Sunteți pe pagina 1din 80

CAPITOLUL X Problemele ecologice globale ale mediului Organizaia Naiunilor Unite consider ccele mai grave prob leme!

cu care se va con"runta omenirea #n secolul XXI! sunt proce sele de sc$imbare a climei! de%erti"icarea solului! diversitatea biolo gic! a"ectarea stratului de ozon& Aceste "enomene sunt determinate de modi"icrile eseniale! ce se produc #n natursub in"luena omului! prezint ni%te sc$imri! care! #n ultimele decenii ale secolului XX! au atins niveluri periculoase pentru ritmul normal de evoluie a vieii pe Pm'nt& Pentru a stopa "enomenele respective! Comunitatea Internaio nala elaborat%i adoptat Conveniile de la (io ) documente care au menirea la prima etapde a stabiliza! iar ulterior de a mic%ora im pactul antropogen asupra naturii pe scarglobal& Toate problemele de mediu au o origine local! dar pot a"ecta o zonmult mai #ntins& *eciconsecinele impactului pot avea impli caii locale! internaionale%i globale& *e aceea aciunilepreconizate pentru supraveg$erea%i prevenirea e"ectelor e+tinse ale problemelor locale au "ostelaborate%i luate sub control prin #nelegeri regionale%i globale& Accentul se pune pe msuri!care sminimalizeze cos turile nete ale respectrii #nelegerilor internaionale prin rezolvarea!pe c't e posibil! a problemelor interne! dar%i a celor internaionale& ,-&,& .c$imbarea climei La / mai ,//0! #n Ne1 2or3 a "ost aprobatConvenia cadru a Organizaiei Naiunilor Unitecu privire la sc$imbarea climei& Prile participante la aceastconvenie sunt con%tiente csc$imbrile climei planetei%i e"ectele lor ne"aste provoaco #ngri4orare pentru #ntreagaomenire! recunosc cactivitatea omeneasca "cut screascsen sibil concentraiile de gaze cu e"ect deser 567.8 natural! ceea ce va genera o #nclzire suplimentara climei! pe care riscso su porteecosistemele naturale%i omenirea& (epublica 9oldova a aderat la aceastConvenie la / iunie ,//:& Una dintre realizrile! pecarestatul nostru le a #nregistrat imediat dupaderarea la aceastconvenie! a "ost elaborareaPrimei Comunicri Naionale 50---8! obiectivul principal al creia a "ost inventarierea gazelor cue"ect de ser %i #ntocmirea unui plan de aciuni privind atenuarea impactului sc$imbrilorclimatice asupra di"eritelor componente ale mediului ambiant%i asupra activitilorsocio economice& ;n anul 0--0 (epublica 9oldova a prezentat raportul <Nece siti te$nologice%i prioriti de dezvoltare=! care re"lectstarea actual %i necesitile de rete$nologizare #n energetic %i industrie! privite prin prisma reducerii impactului asupra mediului #ncon4urtor& Concomitent! trebuie menionat c#n 0--> (epublica 9oldova a aderat la Protocolul de la ?@oto 5Legea (epublicii 9oldova nr& 0/)XA din ,>&-0&0-->8& ;n con"ormitate cu art& 0 al acestei legi! responsabilitatea pentru asigurarea realizrii prevederilor Protocolului este pus #nsarcina 9inisterului 7cologiei%i al (esurselor Naturale&Prin Botr'rea 6uvernului (9 nr& ,:CD din 0E&XII&0--> a "ost aprobatcomponenanominal %i (egulamentul Comisiei naionalepentru implementarea%i realizarea prevederilorConveniei cadru a ONU cu privire lasc$imbarea climei! precum%i a mecanismelor%iprevederilor Protocolului de la ?@oto& Inventarierea emisiilor de 67. a "ost e"ectuatpe parcursul anilor ,//-)0--05tab& F8! anul de re"erinrecomandat de ONU "iind ,//-& Inventarul include emisiile gazelor indicate #n tabel& .ursele de emisie a 67. sunt grupate #n urmtoarele categoriiG sectorul ener getic 5C,H8! procesele industriale 5,,!EH8! sectorul agrar 5,0!CH8! de%eurile 5D!CH8! solvenii%i utilizarea lor! modi"icarea "olosinii te renurilor%ip durilor 5Proiectul 67IJPNU*! 0--D8&Principala sursa emisiilor de CO0este arderea combustibililor "osili! care #n ,//- aconstituit /:H din emisiile totale antropice de CO0%i p'n #n 0--0 s a redus cu circa F>H& .ursele principale de emisii de CBDau "ost agricultura 5:0!DH8! emisiile rezultate dintransportul%i distribuia gazului natural 50E!EH8! de%eurile 5,F!/H8%i arderea combustibililor

"osili5,!DH8& ;n perioada anilor ,//-)0--0 volumul emisiilor de CBDs a diminuat cu circa :>H&N0O se dega4de la sursele din sectorul energetic%i agricultur& Aolumul emisiilor de N0O! #nregistrate #n ,//F! constituiau doar circa ,:H "ade anul de re"erin5,//-8&Observrile sistemice asupra indicilor climatici #n (epublica 9oldova! iniiate #n anul ,/FE!au demonstrat#nclzirea treptat! ca o consecina #nclzirii globale a climei& 7+perimentulinterna ional <Iarna #n 7uropa=! e"ectuat #n anii ,/F>)KFD! a demonstrat cviteza #nclziriialctuie% te circa ,!0LCJ,-- ani! iar #n unele regiuni geo gra"ice! luate aparte! aceastma4orareconstituie #n perioada rece a anului 5#n decembrie%i ianuarie8 :!0LC%i D!CLC corespunztor& Acestproces este caracteristic%i pentru (epublica 9oldova& *e e+emplu! #n regiunile de sud%i sud est#n prezent 5anii ,/E-),//E8 tempera tura de M 0:LC poate "i #nregistrato dat#n :- ani! iar #n perioada precedent5anii ,FFC),/:/8 ) o dat#n C ani&*e menionat! de asemenea! mic%orarea "recvenei precipita iilor pe parcursul anilor%isporirea "recvenei anilor seceto%i& ;n partea european! inclusiv #n (9! au devenit mai "recventeasemenea "e nomene e+tremale! cum ar "ivalurile de cldur %i "urtunile& Ienomenele e+tremale ale sc$imbrii climatului! precum%i ale climatului #nsu%i au unimpactnegativ%i asupra sntii publice& Con"orm datelor lui N& Opopol%i coaut& 50-->8!consecinele acestui impact pot "i directe%i indirecte& *intre consecinele directe sunt decesele!leziunile! in"irmitatea! bolile diareice acute! parazitozele! acutizarea unor stri morbide cronice etc&Consecinele indirecte includG seceta! pierderile recoltei! "oametea! reducerearezervelor de appo tabil! supra#nclzirea locuinei! aversele e+tremale cu inundaii %&a& Cauzele principale ale deceselor populaiei #n perioada calda anului suntG boala isc$emic! diabetul za$arat! maladiile organelor res piratorii! traumele! into+icaiile! iar cauzele spitaliz rilor) maladiile sistemului circulator! sistemului respirator! rinic$ilor! sistemului ner vos etc& 7ste important de menionat%i unele consecine de ordin igienic! cum ar "iG stoparea sau#ncetinirea proceselor de autopuri"icare a solului%i acumularea pe supra"aa luiareziduurilormena4ere%i a unor ageni patogeniN reducerea rezervelor de ap#n p'nza "reatic %i scdereanivelului de ap#n "'nt'ni! uneori c$iar secarea lor! ceea ce provoacinsu"iciende apde butNma4orarea mineralizrii apelor "reatice! concentrarea poluanilor neorganici #n ap N redu cereaposibilitilor de respectare a igienei individuale etc& Toate aceste situaii necesite"ectuarea multiplelor aciuni de prevenire a sc$imbrilorclimatice& Pentru (epublica 9oldova sunt prioritare urmtoarele aciuni! stipulate #n Convenia cadru%i #n Protocolul de la ?@otoG ,& ;n domeniul limitrii%i atenurii emisiilor de 67.G a8#n sectorul energetic! ce cuprinde transportul combustibililor! conversia energiei primare a combustibililor! transportul energiei secundare prin reelele termice%i electrice! utilizareaenergiei sub toate "ormeleG #ncura4area re"ormelor! care ar contribui la realizarea politi cilor % im surilor de limitare a emisiilor de 67. la toate etapele de producere % i transport al energiei electrice % i termiceN sporirea e"icien ei energetice #n ramurile de baz

ale econo miei na ionale % i #n sectorul reziden ialN optimizarea % i includerea #n bilan ul energetic a surselor noi % i regenerabile de energieN con"ormarea la normele % i standardele europene de prevenire a polu rii mediului& b8 sectorul procese industrialeG rete$nologizarea proceselor te$nologice! #n scopul "olosirii ra ionale a resurselor naturale % i energetice % i reducerii de % eurilor de produc ieN promovarea produc iei ecologic pure % i implementarea te$no logiilor nonpoluanteN per"ec ionarea % i completarea cadrului legislativ! con"orm standardelor europene 5norme pentru emisii8& c8 sectorul transporturiG utilizarea pe scar

larg a transportului electric! moderni zarea mi4loacelor de transport % i utilizarea combustibililor mai pu in poluan iG benzin neetilat ! gaz natural % i biocombustibiliN optimizarea re elelor de transport urban % i interurbanN aplicarea m surilor economice % i de impozitare pentru sti mularea re#nnoirii parcului de ve$icule % i material rulantN "acilitarea utiliz rii transportului public& d8 sectorul agricultur % i industria de prelucrare a produc iei agricoleG utilizarea e"icient a combustibiluluiN utilizarea surselor regenerabile de energie 5solar ! a v'ntului! biogazului! a "rigului natural8 ca mi4loc de reducere a consumului de combustibil tradi ionalN

utilizarea te$nologiilor moderne cu consum redus de energie % i ecologic pureN valori"icarea de % eurilor industriei prelucr toare % i a celor provenite din agricultur & e8 sectorul de % euriG valori"icarea % i neutralizarea de % eurilorN minimalizarea surselor generatoare de de % euriN renun area la materia prim ! ce con ine substan e to+iceN utilizarea #n scopuri energetice a de % eurilor organice % i dega 4 rilor de metan din de % euri& 0& ;n domeniul sporirii capacit ilor absorban ilor de 67.G

eviden a % i "orti"icarea m surilor de protec ie a p durilor contra bolilor % iv tm torilorN #mp durirea zonelor de protec ie a bazinelor acvatice % i e+tin derea perdelelor "orestiere de protec ie pe l'ng principalele c i de comunicareN #mp durirea noilor zone cu soluri degradateN consolidarea bazei semincere % i de cre % tere a materialului s ditor de reproducere din specii auto$tone& >& ;n domeniul adapt rii la sc$imb rile climaticeG a8 pentru ecosistemele naturaleG e+tinderea ariilor prote4ate pentru acele ecosisteme! care sunt mai sensibile la sc$imb

rile climaticeN organizarea monitoringului #n scopul men inerii stabilit ii speciilor % i ecosistemelor #n "unc ie de sc$imb rile climatice! reali zarea m surilor de sporire a rezisten ei acestora la sc$imb riN elaborarea % i implementarea programelor de e+tindere a p durilor % i altor spa ii verzi! administrarea corect a poten ialului "orestierN restabilirea zonelor umede& b8 pentru resursele acvaticeG protec ia apelor contra polu rii % i epuiz rii cauzate de activi tatea antropogen N

prevenirea % i lic$idarea e"ectelor distructive ale apelorN protec ia contra inunda iilor % i subinunda iilorN siguran a construc iilor $idrote$nice contra inunda iilor& c8 pentru agroecosistemeG adaptarea procesului de utilizare a resurselor naturale cu des tina ie agricol la principiile dezvolt rii durabile a agriculturiiN crearea condi iilor socio economice pentru activit i pro"ita bile ale gospod riei agricoleN elaborarea de soiuri! $ibrizi % i te$nologii adaptate la noi con di ii climaticeN elaborarea % i implementarea sistemelor comple+e 5$idro % i agro te$nice8 de acumulare

% i utilizare e"icient a precipita iilor atmos"ericeN implementarea sistemelor de agricultur ! care ar contribui la reducerea eroziunii % i degrad rii soluluiN administrarea corect a terenurilor agricole % iap % unilor& D& ;n domeniul s nt ii publiceG restructurarea sistemului de monitorizare a s nt ii publiceN distribuirea % i #ndep rtarea obiectivelor poluate de zonele de munc % i odi$n & :& ;n domeniul cercet rii % i organiz rii observa iilor climaticeG dezvoltarea cercet

rilor % tiin i"ice #n domeniul sc$imb rii climei % i per"ec ionarea sistemului na ional de observ ri sistematice& E& ;n domeniul educa iei "orm rii % i sensibiliz rii popula ieiG sensibilizarea publicului #n domeniul sc$imb rilor climatice % i necesit ii de adaptare permanent la posibilele sc$imb ri clima tice! #ncura4area particip rii la acest proces a popula iei % i organiza iilor neguvernamentale& 7valuarea vulnerabilit ii

% im surile de adaptare& 6ravitatea impactului sc$imb rilor climatice prognozate depinde #n mare m sur de starea actual a cenozelor % i ecosistemelor& *ac sistemul ve getal % i cel animal al arealului va avea o diversitate biologic e+pri mat 5mare8 % io capacitate sporit de adaptare la noile condi ii ale mediului! atunci impactul va "i mai redus! % i viceversa& Pentru ecosistemele naturale gradul de vulnerabilitate poate "i condi ionat de asemenea "actori de risc! ca supra"e ele reduse! starea degradat ! distribu ia "ragmentar ! insu"icien a umidit ii solului! neuni"ormitatea distribu

iei precipita iilor& ;n scopul minimaliz rii impactului sc$imb rii climatice asupra diverselor sisteme % i sectoare de activitate! s a elaborat un sistem de m suri de adaptare& Cele mai importante dintre aceste m suri prev dG elaborarea % i e+tinderea p durilor! adaptarea managementului resur selor naturale la principiile dezvolt rii durabile a sectoarelor de baz a economiei& ;n special! pentru ecosistemele naturale m surile de adaptare suntG e+tinderea ariilor prote4ate pentru ecosistemele mai vulnera bile la sc$imb rile climaticeN crearea sau restabilirea zonelor de intercone+iune 5crearea re elei ecologice8 a ecosistemelor "ragmentate % i dispersateN organizarea monitoringului! #n scopul aprecierii stabilit ii speciilor % i ecosistemelor #n "unc ie de sc$imb rile climatice& *irec

ionarea vectorului de evolu ie a lor spre m rirea rezisten ei la aceste sc$imb riN elaborarea % i implementarea programelor de restabilire % i e+tindere a p durilorN restabilirea zonelor umede& Necesitatea de a promova o politic unitar #n domeniul me diului % i "olosirii resurselor naturale! de a implementa cerin ele eco logice #n procesul re"orm rii economiei na ionale! orientarea poli tic spre integrarea european au condi ionat elaborarea Concep iei politicii de mediu a (epublicii 9oldova 5aprobat prin Bot r'rea Par lamentului (epublicii 9oldova nr& E-:) XA din -0&,,&0--,8& *irec iile prioritare ale politicii de mediu a (epublicii 9oldova suntG

,& Consolidarea capacit ilor #n domeniu % i colaborarea inter sectorial ! care prev dG aplicarea principiilor Oeconomie prin ecologie= % i <cost bene"iciu=N consolidarea poten ialului institu ional % i managerial& 0& (eglementarea impactului! prevenirea polu rii % i asanarea mediului! care includG managementul de mediu la #ntreprinderi % i certi"icarea ecologic N restabilirea % i men inerea poten ialului natural& ;n con"ormitate cu concep ia nominalizat ! cerin ele de protec ie a mediului vor "i integrate #n re"orma economic %

i #n politicile sec toriale& ;n modul acesta! vor "i luate #n considerare % i propriet ile! ce in de managementul de % eurilor! reducerea % i captarea emisiilor nocive! sporirea e"icien ei energetice! utilizarea surselor de energie regenerabil % il rgirea spectrului de cercet ri privind modi"ic rile climaterice& Toate acestea! #n comple+ cu alte componente ale poli ticii de mediu! vor determina o dezvoltare socio economic durabil & ,-&0& *iversitatea biologic (epublica 9oldova se a"l la intersec ia a trei mari regiuni bio geogra"ice! incluz'nd elementele caracteristice stepei pontice 5sudul rii8! stepei continentale 5nordul8 % ip durilor 7uropei Centrale 5zona "orestier de centru % i de vest8& *atorit acestor circumstan e! precum

% i climei temperate! relie"ului % i solurilor e+trem de variate % i "ertile! teritoriul dintre r'urile Prut % i Nistru reprezint un spa iu geogra"ic "avorabil sporirii diversit ii biologice& Ariile naturale prote4ate con stituie EE!: mii $a sau ,!/CH din teritoriul rii& *in acestea! E> mii $a 5/:H8 sunt parte a "ondului "orestier gestionat de autorit ile silvice % i constituie ,C!:H din teritoriul acestuia& Iauna bioceno zelor "orestiere cuprinde ,,E specii de animale incluse #n Cartea (o % ie a (epublicii 9oldova& Num rul de specii! care se a"l realmente #n pericol! este mult mai mare! #n special printre nevertebrate& Caracte ristica de baz a multor specii de vertebrate periclitate! #n primul r'nd a carnivorelor! at't a p s rilor! c't % i a mami"erelor! este depen dent de e+isten a arborilor masivi 5cu scorburi! semiusca i8 e+tra % i #n procesul t ierilor silvice de #ngri4ire! de igien

etc& 9ulte specii de insecte periclitate depind #n dezvoltarea lor de e+isten a unui volum de mas lemnoas moart ! care este e+tras intensiv #n cadrul lucr rilor de igienizare a p durilor& .upravie uirea acestor specii de animale poate "i asigurat numai prin respectarea strict a normelor te$nice la compartimentele! ce in de protec ia "aunei s lbatice #n procesul e"ectu rii lucr rilor de igienizare % i a "olosin elor silvice& Un num r considerabil de specii de plante rare % i periclitate cresc #n componen ap turii erbacee de pe teritoriile unit ilor silvice %

i rezerva iilor naturale& 9ulte dintre acestea au valoare medicinal & ;n "ondul "orestier sunt #ncadrate toate terenurile! #n care s au mai p strat ecosistemele de silvostep ! inclusiv cele cu specii relicte! precum % i alte elemente valoroase % i rare de vegeta ie& Babitatele erbacee con in un num r considerabil de insecte periclitate! precum % i de reptile! servesc drept re"ugiu pentru polenizatorii plantelor! sunt necesare pentru ma4oritatea $imenopterelor % i entomo"agilor diptere! care contribuie la stabilitatea ecosistemelor "orestiere& Plasat #n partea de sud est a continentului european % i #n zona de inter"eren a regiunilor geotectonice % i "loristice! teritoriul (e publicii 9oldova se eviden iaz printr un bogat spectru land % a"tic! condi ionat de varietatea "actorilor naturali 5geologici! orogra"ici! climatici! eda"ici! $idrogra"ici etc&8& *atorit pozi iei sale %

i condi iilor "izico geogra"ice! sunt eviden iate 0 zone naturale ) de silvo step % i de step ! care includ : regiuni de lan % a"t 5"ig& 008 & Pona de silvostep ocup partea de nord % i cea de centru ale (epublicii 9oldova % i reprezint o alternare evident a c'mpiilor % i platourilor& ;n aceast zon se disting > regiuni de lan % a"tG a8 regiunea podi % urilor % i platoului de silvostep N b8 regiunea podi % urilor % i c'mpiilor cu "'nea din stepa Q l

uluiN c8 regiunea podi % urilor cu p duri a codrilor& Iig& 00& Ponele naturale ale (epublicii 9oldova& Pona de step este situat #n sudul % i sud estul republicii % i dis pune de o diversitate biologic mai redus ! comparativ cu prima zon ! include 0 regiuni land % a"ticeG a8 regiunea c'mpiei de step a teraselor Nistrului in"eriorN b8 regiunea c'mpiilor "ragmentate din stepa Qugeacului& *in supra"a a total a (epublicii 9oldova! C:!EH ocup tere nurile agricole! dintre care ED!:H sunt supuse lucr rilor intensive& 7cosistemele naturale % i elementele recreative constituie circa ,:H & Pentru vegeta ia spontan actual sunt caracteristice "orma iuni zonale de tipul p

durilor % i stepelor! iar pentru cea azonal ) "orma iuni de lunc ! acvatice % i petro"ite& Principalii "actori! care contribuie la apari ia % i dezvoltarea situa iilor ecologice! suntG predispozi ia teritoriului 5peste F-H8 la dezvoltarea eroziunii areolareN dezvoltarea intens a eroziunii liniare % i a alunec rilor de teren! care contribuie la e+cluderea terenurilor din circuitul econo mic! #ndeosebi din cel agricolN predispozi ia teritoriului la ridicarea nivelului apelor "reatice! ca urmare a irig rii! % i dezvoltarea proceselor de #nml % tinire % i .ali nizare a solurilor! ceea ce cauzeaz reducerea "ertilit ii acestoraN "enomenele climatice ne"avorabile ) grindina! ploile toren

iale! secetele! #ng$e urile! care cauzeaz consecin e ecologice ne"a vorabileN a"ectarea teritoriului de cutremurele de p m'nt! care "avori zeaz distrugerea construc iilor % i a obiectivelor cu destina ie socio economic & Concomitent! un impact de mari propor ii asupra land % a"turilor #l e+ercit "actorii antropici& ;n acest sens o importan deosebit are impactul selitebic e+primat prin neuni"ormitatea sa pe teritoriul re publicii! cu cea mai mare densitate a popula iei caracteristic pentru regiunea c'mpiilor de step a teraselor Nistrului in"erior 50DF!/ loc&J3m 0 8& Cea mai sc zut densitate este #n stepa Qugeacului& O in"luen ma4or

asupra mediului e+ercit % i "actorii te$nogeni& 7cosistemele (epublicii 9oldova se grupeaz #n > tipuri prin cipaleG naturale 5"orestiere! de step ! de lunc ! acvatice % i palustre! petro"ite8! agrare 5cerealiere! pomicole! viticole! legumicole etc&8 % i urbane& Cele mai a"ectate de impactul "actorilor antropici sunt ecosiste mele de step ! de lunc ! acvatice % i palustre! supra"a ac rora #n ultimii D- de ani s a mic % orat cu circa F-H& *egradarea principalelor comunit i "orestiere a avut loc din cauzeleG aplic rii un timp #ndelungat 5ultimele 0 secole8 a regene r rii din l st ri! negli4 rii #ndrum rilor te$nologice optime la e"ec tuarea lucr rilor de gospod rire a arboretelor! p

% unatului e+cesiv! "olosirii speciilor necorespunz toare condi iilor locale la #mp durire % i re#mp durire! #ntre inerii necorespunz toare a culturilor silvice! e+pansiunii d un torilor de "olian i! sporirii considerabile #n ultimii ,-),: ani a volumului t ierilor ilicite de copaci 5de la F0E m > #n ,/F: la C-/E m > #n ,//F8& Iactorii antropici in"luen eaz % i ecosistemele de step ! conse cin ele const'nd #n des" % urarea rapid a proceselor de erodare a geno"ondului popula ional! speci"ic % i geno"ic! paralel cre'ndu se $abitate cu condi

ii "avorabile pentru invazia speciilor alo$tone % i auto$tone agresive& Tot mai vulnerabile devin comunit ile primare tipice ecosistemelor % i $abitatelor de step & Actualmente! ecosistemele de lunc nu mai sunt populate de acvila de step ! sp rcaciul! cocorul mic! iar dropia! ciovlica ruginie! egreta alb au #ncetat a cuib ri& Ioarte rar se #nt'lnesc istarul eu ropean % i di$orul de step ! inclu % i #n Cartea (o % ie& .ub in"luen a "actorilor antropici s a redus num rul total de specii din ecosistemele acvatice % i palustre cu 0:)>-H& *in componen a $idro"aunei au disp rut unele specii de protozoare! roti"ere! crus tacee! molu % te! insecte % i pe % ti& Au devenit rare a

% a specii de pe % ti! ca morunul! nisetrul! p struga! ig nu % ul! ang$ila& 7vident! aceste modi"ic ri ale diversit ii biologice in"luen eaz direct sau indirect condi iile de via ale popula iei umane! determi n'nd apari ia sau dispari ia unor vectori de r sp'ndire a maladiilor! e+isten a rezervelor de $ran ! cultivarea % i cre % terea culturilor agri cole sau animalelor! prezen a resurselor energetice 5lemnul8 % i altele& Lu'nd #n considerare c diversitatea biologic

prezint o bo g ie mondial de o valoare e+traordinar de mare pentru genera iile actuale % i urm toare! c sub ac iunea antropogen dispare un num r imens de specii! a devenit necesar de a lua m suri globale % i locale de stopare a declinului la acest capitol& *e aceea! #n noiembrie ,/FF! programul ONU privind mediul #ncon4ur tor a organizat un grup special de lucru! constituit din e+per i #n domeniu! pentru stu dierea necesit ii elabor rii unei conven ii interna ionale #n diversi tatea biologic & ;n mai ,/F/ s a "ormat grupul de lucru pentru per "ectarea acestui document& La con"erin a de la (io de Raneiro a ONU din : iunie ,//0 privind mediul #ncon4ur tor! Conven

ia privind *iversitatea Qiologic a "ost prezentat pentru semnare % i a intrat #n vigoare de la 0/&XII& ,//>! "iind rati"icat de >- de ri& (epublica 9oldova a rati"icat Conven ia privind *iversitatea Qiologic la ,E&III&,//: prin Bot r'rea Parlamentului nr& D:C XIII& O importan e+trem de mare #n promovarea politicii statale #n domeniul vizat reprezint O .trategia Na ional % i Planul de Ac iune #n domeniul conserv rii diversit ii biologice= 5.NPAC*Q8 apro bat prin Bot r'rea Parlamentului (epublicii 9oldova nr&,,0 XA din 0C aprilie 0--,& .copul .trategiei const #n conservarea! restabilirea! reconstruc ia % i "olosirea ra

ional a diversit ii biologice % i peisagistice! restabi lirea % i men inerea "ondului genetic! asigurarea securit ii biologice a rii& Obiectivele .trategiei constau #nG evaluarea speci"icului biodiversit ii! recunoa % terea acesteia ca valoare "undamental a (epublicii 9oldova % i conservarea eiN eviden ierea % i eliminarea pericolelor de origine antropic ! ce amenin integritatea ecosistemelor % i conservarea speciilorN determinarea condi iilor optime pentru restabilirea mediului prin conservarea biodiversit iiN per"ectarea metodelor de evaluare a st

rii biodiversit ii % i de monotorizare a eiN per"ec ionarea cadrului legislativ privind valori"icarea % i conservarea resurselor biologice! ob inerea unui bene"iciu social economic ec$ilibrat prin "olosirea ra ional a resurselor biologice la nivel local! na ional % i regionalN per"ec ionarea sistemului de management al activit ilor #n domeniul conserv rii biodiversit iiN in"ormarea % i educarea ecologic a popula iei! atragerea aces teia #n luarea de decizii #n domeniul conserv rii % i "olosirii ra ionale a biodiversit ii& Problemele prioritare ale conserv

rii biodiversit ii se reduc la perturbarea ec$ilibrului geoecologic general al land % a"turilorN degra darea continu a ecosistemelor naturale 5"orestiere! de step ! de lunc ! acvatice % i palustre8N reducerea diversit ii speci"ice % is r cirea biocenozelorN degradarea "ondului genetic al "lorei spontane % i al animalelor s lbatice! al plantelor de cultur % i al % epteluluiN distrugerea c ilor de migra ie a animalelor s lbatice % i de dispersie a plantelor din "lora spontan N nivelul sc zut de educa ie % i instruire ecologic a popula

iei& Necesitatea de a aborda problemele prioritare! prev zute de legisla ia e+istent #n domeniul actual! este prioritar #n asemenea activit i! cum ar "iG S atribuirea "unc iei de ordonator de "inan e Consiliului Coor donator interdepartamental pentru promovarea .NPAC*QN S revederea #n Legea bugetului de stat a resurselor "inanciare pentru realizarea obiectivelor .NPAC*QN S monitorizarea realiz rii .NPAC*Q de c tre 6uvernul (9N S selectarea % i antrenarea speciali % tilor pro"esioni % ti #n veriga central % i local N S desemnarea subdiviziunilor! persoanelor responsabile #n cadrul ministerelor! departamentelor! organelor publice locale! elaborarea programelor de instruire a acestoraN S antrenarea #n activit ile de gestionare a resurselor naturale a reprezentan ilor institu

iilor academice! organiza iilor publice! po pula ieiN S crearea grupurilor de munc #n vederea ini ierii elabor rii Ca dastrelor Na ionale de eviden a resurselor naturaleN S elaborarea programelor de instruire a genera iei tinere! per "ec ionare a personalului din domeniuN S #mbun t irea aspectului in"orma ional publicitar de gestionare a resurselor naturale 5organizarea seminarelor! #ntrunirilor! publi carea g$idurilor! instruc iunilor! bucletelor etc&! con % tientizarea po pula iei8& Cadrul 4uridic e+istent asigur ! #ntr o anumit m sur ! reali zarea strategiilor % i planurilor #n domeniul C*Q! dar necesit

o per "ec ionare #n vederea a4ust rii la cerin ele % i recomand rile actelor regionale % i interna ionale! cum ar "iG S procedura de compensa ie pentru persoanele "izice % i 4uridice victime ale polu rii % i altor daune de mediu! pierderilor materiale % i a"ect rii s nt iiN S utilizarea surselor "inanciare provenite din amenzi! penalit i etc& la restabilirea biodiversit ii deteriorateN S realizarea articolelor Conven iei privind *iversitatea Qiolo gic % i a normelor legislative pentru protec ia speciilor % i popula

iilor amenin ateN S sporirea responsabilit ilor % i stimularea activit ilor de C*QN S per"ectarea structurii "ondului de arii naturale prote4ate de stat % i elaborarea unor regulamente adecvate de administrareN S evaluarea % i legi"erarea la nivel na ional a ariilor naturale de importan interna ional pentru C*QN S #mp durirea terenurilor degradate % i crearea p durilor comunale % i private& ,-&>& *e % erti"icarea *e % erti"icarea reprezint degradarea terenurilor #n zone aride! semiaride % i uscat subumede! cauzat de di"eri

i "actori! inclusiv de varia iile climatice % i activit ile antropice! #n rezultatul c rora po ten ialul biologic al solului se reduce % i se creeaz premise pentru apari ia condi iilor de pustiu& ;n ultimele decenii! solurile cu "ertili tate #nalt sunt supuse tot mai mult degrad rii accelerate pe motivul activit ii antropogene a omului! mic % or rii supra"e elor de "' % ii "ores tiere % i de protec ie! distrugerii construc iilor $idrote$nice antiero zionale! cataclismelor naturale! utiliz rii ira ionale a resurselor "un ciare! ignor rii metodelor % tiin

i"ic argumentate la cultivarea cultu rilor agricole 5mai ales #n perioada postprivatiz rii terenurilor agri cole8 % i altor "actori! ceea ce a generat o sc dere esen ial a capaci t ii productive a solurilor % i a accelerat procesele de de % erti"icare& Pe l'ng aceasta! #n condi iile create este posibil intensi"icarea ul terioar a proceselor de degradare % i de % erti"icare! precum % i agra varea situa iei ecologice #n ansamblu& Actualmente de procesele de degradare la di"erit grad sunt atinse :E!DH din totalul terenurilor agricole % i! ca urmare! daunele anuale aduse economiei republicii constituie circa > miliarde lei& Iactorii de % erti"ic rii suntG climatici 5mezo % i microclima8! antro pici 5diminuarea "ertilit ii solului8! consecin

ele manageriale % i te$ nologice! consecin ele aplic rii agriculturii irigabile! suprap % unatul& Principalii agen i ai de % erti"ic rii suntG dezec$ilibrul ecologic teritorial! eroziunea solurilor! alunec rile de teren! de"la ia solurilor! salinizarea solurilor etc& 7roziunea solurilor este "actorul principal de degradare a re surselor "unciare& 6radul de a"ectare prin eroziune a terenurilor agri cole #n (epublic 9oldova s a m rit de la >/!FH #n anul ,//C % i constituie actualmente D-H& Productivitatea solurilor erodate scade #n limitele 0-)/-H! #n "unc ie de gradul de eroziune& *auna cauzat de eroziune se e+tinde % i asupra altor s"ere ale activit ii umaneG #nn molirea iazurilor % i altor bazine acvaticeN poluarea % i colmatarea solurilor! depresiunilor % i a apelor subterane % i de supra"a

cu pes ticide % i #ngr % minte c$imice! sp late de pe versan iN distrugerea c ilor de comunica ie! construc iilor $idrote$nice % i sociale etc& *eteriorarea terenurilor ca rezultat al alunec rilor const #n desprinderea unor mase de sol de di"erite volume % i la di"erite ad'n cimi % i alunecarea lor spre locuri mai 4oase! #nso it de deteriorarea complet sau par ial a #nveli % ului de sol! ce conduce la pierderi de terenuri agricole! distrugerea localit ilor! drumurilor % i altor obiecte de menire social & Iactorii cauzali ai declan %

rii alunec rilor pot "i naturali 5gra vita ia! constitu ia litologic % i modul de strati"icare a rocilor! apele "reatice! cutremurele de p m'nt8 % i arti"iciali 5de"ri % area % i desp du rirea ne4usti"icat ! amplasarea insu"icient studiat a unor obiecte economice % i $idrote$nice! terasarea versan ilor etc&8& Pe parcursul a 0: de ani 5,/C-),//:8! ca rezultat al activit ii umane incorecte! #n (epublica 9oldova supra"a a alunec rilor de teren s a ma4orat cu E0!E mii $a! cresc'nd anual cu 0!: mii $a& *egradarea solurilor ca rezultat al proceselor de solone izare & .olone izate sunt solurile cu un con inut ridicat de sodiu& La etapa ini ial de solone

izare se "ormeaz soluri solone izate slab! ma+ima degradare posibil const #n "ormarea solone urilor& *auna princi pal cauzat de solone izare este prezentat de reducerea conside rabil a productivit ii terenurilor& *egradarea solurilor ca rezultat al saliniz rii prezint un proces de acumulare a s rurilor solubile #n stratul arabil al solului& Cauza este! de regul ! irigarea intensiv ! #ndelungat cu ap supraminera lizat & ;n "unc ie de gradul de salinizare a solului! productivitatea lui scade #n limitele a ,-)/-H& Concomitent cu cauzele enumerate! de % erti"icarea terenurilor % i degradarea solurilor poate

avea loc "oarte "recvent % i din cauza supra p % unatului! bilan ului pro"und negativ al $umusului % i elementelor nutritive 5azot! "os"or! potasiu8& *egradarea c$imic a solurilor con tribuie la intensi"icarea "enomenului <secet = % i sc derea producti vit ii agricole& ;n anul ,//0 problema de % erti"ic rii a "ost discutat pe larg la Con"erin a Na iunilor Unite asupra mediului % i dezvolt rii! care a avut loc la (io de Raneiro& Prin decizia Con"erin ei s a constituit un comitet! care a elaborat Conven ia pentru Combaterea *e % erti"ic rii! adoptat la Paris la ,C iunie ,//D& (epublica 9oldova a aderat la aceast Conven

ie a ONU #n anul ,//F! concomitent cu alte ,>F de ri& ;n conte+tul #ncadr rii institu ionale a (epublicii 9oldova #n procesele de stopare % i combatere a de % erti"ic rii la nivel european % i global! p'n #n prezent au "ost #ntreprinse mai multe m suri& ;n special! s a "ormat grupul de lucru pentru realizarea obliga iunilor "a de Conven ia ONU! s a elaborat Programul Na ional de Ac iuni privind Combaterea *e % erti"ic rii 5Bot r'rea 6uvernului (epublicii 9oldova nr&>EC din ,> aprilie 0---8! precum % i Legea pentru ame liorarea prin #mp durire a terenurilor degradate 5nr& ,-D,)XIA din ,:&-E&0---8! Programul Co mple+ pentru ameliorarea solurilor deg radate 50-->8! Programul de valori"icare a terenurilor noi % i de sporire a "ertilit ii solurilor 5Bot

r'rea 6uvernului nr&E>E din 0:&-:&0-->8 etc& Programul na ional de ac iuni pentru combaterea de % erti"ic rii are urm toarele obiectiveG S identi"icarea "actorilor! ce contribuie la de % erti"icareN S trasarea % i realizarea ac iunilor practice necesare pentru com baterea de % erti"ic rii % i reducerea e"ectelor seceteiN S speci"icarea atribu iilor ce i revin 6uvernului! comunitarilor locali % i utilizatorilor de terenuri! precum % i precizarea necesarului de resurse disponibile pentru implementarea m surilor trasate& .copul "inal al Programului este men inerea % i ridicarea "ertili t ii solurilor #n raioanele secetoase! a"ectate de procesele de de % er ti"icare&

;n conte+tul obiectivelor men ionate mai sus! Programul iden ti"ic un % ir de probleme de mediu! cum ar "iG S men inerea productivit ii teritoriilor a"ectate de procesele de de % erti"icare prin implementarea sistemelor ecologice social accep tabile % i economic realizabile de "olosin a solurilorN S protec ia teritoriilor nedegradate sau pu in degradate % iJsau conservarea lor pentru restabilirea natural N S derularea ac iunilor! care s asigure evitarea secetelor % i altor "enomene apte s destabilizeze economiaN S ridicarea nivelului de trai al locuitorilor din raioanele a"ectate de de % erti"icare! inclusiv ocrotirea s nt ii publice! ameliorarea con di iilor sanitare

% i plani"icarea "amilieiN S prevenirea impactului negativ al proceselor de de % erti"icare asupra sc$imb rilor climatice % i biodiversit ii& (ezolvarea acestor probleme necesit e"orturi considerabile la nivelurile sistemic! institu ional % i individual& La nivelul sistemic m surile principale constau #n consolidarea cadrului legislativ normativ #n domeniul combaterii de % erti"ic rii& (ela iile "unciare reprezint spa iul! #n care "unc ioneaz legis la ia "unciar ! prin urmare! problemele utiliz rii durabile % i comba terii degrad rii solurilor este elementul principal al

acestor rela ii& Necesit ile na ionale ale (epublicii 9oldova #n ce prive % te per"ec ionarea cadrului legislativ #n domeniul combaterii degrad rii solu rilor % i de % erti"ic rii terenurilor sunt urm toareleG S Per"ec ionarea <Legii Cadastrul! Iunciar al (epublicii 9oldova=N S 7laborarea <Legii .olului=N S Per"ec ionarea <Legii despre reglementarea de stat a regi mului propriet ii "unciare! cadastrul "unciar de stat % i monitoringul "unciar =N S 7laborareaG regulamentului cu privire la e+ecutarea controlului asupra "olosirii terenurilorN regulamentului cu privire la monitoringul "unciarN regulamentului cu privire la cadastrul "unciarN regulamentului cu privire la stimularea economic a ac iunilor de ameliorare a

solului& S Armonizarea regulamentelor e+istente privind gospod rirea apelor cu tezele Conven iei cu privire la combaterea de % erti"ic rii % i ale Programului na ional de combatere a de % erti"ic rii& La nivel institu ional ! la ora actual ! administrarea resurselor "unciare #n 9oldova se e"ectueaz de c tre organele publice locale % i c'teva ministere! departamente! agen ii! ceea ce conduce la re ducerea e"icacit ii administr rii& Problema const #n crearea la nivel de republic ! raion % i comun a unui sistem ierar$ic unic de admi nistrare! control! reglementare % i protec

ie a resurselor "unciare cu institu ii speciale pentru e"ectuarea cercet rilor % i prospec iunilor % tiin i"ice % i terestre! lucr rilor de cadastru! monitoring! proiectare % i #mbun t iri "unciare& Obiectivele de baz ale acestui sistem suntG S asigurarea controlului de stat % i administr rii "unciare #n scopul utiliz rii ra ionale % i protec iei #nveli % ului de solN S instituirea % i inerea la zi a cadastrului % i monitoringului "unciarN S

crearea % i "unc ionarea centrului in"orma ional al calit ii soluluiN S promovarea politicii de co masare a loturilor mici privatizate #n e+ploat ri agricole de m rime optim ! reglementarea legislativ a sistemului de comasare a terenurilorN S "ormarea unui sistem unic pe vertical la nivel de proprietar de teren agricol! comun ! raion! republic privind deservirea agro c$imic a de in torilor de terenuri agricole etc& La nivel individual este necesar a promova activit ile de "or mare a concep iilor individuale % i a comportamentului corect al "iec rui cet ean #n privin a prevenirii t ierii ilicite a p

durilor % i necesit ii #mp duririi! utiliz rii ra ionale a "ertilizan ilor! men inerii ec$ilibrului c$imic al solului! irig rii ra ionale! utiliz rii te$nolo giilor agricole % i industriale per"ormante& 7ste necesar preg tirea corespunz toare a cadrelor % i per"ec ionarea permanent a cuno % tin elor lor& ,-&D& .tratul de ozon ) problem global .tratul de ozon din stratos"er are o importan e+trem de mare pentru protec

ia plantelor! animalelor % i oamenilor contra razelor ultraviolete 5UA8 nocive! emise de soare % i ast"el prezint un "actor ce! paralel cu al ii! determin clima planetei& ;n cadrul comunit ii % tiin i"ice persist un consens re"eritor la stratul protector de ozon! care este s r cit incontinuu prin "olosirea de c tre om a unor anumite substan e c$imice! #n special! a "reonilor 5CIC ) compu % i clor ) "luor ) carbon8 % i a $alonilor& Ace % ti compu % i c$imici sunt utiliza i #n spra@ uri! spuman i! pentru re"rigerare! "abricarea poliure tanului e+pandat! pentru condi ionarea aerului! pentru galvaniz ri! substan e adezive! pentru solven i industriali! #n spumele pentru stin gerea incendiilor& *eci! reducerea ozonului din stratos"er

contri buie la cre % terea radia iilor ultraviolete Q la nivelul solului ! cu conse cin e de #nr ut ire a s nt ii umane % i a ecosistemelor de pe p m'nt& T rile dezvoltate de4a de mai mul i ani abordeaz problema pro te4 rii stratului de ozon! dovad "iind protocolul de la 9ontreal al Conven iei de la Aiena din ,/F:! #n care se prevede eliminarea trep tat a produc iei % i consumului de $aloni p'n #n ,//D! de "reoni p'n #n ,//E % i de alte substan ed un

toare ozonului 5.*O8 p'n #n 0---& Con"orm <Programului de Ac iune pentru protec ia me diului #n 7uropa= 5,//D8! principalii produc tori % i consumatori de .*O #n 7uropa Central % i de 7st sunt semnatarii acestor acorduri& (ezultatele acestor activit i prezint bene"icii globale % i nu locale& ;n e"ortul de a renun a treptat la "olosirea .*O! rile din 7uropa Central % i de 7st se con"runt cu mari di"icult i& *e % i "olosirea .*O #n spra@ uri % i materiale din poliuretan e+pandat poate "i e+clus la un cost "oarte redus % i e+ist de4a te$nologii de substi tuire! principalele impedimente constau #n lipsa de capital& *ac lu m #n considerare c bene"iciul

privitor la mediu poate "i pe plan global! ar "i ra ional % i real de a ini ia proiecte interna ionale 5pe baz de granturi sau #mprumuturi8! cu participarea mai multor ri! deoarece ele nici nu sunt costisitoare& 9ult mai di"icil este elabo rarea te$nologiilor " r .*O #n sectoarele de te$nicitate #nalt ! de e+emplu! #n domeniul re"riger rii& Pentru a "acilita accesul la noile te$nologii! mai multe companii din 7uropa Central % i de 7st au recurs la alian e te$nologice cu participare multina ional & ;n scopul asigur rii "urniz rii #n cantit i su"iciente a agentului "rigori"ic necesar pentru men inerea stocului e+istent de bunuri ba zate pe .*O 5#n special! ec$ipamente pentru r cire! condi ionarea aerului % i re"rigerare8! guvernele din 7uropa Central %

i de 7st trebuie s preg teasc strategii na ionale de recuperare % i reciclare& .e ia #n considerare "aptul c re"rigeratoarele au o via medie de 0- de ani % i! #n aceast perioad ! multe dintre ele necesit re#nc rcarea cu agent "rigori"ic& Ast"el! nocivitatea e #n cre % tere& Pentru reducerea substan elor! care distrug stratul de ozon! sunt necesare mai multe activit i& Pe prim plan stau activit ile #n do meniul "rigote$nic cuG spri4inirea cercet rii % i proiect rii "abrica iei de "rigidere % i congelatoare! care utilizeaz noile compresoare BIC ) ,>Da! de"i nite ca standard interna ional pentru instala

ii casnice de re"rigerareN dezvoltarea % i implementarea unui program de recuperare % i reciclare a "reonilor utiliza i #n instala iile de re"rigerare % i condi ionare a aerului! inclusiv a unor proceduri mai bune de #ntre inere % i reparare& Unele activit i sunt preconizate s "ie realizate #n domeniul spumelor& ;n special! #n domeniul spumelor "le+ibile se recomand #ncura4area dezvolt rii produc iei de spume moi prin insu"lare de ap & Utilizarea BCIC sau a altui agent c$imic de umi"icare nu este recomandat ! datorit costului % i consideren elor de protec ie a muncii! mai ales c acum ma4oritatea tipurilor de spum

pot "i produse " r utilizarea acestor substan e& ;n domeniul spumelor rigide sunt necesare m suri de imple mentare a te$nologiilor disponibile interna ionale! care utilizeaz mai pu in CIC 5cu :-H mai pu ine .*O8& 7ste important de a continua cercet rile % i e+perimentele interna ionale asupra amestecurilor de BIC % i BCIC % i a spumelor su"late numai cu ap & ;n privin a aerosolilor se recomand "inan area produc iei de #nlocuitori pentru substan e d un torilor ozonului& Concomitent! re "eritor la solven i! trebuie r sp'ndit in"orma

ia te$nic printre micii utilizatori din acest sector prin seminare % i demonstra ii& ;n cadrul asocia iilor industriale este necesar de stabilit un organism specia lizat de compensare pentru deservirea utilizatorilor de solven i& ;n s"'r % it! re"eritor la spumele contra incendiilor! trebuie de men ionat necesitatea activit ilor de implementare a m surilor de recu perare % i reciclare sau distrugere a stocurilor mari de $aloni! care s au acumulat #n ultimii ani& 7ste "oarte important de participat la proiectata Qanc interna ional de Baloni& ,-&:& Ienomenul de globalizare % i problemele de s n tate 6lobalizarea este un "enomen comple+ % i pluridimensional! care implic o seam de elemente privind modul de via 5de a "i8 al oamenilor % i mentalitatea lor& 6lobalizarea presupune dimensiunea economic

! politic % i cultural &P trunderea modelului democratic de administrare sau guvernare #n rile mai pu in dezvoltate presupune receptarea sa de c tre rile respective! iar aceast receptare nu este! de regul ! univoc & *impotriv ! ea implic rezisten e uneori #nver % unate& (ezisten ele e+prim ! uneori! tendin e spre un tradi ionalism! nostalgie "a de trecut! temeri 4usti"icate #n "a a unor rela ii de parteneriat inegal etc& 7sen a globaliz rii s a sc$imbat radical #ntre #nceputul

% i s"'r % itul secolului al XX lea& Ceea ce numim ast zi globalizare este adec varea structurilor economice la un orizont te$nologic! ce se l rge % te permanent& Te$nologia modern a comunic rii a unit lumea #ntr un "el care pe timpuri era greu de imaginat& La baza conceptelor despre globalizare se a"l teza despre mondializarea economiei& 9a4oritatea cercet torilor sunt de p rere c re"le iile teoretice privind procesul % i "enomenele legate de problema globaliz rii au ap rut #n anii KC- ai sec& al XX lea& 6loba lizarea este realizarea unit ii istoriei! este un proces de "ormare % ir sp'ndire a unei noi civiliza iiG planetare& Tr s turile acesteia suntG r sp'ndirea institu iilor politice ale democra

iei liberale! multipli carea comunic rii! comercializarea culturii! sc$imbarea mentalit ii& Interdependen a raporturilor economice! politice! culturale! co munica ionale con"er acestei civiliza ii planetare noi calit i siste miceG "enomenele de criz % i dis"unc ie #ntr un sector al civiliza iei globale prezint pericol pentru celelalte sectoare& ;n acela % i timp! aceast interdependen "avorizeaz r sp'ndirea celor mai optime "orme ale e+isten ei economice % i politice! a acelor modele cul turale! educa ionale! valorice! care sunt apreciate ca e"iciente pentru realizarea necesit ilor personale % i sociale& 9en ion

mc #nsu % i procesul "orm rii necesit ilor! a modelelor de consum % i a modului de via devin % i ele globale& Cu toate acestea! nu putem spune c asist m la un proces de uni"icare total & <Un alt proces de egal intensitate vizeaz #n direc ia opus globaliz rii ) atomizarea=& ;n primul r'nd! orice societate % i grup social! asimil'nd noile "orme economice! politice! culturale! "ace aceasta #n raport cu posi bilit ile sale& ;n al doilea r'nd! comunitatea #ncearc s % ip streze identitatea cultural ! na ional

% i religioas ! ceea ce ne permite s a"irm mc civiliza ia global se caracterizeaz nu numai prin ca racterul s u sistematic! dar % i pluralist& U i! totu % i! "enomenul globa liz rii este con"irmat de realitatea acestui #nceput de secol % i mileniu #ntr o lume a interdependen elor& O alt problem este criza de neadaptare a omului la noile condi ii! degradarea nivelului de trai al unor p turi mi4locii! resem narea #n "a a persisten ei % oma4ului! a noilor "orme de marginalizare social ! lipsa de perspectiv

pentru tinerele genera ii& *e men ionat c'teva probleme cu care se va ciocni omenirea #n procesul globa liz riiG na ionalismele ap rute din necesitatea autoidenti"ic rii! into leran a religioas !c utarea unei noi identit i etc& Un mare pericol #l constituie migra iile masive! deoarece p'n la urm tot mai multe ri # % i vor #nc$ide por ile! % i atunci aceast mul ime se va #ntoarce #mpotriva puterilor sau grupurilor etnice mai #nst rite din propriile st ri sau o s % i "ocalizeze nemul umirea #mpotriva principalului de

in tor de bog ii ) Occidentului& ;n noile condi ii istorice! s a emis ideea precum c globalizarea este o ideologie sau un sistem impus de c tre rile occidentale dez voltate! #n primul r'nd! de .UA! celor mai pu in dezvoltate& ;ntr adev r! .tatele Unite sunt singura ar #n m sur s p s treze un de"icit comercial durabil! gra ie "inan rilor din e+terior! care vin de la plasamentele atrase din toat lumeaG ma"iotice mon diale& (eac ia dur la dependen a ma4orit ii

rilor lumii de trei centre economice mari 5America de Nord! 7uropa de Aest! Asia8 nu s a l sat mult a % teptat & 9ani"est rile antiglobaliste din .eattle! 9el bourne! Vuebec % i din alte p r i nu sunt #ndreptate contra procesului de globalizare 5"aptul c contestatariii sunt veni i din toate regiunile globului constituie un e+emplu elocvent al globaliz rii8! dar contra inegalit ii #n repartizarea roadelor globaliz rii& 6lobalizarea! #n "orma ei actual ! a #mp r it lumea #n dou claseG a celor boga i % ia celor s raci& .itua ia va "i con"lictual % i #n continuare! dac cei s raci nu vor bene"icia de avanta4e sociale % i economice! de a tr

i #ntr o societate desc$is & ;n ultimii ani tot mai insistent este implementat ! #ndeosebi de statele lumii a treia! a % a zisa <paradigm a dezvolt rii durabile=! care presupune neadmiterea problemelor sociale! ecologice! te$nologice! proprii lumii occidentale dezvoltate! #n rile lumii a treia& Ast"el! apare problema strategiilor globaliz rii& Ne a"l m #n prezen a unui ansamblu deopotriv na ional! multina ional % i mondial! e+trem de inegal % i ierar$izat& Ast zi se determin liniile de "or ale consu mului din urm toarele decenii! orient rile cercet rilor % i aplic rilor sale! caracteristicile diviziunii muncii!

luarea 5sau neluarea8 #n seam a problemelor de mediu etc& .e #nregistreaz puncte de vedere "oarte diverse #n privin a im pactului "enomenului globaliz rii asupra culturii contemporane& Lumea devine mai divers ! istoria ) mai bogat ! iar consecin ele concrete ale competi iei ) mai imprevizibile& .e ob ine! pe de o parte! de p % irea marilor deosebiri e+istente ast zi pe glob 5aplatizarea8 % i! pe de alt parte! implicarea mai multor actori! prezen a diversit ii& Ir #ndoial ! globalizarea cuprinde o anumit uni"ormizare la nivel global a modurilor de via % i a mentalit ilor % i este apreciat

valoric #n moduri di"erite! c$iar diametral opuse& 9odernizarea mo dului de via ! incluz'nd peste tot implementarea modelului in dustrial urban! a comportat! c$iar #n cadrul Occidentului mai #nt'i! o anumit uni"ormizare a $abitatului % i c$iar a vestimenta iei& ;n toate rile portul "olcloric tradi ional a "ost treptat abandonat! ca "iind incompatibil cu timpurile moderne&& ;n aceast ordine de idei! poate "i vorba de un con"lict dintre na ional % i global! #n sensul #n care cultura na ional se prezint ca alian a culturii O#nalte= cu cea Opopular =! #mpotriva culturilor str ine& 7vident! l rgirea ariei de r sp'ndire a culturii de mas este o caracteristic proprie vie ii contemporane! nu numai la peri"eria! ci % i #n centrul sistemului mondial& Iactorul cel mai de"avorabil pentru via

a cultural a unei ri este s r cia& Numai o societate bogat poate investi c't este necesar la ora actual #n % coli! cercetare! via a artistic & ;n acela % i timp! globarizarea include % i recunoa % terea diversi t ii & 7a o"er nu numai mi4loacele de r sp'ndire pe glob a <mo dului de via occidental=! dar % i mi4loace pentru rile % i popoarele <peri"erice pentru a p trunde #n circuitul cultural global=& To i creatorii culturali din rile peri"erice! mici! <#n curs de dezvoltare= au % ansa pe care n

au avut o nicic'nd #nainte! de a % ic uta % i stabili leg turi parteneriale directe #n orice ar din lume! de a % i prezenta ideile % i realiz rile! de a se "ace cunoscute % i apreciate #n plan mondial& Una din problemele negative ale globaliz rii este tra"icul de "iin e umane! inclusiv al copiilor! care a dep % it demult $otarele unei ri! devenind un "actor destabilizator % i demoralizator de propor ii! e"ectuat #n scopul implic rii #n munca grea! e+ploat rii se+uale etc& .tatistica *epartamentului pentru 9igra ie atest c E ECF per soane au "ost anga4ate legal peste $otarele 9oldovei #n anii ,//>)0-->& Potrivit cercet rilor sociologice e"ectuate de *epartamentul Analize .tatistice

% i .ociologie! peste $otare muncesc! legal % i ilegal! circa 0>D--- cet eni ai 9oldovei! dintre care EF!>H constituie b rba i! iar E/!EH din num rul total ) locuitorii rurali& Con"orm unor esti m ri neo"iciale! num rul emigran ilor moldoveni este cu mult mai mare& Caracterul transparent al $otarelor cu vecinii din Comunitatea .tatelor Independente % i acordurile cu privire la civiliza ia " r vize au condi ionat migrarea ilicit !a % ezarea sau tranzitarea prin republic a cet enilor str ini! o parte din care practic activit i criminale! "ac comer cu arme! droguri! creeaz grupuri criminale! organizeaz tra"icul compatrio

ilor #n ter e ri& ;n republic a ap rut un tip nou de crime! legate de comer ul cu oameni& Persoanele sunt tra"icate #ntr o multitudine de situa ii de e+ploa tare sau de abuz! cum ar "i #ntreprinderile de con"ec ii! gospod riile agricole! industria piscicol ! cer % itul! se+ businessul % i alte #ntre prinderi! precum % i #n gospod ria casnic #n calitate de servitori sau prin intermediul cs toriilor "or ate& *eseori migran ii ilegali se a"l sub controlul tra"ican ilor! pl tesc ta+e de protec ie! sunt "or a i s munceasc

la indica ia tra"ican ilor& *intre alte "enomene ale globaliz rii "ac parte liberalizarea co mer ului interna ional! accesibilitatea in"orma iei % i te$nologiilor de comunica ii #n toat lumea! trecerea nesting$erit a m r"urilor peste $otare! migrarea interna ional a "or ei de munc & 7+pansiunea interrela iilor comerciale globale a urmat dup m surile de liberalizare! care au contribuit la integrarea producerii % i distribuirii produselor #n toat lumea& Aceast integrare a "ost rezultatul scoaterii barierelor din calea mi %c rii interna

ionale libere a m r"urilor! serviciilor % i ideilor care prezint un produs continuu #n timp& A4utoarele materiale acordate rilor s race! prin produsele ali mentare! #mbr c minte! #nc l minte! materiale de construc ie! utila4 te$nic etc&! sunt elemente "oarte pre ioase ale globaliz rii! compli cate! #ns ! uneori cu consecin e negative din cauza calit ii in"e rioare a lor& Cu toate aspectele pozitive! globalizarea este #nso it % i de "e nomene noi! care ne"iind diri4ate! se pot solda cu consecin e dra matice % i c$iar catastro"ale& Ienomenele enumerate ale globaliz rii se r s"r'ng evident asupra s nt ii popula iei umane! #ndeosebi a celor care nemi4locit sunt implica i #n procesele ei& ;n primul r'nd! aceasta se re"er

la maladiile in"ec ioase 5pneumonia atipic cu sin drom respirator acut sever8 % i se+ual transmisibile 5maladia .I*A8& Organiza ia 9ondial a. nt ii este #ngri4orat de ponderea mare a maladiilor netransmisibile& *intre ele "ac parte % i <bolile civili za iei=! cum ar "i cele ale sistemului circulator! sistemului nervos central etc& Condi iile ne"avorabile de trai % i de munc ale imigran ilor "oarte "recvent sunt riscante! determin'nd stresuri emo ionale cu con secin e complicate de psi$oze! deregl ri cardiovasculare& Iemeile tra "icate #n repetate r'nduri # % i complic situa ia prin sarcini nedorite! sterilitate 5din cauza avorturilor criminale! a"ec iunilor in"lamatorii % i lez

rii organelor genitale8& *intre alte situa ii nestandarde ale s n t ii de men ionat cronicizarea maladiilor! ca urmare a tratamen tului #nt rziat sau a lipsei acestuiaN traumele "izice 5leziuni corporale ca o consecin a maltrat rii "izice8! sindromul psi$ic posttraumatic! dependen a alcoolic ! dependen a narcotic & Contaminarea de pro por ii a unor produse alimentare 5spre e+emplu! contaminarea cu dio+ine a c rnii de pas re #n Qelgia8! epidemiile spontane! e+emplul c rora poate "i ence"alita spongioas 5boala Creutz"eld Racob8! tero rismul 5#n special! bioterorismul8 % i altele prezint un pericol perma nent pentru societate! indi"erent de zona geogra"ic #n care se a"l sau de nivelul dezvolt rii economice& Cele constatate atest o nou

"az de reinventare a lumii! #n care ideea de na iune % i de stat na ional cedeaz locul unei opinii publice ca "orm de aprecire a evenimentelor& Comunitatea rilor trebuie s se preg teasc s culeag roadele cuceririi lumii! aduc'nd acestei lumi credin a! progresul! civiliza ia& Apare problema strate giilor globaliz rii& 7ste necesar a determina liniile de "or ale con sumului din urm toarele decenii! orient rile cercet rilor % i aplic rile lor! caracteristicile diviziunii muncii! luarea #n seam a problemelor de mediu etc& .e impune ideea necesit

ii de coordonare % i elaborare a unui plan de ac iuni de cooperare #ntre guvernele % i ON6 urile din #ntreaga regiune pentru contracararea e"icient a "enomenelor nega tive ale globaliz rii&