Sunteți pe pagina 1din 12

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Comuna Bosanci (Primaria) Adresa postala: strada centru, Localitatea: Bosanci, Cod postal: 727045, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Ieremie, Tel. +40 0230527001, In atentia: Curic Anton, Email: primariabosanci@yahoo.com, Fax: +40 0230527256, Adresa internet (URL): primariacomuneibosanci.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:49

Pagina 1/12

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA BOSANCI, JUDETUL SUCEAVA

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari Executarea Locul principal de prestare: Comuna Bosanci, judetul Suceava Codul NUTS: RO215 - Suceava

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Executie lucrari pentru obiectivul: MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA BOSANCI, JUDETUL SUCEAVA Valoarea estimata totala este cu tot cu diverse si neprevazute . valoarea estimata totala este de 4036351 fara tva din care : - 3997148 lei este valoarea estimata a lucrarilor de constructii - 39203 lei este valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute , n procent de 0,99% conform contractului de finantare

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul contractului este executie pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA BOSANCI, JUDETUL SUCEAVA Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire presupune realizarea lucrarilor de executie aferente obiectivului de investitii, conform Proiectului tehnic, Caietelor de sarcini si Detaliilor de executie. Valoarea estimata fara TVA: 4,036,351.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


16 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:49

Pagina 2/12

Fisa de date
Cuantumul garantiei de participare este 40.000 lei Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin: 1. Ordin de plata (n care se specifica destinatia): RO11TREZ5915006XXX000175, Trezoreria Suceava, cod fiscal 4244156, Comuna Bosanci. 2. Instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta n original. Pentru IMM-uri se va tine cont si de facilitatile oferite de legea 346/2004, inclusiv de Art. 16 alin (2) Restituirea si retinerea garantiei de participare se va realiza n conformitate cu art. 87 si art. 88 din HG 925/2006. Garantia de participare se va constitui in lei. Data la care se face echivalenta leu/alta valuta este data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Daca instrumentul prevede conditii de plata a garantiei, situatiile de retinere (executie) sunt cele de la art.87 din HG nr.925/2006 si cele de la art.2781 din OUG 34/2006 si trebuie mentionate toate, respectiv: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate; - oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarii contractului; - oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul; - in masura in care CNSC respinge contestatia persoanei garantate, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantie suma de 7.777,15 Lei, conform art.2781 lit. b) din OUG nr.34/2006.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului (fara TVA). Garantia de buna executie poate fi constituita prin: un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, pentru autoritatea contractanta. Pentru IMM-uri se va tine cont si de facilitatile oferite de legea 346/2004, inclusiv de Art. 16 alin (2) (ntreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia pentru participare si garantia de buna executie cerute n achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.) Formular nr. B2 Declaratie IMM. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, n limita prejudiciului creat, daca contractantul nu si ndeplineste clauzele asumate prin contract, cu obligatia de a notifica pretentia, preciznd clauzele ce nu au fost respectate. Autoritatea contractanta va elibera garantia de buna executie n conformitate cu art. 92 din HG 925/2006 modificata si completata.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Programul FEADR, Masura 125 mbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii", Submasura 125 a.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; Legea nr. 10/1995; Standarde, norme si normative tehnice n vigoare, legislatia n vigoare referitoare la conditiile de munca, protectia muncii si PSI; www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Documentele solicitate se vor prezenta n oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Cerinta nr. 1 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 Operatorul economic va dovedi ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si sustinatorii ofertantilor (daca exista) vor depune urmatoarele: a) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 - Formular nr.1. b) Cazier fiscal al operatorului economic (n original sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul) al societatii, n termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, inclusiv pentru tert sustinator. Pentru statele in care nu se elibereaza astfel de documente (cazier) ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens. Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanata de Urgenta nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului (operator economic unic/lider/asociat/tert sustinator) din procedura si respingerea ofertei. Cerinta nr. 2 Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic va dovedi ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006, modificat si completat ulterior . Operatorul economic/fiecare membru dintr-un grup de operatori economici/tertul sustinator, daca exista, pentru situatiile prevazute la lit. a), c1) si d), trebuie sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in luna anterioara depunerii ofertelor, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic/fiecare membru din asociere va prezenta urmatoarele: a) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 Formular nr. 2, la care se vor anexa: Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:49 Pagina 3/12

b) - Certificat de atestare fiscala pentru persoana juridica eliberat de Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala (Directia Generala a Finantelor Publice a judetului) privind ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente n luna anterioara celei n care se depun ofertele. Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente echivalente din tara de origine. Documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. n situatia n care un grup de operatori economici depune o oferta comuna (asociere), fiecare membru al grupului de operatori economici care depune oferta comuna trebuie sa prezinte certificatele de atestare fiscala. Documentele se vor prezenta in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, si vor prezenta situatia obligatiilor scadente n luna anterioara celei n care se depun ofertele. Ofertantii din a caror certificate rezulta ca nu si-au indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local si bugetul general conolidat, vor fi exclusi din procedura de achizitie. Conform Art. 9. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind ndeplinite n masura n care operatorii economici prezinta nlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente n domeniu. - Certificat de atestare fiscala pentru persoana juridica, privind ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local si alte venituri ale bugetului local eliberat de Primaria locala (Directia de Buget, Contabilitate si Fiscalitate,din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta. n situatia n care un grup de operatori economici depune o oferta comuna (asociere), fiecare membru al grupului de operatori economici care depune oferta comuna trebuie sa prezinte certificatele de atestare fiscala. Documentele se vor prezenta in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, si vor prezenta situatia obligatiilor scadente n luna anterioara celei n care se depun ofertele. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica a ofertantului / sustinatorului pentru situatiile prevazute la lit. a), c1) si d). Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a ndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local n conformitate cu cerintele autoritatii contractante. Cerinta nr. 3 Declaratii privind calitatea de participant la procedura Ofertantul nu are dreptul: - sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; - sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat; - sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul nr. 3. Cerinta nr.4 Declaratie privind evitarea conflictului de interese. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea, semnarea si prezentarea declaratiei privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4 . Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Se solicita declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic din care sa rezulte ca nu are drept membri n cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afini pna la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla n relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie n cadrul autoritatii contractante, conform art. 691*) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In vederea completarii acestei declaratii comunicam ofertantilor numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul primariei Comunei Bosanci, dupa cum urmeaza: 1. CURIC ANTON primarul comunei 2. BLNDU CONSTANTIN viceprimarul comunei 3. BUJOREAN GHEORGHE secretarul comunei 4. SPOIALA ZNICA contabil sef 5. IEREMIE GHEORGHE consilier superior 6. BARBA IOAN consilier superior 7. BIVOL ZAMFIR consilier asistent 8. CRLAN GHEORGHE - consilier local 9. DONISA ION - consilier local 10. DRAGOI ANANIE - consilier local 11. DRAGOI IOAN - consilier local 12. GAITAN NISTOR - consilier local 13. GAVRILOVICI I. NICOLAE - consilier local 14. GAVRILOVICI Z. NICOLAE - consilier local 15 GAVRILOVICI IOAN - consilier local 16. MIRON NECULAI - consilier local 17. SPOIALA DORIN - consilier local 18. SPOIALA GHEORGHE - consilier local 19. SPOIALA VALENTIN - consilier local 20. SPOIALA VASILE - consilier local 21. STAVARACHI DOREL - consilier local Cerinta nr. 5 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic va completa Formular nr. 5 Neindeplinirea unuia din criteriile de mai sus vor conduce automat la excluderea Ofertantului si respingerea ofertei. Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Fisa de date

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:49

Pagina 4/12

Fisa de date
Documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor vor fi prezentate de operatorul economic individual si pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/unui grup de operatori economici. Orice document solicitat va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul cu semnatura si stampila. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta. Cerinta 1 Persoane juridice/fizice romane : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte: nume complet, sediul, starea societatii, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate, mentiuni referitoare la insolventa. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Nota: In cazul in care documentul solicitat a fost prezentat in copie conforma cu originalul, ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/ copie legalizata. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC . Persoane juridice/fizice straine: Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit si faptul ca obiectul de activitate corespunde cu obiectul contractului Document care dovedeste forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident,din care sa reiasa informatii privind sediu, stare societate, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate, mentiuni referitoare la insolventa. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in certificatul constatator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Document care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta in original. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens. Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original, incheiat in forma autentica, in fata unui notar. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 186. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 186, alin (2) din OUG 34/2006. Modalitatea de indeplinire In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta. Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.

In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocnd si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (se va completa Formularul D5 - Angajament privind sustinerea financiara), incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru sustinerea nivelului minim al indicatorului cifra de afaceri, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in care contractantul intmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractual prin implicarea sa directa. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:49

Pagina 5/12

Fisa de date
Cerinta nr. 1 Informatii privind cifra de afaceri Media Cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari, trebuie sa fie mai mare sau egala cu 7.900.000 lei. Orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare (de exemplu bilanturile contabile pentru anii 2010 si 2011, vizate si inregistrate la organele competente/rapoartele de audit/ rapoartele cenzorilor/echivalent, iar pentru anul 2012, precizam ca in cazul in care operatorul economic nu a depus bilanturile se, accepta orice alte documente relevante care sunt lasate la latitudinea operatorului economic ,documente care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerinte ). Pentru IMM-uri se va tine cont si de facilitatile oferite de legea 346/2004, inclusiv de Art. 16 alin (2) (ntreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia pentru participare si garantia de buna executie cerute n achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.) Se va completa Formularul B1 Informatii generale Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de Banca Nationala a tarii in care s-a facut inregistrarea - copii dupa documentele disponibile ale operatorilor economici din care sa rezulte valoarea CA globale - Formular nr. B2 Declaratie IMM

- Dovada accesului la resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare (scrisoare de bonitate, scrisoare confirmare fonduri, declaratie bancare, Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va etc.) avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiarare suficiente pentru a realiza un cash-flow de executie a lucrarii. Suma solicitata este de minim 999.000 lei pentru o perioada de 4 luni de derulare a contractului. Ofertantul va prezenta documente doveditoare (scrisoare de bonitate, scrisoare confirmare fonduri, declaratie bancare, etc.) pentru indeplinirea cerintei, in original.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire

Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru Se va completa : indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor -Formularul D.5.1. - Angajament privind sustinerea tehnica , juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu incheiat in forma autentica. prevederile din OUG 34/2006, art. 190. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 190, alin (2) din OUG 34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective ,incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, ori de cate ori este nevoie pe perioada de derulare a contractului. Formularul D.5.1. - Angajament privind sustinerea tehnica , incheiat in forma autentica. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului propus. Cerinta nr. 1 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate n ultimii 5 ani ,continnd valori, perioada si locul de executie, beneficiar . Se va completa : - Formular 6 si anexa 1 la Formular 6.

Cerinta nr. 2 Se va completa : Experienta similara - Formular 6 si anexa 1 la Formular 6. Experienta similara pentru executie lucrari avnd ca obiect - anexa 2 la formularul nr. 6. ( fisa de experienta similara) constructie/modernizare/reparatii capitale drumuri n valoare cumulata de minim 3.500.000lei fara TVA, confirmata prin cel mult 2 contracte, din ultimii 5 ani. Prezentarea unei liste a principalelor lucrari executate n ultimii 5 ani (Formularul nr. 6 si anexa 1 la formularul nr. 6), nsotita de fisa de experienta similara (completarea anexa 2 la formularul nr. 6), copii dupa certificate/documente care sa confirme executia lucrarilor respective, certificari de buna executie de la beneficiar pentru cele mai importante lucrari. Certificarile vor indica lucrarile, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si vor preciza daca au fost efectuate n conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfrsit. Dovada experientei similare se va face si prin: -lucrari receptionate partial care sunt nsotite de proces verbal de receptie partiala; sau -lucrari receptionate nsotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau -lucrari receptionate nsotite de proces-verbal de receptie finala. In situatia n care contractele au fost semnate nainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua n considerare lucrarile executate si duse la bun sfrsit n perioada solicitata si va avea n vedere doar lucrarile executate n aceasta perioada. n situatia n care experienta specifica a fost dobndita n calitate de subcontractant/asociat se va prezenta contractul de subcontractare/asociere precum si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor ncheiat de catre contractantul general, iar recomandarea daca este obtinuta de la contractantul general va avea viza beneficiarului lucrarilor (autoritatea contractanta). Pentru contractele in euro, se va considera cursul mediu comunicat de BNR din anul semnarii contractului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:49

Pagina 6/12

Fisa de date
Cerinta nr. 3.1. Se vor completa : Informatii referitoare la resursele umane propuse pentru a fi implicate in - Formularul 8 si anexa 1 la Formularul 8 proiect. a)Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani b)Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor Cerinta nr. 3.2. Informatii referitoare la resursele umane propuse pentru a fi implicate in proiect. Personalul minim propus pentru executie sa aiba experienta dupa cum urmeaza: - Sef de santier, inginer cu studii in domeniul constructii de drumuri si poduri, cu experienta profesionala in constructii de infrastructura de transport rutier dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar; - sef de punct de lucru, diploma de inginer cu studii in domeniul constructii de drumuri si poduri, cu experienta profesionala in constructii de infrastructura de transport rutier dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar; - 1 Responsabil cu controlul calitatii; - 1 Responsabil tehnic cu executia; - 1 Inginer specialitatea topografie/geodezie Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile de mai sus. Pentru persoanele implicate in contract se vor prezenta documente incheiate conform prevederilor legale, din care rezulta modul de colaborare cu acestea (contracte de munca, colaborare, servicii, angajamentele obtinute pt participarea la procedura, conf art 188, alin 2/OUG34/06, din care sa reiasa experienta n domeniu pentru personalul propus etc); Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea profesionala se demonstreaza prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Declaratie de disponibilitate in care se prezinta acordul scris al fiecarei persoane pentru participarea in contract. Personalul de specialitate va prezenta CV-urilr semnate ?i datate n original , de asemenea vor prezenta copii dupa diplomele de absolvire ,conform cerintelor solicitate . Decizie de numire pentru Responsabilul cu controlul calitatii Atestat/Autorizatie in conformitate cu prevederile legale pentru Responsabilul Tehnic cu Executia, in domeniul lucrarilor de drumuri, valabila la data limita de depunere a ofertelor; Legitimatie responsabil tehnic cu executia (RTE) cu viza valabila Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila. Cerinta nr. 3.3. Informatii referitoare la resursele umane propuse pentru a fi implicate in proiect. Personal de executie de specialitate Se va prezenta o lista cu personal de executie, nominalizat pe specializari, conform tehnologiilor de lucru propuse pentru realizarea contractului n cauza - anexa 2 la Formularul 8 Se va completa si prezenta anexa 2 la Formularul 8 S e vor completa CV-urile personalului de specialitate, datate si semnate n original (Formular 9) Copii dupa diplome de absolvire , conform cerintelor solicitate; Decizie de numire pentru Responsabilul cu controlul calitatii Atestat/Autorizatie in conformitate cu prevederile legale pentru Responsabilul Tehnic cu Executia, in domeniul lucrarilor de drumuri, valabila la data limita de depunere a ofertelor; Legitimatie responsabil tehnic cu executia (RTE) cu viza valabila

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:49

Pagina 7/12

Fisa de date
Cerinta nr. 4.1. Informatii despre dotarile specifice: Executie: Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca au n dotarea lor sau dispun (proprietate, leasing sau prin contracte/ conventii de inchiriere), de urmatoarele urmatoarele utilaje si echipamente tehnice: a) Autobasculante, b) Autobetoniere, c)Autogreder, d)Excavatoare-buldoexcavatoare, e)Cilindri vibrocompactori, f)Autocisterna apa, g)repartatizator asflat / Utilaje echivalente, h) statie de preparare mixturi asfaltice, i)statie de betoane de ciment, j)dovada accesului la produse de balastiera si cariera, din exploatari autorizate. Asigurarea cantitatilor de mixturi asfaltice va fi demonstrata prin una din urmatoarele forme: - faptul ca ofertantul detine n proprietate o statie de preparare mixturi asfaltice - acord pentru livrarea cantitatilor solicitate, ncheiat cu un producator de mixturi asfaltice; - contract de nchiriere sau concesiune a unei statii; Asigurarea cantitatilor de beton de ciment va fi demonstrata prin una din urmatoarele veriante: - faptul ca ofertantul detine n proprietate o statie de betoane - acord pentru livrarea cantitatilor solicitate, ncheiat cu un producator de betoane; - contract de nchiriere sau concesiune a unei statii Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele tehnice necesare realizarii la timp a lucrarilor conform tehnologiei prezentate in graficul de indeplinire a contractului. Resursele tehnice declarate trebuie sa asigure prestarea serviciilor la nivelul cerintelor impuse de normativele tehnice si legislatia in vigoare precum si nivelul de calitate solicitat. Numarul de echipamente-utilaje si capacitatea acestora va fi stabilit de ofertant si va asigura executia lucrarilor in functie de graficul intocmit de ofertant. Referitor la detinerea a statiei de betoane si accesul la produse de balastiera, pe langa variantele mentionate, se permite si prezentarea unui angajament al ofertantului privind asigurarea cantitatilor necesare, urmand ca ofertantului declarat castigator sa i se solicite prezentarea documentelor justificative respective in acest sens. Cerinta nr. 5 Informatii privind subcontractantii / asociatii / furnizorii Se va prezenta - formularul 11, anexa la formularul 11 si acordul de subcontractare (formularul D3.1). Ofertantul a carui oferta a fost declarata cstigatoare are obligatia de a prezenta contractele ncheiate cu subcontractantii nominalizati n oferta, naintea semnarii contractului de achizitie publica. In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora. n cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere (formularul D3), care va trebui legalizat de asocierea cstigatoare nainte de semnarea contractului, n care sa se mentioneze ca toti asociatii si asuma raspunderea colectiva si solidara pentru ndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este mputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni n numele tuturor asociatilor si este raspunzator n nume propriu si n numele Asocierii pentru ndeplinirea contractului. n cazul asocierii mai multor executanti cerintele privind eligibilitatea si nregistrarea, trebuie sa fie ndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie ndeplinite prin cumul de grupul de asociati. Liderul partenerului va desemna Seful punctului de lucru, care va fi selectat din randul personalului sau. Se va prezenta - formularul 11, anexa la formularul 11 si acordul de subcontractare (formularul D3.1). n cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere (formularul D3). Completarea si prezentarea formularului 10, cu privire la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul (reprezentantul asocierii) si Anexa la Formularul 10.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informatii privind standardele de asigurare a calitatii Certificat ISO 9001 sau echivalent privind sistemul de management al asigurarii calitatii, aflat in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor In cazul unui grup de operatori economici/ unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori economici/ asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Modalitatea de indeplinire Se va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, care atesta detinerea si implementarea unui sistem de asigurare a calitatii lucrarilor si serviciilor executate (managementul calitatii), pentru activitatile desfasurate.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:49

Pagina 8/12

Fisa de date
Cerinta nr. 2 Standarde de protectie a mediului Certificat ISO 14001 sau echivalent privind sistemul de management al mediului, aflat in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor In cazul unui grup de operatori economici/ unei asocieri, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori economici/ asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Se va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, care atesta detinerea si implementarea unui sistem de asigurare a unui nivel corespnzator al protectiei mediului pentru activitatile desfasurate

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste: - criteriile mentionate in continuare Criterii 1 Pretul ofertei Descriere: Componenta financiara Algoritm de calcul: I.1. pentru oferta cu valoarea cea mai scazuta se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 70 de puncte. I.2. pentru o alta oferta dect cea prevazuta la I.1. se acorda punctaj astfel:Ppo = (po minim/ pon) x70, Unde:Ppo punctajul ofertei,Po minim pretul minim ofertat,Pon pretul ofertei (n) 2 Durata de executie Descriere: Durata de executie a lucrarilor Algoritm de calcul: Durata de executie va fi exprimata in luni. Durata maxima acceptata (peste care oferta va fi considerata neconforma) este de 16 luni, iar durata minima realista este de 4 luni. Sub termenul minim acceptat de 4 luni ofertele nu vor fi punctate suplimentar Punctajul se acorda astfel: II.1. pentru cea mai mica durata de executie se acorda punctaj maxim alocat, respectiv 15 puncte, II.2. pentru o alta durata dect cea prevazuta mai sus se acorda punctaj astfel:PDE = (Dmin / Dn) x 15; 3 Durata de garantie Descriere: Durata de garantie a lucrarilor Algoritm de calcul: Garantia acordata lucrarilor se va exprima in luni. Durata minima acceptata (sub care oferta va fi considerata neconforma) este de 24 luni, iar durata maxima - 60 de luni. Ofertele cu o durata de garantie a lucrarilor de peste 60 de luni nu vor fi punctate suplimentar. Punctajul se acorda astfel: III.1. pentru cea mai mare durata de garantie acordata lucrarilor se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 15 de puncte, III. 2. pentru o alta durata dect cea prevazuta mai sus se acorda punctaj astfel: PDG = (Dn / Dmax) x 15
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Pondere 70.00%

Punctaj maxim 70.00

15.00%

15.00

15.00%

15.00

Punctaj maxim: 30.00 Ponderea componentei tehnice: 30.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:49 Pagina 9/12

Fisa de date
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/2013

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica contine urmatoarele documente: 1)descrierea sistemului calitatii aplicabil lucrarii; 2)P.C.C.V.I plan control calitate, verificari, ncercari; 3)laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor; 4)grafic fizic si valoric de executie a lucrarii; 5)durata de executie a lucrarilor, exprimata n luni; 6)lista cuprinznd principalele proceduri tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului. - Solutiile adoptate trebuie sa raspunda situatiei reale din teren. Solutiile propuse trebuie sa tina seama de caietul de sarcini. Nerespectarea solutiilor tehnice din caietul de sarcini constituie motiv de respingere a ofertei ca inacceptabila in conformitate cu art.36 din HG nr.925 /2006. - Graficul de ndeplinire a contractului, n exprimare fizica si valorica. n grafic se vor evidentia obiectele si categoriile de lucrari din cadrul fiecarui obiect. Descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru executarea lucrarilor, corelata cu graficul de executie,graficul de executie a contractului va fi realizat in functie de resursele umane si utilaj de care dispune ofertantul. Nerespectarea acestora constituie motiv de respingere a ofertei ca inacceptabila in conformitate cu art.36 din HG nr.925 /2006 . Totodata se va prezenta Programul calitatii care trebuie sa cuprinda : - descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii. - Listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si incercarii Planul de control al calitatii . Tehnologia de executie va fi adaptata cerintelor de protectie si conservare a mediului. Pe durata executiei , asigurarea si paza santierului cad in sarcina Constructorului. -Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu perioada de grantie de buna executie acordata lucrarilor exprimata in luni. Nu se accepta o garantie de buna executie mai mica de 24luni. - Declaratie pe propria raspundere a conducatorului unitatii ca la elaborarea ofertei s-au avut in vedere toate obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii care sunt n vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului de lucrari. Ofertantii care doresc identificarea amplasamentelor obiectivelor au posibilitatea de a efectua o vizita in teren, impreuna cu reprezentantul desemnat de autoritatea contractanta. Vizita in teren se va desfasura zilnic intre orele 8:00-16:00 pina cel tarziu 1 zi inainte de data depunerii ofertelor. Ofertantii care doresc vizitarea amplasamentelor vor trimite pe fax o solicitare in acest sens cu cel putin 1 zi inainte. Se va intocmi un proces vebal al vizitei in teren care va fi semnat si stampilat de autoritatea contractanta. Persoana desemnata de catre autoritatea contractanta este dl. Curic Anton primar. Ofertantii pot, de asemenea, sa viziteze amplasamentul pe cont propriu, fara a fi nsotiti de reprezentantul comunei situatie n care vor prezenta o declaratie pe propria raspundere a conducatorului unitatii ca a fost efectuata o vizita n teren. Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel nct aceasta sa respecte n totalitate cerintele prevazute n fisa de date a achizitiei si n caietul de sarcini.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Pentru propunerea financiara aferenta lucrarilor de constructii se va completa Formularul nr. 12 si anexa la acesta- Formularul nr. 12. Mentionam faptul ca se va completa un formular de oferta lucrari. Ofertantul trebuie sa prezinte: 1)formularul de oferta si anexa la Formularul de oferta; 2)centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari, conform Ordinului 863/2008; 3)lista cuprinznd cantitatile de lucrari, conform Ordinului 863/2008; 4)lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, conform Ordinului 863/2008; 5)fisa tehnica pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari conform Ordinului 863/2008; 6)lista cuprinznd consumurile de resurse materiale; 7)lista cuprinznd consumurile cu mna de lucru; 8)lista cuprinznd consumurile de ore de functionare a utilajelor; 9)lista cuprinznd consumurile privind transporturile; 10)graficul general de realizare a investitiei pe activitati. Nu se va permite nicio modificare a valorii ofertei sau a continutului. Pretul din propunerea financiara va fi exprimat n lei, fara TVA si cu TVA. Daca oferta financiara depaseste fondurile alocate pentrun procedura de achizitie, oferta depusa pentru atribuirea contractului va fi respinsa ca inacceptabila. Propunerea financiara trebuie sa cuprinda Formularul de contract insusit cu sau fara obiectiuni. n situatia unei oferte depuse de un grup de operatori economici (asociere), centralizatoarele cheltuielilor pe obiectiv si pe categorii de lucrari, pe obiecte, vor contine informatii privitoare la partea/ partile de lucrare pe care le va executa fiecare membru al asocierii si vor fi semnate si stampilate de catre fiecare membru al grupului dfe operatori (asociat). Data pentru care se determina echivalenta leu/euro curs euro-leu de la data aprobarii Raportului de selectie Autoritatea de Management pentru PNDR, publicat pe pagina web a Bancii Centrale Europene http://www.ecb.int/index.html 1 Eur = 4.3733 lei. Ofertantul trebuie sa puna prt pentru toate articolele listelor de cantitati, exclusiv TVA. Atentie! Oferta care nu contine formularul de oferta, va fi respinsa.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:49 Pagina 10/12

Fisa de date
1.Sediul Primariei comunei Bosanci, Judetul Suceava. 2.Un exemplar Original nsotit de 4 exemplare n Copie 3. Oferta va cuprinde: a)scrisoarea de naintare Formular nr. 16; b)mputernicirea (daca este cazul); c)dovada achitarii garantiei de participare; d)plicul 1 Documentele de calificare (cu opis); e)plicul 2 Propunerea tehnica (cu opis); f)plicul 3 Propunerea financiara (cu opis). 4. Oferta se va prezenta ntr-un exemplar original nsotit de 4 exemplare n copie. n eventualitatea unei discrepante ntre original si copie, va prevala originalul. Originalul si cele 4 copii ale propunerii tehnice, documentele de calificare, precum si cele ale propunerii financiare se vor introduce n plicuri separate si marcate corespunzator cu Original, respectiv Copie 1, Copie 2, Copie 3, Copie 4. Plicurile marcate Original, respectiv Copie 1, Copie 2, Copie 3, Copie 4 se vor introduce ntr-un plic exterior nchis corespunzator si netransparent, pe care se va indica: a)adresa locului de depunere a ofertelor, respectiv: sediul Primariei comunei Bosanci, judetul Suceava; b)denumirea serviciilor supuse procedurii de achizitie: Executie lucrari pentru obiectivul MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE IN COMUNA BOSANCI, JUDETUL SUCEAVA n exteriorul plicului sigilat si stampilat se vor prezenta urmatoarele documente: a)scrisoarea de naintare ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de naintare; b)mputernicirea pentru reprezentantul ofertantului (daca este cazul); c0dovada achitarii garantiei de participare. Originalul si copia vor fi numerotate, semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul n contract. n cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate n acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. n cazul n care pe un document sau alaturat continutului se opereaza modificari ale continutului initial, n dreptul fiecarei modificari se va mentiona: modificat de .... (numele si prenumele clar) la data de (zi/luna/an) dupa care cel care a operat modificarea va semna si stampila. La depunerea ofertelor autoritatea contractanta va nscrie numarul de nregistrare data si ora pe exteriorul plicurilor precum si pe scrisoarea de naintare, n recipisa de primire predata comisionarului. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, n cazul n care oferta respectiva este declarata ntrziata. Toate ofertele primite dupa termenul limita de depunere sau la alte adrese vor fi returnate nedeschise. n cazul n care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta n original anumite documente emise de institutii/organisme oficiale, acesta are obligatia de a prezenta originalele n sedinta de deschidere a ofertelor, pentru demonstrarea conformitatii copiilor cu originalele, sau sa prezinte copii autentificate. Riscurile ntocmirii ofertei, inclusiv forta majora intra n sarcina ofertantului. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei: 1. Autoritatea contractanta ofera posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei, dar numai pna la data si ora limita de depunere a ofertelor. 2. Orice notificare privind modificarea sau retragerea ofertei va fi ntocmita, sigilata, parafata si depusa n conformitate cu prevederile de mai sus, iar plicul respectiv va fi inscriptionat, suplimentar, cu cuvintele modificare sau retragere. 3. Retragerea ofertei n perioada dintre termenul limita de depunere a ofertelor si data de expirare a valabilitatii acestora va conduce la pierderea garantiei de participare la procedura de achizitie publica. 4. Autoritatea contractanta nu are nici o obligatie fata de ofertele sosite cu ntrziere. Acestea vor fi respinse si nu vor fi admise la evaluare. 5. n cazul n care oferta este depusa la o alta adresa dect cea a autoritatii contractante (indicata n documentatia de atribuire) sau este depusa dupa data si ora limita prevazuta aceasta va fi declarata ntrziata si respinsa ca inacceptabila.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:49

Pagina 11/12

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR/PNDR - Masura 125 "mbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii"- Axa I - ,, mbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii - Submasura 125a Tipul de finantare: Program / Proiect Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR

VI.3) ALTE INFORMATII


n cazul n care pe primul loc vor fi clasate doua oferte cu acelasi punctaj autoritatea va solicita depunerea de noi oferte n plic nchis si sigilat pentru departajarea acestora

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac n conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG 34/2006 n termen de 5 zile ncepnd cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta l considera nelegal

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Bosanci Adresa postala: sat Bosanci, Localitatea: Bosanci, Cod postal: 727045, Romania, Tel. +40 230527001, Email: primariabosanci@yahoo.com, Fax: +40 230527256, Adresa internet (URL): primariacomuneibosanci.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:49

Pagina 12/12