Sunteți pe pagina 1din 21

Anexe la S.N.C.

5 Prezentarea rapoartelor financiare Aprobat de Ministerul Finanelor al Republicii Moldova

RAPORTUL FINANCIAR
pe _________________________________________ 200 __ "$-UR#
Unitatea (entitatea ________________________________________________confor! "U#$ Raionul (!unicipiul _______________________________________________confor! "UA%M Activitatea principal&______________________________________________confor! "A'M $r(anul de ad!inistrare econo!ic&___________________________________confor! "$"M For!a de proprietate_______________________________________________confor! "FP For!a or(anizatorico)*uridic&_______________________________________confor! "F$+ Unitatea de !&sur&, lei_____________________________________________ "od fiscal_______________________________________________________confor! declaraiei Adresa__________________________________________________________-ata prezent&rii -ata pri!irii ________________________________________________________________%er!enul de prezentare
nu!ele. prenu!ele. nr/ de telefon al contabilului)0ef

Ane1a nr/2 la 3/4/"/ 5

Not informativ privind avan !rile" inve ti#iile" $mpr!m!t!rile %i de&ontrile &! &lien#ii externi la ____________'((_
4r/ crt/ 0 7 2 8 9 5 -enu!irea &rii A Federaia Rus& Ro!:nia Ucraina "od confor! "lasificatorului &rilor 7 298 292 ;09 Avansuri acordate 6n str&in&tate 2 pri!ite din str&in&tate 8 9 "ote 6n capitalul social pri!ite din str&in&tate plasate 6n str&in&tate 5

%otal 4r/ crt/ 7 2 8 9 5 %itluri de valoare pri!ite din str&in&tate 2 plasate 6n str&in&tate < -ividende de pri!it din str&in&tate ; de pl&tit 6n str&in&tate = "redite acordate 6n str&in&tate 70 pri!ite din str&in&tate 77

4r/ crt/ 7 2 8 9 5

>!pru!uturi acordate 6n str&in&tate 72 pri!ite din str&in&tate 78

"reane ale clienilor din str&in&tate aferente facturilor co!erciale 79 altele 75

-atorii fa& de clienii din str&in&tate aferente facturilor co!erciale 72 altele 7<

???/statistica/!d

For!a nr/ 7 Ane1a nr/ 7 la 3/4/"/ 5

)ILAN*UL CONTA)IL
la __________________________200___
4r/ crt/ 7 A"%#@ 2 "od rd/ 8 Aa finele perioadei de (estiune curente 9 Aa finele anului de (estiune precedent 5

+. ACTI,- P- T-R.-N LUN/ 7/7 A&tive nemateriale Active ne!ateriale (777. 772 A!ortizarea activelor ne!ateriale (778 ,aloarea de 0ilan# a a&tivelor nemateriale 1rd.(+(2rd.('(3 7/2 A&tive materiale pe termen l!n4 Active !ateriale 6n curs de e1ecuie (727 %erenuri (722 Mi*loace fi1e (728 Resurse naturale (725 Uzura 0i epuizarea activelor !ateriale pe ter!en lun( (729. 722 ,aloarea de 0ilan# a a&tivelor materiale pe termen l!n4 1rd.(5(6rd.(5(6rd.(7(6rd.(8(2rd.(9(3 7/8 A&tive finan&iare pe termen l!n4 #nvestiii pe ter!en lun( 6n p&ri nele(ate (787 #nvestiii pe ter!en lun( 6n p&ri le(ate (782 Modificarea valorii investiiilor pe ter!en lun( (788 "reane pe ter!en lun( (789 Active a!6nate privind i!pozitul pe venit (785 Avansuri acordate (782 Total .+.: 1rd.+((6rd.++(;rd.+'(6rd.+:(6rd.+5(6rd.+5(3 7/9 Alte a&tive pe termen l!n4 1+5+" +5'3 Total &apitol!l + 1rd.(:(6rd.(<(6rd.+7(6rd.+8(3 '. ACTI,- CUR-NT2/7 Sto&!ri de mrf!ri %i materiale Materiale (277 Ani!ale la cre0tere 0i 6n(r&0at (272 $biecte de !ic& valoare 0i scurt& durat& (278)279 Producie 6n curs de e1ecuie (275 Produse (272 M&rfuri (27< Total . '.+ 1rd.+<(6rd.'((6rd.'+(6rd.''(6rd.':(6rd.'5(3 2/2 Crean#e pe termen &!rt "reane pe ter!en scurt aferente facturilor co!erciale (227 "orecii la creane dubioase (222 "reane pe ter!en scurt ale p&rilor le(ate (228 Avansuri pe ter!en scurt acordate (229 "reane pe ter!en scurt privind decont&rile cu bu(etul (225 "reane preli!inate (222 "reane pe ter!en scurt ale personalului (22< "reane pe ter!en scurt privind veniturile calculate (22; Alte creane pe ter!en scurt (22= Total .'.' 1rd.'7(2rd.'8(6rd.'9(6rd.'<(6rd.:((6rd.:+(6rd.:'(6rd.::( 6rd.:5(3 2/8 Inve ti#ii pe termen &!rt #nvestiii pe ter!en scurt 6n p&ri nele(ate (287 #nvestiii pe ter!en scurt 6n p&ri le(ate (282 -i!inuarea valorii investiiilor pe ter!en scurt (288 Total . '.: 1rd.:7(6rd.:8(2rd.:9(3 2/9 .i=loa&e 0ne%ti "asa (297 "onturi curente 6n valut& naional& (292 "onturi curente 6n valut& str&in& (298 Alte !i*loace b&ne0ti (299. 295. 292 Total . '.5 1rd.5((6rd.5+(6rd.5'(6rd.5:(3 2/5 Alte a&tive &!rente 1'5+" '5'3 Total &apitol!l ' 1rd.'5(6rd.:5(6rd.:<(6rd.55(6rd.55(3

070 020 080 090 050 020 0<0 0;0 0=0 700 770 720 780 790 750 720 7<0 7;0 ( (

7=0 200 270 220 280 290 250 220 2<0 2;0 2=0 800 870 820 880 890 :5(

820 8<0 8;0 8=0 900 970 920 980 990 950 920

TOTAL /-N-RAL2ACTI, 1rd.+9(6rd.57(3

9<0

4r/ crt/ 7

PA3#@ 2

"od rd/ 8

Aa finele perioadei de (estiune curente 9

Aa finele anului de (estiune precedent 5

:. CAPITAL PROPRIU 8/7 Capital tat!tar %i !plimentar 7 "apital statutar (877 "apital supli!entar (872 "apital nev&rsat (878 "apital retras (879 Total . :.+ 1rd.59(6rd.5<(2rd.5((2rd.5+(3 8/2 Re>erve Rezerve stabilite de le(islaie (827 Rezerve prev&zute de statut (822 Alte rezerve (828 Total . :.' 1rd.5:(6rd.55(6rd.55(3 8/8 Profit nereparti>at 1pierdere nea&operit3 "orectarea rezultatelor perioadelor precedente (887 Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit& a anilor precedeni (882 Profitul net (pierderea net& a perioadei de (estiune (888 Profit utilizat al anului de (estiune (889 Total . :.: 1;rd.58(;rd.59(;rd.5<(2rd.7((3 8/9 Capital e&!ndar -iferene din reevaluarea activelor pe ter!en lun( (897 3ubvenii (892 Total . :.5 1;rd.7'(6rd.7:(3 Total &apitol!l : 1rd.5'(6rd.57(;rd.7+(;rd.75(3 5. ?ATORII P- T-R.-N LUN/ 9/7 ?atorii finan&iare pe termen l!n4 "redite bancare pe ter!en lun( (977. 972 >!pru!uturi pe ter!en lun( (978 Alte datorii financiare pe ter!en lun( (979 Total . 5.+ 1rd.77(6rd.78(6rd.79(3 9/2 ?atorii pe termen l!n4 &al&!late -atorii de arend& pe ter!en lun( (927 @enituri anticipate pe ter!en lun( (922 Finan&ri 0i 6ncas&ri cu destinaie special& (928 Avansuri pe ter!en lun( pri!ite (929 -atorii a!6nate privind i!pozitul pe venit (925 Alte datorii pe ter!en lun( calculate (922 Total . 5.' 1rd.8((6rd.8+(6rd.8'(6rd.8:(6rd.85(6rd.85(3 TOTAL &apitol!l 5 1rd.7<(6rd.87(3 5. ?ATORII P- T-R.-N SCURT 5/7 ?atorii finan&iare pe termen &!rt "redite bancare pe ter!en scurt (577. 572 >!pru!uturi pe ter!en scurt (578 "ota)parte curent& a datoriilor pe ter!en lun( (579 Alte datorii financiare pe ter!en scurt (575 Total . 5.+ 1rd.89(6rd.8<(6rd.9((6rd.9+(3 5/2 ?atorii &omer&iale pe termen &!rt -atorii pe ter!en scurt privind facturile co!erciale (527 -atorii pe ter!en scurt fa& de p&rile le(ate (522 Avansuri pe ter!en scurt pri!ite (528 Total . 5.' 1rd.9:(6rd.95(6rd.95(3 5/8 ?atorii pe termen &!rt &al&!late -atorii fa& de personal privind retribuirea !uncii (587 -atorii fa& de personal privind alte operaii (582 -atorii privind asi(ur&rile (588 -atorii privind decont&rile cu bu(etul (589 -atorii preli!inate (585 -atorii privind pl&ile e1trabu(etare (582 -atorii fa& de fondatori 0i ali participani (58< Provizioane aferente cCeltuielilor 0i pl&ilor preli!inare (58; Alte datorii pe ter!en scurt (58= Total .5.: 1rd.98(6rd.99(6rd.9<(6rd.<((6rd.<+(6rd.<'(6rd.<:(6 rd.<5(6rd.<5(3 Total &apitol!l 5 1rd.9'(6rd.97(6rd.<7(3 TOTAL /-N-RAL2PASI, 1rd.75(6rd.88(6rd.<8(3
7

9;0 9=0 500 570 520 580 590 550 520 5<0 5;0 5=0 200 270 220 280 290 250

( (

( (

B B

220 2<0 2;0 2=0 <00 <70 <20 <80 <90 <50 <20 <<0

<;0 <=0 ;00 ;70 ;20 ;80 ;90 ;50 ;20 ;<0 ;;0 ;=0 =00 =70 =20 =80 =90 =50 <7( <8( <9(

"apitalul statutar al a(enilor econo!ici. stabilit de fondatori la finele perioadei de (estiune curente. care nu sunt obli(ai confor! le(islaiei s& ur!eze 6nre(istrarea de stat a acestuia

For!a nr/ 2 Ane1a nr/ 2 la 3/4/"/ 5

RAPORTUL ?- PROFIT @I PI-R?-RI


de la _________________p6n& la _______________200___
#ndicatori "od rd/ Perioada de (estiune Perioada corespunz&toare a anului precedent

@enituri din v6nz&ri (277 "ostul v6nz&rilor (<77 Profitul brut (pierdere (lobal& (rd/070)rd/020 Alte venituri operaionale (272 "Celtuieli co!erciale (<72 "Celtuieli (enerale 0i ad!inistrative (<78 Alte cCeltuieli operaionale (<79 Rezultatul din activitatea operaional&, profit (pierdere (rd/080Drd/090)rd/050)rd/020)rd/0<0 Rezultatul din activitatea de investiii, profit (pierdere (227)<27 Rezultatul din activitatea financiar&, profit (pierdere (222)<22 Rezultatul din activitatea econo!ico)financiar&, profit (pierdere (; rd/0;0 ; rd/0=0 ; rd/ 700 Rezultatul e1cepional, profit (pierdere (228)<28 Profitul (pierderea perioadei de (estiune p6n& la i!pozitare ( ;rd/770 ; rd/720 "Celtuieli (econo!ii privind i!pozitul pe venit (<87 Profit net (pierdere (; rd/780 ; rd/790

070 020 080 090 050 020 0<0 0;0 0=0 700 770 720 780 790 750 For!a nr/ 8 Ane1a nr/ 8 la 3/4/"/ 5

RAPORTUL PRI,IN? FLUAUL CAPITALULUI PROPRIU


la __________________________________200____
4r/ cap/ 7 #ndicatori 2 "od rd/ 8 Aa finele anului de (estiune precedent 9 >ncasat (calculat 5 "onsu!at (virat 2 Aa finele perioadei de (estiune curente <

'

Capital tat!tar %i !plimentar "apital statutar (877 "apital supli!entar (872 "apital nev&rsat (878 "apital retras (879 Total . + 1rd.(+(;rd.('(2rd.(:(2rd.(5(3 Re>erve Rezerve stabilite de le(islaie (827 Rezerve prev&zute de statut (822 Alte rezerve (828 Total . ' 1rd.(7(6rd.(8(6rd.(9(3 Profit nereparti>at 1pierdere nea&operit3 "orectarea rezultatelor perioadelor precedente (887 Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit& a perioadelor precedente (882 Profitul net (pierderea perioadei de (estiune (888 Profit utilizat al perioadei de (estiune (889 Total . :. 1rd.+((;rd.++(;rd.+'(2rd.+:(3 Capital e&!ndar -iferene din reevaluarea activelor pe ter!en lun( (897 3ubvenii (892 Total . 5 1rd.;+5(6rd.+7(3 TOTAL /-N-RAL 1rd.(5(6rd.(<(;rd.+5(;rd.+8(3

070 020 080 090 050 020 0<0 0;0 0=0 700 770 720 780 790 750 720 7<0 7;0

( (

( (

For!a nr/ 9 Ane1a nr/ 7 la 3/4/"/ < Raportul privind flu1ul !i*loacelor b&ne0ti

RAPORTUL PRI,IN? FLUAUL .IBLOAC-LOR )CN-@TI


de la _________________p6n& la _______________200___ Flu1ul !i*loacelor b&ne0ti pe tipuri de activit&i A&tivitatea opera#ional >ncas&ri b&ne0ti din v6nz&ri Pl&i b&ne0ti furnizorilor 0i antreprenorilor Pl&i b&ne0ti salariailor. contribuii pentru asi(ur&rile sociale 0i pri!ele de asi(urare obli(atorie de asisten& !edical& 0iEsau asi(ur&ri sociale.!edicale facultative (benevole Plata dob6nzilor Plata i!pozitului pe venit Alte 6ncas&ri ale !i*loacelor b&ne0ti Alte pl&i ale !i*loacelor b&ne0ti Fl!x!l net al mi=loa&elor 0ne%ti din a&tivitatea opera#ional 1rd.(+(2rd.('(2rd.(:(2rd.(5(2rd.(5(6rd.(7(2rd.(8(3 A&tivitatea de inve ti#ii >ncas&ri b&ne0ti din ie0irea activelor pe ter!en lun( Pl&i b&ne0ti pentru procurarea activelor pe ter!en lun( -ob6nzi 6ncasate -ividende 6ncasate inclusiv din str&in&tate Alte 6ncas&ri (pl&i ale !i*loacelor b&ne0ti Fl!x!l net al mi=loa&elor 0ne%ti din a&tivitatea de inve ti#ii 1rd.(<(2rd.+((6rd.++(6rd.+'(;rd.+:(3 A&tivitatea finan&iar >ncas&ri b&ne0ti sub for!& de credite 0i 6!pru!uturi Pl&i b&ne0ti privind creditele 0i 6!pru!uturile Plata dividendelor inclusiv dividende pl&tite nerezidenilor >ncas&ri b&ne0ti din e!isiunea de aciuni proprii Pl&i b&ne0ti la r&scu!p&rarea aciunilor proprii Alte 6ncas&ri (pl&i ale !i*loacelor b&ne0ti Fl!x!l net al mi=loa&elor 0ne%ti din a&tivitatea finan&iar 1rd.+5(2rd.+7(2rd.+8(6rd.+9(2rd.+<(;rd.'((3 Fl!x!l net din a&tivitatea e&onomi&o2finan&iar p$n la arti&olele ex&ep#ionale 1;rd.(9(;rd.+5(;rd.'+(3 >ncas&ri (pl&i e1cepionale ale !i*loacelor b&ne0ti Fl!x!l net total 1;rd.''(;rd.':(3 -iferene de curs favorabile (nefavorabile 3oldul !i*loacelor b&ne0ti la 6nceputul anului Sold!l mi=loa&elor 0ne%ti la f$r%it!l perioadei de 4e ti!ne 1;rd.'5(;rd.'5(6rd.'7(3 750 720 7<0 7<7 7;0 7=0 200 270 220 280 290 250 220 2<0 0=0 700 770 720 727 780 790 070 020 080 090 050 020 0<0 0;0 "odul r6ndului Perioada de (estiune

Ane1a nr/ 9 la 3/4/"/ 5

AN-AA LA )ILAN*UL CONTA)IL


la_____________________200__

?ate 4enerale
7/ "ertificat de 6nre(istrare a entit&ii. eliberat de "a!era >nre(istr&rii de 3tat/ 4u!&r de 6nre(istrare ____________ -ata 6nre(istr&rii _____________ 3eria _________ 4u!&r ____________/ 2/ "apital statutar 6nre(istrat de "a!era >nre(istr&rii de 3tat, data ____ _________ 200_. su!a _____lei. Modific&ri ulterioare, 2/7/ ____ ___________ 200_. su!a _______lei. 2/2/ ____ ___________ 200_. su!a _______lei. Aicena 6n vi(oare, 8/7/ 4u!&r _________. data eliber&rii _____________________________/ %er!en de valabilitate____________________________________________________________________________________/ Activitatea principal&_____________________________________________________________________________________/ $r(anul care a eliberat licena______________________________________________________________________________/ 8/2/ 4u!&r _________. data eliber&rii _____________________________/ %er!en de valabilitate____________________________________________________________________________________/ Activitatea principal&_____________________________________________________________________________________/ $r(anul care a eliberat licena______________________________________________________________________________/ 8/8/ 4u!&r _________. data eliber&rii _____________________________/ %er!en de valabilitate____________________________________________________________________________________/ Activitatea principal&_____________________________________________________________________________________/ $r(anul care a eliberat licena______________________________________________________________________________/ 9/ 5/ 2/ </ 4u!&rul !ediu scriptic al personalului 6n anul curent ______________persoane/ 4u!&rul personalului la 87 dece!brie 200__ ______________ persoane/ Re!unerarea personalului entit&ii 6n cursul perioadei de (estiune _______lei/ @aloarea activelor pe ter!en lun( 0i curente. 6nre(istrate 6n calitate de (a* 7_________ lei/ a valoarea de (a* _____________lei. b valoarea de bilan ___________lei/ ;/ =/ 4u!&rul aciunilor ordinare la finele perioadei de (estiune ________________ buc&i/ Profit (pierdere net al anului de (estiune pentru o aciune ordinar&, a profit ____________ lei_______ bani. b pierdere __________ lei_______ bani/ 70/ -ividende calculate pentru o aciune ordinar& 6n cursul perioadei de (estiune, F pl&tite ___________________ lei _______ bani. b planificate pentru plat& ______lei _______ bani/ 77/ @alut& str&in& disponibil&. recalculat& 6n valuta naional& a Republicii Moldova G total ___________lei. inclusiv (denu!irea 0i codul valutei , a ____________________________________________________________________________lei. b ____________________________________________________________________________lei. c ____________________________________________________________________________lei/ 72/ Mi*loace b&ne0ti le(ate G total ______________lei/ inclusiv cota statului ____________lei. inclusiv cota statului ____________lei/ inclusiv cota statului ____________lei/

8/ A(enii econo!ici. activitatea c&rora necesit& licen&. indic&,

>n r6ndurile. 6n care se 6nscriu su!ele de (a*. 6n toate coloanele prin fracie se reflect&, a la nu!&r&tor G valoarea de (a*H b la nu!itor G valoarea de bilan

<

+. -xi ten#a %i mi%&area a&tivelor pe termen l!n4


+.+. A&tive nemateriale
#ndicatori "od rd/ 2 070 Active e1istente la finele anului de (estiune prece) dent 8 "orectarea valorii #ntrate total 5 inclusiv reevaluarea 2 #e0ite Active e1istente la finele perioadei de (estiune (col/8D9I5)< ; 3u!a de a!orti) zare acu!ulat& la finele perioadei de (estiune = @aloarea de bilan (col/;)col/= 70

7 Active ne!ateriale (la valoarea de intrare G total (rd/ 020 D rd/080 inclusiv, a active aflate 6n folosin& (rd/027DJD rd/02; din care, cCeltuieli de constituire (7777. 7787 fond co!ercial ((ood?ill (7772. 7782 brevete (7778. 7788 e!ble!e co!erciale (7779. 7789 licene (7775. 7785 pro(ra!e infor!atice (7772. 7782 alte active ne!ateriale (777<. 778< inclusiv drepturile de folosire a resurselor naturale active ne!ateriale arendate pe ter!en lun( (777;. 778; b active ne!ateriale 6n curs de e1ecuie. total (772 A!ortizarea activelor ne!ateriale (778 A!ortizarea activelor ne!ateriale calculat& 6n cursul perioadei de (estiune @aloarea de bilan a activelor ne!ateriale G total (rd/070)rd/090 Not informativD 7/ a active ne!ateriale acCiziionate (ie0ite ca rezultat al reunirii (separ&rii entit&ilor

<

020 027

022 028 029 025 022 02< 02<)7 02; 080 090 097 050 B B B B B B B

020 0<0

b 6nre(istrate 6n calitate de (a*7

+.'. A&tive materiale


#ndicatori 7 Active !ateriale la valoarea de intrare G total (rd/0=0 D rd/700 inclusiv, F active !ateriale 6n curs de e1ecuie G total (rd/0=7DJDrd/0=9 din care, construcii 6n curs de e1ecuie (7277 utila* destinat instal&rii (7272 utila* 0i alte obiecte p6n& la punerea 6n funciune (7278 investiii capitale ulterioare (7279 b active !ateriale aflate 6n e1ploatare G total (rd/770Drd/720Drd/780 inclusiv, %erenuri (rd/777 DJD rd/778 din care, terenuri f&r& construcii (7227 terenuri cu construcii (7222 terenuri cu z&c&!inte (7228 Mi*loace fi1e G total (rd/727 DJD rd/72; din care, cl&diri (7287. 7297 construcii speciale (7282. 7292 !a0ini. utila*e. instalaii de trans!isie (7288. 7298 inclusiv teCnica de calcul !i*loace de transport (7289. 7299 ani!ale de !unc& 0i de producie (7285 plantaii perene (7282. 7295 alte !i*loace fi1e (7292 !i*loace fi1e pri!ite 6n arenda finanat& (leasin( financiar (728;. 729< Resurse naturale G total (725. 722 "od rd/ 2 0;0 0=0 0=7 0=2 0=8 0=9 700 770 777 772 778 720 727 722 728 728)7 729 725 722 72< 72; 780 B Active e1istente la finele anului de (estiune precedent 8 "orectarea valorii #ntrate 9 total 5 inclusiv reevaluarea 2 #e0ite < %ransferate ; Active e1istente la finele perioadei de (estiune (col/8D9I5)<); = 3u!a de a!ortizare acu!ulat& la finele perioadei de (estiune 70 @aloarea de bilan (col/=)col/70 77 B

70
#ndicatori 7 Uzura 0i epuizarea activelor !ateriale pe ter!en lun( (729.722 "od rd/ 2 790

Active e1istente la finele anului de (estiune precedent 8

"orectarea valorii #ntrate 9 total 5 inclusiv reevaluarea 2 #e0ite < %ransferate ;

Active e1istente la finele perioadei de (estiune (col/8D9I5)<); =

3u!a de a!ortizare acu!ulat& la finele perioadei de (estiune 70

@aloarea de bilan (col/=)col/70 77

Uzura !i*loacelor fi1e. calculat& 6n cursul perioadei de (estiune

797

@aloarea de bilan a activelor !ateriale pe ter!en lun( G total (rd/0;0 ) rd/790

750

Not informativD 7/ Active !ateriale, F predate 6n arenda operaional& (leasin( operaional 720

b acCiziionate (ie0ite ca rezultat al reunirii (separ&rii entit&ilor

7<0

K 6nre(istrate 6n calitate de (a*7

7;0

d active !ateriale pe ter!en lun( care te!porar nu funcioneaz&

7=0

e active la care s)a calculat inte(ral uzura. dar care continu& s& funcioneze

200

2/ 3u!a datoriei neacCitate privind acCiziionarea activelor !ateriale confor! creditului (leasin(ului

270

+.:. A&tive finan&iare %i alte a&tive


#ndicatori 7 #nvestiii pe ter!en lun( G total (rd/280 D rd/290 din care. 6n str&in&tate #nclusiv din r6ndul 220, #nvestiii pe ter!en lun( 6n p&ri nele(ate G total (rd/ 287 DJD rd/289 din care, cote de participaie 0i aciuni (7877 obli(aiuni 0i alte titluri de creane (7872 6!pru!uturi acordate (7878 alte investiii (7879 #nvestiii pe ter!en lun( 6n p&ri le(ate G total (rd/297DJD rd/298 din care 6n, entit&i asociate (7827 entit&i)fiice (7822 alte (7828 Modificarea valorii investiiilor pe ter!en lun( (788 @aloarea net& a investiiilor pe ter!en lun( (rd/220 ) rd/250 "reane pe ter!en lun( G total (rd/ 2<7 DJD rd/ 2<5 inclusiv privind, arenda (7897 dob6nzile 0i redevenele (7892 ca!biile (facturile pe ter!en lun( pri!ite (7898 alte creane (7899 din care creanele, directorilor entit&ilor asociate Avansuri pe ter!en lun( acordate (782 Alte active pe ter!en lun( G total (rd/2=7 D rd/2=2 inclusiv, cCeltuieli anticipate pe ter!en lun( (797 alte active pe ter!en lun( (792 Not informativD 7/ $bli(aiuni 0i alte titluri de valoare G la valoarea de pia& 2/ Active financiare 0i alte active, a 6nre(istrate 6n calitate de (a*7 "od rd/ 2 220 227 280 287 282 288 289 290 297 292 298 250 220 2<0 2<7 2<2 2<8 2<9 2<9)7 2<9)2 2;0 2=0 2=7 2=2 800 870 820 B 3old la finele anului de (estiune precedent 8 AcCiziionate (calculate 9 #e0ite 5 %ransferate 2 3old la finele perioadei de (estiune (col/8D9)5)2 < "orectarea valorii ; @aloarea net& a investiiilor pe ter!en lun( (col/<Icol/; =

77

b a!plasate 6n str&in&tate f&r& cod rd/227

'. -xi ten#a %i mi%&area a&tivelor &!rente


'.+. Sto&!ri de mrf!ri %i materiale
#ndicatori 7 Materiale G total (rd/887 DJD rd/88= inclusiv, !aterii pri!e 0i !ateriale de baz& (2777 se!ifabricate 0i articole de co!pletare (2772 co!bustibil (2778 a!bala*e 0i !ateriale pentru a!bala* (2779 piese de scCi!b (2775 alte !ateriale (2772 !ateriale trans!ise pentru prelucrare (277< !ateriale de construcie (277; !ateriale cu destinaie a(ricol& (277= $biecte de !ic& valoare 0i scurt& durat& ($M@3- la valoarea de bilan (rd/850 ) rd/820 F $M@3- la valoarea de cu!p&rare G total (rd/857 DJD rd/858 inclusiv, 6n stoc (2787 6n funciune (2782 construcii provizorii (neprev&zute 6n lista de titluri (2788 b uzura $M@3- G total (rd/827 D rd/822 inclusiv, $M@3- 6n funciune (2797 uzura construciilor provizorii (neprev&zute 6n lista de titluri (2792 Not informativD 3tocuri de !&rfuri 0i !ateriale 6nre(istrate 6n calitate de (a* 7 "od rd/ 2 880 887 882 888 889 885 882 88< 88; 88= 890 850 857 852 858 820 827 822 8<0 3old la finele perioadei de 3old la finele perioadei de (estiune precedente (estiune 8 9

'.'. Crean#e pe termen &!rt


"od rd/ 2 8;0 8;7 8;2 8;8 8=0 900 907 902 970 3old la finele anului de (estiune 8 inclusiv, cu ter!enul e1pirat la care ter!enul de de la 8 luni !ai !ult plat& n)a sosit p6n& la 8 luni p6n& la 7 an de 7 an 9 5 2 <

#ndicatori 7 "reane aferente facturilor co!erciale G total (rd/8;7 DJD rd/8;8 inclusiv, F facturi de pri!it din tar& (2277 b facturi de pri!it din str&in&tate (2272 K ca!bii pri!ite (2278 "reane ale p&rilor le(ate (228 Avansuri acordate (229 G total (rd/907 D rd/902 inclusiv, F 6n ar& (2297 b 6n str&in&tate (2292 "reane aferente decont&rilor cu bu(etul G total (rd/920D rd/980

inclusiv, F i!pozite 0i ta1e (enerale de stat republicane. total (specificarea pe tipuri se prezint& 6n 4ota infor!ativ& privind datoriile 0i 920 creanele aferente decont&rilor cu bu(etul de stat 0i bu(etele uni) t&ilor ad!inistrativ)teritoriale b i!pozite 0i ta1e locale. total (specificarea pe tipuri se prezint& 6n 980 4ota infor!ativ& privind datoriile 0i creanele aferente decont&) rilor cu bu(etul de stat 0i bu(etele unit&ilor ad!inistrativ)terito) riale "reane ale personalului G total (22< 990

72

#ndicatori 7 inclusiv, F privind retribuirea !uncii (22<7 b privind recuperarea daunei !ateriale (22<9 K alte creane "reane aferente veniturilor calculate G total (rd/957 DJD rd/959 inclusiv, a privind arenda (22;7 b dob6nzile 0i redevenele (22;2 c dividendele (22;8 din care. din str&in&tate d alte venituri (22;9 Alte creane G total, inclusiv, F ale or(anelor de asi(ur&ri sociale (22=2 (specificarea pe tipuri se prezint& 6n 4ota infor!ativ& privind datoriile 0i creanele aferente decont&rilor cu bu(etul asi(ur&rilor sociale de stat b ale fondurilor asi(ur&rilor obli(atorii de asisten& !edical& (specificarea pe tipuri se prezint& 6n 4ota infor!ativ& privind datoriile 0i creanele aferente decont&rilor cu fondurile asi(ur&rilor obli(atorii de asisten& !edical& b privind preteniile 6naintate 0i recunoscute (22=8

"od rd/ 2 997 992 998 950 957 952 958 958)7 959 920 927

3old la finele anului de (estiune 8

inclusiv, cu ter!enul e1pirat la care ter!enul de de la 8 luni !ai !ult plat& n)a sosit p6n& la 8 luni p6n& la 7 an de 7 an 9 5 2 <

922 928

Not informativ la &apitol!l '.'


#ndicatori "reane dubioase (co!pro!ise licCidate. aferente facturilor de pri!it G total (rd/9<7Drd/9<2 inclusiv, a 6n ar& b din str&in&tate "od rd/ 9<0 9<7 9<2 >n cursul perioadei de (estiune precedente >n cursul perioadei de (estiune

'.:. Inve ti#ii pe termen &!rt


"od rd/ 3old la finele anului de (estiune precedent Procurate (calculate 3old la finele @aloarea net& a perioadei -i!inuarea investiiilor pe AcCitate de (estiune valorii ter!en scurt curente (col/2)col/< (col/ 8D9)5

#ndicatori

7 #nvestiii pe ter!en scurt G total ( rd/9=0 D rd/500 inclusiv, investiii pe ter!en scurt 6n p&ri nele(ate G total (rd/ 9=7 DJD rd/9=5 din care, obli(aiuni 0i alte titluri de valoare (2877 depozite (2872 titluri de valoare cu licCiditate 6nalt& (2878 6!pru!uturi acordate (2879 alte investiii pe ter!en scurt (2875 #nvestiii pe ter!en scurt 6n p&ri le(ate G total (rd/ 507DJD rd/ 508 din care 6n, entit&i)fiice (2827 entit&i asociate (2822 alte investiii (2828 Not informativD 7/ @aloarea de pia& a obli(aiunilor 0i a altor titluri de valoare 2/ #nvestiii pe ter!en scurt, a depuse drept (a*7 b a!plasate 6n str&in&tate

2 9;0

<

9=0 9=7 9=2 9=8 9=9 9=5 500 507 502 508 570 520 580

78

:. Starea %i modifi&area datoriilor pe termen l!n4


#ndicatori 7 -atorii aferente creditelor bancare pe ter!en lun( G total (rd/597DJDrd/598 inclusiv, a!6nate (9778. 9779 convertibile (9775 pentru salariai (972 -atorii aferente 6!pru!uturilor pe ter!en lun( G total (rd/557DJDrd/552 inclusiv, p&ri nele(ate (9787 p&ri le(ate (9782 e!isiuni (9788 personalului (9789 privind ca!biile financiare acordate (9785 convertibile (9782 Alte datorii financiare pe ter!en lun( (979 3u!a total& a datoriilor financiare pe ter!en lun( (rd/590Drd/550Drd/520 inclusiv din str&in&tate inclusiv cu ter!en de acCitare din rd/5<0, de la 7 la 2 ani de la 2 la 8 ani de la 8 la 5 ani peste 5 ani -atorii de arend& pe ter!en lun( calculate (927 @enituri anticipate pe ter!en lun( (922 Finan&ri 0i 6ncas&ri cu destinaie special& (928 Avansuri pe ter!en lun( pri!ite (929 -atorii a!6nate privind i!pozitul pe venit (925 Alte datorii pe ter!en lun( calculate (922 3u!a datoriilor pe ter!en lun( calculate G total (rd/5;0D rd/5=0 D rd/200 D rd/270 D rd/220 D rd/280 inclusiv din str&in&tate inclusiv cu ter!en de acCitare din rd/ 290, de la 7 la 2 ani de la 2 la 8 ani de la 8 la 5 ani peste 5 ani -atorii pe ter!en lun( (rd/5<0Drd/290 G total 297 292 298 299 250 B B B B B B B B B B B B 290 290)7 5<7 5<2 5<8 5<9 5;0 5=0 200 270 220 280 B B B B B B B B B B B B 3old la finele "od rd/ anului de (estiune precedente 2 590 597 592 598 550 557 552 558 559 555 552 520 5<0 5<0)7 8 Ma*or&ri 9 "orecii 5 -i!inu&ri 2 3old la finele perioadei de (estiune curente (col/8D9I5)2 <

79

5. Starea datoriilor pe termen &!rt


#ndicatori "od/ rd/ 2 220 227 222 2<0 2<7 2<2 2<8 2<8)7 2<9 2<5 2<2 2;0 2;7 2=0 <00 <07 <70 <77 <72 <78 <20 <80 <87 <82 <90 <97 <50 <57 <20 <<0 inclusiv, 3old la finele cu ter!enul e1pirat la care n)a sosit anului de ter!enul de de la 8 luni !ai !ult de (estiune p6n& la 8 luni acCitare p6n& la 7 an 7 an 8 9 5 2 <

7 -atorii aferente creditelor bancare pe ter!en scurt G total inclusiv, a!6nate (5778. 5779 pentru salariai (572 -atorii aferente 6!pru!uturilor pe ter!en scurt G total inclusiv, p&ri nele(ate (5787 p&ri le(ate (5782 e!isiuni (5788 din care. 6n str&in&tate personalului (5789 privind ca!biile financiare acordate (5785 convertibile (5782 "ota)parte curent& a datoriilor pe ter!en lun( (579 inclusiv privind arenda finanat& Alte datorii financiare pe ter!en scurt G total (575. 572 3u!a total& a datoriilor financiare pe ter!en scurt (rd/220Drd/2<0Drd/2;0Drd/2=0 din care. 6n str&in&tate (din rd/<00)rd/2<8E7 -atorii pe ter!en scurt aferente facturilor co!erciale G total (527 inclusiv facturi de acCitat, 6n ar& (5277 6n str&in&tate (5272 ca!bii acordate (5278 -atorii pe ter!en scurt fa& de p&rile le(ate (522 Avansuri pe ter!en scurt pri!ite (528 inclusiv, 6n ar& din str&in&tate 3u!a total& a datoriilor co!erciale pe ter!en scurt (rd/<70 D rd/<20 D rd/<80 din care. 6n str&in&tate -atorii fa& de personal G total (587 inclusiv privind retribuirea !uncii (5877 -atorii fa& de personal privind alte operaii (582 -atorii privind asi(ur&rile G total (588 (specificarea pe tipuri se prezint& 6n 4ota infor!ativ& privind datoriile 0i creanele aferente decont&rilor cu bu(etul asi(ur&rilor sociale de stat 0i 4ota infor!ativ& privind datoriile 0i creanele aferente decont&rilor cu fondurile asi(ur&rilor obli(atorii de asisten& !edical& #nclusiv, fondului social (5887 asi(urarea !edical& (5888 -atorii aferente decont&rilor cu bu(etul G total (rd/<=0 D rd/;00 inclusiv, F i!pozite 0i ta1e (enerale de stat republicane. total (specificarea pe tipuri se prezint& 6n 4ota infor!ativ& privind datoriile 0i creanele aferente decont&rilor cu bu(etul de stat 0i bu(etele unit&ilor ad!inistrativ)teritoriale b i!pozite 0i ta1e locale. total (specificarea pe tipuri se prezint& 6n 4ota infor!ativ& privind datoriile 0i creanele aferente de) cont&rilor cu bu(etul de stat 0i bu(etele unit&ilor ad!inistrativ) teritoriale -atorii privind pl&ile e1trabu(etare (582 -atorii fa& de fondatori 0i ali participani (58< din care. 6n str&in&tate Alte datorii pe ter!en scurt (58;. 58=

<<7 <<2 <;0

<=0

;00

;70 ;20 ;27 ;80

75

Nota informativ privind a&tivele %i datoriile &onta0ili>ate $n &ont!rile extra0ilan#iere


#ndicatori 7 A&tive pe termen l!n4 arendate 1rd.95+ 6 ///Drd.95:3 Active ne!ateriale pri!ite 6n folosin& te!porar& (=77 Active !ateriale pe ter!en lun( pri!ite 6n locaiune. arend& operaional& (leasin( operaional (=72 Active !ateriale pe ter!en lun( pri!ite 6n folosin& te!porar& (=78 ,alori $n mrf!ri %i materiale &are n! apar#in $ntreprinderii 1rd.95+ 6E6rd.9553 @alori 6n !&rfuri 0i !ateriale pri!ite 6n custodie (=27 Materiale pri!ite spre prelucrare (=22 M&rfuri pri!ite 6n consi(naie (=28 Utila* pri!it pentru !onta* (=29 Lunurile obinute din !ateriale prelucrate ale terilor (=25 Titl!ri de valoare &are n! apar#in entit#ii 1rd.97+ 6E69753 %itluri de valoare destinate v6nz&rii (=87 %itluri de valoare e1pediate pentru 6nre(istrare (=82 %itluri de valoare pri!ite de la re(istrator (=88 %itluri de valoare depuse la p&strare 6n depozit (=89 Crean# %i pl#i &onven#ionale 1rd.98+6E69883 "reane ale debitorilor insolvabili trecute la pierderi (=97 Marantarea datoriilor 0i pl&ilor pri!ite (=92 Marantarea datoriilor 0i pl&ilor acordate (=98 Uzura fondului de locuine (=99 Pierderi fiscale nerecla!ate (=95 "reane contin(ente (=92 Facilit&i fiscale (=9< Alte mi=loa&e %i datorii refle&tate $n &onta0ilitatea extra0ilan#ier 1rd.99+6E69953 For!ulare cu re(i! special (=57 Pre!ii 0i cupe sportive transferabile (=52 Active pe ter!en lun( trans!ise 6n arend& finanat& (leasin( financiar (=58 "od rd/ 2 ;90 ;97 ;92 ;98 ;50 ;57 ;52 ;58 ;59 ;55 ;20 ;27 ;22 ;28 ;29 ;<0 ;<7 ;<2 ;<8 ;<9 ;<5 ;<2 ;<< ;;0 ;;7 ;;2 ;;8 ;;9
Ane1a nr/< la 3/4/"/ 5

3old la finele anului de (estiune precedent 8

#ntrate Ap&rute >nre(istrate 9

#e0ite AcCitate 3tinse Acoperite 5

3old la finele perioadei de (estiune (col/8D9)5 2

Nota informativ privind datoriile %i &rean#ele aferente de&ontrilor &! 0!4et!l de tat %i 0!4etele !nit#ilor admini trativ2teritoriale
"odul -enu!irea i!pozitelor 0i i!pozitului 0i ta1elor (enerale de stat 0i ta1ei confor! locale pe tipuri. penalit&i 0i clasificaiei a!enzi calculate bu(etare A 7 "od rd/ 3old la finele 3u!a calculat& 3u!a facilit&ilor 3u!a acCitat& 3u!a trecut& 6n 3old la finele perioadei de (estiune 6n perioada de (6nlesnirilor 6n perioada de cont sau perioadei de precedente (estiune acordate 6n (estiune restituit& din (estiune perioada de bu(et 6n creane datorii creane datorii (estiune confor! perioada de le(islaiei (estiune 8 9 5 2 < ; = 70

Total

2 070 020 080 090 050 020 0<0 0;0 0=0 700 770 720 780 790 750 720 7<0 7;0 7=0 200 270 220 280 290 250 '7(

72

Ane1a nr/; la 3/4/"/ 5

Nota informativ privind datoriile %i &rean#ele aferente de&ontrilor &! 0!4et!l a i4!rrilor o&iale de tat
"od rd/ %ipuri de contribuii 3old la finele 3u!a perioadei de calculat& 6n (estiune precedente perioada de (estiune creane datorii 8 9 5 3u!a cCeltuielilor acceptate 6n perioada de (estiune 2 3u!a facilit&ilor (6nlesnirilor acordate 6n perioada de (estiune confor! le(islaiei < 3u!a acCitat& 3u!a trecut& 6n 3old la finele 6n perioada de cont sau perioadei de (estiune restituit& din (estiune bu(et 6n creane datorii perioada de (estiune ; = 70 77

7 "ontribuii de baz& "ontribuii individuale Penalit&i (!a*or&ri de 6nt6rziere A!enzi Total

2 2<0 2;0 2=0 800 :+(

Ane1a nr/= la 3/4/"/ 5

Nota informativ privind datoriile %i &rean#ele aferente de&ontrilor &! fond!rile a i4!rrilor o0li4atorii de a i ten# medi&al
"od rd/ %ipuri de pri!e de asi(urare obli(atorie de asisten& !edical& 7 "ontribuia patronului, la veniturile an(a*ailor din veniturile an(a*ailor Penalit&i (!a*or&ri de 6nt6rziere A!enzi Total 2 820 827 822 880 890 :5( 3old la finele perioadei de (estiune precedente creane datorii 8 9 3u!a calculat& 6n perioada de (estiune 5 3u!a facilit&ilor (6nlesnirilor acordate 6n perioada de (estiune confor! le(islaiei 2 3u!a acCitat& 3u!a trecut& 6n 3old la finele 6n perioada de cont sau perioadei de (estiune restituit& din (estiune bu(et 6n perioada de creane datorii (estiune < ; = 70

Ane1a nr/5

AN-AC LA RAPORTUL ?- PROFIT @I PI-R?-RI


de la _______________ p6n& la ___________________200 __

+. A&tivitatea opera#ional
+.+. ,enit!ri din v$n>ri
#ndicatori 7 @enitul din v6nzarea produselor activit&ii operaionale G total (rd/070 din Raportul de profit 0i pierderi (rd/7020Drd/7080Drd/7090Drd/7050Drd/7020Drd/70<0 inclusiv din, v6nzarea produselor finite (2777 v6nzarea !&rfurilor (2772 prestarea serviciilor (2778 din care, (a se indica tipul serviciilor "od rd/ 2 7070 7020 7080 7090 7097 7092 7098 7050 7020 70<0 70;0 Perioada de (estiune 8 Perioada corespunz&toare a anului precedent 9

contracte de construcie (2779 operaiuni de arend& (leasin( (2775 alte feluri de activit&i. care constituie pentru 6ntreprindere activitate operaional& (de baz& Not informativ, 3u!a venitului. obinut& pe calea scCi!bului produciei. !&rfurilor. lucr&rilor. serviciilor

+.'. Not informativ la &apitol!l +.+. ?eterminarea tip!l!i de 0a> 1prevalent3 al a&tivit#ii privind venit!rile din v$n>ri $n &onformitate &! Cla ifi&ator!l A&tivit#ilor din -&onomia .oldovei 1CA-.3
%ipul activit&ii econo!ice 7 "od rd/ 2 70=0 7700 7770 7720 7780 7790 "lasa (subclasa confor! "A'M 8 3ecia "A'M 9 3u!a veniturilor din v6nz&ri efectuate 6n perioada de (estiune 5 "ota. N 2

7<

+.:. Co t!l v$n>rilor


#ndicatori 7 "ostul v6nz&rilor G total (rd/ 020 din Raportul de profit 0i pierderi (rd/7720Drd/77<0Drd/77;0Drd/77=0Drd/7200Drd/7270 inclusiv al, produselor finite v6ndute (<777 !&rfurilor v6ndute (<772 serviciilor prestate (<778 din care, (a se indica tipul serviciilor "od rd/ 2 7750 7720 77<0 77;0 77;7 77;2 lucr&rilor de construcie)!onta* (<779 serviciilor din activitatea de arend& (leasin( (<775 altor feluri de activit&i constatate ca activitate operaional& (de baz& a 6ntreprinderii 77=0 7200 7270 Perioada de (estiune 8 Perioada precedent& 9

+.5. Alte venit!ri opera#ionale


#ndicatori 7 Alte venituri operaionale G total (rd/7280DJDrd/72<0 inclusiv, din v6nzarea altor active curente. cu e1cepia produselor (lucr&rilor. serviciilor 0i !&rfurilor (2727 din arenda curent& (2722 sub for!& de a!enzi. penalit&i 0i desp&(ubiri (2728 din !odificarea !etodelor de evaluare a activelor curente (2729 alte venituri operaionale (2725. 2722 "od rd/ 2 7220 7280 7290 7250 7220 72<0 Perioada de (estiune 8 Perioada precedent& 9

+.5. CFelt!ieli &omer&iale


#ndicatori 7 "Celtuieli co!erciale G total (rd/72=0 D J D 7820 inclusiv, privind operaiile de !arOetin( (<727 privind a!bala*ele 0i a!balarea produselor 0i !&rfurilor (<722 de transport privind desfacerea (<728 privind recla!a (<729 privind reparaiile (arantate 0i deservirea cu (aranie (<725 privind datoriile dubioase (<722 privind returnarea 0i reducerea preurilor la !&rfurile v6ndute (<72< alte cCeltuieli co!erciale (<72; inclusiv, retribuirea !uncii contribuii privind asi(ur&rile sociale contribuii privind asi(ur&rile obli(atorii de asisten& !edical& uzura !i*loacelor fi1e "od rd/ 2 72;0 72=0 7800 7870 7820 7880 7890 7850 7820 7827 7822 7828 7829 Perioada de (estiune 8 Perioada precedent& 9

7;

+.7. CFelt!ieli 4enerale %i admini trative


#ndicatori 7 "Celtuieli (enerale 0i ad!inistrative G total (rd/78;0DJD79;0 inclusiv, privind uzura !i*loacelor fi1e (<787 din care, privind uzura auto!obilelor 6n valoare de peste 700 000 lei (<787 reparaia !i*loacelor fi1e (<787 6ntreinerea !i*loacelor fi1e (<787 a!ortizarea activelor ne!ateriale (<782 de 6ntreinere a personalului ad!inistrativ 0i de conducere (<788 i!pozite. ta1e 0i pl&i. cu e1cepia i!pozitului pe venit (<789 pentru donaii 0i 6n scopuri de binefacere 0i sponsorizare (<785 privind protecia !uncii (<782 de reprezentare (<78< de deplasare (<78; alte cCeltuieli (enerale 0i ad!inistrative (<78= din care, cCeltuieli pentru asi(urarea salariailor cCeltuieli pentru lucr&ri de cercet&ri 0tiinifice 0i proiectare privind or(anizarea adun&rilor 0i 6ntoc!irea actelor (<225 "od rd/ 2 78<0 78;0 78;7 78=0 7900 7970 7920 7980 7990 7950 7920 79<0 79;0 79;7 79;2 79;8 Perioada de (estiune 8 Perioada precedent& 9

+.8. Alte &Felt!ieli opera#ionale


#ndicatori 7 Alte cCeltuieli operaionale G total (rd/7500DJD75;0 inclusiv, din v6nzarea altor active curente. cu e1cepia produselor finite (lucr&rilor. serviciilor 0i !&rfurilor (<797 privind arenda curent& (<792 sub for!& de a!enzi. penalit&i. desp&(ubiri acCitate 0i alte tipuri de sanciuni (<798 din care. aferente pl&ilor la bu(et din !odificarea !etodelor de evaluare a activelor curente (<799 aferente pl&ii dob6nzilor pentru credite 0i 6!pru!uturi (<795 cCeltuieli indirecte nerepartizate de producie (<792 lipsuri 0i pierderi din deteriorarea valorilor (<79< aferente produselor rebutate (<79; alte cCeltuieli operaionale (<79= "od rd/ 2 79=0 Perioada de (estiune 8 Perioada precedent& 9

7500 7570

7520 7527 7580 7590 7550 7520 75<0 75;0

7=

'. A&tivitatea de inve ti#ii


'.+. ,enit!ri din a&tivitatea de inve ti#ii
Perioada de (estiune #ndicatori "od rd/ 2 75=0 7200 7270 7220 7280 7287 7290 7297 7250 7220 72<0 72;0 total 8 inclusiv 6n str&in&tate 9 Perioada precedent& total 5 inclusiv 6n str&in&tate 2

7 @enituri G total (rd/7200DJD72;0 inclusiv din, ie0irea activelor ne!ateriale (2277 ie0irea activelor !ateriale pe ter!en lun( (2272 ie0irea activelor financiare pe ter!en lun( (2278 dividende (2279 din care. de la rezidenii Republicii Moldova dob6nzi (2275 din care. aferente depozitelor 0i titlurilor de valoare ecartul de reevaluare a activelor pe ter!en lun( ie0ite (2272 participaiile 6n alte entit&i (227< operaiile cu p&rile le(ate (227; alte venituri (227=

'.'. CFelt!ieli din a&tivitatea de inve ti#ii


Perioada de (estiune #ndicatori "od rd/ 2 72=0 7<00 7<70 7<20 7<80 7<90 7<50 7<20 total 8 inclusiv 6n str&in&tate 9 Perioada precedent& total 5 inclusiv 6n str&in&tate 2

7 "Celtuieli G total (rd/7<00DJD7<20 inclusiv, privind ie0irea activelor ne!ateriale (<277 privind ie0irea activelor !ateriale pe ter!en lun( (<272 privind ie0irea activelor financiare pe ter!en lun( (<278 din reevaluarea activelor pe ter!en lun( la ie0irea acestora (<279 aferente participaiilor 6n alte entit&i (<275 privind operaiile cu p&rile le(ate (<272 alte cCeltuieli (<27<

20

:. A&tivitatea finan&iar
:.+. ,enit!ri din a&tivitatea finan&iar
#ndicatori 7 @enituri G total (rd.7<;0DJD7;90 inclusiv din, redevene (2227 arenda finanat& a activelor !ateriale pe ter!en lun( (2222 diferene de curs valutar (2228 active intrate cu titlu (ratuit (2229 subvenii de stat. pri!e. pre!ii 0i su!e sponsorizate (2225 contracte de neantrenare 6n concuren& (2222 alte venituri (222< "od rd/ 2 7<<0 7<;0 7<=0 7;00 7;70 7;20 7;80 7;90 Perioada de (estiune 8 Perioada precedent& 9

:.'. CFelt!ieli din a&tivitatea finan&iar


#ndicatori 7 "Celtuieli G total (rd/7;20DJD7;=0 inclusiv, privind plata redevenelor (<227 privind arenda finanat& a activelor !ateriale pe ter!en lun( (<222 privind diferenele de curs valutar (<228 alte cCeltuieli (<229 "od rd/ 2 7;50 7;20 7;<0 7;;0 7;=0 Perioada de (estiune 8 Perioada precedent& 9

5. Re>!ltat ex&ep#ional
#ndicatori 7 "od rd/ 2 Perioada de (estiune 8 Perioada precedent& 9

"o!pensaii pri!ite pentru recuperarea pierderilor din cala!it&i naturale (2287 3 Alte venituri e1cepionale (22823 @enituri G total (228 (rd/7=00 D rd/7=70 Pierderi din cala!it&i naturale (<2873 Pierderi din perturb&ri politice (<282 Pierderi din !odific&ri 6n le(islaie (<288 Alte pierderi (<289 Pierderi G total (<28 (rd/7=80 DJD rd/7=20 Rezultat e1cepional (profit. pierdere G total (rd/7=20 G rd/7=<0

7=00 7=70 7=20 7=80 7=90 7=50 7=20 7=<0 7=;0

5. CFelt!ieli 1e&onomii3 privind impo>it!l pe venit


#ndicatori 7 "od rd/ 2 Perioada de (estiune 8 Perioada precedent& 9

"Celtuieli curente (econo!ii privind i!pozitul pe venit "Celtuieli (econo!ii a!6nate privind i!pozitul pe venit aferent apariiei 0i invers&rii diferenelor te!porare

7==0 2000

Per oanele re pon a0ile de emnarea rapoartelor finan&iare ale entit#ii

27

S-ar putea să vă placă și