Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Ştiinţe Economice Cursuri universitare de MASTERAT Domeniu: Finanțe Specializarea: Gestiunea financiara a afacerilor in spatial european Durata studiilor: 2 ani Forma de învăţământ: zi Anul universitar: 2010/2011

FIŞA DISCIPLINEI 1

Denumirea disciplinei

 

Dreptul afacerilor in mediul european

 

Anul de studiu

II

Semestrul

I

Tipul de evaluare finală (E/V)

E

Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Ob

Nr. de

4

credite

Total ore din planul de învăţământ

28

Totalul ore studiu individual

46

   

Titularul disciplinei (grad didactic şi ştiinţific, nume, prenume)

 

Titular curs

 

Titular seminar / lucrări practice

Conf. univ. dr. Pusca Andy

 

Conf. univ. dr. Pusca Andy

 

Catedra de specialitate

Drept

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ

Total

C

S

LP

28

14

14

-

 

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)

 

1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare

- cunoaşterea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor, întelegerea modului de stabilire a obiectivelor fundamentale şi particulare în dreptul comunitar

- înţelegerea necesităţii si rolului dreptului afacerilor in mediul europen

- înţelegerea importanţei corelării dreptului afacerilor si dreptul comunitar

2. Instrumental-aplicative

- studii de caz, prin care studenţii pot înţelege mai exact dimensiunea teoretică a problematicii abordate

Competenţe

- realizarea de proiecte aplicative şi referate legate de tematica cursului

specifice

- analize comparative, în timp şi spaţiu, experienţe, practici

disciplinei

- explicaţii, interpretări, opinii, dialog

- teste grilă întocmite de studenţi, pe problematica aferentă cursului şi seminarului

3. Atitudinale

- asigurarea elementelor necesare înţelegerii practice dreptului afacerilor

- stimularea lucrului în echipă, a iniţiativei şi promovării unor idei de proiect pe temele de interes

- valorificarea potenţialului creativ, prin implicarea în teme de cercetare, în realizarea unor materiale de sinteză, etc.

- manifestarea unor atitudini responsabile prin autoevaluare, publicarea unor materiale ştiinţifice, participarea la simpozioane, etc.

1 Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.

 

Conţinutul disciplinei

 
   

Tematică curs

Tematică seminar / lucrări practice

CAP I. Consideratii generale privind dreptul comercial CAP II. Formele societatilor comerciale, constituire si inmatriculare CAP III. Functionarea societatilor comerciale CAP IV. Fuziunea societatilor comerciale CAP V. Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale CAP VI. Procedura insolventei CAP VII. Libera circulatie a marfurilor in spatiul european CAP VIII. Libera circulatie a persoanelor si serviciilor in spatiul european

Tema 1. Evolutia dreptului commercial in Romania, spiritual reglementarii dreptului comeciale - 2 ore

Tema 2

Reglementarea juridical si regurile

Tematică

comune aplicabile oricarea societati comerciale - 2 ore Tema 3. Tendinte si elemente specifice ale contractului de sociaetata care sta la baza societatii comerciale – 2 ore Tema 4. Regimul actelor juridice incheiate in cursul constituirii societatlor comerciale – 2 ore Tema 5 Efectele nerespectarii cerintelor legale privind publiciatatea constiuirii societatilor comerciale – 2 ore Tema 6 Evolutia conceptiilor privind tratamentul comerciantilor in dificultate – 2 ore Tema 7 Organele care aplica procedura insolventei si perticipantii la aceasta

generală

Bibliografie

1. Codul comercial român, cu modificările şi completările ulterioare.

obligatorie

2. Legea privind societăţile comerciale nr, 31/1990, modificată prin Legea nr. 441 din 27.11.2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 955 din 28.11.2006.

selectivă

3. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial nr. 359

 

din 21.04.2006.

4. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial nr. 49 din

04.02.1998, cu modificările

şi completările ulterioare.

 

5.

Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial nr. 571 din 29.06.2004, cu modificările şi completările ulterioare.

6.

Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, republicat în Monitorul Oficial nr. 653 din 25.09.2007, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea nr. 08/93 a Consiliului Superior al CECCAR din 14 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008.

7.

Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 08.01.2008.

8.

Angheni Smaranda şi colectiv, Drept comercial, ediţia a III-a, Editura AII Beck, Bucureşti, 2004.

9.

Cărpenaru S., Drept comercial, Editura AII Beck, Bucureşti, 2004.

10.

Cărpenaru S. şi colectiv, Societăţile comerciale reglementare, doctrină, jurisprudenţă, Editura All Beck, Bucureşti, 2006.

11.Cristea S., Stoica C, Drept comercial, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002. 12. *** - Ghid privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007. *** Surse on-line 14.ST. D. Carpenaru , Tratat de drept commercial Ed. C. H. Beck , Bucuresti 2008.

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea exprimată în % {total = 100%}

Media notelor acordate la seminar / lucrări practice

 

Notele obţinute la testele periodice sau parţiale

 

Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi

 

Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz

20%

Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale

10%

Nota acordată la examinarea finală

70 %

Alte note

 

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5):

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :

Realizarea unui proiect legat de tematica cursului.

Realizarea unui proiect legat de tematica cursului; Încheierea unui contract de cercetare pe baza proiectului realizat. Participarea la simpozionul ştiinţific organizat anual de Universitate.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs

3

 

8. pregătire prezentări orale

 

2. studiu după manual, suport de curs

3

9. pregătire examinare finală

6

3. studiul bibliografiei minimale indicate

5

10. consultaţii

5

4. documentare suplimentară în bibliotecă

5

11. documentare pe net

5

5. activitate specifică de pregătire pt. seminar / lucrări

4

12. alte activităţi

 
 

practice

6.

realizare teme de casă, eseuri, referate, proiecte,

10

13. alte activităţi

 

traduceri etc.

7.

pregătire teste periodice sau parţiale

 

14. alte activităţi

 

Data întocmirii: octombrie 2010

Total ore studiu individual (pe semestru) = 46

Titular curs seminar / lucrări practice: Conf. univ. dr. Pusca Andy Semnătura:

Director departament/Şef catedră, Conf. univ. dr. Cretu Carmen