Sunteți pe pagina 1din 3

) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de ad ucerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei,

chiar n forma n efinalizata. a) dreptul de a decide daca, n ce mod si cnd va fi adusa opera la cunostinta pu blica; b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei; c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica; d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune ori carei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza on oarea sau reputatia sa; e) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii dr epturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii. Art. 13. - Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distinc te si exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice: a) reproducerea operei; ___________ Litera a) a fost modificata prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 123 /2005 ncepnd cu 19.09.2005. b) distribuirea operei; c) importul n vederea comercializarii pe piata interna a copiilor realizate, c u consimtamntul autorului, dupa opera; d) nchirierea operei; e) mprumutul operei; f) comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, in clusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel nct sa poata fi accesa ta n orice loc si n orice moment ales, n mod individual, de catre public; g) radiodifuzarea operei; h) retransmiterea prin cablu a operei; i) realizarea de opere derivate. Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul sau unei alte persoane dect cu consim tamntul expres al cedentului. (7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului d e autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, daca nu s-a co nvenit altfel. (8) Consimtamntul mentionat la alin. (6) nu este necesar n cazul n care cesionar ul, persoana juridica, se transforma prin una dintre modalitatile prevazute de l ege. Art. 46. - (1) n cazul contractului de comanda pentru opere viitoare, n lipsa u nei clauze contrare, drepturile patrimoniale apartin autorului. (2) Contractul de comanda a unei opere viitoare trebuie sa cuprinda att termen ul de predare, ct si termenul de acceptare a operei. (3) Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul daca opera nu ndeplineste conditiile stabilite. n caz de denuntare a contractului, sumele ncas ate de autor i ramn acestuia. Daca, n vederea crearii unei opere care a facut obiec tul unui contrat de comanda, s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dre ptul la restituirea cheltuielilor efectuate. (1) Cesionarul este obligat sa permita autorului sa controleze reprezentarea sau executarea operei si sa sustina n mod adecvat realizarea conditiilor tehnice pen tru interpretarea lucrarii. De asemenea, cesionarul trebuie sa trimita autorului programul, afisele si alte materiale tiparite, recenzii publice despre spectaco

l, daca nu este prevazut altfel n contract. (2) Cesionarul este obligat sa asigure reprezentarea sau executarea publica a operei n conditii tehnice adecvate, precum si respectarea drepturilor autorului. Art. 61. - (1) Cesionarul este obligat sa comunice periodic titularului drept ului de autor numarul de reprezentatii sau de executii muzicale, precum si situa tia ncasarilor. n acest scop, contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala trebuie sa prevada si perioadele de comunicare, dar nu mai putin de o d ata pe an. (2) Cesionarul trebuie sa plateasca autorului, la termenele prevazute n contra ct, sumele n cuantumul convenit. Art. 62. - Daca cesionarul nu reprezinta sau nu executa opera n termenul stabi lit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. n aceasta situatie, autorul pastreaza remuneratia p rimita sau, dupa caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevazute n con tract. 1) Prin contractul de nchiriere a unei opere, autorul se angajeaza sa permita uti lizarea, pe timp determinat, cel putin a unui exemplar al operei sale, n original sau n copie, n special programe pentru calculator ori opere fixate n nregistrari so nore sau audiovizuale. Beneficiarul dreptului de nchiriere se angajeaza sa platea sca o remuneratie autorului pe perioada ct foloseste acel exemplar al operei. (2) Contractul de nchiriere a unei opere este supus dispozitiilor de drept com un privind contractul de locatiune. (3) Autorul pastreaza dreptul de autor asupra operei nchiriate, cu exceptia dr eptului de distribuire, daca nu s-a convenit altfel.

Autorul nu poate solicita desfiintarea contractului de cesiune, daca motivele de neutilizare sau de utilizare insuficienta se datoreaza propriei culpe, faptei u nui tert, unui caz fortuit sau de forta majora

Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga nainte de a o o feri autorului ei la pretul de cost al materialului. Autorul pastreaza dreptul de autor asupra operei nchiriate, cu exceptia dreptului de distribuire, daca nu s-a convenit altfel. Drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. Nic i o dispozitie a prezentului titlu nu trebuie interpretata n sensul unei limitari a exercitiului dreptului de autor. (2) Drepturile patrimoniale recunoscute n prezentul titlu pot fi cesionate, n t ot sau n parte, n conditiile prevazute la art. 39-43, care se aplica prin analogie . Aceste drepturi pot sa faca obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive. Sunt recunoscuti si protejati, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor , artistii interpreti sau executanti, pentru propriile interpretari ori executii , producatorii de nregistrari sonore si producatorii de nregistrari audiovizuale, pentru propriile nregistrari, si organismele de radiodifuziune si de televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe Titularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publi ca prin satelit unui organism de radiodifuziune sau de televiziune, numai printr -un contract ncheiat fie prin intermediul unui organism de gestiune colectiva, fi

e individual. Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza si de a interzice extragerea si/sau reutilizarea totalitatii sau a unei parti subst antiale din aceasta, evaluata calitativ sau cantitativ.

Litigiile privind dreptul de autor si drepturile conexe sunt de competenta organ elor jurisdictionale, potrivit prezentei legi si dreptului comun.