Sunteți pe pagina 1din 17

tf '. t.

:=E3-F-

__1

*-e

\\

Ea}TS#OPH #ONSTANTA SFflNTEfl


Anul il No. I
Apare de dou ori pe unA
Autorizat de ivlinisterul Propagandei Nalionale cu r\o. 376 A, | 1943

Statisticapercanalului cerica 6i a6ezmintelor bserke$ti lntregulu CIer din Eparhie, Ca urmare!a adresaOnor. Minister al eultelor punemn vedere nfregului cler din No 415 | 1943, ep3rhie, s compleckze cu cea mai mare grii gi de qlggntchestionaree No. 1 qi 2, potrivii instruc{iuniI r 'g i model ui ui de mai i os : a)'Cum'e,. I formularele .cgmplecteaz Fga Ffr" t (Fi6a parohiei), Va i alctuiide ctre preotui paroh, n Datru exemplare, Datelefiecesare compiectrii figei Ia -punctul I, se vor lua dela primriiierespective. El se vor rere oficial de cre paroh Ei rspunsul oficialal Primriei va fatagaf la unuldintrecelepatru exemplare ale figei No. l. Datelenecesat'e eompletfirii fiEei la puncful II, lit. D, se vor artaduproluriledela percepfiile isc-ale, specificndu se n drepiul iiterelora. b, 6. gi 6. dac ele corespuird realiifii, saudacn decursut iimpului a survenito gtirbiresau o rgluire a lor din parteavecinilor. I Sesia parohialRol 8,/z lExernplu Ha. n realitate7 Ha) La punctulIl, lit. tl, se vor specifica numrulo. gi pe et posibilvechimea biectelor' lor. ta punctullll, dup ce se va trece No.familiilor

:':+lFr..

--'

-*r-

-b

,r,RHIEFi -|slt'iA Bt ii {_{.tTti{,A f


,&'*rq?

SFINTEI EpISCOpn CONSTANTA


Anul tr
No. I Aparo de dou od pe funl Propagande vlinisterul Autorizat
dei Nationale cu No. 3'16 ^ | 1943

Statisticaperconalului clerica gi agezmintelor biserieeti lntregului Cler din Eparhie, Ca urmarela adresaOnor. Minister al Cultelor punemn vedere ntregului cler din No 415 I 1943, cu cea mai mare grii gi de eparhie, s complecleze i{o. | 9i 2, potrivit instrucfiuni. chestionarele u_rgent l n '9 i 'm odel ul ui de mai j os : l a)'Cum sei, complecteaz tormularele Fga Nr. I (Figa parohie)' Va ti alctuit de ctre preoful paroh, n patru exem_plare. Dalele necesare complectrii figei la pun. primriile I, vor lua dela ctul se respecfive. El se vor cere oticial de ctre paroh gi rspunsul oficialal la unuldintrecelepafruexemplare Primriei va i atagal ale fiqei No. L Datelenecesare compleiriiigei la puncful ll, lit. D, se vor arta dup rolurile dela percepfiilefis. se n dreplul lilerelora. b, c. gi d. cale,specificndu dacele corespund realiifii, saudacn decursul iimpului a survenito gtirbiresau o rgluire a lor din (Exemplu parteavecinilor. I Sesia parohialRol 8'/z Ha. n realitate7 t[a) La punctulII, Iit. H, se vor speciica numrulo. biectelorSi pe ct posibilvechimea lor. La punctullll, dup ce se va frece No.familiilor

L=-::B:4@fg:-=**
gi sufletelor ia stngase va repelaNr" suortodoxe, fletelor. Deasemenea, dup ce se va treceNr. prpti prfii femeegti, la strrga se va Nr, brbfe Ei {ii trecelotalul,care trebues fie exactcu cel de degi dup ce se va trece Nr. lui. Toi asemenea asupra gi rnaiorilor minorilor. gi Dup ce vor fi trecu{igi cei de alteconfesiuni parohie, dupdatelece se vor lua n adin sectan{ii respective, se va observa ca cest sensdela primriile totaluldela punctulIIl, lit. a.b.gi c. s fie egalcu acela dela punctull, adics arale populafiafotala parohiei. La puncfullll, lit, b gi c, se vor trece nuiar nu pe familii. merelepe indivizi, La punctulI ll, Iit. d, se vor arla n primulrnd dup registrele dela Primlrecerileintercsnfesionale interconfesionale care au mbriirii gi apoi trecerile (,Exemplu ; Dela secte bisericesc. cat ulteriorcaracter 5 ; B is e r ic 3). l a o rtol ox i e; l 94o-941 P ri m r ie I-a punclulV, se va trece de ctreparohtot perfie c este pltit de Slaf, sonalulsluiitoral parohiei, sau proprii. fie c este pltitdin fonduri particulare qi pronume gi dup artarea funcfiunii ce Dup iume de Slat,(de undaliundeplinegte se va arfa: salariat nea) " . (din fonduriproprii). Frpa No. 2 (figa indiudual). tot n patru exemplarede ctre Va i alcfuit parohiei n figaNo. l, la punc. specifica!i toli slujitorii vor completa toatfigaNo.2, tul I. Preolii9i diaconii (cntre{ii pariea a IV-a. Ceilalfi sluiilori afarde 9i ( p u n c f e le parteaI-a a f ig e i l' 3 0 ) . p a r a cl i s i erinumai r) Acolo unde postulde preot paroh esle vacanf, de ctre administraiorui iga No. l, se va completa parohial, sau n lipsa acestuiade clre protoiereul dup aceleagi norme. circumscrip{iei, altarului de orite fel sunt Acolo undesiujitorii a lor, va i figa i'{o. 2 (fiEa individual) mpbilizati, de parch,iar'n lipsa acesfuiade elre completal

t-

,i

r= I

-7
b-+

A R H IE P I,i rri ,i

lBLr0rr cA r,IJ6n'/] !+.^"*


_ -'lslJg

r,'..i :{

parohial' (specificn. administratorul sau de protoiereu, du-segi situafiaactuala sluiitorului). Figele vor fi'alctute n maximum trei zile dela luarea de.cunogtinl.aclerului din ds pu. -Eparhie, fige n blicarea acestor formulate de Buletnul Eparhal n patru exemptare, 4t4t iige.fe.parohiale_(Nr..1) (Nr. 2) ct Ei figeleindividuale in patru exem'ptare, de stre paroh vor fi trimise Protoieriei cerliticate cu raportn regul. circumsuipfei, Pe o coalde hrlie separal, care va fi adu.

sau a arta lizat pentrubineleBisericii, evenfuale ne. gi li fcut neplceri drept{ice s'au ce au, b) Cum se nainteaz lucrrile:

iar celelalte douexemplare Protoieriei, le va nainta n regul Chiriarhiei respective (unul dintre cu raport gi adresa oficial va avea afagaf acesteexemplare cu privire la Nr. familiilor qi sulletelor a Primriei, eare compunparohiaprecum gi coalade hrlie cu gi sugestiile propunerile clerului). Avnd n vederec aeeast lucrareare uR ea. raeter extrem de urgenfgi trebue ntocmitcu cea

mai mare exactifate, se punen vedere per. nfregului din eparhi"o, sonalclerical c vom lua aspre msuri de sanc{ionare mpolriva celor ce nu vor rspunde gi cu loatii urgenfa acestu! cu toatpromptitudinea ordin circular. facemcunoscuf, Deasemenea c Onor. Minister al Cultelor a dispuss nu Re mai ordonanfeze sala. riul pe luna Ocfombrie a.c., iuiuror sluiitorilorbisericegticari nu vor nainfala vreme Sf. Episcopii,prin Protoieria respecliv, figelecompietale dup norrnele de mai sus.

MODELUL CELOR DOU FrgE


Figa No, I EPARH IA
Protopopiatul Parohia

Comuna

Judetul
L Satele din cate se compuneparohia : (dupdateledela Primrie) t, 2, 3 .4 .-

nr. familiilor amiliilor _. .____nr. nr. tamiliilor


nr. familiilor

nr. sufletelor nr. sutletelor nr. sufletelor


nr. sufletelor

'Iotal nr. familiilor

nr. sufletelor

II. - Starea patrmoniala parohiett A. - Locaguri de cult a. - Bsericaparahial . . ,fil?trialul Hram., .vechim consfructiei ....starea ...

ARIIEISCJPIA EIBLTOTF.CAt'r

Buletinul Sfintei EpiecopiiConrtanfa

b. -

Bserci filale
t
D D

1 . Ilram_____..._....vechime materialulcor:strucIiei_etarea _ ,')


s t
t t

3. 4. c, 1, llrarn
2 .Drrt

t
t

,r_

Capelede cmitir
vechime matorialul construc{iei__sfnrea_

B. -'Case parohale (neprcductoare de,uent)


1. Destinafia__nr. ncperilor_ materialconslr._*starea-_

2, 3.

r >

--

,,

^_-_

,, e

D_ "_-

D -_

C.- Cldir parohale @roductoarede uent) t,


n

nr. ncperilor_venitanualnet lei.-t t t ln

3,
D.TerenUt,i

ttt;

Produc. de venit Neproduc. de venit

parohial a . Biserica posed terende cultur


pduri vii livezi piguni grdini helegtae

b . Sesiaparohial
C.

parohial Supra-sesie Sesia cntretilor d

Buletinul Slintei Epircopii Constanfa

E, Aueremobil producnd anualun venit de lei anual un venit de lei .._........producnd E,- Alte aueri gl bunuri parohiale
Produc, de venit

Neproduc. de venit

parohlal Q, Bblioteca Nr. totalal volumelor vol. mai vechide 1874


vechiaflate n biseric) tL lVluzeupatohal(sau obiecte

Icoane Sf. Vase


Vegf minfe
!l tl

Cruci etc.
1, - Subvenli g ajutoare primte de parohie pe ultimi S ani: * l94l, suma Anul t 940 ..de unde An u l l 9 4 l -1942, s uma. ._* _ - d e u n d e Anul 1942-1943, suma de unde 2,- Bugetul paroheipe ultimii trei ani: Anul I940-941 venif_cheltueli__. excedenl_ Anul l94l -gq2 venil_chettueli_excedent_ Anul 1942-943 venit cheltueli excedent
fat n faf cu inamicul, se bat -Acslo, departe, eu drzenfe, copiii, frafil, prinlii nogtri. i nu slblm rezistenta,fcnd s circule rninciunile lansate de inamic.

,"

I
! fl

r{ it il

=$-

tsuletinulSfintei Epircopii Constanfa

a parohei: Ill.- Stareaconfesonal suf l ete a. Or t odocgi', fami lii --.--------..-------.-----

parte brbteasc partefemeeasc maiori minori

strne: b . Confesiuni . romano'catolici greco-catolicii


reformafi(calvini) EvanQhelici(luterani).-....-.".................1....... unitarieni

musulmani lipoveni
mosaici alte confesiuni r religie c. Sectanli: Baptigti-, Adventigti -, Tudorigti-, Creg' Penticosta' tini dup Evangheli-, Milenigti-, liEti-, Stundigti-, Secertori- , Pocifi-, Inochentigti-, Duhoborti-, Molccani-, Hlgti Alte Tolstoieni Spiritigti-, Teosoi -, -, -, secte_.

d, Trecerinterconfesionale Pe ultimii trei a n l r94A*rg4l Delasecte la Ortodoxie:


t94l-t942 1942-1943 la ortodoxie 1940-1941 Delaalteconfesiuni t94t-1942

r942-1043 la alte conesiunir 9 4 0 - l9 4 l DelaOrtodoxie

I I
i{
!
I

Buletinul Sflntei EpiscopiiConstanfa

{
7

tg4l-t942 r942-1943

Vl. - Starea monl a paruhie : l. Familiiconstituife legal? .,". 2. Familii concubinare ?


3. Minori din familii constituife tgai?--__-.___.:;_ 1. Minori din familii concubinare ? ' 5. Ceviciimaide seam au prinsrdcini n parohie?.. . 6. Ce boli socialebntuendeosebi n parohie ? (media 7. Divorfuri pe ultimiitrei ani)? Avorturi (media pe uliimiitrei ani)? 8. _

' pronumele gi funcltunea V, Numele, sluiitorlor parohieit


l.
2

uncfiunea

salarizaf ?

3.
4.

funcfiunea salarizat ? luncfiunea salarizaf ? _:___-__-_-..__._-_..__


funcfiunea
{1. S.) PAROI{,

--

salar izal?

Sc certilicade noi exaclitatea

Figa No. u EPA R H I A Protopopiatul Parohia Comuna ludeful


I. t . Numele9i pronumele slujitorului 2 . Data gi locul nagterii : anul Iuna

ztua

-=.=!l!E*Fr-

-----

BuletinulSfinteiEpiscopli Constan{a
tfffi.J_+ -:5=-.

5. Religia 6. Funliunea in piini ce define 7. Datahirotoniei : anul luna ztua I, Datanumirii n funcliune: anu!. . luna ziua 9. Cartea de hirotonieNr. lo. Ordinul clenumire Nr.

Comuna 3.Originea etnic 4. Nafionalitatea

ul...". ludef

I l. Sludii gi diplonne (se vor arta gcolileurmale gi numruldiplomelor obfinute)

12,Numrul gradafiilor

I 3. S I T U A T I A F A M I L I A R A. (cstorit, celibafar, recstorit, vduv,divorlat, gterge (se va clugr) ceeace nu corespunde) 14.Numele gi pronumele de fafal sofiei 15"Originea elnic a:sotiei 16.Religia sofiei 17.Dac estefunc{ionar .. public..... ..particular... ... i8. Institufia undefuncfioneaz 19.Salariul pe care-lprimegte-____..__-__. _, 20. Numele copiilor Datanagterii situafia copiiloi

2 t. Situalia milltar gi distincfiuni 22, Ranguri bisericegti_ _ 23. Distincfiuni gi decorafii civitegi militare 24. Lucrriliterare,teologice 9i publicafii...........

25.Lucrrignspodregti, sau de altnatur n parohie 26, Cealte iuncfiuni sau demnif{i rnaiocup ?

10

Buletinul Slintei pircopii Constanfa

gi demnitfi 27. Funcfiuni de a se avutemai nainte gsiin loculpe carel ocup acum-* - _ (se va artala fiecare decnd amnun[it cnd) 9i pn pe care-lprimegte 28.Salariul n clipade faf dela Stat,Din alt loc,) a. pentrusluibape careo are la parohie b. pentrualte sluibe 29. Situaliamateriala sluiitorulul dup declarafia lui 30. Cteinspecfiuni a avut n cursul uliimului an (1942-1e43) ei de ctrecines'aufcut
(se va specifica dateleexactegi aprecierile din procesele verbalenchqiate) I I. Actiuitatealiturghic a preotului (pe anulbisericesc te42-943)

Vecernii svrgite Utreniisvrgite Liturghii svrgite Predicifinute_._ Botezuri svrSite Cununii svrgite pentrueroi Parastas
Inmormntri svrgite Mrlurisirisvrgite Cuminecri svrgite

Treceri la ortodoxie Cununii de concubinari

Actiuttateacatehetc a preotuui (pe anul bisericesc t942--1943) l. Ore de catehizare cu copii mlct 2. Ore de catehizare la gcoalaprimar-3. Ore de catehizare la gcoalele secundare 4, Ore de cor gcolar....

BuletinulSfinteiEpiscopii Constanfa

1l

5. Ore de catehizare cu extra gcolarii la premiliiari 6. Ore de catehizare Actiuitateacultural misionar a preotulu (pe anul 1942- 1943. bisericesc

l. $eztori religioase"culturale 2. Cuvntri 3. Conferinfe 4. Citiribiblice 5. Adunri religioase duminicale administratiu a preotulur(pe anulbiseActiuitatea ricesct942- t 943) I. Acte oticiale nregistrate 2. Acte oficiale rezolvate
8. Alte scriptegi chestiuni rezolvate Participareapreotulu la gedlnle g ntrunir ale (pe I942- t 943). l. Adunriiparohiale 2. Consiliului parohial 3. Societlilor tineregti 4. Reuniunilor de femei 5. Organizafiilor misionare 6. Societfii de temperanf de colaborare 7. Consiliului 8. Organizaliei premilifare 9. Educafiei Educatiei extra"scolare extra"gcolare . 10.Subcenlrul cultural-pasloral 11. AdunriprotopopeSli pastorale 12.Conferinfelor AIte rcalizri ale preatufuf (pe anulbiseric.1942.43) l. Pe teren pastoral 2, Pe teren misionar 3 Pe teren lilerar 4. Pe teren cultural 5. Pe teren social

IL*

Buletinul FA"Js$g,gggaii. eglqsg*-@R

6. Fe teren econonic 7. Pe terengospodresc I I I. Rapartur sacale I . Raportul preotului cu aufcriitile ccmunale b.uge, potrivlte, ncordale'(se va raiJ cauza) 2. Raportul preotului cu nvfforii
J.

4. 1942-1943(delacine au pornit, ce obiect au avuf), 5. Rnchefe disciplinare avutede preotn cursu! a. nuluibisericesc t942-1943. V I. , Msuri disciplinare gi pedtpse Pedepse avutede preol_ (se r1aartacu exacfif aie nalura pedepselor, fim. pul , Nr. o r d inul uidat: , au fos f rO ia t sau'nu), Pedepse avyte de cntrefi stujiiri 6i9i rte ceitatli sericegti (se va arta cu exaclitate pedepirafura selor, tirnpul,Nr. ordinului, ctac au los{ i,adiae sau nu.
Se certific de noi exactilalea

( L . S. ) P R E OT
I

Nu se mai $oate stuii m blserci nesfintite


C o p i o du_p ardinul circufar sf $f. Episcopii Consanfa lllo. 622f din 9 Ocornb;ie t}+tr, cdtie profoeriiie eparhici.

Prea Cu:et,nice Prirtte,


Constatnd c se mai alla nc bisericiterminate 6i nzer-

-1

.' -

ffi.r

ts

SuleinulS{inteiEpiscopii {Jonstanfa

trate cu cele necesarecuiiului, dar sunt nesfinlile gi se oiciaz Sl. Liiurghie nurnai cu Sf. Antimis, care a fosi ob{inut cu ani n urm, depi fusese aprobat pentlu un timp 6curt, v invilm sA ne comunica{i dc urgen{,dac ave{i asentenea cazuri n cuprinsul acelu protopopiat pi s lua{i msuri, spre a se face de urgen{a pregatiri n _vederea sfinJirii, cunosc6nd c nu mai aprolrm s se o{ieiezeSf. Liiurghie n biserici nesfinfite, Uu arhieregti binecuv6ntri.

EPISCOP-LOCOTINEN]., (ss) f EUGEI\IU Consilier Referent, (es) Pr. Gh. Soreccu

Concediile de studii
C o p i e dupf, ordnul citcalat al St. Episcopii Conefonfa No. 6229 din 8 Ootombrie 7941, .cll.e prooieriife eparhiolo.

Prea Cucernce Pnte,


Intruct adeseo 'le nainta{i cereri de concediu pentru studii, dela persolalul clerical din acel protopopiat,v invitAm, cr pe viitor, sA Ne artali pen{ru fiecare caz n parte, anul de studii n care se ail solicitanful. Cu arhieregti binecuvntri.

EPISCOP-LOCOTENENT, (ss) f EUGENIU Consilier Referenr, Pr. Gh. Sororou

Colportorll autorizafi
.

Intregului Cler dn Eparhie,


Aducndu-Ni-se la cunoptinfa cA,n unele parohii, Cucernicii Preofioprescpe colportori de a lace propagandreligioasacu brogurigi iconife,se aduce la cuncptinfintregului cler din eparhie, cA nu estenevoiegi de autorizalia Siintei Ep_iscopii, penfru colportoriicari posed autorizalii eliberale de Sf6ntul Sinod. Se va ohservansA,ca materialulde colportaj sA lie procurat dela Institutul Biblic, precum 9i dela editurile menfionate n autorizalie. EPISCOP.TOCOTENBNT, (sc)t EUGHNIU ConsilierReferent, {ss)Pr. Gh. Soreros

14

Buletnul Sfnte Episcop Constanfa

Cercurile pastorale $i Eeiauactivitatea


C o p i e du-pl ordinul Citcnlor al Sf. Episcopli Consanfo No. 5722 din 16 Sepembrie194,1, clte prooeriiie eparhioi

Prea CucernicePrinte.

t
Deasemenive{i pune n vedere cucernicilorpreofi cA odat cu ncetareamuncilor agrieole,sA organizeze splmdnal,pentnr tot timpul iernii, qezatori cu caracter religios pe parohii, iu crodincioflii, pentru inslrucfie, calehizare, ndrumare moral religioasA qi social. fiecare preot gi va nlocmi programul de Pentru aceasta, care va ncepe la 1 Noembrie a. e. aetivitale,splmdnal, Programelede activitate p6n la aceastAdalA vor fi contralizate la Protoierie,ca cel rnai trziu pdn la 10 Noembrie s fie aprobate de Sf. Episcopie.

demAn,premilitari, extragcolari,la ntemeerea de coruri bisericegti, ca s dea rspunsurilela Sf. Li{urghie gi la ornarea ude propagandAcreplinA,ce se pot nor echipe artistico-religioase folosi qi n cadrul cercului pastoral,tot din aeesteelemente. In lelul acesta,parohia va deveni o celul vie, lucrloare gi activA,iar cucernicii preo{i vor avea urulfumirea sufleteasc a unei munci rodnice n via Domnului. Nu se va negliia opera cle asisten{A socialA a parohiei. griia de orlanii de rasboiu gi de sraci, penlm Siintele Sarbetori ale Cr_ciunului 9 Paptelui n- cadrul Consiliului de Patronai. So va da toat atenfia ca n iiecare parohie bibliotecaparohial s lic mbogfitAcu cArfi care vor fi recomandatede Noi prin ,Tomie" gi "Buletn". Toate aceste acfiuni cu caracter de asisten{AsocialA, vor fi organizate pi vor fi n stare de funcfiune, c6t mai nentdrziaf. iar rezultatul sA se comunice Sf. Episeopii de cAhe Prea Cucernieia VoastrA.Preotii cari nu vor activa n acesfedirective vor fi raprrtafi spre a fi tragi la rAspundere. Parohiile vor da rapoarte lunare protopopului asupra n-

F
I
I

:(

'--4s*- - -

t-

Conotanfn BuletinulSlintefEpiscopil

r6

tregii activitii desfourate n sensulaceslui ordin, pentruc nBisericasa plutelegem ca n aceste vremuri de grele ncercAri, gi sa lucreze acteasc pe deasupratuluror rutafilor o_menegti tiv si pioductiv pentru a bine merita dela patrie pi fiii acesteia. Cu arhieregti binecuvntri,

EPISCOP-LOCOTENENT, (ss) f EUGENIU Referent, -Consilier (ss)Pr. Gh Georgeseu

Cir c u l a r p e n t r u B u l etin
o greteal n circulara In buletinul No. 6-8, slrecurndu-se releritoare la ncasrile sumelor cuvenife Consiliului Cenlral pi fforiei Bisericegtise rectiic astfel: Sumele provenite din ncasrile pentru Consiliul Central Eioriei Bis. Ort. lomne, se vor nainta P. C. protoierei, care 9i vor ntocmi borderoul respectiv gi vor depune sumelela Cassieria Sfintei Bpiscopii. Cele pentru abonamentulBis. Orf. Rom0ne se vo ncasa rle P. C..protoierei gi se vor nainta ad-fiei revistei. Contractelede arendaru ,J uo, nt:heia pe termen de un an pi pAn la I Noembrie a. c.

EPISCOP-LOCOTENENT, (ss) Consiler Referent f EUGENIU Pr. Icon,At{.P0PESCU


Posfuri vacante - trarohii jud. Constanfa, pe data de 1 Octom1. ParohiaNegureni, brie 1943 prin lransferarea litularului. pe data de I Octom2. ParohiaSatu Nou, jud. Constanfa, hrie 1943,prin transferarea titularului, jud. Constanfa, pe datade 1 Noenr3. ParohiaCiocarlia, brie 1948,prin pensionarea titularului -pb 4. ParohiaBeilic,jutl. Constanta, dafa de lanuarie1944, prin pensionarea titularului. 5. ParohiaSf. Vdsile,Chiora,Jud,lalomila,pc data de t Oclombrie1943prin decesul titularului. FosturFde preiili' .1,-*.** 1. Un post de preot la CatedralEpiscopala,vaeant prin translerarea titularului. Posturi de diacon jud, Conrtanla, 1. Un post de diaconla parohia Hrgova, prin neprezentarea titularului. vacaot
.r'l,-t.

t-

"l

lf

t6

Constanfa SfinteiEpiseopii tsulotnul

2. P arohiaFleva,prin de s l! p ! re d e n ia-lalomiir' l. P osturide preoli aiuf lo t ila

P o stu r n su nfiintate. p r i n d e ci zi a No,.487C6 al Cultelor On o r. Mi n i ster i tEaS l.- P arohiaZimbru,prin d e s l p ire ia Fur ei. I a l o mi ta .
depen"

qi Fet g i Pe cl n e a gia u,d e tu C l o n stanfa


NOTA.Solicitanliiposturilorpublicafe naiotapetiliilelor ns o lile d e t o pn la data de 25 Oc t o mb rie a .c .

cuprinse de ordinele Am luat cunogtint 9i dispozifiile buletin ,n prezentul .Preot parch, i

Prce aiuor Dlacon

Fsf*id.-#t W*6ii-CC4

Jt'*. rlrnra rv-' fr;ann

#utt

S-ar putea să vă placă și