Sunteți pe pagina 1din 16

Buletinul Sfintei

cdfue cel ce avea s fie ma ttzu maea fgutd a oodoxe : 1. P. S. Mtropolt Visaon. Absobnd Seminaruln anul 192O, Prea StnltulEugenu pi continu studiile flslsgce la Universtateadn Cernufi,pe care Ie termin n 1921. Nu numa crlIe gi autsutile gcolare, dat pi n{eleptelegrclu ale Sfin{ilor Pdrnf, cdntddle mnologe,precltm B lecturile ndehtngate dn ceeace s'a serjs ma temenc pi ma de folos n Imba vechilor cazani g a popoatelor nrudite cu noi ca neamg ctedinld, au formet svorul nesecat,dn care a sorbit sufletttl n setat de bne, de adevdr g de ftumos al Prea SfinltuluEugeniu,

Aptecia de foft acela eub carl qi.a furif porsonalltatea, i se lncredinloaz ile impuru ospro ascutfllri, n sro s's nevoi cu prlcoporo gi dtagose do munc, ceeaoe s fcu;t cs elo s fio dln ce ln co mol gtolo gt rpai pline de rspundero, dar 6l mal ncununafo de roado prisositoaro. lerninstul, ese remarcat Astfel, chlar Be end ur' do ditecotul sfiu, I. P. I, Vis. care-i dll n seam aribuftuni gloepodropi, de caro P. S. Eugeniu s'a schlta ln aqa chip, lnot de-acl se {eso o rainio6 pi neqfeers Iegur de inim, de gAnd pi aofiuno, ntro Ucenlc qi Printolo s6u eufloosc. Aoosel forloie coleborlti se dalotoqfo fapful cil n anul IS24, I! P. S, Vlsarion, po aunci opiscop al Blfilor' ll cheamd allluri de sine, ca sil-l aiuo la msrile infllptulri pe oare Ie iniflaso ln acoasf Eporhle. Piea Sfinfiul Eugonlu a venit la Bll{i' ca simplu dla. con ;i funcfionar ln cancolcrea eparhial; dar cutnd, ln qsehirotonit loromonah, iar n lulie i se acordl Iunio 1925. rangul do protosinghel. Ttocnl oi la srefta Mnsfirii Dobruga' se dovedepfe'e-ii un maro tealTzatot, tnltrpuind numeroase lu. planlnd pomi frucorilri de ^1arefio, cldind apezilmine, ifori qf *asvrgind gospodria acelei mnstirl. ^C.1dtole sacrifioii apol, nfllnfoazE aci o qcoal de cn5refl, po Garo o conduce co dirocor qi i-a fos,o bunll parto din tlmp, aprospe singlurul profesot.

I *

_\=

Ht----

.--

Buletinul Sfinlei EpiscopiiConstan{a


S'or proe c aceef om, cu a de accenua spiri praoic, nu are fimp qi este srdin do problemole cullurii ; dar nooboeito sa aclviae mbrfiqeaz qi atmonineaz foful, infitnfOnd chiar n aceas mnsire o erfifur, cate lnr'un slngur an ipEregfe gapfe broquri diferio, de zidfue sufleosscE. Cino gtlo sll citooccd aaast ,,fap divers" din girul ne. rfrpit al teallzlrllor Prea Sfinfiului Eugeniu Suceveanul, tnfolego lesno talna pentru caro Insifuut Biblie, dupA l5 anl do uloto, in cfl-va ani a dovenit o insiufie' clt care se poafo mendri or{odoxia romneasc. Dar MAn[stirea Dobrupa ora un eten de acfivifafe proc mlc, penru un conducilorcu attde vasoposibilitllfi. Iloscoea, ls 6 lfooombrie 1025 t se aoord ran$ul de arhimsndrl pi ose ohema la Blfi ca vicat eparhial. Cu eceteg zel neobosit qi pricepote nedesmlnfif, contlnuf, opora sa creaoato ln dospodria 9i adrninisrafia n aceas ad6nci urme a lAsa Eugeniu Eparhloi. Vtlfdtca peile a ftrrii, gi de numele sAu sun le$ae attas infpu. irl, cari aB fcu falma muncii rodnlce care s'a depus scolo. In sfor6 de nsllrclntrrile sale ca vicar, pred5 $raui nvFflmnul rollglos la gcoale profeslonalE din BAlfi, iar oAnd obflne oaedr cu ealarlu, renunf lo suma ce i s'ar fi cuvonif, pcntn ainorareo elovelor srace pi sllioare. IlupE opt onl do rudfi necurmaE n Bparhia Blfilor, n Mai 1032, ftece ca prefec de sfurlii la Inernaul leolo. Cic dln Cornlfufi, lsr la I5 Augus, acelaq an, devne tecor al eoosul lmporfan aqezlmnfde pre$[ttre oologlic.

L----

e-".

Aleselo nsuqiti ale P. fl. Eugenitr, fsc s6 fie prefuit do tnsuqi pariarhul Miron, coro-l numepo prcot la catedrsls parlarhal, po daa do t Aprilio 1955; dar pesfe un an do zlle ese numi supedor al capelei romne din Parir. Aol decfBqoar6 o bogaA actlvltata pe teren bisericeso, culural-mlslonar gi nafional. ReparS biserica qi aqezAmincle ei, pilrundo cu fac qi duhul evlavei srbune nre munclorl qi nre membrll colonlei romne din Paris, adunlndu-i in iurul biserlcii i otganlzesz an cor' cu care dil

Buletinul Lqlgllplq9prl_'fut$11Q

numoroase concere,vnd un ptoglfsm Gulmno parioflce, cenAri religloaso, collnde gl cntoce popularo, Cfil*uzi do draglosfeade neam gl cultul slrEbun, a aetcetat cimiirole Franfei, ideniflcnd peste 12.000 de orol tomni, carl-gl dormiau eomnul de veol, ln pfmn nfrfi, prln loglfnrt do sngo gl idealurt cu propria lor pafrie. Acessaa fcat ca insuqi preqedinolo Fran{oi s-l llocoteze ou ,rMedalia ilo Aur" ponru mori. Ilup sproape rol anl, aceasf rodnic acivifate de fdmlr al noamulul gl orodoxiemululposto hoore, esfe lnfrorupll ns ptin purarea de gdi a Providon{el, cor-l rOndulse ponru roeurl mal nale, lnruc 7n zita do 2E Oc.lgl8 o fos alos ca arhiorou vicar aI Mifropoliei Buoovlnel, Caroa canonlc, daE do Pafrlarhul Mlron la pleca. r6a ra dola conducoroa capelel romne din Paris, nffiqeaz comploxa personallate a P. S. Eugeniu: n ot im. pul P. Sl.Sa ,,a ilat dovad[ do nsuqirl deoeebio, do corectiudino, de eimf superlor do demniae preofoasc,de energte gi de nenfrocu splrl de otganizator ql conducor, oare ll fac vrodnio penru mlsisni mal inalo,,. gl ln adevlr, prlminil heapta arlrleriei, supremul sooerdoflu, slme mai mul doct oricnd povaro unei lso. vitoaro rllopundorl; po caro l)umnezou o aqoazf BEuprBrrmerllor gi conqiinfoi oalo tndelung verificso. Acosf lucru ee.v6deqe gi din cuvinole pe care Vldloa Eugoniu le.s rostif, cu prlloiul nsalrli salo ca vicar al Mlropolicl Buoovinoi. ,,Taino acesol emofii lpi ore ob6rgla, nu numal ln mrofla momenulul, cl n rlspunderea grelei sarcini co va apsa po umoril moi de aci lnalnfo, plin fapfut c nc6 dela vrefa de Il anl am lua haina monahatA, ca apoi Ia yrome slf dopun volul de primlre a cinului de hiroonie n diecon pi cel de preo, eE fiu sluga lui Chrisos imp de 52 do anl' lucrsnd cu oar rvna sufleteasclf n oate asculttrrilo gi lnstrrcinArile dae mie do mai marii mo, Bm avu priloiul s.mi dau seama cu prlsosinfl de goal$a topundere a aposolafului,,. P. S. Eugenlu nu eseun vorbior, puno nodeauna fapfa nelnfea cuv$nulul, flndoE ea ese mul ma gril

I
J

I 4 r-*r-+--\_. >=:._
=.-*-hi**rErrj

ARHIEPTSCIiplI. BIBLIOTECA N

P.S.Sao facecndurc toare; dargpovedaniapecare ccl portreptele arhlerlel este att de mlgctoare, negtedln adncurilesufletegtialc unul om, care a cgtigatcu smereniacele nalte gl cu sracia cele bogate,dup ce strbiuseo cale att de lunga qi de aspr ascultaremonahiceasc. Caoi cum n'ar ti ost ndestultoare,necontenitele probe de vrednlcie de care a dat dovad,-curnd condupa aceasta,laI Nov. t9{0,I se ncredlnfeaz ducereaInstitutului Biblic gi de Mlsiuneal Bisericii Ortodoxe.De undc pn acl, vreme de ls ani, lnstltutul Biblic era doar un nume, departe de a'si ndeplinl mreful rol care i.se harazlse,acum prlnde vleata gi cu bani de mprumut, splritul de organi. zator nentrecutal P. S. Eugeniul aducen patrimoniu zecl de mllloanen fiecare an, devenlnd o afirmare Si o institufie de prestlgiu a ortodoxiei noastre. Un plan de editur,bine chibzult cu oamenlde valoare llterar Si teologic,este st. necontestat , ruitor urmrit, astlel nct Institutul Biblic a devepentru marea opera nailonal nlt o necesitate Simisionar, pe care ortodoxia trebule g'o ntreprind lr ntrziere, pentru a raspunde dup cuvitnfa la aceetorvremuri. chemarea
**,*

Acestaesteomul pe carc nlelepclunea I. P. S. griia g pe de BiserlcaNeamulu Patriarh Nicodm D-l Maregal lon Antonescu, carc o vdegte Condu. ctorul Statulul,l-au ales s ocrmuQsc Eparha gteu ncercat a struechiuluiTomla Trccndpntt'o pgubltoateffiz de autortate, cu o pae dn preolime stbtt1tdetendnle centrifugale, eparhaavea neuolede un conductot destonlc, care s gtle mngladurele, s stpneasc ndfutnciilegt rcstabllnd dtsctplna cano. nlc g legal,s rcnceap n sprlt nou o munc penfuu$abntca nheptate a tuluf gi fiteudnc,

Buletinul Sfintei EpiseopiiConstanfa

dn acest col reascandrumarea vietil bsertcegtl de la, P. S. EInstalat n ziua de 1 Noembre 1942, piscopEugeniua luat din primele zile contact cu ale epathel, ca s cutoate fciwile conductoare gl pentru noascmai bine realitltle a dat ndrumr bunul rnerl al treburilorepathale, acttuitate, n toatedftectitle,ncepe Neobignuit s fie desfgurat nu numalla centrulepaial, dat gi n toateparchile eparhie, pe carcle cerceteaz neoboslt, ndrumnd, aiutndgI apteclind ndemnnd, stdanille tutmor. odoarc, Repamlii de blsecl, nzestril cu sflnte gi arhlercgti, rcdeschide sfinlfui,cu slujbeadeufuat sute de brcguri,iconile gi nuclulile dfuulte poporulu de fiecaredat cnd P. S. Eugenlu apare n miilocwl lul, sunt mfuturie a unul aunt cu care

olimea i-a nlelesgndul gi nconjoar cu nctederc pe Chbiarhul ei, spre a-l aiuta la toate nfptulttle pe care le proiecteaz, pentru prosperitatea acestei eparhie, gi pas. Altuaidefecunderealizri gospodfuegll toral msionare,administtaliaeparhiese rcslmle n mod binefctorde ndelungata expeenl a

Episcop-Locotenent, D, D. EugeniuSuceueanul, postut noui la acelea Deaceea, mportndaceste din trccut, rezult c numa n cursul acestui tt,

1<--

lrfll--e_

t.rffi.-_.

Buletinul Sfintei EpiscopiiConstanta

eparhaa cgtigatun sert din totalul posturlor de preol, ma mult de o iumtate sale bugetarc din cele de cntrelg de dou o ma mugi dacon, pn aci n toat eparhia. dectaueam Aceasla a dat poslbilitatecentruluiepaal s rezoluecu desvrgre, nu numa dlficla problem gi refugia\i, dar a preoltor onorfc,extrabugetari s rccrutezeg elemente pline noui,ale cror energi de zel g entuzlasm, s poat luua n ogorul lui Chistos, unde-mult secefig dar sunt pulni secetori. Desfgurc gi n trecut centrul eparhala sim. aceast necestate, lac ntervenliileadresate lo. lit cului n fuept n'au ntrziat s se ptoduc; dar a lpsit omul de prestgiug autortate,care sfcerce. tezeperconalaceste dureroase rcalltft,s gi le n. gf s le arate acolounde trebute,cu pa. sugeasc sunea conulngtoarc a omulu transfiguratde o credinf,a cauze sale drepte gi cluzt n toate actelesale de enetgareatoare gi noitoare a celu nduit s stpneasc oamenigi uremuri, Fr struitoareainteruentiea P, S. Sale suntem ncredinla{c, n aceste uremuri grele gt de aspre economii, n'am fi dobndt nic pe departe nouileposturl bugetarc amlntitemai sus. proIntr'uncuvnt, deplin a iuturor o pricepere gospodreOti blemelor administralive, Ei cultural-misionare, o voinfneclintit de realizare, o energie ne. gi o putere secat, un spiritde iniliativ nentrecut de munc neegalafa, se cheltuegte cu drniciegi cu penlru gia Neeuitarede sine, sluiirea lui Dumnezeu mului. 1942, Incepnd treburile cu dafade I Noembrie hiuluiTomis sunt ndrumafe ntr'un Eparhiei strvee gi bogat nritm nou gi un spiril aloate cuprinztor de Providenfa divin, le nsuflefegte. zestrat gi cincide anide asculLa captul celortrelzeci gi dupun an de arhipstorie fare monahiceasc a EugeniuSucevea. strvechiului Tomis, PreaSfinfitul nul poateprivi cu ndreptfit sufleteasc, mullurnire

q__-----_ . s"lrtt.."t.qFq E la rodul nsutil, cu care Dumnezeu aa binecuvntal pe tteandelungate slrdanii, careP. S. Sale-a risipit pe attea de fargi sulletromnesc. meleaguri de pNoi cei de azi gi de aci, cari ne bucurm rinfeasca de grii, rugm pe Dumnezeu sa purtare ntreg,cinstit, s-l druiasc sSfintei saleBiserici, ntos, ndelung nzilit, dreptndreptnd adecuvnlul vruluiSu.
Prsoful Gh, M. Sorerou

PARTEAOFICI ALA

Intocmlreallstelor de membrl
al adunrilor parohlale
No. 6800| I0{5

Tuturor CucernicilorPrcol paroh dn Eparhle No, Potrivitadresei Consiliului Bisericesc Cenlral 5519 Preofiparohidin tofi Cucernicii cuprinsul | 1943, Eparhiei, listele dememsuntinvitafis ntocmeasc parohiale, pnla data de 30 Nobri ai adunrilor embrie a. c. Se vor respecta cu strictefe articolele2 - 7 din Regulamenful de alegeridin anul 1937,pentrua se evita contestafii, n eventualilatea unor alegeri bisericegtin anul 1944. Episcop-Locotenentl

(ss)t Eugeniu

Referent, Consilier (sil Preot Gh, Sorescu

inr

Buletinul Sfintei pscmii Constanta

Slulbelen sobor
C o p i o dupl ordtnul clrculer sl Sf. Eptrcoptl Consanfa No. 615l din lg Ooombrie 1941, cte Ptoolorillo eparhiei.

Prea Cucernce Printe, Constatm c degiunele biserici au mai multi sluiitori, totugiSf. Lilurghie din Dumirici9i srbtori se oficiaz numaide un singur preof, lipsind astfel fasluluipe careo dau slintelesluibede frumusetea n sobor. slujbele Deceea v invilms punefin vedere tuturor preoti delaaceste biserici, Cucernicilor ca pe viitor n sobor;iar protiao vor aveape rnd sa oficieze fieeare dintrepreotiideservenfl, spre a se deprinde gi potrivit a sluii ct mai unitorm cu tipicul Bisericii ortodoxe. privegte In ceeace rostireapredicii, aceasla se va faceprin rotafie, iar celelalteservicii de enorie, se vor olicia de ctrepreotulde rnd. Cu arhieregti binecuvntri.

.-f t-

I
l2 I

Eplscop-f,ocotenenf, (ss) 1 Eugeniu

Referent, Consilier (ss) Pr, Gh, Sorescu

$edlntete consilllloreparhlale
C o p i o dupil ordlnul clrcular sl Sf. Eplocopli Conafanfa No. 64t0 din r0 Oconbrlo lCll, o!ro Profoierllle oparhlel.

Prca Cucemlce Ptnte, c n zilelen carese fin geAvndn vedere preofi dinfeleconsiliilor interesafi eparhiale, numerogi vin n oragul de regedinf, cu diferitemiiumblnd prin aceasta lucrarile lociri gi ingerinle Fi stingherind

tQ,, , ____

q"=4q"_tq__: l4t.LEp_rq.jpL

consiliului, v invitrn s punefi n vedere ntregului personal clerical din acel protopopiat, s nu se mai deplaseze [a Constanfa cu aceste ocazii. Preofiicaren zilelede consiliu vor fi surpringi prin oragvor fi sanc{ionafi.' Cu arhieregti binecrrvntri, Episcop.[.ocotenenf,

(ss)t Eugeniu

Consilier Referent, Pr. Oh. Socescu 1ss)

Angaierile de lucrri
No. S196| l94r

Frin circulara Ministerului de Finanfe No,361696 1942, gi din s'a aprobat ca reparafiunile oricarealfe Iucrri, a cnor valoare 50000lei,sse nu depgeSte dea prin bun nvoial cu 3 oferfe, iar n caz c nu sunttrei oiertanfi, s se poat trata direct crr unul singur. Prin circulrile No. 354379 a Ministerului I 1943 gi tn[o. de Finanfe 45407 1913 lVlinisterului a Cultelor | gi Arfelor, ca plafonul s'a dispus de 50.000 lei s se -maioreze prin bun Ia 100.000 lei pentru trairile nvoialgi n aceleagi condifiuni nainfe. ca Cu arhieregti binecuvntri. Episcop"Locotenenf, (ss) t Eugeniu Referenf, consilier (ss) Pr, A.n. Popescu

-+q*laa**al:r.F*

t i

-'=-

BuletinulSfnteiEpiscopii ConstanJa

1l

Preotii gl monahii sunt scutiti de plata prestatiei


Art. 2 din legea No. 630,privifoarela organiza' publicat prestafiei, n Monilorul zaeagi execulara prevede c 1943, Olicial No. 223 din 23 Septembrie de execu' gi scutifi preofii monahiide orice ril, sunt n natursau n bani. tarea prestaliei

Migcarea clerului n Eparhle 1943 - Pe datade I Noembrie Transferri


a) depreoli L Preotul dela parohiaLognegfi' loan Coman, poslul de preotvacant la Pagcani, n Lpugna iud. Catedrala episcopal. Haleg,iud. 2. Preolul delaparohia ChivuDavid, parohiei Fc' n postulde preotparohal Constanfa eni,iud. lalomifa. dela parohiaIsvoiul 3. Preotul VasileCoiocaru, preotparohal pa' postul de n Mare,iud.Constanfa,

prin consimfmnt mutual. tul-Vii, n clerginu' 5. PieotulVasilStnescu, reprimit -del parohiaOstrov, postului mit pe seama vacant iud. Constanta. delaparohiaMi' Petculescu Visarion 6. Preotul la preot postul nou niinfat aiuttor, de toc-Orhei, n parohia Fetegti-Oar, iud, Ialomifa. bl de daconi oraSu1. Diaconul Andrei, delaCatedrala Costea n I Constanfa,post lui Tulcea, la parohia Sf. Nicolae vacant.

12

BuletinulQ!41!..f!Ug9prt tggstqqlg_

c) de funcliona 1. Preotul loan D. Viagu,dln postde irnpiegat din Cancelaria Sf. Episcopii a Hotinului, n post si. eparhial milardin Cancelaria de Constanfa. 2, D-naStelaBarna, din postde impiegat cu o gradafie din cancelaria Sf. Episcopii, n post de con. tabilla LiceulIndustrial de fete Constanfia. d) de cntreli pa. delaparohia l. D-l MarinEnache, Mgura,la rohiaViroaga, iud.Constanfa, 2. D-nii N. Avramescu, delaparohiaSf. Imprali II Constanfa Truic, dela parohiaCuvioasa Aurel 9i Parascheva.Constan!a, lost au transfera!i unul n locul prin consim!mnt celuilalf, mutual. 3. D-l MihaiGh,Constantin delaparohiaTraian, parohi Ialomifa, la Smirna, acelag iud. iudet. Numi a) depreoli paroh 1,D-l Emilian de preot Popescu, n posul Ialomifa. al parohiei St. Vasile-Chioara, iud. n postulde preotparoh 2. D-l Gh. D. Popescu, Lanuri, al parohiei iud.Constanla. 3. D-l Gh. D, Nifu,n postul de preotparoh al parohiei Flevaiud, Ialomifa. 4. D-l llie Brumugescu, de preotparoh n postul parohiei al Seimeni ll, iud.Consfanfa. 5. D"l DincI. Bratu,n postulde preotajutor, nou nfiinfat la parohia Pecineaga, iud. Constanfa. b) de cnttueli t. D-l VoicuMarin,n postul vacant dela parohia Sf. Andrei-Palas, din Constanfa. paro. n postulvacant dela -2. D-l MarinEnache, hia Cerchezul, iud.Conslanfa,

,-_ffi

Consialtq-SfinteiEpiseopii Buletinul

13

Pensionri a) depreoli delaparohia Cio' Mihilescu, Alanasie l. Preoful I 1943. pe datade Noembrie crlia, iud.Constanfa, Beilic, delaparohia Barbu, 2.'Preotul Vasile iud. 1944. I pe lanuarie data de Constanfa, b) de cntreli Smirna, dela parohia Marcoganu, l. D-l Nicotae

Posturi vacante
1943 Pe dalade I Noembrie a) parchii: nou ClraEi, din oragul l. Parohia Sf. tiheorghe No.55153 Cultelor Ministerului prin Decizia nfiinfat din 1943. nou n' PoarlaAlb, iud. Constanfa, 2. Parohia 55153 No. Cultelor prin Decizia Ministeruiui iinlat din 1943. prin fransfera' Hafeg, 3. Parohia iud.Constanfa, rea litularului. prinlrans' Constanfa, Mare, 4, Parohia Isvorul iuC. tilularului. erarea prin pensio' 5. Parohia Ciocrlia, iud. Constanla, tifularului. narea prin pensiona' Beilic, G Parohia iud. Conslanfa, 1944. 1 pe datade lanuarie rea litularului, b) posturi de pteo{i l. Un post de preotaiuttor .prin la .parohia .leglia. DeciziaMinisterului nouriliinlat iud.Ialomif, No. 55153 eultelor I 1943.

14

BuletinulSiinteinpi..qpti C"Art

2, Un post de preotajuttorla parohia Mihail Koglniceanu, iud. Ialomifa. d posturi de cntreli l. Un post nou nfiinfat la parohia Cioara,iud. Ialomifa. 2. Un postde cntref la parohia Fceniiud. Ialomifa. 3. Un posi de cntref la parohia Canlia iudetul Constanfa. 4. Un postde cntref Moldoveni la parohia iud, Ialomila. 5. Un postde cntrefIa parohiaSmirna iud. lalomifa. 6, Un postde cntrefla parohiaFetegliiud. Ialomifa. 7. Un postde cntref la parohia Cerchezul iud. Conslanfa. epathial il posturn cancelaa (arhitecl). l. Un postde Eefde serviciu 2. Un postde conlabil. 3. Un postde ge de birou. cu o gradalie. 4. Un postde impiegat poslurilor publicate n prezenNOTA.Solicitanfii lor, nsolilede loale cererile tul Buletin vor nainta pnla datade l0 Decembrie 1943. aclelenecesare, figa de trebui anexaf transferri, va Chiarla cererile de landarrni.Cande Politiesau Legirurea eliberat gi nvoireaChiri. didafiidin alte eparhiivor adoga arhieirespective. uCererile nu de toateactele nensolite necesare, vor fi lualen consideralie'.

-l

decl, cine pleac Adeuru|nu se spunen goapt, audenumaimineiunl utechea la goapte, acela

i I

.,

-\-f

Buleiinul Slintei EpiscopiiConstan{a

15

SFANTA EPTSCOP|E CONSTANTA

PUBTTCATTUNE
S e a d u ce Ia cu n o g ti n lg ae n e ra! c n ziua de 7 Depublic, 1943 cembrie cu oferte orele10,se va line licitalie inchise, n Cancelaria Sl. Episcopii, Str. Gh. Gr. Cantacuzino No. 28,pentruvnzrrea n bloca materialului lemnos, esenl proprietatea moale, salcie, Sf, Episcopii, n comunaOltina, i u d e t uC l o n sl a n fa . Lemnele su n td i n a n u l 1 9 4 2 , sunt ligur aten ster igi fac parledin parchetele I 9i 8 din Ostrovul Epuragul. I In parchetul No, sunt: 2,100 m . c. l e mnd e l u crua 3 .000 lei m . c.; t260sterilemn de foc a 000lei un.c.; In total lei 762.3C0, sumdela carencepe licitalia. In parchetul No.8 sunt: 16.200 m.c. lemn de lucru lei m.c. a 3000 2.32S lel m.c. sterPlemn de f oca 6C0 In totalsumade lei t.i?9,600, dela careincepe llcitalia. parchefe Totalulambelor estede lei 2 235.900, prev. Licifalia se va fine cu respectarea condiliunilor z u t ed e a r t ,8 8 -l l 0 d i n L e g e a C ontabiliflii Publice Sl in conformitafe cu prevederile regulamentului delicitaliipublice. par r het Se a d mi to fe rte9 i p e n tru n par te. fi e car e O f e r t a n l itre i bue s i e d e o ri gln etnic r omn 9i vor garanlia depune de 100/o n numerar. la valoarea vnzarii, Persoana asupra definitiv,esle crela se' vor adiudeca obligat c a n te rme n d e t0 zi l e d e l a data com unicr ii, s pltindtaxele semneze'contractul, le. de contract impozite Si gale,precum gi cheltuelile de pubtricitate n ziaregi Monito. rul Oiclal, delaprimalicitalie deti. 9i pnla adiudecarea nitiv. gse C o n d i l i u n i l9 ei o b l i g a fi u n i l e 'se sc in caihuttte sar . cini la Cancelaria Sf, Episcopii. Dacala prina licitafie nu se va prezenta licitalori, sau dacaoleqfele nu vor fi avantaioase, se va lineo nou licitafie 1943, la t4 Decenrbrie r alt publicalie.
i. \... , t ,' Consilior Roforon,p '(rr) P+ebt lco.n, An", Popecu

I I
I

I
L

NOTAC , u e e rn i ci Pire o l id i n E p a rh ie sunrpoftilisaduc Ia publicafia eunogtinla credir:eio$i!or n biserici, clemai sus.

g!sj+i{*rt

'. v.

bulelin n prezentul Preot paroh,

AR.HIEFISc'JPIA
EIBLIOI'ECA N

EPISCOPil CONSTANTA SFTNTEI


Anul t No. 10-t2
Aparo do dou orl pe lun
Autorlzat de Minlsterul Propogary. del Nalionalecu No. 376 A | 1943

15 Ocf.-15 Nov, r945

P*-

astrDora aJ aslras

In satul Aerfien, comuna Bryoani,de pe plaurIe Aream' fului, cetate de suflet romneac,de scumpe tradlii voevodale qi shAvechl agezdr mnstrept, s'a ndscut Ia z [ttlie 1894 Vlddica Eugentu Suceveanul, ca iu aI zeEilor I'{icolae p Maa Laiu, Mnlgl dntre acea cari cunosc astdzipe thftarhul nosltu, ca om de nfptuitoare vonl pi neegalatsprt practic, poatencl nn bnuiesc mcar c dn copllre,Prea Sfinfia Sa a fos afras spre monahsm, carc presupllprun deoseb viea( contemplativ, ,fele din pcoala primar,pe care Ie Cc, ncepnd cu petrecea n Mdnetirea'1t?pului, Ia moqul sdu Plmen Gheorghu, dat ma eles din anul 1908,Wddlca Eugeniu a mbrcat hana Iepddt da sine, desvdrgndu-qi ctepterea trupeasc q sufleteasc sub ascultarcacelor dou porunc; rnunca gi rugAciunea. ,,Jscuf n umbra bmzIor, nu-i de mirare c a trecut ndat srrb sfragfna frumoaselet milnstri de pe acele meleaguri 9i nc dn coptldre g-a ndteptat pap ctre Ghris/os, strbtand din fragedprunce, crrlle grele ale velii monahale".1) Inlelegtoc aI c spnoasece avea de strbtut, s'a pregd" tit cu ngriiire, atdt n cele dnhovnice1t ct gi n cele teologce, pentru a rspunde cu prlsosinl ndatorrilor,pe cate le irnpunea misiuneace mbrdfigase. Astfel,prccum in cursnl primar metgeF'srrgtriorla pcoala ce se afla depae de satul su,prin /r:oie,fg.liizri+ati 9i viscole nptasnce,tot astfel Si gcoala secundard a fcttt'o departe de vreme de mettnla sa, la Semnaruldin Gelafi, condns totfi"
r"\ _

1) l, P, S, Mitropoltt Visrrion,itr cuvntrres llnutl la iustrlarerP' S, EugenluSuceverrul, ca rrhlereuvierr al MitropolieiBucovlnel,