Sunteți pe pagina 1din 105

Pr.

DAN B DULESCU

ORTODOXIE #I EREZIE
Studii &i articole 1993-2003

Edi(ie electronic)

APOLOGETICUM 2005

Preot Dan B)dulescu

Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal. Aceast) lucrare este destinat) tuturor iubitorilor de spiritualitate cre&tin) ortodox). Ea poate fi utilizat), copiat) &i distribuit) LIBER cu men(ionarea sursei. Culegere: Pr. Dan B)dulescu Corectur) &i tehnoredactare : Apologeticum Digitalizare pdf : Apologeticum

Not). Am avut la dispozi(ie doar textul g)sit n arhiva www.resurse-ortodoxe.ro

Digitally signed by Apologeticum DN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum, ou=Biblioteca teologica digitala, email=apologeticum2003@yahoo.com Reason: I attest to the accuracy and integrity of this document Location: Romania Date: 2005.12.22 21:20:58 +02'00'

2005 APOLOGETICUM. http://apologeticum.net http://www.angelfire.com/space2/carti/ apologeticum2003@yahoo.com 2

Ortodoxie &i erezie

CUPRINS

1. Romnia, Noul Iov (1993) ............................................................................. 2. #i noi s) ne rug)m pentru poporul romn (1994) ......................................... 3. Un e&ec pedagogic: #coala Waldorf (1997) ............................................

5 8

4. M)rturisirile Fericitului Augustin zidire sufleteasc) pentru sufletele tinere din zilele noastre (1999) ............................................... 5. New age o pseudo-religie (2000) ................................................................ 6. Via(a duhovniceasc) a preotului dup) tratatul ,,Despre preo(ie al Sf. Ioan Gur) de aur (2001) ........................................................................ 7. nceputurile religiei &i magiei (2002) . 8. M.I.S.A. (Mi&carea de Integrare Spiritual) n Absolut) O manifestare a magiei erotice n perioada contemporan (2003) ................

9. Raelienii, sect) cu preten(ii &tiin(ifice, o evaluare ortodox) (2003) .............. 10. Pozi(ia editurii ,,Eonul dogmatic fa() de Cre&tinismul ortodox (2003) ........

Preot Dan B)dulescu

Ortodoxie &i erezie

ROMNIA, NOUL IOV1


Timpuri de grele ncerc)ri. Dup) c)derea comunismului sentimentele de deprimare &i dezn)dejde sunt inundate de &uvoaie de umor mizerabilist - opiul necesar supravie(uirii. Prognozele triste refuzate chiar &i de cei mai pesimi&ti se pare c) se adeveresc. Nici m)car dup) 10 ani nu vom deveni o parte demn) a Europei, nu ne vom ocupa locul dorit ntre civiliza(iile lumii. Tonul mohort este acoperit de o ciudat) bun) dispozi(ie ce acoper) ca o turl) fals), o bisericu() proiectat) din s)r)cie, cu acoperi&ul scund &i plat. Cuvntul trist ce exprim) adev)rul este justificat n mare m)sur) de realit)(ile de zi cu zi din (ar): infla(ie galopant), paralizarea economiei, nflorirea delicven(ei de toate calibrele, corup(ie, incompeten(), haos politic &i economic. Desigur c) sau f)cut analize pertinente, s-au dezv)luit curajos culise &i intrigi diabolice ale masoneriei, ale marii finan(e evreie&ti, ale KGB-ului, revizionismului maghiar, CIA etc. Caracteristicul nostru haz de necaz este proiectat a juca rolul unui autovaccin, sau a nso(i ca o pelicul) dulce amarele pilule pe care trebuie s) le nghi(im. C)l)uze n restri&te s) ne fie ns) cele duhovnice&ti, decelarea situa(iei pentru a ajunge la o l)murire, chiar dup) model modern - analiza sufleteasc), sau postmodern deconstruc(ia, s) ne fie nt)rite cu duh ortodox. Dac) ne ntoarcem n trecut vedem c) (ara noastr) asemeni occidentului de ast)zi, timp de cel pu(in 1000 de ani a fost o (ar) de imigra(ie, o (ar) bogat) &i liber), democrat), l)snd loc oricui s) poposeasc) &i s) s)l)&luiasc) pa&nic. Aici &i-au g)sit ad)post imigran(i de toate categoriile: p)gni ca go(i, avari, huni, gepizi, slavi, apoi coloni&ti secui, sa&i, &vabi, emigran(i din Balcani, ortodoc&i persecuta(i de turci, iar mai trziu, dup) 1700 fanario(i, evrei &i (igani n num)r tot mai mare. Cu ng)duin(a sfntului &i dreptului Iov care s-a n)scut drept credincios, &i cu frica lui Dumnezeu, putem spune c) &i noi ne-am n)scut asemenea. Similitudinile le-am g)si apoi cu u&urin(): satana cere Domnului permisiunea de a-l ncerca pe Iov pe drept credincio&ii romni, ca ace&tia lovi(i fiind s) se lepede &i s) huleasc) pe Dumnezeu. De aceea am fost ocupa(i de unguri &i de turci mai multe sute de ani pierzndu-ne independen(a politic) &i economic), dar am stat neclinti(i n credin(a str)mo&easc), r)mnnd n esen() ortodoc&i, apostaziile fiind doar ni&te excep(ii. Despre Iov cel din Biblie afl)m c) avea 7000 de oi, 3000 de c)mile, 500 perechi de boi, 500 de asini. Mun(ii romnilor aur poart), dar nu numai ace&tia vin n discu(ie. Un recens)mnt asem)n)tor r)bd)torului Iov l putem g)si prin istoria noastr) atunci cnd se amintea despre tat)l Sfntului Constantin Brncoveanu care avea 12 000 de iepe, 30 000 de oi, 4000 de boi, 1000 de bivoli, 4000 de porci; invidia celor din jur este u&or de imaginat. T)ria &i cumplitul martiriu al lui Iov Brncoveanu au dat peste veacuri demnit)(i noi genera(iilor de azi. S)rmanul, drept credinciosul Iov, ne-a fost c)l)uz) ne&tiut) n sufletul neamului. Satana persevernd, n veac nemul(umit, ca &i cum ar fi spus: Las)-m) s) le atac credin(a &i Biserica, atunci cu siguran() se vor sminti &i vor ajunge hulitori de Dumnezeu.

Ap)rut n Vestitorul Ortodoxiei anul V, nr. 104, 1 nov. 1993

Preot Dan B)dulescu pare c) ar fi auzit r)spunsul din capitolul II, 6: l dau n puterea ta. Numai nu te atinge de via(a lui. #i iat) lucrarea diavolului ncepnd acum 150 de ani prin infiltrarea din Apusul otr)vit a ideilor masonice, revolu(ionare, democratice, libertate, egalitate, fraternitate, sub care se ascundeau s)ge(ile aduc)toare de moarte sufleteasc). Idei progresiste n aparen(), cel mai nalt spirit social-ideologic la vremea aceea, au dus n eroare pe mul(i intelectuali care, n mod incon&tient, deschideau por(ile socialismului la nceput de veac XX. Lovitura de gra(ie s-a dat, cum &tim, n 1944 dar era fructul deja otr)vit al acestei mandragore, materialismul de stnga importat din apus, via U.R.S.S. Oroarea care a urmat este iar)&i binecunoscut). +ara e dat) pe mna unor indivizi f)r) de Dumnezeu &i f)r) de neam care introduc f)(i& prigoana ateist-comunist). Ace&tia erau slujitorii lui Baal, demonul dictaturilor de orice fel. Am tr)it apoi cumplita domnie a celui ce s-a dorit a fi urma& al marilor voievozi, dar f)r) de Dumnezeu fiind, &i nebune&te prigonind Biserica, l-a slujit pe Baal aducnd asupra ()rii urgie de inunda(ii, cutremure, s)r)cie, emigra(ie. Nu este oare aceasta starea lui Iov? R)bd)tor n necaz, cotind printre spinii &colilor de import, sau chiar r)nindu-&i inima cu frumuse(ea str)in) a himerelor, neamul romnesc a stat n r)scruce. n decembrie 1989 un tiran este r)sturnat de pe tron. Urmeaz) ns) alt p)cat strig)tor la cer: ntinarea zilei de Cr)ciun prin execu(ia nefireasc) a celor ce s-ar fi putut numi Ahab &i Izabela. Baal este pentru un moment nvins, dar cel ce &i face perfid apari(ia pe locul r)mas gol este Mamona, demonul banului care ne flutur) iluziile capitalismului, economiei de pia(), aducnd de fapt haosul &i ho(ia, vi(elul de aur pe care nu avem posibilitatea s)-l hr)nim, nici m)car cu spiritul lui Ilf sau al lui Petrov. Azi bietul Iov romn se zbate cum &tim n bra(ele mizeriei &i desigur se tnguie &i se ntreab) de ce atta urgie pe capul s)u. Iar altora le merge de minune mbog)(indu-se peste noapte &i rzndu-&i de noul Iov. Unii dintre ace&tia, pn) mai ieri culegeau ierburi de prin m)r)cini &i pinea lor era r)d)cina de ienup)r. Erau goni(i din mijlocul oamenilor &i dup) ei lumea urla ca dup) ni&te ho(i. Drept aceea au ajuns s) se aciuieze pe marginea &uvoaielor, prin g)urile p)mntului &i prin v)g)unile stncilor. Zbiar) prin h)(i&uri, stau gr)mad) pe sub scaie(i. Neam de oameni tic)lo&i, neam de oameni f)r) nume, ei erau gunoaiele pe care le arunci din (ar). #i ast)zi iat) c) sunt cntecul lor, am ajuns basmul lor &i pentru obrazul meu n-au f)cut economie cu scuipatul lor. Cel ce &i-a deznodat &treangul robiei (oare a &tiut bardul de la Mirce&ti) asupre&te &i tot a&a cel ce &i-a scos z)bala din gur). n dreapta mea se ridic) martori potrivnici mie, n cursa lor au prins picioarele mele &i &i-au croit drumuri mpotriv)-mi. (Iov XXX, 4-12) Ce poate fi mai umilitor? Dumnezeu m) d) pe mna unui p)gn, el m) arunc) prad) celor r)i (Iov XVI, 11) #i cu toate acestea n minile mele nu este nici o silnicie &i rug)ciunea mea este curat) (Iov XVI, 17). Vai, silnicia n minile noastre am vestit-o Domnului, &i ne ngrijim pentru p)catul nostru, ca David. #i iat): mul(i romni a c)ror credin() s-a mpu(inat se ntreab): Dac) noi suntem a&a de drept credincio&i, de ce ne merge a&a de r)u n timp ce americanii, occidentalii, arabii &i japonezii o duc mbel&ugat? R)spunsul l afl)m tot la Iov, XII, 6: Foarte lini&tite stau &i sunt corturile jefuitorilor &i cei ce mnie pe Dumnezeu sunt plini de ncredere, ca unii care au f)cut din pumnul lor un dumnezeu. #i mai departe: ,,Pentru ce tic)lo&ii au via(a, ajung la adnci b)trne(e &i sporesc n putere? Urma&ii lor se ridic) voinic n fa(a lor &i odraslele lor d)inuiesc sub ochii lor. Casele lor stau nev)t)mate, f)r) team) &i varga lui Dumnezeu nu st) deasupra lor Ei cnt) din tob) &i din harf) &i se desfat) la sunetele flautului #i tocmai ei ziceau lui Dumnezeu: n l)turi de la noi! Nu vrem deloc s) cunoa&tem c)ile Tale! (Iov XXI, 7-14). A&a cugeta Iov n necazul s)u, a&a cuget) &i ast)zi mul(i. Cuvintele Bibliei dep)&esc ns) grani(ele timpului &i spa(iului. De aceea momente ale Vechiului Testament pot fi aplicate cu atta u&urin() situa(iei noastre actuale.

Ortodoxie &i erezie Analizele social economice devin total deficitare cnd nu vor s) (in) seama de realit)(ile duhovnice&ti &i par a se ocupa de fleacuri &i interese meschine. Aceia dintre noi care vor s) contribuie &i la mntuirea na(ional) vor vedea de&ert)ciunea tuturor ideologiilor f)r) de miez ortodox, ce par a copia n cel mai bun caz genialele piese ale lui Caragiale. Aceste vorbe lungi, s)r)cia omului, ce vor progresul cu orice pre(, au fost odat) pentru totdeauna (intuite de nenea Iancu la adev)rata lor valoare. Ce sunt ele altceva dect ni&te efemere momente O alt) solu(ie a veacului acestuia este refugiul n cultura umanist), sau ntr-o calofilie dezosat) a unei intelectualit)(i ce nu renun() u&or la valorile secularizate. Ace&tia continu) glorios mentalitatea iluminismului ateist, a unei gndiri importate din apus pe la 1848. Noii anticomuni&ti a la Coriolan Dr)g)nescu, se sprijin) pe indiferentismul religios sau cel mult pe o oarecare atitudine deist) care nu e dect du&manul lui Dumnezeu, al Bisericii &i a neamului nostru ortodox. Neamul romanesc s-a n)scut ortodox, a&a a rezistat n fa(a hunilor, a turcilor, a t)tarilor, ungurilor, austriecilor, polonezilor, &i mai nou a fasci&tilor &i bol&evicilor. Pe cel pe care-l iube&te Domnul, l ncearc). Atunci cnd str)bunii s-au nchinat idolilor str)ini (umanism, reform), iluminism, feudalism, capitalism, democra(ie burghez), na(ionalism, fascism, comunism, revolu(ie, iar acum economie de pia()) am avut noi o scurt) perioad) de euforie dup) care ne-am dat seama c) ne-am dep)rtat de Dumnezeu &i de iubirea Lui. Romni fiind &i cumva iste(i de felul nostru, nu putem fi p)c)li(i mult) vreme. Mul(i &i dau seama de ce hram poart) corifeii globaliz)rii, euro-atlantiz)rii sau europeniz)rii, termeni manipula(i dup) studii serioase. Spre deosebire de Faust-ul german, D)nil) Prepeleac aplic) proverbul f)-te frate cu dracu pn) treci lacu sau altfel spus, ncearc) s)-l p)c)leasc) ntr-o trguial) provizorie n care s)-&i p)streze sufletul dup) ce &i-a v)zut interesul. Ct de ineficient) este aceast) mentalitate! Nimic bun nu poate veni de la satana, ci numai de la Domnul. Uit)m c) El &tie foamea fiec)ruia &i are grij) &i de p)s)rile cerului. Atitudinea cu care trecem de aceste greut)(i uluitoare nu poate fi numai una de hedonist) zeflemea. Urmarea celor trei tineri este &i urmarea lui Hristos. Strnsoarea economic) nu se rezolv) n final cu ajutorul zeului ban. S) ne strngem n biserica str)bun) ortodox), participnd. Decelnd situa(ia tragic), s) cerem ceea ce trebuie, &i toate celelalte se vor da nou). Abordarea social-cultural) f)r) adev)rata d)ruire nu va d)inui. Ce ne va uni oare? Vreun partid, front, alian() politic), bun)starea material), arta? De&ert)ciunea de&ert)ciunilor, toate sunt de&ert)ciuni. Hristos este singurul numitor comun. P)rt)&ia cu Sfnta Liturghie face s) se (in) n mintea noastr) o sintagm): Pe noi n&ine &i unii pe al(ii, &i toat) via(a noastr) lui Hristos Dumnezeu s) o d)m. R)spunsul l cunoa&tem, s) nu preget)m a-l nf)ptui, doar aceast) experiere merit)!

Preot Dan B)dulescu

#I NOI S NE RUG M PENTRU POPORUL ROMN2


Cuvintele Sfintei Scripturi fiind inspirate de Duhul Sfnt dep)&esc grani(ele timpului &i spa(iului actual, tridimensional &i istoric, plasndu-se n eternitatea eshatonului. De aceea momente ale Vechiului Testament ca de exemplu cel cu Iov sau cel cu cei trei tineri din cuptor pot constitui cu u&urin() modele de analogie cu situa(ia noastr) (a romnilor) actual). Dup) 4 ani de la revolu(ia din decembrie 89, situa(ia se prezint) a&a cum o cunoa&tem, departe de visele pe care &i le f)ceau cei tineri &i mai pu(in tineri, cei de acas) &i cei de peste hotare. Nu vom intra, pentru economia articolului n detaliile istoriei cu cei trei tineri, cei ce nu o cunosc nc) o pot g)si n Sfnta Scriptur) la proorocul Daniel. n treac)t fie spus, n)d)jduim c) la ora asta nici o familie de romn demn) de acest nume nu duce lips) n cas) de Cartea C)r(ilor, pe lng) care se cuvine a nu lipsi c)rticica de rug)ciuni, Psaltirea &i dac) e posibil &i Ceaslovul. Ele nu constituie un lux, nici ca pre(, iar analfabetismul biblic reprezint) o tar) veche care ar trebui vindecat) imediat pentru cei ce au studii medii dac) nu chiar superioare. Am ales cu bun) &tiin() pe cei trei tineri, ntruct este o situa(ie tipic) a exilului, cei trei fiind evrei afla(i n robia babilonean). (Anania, Misael &i Azaria) Sursa de inspira(ie pentru rndurile de fa() este Cntarea a 7-a a Canonului Utreniei din Postul Mare &i se g)se&te tip)rit) la sfr&itul Psaltirii sub numele de Cnt)rile lui Moise: 1. Binecuvntat e&ti, Doamne Dumnezeul p)rin(ilor no&tri, &i l)udat &i pream)rit este numele T)u n veci. 2. C) drept e&ti Tu n toate cte ne-ai f)cut nou). 3. #i toate lucrurile Tale sunt adev)rate, &i drepte c)ile Tale, &i toate judec)(ile Tale adev)rate. 4. Tu ai dat hot)rri drepte n toate relele ce ai f)cut s) vin) asupra noastr) &i asupra celei sfinte a p)rin(ilor no&tri, Ierusalimul; 5. C) n adev)r &i dreptate ai adus acestea peste noi din pricina p)catelor noastre; 6. C) am gre&it &i f)r)delege am f)cut, ndep)rtndu-ne de la Tine. 9. Tu ne-ai dat n minile vr)jma&ilor no&tri, oameni f)r) lege &i cei mai r)i dintre nelegiui(i, unui rege nedrept, cel mai r)u care este pe p)mnt. 13. C)ci, Doamne, ne-am mpu(inat mai mult dect toate popoarele, &i suntem umili(i ast)zi n tot p)mntul, pentru p)catele noastre. 15. Ci cu suflet zdrobit &i cu duh umilit s) fim primi(i de Tine. 17. #i acum urm)m +ie cu toat) inima, &i ne temem de tine, &i c)ut)m fa(a Ta. 18. S) nu ne ru&inezi pe noi ci f) cu noi dup) mila Ta &i dup) mul(imea ndur)rilor Tale. 19. Izb)ve&te-ne pe noi cu puterea minunilor Tale &i d) slav) numelui T)u Doamne! 20. S) se ru&ineze to(i cei ce fac r)u robilor T)i; s) se ru&ineze de toat) puterea Ta, &i t)ria lor s) se sfarme!
2

Ap)rut n Vestitorul Ortodoxiei 15 febr. 1994.

Ortodoxie &i erezie 21. S) &tie c) Tu e&ti Domn, Dumnezeu singur &i sl)vit peste toat) lumea! Urmarea a fost scoaterea minunat) a celor trei tineri din cuptor &i arderea c)l)ilor lor. Similitudinea este la fel de frapant) ca &i n cazul Iov. n opozi(ie cu adev)ratul diagnostic &i terapia prescris) pe temei scripturistic, se a&teapt) ca aceste leacuri la bolile cronicizate n ultimii 7 ani ai organismului romnesc s) vin) mai nti din zona politicului, a&a cum se prezint) el ast)zi n preajma alegerilor. n acest sens, tare ne temem c) cerem din nou imposibilul acestor oameni, doctori incapabili de a se conduce &i vindeca pe ei n&i&i, cu att mai pu(in s)-i conduc) &i pe al(ii, fiind cel mai adesea acele c)l)uze oarbe ce i tr)sc n pr)pastie &i pe ceilal(i. Perspectiva lor n care sunt forma(i &i, n mod inevitabil ncadra(i, nu poate niciodat) s) duc) la o viziune catolic , adic) unitar), deplin).3 Dimpotriv), ea duce n mod necesar la o percep(ie par(ial), adic) sectar), la diviziune &i dezbinare. Este exact ceea ce se opune tendin(ei unificatoare a Bisericii, ce nu a (inut de la nceput seama de clase sociale &i ideologii, mesajul evangheliei adresndu-se deopotriv) tuturor, de la vl)dic) pn) la opinc). O alt) ncercare, cel pu(in la fel de p)guboas), dac) nu chiar mai d)un)toare prin efectele ei mai subtile, este aceea de a se g)si un liant al unirii ce trece dincolo de credin(), &i anume cultura umanist) cu binele, frumosul &i adev)rul (dreptatea), continuare contemporan) a iluminismului deist, importat) din apus odat) cu revolu(ia din 1848. O parte a intelectualilor ce se reclam), cu bun)-credin() sau din oportunism, de la caz la caz, anticomuni&ti, demasc) neo- &i cripto-comunismul cu fa() mai mult sau mai pu(in uman), dar nu observ) pe ce se sprijin) atacul lor. P)catele poporului nostru pentru care sufer) consecin(ele resim(ite n prezent ar putea fi socotite, lenea, visarea, invidia, ho(ia. Nu zicem nu, dar dincolo de acestea cu caracter prea general uman, ndr)znim a atrage aten(ia asupra unora ce decurg din acestea, p)cate ale ultimilor 200 de ani, aderarea la sisteme ideologice specifice apusului, f)r) darul deosebirii duhurilor. Acestea au fost pe rnd: iluminism, na(ionalism democratic burghez pa&optist, franc-masonerie &i liber) cugetare, secularism, liberalism parlamentar, socialism, fascism, comunism iar n zilele noastre globalism. Dup) prima perioad) de euforie n care lucrurile p)reau a merge bine, au urmat fel de fel de reculuri, puse de obicei pe seama unor conjuncturi defavorabile.4 Revenind la oile noastre, s) aducem la lumin) dou) atitudini reflectate n cele dou) proverbe tipice &i arhicunoscute: Capul plecat, sabia nu-l taie &i F)-te frate cu dracul pn) treci lacul. Proverbele n general fac parte din fondul sapien(ial al fiec)rui neam, dar la o cercetare mai atent), parc) nu toate zic)torile au statut &i valoare egal). Prima, credem c) exprim), contrar acuza(iei de la&itate mioritic), o atitudine eminamente cre&tin), avnd chiar temei scripturistic: ntoarce sabia ta la locul ei, c) to(i cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. (Matei XXVI, 52) Atitudinea opus) la&it)(ii este aici smerenia cre&tin), spre care ndeamn) pe cei ce au urechi de auzit, acest binecuvntat proverb. Nu acela&i lucru poate fi spus despre cel)lalt. Tactica aceasta pierz)toare este condamnat) n Scriptur) de nsu&i Mntuitorul: 25. C) cine va voi s)-&i scape sufletul l va pierde; iar cine &i va pierde sufletul pentru Mine l va afla. (Matei XVI, 25) n(elesul duhovnicesc este tocmai z)d)rnicia supravie(uirii (biologice) cu orice pre(, chiar al nfr)(irii
3

Din grecescul katolou, universal, dar &i deplin! A nu se confunda cu romano-catolicismul, o ideologie printre altele. Catolicitatea este un atribut sine qua non al Bisericii. Nu exist) cre&tinism f)r) Biseric), Biseric) f)r) catolicitate, catolicitate f)r) ortodoxie! Lan(ul acesta simbolic (gr. sim-bolon, mpreunare) este ntrerupt doar de c)tre vr)jma&ul lui Dumnezeu (Satana-el), diavolul (gr. dia-bolon, dezbinare, ca opus al simbolului). 4 Romnii fiind de felul lor un neam iste( nu pot fi p)c)li(i mult) vreme. Mul(i &i dau seama de pe acum ce hram poart) binef)c)torii euro-atlantici. #i cum ar putea fi altfel, cnd nc) avem proasp)t n urechi vuietul alarmelor aeriene &i al bombelor cu care au fost firitisi(i fra(ii no&tri srbi? Pe aceast) tem) a curs destul) cerneal) &i mai ales snge, nu vom relua dect prin a spune c) acela a fost un minunat prilej pentru ar)tarea unor caractere ce p)reau campionii drepturilor omului. M )&tile au c)zut &i n spatele mormintelor frumos v)ruite pe dinafar) au ap)rut viermii &i putregaiurile.

Preot Dan B)dulescu cu ne-frtatul. Biserica nu a nv)(at nicicnd a&a ceva, dimpotriv) ncepnd cu Sfntul Botez, au loc diferite exorciz)ri, ntreita lep)dare de Satana. Un alt lucru ginga& ce se aude printre cei pleca(i n Occident, n special la cei mai n vrst): sublinierea mul(umirii fa() de avantajele oferite pe aici ca ajutor social, pensie, ajutor de &omaj etc. Recuno&tin(a este o virtute, ea trebuie desigur cultivat) &i ncurajat). Dar aici vicleanul Satana poate strecura ispita lui Esau: vnzarea dreptului de nti n)scut pe un blid de linte. Sigur c) foamea trebuie astmp)rat), dar p)catul l-a costat pe Esau scump de tot. Dar poate ve(i ntreba: Care este acest drept de nti n)scut pe care-l vindem noi (&i cui)? R)spunsul e acesta: ortodoxia pe care o lep)d)m noi, unii de dragul u&urelei credin(e protestante &i a vie(ii comode! Ne facem astfel un dublu p)cat: lep)darea treptat) a credin(ei str)bune fa() de noi &i n al doilea rnd p)cat &i fa() de gazdele noastre! Cum a&a? ve(i ntreba poate din nou. Iat) cum: oamenii de bun sim( din Occident (c) slav) Domnului mai exist) &i aici) &i dau seama de nimicnicia lor sufleteasc) &i r)t)cirea n care ajung orbii condu&i de al(i orbi &i caut) dispera(i leacuri ca secte, new age &i altele. Important este sentimentul difuz ce se manifest) mai timid sau mai pregnant (mai ales n America de Nord) c) adev)rata credin() cre&tin) este cea ortodox). Aceasta implic) pentru noi to(i ortodoc&ii din diaspora responsabilitatea de a ne comporta ortodox, f)r) a transforma aceasta n prozelitism de tip apusean, ci doar de a ndemna pe ceilal(i la ntoarcerea la dreapta credin(). Pentru aceasta avem modelul exemplar, de adev)rat) misiune ortodox) al diasporei ruse din secolul XX, cu nume ca Sf. Ioan Maximovici, preo(i Arhimandritul Sofronie, Alexander Schmemann, laici ca Valdimir Lossky, &i mul(i al(ii, ce au dus la convertirea unor occidenatali mbun)t)(i(i cum sunt Episcopul Kallistos Ware &i Ierom. Serafim Rose. Cum vom putea ns) noi s) facem aceasta dac) n rndurile noastre mai auzim vorbindu-se de ideea c) to(i ne nchin)m la acela&i Dumnezeu, de tradi(ionala sal) de cafea, de a ncepe slujba mai trziu &i de a o scurta dup) modelul de aici, &i altele. Nu de asemenea nimicuri au nevoie cei din Apus! La Faptele Apostolilor se spune despre ologul care cerea de poman) &i a fost miluit de Sf. Apostol Petru astfel: Argint &i aur nu am; dar ceea ce am aceea (i dau. n numele lui Iisus Nazarineanul, scoal)-te &i umbl)! (Fapte III, 6). A&a ne vom manifesta recuno&tin(a, dnd din prinosul nostru celui olog n cele duhovnice&ti, ct am fi noi de am)r(i material. S) ne rug)m deci la Dumnezeu s) ne nt)reasc) n a duce la ndeplinire poruncile Lui ca s) putem da o mn) de ajutor &i celor ce se neac). Totodat) s) ne silim a umple marile lacune din catehizarea ce las) mult de dorit chiar &i la cei cu p)rul alb, ce s) mai vorbim de tineret! Secularizarea a nceput cu 100 de ani nainte de comuni&ti, ace&tia doar au finalizat n mod logic acest proces. S) lu)m aminte, &i Dumnezeu s) ne ajute!

10

Ortodoxie &i erezie

UN E#EC PEDAGOGIC: #COALA WALDORF5

Sistemul de educa(ie &i nv)()mnt alternativ Waldorf este o crea(ie a p)rintelui antroposofiei, Rudolf Steiner. Pentru a n(elege bazele teoretice &i practice ale acestei pedagogii alternative trebuie s) urm)rim mai nti succint personalitatea &i concep(iile lui Steiner. Acesta s-a n)scut n 1862 la Kralievec n Austro-Ungaria ca fiu al unui func(ionar la c)ile ferate. n 1879 s-a nscris la Viena la #coala tehnic) &i apoi a intrat n contact cu teosoful Friedrich Eckstein care l-a introdus n teosofie &i misticism. Steiner a fost angajat activ &i n politic), iar n 1890 a lucrat la Weimar la arhiva Goethe ocupndu-se de latura &tiin(ific) a acestuia. n 1891 &i-a luat doctoratul n filosofie la universitatea din Rostock. n 1907 Steiner a fost numit secretar general al sec(iei germane a Societ)(ii teosofice. El a introdus n teosofie ideile ocultismului ,,cre&tin rozicrucian. n 1906 a nfiin(at loja ocult) Mysteria Mystica Aeterna, ramur) a ordinului O.T.O. Ordo Templi Orientalis. n 1913 s-a produs ruptura cu Annie Besant, conduc)toarea Societ)(ii teosofice, cauzat) de prezentarea pe care aceasta o f)cea tn)rului Krishnamurti ca fiind noul Mesia pe p)mnt. Urmarea acestei rupturi a fost crearea societ)(ii antroposofice. Concep(iile lui Steiner au un caracter neognostic sincretist, nglobnd ntr-o sintez) original) vechi erezii, gnoze, mistere p)gne, cu filosofii contemporane, teorii &i metode &tiin(ifice combinate cu misticism oriental. Acestea sunt cteva din temele de baz) ale antroposofiei. Prelund din hinduism teoria universurilor rencarnate, Steiner vorbe&te despre 7 rencarn)ri ale p)mntului la intervale de 15.120 de ani, actuala fiind a patra. El a preluat din Pseudo Dionisie Areopagitul identic ierarhia cereasc), ad)ugnd sub categoria uman) regnul animal, respectiv astral, apoi pe cel vegetal, respectiv eteric, &i pe cel mineral, respectiv fizic. La nivelul omului ntlnim triparti(ia neo-platonic): spirit-eu, suflet (germ: Seele) &i corp, care la rndul lor se mpart n trei: eul cuprinde Manas, Buddhi &i Atma, sufletul cuprinde sufletul con&tien(ei, sufletul ra(iunii &i sufletul senza(iei, respectiv voin(), gndire &i sentiment, iar corpul cuprinde corpul astral, eteric &i fizic. Dezvoltarea cultural) a omenirii sar produce n perioade de cte 2100 de ani, stabilite dup) mersul regresiv al soarelui din punctul echinoc(iului de prim)var). Astfel, dup) perioadele lemurian) &i atlantean), conform lui Steiner ar urma 7 perioade post-atlanteene legate zodiacal astfel: perioada indian) (7000 - 4900 .d.Hr.) - guvernat) de rac; perioda persan) (4900 - 2800 .d.Hr.) - gemeni; perioada egiptean) (2800 - 700 .d.Hr) - taur; perioada greco-roman) (700 .d.Hr. - 1400) berbec, perioada actual) anglo - saxon) (1400 - 3500) - pe&tii, urmnd apoi perioada american) (3500 - 5600) - v)rs)tor (sic!), culminnd cu cea rus) (5600 - 7700) - capricorn . Istoria pedagogiei Waldorf ncepe n anul 1919 &i este legat) n mod surprinz)tor pentru neofitul romn, de o fabric) de (ig)ri. Func(ionnd datorit) profitului scos de pe tutun, fabrica Waldorf-Astoria din Stuttgart apar(inea industria&ului Emil Molt, membru al societ)(ii antroposofice. Denumirea de Waldorf s-a scindat ulterior de cealalt), permi(nd sensibilit)(ii publicului modern disocierea de toate implica(iile negative ale no(iunilor legate de tutun &i de industria respectiv), nu mai pu(in &i de concluziile la care s-au ajuns ast)zi n studiul cancerului. Pedagogia era destinat) la nceput copiilor func(ionarilor &i muncitorilor fabricii. Profesorii veneau din toate domeniile, dar trebuiau s) fie familiariza(i cu principiile
5

Ap)rut n Icoana din adnc an 1 nr. 1, 1-30 noiembrie 1997.

11

Preot Dan B)dulescu antroposofiei. n 1923 Steiner a (inut un curs pedagogic la Ilkley, un ora& industrial din nordul Angliei. Iat) cteva aspecte esen(iale ale acestui curs: Pentru nceput este criticat) denumirea de ,,pedagog deoarece n traducere exact) ar nsemna conduc)torul b)iatului, ceea ce ar exclude fetele din nv)()mnt, conform concep(iei platonice exprimat) n dialogul Statul. Criticnd punctul de vedere platonic, Steiner acuz) pedagogia de pn) la el de necunoa&terea omului ca ntreg, de contradic(iile masculinfeminin cu implica(iile ulterioare ale structuralismului lui L. Strauss, care urmau s) fie anulate n &coala Waldorf, att n ceea ce prive&te elevii, ct &i profesorii. Mai departe Steiner remarc) stadiul actual al civiliza(iei cu cele patru domenii: &tiin(), art), religie &i moral), afirmnd c) la nceput acestea erau una. Se poate constata &i acum r)d)cina comun) a &tiin(ei &i artei &i n stadiul actual, n care &tiin(a trebuie s) fie obiectiv) &i impar(ial) iar arta subiectiv) &i arbitrar). Putem ad)uga astfel c) acesta e punctul de vedere scientist, dar mai nou, sub presiunea noii fizici &i a psihologiei transpersonale, &tiin(a a renun(at la preten(ia obiectivit)(ii. Aceast) observa(ie pare n aparen() pertinent) &i la obiect, dar nu este dect pe jum)tate adev)rat). Ideea unui sincretism originar nu este nou) &i nici nu apar(ine exclusiv lui Steiner. Ea se bazeaz) ns) pe conflictul ap)rut n Europa apusean) ntre religie, filosofie, &tiin() &i art) dup) epoca Rena&terii. Conflictul acesta este rezultatul seculariz)rii &i tendin(ei de autonomie, de emancipare a domeniilor respective de sub tutela bisericii (n cazul concret, al bisericii romano-catolice cu monarhia ei sever) &i cu presiunea inchizi(iei &i a teologiei scolastice). P)rintele profesor I. V. Felea a demonstrat clar c) aceste contradic(ii nu sunt implicite, ci dimpotriv), starea ini(ial) a cestor rela(ii reciproce era acea de armonie. Putem a&adar afirma inexisten(a acelui sincretism, armonia dintre componentele ce-&i p)strau identitatea &i specificul respectiv. Ca &i nainta&ii s)i eretici sau protestan(i, Steiner ncearc) s) emit) o critic) lucid), clar) a aspectelor negative culturale ale mediului &i timpului s)u: Europa central) &i apusean) la grani(a secolelor XIX &i XX. Remediul lui Steiner era n principal imagina(ia. Aceasta nu trebuia s) fie pentru cei ce o practicau o lume fantastic), ci una real), obiectiv). Imagina(ia la Steiner este gndirea n imagini care n opinia sa a dat na&tere cultului religios. n copil)ria sa la Kralievec (Croa(ia) Steiner a participat activ la slujbele catolice, fiind copil n cor (ministrant). Ulterior el a p)r)sit acest mediu plecnd n Austria &i apoi cum am mai ar)tat n Germania la Berlin, Weimar, Rostock, iar n ultima parte a vie(ii s-a stabilit n Elve(ia la Dornach lng) Basel. Din punct de vedere confesional, aceasta nseamn) treptat o rupere de mediul catolic &i trecerea n spa(iul protestant &i reformat. Contactele lui Steiner cu biserica romano-catolic) s-au nr)ut)(it, dup) cum era de a&teptat n urma teoriilor sale, iar apoi s-au ntrerupt total. Ori ceea ce a caracterizat din totdeauna spa(iul protestanto-reformat a fost iconoclasmul, dus la extrem n cadrul sectant neo-protestant. De aici a decurs un sentiment difuz dar pregnant de recuperare a acestui handicap, o nevoie de compensare a cultului uscat &i v)duvit de aceast) component) esen(ial). Rudolf Steiner a ncercat chiar un anume tip de pictur) specific, u&or de recunoscut de c)tre cunosc)tori, cu anumite acuarele speciale &i tr)s)turi originale. Aceast) ,,iconografie alternativ) a r)mas exclusiv n cadrul antroposofic. Steiner critic) din nou, pe bun) dreptate, modul materialist ateist de concep(ie scientist) a apari(iei universului, a omului considerat animal superior, ruptura dintre &tiin() &i religie. Un alt termen folosit de Steiner este inspira(ia. Inspira(ia ca revela(ie divin) ce st) la baza religiei &i are sorgintea n imagina(ie. La nceputul secolului XX religia se baza pe tradi(ie &i Steiner cere redobndirea stadiului de inspira(ie. El nu folose&te no(iunea de profe(ie, ci introduce no(iunea de impuls cristic venit din lumile spirituale pentru trezirea con&tien(ei. S) nu uit)m ns) c) la Steiner, Cristos nu nseamn) acela&i lucru ca n teologia cre&tin), ci desemneaz) un principiu solar gnostic. 12

Ortodoxie &i erezie Consecvent principiului tripartit enun(at la nceput, principiu ordonat &i ierarhic, dup) cum exist) corp fizic, eteric &i astral, Steiner plaseaz) dup) imagina(ie &i inspira(ie un al treilea mod de iluminare spiritual), cel mai nalt: intui(ia, singura capabil) s)-l pun) pe om pe calea adev)ratei cuno&tin(e spirituale &i morale. Este iar)&i de prisos a aminti comentariul p)rintelui St)niloaie asupra termenului de intui(ie. Dup) cum se observ), avem de-a face cu un element de donatism, antiluteran, comb)tut deja la vremea sa de Fericitul Augustin, dar n acest caz putem observa efectul contrar al predestin)rii, reluat dup) cum se &tie de Calvin. Curentul new age l citeaz) adesea pe Steiner printre precursorii s)i, iar concep(iile sale se reg)sesc n mod previzibil mpletite &i cu celelalte surse de inspira(ie ale mi&c)rii. Natura simbolic) a harului n protestantism &i absen(a tainelor l duc pe Steiner la ignorarea lor complet); harul Duhului Sfnt este nlocuit cu un impuls cristic, iar tainele cu imagina(ie, inspira(ie &i intui(ie. Ce e drept, n biserica alternativ) antroposofic) nfiin(at) de Fr. Rittelmayer &i E. Block sub numele de Christen Gemeinshaft se practic) un soi de sacramente, dar ele sunt att de departe de tainele Bisericii, nct nu sunt recunoscute ca valide nici m)car de bisericile protestante. Morala este creat) de omul individual, iar cunoa&terea este solu(ia mntuirii. Armonia dintre &tiin(), art) &i religie &i moral), topite ns) ntr-un mod sincretist n afara cadrului eclezial cre&tin constituie pecetea gnosticismului de tip postmodern contemporan. S) nu uit)m c) Steiner a fost o vreme redactorul unei reviste ce se intitula sugestiv Lucifer gnosis. Cu privire la imagina(ie trebuie amintit) observa(ia Sf. Nicodim Aghioritul: ,, dup) concep(ia marelui teolog Sf. Maxim, Adam a fost creat f)r) imagina(ie. De aceea nu-&i nchipuia nimic, nici nu se robea sim(urilor, nici formelor &i lucrurilor ce decad sub sim(uri Omul (prin imagina(ie) a umplut cu diferite am)giri etica filosofic), fizica a umplut-o cu multe opinii neadev)rate (,-./), iar teologia cu dogme false. R)ul cel mare este c) au mbr)(i&at aceast) minciun) &i o (in de adev)r. n loc de teologi apar ni&te fantasmagori&ti, care se bazeaz) pe iscusin(a min(ii, cum zice Apostolul. Srguie&te-te, deci, a-(i p)stra mintea curat) &i f)r) forme, culori, distan(e &i orice fantezie, cum a creat-o Dumnezeu.6 P)rerea Sf. Nicodim Aghioritul credem c) este suficient de reprezentativ) &i clarificatoare pentru a sintetiza punctul ortodox de vedere n privin(a metodei imaginative steineriene. Un alt principiu de baz) n teoria educa(ional) Waldorf este cifra mistic) 7. Astfel ntlnim mp)r(irea n perioadele de vrst) 0-7, 7-14, 14-21. Ace&ti ani corespund dezvolt)rii respective a corpurilor fizic, eteric &i astral. Este cunoscut) desigur vrsta de 7 ani ca vrst) la care pn) nu demult ncepea &coala, perioad) numit) n popor &i cei 7 ani de-acas). Pentru Steiner ns), 7 ani e vrsta schimb)rii danturii de lapte cu din(ii permanen(i, fenomen fiziologic real. Acesta ar fi semnul exterior al activit)(ii corpului eteric personal. Aici ntlnim o alt) mare eroare a autorului nostru: dezvoltarea scindat) a diferitelor componente (reale sau imaginare) ale organismului uman, ceea ce tr)deaz) influen(a unei mentalit)(i &i forma(ii scolastice &i carteziene, lucru care, odat) descoperit, ar fi de fapt respins cu t)rie de antroposofi &i adep(ii lor din ziua de azi. Astfel, Steiner demonstreaz) c) efectul unirii spiritului, sufletului &i trupului ar fi o prelungit) copil)rie, concluzia logic) fiind astfel dobndirea de din(i de lapte n fiecare an. Apari(ia sexualit)(ii n jurul vrstei de 14 ani n perioada pubert)(ii este v)zut) ca prezen() a activit)(ii corpului astral personal. Educa(ia Waldorf se ntemeiaz) pe aceste teorii pretinse a fi adev)ruri incontestabile, deci, cu alte cuvinte, dogme, o nou) no(iune respins) cu vehemen() de antroposofi &i new ageri. Antroposofia mbin) preexisten(a sufletelor pe filiera Pitagora Platon - neo-platonici Origen, cu rencarnarea hinduist) preluat) din teosofie. S) amintim nc) o dat) c) Steiner a fost o perioad) secretarul sec(iei germane a Societ)(ii teosofice. ncarnarea fiind valabil) numai pentru fiin(a uman), acesta urmeaz) o alternan() karmic) de compensare, alternnd sexele, popoarele sau rasele. Ca baz) de plecare n pedagogie se ia atitudinea just) a grecilor antici. Steiner recunoa&te n mod realist c) idealul pedagogic al acestora: s) p)str)m copilul din noi nu
6

n R zboiul nev zut, Arta Grafic), 1991, pp. 67-68.

13

Preot Dan B)dulescu poate fi atins ast)zi. n primul rnd pentru c) aceast) atitudine se adresa unei elite &i presupunea sclavia. n al doilea rnd era vorba de pozi(ia izolat) a femeilor, iar n al treilea de prezen(a unei n(elepciuni a misterelor p)gne pe care noi nu o mai posed)m. Aici se face sim(it) alunecarea tipic) mediului materialist-naturalist european la grani(a dintre cele dou) secole. Dac) ar fi fost un cre&tin adev)rat, dup) cum sus(inea, Steiner ar fi putut vedea c) n(elepciunea Scripturilor ntrece cu mult pe cea tulbure &i p)gn) a grecilor. Ct despre perioada Bizan(ului, vom c)uta n zadar vreo ct de mic) aluzie n ntreaga oper) a lui Steiner care oscila ntre materialism, p)gnism &i gnosticism de nuan(e ezoterice neo-masonice ce nu puteau conduce dect la erori. n sec(iunea ce descrie antrenarea memoriei ca fiind tipic) evului mediu apusean &i fiind exercitat) de c)tre clerul legat de tradi(ie se v)de&te ignorarea datelor privitoare la metodele &colilor iudaice din Ierusalim &i Babilon contemporane cu nv)()mntul elenistic. Cercet)tori ca Arthur Rowe au descris clar metodele de memorizare oral) ca: repeti(ia continu), nceperea fiec)rei propozi(ii sau rnd cu urm)toarea liter) din alfabet, povestirea evenimentelor, folosirea predaniei n forma poetic) a versurior, metode utilizate n aceste &coli. n parantez) fie spus, Steiner se refer) la o pedagogie ,,greac) nedistingnd ntre spartani, atenieni &i eleno-macedoneni, o dovad) clar) a unor gafe n elementare informa(ii, lucruri datorate diletantismului n materie de cultur), istorie &i pedagogie a unui amator autodidact ale c)rui calific)ri erau &coala tehnic), un doctorat n filosofie ob(inut n condi(ii neclare la Rostock &i ochii suprasensibili ai clar-v)z)torului de sorginte spiritist-teosofic). Sistemul aberant de gndire antroposofic) d) na&tere unor afirma(ii ca de pild): Copilul &i dezvolt) din(ii s)i &i orict de paradoxal ar suna aceasta n zilele noastre, afirma(ia continu): pentru func(ia gndirii. Simpla enun(are a acestei afirma(ii, &i nu este singura, ne d) o idee asupra autorului &i nivelul publicului s)u, format n marea majoritate din doamnele naltei societ)(i din vremea sa, preocupate din plictiseal) de spiritism, magie, ghicit, ocultism, dornice de a intra n loji masonice mai mult sau mai pu(in acceptate. n domeniul matematicilor pedagogia Waldorf porne&te la adun)ri &i sc)deri de la rezultat la ipotez), respectiv de la sum) la termeni, de exemplu: dac) ai 7 ct trebuie s) sco(i ca s) fac) 3? n loc de: ct face 7-4?. La nmul(ire &i mp)r(ire este recomandat s) nu se ntrebe: ,,ct face 10:2? ci: cu ct trebuie mp)r(it 10 ca s) dea 5?. Motiva(iile acestor invers)ri de procese aritmetice sunt nti de ordin moral se combate tendin(a de acumulare egoist) (prin nsumare). Se recomand) de asemenea &i predarea opera(iunilor aritmetice ntr-o ordine deosebit), &i anume ncepnd cu mp)r(irea, tot din aceea&i cauz) moral). Este f)r) ndoial) firesc pentru situa(ia tn)rului bogat, cel ce mo&tene&te o mare avere s) poat) gndi ncepnd de la o anumit) sum), mai mare sau mai mic). Ne ntreb)m ns) cum pot n(elege sau primi copii cei s)raci, din Romnia zilelor noastre, sau cei ai emigran(ilor din Germania sau Europa de vest acest mod de gndire care nu le este accesibil. Ei nu pot porni de la o sum), &i nu au nimic de mp)r(it, pentru c) nu au con&tiin(a averii, a acumul)rii deja existente. mp)r(irea lui zero este absurd), ea nu poate face pe un copil de &coal) primar) s) n(eleag) nimic concret, nu mai vorbim &i de sensul moral. Aceast) derulare invers) a gndirii este un punct de sprijin n concep(iile didactice ale lui Rudolf Steiner. El a recomandat ca s) se practice n mod constant seara nainte de culcare (retrospectiva zilei) &i chiar retrospective s)pt)mnale, lunare, etc. Pn) aici un gnd s)n)tos, Sfin(ii P)rin(i recomandau cercetarea atent) a cugetului &i a p)catelor n scopul cunoa&terii de sine &i a metanoiei. Dar iat) c) la Steiner trebuie procedat cronologic n sens invers, ca &i cum s-ar derula un film. Motiva(ia ar fi faptul c) la ie&irea sufletului din corp, prin fa(a ochilor se perind) ntreaga via() n timp de o treime din timpul real tr)it n sensul recurent, de la moarte la na&tere. Este foarte pu(in cunoscut faptul c) la punerea pietrei de temelie a Goetheanumului (cl)direa sediu a #colii libere de &tiin() spiritual) de la Dornach, Elve(ia), Steiner a rostit rug)ciunea Tat)l nostru de la sfr&it la nceput, procedeu tipic de magie ntlnit &i n satanism. Aceste gnduri &i altele de acela&i fel sunt rodul ini(ierilor oculte din lojile 14

Ortodoxie &i erezie rozicruciene &i teosofice, la care se adaug) &i contribu(iile creatoare ale celui ce se considera a fi noua c)l)uz) spiritual) a omenirii, &i c)ruia colegii teosofi i garantaser) o ascenden() de avatari (rencarn)ri) redutabil): proorocul Ilie, Ioan Botez)torul, pictorul Rafael, poetul Novalis. Aplicarea consecvent) a acestor procese de gndire combinat) cu metodele de medita(ie antroposofic) sunt menite s) produc) ni&te muta(ii n conexiunile &i modul de gndire a creierului uman, o parodie a metanoiei, lucru evident periculos pentru buna func(ionare a psihicului. Nu mai pu(in grav) este invocarea Evangheliei Sf. Ioan cu prologul: La nceput a fost Cuvntul (Logosul). Pentru Steiner &i cei din cercul s)u, Logosul nseamn) cu totul altceva dect pentru cre&tini, &i anume un principiu solar. Cauza acestei deosebiri este de g)sit &i n ritualurile masonice de rit suedez n ale c)ror loji se ini(iaz) ucenici ioani(i n fa(a unui altar pe care se afl) o Biblie deschis) la Evanghelia lui Ioan. n conferin(a a XI-a din 15 august, predarea religiei este prezentat) astfel: o &coal) (Waldorf) nu trebuie s) fie o &coal) cu o amprent) religioas) &i filosofic) anume. Predarea religiei urmeaz) apartenen(a confesional) a elevilor. Antroposofia nu trebuie predat) n &coal) la nici un nivel, ea fiind apanajul adul(ilor care o pot alege &i n(elege la maturitate. Acest lucru r)mne un simplu deziderat utopic n&el)tor deoarece, n realitate, o pedagogie creat) de R. Steiner, p)rintele antroposofiei, cu profesori antroposofi activi, forma(i n seminariile Waldorf, sau cel pu(in simpatizan(i, cu un anumit plan &colar &i metode specifice, nu poate s) r)mn) neutral) din punct de vedere moral-religios. Chiar dac) se evit) no(iunile directe, elementele acestei atitudini se impregneaz) n sufletele copiilor ncepnd cu gr)dini(a (exist) &i un nv)()mnt pre&colar Waldorf de care nu ne-am ocupat n studiul prezent), &i putnd continua timp de 12 ani. Libertatea elevilor de care se face atta caz este desigur &tirbit), &i anume chiar la nivelul subcon&tientului. Au loc desigur &i fenomene de respingere a acestei pedagogii, dar ea poate l)sa urme negative, un fel de a gndi specific, ce este mai greu de remediat. Ct prive&te predarea cre&tinismului, Steiner atrage aten(ia asupra pericolului pred)rii lui nainte de 9-10 ani. Pn) atunci ar trebui s) fie f)cut) o educa(ie religioas) panteist). Nu vedem la ce ar mai ajuta atunci atmosfera de slujb) religioas) ce se recomand) ns) profesorilor, sau chiar a&a numitele nlocuiri de cult din zilele de duminic). Majoritatea elevilor primei &coli Waldorf erau copii de liber-cuget)tori &i de atei rup(i total de biseric). Aceste substitute p)gno-gnostice nu pot nicidecum nlocui harul adev)rat ce izvor)&te n biserici, n cadrul adev)ratelor slujbe, taine &i ierurgii. Pentru aceasta constat)m nc) o dat) deosebirile &i incompatibilit)(ile pedagogiei alternative fa() de nv)()mntul tradi(ional &i de metodele kerigmatice &i catehetice ale Bisericii. Inspirndu-se n continuare din lumea fantasmelor, Steiner a creat mpreun) cu a doua sa so(ie, Marie von Sievers, euritmia modern), care se dore&te a fi vizualizarea sunetelor consonantice &i vocalice, sau a intervalelor muzicale (ter(), cvint) etc.) prin anumite gesturi &i mi&c)ri ce pretind a fi ntocmai cu cele f)cute de Dumnezeu7 n momentul crea(iei. Aceast) nou) art) fiind fantasmagoric) &i nebazat) pe nici o tradi(ie, sursa invocat) fiind ocultismul &i suprasensibilul, ambele deopotriv) de neverificabile, putem nsuma nc) o component) himeric) aflat) la baza pedagogiei Waldorf. O alt) tr)s)tur) specific) planului de curs al acestei pedagogii alternative este mp)r(irea n a&a numitele perioade. Aceasta nseamn) renun(area la orarul normal, de ex.: 8-9 aritmetic), 9-10 istorie, 10-11 religie etc., &i nlocuirea lui cu un obiect principal care se pred) 2 ore diminea(a timp de 3-5 s)pt)mni. Urmeaz) apoi alte 5-6 s)pt)mni cu un alt obiect principal n acela&i moment al dimine(ii. La ntrebarea ndrept)(it): ce se ntmpl) n cazul uit)rii cuno&tin(elor? Steiner r)spunde c) procesul se continu) n zonele subcon&tiente n timpul somnului. Aceste concep(ii
7

Sau mai bine zis dumnezei, ntruct Steiner se prevaleaz) de pluralul ebraic Elohim, pe care l interpreteaz ) a nsemna exousiai, fiin(e ngere&ti din triada a doua a Sf. Pseudo Dionisie Areopagitul, mpotrivindu-se astfel revela(iei vetero &i neo testamentare, &i punnd crea(ia pe seama unor creaturi. n.n.

15

Preot Dan B)dulescu sunt tipice pentru spiritul locului &i epocii n care au ap)rut: Austria &i Germania nceputului de secol XX, cnd nflorea &coala psihanalitic) a lui S. Freud, continuat) de discipolii s)i Adler &i Jung, creatorii psihologiei moderne. Astfel se pun bazele nv)()mntului de tip nou new age n care apar medita(iile, concentr)rile &i relax)rile de tip asiatic yoga, medita(ie transcendental) etc. Steiner s-a ar)tat n principiu adversar al practicilor orientale, etichetate de el ca luciferice, dar propriile sale concep(ii ocultiste pornind din sursa comun) teosofia, gnoza indianist) nu se deosebesc esen(ial de acelea. n aprilie 1924, la cinci ani dup) apari(ia primei &coli Waldorf, R. Steiner a (inut cinci conferin(e la Stuttgart n fa(a a 1700 de auditori pe tema nv)()mnt &i educa(ie. n linii mari se repet) cele afirmate n cursurile precedente. n cea de-a doua conferin() (9 aprilie) afl)m cu oarecare surprindere, chiar din m)rturisirea personal) a autorului, o caracterizare pertinent) &i la obiect f)cut) lui Steiner de c)tre M. Maeterlink n cartea sa La grande nigme: El (Maeterlink n.n.) a citit multe c)r(i de ale mele (Steiner n.n.) &i spune urm)toarele: Cnd cineva ncepe s) citeasc) vreo carte de-a mea, eu apar ca o persoan) echilibrat), logic), precaut). Cu ct avanseaz) lectura, pn) la sfr&it se pare c) mi-am pierdut min(ile. Din p)cate Steiner nu a luat n serios aceast) afirma(ie ndrept)(it) &i a continuat netulburat n eroare. S) privim acum pentru o mai clar) aplica(ie concret) la 80 de ani de la debut, cum se prezint) situa(ia &colilor Waldorf ntr-o (ar) unde acestea au func(ionat o lung) perioad), cu nsemnate contribu(ii n acest domeniu: Suedia. Desigur c) n acest domeniu suprema(ia este de(inut) n continuare de Germania, (ara de origine a acestei pedagogii. n anul 1949 s-a nfiin(at la Stockholm Kristofferskolan, n 1960 Jrna Wldorfskola. n 1976 existau 3 &coli, n 1995 s-a ajuns la 23. n toat) lumea existau n 1977 150 de &coli, actualmente sunt peste 450. Aceste date sunt luate din cartea lui G. Wilson Jag trodde p Waldorfskolan (Am crezut n &coala Waldorf), n care sunt descrise aprecierile critice ale unui p)rinte ce a avut un copil la Johannaskolan din ora&ul rebro. Cartea este instructiv) cu toate c), din p)cate, autorul se situeaz) pe pozi(ii umanist ateiste, ns) a&a cum am observat &i n cazul lui Steiner, Wilson emite o unele critici ce se dovedesc a fi fondate &i argumentate. Explica(iile succesului &colilor Waldorf sunt mai nti imaginea negativ) (&i n cea mai mare parte ndrept)(it)) pe care o au mul(i p)rin(i despre nv)()mntul de stat, iar n al doilea rnd abilitatea reclamei (n limba spaniol) propaganda, termen sugestiv!) &i prezent)rii acestei pedagogii a viitorului, liber) &i superioar) celei vechi. n reclamele lor se promite: NV + MNT RELIGIOS LA ALEGERE, NONCONFESIONALITATE, O #COAL LIBER #I DESCHIS , LIBERTATE INTERIOAR #I INTEGRITATE. Cum se prezint) n realitate aceste deziderate? Trebuie reamintit c) la baza planului de nv)()mnt Waldorf se afl) sistemul antroposofic pe care aceast) pedagogie st) sau cade. n leg)tur) cu aceasta este foarte nimerit a cita comentariul lui F. Vicedom f)cut n cadrul sec(iunii cultice de inspira(ie antroposofic) intitulat) Die Christen Gemeinshaft (Comunitatea cre&tin)): ,,Aceasta ne duce napoi spre India. Aceast imagine cosmogonic , percep#ia mistic a unit #ii cosmice, nv # tura karmic , eliberarea din lan#urile materiei, preschimbarea materiei prin sngele lui Cristos, pn $i accentul pus pe etic , mijloc al mntuirii, totul vine din India prin intermediul teosofiei. Ideile cre$tine trebuiesc interpretate prin prisma n#elepciunii indiene. Ele se contopesc n gnoza indian . Omul devine astfel m sura tuturor lucrurilor. El trebuie s se auto mntuiasc $i s se str duiasc pentru a se elibera de cele p mnte$ti. Aducem n continuare &i opinia unui cercet)tor suedez al religiilor, Hjalmar Sundn: ,,O influen# puternic exercit $colile Waldorf care se num r printre cele mai selecte din Germania $i formeaz un fel de elit . n aceste $coli principalul obiectiv nu este nv # mntul 16

Ortodoxie &i erezie profan obi$nuit, ci introducerea gndurilor antroposofice care produc schimb ri n personalitate de o natur nentlnit n cazul $colilor particulare (confesionale n. n.) cre$tine. Acest lucru este constatat &i de al(i autori cum ar fi C. Cumbey &i C. Matrisciana n lucr)rile lor critice la adresa fenomenului sincretist new age. Autoarele men(ionate (&i nu numai ele) ncadreaz) antroposofia &i pedagogia Waldorf n cadrul fenomenelor new age. n replic) poate fi adus contraargumentul c) antroposofii n&i&i pot respinge vehement aceast) ncadrare, fiind la rndul lor critici la adresa mi&c)rii din care nu se socotesc a fi parte. Dac) antroposofia &i pedagogia Waldorf nu s-au declarat niciodat) explicit a fi fenomene new age, nu este mai pu(in adev)rat c) au multe identit)(i ideologice, iar apropierea lor nu este nicidecum for(at). n anumite cazuri, ca de exemplu la noi n (ar), s-a ncercat introducerea unor procedee Waldorf n nv)()mntul comun. Dup) p)rerea lui F. Calgren, autoritate incontestabil) n domeniu, modalitatea aceasta nu poate da rezultatele scontate deoarece specificul pedagogiei Waldorf nu const) n procedee noi &i inedite, ci n ns)&i atitudinea de via() a profesorilor educatori. Atunci s-a ncercat compromisul de a avea clase speciale de tip Waldorf n cadrul unei &coli generale. Oricum ar sta lucrurile, datele de baz) nu se schimb), iar eventualele influen(e pozitive ce s-ar putea prelua din aceast) pedagogie sunt att de diluate homeopatic, ca s) folosim un limbaj specific medicinei antroposofice, ca &i dilu(ia D 30 adic) practic nule. nv)()mntul de stat are multe caren(e, multe elemente chiar de structur) ce pot fi perfectibile, dar nu orice solu(ii sunt folositoare.

17

Preot Dan B)dulescu

,,M RTURISIRILE FERICITULUI AUGUSTIN ZIDIRE SUFLETEASC PENTRU SUFLETELE TINERE DIN ZILELE NOASTRE8
Personalitatea &i opera Fericitului Augustin continu) s) exercite &i ast)zi o influen() covr&itoare n lumea cre&tin). El s-a n)scut la Tagaste n Numidia (ast)zi Algeria) n anul 354. Tat)l, un func(ionar, era p)gn iar mama sa Monica a r)mas vestit) n istoria cre&tinismului, model pentru mamele &i v)duvele cre&tine din toate timpurile. Lacrimile &i st)ruin(a ei n rug)ciune au contribuit la botezarea lui Augustin n 387 la vrsta de 33 de ani de c)tre Sfntul Ambrozie al Mediolanului. Perioada la care ne referim, mai precis din frageda tinere(e &i pn) la botez, este descris) de autor n lucrarea autobiografic) M rturisiri. Am ales n mod deosebit aceast) lucrare deoarece ca descriere a fr)mnt)rilor unui suflet tn)r aflat n c)utarea adev)rului &i a lui Dumnezeu &i supus tuturor ispitelor, ea r)mne actual) n orice vreme. Din acest motiv vom ncerca s) facem paralele &i leg)turi concrete cu situa(iile din zilele noastre, dovedind astfel afirma(ia anterioar) &i - sper)m - aducnd nt)rire tinerilor de azi afla(i n situa(ii duhovnice&ti similare. n anul 391 Augustin a fost silit s) primeasc) hirotonia preo(easc) n ora&ul port Hippo unde ajunge episcop n 396. Pn) la sfr&itul vie(ii el a fost m)rturisitor, duhovnic, judec)tor &i nv)()tor, organizator al carit)(ii cre&tine, ap)r)tor neobosit al credin(ei, autor al unei opere imense dep)&it) doar de Origen. Cre&tinii catolici din Hippo pe jum)tate p)gni, ct &i nd)r)tnicii donati&ti l-au f)cut pe Augustin s) treac) de la atitudinea optimist) de tip neo-platonic la un sentiment mai circumspect. Roadele acestei atitudini sunt M rturisiri lucrare de tinere(e &i De Civitate Dei la maturitate. n aceast) din urm) lucrare el face o distinc(ie radical) ntre organizarea divin) des)vr&it) &i cea omeneasc) imperfect) &i nedreapt). n opozi(ie cu maniheismul ra(ionalist, Fericitul descoper) celebrul principiu Credo ut intellegam, stabilind clar cu 1200 de ani naintea lui Descartes raportul dintre credin(), gndire &i existen(). Contribu(ia personal) a filosofului francez, Dubito ergo cogito, cogito ergo sum nu a constituit nicidecum un pas nainte n clarificarea acestor ntreb)ri esen(iale, ci dimpotriv) a deschis drumul umanismului ra(ionalist al Rena&terii. Augustin moare la Hippo n 430 n timpul asediului f)cut de vandalii arieni. n aceast) perioad) n care puterea Romei se destr)ma continuu, Fericitul Augustin i nv)(a pe cre&tini s) ntoarc) spatele lumii n care r)ul domne&te nestingherit &i s) caute pacea mp)r)(iei cere&ti. Gndirea lui va domina att evul mediu apusean catolic, ct &i protestantismul de dup) 1500. n privin(a doctrinei, n nv)()turile Fericitului Augustin s-au strecurat trei erori eterodoxe. Astfel n lucrarea De Trinitate se afirm) purcederea Duhului &i din Fiul (filioque), idee reluat) &i de Fericitul Ieronim. Acest adaos inexact a fost introdus n crezul atanasian (&i apoi n cel niceean) n Galia de sud pentru a contracara modalismul (sabelianismul) care renviase n Galia &i Spania n secolul al IV-lea sub forma priscillianismului. Mai trziu aceast) erezie a constituit dup) cum se &tie unul din punctele fierbin(i ce a dus la desp)r(irea de la 1054. Ea vine din accentul pus n mod eronat &i filosofic pe rela#iile intertrinitare: Ace&ti termeni (Tat), Fiu &i Sfnt Duh) sunt utiliza(i n reciprocitatea lor &i n rela(iile lor reciproce (De trinitate IV, 5, 6).

Ap)rut n ,,Studii Teologice nr. 3-4 iulie-decembrie 1999.

18

Ortodoxie &i erezie A doua eroare s-a produs n lupta contra pelagianismului care nega ereditatea p)catului originar. mpotriva acestei erezii, Fericitul Augustin a introdus ideea absolutei predestin)ri, reluat) 1200 de ani mai trziu de c)tre Calvin. Aici ntlnim ns) tot o erezie, cu toate c) ea reprezint) extrema cealalt), inversul pelagianismului. Consecin(ele ei pentru teologia ulterioar) au fost din p)cate surse de sminteal) pentru credincio&i &i dispute aprige ntre teologi. Dintre ace&tia Sf. Ioan Cassianul, Sf. Vincen(iu de Lerini, Sf. Faust de Riez &i al(ii9 au comb)tut aceste erori. n tratatele Despre darul persever rii, Despre predestinarea sfin#ilor &i Despre corup#iune $i har, Fericitul Augustin introduce categoria justi(iar) a p)catului originar ca ofens) adus) lui Dumnezeu. Umanitatea devine prin aceasta o massa damnata, masa perditionis: Nu printr-o nedreptate, ci printr-o sentin() dreapt) p)catul unuia a atras osnda tuturor (Despre darul persever rii VIII, 6), p)catul originar devenind astfel &i ereditar. Dup) cum se &tie osnda aceasta este moartea care nu poate fi o pedeaps) legitim) dect n m)sura n care este consecin(a p)catului (Opus imperfectum contra Julianum). Temeiul scripturistic al acestei transmiteri ereditare este g)sit de Fericitul Augustin la Romani V, 12: A&a precum printr-un singur om a intrat p)catul n lume &i prin p)cat moartea, tot a&a &i moartea a trecut la to(i oamenii prin acela n care to(i au p)c)tuit. Dup) Augustin, mijlocul prin care se transmite p)catul originar este actul sexual, dar f)r) ca acesta s) fie identificat cu nsu&i p)catul. S) ne recunoa&tem aici nedumeririle ridicate &i n sufletele cele mai evlavioase cu privire la aceast) nv)()tur) primit) chiar &i n Biseric)! Cum putem fi tra&i la r)spundere pentru un p)cat pe care nu l-am comis, &i nici nu puteam s)-l evit)m? La aceste ntreb)ri mistuitoare se dau de obicei r)spunsuri legate de unitatea ontologic) a neamului omenesc &i de &tergerea p)catului originar prin botez. La capitolul antropologic despre transmiterea p)catului originar legat de momentul concep(iei trupului &i al sufletului r)spunsurile att de precise &i de nezdruncinat ce ne dau de obicei t)ria cuno&tin(ei n dogmatic) fac loc unor ipoteze nesatisf)c)toare (traducianismul &i altele). Pe acest fond de nesiguran() (&i nu de tain), antinomie, paradox!) s-au infiltrat concep(ii eretice teosofice &i astrologice introducnd no(iunile hinduiste ale karmei &i rencarn)rii ce dau solu(ii logice, ra(ionale dar false. Dup) Sf. Grigore de Nazianz noi mo&tenim de la Adam moartea &i nu gre&eala (Marele cuvnt catehetic, cuvntarea 33, 9). Sau altfel spus, mo&tenim natura $i nu p catul! Suntem uni(i prin natura c)zut) &i nu prin p)catul str)mo&esc. O posibil) traducere ne este indicat) de Sf. Fotie: Printr-un om moartea a intrat n lume &i prin p)cat moartea, pentru c (gr. '(` )) to(i au p)c)tuit (*+,.'/ 01+2.3,) (al 8-lea r)spuns c)tre Amfilohie)10. Dar &tim c) Scriptura nu se poate contrazice flagrant: Sufletul care va p)c)tui, acela va muri (Deuteronom XXIV, 16, Ezechiel XVIII, 20). Consecin(ele logice ale acestei abord)ri l-au dus pe Fericitul Augustin a&a cum am mai ar)tat la ideea predestin)rii. Vedem n aceast) mare eroare r)d)cinile unor afirma(ii aberante milenariste de tipul celor 144 000 de ale&i ai Martorilor lui Jehova. Iar dac) s-ar obiecta c) e vorba totu&i de o sect), sau de o confesiune (biserica reformat)) cu dreptul inofensiv al libert)(ii de con&tiin() &i o concep(ie religioas) proprie, s) cercet)m mai ndeaproape dac) a&a stau lucrurile. n lucrarea sa Capitalismul $i etica protestant M. Weber a ar)tat cu argumente greu de comb)tut leg)tura dintre ornduirea, modul de produc(ie capitalist (dup) terminologia marxist)) &i concep(ia calvin) a predestin)rii, mo&tenit) de la Fericitul Augustin. Efectele acestei concep(ii au fost tocmai cele incriminate pe bun dreptate de marxi&ti &i sociali&ti: exploatare, colonialism, imperialism, (ast)zi transna(ional), &i nu numai att. Bazndu-se pe augustinism, teologia franco-german) a episcopilor carolingieni din sec. al IX-lea a pus bazele
9

Cei trei Sfin(i P)rin(i ap)r)torii semipelagianismului, o doctrin) antiaugustinian) din sudul Fran(ei ntre 429 &i 529. Ei se plaseaz ) ntre pozi(iile extremiste ale lui Pelagius (liberul arbitru) &i a Fericitului Augustin (predestinarea &i concupiscen(a absolut)). n ciuda ortodoxiei lor al doilea sinod local de la Orange (529) condus de Caesarius de Arles la instigarea papei Felix IV (526-530) a condamnat semi-pelagianismul. Condamnarea a fost aprobat) de papa Bonifaciu II, succesorul papei Felix. De la aceast ) dat) semi-pelagianismul a fost declarat erezie n biserica romano catolic ). S) re(inem c) acest sinod local nu a fost niciodat recunoscut n r)s)rit, iar termenul nsu&i de semi-pelagianism este cel pu(in neinspirat. 10 P.S. Fotios, Noul catehism catolic contra credin (ei Sfin(ilor P)rin(i, Deisis, 1994 p. 83.

19

Preot Dan B)dulescu unui nou popor ales, unei rase: cea german) (apoi arian)). Dac) mai ad)ug)m &i mentalitatea talmudic), distorsiune a poporului ales din Vechiul Testament, cu mitologii indo-iraniene prelucrate de teosofie &i antroposofie, avem rezultatul: ideologia na(ional socialist). Consecin(ele sunt cunoscute, ast)zi se manifest) o recrudescen() a mi&c)rilor neo-naziste (skin heads, WAR, &.a.), ceea ce ne demonstreaz) ct de periculoase pot fi aceste concep(ii ce ajung din teologie n politic &i economic. A treia gre&eal) dogmatic) a fost aceea exprimat) astfel: Omne bonum meritum nostru in nobis faciat, nisi gratia. Prin aceasta se respinge sinergia, colaborarea personal) la lucrarea harului dumnezeiesc n vederea mntuirii, eroare reluat) mai trziu de Luther n polemica sa contra scolasticii tomiste. Pe lng) aceste mari erori suntem nevoi(i s) mai semnal)m &i pe aceea de a fi crezut (mpreun) cu Fericitul Ieronim) c) Dumnezeu este vizibil spiritual n esen(a Lui, gre&eal) reluat) printre al(ii &i de Varlaam calabrezul n disputa cu Sf. Grigorie Palama. Aceste erori sunt desigur consecin(a forma(iei speculativ filosofice neoplatonice de care Fericitul nu s-a putut dezb)ra pe deplin (pentru aprofundarea acestor aspecte vezi studiile regretatului p)rinte francez ortodox Patric Ranson). Iat) nc) un avertisment serios pentru acei intelectuali de azi nclina(i spre c)ut)ri &i fabula(ii de tip gnostic, dar neavnd nici o zecime din sfin(enia lui Augustin. Ra(ionalismul filosofic al lui Augustin a dus din p)cate &i la juridismul de tip roman, pe care l-a putut abandona Sf. Ambrozie al Mediolanului. De aici doctrinele p)catului originar, predestina(iei, indulgen(elor, purgatoriului &i infernului creat ca loc de peniten() erori ce au marcat &i continu) s) marcheze teologia romano-catolic), fiind &i obstacole de netrecut n unirea bisericilor. De pe aceast) pozi(ie de cel mai mare filosof cre&tin, Fericitul Augustin a r)mas str)in de energiile necreate, ncercnd ncre&tinarea tezelor platonice, printre care &i arhetipul, cel dezvoltat n secolul nostru de C. G. Jung &i Mircea Eliade. Pericolul forma(iei filosofice gnostice este foarte mare, n trecut c)zndu-i prad) unii ca Origen, Arie, Nestorie, iar n secolul nostru V. Soloviev, S. Bulgakov sau N. Berdiaev. n toiul luptei contra ereziilor maniheiste &i pelagianiste s-a pus &i problema distinc(iei ntre liberul arbitru &i gra(ie care a dus la doctrina catolic) despre ,,donum superaditum De aici &i conflictul nerezolvat dintre libertate &i har. ncheiem aici acest expozeu critic, nu f)r) a aminti de atitudinea l)udabil) a Fericitului de a recunoa&te &i a retracta n scris, pe ct i-a stat n putin(), o parte din erori. n ultima vreme ns), n cadrul dezbaterilor teologice s-au ivit p)reri destul de contradictorii legate de personalitatea &i nv)()tura Fericitului Augustin, mergndu-se pn) la contestarea f)(i&) a sfin(eniei sale, ba chiar propuneri de a-l declara eretic. Una din cele mai echilibrate pozi(ii n aceast) privin() ni se pare a fi cea exprimat) de c)tre Ierom. Serafim Rose. Astfel, potrivit acestuia: ,,nv)()tura Fericitului Augustin despre Sfnta Treime, la fel ca nv)()tura lui despre har, &i-a gre&it (inta nu att pentru c) ar fi fost gre&it) ntr-un punct anume; dac) el ar fi cunoscut nv)()tura r)s)ritean) despre Sfnta Treime, probabil c) nu ar fi nv)(at c) Duhul purcede &i de la Fiul. Mai curnd el a abordat ntreaga dogm) dintr-un punct de vedere diferit unul psihologic -, ce nu era la fel de potrivit ca abordarea r)s)ritean) n nf)(i&area adev)rului despre cunoa&terea noastr) de Dumnezeu; aici, ca &i n cazul harului &i al altor nv)()turi de credin(), ngusta abordare latin) nu e att gre&it), ct limitat). 11 Revenind la M rturisiri, putem afirma f)r) team) c) actualitatea acestora dincolo de timp &i spa(iu este mai presus de orice ndoial). Procesul prin care trecea un tn)r intelectual fr)mntat &i scindat ntre pl)cerile lume&ti, ereziile de tot felul &i c)utarea sincer) de Dumnezeu, poate fi surprins de mul(i dintre noi chiar azi, dup) 1500 de ani. nlocuind maniheismul cu ereziile actuale: secte, yoga, new age, vom vedea paralelismul &i mai ales drumul, solu(ia, n)dejdea ie&irii din acest h)(i&. Aceasta ns) cu condi(ia pe care a aplicat-o Augustin! sinergiei, conlucr)rii personale cu harul divin. n cele ce urmeaz) vom c)uta s) scoatem n eviden() unele aspecte legate de actualitatea ziditoare a M rturisirilor.
11

Serafim Rose, Locul Fericitului Augustin n Biserica Ortodox , 01345, Bucure&ti, 2002, p. 80.

20

Ortodoxie &i erezie La 17 ani tn)rul Augustin ajunge n Cartagina, capitala Africii de nord. Iat) deci pe adolescentul din or)&elul de provincie ajuns n metropola cea plin) de ispite, un moment prea bine cunoscut celor ce vin &i ast)zi la studii n capital). ,,Non dum amabam, et amore amabam... Quaerebam quid amarem, amans amare... Amare et amari dulce mihi erat, magis, si et amantis corpore fuerer. (Nu iubeam, dar mi pl)cea s) iubesc... A iubi &i a fi iubit mi era mai ales pl)cut dac) m) bucuram &i de trupul fiin(ei iubite), III 2(1). Metropola i-a mai oferit tn)rului &i distrac(iile irezistibile ale teatrului (III 2, 2-3). Ce lesne putem n(elege aceasta azi cnd oferta de spectacole s-a nzecit! Teatre, stadioane, s)li de sport, meciuri, spectacole rock, festivaluri de muzic) u&oar), &i ca &i cnd toate aceste evenimente live (pe viu) nu ar fi fost de ajuns, iat) nout)(ile electronice: cinematograful, televizorul, video, radio-casetofonul, CD, cyber space cu virtual reality pe internet. Cantitatea de destine imaginare de ast)zi este imens). Mii de filme, seriale TV &i jocuri pe calculator i dau prin mass media omului contemporan aceea&i hran) iluzorie, ndeplinesc aceea&i func(iune ca &i teatrele de odinioar). Semnalul de trezire spiritual) a tn)rului Augustin a fost dialogul Hortensius de Cicero (azi pierdut): ,,Illo vero liber mutavit affectum meum (ntr-adev)r acea carte a schimbat sim(irea mea). Totu&i, simpla pornire c)tre cele spirituale, chiar dezinteresat) fiind, nu este suficient) pentru g)sirea c)ii adev)rate. Chiar dep)&ind faza materialismului cras, lumea spiritual) este la rndul ei plin) de fantasme, basme &i eresuri. Eresurile sunt erezii, iar acestea s-au nmul(it de-a lungul veacurilor ca neghina din parabol). Fericitul a fost atras de maniheeni a&a cum ast)zi unul se duce la yoga sau la vreo sect) neo-protestant), ori la medita(ia transcendental), MISA, sau poate bahai. ntocmai ca n situa(ia fericitului, cei 40 de ani de comunism ateist au creat un teren sufletesc uscat, hr)nit cu de&ert)ciunile materialiste: ideologii &i distrac(ii, panem et circenses, determinnd o foame a sufletului dup) cele duhovnice&ti. n anii 80 aceast) foame a nceput s) fie satisf)cut) pe ici pe colo cu elemente de new age, fenomen ce a luat amploare dup) revolu(ie, perioad) ce se poate compara cu cei 9 ani n care Augustin a r)mas n cadrul manihei&tilor de(in)tori ai adev)rului. O motiva(ie a atrac(iei c)tre maniheism ni se d) n cartea III 7, 12-14 n felul materialist p)gn n care l concepea Fericitul Augustin pe Dumnezeu. Ast)zi, sub influen(a materialismului scientist ateu ntlnim tinerii studen(i care l concep pe Dumnezeu ca pe o putere, o cuant), o energie &i altele de acela&i fel. Concep(ia maniheist) ac(iona ca un anestezic sufletesc care l absolv) pe om de responsabilitatea p)catelor. Libertatea de care se face atta caz n lumea civilizat) nu este dect o camuflare stngace a nclina(iei spre p)cat, a concupiscen(ei ce este investit) prin fel de fel de doctrine hedoniste cu rangul de necesitate, ba chiar de virtute &i de ideal! Dup) c(iva ani Augustin devine profesor de retoric) n ora&ul natal Tagaste unde ajunge acea c)l)uz) oarb) ce-i duce n pr)pastie pe al(i orbi. Unul din ace&tia a fost prietenul care s-a ndep)rtat de la dreapta credin(). Vedem cum lucrurile se agraveaz) cnd cel ce s-a smintit ndeajuns ncepe s)-i sminteasc) &i pe al(ii, adesea n necuno&tin() de cauz), devenind propagandist zelos (&i uneori pl)tit bine) al unor r)t)ciri de tot felul. Sminteala trebuie s) vin), dar vai de cel prin care vine, c)ci, dup) cum a spus Mntuitorul, mai bine i-ar fi fost aceluia s)-&i lege de gt o piatr) &i s) se arunce n mare. n cartea IV 3, 4-5 se atinge un nou subiect de mare actualitate: astrologia. Augustin a luat contact cu alc)tuitorii de horoscoape &i ar fi r)mas n eroare dac) nu ar fi dat de un b)trn onest care i-a dezv)luit de&ert)ciunea acestei pseudo-&tiin(e. La ntrebarea: dar cum se face c) uneori se adeveresc ni&te preziceri, acela le-a pus pe seama ntmpl)rii. ntr-adev)r studiind s) zicem caracterul unei persoane n)scute sub semnul berbecului recunoa&tem datele descrise n manuale la nativii acestei zodii. Dar iar)&i ntlnim acelea&i tr)s)turi la cineva n)scut n septembrie. Pentru a l)muri aceast) contradic(ie astrologii au recurs la o porti() de sc)pare &i anume la a&a numitul ascendent - adic) pozi(ia soarelui n momentul na&terii. ns) &i aici domne&te confuzia: cei mai mul(i oameni nu-&i cunosc ora exact) a na&terii, gemenii n)scu(i 21

Preot Dan B)dulescu la o mic) diferen() se manifest) diferit. Se mai fac &i preziceri sociale, evenimente globale, diagnostice &i compatibilit)(i n dragoste &i profesiune. Toat) mi$carea new age ce ia o tot mai mare amploare se bazeaz) pe prezum(ia astrologic). Erele la care se refer) ace&ti prooroci de sorginte ocult) francmasonic) &i teosofic), se delimiteaz) dup) criteriile astrologice potrivit c)rora soarele parcurge n chip regresiv timp de aproximativ 2160 de ani un sector celest din cele 12 numite zodii. Acest parcurs are consecin(e majore ce determin) schimb)ri cu un caracter evolutiv ciclic n mentalitatea, cultura &i chiar spiritualitatea omenirii. n momentul de fa() suntem martorii trecerii de la era Pe&tilor la cea a V)rs)torului sub semnul c)ruia se va instala noua er). Se poate constata cum procesul de precesie (mi&care) astronomic) invers) devine o utopie de tip dublu milenarist (2000 de ani de fericire n V)rs)tor). Privind presa vom observa vulgarizarea &i r)spndirea n mas) a acestor horoscoape pentru to(i. Dac) la acestea ad)ug)m &i zodiacele chinezesc &i indian lucrurile se complic) &i z)p)ceala cre&te. Singurele lucruri demne de p)strat sunt realit)(ile astronomice, pozi(iile &i mi&c)rile astrelor ce pot fi studiate &tiin(ific. Planetelor nu li s-a dat putere peste oameni iar destinul &i predestina(ia decurs) din astrograma natal) - fie ea &i ntocmit) cu exactitate - nu sunt altceva dect supersti(ii p)gne ntr-o form) monden) &i &tiin(ific). Vedem c) Augustin era greu de convins de absurditatea astrologiei, a&a cum n zilele de azi este greu de a l)muri pe cei creduli de falsitatea ei. Profesorul de retoric) din Tagaste prime&te post n Cartagina continund s) profeseze falsa ascez) maniheist). n cadrul unor secte &i mi&c)ri new age ntlnim vegetarianismul, abstinen(a alcoolic), refuzul de a fuma &i alte virtu(i cu care ace&tia i impresioneaz) pe cre&tinii u&uratici ce g)sesc c) prin compara(ie cu traiul sectan(ilor cel al preo(ilor de mir este plin de c)deri. Dar izvorul acestor nfrn)ri ale sectan(ilor rigori&ti - donati&ti, catari &i veganii,12 greenpeace ecologi&ti ai zilelor noastre - este mndria &i l)ud)ro&enia &i nicidecum dorin(a de a-L sl)vi pe Dumnezeu, lucru pe care ar trebui ace&tia s)-l aib) n primul rnd n vedere. Totu&i c)utarea sincer) &i rug)ciunile mamei nu trec neauzite &i Fericitul ajunge la Milano n preajma acelui om providen(ial - Sfntul Ambrozie - pe care ncepe s)-l iubeasc) cum amare coepi, mai nti ca persoan), apoi primindu-i nv)()tura. n via(a tuturor r)t)ci(ilor care strig) dup) Domnul apar semne: oameni, c)r(i, poate vreo biseric) sau cteodat) toate acestea mpreun). C)ci pronia divin) lucreaz) n chip nev)zut prin mijlocitori potrivi(i. Desigur c) prin compara(ie cu nv)()tura Sfntului de&ert)ciunile maniheiste au p)lit cu totul. Astfel se destram) ereziile n momentul ntlnirii unui duhovnic iscusit ce poate readuce sufletul pe drumul cel bun. n planul familial ns) lucrurile nu se l)mureau tot att de lesne. Silit s) rup) leg)tura cu femeia iubit), Augustin cere n c)s)torie - la sugestia mamei - o fat) minor), iar r)gazul de doi ani pn) la majorat este umplut cu o a treia femeie, tot nelegitim). Iat) ct este de greu a repara r)ul nceput cu u&ur)tatea tinere(ii. La Milano se produce contactul cu filosofii neo-platonicieni Plotin &i Porfir ce completeaz) orizontul cultural &i intelectual al fericitului. Anul 386 este legat de momentul culminant din gr)dina din Milan n care o voce de copil i spune: tolle, lege - ia, cite&te. Dnd ascultare glasului, Augustin a deschis la ntmplare Scriptura la Romani XIII, 13-14, pasaj ce i-a deschis lui ochii &i i-a spulberat toate ndoielile &i &ov)ielile prin t)ria cu care exprim) mesajul adev)ratei atitudini cre&tine&ti: nu n desfrn)ri Ci mbr)ca(i-v) n Domnul Iisus Hristos iar grija de trup s) nu o face(i spre pofte. Desigur c) astfel de vedenii &i auziri trebuiesc primite cu pruden() duhovniceasc), la fel ca &i obiceiul deschiderii c)r(ii cunoscut) supersti(ie p)gn) din rndul credincio&ilor creduli. Doar o bun) igien) duhovniceasc) sub ndrumarea Bisericii &i a duhovnicului poate garanta autenticitatea acestor semne de care att de u&or putem fi n&ela(i. Momentul botezului a fost n)l()toarea noapte de Pa&te, 24 aprilie 387 n compania fiului Adeodatus &i a prietenului Alypius. n primele veacuri botezarea maturilor era praxis
12

Strict vegetarieni, f)r) ou) &i lactate

22

Ortodoxie &i erezie curent, nsu&i Sfntul Ambrozie primind astfel botezul, ca &i Sfntul Constantin cel Mare &i cei trei dasc)li &i ierarhi Vasile, Grigorie &i Ioan. Dar de aici &i pn) la practicile anabapti&tilor &i bapti&tilor de ast)zi este o cale lung) &i ncheiat). Bucuria botezului i-a fost umbrit) de moartea mamei sale. Sfnta Monica a avut fericirea de a vedea n timpul vie(ii convertirea rnd pe rnd a so(ului, fiului &i a nepotului, c&tiga(i de cre&tinism din p)gn)tate, desigur c) &i prin rug)ciunile evlavia &i rvna ei. Aici se opre&te cronologic firul M rturisirilor scrise ntre 397-401. Revenind la afirma(ia ce d) titlu acestui mic studiu, vom g)si temeiul ei n cartea II, 35, &i anume: cartea a fost scris) nu pentru Dumnezeu Care cite&te inimile &i cugetele &i Care &tie dup) num)r perii capului nostru, ci spre zidirea sufleteasc) a aproapelui, a celor ce, n situa(ii asem)n)toare pot g)si aici un sprijin &i o ndrumare. Este cazul din plin &i n zilele noastre n care deruta sufleteasc) a fost deja sem)nat) n cei ce au dus sau mai duc o via() necre&tin) inundat) de ateism &i nclinat) spre o religiozitate p)gn). Introducerea c)r(ii I, 1 (1) prezint) raportul unanim valabil n timp &i spa(iu: Quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiscat in te - C)ci ne-ai f)cut pe noi dup) Tine &i nelini&tit este sufletul nostru pn) ce se va odihni n Tine. Cartea II, 8 (15) ne pune n fa() problema actualizat) de Consiliul Europei &i alte institu(ii de acest gen, a drepturilor minorit)(ilor sexuale: A&adar faptele urte care sunt contra firii n orice loc $i totdeauna trebuie mustrate $i pedepsite (subl. ns.), a&a cum au fost cele ale sodomi(ilor, fapte care dac) ar fi f)cute de toate neamurile, ar fi puse de legea dumnezeiasc) sub nvinuirea aceluia&i p)cat. n adev)r este c)lcat) ns)&i societatea care pentru noi trebuie s) existe cu Dumnezeu, atunci cnd aceea&i natur), al c)rei autor este El se png)re&te prin destr)b)lare. P)catul acesta este p)cat strig)tor la cer &i nici un liberalism sau vreo toleran() nu vor putea nega caracterul antisocial &i antinatural al sodomiei. nfierarea ei la toate nivelele &i g)se&te justificarea scripturistic) &i patristic). Tot n partea a I-a, cartea III, 12 (21) vedem disperarea cu care apeleaz) mama Monica la preo(i &i episcop pentru ndreptarea fiului s)u. Cu tact bisericesc arhiereul recomand) r)bdarea &i st)ruin(a n rug)ciuni. Mamele din zilele noastre au de f)cut asemenea Monic)i: s) nu-&i piard) n)dejdea &i s) st)ruie la rug)ciune, post &i milostenii. n anumite momente dialogul direct nu d) roadele a&teptate, tn)rul(a) se nc)p)(neaz) n r)t)cire &i r)zvr)tire neascultnd nici de p)rin(ii trupe&ti, nici de cei duhovnice&ti. Dar pn) n sfr&it lacrimile mamei au biruit. Alt) problem) comun) a timpului de atunci &i de acum, cu mici adapt)ri la contextul social-istoric concret, este cea a ereziilor. Curentele care de-a lungul istoriei s-au intitulat noi sau neo, cum avem ast)zi neo-protestantismul sau noua er) (new age) se dovedesc la o examinare mai atent) reluarea unor erezii condamnate cu multe secole n urm). De fapt o dat) cu cele 7 sinoade ecumenice (la care unii teologi ortodoc&i adaug) &i un al 8-lea, cel din Constantinopol 879) s-au dat anatemei toate ereziile trecute &i viitoare! Nimic nu e nou sub soare f)r) de numai nvierea Domnului. Aceste erezii fiind strpite pe moment &i disp)rnd un timp, apar ca neghina din pild) &i trec drept nout)(i n ochii celor ignoran(i. Ast)zi dinspre focarul ereziilor de tot felul, spa(iul euro-atlantic, se lanseaz) la mod) dragostea pentru natur), ap)rarea dreptului animalelor &i exager)rile naturiste. Se aude tot mai des de mama natur), sau mama p)mntul &i nu Tat)l cel ceresc, adic) se ador) creatura n locul Creatorului. Organiza(ii paramasonice ca Greenpeace &i partidele verzi ecologiste violeaz) bunul sim( &i contest) st)pnirea omului asupra naturii. R)d)cinile acestei atitudini se g)sesc n panteismul de tip hindus &i n nv)()turile metempsihozei &i metemsomatozei, &i iat) n cartea III, 10 (18) efectele acestor nv)()turi asiatice asupra tn)rului Augustin: #i am crezut s)rmanul c) o mai mare mil) trebuie acordat) fructelor p)mntului dect oamenilor pentru care se produceau. Atitudinea anticre&tin) sau cel pu(in eretic) a ecologi&tilor iese la iveal) f)r) t)gad). nv)()turile ziditoare ale M rturisirilor nu se limiteaz) doar la aspectele social-morale ar)tate pn) acum, ci ele dau r)spunsuri &i n domenii cum ar fi acela al esteticii, &i anume 23

Preot Dan B)dulescu raportul dintre form) &i fond. Ne amintim de discu(iile de la sfr&itul secolului trecut &i ne mir)m de sterilitatea &i inutilitatea lor, de acei intelectuali &i esteticieni cul(i care au omis cu siguran() pasajul din V, 6 (10): Eu nv)(asem chiar de la Tine c) ceva nu trebuie numit adev)r prin faptul c) se exprim) cu elocin(), nici fals, fiindc) semnele buzelor sunt f)r) art); nici nu este adev)rat prin faptul c) se exprim) n stil ne&lefuit, dar nici fals, prin faptul c) vorbirea este str)lucit). Iat) ct de limpede este exprimat) independen(a celor dou) categorii Dac) ne amintim acum de dictonul antic mens sana in corpore sano s) nu uit)m c) era vorba de un deziderat. n termeni cre&tini duhul s)n)tos poate s)l)&lui n trupul v)t)mat (vezi Sf. Apostol Pavel, Sf. Vasile cel Mare &i al(ii) &i s)-l mntuiasc), dar invers nu se poate nicidecum. C)ci Mntuitorul a spus c) mai bine n rai plin de bete&uguri trupe&ti - care vor fi mplinite la nvierea cea de ob&te - dect cu trupul ntreg, s)n)tos &i voinic n focul iadului. Prin urmare fondul (con(inutul) sfin(e&te forma &i nu vice-versa. Cartea VI, 5 (7) ne ofer) credincio&ilor &i preo(ilor de ast)zi argumente s)n)toase &i de bun sim( pentru combaterea necredin(ei n Dumnezeu a semenilor no&tri seculariza(i, agnostici sau chiar atei. La acuza(iile lor asupra credin(ei oarbe sau a afirma(iei crede &i nu cerceta (l)snd la o parte faptul c) aceast) afirma(ie nu se g)se&te n Scriptur) cum se afirm) de obicei dup) nv)()mntul politic cetire, ci la Sf. Ioan Gur) de Aur: Aceasta o credem dar cum e, nu iscodim.), replica o g)sim la Fericitul Augustin: cnd m) gndesc ct de multe lucruri credeam pe care nu le v)zusem &i nici nu fusesem martor cnd se petreceau care, dac) nu ar fi crezute nu am face chiar nimic n aceast) via() m-ai convins c) nu aceia care cred n C)r(ile Tale, ci cei care nu cred trebuie nvinui(i.. A&adar cum eram neputincio&i s) afl)m cu ra(iunea limpede adev)rul, &i de aceea aveam nevoie de autoritatea Sfintelor Scripturi, ncepusem deja s) cred c) Tu nu ai fi acordat n nici un mod o autoritate att de mare acelei Scripturi pe toate regiunile p)mntului dac) nu ai fi voit ca prin ea s) +i se cread) +ie &i prin ea s) fii c)utat. La VI, 12 (22) se revine la aspectul de rob al pl)cerii - libidinis servus - pe care l m)rturise&te posterit)(ii fericitul. Prea bine l n(elegem n vremile de azi supra-saturate de mesaje erotice din toate p)r(ile: filme, teatre, ziare, reviste &i casete porno, reclame, discoteci, muzic), ba chiar n ultima vreme computerul personal (prin internet) &i telefonul (liniile erotice)! Toate acestea sunt mijloacele prin care ac(ioneaz) statul magic13. legat de boala trupului, cu o distrug toare dulcea# mi tram lan#ul $i m #ineam s -l dezleg, ca $i cnd a$ fi fost lovit de o ran respingeam vorbele celui care m sf tuia de bine ca $i mna celui ce voia s m deslege dar Sfatul T u r mne n veac. Din acest sfat Tu luai n rs ale noastre $i ne preg teai pe ale Tale, avnd s ne dai nou hran la vreme $i s deschizi mna $i s saturi sufletele noastre de binecuvntare. Sc)parea din robia c)rnii este o via() tr)it) dup) nv)()turile cre&tine. Una din nv)()turile r)t)cite ce se r)spnde&te prin materialele editate de funda(ia Silva Mind Control &i anume Teachers of God, este negarea poc)in(ei &i a mniei asupra sinelui, sus(inndu-se autoiertarea, c)ci se zice cu vicle&ug: Dac) pe tine nu te po(i ierta, cum i vei ierta oare pe ceilal(i?. No(iunea de p)cat, fie el de moarte, mpotriva Duhului Sfnt sau strig)tor la cer nu este primit) de ace&ti psihologi, fal&i nv)()tori ce resping dogmele Bisericii ortodoxe (care este totodat $i catolic $i ecumenic ) despre poc)in(), mntuire, via() ve&nic) n rai sau n iad (chiar dac) acestea sunt privite ca ni&te st)ri!). Acestora li s-a r)spuns deja n cartea IX, 4 (10): fiindc nu alt natur a neamului ntunericului p c tuia n mine, cum zic aceia care nu se mnie pe ei n$i$i $i adun pentru ei n$i$i mnie n ziua mniei $i descoperirii dreptei Tale judec #i!. n cartea IX la 7 (15) g)sim &i o pre(ioas) m)rturie a priorit)(ii cnt)rilor psaltice n p)r(ile orientale ale imperiului. Sfntul Ambrozie este cunoscut ca fiind creatorul cnt)rilor psaltice antifonale n apus. Dar iat) m)rturia ucenicului s)u &i P)rinte bisericesc latin: Atunci s-a instituit obiceiul ca s se cnte imnuri $i psalmi dup obiceiul p r#ilor din R s rit iar
13

I.P. Culianu, Eros $i magie n Rena $tere, Nemira, 1994.

24

Ortodoxie &i erezie de atunci au fost p strate pn ast zi de multe $i de aproape toate comunit #ile Tale din celelalte p r#i ale p mntului. n ceea ce prive&te via(a de familie cu raporturile dintre so(i, sau dintre soacr) &i nor), lucruri aparent nensemnate din punct de vedere teologic, dar extrem de importante n ntre(inerea armoniei celulei societ)(ii ce este totodat) prin taina cununiei o micro biseric , Fericitul Augustin ne prezint) n cartea IX, 9 (19-20) portretul cu adev)rat model al Sfintei Monica, mam) so(ie &i nor) exemplar): Dar ea $tia s nu se opun so#ului ei cnd era mnios, nu numai cu fapta, dar nici cu vorba A nvins pe soacra sa - care la nceput era mniat contra ei de $oaptele unor sclave rele - a nvins-o prin gesturi respectuoase, st ruind n ng duin# $i blnde#e. Iat) ntr-adev)r atitudinea vrednic) de urmat &i pentru so(iile &i mamele cre&tine de ast)zi. #i iar)&i s) lu)m aminte la rug)ciunea plin) de recuno&tin() pe care o nal() fericitul la sfr&itul c)r(ii IX pentru p)rin(ii s)i: s -$i aminteasc la altarul T u Doamne de Monica, serva Ta, cu Patricius, odinioar so#ul ei, prin al c ror trup m-ai adus pe mine n aceast via# , n ce mod, nu $tiu. Aceste cuvinte p)trunse de o mare dragoste filial) vin s) contrazic) opinia dup) care Augustin a considerat p)catul originar ca fiind de natur) sexual), antrennd dup) el acea viziune negativ) asupra rela(iilor trupe&ti preluat) de biserica apusean). Poporul romn p)streaz) cu sfin(enie rnduiala parastaselor ce s-au f)cut, se fac &i se vor face ntru pomenirea sufletelor p)rin(ilor &i fra(ilor no&tri adormi(i ce odihnesc aici &i pretutindeni. Partea a II-a, cartea X, 6 (9) ne d) o admirabil) defini(ie de teologie negativ) a lui Dumnezeu. Orice urm) de materialism sau panteism este spulberat) cu t)rie: Am ntrebat adierile care sufl $i a zis tot aerul cu locuitori s i: Se n$eal Anaximenes, eu nu sunt Dumnezeu Am ntrebat toat zidirea lumii despre Dumnezeul meu $i mi-a r spuns: Nu sunt eu, ci El m-a f cut. Dar iat) c) aceast) zdrobitoare m)rturisire pe care s-a cl)dit teologia apusean) timp de secole a ajuns s) fie contestat) tot acolo, mai nti prin tezele &colii de la Chartres care identificau pe Duhul Sfnt cu sufletul lumii, trecnd prin panteismul Rena&terii &i al lui Spinoza la cel al romanticilor, pentru ca s) e&ueze lamentabil n materialismul empiric al lui Feuerbach sau cel &tiin(ific al lui Marx. Consecin(ele nenorocite ale acestor specula(ii le-am tr)it timp de 40 de ani cu sechelele lor ce se mai simt ici &i colo n reflexe mb)trnite, uneori chiar &i la cei tineri. Privirea fericitului se ascute cu fiecare capitol p)trunznd - n c)utarea lui Dumnezeu n taini(ele sufletului omenesc. #i aici ne putem recunoa&te, cel pu(in n anumite momente, ca fiind viza(i de urm)toarele rnduri: Dar de ce adev rul produce ur (Ioan I, 5; XII, 35)? du$man li s-a f cut oamenilor omul T u care predic adev rul (Ei) Iubesc adev rul cnd lumineaz , dar l ur sc cnd acuz . C ci, deoarece nu vor s fie n$ela#i, dar vor s n$ele, l iubesc cnd se arat el nsu$i dar l ur sc cnd i arat pe ei n$i$i. Cele scrise la capitolul 31 (46) ne sunt de mare nt)rire sufleteasc) n perioadele de post. Sl)biciunile noastre pot fi mai mari sau mai mici, dar n nici un caz nu se poate invoca Nu ceea ce intr) n gur) stric) pe om a&a cum se obi&nuie&te, scos din context. Fericitul Augustin m)rturise&te - a&a cum a f)cut-o pe parcursul acestei exemplare lucr)ri - : Eu nu m tem de necur #ia mnc rii, ci de necur #ia poftei. #i mai departe (47): Pus n fa#a acestor ispitiri, eu zilnic port lupt contra dorin#ei de a mnca $i a bea. C ci nu pot s o tai odat $i pe urm s nu m mai ating, a$a cum am putut cu privire la mpreunarea trupeasc . Ispitele ne vin dup) cum se &tie prin cele cinci sim(uri. n privin(a auzului g)sim la capitolul 23 (50) o referire foarte important) cu privire la muzica bisericeasc): &i mi se pare mai sigur ceea ce mi s-a spus de Atanasie, episcopul Alexandriei, care f)cea ca cititorul psalmului s) cnte cu o moderat) ml)diere a vocii, nct s) par) c) mai mult cite&te dect cnt) sunt nclinat - f r s exprim o p rere asupra c reia nu se poate reveni (subl. ns.) s) aprob obiceiul de a se cnta n Biseric), pentru ca, prin desf)tarea urechilor, sufletul, prea slab nc), s) se ridice la sim()mntul evlaviei. Totu&i, cnd mi se ntmpl) ca s) m) mi&te mai mult cntecul dect ceea ce se cnt), m)rturisesc c) p)c)tuiesc, meritnd pedeaps), &i atunci 25

Preot Dan B)dulescu a& prefera s) nu aud pe cel care cnt). Este &i ceea ce a preferat Jean Calvin (fr. Chauvin, de unde vine &i $ovinismul, lucru prea pu(in cunoscut!), sco(nd drept urmare muzica din cultul reformat. Este o atitudine muzicoclast), tipic) de altfel pentru iconoclasmul protestant &i reformat din secolul al XVII-lea. n zilele noastre ns) se petrece n apus un fenomen de reintroducere a icoanelor ortodoxe (de obicei ruse&ti), un prim pas necesar dar nu &i suficient de ntoarcere la Biserica cea una sfnt), catoliceasc) (5+637850) &i apostoleasc). n anii 90 a ap)rut pe standurile de c)r(i o adev)rat) avalan&) de c)r(i ezoterice &i oculte, de neimaginat n ani de dinainte. Nici cei mai ndr)zne(i si optimi&ti c)ut)tori nu aveau acces (fie &i prin copiile xerox pirat, samisdat) la ceea ce se poate procura azi n materie de yoga, astrologie, tantra, numerologie, magie, divina(ie, teosofie, antroposofie, SF, paranormal, parapsihologie, franc-masonerie, gnosticism, ntr-un cuvnt acel ghiveci spiritualist numit new age. Paragraful (50) trateaz) problema acestui fel de r)t)ciri: Aici se adaug alt form a ispitirii, cu mult mai periculoas . C ci mai exist n suflet o alt pl cere de$art $i curioas mbr cat cu numele de cunoa$tere $i de $tiin# , o pl cere nu a desf t rii n trup, ci a experiment rii prin trup. Aceasta fiindc se afl n dorin#a de a cunoa$te, iar ochii sunt cei dinti n a cunoa$te prin sim#uri, a fost numit pe drept cuvnt pofta ochilor (Ioan II, 16) c ci n chip natural, ochilor le revine vederea. Aceast) atitudine se ntlne&te printre al(ii la gnosticul modern Rudolf Steiner14, creatorul antroposofiei, exprimat) n 1890 la Weimar. Lund contact cu activitatea lui Nietsche, Steiner a dezvoltat ideea potrivit c)reia drumul omenirii c)tre cele spirituale trebuie s) treac) prin observarea &i experimentarea lor, ca &i cum acestea ar fi ceva ce se afl) n lumea sensibil) &i nu n spatele ei. Ce-i drept Steiner a descris n lucrarea sa Cum dobndim cunoa$terea lumilor superioare dezvoltarea &i antrenarea unor organe de sim( suprasensibile numite chakre15 cu ajutorul c)rora se puteau percepe n planurile eteric &i astral. Aceast) concep(ie cade (chiar &i f)r) s) vrea) n pericolul monismului panteist. Teologul protestant suedez Hjalmar Sundn a surprins n mod clar eroarea lui Steiner &i a celor ca el, eroare tipic) de manifestare a poftei ochilor: El (Steiner) a crezut c) a scrutat cu ajutorul organelor sale oculte memoria ancestral) cosmic) sau c) a citit n cronica Akasha,16 ceea ce este acela&i lucru. Dar ceea ce el a scrutat &i a citit erau sinteze curioase din ceea ce el nsu&i a citit n c)r(i accesibile tuturora.17 Prin ace&ti ochi de c)l)uz) oarb) ce-i duce &i pe al(ii n pr)pastie au venit toate inep(iile &i himerele cu care suntem (&i vom fi n mod progresiv) inunda(i ca o alternativ) modern) a ereziilor din vechime. De&ert)ciunea lor este evident), ns) ea trebuie&te revelat) &i celor mul(i naivi, ne&tiutori, curio&i &i u&uratici ce se am)gesc cu u&urin(). Afirma(iile lui Ioan P. Culianu (ce a practicat la rndul s)u ocultismul, magia &i chiar drogurile!) cu privire la statul magic, reprezentat la maximum de S.U.A. cu acea uzin) de vise - Hollywood (ce fel de holly este aceast) p)dure se vede lesne dup) ce te afunzi &i r)t)ce&ti n ea!) - se adeveresc patristic n capitolul 35 (55): Din acest morb al poftei de spectacole se pun n lumin) anumite miracole. De aici se purcede la scrutarea lucrurilor
N)scut la 27 febr. 1861, la Kraljevec, Austria, mort la 30 martie 1925 la Dornach, Elve (ia. Savant de origine austriac), editor &i fondator al antroposofiei, o mi&care bazat) pe premiza existen(ei unei lumi spirituale comprehensibil) gndirii pure, dar accesibil) numai celor mai nalte facult)(i ale cunoa&terii mentale. cf Enciclopedia Britannica CD 98. 15 Cu toate c) Steiner a descris n repetate rnduri hinduismul &i n general ocultismul asiatic ca fiind luciferice, antroposofia sa este o sintez) de hinduism teosofic combinat cu scientism rozicrucianist rezultnd un soi de evolu(ionism spiritualist. 16 Cronica Akasha , n ocultism, un compendiu de nregistr)ri picturale, sau memorii a tuturor evenimentelor, ac(iunilor, gndurilor &i sentimentelor care au avut loc de la nceputul timpurilor. Se afirm) c) acestea sunt nregistrate n Akasha, lumina astral), ce este descris) de c)tre spiriti&ti ca un eter fluid ce se afl) dincolo de domeniul accesibil sim(urilor omene&ti. nregistr)rile akashice sunt totu&i accesibile anumitor indivizi ale&i, de ex. un medium spiritist ce conduce o &edin() de spiritism. Se sus(ine c) Akasha transmite unde de voin() &i putere omeneasc), gndire, sentimente &i imagina(ie &i este un rezervor de putere ocult), un ocean de incon&tien() la care sunt legate toate cele existente, f)cnd prin aceasta posibil) profe(ia &i clairvoaian(a. cf Enciclopedia Britannica CD 98. 17 Hjalmar Sundn, Rudolf Steiner, om antroposofi Stockholm 1962, p. 231.
14

26

Ortodoxie &i erezie ascunse ale naturii care este exterioar) nou), a c)ror cunoa&tere nu folose&te la nimic, &i oamenii nu doresc altceva dect faptul de a &ti. De aici purcede ceea ce se caut) din acela&i scop al &tiin(ei perverse prin artele magice. Cum ac(ioneaz) statul magic? Simplu, bazndu-se chiar pe acel morb ar)tat de Fericitul Augustin &i satisf)cnd variatele nclina(ii de la ocultism, &tiin(), SF, aventuri, thriller, erotism pn) la pornografie. Dar oare de s-ar nimici Hollywood-ul din temelii s-ar rezolva situa(ia? Desigur c) ar disp)rea un mare focar de infec(ie sufleteasc), dar cauza nu acolo rezid) ci n voin(a liber) nclinat) spre p)cat. Nimicindu-se Hollywood-ul ar ap)rea n mod sigur peste un timp altceva poate chiar mai ndr)cit, continund lucrarea magic). Hollywood-ul trebuie nimicit mai nti n noi n$ine prin desp)timire cu ajutorul lui Dumnezeu &i a dreptei nv)()turi cre&tine. Este exact ceea ce a f)cut Fericitul dup) cum relateaz) n (56). C)r(ile XI-XII ne prezint) o adev)rat) filosofie cre&tin) adnc) n care se abordeaz) problemele covr&itoare ale Sfintei Treimi, ale crea(iei, ale spa(iului &i timpului. Printr-o logic) impecabil), prin analogii &i compara(ii cu reprezent)rile temporale omene&ti, Fericitul Augustin ne convinge c) la Dumnezeu nu exist) trecut, prezent &i viitor, ci c) acestea coexist) &i sunt create de Dumnezeu din nimic. ntruct mintea noastr) nu poate concepe nimic atemporal &i aspa(ial, adic) nem)rginitul &i ve&nicul, vom n(elege aceste no(iuni numai prin credin(). Concep(iile materialiste antice (ct &i cele moderne, n fapt o reactualizare a lor) sunt d)rmate &i n XII, 29 (40) lundu-se cu un fin sim( didactic (s) ne amintim c) nainte de a fi episcop Fericitul Augustin fusese un str)lucit profesor de retoric)) un exemplu din lumea sonor) a muzicii: Dar la cntec lucrurile nu se petrec a&a, c)ci atunci cnd se cnt) se aude sunetul cntecului, dar nu sun) mai nti inform &i pe urm) se formeaz) un cntec c)ci nu sunetul este f)c)torul cntecului, ci st) la baza sufletului care cnt) din corp, din care se face cntecul c)ci sunetul nu este mai presus de cntec, deoarece cntecul nu este numai sunet, ci sunet nzestrat cu o form) pentru c) nu se formeaz) cntecul ca s) fie sunetul, ci sunetul se formeaz) ca s) fie cntecul. Rezult) implicit prin analogie c) materia inform) precede cele formate, dar c) ea ns)&i a fost f)cut) de Creatorul etern din nimic. Eventualele ncerc)ri de panteism sunt pulverizate n cartea XIII 4 (5) cnd se reia versetul din Cartea Facerii I, 2: c)ci Duhul T)u cel bun se purta peste ape, dar nu se purta peste ele ca &i cnd S-ar fi odihnit n ele. Orice identificare de tip monist panteist, hindus, romantic sau modern (new age) este exclus). Duhul Sfnt era deasupra apelor &i nicidecum deofiin# cu ele. De asemenea iudaismul mpietrit n monoteismul antitrinitar este zdrobit n ns)&i temelia sa (Cartea nti a lui Moise Facerea) de felul n care Fericitul Augustin surprinde prezen(a Sfintei Treimi chiar n primele versete: ,,#i n(elegem deja pe Tat)l n cuvntul Dumnezeu18, Care le-a f)cut pe acestea, &i pe Fiul n cuvntul nceput n Care a f)cut acestea... &i iat) Duhul T)u Se purta peste ape ntre concep(iile a&a-zisei ere noi (new age) s-a strecurat o tendin() panteist) n doctrinele ecologice ale organiza(iilor interna(ionale sub egida ,,Greenpeace. Precum am mai subliniat nainte la cartea III, 10 (18) acestea neag) omului valoarea de cunun) a crea(iei dup) chipul &i asem)narea lui Dumnezeu, socotindu-l una cu natura, n rnd cu animalele sau chiar cu vegetalele. Este potrivit s) le aducem n replic) cele spuse n cartea XIII, 23 (33): Iar faptul c) le judec) pe toate, aceasta nseamn) c) are putere asupra pe&tilor m)rii &i zbur)toarelor cerului &i asupra tuturor turmelor &i fiarelor &i asupra ntregului p)mnt &i tuturor trtoarelor de pe p)mnt. C)ci acest lucru l face prin puterea min(ii, prin care n(elege cele ce sunt ale Duhului lui Dumnezeu (1 Corinteni II, 14). n alt fel, omul n cinste fiind pus, nu a priceput &i a fost comparat cu animalele de povar), care nu au sim( &i s-a f)cut asemenea lor. Eviden(ierea aspectelor ziditoare din aceast) capodoper) r)mne desigur deschis) dup) cum va rezona fiecare suflet credincios, cleric sau mirean. Precum s-a v)zut, procedeul
Fericitul Augustin are n vedere versiunea latin) Vulgata. Deja n originalul ebraic ntlnim pluralul Elohim. Interpretarea rabinic ) consider) c) prin Elohim se n(eleg ngerii.
18

27

Preot Dan B)dulescu aducerii n actualitate a diferitelor situa(ii se dovede&te a fi cursiv &i firesc, la ndemna fiec)ruia. #i anume a celor dispu&i spre scrutarea hot)rt) a propriului suflet, f)r) menajamente &i justific)ri. Fericitul Augustin este venerat &i n Biserica Ortodox), iar sc)derile &i ereziile sale se datoreaz) n mare m)sur) structurii sale speculative. n filosofia autonom) hairesis nu nseamn) dect opinie, preferin(), p)rere &i nu are nici o conota(ie negativ), ba am putea spune c) dimpotriv), este semnul originalit)(ii creatoare. n teologia teonom ns), erezia este doar negativ) &i periculoas). De aceea cei ce s-au hazardat n specula(ii &i au ra(ionalizat tainele au c)zut n erezii condamnate de Biseric). Fericitul a riscat n acest fel, conjuncturile istorice &i culturale i-au fost prielnice, el nefiind condamnat de vreun sinod, excep(ie f)cnd, ntructva p)rin(ii ortodoc&i semipelagieni. Ceea ce l nal() pe Fericitul Augustin deasupra restului filosofilor este tocmai capacitatea sa de a se m)rturisi (Confessiones) &i de a retracta (Retractationes) erorile, att ct i-a stat cu putin(). ,,n concluzia sa la cartea sa Despre Treime, el scria: ,,Doamne, Unule Dumnezeu, Dumnezeu Treime, orice a& fi spus n aceste c)r(i care este de la Tine, fie ncuviin(at de c)tre cei ce sunt ai T)i; iar de este ceva de la mine, fie-mi iertat att de Tine, ct &i de cei ce sunt ai T)i.19 Bibliografie: Fer. Augustin Confessiones (M rturisiri), Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucure&ti, 1994 P.S. Fotios, Noul catehism catolic contra credin#ei Sfin#ilor P rin#i, Deisis, 1994 Rose, Serafim Locul Fericitului Augustin n Biserica Ortodox , 01345, Bucure&ti, 2002 Pavel, Constantin Problema r ului la Fericitul Augustin, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucure&ti, 1994 Culianu, I.P. Eros $i magie n Rena$tere, Nemira, 1994 Sundn, Hjalmar Rudolf Steiner, om antroposofi, Stockholm 1962

19

Serafim Rose, Locul Fericitului Augustin... , p. 81.

28

Ortodoxie &i erezie

NEW AGE O PSEUDO RELIGIE MONDIAL 20


Nu combaterea falsei religii, ci descoperirea adev ratei minciuni Vl. Soloviov Lund ca punct de plecare urm)toarea ntrebare: este new age o religie ? (alternativ: o nou) religie, actuala religie, sau chiar religia viitorului?) vom vedea n continuare ct de controversat) este aceast) problem), ce nu &i-a g)sit nc) nici pe departe un r)spuns concludent &i unanim satisf)c)tor. Dac) aceast) ntrebare ar fi pus) direct adep(ilor mi&c)rii, este mai mult ca sigur c) r)spunsul ar fi: nu. Autorul american Jonathan Adolph n The 1988 Guide to New Age Living, editat) de revista american) New Age s-a ntrebat mai simplu: ,,n ce const) noua er)? &i tot el a r)spuns c) ar fi un fel de utopie. Potrivit unei alte autorit)(i n materie, scriitoarea Marilyn Ferguson, ceea ce apare acum sub numele de mi&carea new age nu este un nou sistem religios, ci o nou) con&tiin(), un nou weltanschauung,21 ce cuprinde anumite gnduri noi &i revolu(ionare n &tiin() ct &i o parte de concep(ii str)vechi. De aici rezult) concluzia lui Jonathan Adolph c) mi&carea new age nu este o religie, chiar dac) mul(i gnditori new age sus(in c) o con&tiin() spiritual) este necesar)22 dac) vrem s) realiz)m schimb)ri pozitive n noi n&ine &i n societate. Aceast) con&tiin() spiritual) presupune n stadiul incipient sentimentul comuniunii cu totul, prin aceasta ar)tnd caracterul monismului panteist. David Spangler introduce o viziune a sacralit)(ii (heiligtum) integrale ca un nou fel de a privi lumea. New age, era nou), este tot mai insistent propov)duit) de noii prooroci mincino&i (Matei XXIV, 11; Marcu XIII, 6) ap)ru(i mai nti n spa(iul denumit ast)zi euro-atlantic, cu alte cuvinte S.U.A. &i Europa de nord-vest anglo-saxon), st)pnii lume&ti temporari ai acestui veac. Pentru c) se cheam) nou) presupunem desigur c) trebuie s) ia locul celei vechi n virtutea evolu(iei dialectice de tip hegelian optimist spre progresul Spiritului lumii. Erele la care se refer) ace&ti prooroci de sorginte ocult) francmasonic) &i teosofic), se delimiteaz) dup) criteriile astrologice potrivit c)rora soarele parcurge n chip regresiv timp de aproximativ 2160 de ani un sector celest din cele 12 numite zodii. Acest parcurs are consecin(e majore ce determin) schimb)ri cu un caracter evolutiv ciclic n mentalitatea, cultura &i chiar spiritualitatea omenirii. n momentul de fa() suntem martorii trecerii de la era Pe&tilor la cea a V)rs)torului sub semnul c)ruia se va instala noua er). Se poate constata cum procesul de precesie (mi&care astronomic) invers)) devine o utopie de tip dublu milenist (2000 de ani de fericire n V)rs)tor). n filmul muzical (oper) rock) hippy al anilor 60 Hair (Broadway 1968) una din temele cheie este piesa programatic) The Age of Aquarius: Cnd Luna va fi n casa a $asea / :i Jupiter aliniat cu Marte / Atunci pacea va c l uzi planetele / :i dragostea va mna stelele / Sunt zorii erei V rs torului23 Iar n alt loc:
20 21

Ap)rut n Studii Teologice nr. 1-2 ianuarie-iunie 2000. welt.an.schau.ung subst., pl weltanschauungs sau welt.an.schau.ung.en din germ Welt lume + Anschauung viziune] (1868): o concep (ie comprehensiv) sau aprehensiune pentru explicarea lumii dintr-un punct de vedere specific. Copyright (c) 1994 Merriam-Webster, Inc. All Rights Reserved 22 Aceast) observa(ie are nuan(a tipic) a neo gnosticismului. 23 When the moon is in the seventh house/ And Jupiter aligns with Mars/ Then peace will guide the planets/ And love will guide the stars/ This is the dawning of the Age of Aquarius.

29

Preot Dan B)dulescu Armonie, justi#ie $i claritate / Simpatie, lumin $i adev r / Nimeni nu va pune c lu$ libert #ii / Nimeni nu va ngreuia spiritul / Mistica ne va da cunoa$tere / Omul va nv #a din nou s gndeasc / Datorit V rs torului, V rs torului. Din punct de vedere astronomic observa(iile astrologilor new age sufer) de grave fisuri ce fac s) apar) o multitudine de cronologii diferite cu privire la momentul acestei treceri. Ceea ce ne intereseaz) pe noi n acest studiu sunt ns) implica(iile teologice prezente n aceste concep(ii &i efectul lor asupra credin(ei &i nv)()turii cre&tine. C)ci, departe de a fi o simpl) abera(ie astronomic) &i m)runt) supersti(ie, mi&carea new age se contureaz) ca un periculos adversar al cre&tinismului la scar) mondial). Era Pe&tilor a fost identificat) for(at cu era cre&tin) plecnd de la binecunoscutul semn ntrebuin(at al)turi de cruce de vechii cre&tini, semn preluat din anagrama <X>Y?A ( 0/3BC X28/.3C "'3B YioC #).02). Adep(ii new age presupun c) aceast) er), la sfr&itul s)u, va antrena totodat) &i dispari(ia cre&tinismului, n orice caz cel tradi(ional a&a cum l propov)duie&te cea una, sfnt), catoliceasc) (5+637850) &i apostoleasc) Biseric). Este u&or de presupus ce se prevede a ap)rea n locul erei cre&tine, n viziune necre$tin . Binecunoscuta fraz) a lui Andr Malraux: ,,Secolul XXI va fi spiritual sau nu va fi24, revine ca un leit-motiv n preocup)rile elitei culturale postmoderne, &i ca un ecou, n preocup)rile maselor. Ea este, dup) p)rerea noastr), citat) mult prea des n mass-media, &i chiar n studiile teologice. Abordat) din punct de vedere al teologiei ortodoxe, poate fi considerat) o butad) de efect, cu valoare cultural-sociologic), dar n fond o pseudo-profe(ie (asemeni celor ale lui Nostradamus) ce nu l)mure&te nimic serios din punct de vedere duhovnicesc. Ceva adev)r este totu&i con(inut aici, &i anume faptul c) ne a&teapt) o reinstaurare a atitudinii religioase ce a fost zdruncinat) n secolele XIX-XX prin secularizare &i descre&tinare n mas), marea apostazie pe care am &i tr)it-o din plin. Ceea ce se propune este ns) o re-p)gnizare a omenirii, &i anume sub forma unei religii mondiale unitare de tip p)gn sincretist. Acest avertisment foarte serios a fost lansat mai nti de acei care au ntmpinat nemijlocit fenomenul la fa(a locului: cre&tinii din teritoriile a&a numite euroatlantice. Din S.U.A. s-au ridicat vocile din zona fundamentalist), urmnd apoi reac(iile luterane &i romano-catolice. Vom cita ca exemple numele lui Constance Cumbey, Caryl Matrisciana &i Dave Hunt reprezentan(i ai neoprotestantismului evanghelic harismatic, Lothar Gassmann &i Holger Nilsson ai luteranismului, cardinalul Godfried Danneels, reprezentant al romano-catolicismului. To(i ace&tia (&i desigur nc) mul(i al(ii) sunt unanimi n a semnala pericolul unei religii mondiale instaurat) de un guvern mondial, ambele fiind ncununarea ac(iunii de secole a lojilor francmasonice. Aceste loji sunt nf)(i&ate ca ni&te naintemerg)tori ai lui Antihrist, lucru ce nu poate fi cu nimic exagerat dac) avem n vedere adev)ratele proorocii ale Sfintei Scripturi25. n cartea apologetului suedez Holger Nilsson: New age banar vg fr antikrist (New age preg)te&te c)r)rile antihristului) se afl) capitolul intitulat O nou religie mondial 26; cardinalul Danneels ne vorbe&te despre O religie la dimensiunile universului ntreg27; cunoscutul autor catolic Jean Vernette, vicarul general al diocezei de Montauban trateaz) subiectul: Il ritorno del Cristo, il New age e la nuova religione mondiale.28 Avertismentele legate de instaurarea unei religii mondiale sunt continuate &i de
Michle Ressi: Dictionnaire des citations de lhistoire de France , editions du Rocher, 1990, p. 640: ,,S ) sfr&im prin profe(ia acestui om n)scut o dat) cu secolul (1901) &i care l-a parcurs att n calitate de actor ct &i n calitate de martor al Istoriei, fiind pe rnd n ofensiv) &i n retragere, tovar)& de drum &i ministru al generalului de Gaulle. Aceast) fraz), adesea citat), este citat) gre&it: Malraux (inea la cuvntul spiritual - &i nu religios, a se citi mistic. Dac) aceasta nu figureaz) n nici una din operele sale publicate pn) acum, el a pronun(at aceasta efectiv, cu prec)dere n 1971 n serialul televizat La legende du Sicle (Claude Santelli $i Franoise Verny) iar Tadao Takemoto n mod precis face aluzie la acest lucru n eseul s)u Andr Malraux $i cascada de la Nashi, 1989. 25 Vezi &i 64748941. :. 0<5=8>41.?@, Profe#ii despre Antihrist, Atena, 1991 26 Holger Nilsson, New age banar vg fr antikrist , Evangelipress, 1992, p. 30 27 Cardinalul Gotfried Danneels, Cristos sau V rs torul?, Bucure&ti, 1992, p. 13 28 Jean Vernette, Il New age, Pauline, 1992, p. 64
24

30

Ortodoxie &i erezie c)tre Alexander Brooks care scrie: ,,Aceast) religie mondial) ne va oferi "n(elepciunea str)veche" &i "Adev)rul ascuns" care st) la baza tuturor formelor religioase ale istoriei. n realitate, nu va fi ns) vorba de nici un fel de adev)r, ci de o minciun).29 Potrivit acestui autor, religia mondial) a viitorului va avea urm)toarele caracteristici: - Negarea realit)(ii blestemului mor(ii; - Negarea adev)rului proclamat de Dumnezeu; - Negarea dragostei lui Dumnezeu; - Promisiunea n(elepciunii; - Promisiunea de a dobndi o natur) divin); - Promisiunea puterii. Reac(ia ortodox) a venit n primul rnd tot din spa(iul fierbinte american de la ieromonahul Serafim Rose care atrage aten(ia asupra proiectatei religii a viitorului30. Aflat n misiune ortodox) n Occident ca paroh al parohiei ortodoxe romne din Roma, ieromonahul doctorand Juvenalie Iona&cu a scris pe aceast) tem) articole pertinente n paginile Telegrafului romn de la Sibiu31. Pe coperta a patra a revistei Gazeta de vest32 st) scris cu litere de o &chioap): NEW AGE NOUA ER CARE VREA S SCHIMBE CRE#TINISMUL CU P GNISMUL! n concluzie constat)m c) acest pericol este real &i iminent, el trebuie luat n serios &i ntmpinat cum se cuvine acestui fel de ispit) (*82+/13,, ncercare, prob), test, experien()) ce se profileaz) cu tot mai mult) pregnan() &i la orizontul nostru. Defini(iile mai noi ale religiilor au n vedere anumite tr)s)turi care pot fi aplicate unui num)r restrns de credin(e, crezuri &i concep(ii a&a numite religioase, din trecutul nu prea ndep)rtat. Astfel, termenul de religie a fost aplicat cre&tinismului, iudaismului &i islamului, pe deplin, &i cu o anumit) condescenden() hinduismului, budismului &i &intoismului. Aceste defini(ii &i catalog)ri sunt rezultatul abord)rii &tiin(ifice (religionwissenshaft) nceput) n secolul trecut de Max Mller. n ce ne prive&te vom c)uta s) trat)m aceast) tem) din perspectiva teologiei cre&tine ortodoxe, perspectiv) care difer) n puncte esen(iale de abord)rile &tiin(ifice, sociologice, filosofice, istorice sau psihologice. Nu intereseaz) aici nici perspectiva cultural), mult r)spndit) de altfel n mediile intelectuale. Aceasta nu nsemneaz) desigur renun(area la criteriile respective, ci includerea lor n contextul ecleziologic. Din cele peste 100 de defini(ii &i accep(iuni ale no(iunii de religie vom re(ine aspectul de re-la#ie, re-legare, re-luarea comuniunii omului cu Creatorul s)u. Ast)zi este acceptat aproape n unanimitate faptul c) oamenii din cele mai vechi timpuri &i din toate spa(iile geografice au sim(it imperios prezen(a divinit)(ii ca fiind altceva dect omul &i dincolo de natura v)zut). Fie c) adopt)m terminologia lui R. Otto numinosul fie c) nu, primul sentiment n fa(a divinului al oamenilor c)zu(i n urma p)catului str)mo&esc din harul comuniunii cu Dumnezeu a fost desigur, teama: Am auzit glasul T)u n rai &i m-am temut, c)ci sunt gol &i m-am ascuns. (Facere III, 10). A&a m)rturise&te potrivit revela(iei divine a Sfintei Scripturi protop)rintele nostru Adam, cel care vorbise f)r) team) pn) atunci cu Dumnezeu. De aici ns) drumurile se despart: partea cea dreapt) alege calea religiei, venerarea Fiin(ei supreme cu teama sfnt) (nceputul n(elepciunii este frica de Dumnezeu); cei de-a stnga aleg calea magiei, adic) n)zuin(a de a putea controla &i manipula for(ele supranaturale &i chiar supraomene&ti n scopuri personale de dobndire a domina(iei asupra naturii &i semenilor. Am relatat aceste lucruri prea bine cunoscute cu scopul de a face o

29

Alexander Brooks (sub pseudonimul Otto Zeit), The Coming World Religion , SCP, Berkley CA, citat n S. Pfeiffer, Vindecarea cu orice pre #?, Ariel, 1996, p. 140 30 Ieromonah Serafim Rose, Ortodoxia $i religia viitorului, Chi&in)u, 1995, p. 231 31 n numerele 29-32/97 p. 5; 7-10/98 p. 3 &i 11-12/98 p. 2 32 Num)rul 30 (94), febr. 1994

31

Preot Dan B)dulescu distinc(ie esen(ial), recunoscut) de altfel n zona teologic), dar amestecat) n cmpul culturii &i &tiin(ei profane (secularizate): anume distinc(ia clar) ntre vr)jitorie, magie &i religie.33 Astfel, aser(iuni ca sentimentul magico-religios devin inoperante n acest context. Dac) ns) vrem s) continu)m a c)uta zone comune magiei vom afla ocultismul, ezoterismul, divina(ia, vr)jitoria &i spiritismul. n Sfnta Scriptur) &i n Sfnta Tradi(ie, cu un cuvnt n Biseric), distinc(ia enun(at) era pus) cu t)rie &i claritate, f)r) confuzie, echivoc sau amestecare. ncepnd ns) cu secolul luminilor francmasonice, al XVIII-lea, critica ra(ionalist) a pus la stlpul infamiei amestecnd laolalt) f)r) discern)mnt (dreapta judecat) D8+528/8C) cre&tin)tatea, religia, mistica, supersti(ia, magia, divina(ia etc., instalnd n locul lor societatea secularizat), fenomen ale c)rei urm)ri se manifest) &i ast)zi pe plan global. Lojile masoneriei de stnga au impus dup) 1848 ateismul n diferitele lui variante, marxi&tii s-au desprins dnd na&tere aripii radicale a comuni&tilor ce a fost continuat) n secolul XX de Lenin, Stalin &i ceilal(i cu consecin(e prea bine cunoscute pentru a mai z)bovi asupra lor. Religia era o component) principal) a societ)(ilor precre&tine. Nu am venit s) stric Legea sau proorocii; n-am venit s) stric, ci s) mplinesc (Matei V, 17) a zis &i a f)cut Mntuitorul explicit, dar de aici decurge implicit: Nu am venit s) stric religia mozaic), nici s) ntemeiez o religie nou). Hristos este &i plinirea Legii, dar &i plinirea religiei. Cre&tinismul nu era o nou) religie ci o cotitur) n istoria lumii, apari(ia Domnului n lupt) cu cel ce i uzurpase autoritatea34. Cre&tin)tatea este, orice s-ar spune, ntr-un sens mai profund, sfr$itul tuturor religiilor De fapt, nic)ieri n Noul Testament, cre&tin)tatea nu este prezentat) ca un cult, ca o religie. Religia este necesar) acolo unde exist) un zid de separare ntre Dumnezeu &i om. Dar Hristos fiind att Dumnezeu ct &i om, a d)rmat zidul dintre Dumnezeu &i om. El a inaugurat o nou) via(), nu o nou) religie.35 n acest sens putem afirma cu ndrept)(ire c) tr)irea cre&tin) se opune celei religioase, caracteristic) perioadei precre&tine. Suntem cu totul de acord cu p)rintele Al. Schmemann n faptul c) este vorba de o grav) degradare a socoti cre&tinismul ca una din religiile lumii, sau una din marile religii ale lumii (H. von Glasenapp), trecut) n dic(ionarul religiilor la litera C (Eliade-Culianu)36. De aceea&i p)rere este &i p)rintele profesor doctor Ioan Sauca: ,,Cre&tinismul, n general, &i Ortodoxia, n special, nu a fost considerat la nceput ca fiind religie. Religia caut) s) pun) omul n leg)tur) cu Dumnezeu; Cre&tinismul este via#a n Dumnezeu, prin Hristos n Sfntul Duh.37 Nu este mai ndrept)(it) nici ncadrarea cre&tinismului la religii monoteiste al)turi de iudaism &i islam, cum afirm) de exemplu Papa Paul al VI-lea: Evreii, mahomedanii &i cre&tinii sunt trei expresii ale aceluia&i monoteism38. Dimpotriv) a&a cum afirm) Sfin(ii P)rin(i ai r)s)ritului, cre&tinismul este la egal) distan() att de mono- ct &i de poli-teism39. Cele trei mari religii au mai fost gr)bit ncadrate la religiile c)r(ii, termen folosit n imperiul otoman cu referire la statutul special al cre&tinilor &i al iudeilor, statut ce-i deosebea de celelalte religii &i credin(e din imperiu. Dar cre&tinismul este locul unde Cuvntul trup S-a f)cut, iar Sf. Scriptur) este doar o component), excep(ional) e adev)rat, dar nu exclusiv), a revela(iei divine des)vr&ite de Mntuitorul Hristos.
Vr)jitoria, termen desemnnd principalele mijloace prin care s-a considerat c) oamenii au manipulat magicul, adic) s) provoace schimb)ri prin propria voin(), folosind mijloace supranaturale. Magia trebuie separat) de religie, n care oamenii sunt total dependen(i de zeitatea c)reia i apar(in, pentru a li se ndeplini dorin(ele, &i de asemenea s) fie deosebit) &i de farmece, n care, puterea supranatural) este dobndit) printr-un proces de studiu, ce presupune c)r(i, &i ucenicie la un maestru.Vr)jitoria a fost privit) pe de o parte ca o putere nn )scut), &i pe de alt) parte ca un lucru l)sat mo&tenire, prin tradi(ie mai mult sau mai pu(in nescris). cf. Encarta Encyclopedia 98. 34 Al. Schmemann, Historical Road of Eastern Orthodoxy , New York 1977, p. 35. 35 Al. Schmemann, For the Life of the World , New York, 1988, p.19. 36 Eliade, Culianu, Dic#ionar al religiilor, Humanitas, 1992, p. 98. 37 n Vestitorul Ortodoxiei 1 august 2000, p.5. Credem totu &i c) aser(iunea ,,Cre&tinismul, n general, &i Ortodoxia, n special... au sens doar n planul cultural sociologic. Teologic &i ecleziologic vorbind nu poate exista ,,cre&tinism n general, ci doar un singur cre&tinism: cel ce este n acela&i timp catolic &i ortodox. 38 La Croix, aug. 11, 1970 39 Henry Corbin, Paradoxul monoteismului , Apostrof, 1997, p. 10.
33

32

Ortodoxie &i erezie n acest domeniu ne atrag aten(ia lucr)rile unor speciali&ti europeni n istoria religiilor trecu(i la sufism sau cel pu(in abordnd fenomenul din perspectiva sufist): Ren Gunon (1886-1951), Fritjof Schuon, Julius Evola (1898-1974) &i Henri Corbin. La nivelul ini(iatului sufist (ne referim aici la mistica islamic) a secolului XX, &i nu la perioada medieval) a lui Ibn-Arabi), n planul ezoteric, exist) o unitate transcendent) a religiilor, cel pu(in a celor trei religii abraamice sau monoteiste.40 Nici aceast) categorie nu rezist), deoarece iudaismul actual &i islamul nu sunt nicidecum o continuare organic) a credin(ei lui Avraam, ci dimpotriv) constituie abateri grave de la aceasta. Originea lor r)mne exclusiv n spa(iul ereditar semit (la evrei) &i semito-hamit la arabi (Agar egipteanca cf. Facere XVI, 1, iar la Facere X, 6 pentru fiii lui Ham Mi(raim, adic) Egiptul). n aceast) privin() nu ar trebui acceptat) aceast) categorisire a istoriei religiilor (Ioan VIII, 39-40): Dac-a(i fi fiii lui Avraam, a(i face faptele lui Avraam. (vezi &i Matei III, 9). Faptele de care vorbe&te aici Iisus Hristos sunt faptele credin(ei, deci este vorba de a fi urma& al lui Avraam dup) credin(), n duh, nu dup) ereditate biologic). De altfel chiar &i din acest punct de vedere Scriptura prooroce&te: vei fi tat) a mul(ime de popoare (Facere XVII, 4-6), ns) ceea ce conteaz) este cum s-a mai spus continuitatea duhovniceasc). Odat) ce am adoptat punctul de vedere enun(at &i argumentat mai sus, consecin(a logic) este aceea c) religia a ap)rut n mod necesar mntuirii oamenilor, dup) c)derea n p)cat. Momentul Turnului Babel a nsemnat cu siguran() nu numai diversificarea umanit)(ii pe etnii &i etosuri diferite, ci &i ntr-o multiplicitate de religii &i credin(e diferite, uneori chiar contrare unele altora. Dintre toate etniile, a fost aleas) de Dumnezeu aceea ntemeiat) de Avraam. Poporul ales a avut astfel parte de cea mai aleas) &i des)vr&it) dintre religii: Vechiul Leg)mnt, Legea &i Proorocii, numit) n Sfnta Scriptur) pedagog c)tre Hristos. Rolul tuturor religiilor nceteaz) odat) cu ntruparea lui Dumnezeu Cuvntul &i unirea omului cu Dumnezeu. Preocup)rile pentru studiul religiilor (istoria religiilor, &tiin(a religiilor, filosofia religiilor, psihologia religiilor, sociologia religiilor, fenomenologia religiilor, antropologia religioas), etc.) au ap)rut a&a cum am ar)tat n Occident la sfr&itul sec. XIX. Ele au avut diverse motiva(ii, unele practice de interes colonial, altele misionare, sau chiar teologicculturale. n ceea ce prive&te acestea din urm), putem ncerca o analogie cu evolu(ionismul darwinist. Darwinismul a c)zut n imensa eroare de a-l socoti pe om n rnd cu animalele, el fiind doar cea mai evoluat) specie. n mod analog, teologia apusean), att cea romanocatolic), dar &i cele protestante, au avut tendin(a de a se preocupa de studiul religiilor, fapt ce a readus cre&tinismul n rnd cu celelalte religii, a& cum era considerat n Imperiul roman la 313 (o religio licita). Dar, ca &i n cazul darwinismului, s-a c)zut n extrema de a se socoti cre&tinismul ca fiind pur &i simplu una din marile religii, eventual cea mai bun) dintre ele. Acest lucru se bazeaz), ca &i n evolu(ionism, pe ni&te elemente comune religiilor &i cre&tinismului, cum ar fi: preo(ie, jertf), altar, cult, etc. Dar &i oamenii au elemente comune cu maimu(ele, ceea ce nu nseamn) c) omul s-ar trage din ele ca cea mai evoluat) specie dintre maimu(ele antropoide. Atitudinea religioas), att de natural) omului &i societ)(ii a fost contestat) nu numai de pe pozi(iile cre&tinismului, ci &i ale copilului s)u degenerat, secularismul de tip iluminist al Occidentului secolului al XVIII-lea. Astfel n viziunea specialistului suedez n istoria religiilor Nathan Sderblom41, n religie sacrul e mai esen(ial ca Dumnezeu, religia fiind nu numai re-legarea omului cu Dumnezeu, ci &i cu orice este considerat a fi sacru. Aceast) tr)s)tur) specific) seculariz)rii duce la consecin(a logic) (de&i aberant)) c), prin extensie, pot fi &i religii atee. Nu se poate accepta a&a ceva, deoarece conceptul de religie se dilueaz) pn) la extrem, putnd astfel include orice manifest)ri, cum ar fi, s) zicem, fotbalul. Se observ) evident confuzia f)cut) ntre religie ca rela(ie cu divinul &i manifestarea
40

Vezi Frithjof Schuon, Despre unitatea transcendent a religiilor, Humanitas, 1994, cap. ,,Aspectul ternar al monoteismului 41 Personalitate marcant) n istoria mi&c)rii ecumenice (n.n.).

33

Preot Dan B)dulescu psihologic) a sentimentului religios. mpotriva abord)rii antropologico-psihologice a religiei vom adopta punctul de vedere dup) care o religie trebuie s) con(in) sine qua non urm)toarele elemente: 1. Rela#ia omului cu o Fiin# divin infinit superioar , adorarea ei $i c utarea unei mntuiri; 2. Credin#a n divinitate $i ntr-o lume de dincolo; 3. Un cult organizat ce cuprinde rug ciune, sacrificii (jertfe), clas sacerdotal ce opereaz sacrificiile la altar $i conduce rug ciunea de ob$te, distinc#ie ntre sacru $i profan; 4. Existen#a unui loca$ sacru (templu), a unor locuri sacre cu eventuale pelerinaje $i perioade sacre de timp; 5. Revela#ii naturale sau supranaturale f cute de clarv z tori, de prooroci, o structur mai mult sau mai pu#in dogmatic a doctrinei, consemnat n c r#i sacre, fiind prezent totodat $i o tradi#ie oral ; 6. Caracter v dit social, comunitar, presupunnd existen#a unui cod moral nchegat. 1. Rela#ia omului cu o Fiin# divin . Potrivit etimologiilor de filier) latin) ale lui Cicero &i Lactan(iu, fie c) e vorba de religere sau de re-legare, recunoa&tem acea leg)tur), acea re-la(ie ce se dore&te a se restabili ntre omul-creatur) &i Fiin(a Suprem), indiferent cum ar fi aceasta reprezentat) (n chip teist personalist, mono- sau politeist, henoteist sau kathenoteist42). Sensul acestei rela(ii este dat de aspira(ia general uman) de salvare din condi(ia actual), perceput) a fi o c)dere &i dorin(a de mntuire, de ntoarcere la starea cea dinti. Aceast) dorin() presupune &i n)dejdea (C), care al)turi de credin() (/C) &i dragoste (+E+*0) alc)tuiesc cele trei virtu(i teologice, cea de-a treia virtute, dragostea, fiind cu adev)rat caracteristic) doar cre&tinismului. 2. Credin#a n divinitate $i ntr-o lume de dincolo. Aici intervin categoriile exprimate n filosofie prin no(iunile de transcendent &i imanent. Omul are con&tiin(a c) dincolo de lumea v)zut) se mai afl) &i alte lumi, desigur populate cu fiin(e supra- &i sub-naturale. Fiin(a Suprem) nu &i are s)la&ul n aceast) lume fizic), iar leg)tura omului cu Ea (n cazul cel mai nalt unirea ',3/8C) se va face n acea lume. 3. ncercarea impunerii unui cult organizat: a) Loca$ sacru (templu). b) Pelerinaje $i perioade speciale. c) Clarv z tori $i profe#i,revela#ii naturale sau supranaturale. d) C r#i sacre $i tradi#ii orale. e) Alte situa#ii. Cultul este un element de nelipsit n orice religie. Dac) accept)m faptul c) sentimentul religios primordial este teama de Dumnezeu, urmeaz) n mod coerent ac(iunea de mbunare a divinit)(ii de c)tre oameni prin intermediul rug)ciunilor &i jertfelor (sacrificiilor, ofrandelor). Prin aceasta se recunoa&te explicit atotputernicia divinit)(ii &i dependen(a omului fa() de ea. n cartea Facerea IV, 4-5 este descris) apari(ia primelor jertfe: Dup) un timp, Cain a adus jertf) lui Dumnezeu din roadele p)mntului. #i a adus &i Abel din cele nti-n)scute ale oilor sale &i din gr)simea lor. Jertfele pot fi de mai multe feluri: vegetale, animale, pietre &i metale pre(ioase, ba chiar &i oameni. Men(ion)m aici c) n cazul canibalismului avem de a face cu un act cultic (ritual), ce nu are o justificare trofic), deoarece nu constituie pur &i simplu o hran), ci este urmarea credin(ei deviate dup) care, prin asimilarea direct) trupeasc) se pot mo&teni calit)(ile celui consumat. n acest caz avem o religie dec)zut) la starea de
henoteism: adorarea unui zeu suprem f)r) negarea existen(ei altor zeit)(i subordonate; kathenoteism: literalmente credin(a momentan) ntr-un singur zeu. (termenii de dic(ionar sunt adapta(i dup) Merriam-Webster Dictionary 1994).
42

34

Ortodoxie &i erezie magie. n mod general, existen(a jertfelor reclam) existen(a unui altar, de obicei din piatr) &i situat pe o n)l(ime sau ntr-un loc deosebit. Cu timpul jertfele &i rug)ciunile, ntr-un cuvnt cultul, au nceput s) fie oficiate de anumi(i oameni special ale&i din rndurile ob&tei, alc)tuindu-se astfel o clas) sacerdotal), preo(ii, ce s-au ordonat mai trziu n chip ierarhic (desigur n cadrul religios superior). Prin cult &i sentiment religios, oamenii au putut face distinc(ia ntre sacru &i profan, delimitndu-&i astfel ac(iunile. Aici desigur s-ar putea aduce obiec(ia c), n vremurile str)vechi aceast) distinc(ie nu exista &i c) toate ac(iunile omene&ti erau desf)&urate n zona sacrului. Dar la aceast) obiec(ie se r)spunde prin aceea c) n aceast) situa(ie ideal) jertfele, cultul &i religia nu-&i mai au rostul enun(at. Este punctul de vedere vehiculat n ultima vreme mai ales de c)tre antropologii orienta(i spre via(a idilic) a indienilor nord-americani, ce tr)iau n perfect) armonie cu natura, cu Mama P)mnt, armonie tulburat) de agresiunea &i imixtiunea brutal) a omului alb cre&tin. Acest caz tipic de neo-rousseauism nu se poate sus(ine n fa(a necesit)(ii evidente a cultului cu distinc(iile ntre sacru &i profan. Chiar &i n cadrul magiei, cercul magic de protec(ie fa() de duhurile rele arat) clar o delimitare spa(ial), a sacrului &i a profanului. a) Loca$ sacru (templu). Cultul, a&a cum l-am descris mai sus are nevoie n faza cristalizat) de un cadru deosebit de desf)&urare. Altarele erau la nceput sub cerul liber, pe dealuri sau n p)dure, la un loc nalt (altus), dar cu timpul s-a ivit &i necesitatea plas)rii lor interioare din nevoia mai clar) de delimitare a spa(iului sacru. A&a au ap)rut corturi &i colibe sfinte, culminnd cu construc(iile mai ample de piatr), templele. De altfel chiar termenul profan vine din grecescul *23(+,), ce s-ar traduce ,,n fa(a (naintea) templului. Arhitectura deosebit) din punct de vedere tehnic &i artistic (n grece&te art) = .'F,0) ne introduce n domeniul artei sacre. Aici intr) muzica, imnurile, imaginile, sculptura &i obiectele de cult. Momentul apari(iei cultului sub forma de slujb) religioas) este relatat n cartea Facerea IV, 26: Atunci au nceput oamenii a chema numele Domnului Dumnezeu. b) Pelerinaje $i perioade speciale. Delimitarea sacrului de profan nu este numai o opera(ie omeneasc). Aceasta cap)t) o mult mai mare autoritate atunci cnd se face prin interven(ie supranatural). Este cazul a&a numitelor cratofanii (manifestarea for(ei divine) &i chiar teofanii, n care locurile cap)t) un caracter unic &i pot deveni loc periodic de pelerinaj. Desigur c) nu numai coordonata spa(ial) se supune delimit)rii sacru-profan, ci &i cealalt) dimensiune esen(ial) a cosmosului fizic: timpul. Chiar dac) el este conceput ciclic &i nu liniar, m)sur)toarea &i ritmul astronomic sunt completate de periodizarea calendaristic) cu distinc(ia sacru-profan. n acest fel cultul cap)t) un contur tot mai deplin, desf)&urndu-se dup) o rnduial) precis), un tipc cu anumite rug)ciuni, anumite jertfe, n anumite locuri &i n anumite perioade. c) Clarv z tori $i profe#i, revela#ii naturale sau supranaturale. O religie n adev)ratul sens al cuvntului nu se poate ntemeia la ntmplare, spontan &i de c)tre oricine. Este adev)rat faptul c) revela(ia natural) - descoperirea lui Dumnezeu din contemplarea &i observarea fenomenelor naturii - este deschis) mai mult sau mai pu(in tuturor oamenilor. Dar pentru expunerea unui mesaj coerent care s) duc) mai departe la structurarea unei nv)()turi (doctrine) este nevoie de revela(ii deosebite primite de ale&i, clar-v)z)tori, prooroci, &amani, oameni cu voca(ie special) ce comunic) ob&tei aceste mesaje &i nv)()turi. n cazul cel mai nalt ei devin ntemeietori de religii precum au fost Buddha, Zoroastru, Mani, Moise, Mahomed &i al(ii.

35

Preot Dan B)dulescu d) C r#i sacre $i tradi#ii orale. Mesajele men(ionate sunt comunicate oral &i se transmit spre nsu&ire &i spre p)strare fie pe cale oral), fie prin c)r(i sacre adunate ntr-un canon. Are loc astfel nchegarea unei doctrine revelate, ce &i revendic) o autoritate supraomeneasc), &i are un caracter mai degrab) conservator, n unele cazuri chiar dogmatic, devenind cu timpul norm) &i tradi(ie. Atragem aten(ia c) n rndul acestor ntemeietori s-a obi&nuit a se trece &i numele lui Iisus Hristos, ceea ce constituie n fond o grav) eroare. A&a cum am ar)tat mai sus, Mntuitorul nu este un simplu prooroc, nici ntemeietor de religie, ci este nsu&i Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu-Omul, Cel ce a mplinit religiile &i l-a unit pe om cu Dumnezeu, mai nti n persoana Sa cea cu dou) naturi (divino-uman)), urmnd ca omul s) continue acest proces de ndumnezeire (6'3/8C). e) Alte situa#ii. Ast)zi se vehiculeaz) conceptul de religie privat) sau individual), ca fiind caracteristic perioadei postmoderniste. Unii oameni ntreba(i fiind asupra credin(ei lor afirm): Cred, dar n felul meu. Acesta este un principiu al statului laic secularizat ce tolereaz) credin(a &i garanteaz) constitu(ional libertatea religioas) &i de con&tiin(), ns) n mod tacit caut) pe ct posibil s) alunge cultul din via(a public) izolndu-l n sfera privat). Ori, se constat) n mod evident c) religia are, spre deosebire de magie, un caracter social, ea fiind mbr)(i&at) de membrii unei comunit)(i umane &i practicat) n grup. Cazurile speciale de pustnici &i siha&tri nu fac dect s) confirme aceast) regul). Caracterul comunitar al cultului religios implic) totodat) &i aplicarea n via(a practic) de zi cu zi a nv)()turii (doctrinei) &i anume morala. Codul moral cu prescrip(iile sale precise se bazeaz) pe legea moral) natural) nscris) n inimile tuturor oamenilor: Ceea ce arat) fapta legii scris) n inimile lor, prin m)rturia con&tiin(ei lor &i prin judec)(ile lor, care i nvinov)(esc sau i &i ap)r). (Romani II, 15). De aici vin criteriile binelui &i r)ului, codurile de onoare, tabuurile religioase. Desigur aceste legi pot fi scrise sau nescrise, important este c) ele exist) &i trebuiesc respectate de to(i. La o prim) evaluare a acestor criterii observ)m c) religia care a corespuns la cel mai nalt nivel acestor criterii a fost religia mozaic) a Vechiului Testament. Celelalte mari religii sufer) n anumite privin(e diferite imperfec(iuni &i sc)deri ce elimin) mai mult sau mai pu(in con(inutul termenului religie. Astfel hinduismul se prezint) ca un conglomerat religios ce nu poate oferi un corp dogmatic unitar, un cult sau o moral) unanim). Budismul, cel pu(in n versiunea original), se prezint) ca a fi o religie atee, Fiin(a divin) fiind un concept pe care Buddha a evitat consecvent s)-l clarifice. Este adev)rat c) n dezvoltarea ulterioar) petrecut) mai ales n Indochina (n (ara de origine, India, budi&tii num)r) aproximativ 1% din popula(ie), Buddha este venerat n temple ca un zeu. Monahismul budist a existat de la bun nceput &i joac) pn) ast)zi un rol decisiv, dar despre o clas) sacerdotal) ce aduce jertfe la altar cu greu poate fi vorba. La fel se prezint) lucrurile n cea mai recent) mare religie mondial), Islamul, unde absen(a preo(ilor, a jertfelor &i altarului ridic) serioase semne de ntrebare. Am men(ionat desigur marile religii contemporane. Cercet)torul suedez n sociologia religiilor Olav Hammar43 face o analiz) apofatic) a mi&c)rii ar)tndu-ne ceea ce, dup) opinia sa nu este new age: - new age nu este o religie privat pentru acas , ci una social . Observa(ia de mai sus nu-&i are sens dect n cadrul concep(iei secularist-iluministe prezent) n special n S.U.A., dup) care religia sau credin(a n general, apar(ine domeniului privat, domeniul public, statul &i societatea declarndu-se neutrale din punct de vedere religios &i laice din punct de vedere confesional. Iat) cum termenul bisericesc 7+3C cap)t) un sens cu totul diferit de cel ini(ial, acela de poporul lui Dumnezeu devenind poporul secularizat de tip francmasonic, adic) poporul f r Dumnezeu (&i chiar mpotriva Lui). Astfel biserica trebuie separat) de stat, nu mai exist) n aceast) viziune nici biserica de stat protestant), nici
43

Olav Hammar, P spaning efter helheten , W&W, 1997.

36

Ortodoxie &i erezie biserica stat romano-catolic) &i se anuleaz) &i vulturul bicefal bizantin, simfonia ortodox) a trupului cu dou) capete: Biserica &i Statul. Separa(ia de care am...44 sacramental, sacerdo(iul) &i credincio&ii, ntre cler &i popor 57023C &i 7+3C. De aceea &i ast)zi n mod curent prin Biseric) se n(elege clerul, iar prin societatea (institu(ia, mentalitatea) laic se n(elege o grupare secularizat) quasi atee. Conform punctului 6) de mai sus religia are ns) n mod obligatoriu o component) comunitar), social). - nu este ocultismul secolului al XIX-lea. Ocultismul &i ezoterismul secolului trecut pot fi considerate izvoare, gesta(ii hibernale ale fenomenului ce va ie&i la lumin) peste 100 de ani. Prin desf)&urarea public) la ar)tare, se pierde caracterul arcan, de ini(iere elitist). Fenomenul se exteriorizeaz), se vulgarizeaz), &i, potrivit lui Ren Gunon45 se depreciaz) catastrofal. New-age are ca elemente comune cu spiritualismul secolelor XVII-XIX: spiritele, ocultismul, mae&trii spirituali, societ)(ile esoterice, lumile paralele, evolu(ia spiritual), puterile supranaturale, filosofii &i concep(iile orientale. De altfel trebuie men(ionat c) dou) din conceptele de temelie ale new age, karma &i rencarnarea, sunt luate din teosofia Occidental), nu direct din hinduism sau budism. S) observ)m acum succint cum se prezint) mi&carea new age n raport cu criteriile mai sus men(ionate. 1. Rela#ia omului cu o Fiin# divin . n aceast) privin() lucrurile se prezint) destul de confuz, deoarece trebuie s) (inem seama de orientarea ini(ial) a adep(ilor new age. Cel mai r)spndit &i tipic concept new age n aceast) privin() este holismul (engl. whole, grecescul .3 373B) de inspira(ie hinduist). Cunoa&tem ns) c) astfel se cade n monismul panteist, acest tot unitar fiind str)b)tut de o energie care une&te, energie ce este oarecum un dumnezeu imanent, deosebit de Dumnezeul cre&tin. Autorul new age-ist J. B. Priestley se refer) la religie ca la existen(a reintegrat) n totalitatea monist) a holosului universal, ref)cnd sistemul &i totalitatea unei paradigme46. Alice Bailey (1880-1949) descrie la rndul ei religia new age ca fiind exprimabil) printr-o punte, un curcubeu, antakharana,47 sub deviza "totalitate" &i "ini(iere" .48 Remarc)m astfel c) simbolul cheie al mi&c)rii este curcubeul, dar nu cu semnifica(ia revelat) din Facere cap. IX, ci cu o interpretare ezoteric) bazat) pe tradi(ii orientale p)gne. La Nathan Sderblom49 ntlnim conceptul de religiozitate mistic). Acesta este caracterizat prin monism, unirea cu Absolutul, individualism, ezoterism, toleran(), toate fiind binecunoscute tr)s)turi ale religiozit)(ii de tip new age care au influen(at probabil pe teologul protestant. O energie omniprezent) nu poate fi temut) &i adorat), divinitatea ba chiar &i omul n new age pierznd caracterul de persoan , - o alt) caracteristic) a religiozit)(ii orientale. Fiin(a divin) infinit superioar) se evapor) n acest fel, iar mntuirea cap)t) n consecin() alte dimensiuni. Fundamentul n new age se reg)se&te n mntuirea de tip hinduist. V)zut) ca iluminare &i realizare - intuitiv) la nceput - a unit)(ii pan-cosmice ntre Brahman &i Atman, revela(ia devine: tat twam asi, - tu e&ti acela, destr)marea iluziei (maya), ce acoperea adev)rul. Drept urmare mntuirea cap)t) aici o conota(ie gnosticist), nefiind ns) &i unica. n sensul de salvare (engl. save, franc. sauver), mntuirea e v)zut) prin ecologie, prin terapie, alimenta(ie naturist), termenul extrapolndu-se apoi chiar &i asupra animalelor, ntr-o viziune practic), terestr). Aceast) mntuire a&a cum o descrie de pild) Alice Bailey, este de fapt o automntuire cu for(ele proprii prin trezirea unor puteri supraomene&ti ce se g)sesc latent n om, trezire ce se realizeaz) prin diferite tehnici de medita(ie de tip oriental, sau terapii
Lacun) n text. Ren Gunon, Domnia cantit #ii $i semnele vremurilor, Humanitas, 1995. 46 J. B. Priestley, Literature and Western Man , 1990, cf. Bruno Wrtz n New Age,Timi&oara, 1992, p. 23. 47 Din sanscrit) antar (l)untric) &i karana (organ de sim(). 48 B. Wrtz, New age p. 131 49 A fost implicat n promovarea mi &c)rii ecumenice &i oriectarea ac (iunilor cre&tine c)tre socialism (n.n.).
45 44

37

Preot Dan B)dulescu alternative de sorginte psihologic) transpersonal) ce modific) func(iunile creierului (lucru ce se ob(ine uneori &i prin folosirea drogurilor de tip LSD sau ecstasy). Aceast) cale a fost propov)duit) mai ales de c)tre psihologii Alpert &i Timothy Leary (m. 1996): Ei (Leary si Alpert) au ales aceast) carte sfnt) (Cartea mor#ilor tibetan ), deoarece socoteau c) LSD era un "sacrament chimic" care ar putea declan&a tr)iri spirituale... Leary &i Alpert voiau s) lege imprevizibila escapad) LSD cu un sistem de gndire asem)n)tor ramurilor oculte ale catolicismului &i islamului... Leary l-a intlnit pe Aldous Huxley (un alt favorit al lui John Lennon) n 1960 &i a fost frapat de profe(ia acestuia ca drogul va face experien(ele oculte accesibile maselor &i s) declan&eze o tr)ire religioas) ce va fi o revolu(ie 50. Aldous Huxley (1894-1963), este binecunoscutul autor de proz) englez. Ceea ce este ns) mai pu(in cunoscut despre el este faptul c), dup) ce a fost un observator intelectual &i agnostic, Huxley a avut preocup)ri legate de mistic), elabornd chiar n 1945 o filosofie peren) bazat) a&a cum vom vedea pe concepte de filosofie hindus). Potrivit acestei filosofii esen(a lucrurilor este o realitate divin), n via() &i n suflete. Sufletul este ceva similar realit)(ii divine, sau pur &i simplu identic cu ea. n acest punct constat)m gre&eala fundamental), att a lui Huxley, ct &i a hinduismului: nen(elegerea doctrinei de la Calcedon &i a energiilor necreate. Nen(elegerea este aproape cert bazat) pe necunoa&terea lor. De aici vine &i o formul) de genul: ,,Dumnezeu, fundamentul lumii, este esen(a tuturor. Ceea ce e n adncul meu este &i n adncul t)u. Tu e&ti eu nsumi ntr-o alt) form). Temeiul acestei forme de filosofie vedantic) este indicat a fi n intui(ie, nu n gndirea ra(ional). Putem accepta acest lucru, notnd onestitatea lui Huxley ce nu invoc) revela(ia, mistic) sau de alt) natur). Religia are la baz) tocmai revela(ia, ra(iunea &i chiar intui(ia fiind incapabile a se ridica la nivelul cunoa&terii revelate. Din p)cate, a&a cum am v)zut, Huxley &i ceilal(i nu s-au m)rginit la intui(ii, ci au mers mai departe, c)utnd &i g)sind confirmarea acestora n tr)irile produse de drogul mescalin), tr)iri descrise n cartea O poart c tre cealalt lume (1954). n aceast) privin() Aldous Huxley a adoptat concep(iile celorlal(i indieni, cei central-americani, dup) care mescalina extras) din cactusul peyote &i alte cteva droguri, erau considerate ni&te sacramente religioase. Peste un deceniu antropologul hispano-american Carlos Castaneda a abordat aceea&i tem) sub forma fic(iunii literare a mai multor romane ce-l aveau n centru pe vr)jitorul indian Don Juan. n Aldous Huxley vedem cu ndrept)(ire un precursor ideologic al hippy-lor, mai pu(in (inuta exterioar): barba, blugii, pletele, amorul liber, hainele largi &i florile. n alt) lucrare pe aceea&i tem)51 se afirm) c) drogurile sunt religia secolului XX. Printre efectele acestor practici nes)n)toase putem cita una din cele mai obi&nuite st)ri modificate ob(inute prin LSD: pierderea personalit)(ii. Cel n cauz) nu-&i mai percepe eul ca o entitate proprie, ci se pierde n ceea ce Jung numea con&tiin(a oceanic): senza(ia c) totul e una iar con&tiin(a individual) e o iluzie. Ace&ti autori sunt departe de a fi singurii ce sus(in folosirea drogurilor n vederea ob(inerii unor st)ri de con&tiin() modificate (alterate). n lucrarea sa :tiin# $i magie52 parapsiholoaga britanic) Serena Roney-Dougal enum)r) la sfr&itul ,,tehnicilor de a deveni con&tient de pshicul subliminal plantele psihotrope. ,,#amanii siberieni folosesc alcoolul &i Amanita muscaria, vr)jitoarele europene foloseau belladona, cium)faia, m)s)lari(a &i mandragora; Indienii nord-americani folosesc tutunul, peyote &i psilocininul; americanii din sud folsesc harmalinele (yaga, ayahuasca etc.) &.a.m.d. n misterele eleusine pinea, dat) din mn) n mn) participan(ilor, con(inea, probabil, ergotin).53 Potrivit adep(ilor new age mntuirea cre&tin) din era Pe&tilor &i-a ratat rezultatele &i menirea, drept care este de a&teptat o mult mai mare eficien() de la zodia V)rs)torului, aceasta
50

I. McDonald, The Beatles - Inspelningar och 60-talet - A Revolution in the Head , Bo Eneby forlag, 1995, p.157. 51 The Politics of Extasy. 52 Editura Elit, nu are anul apari(iei. 53 Op. cit. p. 42

38

Ortodoxie &i erezie fiind varianta astrologic) a utopiilor mileniste. De la sine n(eles este c) n acest sistem optimist Judecata de apoi, raiul &i iadul nu au nici un loc, eventual (deoarece nu este acceptat) nici doctrina p)catului originar) fiind acceptat) apocatastaza. Pentru c) n cre&tinism scopul ultim al mntuirii este ndumnezeirea, unirea cu Dumnezeu 6'3/8C, vedem c) diferen(a fa() de new-age este dat) de dualismul Creator-crea(ie cu discontinuitate de natur), unire liber) de persoane dup) defini(ia Calcedonului f)r) amestecarea firilor (+/8,58.3C), f)r) schimbarea lor (+.2'*.3C), desigur c) nu &i n modul ipostatic al lui Iisus Hristos. n acest punct trebuie s) facem urm)toarea observa(ie important). Analiza de mai sus trebuie relatat) la un anumit tip de new-age, cel m rturisit $i afirmat deschis. C)ci al)turi &i n paralel cu acesta s-au dezvoltat o serie de religii neo-p)gne ce tind ntr-adev)r s) aib) ntr-o m)sur) aproape complet) datele necesare. Avem n vedere cultele neoceltice, druizii &i Wicca unde putem ntlni zeit)(i ale naturii, politeism chiar, se ador) zei(e ca Gaia, Demeter, ShingMoo, Cybele, Astarte, Isis, Diana, Frigga etc. Observ)m prin urmare leg)turile neop)gnismului cu magia ritual) &i cu vr)jitoria modern). R)d)cinile neo-p)gnismului se pot g)si n romantismul secolului XIX, cu asocia(ii de genul The British Order of Druids. n secolul XX, maniera postmodernist) cu eclectismul &i reconstruc(ionismul ei a nlocuit treptat modernismul anterior, ncepnd ca din anii 60 s) se dezvolte sub influen(a ideilor lui C. Jung (psiholog arhetipal neo-gnostic) &i ale scriitorului Robert Graves. Aria de r)spndire a acestor mi&c)ri cuprinde n special S.U.A., Anglia &i Scandinavia. Cit)m n continuare dup) Enciclopedia CD Encarta 98 unele din cele mai importante grupuri neo-p)gne: The Church of All Worlds, cea mai numeroas) dintre toate mi&c)rile p)gne, care se centreaz) pe adorarea zei(ei mame a p)mntului; Feraferia, bazat) pe vechea religie greac) &i de asemenea centrat) pe adorarea zei(ei; Pagan Way, o religie naturist) centrat) pe adorarea zei(ei &i a anotimpurilor; The Reformed Druids of North America; The Church of the Eternal Source, care a renviat vechea religie egiptean) &i The Viking Brotherhood, care celebrez) rituri nordice. Despre planul mondial Wicca se vorbe&te &i n lucrarea lui Robert D. Doyle Witches and Witchcraft. Wicca este un termen paleo-englez ce nseamna vr jitor. R)d)cinile indoeuropene ale cuvntului wic sau weik duc la no(iunea de a se apleca, a se ndoi, a se ntoarce, a se suci. Aici putem face o referire la termenul bisericesc latin curbatus54 pe care Martin Luther l-a descris pe bun) dreptate ca desemnnd orice aplecare (ndoire, curbare) spre cele materiale, nu numai n sensul sexual, cel folosit ndeob&te. Wicca sau cultul vr)jitoresc contemporan se bazeaz) pe c)r(ile din anii 20 ale scriitoarei americane Margaret Murray, care a redactat n 1921 articolul intitulat Witchcraft, publicat ulterior n a 14-a edi(ie a Enciclopediei Britannica (1929). Teoria ei sus(ine n linii mari ideea c) vr)jitoarele Europei apusene erau aderentele unei religii generale p)gne antice care a fost nlocuit), de&i nu complet, de cre&tinism. Aceast) ipotez) n-a putut fi demonstrat) n nici un chip &i c)zut n desuetudine chiar n cercurile academice unde a fost expus). Cu toate acestea ea a fost continuat) de englezii Gerald Bosseau Gardiner (1884-1964), Alex Sanders (1926-1988) &i Aleister Crowley. Gerald Gardner a proclamat n 1951 existen(a unei religii p)gne nviate bazat) pe feminism &i cultul naturii numit) wicca pe care el pretindea a fi aceea&i credin(), reap)rut) n lumea modern). Aleister Crowley a scris n anii 50 c)r(ile Witchcraft Today &i The Book of Shadows n care a creat o religie numit) Thelema. Aceste ramuri enun(ate mai sus nu se revendic) a face parte din new age, ba chiar n anumite circumstan(e se delimitez) deschis de mi&care. Motivul (cel pu(in cel declarat) ar fi tocmai absen(a elementelor propriuzis religioase. S-ar mai putea ca new age a&a cum a fost descris, datorit) caren(elor respective, s) nu corespund) unor persoane, mai ales femei, dotate cu o sensibilitate religioas) pentru rit &i cult, fie ea &i de tip p)gn, mo&tenire a trecutului cre&tin. Se &tie c) prin cre&tinarea treptat) a popoarelor europene componenta p)gn) din str)fundul sufletelor acestora n-a fost niciodat) extirpat) din r)d)cin). Chiar Mntuitorul a ar)tat n parabola grului &i neghinei cum se va petrece acest fenomen, evolu(ia sa &i finalitatea eshatologic). Aceast) neghin), p)gnismul,
54

Ce a dat la noi curvar, termen folosit &i n vechile texte biserice&ti

39

Preot Dan B)dulescu cre&te ast)zi cu o vitalitate impresionant) nl)turnd din calea sa pleava credin(ei cre&tine c)ldicele &i secularizate lipsit) de orice vlag) ce a caracterizat spa(iul european n ultimele dou) secole. Vom analiza a&adar n continuare cnd vom vorbi despre elementele religiei n new age &i situa(ia din cadrul cultelor de tip wicca. Aici se ador) Marea Zei() &i Zeul cornut (identificat uneori cu Pan, alteori cu nsu&i satana). Diferitele grup)ri de tip wicca nu au o nv)()tur) omogen) sau un cult stabil, drept care vom ntlni oarecari varia(iuni n func(ie de sursa de inspira(ie folosit). Astfel n wicca se mai ntlnesc numele de zei() Aradia &i Cerriwen, n timp ce n druidism se prefer) numele Mireasa. S-a mers pn) ntr-acolo nct unele grupuri au refuzat s-o numeasc) pe Ea, spunndu-i simplu Zei(a sau Cea-al-c)reinume-nu-poate-fi-rostit55, parodie evident) a interdic(iei vetero-testamentare. Neop)gnismul este mult mbr)(i&at de femei, iar n cea mai dezvoltat) (ar) a lumii, S.U.A., teologia feminist) este sus(inut) n mod deosebit de o personalitate remarcant) n domeniu, Zsuzsana Budapest, auto-intitulat) vr)jitoare, ntr-o ramur) a societ)(ii wicca, adoratoare a Zei(ei-mam), &i care exclude b)rba(ii din societate. Ajun&i n acest moment putem trece succint la apropierea de o alt) ramur) specific) a neo-p)gnismului contemporan: satanismul. Publicistul romn stabilit n S.U.A. Traian Golea ne informeaz) ntr-un material apologetic ce dezv)luie pericolele new age: Tot lui Satana Lucifer i se nchin) adep(ii "religiei p)mntului", cum &i zic cei ce cred &i practic) vr)jitoria, nregimenta(i ntr-o multitudine de "biserici": Biserica Wiccan Nou , P gnii pentru Pace, Copiii P mntului Verde, Biserica Copacului Rowan, Biserica ntregii Lumi, Oul Verde, Universitatea Pomilor, Alian#a Femeilor, Centrul pentru Resursele Comunit #ii, Seminarul Seax-Wicca, Conven#ia Zei#ei, Biserica Georgian , Biserica Izvorului etern, Druizii Reforma#i $i ne-reforma#i, Funda#ia pentru Studiile :amanilor. Un asfel de adept al vr)jitoriei, Matthew Fox, a reu&it s) conving) sute de preo(i &i c)lug)ri(e catolice s) i se al)ture n credin(a lui panteist) grupa(i n culte ca de exemplu: Colegiul Sfintelor Nume, Centrul pentru Spiritualitatea n jurul Crea#iei $i Prietenii Spiritualit #ii Crea#iei exist) &i sinagogi ale Noii Ere, ca Makom Ohr Shalom din Woodland Hills, California, care se roag) &i Mumei P)mntului (Mother Earth) al)turi de Yehova.56 Trebuie subliniat c) n sursele citate de tipul Enciclopediei Encarta, materialele respective sunt alc)tuite de antropologi, etnologi, sociologi, &i nu au nici o relevan() teologic). De aceea tonul lor este dac) nu binevoitor, cel pu(in neutral, impar(ial, neangajnd vreo opinie duhovniceasc) sau m)car moral) din partea autorilor respectivi. 2. Credin#a n divinitate $i ntr-o lume de dincolo. n concep(ia noii paradigme holistice (aici n sensul de mai sus al monismului panteist) nu mai exist) o distinc(ie clar) ntre om &i divinitate, ntre Creator &i crea(ie, ntre imanent &i transcendent. Mntuitorul a spus c) mp)r)(ia Sa nu e din lumea aceasta. Dar noii evangheli&ti nu se sfiesc s) aduc) revela(iile lor n total) contradic(ie cu Sf. Scriptur) ca &i cnd nici n-ar fi auzit avertismentul Sfntului Apostol Pavel: M) mir c) a&a degrab) trece(i de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la alt) Evanghelie. Care nu este alta, dect c) sunt unii care v) tulbur) &i voiesc s) schimbe Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dac) noi sau un nger din cer v-ar vesti alt) Evanghelie dect aceea pe care v-am vestit-o - s) fie anatema! (Galateni I, 6-8). n evanghelia new age Hristos are doar numele n comun cu Domnul &i Dumnezeul cre&tinilor. El este considerat a fi un avatar, un maestru, un ini(iat sau ntemeietor de religii ca Moise, Hermes, Zaratustra, Manu, Ram, Budha &i al(ii, ce apare ciclic
55

Cf. Enciclopedia CD Encarta 98 , Mycrosoft Toate acestea &i nc) multe altele sunt ncadrate ast)zi n termenul sociologiei religiilor ca NRM (New Religious Movements). Astfel lor li se confer) n Occident un statut legal de coexisten() cu celelalte denomina(iuni &i culte acceptate de stat. ntruct asupra statului nostru se fac presiuni de aliniere a legisla(iei la standardele euro-atlantice, tragem &i noi un serios semnal de alarm) asupra acestui pericol ce se anun() la orizont cu consecin(e foarte grave pentru via(a duhovniceasc).
56

40

Ortodoxie &i erezie spre a duce mai departe progresul spiritual al lumii. Acest Avatar este a&teptat de mai multe religii sub numele de: Maitreya (budism), Krishna (hinduism), Messia (iudaism), Imamul Madhi (islamul sunit), Bodhisattva n acest context putem aminti &i de ne-chematul &i nonapostolul Peter Lemesurier care amenin() omenirea, c), dac) refuz) s) accepte un fel de nou Mesia, un nou arhetip, nu vor face, se n(elege, parte din el. Numai cei ce-l accepta vor pl)m)di Noul Om, Al doilea Adam sau Finalul Mesia, restul inevitabil, nu va avea a&adar accesul n jinduitul regat To(i cei ce vor p)trunde n Noul Regat vor fi, prin defini(ie, parteneri la conducere "hristosul colectiv" fiind "entitatea suprem)". n acela&i fel congl)suie&te Alice Bailey, care a primit pe c)i mediumnice de la spiritele Koothumi &i Djawl (sic!) Kuhl revela(iile de tip nou &i care explic) foarte binevoitor c), atunci cnd con&tiin(a care este "hristos" (cel colectiv new age) a fost de&teptat) n to(i oamenii, abia atunci va trebui s) dobndim pacea pe p)mnt &i bun)voirea ntre semeni, c) expresia divinit)(ii noastre va pune cap)t urii dezl)n(uite asupra p)mntului &i va zdrobi toate zidurile desp)r(itoare care separ) pe om de om, grup de grup, na(iune de na(iune, religie de religie. 3. ncercarea impunerii unui cult organizat: a) Loca$ sacru (templu). b) Pelerinaje $i perioade speciale. c) Clarv z tori $i profe#i, revela#ii naturale sau supranaturale. d) C r#i sacre $i tradi#ii orale. e) Alte situa#ii. Aici lucrurile se prezint) mai simplu. Mi&carea propriu-zis) new age nu prezint), nici cel pu(in n stadiu de embrion vreun cult specific, un ritual &i celelalte elemente ale punctului 3). n locul rug)ciunii este prezent) medita(ia de tip oriental sub diferite forme: medita(ie transcendental), medita(ii de tip yoga, zen, rozicruciene, antroposofice &.a.m.d. Medita(ia se deosebe&te de rug)ciune prin faptul c) n vreme ce aceasta din urm) este dialogul omului cu Fiin(a suprem), medita(ia r)mne n ultim) instan() un monolog al omului cu sinele s)u ce nul poate lega pe om de ceva superior lui. Sesiznd aceast) caren() &i importan(a major) a rug)ciunii, Alice Bailey a alc)tuit a&a numita Marea Invoca(ie ce preia atribu(iunile rug)ciunii Tat)l nostru pentru cre&tinism. Nu trece zi f)r) ca nsu&i Cristos s) nu o recite.57 Stilul compunerii arat) f)r) t)gad) sorgintea teosofic), simbioza de elemente cre&tine &i de ocultism francmasonic. Din punct de vedere al ritualurilor, new age nu se prezint) deloc satisf)c)tor. Omul modern este refractar ideii de rit, pentru omul Occidental secularizat aceast) no(iune a devenit cu timpul un termen cu nc)rcare negativ), gesturi f)r) sens, ambalaje goale. De aceea mi&carea new age nu arat) vreo dorin() de a trece la un ritual consacrat, chiar consacrarea &i institu(ionalizarea fiind termeni oarecum anti-new age. Tradi(ia, atitudinea de mul(umire micburghez), dogmatismul, repugn) adep(ilor noii ere, care se vrea dinamic) &i nnoitoare. n anii 60 au existat dincolo de cortina de fier o serie de curente contra-culturale n care s-a operat o distinc(ie ntre religie &i via(a spiritual). Religia a fost acoperit) de o conota(ie negativ), legat) de tot ce putea fi mai lipsit de interes, n timp ce via(a spiritual) a devenit un termen ce cuprindea n primul rnd o bucurie a eliber)rii de legile moral-religioase, iar n al doilea rnd
Alice Bailey La grande invocation , Bonne Volont Mondiale, Genve pp. 7-8: Din izvorul de Lumin al cugetului lui Dumnezeu/Lumina se va rev rsa n cugetul oamenilor/Lumina va cobor pe p mnt. Din izvorul de Iubire al inimii lui Dumnezeu/Iubirea se va rev rsa n inimile oamenilor/Iar Cristos se va putea rentoarce pe p mnt. Din centrul n care s-a n scut voia lui Dumnezeu/Planul c l uze$te slaba voire a oamenilor/Planul pe care l cunosc n#elep#ii. Din centrul pe care l numim neamul omenesc/nmugure $te planul Iubirii $i al Luminii/:i se poate ncuia poarta loca $ului r ului Lumina, Iubirea $i Puterea vor restaura/Planul pe p mnt
57

41

Preot Dan B)dulescu un suflu personal, un aport sufletesc foarte nou n aceast) sfer) tn)r). Aceast) atitudine corespunde unei dezvolt)ri defectuoase a cre&tinismului de nuan() neo-protestant), izvor al seculariz)rii actuale. Spre deosebire de cele afirmate mai sus, n cadrul mi&c)rilor neo-p)gne amintite ritualurile &i au un loc stabil, avnd func(iunea de a marca diferitele faze ale ciclului vie(ii individului. Pentru nceput vom sublinia faptul c), fiind vorba de neo-p)gnism, aceste culte sunt improvizate prin parodierea cultului bisericesc (romano-catolic), avnd pu(in n comun cu vreo tradi(ie p)gn) de la care se revendic). Aceasta este explicabil prin faptul c) aceste culte p)gne fie ele celtice, galice sau proto-germanice-scandinavice, au ie&it practic din istorie de cel pu(in o mie de ani. Ceea ce se mai caut) a se nvia este mai degrab) duhul dect forma p)gn). Aceasta nu face lucrurile mai pu(in grave din punct de vedere duhovnicesc, ci reprezint) o apostazie chiar mai grav) dect cea a lui Iulian Apostatul din secolul IV. Atunci se putea spune c) p)gnismul era nc) viabil, cre&tinismul avnd - oficial - n spate doar cteva decenii de afirmare public). Acum, la aproape 2000 de ani situa(ia este (n Europa desigur) cumva inversat). Revenind la ritualuri, nceputul este imitat dup) Sfnta Tain) a Botezului: exist) o ceremonie simpl) de punere a numelui la na&tere, f)cut) de mam) sau de c)tre preot, n care copilul este uns cu ulei ca s) fie asigurat) protec(ia zeit)(ilor familiei. n ciuda variantelor locale, putem detecta un pattern (paradigm), model) comun acestor mi&c)ri.58 Pe scara ierarhic) a vr)jitoarelor exist) trei grade n ordine cresc)toare: preot &i vr)jitoare a Marii Zei(e; regin) vr)jitoare sau - pentru b)rba(i mag; mare preoteas) &i mare preot. Inutil a mai repeta c) &i aceste grade parodiaz) cele trei trepte ale harului n sacerdo(iul cre&tin. La ini(ierea n primul stadiu aspirantul este adus n cercul magic dezbr)cat, cu ochii lega(i &i cu minile legate la spate. Dup) ce conduc)torul grupului a bolborosit niscaiva cuvinte oculte viitorul membru prime&te s)rutul pentagramei (pe picioare, genunchi, p)r(ile sexuale, sni &i buze) &i 40 de lovituri de bici, dup) care el sau ea trebuie s) jure astfel: n prezen(a Atotputernicului, jur solemn &i de bun)voie ca totdeauna s) p)strez secretele artei, exceptndu-i pe cei vrednici &i preg)ti(i ntr-un cerc ca acesta. #i niciodat) s) refuz a-i ar)ta secretele artei unei astfel de persoane dac) un Frate sau o Sor) a artei sunt garan(i pentru ea. Acestea toate le jur pe n)dejdea vie(ii viitoare, &i fie ca armele mele magice s) se ntoarc) asupra mea dac) voi c)lca acest jur)mnt solemn. n acest caz, inspira(ia vine direct din jur)mitele rituale de ini(iere francmasonic) ce au fost puse la punct cu o sut)-dou) de ani mai nainte. Dup) depunerea jur)mntului i se nmneaz) candidatului diverse ustensile &i este informat cum trebuiesc folosite. El prime&te un athame, un pumnal negru cu care poate forma toate cercurile magice, domina, nrobi &i pedepsi toate spiritele r)zvr)tite &i demonii &i intra n leg)tur) cu ngeri &i spirite bune. naintea stadiului urm)tor candidatul este ntrebat dac) e dispus s) sufere chinuri pentru a nv)(a, &i dac) r)spunde c) da prime&te 40 de lovituri de bici. Dup) aceasta conduc)torul grupului declar) c) n wicca trebuie totdeauna s) ntorci ntreit napoi ceea ce ai primit, drept pentru care candidatul ntoarce 120 de lovituri celui ce l-a biciuit. Legenda despre Marea Zei() se prezint) sub forma unui mister. La sfr&it aspirantul este plimbat n interiorul cercului &i se proclam) c) s-a ini(iat un nou mag sau o regin) vr)jitoare. Al treilea stadiu se concentreaz) pe contactul sexual n interiorul cercului dintre candidat &i maestru, n vreme ce asisten(a st) ntoars) cu spatele. n multe grupuri aceasta se petrece sub o form) simbolic).59 Apoi se cufund) ceremonios pumnalul magic athamen ntr-

Informa(iile ce urmeaz) se bazeaz) pe lucr)rile lui F.X. King, Hxkonst och Trolldom , Hamlyn-Lettura, 1987; P. Fersling, Naturligt Gvernaturligt, Politikens Forlag, KApenhamn, 1986; *** Transformations, Ladumann, MalmA 1992. 59 Aici ,,simbolic este n(eles n sensul de ,,n loc de.... P)rintele Al. Schmemann a ar)tat pertinent deficien(a acestui mod de percepere a simbolului n lucrarea sa Euharistia

58

42

Ortodoxie &i erezie un pocal cu vin &i cei din cercul nconjur)tor sunt informa(i c) a&a cum e femeia pentru b)rbat, la fel e pocalul pentru pumnal. Caracteristic) cultului neo-p)gn este &i sacralizarea: a spa(iului prin delimitarea unui Cerc magic protejat de cei Patru P)zitori ai celor Patru z)ri, st)pnii celor Patru elemente: aer, foc, ap) &i p)mnt, a timpului prin ceremoniile din anumite perioade, apari(ia unui calendar magic. Preo(ia este destul de deschis), femeile au acces egal n ierarhie. Vr)jitoarele moderne (in opt s)rb)tori sau sabbaturi. Ele sunt: Noaptea Valpurgiei (30 aprilie), Noaptea tuturor sfin(ilor (31 octombrie), messa cimbrului (2 februarie), lammas (2 august), cele dou) echinoc(ii (21 martie &i 23 septembrie) &i cele dou) solsti(ii (22 iunie &i 23 decembrie). Ritualurile acestor s)rb)tori variaz) destul de mult de la un grup la altul, dar urm)toarele caracteristici luate din sabatul messei cimbrului apar ca fiind tipice. Se merge la locul cu pricina n pa&i de dans cu ramuri n mini &i cu f)clii aprinse, iar Marea preoteas) poart) o coad) de m)tur) format) ca un fallos erectus. Dansatorii formeaz) cercul magic. Marele preot vine purtnd n mna dreapt) sabia magic) iar n mna stng) un fallos de lemn. Preotul &i preoteasa &i dau s)rutul pentagramei dup) care preoteasa invoc) zeul din preot cu cuvintele: nfrico&atule domn al mor(ii &i al rena&terii, domnul vie(ii, d)t)torule de via(), tu al c)rui nume este taina tainelor, d)-ne nou) curaj n inimile noastre! Fie ca lumina ta s) se cristalizeze n sngele nostru &i s) ne duc) la nviere. C)ci nu este nici o parte din noi care s) nu fie de la zei. Te rug)m: miluie&te pe preotul &i pe robul t)u. Acum se face eventual o ini(iere, urmat) de ceremonialul pinii &i al vinului, o serbare &i un dans. Ceremonialul pinii &i vinului ncepe cu un act sexual ntre preot &i preoteas). Ceea ce urmeaz) are o asem)nare (parodie &i batjocur)) cu euharistia cre&tin). Att vinul (de obicei sherry dulce) ct &i pinea se binecuvinteaz) de c)tre Marea preoteas). Pinea, f)cut) din sare, miere, vin, f)in), untdelemn &i n anumite grupuri &i snge, este de obicei n form) de semilun) n cinstea Zei(ei lunii. Aceast) pine se folose&te de asemeni ntr-o ceremonie magic) care mbin) fel de fel de blasfemii legate de Zei(a lunii cu o orgie sexual) n cinstea ei. Cultul modern al vr)jitoarelor este o religie n dezvoltare, &i de la moartea lui Gardner (1964), ea s-a dezvoltat n mai multe direc(ii. Tot mai mul(i ncearc) s) se ntoarc) la cultul naturist p)gn &i de aceea se dezic de ritualurile sado-masochiste ale lui Gardner. Unii duc aspectele cultice sexuale mai departe dect Gardner, iar al(ii se dedau cu rvn) magiei, att albe ct &i negre. Prin magie alb) se n(elege n acest context producerea elixirelor dragostei sau a mixturilor de plante vindec)toare. n mai multe grupuri se folosesc ritualuri speciale n care se adun) plante mai ales noaptea, ntruct se spune c) puterea plantelor este concentrat) n faze speciale ale lunii.60 Magia neagr) este adesea de tipul n care p)pu&i ce simbolizeaz) victima sunt n(epate cu ace, &i dac) ntreg grupul de 13 persoane se concentreaz) pe obiect, se spune c) victima va suferi acelea&i chinuri (magie simpatic)).61 Dar nu numai cultul wicca, ci &i a&a numita biseric) satanist) &i-a njghebat un cultparodie. n Occident au ap)rut diverse secte sataniste, localizate n special n S.U.A. Cea mai mare biseric) satanist) cu sediul la San Francisco a fost fondat) n 1966 de Anton Szandor La Vey. Se crede c) la ora actual) (anul 2001), biserica are n jur de 10 000 de membri n toat) lumea. Aceast) biseric) satanist) se distinge de alte secte satanice din S.U.A. care leag) n principal cultul satanic de sex &i de droguri. Un englez care a participat la o mess) neagr) tipic) acestor satani&ti o descrie astfel: Messa neagr) a nceput la ora 23 ca s) poat) fi ncheiat) exact la miezul nop(ii. Atmosfera din nc)pere era aproape insuportabil), resping)toare dar relaxant) (!?). ntr-un fel ciudat te sim(eai u&or dup) ce erai acolo un timp. Lumnarea neagr) con(inea smoal) &i pu(ea infect. Putoarea ei se amesteca cu aroma ce fumega dintr-o farfurioar) ce era la stnga altarului. Aroma era nt)rit) cu ha&i&. Printre aceste miesme am sim(it mirosul de trupuri goale. To(i trebuiau s)-&i lase toate hainele n antreu &i s)-&i men(in) doar o masc) neagr) pe fa(). Preotul... a nceput s) citeasc) messa. Era identic)
60

Vezi n leg)tur) cu acesta cercet)rile ,,&tiin(ifice ale antroposoafei Lili Kolisko. Nu este de altfel singurul caz n care antroposofia se nvecineaz) direct cu vr)jitoria &i ocultismul. 61 Pasaj tradus &i adaptatat dup) P. Fersling Naturligt Gvernaturligt pp. 212-213

43

Preot Dan B)dulescu celei catolice, doar c) numele lui Dumnezeu era nlocuit cu cel al lui satan. Dup) aceasta s-a mpreunat n v)zul tuturor cu o femeie ntins) pe altar &i n timpul acesta o biciuia la snge. Aceasta f)cea parte din ritual. Seara s-a ncheiat cu dans extatic, grupsex, b)utur) &i droguri. 62 nf)(i&em n continuare, ca termen de compara(ie ini(ierea ntr-o loj) francmasonic). Aceste ritualuri au fost nconjurate pe ct s-a putut de o aur) de secrete, fiind protejate de jur)minte nfrico&ate. Dar, ca orice lucru omenesc, aceste taine n-au putut s) scape dezv)luirilor, cum ar fi cea f)cut) n ziarul suedez Expressen63, n care se scrie c) francmasonii cei mai importan(i din Suedia s-au dedat ntr-adev)r unor ritualuri ale sngelui. Ace&tia se taie la degetul mare, picur) sngele ntr-o cup), l amestec) cu vin, &i adaug) snge de al(i fra(i deja introdu&i. Apoi, cu to(ii n jurul altarului beau amestecul de snge cu vin. Descrierea ritualurilor de ini#iere n masoneria suedez GRADUL I Discipolul Sf. Ioan Acesta este primul grad, care are un ritual de debut, din care fac parte s)bii, bastoane &i altele. Viitorul discipol este legat la ochi &i r)spunde la unele ntreb)ri. Are loc jur)mntul de t)cere, iar maestrul de ceremonie spune c) acela care ncalc) jur)mntul va fi nf)(i&at unui tribunal competent... Discipolul trebuie s) r)spund) acum la ntrebarea: E&ti gata s)-(i amesteci sngele cu cel al confra(ilor? &i maestrul care face ini(ierea bate de trei ori ntr-un compas ndreptat spre inima neofitului... GRADUL III Mae$trii Sf. Ioan Localul va fi o capel) mortuar) ntunecat). n mijlocul camerei se afl) un co&ciug iar pe capacul acestuia se afl) un cap de mort. Pe altar se afl) o Biblie, un craniu &i dou) oase de mort ncruci&ate. Acum are loc o nmormntare ritual). Cel ce va deveni maestru al Sf. Ioan se ntinde n co&ciug &i este purtat n sunete de muzic) mortuar). Se mai introduce &i o alt) no(iune de c)tre maestru: Mac-Benac, ceea ce nseamn) carnea se desprinde de pe oase, sau cu alte cuvinte corpul a nceput s) se descompun). Maestrul spune memento mori. O mistrie atrn) de o panglic) albastr) pe &or(ul maestrului Sf. Ioan. GRADELE IV-V Discipolii sau confra#ii Sf. Andrei ...Cel care va fi discipol sau confrate n loja Sf. Andrei este expus acum unei noi incursiuni simbolice pe t)rmul mor(ii. El merge singur printr-un coridor decorat cu capete de mort &i oase. n final, maestrul ndreapt) pumnalul ritual c)tre ochiul drept al neofitului, apoi c)tre gura acestuia. GRADUL VI Mae$trii Sf. Andrei Pe altar se afl) se afl) Biblia, o lamp), trei sfe&nice cu trei bra(e &i un craniu de mort pe dou) oase ncruci&ate. ntr-o camer) al)turat), pe podea, se afl) un co&ciug. Discipolul devine aici maestru al Sf. Andrei. I se leag) o panglic) la gt &i maestrul deputat spune: Pe baza angajamentelor f)cute de tine, te leg cu aceast) panglic) aurit) leg)mntului, astfel nct, dup) terminarea probei s) devii o verig) din inseparabilul nostru lan( fr)(esc.... GRADUL VIII Cavaler Templier Pentru acela care este numit cavaler templier se deschide o lume mult mai larg), care este necunoscut) celor de grade inferioare. Ordinul are o capel) proprie. Pentru ritualul de grad VIII, n camera de preg)tire se afl) o mas) cu o Biblie deschis). Acolo &ade maestrul de ceremonii care de(ine un formular cu 9 angajamente pe care aspirantul trebuie s) le semneze... n marea sal) a capelei, altarul este mbr)cat n negru. Co&ciugul este acoperit cu o pnz) neagr) cu margine de aur. Pe aceasta este cusut) o cruce ro&ie. Cel ce va deveni Cavaler
62 63

Idem, pp. 233-234 Nr. din 11.01.1997 p. 12

44

Ortodoxie &i erezie Templier sau mai complet, Mult Str)lucitor Cavaler al Ordinului Templierilor al Domnului nostru Isus Cristos sfnt &i s)rac se va mbr)ca dinainte n armur) de cavaler... GRADUL IX Gradul Luminii Pentru ritualul de gradul IX este nevoie de mai multe nc)peri: camera de preg)tire, camera capitoliului, camera alb) &i camera de cur)(ire. To(i cavalerii ordinului poart) haine albe &i pumnale... GRADUL X:1 &i X:2. Gradul Secret Gradul al zecelea este mp)r(it n dou): unul deschis, cunoscut, X:1, &i altul care, pn) n prezent este strict secret, X:2, respectiv Leg mntul intern, care necesit) ritualuri de snge. Ceremonia pentru X:1, cuprinde angajamente &i proceduri simbolice, maestrul de ceremonii bate n altar &i to(i cei de fa() pornesc n procesiune c)tre capel), iar acolo un preot conduce un ritual cu frngerea pinii. naintea ceremonialului pentru gradul X:2 se aminte&te solicitantului jur)mntul f)cut de acesta nc) de la gradul I asupra amestecului de snge, iar apoi acesta va trebui s)-l exercite. Un preot ia cupa ordinului n care se afl) vin. nainte, cel care voia s) fie primit se t)ia la degetul mare de la mna dreapt) &i picura snge n cup). Ast)zi, acest lucru se face doar simbolic. Conform ritualului, preotul ia &i aduce o cup) de cristal cu snge vechi, al fra(ilor deja primi(i, &i las) doar trei pic)turi s) se amestece cu vinul cel ro&u din cupa Ordinului. Preotul cite&te ceva din Biblie &i invit) pe aspirant s) bea din amestecul de vin cu snge. Apoi bea &i preotul nsu&i &i trimite amestecul de vin cu snge &i celorlal(i confra(i ce se afl) n jurul altarului. GRADUL XI Gradul de maestru Templier Acest grad este de fapt o func(ie care decerneaz) titlul de Mult Iluminat Frate Cavaler &i comandor al Crucii ro&ii. n timpul ceremoniei, co&ciugul se afl) n mijlocul s)lii nconjurat de 81 de lumn)ri aprinse. Maestrul cel mare deschide adunarea, un preot conduce rug)ciunea &i cnt)ri de psalmi. Cavalerul care va fi primit n noul grad este adus n sal) mbr)cat n mantie alb), iar ceremonialul are multe similitudini cu hirotonirea de preo(i sau c)lug)rirea din biserica romano-catolic)...64 Pe re(eaua internet se pot accesa mai multe documente legate de prezentarea unor figuri marcante ce au f)cut sau fac parte din masonerie. Iat) un extras de acest gen: Lista Francmasonilor renumi#i PRE#EDIN+I S.U.A: George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Lyndon B. Johnson, Gerald R. Ford. LIDERI POLITICI: Winston Churchill, Simon Bolivar, Benito Juarez, Edward VII, George VI, Pandit Nehru, Lajos Kossuth, Giuseppe Mazzini, Eduard Benes, Regele Hussein al Iordaniei, Yasser Arafat, Francois Mitterand, Helmut Kohl, Gerhard Shroeder, Tony Blair, Yikzak Rabbin, Cecil Rhodes, Benjamin Franklin, Rev. Jesse Jackson, Robert Dole, Al Gore, Prin(ul Phillip, Zbigniew Brzezinski, Lordul Peter Carrington, Andrew Carnegie, W. Averell Harriman, Henry Kissinger, Robert McNamara. ARTI#TI: W.A. Mozart, Leopold Mozart, Ludwig van Beethoven, Jean Sibelius, Franz Liszt, Josef Haydn, Richard Wagner, George Gershwin, Count Basie, Louise Armstrong, Nat King Cole, Giacomo Meyerbeer, John Wayne, Clarke Gable, Ernest Borgnine, Oliver Hardy, Walt Disney, Duke Ellington, Douglas Fairbanks,
64

Traducere din cotidianul suedez Expressen Nr. din 11.01.1997 p. 12

45

Preot Dan B)dulescu Leonardo da Vinci, Bob Hope, Harry Houdini, Al Jolson, Harold C. Lloyd, Ronald Reagan, Peter Sellers, William Shakespeare, Cecil B. DeMille. MAGNA+I AI FILMULUI: Jack Warner, Louise B. Mayer (MGM), Darryl F. Zanuck (20th Century Fox) INDUSTRIE, COMER+, FINAN+E: Henry Ford, Walter P. Chrysler, Pehr G. Gyllenhammar (Volvo), Percy Barnevik (ABB), Andr Citron, Samuel Colt (Colt revolver), familia Rockefeller, familia Rothschild, King C. Gillette (lame de ras), Charles C. Hilton (Hilton hotels), Sir Thomas Lipton (Tea), Ransom E. Olds (Oldsmobile), David Sarnoff (p)rintele televiziunii), Edgar Bronfman Jr. (Seagram Whiskey), Rich DeVos (Amway), Alan Greenspan (Fed. Reserve), Giovanni Agnelli (FIAT), Peter Wallenberg (SE-Bank Sweden) AVENTURIERI: Charles A. Lindbergh, Roald Amundsen, Amiralul Richard Byrd, Casanova, William "Buffalo Bill" Cody, Davy Crockett, FILOSOFI: Johann Wolfgang von Goethe, Gotthold E. Lessing, Voltaire ASTRONAU+I: Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Leroy Gordon Cooper, Edgar D. Mitchell, John Glenn SCRIITORI: Mark Twain, Sir Walter Scott, Rudyard Kipling, Robert Burns, Heinrich Heine, Alexander Pu&kin, Sir Arthur Conan Doyle, Jonathan Swift, Oscar Wilde, Jules Verne, H.G. Wells, Robert Burns, Carlo Collodi (Pinocchio), Edward Gibbon, Rudyard Kipling, Lewis Wallace (Ben Hur), Alexander Pope #TIIN+ : Carl Sagan, Hans C. Orsted, J.J Frk. von Berzelius, Albert Abraham Michelson (viteza luminii), C.F.S. Hahnemann (homeopatia), Alexandre Gustave Eiffel, Joseph Ignance Guillotin (inventatorul ghilotinei), Franz Anton Mesmer (hipnotismul), Albert Einstein, A.J. Sax (saxophone) DIVER#I: Frederic A. Bartholdi (Statuia Libert)(ii), Daniel Carter Beard (fondatorul Boy Scouts), EDUCA+IE: Leland Stanford (Railroads & Stanford University) LIDERI RELIGIO#I: Billy Graham, Rev. Jesse Jackson, Joseph Smith (fondatorul Mormonilor), Brigham Young (al doilea lider Mormon), Aleister Crowley (Satanist), Gerald B. Gardner (Wiccan), Wynn Westcott (Golden Dawn) ORGANIZA+II: Jean Henry Dunant (Crucea Ro&ie), Melvin Jones (Lions Int.), Giuseppe Mazzini (Ilumina(i Italiei), Albert Pike (Ku Klux Klan) SERVICII SECRETE: Edgar Hoover.65 Lista de mai sus este desigur greu de verificat n totalitate, iar numele sunt n&iruite aleatoric. Totu&i am ntlnit pe parcursul ei nume familiare cu care am avut leg)tur) pe parcursul acestei lucr)ri. ntruct cei mai mul(i din cei indica(i nu mai sunt n via(), ei nu mai pot ie&i deschis la amp) ca s)-&i declare, sau s)-&i infirme apartenen(a la masonerie. Pn) la descoperirea lor, r)mne ca s) fie judeca(i (n sensul de aprecia(i) n func(ie de faptele &i gndurile lor. * Din cele expuse &i compararea lor se desprind urm)toarele concluzii preliminare: tr)s)tura lor comun) de ocultism, p)gnism &i satanism, multe parodieri ale cultului romano65

Informa(ii internet neverificate. (Constructed 26 February 1999)

Sursa:http://usa.nedstat.net/cgibin/viewstat?name=Countermason

46

Ortodoxie &i erezie catolic. Nu vrem s) afirm)m c) francmasoneria, satanismul &i wicca sunt fenomene propriuzis new-age, dar au servit de multe ori ca surse de inspira(ie pentru adep(ii mi&c)rii. Teosoful new age Foster Bailey nu se sfie&te ns) s) fac) o apropiere direct) &i nemijlocit) ntre new age &i masonerie: ,,Vom avea nevoie de un nou limbaj masonic pentru New Age. Va dura mult $i va trebui s apar ca un mijloc de a face Masoneria mai real ntr-o lume aflat n transformare.66 O alt) caracteristic) a vie(ii adep(ilor new age este ambian#a muzical adiacent . Noua religiozitate impune o exprimare muzical) foarte modern), industrializat), f)cnd uz de materialele &i metodele cele mai noi ale domeniului. Atributele acestei muzici sunt faptul c) este meditativ), f)r) contur, de atmosfer) mistic), magnetizant). Ca &i scrierile sacre ale mi&c)rii, se pretinde ca fiind f)r) autor, dictat) de anumite entit)(i divine din lumea spiritelor, nescris) de mn) omeneasc)67. Aceste produc(ii artistice sunt n general caracterizate de speciali&ti ca fiind de domeniul kitschului sau foarte aproape de acesta. P)rerea adep(ilor mi&c)rii este c) muzica lor specific) este o arm) mpotriva stresului &i a ncord)rii, iar o alt) muzic) f)r) caracteristicile respective are o nc)rc)tur) negativ). Muzica aceasta mai este folosit) &i ca suport pentru diverse terapii &i medita#ii, sau ca ghid n fanteziile vis)rii cu ochii deschi&i (day dreaming) practicate de tineri pentru a-&i exersa puterile viitoare. Unul din compozitorii recunoscu(i totu&i n cadrul mi&c)rii, se pronun() asupra lui Bach ca fiind cel ce pune bazele muzicii stresante, ncordate, fiind n acela&i timp convins c) inspira(ia de sorginte asiatic) este mult mai benefic), deoarece n culturile asiatice s-a p)strat ceea ce s-a pierdut n Occident: spiritul. Nu ncape ndoial) c) absen(a elementelor cultice din cadrul mi&c)rii new age a fost sesizat) &i din interiorul mi&c)rii, chiar dac) acest lucru s-a petrecut la o scal) redus). Mi&carea avnd ca tendin() acoperirea unui spectru total (holistic) trebuia s) apar) &i un corespondent ecleziologic, n cazul de fa() a&a numita New Age Community Church, ce se consider) a fi prima biseric) new age capabil) s) emit) o teologie profund) comprehensiv), bazat) istorice&te. Datele urm)toare despre aceast) comunitate sunt extrase de pe site-ul internet http://www.aznewage.com/
,,Cartierul general al bisericii este n cl direa original a bisericii, 6418 S. 39th Avenue n Phoenix la poalele lui South Mountain, aproape de minunatul Alvard City Park. Scopul bisericii este de a propov dui adev rul n lumina con$tiin#ei new age, s inspire $i s ghideze o omenire nou trezit . Inten#ia noastr este de a promova responsabilitatea personal , dragostea fr #easc , respect pentru mediu $i devo#iune pentru Dumnezeu. The New Age Community Church a fost fondat la 26 februarie 1972 de un mic grup de studiu condus de Rev. Dr. John Rodgers. O dat cu a treia publicitate po $tal publica#ia grupului de rug ciune s-a numit The Omega Director $i este ast zi (1999) cea mai veche $i mai mare publica#ie metafizic de acest gen din S.U.A. Unul din scopurile bisericii a fost acela de a promova armonie religioas $i toleran# n noua er , s previn ridicarea zidurilor de suspiciune $i bigotism dintre diferitele biserici $i filosofii, $i s d rme acele ziduri care exist deja. n 1987 biserica $i-a nceput programul s u de seminar pentru preg tirea de preo#i new age - ce vor propov dui toleran# $i n#elegere pentru toate credin #ele $i filosofiile. 68

a) Loca$ sacru (templu) Specific mi&c)rii, n Occident, sunt atelierele de lucru (workshop), cursurile de dezvoltare personal) sau educa(ia pe internet, care dobndesc anumite caracteristici n cadrul unor societ)(i secularizate deja. Interesul spontan al individului pentru cele sfinte fiind
Citat n Marc Dem, Anticrist 666 p. 179 Unele din aceste lucr)ri ca de exemplu: Pharaoh, Spirit of Tibet, Medicine Woman , Drifting in a Calm Bay , Spirit of the Rain Forest , The Underwater World of Dolphins and Whales Misteries, Edge of Dreams sunt bine cunoscute adep(ilor mi&c)rii. 68 Punct de vedere tipic masonic &i hinduist. (n.n), dar &i ecumenist (nota Apologeticum).
67 66

47

Preot Dan B)dulescu general uman, aceste mici &coli devin un fel de locuri sacre pentru cei ce le caut). Dar statutul de loc sau obiect sacru a fost atins de anumite categorii renumite n mi&carea new age. Astfel, obiecte sacre devin cristalele care se folosesc la anumite terapii ca instrumente medicale sau amulete, anumite simboluri ca de exemplu micile bijuterii cu semne zodiacale, alte simboluri preluate din diferitele culte sau chiar mici obiecte investite direct de posesor cu o semnifica(ie con&tientizat) doar de el nsu&i (feti&uri). b) Pelerinaje $i perioade speciale. A&a numitele locuri sacre ale mi&c)rii pot fi considerate &i locurile de pelerinaj de la Findhorn din Anglia unde de&i nu s-au realizat chiar minuni, dup) cum s-ar fi dorit, (n domeniul agriculturii alternative) s-a ajuns totu&i la crearea unei &coli n acest sens. Alte locuri de pelerinaj cu o aur) oarecare de loc sacru pot fi considerate Sedona n S.U.A. unde se crede c) exist) o fereastr) deschis) spre cer, loc de aterizare a OZN-urilor &i al unor spirale energetice sau diferitele ashramuri, domenii ale unor secte care pretind c) d)ruiesc puteri deosebite celor ce se afl) n interiorul acestora. n (ara noastr), o ncercare de a sacraliza n acest fel un anumit loc s-a f)cut n leg)tur) cu platoul Bucegilor, presupus loc de existen() al altarelor p)gne din Dacia: Or, vom vedea c) acestea sunt bine cunoscute adep(ilor mi&c)rii, "vortex", acest Polus geticus, aceast) "reprezentare" a Polului, exist) n Romnia n Carpa(i (Mun(ii Riphei), pe Muntele "Omul", care este nc) numit de popor "Osia Lumii", "Buricul P)mntului"69. Dup) alte surse de aceea&i factur),70 muntele sfnt al dacilor Kogaion este identificat cu Ceahl)ul. Adep(ii new age sunt implica(i &i n mi&carea ecologic), avnd ca baz) de plecare concep(ia monist-panteist). P)mntul ntreg este sacru. El nu trebuie agresat, iar energia divin) care este un fluid universal, sacralizeaz) totul, inclusiv omul &i animalele. Dar cu toate acestea, anumite animale, &i anume delfinii &i rudele acestora, balenele, au ajuns la un statut deosebit n concep(ia new age. Delfinii au o pozi(ie aparte deoarece ace&tia comunic) prin canalizare cu oamenii fiind de multe ori socoti(i ncarnarea unor entit)(i de dincolo. Se poate considera n acest sens, c) prin aceste preten(ii, mi&carea new age pune bazele cre)rii de noi mituri, legende, care, n perspectiv) istoric) ar putea umbri pe cele deja existente. c) Clarv z tori $i profe#i, revela#ii naturale sau supranaturale. Al)turi de aceste scrieri, exist) n mi&carea new age, o serie de mesaje sacre, r)spndite sub form) de mijloace audio, rezultatul a&a numitelor canaliz)ri71 &i care accentueaz) acelea&i caracteristici ale atitudinii de new age: redescoperirea sacralit)(ii universale, exaltarea st)rii de pietate, redobndirea facult)(ilor paranormale, acordarea de semnifica(ii spirituale unor anumite ntmpl)ri, ncrederea n sine, nelimitarea energiei umanuniversale, neutralizarea r)ului prin exerci(ii spirituale, etc. Scrierea care a dobndit deja statutul de scriere sacr) este Cursul Miracolelor, care, cu toate c) s-ar dori ct mai repede parcurs) de cititorii din diverse locuri ale lumii, nu poate fi tradus) n mod oficial dect dup) o perioad) de acomodare de un an, timp n care se nva() &i se studiaz) temeinic, traduc)torul dobndind astfel o anumit) stare de spirit. n cadrul mi&c)rii exist) multe scrieri de specialitate, biblioteci sau libr)rii cu produse de interes specific, dar nu toate au dobndit sacralitate. Cursul miracolelor pretinde c) nu are autor uman ci este o carte inspirat) de c)tre entitatea Isus, posesoare a acesteia fiind psiholoaga american) Judith Skutch, cei c)rora li s-a dictat textul, fiind de fapt alte persoane. Binen(eles c) literatura de new age este mult mai abundent) &i mai dezvoltat), bazndu-se pe scrieri &i surse mult mai vechi, fiecare din ele pretinzndu-se a fi foarte

69 70

V. Lovinescu, Dacia hiperboreean , Rosmarin 1994, p. 21. P. Coru(, I. +ugui, C. Negureanu, dar &i al(ii naintea lor. 71 channeling (engl.) = canalizare, dicteu automat sau scriere n trans), termen contemporan ce nlocuie&te mai vechiul medium al spiritismului secolului XIX.

48

Ortodoxie &i erezie important), ns) noi ne-am limitat doar la aceste dou) tipuri de scrieri care sunt specifice pentru mi&care n general. Judith Skutch este departe de fi unica voce autorizat) n mi&care. Un alt nainte merg)tor este Benjamin Creme, cel care preg)te&te c)r)rile lui Maitreya. Acest veritabil prooroc new age &i-a desf)&urat activitatea att n paginile publica(iei The Emergence March 1996 A Free Monthly New Age Publication ct &i pe site-ul www. share international.com. Acolo putem afla c): ,,Maitreya, de asemenea, este gata s ne arate drumul n viitor. El cunoa$te bine sarcinile uria$e ce-i stau nainte dar, f r $ov ial , are ncredere c omul $i va ndeplini rolul s u. El $tie c ghidarea $i conducerea sa vor elibera ce e mai bun din omenire, $i hr nind aceast aspira#ie va trezi natura divin care este dreptul din na$tere a tuturor oamenilor. Aceasta va fi. Astfel Marele Domn, nv # torul $i Mntuitorul oamenilor $i va ncepe misiunea Sa. Astfel omenirea va cunoa$te pacea $i dreptatea, libertatea $i dragostea $i se va privi ca pe o reflec#ie a divinului. Benjamin Creme este n contact telepatic constant cu acest Maestru Care i dicteaz) articolele. Citatele urm)toare sunt din Share International Mai 94: Iminen#a unui nv # tor Mondial Pe Scurt: Toate marile religii cuprind ideea unei revela#ii ulterioare ce va fi dat de un viitor nv # tor. Cre$tinii sper n a doua venire a lui Hristos, budi$tii a$teapt venirea unui alt Budha (Domnul Maitreya), n timp ce musulmanii l a$teapt pe Imamul Mahdi, hindu$ii a$teapt o rencarnare a lui Krishna, $i evreii pe Messia. Discipolii tradi#iei ezoterice cunosc toate aceste numele diferite ale aceleia$i individualit #i Domnul Maitreya, nv # torul lumii, conduc torul Ierarhiei spirituale de Mae$trii, $i ei a$teapt acum ntoarcerea Lui iminent . n iulie 1977, Maitreya a ie&it din centrul din Himalaya, cnd nimeni nu-l a&tepta, ,,ca furul n noapte. Potrivit doctrinei ezoterice Maitreya s-a manifestat acum 2000 de ani n Palestina prin umbrirea ucenicului s)u Isus - acum nv)()torul Isus. De data aceasta Maitreya a venit el nsu&i. Doctrina spiritual a lui Maitreya.
,,Maitreya nu inten#ioneaz s ntemeieze o nou religie n jurul s u, nici s creeze adep#i, ci vrea s nve#e omenirea "arta auto-realiz rii". Primii pa$i sunt "sinceritatea min #ii, sinceritatea spiritului $i deta$area." n Nairobi, Kenya pe 11 iunie 1988, el a ap rut miraculos, "din ceruri", la o ntlnire n aer liber de rug ciune $i vindecare. A fost fotografiat adresndu-se (n limba lor) miilor de oameni care lau recunoscut pe loc a fi Cristos. Maitreya va umbri mental toat omenirea simultan. Fiecare dintre noi va auzi l untric cuvintele sale, telepatic, n propria noastr limb $i to#i vom $ti c nv # torul lumii se afl printre noi72

Urmeaz) o list) a apari(iilor timpurii ale lui Maitreya printre care afl)m cu mare surprindere urm)toarele: 8 noiembrie 92: Belgrad, 27 decembrie 92: Bucure&ti, 7 februarie 92: Bucure&ti, (??) 8 august 93: Sofia, etc. La ntrebarea fireasc), &i anume cum se face c) aceste apari(ii att de importante au trecut neb)gate de seam) pn) &i de presa de scandal B. Creme furnizeaz) urm)torul r)spuns, invocnd opacitatea a&a numi(ilor fundamentali&ti de toate nuan(ele confesionale ce:
,,variaz mult dar au n comun factorul consistent c sunt to#i extrem de dogmatici n credin #ele lor. Maitreya le apare ca s -i mai nmoaie. Acestea sunt grupurile din partea c rora, n toat lumea, El a$teapt opozi#ie major $i respingere. Dac El apare ca nv # torul lumii $i ei $i a$teapt nv # torul n proprii lor termeni ca pe Hristos, Maitreya, Buddha, Krishna, Imamul Mahdi, Messiah cu viziunile lor foarte fixate, ei vor fi nclina #i s -l resping .

72

O parodie a Rusaliilor. n.n.

49

Preot Dan B)dulescu ,,Cel mai important lucru este crearea apelor curative,73 ce se face mai nti. Cnd Maitreya a magnetizat apele [sic!], ntr-o perioad) de timp - ar putea fi cteva s)pt)mni ... El nu spune: "Sunt Maitreya" "Sunt Cristosul" sau "Sunt imamul Mahdi". El apare pur &i simplu din senin, dar ntr-o form) n care ei l vor recunoa&te - a&a cum a fost n Nairobi n Kenya, pe 11 iunie 1988, o apari(ie de la care ne-au r)mas &i fotografii. Maitreya las) aceste grupuri, n forma de gndire n care le-a ap)rut, s)-l recunoasc) sau nu. Unii vor zice: "Feri(i-v), poate fi anticristul: nainte de a doua venire a lui Cristos va veni anticristul." ,,Fie c) ei cred c) este Cristos sau c) este anticristul; sau sunt ncurca(i deoarece el nu a spus cine este. Probabil 80% din oameni cred c) au experiat pe Cristos, sau pe Mahdi, sau pe Messia oricine se ntmpl) a fi &i ei sunt cu totul mul(umi(i s) accepte aceasta &i s) a&tepte ca s) se ntmple ceva n leg)tur) cu aceasta. ,,Cnd ei se ntmpl) s)-l vad) pe Maitreya la televiziune, vor spune: "Acesta ce ne apare este (adev)ratul) poate c) pn) la urm) este cine trebuie; probabil c) nu este Anticrist." Urm)toarele extrase sunt din Share International mai 1994:
,,.: Ai vreo p)rere despre m)surile curente de introducere a codului bar (EAN) pe toate bunurile &i pe to(i oamenii din lume n anticiparea unei societ )(i f)r) bani ghea()? R.: Instinctiv, nu-mi place ideea codific )rii indivizilor po(i codifica bunuri dac ) vrei dar vei afla c) o nou) agen(ie a Na(iunilor Unite (sub c )l)uzirea fie a unui Maestru sau cel pu (in a unui ini(iat de gradul 3) va fi nfiin (at) ca s) supravegheze redistribuirea resurselor. Fie c ) aceasta va implica codificarea bar sau nu, nu depinde de noi, dar pe ct am n (eles, nu aceasta este metoda care a fost adoptat ) n diferitele planuri deja formulate.

Am re(inut acest aspect deoarece este legat de o serie de afirma(ii ce vin din spa(iul elen (inclusiv Sf. Munte Athos). Astfel, la noi n (ar) s-au publicat n 1993 bro&ura Nu v lep da#i de Hristos; Nu v nsemna#i cu 666 a autoarei . 74 &i lucrarea Apocalipsa 13; Sfr$itul libert #ii umane a ing. Mircea Vlad.75 n Grecia discu(iile pe marginea acestei controversate probleme a cod)rii buletinelor cu num)rul 666 au nceput prin anii 80. n acest sens Sfntul Sinod al Bisericii Elene a emis circulara nr. 2676 din 7 aprilie 1997 cu titlul: ,,Acordul Schengen &i legea pentru protec(ia persoanei la prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceast) circular) a fost citit) n toate bisericile Greciei, n Duminica Ortodoxiei din 1997 &i apoi publicat) n buletinul Biroului Tipografiei Sfntului Sinod Pros ton lao (C)tre Popor), nr. 21 din aprilie 1997. Printre recomand)rile adresate Guvernului spicuim:
A nu fi acceptat drept cod numeric al sistemelor electronice de stat pentru protec #ia persoanei num rul 666.... Sub nici un motiv s nu se aplice drept cod numeric num rul 666 n noul sistem de identitate al # ri noastre...

La 8 septembrie 1997 Sfnta Sinax) Dubl) Extraordinar) a Sfntului Munte s-a conformat recomand)rilor Sfntului Sinod, ndemnnd la rndul ei poporul s) nu accepte noile buletine codificate.76 Revenind la Benjamin Creme afl)m c):
,,n ziua de smb t 26 martie (de smb ta lui Laz r) 1994 am citit noul mesaj al Domnului Maitreya pe care El l-a dat la 5 membrii ai bisericii anglicane Sf. Ioan Botez torul din Glastonbury (Anglia) la praznicul Rusaliilor 1993. Este de asemenea dup p rerea mea, foarte semnificativ faptul

73 74

Aici o parodie la aghiasma mare. n.n. Ap)rut) la Atena n 1987. 75 Axioma Edit, Bucure&ti, 1999. 76 Apocalipsa 13... pp. 83, 86, 88.

50

Ortodoxie &i erezie


c aceasta s-a petrecut la Glastonbury - locul tradi#ional al Sfntului Graal - potirul ce simbolizeaz new age-ul.

e) Alte situa#ii. Mi&carea de new age s-a impus n fa(a adep(ilor s)i cei mai interesa(i cu un nou stil de via(). Stilul de via() new age este condus de mai mul(i factori, dintre care cei mai r)spndi(i sunt vegetarianismul $i naturismul. n istoria civiliza(iei cre&tine a vestului, traumatizat de felurite proteste religioase, ntlnim pentru prima dat) o atitudine vegetarian) n anul 1809 la un grup religios autointitulat Bible Christian Church din Anglia, nerecunoscut de statul englez. Ace&tia au adoptat regimul vegetarian din considerente spirituale &i nu din simple motive de s)n)tate. Binen(eles, stilul vegetarian este deja cunoscut n istorie ca fiind propriu credin(elor asiatice, de unde se presupune a fi fost inspirat. Medicina ayur-vedic recomand) vegetarianismul, de asemenea macrobiotica, propov)duie&te acela&i lucru, n diferite stadii de cur)(ire interioar) &i exterioar), n diferite boli sau pentru rezolvarea diferitelor probleme. n Occident exist) multe mi&c)ri de grup ale vegetarienilor77 care, pe lng) faptul c) fac o propagand) specific) a dietei culinare pe diferite stadii, se dedau chiar &i la violente proteste ilegale, ca de exemplu atacarea armat) a abatoarelor sau a fabricilor de mezeluri, eliberarea animalelor din cresc)torii, etc. Dintotdeauna vegetarianismul a avut la baz) anumite filosofii de via(). n India mai ales att hindui&tii ct &i budi&tii nu mncau carnea animalelor datorit) credin(ei n posibilitatea rencarn)rii oamenilor &i n aceste forme inferioare de via(), a respect)rii principiului non-violen(ei ahimsa, &i a recunoa&terii sfin(eniei vie(ii. n sens modern vegetarianismul s-a impus con&tiin(ei publice n sec. XIX, mai exact n 1847 cnd organiza(ia britanic) nonreligioas) The Vegetarian Society a popularizat termenul de vegetarian. n 1908 s-a fondat The International Vegetarian Union, uniunea care cuprinde toate societ)(ile vegetariene din toat) lumea ntr-o serie de congrese &i func(ioneaz) nc) pe post de organiza(ie nonprofit. n cadrul new age exist) o serie ntreag) de propagatori ai modului de hr)nire vegetarian. Dintre ace&tia ne-am oprit la exemplul Annei Wigmore (1909-1994), o pionier) pentru o nou) concep(ie de s)n)tate &i fondatoare a institutului Hippocrates Health Institute din Boston, S.U.A.. Filosofia ei continu) pe urmele hinduismului &i ale teosofiei s) sus(in) c) alimenta(ia cu carne duce la egoism &i materialism, n vreme ce evolu(ia spiritual) e garantat) de a&a-numita hran) vie, adic) vegetale crude. Tot din hinduism este preluat) &i ideea new agerilor c) animalele sunt prietenii no&tri, ba chiar fra(ii no&tri, care mpart cu noi darul vie(ii, &i de aceea tebuiesc tratate bine. Iat) n acest sens cteva aser(iuni new age: - Un motiv pentru vegetarianism este mila de animale. - Un altul este acela c) aceast) diet) favorizeaz) evolu(ia spiritual). - Un al treilea este c) putem hr)ni mai multe guri dac) tr)im vegetarian; - Din punctul de vedere al s)n)t)(ii vegetarianismul e net superior; - Porunca de a nu ucide cuprinde binen(eles toate fiin(ele vii; - De obicei oamenii care mediteaz) ndelung au trecut spontan la vegetarianism. n fa(a acestor aser(iuni s) vedem ce ne spune despre alimenta(ie Sfnta Scriptur). La Facere I, 26, cu privire la rela(ia omului cu animalele st) scris: ,,S facem om dup chipul $i asem narea Noastr , ca s st pneasc pe$tii m rii, p s rile cerului, animalele domestice, toate viet #ile ce se tr sc pe p mnt $i tot p mntul!. Ct despre hran) se spune mai departe la versetul 29: ,,Iat , v dau toat iarba ce face s mn# de pe toat fa#a p mntului $i tot pomul ce are rod cu s mn# n el. Acestea vor fi hrana voastr . Pn) aici ne apar clar att pozi(ia superioar) a omului relativ la animale, ca &i la tot restul crea(iei v)zute. ntr77

Exist) &i no(iunea de vegan = strict vegetarian.

51

Preot Dan B)dulescu adev)r hrana ini(ial) a primilor oameni era de natur) vegetarian). Dar cteva capitole mai departe, la Capitolul IX, ni se relateaz) despre leg)mntul lui Dumnezeu cu Noe, dup) retragerea apelor potopului. S) mai amintim new-agerilor c) acest leg)mnt este pecetluit pn) la sfr&itul veacurilor tocmai cu semnul lor preferat, curcubeul. Versetele 3 &i 4 spun: ,,Tot ce se mi$c $i tot ce tr ie$te s v fie de mncare; toate vi le-am dat ca $i iarba verde. Numai carne cu sngele ei, n care este via# s nu mnca#i. Momentul post deluvian constituie deci apari(ia nutri(iei complete a&a cum o cunoa&tem n ziua de azi, ceea ce cu siguran() a cuprins la nceput &i pe hindu&i. Cap. XVIII este subintitulat Avraam prime$te pe Sfnta Treime la stejarul Mamvri, capitol foarte important att pentru o proto teofanie triadic), ct &i pentru suportul dogmatic scripturistic al singurei icoane cu adev)rat ortodoxe a Sfintei Treimi. Versetul 8 descrie osp)tarea celor trei Oameni: ,,#i a luat Avraam unt, lapte &i vi(elul cel g)tit &i le-a pus naintea Lor.... Iat) deja cum fundamentul spiritualist hinduso-new-ageist se n)ruie din temelii. Dac) porunca: S) nu ucizi din decalog (Fac. XX, 13) ar include &i animalele, nu se mai poate cu nici un chip explica versetul 24 al aceluia&i capitol: S)-Mi faci jertfelnic de p)mnt &i s) aduci pe el arderile de tot ale tale, jertfele de izb)vire, oile &i boii t)i. mp)r(irea n mnc)ruri curate &i necurate din Deutoronom Cap. XIV nu are nici o relevan() n acest context. Trecnd iar)&i peste cteva capitole &i veacuri, n Cartea III Regi, la Capitolul XVII, cel despre proorocul Ilie, versetul 6 ne spune c) pe timpul secetei: Corbii i aduceau (lui Ilie) pine &i carne diminea(a, pine &i carne seara; iar ap) bea din pru. Dac) sfin(enia proorocului Ilie nu se pune n mod normal n discu(ie, n rndul new-agerilor vom vedea c) exist) credin(a c) el s-a rencarnat n Ioan Botez)torul &i contesta(ia faptului c) a fost luat la cer &i tr)ie&te &i n ziua de ast)zi. Ajungnd n Noul Testament, Sfnta Evanghelie dup) Marcu ne spune despre Sfntul Ioan Botez)torul: #i Ioan era mbr)cat n hain) de p)r de c)mil), avea cing)toare de piele mprejurul mijlocului &i mnca l)custe &i miere s)lbatic). (Marcu I, 6). Se &tie c) naintemerg)torul Domnului a tr)it aproape 30 de ani n pustie &i s-a hr)nit desigur n acele condi(ii ie&ite din comun. Pe cei din lume Mntuitorul i-a hr)nit cu pine &i pe&te (Matei XV, 34). #i, dac) acestea toate nu ar fi fost de ajuns, dup) nviere Domnul face dovada ucenicilor ngrozi(i la gndul c) v)d un duh cernd de mncare: Iar ei i-au dat o bucat) de pe&te fript &i dintr-un fagure de miere. #i lund, a mncat naintea lor. (Luca XXIV, 42-43) La toate acestea s-ar putea obiecta c) totu&i, &i aici era vorba numai de pe&te. De aceea vom trece cu exemplific)rile la Faptele Apostolilor, Cap. XI, unde Sf. Apostol Petru le poveste&te iudeilor circumci&i vedenia sa avut) n extaz n cetatea Iope n timp ce se ruga: Privind spre aceasta (fa(a de pnz)), cu luare aminte, am v)zut dobitoacele cele cu patru picioare ale p)mntului &i fiarele &i trtoarele &i p)s)rile cerului. #i am auzit un glas, care-mi zicea: Sculndu-te, Petre, junghie &i m)nnc). (versetele 6-7). Activi&tii ecologi&ti &i prietenii animalelor trebuie s) mediteze ndelung asupra acestui pasaj, pe care n mod curent, fie nu-l cunosc, fie l sar, c)ci nu le convine. Biserica Ortodox) a ornduit n canoanele sale dreapta atitudine fa() de vegetarianism, comb)tnd toate excesele unor rigori&ti sectan(i de tipul bogomililor de mai trziu. La acest lucru se refer) canoanele 51, 53 &i 66 Apost.; 14 Ancira; 2, 21 Gangra. Red)m n continuare con(inutul Canonului 2 Gangra: ,,Dac cineva ar osndi pe cel ce cu evlavie $i credin# m nnc carne, afar de snge $i jertf idoleasc $i de sugrumat, ca $i cum acela nu ar avea n dejde din cauz c se mp rt $e$te cu carne, s fie anatema. Comentariile n aceast) privin() au devenit de acum de prisos. Dar, desigur etica de tip new age nu se m)rgine&te la vegetarianism. Sursele de inspira(ie pentru etic) sunt ca &i n cazul precedent de inspira(ie hinduist), asiatic) sau nativ american). Concep(ia panteist) determin) o abordare potrivit c)reia grani(ele dintre indivizi, dintre euri se evaporeaz) ntr-un mare eu, (Brahman), ce este n acela&i timp &i una cu 52

Ortodoxie &i erezie universul. Monismul panteist determin) &i aici anularea persoanei. Aproapele t)u e&ti tu nsu(i, doar c) ntr-o alt) form). Mndria luciferic) new age mo&tenit) din hinduism, socote&te aceast) etic) superioar) tuturor celorlalte etici, inclusiv moralei cre&tine. Dar, precum am v)zut mai nainte panteismul monist nu are cum s) fie o religie, din moment ce totul este una. Mi&c)rile neop)gne &i extrag principiile morale din diferite tradi(ii &i texte p)gne, cum ar fi Eddele nordice, &i tind s) accentueze valorile comunitare, insistnd c) f)r) societate individul nu poate func(iona efectiv sau s) creasc) spiritual &i emo(ional. Pe lng) aceasta adep(ii new age ncearc) s)-&i elaboreze un cod moral-etic specific insistnd asupra ecologiei &i feminismului. Aleister Crowley a stabilit n The Book of Law legea moral) a satanismului: Singura lege este ca s) faci tot ceea ce ai chef. n 1966 Anton Szandor la Vey78 ntemeietorul bisericii sataniste din San Francisco a formulat n The Satanic Bible &i cea de-a doua regul): F)-le celorlal(i ceea ce-(i fac ei (ie. Cercet)torul Bruno Wrtz a sesizat cu pertinen() n privin(a moralei new age c):
,,Avem n continuare $i o etic , dar absolut antinormativ . Nu exist bine $i r u ontologic; nu exist p cat $i culp ; nu exist autoritate divin care s instituie porunci; nu exist nici o instan# heteronom .79

Vegetarianismul este o component) fixa(iei new agerilor pentru s)n)tate &i terapii. Marilyn Ferguson vorbe&te despre boli provocate de medic. ntr-un capitol de sine st)t)tor vom analiza mai detaliat aceste terapii complementare ce-&i trag sursa din viziunea de s)n)tate holistic) new age. Corpul este v)zut ca ntreg iar corpul &i sufletul ca o unitate. ntreg omul bolnav trebuie ngrijit, pentru nevoile trupe&ti, spirituale &i emo(ionale. Gndurile &i sentimentele influen(eaz) corpul. Dac) sufletul se simte bine exist) &ansa ca &i corpul s) fac) la fel. De aceea unul din termenii de baz) ntlni(i n new age este vindecarea (healing). O alt) caracteristic) a mi&c)rii este prezen(a dominant) a femeilor. De&i mi&carea feminist) la nceput, nu a avut propriu-zis de a face cu new age-ul, acestea s-au ntlnit n cele din urm), datorit) unor tr)s)turi comune, cea mai important) fiind protestul mpotriva institu(iilor sociale bine stabilite deja, mpotriva ordinii tradi(ionale. Este demn) de re(inut remarca potrivit c)reia feminismul apare n mediile protestante unde au fost neglijate feminitatea, sensibilitatea, afectivitatea familial) etc. S-a constatat faptul c) new age-ul este dominat de femei dezaxate, dereglate, divor(ate, lesbiene &.a., dar poate mai pu(in evident este c) se urm)re&te chiar promovarea femeilor, acestea fiind de obicei vehiculul ideal de r)spndire a subculturii religioase ignorante &i supersti(ioase. n S.U.A. sau n alte ()ri din Europa, interesul pentru fenomene limit), pentru paranormal, pentru ghicit, trans), zodiac, senza(ional, este crescut n rndul femeilor. O reprezentant) interesant) a feminismului n new-age este feminista Clarissa Pinkola Ests, stabilit) n Suedia, autoarea c)r(ii Kvinnor som slr flje med vargar (Femei care se al)tur) lupilor). Orient)rile feministe din new age au monopolul unor domenii exclusive cum ar fi tarotul, astrologia, terapia cu cristale. n general, n mi&carea feminist) exist) dou curente deosebite &i principale care se men(in &i n cadrul new age-ului: primul prezint) femeia ca pe un b rbat, ca pe o fiin() asexuat) care nu prezint) vreo deosebire natural) fa() de acesta, care concureaz) cu b)rbatul n acelea&i condi(ii impuse de b)rba(i &i care c&tig) ntotdeauna. Al doilea curent prezint) femeia ca pe un dat natural, mult superioar) b)rbatului &i care nu dore&te s) devin) b)rbat pentru a-&i demonstra superioritatea. Cu tot respectul datorat femeilor, trebuie constatat c) la baza att teoretic), ct &i cea practic) a new-age-ului, se afl) r)t)cirile duhovnice&ti tipice str)moa&ei Eva: mndria, curiozitatea (n cazul de fa() ghicit n tarot, astrologie, i-qing etc.) &i neascultarea
78 79

Anagram) pentru Levy a mozaicului maghiaro-american. Bruno Wrtz, New Age, p. 28.

53

Preot Dan B)dulescu (feminismul). Astfel se explic) resuscitarea ocultismului, spiritismului, vr)jitoriei,80 neop)gnismului wicca &i al cultelor naturiste politeiste &i panteiste, a terapiilor complementare sprijinite pe concep(ii orientale sau n cel mai bun caz sincretiste, paralele cu nv)()tura Bisericii. La eventuala obiec(ie ce ar sus(ine prezen(a masiv) a b)rba(ilor la vrful mi&c)rii, r)spunsul este urm)torul: 1) Este ntrutotul adev)rat c) b)rba(ii domin) n e&aloanele superioare. Dar asta se datoreaz) capacit)(ii acestora de organizare &i conducere, uneori ei sunt acei lideri carismatici din fruntea sectelor sau unor noi curente &i terapii, mae&trii &i nv)()tori spirituali (guru), lideri de opinie, etc. Acestea sunt date &i realit)(i pe care nu le pot contesta nici cele mai nfocate feministe prigonite de societatea patriarhal). 2) Pe de alt) parte ace&ti b)rba(i au ajuns ceea ce au ajuns ntr-o mare m)sur) datorit) femeilor de care au fost educa(i: mame, bunice, m)tu&i, nv)()toare, so(ii, amante. Aceasta nu i absolv) desigur n totalitate, fenomenul r)mne n picioare. Dovad) de nezdruncinat sunt cazurile Adam-Eva, Samson-Dalila, R)zvan-Vidra, Lady Macbeth, Chopin-G. Sand, J. Lennon-Yoko Ono, ca s) nu cit)m dect exemple arhi-cunoscute. Dar tot att de adev)rat este &i faptul c) a&a cum printr-o femeie (Eva) a venit moartea, printr-alta (Fecioara Maria) a venit mntuirea. n natura ginga&e a sufletului feminin exist) suficiente disponibilit)(i de a redresa erorile de mai sus, exemple fiindu-ne al)turi de Maica Domnului sfinte mame ca: Antuza, Emilia, Nona, Monica, Macrina &i celelalte, mame de Sfin(i P)rin(i, ce i-au crescut de mici n duhul &i evlavia cre&tin). Deci precum acelea, se poate a&tepta &i ast)zi ca s) existe femei capabile de a ndrepta aceast) situa(ie ngrijor)toare. S) nu se cread) cumva c) ntreb)rile legate de religia new age apar(in numai teologilor. Pe numeroasele site-uri internet legate de new age exist) &i rubrica intitulat) FAQ (Frequent Asked Questions = ntreb)ri puse frecvent). Iar una din ntreb)rile de baz) ce apar frecvent este tocmai aceasta: Este New-Age-ul o religie? De aici r)spunsurile se despart desigur n func(ie de cei ce le dau care fie sunt apologe(i new age, fie sunt apologe(i cre&tini (anti new age), fie antropologi, sociologi, psihologi &i istorici ai religiilor de tip neutral. Unul din aceste r)spunsuri de pe re(eaua internet este furnizat de c)tre Andrew Lutts Salem New Age Center, deci vine din partea unor reprezentan(i aviza(i ai mi&c)rii:
Cu toate c ar putea fi considerat ca spiritual, new age este departe de a fi o religie formal . De fapt, adep#ii new age prezint tendin#a de a fugi de structuri $i de cadrul practicilor religioase tradi#ionale. Dar n acela$i timp, new age poate fi intens spiritual. Un adept al new age prefer ntotdeauna o experien#a spiritual direct uneia a unei religii organizate. Toate religiile sunt de fapt institu #ii culturale care reflect culturile ce le-au dat na$tere. Astfel, cre$terea num rului persoanelor care exploreaz new age ar sugera c noi, att ca indivizi ct $i ca societate am fi interesa #i de explica#iile alternative date la ntrebarea cine suntem? ...New age este pur $i simplu un drum de cre$tere spiritual . Nu conteaz cum se denume$te drumul, deoarece pn la urm toate drumurile duc n acela $i punct. Toat lumea caut adev rul etern ca r spuns la cele mai a## toare ntreb ri ale vie#ii, doar c pur $i simplu, diferen#a const n drumul pe care respectivii l aleg n timpul acestei c ut ri. Chiar n aceasta const explica#ia de ce new age a devenit a$a de popular: faptul ca New Age pune mai mult baz pe rezultate, dect pe procesul prin care ajungi acolo, adic la adev rurile ultime.

Avnd am putea spune o alergie la no(iunea de religie, teoreticienii (n realitate ideologii) new age recurg la domeniul mai convenabil al metafizicii:
,,New age este puternic legat de conceptele pe care le numim n filozofia obi $nuit ca fiind ale metafizicii. Cu toate c ramura academic a metafizicii se refer mai mult la natura unei realit #i ultime, subiectele de metafizic mai cunoscute de marea majoritate a auditoriului, includ discu #ii $i analize ale unor subiecte care nu ajung pn la dimensiunea a treia a fizicii. Astfel de exemple ar fi:
80

Resim(ite din plin &i la noi prin activitatea prodigioas) a etniei romilor, ncurajat) iresponsabil pe canalele mass-media: pres), Tv (vezi Tv Prima cu Dosarele Y, Pro Tv emisiuni ale lui Cristian Tab)r) &i Teo, &i chiar Credo de pe canalul 2 TVR).

54

Ortodoxie &i erezie


energia desc tu$at , (free energy), ie$irea din corp, fenomenul psihic OZN, t m duirea prin magie, precum $i alte subiecte pe care $tiin#a conven#ional nu le poate explica.

Dar ntruct new age-ul are un caracter mult mai practic dect teoretic (ceea ce este n fond o calitate), new agerii &i cei interesa(i vor s) &tie la modul concret cum se pot atinge aceste principii &i idei: Care sunt diferitele instrumente specifice new age? La aceast) ntrebare aceia&i autori r)spund urm)toarele:
,,Cineva poate folosi cristale, lumn ri, aromate (santal, smirn , t mie chiar), tarot, rune, pendul, gimnastic de mai multe feluri, medita #ie, cnturi $i intona#ii, tobe, etc. Aceste instrumente pot ajuta persoana respectiv s ating diferite stadii de con $tien# , $i n ultim instan# s ajute la privirea $i n#elegerea introspectiv . Una din ra#iunile pentru care sunt att de multe instrumente de care se folose $te new agerul este aceea c oameni diferi#i g sesc valori diferite cu fiecare unealt ... De fapt nu conteaz prin ce mijloace se atinge stadiul superior de n #elegere $i n#elepciune. Ceea ce este cel mai important este efortul f cut pentru transcenderea limit rilor noastre $i c utarea unui bine superior.

Aceste afirma(ii ce par a degaja o stabil) ncredere n sine sunt ns) ntmpinate nea&teptat &i dintr-o zon) jurnalistic) de bun sim(. Astfel a fost cazul articolului Bienvenue au Congrs de la Socit Amricaine des Sourciers, realizat de Brigitte Bdard.81 Autoarea a participat personal la acest congres new age (al 37-lea) al radiesteziei sau vr)jitoriei82 din S.U.A., localitatea Vermont, cu 1200 de participan(i. n subcapitolul intitulat ,,Indispensable Pendule ea observ) privitor la instrumentarul new age: ,,Printre atelierele &i magazinele n care mi&un) de roci energetice, uleiuri esen(iale, bijuterii &i pendule, p)rea evident de la bun nceput c) instrumentele sunt de o importan() capital). #i totu&i, nu se pred) faptul c) adev)ratul r)spuns vine din cap? C) un adev)rat vr)jitor, dac) crede, posed) n el toate puterile necesare? Pendulul &i ansa ar fi atunci facultative? Punnd aceast) ntrebare unor persoane am primit r)spunsul: Da, e-adev)rat. Atunci ar fi vorba de o supersti(ie? Se afirm) c) nu: instrumentul ajut) la nt)rirea ncrederii. Am continuat: Deci, n-ave(i suficient) ncredere n voi n&iv) sau n mica voastr) voce interioar)? R)spuns: Da, ntr-adev)r. Numero&i cercet)tori au subliniat caracterul eclectic al mi&c)rii, acel disembedding respectiv libera conectare a no(iunilor care de fapt nu au nimic n comun, dar care farmec) min(ile autodidac(ilor semidoc(i. Astfel, un concept dintr-o cultur) este desprins din aceasta &i se cupleaz) la cu totul altceva din alt) cultur), un exemplu remarcant fiind conceptul de yoga universal) (pan yoginism) avansat de Osho &i adoptat la noi de Mario Vasilescu &i Gregorian Bivolaru: Yoga nu este o religie. Yoga nu este hindus) sau musulman). Yoga este o &tiin() universal), la fel ca matematica, fizica sau chimia. Cum fizica nu este cre&tin) chiar dac) aproape toate legile fizicii au fost descoperite de cre&tini, la fel Yoga nu este hindus), sus(in ace&tia, chiar dac) ea a fost descoperit) de hindu&i83.Yoga este o &tiin() pur) a transform)rii fiin(ei umane astfel c) un mahomedan poate fi yoghin, un budist poate fi yoghin, un cre&tin poate fi yoghin.84.

n ziarul Mtro/Courier din 17.04.1998, p.11. A se remarca similitudinea termenilor. La noi n (ar) radiestezi&tii se dezic hot)rt de aceast) apropiere. De altfel tipic new agerilor romni este sincretismul ce include totdeauna &i ortodoxia, spre deosebire de confra (ii lor din vest ce s-au lep)dat de mult de biserica cre &tin). 83 Acest) argumenta(ie de sofism neo-hinduist tipic) lui Osho (Bagwan Rajneesh) este o capcan) n care pic) nsu&i autorul ei. Cele ar)tate demonstreaz) de fapt tocmai contrariul. Fizicienii au descoperit legile datorit ) tocmai forma(iei lor cre&tine (scolastic experimentale de tip Cartesius-Bacon), asemenea &i hindu&ii au ajuns la yoga datorit) unei filosofii specifice. 84 Yoga Magazin nr. 7 coperta 4.
82

81

55

Preot Dan B)dulescu 4. n fa#a Bisericii, new age-ul nu poate fi dect cel mult o pseudo-religie. Dac) n(elegem prin religie sensul extins de rela(ie a omului cu sacrul, atunci tot r)mn descoperite urm)toarele elemente esen(iale ale religiei: sacrificiul, sacerdo(iul, rug)ciunea, cultul, aspectul comunitar (institu(ia) &i cel moral-etic. Aceste elemente de baz) sunt rezolvate mai mult sau mai pu(in n cadrul cultelor neop)gne (inclusiv sataniste) men(ionate mai sus. S) re(inem &i faptul c) unele dintre ele au contestat n repetate rnduri apartenen(a lor la mi&care. n aceast) privin() p)rerile pot fi mp)r(ite, ns) n ceea ce ne prive&te ne men(inem p)rerea exprimat) n titlu &i anume aceea c) new age-ul nu poate fi dect - cel mult - o pseudo-religie. Biserica Ortodox) nu poate aplica n acest caz nici cea mai ng)duitoare iconomie, sau pogor)minte irenice ecumeniste. Confuzia dintre religios &i ,,spiritual poate fi acceptat) cel mult n mediile culturale extra-ecleziale. Mi&carea new age se prezint) ca fiind mai degrab) o pan-psihologie transpersonal), n cadrul c)reia putem detecta n h)(i&ul acestui ghiveci spiritual sincretist urmele unei religiozit)(i de tip neo-p)gn. n finalul acestui studiu observ)m totu&i c), de&i new age-ul nu ntrune&te condi(iile necesare ncadr)rii n categoria religie, nu este mai pu(in adev)rat c) se manifest) ca un fenomen spiritual n aprig) concuren() cu orice religie, afirmnd clar c) ele sunt dep)&ite, cu un rol ncheiat. La rndul nostru, am putea spune, n calitate de teologi cre&tini c), rostul religiei apare dup) c)derea n p)catul originar, &i (ine pn) la venirea Mntuitorului. E drept c) &i n cazul cre&tinilor se manifest) tr)iri religioase sau spirituale. Acest lucru se explic) prin oscila(ia duhovniceasc) permanent) la care suntem supu&i chiar &i dup) unirea cu Hristos de la Sfntul Botez. Acest lucru nu anuleaz) afirma(ia de mai sus, aceea c) cre&tinismul nu este o religie. Din punct de vedere misionar, atunci cnd se constat) alunecarea credincio&ilor (sau, &i mai grav, a clerului) spre tr)irea religioas) a c)ut)rii de Dumnezeu, este un semnal nendoielnic al sl)birii duhovnice&ti. Remediul este o via() liturgic) intens) &i constant): post, rug)ciune, Sfintele Taine, euharistia, adic) re-unirea cu permanent) cu Hristos. Bibliografie: B)dulescu Dan mp r #ia r ului NEW AGE, Christiana, Bucure&ti, 2001 Rose, Serafim Ortodoxia $i religia viitorului, Chi&in)u, 1995 Scaptsiouni, Dimitriou Profe#ii despre Antihrist, Atena, 1991 Schmemann, Alexander For the Life of the World, New York, 1988 Schmemann, Alexander Historical Road of Eastern Orthodoxy, New York 1977 Corbin, Henry Paradoxul monoteismului, Apostrof, 1997 Danneels, Gotfried Cristos sau V rs torul?, Bucure&ti, 1992 Dem, Mark, Anticrist 666, Domino, 1997 Fersling, P. Naturligt Gvernaturligt, Politikens Forlag, KApenhamn, 1986 Gunon, Ren Domnia cantit #ii $i semnele vremurilor, Humanitas, 1995 Hammar, Olav, P spaning efter helheten, W&W, 1997 King, F.X. Hxkonst och Trolldom, Hamlyn-Lettura, 1987 Lovinescu, Vasile Dacia hiperboreean , Rosmarin 1994 McDonald, Ian, The Beatles - Inspelningar och 60-talet - A Revolution in the Head, Bo Eneby forlag, 1995 Nilsson, Holger, New age banar vg fr antikrist, Evangelipress, 1992 Pfeiffer, Samuel Vindecarea cu orice pre#?, Ariel, 1996 Priestley, J. B., Literature and Western Man, 1990 Ressi, Michle: Dictionnaire des citations de lhistoire de France, editions du Rocher, 1990 Schuon, Frithjof Despre unitatea transcendent a religiilor, Humanitas, 1994 56

Ortodoxie &i erezie Vernette, Jean, Il New age, Pauline, 1992 Vlad, Mircea Apocalipsa 13; Sfr$itul libert #ii umane, Axioma Edit, Bucure&ti, 1999 Wrtz, Bruno New Age, Timi&oara, 1992 Zeit, Otto, The Coming World Religion, SCP, Berkley CA Eliade, Culianu Dic#ionar al religiilor, Humanitas, 1992 Expressen, Nr. din 11.01.1997 Gazeta de vest, nr. 30 (94) feb., Gordian, 1994 La Croix, aug. 11, 1970 Mtro/Courier din 17.04.1998 Telegraful romn, nr. 29-32/1997; 7-10 &i 11-12, 15-20, 29-32, 1998 Transformations, Ladumann, MalmA 1992 Vestitorul Ortodoxiei 1 august 2000 Yoga Magazin nr. 7 Encarta Encyclopedia 98 CD Rom internet: http://usa.nedstat.net/cgibin/viewstat?name=Countermason www.aznewage.com

57

Preot Dan B)dulescu

VIA+A DUHOVNICEASC A PREOTULUI DUP TRATATUL DESPRE PREO+IE AL SF. IOAN GUR DE AUR85 Hirotonia, una din tainele Bisericii,86 este un act eclezial comunitar, ce prive&te n egal) m)sur) clerul &i laicatul. Tratatul Despre Preo(ie al Sf. Ioan Gur) de Aur este o podoab) de mare pre( a literaturii patristice, o lucrare ce se adreseaz) n primul rnd clerului sacramental, nsemn)tatea sa pentru laici decurgnd din faptul c) &i ei la rndul lor preo(ie mp)r)teasc) prin credin() au dobndit. Dup) cum prea bine se cunoa&te, Sfntul Ioan Gur) de Aur s-a n)scut n Antiohia Siriei n anul 354 (344) din tat)l Secundus &i mama Antuza. R)mas de timpuriu orfan este crescut de evlavioasa sa mam) ntr-o atmosfer) duhovniceasc). Studiaz) retorica n Nicomidia, exegeza &i teologia n Antiohia. Dup) moartea mamei sale se retrage patru ani n mun(i, tr)ind n ascez) &i rug)ciune, apoi doi ani ntr-o pe&ter). n 381 se ntoarce n Antiohia &i este hirotonit diacon, compunnd n aceast) perioad) tratatul Despre preo(ie. n 386 Ioan este hirotonit preot &i prime&te datorit) elocin(ei sale supranumele de Gur) de Aur. Dup) c(iva ani, fiind vacant scaunul arhiepiscopal din Constantinopol, mp)ratul Arcadie &i eunucul Eutropie (primul ministru) l instaleaz) n 398 n aceast) nalt) treapt) arhiereasc). Cu timpul Ioan Gur) de Aur a intrat n conflict cu mp)r)teasa Eudoxia &i cu Teofil al Alexandriei, ceea ce i-a atras depunerea din treapt), exilul &i moartea n 407 la Comana. Dup) Sf. Ioan Gur) de Aur, punctul de plecare spre slujirea preo(iei este voca(ia iubirii fa() de Dumnezeu &i de cei p)stori(i: Petre, M) iube&ti? dac) M) iube&ti pa&te oile Mele. Viitorul preot trebuie s) r)spund) odat) cu Sf. Petru: Tu &tii Doamne c) Te iubesc. Dar nu numai att, ci el trebuie s) poat) r)spunde eu &i la cealalt) ntrebare a Domnului: Cine este sluga cea credincioas) &i n(eleapt)?. Dup) acest r)spuns Hristos l va pune pe dnsul peste toate oile cte sunt ale sale. n aceast) ipostaz), preotul, bunul p)stor, trebuie s) fie gata a-&i da via(a pentru turma sa (Ioan XV, 12-13). n ierarhia nevoin(elor duhovnice&ti, slujba preo(iei ntrece &i nevoin(ele aspre ca: postul, dormitul pe jos, privegherea, ap)rarea celor nedrept)(i(i, ocrotirea orfanilor &i v)duvelor. Este mai mare. Este considerat) mai grea, mai anevoioas), tocmai pentru ca noi s) ne ntreb)m de ce. n felul n care preotul este chemat s)-&i o ndeplineasc), slujirea trebuie f)cut) la nivel maxim, ideal, cu jertfire, dar oare f)r) pat) &i repro&? Cavalerii lumii catolice dintr-un ev mediu cu adev)rat ntunecat au preluat literele acestei chem)ri, n afara bisericii. Aceast) chemare, aceast) func(ie, slujba preo(easc), are form) asimptotic). D)ruirea total) trebuie s) fie adev)rat), dar repro&ul la rndu-i, nso(e&te ve&nic condi(ia uman), atunci cnd avem n fa(a noastr) pe Dumnezeu. Preotul n special se afl) mereu n aceast) pozi(ie privilegiat) &i nfrico&)toare. Aceast) slujire este selectiv) &i exclude total femeile &i cea mai mare parte din b)rba(i. Desigur, se cunoa&te azi pozi(ia protestant) &i anglican), care, sub presiunea vremurilor, a feminismului de tip new age, a purces la ordinarea (c)ci acolo nu poate fi vorba de hirotonie) femeilor, sfidnd &i prin aceast) m)sur) iresponsabil) tradi(ia &i nv)()tura Bisericii.
Ap)rut n ,,Scara anul IV treapta a VII-a, decembrie 2001. Ce nu sunt neap)rat 7, aceast) cifr) fiind preluat) n ortodoxie cndva dup) sec. al XIII-lea, dup) mp)r(irea scolastic) a lui Petru Lombardul. Manualele noastre de dogmatic) &i moral) a&teapt) nc) oarece cur)(ire de astfel de influen(e eterodoxe nefaste.
86 85

58

Ortodoxie &i erezie Ba chiar &i din punctul (controversat) de vedere al dialogului ecumenic interconfesional (?), se constat) un mare regres n rela(ia acelora cu ortodoc&ii, romano-catolicii &i monofizi(ii. Superioritatea sufleteasc) a p)storului fa() de p)stori(ii s)i trebuie s) fie asem)n)toare cu cea a omului fa() de necuvnt)toare (1 Timotei IV, 13). S) ne oprim o clip) cutremura(i asupra acestei aser(iuni. Conota(ia acestor cuvinte este binen(eles alta peste veacuri. Oare c(i din laici, credincio&i fiind, nu au un u&or zmbet interior &tiindu-se compara(i cu necuvnt)toarele, majoritatea intelectualit)(ii noastre acumulnd deja informa(ia n spirit materialist-evolu(ionist. Se cere de la noi acum o aprofundare n smerenie &i o dep)&ire a datum-ului socio-cultural, cu un efort n plus, plusul ce peste m)sur) va fi r)spl)tit de Domnul. Oare zilele noastre ne mai ofer) n mod realist aceast) condi(ie &i pentru cler? Sau &i ea r)mne un deziderat asimptotic? n cele ce se pot constata ast)zi, clerul se prezint) ca nivel duhovnicesc &i moral foarte asem)n)tor, pn) aproape de identificare cu nivelul credincio&ilor s)i! Diferen(a decisiv) r)mne preo(ia haric) &i nivelul cuno&tin(elor teologice de specialitate.87 A&a ajungem s) ne pasc) pericolul protestant rezumat n sintagma: sola gratia, adic) s)-l respect)m pe cleric (episcop, preot sau diacon) numai pentru harul preo(iei sacramentale, ignornd tr)s)turile sale de caracter, personalitatea sa, faptele sale. n(elepciunea de ob&te a renun(at la cerin(e &i a g)sit o solu(ie de om am)rt: ,,s) faci doar ce zice popa Dar pentru cei ce ridic) preten(ii &i critici la adresa Bisericii &i ierarhiei sale exist) &i r)spunsul scripturistic la fel de amar, la Osea IV, 5; 9: ,,Tu te poticne&ti ziua, iar noaptea se poticne&te cu tine &i profetul &i voi face s) piar) poporul t)u Dar &i poporului i se va ntmpla ca &i preotului!. Nu ne r)mne dect s) ne plngem umili(i, sl)biciunile &i p)catele cler &i credincio&i deopotriv) purtndu-ne sarcinile unii altora cu n)dejde n mila &i harul lui Dumnezeu ce plinesc neputin(ele noastre. Responsabilitatea preotului are n vedere din totdeauna mai ales mul(imea sufletelor ce cu greu pot fi pre(uite n lumea aceasta. Turma cuvnt)toare este atacat) de du&mani de natur) moral) cum ar fi: adulterul, necur)(enia, neru&inarea, idolatria, nveninarea, vr)jm)&iile, certurile, mnia, glcevile, clevetirile, murmurele, ngmf)rile, nen(elegerile &i altele, toate numite faptele c)rnii. Desigur marea deosebire dintre p)storul oilor &i cel al oamenilor a fost &i este faptul c) oamenii nu pot fi nicidecum trata(i cu aceea&i autoritate cu care sunt tratate animalele. Preotul nu poate folosi violen(a nici m)car n acel mod n care o fac judec)torii laici. Se pune problema a&adar a convingerii, nu a constrngerii. Trebuie p)strat &i echilibrul ntre acribie &i iconomie n func(ie de situa(ia sufleteasc) respectiv) a credinciosului cu predispozi(iile sale. Aurul duhovnicesc pe care ni-l d)ruie&te Sfntul Ioan n cuvintele sale ne deschide compara(ia cu recuperarea oii pierdute: omul r)t)cit este mult mai greu de adus napoi f)r) for(), cu numai sfaturi (2 Timotei II, 25; Tit I, 9; Timotei IV, 20). Dac) vom pune fa() n fa() primele dintre faptele milosteniei trupe&ti &i suflete&ti, &i anume: a s)tura pe cel fl)mnd, respectiv a ndrepta pe cel ce gre&e&te, Ioan Gur) de Aur ne face s) vedem de ndat) superioritatea milosteniei suflete&ti (cap. X). Revenind la cele afirmate mai nainte cu privire la dragostea fa() de p)stori(i, se aminte&te c): Prin aceasta vor cunoa&te oamenii c) sunte(i ucenici ai Mei dac) v) ve(i iubi unul pe altul pn) la sacrificiul propriei vie(i: cea mai mare dovad) de iubire este de a muri pentru cel pe care-l iube&te cineva. Preo(ia cre&tin) a fost instituit) de nsu&i Duhul Sfnt. A compara aceasta cu preo(ia lui Aaron, ne face s) ne gndim &i la o alt) diferen(): jertfa adus) la altar de slujitor. Preotul cre&tin oficiaz) jertfa cea f)r) de snge n care prin pogorrea Duhului Sfnt pinea &i vinul se prefac n chip tainic n Trupul &i Sngele Mntuitorului. Compara(ia cu jertfa f)cut) de proorocul Ilie ne d) iar)&i dimensiunea nfrico&at) a preo(iei cre&tine (cap. XIV). Desigur c) sufletele omene&ti create nu pot s) suporte vederea acestor minuni, drept care ele se petrec a&a cum am ar)tat sub forma v)zut) (pip)it) &i gustat)) a pinii &i vinului. S) nu uit)m deci c) minunea prefacerii din momentul Sfintei Euharistii este cea mai mare de pe p)mnt!
87

Editorialul De ce este atacat Biserica? din Vestitorul Ortodoxiei nr. 197 din februarie 1998 confirm) aceast) observa(ie.

59

Preot Dan B)dulescu Nu numai att, dar preo(ilor cre&tini li s-a dat o putere care covr&e&te toate f)pturile create, v)zute &i nev)zute: Aceia ale c)ror p)cate le ve(i ierta vor fi iertate; &i pe ale c)rora le ve(i (inea vor fi (inute. nfrico&)torul adev)r petrecndu-se att pe p)mnt ct &i n ceruri, preo(ii devin con-lucr)tori n iconomia mntuirii cu nsu&i Dumnezeu (1 Corinteni III, 6-9; XV, 10; 2 Corinteni VI, 1). Dac) ad)ug)m la aceste dou) taine (Spovedania &i mp)rt)&ania) &i taina Botezului, poarta de intrare n comuniunea cu Dumnezeu &i Biserica Sa, vedem c) puterea &i r)spunderea preo(easc) nu au asem)nare nici n cer, nici pe p)mnt. Ct de copil)re&ti se arat) prin compara(ie minunile OZN-iste &i puterile paranormale cu care suntem inunda(i n mass media contemporan). Acestea prind la persoanele pentru care leg)tura cu Biserica, Tainele - deci harul nv)()tura &i liturghia s-a diluat la extrem prin fenomenul seculariz)rii. Doar astfel se poate explica &i dispari(ia acelei facult)(i esen(iale dobndit) n chip haric prin taina Mirungerii: darul deosebirii duhurilor (D8+528/8C). Pierderea s-a petrecut desigur treptat pe parcursul ultimelor secole, &i s-a datorat n cea mai mare m)sur) percep(iei distorsionate de tip nestorian &i augustinian, dup) care cele cere&ti r)mneau tot mai mult acolo &i apoi, oamenii gndind n sensul eshatonului iudaic de tip liniar-mesianic. #i atunci pe locul contactului cu mp)r)(ia &i Tainele ei, al eshatonului adev)rat cre&tin, al ve&nicului prezent divin, s-a instaurat treptat o percep(ie filosofic) idealizant) &i abstract), care taie leg)turile harice, neag) posibilit)(ile nevoin(elor, culminnd cu necredin(a, agnosticismul &i chiar ateismul de care am amintit, fie el de tip marxist, sau de new age. Revenind la compara(ia cu preo(ia Legii vechi, observ)m c) preo(ia levitic) putea constata cur)(ia de lepr) (boal) trupeasc)), n vreme ce preo(ii cre&tini pot vindeca prin taina Sfntului Maslu att trupe&te ct &i suflete&te, un lucru cu mult mai presus. Preo(ii sunt numi(i de cre&tini p)rinte, fiind p)rin(i duhovnice&ti, valoare superioar) celei trupe&ti (cap. XV). Nivelul iubirii de semeni al preotului ar trebui s) se ridice la n)l(imea Sf. Apostol Pavel care prefera s) fie anatemizat odat) cu cei ntru Hristos fra(i ai s)i c)zu(i (cap. XVI). n capitolul XVII al Tratatului s)u, Sfntul Ioan d) avertismente puternice fa() de pericolele duhovnice&ti ce-l pot pa&te pe preot. n primul rnd slava de&art), disimulat) adesea sub forma modestiei exterioare, totodat) lipsind smerenia interioar). Cu toate c) femeile au fost excluse de la oficiul preo(iei harice &i chiar de a predica n biseric), ele compenseaz) uneori prin ceea ce numim azi trafic de influen(). S-a ajuns pe vremea sfntului, &i se ajunge &i azi la zicala: supu&ii conduc pe regele lor! Sf. Ioan s-a nevoit neobosit att n vorbele prinse n acest Tratat, ct &i mai ales n faptele sale, n a ar)ta virtu(ile duhovnice&ti ce trebuie s) mpodobeasc) pe slujitorii altarelor. Prima se enun() printr-o afirma(ie negativ) gramatical, dar pozitiv) etic, - apofatic) teologic: a nu dori aceast) cinste (cap. XVIII). Odat) ajuns totu&i n aceast) lucrare, s)-&i fac) datoria chiar cu riscul de a intra n conflictul cu mai marii s)i &i chiar de a fi depus din treapt). De altfel aceasta i s-a &i ntmplat p)rintelui nostru sfnt dup) cuvntul: Ferici(i ve(i fi cnd v) vor oc)r pe voi &i v) vor prigoni, &i vor zice tot cuvntul r)u mpotriva voastr), min(ind pentru Mine. Bucura(i-v) &i v) veseli(i, c) plata voastr) mult) este n ceruri! A doua virtute care se afirm), negativ), se refer) iar)&i la o distrugere, la o descompunere a unui site sufletesc modern, d)inuind n p)c)toasa concupiscen(): este virtutea de a nu avea ambi(ie. Aceasta este valabil) n toate domeniile, dar cu att mai mult n slujba sacerdotal). Sfntul insist) asupra t)riei suflete&ti de nezdruncinat, n stare s) suporte insulta, persecu(iile, sup)r)rile, ironiile, plngerile nemotivate. T)ria se afl) n capacitatea de a nu se mnia. Vrtejul acestei patimi &i totodat) p)cat de moarte atrage dup) sine: arogan(a, orgoliul, acuza(iile f)r) temei, ura &i r)zbun)rile, insultele &i provoc)rile obraznice ce aduc att de mari tulbur)ri suflete&ti celor n cauz) ct &i celor din jur. Rug)mintea, recomandarea &i totodat) canonul pe care le n(elege cel ce lectureaz) cuvintele Hrisostomului sunt acelea de a n(elege &i con&tientiza influen(a covr&itoare pe care o are preotul ca model pentru enoria&ii s)i, pe care i formeaz) implicit, att n bine ct &i n r)u.

60

Ortodoxie &i erezie Totodat), preotul este expus &i atacurilor unui alt p)cat de moarte: invidia, ce se abate asupra sa din partea celor din jur, colegi &i credincio&i. ntruct este omene&te a c)dea, fie ct de pu(in, adversarii vor specula imediat sl)biciunile inerente spre a-l def)ima. Ca un adev)rat pedagog, arat) sfntul suprafa(a sub care se ascunde mina, conducnd cu grij) pasul n preo(ie. Iar) &i iar), - sfntul revine mereu, ca &i la dumnezeiasca sa Liturghie - capitol dup) capitol, atrage aten(ia asupra cercet)rii cugetului pentru a asigura existen(a real) a premiselor interioare spre hirotonie, spre a vedea, spre a nu deveni orbul care i trage &i pe ceilal(i dup) el n groap) (cap. XXI). ntruct preotul are n grij) Trupul lui Hristos (Biserica), el poate fi comparat cu un medic, bolile cu care se confrunt) fiind ns) de natur) spiritual), cu mult mai dificil de diagnosticat (cap. XXII). Singurul tratament de care dispune preotul n aceast) privin() este cuvntul, sfatul, predica, predania, predarea, darea, d)ruirea leacului n Duhul. Pentru aceasta este att de necesar) arta elocin(ei, n care Sf. Ioan Gur) de Aur a r)mas nentrecut, att cnd era avocat laic, ct &i ca Arhiepiscop al Constantinopolelui. El compar) plastic confrunt)rile retorice cu adversarii, chiar &i cu lupta efectiv) dus) pe cmpurile de b)t)lie militare, cu armele ost)&e&ti. Preotul de azi, confruntat, ca &i cel din vremea sfntului, cu ereziile vechi &i noi, n plus cu ateismul, cu sectele ce ne invadeaz) &i cu fenomenul neognostic sincretist new age g)se&te reazem de neclintit n dreptele sfaturi ale Hrisostomului. Noile erezii trebuiesc cunoscute cel pu(in ca idee, pentru a putea fi aduse la adev)rata lor stare lipsit) de valoare. Drept arm) folositoare &i temelie de granit n aceast) lupt) ne st) Sfnta Scriptur). ,,Toat) scriptura fiind insuflat) de Dumnezeu este folositoare pentru nv)()tura adev)rului, pentru combaterea erorii, pentru ndreptarea abaterilor &i pentru formarea omului dup) dreptate ca el s) se apropie de Dumnezeu &i s) fie des)vr&it citeaz) la rndul s)u sfntul Ioan pe Sfntul Apostol Pavel. Tot de la Apostolul neamurilor ne-a r)mas ndemnul dat preo(ilor din Efes: Veghea(i &i aduce(i-v) aminte c) timp de trei ani n-am ncetat nici ziua nici noaptea de a nv)(a pe fiecare din voi cu lacrimi. Preo(ilor li se cere att puritatea vie(ii ct &i puritatea credin(ei. O alt) piatr) de poticnire ast)zi ca &i ieri, devine apoi faptul c) vin mul(i n biseric) pentru a urm)ri talentul oratoric al preotului ca la un recital, fiind mai pu(in preocupa(i de valoarea mntuitoare a nv)()turii. Predicatorul trebuie s) contracareze aceast) pornire defectuoas) nec)utnd a dobndi un succes de galerie &i slav) de&art). Lui i este necesar a uni dou) calit)(i ce nu sunt tocmai consonante: modestia &i talentul, precum cealalt) pereche antinomic), indulgen(a &i severitatea. Este de dorit acel echilibru moral care s) nu se clatine nici n fa(a laudelor, nici n fa(a criticilor nemeritate pe care le prime&te de la credincio&ii s)i (cap. XXVII). Scopul predicii nu este asemenea discursului electoral al politicianului populist, de a-&i atrage simpatia &i voturile ascult)torilor. Nu laudele lor trebuie urm)rite ci trebuie urm)rit a-I pl)cea lui Dumnezeu (cap. XXVIII). Toate faptele &i ac(iunile unui slujitor al altarului au consecin(e att n via(a aceasta ct &i mai ales n cea viitoare. Acesta nu poate ridica nicicum la judecat) argumentul ignoran(ei care l-ar mai disculpa cumva pe simplul credincios (cap. XXVIII) Prin faptul c) vie(uie&te n lume, nconjurat de viforul ispitelor, preotului i se cere s) aib) o grij) sufleteasc) a sinelui mai mare chiar dect a monahului. (cap. XXX) Este necesar) p)strarea cumpenei ntre cele dou) tendin(e extreme: s)r)cia &i bog)(ia, luxul &i lipsa. Sfntul Ioan Gur) de Aur avertiza la timpul s)u, tot n termeni dialectici, asupra patimilor opuse ce pot st)pni rela(ia cler-credincio&i: lingu&irea servil) &i neroada arogan(). n cuno&tin() de cauz), sfntul a tr)it deopotriv) n starea monahiceasc) &i n pustnicie, &i nu mai pu(in &i n marea metropol) a vremii, megalopolisul Constantinopol. De aceea e ndrept)(it a face compara(ia dintre sihastru &i preotul de mir ce are a se ngriji &i de sufletele celorlal(i aflndu-se n mijlocul ispitelor lume&ti (cap. XXXI). Preotul se g)se&te n fa(a enoria&ilor n lumina n care nu-&i poate ascunde mnia, neglijen(a, vanitatea, &i toate cusururile pe care monahul sau pustnicul nu le con&tientizeaz) att de u&or, nefiind confruntat cu societatea n diversitatea ei (cap. XXXIII). 61

Preot Dan B)dulescu Rug)tor pentru to(i cei din biseric), preotul de mir, se presupune a fi mai presus de ei din punct de vedere moral. La rndul lor enoria&ii apar(in unor diverse categorii: boga(i &i s)raci, cul(i &i incul(i, tineri &i b)trni, b)rba(i &i femei, p)rin(i &i copii, diversitate ce implic) o mare mobilitate sufleteasc) din partea p)storului nici pref)c)torie, nici lingu&ire (cap. XXXII). Unicitatea fiec)rui enoria&, plasarea sa personal) pe drumul mntuirii, ne duce cu gndul la medicul pentru care nu exist) boli ci bolnavi, consecin(ele p)catului implicnd un tratament personal. n privin(ele duhovnice&ti ne afl)m astfel n fa(a unor cerin(e uria&e n detaliul lor, duhovnicul fiind chemat s) trateze pe fiecare n parte dup) predispozi(iile particulare. n legea veche preo(ii erau datori s) aduc) jertfe animale deosebite pentru cur)(area p)catelor lor (cap. XXXIV). Gravitatea gre&elilor personale n cadrul preo(iei celei noi implic) o nsumare de coordonate. Acestea se adun) att vertical, personal, ct &i orizontal, social, ob&tesc, sobornicesc, n catolicitatea lor, pe seama preotului. Asumarea gre&elilor n cadrul pastora(iei are o contribu(ie serioas) n luminarea con&tiin(ei sacerdotale, &i nu n ultimul rnd n con&tiinciozitatea cu care se realizeaz) slujba divin). Sfntul p)rinte al dumnezeie&tii Liturghii &i al acestei serioase lucr)ri, enun() capitol de capitol, de fiecare dat) la un nivel superior, insist) &i repet) n analiz) att principiile ct &i detaliile ce privesc aspectele morale ale vie(ii preotului &i chiar ale episcopului. Astfel ne dovede&te nou) c) este posibil a mpleti att calit)(ile de slujitor n biserica de mir, ct &i cele de monah, preot &i episcop, cu cele de nalt teolog &i retor nentrecut. Toate acestea plus voca(ia &i harul dumnezeiesc l-au f)cut pe nentrecutul predicator al bisericii s) fie numit Gur) de Aur. Cele cteva reflec(ii care s-ar mai putea face n ziua de azi pe seama acestei nepre(uite lucr)ri, rescrierea lecturii dup) cum se exprima un lingvist contemporan, nu realizeaz) nimic nou sub soare, de la nviere ncoace. Ne putem doar re-g)si, re-zidi, &i re-d)rui Domnului. nv)()turile consemnate n tratatul despre preo(ie r)mn un ndreptar de nepre(uit att pentru cei ce urmeaz) s) intre n preo(ie ct &i pentru cei ce au c)p)tat dumnezeiasca slujire, pn) la sfr&itul veacurilor. Bibliografie: Sfnta Scriptur , Ed. IBM al BOR, Bucure&ti, 1988 Brani&te, E. Liturgica general , Ed. IBM al BOR, Bucure&ti, 1985 Bria, I., Credin#a pe care o m rturisim, Ed. IBM al BOR, Bucure&ti, 1987 Idem, Dic#ionar de teologie ortodox , Ed. IBM al BOR, Bucure&ti, 1994 Cleopa I., Urcu$ spre nviere, Ed. Mitrop. Moldovei. &i Bucovinei, Ia&i 1992 David, P. I., C l uz cre$tin , Ed. Episc. Aradului, Arad 1987 Sf. Ioan Gur) de Aur, Despre preo#ie, Tip. St. Mih)escu, Bucure&ti,1882 Floca, I., Drept canonic ortodox vol.1, Ed. IBM al BOR, Bucure&ti 1990 ***, The History of Christianity, Lion Publishing, England 1980

62

Ortodoxie &i erezie

NCEPUTURILE RELIGIEI #I MAGIEI88


Religia $i Magiile. Abel $i Cain. Defini(iile mai noi ale religiilor au n vedere anumite tr)s)turi care pot fi aplicate unui num)r restrns de credin(e, crezuri &i concep(ii a&a numite religioase. Aceste defini(ii &i catalog)ri sunt rezultatul abord)rii &tiin(ifice (religionwissenshaft) nceput) la sfr&itul secolului XIX n mediile universitare occidentale. n ce ne prive&te vom c)uta s) trat)m aceast) tem) din perspectiva credin(ei cre&tine ortodoxe, perspectiv) care difer) n puncte esen(iale de abord)rile &tiin(ifice, sociologice, filosofice, istorice sau psihologice. Nu intereseaz) aici nici perspectiva cultural), mult r)spndit) de altfel n mediile intelectuale, ci doar revela(ia cre&tin) ortodox). Din multele defini(ii &i accep(iuni ale no(iunii de religie vom re(ine aspectul de rela#ie, re-legare, re-luarea comuniunii omului cu Creatorul s)u. Biblia ebraic) nu folose&te desigur termenul de religie, dar avem pe acela de leg mnt, alian# , (bnai) testament, &i anume leg)mntul lui Dumnezeu cu oamenii. Omul creat dup) chipul &i asem)narea lui Dumnezeu, era de la nceput n leg)tur) cu Dumnezeu, cu crea(ia &i cu semenul (Adam-Eva). Cu Dumnezeu era n rela(ie de fiu (dup) asem)nare89, dar nu dup) fire, fiin(), natur), substan(), esen()); cu crea(ia era n rela(ia de mp)rat90, preot &i prooroc; cu semenul era de o fiin()91 (homoousios). Rela(ia cu Dumnezeu &i cu cosmosul a fost zdruncinat) din temelii n urma c)derii protop)rin(ilor n p)catului str)mo&esc &i alung)rii din rai. (Facere III, 23). Cu pu(in nainte de aceast) situa(ie, Adam &i Eva au tr)it primul sentiment de natur) religioas al oamenilor c)zu(i din harul comuniunii cu Dumnezeu, &i anume teama: Am auzit glasul T)u n rai &i mam temut, c)ci sunt gol &i m-am ascuns. (Facere III, 10). Reac(ia primilor oameni n urma c)lc)rii poruncii este exact aceea a copiilor care, r)ma&i cteva momente singuri, au c)lcat prin neascultare porunca p)rin(ilor au f)cut o pozn), o prostie, au spart ceva, sau chiar au mncat ce nu trebuia: #i femeia a v)zut92 c) pomul e bun de mncat &i c) pl)cut le este ochilor la vedere &i c) e de dorit spre c&tigarea priceperii.93 #i a luat din roada lui &i a mncat; &i a dat &i b)rbatului s)u care era cu ea, &i el a mncat #i au auzit glasul Domnului Dumnezeu purtndu-se prin rai, n boarea amurgului; &i de la fa(a Domnului Dumnezeu s-au ascuns Adam &i femeia sa printre pomii raiului. (Facere III, 6-7) Urmeaz) un act de necuprins) &i mai presus de minte iubire: Dumnezeu, vine n c)utarea copiilor pierdu(i, ntinde o mn) de ajutor, d) o &ans) cum se spune acum: #i
Ap)rut n Credin(a ortodox), Anul VI, nr. 12 (70), decembrie 2002. Facere I, 26 90 Facere I, 28: ,, &i st)pni(i peste pe&tii m)rii, peste p)s)rile cerului, peste toate animalele, peste toate viet)(ile ce se mi&c) pe p)mnt &i peste tot p)mntul!. Este adev)rat c) nu se face referire explicit) &i la restul crea(iei, dar ntruct perspectiva cosmologiei biblice este geocentric &i antropocentric , Dumnezeu fiind prin natur) absolut diferit de crea(ie, rezult) implicit c) omului i s-a dat n st)pnire ntreaga crea(ie v)zut). Lucrul acesta este foarte important de re (inut, deoarece a fost &i este n continuare contestat de ramuri ale mi&c)rii neop)gne new age: ecologia &i ufolatria. 91 Facere II, 23-24: ,, ea se va numi femeie, pentru c) este luat) din b)rbatul s)u. De aceea va l)sa omul pe tat)l s)u &i pe mama sa &i se va uni cu femeia sa &i vor fi amndoi un trup. 92 n sensul: a socotit, a chibzuit, dar numai prin faptul c) a dat crezare &arpelui, f)r) vreo alt) prob). Biblia, edi(ia jubiliar) 2002, nota c), p. 25 93 Cuvntul katanoo e foarte bogat n sensuri: a pricepe, a n(elege, a remarca, a-&i da seama, a observa, a medita, a reflecta, a discerne, a vedea cu claritate, a fi con &tient de sine. De aici, &i marea putere de seduc(ie a ispitei. Idem, nota d), p. 25
89 88

63

Preot Dan B)dulescu Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam &i i-a zis: "Adame, unde e&ti?" (Facere III, 8) Cu adev)rat aici apare pentru prima dat religia, &i anume la ini(iativa lui Dumnezeu. Dumnezeu ntemeiaz o religie, omul urmeaz) s) r)spund) liber acestei chem)ri la mntuire. Dar, nc) odat) vai, Adam &i Eva au tr)it primul sentiment al oamenilor c)zu(i din harul comuniunii cu Dumnezeu, &i anume teama, inspirat) de cel r)u: Glasul T)u l-am auzit purtndu-se prin rai &i m-am temut, pentru c) sunt gol &i m-am ascuns. (Facerea III, 10). Ce vedem din aceast) reac(ie? Omul are de atunci pornirea de a fugi de Dumnezeu, iar teama aceasta nu este acea fric) de Dumnezeu binecuvntat), care este nceputul n(elepciunii (Pilde I, 7): n(elepciunea-i frica de Domnul-Dumnezeu, &i-a te feri de rele, aceasta este #tiin(a. (Iov, XXVIII, 28) Acea fric) este exact opusul temerii, ea are efectul dorit de Dumnezeu. Cu fric) de Dumnezeu, cu credin(), &i dragoste s) v) apropia(i! este chemarea cea mult dorit) a mntuirii, chemarea lui Dumnezeu prin gura preo(ilor spre mp)rt)&irea cu Trupul &i Sngele lui Hristos. Primii oameni afla(i n acest stadiu, Adam &i Eva, c)zuser) din via(a n rai cu Dumnezeu la via(a religioas) n afara raiului &i f)r) Dumnezeu, adic) pur &i simplu din via() la moarte, nti cea duhovniceasc) (c)ci n ziua n care vei mnca vei muri!), apoi &i cea natural) (fizic)). Dar totodat) ei l cuno&teau pe Dumnezeu, vorbiser) cu El, fuseser) n rai (paradis, Eden), care de acum ncolo era nchis pentru oameni &i p)zit de heruvimi94 cu sabia de foc, deci era lumea de dincolo f)r) a fi &i de apoi, c)ci nu mai era accesibil) omului nici m)car dup) moarte. Aceast) tr)s)tur) va merge mai departe pe tot parcursul istoriei pn) la Hristos &i va fi, ca &i celelalte elemente ale religiei, preluat) &i mplinit) n Hristos &i tr)irea cre&tin). C)derea p)rin(ilor n-a fost total) &i radical) (ca aceea a diavolilor), chipul lui Dumnezeu ntr-n&ii fiind doar ntunecat (r)nit): Iar m)car de au &i gre&it str)mo&ii no&tri Adam &i Eva naintea Domnului Dumnezeu &i c)zuse din darul cel dinti, ns) n-au c)zut din credin#a cea c)tre Dumnezeu, ci plini erau de frica Domnului95 &i de dragoste &i aveau n dejde de izb)virea lor, de care () li se descoperise lor.96 (sublinierile ne apar(in) Pasajul redat anterior ne arat) deja prezente n acest stadiu c)zut religios, cele trei virtu(i teologale, des)vr&ite n Hristos &i Biserica Sa. Cei doi fra(i Cain (c&tigat, dobndit) agricultorul &i Abel p)storul, au inaugurat preo(ia de tip religios, &i anume aducerea de jertfe pentru mbunarea &i mp)carea cu Dumnezeu (Facere IV, 4-5): Dup) un timp, Cain a adus jertf) lui Dumnezeu din roadele p)mntului. #i a adus &i Abel din cele nti-n)scute ale oilor sale &i din gr)simea lor. Afirma(ia de mai sus, preo(ia de tip religios, vrea s) fac) diferen(a clar) ntre preo(ia fiilor Cain &i Abel, &i preo#ia ontologic , cea a protop)rin(ilor Adam &i Eva dinaintea c)derii. ntreg cosmosul era o biseric) iar Gr)dina Edenului o Sfnt) a Sfintelor n care oficiau cei doi Mari Preo(i. Crea(ia ntreag), att cea v)zut) ct &i cea nev)zut), a&a bun) foarte cum a m)rturisit-o Dumnezeu nsu&i a fi, era o Biseric), sfnt , catolic $i ortodox . Nu putem descrie n concret cum era acel cult, dar cu siguran() c) se deosebea radical de cultul religios a&a cum l cunoa&tem dup) c)dere. #i unul din punctele esen(iale de deosebire l constituiau jertfele. Dac) s-ar putea vorbi de vreo jertf) n cazul protopreo(iei, absolut sigur este c) era una nesngeroas , dup) cum este binecunoscuta jertf) a Bisericii cre&tine. Dar iat), preo(ia religioas) necesit), prin minile binepl)cutului lui Dumnezeu Abel, jertfa de snge, a celor nti-n)scu(i ai oilor &i anume mieii cei nevinova(i! Att Abel ce este jertfitor dar &i jertf) el nsu&i, ct &i mieii jertfi(i sunt prototipuri ale Jertfitorului &i Jertfei Supreme: Mielul lui Dumnezeu Care ridic) p)catul lumii, Iisus Hristos. Existen(a jertfelor reclam) existen(a unui altar, de obicei din piatr) &i situat pe o n)l(ime sau ntr-un loc deosebit. Cu timpul jertfele &i rug)ciunile, ntr-un cuvnt cultul, au
94

Cuvntul heruvim este n limba ebraic) un plural ( -im). Singular ar fi ,,heruv, dar n romna cultic) pe care o folosim tradi(ional se spune la plural ,,heruvimi. 95 Facere III, 10 96 Hronograf, Ed. Pelerinul Romn, Oradea, 1992, p. 51.

64

Ortodoxie &i erezie nceput s) fie oficiate de anumi(i oameni special ale&i din rndurile ob&tei, alc)tuindu-se astfel o clas) sacerdotal), preo(ii, ce s-au ordonat mai trziu n chip ierarhic. Dac) p)rin(ii Adam &i Eva au fost solidari &i n c)dere, urmnd acela&i drum, fiii lor vor marca o desp)r(ire radical): cel dinti n)scut va continua c)derea introducnd n religie magia cu etosul ei, fiind la nceput magico-religios, ca treptat s) decad) tot mai mult n magie, ca protop)rinte al magiei, vr)jitoriei, ocultismului, ce va duce n genera(iile urm)toare la p)gnismul magic, opus deja tr)irii religioase. Spre total) deosebire de acesta, dreptul Abel este nti ncep)tor al tuturor drep(ilor, care prin sngele s)u a ntemeiat ntia Biseric) a drep(ilor. Pentru c) de la sfr&itul mucenicesc al acestuia a nceput a se zidi Biserica Legii vechi cu mucenice&tile sngiuiri, uci&i fiind nevinova(ii drep(i &i sfin(ii lui Dumnezeu prooroci.97 Primind aceast) nv)()tur), vedem apari(ia Bisericii Legii, adic) a religiei, ce va fi des)vr&it) la Rusalii prin pogorrea Duhului Sfnt prin ntemeierea Bisericii Harului, cea una, sfnt), soborniceasc) (catolic), universal) &i deplin)), apostoleasc) (adic) misionar)) &i desigur ortodox): drept (bine) sl)vitoare (cinstitoare), drept (bine) credincioas). Drumurile omenirii se despart radical: parteacea dreapt) (&i ajungnd astfel la dreapta Tat)lui &i a Fiului) alege calea religiei, venerarea lui Dumnezeu n teama sfnt) (nceputul n(elepciunii este frica de Dumnezeu Pildele lui Solomon I, 7); cei de-a stnga (iar)&i a Tat)lui &i a Fiului) aleg calea magiei. De aceea trebuie f)cut) o distinc(ie clar) ntre magie (vr)jitorie, ocultism) &i religie. Omul religios - preot &i credincios -, recunoa&te dependen(a sa total) de Dumnezeul atotputernic pe care l venereaz) &i C)ruia i cere n rug)ciune cu fric) &i smerenie, mila &i ajutorul. Spre deosebire de acesta, omul magic are mentalitatea de tip Aladdin &i lampa fermecat): socote&te c) duhurile (for(ele) supranaturale (sau chiar supraomene&ti, cel pu(in ca posibilit)(i de ac(iune) i stau cumva la dispozi(ie pentru a-i ndeplini toate dorin(ele, planurile &i poftele sale lume&ti imanente. Pentru aceasta, este necesar) ini(ierea, cunoa&terea unor formule magice, unor ritualuri, chiar jertfe de tip religios, a unor supersti(ii, tipicuri, re(ete, care fiind aplicate corect &i de c)tre o persoan) competent) (preot, vraci, mag, &aman, vr)jitor, etc.) vor da rezultatele scontate n orice loc &i perioad) (o acoperire oarecum universal valabil)). La limit), chiar dac) este n continuare recunoscut) existen(a unei Fiin(e atotputernice &i nfrico&)toare, I se cere Acesteia sprijinul de tip contractual (do ut des, d) &i (i se va da), pentru acelea&i dorin(e, planuri &i pofte lume&ti imanente. Categoriile filosofice transcendent &i imanent (lumea cealalt) &i lumea asta) ne ajut) n acest stadiu s) definim orient)rile diferite &i opuse ale magiei &i religiei precre&tine. Aceast) deosebire este din ce n ce mai greu de f)cut de c)tre cei a c)ror inim) s-a mpietrit, iar mintea a devenit opac) Duhului Sfnt. Pentru ace&tia elementele comune magiei &i religiei se vor amesteca &i confunda, pn) la a le pune pe acela&i plan &i apoi a nu le mai deosebi. C)ci credin() n Dumnezeu &i fric) de El aveau &i Abel - religiosul &i Cain - magicul, amndoi erau preo(i &i slujeau. Frica lor ns) se deosebea exact cum am amintit mai sus: cea a lui Abel, frica mntuitoare de a nu-L pierde pe Dumnezeu, iar a lui Cain, frica vinovat) a celui ce fuge &i se ascunde f)r) a ar)ta curajul poc)in(ei: &i de la Fa(a Ta voi fi ascuns. (Facere IV, 14) Dar fiindc) Abel - religiosul era binepl)cut lui Dumnezeu, Cain - magicul a tr)it la ndemnul diavolului acela&i sentiment ca &i tat)l s)u: pizma, f)cnd &i pasul extrem de eliminare a adversarului de nenvins n lupt) dreapt): uciderea mi&eleasc) de frate. Iar de atunci ncoace magicii &i magia continu) acela&i lucru, mai nti mpotriva Bisericii Legii, cea a lui Cel Ce Sunt, adic) Dumnezeu Fiul nentrupat, urmnd prigonirea Bisericii Harului, a lui Hristos, Dumnezeu Omul. Afirma(iile de mai sus pot fi nt)rite cu nlesnire cu multe locuri din Sfnta Scriptur), &i validate de istoria recent) &i tr)it) n zilele noastre. Eliminarea fizic) a lui Abel, nu a folosit la nimic magicilor. Pentru c) n nebunia lor, ace&tia fac abstrac(ie de faptul c) binepl)cerea lui Dumnezeu nu poate l)sa lucrurile la cheremul lor, &i iat), Domnul alege continuarea religiei prin noul n)scut Set. Potrivit aceleia&i surse, pe baza afirma(iilor unor p)rin(i &i scriitori biserice&ti, Set a fost r)pit la ceruri de c)tre ngerul Domnului timp de 40 de zile, n care a fost ini(iat n tainele cosmosului &i i s-au
97

Idem, p. 54

65

Preot Dan B)dulescu descoperit (revelat) evenimente viitoare,98 observndu-se astfel alte elemente ale religiei: revela#ii f cute de Dumnezeu ale$ilor S i, proorocii. Mai mult chiar se afirm) de c)tre autori ca Tertulian, Sf. Clement al Alexandriei, Fer. Ieronim, Sf. Atanasie cel Mare &i faptul c) odat) cu Set se ncepe &i scrierea, n acest caz fiind vorba de o carte sfnt), cunoscut) apoi ca proorocia lui Enoh.99 Aceast) carte nu a ajuns suficient de nealterat) pn) n zilele noastre, versiunea existent) fiind prin urmare inclus) de Biseric) n categoria c)r(ilor apocrife ce trebuiesc consultate cu mult) pruden(), nefiind a&adar normativ) pentru credin(). Aici apare un nou element al religiei: o structur mai mult sau mai pu#in dogmatic a doctrinei, consemnat n c r#i sfinte, fiind prezent totodat $i o tradi#ie oral . Semin(ia lui Cain nu va putea n continuare, fiind lipsit) de harul lui Dumnezeu, dect s) parodieze credin(a, cunoa&terea, cultul &i me&te&ugurile religio&ilor: nc) s-a nv)(at semin(ia lui Cain &i vr)jitoriile, farmecele &i descntecele &i mp)rt)&irea cu dracii &i era potrivnic) lui Dumnezeu &i urt) de Dumnezeu, pentru aceea mai pe urm) cu potopul s-a pr)p)dit de tot.100 Faptul c) francmasoneria l revendic) pe Cain ca pe ntemeietorul ei101 ne l)mure&te pe deplin despre caracterul potrivnic lui Dumnezeu &i crea(iei sale al acestei odioase institu(ii, ce se prezint) la vedere ca iubitoare de oameni &i binef)c)toare. ntr-o alt) redactare a Hronografului,102 citim despre apari(ia credin(elor idolatre (magice, politeiste):
ncepur a crede unii n soare, al #ii n lun , al#ii n stele $i n cele ci li umbl capul103; al#i ntr-ap $-al#ii n petri, n focu zicnd c aceia sunt dumnezeii.

Ct) diferen() ntre aceast) nv)()tur) a adev)rului revelat cu privire la originea religiei &i a credin(elor &i modelul evolu(ionist propus (&i cnd a fost cu putin() chiar impus!) de c)tre &tiin(a religiilor, potrivit c)ruia la nceput au fost credin(ele animiste &i politeiste, ca mai apoi, n decursul unei evolu(ii spirituale pe durata a nu se &tie exact cte miliarde de ani (!?), s) apar), ca stadiu intermediar, credin(a monoteist). Deci o r)sturnare complet) a adev)rului ce ne nf)(i&eaz) o involu(ie duhovniceasc), de la religia monoteist), la credin(ele magice politeiste. Cele dou) semin(ii ns) tr)iau pe acelea&i meleaguri, erau rude, vorbeau aceea&i limb). Inevitabilul s-a produs: Fiii lui Dumnezeu104, v)znd c) fiicele oamenilor105 sunt frumoase &i-au ales dintre ele so(ii, care pe cine a voit. (Facere VI, 2). Seduc(ia erotic) este de la nceput una din armele cele mai de temut - dac) nu chiar cea mai important - ale magiei. Unul din studiile de referin() ale lui I.P. Culianu a fost intitulat pe bun) dreptate Eros &i Magie n Rena&tere.106 Melanjul religiei cu magia a dus la degradarea continu) a primei, pn) cnd s-a ajuns, la 2 200 de ani de la Facerea lumii, la m)sura de cur)(ire radical) a lumii de c)tre Dumnezeu: potopul. Singurii oameni sc)pa(i din urgia apelor au fost dreptul Noe (din semin(ia lui Set), cu cei trei fii Sem, (preotul) Ham (slujitorul) &i Iafet (ntins, l)(it, mp)ratul), mpreun) cu so(iile lor, n total 8 oameni, din care se trag toate popoarele de ast)zi. Ace&ti drep(i trebuiau s) continue pe calea binecuvntat) a religiei, acum cnd, a&a cum s-a afirmat mai sus, semin(ia magic) blestemat) a lui Cain a fost nimicit) cu des)vr&ire. Dar n-a fost s) fie a&a, ci mijlociul, Ham, &i urma&ul s)u Canaan, au c)zut n starea de magie, fiind blestema(i de c)tre Noe a fi robi lui Sem &i Iafet (Facere IX, 25-26) n urma nelegiuirii
Idem, p. 57 Ibidem, p. 58 100 Ibid., p. 60 101 Engl. free-mason = zidar liber. Facere IV, 17: Apoi a zidit Cain o cetate &i a numit-o dup) numele fiului s)u, Enoh. A nu se confunda cu cel)lalt Enoh, din semin(ia lui Set, binepl)cut lui Dumnezeu, ce a fost ridicat la ceruri (Facere V, 24) &i se va ntoarce mpreun) cu Sf. Prooroc Ilie (Apocalipsa XI, 3) ca nainte-merg)tor al celei de-a doua veniri a Domnului (parusia). 102 Cronograf tradus din grece $te de P tra$co Danovici , Ed. Minerva, Bucure&ti, 1998, p. 13. 103 Probabil se refer ) la comete (n. Apologeticum). 104 Semin(ia lui Set. 105 Semin(ia lui Cain. 106 Nemira, 1994.
99 98

66

Ortodoxie &i erezie de a-l batjocori pe b)trnul dobort vremelnic (pentru prima oar) n istorie) de t)ria ame(itoare a vinului. Semnul acesta era avertisment pentru puterea alcoolului &i a drogurilor de tot felul de mai trziu, capabile de a subjuga voin(a omeneasc) pn) la degradare complet). * Dac) francmasonii, oculti&tii &i cei asemenea lor l revendic) &i l cinstesc pe Cain ca pe str)mo&ul lor, vom fi &i noi de acord cu ei, afirmnd c) de atunci &i pn) la sfr&itul lumii cele dou) etosuri &i duhuri, cel al lui Abel, - de aceea&i factur) cu cel al lui Set - &i cel al lui Cain, se vor nfrunta &i confrunta permanent, fie explicit &i direct, fie implicit &i indirect. De&i au disp)rut fizic, urma&ii lui Cain continu) s) existe dup) duhul cainit, etosul magic, idolatria- putnd fi oricnd echivalat cu etosul masonic. * A&a cum se cuvenea, Noe ca un arhi-iereu (ntiul-preot, mai-marele preot) aduce lui Dumnezeu jertfa religioas) cea binepl)cut): #i Noe I-a zidit Domnului un jertfelnic;107 &i a luat din toate animalele cele curate &i din toate p)s)rile cele curate &i le-a adus ardere-de-tot108 pe jertfelnic (Facerea VIII, 20). * Peste cteva sute de ani ntlnim, asem)n)tor perechii antinomice Abel-Cain, al(i doi reprezentan(i ai religiei &i magiei: Eber (n traducere: trec)tor sau ,,trecere, a se vedea &i pesah, pascha) din semin(ia lui Sem &i uria&ul vn)tor Nimrod din semin(ia lui Ham (Facerea X). Vesti(i c)ci Ever a fost ncep)tur) neamului evreiesc, iar Nimrod nti ntre oameni mp)rat s-a f)cut.109 Echilibrul balan(ei demografice se nclin) drastic n favoarea magicului Nimrod: popoarele nou-n)scute i se supun rnd pe rnd, iar religio&ii r)mn, pn) la venirea Mntuitorului, o minoritate restrns) n special la poporul ales (cu notabile excep(ii din celelalte neamuri, ca Melchisedec &i al(ii, a&a cum se va ar)ta n Sfnta Scriptur)). Culmea r)ut)(ii lui Nimrod &i a celor 71 de semin(ii supuse lui a fost n)l(area turnului Babel (Facerea XI), la care, potrivit Hronografului, Ever &i familia sa nu au luat parte. A urmat pedeapsa lui Dumnezeu prin amestecarea limbilor &i r)spndirea neamurilor pe tot p)mntul ncepnd din regiunea Babilonului. * n (inuturile Asiriei &i Egiptului, neamurile magice decad n idolatria p)gn) politeist), pierznd astfel contactul cu religia revelat) a adev)ratului Dumnezeu unic. Preo(ii acestor culte ntemeiate de c)tre oameni dup) ra(iunea lor opac) revela(iei &i intui(iei: se ndeletniceau de-a pururea (precum Herimon stoicul poveste&te) ntru nv)()turile num)r)rii de stele &i vr)jitoriei &i la n(elegerea firilor f)pturii celei v)zute.110 Ei vor fi numi(i de-acum nainte n limbajul scripturistic popi idole&ti, iar religiile lor magice, idololatrii (idolatrii), p)gnism, zeii lor sunt pur &i simplu idoli.
107

Altar f)cut din pietre a&ezate unele peste altele. Biblia, nota d), p. 30 Ardere-de-tot (holocaust): jertf) n care animalul sacrificat era n ntregime mistuit de focul de pe altar. Ofrand) total), din care jertfitorul nu-&i re(ine nici o parte. Idem, nota e), p. 30. A se observa ntrebuin(area abuziv) &i chiar blasfemia termenului de holocaust legat de masacrarea evreilor n cel de-al doilea r)zboi mondial. n(elesul duhovnicesc scripturistic revelat derapeaz) n scopuri politice voit manipulatoare, v)dind c)derea fostului popor ales, uciga& de Hristos, ce pierde mntuirea pentru slava de &art) a st)pnirii lumii acesteia c)zute, c)lcnd astfel &i porunca a treia din Decalog, lund cele sfinte n de &ert 109 Hronograf, p. 116 110 Idem, p. 127
108

67

Preot Dan B)dulescu C)derea neamurilor n magie (idolatrie, politeism) fiind general) de acuma, n jurul anilor 3300-3400 de la facerea lumii, chiar &i semin(ia semit) a lui Eber, din care se pomene&te de Tarah, tat)l lui Avraam, tr)itor n Urul Caldeeii, nu se mai deosebea de celelalte semin(ii. Dar prin pronia divin) ce nencetat vegheaz) la mntuirea oamenilor &i a lumii, o nou) pereche, curat), Avraam &i Sara, vine s) refac) tr)irea religioas) cea adev)rat): C)ci pe cnd toate popoarele la slujirea idolilor ab)tndu-se, nedumnezeie&te petreceau, negr)ite r)ut)(i &i necurate f)r)delegi f)cnd, ei &tiau pe Unul mp)ratul Dumnezeu Adev)rat &i credeau n El &i-I slujeau Aceluia cu credin(), pl)cndu-I Lui prin lucruri bune, &i propov)duia Sfnt Numele Lui la ceilal(i, la care putea pov)(uindu-i spre Dumnezeiasca cuno&tin().111 De acum apare poporul ales de Dumnezeu, cele 12 semin(ii ale lui Israel, cu care se face &i un leg)mnt pecetluit prin t)ierea mprejur. Vie(ile patriarhilor sunt destul de bine cunoscute, ca &i dec)derea treptat) a poporului ales, ce ajunge n robia vecinilor idolatri (politei&ti): asirieni, babilonieni, egipteni. Pronia divin) a trimis n ajutor poporului ce pierea n ntuneric Legea $i proorocii. Apare Decalogul, &i se cristalizeaz) elementele cultice: cortul, chivotul, ierarhia preo(easc), morala, jertfele, praznicele, &i celelalte. mp)ratul Solomon ridic) templul din Ierusalim, ca centru al cultului, al religiei pe care o putem numi mozaism, iudaism sau Vechiul Testament. ncheiem micul nostru studiu, prin ceea ce decurge din cele afirmate &i descrise mai sus: pn) la venirea Mntuitorului, omenirea a cunoscut religia revelat) de Dumnezeu Vechiul Testament &i o serie de credin(e idolatre de factur) magic), rod al ncerc)rilor n(elepciunii m)rginite &i c)zute omene&ti (filosofii, ideologii, etc.). Religia este ntemeiat) de c)tre Dumnezeu Care reface leg)tura cu omul care a ntrerupt-o. De la bun nceput, dintotdeauna, r)sun) Adev)rul: nu a fost dect Un (singur) Domn (Dumnezeu) $i o (singur ) credin# (religie), n contra pluralismului mincinos. Bibliografie: Biblia Cronograf tradus din grece$te de P tra$co Danovici, Ed. Minerva, Bucure&ti, 1998 Hronograf, Ed. ,,Pelerinul Romn, Oradea, 1992 Usc) Ioan Sorin, Vechiul Testament n tlcuirea Sfin#ilor P rin#i: Facerea, Christiana, Bucure&ti, 2002

111

Ibidem, p. 136

68

Ortodoxie &i erezie

MI#CAREA DE INTEGRARE SPIRITUAL N ABSOLUT (M.I.S.A.)


O manifestare a magiei erotice n perioada contemporan
112

n perioada anilor 1970, mi&carea new age, printr-un fenomen de rezonan() sincronic), a p)truns pe canale v)zute &i nev)zute &i n (ara noastr). Modalitatea de p)trundere a fost desigur foarte discret), dat fiind faptul c) n acea perioad) cenzura de partid era ct se poate de vigilent) cu aceste mi&c)ri suspecte ce veneau de dincolo de cortina de fier, din spa(iul euro-atlantic. Dup) cum se &tie, n acea perioad) n cadrul mi&c)rii new age de o mare cinste se bucurau curentele spiritualit)(ii orientale, dintre care se remarca desigur yoga. Spa(iul euroatlantic, n special cel nord american a fost mpnzit de numero&i guru indieni ce au f)cut o propagand) extrem de eficient) nv)()turilor hinduiste, dintre care yoga avea un rol important. n aceea&i perioad) (anii 1970) a noi n (ar) acest fenomen s-a manifestat la o scar) mult atenuat). n Bucure&ti &i provincie g)seau cteva centre de practic) yoga animate de c(iva instructori ca Gregorian Bivolaru, Nineta Crainici, Tufoi, Mario-Sorin Vasilescu, Vulc)nescu, Chiaburu (pentru Medita(ia Transcendental).)113 Anul 1982 a marcat scandalul medita(iei transcendentale, declan&at de stoparea activit)(ii lui Ion Stoian (romn rezident n Elve(ia) de c)tre autorit)(ile de stat. n urma m)surilor severe luate n acel moment, au fost desfiin(ate nu numai cursurile legale de yoga, ci &i Institutul de psihologie, cluburile de arte mar(iale: judo, karate, etc. Prigoana a luat sfr&it o dat) cu revolu(ia din 1989. O dat) cu libertatea binecuvntat) ce a ncununat jertfa tinerilor martiri, aceste manifest)ri de tip new age, la care s-au ad)ugat astrologia, ocultismul, radiestezie, paranormalul, parapsihologia, divina(ia, yoga, medicina alternativ), etc., au nflorit ntr-un boom impresionant. Cei 40 de ani de comunism au instaurat n special n marile ora&e un climat de ateism programat, n care genera(ii ntregi n)scute dup) cel de-al doilea r)zboi mondial au r)mas la stadiul unui cre&tinism nominal &i minimal, avnd un contact extrem de diluat cu Biserica, iar ca nivel catehetic nu cu mult peste 0. O parte din aceste suflete uscate de materialismul satanic nsetau dup) Dumnezeu &i cel sfinte, dar, lipsi(i fiind de orice discern)mnt duhovnicesc, s-au ad)pat la primele izvoare ce le-au ie&it n cale. Dintre aceste mi&c)ri alternative, ne vom opri asupra a&a-numitei M.I.S.A. (Mi&carea de Integrare Spiritual) n Absolut), condus) de c)tre Gregorian Bivolaru. Acesta sa n)scut la 12 martie 1953 n T)rt)&e&ti, un sat mic, aproape de Bucure&ti. El a nceput s) predea yoga practic) n Bucure&ti n anul 1978. Ca &i marea majoritate a instructorilor de yoga romni, G. Bivolaru a fost un diletant autodidact, care, n afara caren(elor elementare de st)pnire competent) a domeniului, s-a remarcat prin faptul de a fi st)pnit de patima desfrn)rii, ajungnd pn) la a fi arestat de mai multe ori &i condamnat pentru r)spndirea de materiale pornografice. S-a ajuns &i pn) acolo ca mpricinatul s) fie supus unui consult psihiatric de specialitate, care a ajuns la concluzia c) pacientul prezint), n momentul examin)rii, dezvoltare paranoic) a personalit)(ii cu elemente obsesivo-fobice pe fond psihopat schizoid.114 Medicii legi&ti au f)cut &i o propunere c)tre instan(): Consider)m c) numitul
Ap)rut n ,,Credin(a ortodox), Anul VII, nr. 3 (72), martie 2003 Octavian S)rb)toare, Despre MISA $i Dl. Gregorian Bivolaru , preluat dup) internet http://www.yogaesoteric.net/tablepage.asp?Chapter=7&Page=23&lang=ro 114 Ziua pe Internet, www.ziua.ro/archive/2002/10/08/docs/33122.html, mar (i 8 octombrie 2002, Laszlo Kallai
113 112

69

Preot Dan B)dulescu prezint) un grad mare de periculozitate social) &i proliferarea unor practici aberante cu caracter sexual, fapt pentru care apreciem c) discern)mntul este pierdut n raport cu fapta pentru care este cercetat &i recomand)m aplicarea m)surilor de siguran() medical) prev)zut) de art. 114 CP
Idei interpretative de persecu (ie, idei dominante cu caracter mistic, idei obsesivo-fobice cu caracter mistico-religios &i erotic, preocup)ri erotice exagerate nemotivate afectiv. Instabil n timpul discu(iei (...) capacitate de sintez ) &i abstractizare diminuat ). Afectivitate - instabil, irascibil, revendicativ. La categoria examenul personalit )(ii Grig a dat rezultate absolut spectaculoase, astfel tendin (ele psihonevrotice releva n sfera personalit )(ii manifest) valori patologice pentru tendin (ele obsesive (321 puncte fa () de normalul de 120 de puncte), schizoide (340 de puncte n loc de 120 de puncte pentru cazuri normale). Cu valoare accentuat ) apar tendin(e paranoide (280 de puncte fa () de normalul de 120 de puncte). (...) n sfera personalit )(ii profunde apare o sexualitate ambivalent), dominat) de necesitatea erotic ), agresiunea lipse &te, fiind refulat ). n sfera afectiv), refularea dorin (ei de afirmare, caritate, religiozitate, fiind caracteristic nevrozelor &i la psihoze dintre care schizofrenici. Caracter limbaj afectat, care ncearc) s)-&i seduc) auditoriul, dore&te s) se arate dur, dar este de fapt slab. Masochism moral; nclinare neautentic ) spre etic), religie, art ), profesii spirituale. 115

n ciuda acestor diagnostice Grig a petrecut aproape 2 ani n nchisoare, doar pentru c) era profesor de yoga. El a reu&it s) evadeze spectaculos din nchisoarea cea mai cumplit) (Penitenciarul Rahova), ca o form) de protest, dnd astfel na&tere unor istorii despre neobi&nuitele lui capacit)(i yoghine paranormale, pe care el le-a &i confirmat dup) aceea prin ac(iunile sale.116 La ora actual), (2002) M.I.S.A. num)r) peste 30.000 de membri, avnd filiale n ora&ele din provincie (Cluj, Craiova, Ia&i, Bra&ov, Timi&oara, Bac)u, Contan(a, &.a.) &i n cteva ()ri: Italia, Fran(a, S.U.A., Ungaria, Germania, Danemarca, Australia. Caracterizarea nv # turilor MISA Oferta practicilor de integrarea n absolut este destul variat). Ea cuprinde preocup)ri legate de: - yoga propriu-zis): tantra yoga, karma yoga, laya yoga, hatha yoga, etc.; - baze filosofice hinduiste: shivaism, bhagavat gita, upanishade, etc.; - terapii alternative: ayur-veda, etc.; - apologetic) na(ionalist) anti francmasonic) (!); - astrologie karmic) &i rencarnare; - nv)()turi cre&tine: apocrife, Sadu Sindar Singh, yoga cre&tin), isihasm yoghin. Adep(ii, n cople&itoarea lor majoritate tineri cu probleme psiho-somatice &i cu mari neclarit)(i duhovnice&ti cap)t) n cadrul cursurilor de yoga M.I.S.A. r)spunsuri la ntreb)rile existen(iale: cine sunt eu?, ce sunt eu?, unde sunt n univers?, n ce rela(ie sunt eu cu Dumnezeu?117 Cursurile dureaz) 7 ani &i sunt anun(ate n fiecare an prin mpnzirea ora&ului cu mii de afi&e. Prima &edin() de prezentare &i introducere, gratuit), are loc de obicei n s)li de teatru nchiriate (Teatrul C. T)nase, Teatrul C. Nottara). Apoi cursan(ii sunt convoca(i la una din s)lile de medita(ii, amenajat) la mansarda unui c)min de nefamili&ti de pe platforma industrial) Pipera.118 Grig locuie&te acum (2003) n Bucure&ti, conducnd 12 'ashramuri' plus centre de cercetare, nv)()mnt &i vindecare potrivit principiilor yoghine. El nsu&i pred) yoga la clasele mari care au ajuns n al 12-lea &i al 13-lea an de studiu, la celelalte prednd mai mult de 200 instructori r)spndi(i n toat) Romnia.119
Idem http://www.yogaesoteric.net/tablepage.asp?Chapter=7&Page=23&lang=ro 117 Diac. Prof. Dr. Petre I David, Invazia sectelor, vol. 2, ,,Europolis, Constan (a, 1999, p. 54 118 Ziua pe Internet mar(i www.ziua.ro/archive/2002/10/15/docs/33774. 25 octombrie 2002 119 bivolaru misa: Gregorian Bivolaru - Biography ...
116 115

70

Ortodoxie &i erezie nv)()turile legate de karma yoga de exemplu, urmeaz) n linii mari pe acelea ale exper(ilor (guru) neo hindu&i ca Sri Aurobindo, Swami Shivananda, Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, &.a. Potrivit lui Sri Aurobindo eficien(a ac(iunii care a fost consacrat) &i care este efectuat) prin &i pentru divinitate este direct propor(ional) cu gradul jertfei divine. Ac(iunea manual) efectuat) inten(ionat numai pentru divinitate este superioar) activit)(ii mentale efectuat) inten(ionat doar n scopul evolu(iei noastre egotiste, pentru slav) personal), sau pentru o satisfac(ie mental) trec)toare. Potrivit tradi(iei hinduse privind karma yoga, alegerea ac(iunilor care trebuie s) fie efectuate de c)tre cineva este determinat) de ceea ce se nume&te n India svadharma (legea cea potrivit)). n timp ce n Occident religia, morala &i legea sunt alc)tuite din drepturi &i restric(ii date n termeni absolu(i, rezervndu-&i dreptul pentru excep(ii multiple, hinduismul d) diferite drepturi &i ndatoriri, uneori contradictorii, pentru diferite grupuri de oameni din societate.120 n ciuda faptului c) G. Bivolaru &i instructorii s)i se delimiteaz) hot)rt &i deschis de mi&carea new age, socotind-o pe bun) dreptate un fenomen dirijat din umbr) de masoneria globalist) totu&i caracterul eclectic-sincretist al nv)()turilor cursului arat) exact contrariul, &i anume apartenen(a n duh din mi&carea V)rs)torului. Elementele neo-hinduse &i orientale se mpletesc cu apocrife &i cu practica isihast) ntr-un mod ce le desfigureaz) n cel mai postmodernist chip. S) lu)m de exemplu un material ce al)tur) Medita(ia isihast) - Rug)ciunea inimii o form) ezoteric) a practicii cre&tine de medita(ia yoghin).
Practica de baz) a isihasmului este ceea ce c )lug)rii numesc rug)ciunea inimii, o form) de rug)ciune care atinge n etapele sale cele mai nalte, profunzimile medita (iei.121 Rug)ciunea inimii este, de fapt, o form ) de medita(ie, specific) sistemului yoga (sic!), prin faptul c) ea nu are un obiect anume spre care s ) se orienteze &i pentru c) nu mai folose&te nici un cuvnt. Medita(ia isihast) implic) trei faze: - n prima faz) se roste&te simplu rug)ciunea: la nceput de trei mii de ori pe zi, apoi de &ase mii de ori, pe urm) de dou)sprezece mii de ori pe zi &i apoi tot timpul. Aceast ) prim) faz) este similar) anumitor procedee specifice din Japa Yoga. - Practicantul urm)re&te s) g)seasc) cu imagina(ia locul inimii &i s) sincronizeze cuvintele rug)ciunii cu b)t)ile inimii &i cu ritmul respira (iei. Acestea sunt aspecte specifice tehnicilor de pranayama. - n aceast) faz) are loc cu adev)rat rug)ciunea inimii. Acum mintea fuzioneaz ) perfect cu rug)ciunea f)r) s) mai aib) nevoie de cuvinte. Aceast) etap) este asem)n)toare cu tehnicile de Laya yoga. Condi(ii preliminare pentru realizarea rug )ciunii inimii: - Mintea practicantului trebuie s ) se orienteze c)tre interior, spre inima sa, abandonnd orice exteriorizare c )tre un obiect anume. Inima reprezint ), de fapt, centrul fiin (ei, locul n care tradi(ia spiritual ) yoghin) localizeaz) sediul spiritului divin nemuritor Atman. Mintea, ntorcndu-se n inim), se ntoarce, de fapt, acas ). Efecte: - Are loc o deschidere din ce n ce mai mare a inimii spirituale, prin concentrarea nentrerupt ) asupra ei, deci practic o dinamizare intens ) a centrului subtil de for() Anahata chakra, &i n etapele ultime, chiar accesul la Sinele Divin individual. Toate etapele necesare pentru aprofundarea acestei tehnici nu fac dect s ) reveleze unitatea n esen() a acestor dou) c)i spirituale, yoga &i cre&tinismul, diferite doar n aparen().122

www.sivasakti.com/yoga_tantra_meditation/ bivolaru_misa.html - 4k - Cached - Similar pages [ More results from www.sivasakti.com ] 120 Karma yoga, http://www.yogaesoteric.net 121 http//www.yogaesoteric.net/tablepage.asp?Chapter=1&Page=23&lang=ro 122 Idem

71

Preot Dan B)dulescu Am citat dinadins integral aceste paralele f)cute ntre cre&tinism &i yoga, deoarece ele reflect) modul de atragere al tinerilor romni ce mai au unele tr)s)turi ortodoxe, primite de la na&terea cea de-a doua &i din mirungere, &i sunt astfel receptivi la acest melanj specific new age-ului n spa(iul r)s)ritean ortodox. Desigur al)turarea este for(at), iar asceza &i mistica ortodox) &i cea de tip yoghin hinduist nu au n comun dect aspectele exterioare. Pur &i simplu Dumnezeul cre&tinilor nu este nici Brahmanul nici Atmanul hindu&ilor. Unirea isihastului &i cea a yoghinului se realizeaz) cu fiin(e divine diferite, &i chiar n chip diferit. G. Bivolaru s-a aventurat n exegeze teologice de tot felul, avnd totala libertate a unui sectant ce poate fi orict de creativ, f)r) a se conforma unei tradi(ii biserice&ti anumite. Astfel el ajunge s) lanseze pe internet o variant) proprie a rug)ciunii Tat)l nostru ce con(ine urm)toarele contribu(ii creatoare: Pinea noastr cea de toate zilele d -ne nou ast zi. :i nedesp r#it (!) :i ne izb ve$te de cel r u $i viclean C a Ta este slava $i m rirea acum $i pururea $i n vecii vecilor. Amin Cursurile se desf)&oar) pe fondul hipnotic al unei muzici ambientale electronice, metod) folosit) la rndul lui &i de c)tre Mario Sorin Vasilescu. Aceast) muzic) a fost multiplicat) &i r)spndit) sub forma casetelor &i discurilor CD mp3. Unele dintre aceste casete se declar) a con(ine mesaje subliminale, adic) acel de tip de mesaje ce se adreseaz) direct pragului subcon&tient, nefiind prin urmare supuse controlului trezviei. Acest procedeu de magie &i hipnoz) este cu att mai periculos cu ct efectele nu pot fi sesizate din timp. Trebuie recunoscut ns) c) punctul forte al lui Grig Bivolaru, punct ce-l distinge ndeosebi n Romnia de al(i mae&tri yoghini este tantra yoga. Tradi(iile hindus) &i buddhist) socotesc c) aceasta este veche cel pu(in ca &i tradi(ia vedic), socotit) veche de aprox. 5000 de ani.
Buddhismul pe de alt parte are o ramur tipic tantric cunoscut sub numele de Vajrayana. Acest buddhism tantric este practicat nc n Tibet, dar $i n Nepal $i India. Considernd spa#iul spiritual-cultural romnesc, ideea de a considera sexualitatea ca o cale spiritual pare natural de a se nfiripa $i n Romnia. Temperamentul devo#ional al romnilor i plaseaz natural n a se apropia cu sinceritate de un fenomen care n istorie este clar documentat $i n unele p r#i ale lumii practicat extensiv. Se pune ntrebarea de ce pn acum Tantra nu a fost pe agenda de lucru a romnilor? Se poate r spunde simplu, pentru c Tantra ca expresie necesit libertate, iar romnii din p cate n istorie au fost domina #i de alte popoare $i asupri#i interior de dictatori. Cu alte cuvinte istoria a mpiedicat dezvoltarea unei spiritualit #i care folose$te sexualitatea ca metod de iluminare. Privind cu onestitate felul de comportare al romnilor, i g sim pe unii cu mult suflet, pasiona #i, cu c ldur $i dorin#a de a tr i via#a din plin. Aceste caracteristici sunt esen#iale cnd analizam calit #ile unui aspirant pe calea spiritual tantric .123

Erotismul este arma nr. 1 a magiei, lucru descris magistral de c)tre I. P. Culianu n lucrarea sa Eros &i magie n Rena&tere.124 Meritul cercet)torul romn const), pe lng) documenta(ia de excep(ie, &i n demontarea mitului martirului Giordano Bruno, a&ezat n mentalul comun al)turi de Galileo Galilei &i al(ii, n galeria celor prigoni(i de biseric) pentru &tiin() &i liber) cugetare. Se poate consider) c) la noi aceast) lucrare dezv)luie publicului pentru prima dat) adev)rul legat de personalitatea lui Bruno &i a activit)(ii sale condamnabile. Potrivit lui Culianu, Bruno a dus pn) la consecin(ele ei extreme doctrina numai schi(at), a identit)(ii dintre iubire &i magie, a lui Ficino: magia este o metoda de control a individului $i a maselor bazat pe o cunoa$tere profund a pulsiunilor erotice personale $i colective. n fapt, magia nu este dect eros aplicat, dirijat, provocat de operator; ntreaga for# a Magiei se ntemeiaz pe Eros.125 Magia erotic) reprezint) gradul zero al oric)rei magii:
Octavian Sarbatoare. Ed. Nemira, 1994. 125 Ioan Petru Culianu - Eros $i magie n Rena $tere, ed. cit., p. 16.
124 123

72

Ortodoxie &i erezie ndr)gostitul face acela&i lucru ca magicianul: construie&te prin mijloace de persuasiune n jurul iubitului o re(ea pentru a controla aparatul pneumatic al celui iubit.126 Pe scurt, magia: este o opera#iune fantasmatic ce trage folosin# din continuitatea dintre pneuma individual $i pneuma universal .127 Rela(iile dintre indivizi sunt reglate dup) criterii erotice, fiecare fiin() este inserat) ntr-un releu intersubiectiv. Operatorul observ) rela(iile intersubiective &i trage un profit din cunoa&terea lor. Se petrece ceva similar ca n procesul de transfer. Practicianul magiei erotice &i poate folosi talentele contra voin(ei unui individ &i contra societ)(ii nse&i, pentru c) dicteaz) el nsu&i regulile societ)(ii. Se vede c magia erotic brunian $i propune ca scop s -i permit unui manipulator s controleze indivizi izola#i $i mase. Supozi#ia-i fundamental este c exist un mare instrument de manipulare $i acesta este Erosul n sensul cel mai general: ceea ce iubim, de la pl cere fizic , pn la lucruri neb nuite, trecnd, desigur, prin bog #ie, putere etc.128 chiar &i repulsia &i ura, care sunt partea negativ) a aceleia&i atrac(ii universale: leg)tura leg)turilor este iubirea.129 130 Aceast) arm) a fost folosit) printre al(ii, de c)tre maestrul lui G. Bivolaru, Bagwan Rajneesh, supranumit Osho, cel care la un moment dat ajunsese s) posede 99 de limuzine de lux Rolls Royce, &i avea o adev)rat) gard) de corp personal). Aspecte cutremur)toare ale activit)(ilor din ashramul lui Osho au fost surprinse &i dezv)luite n documentarul apologetic Invazia p)gn) din anii 1990, reluat acum &i de postul de televiziune Tele 7 abc. Efectele asupra tinerilor &i tinerelor prin&i n aceast) capcan) a demonului desfrn)rii pot fi devastatoare. Ele pot fi urm)rite mai pe larg n lucrarea lui Danion Vasile Jurnalul convertirii,131 sau n diverse m)rturii, chiar dac) sunt, din motive lesne de n(eles, anonime. Iat) declara(ia unui tn)r care a practicat yoga lui Bivolaru timp de trei ani:
Din primele &edin(e ni s-a spus c) vom nv)(a multe lucruri care constituie secrete ale practicii yoga, deci va trebui s ) nu le discut)m chiar cu oricine, c ) la &edin(e va trebui s) nu lipsim, deoarece pierdem ritmul, c) sunt ni&te reguli care trebuiesc respectate &i anume, n timpul &edin(elor toat) lumea ascult) &i face ce i se cere; ca materialele primite nu pot fi ar )tate la nimeni &i mai ales nu pot fi multiplicate, transmise altora. Unele tehnici erau secrete, de exemplu mantrele. Toate acestea au ap )rut treptat, n a &a fel nct de la totala libertate pe care o aveam la nceput am ajuns s ) nu mai pot vorbi despre ceea ce f )ceam dect cu cei care participau la cursuri. (...) n fiecare vacan () de var), yoghinii se ntlneau la Costine &ti, ntr-un fel de tab)r). Ajungnd acolo, e greu de spus ce am sim(it. Dac) la sal) unele asane erau comice, aici, unde aproape to (i yoghinii, n frunte cu instructorii &i chiar Bivolaru, erau dezbr)ca(i, exerci(iile deveneau de-a dreptul vulgare. 132

Fenomenul a c)p)tat o asemenea amploare nct nu mai poate fi ignorat de c)tre Biseric). Ceea ce strne&te uimirea este faptul c) n toate procesele intentate de Gregorian Bivolaru diferi(ilor ziari&ti din presa scris) &i audio-vizual) ce l-au demascat n diferite momente, acesta a ie&it nving)tor! Ceea ce duce la concluzia fireasc), &i aceea c) prigonitul iudeo-masoneriei, a&a cum se prezint) fanilor s)i Bivolaru, este n realitate mai mult dect protejat de c)tre for(e oculte, v)zute &i nev)zute. Dac) Biserica ortodox) nu are la ndemn) mijloace coercitive, iar n cele duhovnice&ti folose&te cu mare scump)tate afurisania &i blestemul, totu&i r)mn cel pu(in de folosit mijloacele harice misionare de combatere &i ncercarea de a recupera, acolo unde mai este nc) posibil, oile pierdute. C)ci rug)ciunea &i mila lui Dumnezeu pot face adev)rate
Ibidem, p. 132. Ibid., p. 133. 128 Ibid., p. 136. 129 Ibid., p. 144. 130 Preluat dup) Aurel Codoban Ioan Petru Culianu, sau filosoful (religiilor) ca "magician" n Cotidianul, Suplimentul cultural, literar &i artistic, 18.05.1992, p.7 131 Ed. Bunavestire, Gala(i, 2002 132 Ziua pe Internet mar(i www.ziua.ro/archive/2002/10/15/docs/33774. 25 octombrie 2002
127 126

73

Preot Dan B)dulescu minuni &i ntoarce din pierzanie cazuri aparent pierdute, a&a cum demonstreaz) conving)tor lucrarea citat) a lui Danion Vasile, &i nu numai, ci &i o seam) de colegi de an la teologie cu dnsul, ce s-au ntors la lumina adev)rului. Bibliografie: Publica#ii Autor BIVOLARU Gregorian: - Fericirea pentru fiecare (Editura Ram) - C)i &i tehnici de evolu(ie spiritual) (Gregorian Bivolaru &i Viorel Ro&u) (Ed. Ananta) - Karma yoga - Yoga instantanee a vie(ii cotidiene (bro&ur)) - Fericirea &i misterul subcon&tientului (bro&ur)) - Misterele spiralei yoghine yang (bro&ur)) - Arta iubirii n Orient (Ed. Anandakali) - Minienciclopedie de medicin) naturist) romneasc) (Ed. Ram) - Secretul terapiilor extraordinare cu ozon &i oxigen (Ed. Shambala) (bro&ur)) - Cromoterapia (Ed. Shambala) - YIN-YANG - Secrete &i re(ete (Ed. Shambala) - Ghidul efectelor aditivilor alimentari uzuali (Ed. Shambala) - Alimenta(ia &i terapia naturist) cu cereale (Ed. Dakini) - Cartea misterelor - O antologie a faptelor stranii (Ed. Shambala) - Dialogul tainic al omului cu Dumnezeu Tat)l (Herculane, 2000) Traduceri &i adapt)ri: - Paramahansa Yogananda - Autobiografia unui yoghin (Ed. Ram) - Francmasoneria - Misterele dezv)luite ale unei gigantice conspira(ii satanice planetare (Ed. Shakti) - Kali yuga - epoca dec)derii spirituale reflectat) n cele mai faimoase profe(ii orientale &i occidentale (bro&ur)) - Susunaga Weeraperuma - Omagiu unui yoghin extraordinar: Yoga Swami (bro&ur)) - Khalil Gibran - Vocea Maestrului (Ed. Shambala) - Jakob Lorber - Taina dezv)luit) a celor trei zile care au fost petrecute de Iisus la templu (Ed. Deceneu) - Jakob Lorber - Marea evanghelie a lui Ioan (vol. 1 &i 2) (Ed. Shambala) - Misterele fascinante ale helioterapiei - S)n)tate &i energie divin) captate prin expunerea la lumina soarelui Prefa(), postfa() &i/sau glosar: - Mircea Eliade - Spiritualitatea &i limbajele secrete (glosar + postfa()) (Ed. Shambala) - Prof. Scarlat Demetrescu - Misterele vie(ii de dincolo de moarte (postfa()) (bro&ur)) - Dezv)luiri senza(ionale referitoare la ac(iunile &i planurile satanice ale Francmasoneriei mondiale (postfa()) (bro&ur)) - Richard Gleen - Opera(iunea ultrasecret) ,,Calul troian (P)mntul pe cale de a ajunge n minile extratere&trilor malefici ,,micii cenu&ii) (prefa()) (Ed. Shambala) - Swami Shivananda - Puterea gndului (prefa()) (Ed. Deceneu) - Swami Shivananda - Practica Medita(iei (prefa()) (Ed. Kubera) - Yram - Secretele lumilor astrale (prefa()) (Ed. Shambala) - Pierre Cornillier - Supravie(uirea sufletului &i evolu(ia sa dup) trecerea n lumea de dincolo (glosar + postfa()) (Ed. Shambala) B)dulescu, D., New age mp r #ia r ului, Christiana, Bucure&ti, 2001

74

Ortodoxie &i erezie Carrel Al., Puterea extraordinar a aspira#iei c tre absolut prin apel tr it cu toat fiin#a, Paris, 1944, versiune romneasc) G. Bivolaru Cuciuc C., Religii noi n Romnia, Gnosis, 1996 David, P. I., Invazia sectelor, vol. 2, ,,Europolis, Constan(a, 1999 Danion, V., Jurnalul convertirii, Ed. Bunavestire, Gala(i, 2002 Sundar Singh, Viziuni din lumea spiritual , (bro&ur), nu are editura &i anul apari(iei) Link-uri internet: Gregorian Bivolaru - Biography ... www.sivasakti.com/yoga_tantra_meditation/ bivolaru_misa.html [ More results from www.sivasakti.com ] Despre MISA &i Dl Gregorian Bivolaru. www.geocities.com/Athens/Olympus/3588/misa.htm Gregorian Bivolaru and MISA; Dinu Roman and NATHA; Author Nik Douglas on MISA. Gregorian Bivolaru and MISA. Gregorian Bivolaru (Grieg ... www.umaatantra.com/who3.html Informa(ii despre &coala de yoga MISA ... Contact. Mentorul spiritual al MISA - Gregorian Bivolaru. Conferin(e (audio) sus(inute de dl. Bivolaru n perioada anilor 1990-1993 - 30.10.2002. ... www.yoga.go.ro/index_misa.htm Conferin(e (audio) sus(inute de dl www.yoga.go.ro/index_cd.htm Ziua pe Internet ... Liderul grup)rii Mi&carea de Integrare Spirituala in Absolut (MISA), Gregorian Bivolaru, www.ziua.ro/archive/2002/10/15/docs/33774.html ... Instructorul de yoga Gregorian Bivolaru www.ziua.ro/archive/2002/10/08/docs/33122.html [ More results from www.ziua.ro ] Yoga Esoteric - a Complete Spiritual Journey ... 1, Despre Gregorian Bivolaru. ... Optimizat pentru Internet Explorer 4+, MISA@yogaesoteric.net, Copyright 2000-2002 - YogaEsoteric Astro Calc - Swiss Ephmeris. www.yoga.ro/ The Founder of our School ... Gregorian Bivolaru (Grieg) - the founder of MISA - Romania www.natha.dk/Founder.htm Titluri muzicale (mp 3) 8 martie 2000 Aspecte ale iubirii Arta binecuvnt rii muzic special Brahmarandra 30 X 1999 Cei 7 centri de for# subliminale Exemplific ri spirituale pentru b rba#i - decembrie 1999 Marile Puteri Cosmice subliminal Prosperitate Shakti 98 Exemplific ri pentru femei Vira 1998 - Exemplific ri pentru b rba#i Ziua lui Grieg 1998 Preafericirile st rii de ndumnezeire Ziua lui Grieg 1999 Exemplific ri spirituale Shivaism

75

Preot Dan B)dulescu

RAELIENII, SECT CU PRETEN+II #TIIN+IFICE


O evaluare ortodox Introducere No#iunea de sect Potrivit specialistului Jean Franois Mayer: ,,n limba englez) exist) o diferen() ntre cuvintele sect &i cult. Termenul sect desemneaz) un grup schismatic, nfiin(at de credincio&ii ce au p)r)sit Biserica lor de origine, pentru a crea noua mi&care, n care se vor str)dui s) vad) o ntoarcere la mesajul adev)rat &i nealterat al tradi(iei din care provin. Unii sociologi recurg totu&i la conceptul de cult, ntr-un sens nedoctrinar, pentru a desemna un grup recent creat (o nou) religie n stadiu incipient), redus, slab organizat, strns n jurul unui conduc)tor charismatic.133 ,,Termenul de sect (ce aminte&te ideea de ruptur), desp)r(ire, excludere) a fost ntrebuin(at adeseori n decursul istoriei Bisericii &i ntotdeauna cu n(eles defavorabil. A fost atribuit, pe bun) dreptate, unor grupuri ce se ndep)rtaser) de credin(ele Bisericii universale134 Prelu)m aceste defini(ii ap)rute n spa(iul euro-atlantic, ca fiind potrivite pentru a desemna fenomene religioase tipice acestui spa(iu n ultima mie de ani: sectarismul &i secularizarea. Sect scientist Sectele ap)rute n a doua jum)tate a secolului trecut au fost denumite n sociologia religiilor noi mi&c)ri religioase (new religious movements NME). Spre deosebire de vechile mi&c)ri religioase, sectele neoprotestante clasice, noile mi&c)ri nu se mai desprind acum dintr-o biseric), ci constituie apari(ii total din afara bisericii. Ele nu mai au acea ntoarcere la mesajul adev)rat &i nealterat al tradi(iei din care provin, ci au un caracter de separare de organismul social secularizat, de cultura, &tiin(a &i morala curent acceptat) de c)tre societatea occidental), fiind n acest sens ni&te diziden(e culturale &i sociale. n cadrul acestor noi mi&c)ri de la sfr&itul secolului trecut, se poate distinge un grup de secte scientiste, printre care se remarc) scientologia &i raelienii. Miturile OZN (ufolatria) Ace&tia din urm) se ncadreaz) n limitele sectelor scientiste la subdiviziunea secte ufolatre, adic) acele grup)ri ce se centreaz) ntr-un fel sau altul pe cultul extratere&trilor &i al OZN-urilor (engl. Unidentyfied Flying Objects UFO), fiind la ora actual) cea mai reprezentativ) n domeniu. Secta Rael istoricul, fondatorul, doctrina, Clonaid, aser#iuni Scurt istoric Potrivit site-lui web oficial al sectei:135 La data de 13 decembrie 1973 via(a pilotului de curse Claude Vorilhon, n vrst) de 27 de ani (n. 1946) a luat o ntors)tur) radical). ntr-un
J. F. Mayer, Sectele, Ed. Enciclopedic ), Bucure&ti, 1998, p. 8 Cf. Armand de Mestral, citat n J. F. Mayer, Sectele, p. 9 135 Accesat la adresa: http://www.rael.org/int/english/index.html
134 133

76

Ortodoxie &i erezie vulcan de lng) Clermont-Ferrand, Fran(a, el a v)zut un OZN de 7 metri n diametru, f)cut dintr-o folie sub(ire de metal argintiu &i care se mi&ca n total) t)cere. O fiin() radiant) a ie&it de acolo &i i-a nmnat lui Rael un mesaj ce revela adev)rata origine a omenirii. Extraterestrul, care s-a numit pe sine Yahwe Elohim136 a dictat un a mesaj adresat ntregii omeniri &i a f)g)duit s) se ntoarc) public, aducnd cu sine pe to(i profe(ii din trecut, a&a cum a fost propov)duit n diferitele religii. El a explicat cum a fost cnd extratere&trii Elohim au ini(iat toate religiile ca pe o cale de educare progresiv) a nivelului de dragoste &i con&tiin() al omenirii, de&i oamenii au sfr&it inevitabil prin a distorsiona mesajul lor &i a folosi religia pentru avantaje politice. Acest mesaj este capitolul final al tuturor religiilor, este cheia care permite fiec)ruia s) n(eleag) c) ceea ce consideram a fi Dumnezeu sunt de fapt ni&te oameni ca &i noi, numai c) mai avansa(i, care ne iubesc foarte mult &i au a&teptat ca noi s) atingem un nivel n care putem n sfr&it s)-i n(elegem. Vehicolul pentru acest nou mesaj s-a numit Mi&carea Raelian). De la nfiin(area n anul 1973, aceasta s-a r)spndit rapid n ()rile francofone din Europa, Africa &i America &i este ast)zi n rapid) expansiune n Asia. Mesajele au fost traduse n englez) &i n alte limbi pn) acum n total 25 mi&carea exist) n 84 de ()ri ale lumii, &i are peste 55.000 de membri. n toat) lumea exist) aproximativ 130 de ghizi, sau preo(i raelieni &i 24 de episcopi.137 Potrivit lui Rael, toat) via(a p)mnteasc), incluznd fiin(ele umane, a fost la nceput creat) &tiin(ific n laboratoare de c)tre Elohim, un popor avansat din spa(iu, folosindu-&i m)iestria lor des)vr&it) a ingineriei genetice &i a sintezei ADN. Urmele lucr)rii lor pot fi ntlnite &i n Biblie, care este cea mai veche carte ateist) din lume, ntruct cuvntul ,,Elohim, care apare n versiunea original) ebraic) nseamn) ,,cei ce au cobort din cer. Cu toate c) valorile predate de c)tre religiile tradi(ionale nu mai corespund vie(ii actuale, oamenii au n continuare nevoi spirituale fundamentale. Religia raelian) r)spunde acestei nevoi oferind valori care se acordeaz) perfect cu secolul XXI: acceptarea divor(ului, contracep(iei, avortului, eutanasiei (sinucidere asistat)), &i c)s)toria preo(ilor &i preoteselor.138 Ca &i budismul, religia raelian) este o religie ateist). Fondatorul n prima sa carte, Rael descrie cum, la vrsta de 27 de ani n calitate de ziarist de sporturi auto &i pilot de curse n devenire, a luat contact cu o farfurie zbur)toare n Auvergne, n sudul Fran(ei, n decembrie 1973. Timp de &ase zile, un mic om verde i-a explicat n francez) curg)toare originea p)mntenilor. El i-a mai tlcuit de asemenea toate tainele din Scriptur). Minunea hr)nirii mul(imilor cu pine de c)tre Isus, de pild), a fost de fapt o "mncare sintetic) deshidratat) - care, prin adaosul de ap), a crescut de cinci ori n volum." Str)inul spa(ial l-a informat pe Claude c) adev)ratul s)u tat) era un extraterestru care a impregnat-o pe mama sa. Str)inul i-a cerut lui Claude s) r)spndeasc) cuvntul &i s)-&i schimbe numele n Rael, care nseamn) "mesager" n limba spa(ial), o combina(ie inedit) dintre Ra soare &i el, Dumnezeu.139 Mama sa era catolic) iar tat)l lui evreu a&a a crezut pn) cnd a aflat c) era jum)tate extraterestru. Rael nu &i-a testat niciodat) ADN-ul cu al tat)lui s)u. "Nu este nimic de g)sit," spune el. "Codul genetic al Elohim-ilor s-a amestecat cu oamenii &i a creat poporul evreu. El va ar)ta c) sunt evreu &i nimic mai mult." n acest sens, pe re(eaua internet se pot ntlni specula(ii neoprotestante fundamentaliste legate de interpretarea textelor de la Facerea, VI, 2, 4:
,,Fiii lui Dumnezeu, v)znd c) fiicele oamenilor sunt frumoase, &i-au ales dintre ele so (ii, care pe cine a voit n vremea aceea s-au ivit pe p)mnt uria&i, mai cu seam) de cnd fiii lui Dumnezeu
136

137

Sic! Dar Elohim este n ebraic) un plural! Postfa(a autorului Rael din cartea The True Face of God 138 n mediul catolic preoteas) nu desemneaz) pe so(ia preotului ci, func(iunea sacerdotal) de(inut) de c)tre o femeie. 139 Parodie evident) a schimb)rii numelor din Vechiul &i Noul Testament: Avram-Avraam, Iacob-Israel, SimonPetru, Saul-Pavel

77

Preot Dan B)dulescu


ncepuser) a intra la fiicele oamenilor &i acestea ncepuser ) a le na&te fii: ace&tia sunt vesti (ii viteji din vechime.

Interpretarea ufologist) socote&te c) fiii lui Dumnezeu sunt ace&ti ngeri c)zu(i (Nephilim), extratere&tri desigur ce au creat aceast) ras) hibrid) a uria&ilor prin cuplarea cu frumoasele p)mntence.140 Aceast) eroare tr)deaz) ignorarea interpret)rii patristice ortodoxe ce a socotit c) ace&tia erau urma&ii lui Set, deci oameni. Identificarea fiilor lui Dumneze cu ngerii sau fiin(ele cere&ti se ntemeia n parte pe cartea apocrif) a lui Enoch. Aceast) interpretare rabinic) destul de r)spndit) n veacul nti &i al doilea de dup) Hristos poate fi g)sit) la scriitorii evrei Iosif Flavius (Antichit #i iudaice 1, 3) &i Filon din Alexandria (Uria$ii), ca &i n unele scrieri gnostice (de ex. nv)()tura lui Valentinian). Unii dintre primii scriitori cre&tini au primit &i ei din gre&eal) aceast) interpretare.141 Organiza$ia %i scopurile ei Potrivit site-ului oficial: ,,Urmnd instruc(iunile extraterestrului, Rael a nfiin(at Mi&carea Raelian), o organiza(ie interna(ional). Este o organiza(ie ateist), spiritual) &i nonprofit; "ateist)" deoarece demistific) vechiul concept de dumnezeu, "spiritual)" deoarece ne leag) de creatorii no&tri &i de infinitate, &i "non-profit" din cauz) c) nici un membru nu este salarizat, nici m)car Rael nsu&i. Scopurile mi&c)rii sunt: De a informa f)r) s) conving). De a ntemeia o ambasad) pentru extratere&tri. De a cataliza o societate adaptat) viitorului. Aceast) nou) filosofie, unde se ntlnesc spiritualitatea cu &tiin(a, este predat) la seminarii interna(ionale pe fiecare continent. Mi&carea public) de asemenea magazinul trimestrial Apocalypse. Clonaid Institu(ia Clonaid, care &i are sediul n Las Vegas, Nevada, a fost ntemeiat) de c)tre raelieni n februarie 1997, imediat dup) anun(area clon)rii oii Dolly. n anii 1990, Quebecul a garantat statutul de religie mi&c)rii raeliene. Raelienii au distribuit prezervative tinerilor prin programe destinate adolescen(ilor canadieni. Ei au ncercat de asemenea s) conving) pe romano-catolici s) renun(e la credin(a lor. Bra(ul &tiin(ific al mi&c)rii este Clonaid, destinat) ajutorului cuplurilor sterile &i homosexuale de a avea copii. Chimista Brigitte Boisselier a anun(at la data de 27 noiembrie 2002, na&terea n jurul datei Cr)ciunului a primului copil clonat ce va fi gemen identic al mamei sale cel pu(in o lung) perioad) de timp. Acest eveniment va marca nceputul unei noi ere n reproducerea uman) - prima na&tere asexual), prima dat) cnd un copil conceput nu a fost produsul amestecului genetic al mamei &i al tat)lui, ci reproducerea identic) a unuia din p)rin(i. Apoi ea a spus c) un cuplu american a&tepta prima na&tere prin clonare, o feti(), spre sfr&itul anului 2002. Clonarea produce un duplicat genetic al unei creaturi. Metoda predominant) n lume const) n extragerea nucleului, sau miezului, dintr-un ovul &i nlocuirea sa cu ADN de la un donator. Acest ADN reprogrameaz) ovulul, transferndu-i ntregul cod genetic al donatorului.

COME SAIL AWAY UFO PHENOMENON and THE BIBLE 1997 - 2001 Guy Malone seekye1@earthlink.net 141 Serafim Rose, Cartea Facerii, crearea lumii $i omul nceputurilor , A3(+, Bucure&ti, 2001, nota 274

140

78

Ortodoxie &i erezie Dr. Brigitte Boisselier este o raelian) &i chiar episcop. La conferin(a de pres) ea a ap)rut purtnd medalionul de argint raelian ce combin) Steaua lui David &i un fulg de z)pad), simboliznd spa(iul &i timpul infinit. Clonarea uman) este n inima teologiei raeliene a "crea(iei &tiin(ifice," pe care raelienii o descriu ca pe o alternativ) att la evolu(ionismul darwinist ct &i la dogmele marilor religii. "Clonarea este cheia vie(ii ve&nice," spune Rael. Grupul posed) propriul parc tematic, UFOland, lng) Montreal. Aser#iuni raeliene Mesaj extraterestru: Savan#i de pe alt planet au creat ntreaga via# pe p mnt folosind ADN. ,,Extratere&trii erau nal(i de aprox. 1,30 m, aveau p)r lung negru, ochi migdala(i, piele m)slinie &i degajau armonie &i umor. Unul din ei i-a spus lui Rael c) "noi suntem cei ce am creat toat) via(a p)mnteasc), voi ne-a(i considerat zei, noi am fost la originea marilor voastre religii. Acum c) sunte(i destul de mari ca s) n(elege(i aceasta, am dori s) stabilim contacte oficiale printr-o ambasad). Mesajele dictate lui Rael explic) faptul c) via(a pe p)mnt nu este rezultatul evolu(iei ntmpl)toare, &i nici lucrarea vreunui Dumnezeu supranatural. Este o crea(ie deliberat), folosind ADN-ul, a unor indivizi superiori din punct de vedere &tiin(ific, care au creat oamenii efectiv dup) chipul lor, lucru care ar putea fi numit crea(ionism &tiin(ific142. Informa(ii asupra acestor oameni de &tiin() &i a lucr)rilor lor ct &i asupra simbolurilor perene ale acestora pot fi reg)site n scrierile vechi ale diferitelor popoare. L)snd umanitatea s) evolueze singur), Elohimii au men(inut totu&i leg)turile cu noi, prin intermediul profe(ilor, ca Buddha, Moise, Isus &i Mohamed, ace&tia to(i fiind ale&i &i forma(i de ei. Rolul profe(ilor a fost acela de a educa omenirea progresiv, prin mesajele pe care le-au transmis, de fiecare dat) adaptate la nivelul cultural &i de comprehensiune al vremii. Ace&tia au avut &i obliga(ia de a l)sa urme ale Elohimilor pentru ca noi s) fim n stare s)-i recunoa&tem drept creatori &i p)rta&i la via(a noastr), atunci cnd vom fi avansat destul pentru a putea n(elege. Exist) un num)r infinit de universuri ca al nostru care sunt ve&nice143. Aceasta este esen(a mesajului recent al savan(ilor de la Universitatea din Barcelona &i Tufts University din Boston. Teoria lor, care va fi publicat) n toamna viitoare n Gravitation and Quantum Cosmology Journal, este de fapt total confirmat) de cercet)rile f)cute de c)tre Alan Guth de la Massachusetts Institute of Technology. Teoria universului infinit a fost anun(at) acum 28 de ani de c)tre Rael, ntemeietorul mi&c)rii raeliene,144 al)turi de alte previziuni cum ar fi posibilitatea clon)rii unei fiin(e umane &i dep)&irea vitezei luminii. Pentru raelieni, evolu(ia este de baz). Elohim-ii &i-au clonat propriul ADN ca s) creeze rasa uman) ntr-un laborator acum 25.000 de ani. Rael sus(ine c) este fratele vitreg al lui Hristos &i c) poate s) str)bat) o distan() de doi ani lumin) n 25 de minute f)r) nav) spa(ial). Raelienii iubesc ierarhia. Ei se grupeaz) n &ase niveluri, ncepnd de la novice la Rael nsu&i, care ocup) singur cel de-al 6-lea nivel.
''Suntem denumi(i cult. Dar noi nu suntem o religie. Dumnezeul nostru este &tiin(a.''145

Primul templu al religiei evreie&ti a fost de fapt o ambasad) n jurul c)reia s-a construit vechiul ora&. Elohim-ii a&teapt) acum ca Statul Israel s) acorde un statut extra142

n acest context, termenul nseamn) cu totul altceva dect a&a cum a fost el lansat de c)tre savan(ii fundamentali&ti americani. 143 Afirma(ia sus(ine exact contrariul a ceea ce nva() Sf. Scriptur) &i Sf. P)rin(i ai Bisericii. (n. Apologeticum) 144 O mare exagerare &i revendicare mincinoas): aceast) nv)()tur) mincinoas) a fost predat) ca dogm) materialist &tiin(ific) n toate ()rile comuniste timp de cel pu(in 40 de ani dup) cel de-al doilea r)zboi mondial. 145 Cf. PR Newswire, Miami, April 9, 2001.

79

Preot Dan B)dulescu teritorial pentru noua ambasad), "al treilea templu", dar pn) acum nu s-a primit nici un r)spuns pozitiv din Israel.146
,,Noi suntem oamenii de ast )zi care folosesc tehnologia de mine cu religiile &i gndirea de ieri. Datorit ) Elohim-ilor vom fi capabili s ) atingem noi niveluri spirituale prin adoptarea propriei lor religii, una ateist ), cea a infinit)(ii reprezentat ) de simbolul lor. Ghizii mi &c)rii raeliene vor deveni preo (ii acestei noi religii, permi (nd fiin(elor omene&ti s) simt) armonia cu micro- &i macro-infinitul, &i s) realizeze c) noi suntem pulbere de stele &i energie ve&nic). Spiritualitatea &i &tiin(a vor conlucra n sfr &it eliberate de spaimele medievale care au bntuit trecutul nostru. Aceasta ne va permite s ) devenim noi n&ine "dumnezei" a&a cum s-a scris de demult n vechile scripturi. 147

Noul mit scientist: Extratere$trii148 Fenomenul OZN a devenit n deceniile actuale cea mai popular) religie din America. Aceast) afirma(ie a fost f)cut) printre al(ii de c)tre cercet)torul John Whitmore n studiul Religious Dimensions of the UFO Abductee Experience.149 n paralel cu aceste aspecte ce (in de domeniul fenomenului sectant, domeniul OZN a fost abordat &i de c)tre cercet)tori ai organiza(iilor secrete de tip franc-masonic, a&a cum a fost cel ce semneaz) sub pseudonimul Jan van Helsing.150 Dup) un expozeu documentat &i pertinent asupra conspira(iilor pe scar) mondial) orchestrate de diferite organiza(ii secrete, autorul (autorii?) abordeaz) tema OZN-urilor de pe pozi(ia acredit)rii vie(ii extraterestre. Potrivit lucr)rii, recunoa&terea oficial) a fenomenului ar putea duce printre altele la faptul c):
,,Toate religiile ar fi nevoite s )-&i schimbe dogmele. Nimeni nu dore&te acest lucru.151

O apologetic) anti OZN este prezentat) &i de autorul francez Marc Dem n lucrarea sa Anticrist 666, n Cap. 20 intitulat ,,Timpul blasfemiei &i misionarii extratere&trilor.152 La ntrebarea dac) fenomenul OZN are vre-o leg)tur) cu satanismul, cercet)torul J. M. Lesage r)spunde afirmativ n studiul s)u intitulat Secretul diabolic al OZN-urilor, n care afirm) printre altele c) martorul acestor evenimente: ,,pierde brusc leg)tura cu realitatea prezent) pentru a se pomeni instantaneu n alt) realitate care nu exist), (innd de domeniul iluziei magice.153 O analiz) ortodox) pertinent) a fenomenului a fost f)cut) de c)tre Ieromonahul Serafim Rose.154 Astfel, potrivit P)rintelui Serafim, filosofia SF ar putea fi rezumat) astfel: ,,1. Religia n sens tradi(ional este fie cu totul absent), fie prezent) n mod accidental sau artificial Dumnezeu, atunci cnd este men(ionat, este prezentat ca o putere vag) &i lipsit) de contur, iar nu ca o fiin() personal) (de ex. For(a din R zboiul Stelelor, o energie cosmic) care are att un aspect pozitiv, ct &i unul negativ). 2. n centrul universului SF nu se mai situeaz) Dumnezeu, ci omul, dar nu omul a&a cum l cunoa&tem noi ast)zi, ci a&a cum va deveni el n viitor, conform mitologiei evolu(ioniste moderne. Cercet)tori ca Erich von Dnniken, au c)utat s) explice o serie de
Aceast) afirma(ie care le apar (ine ne face s) n(elegem mai u&or c) extratere&trii sunt de fapt demoni, care preg)tesc instaurarea lui Antihrist n templul de la Ierusalim. (n. Apologeticum) 147 Cf. Rael, Quebec, Canada, Summer 1997. n Sf. Scriptur), Cartea Facerii nf)(i&eaz) mesajul &arpelui din Eden, mesaj reluat n prezent de c )tre ace&ti fal&i nv)()tori &i prooroci mincino &i de tipul lui Rael. 148 Pr. Dan B)dulescu, mp r #ia r ului: New age, Christiana, 2001, p. 260 &i urm. 149 n The Gods have landed new religions from other worlds, editat) de James R. Lewis, New York 1995, p. 74. 150 n lucrarea Organiza#iile secrete $i puterea lor n secolul XX , Editura ANTET, nu are anul publica(iei, p. 77 &i urm. 151 Op. cit. p. 78. 152 Op. cit. p. 158. 153 Idem. 154 n Ortodoxia $i religia viitorului, Cap. VI. Semne din cer .
146

80

Ortodoxie &i erezie pasaje biblice prin ipotezele farfuriilor zbur)toare, ajungnd la interpret)ri de-a dreptul aberante. 3. Capacit)(ile &i performan(ele excep(ionale ale fiin(elor extraterestre &i propov)duirea unei filosofii spirituale care se plaseaz) dincolo de orice religie. 4. Fiin(ele avansate din spa(iul cosmic sunt adesea nzestrate cu calit)(i mntuitoare, iar ateriz)rile navelor spa(iale sunt semnul unor evenimente apocaliptice de obicei sosirea unor fiin(e binevoitoare care s) conduc) oamenii n progresul lor evolutiv.155 Concluziile trase de Ieromonahul Serafim Rose plaseaz) tot spectrul OZN &i SF sub semnul r)t)cirilor duhovnice&ti accelerate n vremea noastr). Apari(iile &i ntlnirile de gradul III se pot datora ac(iunilor directe ale diavolilor, ce &i iau nf)(i&area potrivit) a&tept)rilor culturale ale epocii &i locului respectiv. Potrivit lui J. Mayer: Mi&carea raelian , citeaz) din bel&ug Biblia pentru a extrage argumente n favoarea mi&c)rii farfuriilor zbur)toare, ns) universul s)u nu mai este deloc cre&tin. mpingnd pn) la cap)t logica unei crea(ii a extratere&trilor, Mi&carea raelian) l elimin) hot)rt pe Dumnezeu &i se prezint) drept o religie atee (religie n sensul etimologic de ceea ce leag) - de extratere&tri n cazul de fa()). S) profit)m de acest exemplu pentru a preciza c) nu trebuie s) ne imagin)m o ceat) de vizionari nebuni &i extravagan(i. Acesta poate fi portretul adep(ilor ctorva mici grupuri, dar nu al raelienilor, atra&i din contra de caracterul foarte ra(ional al mesajului lui Claude Vorilhon: nici vorb) de supranatural, totul se explic) &tiin(ific. Att n privin(a ra(ionamentului, ct &i n cea a integr)rii socio-profesionale, raelienii sunt desigur, n medie, la fel de normali ca &i credincio&ii obi&nui(i al unei parohii catolice sau protestante. Aceast) observa(ie este valabil) &i pentru alte mi&c)ri ale c)ror credin(e ne uimesc... Cu invazia OZN-urilor, cerul a fost reabilitat, subliniaz) Kurt Hutten. Considerat odinioar) drept loca&ul lui Dumnezeu &i al lumii ngerilor, el fusese demitizat. Cei ce cred n OZN-uri l-au remitizat, ns) n spiritul lumii moderne, laicizate. Nu mai este locuit de entit)(i divine, ci de fiin(e de tip uman, foarte evoluate. Iar acestea vin s) aduc) o solu(ie problemelor contemporane, n ceasul n care viitorul omenirii ne ngrijoreaz); dezvoltarea mitului farfuriilor zbur)toare n anii ce au urmat Hiro&imei nu este o simpl) coinciden() de cronologie, cu att mai mult cu ct s-au nmul(it foarte repede interpret)rile ce asociaz) invazia extraterestr) cu un avertisment asupra pericolelor autodistrugerii speciei umane. Mi&carea farfuriilor zbur)toare este oare un demers &tiin(ific? Este discutabil. O credin() neoreligioas)? F)r) nici o ndoial). Scientologia &i grupurile adep(ilor farfuriilor zbur)toare nu sunt (nici pe departe!) singurele noi mi&c)ri religioase occidentale din afara cre&tinismului.156 Mitul OZN este o manifestare a neo-evolu(ionismului post-darwinist. ntruct problema originii vie(ii &i a evolu(iei speciilor a&a cum a fost expus) de c)tre evolu(ioni&tii darwini&ti a ridicat probleme insurmontabile, ducnd n actualul impas, s-a ajuns n anii 19501960 la deplasarea problemei prin introducerea n ecua(ie a fiin(elor extraterestre. Acest model ateu nu rezolv) ctu&i de pu(in conflictul cu revela(ia, ci am putea spune c) l adnce&te. ntruct &tiin(a contemporan) manifest) v)dite tendin(e de a se converti prin fuziunea cu SF-ul, rezult) c) prin astfel de ipoteze &i &tiin(a se ndep)rteaz) tot mai mult de revela(ia cre&tin), n loc s) se apropie, a&a cum consider) entuzia&tii gr)bi(i ai ambelor tabere. n ce prive&te ADN-ul, pe internet se putea ntlni o viziune interesant) asupra acestui subiect, intitulat) Ipoteza spectrului vital: o explica#ie posibil pentru natura, crea#ia $i evolu#iei moleculei ADN $i a vie#ii157 Motivul pentru care am re(inut acest articol este faptul c) autorul s)u caut) o corelare ntre diferitele ramuri ale &tiin(ei cu vechile texte teologice.

155

Op. cit. pp. 117-121 J. F. Mayer, Sectele, Ed. Enciclopedic ), Bucure&ti, 1998, pp. 101-102 157 copyright by greg h. hatton, asct, mcasi 24 iunie 1995
156

81

Preot Dan B)dulescu Punctul de plecare teologic al acestei ipoteze este luat din Noul Testament, &i anume 1 Ioan I, 5: #i aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El &i v-o vestim: c) Dumnezeu este lumin &i nici un ntuneric nu este ntru El. Aceast) afirma(ie poate fi pentru nceput luat) n sens literal. Versetul 7 continu) Iar dac) umbl)m ntru lumin), precum El este n lumin), atunci avem mp)rt)&ire unul cu altul &i sngele lui Iisus, Fiul Lui, ne cur)(e&te pe noi de orice p)cat. Ipoteza spectrului vital sus(ine c) ADN-ul ar putea fi manifestarea fizic) a luminii. De aici decurge posibilitatea convertirii energiei luminoase n materie. Dac) acest lucru este real, atunci avem de-a face cu latura opus) a legii de echivalen() mas)-energie a lui Einstein: E=mc. Afirma(ia c) Dumnezeu este lumin) apare n Sf. Scriptur) de cel pu(in zece ori. Re(inem p)r(ile bune ale intui(iilor lui Greg Hatton urmnd ca cercet)ri ulterioare aprofundate n lumina revela(iei ortodoxe s) dea un r)spuns satisf)c)tor acestei problematici. Pozi#ia Bisericii n cazul sectei raeliene &i al clon)rii Biserica ortodox) nu s-a pronun(at pn) acum la nivel oficial &i unanim. Se lucreaz) pe plan local n comisii de studiu al problemelor de bioetic). Ultima luare de pozi(ie oarecum oficial) a Bisericii Ortodoxe Romne a fost expus) n ziarul Romnia Liber 158 sub titlul Clonele nu vor putea fi primite n Biseric), pentru c) nu vor fi dect ni&te mon&tri de laborator - Nu vor avea slujbe nici de botez, nici de nmormntare. Potrivit acestuia: Ca ini(iator al Comisiei de Bioetic) a Bisericii Ortodoxe Romne, .P.S. Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului &i Clujului, consider) c) ''Biserica nu poate dect s ia pozi#ie mpotriva acestor experimente $i s condamne joaca aceasta nebun a unor oameni de $tiin# . Dac se vor na$te vreodat astfel de fiin#e, acestea nu vor fi primite n biseric , pentru c nu vor fi altceva dect ni$te mon$tri de laborator. Lipsite de harul divin, ele nu vor putea avea parte nici de slujbe religioase, precum slujba de botez sau cea de nmormntare". Temeiul biblic al acestei pozi(ii, a precizat .P.S. Bartolomeu Anania se afl) n Profetul Isaia, II, 22: "L)sa(i-v) deci de un astfel de om, care nu-i altceva dect o suflare n n)ri. Ce pre( poate fi n el? n revista Episcopiei Romanului159 Iulian Scripc) nf)(i&eaz) Povestea neagr) a clon)rii: ,,n ultimele decenii, genetica a f)cut pa&i importan(i n clonare: 1953 - descoperirea structurii ADN; 1968 - descifrarea codului ADN; 1978 prima fertilizare in vitro; 1988 lansarea proiectului genomul uman; 1997 - primul mamifer clonat (oaia Dolly); 2001 primii embrioni umani clona(i; 2002 - prima pisic) clonat). De curnd s-au produs cinci porcu&ori clona(i ale c)ror organe vor putea fi transplantate la om Astfel, controversatul doctor italian Severino Antinori a anun(at recent, c), n ianuarie 2003, se va na&te primul copil clonat. Adversarii clon)rii umane consider) iresponsabil) aceast) procedur), deoarece, chiar n cazul unui succes s-ar putea na&te cu defecte majore. La aceste acuza(ii doctorul Antinori r)spunde ns) c) aceast) metod) ar putea fi de un real folos cuplurilor care nu pot avea copii. Dup) toate probabilit)(ile, procrea(ia genera(iilor mileniului trei va deriva din ceea ce se nume&te deja procrea(ie asistat) medical. Pn) cnd se va ajunge la un consens ortodox, se pot emite p)reri personale, ce trebuie desigur s) fie s)n)tos ancorate n tradi(ia &i nv)()tura Bisericii. Punctul de vedere ortodox trebuie s) se ridice deasupra perspectivei occidentale secularizate (bioetica), perspectiv) n care credem c) Duhul Sfnt nu va fi prezent &i nu va descoperi r)spunsul ce este c)utat potrivit n(elepciunii lume&ti ale acestui veac c)zut. Darul deosebirii duhurilor trebuie s) lucreze cu prec)dere n recunoa&terea imediat) a lucr)rii satanice ce se ascunde n spatele acestor vorbe me&te&ugite. C)ci parodia na&terii din Fecioar) (asexuale), ce se ntmpl) chiar n jurul Cr)ciunului, numele feti(ei n)scute Eva, locul unde s-ar afla Israel - mpreun) cu afirma(iile de blasfemie &i hul) deschis) ale raelienilor i v)desc f)r) t)gad) ca avnd o sorginte satanic). Iar n aceast) privin() pozi(ia Bisericii ortodoxe nu poate fi alta dect
158 159

I. Zuba&cu, Romnia liber , mar(i 4 febr. 2003, p.10 Credin#a ortodox , decembrie 2002, p. 14

82

Ortodoxie &i erezie osndirea pe fa() a nv)()turilor &i practicilor antidumnezeie&ti &i antiomene&ti ale acestei mi&c)ri, sub toate aspectele ei. Clonarea uman), pe lng) aspectul ei satanic de r)zvr)tire mpotriva voii lui Dumnezeu, sufer) &i de imposibilitatea ducerii ei la ndeplinire. F)r) a intra n am)nunte &i detalii tehnice, oamenii nu pot crea aceste duplicate nici m)car la nivelele inferioare biologice (plante, animale). Dac) un duplicat identic, chiar dac) nu absolut, dar s) zicem 99,9% s-ar putea realiza material, problema sursei de energie vital) r)mne nerezolvat). Nu mai vorbim de clonarea oii Dolly ce nu a fost niciodat) dovedit) n chip &tiin(ific public unei comisii impar(iale de savan(i. De aceea o putem f)r) grij) al)tura vestitei disec(ii a umanoidului de la Roswell: un bluff menit s) tulbure con&tiin(a, &i a&a mult sl)bit) duhovnice&te a omului contemporan, orbit de falsele miracole ale lui Antihrist.160 La aceste fraude v)dite se adaug) din ce n ce mai multe voci competente ce au dezv)luit falsitatea aluniz)rii astronau(ilor americani.161 Desigur c) aceast) fraud) ar ntrece n amploare dac) va fi recunoscut), cea cu a&a-zisele fosile omul de Piltdown &i Lucy. Lumea va fi &ocat) de propor(iile incredibilei farse, ce va avea implica(ii &tiin(ifice &i politice deopotriv). n ceea ce prive&te cuplurile sterile, solu(iile medicale clasice &i rug)ciunile sunt suficiente. Dac) Dumnezeu vrea atunci sterpiciunea se biruie&te &i la vrste naintate a&a cum a fost cazul drep(ilor Avraam, Sara, Ioachim, Ana, Zaharia &i Elizabeta (&i desigur a altora &tiu(i &i ne&tiu(i). Dac) ns) El nu vrea dintr-un oarece binecuvntat motiv, atunci nu trebuie for(at) voia Sa prin aceste metode genetice men(ionate: clonare, fecundare in vitro, mam) surogat &.a. Cei doritori de copii pot nfia eventual, de&i aceasta deschide o serie de alte probleme, cum ar fi probitatea cuplului n eventualitatea folosirii acestor copii nfia(i din ()ri s)race (cum este &i (ara noastr)!) pentru scopuri ne-binecuvntate (pedofilie, banc) de organe de transplant). La noi n (ar) fenomenul OZN a fost propagat nc) din perioada comunist) n special prin literatura SF, &i prin eforturile unora ca scriitorul I. Hobana162. Dup) revolu(ie la televiziune au ap)rut o serie de emisiuni (redactor B)descu) de propagand) a fenomenelor farfuriilor zbur)toare. n privin(a sectei raeliene, aceasta nu a ar)tat o activitate oficial) deosebit) n Romnia. De&i formal nu s-au exprimat astfel de pozi(ii, totu&i duhul acestor doctrine neoevolu(ionist-elitiste poate fi recunoscut din plin la C. Negureanu, Pavel Coru( &i Alexandru Mironov. Acest duh poate fi oricnd dovedit din afirma(iile &i lucr)rile lor, &i, chiar dac) ei nu apar(in formal mi&c)rii raeliene, este cel mai important de a fi v)dit &i comb)tut. ntr-o cadrul mi&c)rii new age se manifest) interesul pentru fenomenele paranormale, parapsihologie &i OZN. Dac) nainte de 1990 acestea erau practic excluse din cadrul oficial &tiin(ific serios, fiind mpiedicat) propagarea lor &i expediindu-se n sectorul misticism, obscurantism, supersti(ii, ast)zi lucrurile s-au schimbat dramatic. Aceast) schimbare constatat) la noi este urmarea schimb)rii produse n centrele de putere: Moscova a cedat, cel pu(in temporar, teren Statelor Unite. Dac) pn) n 1990 &tiin(a pozitivist) &i materialist) ignora &i nu accepta domeniul supranatural, suprasenzorial, ast)zi, prin a&a numita ramur) a paranormalului, aceste fenomene cad sub inciden(a cercet)rii &i a descrip(iei discursului de tip &tiin(ific. M)rturie n acest st) printre altele canalul Satelit Tv Discovery, un canal de prestigiu &i autoritate n domeniu. n ultimii ani acest canal ce se recep(ioneaz) relativ u&or &i n ora&ele noastre datorit) televiziunii prin cablu, prezint) de 2-3 ori pe s)pt)mn) programe cu preten(ii de (inut) &tiin(ific) legate de OZN, mistere neexplicate, paranormal, astrologie, poltergeist, via() dup) via(), etc. Aceste enigme nu mai sunt pur &i simplu ignorate ca n trecut, ci sunt abordate de pe pozi(ii scientiste. Astfel n anii 90 n domeniul controversat al OZN-urilor s-a produs pe nesim(ite
160

161

Titlu al unui roman al scriitoarei suedeze Selma Lagerlf www. A Faked Moon Landing Conspiracy, William L. Brian II, Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program 162 Cele mai renumite la noi sunt c)r(ile lui Ion Hobana &i Florin Gheorghi(). (N. Apologeticum)

83

Preot Dan B)dulescu tranzi(ia de la SF la cercetarea &tiin(ific) serioas). Rapoartele se nmul(esc, martorii se num)r) printre oficialit)(i militare sau de poli(ie, dovezile par a deveni tot mai conving)toare. Spre deosebire ns) de posturile Tv romne&ti, la Discovery nu apar practic niciodat) teologi sau preo(i ortodoc&i ce ar putea combate aceste ipoteze. n fond, fie c) este vorba despre OZN, extratere&tri, rencarnare sau spiritism, n toate aceste cazuri a&a cum a observat pe bun) dreptate Cardinalul olandez G. Danneels, nu se ofer) explica(ii obiective &i absolute163, ci interpret)ri relative &i subiective ce au preten(ia de explica(ii. Acela&i lucru s-a petrecut de altfel &i n alte cazuri, cum a fost de exemplu darwinismul. Plasndu-se deliberat n afara revela(iei dumnezeie&ti p)strate &i transmise de Biseric), oamenii de &tiin() r)t)cesc precum saducheii ne&tiind nici Scripturile nici cuvntul lui Dumnezeu (Matei XXII, 29), r)t)cind dup) ei mul(imi credule &i neavizate. Este desigur foarte adev)rat &i faptul c) aceste r)t)ciri au soarta descris) de rabinul Gamaliel: dac aceast hot rre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici. (Fapte Ap. V, 38), ns) din punct de vedere misionar nu se poate adopta aici aceast) atitudine pasiv-comod) ce las) lucrurile s) se rezolve de la sine. Pn) cnd nivelul duhovnicesc al familiei va reveni la cote ct de ct normale, este necesar ca Biserica (preo(ii) &i &coala (profesorii de religie) s) pun) baze solide de cosmologie &i antropologie cre&tin), ca astfel toate aceste devieri de la adev)r s) se piard) f)r) urm)ri serioase. Trebuie insistat, n ciuda specula(iilor &tiin(ei moderne, pe caracterul unic al cosmosului v)zut (fizic, tridimensional): uni-vers, nu multi-vers. n anul 1227, n apogeul scolasticii, papa Ioan al XXI-lea a condamnat un num)r de 219 propozi(ii, n majoritatea lor emise de Aristotel &i urma&ul acestuia, doctor ecclesiae, Toma dAquino.164 Printre aceste propozi(ii se afla &i aceea precum c) prima cauz) (Dumnezeu) n-a putut face mai multe lumi. Primul articol al Crezului afirm): ,,F)c)torul cerului &i al p)mntului, al tuturor celor v zute $i nev zute. La ce se refer) propozi(ia incriminat)? Dac) se are n vedere lumea fizic) (cele v)zute), ne raliem pozi(iei ce sus(ine unicitatea. Ast)zi se vorbe&te despre universuri paralele, anti-materie &i g)uri negre prin care s-ar putea trece dintr-un univers ntraltul, universuri multidimensionale, simple specula(ii nefundamentate suficient nici m)car &tiin(ific, ca s) nu mai vorbim teologic. Extrapolnd, binen(eles c) nimic nu ne ndrept)(e&te scripturistic s) presupunem existen(a altor lumi fizice, eventual locuite de alte fiin(e cu inteligen() superioar) nou). De aici &i pn) la noua mitologie OZN nu e dect un pas, pe care teologic nu-l putem accepta n nici un caz, nici m)car ca ipotez) de lucru. Aceast) metod) de investiga(ie &tiin(ific) este foarte periculoas) n teologie, putnd duce la grave erezii, a&a cum a fost cazul eruditului Origen, condamnat definitiv la dou) sinoade ecumenice, n ciuda unor ncerc)ri recente de reabilitare a sa, unele venite, surprinz)tor, chiar din spa(iul teologic ortodox.165 Crea(ia v)zut) e unitar) &i are ca centru P)mntul.166 Cinstea &i ntietatea acestei planete e dat) tocmai de existen(a unic) a vie(ii aici. Iar valoarea vie(ii este dat) de om cununa crea(iei v)zute, creat dup) chipul &i spre asem)narea cu Dumnezeu. n sfr&it, trebuie subliniat) valoarea omului ce l ridic) pe acesta chiar mai presus de ngerii - lucru realizat de c)tre Iisus Hristos &i Maica Domnului. Ca Om, Mntuitorul Hristos a binevoit a Se ntrupa pe acest P)mnt, nu pe o alt) planet) sau ntr-un alt sistem solar, aducnd prin jertfa unic) de pe
163

,,Rencarnarea este o interpretare, nu o constatare citat din G. Danneels, Dincolo de moarte Rencarnare $i nviere, Bucure&ti, 1994 164 Cf. Encyclopaedia Britannica 1996 165 Pr. Dan B)dulescu mp r #ia r ului: New age, p. 238-239 166 De obicei se afirm) c) p)mntul este centru n sens duhovnicesc. Acest lucru este f)cut cu pruden() pentru a nu se c)dea n acuza(ia de geocentrism ptolemeic. Dar, pn ) la urm), p)mntul poate fi n centrul universului pn $i spa#ial! Avem curajul acestei afirma(ii bazate pe cuvntul Duhului Sfnt din Scriptur). S) nu ne mai temem de eventuala acuza(ie de fundamentalism venit) din p)r(i scientiste. Oricum &tiin(a nu a demonstrat la modul absolut dogmatic faptul c) nu ar fi a&a. Sistemul cosmologic heliocentric copernican este c)zut n desuetudine &i nici cele moderne nu au o stabilitate impresionant), durnd ndeob&te 20-30 de ani, att ct i este cu putin() min(ii omene&ti lipsite de revela(ie divin)

84

Ortodoxie &i erezie Golgota mntuirea ntregii crea(ii. C)ci prin El s-a ndeplinit rostul omului, a&a cum a fost voit de la bun nceput de c)tre Dumnezeu: mp)rat, preot &i prooroc al crea(iei (v)zute). n fa(a nedumeririlor trezite de dimensiunile relativ nensemnate ale p)mntului n cosmos, pozi(ia sa, mi&carea n jurul soarelui, vom ar)ta tinerilor c) la rndul S)u Mntuitorul S-a n)scut ca Om n iesle s)r)c)cioas), n snul poporului iudeu n provincia Galileea, n casa tmplarului Iosif. Cu adev)rat, toate aceste elemente exterioare sunt cu totul departe la prima vedere de orice slav) &i prestigiu. Att poporul - iudeii, la acea dat) un popor mic, dezbinat, lipsit de orice valen(e dominante, ct &i (ara mic) aflat) sub drastic) ocupa(ie roman) (vezi Luca XIII 1-2), lipsit) de pondere economic), politic), cultural) &i chiar religioas). E u&or de f)cut compara(ia Galileii &i iudeilor cu Imperiul Roman, ca s) vedem dispropor(ia v)dit). Valoarea omului, ca verig) de leg)tur) ntre Creator &i crea(ie, trebuie sus(inut) n fa(a mitului scientist al unor civiliza(ii extraterestre mult superioare omului. Omul r)mne cununa crea(iei, nu numai n planul terestru, sau chiar al crea(iei v)zute (universul fizic), ci ntrece chiar &i fiin(ele nev)zute, duhovnice&ti. Temeiul acestei afirma(ii ndr)zne(e este axionul Cuvine-se cu adev)rat n care Maica Domnului, Fecioara Maria este numit) mai cinstit) dect heruvimii &i mai m)rit) f)r) de asem)nare dect serafimii. Am insistat asupra acestor aspecte, deoarece nu poate fi neglijat pericolul inocul)rii subversive prin canalele mass media, a noii variante scientiste a cosmologiei &i antropologiei. Precedentul a existat n perioada materialist), cnd genera(ii ntregi erau ndoctrinate cu evolu(ionismul darwinist, ale c)rui urme nu s-au stins nici pn) ast)zi. Dar pentru aceia care nu au chemare &i r)bdare ca s) urm)reasc) programele &tiin(ifice, exist) &i o abundent) literatur), chiar autohton), cum au fost romanele lui Pavel Coru( din seria Octogonului, ce au cunoscut un succes notabil la nceputul anilor 90. Din nou, nu se face direct o men(iune explicit) a apartenen(ei autorului la mi&carea new age. n schimb abund) referirile la rencarnare &i via(a extraterestr),167 p)gnism geto-dac na(ionalist. Desigur c) aceste idei au o circula(ie mult mai eficient) cnd sunt prezentate sub forma atractiv) a fic(iunii literare de succes, a&a cum a fost &i cazul romanului :apte ani apocaliptici168 al autorului Ion +ugui ce con(ine printre alte fabula(ii capitolul Contele identific) obiectele spa(iale neidentificate: Fiind vorba de lumi mult mai evoluate, din Galaxia noastr 169 Al)turi de Ion +ugui &i Pavel Coru(, Dr. Cristian Negureanu &i-a prezentat literatura fantezist) ca pe o certitudine incontestabil), comb)tnd revela(ia cre&tin) cu argumentele scientiste de tip OZN n lucr)ri ca Lumi paralele Supranaturalul de la mit la $tin# , 170 Civiliza#iile extraterestre $i a treia conflagra#ie mondial ,171 (1993) Biblia $i OZNurile172 (febr. 1991).173 Trebuie (inut cont &i de faptul c), modalitatea de organizare a mi&c)rii, gradele, ini(ierea, doctrina tr)deaz) inspira(ia duhului neo-masonic de tip new age. Centrarea pe interpret)ri apocrife scripturistice (ambasada ca cel de-al treilea Templu din Ierusalim) &i originea etnic) a lui Rael, ne fac s) ntrez)rim ce interese umane se g)sesc n umbra acestei organiza(ii malefice. De asemenea propaganda &i fondurile acestei a&a numite organiza(ii nonprofit implic), f)r) nici o ndoial), activit)(i sus(inute &i conspira(ii ale unor organiza(ii secrete, ce vor ie&i probabil la vedere la timpul cuvenit. Dac) la acestea ad)ug)m &i lucrarea nev)zut) a duhurilor v)zduhului174 atunci devine limpede c) este vorba de un adev)rat atac duhovnicesc ce pericliteaz) mntuirea.
167 168

Pavel Coru(, Arta succesului la romni , Miracol, 1993, p. 14 &i urm. Ion +ugui, :apte ani apocaliptici, Gnosis, 1992. 169 Op. cit. p. 101. 170 Cristian Negureanu, Lumi paralele Supranaturalul de la mit la $tiin# , F.E.D., nu are anul apari(iei 171 Ed. Datina, 1993 172 Ed. SITI, 1991 173 Pr. Dan B)dulescu mp r #ia r ului: New age, pp. 285-288. 174 ,,C)ci lupta noastr) nu este mpotriva trupului &i a sngelui, ci mpotriva ncep)toriilor, mpotriva st)pniilor, mpotriva st)pnitorilor ntunericului acestui veac, mpotriva duhurilor r)ut)(ii, care sunt n v)zduh. Efeseni VI, 12.

85

Preot Dan B)dulescu Biserica are mijlocele necesare de combatere a acestui atac, &i ele trebuiesc puse degrab) n aplicare: cateheza credincio&ilor, propov)duirea adev)ratelor nv)()turi &i sfintele taine.

Bibliografie: Biblia, Ed. IBM al BOR, Bucure&ti, 1991 Maxim M)rturisitorul Scrieri, partea a doua, Ed. IBM al BOR, Bucure&ti, 1990 Nicodim Aghioritul R zboiul nev zut, Arta grafic), 1991 Achimescu, Nicolae Noile mi$c ri religioase, Limes, 2002 B)dulescu, Dan mp r #ia r ului: New age, Christiana, 2001 David, Petre Sectologie, Constan(a, 1999 Rose, Serafim Ortodoxia $i religia viitorului, Chi&in)u, 1995 Rose, Serafim Cartea Facerii, crearea lumii $i omul nceputurilor, A3(+, Bucure&ti, 2001 Vl)duc) Ion Ortodoxia $i eroarea evolu#ionist , Scara, 2002 Lucr ri de specialitate Bentov, Isaac, A cosmic book, Vermont, 1988 Bucke, Richard, Cosmic Counsciousness, Olimpia Press, 1901 Catoe, Linn, UFOs and Related Subjects: An Annotated Bibliography, Washington, 1969 Coru(, Pavel, Arta succesului la romni, Miracol, 1993 Coru(, Pavel, Cntecul nemuririi, Varanha, 1993 Cuciuc, Constantin, Religii noi n Romnia, Gnosis, 1996 Dem, Marc, Anticrist 666, Domino, 1997 van Helsig, Jan, Organiza#iile secrete $i puterea lor n secolul XX, ALMA, 1997 Hunt, Dave, Seducerea cre$tin t #ii, Agape Hynek, A. J., The UFO Experience: A Scientific Inquiry, Ballantine Books, 1977 Klass, Ph., UFOs Explained, Random House, 1974 Le Bar, J. J., Cults, Sects and the New Age, Huntington, 1989 Malko, G. Scientology: The Now Religion, The Polygraph, 1967 Meyer, J. F. Sectele, Ed. enciclopedic), 1998 Morris, Henry, Crea#ionismul $tiin#ific, Soc. Misionar) Romn), 1992 Morris, Henry, Introducere n $tiin#a crea#ionist , Anastasia, 2000 Needleman, J., The new religions, 1984 Negureanu, Cristian, Supranaturalul de la mit la $tiin# (1), F.E.D. Portelli, C., Unificarea religiilor $i integrarea lor cu $tiin#a, Genunine, 1999 Ruppelt, Report on Unidntified Flying Objects, Ace Books, 1956 Sagan, Carl, Cosmic Connection ou lAppel des toiles, Paris, 1975 Sandqvist, Erik, Spkflygarna 46 dagens UFO-fenomen forntidens nglabesk Stockholm, 1987 Scholes R, Rabkin E., Science Fiction: History, Science, Vision, Oxford University Press, 1977 Urzic), Mihai, Minuni $i false minuni, Anastasia, 1993 Vernette, Jean, Sectele, Meridiane, 1996 Wrtz, Bruno, New Age, Ed. De Vest, 1994 Reviste UFOs in Space: Anatomy of a Phenomenon, Ballantine Books, 1965 PR Newswire, April 9, 2001

86

Ortodoxie &i erezie Articole Bowen, Ch., ,,Den nrmaste kontakten n Mrkliga UFO-fall, Hgans, 1987 Traubman, T, Attack of the Clones, n "Ha'Aretz Daily," September 11, 2002 Whitmore, J., ,,Religious Dimensions of the UFO Abductee Experience n The Gods Have Landed: New Religions From Other Worlds, Albany, 1995 Bibliografie Raelian) Alan S Alford, Gods of the New Millennium Discovery Institute's Critique of Pbs's Evolution. M. Baigent, R. Leigh & H. Lincoln, The Messianic Legacy, Arrow Books Rael, The True Face of God Rael, Let's Welcome Our Fathers From Space, 1979 Rael, Sensual Meditation, 1980 Rael, The book Which Tells The Truth, 1974 Rael, Extra-terrestrials Took Me To Their Planet, 1976. Sir Laurence Gardner, Genesis of the Grail Kings, Bantam Books lmtd. Video Mysteries Of The Dead Sea Scrolls Exposed Vol.1- UFO Central Home The Triumph Of Design Evolution - Fact or Belief? Linkuri internet www.rael.com The Bible UFO Connection UFOs and the Bible - Tom Slemen Theory of Evolution Restored King James Bible Online COME SAIL AWAY UFO PHENOMENON and THE BIBLE 1997 - 2001 Guy Malone seekye1@earthlink.net

87

Preot Dan B)dulescu

POZI+IA EDITURII ,,EONUL DOGMATIC FA+ DE CRE#TINISMUL ORTODOX


Eonul dogmatic la ale c rui por#i batem, l nchipuim nzestrat cu toate virtu#ile ineditului. Nu vedem cum ar putea s intre n ele elemente de dogme specific cre$tine, dup noi perimate ca con#inut. Deocamdat , pe planul intelectual nu vedem desenndu-se, ntre eonul cre$tin $i noul eon, alt form comun dect formele, stilul intelectului extatic. Acest disponibil intelect extatic $i va lua materialul ce urmeaz s fie transfigurat n noi dogme, din con$tiin#a fr mntat a timpului, $i nu din muzee de antichit #i. (L. Blaga Eonul dogmatic)175 Din fruntea pe care st) semnul eonului dogmatic, un drept m)ritor cre&tin nu poate presupune c) se vor z)misli altceva dect gnduri de obturare a viitorului, de refuz al comuniunii. Iat) din p)cate, temelia unei suprastructuri intelectuale la care un preot ortodox este chemat ca lupta cea bun) s) lupte, s) se o&teasc) mpotriv)-i, &i nu altminteri. Prezentarea editurii $i programul ei n ultimii ani cercurile culturale &i chiar teologice au fost provocate de c)tre o nou) disciplin) universitar) numit) #tiin() &i Religie, ale c)rei surse de inspira(ie &i finan(are se declar) a fi Funda#ia John Templeton &i Universitatea Interdisciplinar din Paris. La noi n (ar) sarcina implement)rii acestei discipline a fost asumat) de c)tre o grupare ce s-a coagulat sub numele de XXI: Eonul dogmatic. Prin accesarea paginii web de pe internet http.www.geocities.com/xxi_eonul dogmatic, se ajunge la butonul filosofia mi&c)rii. Reproducem par(ial acest material nesemnat, ns) desigur asumat de c)tre corifeii editurii: Magda Stavinschi &i Pr. Doru Costache, text ce se afl) &i n magazinul Noua reprezentare a lumii studii interdisciplinare ,1: XXI: Eonul dogmatic este o editur) tn)r), fondat) la sfr&itul anului 2000, cu ambi(ii editoriale motivate de un anumit crez $i viznd o finalitate precis . Mai precis, cu ambi(ii motivate de credin(a n voca(ia pan-uman) a unit)(ii &i viznd realizarea unui cadru al dialogului, necesar oric)rui demers conciliator.176 ...Pentru societatea uman) - sf&iat) n diverse chipuri -, care tr)ie&te cu obi&nuin(a diviz)rii de sute &i mii de ani, contemporana c)utare a unit)(ii e un scop mai mult dect nobil... Simptomele procesului sunt diverse, de la pia#a comun la unitatea european , de la sincretismele religioase la interculturalitate, de la c)utarea - n ordine &tiin(ific) &i filosofic) a unei cunoa&teri unificate la mi$carea ecologist , de la ONU la ecumenism &i la dialogul interreligios... XXI: Eonul dogmatic propune societ)(ii &i culturii romne&ti exerci(iul unei mentalit #i deschise, integrative... XXI: Eonul dogmatic &i desf)&oar) demersul n jurul bunei teorii a ntrup rii Cuvntului, utiliznd instrumentele puse la dispozi(ie de tradi(ia att de bogat), att de elastic) &i expresiv) a cre&tinismului r)s)ritean (ortodox). Numele s)u, trimi(nd la celebra profe#ie a
L. Blaga Eonul dogmatic , Ed. Minerva, Bucure&ti 1983, p. 303. Intruchipeaz) idealul franc-masonic promovat sub forma religioas) a ecumenismului interconfesional &i interreligios. (n. Apologeticum)
176 175

88

Ortodoxie &i erezie lui Blaga, privind un veac al adun)rii, al asocierii, nu vrea dect s) exprime voca(ia tradi(iei ortodoxe de a concilia. XXI: Eonul dogmatic se dore&te, a&adar, un spirit care s) anime, ntr-o anumit) manier) de gndire &i via(), aspecte diverse ale culturii contemporane. De aceea se propune drept mediator ntre zone privite deseori ca ireductibil separate, constituindu-se n placa turnant a ntlnirii ntre mentalit)(i, tradi(ii religioase &i culturale diferite, ntre diverse domenii ale cunoa&terii &i ale expresiei creativit)(ii umane, f)r) anularea particularit)(ilor de dragul sintezei &i f)r) a renun(a la elementele comune pentru promovarea specificit)(ilor. XXI: Eonul dogmatic reprezint) o stare de spirit, promovnd ntlnirea. Privirea dinafar), ata$amentul fa# de aspecte superficiale, de am nunte mai mult sau mai pu#in relevante, produce separa(ii. XXI: Eonul dogmatic vrea s) recupereze sufletul lucrurilor, coeren(a lor interioar), din unghiul c)reia tot ceea ce, pentru o privire neatent), pare a fi temei al diviz)rii se poate n cele din urma revela ca punte a ntlnirii. De aici, programul s)u - axat pe cercetarea interdisciplinar - propune conturarea unei mentalit #i nnoite, n stare s) intuiasc) esen(a lucrurilor, deschis), pentru ca n cele din urm) s) conduc) la un mod de via# , potrivit unui standard, trebuie spus, al comuniunii &i al divino-umanit)(ii. XXI: Eonul dogmatic este, n primul rnd, o voce a tinerei genera#ii de intelectuali cre$tini, care caut) - pe urmele ilu&trilor s)i dasc)li - att nr d cinarea n tradi#ia P rin#ilor (altfel zis, ntr-un mod de a gndi &i de a fi propriu vie(ii ecclesiale) ct &i asumarea valorilor, a exigen(elor timpului de acum; o voce proasp)t) &i n acela&i timp verificat)... Tocmai acest spirit permite, n al treilea rnd, construc(ia - acolo unde se deconstruie&te, noi ncerc)m adunarea, ntlnirea, c)utarea noimei. (sublinierile cursive ne apar(in). Pe parcurs no(iunea de XXI: Eonul dogmatic a c)p)tat un adaos l)muritor, fiind precedat) de: Noua reprezentare a lumii. Ac#iunea programului XXI: Eonul dogmatic n mediile universitare teologice romne$ti Acest demers venit din zona cultural) a mediului universitar occidental a p)truns f)r) nici un obstacol n mediul universitar romnesc, unde prin publica(ii, studii &i dezbateri se str)duie&te intens de a reeduca mentalul romnesc postcomunist n sensul mentalului globalist al noului eon, al noii ordini mondiale. Traducnd din grece&te n englez), corespondentul actual al elinei din perioada cultural) invocat) mai sus, ob(inem new age. Acest din urm) termen ar fi produs desigur o reac(ie alarmant) n acea zon) universitar) pe care o vizeaz) preponderent adep(ii noului eon dogmatic: facult #ile de teologie; drept pentru care s-a optat pentru limbajul filosofic al lui Blaga, ce sun) mult mai potrivit n contextul cultural romnesc ortodox. n cadrul acestui dialog #tiin() Religie sau chiar #tiin() Teologie, din partea Facult)(ii de Teologie Ortodox) din Bucure&ti s-a format un colectiv sub coordonarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, fost decan al facult)(ii &i titularul catedrei de teologie dogmatic) ortodox), &i c(iva teologi n rndul c)rora de departe cel mai rvnitor &i mai angajat cu devotament nobilelor idealuri umaniste se arat) a fi Pr. Dr. Doru Costache, n prezent (2003) asistent la catedra de teologie dogmatic) ortodox) &i ucenic al p)rintelui D. Popescu. Iat) cum problema de fa() nceteaz) de a mai fi de domeniul strict cultural &i devine o problem) de natur) teologic), eclezial), cu repercusiuni n rndul clerului &i credincio&ilor. ntruct ini(iatorii Eonului au declan&at &i au provocat procesul &i dialogul, ne asum)m invita(ia indirect) la acest dialog n calitate afirmat) de preot ortodox &i reprezentnd o voce a Bisericii, iar nu una a Universit)(ii. Consider)m iar)&i c) pozi(ia noastr) nu este a unei anume discipline de studiu cum ar fi Teologia, sau ndrum)ri Misionare sau altceva de genul acesta, care s) poarte vreun dialog transdisciplinar cu vreo &tiin(), oricare ar fi aceea: 89

Preot Dan B)dulescu biologie, geologie, astronomie, fizic), etc. n aceast) calitate, nu ne nsu&im ctu&i de pu(in crezul filosofic new age enun(at mai sus, ci ne delimit)m hot)rt &i chiar de la bun nceput de aceast) viziune ce n opinia noastr) este contrar) nv)()turii &i tradi(iei Bisericii Ortodoxe, fiind cu alte cuvinte o sum) de erezii. Sursa de inspira#ie a mi$c rii: Lucian Blaga Indiferent de unde provine ideea denumirii de Eonul Dogmatic, este clar) sorgintea blagian) a acestui demers cultural. Sfnta Scriptur) ne porunce&te s) cercet)m duhurile, &i, cu ajutorul lui Dumnezeu &i al sfin(ilor ce au ap)rat ortodoxia, vom c)uta &i noi acest lucru, ncepnd cu sursa de inspira(ie a mi&c)rii, pentru c) a&a cum va fi pomul a&a vor fi &i roadele, &i ntruct r)d)cinile acestui pom ne duc la celebra profe(ie a lui Blaga, cu ea vom &i ncepe. Nu vom z)bovi ns) prea mult asupra ei, deoarece lesne se va vedea c) aceasta nu este nici celebr) &i nici profe(ie, ci o biat) ncercare a &tiin(ei &i filosofiei omene&ti g)sit) nebun) n ochii lui Dumnezeu, fiind n acest sens chiar mai m)runt) &i dect acea cu mult prea citat) profe(ie a lui A. Malraux &i care n treac)t fie spus nici m)car nu suna a&a cum este cunoscut): Secolul XXI va fi religios sau nu va fi ci: Secolul XXI va fi spiritual sau nu va fi177ceea ce este altceva, dac) stai &i cercetezi mai adnc lucrurile &i preiei citatul cu acribia cercet)torului onest. Lucian Blaga, fiu de preot ortodox, a mai fost certat n epoc) de c)tre cel care este revendicat de c)tre Pr. D. Popescu &i Pr. D. Costache a fi maestrul lor n ale teologhisirii, n lucrarea Pozi#ia domnului Lucian Blaga fa# de Cre$tinism $i Ortodoxie ap)rut) la Sibiu n anul 1942. Este jenant faptul c) nici m)car autoritatea celui socotit drept cel mai mare teolog romn al sec. XX nu a fost suficient), de vreme ce peste 60 de ani este necesar) o repunere n discu(ie, de data aceasta nu att a lui L. Blaga nsu&i ct a urma&ilor s)i n duh. Mul(i ne-am mirat cum a fost cu putin() ca fiul de preot s) ajung) la o filosofie religioas) anticre&tin). R)spunsul ni-l furnizeaz) nsu&i Blaga n Hronicul $i cntecul vrstelor n descrierea ce o face p)rin(ilor s)i. Astfel despre mama sa afl)m c): ,,...suferea de o religiozitate cu adiacen(e folclorice &i supersti#ioase, ce n-o ndemna spre naos $i spre altar. Chiar n graiul ei de toate zilele se amesteca, plin) de aluzii, &oapte, exclama(ii &i formule arhaice, o magie de aspecte pitore&ti...178 (subl. ns.) Iar despre p)rintele Blaga: ,,Mai aflam c) era un liber-cuget tor, de&i preot... &i ndeplinea sarcinile preo(iei, pe care n cea mai mare parte le socotea emanate din credin#i de$arte, ca un con&tiincios drept al pravilei, dar oricum a&a cum se putea f r de elanul unei adev rate convingeri... Dup) alte cinci pahare nu-$i mai st pnea adncurile temperamentale, dup) zece cnta sau aluneca pe povrni&ul disputelor ce nu mai luau sfr$it... la B)lgrad &i ncerca la jocul de c)r(i o anume linie scris) n palm), pe care realitatea o desmin(ea... c)ci n el presim(eam tipul areligios... Remarcasem pesemne c) Tata nu se ndemna acas), printre ai s)i, niciodat la vreo rug ciune, necum la semnul crucii.179 (subl. ns.) Amarnice relat)ri ale unei catastrofale lipse de voca(ie preo(easc), ce nu au r)mas dup) cum vedem f)r) urm)ri, att n fiul s)u trupesc, ct &i n fiii n duh. nfrico&at avertisment pentru noi, purt)torii hainei preo(e&ti! La Blaga dogma are un cu totul alt n(eles dect n Biseric), &i chiar unul opus. El afirm) printre altele n culegerea trzie de aforisme Din duhul eresului: Cei care cred n dogm) &i pierd criteriile de just) apreciere a ideilor... Oamenii se hr)nesc cu dogme &i dogmele cu oameni... Spiritul n-are nici un interes s) prefac) o idee n dogm). n procesul de dogmatizare a unei idei intervin totdeauna interese exterioare spiritului.180 Pe de alt) parte,
Vezi mai sus nota 24. L. Blaga, Hronicul $i cntecul vrstelor , Ed. Minerva, Bucure&ti, 1997, pp. 29, 30, 33 179 Ibidem, p. 34 180 Cf. Gh. Vl)du(escu ,,Idea(ie dogmatic), Intelect, Ra(iune n Lucian Blaga cunoa$tere $i crea#ie. Culegere de studii, not) subsol, p. 61
178 177

90

Ortodoxie &i erezie n tentativa formul)rii principiilor metodei dogmatice, opus) oric)rui con(inut cre&tin, mistic etc. al dogmei, Blaga intr) n polemica deschis) cu o serie de curente filosofice.181 Rezult) cu claritate din critica f)cut) lui Berdiaev atitudinea areligioas a lui Blaga dominant indiscutabil a ntregii sale vie#i nct nu n(elegem cum a putut fi etichetat drept mistic...182 (subl. ns.) Citatele de mai sus confirm), din nefericire, f)r) nici o putin() de t)gad) cele ar)tate de c)tre P)rintele St)niloae, &i anume apostazia $i erezia lui Lucian Blaga, de care acesta nu s-a ru&inat &i nici nu &tim s) se fi c)it sau s-o fi retractat public. Teoreticianul "Marelui Anonim" al "cenzurii transcendente" &i al "misterului" poten(at, profet al "eonului dogmatic", n vecin)tate cu concep(iile teologice, a reu&it performan(a de a-i nfuria pe teologi $i tei$ti, fiind acuzat de apostazie. Blaga nsu&i a #inut s se delimiteze de ortodoxia religioas . Dar $i de naturalismul scientist. Singularizndu-se, Blaga devenea, ipso facto, mai greu comprehensibil.183 (subl. ns.) Este exact ceea ce n mod foarte periculos reu&e&te &i p)rintele Costache prin afirma(iile sale f)cute n cadrul diverselor ntlniri &i conferin(e la care particip) f)cnd propagand) acestor idei, unde sminte$te pe tinerii teologi n curs de formare, mul(i dintre ei viitori preo(i sau poate chiar arhierei! Cunoscnd negre&it prea bine ce nseamn) a sminti pe unul din ace&tia mici, D. Costache se pune implicit sub semnul rediscut)rii. Dar, slav) lui Dumnezeu, p)rintele este tn)r &i are nc) tot timpul de a reflecta asupra rentoarcerii la nv)()tura dreapt) a Bisericii &i de a lep)da ispitele culturale care l-au pr)bu&it pe Lucian Blaga. Rug)ciunile pentru fra(ii no&tri preo(i... l includ &i pe dnsul &i n)d)jduim din suflet c) vor lucra mntuitor. Reiterarea discursului asupra ortodoxiei lui Lucian nu-&i mai are rostul n iconomia tezei, cu toate c) exist) nenum)rate alte citate &i dovezi. Dup) cum s-ar fi cuvenit unor ucenici ai Pr. St)niloae ca doar s) urmeze pe linia mentorului lor, ar fi trebuit fie s)-l ignore total pe Blaga, ca pe o nulitate din punctul de vedere al dumnezeie$tilor dogme, fie s) continue pe aceea&i linie &i s) risipeasc) eresurile sale de suflet pierz)toare. Or, este din p)cate evident c) persoanele n cauz) nu numai c) nu au f)cut acestea, ci dimpotriv) l reabiliteaz) &i l aduc n prim plan ca pe un nou profet al noului eon: Lucian Blaga voia un nou "eon", adic) o nou) lume spiritual) de lung) durat)184. Iat) nc) o erezie, &i anume milenarismul, de tip new age. Pentru L. Blaga ce filosofeaz) autonom n cadrele dialecticii hegeliene evolu(ioniste, ideile teologiei cre&tine sunt crea#iuni ale spiritului omenesc; n aceast) calitate ele au o evolu(ie, o cre&tere; evolu#ia nu e ns) accidental), ci st)pnit) de un fir conduc)tor care a f)cut ca totdeauna s) r)zbat) ideile cele mai absurde.185 (subl. ns.) n privin(a unui eventual dialog ntre filosofie &i teologie, Blaga era mai mult dect sceptic: C utarea unui acord de natur sistematic ntre filosofie &i teologie a fost pentru mul(i gnditori, &i nu dintre cei mai nensemna(i, o problem). Pe noi aceste limanuri cu sirene r)gu&ite nu ne pot ispiti n nici un fel. Nu putem crede c) rezultatele ob(inute n cele dou) domenii nvr jbite ar fi att de stabile, nct (inta nobil) de a le mp)ca s) merite atta repetat) trud)... Cercet)rile noastre se vor mi&ca ns) prin acelea&i t rmuri adverse, dintre care unul apar(ine filosofiei &i cel)lalt teologiei.186 (subl. ns.) #i dac) aceasta era opinia filosofului, cum pot fi calificate vocile din Biserica ortodox) ce au considerat c) un dialog al teologiei cu &tiin(a nu numai c) este roditor, ci chiar unul indispensabil?

Cf. Gh. Cazan ,,Ra(ionalismul ecstatic forma specific) a ra(ionalismului n Lucian Blaga cunoa$tere $i crea#ie. Culegere de studii , Cartea Romneasc), 1987, p. 51 182 Cf. T. Dima ,,Posibile semnifica(ii ale ,,Eonului dogmatic n Lucian Blaga cunoa$tere $i crea#ie..., p. 67 183 Cf. D. Ghi&e, ,,Valorificarea dimensiune necesar) a construc(iei culturale n Lucian Blaga cunoa$tere $i crea#ie..., p. 17 184 Cf. T. Dima ,,Posibile semnifica(ii... p. 71 185 L. Blaga, Eonul dogmatic, n Trilogia cunoa&terii, Funda(ia regal) pentru literatur) &i art), Bucure&ti, 1943, p. 22 186 L. Blaga, Trilogia cunoa $terii, Eonul dogmatic , p. 7

181

91

Preot Dan B)dulescu Viziunea eretic a Pr. Doru Costache Furat de elanul mp)c)rii celor diferite, Pr. D. Costache ne introduce n studiul s)u Logos, evolu(ie &i finalitate n cercetarea antropologic). Spre o solu(ie transdisciplinar)187 printr-un motto semnificativ: ntru amintirea lui Herakleit din Efes $i a Sfntului Maxim, teoreticieni ai mi$c rii ca manifestare a Logosului. Ace&ti doi teoreticieni au n comun no(iunea de Logos, dar lamentabil este faptul c), deosebirea duhurilor este un demers ortodox inexistent n cadrul gndirii citatului p)rinte asistent. Dac) nu avem acest dar deosebit, atunci m)car cel al inteligen(ei native peste medie &i al erudi(iei &efului de promo(ie al Seminarului teologic &i al briliantului profesor &i publicist din persoana aceluia&i, ar fi trebuit s)-l fi ajutat la executarea acestei distinc(ii nete ntre filosoful p)gn &i sfntul cre&tin, stlp al ortodoxiei pe care l necinstim printr-o al)turare necuvioas), dup) cum i s-a ntmplat Sfintei Prea Cuvioase Parascheva lng) hoitul cel nevrednic. Cum s) se asemene nebuna n(elepciune omeneasc) infirmat) de veacuri, cu sfntul cel insuflat de dumnezeie&ti dogme? Din modul inept de a focaliza asupra similitudinilor, n maniera: Heraclit a admis, dup) cum se &tie existen(a unei substan(e primare care s-a diferen(iat, o parte a ei pref)cndu-se n "lume". #i dup) p)rerea stoicilor, substan(a primar) se transform) n ntregime &i devine "lume".188, s-ar cuveni n consecin() alinierea citatului filosof antic al)turi de gnosticii iudei de factura lui Philon Iudeul, deoarece: Philon avea la baz), dup) cum sus(ine Lucian Blaga, "concep(ia monismului iudaic, pentru care... n cadrul divinit)(ii, nu se putea admite dispari(ie &i degradare, de&i era posibil) emana(ia din divinitate a unor existen(e secundare (de ex., a Logosului) ".189, sau altor eretici de mai trziu &i nicidecum Sfntului Maxim, cel ce nu numai c) a filosofat dumnezeie&te, ci este numit n Biseric) M rturisitorul. Inten(iile publice ale Pr. Costache dup) cum nsu&i m)rturise&te, ar fi urm)toarele: (1) s) rezume unele aspecte importante ale controverselor dintre teologi &i oamenii de &tiin() privind originea &i natura omului, descifrnd cteva dintre cauzele conflictului; (2) s) disting) ntre rezultatele cercet)rii &i ideologiile la care se apeleaz) pentru interpretarea datelor cercet)rii, punnd n discu(ie legitimitatea controversei crea(ionismevolu(ionism; (3) s) expun) cteva dintre problemele antropologiei &tiin(ifice de ast)zi, cum apar din perspectiva noii cosmologii; (4) s) prezinte cteva repere ale antropologiei ortodoxe; (5) s) propun) o cale de solu(ionare a conflictului amintit.190 Dac) Pr. Costache a ncercat o mediere a conflictului crea(ionism-evolu(ionism de pe pozi(ia nep)rtinitoare a teologiei ortodoxe, aceasta nu presupunea neap)rat &i o pozi(ie echidistant , deoarece ntre, s) zicem, afirma(ia c): 2 + 2 = 4,04 &i 2 + 2 = 404 adev)rul nu se va putea afla la mijloc. ntruct p)rintele nu ne-a furnizat din partea crea(ionist) dect afirma(ii generale &i personale, socotim cuvenit, spre dovedire a afirma(iei anterioare, s) d)m cuvntul c)r(ii de referin() ce se intituleaz) chiar Crea#ionismul $tiin#ific, n care este descris:
B. Modelul crea#ionist. Diametral opus modelului evolu (ionist, modelul crea(ionist implic ) un proces de crea(ie special) care este: 1) supranatural); 2) direc(ionat) din exterior; 3) teleologic) (cu scopuri precise); &i 4) ncheiat).
187

n B. Nicolescu &i M. Stavinschi :tiin# $i Religie antagonism sau complementaritate? , XXI: Eonul dogmatic, Bucure&ti, 2002, p.278 &i urm. 188 Cf. T. Dima ,,Posibile semnifica(ii... p. 72 189 Ibidem, p. 73 190 Pr. D. Costache ,,Logos, evolu(ie &i finalitate... p. 278

92

Ortodoxie &i erezie


Ca &i evolu(ia, modelul crea(ionist se aplic ) universal... Crea(ia originar) a fost perfect) cnd a fost ncheiat) &i de atunci ncoace ea este ntr-un proces de deteriorare. 191

Am p)strat dinadins ultima fraz) ca s) nu fim b)nui(i c) am citat trunchiat de pe pozi(ii pro-fundamentaliste. Relund cele patru puncte (nefiorentine!) din perspectiva apologeticii ortodoxe nu am reu&it s) surprindem erezia. Ct despre ultima propozi(ie, deteriorarea de atunci nseamn) desigur de la c)derea n p)cat. Deoarece nici aici nu g)sim vreo poticnire, dect aceea c) r)stoarn) cu totul cele predate n manualele evolu(ioniste, putem recomanda f)r) t)gad) corectitudinea acestor afirma(ii. Reafirmarea celor de mai sus o nt)rim cu nc) un citat:
Modelul crea(ionist postuleaz) astfel o perioad ) de crea(ie special) la nceput, n timpul c)reia toate legile &i categoriile fundamentale ale naturii, inclusiv speciile majore ale plantelor &i ale animalelor, &i omul, au fost aduse n fiin () prin procese speciale creatoare &i de integrare care nu mai opereaz) acum. Odat) crea(ia terminat), aceste procese de crea(ie au fost nlocuite de procese de conservare, care au fost concepute de Creator pentru a ntre (ine &i a men(ine sistemele de baz) pe care le-a creat El.192

Argumentele evolu(ioniste au intoxicat &i intoxic) nc) genera(ii ntregi, fiind de departe ideologia dominant) pe plan mondial n ultimii 70 de ani. Este de prisos a le relua, continu)m zadarnic ncercnd a afla n cele de mai sus cum de reu&e&te ,,crea#ionism(-ul), ca ideologie care ignor) dinamica vie(ii (proiectat) chiar de Logosul divin!), ncercnd, n schimb, s) propun) o mitologic) tehnologie dumnezeiasc).193 Ce fel de dogmatic) ne-a fost predat) nou), ortodoc&ilor? Ce nu este adev)rat &i ortodox n cele afirmate, - aten(ie - de savan(i, nu de teologi? Oare nu a fost o crea(ie special $i des vr$it ? <5C4 -4D/-? E G-EH 8I =I?85 JE>5 K=1L@>-? <5C4 D4/1C. <5MC5 ML5? <5C4 -DN-D?-81 K>=K95 <5C4 -DN-D?-81 =9OL P7K95 JK<8@194; &i ziua a &aptea ce a nsemnat dac) nu terminarea crea(iei?: ,,S-a odihnit Dumnezeu de lucruri, ca de acum zidiri nou) s) nu mai fac) mai multe dect f)pturile cele zidite, c)ci nu era trebuin() de mai multe, ci destule s-a f)cut, &i s-au s)vr&it toate f)pturile cele de sus &i cele de jos, ns) nu S-a odihnit nici nu Se odihne&te, nici nu se va odihni Cel ce (ine &i ocrmuie&te toate f)pturile...195 Procesele de conservare sunt cele proniatoare, &i se putea eventual, ad)uga ca o complementaritate nu antagonism c) aici Dumnezeu era prezent n crea(ie prin energiile Sale necreate, lucru ignorat de crea(ioni&ti. Hot rrea Sinodului VI Ecumenic (Constantinopol 680-681): condamnarea monergismului n sprijinul argument)rii sale Pr. D. Costache aduce &i acuza de monergism teologic: ,,Pentru c) problema era pozi(ia teologiei ortodoxe fa() de crea(ionism &i evolu(ionism (...) este vorba de a extinde paradigma hot)rrii Sinodului VI Ecumenic la orice discu(ie privind Biserica &i teologia ei. Sinodul VI Ecumenic a condamnat o erezie numit) "monergism". n observa(iile pe care le-a f)cut, crea(ionismul &tiin(ific sau nu, este o form) de monergism, pentru c) afirm) c) lumea este pur &i simplu nghiontit) de Dumnezeu; salturile respective pentru c) exist) salturi &i n crea(ionism, nu doar n evolu(ionism sunt explicabile printr-un pressing de sus, supranatural.196 ...#i parc) spuneau anticii: si tacuisses... S) ncepem prin a cerceta mai nti hot)rrea sinodal) privitoare la monergism:
Dr. H. Morris, Crea#ionismul $tiin#ific, Societatea Misionar) Romn), 1992, p. 10 Ibidem 193 Pr. D. Costache ,,Logos, evolu(ie &i finalitate... p.288 194 Facerea I, 31: ,, #i a privit Dumnezeu toate cte a f)cut &i iat) erau bune foarte. #i a fost sear) &i a fost diminea(): ziua a &asea. 195 Hronograf, ,,Pelerinul romn, Oradea, 1992, p, 22 196 Cf. ,,Controversa crea(ionism-evolu(ionism n dezbatere n Vestitorul Ortodoxiei, 31 martie 2002, p. 9
192 191

93

Preot Dan B)dulescu


...fiindc) ncep)torul r)ut)(ii nu a ncetat de la nceput s ) g)seasc) un colaborator n &arpe &i prin el s) introduc) n firea omeneasc) otrava, tot a&a &i acum n-a ncetat s) n)scoceasc) unelte potrivite propriei voin (e, ne referim la Teodor, fost episcop de Faran, la Serghie, Pyr, Pavel &i Petru, care au ocupat scaunul ntist )t)torilor ora&ului imperial, &i mai ales Honorie, fost pap) al vechii Rome, Chir, fost episcop al Alexandriei, Macarie, de curnd ajuns pe scaunul Antiohiei, &i #tefan, ucenicul s)u, prin ace&tia el n-a ncetat s) strneasc) r)t)ciri scandaloase n ntreaga Biseric) sem)nnd n poporul ortodox, prin expresii noi, erezia unei singure voin (e &i a unei singure lucr ri (monergism) n cele dou ) firi ale Unuia din Sfnta Treime, Hristos adev )ratul nostru Dumnezeu; n consonan() cu smintita r)t)cire (kakodoxia) a r)u-credincio&ilor Apollinarie, Sever &i Temistie rvnind cu cuget viclean s ) nimiceasc) &i des)vr&irea nnomenirii aceluia &i unic Domn Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, introducnd blasfemiator lipsa de voin() &i nelucrarea n trupul s )u nsufle(it n mod n(eleg)tor (noetikos) &i #tefan ucenicul acestuia; nu s-a lenevit prin aceia s ) strneasc) n ntreaga Biseric ) smintelile r )t)cirii c) ale unei singure voin (e &i ale unei singure lucr ri n cele dou) firi ale Unuia din Sfnta Treime Hristos Adev)ratul nostru Dumnezeu, poporului drept credincios sem )nnd prin noi expresii erezia n consens cu secta nes )n)toas) &i r)u credincioas) a r)u credincio&ilor Apollinarie, Sever &i Temistie &i des)vr&irea nnomenirii a nsu &i Unuia Domnului nostru Iisus Hristos Dumnezeul nostru dup) ce au ncercat nimicind printr-o cugetare viclean), introducnd nebune&te prin aceasta c ) trupul S)u nsufle(it noetic era f )r) de voin() &i f)r) de lucrare... Prezentul Sfnt Sinod ecumenic a primit cu credin () &i cu bra(ele deschise propunerea (anafora) f)cut) de Prea Sfntul &i Preafericitul pap ) al vechii Rome, Agaton, mp)ratului nostru drept m)ritor &i prea credincios, Constantin, prin care a respins nominal pe cei care au predicat &i nv)(at dup) cum s-a zis mai sus o singur ) voin() &i o singur) lucrare n iconomia lui Hristos Cel ntrupat, adev)ratul nostru Dumnezeu. n acela&i fel a primit &i propunerea sinodal ) a sfntului Sinod al celor 125 de episcopi iubitori de Dumnezeu (aduna(i) de c)tre acela&i Prea Sfin(it pap), M)riei sale de Dumnezeu n(elep(it.

Sinergia $i logica ter#ului inclus Pr. Costache sus(ine n continuare c) n actul crea(iei lui Dumnezeu a fost vorba despre sinergie. La ntrebarea pe care Pr. C. Coman, prodecan al Facult)(ii de teologie ortodox) &i moderator al discu(iei o pune delicat &i timid n numele nostru al celor foarte nedumeri(i, &i anume: Sinergia ntre cine &i cine? urmeaz) r)spunsul prompt: ntre Dumnezeu &i crea(ia Sa, care este fundamentat) n Logos (...)197 #i ... puncte-puncte, r)mnem &i noi, cei ce n-am fost personal de fa() la aceast) dezbatere. Ce leg)tur) poate fi ntre aceste panseuri &i horosul sinodal? Dac) Dumnezeu a creat lumea din nimic, ce fel de sinergie a putut avea El cu Crea(ia Sa? P)rintele are o alt) defini(ie a energiei dect cea teologic)? n cazul acesta, nu se fac referiri la energiile naturale: fizic), chimic), electric), bio- etc., ci e vorba de o lucrare a unei fiin(e ra(ionale (logice). Are crea(ia o lucrare (energie) n sens teologic? A&a spune Sinodul VI despre cele dou) lucr)ri ale Mntuitorului cea divin &i cea uman potrivit celor dou) naturi? Cum este posibil s) se afirme n mod consecvent &i n mai multe locuri $i articole (nu sunt citate de fa() n ntregime, fiind disponibile la cerere), c) n momentul zilelor crea(iei despre care este vorba n zisa controvers) a putut fi vorba despre sinergia lui Dumnezeu cu Crea(ia ce tocmai era n curs de apari(ie? Cum a putut chiar omul, creat dup) chipul &i asem)narea cu Dumnezeu s) co-laboreze cu Dumnezeu (sinergie) la propria sa crea(ie, chiar dac) nu una ex nihilo ci din p)mnt (()rn))? Sau poate c) e invers, crea(ia colaboreaz) cu Dumnezeu la crearea omului prin vreo sinergie? Aici nu e ortodoxie, ci erezia evolu#ionismului teist. Acest scurt-circuit dogmatic &i logic nu are nici un efect asupra Pr. Costache, deoarece n ncheierea discu(iei dnsul afirm): Deci, lumea este f)cut) din

197

Ibidem

94

Ortodoxie &i erezie nimic, dar organizarea ei se realizeaz) dup) principiul sinergiei, pentru c) Tat)l creeaz) lumea privind Chipul lui Hristos.198 Mergnd n continuare pe linia pe care s-a angajat, Pr. Costache poate fi total descalificat de c)tre orice credincios ortodox, &i chiar &i de c)tre nv)()ceii s)i ce vor constata n curnd erorile sale cu mai mare durere dect a constatat p)rintele a&a-numita r)t)cire a mbun)t)(itului Ieromonah Serafim Rose, cel situat dup) opinia p)rintelui asistent pe o pozi(ie paralel) (la infinit, euclidian)) cu tradi(ia sfin(ilor. Am ncercat s) identific)m acest citat din cuprinsul articolului Logos, evolu(ie &i finalitate... de la p. 288, dar de&i este cules cu un font (corp liter)) mai mic, ceea ce indic) citatul, nu ni s-a f)cut onoarea de a se indica sursa, lucru repetat de altfel pe parcursul lucr)rii. (Chiar dac) citatele apar(in aceluia&i autor, ar trebui indicat) sursa pentru conformitate.) Dar nu acest am)nunt este grav, el poate fi datorat unor sc)p)ri de culegere sau tip)rire, ci acea a&a-zis) logic) a ter(ului inclus preluat) de la cripto new-agerul Basarab Nicolescu: &i care este o logic) antinomic) pe care o vedem n toate dogmele Bisericii. Cnd ereticul spune: ",Dumnezeu este Unul", cel)lalt eretic spune: "Dumnezeu este Trei". Ortodoxia spune: "Dumnezeu este Unul &i Trei". Cnd ereticul spune "Hristos este Dumnezeu", cel)lalt eretic spune: "Nu, Hristos e om", Ortodoxia spune: "Hristos este Dumnezeu &i Om". Aceasta este logica ter(ului inclus.199 Ortodoxia este nevoit) a spune c), tot luptnd s) apere cauza dreapt) a noilor organiza(ii ale noii ordini mondiale ale noului (n)eon (anti)dogmatic cu noile sale reprezent)ri ale lumii, Pr. Costache a ajuns s) confunde ceea ce este foarte grav - firea cu ipostasul. Dumnezeu este Unul n fire (1.>45) &i n Trei ipostasuri (persoane). Hristos este un ipostas &i dou naturi (firi): divino-uman, >'+,.23*3C. A&adar ilogica a&a numitului ter( declarat inclus este clar) &i pentru un elev de liceu. Este vorba de fapt chiar despre cel clasic exclus! Acestea reprezint) dou) categorii logice distincte care nu se contrazic $i nu se pot exclude! Ct prive&te logica folosit), cu smerenie remarc)m la eoni&ti doar pe cea clasic) a dialecticii hegeliene preluat) de Marx, &i anume: tez): evolu#ionism naturalist; antitez): crea#ionism $tiin#ific (teologie fundamentalist)); sintez): noua reprezentare a lumii (eonul dogmatic), paradigm) cosmologicoteologic) superioar). Identitatea gndirii n cauz), cu evolu(ionismul teist este demonstrat) nc) odat) f)r) t)gad). Pozi#ia inconsecvent a doctorului Alexandros Kalomiros Invocarea autorit)(ii doctorului Alexandros Kalomiros (1931-1990) merit) la rndul ei o observa(ie. Cu adev)rat acesta a fost o personalitate deosebit), fiind contemporan cu Ierom. Serafim Rose. La noi a fost publicat la editura Deisis un volum intitulat ,,Sfin(ii P)rin(i despre originile &i destinul omului &i cosmosului n traducerea Pr. Prof. Ioan Ic) de la Sibiu. n postfa() p)rintele profesor se declar) un admirator entuziast al evolu(ionistului teist care a fost A. Kalomiros:
Doresc s) relev n principal efortul salutar n direc (ia necesarei deconstruc (ii a rezistentelor filosofeme scolastice ce paraziteaz ) nc) discursul teologic contemporan cu crisp ri angoasate n fa#a evolu#iei, cu refuzul spiritualist al realit )(ilor devenirii lumii materiale... Gradul n care vom fi &oca(i de lectura acestor eseuri teologice va constitui un barometru fidel al disponibilit #ii noastre mentale $i psihologice de a recepta interpretarea provocatoare $i benefic a acestei revela (ii la adresa schemelor dualiste sau moniste inadecvate... Eseurile doctorului se pot constitui nu n ultimul rnd pentru preo(i &i profesorii de religie ntr-o
198 199

Ibid., p. 13 Ibid., p. 13

95

Preot Dan B)dulescu


binevenit terapie purificatoare a discursului catehetic &i a pedagogiei religioase a Bisericii (subl. ns.)

M)rturisim &ocurile survenite n urma constat)rii prezen(ei ereziei evolu(ionismului teist pe o scar) att de r)spndit) la nalte nivele ale nv)()mntului teologic romnesc, care pot da rezultate de acest gen:
Trecerea de la evul mediu la modernitate a g )sit ns) Biserica nepreg tit , cu o con$tiin# relaxat ... &i cu o amintire $tears a modului de lucru al P)rin(ilor... Mai mult, din cauza nfrngerii suferite n fa #a $tiin#elor, n sec. XVII-XIX, teologii consider) c) nici nu mai trebuie purtat) vreo discu(ie cu lumea &tiin(ei, &i c) ceea ce au ei acum de f)cut este numai s) redescopere &i s) conserve cu pietate realiz)rile genera(iilor cre&tine din trecut. Acest blocaj, cu totul str)in de spiritul apostolic al misiunii Bisericii, determin ) cea mai mare parte a teologilor s) r)mn) insensibili fa () de importantele muta (ii din cosmologia contemporan ). ntr-o profund criz a con$tiin#ei sale profetice, Biserica pare s fi pierdut puterea de discerne $i de a spera n semnele unei noi "pliniri a vremii". Or, pronia dumnezeiasc) pare s) fi condus lumea &tiin(ei dincolo de percep#ia Bisericii c)tre momentul unei ntlniri cu viziunea teologic ) tradi(ional) despre lume.200 (subl. ns.)

n calitate de teolog al Bisericii, cu biata putere de discernere a duhurilor ce a mai r)mas din harul Mirungerii, plus cel preo(esc transmis la hirotonie, completat cu oarece studii teologice, nu putem spune dect c) aceast) vreme nou) &i lume nou) de care se tot face vorbire, este new age-ul masonic al noii ordini mondiale &i nimic altceva, vreme cu care Biserica nu vrea s) aib) de a face, fiind pl)nuit) de c)tre cel r)u &i uneltele sale omene&ti. ntorcndu-ne la Al. Kalomiros, ne ntreb)m cum de i-a sc)pat P)rintelui Ic) din vedere cartea acestuia de referin() care i-a adus celebritatea n lumea ortodox): Against false union (mpotriva mincinoasei uniri) ap)rut) n 1964? ntruct ea nu a fost nc) tradus) n romne&te (cel pu(in dup) cuno&tin(a noastr) la data scrierii acestui articol) am recurs la lecturarea ei n limba englez), cartea fiind disponibil) pe internet, &i ne-am oprit asupra unor pasaje edificatoare pentru problema ce ne intereseaz):
,,De la protestantism la ateism &i materialism nu a fost o distan () prea mare. Multe felurite filosofii au nceput s ) pretind) pozi(ia pe care o avea credin (a n mentalitatea cre&tinului, &i, pn) la urm), scientismul a cucerit lumea. Acesta a avut o putere deosebit de mare n a cuceri masele din cauz ) c) realiz)rile din domeniul tehnologiei aminteau de minuni, &i i f)ceau pe oameni s) se extazieze n fa (a lor, oameni care, din lips ) de criterii spirituale, au c)zut prad) u&oar) materialismului. :tiin#a a dat apoi lumii un sentiment de fals cunoa$tere. Chiar dac tot timpul $i-a schimbat p rerile $i teoriile, acestea au avut de fiecare dat o aur a cunoa$terii certificate; $i acest lucru a influen #at min#ile oamenilor ntr-un mod magic.201 (subl. ns.)

S) recurgem n continuare la lecturarea opiniilor lui Kalomiros n leg)tur) cu oportunitatea unor dialoguri de felul celui propagat de reprezentan(ii eonului dogmatic:
,,O discu(ie (dialog) ntre ateism &i catolicism este cu putin(). Ei vorbesc de pe acela&i nivel filosofic, cu argumente de acela &i ordin. Dar o discu#ie ntre ateism $i ortodoxie este imposibil , deoarece ortodoxia vorbe &te o limb) complet incomprehensibil ) ateismului. Ea n#elege uimitor de bine limbajul ateismului dar, n clipa n care va vorbi acela $i limbaj, nceteaz a mai fi ortodoxie.

Pr. D. Costache ,,Perspectivele Teologiei Patristice n contextul cosmologiei contemporane n Noua reprezentare a lumii, XXI Eonul dogmatic, Bucure&ti, 2002, pp. 57-58 201 Al. Kalomiros Against false union, Cap. VI. The Mystery Of Iniquity (Taina F)r)delegii)

200

96

Ortodoxie &i erezie


S) lu)m de pild) discu(ia privitoare la natura omului. Catolicismul crede c ) omul e alc)tuit dintr-un trup &i un suflet. Ateismul nu accept ) existen(a sufletului &i nva() c) omul const) doar din trup. Aceast) negare a constituit un r )spuns viziunii catolice despre om... n acest fel, taina existen(ei omului a dec)zut la nivelul naiv al unei defini (ii filosofice. Aici a g )sit-o ateismul &i a nceput s) brodeze pe aceasta, deoarece ateismul &i el se situeaz) la nivelul defini (iilor filosofice. Astfel a nceput un schimb de nesfr$ite argumente filosofico-$tiin#ifice, care vor continua pn) la sfr&itul lumii f r a dovedi nimic, deoarece dovada este c)utat) n sfera ra(iunii pure &i nu n cea care se afl ) dincolo, n transcenden (). Ra(iunea nu are dect o valoare auxiliar); singur), nu duce nici la cunoa&tere nici la certitudini. Cum a putut ortodoxia a$adar s ia parte la o asemenea copil reasc discu#ie naiv f r s se njoseasc la acest nivel al naivit #ii? Ortodoxia refuz s dea o defini#ie filosofic a omului, a trupului, a sufletului. Ea &tie c) omul este mai mult dect ceea ce se vede dar &tie la fel de bine c) nu poate nici s) descrie &i nici s) defineasc) sufletul, &i nici s) priveasc) trupul materiei ca pe ceva comprehensibil min (ii omene&ti. Atta vreme ce mintea omeneasc ) poate s) analizeze lucrurile, poate doar s ) n(eleag) ni&te simboluri pe care le-a creat ea ns)&i, nu s) ajung) &i la esen(a lucrurilor. ...Ortodoxia este o experien () spiritual), o via() n Domnul, o serie de contacte ontologice, &i nu un sistem de silogisme omene &ti. Silogismele sale exist ), &i sunt n cea mai mare parte logice, dar sunt pur auxiliare. Fundamentele ei nu sunt formate din silog isme sau din specula(ii filosofice, ci experien (e vii, ale lucr)rii divine n inimile curate ale Sfin (ilor, cum va putea a$adar ateismul s duc o discu#ie cu ortodoxia?202 (subl. ns.)

Pozi(ia lui Kalomiros n aceast) privin() apare cum nu se poate mai clar: ortodoxia nu are cum s) dialogheze, nici cu &tiin(a atee sau deist) clasic) (Newton, Galilei, etc.), &i nici cu cea panteist) de tip new age (Capra, Bohm, etc.) Istoricul $tiin#ei Al. Koyr Pe parcursul dialogului este invocat) autoritatea istoricului &tiin(ei Al. Koyr. S) cercet)m &i noi care sunt opiniile acestuia n privin(a influen(ei &tiin(ei asupra mentalului &i sufletelor oamenilor: ,,Revelatoare, mai ales, fiindc) Koyr, ca &i Blaga, a fost convins n studiile sale istorice de ideea "unit)(ii gndirii, ndeosebi n formele ei cele mai nalte", n spe() de ideea unit)(ii gndirii &tiin(ifice &i filosofice... ncercnd s) caracterizeze unghiul de vedere n care a ntreprins cercetarea revolu(iei &tiin(ifice din secolul al XVII-lea n clasicele sale "Studii galileene" Koyr va scrie c) el a analizat aceast) revolu(ie drept rezultat "al unei profunde transform)ri spirituale care a zdruncinat din temelii nu numai con(inutul dar $i cadrele nsele ale gndirii noastre; substituirea unui univers infinit &i omogen cosmosului finit &i ierarhic organizat al gndirii antice &i medievale implic) &i necesit) prefacerea total) a primelor principii ale ra(iunii &tiin(ifice &i filosofic. Prefacerea total) de asemenea a no(iunilor fundamentale ale mi&c)rii, ale spa(iului, ale cunoa&terii &i fiin(ei. "203 (subl. ns.) Pu(in mai trziu, n prefa(a lucr)rii pe care o preg)tea atunci cnd a redactat acest curriculum vitae, Koyr preciza c) el vede n revolu(ia &tiin(ific) a secolului XVII-lea expresia &i consecin(a "unui proces mai profund $i mai grav datorit c ruia omul... $i-a pierdut locul n lume sau poate, mai exact, a pierdut lumea ns $i, care constituia cadrul existen#ei sale $i obiectul cunoa$terii sale, $i a trebuit s transforme $i s schimbe nu numai concep#iile sale fundamentale, ci chiar structurile gndirii sale." (subl. ns.) (Vezi Al. Koyr, "Du monde clos a lunivers infini", Paris, "Gallimard", 1973, pp. 10-11.)204

202

Ibidem, Cap. XX Fearful Mysteries (nfrico&)toarele Taine)

203

Cf. M. Flonta ,,Istoria &tiin(ei &i analiza cultural) a cunoa&terii pozitive n Lucian Blaga cunoa$tere $i crea#ie..., pp. 193-194 204 Ibidem, nota 23, p. 197

97

Preot Dan B)dulescu Aceasta s-a ntmplat deoarece acel om apusean l-a pierdut mai nti pe Dumnezeu prin c)derea ntregii bisericii apusene n jurul anului 1000. Dup) aceast) dat) filosofii &i savan(ii apuseni au continuat vertiginos pr)bu&irea cunoa&terii omene&ti: ,,Cusanus face trecerea ntre cele dou) evuri afirmnd c lumea n-ar avea margini sau nceput $i centru. Ma$ina lumii e astfel ntocmit nct pare a avea pretutindeni un centru $i nic ieri o limit .205 (subl. ns.) Profunzimea revolu(iei nf)ptuite de Galilei &i Newton n &tiin(a naturii a fost subliniat) de Al. Koyr astfel: Ceea ce aveau de f)cut fondatorii &tiin(ei moderne, printre ei fiind &i Galilei, nu era o critic) &i o combatere a unor anumite teorii eronate $i deci corectarea $i nlocuirea lor prin altele mai bune. Ei trebuiau s) fac) ceva cu totul deosebit. Trebuiau s reformeze structura intelectului nostru nsu$i, s reformuleze $i s reformeze conceptele lui, s dezvolte o nou abordare a existen#ei, un nou concept al cunoa$terii, un nou concept al $tiin#ei, $i chiar s nlocuiasc un punct de vedere att de natural, acela al sim#ului comun, cu un altul care nu este de loc natural.206 (subl. ns.) Afirma(iile acestea adev)rate venite din partea unuia ce nu a fost nici teolog &i nici ortodox sus(in teza contrar) opiniilor eonului dogmatic. Texte $i idei comparate Pentru a fi mai sistematici, oferim mai jos cteva mostre de texte &i idei comparate: Pr. Doru Costache XXI: Eonul dogmatic
,,Din punctul meu, nu este un conflict ntre antropologia &tiin(ific) &i cea teologic), ci ntre dou) interpret)ri reduc(ioniste ale datului antropologic: supranaturalismul, n cazul crea(ionismului, &i naturalismul, n cazul evolu(ionismului.207 (subl. ns.)

Lucian Blaga Filosofia


,,Transnaturalismul meu metafizic se afl ) la egal) dep)rtare de supranaturalismul teologic &i de naturalismul scientist.213 (subl. ns.)

Teologie ortodox Sfin#ii P rin#i

Crea#ionism :tiin#ific

A. Botez ,,O teorie original ) despre spa(io-temporalitate, cmp stilistic &i crea(ie &tiin(ific) n Lucian Blaga cunoa$tere $i crea#ie..., p. 208 206 Ql. Koyr, Galilei $i Platon, n I. Prvu, Istoria $tiin#ei $i reconstruc#ia ei conceptual . Antologie, Editura &tiin(ific) &i enciclopedic), Bucure&ti, 1981, p. 168 207 Pr. D. Costache ,,Logos, evolu(ie &i finalitate... p.284 208 Ibidem, p. 304 209 Ibid...., p. 280 210 Pr. D. Costache ,,Apologetic, moral &i mistic: trei moduri ale viziunii ecleziale asupra Crea(iei elemente de cosmologie tradi(ional) n Noua reprezentare a lumii, XXI Eonul dogmatic, Bucure&ti, 2002, p. 45 211 Basarab Nicolescu &i Magda Stavinschi :tiin# $i religie antagonism sau complementaritate ? p. 8 212 Pr. D. Costache ,,Apologetic, moral &i mistic..., p. 58 213 Cf. D. Ghi&e, ,,Valorificarea dimensiune necesar) a construc(iei culturale n Lucian Blaga cunoa$tere $i crea#ie. Culegere de studii , Cartea Romneasc), 1987, p. 17

205

98

Ortodoxie &i erezie


,,Doctrin) filosofic), decizie, decret, opinie, dogma avea la greci sensuri diferite de cele ce aveau s)-i fie date mai trziu, pozitive sau negative.214 ,,Trebuie s) izol)m dogma... de toate subn(elesurile cu care credin(a o nzestreaz).215 ,,Dogm : [gr. dogma dogmata = opinie, hot)rre]: doctrin ) de credin() formulat) n mod sinodal, n care Biserica recunoa&te con(inutul deplin &i dezvoltarea ortodox) a nv)()turii apostolice...221

,,...att oamenii de &tiin() ct &i teologii se n&eal), fiecare considernd c) se afl) n posesia ntregului adev r.208 (subl. ns.)

,,pentru teologi, sugestiona(i... de existen(a static) a unui adev r presupus absolut... adic) o singur) revela(ie cu constela(ii fixe.216 (subl. ns.)

,,A. Crea#ia nu poate fi dovedit . Este imposibil s) pui la cale un experiment &tiin(ific prin care s) descrii procesul crea(iei, sau chiar numai s) evaluezi dac) un astfel de proces poate avea loc. Creatorul nu creeaz) dup) principiul unui savant.225

Cf. Gh. Vl)du(escu ,,Idea(ie dogmatic), Intelect, Ra(iune n Lucian Blaga cunoa$tere $i crea#ie. Culegere de studii, p. 58 215 Ibidem, p. 57 216 L. Blaga, Trilogia cunoa $terii, Eonul dogmatic , Ed. Funda(iei pentru literatur) &i art), Bucure&ti, 1943, p. 8, 9 217 Cf. Gh. Vl)du(escu ,,Idea(ie dogmatic), Intelect, Ra(iune n Lucian Blaga cunoa$tere $i crea#ie. Culegere de studii, not) subsol, p. 61 218 Cf. T. Dima ,,Posibile semnifica(ii... p. 71 219 L. Blaga, Trilogia cunoa $terii, Eonul dogmatic , p. 7 220 L. Blaga, Eonul dogmatic , Ed. Humanitas, Bucure&ti, 1993, p. 188 221 Pr. Prof. I. Bria, Dic#ionar de teologie ortodox A-Z, Ed. IBM al BOR, Bucure &ti, 1994, p. 127 222 Sf. Vasile cel Mare Hexaimeron 9, 1 223 Sf. Ignatie Briancianinov ,,Despre cre&tinism Predic) la Duminica Tomei n Predici la Triod $i Penticostar, Ed. , Bucure&ti, 2003, p. 200 224 Sf. Grigorie Palama, citat n D. St)niloae, Via#a $i nv # tura Sf. Grigorie Palama , Ed. Scripta, Bucure&ti 1993, p. 32 225 Dr. H. Morris, Crea#ionismul $tiin#ific, Societatea Misionar) Romn), 1992, p. 5

214

99

Preot Dan B)dulescu

,,Privit &i de aceast) dat) n afara istoriei universului &i a vie(ii, omul e prezentat (de c)tre teologi) drept fiin() superioar),...209 (subl. ns.) ,,Numele s)u, (al asocia(iei Eonul ...) trimi(nd la celebra profe#ie a lui Blaga, privind un veac al adun)rii, al asocierii, nu vrea dect s) exprime voca(ia tradi(iei ortodoxe de a concilia. (subl. ns.) ,,Adncul, marea, ntunericul, noaptea toate acestea reprezint ) metafore pentru un rezervor minunat de posibilit)(i privind fiin(ele ce vor veni;210 (subl. ns.)

,,Credin(a ntr-o dogm) implic) credin(a c) istoria poate fi suspendat .217 (subl. ns.)

,,Lucian Blaga voia un nou ,,eon, adic) o nou) lume spiritual ) de lung) durat)218

,,Cei care nu interpreteaz cuvintele Scripturii n sensul lor propriu spun c) apa de care vorbe&te Scriptura nu e ap), ci altceva, de alt) natur), &i interpreteaz) cuvintele plant) &i pe&te cum li se pare lor... Eu cnd aud c Scriptura zice iarb , n#eleg iarb ; cnd aud plant), pe&te, fiar), dobitoc, pe toate le n(eleg a&a cum sunt spuse... Mi se pare ns) c) cei care nu n(eleg lucrul acesta, adic ) cei care folosesc interpretarea alegoric , au ncercat s) dea Scripturii o vrednicie nchipuit), punnd pe seama ei propriile idei , schimbnd sensul cuvintelor Scripturii cu folosirea unui limbaj figurat. nseamn) ns) s) te faci mai n(elept dect cuvintele Duhului cnd, n chip de interpretare a

100

Ortodoxie &i erezie


Scripturii, introduci n Scriptur) ideile tale. Deci s) fie n(eleas) Scriptura a&a cum a fost scris)!222 (subl. ns.) ,,Aceste gnduri sau cuno&tin(e privesc numai cele vremelnice $i de$arte, l duc pe cel care le are la slav) de&art), la trufie, la am)gire de sine, la irosirea vie(ii numai n griji pentru ceea ce este stric cios $i trec tor, la via(a p)c)toas), la lep)darea &i uitarea lui Dumnezeu &i a ve&niciei. Iar cnd omul neluminat cu lumina lui Hristos cuteaz) s) fac) judec #i cu privire la lucrurile duhovnice$ti, mintea lui r)t)ce&te ca ntr-o pustie ntunecat ), f)r) hotare, &i n locul adev)ratelor cuno&tin(e de a c)ror dobndire nu este nicidecum n stare alc tuie$te p reri $i nchipuiri, le mbrac n cuvinte ntunecoase $i viclean alc tuite, am gind pe sine $i aproapele, v znd n#elepciune acolo unde cu toat dreptatea trebuie v zut numai v t mare de minte $i aiurare.223

,,XXI: Eonul dogmatic se dore&te, a&adar, un spirit care s ) anime, ntr-o anumit) manier) de gndire &i via(), aspecte diverse ale culturii contemporane. De aceea se propune drept mediator ntre zone privite deseori ca ireductibil separate , constituindu-se n placa turnant a ntlnirii ntre mentalit #i, tradi#ii religioase $i culturale diferite, ntre diverse domenii ale cunoa$terii $i ale expresiei creativit #ii umane, f)r) anularea particularit)(ilor de dragul sintezei &i f)r) a renun(a la elementele comune

,,C utarea unui acord de natur sistematic ntre filosofie &i teologie a fost pentru mul(i gnditori, &i nu dintre cei mai nensemna(i, o problem). Pe noi aceste limanuri cu sirene r)gu&ite nu ne pot ispiti n nici un fel. Nu putem crede c) rezultatele ob(inute n cele dou) domenii nvr jbite ar fi att de stabile, nct (inta nobil) de a le mp)ca s)

101

Preot Dan B)dulescu


elementele comune pentru promovarea specificit)(ilor. (subl. ns.) merite atta repetat ) trud)... Cercet)rile noastre se vor mi&ca ns) prin acelea&i t rmuri adverse, dintre care unul apar(ine filosofiei &i ,,Purificarea de necel)lalt teologiei. 219 &tiin() nu o aduce (subl. ns.) $tiin#a, ci Sfnta Scriptur $i adev rul cre$tin. Necesar $i mntuitor este a cugeta n toate la fel cu P rin#ii, Apostolii, Profe(ii, cu to(i prin care a gr)it Duhul Sfnt att despre Dumnezeu ct $i despre f pturi. Descoperirile altora, chiar de ar fi adev)rate, nu contribuie la mntuire. S) fim siguri c) nimic din ce e necesar &i folositor la mntuire nu lipse&te n nv)()tura Duhului Sfnt.224 (subl. ns.)

,,F)r) un nou umanism, reu&ind s) dea o finalitate spiritual ) tehno&tiin(ei dezl)n(uite dar oarbe, este greu de v)zut cum specia noastr) uman) ar putea supravie(ui. n acest context contribu(ia dialogului ntre &tiin(a contemporan) &i religia &i teologia ortodox ) poate fi crucial ).211 (subl. ns.) ,,nu avem nevoie ast zi de ceea ce au spus P rin#ii, dect pentru a

,,Ivirea unei noi religiozit #i, care ar pune personalitatea omeneasc) n slujba dogmei de mine, ni se pare mai mult dect fireasc).220 (subl. ns.)

102

Ortodoxie &i erezie


cunoa&te &i asuma caracterul eclezial al manierei lor de lucru.212 (subl. ns.)

Concluzii Pentru cei care vor cu adev)rat s) se lumineze asupra subiectului ,,Crea(ionism &i evolu(ionism, &i s) se ntemeieze pe solida temelie a Sfintei Scripturi &i a Sfin(ilor P)rin(i nu putem la ora actual) recomanda ceva mai bun dect cartea de referin() a Ierom. Serafim Rose Cartea Facerii, Crearea lumii $i omul nceputurilor, unde se vor g)si toate argumentele necesare &i o bogat) bibliografie ntregitoare. n ncheiere vom da cuvntul unuia din cei ce au gr)it cu putere mult): Sfntul Ignatie Briancianinov, unul dintre Sfin(ii P)rin(i ai sec. XIX. Legat de antropologie: Omul este o tain) pentru sine nsu&i. Oare aceast) tain) va r)mne pecetluit) &i nu exist) nici un mijloc pentru a fi descoperit)? Da! A pecetluit-o pentru om p)catul &i c)derea... n(elep(ii acestei lumi bntuie prin bezna iluziilor &i r)t)cirilor, atribuind nv)()turii despre om un caracter plin de libertinism &i de&ert)ciune, schimbnd astfel adev rul prin tot felul de ipoteze $i supozi#ii. n aceea&i pr)pastie a iluziilor &i r)t)cirilor nimeresc orbii condu&i de al(i orbi... Toate cte s-au spus de c)tre ra(iunea uman) c)zut), diavoleasc) &i mndr), dar care se consider) lucid) &i bine cultivat), nu merit) aten(ie &i vor r)mne necomentate.226 (subl. ns.) Despre $tiin#ele omene$ti (cu care chipurile ar trebui ca Biserica s) poarte oarece dialog): ,,Foarte mul(i oameni au fost adu&i la cunoa&terea Adev)rului prin aceast) lumin) (dumnezeiasc)) &i n-au fost l)sa(i s) se piard) n comodit)(ile posibile ale acestei vie(i p)mnte&ti, pe care vr)jma&ul omenirii le-a inventat, prin tot felul de $tiin#e &i arte care au contribuit la marea sporire a p)catului, spre nt)rirea c)derii &i nfrumuse()rii ei cu idolii bun)st)rii &i ai veseliei. :tiin#ele omene$ti, aducndu-i satisfac(ie omului &i prezentnd harul dumnezeiesc &i pe nsu&i Creatorul ca ceva netrebuincios, hulind, respingnd &i umilind Duhul Sfnt, s-au f cut arme puternice $i mijloace ale p catului $i diavolului. Lumina oamenilor s-a contopit cu "lumina" demonilor, formnd de&tept)ciunea (n(elepciunea) omeneasc), str)in) de Dumnezeu, distrugndu-l astfel pe om cu mndria cea asemenea diavolului. (I Cor. III, 1718)227 nconjurat de boala nv)()turii, omul n(elept al acestui veac le supune pe toate ra(iunii sale, slujindu-&i lui nsu&i, devenind astfel propriu-i idol, ntruchipnd propunerea oferit) de Satana: "Ve(i fi ca Dumnezeu, cunoscnd binele &i r)ul." n(elepciunea oferit) sie nsu&i este o n&elare de sine, o minciun) dr)ceasc), o cunoa&tere fals) care l pune pe om ntr-o stare de am)gire fa() de propria-i persoan) &i fa() de cele ce-l nconjoar). Toat) aceast) n(elepciune este spurc)ciune &i o nebunie n fa(a lui Dumnezeu, o ndr)cire. Orbirea sa o proclam) ca fiind o viziune &i de o competen() corespunz)toare, f)cnd astfel ca s) fie de nevindecat, c)derea fiindu-i asemenea cu cea a nenoroci(ilor de farisei &i c)rturari (Ioan IX, 41)228... Filosofii &i pictorii au fost cei mai mari sus(in)tori ai nchin)rii la idoli, precum &i du$mani ai adev ratei cunoa$teri a lui Dumnezeu. Din momentul n care credin(a cre&tin) a cuprins lumea, $tiin#a a n scut nenum rate erezii &i cu ele s-a str)duit s) r)stoarne temelia cre&tinismului... (Dac) iscodirea a fost cea care i-a f)cut pe primii oameni p)rta&i c)derii, &tiin(a i-a luat locul n. trad. n volumul citat) Acum oamenii cre&tini proveni(i din vechii nchin)tori la idoli, revin la starea de dinainte pentru c nu pot s resping progresul $tiin#ei. Acea &tiin() i face pe
226

Sf. Ignatie Briancianinov Cuvnt despre om , Bunavestire Bac)u, 2001, pp. 13-14 ,,De va strica cineva templul lui Dumnezeu, l va strica Dumnezeu pe el, pentru c) sfnt este templul lui Dumnezeu, care sunte(i voi. Nimeni s) nu se am)geasc). Dac) i se pare cuiva, ntre voi, c) este n(elept n veacul acesta, s) se fac) nebun, ca s) fie n(elept. 228 ,,Iisus le-a zis: Dac) a(i fi orbi n-a(i avea p)cat. Dar acum zice(i: Noi vedem. De aceea p)catul r)mne asupra voastr).
227

103

Preot Dan B)dulescu oameni s) se nchine din nou la idoli &i s)-i slujeasc) Satanei, dar printr-o alt) form) de n&elare, mai lesnicioas).229 (subl. ns.) Vom ncheia cu un buchet de stihuri din Prohod, n chip de rezumat &i m)rturisire de credin() a tuturor celor care tr)iesc n duhul dreptei credin(e: naintea regilor voi spune nv # tura Ta $i nu m voi ru$ina (Prohodul, Starea I-a, 46) Ru$ina#i s fie trufa$ii ce f r vin m apas , c ci nv # turile Tale le cercetez (Starea II-a, 6) N scocirile omene$ti le ur sc, iar legea Ta o iubesc (41) Tu e$ti ad postul $i scutul meu $i n cuvntul T u n d jduiesc (42) Dispre#uit-ai pe to#i cei ce se dep rteaz de legea Ta, c n scocirile lor sunt mincinoase. (46) Cuvntul T u e l murit $i curat $i robul T u l-a iubit $i l-a pre#uit (Starea a III-a, 9)230 Postul Sfintelor Pa&ti, 2003

Bibliografie: Biblia, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucure&ti, 1977 Hronograf, Ed. ,,Pelerinul romn, Oradea, 1992 Prohodul Domnului, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucure&ti, 1942 Sf. Chiril al Alexandriei, Glafire, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucure&ti, 1992 Sf. Ignatie Briancianinov, Cuvnt despre om, Ed. Bunavestire, Bac)u, 2001 Sf. Ignatie Briancianinov, Predici la Triod $i Penticostar, Ed. 01345, Bucure&ti, 2003 Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, Ed Scripta, Bucure&ti, 1993 Sf. Ioan Gur) de Aur, Omilii la Facere, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucure&ti, 1989 Sf. Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucure&ti, 1986 B)dulescu Dan, mp r #ia r ului NEW AGE, Christiana, Bucure&ti, 2001 Rose Serafim, Cartea Facerii, Crearea lumii $i omul nceputurilor, Ed. 01345, Bucure&ti, 2001 St)niloae Dumitru, Pozi#ia domnului Lucian Blaga fa# de Cre$tinism $i Ortodoxie, Paideia, 1993 St)niloae Dumitru, Via#a $i nv # tura Sf. Grigorie Palama, Ed. Scripta, Bucure&ti 1993 Usc) Ioan Sorin, Vechiul Testament n tlcuirea Sfin#ilor P rin#i: Facerea, Christiana, Bucure&ti, 2002 Aviezer Nathan, La nceputuri... Crea#ia biblic $i $tiin#a, Ed. Doina, 1998 Blaga Lucian, Eonul dogmatic, Ed. Humanitas, Bucure&ti, 1993 Blaga Lucian, Opere filosofice, Ed. Minerva, Bucure&ti, 1988 Blaga Lucian, Hronicul $i cntecul vrstelor, Ed. Minerva, Bucure&ti, 1997 Ham Ken, Evolu#ia: adev r sau minciun ? Master Books, 1996 Kalomiros Alexandros, Sfin#ii P rin#i despre originile $i destinul omului $i cosmosului, Ed. Deisis, Sibiu, 1998 Morris Henry, Crea#ionismul $tiin#ific, Societatea Misionar) Romn), 1992 Morris Henry, Introducere n :tiin#a crea#ionist , Anastasia, 2000
229 230

Ibidem, pp. 76-78 Prohodul Domnului , Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucure &ti, 1942

104

Ortodoxie &i erezie Nicolescu B. &i Stavinschi M., :tiin# $i religie antagonism sau complementaritate? XXI: Eonul dogmatic, Bucure&ti, 2002 Portelli Constantin, Unificarea religiilor $i integrarea lor cu $tiin#a, Genuine, Bucure&ti, 1999 Popescu Dumitru, :tiin# $i teologie, XXI: Eonul dogmatic, Bucure&ti, 2001 Popescu Dumitru Teologie $i cultur , Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucure&ti, 1993 Vl)duc) I., Firmilian G. Ortodoxia $i eroarea evolu#ionist , Scara, Bucure&ti, 2002 Bria Ion, Dic#ionar de teologie ortodox , A-Z, Ed. I.B.M. al B.O.R., Bucure&ti, 1994 Lucian Blaga cunoa$tere $i crea#ie, Cartea romneasc), Bucure&ti, 1987 Noua reprezentare a lumii. Studii interdisciplinare, 1, XXI: Eonul dogmatic, Bucure&ti, 2002 Ortodoxia, Anul LI, Nr. 3-4, iulie-decembrie, 2000, Bucure&ti Vestitorul Ortodoxiei, 31 martie, 2002 Internet: http.www.geocities.com/xxi_eonul dogmatic

105

S-ar putea să vă placă și