Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Regiunile de dezvoltare ale Romaniei

Rotaru Simina Alexandra Grupa 215 Seria A

Bu ure!ti 2"1#

Re$iunile de de%&oltare ale Romaniei


Dezvoltarea regionala e!te un on ept nou e urmare!te impul!ionarea !i di&er!i'i area a ti&itatilor e onomi e( !timularea in&e!titiilor in !e torul pri&at( ontri)utia la redu erea !oma*ului !i nu in ele din urma !a ondu a la o im)unatatire a ni&elului de trai+ ,entru a putea 'i apli ata politi a de de%&oltare re$ionala !-au in'iintat opt re$iuni de de%&oltare( are uprind tot teritoriul Romaniei+ .ie are re$iune de de%&oltare uprinde mai multe *udete+ Re$iunile de de%&oltare nu !unt unitati admini!trati&-teritoriale( nu au per!onalitate *uridi a( 'iind re%ultatul unui a ord li)er intre on!iliile *udetene !i ele lo ale+ Politica de dezvoltare regionala repre%inta un an!am)lu de ma!uri plani'i ate !i promo&ate de autoritatile admini!tratiei pu)li e lo ale !i entrale( in parteneriat u di&er!i a tori /pri&ati( pu)li i( &oluntari0( in ! opul a!i$urarii unei re!teri e onomi e( dinami e !i dura)ile( prin &alori'i area e'i ienta a potentialului re$ional !i lo al( in ! opul im)unatatirii onditiilor de &iata+ ,rin ipalele domenii are pot 'i &i%ate de politi ile re$ionale !unt1 de%&oltarea intreprinderilor( piata 'ortei de mun a( atra$erea in&e!titiilor( tran!'erul de te2nolo$ie( de%&oltarea !e torului I+M+M+-urilor( im)unatatirea in'ra!tru turii( alitatea mediului in on*urator( de%&oltare rurala( !anatate( edu atie( in&atamant( ultura+ Obiectivele de )a%a ale politicii de dezvoltare regionala !unt urmatoarele1

diminuarea de%e 2ili)relor re$ionale exi!tente( u a ent pe !timularea de%&oltarii e 2ili)rate !i pe re&itali%area %onelor de'a&ori%ate / u de%&oltare intar%iata03 preintimpinarea produ erii de noi de%e 2ili)re3

indeplinirea riteriilor de inte$rare in !tru turile Uniunii Europene !i de a e! la in!trumentele 'inan iare de a!i!tenta pentru tarile mem)re /'onduri !tru turale !i de oe%iune03 orelarea u politi ile !e toriale $u&ernamentale de de%&oltare3 !timularea ooperarii

interre$ionale( interne !i internationale( are ontri)uie la de%&oltarea e onomi a !i are e!te in on'ormitate u pre&ederile le$ale !i u a ordurile internationale in 2eiate de Romania+ Regiunile de dezvoltare !unt opt m4rimi !tati!ti e( '4r4 per!onalitate *uridi 4( anul 1667 prin a!o ierea on!iliilor *udeene din Rom8niapentru a reate 5n oordona de%&oltarea re$ional4

ne e!ar4 pentru a Rom8nia !4 adere la Uniunea European4+ Re$iunile de de%&oltare ale Rom8niei ore!pund u di&i%iunile de ni&el NUTS-II din UE+ Dei de&in din e 5n e mai !emni'i ati&e 5n domeniul de de%&oltare re$ional4( a e!te re$iuni nu au ni i un !tatut admini!tati&( nea&8nd un on!iliu le$i!lati& !au orp exe uti&+ Re$iunile de de%&oltare nu !unt unit4i admini!trati&-teritoriale( nu au per!onalitate *uridi 4( 'iind re%ultatul unui a ord li)er 5ntre on!iliile *udeene i ele lo ale+ .un ia lor e!te de a alo a

'ondurile ,9ARE de la UE( pentru de%&oltare re$ional4( i de a interpreta i er eta !tati!ti i re$ionale+ Dea!emenea( re$iunile de de%&oltare oordonea%4 proie te in'ra!tru turale re$ionale i au de&enit mem)re ale Comitetului Re$iunilor 8nd Rom8nia a aderat la UE( 5n 2"":+ Cadrul le$i!lati& pentru on!tituirea re$iunilor de de%&oltare a 'o!t dat prin le$ea nr+ 151;1667( pri&ind de%&oltarea re$ional4 5n Rom8nia+ Ideea reali%4rii unei or$ani%4ri a 4rii pe re$iuni 'o!t om)4tut4 la a ea &reme 5n mod &e2ement de primul mini!tru Adrian N4!ta!e+ Rom8nia e!te 5mp4rit4 5n opt re$iuni de de%&oltare( numite dup4 po%iia $eo$ra'i 4 5n ar4 - Nord-<e!t( Nord-E!t( Sud-<e!t( Sud-E!t( Sud( <e!t(Centru( Bu ureti i Il'o& Con'orm Ordonanei de Ur$en4 nr+ :5;2""1 pri&ind 'un ionarea In!titutului Naional de Stati!ti 4 au 'o!t reate 7 dire ii $enerale pentru !tati!ti 4 re$ional4( are( al4turi de ele #= de dire ii *udeene de !tati!ti 4( au a ! op de%&oltarea !tati!ti ii re$ionale+ Re$iunea Nord-E!t uprinde urmatoarele *udete1 Ba au( Boto!ani( Ia!i( Neamt( Su ea&a( <a!lui+ Re$iunea Sud-E!t uprinde *udetele1 Braila( Bu%au( Con!tanta( Galati( <ran ea( Tul ea+ Re$iunea Sud e!te ompu!a din *udetele1 Ar$e!( Calara!i( Dam)o&ita( Giur$iu( Ialomita( ,ra2o&a( Teleorman+ Re$iunea Sud-<e!t uprinde *udeele1 Dol*( Gor*( Me2edini( Olt( <8l ea+ Re$iunea <e!t uprinde *udetele Arad( Cara!-Se&erin( 9unedoara !i Timi!+ Re$iunea Nord-<e!t uprinde *udetele1 Bi2or( Bi!trita-Na!aud( Clu*( Maramure!( Satu-Mare !i Sala*+ Re$iunea Centru are in omponenta urmatoarele *udete 1 Al)a( Bra!o&( Co&a!na( 9ar$2ita( Mure!( Si)iu+ Re$iunea Bu ure!ti-Il'o& are in omponenta Muni ipiul Bu ure!ti !i *udetul Il'o&+ u per!onalitate *uridi 4 i putere admini!trati&4( 'ormulat4 de un $rup de intele tuali lu*eni 5n anul 2""1( a