Sunteți pe pagina 1din 16

f.

SFTNTEI EPISCOPII CONSTANTA


AnuI II No . 1- 5
ft

BULETIhTU
--**_.Apare de dou ori pe lunA 1 lan.-15 Marl Autorizat cle Ministerul Propagandei Nalionale cu 1\-o. 376 A | 1943

rg44

N..tl

b*piscop

'al

cerfii

Torois

,,,-c"nai' -i ;*j,d}'''
Alb Biserica

.[
f,\

La' marea spunderea scaunuluiuacant de Episcop al EparhieiTomisului, a fcst nlat clugrul mistuit n ascez gi modestie, nerAunftotCe glorii gi mndrie, dar runilorde desufugire ; nlpn duhul cu treptele Tronului Celui la Prea lat dar lnalt, umllit n credinlac n'a srguitnc des. tul pentru a fi ceeace a trebui s reptezntt ArhimandritulProfesotChesarie Punescu, Ce ce.l ud pentru prima dal,ca i ce| ce.l cunosc, captndat canuingerea c a fost alesde pentru a fi lnterprelul cel mai nalt al uoinlii sus gl, Iumina Duhulu Sfnt l-a ales Dumnezeegti; pentru cel mai greu de realizat, anume. celmai pe. clitat gi mai aspru n preten{ii scaunde episcop dn PatriarhiaRomn. La promontoriulcel mai rsrteanal pmnprn desprlit de haosul bolgeuic tului romnesc, apelePontului Euxin att de fericite altdat,la pmele incutsiunl ale ptedicli cregline,scaunul capto imponan! dintre eplscopalde Constanla dintrc. cele ma c4e_Ae"i. o semnificale _gt7..ug Fi grtoare. Lumn nestins tn mjlocul credincogilorpf granit a dugman fala furiei nulitoare slncde nilor credlnlii, episcopulde Tomisatrage atenlla ncreztoare a ntlggii suflriiromnegti Qe-pretugi gi alen" tindeni aspiftuiile ortodoxe nationale

2_.,,,..,..=,"..-*-.!rls.!lut-$!r9Jusjp:r!:r'!l_1!-=-=#-:-: I
Penlru acest punct prca trcguluineamromnesc. au gsit et(puspercalelor n extremalot agezare, n Episcopul Chesare cea mai ampl ntruchipare a lot o duhouO adnccultur,o uastexperienl, carea niceprofundmonahiceasc ; o nlelepcune n uiala sa de o mwencercat fost deatteao: gi deci prea expus neuitabilelor sionantmodestie tot mai uscri run accentuat b ale uielii, ii o 'tot prghii de o slvit attea ctreiertfbe, sni putere ntru realizareagreulul su episcopat, pestepmnturile strbtute de Sf. Srpntor luiiuot Apostol Andrei,cel dinlichemat",urmele dar gi da g mndriade-a fi urmagal Apostolului, martruluidelaPatms, desigurzelul gi entuzasmul Va gsi acolo umbrele uechilor s neintagi, dela 290; Bretano cel dela EpiscopulEuangelicus ,n pe Valens 370 carc a nuins Impratul ceuenise matea gi bogata cetatea Tomsuluca s aperc ereziaarian,,rstndu-impottiucu curai, grnd n scrptuii gi aprnd dreapta credinl,,gt care eta n mae preluire Ia Sf. Vasilecel Mare cu carc purta corespondenl; ua ma gsi umbrele lu Ghercntie cel care a luat parte la sinodulalll"leaecula 381 menicdela Constantnopol , cu o contribulle pe Teotm dintre cele mal ualoroase celce auteF prestgul prin aprarea oleaz scaunuluide Toms chiar Sfntululoan ce a fcut la Constantinopol Gurde Aur, mpotruaailenilor g a cufii mpeale. CetlileTomis gi Calatsuor fl centrelede rcderc ale apostolatuluinoulu P. S. Epscopgi del uot sgut nu ua uita cA puri setoasede adeufu chemagi spte cetlileTirzis Ana g Dionisopols pnundeua gtl cum gl n toat Dobrogea Roma:n s aiungcuuntulsu, Va-fi desigurzetosgi pentru MitropoliaDarostorutu, cea nfiinlat la I t 47 gi a crei mai nou rcgedinl .a fost zidt gf nllat de Grgote gt ua pomenicu Ohka I, dec ctit-e romneasc:

il

il

il
it

lr

t'

;': i+ il;l": X1: **/ 5'J iJuleti'uiSfinteilipiscopii Llo'stan{a t "' "i'


eulauia-l cunoscut n rugciunileSa,'e arhrtegtlgi pe nuQlatul Serafimdela I72",ultimul Mitropolital Durosto;ului,ca pe EpiscopulIlarie noul orga. nizator, blnd gi generos se ua drui aga Cuprinztor, cum s'a druit gi pn acum nsrcnrilorauutei gi acesteigrele gi de grea rspundere sarcinsatA ce s'a pus pe umeri. linutul Dobroge se poate mndr de noul su Episcop,care prn marea sa personalitate ua lega firul marilor Episcopi a Tomsului, nt crg n sto. ria ortodoxismului romnesc, ecumenic Aia neamului Note blogralice
P, S. S. Chesare T. PAtrnescu; notrl Episcopal Cnnstanla 17 lanuarie1888n comuna Dobrotegti, {ei; s'a nAscut iude. (numelc din liul nr'lloruluiTonra PAunescu, lul Romana{i, botez 0ezar). Cursurileprimatele-a icut n comunanatala. inferior dela Fmnicul A intrat n serninarul Vlcirtla Sept. seminarul n 190t; 1900 unde a urmat clasal,a. DesfiintAndu-ee rostul claselorII-VII le-a iacut Ia SeminarulCentraltlin Bircure$ti,nhe t90l - 1907. Dela 1907la 191I a facut lacultatea de teologiedin Bucresli. In anul 191-1912 a fost pedagog Ia Seminarul Cenlral. In 1912-1918 a loct secrelar la seminarul teologicSf. Ni. eolaedin B. VAlcea. ' In 1914Mai 26 calugritla Episcopia Hugilor. In l9l4 lunie t hirotonitdiaconla Episcopia Hugilor. In t9l5 lunie t hirotonit preot la catedralaEpiscopiei , : Hu$ilor;"

Cernica-Ilfov. nahal dn MAnstirea

I .jr

Conslanla Buletinul' SfinteiEpiscopii

n Monahal, semjnarului Dupdesfiin{area rlin Ccrnica. Monahal ra dela $coala Normalde le{e Sept,1941a treeutla calcdra 1941 Doamna", unde a funclionatpdn n Decemvrie "Elena apoi din Bucuregfi, la Seminarul c6nd a fost deta$at ,Cenlral semina' pe ziua de 1t Februarie1942a fost numit direclor al fului "Central". arhimandrit Ia Hupi la I Aprilie tglT 9i A fost hiroteEit 1935Ia M-reaCernica-Ilfov. mitrofor la 29 Iunie arhimandrit

Clrcular celor 9 Protoierii ale Eparhiel Constanta Printe, Prea Cucemice Vi se trimite- mai i 450din CodulPenal, modil 1943, 6 Decembrie cu priv gi va invitm sa pu Botez, protopoplat, preoti saseconformeze acel cernicilor din ori de cteori va fi ntocmaicesiordispoziliuni, cazul. parohiilor, n inspe.cfii Cu prileiulcercelrii .sau gi arhiva matricole registrete anchete,vefi controla la n' parohiei, spie a verifica modulcumse aduce pentru Stat. att de util deplinire aceast masur Cu arhiereSti binecuvnlri, Episcop. f CHE$ARIE Reierent, consilier Preot Gh, Sorcscu de de orice cult recunoscut Art. 450.- Preotul nainle o cununie, un botez'sau Stat, carecelebreaz actelor de ndeplinirea Si formelorcerute de legile a bte. celebrare de neregulal comitedelicful civile, gi se pedepsegte'cu nchisoare zului, sau a cununiei delao lunla 6 'luni ,Si amendadela conetlional. lei. 10,000 - 25000 a trebuits se oficiezefr Pre' Cndbotezul

ARHIEPlSII.IPI;\ EIBLIOTF.C A l. t

Buletinul Sfntei EpiscopiiConstan

preofidin eperhie, Clrcular tuturor cucernicllor pentru Organizarea Cursurllor trne$ti No. t55 din 26 laCa urmare la ordinul circular din eparhie, nuarie1944, trimis tuluror Protoieriilor preofisunt prn carese cea cunoscut c, cucernicii penfruorganizarea obligafi a da lot concursul cursugia acliunea rilor franegfi coordona toldeodal cullunlreprins de cminul ral delasate, cu acfiunea cul' pendmn copie, maiios, . Normele turalrespectiv, attpentru cursurilor br. tru organizarea frnegti", preofi de carefofi cucernicii bafi ct si pentrufemei, dndtot din eparhiesunt obligali a lua cunogtinf, penlruaducerea administralive organelor la concursul acestor cursurl. a organizarii ndeplinire Referenf, Eplscop Consilier Pr, Ah, An Oeorgescu f ctl E'ARIE
Pretectura ludetulul Constanla Adminisfratlv Serviciul

I t

Norme pentru organizareacursurllor tArane$ti Prncpii esfesalul. romnegti reatitlii sociale $peciticul de 80'/" fara estesat. La noi n proporfie qatului una din preocuprle tormeaz Ridicarea de Aceastivoinl eonducerii ale epetenie Sfatului. $e

Buletinul Sfintei Episcop4tq4{qqtq:_

__r_

politic nu se poale realiza tr romaneasc realist administrafie. n viafa biuPrin simplificarea ce se urmregte ct maimult adminis: rocratic, se cauta se elibera pe teren. Scopul nfptuitoare, traliapenlrulucrrile pe teren, acfiunii simplificrii s,tin desvoltarea poporul, po. dect Pentru Terenul nuestealtceva por,trebues-9inchine forfele saie administoale ia. traf Staful romnesc este un stat de frani. Dela ideetrebue toate program,ele aceast s porneasc gi toateproectele de reform. de ntptuiri daforia ridicrii salului. Administrafiei i incumb Pentru nu lrebues se mrgisteni, administrafia neasc de biurou, la rezolvarea ci trebuesa hrtiilor ntreprind de ridicaremoralgi o intens campanie material. Necestatea cursurllorlfunegti In acest trebue s se transsensad;ninistrafia gcoal ntr'o de educalie civic care forrne a stenilor, pe deoparte9i s continueeducafia s completeze, prirnare, datn gcolile iar pe de alta s suplineasc lipsamijloacelor de la orage, ce lip' de culluralizare, Ia sesc safe. Aceasta cursurilot operse va mplinin cadrul normelor organizate conform ce urmeaz. ftrAnegti, Organzarea cursurilor firnegt gi organizeaz Cursurile se niinfeaz frnegti n fiecare comun. Ele constau din gedinle linuten zilelede srbtoare, sau n alte zile libere penlru sleni,n care gimem' membrii de Colaborare, al prelurii Consiliului necebrii Sfatului dauacestora cunogtinfele comunal gi pentru pentru gospodriei sare, a bunaconducere n toateproblemele luminarea lumiinoastre frnegti gi moral, a cror de ordinmaferial localgi nalional,

Buletinul Slintei Episcopii Constanfa

gi bunrezolvare cunoagtere formarea condilioneaz idealde cetfean tipului romn. ,Pentru iecare comun un program se va ntocmi al cursurilor subieclele cuprinznd ce se frnegti, numele vor preda, celorce le vor !ine, zilelede gedinf, lolul. Prefectura va ntocmi o listdesubiectele cu caraclergospodresc aCaptate resAi educativ, iudelului pecliv, pentru ce va servica ndreptar comun. Programul se va nfocmi de pretorul plgii mpreun de colaborare. cu Consiliul gi membrii Prograrnul, dupstabilirea subiectelor Consiliului de colaborare cursuri cari vor fine anumite n comunele din plas, se va trimilecomunelor, unde gi carevacom. va fi pusn discuf ia Sfatului comunal pletaprogramul localegi vor preda cu persoanele gi restulsubiectelor, zilele locul unde se f inegedinfele, prese va nainta Odat completat rcestprogram penfru gi lua turei a msuri de coordonare executare de plas. Odatprogranul rmasdefiniliv, se va afiga la gi la biseric primrie gi va fi adusla cunoglinf stenilorprin oricemiiloc. Obgtea ce probleme satului trebue s gtiedinainte penlru se vor desbate lmuri la cursurile 9i frnegti, pregtit gi de lumin orele de a agtepta doritoare gcoalafamiliar gospodregti, ndrumri a cursurilor frnegti. gi Saturile Membrii Co:siliului de colaborare co. munale vor activa n cadrulcursurilor in frnegti, gi cunogtin. pentru comuna careei indicaptitudinile fele lor, praclic, Cursurile vor aveaun caracter lrnegli n sensul c se vor discuta numai probleme cari intereseaz viafa stenilor, ct mai 9i dupo metod accesibil satenilor. In timpuliernei, ad:c afunci cndstenii au cel mai multtimpliber, cursurile vor lua un frnegti gcoal profesional, n carese ade rAralcaracter de

t-,

prosteniicu ocupafie va cuta s"se deprind ductiv, ca stenii Se va urmrin special s fie ocupali n timpulierneigi in acestscopprogramele acestor din subiecten leglur cursurivor fi constituife cu gospodria lor, cu lucrrile ce pot fi executate n timpul iernei. sntfii, curfeniei corSe va artaimportanga pului, gospoa graidurilor, a gospodriei, oinduirea gi hranavifelor, preglirea grdinilor driei, ngriiirea platformei de zarzavat, importanfa de gunoi, inilierea n anumite meseriiugoare, folosirea attor stenilor prime cari se irosescn gospodria materii frneasc, etc. Membrii de colaborare Consiliului delaPreectur gi Pretur, deplasa dup un se vor anumitplann comune, undepe lng membriiSfaturilor comunale la bunareugil vor contribui a acestor cursuri. gi la anumite In centrele cele mai importante gi pretori subprefecli conferinfe, D-niiprefecfi, vorlua parlepentru cumfunclioneaz a urmri acestemsuri gi cari suntrezultatele oblinute. pe oricecale9i prinorice Se va urmri miiloace, pe timpuliernii9i s fienca stenii s fie ocupali drumali cari s le punn valoare sprendeletniciri gi attmunca lor. ct produsele Pentru de cele femeise vor !ine cursuri separate pentru brbafi. 'se vor line de clre pentrustence, Cursurile nvffoare socolite aptede Satul sau alte persoane comunal, n stencele se va urmris se instruiasc matelie de higien, industrie buctrie, etc. casnic, Activifatea n cadrulcursurilor depus frnegti pentrunaintarea conslituie func[ionarilor o condifie respectivi. culSe ua lua contact cu conducerea cminelor turale,coordonnd iniliatiuaadminstraliei cu acliunealor,

* - 'r

g"tetfurtSitnte

PrefecturaJudetuluiConslanta
ServiciulAdministrativ

Programul rninimalal cursurllor frnegti pentru brbafi

Educaliasanita generale Nofiuni de anatomie. Locuinfa locuinfei 9i higiena lrneasc franegti. Alimentafia frneasc. gi economica, Despre mbrcminlea sntoas potrivit situafiei de astzi. Bolilesociale lor. 9i combaterea gi Plantele lor. medicinale tolosirea Higiena corporal. gi repauzul Munca organizat. gi discularea Alclr.irea unuiplandembunalliri gi n sanitare comun safe. Bolilemai nsemnate la animale. prevenliv Vaccinarea la animale. Medicina veterinar. dreasc E duca lia gospo lor. Ingrgminteie 9i folosirea pentrucampania Pregtirea agricol. maginilor pentru sil1gi alegerea Preglirea seminlelor nturigi a semnlurilor. Luptacontrasecetei. Alctuirea unuiplan agricol. plantelor a zarzavaturilor. Cultivarea indusiriale, pomilor Cultivarea roditori. gi cregterea vitelor,rentabililale, Islazul comunal ngriiire, bolilelor, combaterea. psrilor. Cregterea de matase. Cregterea albinelor, a viermilor plan general gi de cultur. unui Comasarea nevoia produselor locale. Valoriticarea Bugetul frAnesc.

1!-:-

Bol*tinol sfiot

pr,-Cqrylqate -----

Inlroducerea unui asolamenl mai rafional de prepraclice, pentru a ferinfcel de 4 ani,cu aplicafiuni famazre, borceag, se urmarigruduomzriche, solegi n ogor american, Culturaporumbului n ogorde toamn, semnal prgit cu semnatoarea, de 3 ori, fr muguroif. Distrugerea mrcinilor. platformei Construirea de gunoi. Construirea de animale. folosirea cimitirelor 9i Foloasele nv[turei. Educalia cetieneasc Explicarea diverselor legi ce intereseaz viala satului. (cntece cu caracter nafionale $eztori frnesc gi populare, poezii Ei lecluridin povestiforii romni, gi iocuriromnegti). teatrale, ora de actualitfi scenete pentru Cursuri analfabeli. Csatoria celorce trescn concubinai. Vizitareainstitufiunilor model Ei gospodriilor bine organizate. Protecfia mameigi a copilrrlui.. Suflet n vialade loate zilele. Invfturile evangheliei, Lumea s mearg Puterea la biseric, credinfei. pentru binele obgtesc. nfrnarea, iertfirea gi bunurisufletegti, Bunuripmntegti lui Dumnezeu nceaiutorului naintea Chemarea pulurilor de isprvi9i luptede alta.data. Din minunile Mntuitorului. iar nu dupvorbe. dupfapte, omului Judecarea

BuletinulSfinteiEpiscopii Constanta

ll

Pcetectura ludefului Constanfa Servlciul Administra tiv

Programul,minimalat cursurilor frnegti pentru femel Curfenia locuinfei. perne, ceargeafuri). lraniareaunuipat (salfea, practice de splatut Demonstrafiuni ii catctut rufelor. gi al adulfilor. copiilor lmbiatul (demonstrafie Baian albie practic acolo unde nu exist bae comunal), flrana ei ngrijirea mici. copiilor generale Nofiuni de puericultur. gi a feteigi bolilor Higiena femeei n genere femeegti. Higiena nainte 9i dupnagtere. gi bolilecopilului. Sntatea gi practici Credinfe empirice, medicinale obignuite in sat. E ducaliagospodreasc Curspraciic de gospodrie, ciorbe, supe,sosuri, pine(cu matepriiluri, fripturi, dulcefuri, mmlig, rialulfrane sc.) gi i a ve se le(id e m o n str a lii I n g ' i i i c eb ar c t r i e n gospodarii). de lucrugospodresc, $eztori Educaliacetleneasc Exemple de lemeidin trecutul romnesc, bune mamegi buneromnce. Combaterea luxuluila sate, itrebuinfarea ctmai mull a produselor industriei casnice. Economia casnic. gi a diverselor imoralitlii vicii. Cornbaterea

tz

f"rutm"t Sfi"t Suflet

n viafade toate zilele. Invfturile evangheliei, Puterea credinlei. Lumea s mearg la biseric. pentru lnfrnarea binele ob5tesc. ierltirea gi bunurisufletegti. Bunuripmntegti aiutorului lui Dumnezeu inceChemarea naintea puturilor de isprvi9i luptede alt dal. Din minunile Mntuitorului. iar nu dupvorbe. omuluidupapte, Judecarea Circulara arohlilor de0r. ln conformtate Statutului cu dspozliunle ganzareaBisericiiOrtooxegi cu dispo. Romne ui se ztunile date de ConsiliulCentral Bisecesc' ur' gi de pune n vedere nant, s ntocm$i s tl pe parohilor pe anul 1944/45, cale genl bugetete sprea fi ver. iemrhlc,naintede 3l Mailie 1944, ficategi aprcbatede St.Epscope, Bugetele trebues fie ntocmitecu toat alen' gI n msur prezndu-se tot ce este necesat 1a, ct ma apropiatde realitate. trebue s se soldeze cu ilrce. Toatebugetele anului pre' afa de excedentele dente seroasb, n pot nglobala cheltueli. cedent, car nu se gestiunilor, gi nchderea Intocmreabugeteloi fuebuesc fcute cu respectareaformelor legale 9i pe care parohiale, anumelund nchelele organelor le uelt temite n oginal.

r ; Hxcedenfele vor fi trecute anuluiprecedent la tonclu! Ia venituri, la art.respectiv -iar la cheltuell

Buleiinul Sfintci.Episcopii eonstan{a

13

de rezistenf a bisericiiorlodoxe, n luptape care trebue s o duccu elementele subversiv, carsub. gi mineaz la temelia bisericii neamulu conlra c$i

r Totodal vi se atrage alenfiunea s verificafi cum s'auexeculat bugetele anuluin cursgi dacla unelearlicole s'aucutdepgiri, salimenlafi articolele respeclive delafondulde deschidere de credit, dacavefidisponibil, sau delaartlcolele cari nu s'au cheltuit. r ln parohiile undesuntproectate, n sau chiar

gi apoinaintate aprobate Pregedinfiei de Consiliului Minigtri. r Toateparohiite cari au aprobalecolecfesA raporteze, de urgenf, Sf. Episcopii data Ei 6uma pentrucolectare. aprobat r Cererile nouidecolecte de Onor, nu seaprob pentru Consiliului de dect biseMini$tri, .Pregedinfia ricilen conslrucfie sau pentru reparafii, nugi pentru noui'zidlri de biSerici, EPISCOP, Consilier Referent Pn lcon, A, Popeseu Chesarle f

|,t

SlintelEl4glrll !qrE!eg{g:::tsuletinul

Fosturi vacante
In CancelataEParhial 1. Se lectar vacant postulde gef de serviciu sah' Constanfa; Sf, Episcopii (arhitecf) din cancelaria brulto. lunar lei iizat cu 16.000 2. Se declarvacantposlulde ge de birou cu sa' Constanfa, Sf Episcopii din cancelaria o oradatie lar-nat iu I1.100lei lunar brutto. birou vacanl poslul de subgef-de 3. Se declar Constanfa, Episcopii Sf. din cancelaria cu o gradafie e e.6cglei lunarbrutto. salarizat cu 3 2 posturide impiegat ' 4. Se declarvacanle s?lsqradatiidin cancelaria Sf. EpiscoptiConslanfai brutto. lunar 7,800 tei Fizate'cu

fr de impiegat 3 Postur'i clarvacante ' 5. Se de sa!a. Constanfa; Episcopii Sf. din cancelaria oradatii izate'cu6000lei lunar brutto. actele vor nainta a. c. ora l0 dimi. pentruocuparea " "
. "' .,:

echivalnte. n posturi : Se fac ai transferri Posturlde Preol MihailKoglniceanu, n postde preotla parohia
t -..^ t,:: .--^ -- .t

J u d ' I a l o m i fa '

prin transferarea Hafeg, Parohia lud. Constan,ta, "titulartdui. : : ' . . .: : Posturide diaconi ' Un post de diacoL la parohiaSf. Nicolae din din a. c. prin.e$irea data de I Februrie Catarli,-pe a fitularului. Eparhie

BulclinulSfintciLpiscopii Conslonfa

l5

de cnlfuel Posturi uacante posturi de cnvacante Se declar urmtoarele parohiile t'etegti-Dudegli, : Barza, Axinlele; trefila gi Mircea Vod Ciobanu 9i la parohiile iud.Ialomifa iud, Consfanfa.

Diverse

gul de parohie.

de Brodescu. 10.96t, a rdobrilit'\rltmele

't
* " ,.,, " ' rt,' i !: ,' \ I

Am luafcunogrinf . de ordinete 9i dispozifiire cupr ' in prezenful buletin preot paroh,


I Preof aluAforI

.,, 'J 't , |

/1

V),tn

l//-

Cnilrefi I

iJ
./
,.r,/

,t

/*r/,'{J.fu,"-L
tl

S-ar putea să vă placă și