Sunteți pe pagina 1din 3

Mănăstirea Corbii de Piatră

Doxologie

glas 5

Ήχος

Πα
Πα

de Chiril Popescu

1. Mă- ri- re Ți- - e Ce- lui ce ne-ai a- ră- tat lu-
1.
Mă-
ri-
re
Ți-
-
e
Ce-
lui ce ne-ai a-
ră-
tat
lu-
mi-
na
mă- ri-
re în- tru
cei
de sus luiDum- ne- zeu
și
pe pă- mânt
pa- -
ce
în-
tru oa-
-
meni bu- nă-
vo-
i-
-
-
re
2.
Lă-
u-
dă-
-
mu-
Te
bi-
- ne
Te cu- vân- tăm
ne
în- chi- năm
Ți-
e
Te mă- rim
pe
Ti-
ne
îți
mul- țu- mim
Ți- -
e
pen-
tru
sla- va Ta- cea ma- - - re 3. Doam- ne Îm-pă- - ra- te
sla- va
Ta-
cea
ma- -
-
re
3.
Doam- ne Îm-pă- -
ra-
te Ce-
resc Dum-ne- ze- u-
le
Pă-
ri- in- te A-
to- ot- ți-
i-
to-ru- le Doam- ne
Fi- u-
le
-
U- nu- le Năs-cut
I-
i-
su- - se Hris-toa- - se- și Du- u- hu- le Sfin- - - te
su-
- se Hris-toa- - se-
și
Du-
u- hu-
le
Sfin- -
-
te
4.
Doam-
ne Dum- ne- -
ze-
u-
le
Mie- lu-
șe-
- lul lui Dum-
ne-
zeu
Fi-
ul
Ta- tă lui - Ce-
la
ce
ri-
dici
pă-
ca-
-
te- le
lu- - mii
mi-
lu- ieș- te- ne pe noi - Ce- la ce ri- dici pă- ca- te-
lu-
ieș- te-
ne
pe noi - Ce-
la
ce
ri-
dici
pă-
ca- te-
le
lu-
-
-
mii
5.
Pri-
i-
meș-
-
te ru-gă- ciu- - ni-
le
noas-- tre
Ce-
-
-
la
ce șezi
de-a dreap- ta
Ta- tă- -
lui
și
ne
mi-
lu-
ieș- - te
pe
noi
6.
Tu ești
U- nul Sfâ-
ân
Tu ești U- nul Domn
I-
i-
sus Hris-
tos în- tru sla- - va lui Dum-ne- zeu Ta- - tăl a- min
tos
în- tru
sla-
- va lui Dum-ne- zeu
Ta- - tăl a-
min

Albei Alexandru- Petruț

1

Mănăstirea Corbii de Piatră

Mănăstirea Corbii de Piatră În toa- te zi- le- le bi- ne Tevom cu- vân- ta

În

toa- te

zi- le-

le

bi-

ne Tevom cu- vân-

ta

și

vom lă-

u-

7.

da nu- u me- le Tău în veac și în vea- cul vea- cu- lui
da
nu-
u
me- le
Tău în veac
și
în
vea-
cul
vea- cu- lui
8.
În- vred- ni-
ce-
eș- te- ne Doa-
am-
ne
în
zi-
-
ua a-
cea-as- ta
fă-
ră de pă-
cat să ne pă-
zim
-
noi
9.

Bi-

ne ești cu-vân- tat Doam- ne Dum- ne-

ze-

- ul pă- ri-

in- ți- lor no-oș-

tri și lă- u- dat și- prea- mă-rit es- te nu- - me- le Tău
tri
și
lă-
u-
dat și- prea- mă-rit
es-
te
nu-
-
me- le
Tău
în
veci.
A-min 10. Fi- e Doam- - ne - mi- la Ta spre noi pre- cu-
A-min
10.
Fi-
e Doam-
-
ne
-
mi- la
Ta spre
noi
pre- cu-
um
am nă
dăj-
du- it
și
noi
-
în-
tru
Ti- -
-
ne
11.
Bi- ne ești
cu-
-
vân-
tat Doa- -
-
a
am-
ne
-
e
-
în-
va- tă-
ne
pe noi
în-
drep- tă-
-
ri- le
Ta-
-
le
12.
Bi- ne ești
cu-
-
vân-
tat Doa- -
-
a
am-
ne
-
e
-
în-
va- tă-
ne
pe noi
în-
drep- tă-
-
ri- le
Ta-
-
le
13.
Bi-
ne eșticu-vân- tat Doam- ne
în-
va- tă- ne pe
noi
în- drep- tă-
ri- le Ta- - - le 14. Doa- am- ne scă- pa- re te-ai fă-
ri-
le
Ta- -
-
le
14.
Doa- am-
ne
scă-
pa- re te-ai fă- cut
no-
uă în
nea-am și
în
neam

eu

am

zis Doam- ne

mi-

lu-

ieș-

te-

vi- in- de-

su- fle- tul meu

că am gre- șit Ți- - - e 15. Doam- ne la T- ne am
am gre- șit
Ți- -
-
e
15.
Doam- ne
la
T-
ne am
scă-
pat
în-
va- tă-
fac

Albei Alexandru- Petruț

2

Mănăstirea Corbii de Piatră

vo- ia Ta că- Tu ești Dum- ne ze- ulmeu 16. Că la Ti- -
vo- ia Ta
că-
Tu ești Dum-
ne
ze- ulmeu
16.
la
Ti-
-
ne
e-
-
ste
iz-
vo-
-
rul vi-
e
- ții
în-
tru lu- mi- na
Ta
vom
ve-
dea lu-
mi- -
-
17.
Tin-
de
tin- de mi- la
Ta
ce- lor ce Te cu- nosc pe Ti - ne
18.
Sfin-
te Dum- ne-
ze
-
u- le Sfin-
te
Ta-
re
Sfin- in-
te fă- ră
de
moar- te
mi-
lu-
ieș- te
ne pe noi
19.
Sfin-
te Dum- ne-
ze
- u- le Sfin-
te
Ta-
re
Sfin- in-
te fă- ră
de
moar- te
mi-
lu-
ieș- te
ne pe noi
20.
Sfin-
te Dum- ne-
ze
- u- le Sfin-
te
Ta-
re
Sfin- in-
te fă- ră
de
moar- te
mi-
lu-
ieș- te
ne pe noi
21.
*
Mă-
ri-
re
Ta- tă-
lui
și
Fi-
u-
lui
și Sfân-ân-tu- lui
Duh
și
a-
cum și
pu- ru-rea
și-
în
ve-
cii
ve- ci- lor-
-
-
a-
min
Sfin-
in-
te fă- ră
de
moar- te
mi-
lu-
ieș- te ne pe noi

*În original, partitură lipsă

Albei Alexandru- Petruț

3