Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

Subsemnatul/a

.,

domiciliat/a

., Str. ................................................... Nr. ........, Bl. ......, Sc. ...,


Et. ...., Ap. ....., Jude/Sector ..............................., CNP ..........................................,
posesor/posesoare

al/a

CI/BI

seria

.......

nr.....................

eliberat/

de .......................... la data de ........................, angajat la SC


.. cunoscnd prevederile Art.292 Cod Penal privind falsul n declaraii,
declar pe propria rspundere faptul c nu am antecedente penale, nu sunt i
nu am fost urmrit sau condamnat de fapte prevzute de legea penal.

Data

Semntura ..