea de Mecanică Ingineria autovehiculelor Inginerie mecanică Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Autovehicule rutiere Sisteme şi echipamente termice Inginerie mecanică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară AP A A AP A A AP A A A A A A A A A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 360 Mecatronică şi robotică 9 Facultatea de Ştiinţa Ingineria materialelor şi Ingineria Materialelor Inginerie mecanică Facultatea de Textile Inginerie chimică .

1 Facultatea de Biologie Biologie Ştiinţa mediului 2 Facultatea de Chimie Chimie Biologie Biochimie funcţioneze provizoriu (AP) A/AP A A/AP A A AP AP A/AP A/AP A A A/AP AP A AP A/AP A A A A/AP A A/AP A A/AP AP A A/AP A/AP AP AP/ AP A A A AP A A învăţământ Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi/FR Zi Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi de credite 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 Ecologie şi protecţia mediului Chimie Biochimie tehnologică Chimie informatică Ştiinţa mediului 3 4 Facultatea de Drept Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Drept Ştiinţe administrative Economie Finanţe Administrarea afacerilor Chimia mediului Drept Administraţie publică Economie generală Economie agroalimentară Finanţe şi bănci Administrarea afacerilor (în limba engleză) Economia comerţului. statistică şi informatică economică Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing 5 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social . turismului şi serviciilor Economia comerţului.Politice Educaţie fizică şi sport Contabilitate şi informatică de gestiune Informatică economică Statistică şi previziune economică Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială 6 Filosofie Studii culturale Sociologie Asistenţă socială Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe ale comunicării Filosofie Studii culturale Sociologie Asistenţă socială Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Comunicare şi relaţii publice Fizică Fizică medicală Biofizică Fizică informatică 7 Facultatea de Fizică Fizică Ştiinţe inginereşti aplicate 8 Facultatea de Geografie Fizică tehnologică Geografie .crt. turismului şi serviciilor (la PiatraNeamţ) Contabilitate Cibernetică.

crt.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T.Geografie şi Geologie Geografia turismului Hidrologie şi meteorologie Planificare teritorială Geologie Ştiinţa mediului Inginerie geologică Geochimie Geografia mediului Inginerie geologică Informatică Istorie Arheologie Arhivistică Muzeologie Istoria artei A AP AP A A A A/AP A/AP AP AP AP AP A A A A AP AP AP A A/AP A A A A AP/ AP A/A A A A A AP AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 240 180 180 Număr de 9 10 Facultatea de Informatică Informatică Facultatea de Istorie Istorie 11 Facultatea de Litere Limbă şi literatură Limba şi literatura română .Limba şi literatura română O limbă şi literatură modernă (A) .O limbă şi literatură modernă (B) Literatură universală şi comparată .Limbă şi literatură modernă Filologie clasică .O limbă şi literatură modernă O limbă şi literatură modernă (A) . POPA" DIN IAŞI Nr.O limbă şi literatură modernă Limbi moderne aplicate Studii culturale Ştiinţe ale comunicării 12 Facultatea de Matematică Matematică Traducere şi interpretare Studii americane Jurnalism Matematică Matematici aplicate Matematică informatică 13 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie Psihopedagogie specială Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihologie 14 Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie Psihologie Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Artă sacră Teologie ortodoxă asistenţă socială 15 Facultatea de Teologie RomanoCatolică Teologie Teologie romano-catolică pastorală Teologie romano-catolică didactică Teologie romano-catolică asistenţă socială 32. Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ .

sculptură. păpuşi-marionete) Artele spectacolului (regie) Teatrologie Muzică Pedagogie muzicală Muzică religioasă Muzicologie Compoziţie muzicală Dirijat 3 Facultatea de Arte Plastice.credite 1 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină Medicină (în limba engleză) Medicină (în limba franceză) Asistenţă medicală generală Asistenţă medicală generală (la Botoşani) Moaşe Radiologie şi imagistică Laborator clinic Audiologie şi protezare auditivă Nutriţie şi dietetică 2 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară Medicină dentară (în limba engleză) Medicină dentară (în limba franceză) Tehnică dentară Asistenţă dentară 3 4 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie Asistenţă de farmacie Bioinginerie Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A A A AP AP A AP AP AP AP A A A A AP A AP A AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 360 360 360 240 240 240 180 180 180 180 360 360 360 180 180 300 180 240 180 Număr de credite 240 240 180 180 180 180 180 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 Facultatea de Ştiinţe inginereşti aplicate Bioinginerie Medicală Sănătate Facultatea Domeniul de licenţă 33. grafică) Arte decorative Design Conservare şi restaurare Artă murală Pedagogia artelor plastice şi decorative Istoria şi teoria artei A A A AP AP A AP A A A A A A A A A AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Muzică Interpretare Muzicală Facultatea de Compoziţie. crt. Muzicologie.UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI Nr. Pedagogie Muzicală şi Teatru Teatru . 1 2 Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Interpretare muzicală .canto Interpretare muzicală . decorative şi design Arte plastice (pictură.instrumente Artele spectacolului (actorie. Decorative şi Design Arte plastice.

design vestimentar A Zi 180 Număr de credite 360 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 34.Modă .sticlă . 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Arhitectură Măsurători terestre şi cadastru Construcţii civile. industriale şi agricole Inginerie sanitară şi protecţia mediului 2 Facultatea de Arte Vizuale Arte plastice. crt.metal Arte textile .UNIVERSITATEA DIN ORADEA Nr. electronic şi energetic Inginerie medicală Tehnologia construcţiilor de maşini Ingineria sudării Autovehicule rutiere Mecanică fină şi nanotehnologii AP A AP A A A A A A A AP AP AP A A A A A AP A A A AP A AP A AP A A AP A A A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Arhitectură şi Construcţii Arhitectură Inginerie geodezică Inginerie civilă 4 .design textil 3 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Energetică Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Termoenergetică Energetică industrială Inginerie şi management 5 Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electrică Inginerie economică în domeniul electric. la Beiuş) Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria sistemelor Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate 6 Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică Inginerie industrială Ingineria autovehiculelor Inginerie mecanică Electronică aplicată Reţele şi software de telecomunicaţii Automatică şi informatică aplicată Inginerie economică în domeniul electric. decorative şi design Arte plastice (pictură) Arte plastice (sculptură) Arte decorative Design Conservare şi restaurare Pedagogia artelor plastice şi decorative Istoria şi teoria artei Ceramică . electronic şi energetic Calculatoare Tehnologia informaţiei Sisteme electrice Instrumentaţie şi achiziţii de date Electromecanică Electromecanică (la Marghita.

0 limbă şi literatură modernă (engleză.0 limbă şi literatură modernă (engleză.Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Utilaje petroliere şi petrochimice (la Marghita) Echipamente pentru procese industriale Inginerie şi management Mecatronică şi robotică 7 Facultatea de Istorie. franceză. rusă) Limba şi literatura engleză . rusă)/Limba şi literatura română Limba şi literatura italiană . germană. italiană. franceză.canto Interpretare muzicală . germană)/Limba şi literatura română Limba şi literatura germană . germană.0 limbă şi literatură modernă (engleză. rusă)/Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză .0 limbă şi literatură modernă (franceză. Geografie Geografie şi Relaţii Internaţionale Ştiinţa mediului Istorie inginerie economică în domeniul mecanic Robotică Geografie Geografia turismului Planificare teritorială Geografia mediului Istorie Arheologie Istoria artei Relaţii internaţionale şi studii europene 8 Facultatea de Litere Limbă şi literatură Relaţii internaţionale şi studii europene Limba şi literatura română . rusă)/Limba şi literatura română Teologie Ştiinţe ale comunicării 9 Facultatea de Sănătate Medicină şi Farmacie Teologie baptistă didactică Biblioteconomie şi ştiinţa informării Medicină Medicină dentară Farmacie Asistenţă medicală generală Radiologie şi imagistică Laborator clinic Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Tehnică dentară Asistenţă de farmacie 10 Facultatea de Muzică Teatru Muzică Artele spectacolului (actorie) Pedagogie muzicală Interpretare muzicală .0 limbă şi literatură modernă (engleză. franceză.instrumente 11 Facultatea de Agronomie Agricultură AP AP AP A/ AP A A AP AP AP A AP AP A A A Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 A A Zi Zi 180 180 AP Zi 180 A A A A A AP AP AP A A AP AP A A A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 360 360 300 240 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 .

Protecţia Mediului Horticultură Silvicultură Zootehnie Inginerie forestieră Ingineria produselor alimentare Ingineria mediului Inginerie şi management Horticultură Peisagistică Silvicultură Exploatări forestiere Zootehnie Ingineria prelucrării lemnului Tehnologia prelucrării produselor agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Matematică Matematici aplicate Matematică informatică A AP A AP AP AP AP AP A AP A AP A A AP AP A AP A AP AP AP A/ AP A/ AP AP A/ AP A/ AP A/ AP A/ AP A A A AP AP A A AP A/ AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 12 Facultatea de Ştiinţe Matematică Fizică Fizică Fizică medicală Fizică informatică Chimie Informatică Biologie Ştiinţa mediului Ştiinţe inginereşti aplicate 13 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor Contabilitate Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing 14 15 Facultatea de Ştiinţe Drept Juridice Ştiinţe administrative Facultatea de Ştiinţe Ştiinţe politice Politice şi Ştiinţele Ştiinţe ale comunicării Comunicării Facultatea de Ştiinţe Filosofie Socio .Umane Sociologie Asistenţă socială Ştiinţe ale educaţiei Chimie Informatică Biologie Chimia mediului Ecologie şi protecţia mediului Fizică tehnologică Finanţe şi bănci Economia comerţului. turismului şi serviciilor Economia comerţului. turismului şi serviciilor (la Beiuş) Contabilitate şi informatică de gestiune Afaceri internaţionale Management Marketing Drept Administraţie publică Ştiinţe politice Jurnalism Filosofie Sociologie Asistenţă socială Psihopedagogie specială Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Satu 16 .

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI Nr. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Construcţii miniere Geologia resurselor miniere Ingineria şi managementul calităţii Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria valorificării deşeurilor Inginerie şi management Mine. petrol şi gaze 2 Facultatea de Calculatoare şi tehnologia Inginerie Mecanică şi informaţiei Electrică Inginerie electrică Inginerie energetică Inginerie industrială Inginerie mecanică Ingineria sistemelor Ingineria transporturilor 3 Facultatea de Ştiinţe Matematică Fizică Informatică Sociologie Asistenţă socială Ştiinţe administrative Finanţe Administrarea afacerilor Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie minieră Topografie minieră Calculatoare Instrumentaţie şi achiziţii de date Electromecanică Energetică industrială Tehnologia construcţiilor de maşini Maşini şi echipamente miniere Echipamente pentru procese industriale Automatică şi informatică aplicată Ingineria transporturilor şi a traficului Matematică Fizică Informatică Sociologie Asistenţă socială Administraţie publică Finanţe şi bănci Economia comerţului. crt. turismului şi serviciilor A A AP A AP A A A AP A A AP AP A A A AP A A AP A AP AP A/ AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Facultatea de Mine Inginerie civilă Inginerie geologică Inginerie industrială Ingineria mediului .Mare) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (cu predare în limba maghiară) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş) Psihologie 17 Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie Psihologie Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Artă sacră Teologie ortodoxă asistenţă socială 18 Facultatea de Textile Inginerie industrială şi Pielărie Inginerie şi management Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor Inginerie economică industrială AP A A A A AP A A A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 240 180 180 180 240 240 240 Număr de credite 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 35.

engleză) Limba şi literatura franceză . Comunicaţii şi Calculatoare Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Teologie Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare Tehnologia construcţiilor de maşini Autovehicule rutiere Inginerie economică industrială Ingineria transporturilor şi a traficului Calculatoare Electromecanică Electronică aplicată Reţele şi software de telecomunicaţii Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Artă sacră Teologie ortodoxă asistenţă socială Asistenţă socială Muzică 6 Facultatea de Ştiinţe Economice Economie Finanţe Administrarea afacerilor Asistenţă socială Pedagogie muzicală Economie agroalimentară şi a mediului Finanţe şi bănci Administrarea afacerilor Economia comerţului. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate Forma de să funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Chimie Biologie Ecologie şi protecţia mediului Horticultura Prelucrarea petrolului şi petrochimie Ingineria mediului Inginerie fizică Asistenţă medicală generală Limba şi literatura română .Contabilitate Management Contabilitate şi informatică de gestiune Management A/ AP A/ AP Zi/ID Zi/ID 180 180 Număr de credite 180 180 180 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 36.0 limbă şi literatură modernă (franceză.UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI Nr.Limba şi literatura spaniolă Limbi moderne aplicate 3 Facultatea de Mecanică şi Tehnologie Inginerie industrială Ingineria autovehiculelor Inginerie şi management Ingineria transporturilor 4 Facultatea de Electronică.Limba şi literatura engleză (la Râmnicu Vâlcea) Limba şi literatura română .Limba şi literatura engleză Limba şi literatura franceză . turismului şi serviciilor A A AP A AP AP A AP AP A A AP AP AP A A A AP AP A A AP A A AP A A AP AP A/ AP AP A/ AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi/FR Facultatea de Ştiinţe Chimie Biologie Ştiinţa mediului Horticultura Inginerie chimică Ingineria mediului Ştiinţe inginereşti aplicate Sănătate 2 Facultatea de Litere Limbă şi literatură 5 Facultatea de Teologie Ortodoxă . crt.

Umane Drept Ştiinţe administrative Educaţie fizică şi sport Contabilitate şi informatică de gestiune Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing Drept Administraţie publică Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Kinetoterapie şi motricitate specială A/ AP AP A/ AP AP A/ AP A/ AP A AP A A A A A AP AP AP A AP AP A AP A AP AP AP Zi/FR Zi Zi/FR Zi Zi/FR Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 8 9 Matematică Informatică Filosof ie Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării Psihologie Matematică Informatică Filosof ie Istorie Istorie (la Râmnicu Vâlcea) Relaţii internaţionale şi studii europene Poliţie comunitară Jurnalism Psihologie Asistenţă managerială şi secretariat Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Alexandria) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Câmpulung) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Giurgiu) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Râmnicu Vâlcea) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Slatina) 10 11 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Ştiinţe administrative Ştiinţe ale educaţiei 37.Contabilitate Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing 7 Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Matematică şi Informatică Facultatea de Ştiinţe Socio . crt.UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIEŞTI Nr. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Calculatoare Electromecanică Electronică aplicată Utilaje petroliere şi petrochimice Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor AP A A A A Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 240 240 240 240 Facultatea de Calculatoare şi tehnologia Inginerie Mecanică şi informaţiei Electrică Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie mecanică .

depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor Prelucrarea petrolului şi petrochimie Ingineria şi protecţia mediului în industrie Informatică industrială Finanţe şi bănci Economia comerţului. electronic şi energetic Ştiinţe inginereşti aplicate 2 Facultatea de Ştiinţe Istorie Economice şi Teologie Administrative Asistenţă socială Informatică industrială Istorie Teologie ortodoxă didactică Asistenţă socială A A A AP A AP A A AP AP A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Inginerie Inginerie electrică Inginerie industrială . crt.Limba şi literatura engleză Limba şi literatura engleză .Limba şi literatura franceză Administraţie publică Asistenţă managerială şi secretariat Pedagogie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar A/ AP A/ AP A A/ AP A A A/ AP AP AP A A A/ AP AP A/ AP A A A A A/ AP A A A AP A/ AP Zi/FR Zi/ID Zi Zi/FR Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi/ID 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Număr de credite 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 3 4 38. statistică şi informatică economică Management 5 Facultatea de Litere şi Ştiinţe Matematică Fizică Chimie Informatică Limbă şi literatură Ştiinţe administrative Ştiinţe ale educaţiei Automatică şi informatică aplicată Inginerie economică în domeniul mecanic Geologia resurselor petroliere Inginerie de petrol şi gaze Transportul.Ingineria sistemelor Inginerie şi management 2 Facultatea de Inginerie geologică Ingineria Petrolului şi Mine.UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REŞIŢA Nr. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Electromecanică Tehnologia construcţiilor de maşini Ingineria sudării Inginerie forestieră Ingineria materialelor Inginerie mecanică Inginerie şi management Ingineria prelucrării lemnului Ingineria procesării materialelor Inginerie mecanică Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în domeniul electric. petrol şi gaze Gazelor Facultatea de Inginerie chimică Tehnologia Petrolului Ingineria mediului şi Petrochimie Ştiinţe inginereşti aplicate Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor Contabilitate Cibernetică. turismului şi serviciilor Merceologie şi managementul calităţii Contabilitate şi informatică de gestiune Informatică economică Management Matematică Fizică Chimie Informatică Limba şi literatura română .

O limbă şi literatură modernă (germană. franceză)/Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză .O limbă şi literatură modernă (engleză.O limbă şi literatură modernă (engleză. crt. franceză) Limba şi literatura engleză . decorative şi design 5 Facultatea de Inginerie Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie industrială Limbi moderne aplicate Studii americane Biblioteconomie şi ştiinţa informării Artele spectacolului (actorie) Teatrologie (management cultural) Istorie Istorie (în limba germană) Design Conservare şi restaurare Calculatoare Tehnologia informaţiei Electromecanică Electronică aplicată Tehnologia construcţiilor de maşini Maşini-unelte şi sisteme de producţie Design industrial Tehnologia şi designul produselor textile Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor A A A A/A A/ AP AP A/ AP A A A A AP A A A A/ AP A AP A A AP A/ AP AP A A AP AP AP A Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Teologie Teologie . germană)/Limba şi literatura română Limba şi literatura germană . germană. franceză)/Limba şi literatura română Limbi moderne aplicate Studii culturale Ştiinţe ale comunicării Teatru 4 Facultatea de Istorie Istorie şi Patrimoniu Arte plastice.UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU Nr.O limbă şi literatură modernă (engleză. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă asistenţă socială 2 Facultatea de Drept Drept Ştiinţe administrative 3 Facultatea de Litere şi Arte Limbă şi literatură Drept Administraţie publică Poliţie comunitară Limba şi literatura română . turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Marketing Educaţie fizică şi sportivă A/ AP A A A/A AP Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi 180 180 180 180 180 Număr de credite 240 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 39.Ştiinţe administrative Administrarea afacerilor Contabilitate Marketing Educaţie fizică şi sport Administraţie publică Economia comerţului.

petrol şi gaze Ştiinţe inginereşti aplicate 6 Facultatea de Ştiinţe Matematică Mecanică fină şi nanotehnologii Utilaje pentru textile şi pielărie Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria sistemelor multimedia Inginerie economică în domeniul mecanic Ingineria transporturilor şi a traficului Mecatronică Transportul.Inginerie mecanică Ingineria mediului Ingineria sistemelor Inginerie şi management Ingineria transporturilor Mecatronică şi robotică Mine. depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor Informatică industrială Matematică Matematici aplicate Matematică informatică AP A AP AP A/ AP AP AP AP AP AP AP A/ AP A AP AP AP/ AP AP A AP A A AP A A A A A AP AP AP AP A/ AP AP AP A/ AP AP AP AP AP Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 360 360 240 240 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 Fizică Informatică Fizică Fizică informatică Informatică Informatică aplicată Biologie Ştiinţa mediului Studii culturale Sociologie Asistenţă socială Ştiinţe ale educaţiei Psihologie Educaţie fizică şi sport 7 Facultatea de Medicină Sănătate Biologie Ecologie şi protecţia mediului Etnologie Sociologie Asistenţă socială Psihopedagogie specială Psihologie Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Medicină Medicină dentară Asistenţă medicală generală Moaşe Sănătate 8 Facultatea de Ştiinţe Agronomie Agricole. Industrie Horticultură Alimentară şi Biotehnologii Protecţia Mediului Ingineria produselor alimentare Tehnică dentară Asistenţă dentară Montanologie Horticultură Biotehnologii pentru industria alimentară Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Ingineria mediului Inginerie şi management .

Mecatronică şi Management Inginerie industrială . crt. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Informatică economică Afaceri internaţionale Management Marketing Filosofie Jurnalism Comunicare şi relaţii publice Ştiinţe politice Studii de securitate Relaţii internaţionale şi studii europene Teologie protestantă pastorală AP A/ AP A/ AP A/ AP A/ AP AP A/ AP AP AP A/ AP A/ AP A/ AP AP A A Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 10 Facultatea de Jurnalistică Filosofie Ştiinţe ale comunicării 11 Facultatea de Ştiinţe Ştiinţe politice Politice şi Relaţii Internaţionale şi Relaţii internaţionale şi studii Studii Europene europene Departamentul de Teologie Teologie Protestantă Facultatea Domeniul de licenţă 12 40. statistică şi informatică economică Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing Economie generală Finanţe şi bănci Economia comerţului. 1 Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Calculatoare Sisteme electrice Electronică aplicată Energetică industrială Automatică şi informatică aplicată Inginerie economică în domeniul electric. electronic şi energetic Tehnologia construcţiilor de maşini Ingineria şi managementul calităţii Ingineria materialelor Inginerie mecanică Ingineria mediului Ştiinţa materialelor Echipamente pentru procese industriale Ingineria şi protecţia mediului în industrie AP AP A A AP A A AP A A A A A AP A AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport 2 Facultatea de Ingineria produselor Inginerie Alimentară alimentare Inginerie şi management 3 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie energetică Ingineria sistemelor Inginerie şi management 4 Facultatea de Inginerie Mecanică.9 Facultatea de Ştiinţe Economie Economice Finanţe Administrarea afacerilor Contabilitate Cibernetică.UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA Nr.

Inginerie şi management Mecatronică şi robotică 5 Facultatea de Istorie Geografie şi Geografie Ştiinţa mediului Filosofie Istorie Asistenţă socială Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe ale comunicării 6 Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Limbă şi literatură Inginerie economică în domeniul mecanic Mecatronică Geografie Geografia turismului Geografia mediului Filosofie Istorie Muzeologie Asistenţă socială Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Biblioteconomie şi ştiinţa informării Limba şi literatura română . engleză)/Limba şi literatura română Literatură universală şi comparată . statistică şi informatică economică Economie şi afaceri internaţionale Management .Limba şi literatura germană A/AP Limbi moderne aplicate Studii culturale Ştiinţe ale comunicării 7 8 Facultatea de Silvicultură Silvicultură Limbi moderne aplicate Studii americane Comunicare şi relaţii publice Silvicultură Drept Administraţie publică Asistenţă managerială şi secretariat Finanţe şi bănci Administrarea afacerilor Economia comerţului.Limba şi literatura germană / Limba şi literatura română Limba şi literatura franceză . germană) Limba şi literatura engleză .Limba şi literatura italiană Limba şi literatura română .Limba şi literatura română sau o limbă străină (spaniolă / italiană / germană) A A A/ AP A/ AP AP A A/ AP A AP AP AP AP AP AP A/ AP A A A AP Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi Zi 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Limba şi literatura franceză .Limba şi literatura spaniolă Limba şi literatura română .Limba şi literatura engleză Limba şi literatura ucraineană .O limbă şi literatură modernă (franceză. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Cibernetică economică Informatică economică Afaceri internaţionale Management AP AP AP A/ AP AP A/ AP A/ AP A A/ AP A/ AP A/ AP AP AP A AP Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi 180 180 180 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Facultatea de Ştiinţe Drept Economice şi Ştiinţe administrative Administraţie Publică Finanţe Administrarea afacerilor Contabilitate Cibernetică.O limbă şi literatură modernă (franceză.

turismului şi serviciilor (la Alexandria) Contabilitate Management Marketing 2 Facultatea de Ştiinţe Drept Juridice.9 Facultatea de Ştiinţe Ştiinţe ale educaţiei ale Educaţiei Facultatea Domeniul de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar A Zi 180 41.UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE Nr. Sociale şi Ştiinţe administrative Politice Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale educaţiei 3 Facultatea de Ştiinţe Geografie Umaniste Limbă şi literatură Istorie Educaţie fizică şi sport 4 Facultatea de Teologie Teologie Contabilitate şi informatică de gestiune Management Marketing Drept Administraţie publică Administraţie publică (la Alexandria) Jurnalism Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Geografie Limba şi literatura română . 1 Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Finanţe şi bănci Economia comerţului. decorative şi design 6 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie energetică Ingineria sistemelor 7 Facultatea de Ingineria materialelor Matematică Matematică informatică Fizică Chimie Informatică Pedagogie muzicală Conservare şi restaurare Electrotehnică Electromecanică Electronică aplicată Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Energetică industrială Automatică şi informatică aplicată Ştiinţa materialelor A/ AP AP AP A/ AP A/ AP A/ AP A/ AP A/ AP AP A A A/ AP A A/ AP A A A/ AP A A AP A A A AP A A A A A AP A A A Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 240 240 240 240 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor .Limba şi literatura engleză / franceză Istorie Arheologie Educaţie fizică şi sportivă Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă asistenţă socială 5 Facultatea de Ştiinţe Matematică şi Arte Fizică Chimie Informatică Muzică Arte plastice. crt. turismului şi serviciilor Economia comerţului.

Ingineria Materialelor. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Termoenergetică Managementul energiei Inginerie industrială Ingineria mediului Ingineria sistemelor Inginerie şi management Mecatronică şi robotică Ştiinţe inginereşti aplicate 2 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice şi Administrarea afacerilor Gestiunea Afacerilor Contabilitate Management Marketing 3 4 Facultatea de Ştiinţe Drept Juridice Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale Arte plastice. decorative şi design Educaţie fizică şi sport Limbă şi literatură Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării Tehnologia construcţiilor de maşini Maşini-unelte şi sisteme de producţie Ingineria şi protecţia mediului în industrie Automatică şi informatică aplicată Inginerie economică în domeniul mecanic Mecatronică Informatică aplicată în inginerie electrică Finanţe şi bănci Economia comerţului.UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÂRGU MUREŞ Nr. crt. crt. Mecatronică şi Robotică 8 Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii Inginerie mecanică Inginerie şi management Mecatronică şi robotică Zootehnie Ingineria produselor alimentare Ingineria mediului Echipamente pentru procese industriale Inginerie economică în domeniul mecanic Mecatronică Piscicultură şi acvacultură Tehnologia prelucrării produselor agricole Ingineria şi protecţia mediului în agricultură A AP A AP A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi 240 240 240 240 240 240 Număr de credite 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 Număr de credite 240 240 42. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Calculatoare Electrotehnică A AP Zi Zi Facultatea de Inginerie Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electrică .UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU Nr.Limba şi literatura engleză Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Administraţie publică Comunicare şi relaţii publice A AP A A A A A AP AP A/ AP A/ AP A/ AP A/ AP AP A/ AP AP AP AP AP AP AP A AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Inginerie Inginerie energetică 5 43. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Management Marketing Drept Ordine şi siguranţă publică Pedagogia artelor plastice şi decorative Educaţie fizică şi sportivă Limba şi literatura română .

1 Facultatea Domeniul de licenţă Limbi moderne aplicate Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Sport şi performanţă motrică Drept Administraţie publică Finanţe şi bănci Economia comerţului.Limba şi literatura franceză A A AP AP AP A A A A/ AP AP/ AP A/ AP A/ AP AP AP AP A/ AP AP AP A/ AP A/ AP AP AP A/ AP A/ AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi/FR Zi/FR Zi/FR Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi/FR Zi/FR Zi Zi Zi/FR Zi/FR 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 Număr de credite 180 360 240 240 180 180 360 180 180 300 180 Limbi moderne aplicate Istorie Relaţii internaţionale şi studii europene Educaţie fizică şi sport 3 Facultatea de Ştiinţe Drept Economice. crt.Limba şi literatura franceză Limba şi literatura engleză .Inginerie energetică Inginerie industrială Inginerie mecanică Ingineria mediului Ingineria sistemelor Inginerie şi management Mecatronică şi robotică 2 Facultatea de Ştiinţe Matematică şi Litere Informatică Limbă şi literatură Ingineria sistemelor electroenergetice Tehnologia construcţiilor de maşini Design industrial Utilaje pentru textile şi pielărie Ingineria şi protecţia mediului în industrie Automatică şi informatică aplicată Inginerie economică industrială Mecatronică Matematică Matematică informatică Informatică Limba şi literatura română . Juridice Ştiinţe administrative şi Administrative Finanţe Administrarea afacerilor Contabilitate Management Nr. .Limba şi literatura engleză Limba şi literatura română . turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Management 44.UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Educaţie fizică şi sportivă Medicină *) Asistenţă medicală generală Moaşe Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Nutriţie şi dietetică 2 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară Tehnică dentară Asistenţă dentară 3 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie Asistenţă de farmacie AP A A AP AP AP A A AP A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Medicină Educaţie fizică şi sport Sănătate *) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.

crt.45. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Artele spectacolului (actorie. în limba maghiară) Artele spectacolului (actorie. 1 Facultatea de Muzică Muzică Facultatea Domeniul de licenţă Scenografie şi eveniment artistic Pedagogie muzicală A A AP AP A AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 Facultatea de Teatru Teatru 46.UNIVERSITATEA DE ARTĂ TEATRALĂ DIN TÂRGU MUREŞ Nr. crt.UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIŞOARA Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de Număr funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ de credite Informatică Calculatoare Tehnologia informaţiei Automatică şi informatică aplicată Ingineria sistemelor multimedia 2 Facultatea de Chimie Inginerie chimică Industrială şi Ingineria Mediului Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului Chimia şi ingineria substanţelor organice. regie. petrochimie şi carbochimie Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale Ştiinţa şi ingineria polimerilor Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Ingineria mediului 3 Facultatea de Construcţii Inginerie geodezică Inginerie civilă Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Măsurători terestre şi cadastru Construcţii civile. industriale şi agricole Căi ferate. păpuşi . decorative şi design 2 Nr.marionete) Artele spectacolului (coregrafie în limba maghiară) Artele spectacolului (coregrafie) Teatrologie Arte plastice. drumuri şi poduri Inginerie civilă (în limbile engleză şi germană) Ingineria instalaţiilor 4 5 Facultatea de Arhitectură Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică Arhitectură Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie electrică Inginerie energetică Instalaţii pentru construcţii Arhitectură Electronică aplicată Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Electrotehnică Electromecanică Ingineria sistemelor electroenergetice Energetică industrială A/A A A A A/ AP A A A A A A A A A A A A A A A/ AP A A A A Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 360 240 240 240 240 240 240 Facultatea de Automatică şi Calculatoare Informatică Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor 6 .

electronic şi energetic Inginerie economică în industria chimică şi de materiale 9 Facultatea de Mecanică Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba franceză) Maşini-unelte şi sisteme de producţie Ingineria sudării Design industrial (în limbile engleză şi germană) Ingineria autovehiculelor Ingineria materialelor Inginerie mecanică Autovehicule rutiere Ştiinţa materialelor Sisteme şi echipamente termice Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice Mecanică fină şi nanotehnologii Maşini şi echipamente miniere Inginerie mecanică Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Echipamente pentru procese industriale Utilaje pentru textile şi pielărie Vehicule pentru transportul feroviar Ingineria transporturilor Mecatronică şi robotică Ingineria transporturilor şi a traficului Mecatronică Robotică Robotică (în limba germană) Ştiinţe inginereşti aplicate 10 Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine Facultatea de Inginerie din Hunedoara Limbi moderne aplicate Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării Inginerie electrică Ingineria autovehiculelor Ingineria materialelor Inginerie şi management Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie medicală Traducere şi interpretare Administraţie publică Comunicare şi relaţii publice Electromecanică Autovehicule rutiere Ingineria elaborării materialelor metalice Ingineria procesării materialelor Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Informatică industrială 11 47.7 Facultatea de Hidrotehnică Inginerie civilă Amenajări şi construcţii hidrotehnice Inginerie sanitară şi protecţia mediului Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală A A A A AP A AP A AP A A AP A A A A A A AP A A A A A A A A AP AP A AP A AP A A A AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 180 180 180 240 240 240 240 240 240 240 8 Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi Inginerie şi management Inginerie economică industrială Inginerie economică în construcţii Inginerie economică în domeniul electric.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIŞOARA .

1 Facultatea Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Matematică Matematici aplicate Matematică informatică Informatică Informatică Informatică (în limba engleză) Informatică aplicată 2 Facultatea de Fizică Fizică Fizică Fizică medicală Fizică informatică Ştiinţa mediului Fizica mediului A A A A A A A AP A AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Matematică şi Informatică Matematică .UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Nr.Nr. crt. crt. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Biologie Agricultură Protecţia plantelor Biotehnologii agricole Măsurători terestre şi cadastru Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Ingineria şi protecţia mediului în agricultură Horticultură Peisagistică Silvicultură Inginerie genetică Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în industria turismului A A/ AP AP A AP AP A/ AP A/ AP A AP A A/ AP AP/ AP AP A AP AP A A/ AP A A/ AP A A Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi Număr de credite 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 360 240 240 240 240 240 240 240 240 Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Facultatea de Agricultură Biologie Agronomie Biotehnologii Inginerie geodezică Inginerie mecanică Ingineria mediului 2 Facultatea de Horticultură şi Silvicultură Horticultură Silvicultură Biotehnologii Inginerie şi management 3 Facultatea de Management Agricol 4 5 Facultatea de Medicină Veterinară Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare Medicină veterinară Inginerie chimică Medicină veterinară Controlul şi securitatea produselor alimentare Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Extracte şi aditivi naturali alimentari Ingineria produselor alimentare 6 Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Zootehnie Biotehnologii Domeniul de licenţă Tehnologia prelucrării produselor agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Zootehnie Piscicultură şi acvacultură Biotehnologii agricole 48.

Filosofie şi Ştiinţe politice Ştiinţe ale Relaţii internaţionale şi studii Comunicării europene Ştiinţe ale comunicării Limbi moderne aplicate Istorie Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Filosofie Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană) Jurnalism Comunicare şi relaţii publice Publicitate Biblioteconomie şi ştiinţa informării 6 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Drept Ştiinţe administrative Sociologie Asistenţă socială Ştiinţe ale educaţiei Drept Administraţie publică Poliţie comunitară Sociologie Antropologie Asistenţă socială Pedagogie Psihopedagogie specială Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 7 Facultatea de Sociologie şi Psihologie Psihologie 8 Facultatea de Economie şi de Administrare a Economie Finanţe Psihologie Economie agroalimentară şi a mediului Economie generală şi comunicare economică Finanţe şi bănci .O limbă şi literatură modernă O limbă şi literatură modernă (A) . Biologie. Geografie Chimie Biologie Geografie Fizică tehnologică Chimie Biochimie tehnologică Biologie Biochimie Geografie Geografia turismului Planificare teritorială AP A AP A AP A A AP AP AP AP A A AP A A A A A A AP A AP AP A A/ AP/ AP AP AP A A A/ AP A A A A A A A/ AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID/FR Zi Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/ID 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Ştiinţa mediului Chimia mediului Ecologie şi protecţia mediului Ştiinţa mediului 4 Facultatea de Litere.Ştiinţe inginereşti aplicate 3 Facultatea de Chimie.O limbă şi literatură modernă (B) Limbi moderne aplicate Istorie Teologie 5 Facultatea de Ştiinţe Filosofie Politice. Limbă şi literatură Istorie şi Teologie Limba şi literatura română .

statistică şi informatică economică Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing Economia comerţului.design textil A A/ AP A A/ AP A/ AP A AP A A A AP A AP A A A A A A/ AP A Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 180 180 9 Facultatea de Arte şi Arte plastice. sculptură) Arte decorative Design Conservare şi restaurare Pedagogia artelor plastice şi decorative Istoria şi teoria artei Arte textile . crt. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Informatică economică Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing Arte plastice (fotografie . grafică. crt.ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREŞTI Nr. decorative şi Design design 10 Facultatea de Muzică Teatru Muzică Artele spectacolului (actorie) Pedagogie muzicală Interpretare muzicală .UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "VICTOR BABEŞ" DIN TIMIŞOARA Nr.canto Interpretare muzicală .instrumente 11 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială 49. Facultatea Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ .videoprocesarea computerizată a imaginii) Arte plastice (pictură. 1 Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Medicină Asistenţă medicală generală Moaşe Sănătate Radiologie şi imagistică Laborator clinic Balneofiziokinetoterapie şi recuperare Nutriţie şi dietetică 2 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Sănătate Sănătate Sănătate Domeniul de licenţă Medicină dentară Tehnică dentară Asistenţă dentară 3 Facultatea de Farmacie Farmacie Asistenţă de farmacie A AP AP AP A AP AP A A AP A AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 360 240 240 180 180 180 180 360 180 180 300 180 Număr de Facultatea de Medicină Sănătate 50.Afacerilor Administrarea afacerilor Contabilitate Cibernetică.

ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI . explozivi şi pulberi Armament.forţe terestre Conducere interarme . crt. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Conducere interarme . drumuri şi poduri Construcţii şi fortificaţii Instalaţii pentru construcţii Armament. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Comunicare şi relaţii publice . rachete.credite 1 Inginerie genistică Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Inginerie geodezică Armament Inginerie aerospaţială Inginerie chimică Inginerie civilă Ingineria instalaţiilor Inginerie de armament. distrugeri şi mascare Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice Echipamente şi instalaţii de aviaţie Aeronave şi motoare de aviaţie Chimie militară Căi ferate.UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREŞTI Nr.forţe aeriene Conducere logistică Management economico-financiar Securitate şi apărare Conducere militară Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării Sisteme informaţionale A A A A A AP AP AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Număr de credite 180 180 Facultatea de Comandă şi Stat Major Ştiinţe militare şi informaţii 52.forţe navale Conducere interarme .ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZU" DIN BUCUREŞTI Nr.informaţii Psihologie .informaţii A A Zi Zi Facultatea de Informaţii Ştiinţe militare şi informaţii 53. rachete şi muniţii Maşini şi utilaje de geniu Sisteme pentru baraje de mine. automobile şi tractoare Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională Echipamente şi sisteme electronice militare Transmisiuni Echipamente pentru modelare. muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare Muniţii. crt. simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă A A A A A A A A A A A A A A A A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 51. rachete. aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului Ingineria autovehiculelor 2 Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria sistemelor Blindate.

3: STRUCTURA instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate. 1 Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Managementul organizaţiei A Zi Număr de credite 180 Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" Facultatea Ştiinţe militare şi informaţii 55. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Administraţie publică Managementul organizaţiei Management economico-financiar AP A AP Zi Zi Zi Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Ştiinţe administrative Ştiinţe militare şi informaţii ANEXA Nr. crt. crt. crt. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept Ordine şi siguranţă publică A AP/ AP A A Zi Zi/FR Zi Zi Număr de credite 240 180 240 180 Facultatea de Poliţie Drept 2 3 Facultatea de Pompieri Facultatea de Arhivistică Facultatea Ingineria instalaţiilor Istorie Instalaţii pentru construcţii .pompieri Arhivistică 54.Nr. hidrografie şi echipamente navale Electromecanică navală Electromecanică Navigaţie şi transport maritim şi fluvial Electromecanică navală Electromecanică Inginerie şi management naval şi portuar A A A A/ AP A A/ AP A/ AP Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi/FR Zi/FR Număr de credite 240 240 240 240 240 240 240 Număr de credite 180 180 180 Facultatea de Marină Inginerie marină şi navigaţie Militară Inginerie electrică 2 Facultatea de Marină Inginerie marină şi navigaţie Civilă Inginerie electrică Inginerie şi management 56.ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA Nr.ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DIN BRAŞOV Nr.UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI Nr. crt. crt. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept Administraţie publică A/ AP AP Zi/FR Zi Număr de credite 240 180 Facultatea de Ştiinţe Drept Juridice şi Ştiinţe administrative Administrative . 1 Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Navigaţie. domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările /programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu 1.ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU Nr.

turismului şi serviciilor AP/ AP AP AP Zi/FR Zi Zi 180 180 180 15 Facultatea de Administrarea afacerilor Management Turistic şi Comercial din Sibiu Facultatea Domeniul de licenţă 2. germană. germană) . turismului şi serviciilor A/ AP AP AP Zi/FR Zi Zi 180 180 180 8 9 Drept A/ AP A/ AP A/ AP A/ AP AP A/ AP A/ AP Zi/FR Zi/FR Zi/FR Zi/FR Zi Zi/FR Zi/FR 240 180 180 180 180 180 180 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice din Cluj. turismului şi serviciilor AP/ AP Zi/FR 180 13 Economie şi afaceri internaţionale AP/ AP Zi/FR 180 14 Finanţe Contabilitate Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune Economia comerţului. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Geografie Geografia turismului Economia comerţului. crt.Napoca Limbă şi literatură Ştiinţe politice Comunicare şi relaţii publice Limbi şi literaturi (franceză.Administrarea afacerilor Napoca Contabilitate Facultatea de Geografie Geografia Turismului din Sibiu Administrarea afacerilor Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara Administrarea afacerilor Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanţa Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din Braşov Facultatea de Finanţe. Bănci şi Contabilitate din Braşov Economie şi afaceri internaţionale 10 11 12 Economia comerţului. spaniolă) Drept Finanţe şi bănci Economia comerţului.2 Facultatea de Administrarea afacerilor Management Turistic şi Comercial Facultatea de Istorie Istorie Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Facultatea de Finanţe. japoneză. engleză. 1 Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept A/ AP/ AP Zi/ID/FR Număr de credite 240 Facultatea de Drept Drept . turismului şi serviciilor A/ AP Zi/FR 180 3 4 Istorie Economie şi afaceri internaţionale A/ AP A/ AP Zi/FR Zi/FR 180 180 5 Finanţe şi bănci A/ AP Zi/FR 180 6 7 Facultatea de Ştiinţe Ştiinţe politice Politice Ştiinţe ale comunicării Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine Facultatea de Drept din Cluj .UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI Nr. italiană. arabă. Bănci şi Contabilitate Economie şi afaceri internaţionale Finanţe Economia comerţului.Limbi şi literaturi (engleză.

turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Marketing Sociologie Relaţii internaţionale şi studii europene Administraţie publică A/ AP/ AP AP A/ AP/ AP AP AP AP/ AP AP AP AP A/ AP Zi/ID/FR Zi Zi/ID/FR Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Facultatea de Drept Drept 4.Ştiinţe administrative 2 3 Facultatea de Drept din Târgu Jiu Drept Administraţie publică Drept Finanţe şi bănci Administrarea afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune AP AP A/ AP/ AP AP AP/ AP AP Zi Zi Zi/ID/FR Zi Zi/ID Zi 180 240 180 180 180 180 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor Contabilitate 4 Facultatea de Ştiinţe Contabilitate Economice din Târgu Jiu Facultatea de Psihologie Facultatea de Informatică Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară Psihologie Informatică Sănătate 5 6 7 Psihologie Informatică Medicină Medicină dentară Asistenţă medicală generală Tehnică dentară A/ AP AP/ AP A A AP AP Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Zi 180 180 360 360 240 180 Număr de credite 240 240 180 180 180 180 180 180 180 180 Număr de credite 240 180 3. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept Drept comunitar 2 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor Contabilitate Marketing 3 Facultatea de Ştiinţe Sociologie Sociale şi Relaţii internaţionale şi studii Administrative europene Ştiinţe administrative Nr. 1 2 Facultatea Domeniul de licenţă Finanţe şi bănci Administrarea afacerilor Economia comerţului.UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI Nr. crt. turismului şi serviciilor A/ AP A/A Zi/FR Zi/FR Facultatea de Drept Drept Administrarea afacerilor Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional .UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept Economia comerţului. crt.

Imagine de film şi TV) Electronică aplicată AP A A A A A A A AP/ AP A/ AP AP/ AP A/ AP A/ AP AP/ AP A/ AP A/ AP A/ AP A A AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi/ID Zi/ID Zi/FR Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 Facultatea de Matematică Informatică Facultatea de Fizică Matematică Informatică Fizică 2 3 4 5 6 Facultatea de Istorie Geografie . turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Afaceri internaţionale Management Artele spectacolului (actorie) Cinematografie. statistică şi informatică economică Management Marketing Finanţe Contabilitate Economie şi afaceri internaţionale Informatică economică A Zi 180 4 Management Marketing Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune Afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale A/ AP A/A A/ AP AP A/A A Zi/FR Zi/FR Zi/FR Zi Zi/FR Zi 180 180 180 180 180 180 5 6 Facultatea de Studii Economie şi afaceri Economice Europene internaţionale Facultatea Domeniul de licenţă 5. 1 Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Matematică Informatică Fizică Geografie Istorie Limba şi literatura română . japoneză) Psihologie Sociologie Ştiinţe politice Drept Administraţie publică Jurnalism Finanţe şi bănci Economia comerţului.Bancare Interne şi Internaţionale Cibernetică.UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREŞTI Nr. franceză.Geografie Istorie Facultatea de Litere şi Limbi Străine Facultatea de Psihologie Limbă şi literatură Psihologie Facultatea de Ştiinţe Sociologie Politice. fotografie. media (Regie de film şi TV.3 Facultatea de Informatică Managerială Facultatea de Management Marketing Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar . Sociologie şi Ştiinţe politice Relaţii Internaţionale Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Facultatea de Jurnalism Drept Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării 7 8 9 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor Contabilitate Economie şi afaceri internaţionale Management 10 Facultatea de Arte Teatru Cinematografie şi media 11 Facultatea de Electronică. crt. chineză. Inginerie electronică şi telecomunicaţii .O limbă şi literatură modernă (engleză. italiană.

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI Nr. crt.Automatică şi Informatică Aplicată Ingineria sistemelor Inginerie şi management Automatică şi informatică aplicată Inginerie economică în domeniul electric. electronic şi energetic A AP Zi Zi 240 240 6. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism A/ AP Zi/FR Număr de credite 240 Facultatea de Management Agroturistic Facultatea de Management Agroturistic din Focşani Facultatea de Management Agroturistic din Alexandria Facultatea de Management Agroturistic din Slobozia Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare Facultatea de Drept Inginerie şi management 2 Inginerie şi management AP Zi 240 3 Inginerie şi management Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism AP Zi 240 4 Inginerie şi management Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism AP Zi 240 5 Ingineria produselor alimentare Drept Ingineria produselor alimentare A Zi 240 6 7 Drept Controlul şi expertiza produselor alimentare A/ AP A/ AP Zi/FR Zi/FR 240 240 Ingineria produselor Facultatea de Controlul şi Expertiza alimentare Produselor Alimentare Facultatea de Ingineria produselor Controlul şi Expertiza alimentare Produselor Alimentare din Alexandria Facultatea de Ingineria produselor Controlul şi Expertiza alimentare Produselor Alimentare din Slobozia Facultatea Domeniul de licenţă 8 Controlul şi expertiza produselor alimentare AP Zi 240 9 Controlul şi expertiza produselor alimentare AP Zi 240 7.UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCUREŞTI Nr. 1 Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept Administraţie publică Educaţie fizică şi sportivă A/ AP/ AP AP A Zi/ID/FR Zi Zi Număr de credite 240 180 180 Facultatea de Drept Drept Ştiinţe administrative 2 Facultatea de Educaţie Fizică şi Educaţie fizică şi sport . crt.

UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCUREŞTI Nr. 1 Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept Administraţie publică Economia mediului Finanţe şi bănci Cibernetică economică Economie şi afaceri internaţionale Limba şi literatura engleză . crt. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Finanţe şi bănci Administrarea afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune Marketing Administraţie publică A A A AP A Zi Zi Zi Zi Zi Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor Contabilitate Marketing 2 Facultatea de Ştiinţe administrative Administraţie Publică Facultatea Domeniul de licenţă 10. crt. 1 Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Finanţe şi bănci A Zi Număr de credite 180 Facultatea de Finanţe Finanţe .UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCUREŞTI Nr.Sport 3 Facultatea de Inginerie Managerială şi a Mediului Ingineria mediului Inginerie şi management Ingineria mediului Inginerie economică industrială AP A Zi Zi 240 240 4 5 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Ecologie Facultatea de Psihologie Ştiinţa mediului Finanţe şi bănci Ecologie şi protecţia mediului A/ AP/ AP A Zi/ID/FR Zi 180 180 6 7 Psihologie Psihologie Comunicare şi relaţii publice A A Zi Zi 180 180 Facultatea de Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele Comunicării Facultatea Domeniul de licenţă 8.UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCUREŞTI Nr. crt.Limba şi literatura franceză Ştiinţe politice Comunicare şi relaţii publice Artele spectacolului (coregrafie) A A AP A AP A AP AP AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Număr de credite 180 180 180 180 180 Facultatea de Ştiinţe Drept Economice. statistică şi informatică economică Economie şi afaceri internaţionale 2 Facultatea de Arte şi Limbă şi literatură Ştiinţe Ştiinţe politice Ştiinţe ale comunicării Teatru 9. Juridice Ştiinţe administrative şi Administrative Economie Finanţe Cibernetică.

1 Facultatea Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Teologie romano-catolică didactică A/ AP Zi/ID Facultatea de Teologie RomanoCatolică Facultatea Teologie 12. Farmacie şi Medicină Dentară Medicină Medicină dentară Farmacie Asistenţă medicală generală Moaşe Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A/ AP/ AP AP A AP AP/ AP A/ AP/ AP AP AP A/ AP/ AP AP AP A/ AP AP A A AP AP AP AP Zi/ID/FR Zi Zi Zi Zi/ID Zi/ID/FR Zi Zi Zi/ID/FR Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 360 360 300 240 240 180 Facultatea de Ştiinţe Drept Juridice Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor .INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCUREŞTI Nr.şi Contabilitate 2 Facultatea de Management Marketing Contabilitate Administrarea afacerilor Management Marketing Domeniul de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune Economia comerţului. crt. crt. turismului şi serviciilor (la Sebiş) Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate şi informatică de gestiune (la Alba Iulia) Contabilitate şi informatică de gestiune (la Satu Mare) Marketing Marketing Marketing (la Baia Mare) Marketing (la Marghita) Marketing (la Satu Mare) Marketing (la Zalău) 3 Facultatea de Sănătate Medicină. 1 2 Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept Finanţe şi bănci Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (la Bistriţa) Economia comerţului. turismului şi serviciilor Management Marketing AP AP A A Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 Număr de credite 240 11. crt.UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD Nr. 1 Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Teologie baptistă pastorală A/ AP Zi/ID Număr de credite 240 Facultatea de Teologie Facultatea Teologie 13.INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI Nr.

Politice şi Administrative Limbi moderne aplicate Istorie Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării 7 8 Facultatea de Ştiinţe Biologie ale Naturii Geografie Ştiinţa mediului Facultatea de Inginerie Arhitectură Horticultură Silvicultură Inginerie şi management 9 14. statistică şi .Tehnică dentară 4 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sportivă (la Satu Mare) Kinetoterapie şi motricitate specială Limba şi literatura română . Ştiinţe ale Ştiinţe ale educaţiei Educaţiei şi Asistenţă Psihologie Socială Facultatea de Informatică Informatică Asistenţă socială Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihologie Informatică Biologie Geografia turismului (la Baia Mare) Ecologie şi protecţia mediului Conservare şi restaurare de arhitectură Peisagistică Silvicultură Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism A A AP AP AP A AP/ AP A AP/ AP AP A/ AP A AP/ AP AP A A A/ AP A AP AP AP AP A/ AP AP/ AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi/ID Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi/FR 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 5 Facultatea de Ştiinţe Limbă şi literatură Umaniste. turismului şi serviciilor Informatică economică AP AP A/ AP A/ AP AP AP Zi Zi Zi/ID Zi/FR Zi Zi 240 180 180 180 180 180 3 Facultatea de Economia Afacerilor Administrarea afacerilor Cibernetică.Limba şi literatura engleză Limba şi literatura engleză Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză. crt. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune AP A/ AP Zi Zi/FR Număr de credite 180 180 Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune Facultatea de Management Finanţe Contabilitate 2 Drept Asistenţă socială Ştiinţe administrative Management Drept Asistenţă socială Administraţie publică Management Economia comerţului. franceză şi germană) Istorie Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Administraţie publică Jurnalism Comunicare şi relaţii publice 6 Asistenţă socială Facultatea de Psihologie.UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU Nr.

1 Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune Informatică economică Management Management (la Baia Mare) 2 3 Facultatea de Drept Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea Drept Ştiinţe politice Educaţie fizică şi sport Drept (la Baia Mare) Ştiinţe politice Educaţie fizică şi sportivă (la Baia Mare) A AP AP A/ AP AP/ AP A/ AP AP A Zi Zi Zi Zi/FR Zi/FR Zi/FR Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 240 180 180 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Contabilitate Cibernetică. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Educaţie fizică şi sportivă A/ AP A/ AP A/ AP A Zi/FR Zi/FR Zi/FR Zi Număr de credite 240 180 180 180 Facultatea de Drept Drept Facultatea de Ştiinţe Administrarea afacerilor Economice Contabilitate Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea Educaţie fizică şi sport 16. statistică şi informatică economică Management 17. 1 Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept Administraţie publică Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi studii europene Jurnalism Sociologie Asistenţă socială Psihologie Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune A AP AP AP A AP AP A A AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Drept Ştiinţe administrative 2 Facultatea de Ştiinţe politice Ştiinţele Comunicării Relaţii internaţionale şi studii şi Ştiinţe Politice europene Ştiinţe ale comunicării Facultatea de Psihosociologie Sociologie Asistenţă socială Psihologie 3 4 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Contabilitate . crt. crt. crt.UNIVERSITATEA "BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA Nr. 1 2 3 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept Economia comerţului.informatică economică Marketing Marketing A/ AP/ AP Zi/FR/ID 180 15.UNIVERSITATEA "GEORGE BARIŢIU" DIN BRAŞOV Nr.UNIVERSITATEA "ANDREI ŞAGUNA" DIN CONSTANŢA Nr.

1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Geografie Istorie Drept Relaţii internaţionale şi studii europene AP AP A AP Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 240 180 Facultatea de Drept Geografie Istorie Drept Relaţii internaţionale şi studii europene 21. statistică şi informatică economică Management 5 Facultatea de Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial Facultatea Inginerie marină şi navigaţie Informatică economică Management Navigaţie şi transport maritim şi fluvial AP AP AP Zi Zi Zi 180 180 240 18.Cibernetică.UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA . 1 2 Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept Finanţe şi bănci Economia comerţului. statistică şi informatică economică 3 4 Facultatea de Ştiinţe Ştiinţe ale comunicării ale Comunicării Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Relaţii internaţionale şi studii europene 5 Facultatea de Ştiinţe Ştiinţe administrative Administrative Facultatea Domeniul de licenţă Poliţie comunitară Zi 180 19.UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ Nr.UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI Nr. crt. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Informatică economică Comunicare şi relaţii publice Relaţii internaţionale şi studii europene A/ AP/ AP A/ AP A/ AP AP AP AP/ AP AP/ AP AP Zi/FR/ID Zi/ID Zi/ID Zi Zi Zi/ID Zi/ID Număr de credite 240 180 180 180 180 180 180 Facultatea de Drept Drept Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor Contabilitate Cibernetică. turismului şi serviciilor Cibernetică economică A AP A AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 180 Facultatea de Drept Drept Ştiinţe administrative Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor Cibernetică. crt.UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGĂLNICEANU" DIN IAŞI Nr. 1 2 Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept Administraţie publică Finanţe şi bănci Economia comerţului. crt. statistică şi informatică economică 20.

Nr.UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI Nr. Marketing în Afaceri Economice Administrarea afacerilor Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing 2 3 Facultatea de Finanţe Finanţe . crt. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept A Zi Facultatea de Drept Drept . crt. Relaţii internaţionale şi studii Administrative şi ale europene Comunicării Ştiinţe administrative Ştiinţe ale comunicării 5 6 23.Limba şi literatura engleză Teologie baptistă pastorală Asistenţă socială Pedagogie muzicală Management AP A A A A/ AP Zi Zi Zi Zi Zi/ID Număr de credite 180 240 180 180 180 Facultatea de Teologie Limbă şi literatură Teologie Asistenţă socială Muzică 2 Facultatea de Management Facultatea Management 22. crt.UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU Nr. 1 Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Administrarea afacerilor Afaceri internaţionale Management Marketing Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune Drept Relaţii internaţionale şi studii europene Administraţie publică Jurnalism Comunicare şi relaţii publice 4 Facultatea de Economie Management Finanţe Marketing în Afaceri Economice din Brăila Contabilitate Management Facultatea de Ştiinţe Asistenţă socială Administrative şi ale Ştiinţe administrative Comunicării din Ştiinţe ale comunicării Brăila Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea Ştiinţe administrative Finanţe Administrarea afacerilor Contabilitate Management Economie agroalimentară Finanţe şi bănci Contabilitate şi informatică de gestiune Management Asistenţă socială Administraţie publică Jurnalism Administraţie publică Finanţe şi bănci Economia comerţului. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Management AP AP A/ AP A AP A/AP AP AP AP A A AP AP A/ AP A/ AP AP AP AP AP AP AP A/ AP A/ AP Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi/FR Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi/FR Zi/FR Număr de credite 180 180 180 180 180 180 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Număr de credite 240 Facultatea de Management.Contabilitate Contabilitate Facultatea de Ştiinţe Drept Juridice. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Limba şi literatura română .

crt. Hotelier şi Comercial Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială Facultatea de Litere Facultatea Administrarea afacerilor Contabilitate 2 Asistenţă socială Psihologie Limbă şi literatură Domeniul de licenţă Asistenţă socială Psihologie Limba şi literatura română AP AP AP Zi Zi Zi 180 180 180 Număr de credite 180 180 3 Nr. crt.UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREŞ Nr. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune A AP Zi Zi Facultatea de Management Turistic. 1 2 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Drept Finanţe şi bănci Economia comerţului.Ştiinţe administrative 2 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice şi Administrarea afacerilor Calculatoare Contabilitate Management Marketing Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie şi management Administraţie publică Finanţe şi bănci Economia comerţului. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Marketing Psihopedagogie specială Psihologie Geografie Geografia turismului Istorie Istorie A A AP AP AP A A AP AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Număr de credite 180 180 Facultatea de Drept Drept Facultatea de Ştiinţe Finanţe Economice Administrarea afacerilor Contabilitate Marketing 3 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Facultatea de Geografie Ştiinţe ale educaţiei Psihologie Geografie 4 25. electronic şi energetic A AP AP AP A A AP AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 180 180 240 240 24. serviciilor şi managementul calităţii Contabilitate şi informatică de gestiune Management Marketing Calculatoare Inginerie economică în domeniul electric.UNIVERSITATEA "MIHAI EMINESCU" DIN TIMIŞOARA Nr.UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Contabilitate şi informatică de gestiune Economie şi afaceri internaţionale A/ AP A Zi/FR Zi Facultatea de Ştiinţe Contabilitate Economice Economie şi afaceri internaţionale . 1 26. 1 Facultatea Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Economia comerţului. crt. turismului.

Limba şi literatura română Limba şi literatura germană Teologie Teologie reformată didactică A AP AP AP A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 180 Facultatea de Ştiinţe Filosofie Socio .Umane Limbă şi literatură .UNIVERSITATEA "AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA Nr. decorative şi design Facultatea de Psihologie Facultatea Psihologie 27.UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "PARTIUM" DIN ORADEA Nr. 1 Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Filosofie Limba şi literatura română Limba şi literatura engleză Limba şi literatura engleză .INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI Nr.Marketing 2 Facultatea de Jurnalism. Comunicare şi Limbi Moderne Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Limbi moderne aplicate Ştiinţe ale comunicării Marketing Limbi moderne aplicate Jurnalism Comunicare şi relaţii publice AP A A AP A Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 180 3 Informatică Informatică 4 5 Facultatea de Muzică Muzică Drept Ştiinţe administrative Educaţie fizică şi sport Interpretare muzicală . crt. 1 Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Teologie penticostală pastorală A Zi Număr de credite 240 Facultatea de Teologie Teologie Penticostală Facultatea Domeniul de licenţă 29. 1 2 Domeniul de licenţă Specializări /Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să Forma de funcţioneze provizoriu (AP) învăţământ Antropologie Asistenţă socială Administraţie publică Management Educaţie fizică şi sportivă Kinetoterapie şi motricitate specială A A AP AP A AP Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 180 Facultatea de Ştiinţe Sociologie Sociale şi Politice Asistenţă socială Facultatea de Administraţie şi Ştiinţe Economice Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea Ştiinţe administrative Management Educaţie fizică şi sport 3 28. crt. crt.instrumente Drept Administraţie publică Educaţie fizică şi sportivă Sport şi performanţă motrică Design Psihologie AP A AP AP AP A A Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi 240 240 180 180 180 180 180 6 7 8 Facultatea de Design Arte plastice.

326 pronunţată în şedinţa publică din data de 2 decembrie 2008. iar în caz de neîndeplinire a acestor prevederi va demara procedura de intrare în lichidare. Ministerul Educaţiei.UNIVERSITATEA ROMÂNO-BRITANICĂ DIN BUCUREŞTI Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Administrarea afacerilor Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Jurnalism Administrarea afacerilor Cinematografie. 408/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Petre Andrei" din Iaşi. Secţia a 8-a Contencios Administrativ şi Fiscal. 2 Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi trebuie să se conformeze prevederilor Legii nr. Cercetării şi Inovării urmând a iniţia un proiect de hotărâre a Guvernului de completare a prezentei hotărâri. decorative şi design 3 Facultatea de Ştiinţe Administrarea afacerilor Economice Management Sociologie Asistenţă socială Pedagogie muzicală Arte plastice (grafică) Economia comerţului.INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA . 3 Universitatea "Apolonia" din Iaşi trebuie să se conformeze prevederilor Legii nr.D. a eliminat Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti.FUNDAŢIA "PRO-UNIVERSITATE MEDIA" DIN BUCUREŞTI Ştiinţe ale comunicării Administrarea afacerilor Cinematografie şi media 3. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă. şi din Hotărârea Guvernului nr. din Hotărârea Guvernului nr. structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea. urmează să intre în lichidare. prin Sentinţa civilă nr.ILFOV Domeniul de licenţă Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 240 180 Limbă şi literatură . Cercetării şi Inovării va iniţia un proiect de hotărâre de Guvern de completare a prezentei hotărâri.M. la cererea acesteia. 481/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Apolonia" din Iaşi.FUNDAŢIA "I. în caz contrar. fotografie. media (Regie de film şi TV. ANEXA Nr. Imagine de film şi TV) Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Limba şi literatura română Limba şi literatura română . 3. 4: SPECIALIZĂRILE / PROGRAMELE DE STUDII acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu 1. cu completările ulterioare. 635/2008 privind structurile de învăţământ superior şi specializările /programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea. turismului şi serviciilor Management AP A AP AP AP A Zi Zi Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 180 180 *) NOTE: 1 Curtea de Apel din Bucureşti. Ministerul Educaţiei. republicată.Limba şi literatura engleză Teologie Teologie adventistă pastorală Teologie adventistă didactică Forma de învăţământ (Zi) Zi Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi Zi Număr de credite 180 Număr de credite 180 180 180 Administrarea afacerilor Domeniul de licenţă 2." .Sociologie Asistenţă socială 2 Facultatea de Arte Muzică Arte plastice.

filmologie) Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 240 240 240 180 Informatică Ştiinţa mediului Limbă şi literatură Limbi moderne aplicate Sociologie Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe ale comunicării *) Propunere de acreditare din partea ARACIS. Comunicare audiovizuală: scenaristică.FUNDAŢIA "SAPIENŢIA" . publicitate media. 5.Ciuc*) Horticultură (la Târgu Mureş) Calculatoare (la Târgu Mureş*) Ingineria produselor alimentare (la Miercurea-Ciuc) Ingineria şi protecţia mediului în industrie (la Miercurea . Imagine de film şi TV. franceză) Drept Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi Număr de credite 180 240 Limbă şi literatură Drept .UNIVERSITATEA "MIHAI VITEAZUL" DIN CRAIOVA Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Limba şi literatura modernă (engleză. 6.Ciuc) Automatică şi informatică aplicată (la Târgu Mureş*) Mecatronică (la Târgu Mureş*) Cinematografie.UNIVERSITATEA "SAPIENŢIA" DIN CLUJ-NAPOCA Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Informatică (la Târgu Mureş*) Geografia mediului Limba şi literatura română . media (Regie de film şi TV. fotografie.Ciuc*) Traducere şi interpretare (la Târgu Mureş) Sociologie (la Miercurea-Ciuc*) Relaţii internaţionale şi studii europene Comunicare şi relaţii publice (la Miercurea-Ciuc) Comunicare şi relaţii publice (la Târgu Mureş) Ştiinţe ale educaţiei Economie Pedagogie (la Târgu Mureş) Economie generală (la Miercurea-Ciuc*) Economie agroalimentară (la Miercurea-Ciuc) Economia mediului (la Miercurea-Ciuc) Contabilitate Horticultură Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria produselor alimentare Ingineria mediului Ingineria sistemelor Mecatronică şi robotică Cinematografie şi media Contabilitate şi informatică de gestiune (la Miercurea. 4.INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA Domeniul de licenţă Specializare /Program de studii acreditat (A) Forma de învăţământ (Zi) Zi Număr de credite 240 Teologie Teologie protestantă pastorală*) *) A funcţionat şi înainte de 1989.Asistenţă socială Ştiinţe ale educaţiei Asistenţă socială*) Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Zi Zi 180 180 *) Propunere de acreditare din partea ARACIS.Limba şi literatura engleză (la Miercurea .

turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Management Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Administraţie publică Contabilitate şi informatică de gestiune Management Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Teologie romano-catolică pastorală .A*) Teologie romano-catolică didactică .Limba şi literatura franceză Administraţie publică Management Marketing Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Drept*) Contabilitate şi informatică de gestiune*) Informatică economică Management*) Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi Zi Zi Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi Zi Zi Număr de credite 180 180 180 180 Număr de credite 240 180 180 180 Limbă şi literatură Ştiinţe administrative Management Marketing 10. statistică şi informatică economică Management *) Propunere de acreditare din partea ARACIS.UNIVERSITATEA "GHEORGHE ZANE" DIN IAŞI Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Limba şi literatura engleză . 9.INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN IAŞI Teologie *A) Specializare acreditată .AP Zi Zi Zi Zi Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi Zi Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi 180 180 180 180 Număr de credite 180 180 180 Număr de credite 240 180 7.INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Teologie romano-catolică pastorală Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţământ (Zi) Zi Forma de învăţământ (Zi) Număr de credite 240 Număr de credite Teologie 12.FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE .UNIVERSITATEA "AGORA" DIN ORADEA Drept Contabilitate Cibernetică.FUNDAŢIA "AGORA" .Finanţe Administrarea afacerilor Contabilitate Management Domeniul de licenţă Finanţe şi bănci Economia comerţului.INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI Ştiinţe administrative Contabilitate Management 8.a funcţionat şi înainte de 1989.FUNDAŢIA "ŞTEFAN LUPAŞCU" . 11.

SOCIETATEA ATENEUL ROMÂN . statistică şi informatică economică Economie şi afaceri internaţionale Management Marketing Inginerie şi management Domeniul de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune Informatică economică Afaceri internaţionale Afaceri internaţionale (la Bacău) Management Marketing Marketing (la Bacău) Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Finanţe şi bănci Administrarea afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune Calculatoare Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Informatică Economia comerţului. 13.UNIVERSITATEA "IOAN SLAVICI" DIN TIMIŞOARA Finanţe Administrarea afacerilor Contabilitate Calculatoare şi tehnologia informaţiei Domeniul de licenţă 15.FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ "ALMA MATER" . serviciilor şi managementul calităţii (la Hunedoara) Contabilitate Cibernetică.FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT "IOAN SLAVICI" .UNIVERSITATEA DE ARTE "VATRA" DIN BAIA-MARE . turismului şi serviciilor Economie şi afaceri internaţionale Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Zi Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi Zi Zi Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi Zi Număr de credite 240 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 Număr de credite 180 180 180 240 Număr de credite 180 180 180 Drept Asistenţă socială Ştiinţe administrative Ştiinţe ale educaţiei Psihologie Economie Finanţe Administrarea afacerilor 14. serviciilor şi managementul calităţii Economia comerţului.FUNDAŢIA CULTURALĂ "VATRA" .UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ "TRAIAN" DIN DEVA Informatică Administrarea afacerilor Economie şi afaceri internaţionale 16. turismului şi serviciilor Contabilitate şi informatică de gestiune Management Zi Zi Zi Zi 180 180 180 180 *) Propunere de acreditare din partea ARACIS. turismului.Finanţe Administrarea afacerilor Contabilitate Management Finanţe şi bănci*) Economia comerţului.UNIVERSITATEA "ALMA MATER" DIN SIBIU Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Drept Asistenţă socială Administraţie publică Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Psihologie Economie agroalimentară şi a mediului Finanţe şi bănci Economia comerţului. turismului.

UNIVERSITATEA WALES . turismului şi serviciilor Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Administrarea afacerilor Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Teologie creştină după evanghelie pastorală Forma de învăţământ (Zi) Zi Forma de învăţământ (Zi) Zi Forma de învăţământ (Zi) Zi Număr de credite 180 Număr de credite 180 Număr de credite 240 Administrarea afacerilor Domeniul de licenţă 20. 5: SPECIALIZĂRILE / PROGRAMELE DE STUDII autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu.INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREŞTI Învăţământ postuniversitar Specializări / Programe de studii Număr de credite .I.FUNDAŢIA "GAUDEAMUS" .FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI EUROPEAN F.UNIVERSITATEA "TOMIS" DIN CONSTANŢA Administrarea afacerilor Domeniul de licenţă 21.INSTITUTUL BANCAR ROMÂN DIN BUCUREŞTI Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Finanţe şi bănci Forma de învăţământ (Zi) Zi Număr de credite 180 Finanţe 2.FUNDAŢIA ŞCOALA POSTUNIVERSITARĂ DE AFACERI ROMÂNO-AMERICANĂ (ASEBUSS) .FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ "MILENIUM" DIN TIMIŞOARA Informatică 19.E.UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE. .ROMÂNIA DIN BUCUREŞTI Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Management Marketing Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Informatică Management Marketing 18.Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Artele spectacolului (coregrafie) Interpretare muzicală Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi Forma de învăţământ (Zi) Zi Zi Forma de învăţământ (Zi) Zi Număr de credite 180 240 Număr de credite 180 180 Număr de credite 180 Teatru Muzică Domeniul de licenţă 17.INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE "TIMOTHEUS" DIN BUCUREŞTI Teologie ANEXA Nr. aflate în proces de acreditare 1.ASOCIAŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM . ARTE ŞI MESERII DIN BUCUREŞTI Domeniul de licenţă Specializări / Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Economia comerţului.N.

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR DIN BUCUREŞTI*) Învăţământ postuniversitar Specializări / Programe de studii Management sanitar Număr de credite 120 *) Înfiinţată prin Legea nr.Executiv MBA 120 3. 95/2006. Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 465 din data de 6 iulie 2009 .Administrarea afacerilor .