Sunteți pe pagina 1din 0

Catedra Biochimie i Biochimie Clinic

RED.:

01

DATA:

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICINA I, ANUL II

24.01.11

Pag. 1 / 10

Analizat i aprobat la edin a catedrei


din 10.10.13, proces verbal nr. 4
eful Catedrei Biochimie i Biochimie Clinic ,
conf. universitar, dr. hab. n medicin
Olga Tagadiuc
____________________

Indica ia metodic nr. 7


Tema: Structura i func iile ADN.
Biosinteza ADN replicarea. Repara ia ADN i muta iile.
Experien a 1. Determinarea cantitativ a ADN
Principiul metodei: Dezoxiroboza din componen a ADN interac ioneaz cu reactivul difenilaminic
formnd un compus de culoare albastr . Intensitatea culorii extinc ia (E) este direct propor ional
cu cantitatea de ADN (C).
Modul de lucru: n eprubeta experimental se introduce 1 ml de hidrolizat din drojdie i 2 ml de
reactiv difenilaminic. n eprubeta martor se iau 1 ml de ap distilat i 2 ml de reactiv difenilaminic.
Probele se introduc pe 10 min ntr-o baie de ap la 100C. Dup r cire se colorimetreaz solu ia
experimental la FEC fa de solu ia martor (filtrul de lumin ro ie, 680 nm, cuvele de 5 mm
grosime). Cantitatea (concentra ia C) de ADN se determin dup curba etalon.
Rezultat: E:______________

C: ______________

Concluzii: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Nivel ini ial de cuno tin e
1.
2.
3.
4.
5.

Tipurile de acizi nucleici, func iile i repartizarea lor n celul .


Constituien ii acizilor nucleici: bazele azotate, pentozele, acidul fosforic.
Nucleotidele: structura, rolul. Lan urile polinucleotidice. Leg tura fosfodiesteric .
Dogma central a biologiei (geneticii) moleculare.
Structura genelor la procariote i eucariote.
ntreb ri pentru auto-preg tire

1. Acidul DezoxiriboNucleic (ADN): structura i func iile. Dublul helix i conforma iile lui de tip
B, A, Z.
2. Nivelurile de compactizare a moleculei de ADN la procariote (nucleoidul) i eucariote
(nucleozomii, cromatina i cromozomii).
3. Propriet ile fizico-chimice ale ADN. Denaturarea i renaturarea. Hibridizarea.
4. Replicarea ADN la procariote matricea, substraturile, enzimele i factori proteici. Mecanismul
biochimic i etapele biosintezei ADN.
5. Particularit ile replic rii la eucariote. Telomerele i telomeraza. Structura telomerazei. Rolul
biomedical al telomerazei.
6. Mecanismele biochimice ale repara iei ADN. Enzimele implicate.
7. Mecanismele biochimice ale genezei muta iilor punctiforme. Rolul biomedical al muta iilor.

www.biochimie.usmf.md

RED.:

1.
2.

3.
4.

01

DATA:

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICINA I, ANUL II

24.01.11

Pag. 2 / 10

Probleme de situa ie
Care sunt asem rile i deosebirile dintre secven a dinucleotidic 5 -UA-3 i NAD+?
Scrie i structura chimic a secven ei polinucleotidice dT-dC-dG-dA. C rui acid nucleic apar ine
secven a dat ? Care este sarcina electric a acidului nucleic dat la pH fiziologic? Care este rolul
sarcinii electrice date n formarea nucleozomului?
Care sunt mecanismele ce asigur fidelitatea replic rii moleculei de ADN? Care este importan a
biologic i medical a asigur rii fidelit ii replic rii ADN?
n procesul de replicare, o caten a moleculei de ADN este sintetizat cu ntrziere din cauz c
orientarea catenei date nu coincide cu direc ia mi rii furcii replicative. ADN polimeraza
sintetizeaz ambele catene doar n direc ia 5' 3' , pe cnd, n cazul catenei ntrziate care are
orientare opus mi rii furcii direc ia sintezei ar trebui s fie 3' 5'. Explica i i ilustra i cum are
loc solu ionarea acestui impediment?

Teste pentru autoevaluare


1. Componentele structurale ale DNA-ului sunt:
a) dihidrouracilul
c) acidul fosforic
b) dezoxiriboza
d) timina
2. n ADN exist urm toarele tipuri de leg turi chimice:
a) ionice
c) N-glicozidice
b) 3',5'-fosfodiesterice
d) interac iuni hidrofobe

e) riboziltimina.

e) de hidrogen.

3. Structura ADN-ului:
a) este un lan poliribonucleotidic
b) con ine AMP, CMP, UMP, GMP
c) la capatul 5' se afl resturi de fosfat
d) monomerii se leag prin leg turi 3',5'-fosfodiesterice
e) monomerii se leag prin leg turi N-glicozidice
4. Hidroliza acid complet a ADN:
a) sunt hidrolizate leg turile fosfodiesterice
b) genereaz ribonucleotide
c) sunt hidrolizate leg turile de hidrogen

d) genereaz riboz
e) genereaz dezoxiriboz

5. Referitor la DNA sunt corecte afirma iile:


a) forma B con ine 10 perechi de dezoxiribonucleotide la o spir
b) forma A con ine 11 perechi de dezoxiribonucleotide la o spir
c) forma Z con ine 12 resturi i e ndreptat spre dreapta
d) n toate DNA raportul G+C/A+T=1
e) catenele paralele sunt complementare
6. Referitor la propriet ile DNA-ului:
a) dublul helix e o structur cu un grad mare de cooperativitate
b) n solu ii acide i bazice la T 0 C nalte DNA e supus denaturarii
c) T 0 C de topire nu depinde de componen a nucleotidic
d) T 0C de topire este mai mare cnd predomin perechile A-T
e) T 0 C de topire este mai mare cnd predomin perechile G-C
7. Nucleozomi reprezint :
a) unitatea structural repetabil a cromatinei
b) o form de supraorganizare a DNA
c) DNA asociat cu proteinele bazice - histone

d) leg tura DNA-proteine este hidrofob


e) leg tura DNA-proteine este covalent

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICINA I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.11

Pag. 3 / 10

8. Referitor la replicare sunt corecte afirma iile:


a) sediul este nucleul
b) direc ia cre terii catenei este 3' 5'
c) replicarea merge numai ntr-o singur direc ie
d) replicarea decurge n ambele direc ii cu aceea i vitez
e) angajeaz simultan ntregul cromozom
9. Complexul DNA-replicaza cuprinde:
a) RNA-polimerazele I, II, III
b) decarboxilaza
c) topoizomerazele
d) DNA-polimeraza
e) DNA-ligazele
10. Fragmentele Okazaki:
a) necesit praimer pentru sintez
b) sunt reunite de DNA-ligaze
c) se formeaz de RNA-polimeraze II

d) iau na tere la ac iunea revers-transcriptazelor


e) reunirea fragmentelor necesit consum de
ATP

11. DNA-polimeraza (III):


a) prezint un complex multienzimatic
b) sinteza catenei e procesiv
c) poseda cteva situsuri - pentru DNA, dRTP i catalitic
d) sintetizeaz catena n direc ia 3' 5'
e) polimerizarea e asigurat de hidroliza ATP
12. DNA-polimeraza (I):
a) ndep rteaz primerii prin activitatea sa 5' 3' exonucleazic
b) adaug dezoxiribonucleotide prin activitatea sa polimerazic
c) posed ac iune de sudare cu consum de ATP
d) nu posed func ie de autocontrol
e) catalizeaz o copiere a ADN identic cu cea matriceal

Indica ia metodica nr. 8


Tema: Structura i func iile ARN. Mecanismele biochimice ce stau la baza
expresiei genelor - transcrip ia.
Experien a 1. Determinarea cantitativ a ARN
Principiul: Riboza din componen a ARN interac ionnd cu reactivul orcinic se coloreaz n verde.
Intensitatea colora iei este direct propor ional cu concentra ia ribozei n solu ia cercetat i se
determin fotocolorimetric.
Modul de lucru: n 2 eprubete se introduc cte 1 ml de reactiv orcinic. Ulterior, n prima eprubet
se adaug 1 ml de hidrolizat de drojdie (solu ia experimental ), iar n a doua 1 ml de ap distilat
(solu ia martor). Solu iile sunt nc lzite 20 min pe o baie de ap la 100C. Dup r cire se determin
extinc ia solu iei experimentale la FEC fa de solu ia martor, folosindu-se cuvele de 5 mm i filtrul
de lumin ro ie. Cantitatea de ARN se determin dup curba etalon.
Rezultat:

E:___________

C:___________

Concluzii: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICINA I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.11

Pag. 4 / 10

ntreb ri pentru autopreg tire:


1. Structura primar , secundar
i ter iar a acizilor ribonucleici (ARNt, ARNm, ARNr).
Complexele ribonucleoproteice.
2. Particularit ile structurii genelor la procariote. Genele structurale i reglatoare.
3. Transcrip ia la procariote: matricea, substraturile, enzimele, mecanismul biochimic. Inhibitorii
transcrip iei.
5. Particularit ile transcrip iei la eucariote. Modific rile post-transcrip ie ale ARNm.
6. Mecanismele biochimice care asigur reglarea expresiei genelor la procariote i eucariote.
7. Transcrip ia invers . Mecanismul biochimic i rolul biomedical.
Probleme de situa ie
1. Scrie i structura chimic a unei secven e poliribonucleotidice. Indica i leg turile chimice. Poate
fi posibil ca ntr-un lan monocatenar de ARN s apar leg turi de hidrogen? Ilustra i cum ar
putea avea loc formarea acestor leg turi i n ce caz.
2. Numi i asem rile i deosebirile dintre transcrip ie i replicare. Indica i n tabelul de mai jos
prezen a sau lipsa anumitor componente sau mecanisme necesare desf ur rii acestor dou
procese.

Transcrip ie

Replicare

Matricea
Substraturile
Enzimele
Primeri
Direc ia sintezei
Etapele
Fidelitatea
Erori
Rol biologic

3.

ror organisme le este specific transcrip ia invers ? Care ar fi explica ia biochimic a faptului
aceste organisme folosesc doar transcrip ia invers ?

4. Cum se explic faptul c mecanismele biochimice ce stau la baza regl rii expresiei genelor la
procariote i eucariote sunt diferite?

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICINA I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.11

Pag. 5 / 10

Teste pentru autoevaluare


1. Afirma iile corecte referitoare la ARN:
a) molecula este preponderent bicatenar
b) compozi ia nucleotidic se supune legit ii complementarit ii
c) cantitatea de RNA n celul este constant
d) este un poliribonucleotid monocatenar
e) nucleotidele constituente sunt AMP, GMP, TMP, CMP
2. Referitor la RNAm sunt corecte afirma iile:
a) prezint molecule foarte heterogene
b) fiec rei gene i corespunde molecula sa de RNAm
c) se sintetizeaz i degradeaz foarte rapid
d) con ine baze minore
e) e asociat permanent cu ribozomii
3. Afirma ile corecte privind RNAt sunt:
a) la cap tul 5'con ine secven a CCA
b) contine resturi de baze metilate
c) la cap tul 3'-OH se fixeaz aminoacidul activat
d) sunt constituite din 75-90 resturi de sminoacizi
e) la cap tul 3' se afl por iunea anticodon
4. Afirma iile corecte referitoare la RNAr sunt:
a) sunt macromolecule omogene dup form i m rime
b) sunt macromolecule flexibile i deformabile
c) se g se te liber n celul
d) sunt componente structurale a ribozomilor
e) prezint numai zone dublu catenare
5. Transcrierea - afirma iile corecte:
a) angajeaz simultan ntregul cromozom
b) vizeaz numai anumite por iuni din DNA
c) informa ia se cite te de pe o singur caten
d) necesit prezen a RNA polimerazei
e) informa ia se cite te de pe ambele catene simultan
6. Biosinteza RNA - afirma iile corecte:
a) ca substrat servesc ribonucleozidtrifosfa i
b) este un proces procesiv
c) for a motrica a transcrierii e hidroliza pirofosfatului
d) mecanismul elonga iei difer de cel al replic rii
e) RNA-transcris con ine cantit i echimoleculare de A i T
7. RNA polimeraza la procariote:
a) prezint o holoenzim
b) posed propriet i nucleazice
c) pentru sintez necesit praimer
d) posed capacitate de autocontrol
e) cu sigma subunitatea recunoa te promotorul

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICINA I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.11

Pag. 6 / 10

8. Afirma iile corecte referitoare la RNAp la procariote sunt:


a) prezint un pentamer compus din 2 ";
b) ini ierea sintezei necesit prezen a holoenzimei;
c) posed centre catalitice (2), de fixate a DNA i a substratelor;
d) tetramerul 2 al cor-enzimei determin ini ierea procesului;
e) coenzima determin elongarea transcrierii.
9. RNApolimeraza (RNAp) eucariotelor - afirma ii corecte:
a) RNApI sintetizeaz RNA ribozomal (28S i 18S)
b) RNApII sintetizeaz RNAm
c) RNApIII sintetizeaza RNAt, RNAr 5S i molecule mai mici
d) copiaz catena DNA-antisens n direc ia 3' 5'
e) copiaz ambele catene de DNA n direc ia 3' 5'
10. Activitatea RNApolimerazei - afirma iile corecte:
a) sigma-subunitatea recunoa te locul de ini iere a transcrip iei
b) sigma-subunitatea mic oreaz afinitatea enzimei fa de promotor
c) sigma-subunitatea ia parte n desfacerea DNA dublu catenar
d) sigma-sunbunitatea determin procesul de elongare
e) sigma-subunitatea se fixeaz rigid de DNA matri
11. Factorul proteic rho ( ):
a) se fixeaz rigid n secven a promotor
b) particip la ini ierea corect a transcrierii
c) utilizeaz pentru exercitarea func iei sale ATP
12. RNA procesingul (maturarea) const n:
a) sudarea fragmentelor Okazaki
b) adi ionarea la cap5' al 7 - metil - guanozinei
c) maturarea are loc n nucleul celulei

d) ntrerupe ac iunea enzimei - RNAp


e) se mi
n direc ia 3' 5' mpreun cu RNAp

d) RNA sintetizat este func ional activ


e) este un proces enzimatic

13. Maturarea RNAm la eucariote presupune:


a) ata area fermentativ la capatul 3' a unei secven e - poly A
b) excizia intronilor
c) excizia intronilor are loc prin intermediul unui RNA nuclear cu masa molecular mic
d) excizia exonilor
e) ata area fermentativ la cap tul 3' al 7-metil-guanozinei
14. Biogeneza RNAr include urm toarele:
a) sinteza sub form de RNA preribozomal
b) RNAr sunt sintetiza i de RNA-polimeraza II
c) RNAr se formeaz direct n citozol
d) RNAr cu M mic sunt sintetiza i de RNApIII
e) RNA transcriptul p seste nucleul celular
15. DNA-polimeraza-RNA-dependent afirma iile corecte:
a) este numit i reverstranscriptaz
b) necesit o caten templat de DNA
c) sintetizeaz DNA pe matri de RNA
d) se utilizeaz n ingineria genetic pentru sinteza DNAc
e) permite includerea informa iei virale n genomul uman

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICINA I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.11

Pag. 7 / 10

Indica ia metodic nr. 9


Tema: Bazele biochimice ale transla iei.
Experien a 1. Determinarea proteinelor totale din serul sangvin (metoda biuretic ).
Principiul metodei: Proteinele interac ioneaz n mediul alcalin cu sulfatul de cupru cu formarea
unor compu i de culoare violet . Intensitatea colora iei (extinc ia E) este direct propor ional cu
concentra ia (C) proteinelor n ser.
Mod de lucru: La 0,1 ml ser sanguin ad ug m 4,9 ml de reactiv biuret, evitndu-se agitarea intens
i formarea de emulsii. Dup 30 de minute, cel trziu peste o or , se determin extinc ia probei la
FEC, folosindu-se cuva de 1 cm i lungimea de und 540-560nm (filtru verde). Calculul se
realizeaz dup curba-etalon.
Valoarea diagnostica: n serul sangvin, cantitatea de proteine totale variaz ntre 6,5 i 8,5 gr/100
ml sau 65-85 g/l. Proteinele din serul sangvin scad pn la 4-5 g/l (hipoproteinemie) n nefroze,
inani ie, ciroze, la pierderea proteinei n urma hemoragiilor i form rii exsudatelor.
Hiperproteinemia se poate ntlni la pacien i cu mielom, diabet insipid, vomit ri frecvente, diaree,
n cazurile de deshidratare a organismului.
Rezultat: E:_____________

C: ____________

Concluzii: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ntreb ri pentru autopreg tire


1. Compozi ia i structura ribozomilor la pro- i eucariote.
2. Bazele biochimice ale codului genetic. Propriet ile lui.
3. Biosinteza proteinelor la procariote. Etapele:
a) activarea aminoacizilor;
b) transla ia ini ierea; elongarea; terminarea;
Reglarea transla iei.
4. Particularit ile biosintezei proteinelor la eucariote factorii transla iei i modific rile posttransla ionale ale proteinelor sintetizate. Reglarea biosintezei proteinelor la eucariote.
5. Inhibitorii transla iei. Rolul medical.
6. Polimorfismul proteinelor (variantele hemoglobinei i ale unor enzime).
7. Bazele biochimice ale patologiilor ereditare. Metode biochimice de diagnostic.

www.biochimie.usmf.md

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICINA I, ANUL II

RED.:

01

DATA:

24.01.11

Pag. 8 / 10

Probleme de situa ie
1. Completa i tabelul de mai jos cu componentele necesare biosintezei proteinelor la pro- i
eucariote.
Activarea
Elongarea
Terminarea
Ini ierea transla iei
aminoacizilor
Pro
Eu
Pro
Eu
Pro
Eu
Pro
Eu
Matricea

Enzimele

Factorii
proteici

Ionii

Energie
(Surs i
cantitate)
2. Care ar fi utilizarea biomedical i mecanismele de ac iune a compu ilor ce intervin n procesele
de replicare, transcriere i transla ie la procariote i eucariote? Aduce i exemple de a a compu i care
au fost aproba i n calitate de medicamente.
Teste pentru autoevaluare
1. Referitor la aminoacil-tRNA-sintetaze sunt corecte afirma iile:
a) recunosc att aminoacidul, ct i RNAt corespunz tor
b) posed capacitate de autocontrol
c) activeaz pe suprafa a ribosomilor
d) nu necesit ATP
e) leag aminoacidul de gr. OH din pozitia 2' sau 3' al cap CCA din RNAt.
2. n leg tur cu activarea aminoacizilor:
a) are loc n citozolul celulei
b) pentru to i AA exist un singur tip de RNAt
c) la activarea unui aminoacid se consum energia a 2 leg. macroergice
d) complexul AA - RNAt se formeaz la nivelul ribozomilor
e) reprezint fixarea aminoacidului de por iunile anticodon
www.biochimie.usmf.md

RED.:

01

DATA:

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICINA I, ANUL II

24.01.11

Pag. 9 / 10

3. Formarea complexului AA-tRNA:


a) leg tura AA - RNAt este macroergic
b) ac iunea pirofosfatazei cauzeaz ireversibilitatea reac iei
c) AA e unit cu RNAt printr -o leg tur amidic
d) activarea tuturor AA e catalizat de o sindur AA - RNAt sintetaz
e) aminoacizii sunt fixa i pe bucla pseudouridinic
4. Aminoacil-ARNt-sintetaz :
a) catalizeaz translocarea
b) posed situs de fixare pentru RNAm
c) posed situs de fixare pentru RNAt

d) este implicat n activarea AA


e) necesit ATP

5. Ini ierea sintezei proteinelor necesit :


a) subunitatea mic i mare a ribozomului
b) RNAm
c) peptidiltransferaza

d) factorii Tu, Ts, G


e) GTP

6. Referitor la procesul de transla ie sunt corecte afirma iile:


a) sinteza lan ului polipeptidic ncepe cu cap. C - terminal
b) aminoacid ini iator la procariote este metionina
c) donor de formil pentru metionin este N10 formil - FH4
d) formilmet RNAtfmet se plasez n situsul A
e) includerea Met i a fMet necesit o singur RNAt
7. Elongarea n biosinteza proteinelor necesit :
a) complexul de initiere
c) peptidiltransferaza
b) aminoacil - RNAt - sintetaza d) factorii Tu, Ts, G

e) Ca 2

8. Etapa de elongare n biosinteza proteinelor se caracterizeaz prin:


a) formarea leg turilor peptidice
b) legarea fmet-tRNAfmet n locusul P
c) consumul a 2 moli GTP
d) formarea leg. peptidice ntre NH2 a AA din situsul P i COOH din situsul A
e) deplasarea cu un codon a ribozomului pe RNAm.
9. Modific rile posttraducere includ:
a) formarea hidroxiprolinei din prolin
b) excizia intronilor
c) acetilarea capatului N - terminal

d) metilarea lizinei, argininei


e) formarea pun ilor disulfidice

10. Prelucr rile posttransla ionale cuprind:


a) excizia unor secven e polipeptidice
b) nl turarea unor componente neproteice (hemul)
c) substitu ia unor baze purinice cu cele pirimidinice
d) formarea zimogenilor din enzime active
e) carboxilarea glutamatului
11. Alegeti inhibitorii sintezei proteice la nivelul transcrip iei:
a) Amanitina
c) Eritromicina
e)Tunicamicina
b) Rifamicina
d) Rifampicina

www.biochimie.usmf.md

RED.:

12. Alegeti inhibitorii sintezei proteice la nivelul transla iei:


a) Tetracicilina
c) Streptomicina
b) Puromicina
d) Cordicepina

01

DATA:

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA MEDICINA I, ANUL II

24.01.11

Pag. 10 / 10

e) Neomicina

13. Care din afirma ii n reglarea expresiei genetice sunt corecte?


a) lactoza scade afinitatea represorului pentru operator
b) metabolizarea lactozei este reglat numai de complexul CAP - AMPc
c) metabolizarea lactozei este reglat numai de complexul represor - inductor
d) corepresorul m re te afinitatea represorului fa de operator;
e) metabolizarea lactozei este dublu reglat (CAP - AMPc, represor - inductor).

Indica ia metodic nr. 10


Totalizare pe capitolul Acizii nucleici
Lista ntreb rilor
1. Acidul DeoxiriboNucleic (ADN): structur i func ii. Dublul helix i conforma iile lui de tip B,
A, Z.
2. Nivelurile de compactizare a moleculei de ADN la procariote (nucleoidul) i eucariote
(nucleozomii, cromatina i cromozomii).
3. Propriet ile fizico-chimice ale ADN. Denaturarea i renaturarea. Hibridizarea.
4. Replicarea ADN la procariote (E.coli) - matricea, substratele, enzimele i factori proteici.
Mecanismul biochimic i etapele biosintezei ADN.
5. Particularit ile replic rii la eucariote. Telomerele i telomeraza. Rolul i structura telomerazei.
6. Repara ia ADN. Mecanismul. Geneza muta iilor. Rolul biomedical.
7. Structura primar , secundar i ter iar a acizilor ribonucleici (tRNA, mRNA, rRNA).
8. Transcrip ia la procariote (E.coli): matricea, substratele, enzimele, mecanismul. Inhibitorii
transcrip iei.
9. Particularit ile transcrip iei la eucariote. Modific rile post-transcrip ionale ale ARNm.
10. Ribozomii compozi ia chimic i structura la procariote i eucariote.
11. Biosinteza proteinelor la procariote. Etapele.
12. Particularit ile biosintezei proteinelor la eucariote. Modific rile post-transla ionale ale
proteinelor.
13. Reglarea biosintezei proteinelor la procariote i eucariote.
14. Inhibitorii transcrip iei i transla iei la procariote i eucariote. Mecanismele de ac iune i rolul
medical.

www.biochimie.usmf.md