Sunteți pe pagina 1din 24

=7---

BI I iLI O TI : . CA ii f

EPTSCOPilCONSTANTA SFINTET
Anul I No. 13-14 Apare de douE orl po lun
Autorlzrt de Ministerul Propagandel Naglonale cu No. 376 A I 1943

BULETI zuUt
t -15 Decemvrie

r94r

Colaborarea Biserlcii cu' Conslllul de Batro. nai al operelor soclale Prea CucemlcePfunte., Pn actiutatea eslechesa mlsionat,Blsetlca mat n acestezile de frmntrimargi greleprin cate trece omenea, s exercitelnfluenla ei spitttu4l asupamaselorpopularc gr s dea filor ei sufletegtl n necazut-lingtea- gi n turburarc gtr cAswtre-pacea, organPrlntfo actiutatemisionar slstematic zat,n colaborarc al Opecu Consiliulde Patronai gti rclot $ooale,sluiltorii Biseci vor sredreseze pe caleacea sufleteleoamenilorgl s le ndrumeze n tot bun,fcnds pulseze vlala cregtneasc pentru mu$i locul, Conditiile de ftai destul de geele fl| aI Bsecli,au lmpus ntenslficarcagf lrgirea actlvitltl pastoralespre a se ueni n aiutorul aproapelu, In felul acestaBflsecas'a gst pe linia ttadiliondA a naintaglor eI, a faptelor de milostene cregtln; Pentru acest motu g avAndn uederegreutpttn carettecem, se impunca pro7. vremutlot llle gl deplln acord unire cu Consllul llmea noasft,n

aqts

-t
I

I I
i
Buletinul Sfintei EpiscooiConstanla

1 l

Patronain cafuul unu plan de organizaregi de cu Biserica,aprobatde SlnodulPermacolabotare gedinla pn care dela tz Octombrle1943, nent n s'a hotrt,ca Bisecas colaboreze la bucuraas lucrarca Consiliuluide PatronaiaI Operelor Socale, naltului comandaal crei scop este ndeplnftea Euanghelic dragostel de al aproapelegi penment ttu o ct ma depllnarmoniecu organele Cons. lului de Paftonai al Operelor Socale, vi se ftlmite altutat,o copedepeplanul de colaborarc nfte de Patronajal OpePatrtarhiaRomngi Consiliul naintat Sf. Epscop rcIot Sociale, cu adresa No, 1943, 2212din 15 Octombrie aprobatde Sf. Snod g nregisftat la Sf, Episcopiesub No, oqO| 1943, trn conformitatecu acestplan, ueli lua imedlat msuttle de organizarepe protopopategl parchll, utmnd a Ne comunica rezultalul n cel mal scurt timp posb|,Velt pune n uedereC. Preolt parchi pentru untformtzarea, s nceaplmedatactiuitatea pe el tot cuprinsulepathienoastregi n gen crcgttn gt nafonal Pentru oce alte lmurlri ulteoare u ueli adresa .Oflculul Reglonal, al Conslulu de Patronaj cu atrlbultunl pe lng Sf. Eplscopfe. Cu arhieregtl binecuuntfui.
EPlscoP-Locoene, f DUGENIU consilier f,oferon, Preoul Gh, Goorgleecu

trlan de colaborare ntre Patriarhla Romn


Fi Consiliul de prtroqai al operelor soclale Inftoducere ln drectiva fixatdeD.l Maregal lon Anlonescu pentruactivitatea Consiliului Patronai de se arat: Romnesc fcut mrluria voinfei ,,Neamul Ai.a sale de lupt, ridicndu-se nu numai din ruine, dar-gi

ffi
BuletinulSfinteEpiscopi Consianfa

luptnd pentru drepturigi onoare,penlru crucegi dreptate. - El s'a reagezat astfelpe linia fradifiilorstramogi de tupt. gegtide mndrie

gi aceasta Sa ne regsim fradifie cregfin de mil gi de aiutorarea aproapelui". Am deciss facemo epoc anual,n careo adevrat nafional de adunare campanie a tuturor gi de spriiinire darurilor a tuturor nevoilor, s poat s intre n tradifianoastr romneasc. Am ncredinfat de Patronai aceast Consiliului de a organiza sarcin operade colectare a aiutoare. lor,operpe careo numesc lor gi de distribuirea :
rl tl
I

I
I
t I

I
I

Alutorul de iam s se rcalizeze Spirituln care urmeaz aceasf prin I operesteindicat urmtoarele gi a Con,,Atiaiutatpnazi opera Ouvernului siliului de Patronai, sprijinind voastre cu darurile st. gi de ruitoarea noastr munca de alinare a suferinfei mangiere a durerii, nss acemdin aceastaplicarede Trebuie asupranevoieigi a durerii,a frigului gi a buntate foameinu o ntmplare de mil,ci o organizare de viatanafional", ,** indicaf n modcategoric Colaborarea cu Biserica, nc dela primele a existat de Conductorul Statului, de Patronai al Operelor Sonceputurl ale Consiliului n toatedomeniile noastre de ciale.Ea s'a manifestat activitate. nogtrii din snul Biserici, Unii din colaboratorii n formedesvrgite acfiuau reugit s concretizeze nea lon lor urmaritgi verilicat este demn,nu Exemplul

BuletinulSlinteiEpiscopii Constan{a

gi extins numaide a i imitat, ci 9i de a fi oficializat n ntreaga far,

rora se execut operade asisfenf. In localitfile unde existorgane tehnice de asistenf, o parte dinaceste lucrrirevin acestora. Ceeace va trebuis dea lria acesleicolaborrl

Rolul dlfetelor autorltl l) Sf. Sinod, principiul a) Hotrgte de colaborare ale diferite. lor autoritfi eclesiastice. 2) Consillulde Patrcnaial OperctorSociale

d) M.elfine legtura cu mitropoliite 9i episcopiile (vicariatele). 3) Mitropoltile gi episcoptile(uicaratele), a) Intocmesccirculrile ctre organele in sub. -. ordine penfru organizareali exeeutarea aefiunii.

#14

L R F I I E P I 'i : - f , r 1 . \ EIBLIOTI,CA NI

--

ndrtin"t Sti"triE

p_ff Coryleltq__5

t t
I

4) Comtetele iudelene ft muncpale de Paftonaj a) Deleag un gef al organizrii careare urm. atribufiuni: toarele l. - Primegte qi disordinelor 9i fine evidenfa pozifiunilor venitedela Consiliul de PatronaiSi dela din care mitropoliile sau episcopiile faceparteiudeful. 2, - Organizeaz diferiteleacfiuni holrtede de Patronai al Operelor Sociale. Consiliul pe localitfiSi pe 3. - fine eviden{a numeric a vecinilfilor a colaboratorilor. iudef 9i 4, - Controleaz locale activitatea comifetelor de Pafronai necesare. 9i trimitedrilede seam 5\ Protopopatele, primitedela mifropolii a) Execut instrucliunile gi episcopii. parohiilor b) Tin evidenfa teritorial a tufuror din protopopiat gi evidenfanumeric precum a futuror pe parohiigi a colaboratorilor, vecintfilor

, nUett"utS

parohiilor c) Controleaz aetivifatea Si trimiled. rile de searn la mitropolii sau episcopii, s 6) Comtele localet a) Deleag un gef al organizrii care are urma. toarele atribufiuni: gi execuf gi dispozifiu1. - Primegte ordinete gi nile venitedela Comitetul ludefeande Patronai delamifropoliile din carefaceparte. sau episcopiile 2. - Jine evidenta parohiilor gi a vecinatlilor pe parohii. 7) Parohiite, Au urmtoarele atribufiuni: penftusode educafie a) O acfiune cetfeneasc lidaritatea fufurorcregtinilor drept credinciogi, cu opera. a celor lipsifin raporturile lor cu de.aiutorare
enoila$ll. ;

.{

b) Chemarea ct mai mulforcolaboratori vglungi desinteresafi penlru parohie tari harnici din fiecare lucrrile de asistenf. c) Colaborarea eectiv Ia acfiunea de asislenl, prin indicareaaceloracareau nevoiede aiutorgi semnalarea eventualelor n legturcu nemulfumiri aceast acfiune. permanenli, d) Aleg pe qefiide vecintate gefilor gi a colae) Tine evidenfa de vecintate boratorilor, S) $efir de uecntate. Au urmtoarele atribufiuni : a) Cunoa$terea siluafiei sociale a futurorgospodriilordin vecintate. pentrusolidarizarea b) Educarea cetfenilor tufu. rora din vecinatate cu opera de ajutorare a celor lipsifi. c) Chemarea ct mai multorcolaboratori volunI
it tt

1{ 4^

Buletinul Sfntei Epscopi Constanfa

gi desinteresafi penfrulucrrileConsiliutari harnici lui de Patronai. d) Colaborare la obfinerea mijloacelor maferiale necesare acfiunilor de Patronai. Consiliului e) Colaborare etecfiv la acfiunea de asistenfa prin indicarea acelora care au nevoiede aiutor. f) AIteatribufiunihotartede conducerea cen. tral.

Sfaturilede mpaciuiregi Biserlca


C o p t e dup otdlnul elrcular al Sf. Dpiscopil Coneanfa No. 69{f | 945 creProolorltlo oparhlei C,fa.

Prea Cucemice Prnte, n copieadresa Vi se trirnife Consiliului Central Bisericesc No. 5892| 1943 a Ministerului 9i Justifiei cu rugmintea de a atrageatenNo. 879 Cab.1943, preofidin cuprinsul eparhiei Con. fiuneaCucernicilor prileiul pe s foloseasc cu toat sfrdania stanfa, prin Domnul Ministru al Justifiei, care'l oferBisericii judectoreasc pu. de Lege organizare No. 792, noua n MonitorulOficial No. 258 din 3 Noembrie blicat *Sfaturilor nfiinfarea de Ima. c, n careseprevede paciuire'. gi siguranfa preoli Avemndeidea c cucernicii prin predici populariza gi aceast nou institufie vor pentru pacificarea toatmunca cuvenit vor depune sufletelorpstorite. Se va olosiacestprilei cu toatstrdania, ca Biserica s reintren drepturile ei de alt dat,dar cuvenil. s aibgi autoritatea binecuvnfri. Cu arhieregti Episcop. Locotenent,

(ss)t Eugeniu

Referent, Consilier (ss) Pr, Gh, Georgescu

O o p t e dupE adreso Conslllulnl Cenfrsl Blserlcoro No. 5892 dln t2 Noembrle 1045, otrtrs t. Eptcocplc Consanfo,inteClcretf, oub No. 6041I 104f.

P r e a S f l ' n l Ite ,

de Impaciuir', noua oSfaturilor F carele.aintrollo. dus NouaLegede reorganizare iudecatoreasc 729,publicata n Monitorul OficialNo. 258 din 3 Noembriea.c, penlru pacidndu-Ei tot inleresul _ Preofiinogtri, pastorte gi ndeplini ficarea asltel nu suflelelor vor psfori, dar buni ai oedinciogilor, numaidatoriade gi dela patriepentruoperamarecare vor binemerita se nfptue9te. s tie alegi pregeIar cei ce vor avea cinstea dinfi ai Sfaturilorde Impciuire, s caute s fie la nlfime. nPreaSfintite, Primi{i, V rugm, ale Noaslre frfegtimbraflgeri.' lru Flrisfos Pregednte Patrarh, (ss) f NICODIM ConsllierReferent, (ss) Indescitrabil
C o p i c depe adrera Minirerului furtff ol No. 870 Geb./ g4l lnrogl. la Consiliul Conral Blrerlecro rub No, 5892/045.

Inalt Prea Sflnfite,

=_

Bui*tilulSfr4.L_fjpfqg$t'lqlr$t$J

siuneade a da ndrumri rnpcarea 9i de a ncerea pentru os'icenenfelegeri locuitorilr aceleiccmune, iscafentre acsgliacu privire Ia creanfe n !:ani,bu. nuri mobile sau presfafiunipn la reailaarea de 10.000 lei nclusiv,precum gi Ia lou!re, ami*!nfare, niurie, calomnie, strmutare de semne 9i desfiinfare de hotar, turburarede posesie Ei striceirrni aduse bunuriloraltuia. Prin aceaslnou instltu{ie s'a voif a se trmuri, pe loc, prin bun nfelegere,toate chestiuriilecari srmod obignuit te. - n lumeasatelor - conslituesc meiuri de nvrjbire. prfilorla fafalocului, cu nrijloace Impcarea me. va ugurade procese diate,gi sincere, de dovad, iur h elt u ie liq i d e p ie r d e c to r i i l e, v a s c ul i 'dedrurnu r i, dere de timp pe impricina{i 9i pe marri,va aduce nlrziete celui ce o are gi va rugina dreptatea fr gi pe cei ce nu iubescpacea buna nfelegere. gi grea misiunenu putea frumoas O asemenea decfpreotilorculfuluide statg! nvfi ncredinfat de pace vor alege n dintre care iudectorii tatorilor, pe gi mai respectat fiecarecomun cel mai venerabil, al Iocuitorilor. mai cunosctor vor prezida acesfe sfafuri Preofii Si nvttorii locuitorifruntagi nc din doi rnembri, ai co. alctuite gi gtiutori de cel pufin de carte avndvrsta munei, 40 ani, alegi de preterinfdintre invalizli sau deco. ralii de rsboi. ce vor primi, Pentrua duce la bun sfrgitsarcina gi nvfpreofii dela nceputeste necesarca institufia printre steni, toyii satelors popularizeze prin predicigi adunrigi s se sffuiasc cu primarii de membri. n ce privegtepropunerile gi respectul cu cari mpricinafii vor De ncrederea omenia, buntatea veni la sfaf, de rbdarea, $ineprdepindetoat reugita aceslinereace vor gsi acolo, tei mari reformepe care DomnulMaregallon Antonescua cerut s fie dat satelor. Toate acesteadevruritrebuesccunoscute $i a. dncitede iecaresteangi tle tiecare f runlag,iar n-

"t

-,

10

Buletinul Siintei EplscopiiConstanla

asigurarea de- Primifi,v rog, lnalt PrehSfinfite, osebitei meleconsiderafiuni. Ministrullustifiei, (ss) Ioan C. Marinescu pentru conformitate (ssi El. Vasliehian

lnstructiunin legturcu tucrnile de pictur


Mlniserul Culurii Nafionale qi al Cutelor, Direc{ie Artelor. - No. 88.064I tS4f

In conformitate cu dispozifiile Legii penfru pic. tura bisericeasc ar[ S2 OinRegu9i cu prevedrite lamentul Legii: Potrivitncheerilor dinProcesul.Verbal No.256 al Comisiei penfru pictura speciale bisericeas c, dela 2T -1943, gi Octomvrie In urmadispozifiilor Domnului Profesor lon pe. trovci, Ministrul Culturii gi al Cultelor Nafionale ; V aducem la cunogtinf c Minisferul a luaturmtoarele deciziuni cu .priire la pictarea bisericilor din ntregcuprinsul ; Tri

lr

pncndnuvor primi autobisericeasc, de pictur pictoa Minisferului, rizalia scris carese va nainta " prin OficiulSfintelor Chiriarhii, rilor gi zugravilor V punem deladata decin vedere c,ncepnd prezentei nainte de a ncepe orlcefel de comunicri, Ministerului, naintnd autorizafia lucrare, s agteptafi de autorizafie, care trebues cucererea Chiriarhiei prindurmtoarele date. precis 1, - Suprafafa n metri ptra!i calculal de efectuat. a lucrrei 2. - Felullucrrei - pictur din nou, splare, reparafie, restaurare.
3, -- Technica tempera, ulei,etc lucrrei-fresc, 4. - Pretul lucrrei.

legale. careapenalitfilor cele de mai sns,v la cuncalin{ Aducndu'v rugms ne confirmafi de ndatc ali primit pre' lor nlocmai. zenteledispozifii9i c v vefi conforma

p. Minstru, (ss) ION TALEA

Director, (ss) /on Pagca

Dis poz i f i i l ed i n B u l e t i n l r e b u e scm p lin ite fr ntrziere


t

Intregului Cler din Eparhte, bisericesc din c personalul Intruct am constatat data de la ndeplinire dispoziliunile eparhie nu aduce .Bulefinul pune n prin nvedere s eparhialu, Noi cler s citeasc celesuisen .Buleiin'gis tregului

-l

t2

Consfnta Buletinul Sfinlei Epi_scppii

prin protoeria tt respectiv, cuvenit, daarspunsul putinf, fr s agtepte alie cu celrnaiscurf termenul ordinegi sanc{iuni. mers bunul al Bi. de Noi suntpentru Celbcerut gi gi de multe ori sunt cerufe epis. al cci sericii Jrii, precum Sf" Sinod, Consiliul eoplei de alte autoritfi lo", etc,gi nerspunzndu-se Miniseru! Culte Central, negliienli pi'eolii nepstori, suntsocoli!i la vrerne, 9i din rspunderii, sau eel al corpului lipsifide sirnlul certificate c asemenea nu crefac parlegi credem suntdoritede clerulnostru. s fie ctmaipunclual, clerultrebuie Din contr, penlruoricecorporatie din sprea servica exemplu gi lui Hristos. la allarul sluiitor far,eciel este Locotenent de Episcop, (ss) Eugeniu Consiter Refercnt, (sil Preot Gh, Sorcscu Sluihele m smbarr
Copio dup# otrtinul ciroular st Sf. Epiecopit Conrfenfe No. ?652 dn I04E Decembri s. c-. ctto Proo. ierile eparhiei.

Prea Cuccrnice PrLnte, Observm c sluibele religioase facute cu fastul cuvenif, gi atragla impresieneaz maselepoporului ele chiarelemente!e celemaiindifOrente, lucruce nu Ne nd'iim c l-afi simlitgi PreaCucernicia Voastr, iar cndsuntlcute cumse ntmpl numai ca o da. torie gi clbliga[ie, gi po. prestigiul scadnsgi Bisericii porul le tral*az ca pe nigte simple ormalitali de circumstalrf. Deaceea vi se Dune n vedere a da ndrumri la ntregul gin deosebi eler, ca oriceserviciu religios Sf. Liturghie, gi slujbelgn sobor dela Tedeumurile cercurilepastorale, s se fac cu toat atenfiaEi simfirea.

13

Preof ul mbrcat n uniform reglementar, culion, gi cruce frumosage. vestrninte curate, sf. evanghelie zate,cor sau mcarun cntrefce gtie cnd gi ce s cnle etc. DeasemeniPrea Cucernicia Voastr, cnd tuali partela asemenea servicicii n sobor, sau suntefide. legat de Noi la sfin{irisau redeschideri de Biserici precum9i Ia alte solemnilfi, veli lua un diacon dinre cei ce-i aveli n cerc ngriiindu.v din vreme a-l anunlagi a dispune s i se achifespesele de drum. Cu arhieregti binecuvntri.

Episcop-Locotenent, (ss) Eugeniu


Consilier Referent, (ss) Pr, Gh, Sorescu

Incadrarea setviciilsr la diferite so!emnitti Intregului CIer din Eparhe Aflmc pe alocurea se obignuegfe a sefixa di. precedate de sin{iri feritesolemnil{i, de apsautela oriceor din zi. deumuri, Pentru a se respecta iradiliaBisericii 9i a i o perde vederi, unitate se punen vederentregului din eparhie, sonalclerical c asemenea servicii nuse pot oficiadect dimineafa 9i cel mai trziupnla ora I d.m. gi autoritfile, Despre aceasta vor anunfa sprea programelor fi n cunogtinf de cauz la ntocmirea carencepe acelor..solemnitfi, unuisercu oicierea viciureligios, Locotenent de Epscop,

I I

(ss) Eugeniu

Consilier Referent, (sil Preot Oh. Sorescu

-J

14

BuletinulSfnfeiEpiseopii Constanfa

Corurile relfgloase CucerncePrinte, ca 9i predca Muzica nal{ sufielul creglinului pnn cele mai naltesfereale Cerului, bine spus, gi I unegten rug. l apropiepe om de Durnnezeu ciunecu El. Zicemc ne place cndse cntin bi. de bunuluisimf, spre deosebire sericdup cerin{ele nu are acel muzica aceea care nefiindbine executat, .ce' care s.fi migteinima,s fi nduplece voinfa9i s te hotrasc la fapte nalte. gi n unele In toatebisericile auzimcnlndu-se pe predicndu-se,9i mai tofugilumeaiubegte unele 9i mull d e c tp e al l el e !? c se duce Auzimpoporulde mulfe ori spunnd fiindc acolo este un la cutaresau cutarebiseric, bine. Faplulesle foarteadecor bun sau se predic vrat gi nimeniriu-l poate tgdui. Un cor religiosbun la o bisericeste de cea bun. Ncce. mai mare importan! ca gi un predicalor parohial, fie de biseric sitatea unui cor la iecare pietatea de cre9. sat fie de orag,este imperios cerul, la bucurie ca tinilor,cari n rugciune n cnlare, 9i gi la ntristare, la moarteca gi la viaf,nalln uni. avnd son,imnede slavqi de laudctreDumnezeu unireacu lisus Hristos. ca ideal suprem, Preoli s Pentruaceasta stuim pe Cucernicii cu cnt' depun toatrvna slruitoare, mpreun nvftori, cu rlomnii relii bisericegli sau n nfelegere gi cu tra' de muzic oni alfi intelectuali cunosctori gere d e i n im pentrus tuj bal ui H ri s t o s c , as n ig h e pentrucnumai bezecor religiosla fiecarebiseric, gi sentimenaga se poatereda exactideia religioas profund pietate tul de cregtin. produce rea, urtgi scandalizaloare Ce impresie o melodie trecerea bruscla o ali melo' frgnat, die, galopat vend nasai, c cel care cnl bate n tactulcu piciorulcu minile sau cu capul,suflnd dela o stran la alla, fcnd sau alergnd lumnri

Buletinul Slintei Episcopii Constanfa

l5

din gt ciudatenodturide voce,loafe acesta n loc s produc s migce, emofiigi senzafii acuslice, s pe cregfin voia 9i s hotrasc nduplece la recre:re mai de grabl predispun la scandalizare spiritual, gi.l imbolnvesc de plictiseal. Strigrile necuvincioase gi finuta nepolrivif racuirea la cntare la stran, a pibisericegti, nu numaic nu sunt multor cntrefi cute,dar sunt chiaropritede canonul75 al celuide al Vl-lea sinodecumenic. preoli prin nfiinfare Iat de ce, cecernicii de co. de adevrat ruri vor creia n bisericio a{mosfer lsnddefeclelepe Seamadilerecreare spiritual, prestigiul giau. ian[ilor,cari sunt desf ui, dar ridicnd foritatea bisericii mai presusde judecata cea rutde neam9i de biseric, cioasa lumii gi a streinilor voiu avea bucuria c ne.am mplinit cu desvrgire cci muzica-.dupcum zice filosoful Plamisiunea, pa. farmecauzul,potolegte ton - mldiaz suflefele, timile,dup cum lira lui David potolea nebunialui prin cntare Saul; iar dupa un dasclal bisericii, se nduiogeaz inima gi se face o feeric legturntre cer gi pmntadicntre oamenicu ngerii, cum zice Sf. Ignalie." preofi suntruga{i ndeaproape a depune Cucernicii rlin parohii tot zelul, de a sdi n inimaoedinciogilor de cntrile blsericegti, formnd neaprat dragostea coruri bisericegti. In felul acesta se culfiv simlul gi enoriagii muzical vor iubi mai mult bisericagi nvfturileei, pe cari le vor traduce n apte carita. pentru 'medinf, bile gi de dragoste strmogeass de fot odafgi tineretul neamgi Patrieapropiindu-se Biseric. Cu arhieregti binecuvnlri.

Episcop-f,ocotenent, (ss) Eugeniu eonsilierRefercnt, PreotulGh.Georgescu

trj

Louslalia SfinfeiUpiscopii Lfule{iuul

preotilorcu toate elementele Colaborarea de cuttur


Prea CucernicePrinte, V invitma punen vederetuturorclericilordin gi mai alescelor din orage, aceleiprofoierii cuprinsul n orage organizate ca oridecte ori se fin conferinfe de Pafronajsau sfaluri de CminulCultural, Consiliul promulliple de ordingeneral cullurale, li mbrli$nd n inleresul cullivrii clerului blemeale viefii sociale, gi mai ales pentruapropierea, armoniagi deplina code cultur,cucernicii laborarea tuturorelementelor preoli s nu lipseasc niciodat. In nenumrafe rnduriam fcutpersonal consta' c la rnulte de ordin manifestri cultural, tarea, biseei .clerici' esle absenl. rica prin reprezentanfii Se permiteabsenf a numaicndacestea suntagezate n oretede sluibn zilelede srbtori. De dorit ar fi ca n cadrul organizriiacestor maniiesiri, fie de Cminul Cullural, fie de Consiliul de Palronai, din cndn cnd S.a. s conferenfieze gi cte un preot. Cu arhieregti binecuvntri. Episcop-f.ocotenent,

(ss)Eugenlu
Referenf, Consilier Preotul Oh. Gr. Georgescu

Acolo, departe,fal n fal cu inamcul,se bat cu drzenie,copi, fralii, print'iinogtri. S nu le slbim rczistenla fcnds ckcule rnncunile lansate

de lnamlc

-l

Concursul preofim.ii la operele sociale Prea Cucemice Prnte,

au cregtinii pentruajutorarea ceaproapelui, n lipsagi suferin[e. Cu arhieregti binecuvnfri. Eplscop-Locotenent,

(ss)Eugenlu

ConsilerReferent, "Preotul Oh, Georgescu

Acte juetlflcative pentru banul public IntregulutCler, cAadesea nu se elibereaza Constatndu.se chitanfe

pentru pe carile fac credinciogii, diferite donalii pentru a veni n ajutorul bisericilor, iar din aceasta cauz, se da nagtere gi suspectari, la bAnueli gilareclamaajungnd gi al clerului, esten detrimentul bisericii fiuni,ceeace

construcfle. Totodata sa se raporteze tot ce anualProtoieriilor pentru s'a colectat, a veaevidenla Ia centrul eparhial. Cu arhieregtl binecuvntari. ' Epscop.Locotenent, (ss) Eugentq Consiller Referent, (ss) Pq.Icon.An. Popescu

lE .

S"t-ll""t F

Noua rearondare a Frotoieriile din Eparhle PrctoeaCirc,I Constanla

Neagr, Vocvodsl Mfhal, Valer Serc, Rarova.

Protoieria Cfuc.II Cogealac Jud. Constanla


Brla, Corbul de gus, Corbul de lol, Clobrnul Crucce, Crfgrn, Cogcalac,Dulgherc, Fnlnelele,Gura Do-

PrctoerlaCirc,III,Ostrou Jud, Constanla

Protoieria Circ. IV Cobadin Jud. Constanla


Adamcllsl, Cabadln,Clocrll a, Cocatgcudt Chlrno.

=4

Buletinul Sfinlei EpiscopiiConrtanta


]

t9

:ro;lnl, Plopnl, Pcgtcra,'Tufanl,Vllgoere,Ylcclalc, Vlroaga, Zole, Ptotoiera Circ. I Clragi Jud, Ialomla St. Ioan Cile,rg, Sf. Impar ag ClaraS, Sf. Nlco. Ire Calragl, Sf. GhrorghcClarayl, Andollna, Beillc, Batzt, Coslogenl, Bogate, Bogneagu' Vechl,. CAI:.aSll Cercu,Cacomcancr, Cunegll, CloclncgllSrbf, CfocAncgil Marglncnl'Chlrnogl,CuzaVoda, Ctucea,Dlchltenl, Dorobrnfu,Fleva, Fioroafca, Gaunogf, Indepcn-

Ptotoea Circ, I I fndrei Jwd. Ialomla Brtfaou, yanl Bordu lc]11, Chloata, , Btlilp, B ullgr-Fc ganl, I, Cocargeaua, II, Cocargenua Noua,Ce Cocargcaue DlmfcnlBlgcgtl, Dudcgtf.Feteptl, Fetcyti' Fetcgtl, GatA, FctcgtlNoul, Fcanl, Fcrdlnand I, Frafllegll,Gldu, Gfurgcnl, Gura lalomlgll,Gal:'r,Haglenl, lazun Jegllla, Lscftr,Mlhrll Koglnlccanu, Malte zl, O$ada, Murgcdnca., Plrtonegtl, Plur.Petrl, PEtrols,Sudlfl, Sverl, Sf. Vr' glls com. Chloara, Stelnlca, Jandarcl-Gtt, !ndn\ Yca Clorll, Vladenl.
I

i , I I

I
I I {

Protoieria Cilc, III Urzicen Jud. Ialomi{a .{lcrcnl, Arnogeltlt Ballclu, BrogtenllNoul, BAr. clncltf, Borncgl,Brbslcgll,Czncl,Coarc, Condecgtt, Cotorcar Colela,Cocora, Ellzt StocCoycrcnl, n?ttl, Grlndu,Grfndegl, Malu, ManaGrbovl, Jtlavele, Muntcnl Buzu,Pattu Fmll, Prfnclpesa rla' Moldovcnl, Marlr, Rdulegtl' SIr1cnl, Spetenf, Sltlorrclc, Sf. Ghcorghc' UrzfcenlAdormlrea, Utzlcenl S-ta Trclmc, UIofll Yalea Mlcrlyuluf. Prctolea Circ. IV Slobozia Jud, Ialomla Amara, Andrapeytl, Albc$, Bora, Bucu, Bueptl, Cormbcgl, Constadtln Brqcoveanu, Clulnlfe,Crunllr

20

Buleiinul SfinteiEpiecopii Constanta

Ciochlna' Gf abganl' GhcorghcLazilt, Gancrll DmgaIfnr' Ghlmpatl, Gtlvffc, IvnegtlpIon Lehovrrl, Mllrculcgtl, Mlsleanu,Mtlogegtl,Nlcolcptl, Orbocptl, Pol,na, Prlbegl, Patlcfl, Prlaclpesa Elena, Pcrlloru, Rovlnc, Rc. vlga, SfoboelarSfobozfa C*pcll, SloboafrNosl, Smlrnr Tnlan,

ProtoieraCftc, V Lehllu Jud. Ialomtla


Arfarl, AxlntElc,Braa, Bordugelu,Crtanl, Co prr?ut DragogVoda, Donnffa Marh, Dor Mllrsnl I, Dor Marunt II,- Frumuglca, Flwel, Horla, Lchllu, Lchlls Gara,Lupganu, Manlllcnf,Nucetu,Orczu,Pcllnu, Plcvna, Ragl, Socoalcls, RasvanL Spunrrf,Slcloara, Zlmbtu, Vllcule YalEa Rsruluf. $tcfncgtl, $'1,

Posturi nou nfinlatede protoere


Prfn Decf zt Onon Mlnlstcral CultclorNo. 602171 1943t pcntrufus'au lnfllnlat doul porturl de protolcref dcfulIrlomlfr pf unul pentrufudcfulConrtanfa pe datt dc I Dcccmbrlc 1943,

Numiri de protoercipe I Decemure 19-43


parohul parohfcl Amlra, l. Pr. Nlcoke Dobrgscu, protof Ialom lla, al ercu cs, clrc, IV Slobozla; IrJud. lomlfa. 2, Pt, Const. Vulpc, paroholparohlelSpunarl, Jud. Irlomlfa' ca protolerEual clrc. V Lchllu; Ialomltr. parohul prrohlcl G-nl Scrl3. Ifls Dragomlrcscu, protolereu al clrc. IV Co. Conrtanfa, ca torcaau, Jud. b a d l n ; C o n sta o fa .

Transfer
l) P. Dsmltr Chlrll dela parohlr Bessrtbl,Jud. Conrtaola Ia parohla Slllgtea, acclaE Jud. pc date dc I Irnuarle 1944, 2) Pr. Iorn Gh, Tob dcla parohlr Sillgtea,J,;d. Conrtanfr la parohla Bttarcb, acclay |ud., pe data dc I lanu*lc 1944. 3) Pr. Ioan M. Gfrtp dcle patohlt Vfrorga' Jud. Constenfala parohla Poartr Alb' acalag Jud. pc data dc I lrnuae 1944. 4) Pr. Nlcolae Clorbaru dela,patohfa$lpotclc,Jud. Conrtaofr Ia prrohla Bsfllc, rcelrp Jud. pe data de I t lrnurrlo 1944, 5) Pr. Manole Marfn dcla patohfa Mlnlctu, Juf,, pc Irvorul Mrrc, Jud. Conrtanfa, Huncdoma,la parohla1944, lanuarla data dc I ) Pr. Ion M, Panalt dalr parohta Tutrna, Jud. Argegr n postul dc prcot afutator dsla parohla Jeglla, Jud. Ialomllat gc drta de I Ianuarfc 1944, 7) Dlaconloncscs D.Nlcolae dcla Mnlct, IJwezl Jud. Vlcca, lt parohfa Sf. Impraft-CalaraSl, Jud, Itlomftrl pc data dc I Irnu*lc 1944, 8) Pr. Alcrsndru Z, lonetau dcla parohla Radu Ncgru, Jud. lalomlft, lt Parohlr Sf. Gheorghe-Claraglt acolrp ludc|, pc datr dc I Ianuae 1944, 9) Cnt, Ioan Broderchl dclt prrohfa CarmenSylvr' Jud. Constrnta, Ia puohlr Eforla, acelag ludel, pe drtc de I lrnuac 1944,

Numfti
al puohlcl $fpotcle, Morolr ptroh 1) Pr. Ghcorghc 'Irnuac 1944, Jud. Conrlanlt, pe datr dc I prtohlef Cloprroh al 2) Pt, Dumltru Mlhlllescu cefllr; Jud. Constlnfr, pe datr dc t lanuac 1944,

22

@Lqlrl{ei=n:qqqpilqq44r4q--

3) Dlacon Ioan V. Tudorachc in portul dc dlacoa dela perohla Hrgove, Iud, Conrtanfa,pc data, de I Ir. nuarlc 1944, 4) D.l Gheorghe D. $tefan n portul de cntrcflr prrohla Cloata, Jud. Irlonnlfa, pe dafs de I lan, 1944. 5) D-l Chlrlfolu Gheorghe n postul dc cnthcf la parohla Sf. Gheorgha, JudefulIalonlfa, pc drta de I Irnulrfc 1944.

Decese
preot aftrtatorIr parohla Pr. C. R. Constrntlncscu, Cacomed,nca, Jud, Ielomltr, dccedrt Ia l0 Dcc, 1944.
I

r}

PO STUR I V A C E N T E
pc da de I hnuae 1944 a) Parohii; l) Parohfa Radu Negru, Jad, la,lomlla, prln tra" tnarca, tltularulul. 2) Parohla $lpotcla, Jud, Conrtanfar prln tranlfc. tarea tftularutrul. 3) Parohla Vfroaga, Iud, Conctanfarprln lrlnsfc. atca tltslmulul.

b) Posturi de preoli: l) Un post de preot afuttrtor Ia parohfr Cacomcanca'Jud. Ialomlta, prfn dcsesultltularuluf.

c) Postur de cntreti: l) Un postde cnltuelIa parohfaBornegtf, Jud, Ialomtfa.


2) Un poot de cnthef la parohlr Garncn,Sylvct

Jud.Constrnfa.

BuletinulSliniei Episcopii Constan{a

23

Posturi noui nfiinfatede personaiulad-tiu


Prln Dsclzla Onor, Mnlster al Cultclor No. 60218 posturl dtn 1943 {au infllntat urmtoarele I I) Un port dc pef da bfuou a 10.200lef lunar. 2) Un port de funplegat a 6000 lal lunar, pc drta pentru p? | Dccombrle1943 servfclullnventatletll,

POSTURT DE cAurABetl
Pcln declzlunea Onor. M{nlrtcr al Cultelor No. posturl de cnla. 598291943, r'ru lnfllnfat urmatoarele te l l p e d a ta d e I Doccmbtle1943t Ia parohla Selmcnl II fud. Conrtanfa I port dc cantarcf
lrrtrCuluglucrt lrrrrRzoarelerD lrrrrTatlv'ldert lrrDrPla|tart

2 ' ' ' l r r r r La n u rl l c''


'l r r r lr>DrFlcvaD'

'
r

Fetegtlf Noullud.T{ om lla


Zlmbtu ' t

2 |

' ,

' '

' '

' ,

Sf.GhEor ghe- Clar ayi ' Poar taAlbAfud.Constanlt

Editura InstitutuluiBiblic F de nlislune


p re zinl

P S A I T I R EA
Tradus de l. P. S" Patriarh Nlcodlm tiparftl , Cutca dc rF#ft*,tr+*{tionl{l*"ortodox, -. n dog culatl, ctr grvurl vcchl blserlccAtl,cu slov i-mrre, $ cltajil.pc',hqtlc b'irnlj.Jn$#l 500 lcl. -' DepoztulInrtltutulul Biblfc gl de Mlrfuna, Strada nllm--29,Bscureltl VI. ttfrql+

,-,.

*.iam.|r.lrlti i4. i

lluietinulSfinteiBpiscopii eonstanfa

.,nunf
Sa aduce Ia cunogtlnfantrcgulul clcr dln Eparhlc, c vor prlmf salendaruleprrhlrl pc anul 1944dclaBucsrc;tl, prln lnstltutul Bibllc. Cortul unul cxcmplar erts de 15 lel, ler lumcla vor ff .nnlate de urgcnt Protofcrlclrcspcctlve.

f, IBAARIA, lnstitutului Blblic gi de Misiune S'a mutat n CaleaGrivilei No.125(ntre Gan de No g sfr. Buzegti), Telefon: 3.3;,,76.
Bogat asortat cu llteratur rclfgloas 1l unlvcr. rrlr crfl de rltual, oblects blralcegtf , lcoan dc toatc mrlmllc' papelfule yf tot solul de rcchlzlle,

Am luatcunogtint de ordinele cuprinse 9i dispozifiile prezentul n buletin Preotparoh,


Preo tiutor Diacon C0nErofi

e-Q* Elal!|t&