Sunteți pe pagina 1din 12

-l/= '( )

AL VLAT]UIA

t960 T I N E R ET

U L U

I
I

AL.

VLArf

rlTA

Nu-mi era drag, pentru c-avea o ficite

mlnvilatcuelin qcoalaprimar5.

sri

ceea ce

rdut6cioasd si pentru cd de ori se uita la mine, se stdmba ; a f;cut lntr-o zi s;-mi para grozav de bine cind am vAzut l), D-nil IId.e, .-od,t, mi-l rn\larJ de

\
{1

l l
I

..Donnu' ti lr,eFa cu vrrsa tr ...spate, ca se goneasc; mini;a la cap. Uneori 'Domnu' se inlvia stratnrc de tipelele nenorocrtutui co pil, t aiuncj vergil se r!reuu una dupS alta. \i asta I nec; ea !i rnai

urechi ti I toarnS ,,la banci". Turnaiul la banci ra teribil. Micul vi no!at ra atternui cu pieplul pe ca p;tul bbncii, un monitor rt tinea bine de grumaz. altul de picioarc, ri

titu.. pe ..Dnmnt(. \'ezj bine Cambur! s;-mi aduci nini douizeci de nuiele bunej si tll te nai v:d cu pare dc a\tea. eJ ir ruD
urechile.

Ai

inteles

gogolos
splnare.

- Am inteles ! $i a doua zi bdiatul butnrrDlilir de la Podu Vcrde Crnrburachivenea

cu mald:rul

ta

Ce ochi de drac impelitat avea Mogildea; !i ca un viezure isi rAsu_

cea caPuj

Nu puteam pr cepe unde disPara el in tlmpul tecrealiei i intotdeauna o rbuehea pe poatia cu ciiiva tova_ ra$i, Si, clnd se inlorceau, aveau il

o cliPd n-avea astim_ Drr. B,ietir ii zrceau .,Mrchidutr".

i I

$tiam ci ,,tata' lui Moljtdea e legitor de cdrti si cd sade"oeste drum de $coali. Mai auzilem;e,,Michiduta are dughiane in girlicirl unei pivniti", dar fiindci eu aDucasem

el !n aer

misterios

si

viclean...

mi

din capul lcului sb ma uit la el cu sfiala. ceea ce neap;ral il frcu sa

fi
espllease ,,prinderea

d9i era mai mic dcit min. Imi intrase-n cap c-are si mA umileasch,

Ia sine lntre noi amindoi un lel de micd duimanie, care ne indrrjea ii ne stringea pumnii pe sub bancr, jn a$teptarea surdd a unei delinitive incerciri de iorle pe deatul Tuguietei. Nu Stiu de ce mi.era kic,i di et.

priveasca de sus, se stabilise de

lui Isus tn grddina de la Ghetsemani". Care Stie s-o sprie $i el


a$a
?

de care !i astdz', cind

Dar rntr-o zi am reDurtat o victorie


mi-aduc

aminte, parce mA umple un senti. ment de mlndrie. D-nu Udrea ne

Era primavar;; biietii se uiiau la un zarzar bitrin care lnllorise de-

Un moment de proiund; tecere.

Err

$i ma scol, ridicind dou, dege. te. dar c. tare mi hitF, inifr, I Spune I ,,Domnu" lsi lese plictisit capul pe mini j monitorul de la banca ln lli r'mi arunc; o cliutitur; infernale. Imi dresej gla:ul :r ncpui. Frumos Irebuie s.o ti depdnai eu crici Domnul Udrea isi ridjc;r - crpul odatr li-mj spuse un,,bravo, piciuiel'care-mi aduse tot srnpele n obraz. ii tu, Tibircd I - Spune-o Modestia la o Darte... n ,vea
de-a face,

t
I t

simlit niciodati. Dupi ce-ni a$ezai cdrtile $i caietele ln banc5. inaintai biniSor capul 9i-mi numi.ai s4p,[iii erau opt. M, nai uilai o dat, bine: da, in celalalt capet at b,nc;i, care se chema ,oddd.. pricepeti de
ce, era chiar

tuncea, multe emoiii mari si tericite am apucat ln fuga vietii, dar tericit $i mlildru ca-n ziua aceea nu m-am

- dati nu se mai Mogildea De aste strlmbe la mine. piru Mi se !n an plnd s-aud


clopotelul. Atadar, Michidutr; era ,,ln $;de"

e1

snolitul

Si micui

- Iegi afar5, magarulet Ia-ti ij cdtrdlusele de 6colo, ipurc,ciune I frec piciul, ;n iucul lui 1... A:a I $i porria te frumos. Iif; m,-s monilor, pe banca a Vll-a I Ilulte bucurii am av,,t dc "

la mine : diminaia $i demiaza ea il ascultam, ea ii privegheam caieiele, , li puneam note la inviiAtur; fi la purtare ln catalogul meu, scris de'Mosu Peirachi" cu
cele mai lrumoase litere gotice
ce

chipur cit de adinc ofensal m-am simtit. cJnd un ticjtos de alviiar mr-a strigat intr-o zj oe la sDrte .,Her. n, biiietas, iti oica batrlta t.' M-am intors fireiie ia ved ce c l ifri atirna ceva, dar nu era batista. Alvitarul putni de ris. Ce dobjtoc Sd $i bata joc de-un monitott Dat qi mama, zbu, pesemne ca nu mai $tia alte crojala de pantaloni I

e.de ce sb te ludule$ti. Ve

am putut se vdd vreodate. Sd iii studenl i\ clasa a II-a Drimard si pe lingb aceastii onoare sd ai $j opt bdieti rn srde, mi se Dare cd

piteti in-

Hai, nu vrei s; vii cu noi ? ? - Unde La mine.. Ia dughiana... Ce l;mpede mi s ai;t.rcum in

ploaie ne lustruiesle ghiozdanele de glanf, aud clanla de Ia portitr:, Si pe Michidute restindu-se era la el acase: - Da'haide, intratri, ce dracu I $i mergem cu totii ln iundul ogrezli; o rale le$easce fuge-naintea noastrd, mdcaind, speriate... Michidute scoate-o chei din buzunar, descuie lacilul $i di u$a la o parte. O. ce minune ! Cine l-ar fi crezut a$a de bogat?... Pe poliie albe de brad, de o parte $i de alta. ln girli" ciul pivnitii, toai bunetdfile pimin' tului... Si cu ce rinduial: sint atezate ! ln cutioare de carton : rahai, smochine, ro$ove, halva, nigdale, coieiuri... Ochii lui Michiduti sti

minte.,. sint douAzeci Si $ase de ani... toate se dau la o parte... ved cdsuta lui Mogildea, o babe std la fereastre $i se uiti cu drag Ia noi,

jos p treptele glrliciului.

clesc oa ochii de pisic;. Ne-a$ezin

o buri de

turj de cele galbene... Pe tivite de mucava micul

Dd-mi de $ase parale cole


ne-

gustor iSi serveste muqteriiicuoindeminare care mi ujmelte ; el cintere$te tot ce di. Da tu... ce vrei ? spune.

- Eu m; uit tint5, c-o poftd de care mi-e rutine. la. un beliior de icre negre, cit o nucd, asezat kumos pe-o frunzi d vii;. Md gindesc c: n-am-nicj un gologan; $i-mi las; gura apa. Te cred, drigut;, dar sint cam scumpel... Ai parale? De unde a $tiut Michiduta ce eu poltsc 1a icre?... $-apoi, de ce mi o ii vorbind a$a pcste picior ? Recunosc ci cl e cel mai bogat ii mai iericit copil din lume, ti siml

pent.u el o admiratie pe ca.e-mi dau toati osteneala s-o ascund, dar ii e! sint monitot... ti miine ea il asculi, fi pui nou... ", O, nelcgiuit corupitor de sufle-

te, ispitri infernali

Cu virful briceagului, trei tri, mituri cit gr;untele de p;pl$oi, numai trei Irimitrri. uscate, plinF de colb. N 3m nincat icrc Jia bune de clnd sint !... Nenorocitule, iti m;ninci con$tiinJa $i gloria ia dc mo

- Banca a taptca !... Cum , . Binc, Do'nnrle ! Ce nol;i i-ai pus lr cco
graljc
?

Prima.

nea asta I In clase s-a f;cut lntuneric... si n-am mai Stjilt nimic. Cind m-am dciieptai, eram ln genunchi la table,

eildea. la harte, se vid si eu minu'

Ce spui,

frate? Ia iesi, Mo,

lr{hile imi

ardeau ca locul; Mise

chidutri din banc;

iar er averm sentimenirl c;

strlmba la mine, mor

S-ar putea să vă placă și