Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR Faculta t e a de tiine Juridice i Ad ini!tr a ti" e D# e niul$ Ma!

t er a t S%eciali&ar e a $ Dre p t Euro p e a n i Int er n a i o n a l Durat a %r#'r a ul ui de !tudiu$ ( !e e ! t r e F#r a de )n"* * + n t $ ,I Anul uni"er!it ar$ (-.( / (-. 3 PROGRAMA ANALITIC Denu ir e a di!ci%linei C#dul di!ci%linei Faculta t e a D# e niul S%eciali&ar e a M.DEI. . . Se e ! t r ul I SECURITATE EUROPEAN

Nu * r ul de credit e

"a# ul t a t e a $e %tii n& e 'uri$i# e (i A$)i ni * t r a t i + e Ma* t e r a t Dre p t Europ e a n i Int er n a i o n a l

Nu * r ul #rel#r %e !e e ! t r u 0 a c ti"it a ti T#tal ,C ., S 1 2 SI -.

Cate '#ri a 3#r a ti"* a di!ci%linei DA2 4 Di!ci%lin* a%r#3un d a t * 5 DSI 4 Di!ci%lin* de !int e& * Cate '#ri a de #%i#nalit a t e a di!ci%linei$ DI /i %u! * 6 DO /#%i#n al * 7la ale'e r e 86 DL /li9er alea ! * 73acult a ti"*8 Di!ci%line Anteri#ar e O/i e # t i + e Co)p e t e n & e 0 e n e r a l e (i *p e # i 1 i # e O/li 0 a t o r i i 7c#ndii#n a t e 8 Re# o ) a n $ a t e

DAP DS

. Cun o a ( t e r e (i 2n& e l e 0 e r e (cunoa t er e a i utilizarea adec v at a a noiunilor specifice disciplinei) Cunoa t er e a i utilizarea noiunilor specifice disciplinei precu m : securitat e europ e a n , securitat e naional, pac e, rzboi, drept ul internaional public, globalizare, integrare, tratat e , subiect de drept internaional public, teritoriu etc. .. E3pli# ar e (i int e r pr e t a r e (ex plicare a i interpre t ar e a unor idei, proiect e , proce s e , precu m i a coninut urilor teoretic e i practice ale disciplinei)

Con&i n u t u l te ) a t i # al #ur * ul ui

xplicarea principiilor !i nor m elor de securitat e ( mai ales europ e a n ) din persp e c ti v a globalizrii "nterpret ar e a celor mai importan t e tratat e internaional e de pro m o v ar e a securitii !i pcii xplicarea mo d ului de implicare a stat elor !i organizaiilor internaionale #n rezolvar e a proble m e l or globale 3. In*tr u ) e n t a l 4 apli# a t i + e (proiectar e a, conduc er e a i evaluar e a activitilor practice specifice$ utilizarea unor me t o d e , te%nici i instru m e n t e de inve s tigar e i de aplicare) valuare a gradului de implicare a organizaiilor internaionale #n pro m o v ar e a pcii !i securitii la nivel mon dial valuare a mo d ului #n care are loc relaionar e a intercultural &roiectare a realizrii unui cod al nor m el or imperativ e -. Atit u $ i n a l e (manife s t ar e a unei atitudini pozitiv e i respon s a bile fata de do m e ni ul tiinific ' cultivarea unui me di u tiinific centrat pe valori i relaii de m o cratic e ' pro m o v ar e a unui siste m de valori culturale, morale i civice ' valorificarea opti m a i creativa a propriului pot e n ial #n activitile tiinifice ' implicare a #n dez v olt ar e a instituional i #n pro m o v ar e a inovaiilor tiinifice ' anga(area #n relaii de parte n eriat cu alte persoa n e ) instituii cu respon s a biliti similare ' participarea la propria dez v oltar e profesional) &romo v ar e a drept urilor !i libertilor funda m e n t al e la nivel mo n dial$ *nele g er e a nec e sit ii pro m o v rii pcii !i securtiii europ e n e !i internaional e$ *nele g er e a nec e sit ii pro m o v rii principiului egalitii suv eran e la nivel mon dial. Te ) a Tot al or e Cur* Se ) i n a r .: S#ciet a t e a eur#% e a n * ;i intern a <i#n al * )ntre 'l#9ali&ar e !i inte'r a r e : = ( . Securita t e a !i 3en# e n ul 'l#9ali&arii (: C#nc e % t ul de !ecurit a t e / un i %e r a ti" al lu ii c#nt e % # r a n e : = ( . Caract e ri! tici ale e diului de !ecurit a t e c#nt e % # r a n : Tendint e )n ra%#rt urile de %ut er e din !i!t e ul relatiil#r intern a ti#n al e =: Ra%#rt ul dintr e !ecurit a t e a eur#% e a n * 6 !ec urit a t e a nai#n al * i !ecurit a t e a intern a i#n al * >: R*&9#iul / i?l#c de %re& e r" a r e a inter e ! el #r nai#n al e @: Ter#ri! ul A a e ni nt a r e a?#r a la adre ! a !ecurit a tii !tat el#r !i ci"ili&atiei #d e r n e : A enin< * ri ter#ri!t e la adre ! a !ecurit * <ii eur#% e n e B: Securit a t e a eur#% e a n * ;i r*&9#iul #d e r n C: Inter&icer e a R*&9#iului Ca Mi?l#c De S#lui#na r e A Di3ere nd el#r Intern a i#n al e : Re'i ul ?uridic al utili&arii 3#rtei ar a t e )n relatiile intern a ti#n al e ;i eur#% e n e D: Si!te e de !ecurit a t e : 1#cul !i r#lul NATE !i al ESCE )n a!i'ur a r e a !ecurit a tii 'l#9al e !i re'i#n al e = = = = = = ( ( ( ( ( ( . . . . . .

F: Securit a t e a eur#% e a n * )n c#nt e Gt 'e#! t r a t e 'i c .-:1#cul !i r#lul NATE )n !ecurit a t e eur#% e a n a

#n di al

= = = =

( ( ( ( ( (

. . . . . .

..: Dre%t ul la %ac e : 2ace a A c#n!t a n t * a '+ndirii 3il#!#3ice ;i %#litic#/ ?uridice eur#% e n e .(: Ra!%un d e r e a !tat el#r %entr u )n c*lcar e a n#r el#r de !ecurit a t e

Te!t e i te e de c#ntr#l F#r a de e"alu ar e 7 E/eGa Sta9ilire a n#tei 3inale 7%r#c e n t a? e 8

.=: Cri&e %#litic#/ ilitar e du%a al d#ilea ra&9#i #n di al/ #d alit a ti de = !#luti#n a r e : Studii de ca& .>: Cri&e %#litic#/ ilitar e du%a al d#ilea ra&9#i #ndi al/ #d alit a ti de = !#luti#n a r e : Studii de ca& Ela9#r ar e a i !u!ine r e a u nui re3er a t 6 a"+ n d ca te * %r#9le a t i c a %re& e n t a t * la cur!

Cerin e n#ta @

ini e %entr u

Cerin e n#ta .-

ini e %entr u

e n 6 C Ac#l#c"iu0t e ! t 3inal6 LP A lucr*ri de c#ntr#l8 E. / r*!%u n ! u rile la eGa e n 0 c #l#c"iu0lucr a ri %ractic e !5 6 / acti"ita ti a%licati"e ate ! t a t e 0la9#r a t #r0lucr * ri 5 6 %ractic e0 %r #i e c t etc / te!t e %e %arcur ! ul !e e ! t r ul ui 7 6 / te e de c#ntr#l 5 6 / acti"it* i tiini3ice 7 6 .: Cun#a t e r e a %rinci%al el#r c#nc e % t e 6 recun# a t e r e a i de3inire a c#rect * a ace ! t #r a 5 (: 1i 9a?ul de !%eci alita t e e!t e !i %lu6 dar c#rec t utili&at5 =: Mini n#ta @ la !e i n a r5 >: Identi3icar e a i %re& e n t a r e a 6 %e !curt6 a tutur#r !u9iec t el#r: .: Cun#a t e r e a i 3#l#!ire a c#rec t * a n#iunil#r i c#nc e % t el #r !tudia t e 5 (: Re&#l"ar e a c#rec t * a %r#9le e l #r cu 'rad ridicat de di3icultat e 6 9a& a t e %e c#rela ii i c#neGiuni5 =: 2arcur ' e r e a at+t a 9i9li#'r a3iei #9li'at#rii6 c+t i a celei !u%li e n t a r e rec# a n d a t * la cur!uri i !e i n a r e 5 >: Utili&are a unui li 9a? de !%eci alita t e c# %l e G6 %rin care !e d#"e d e t e # 9un * ca% a cit a t e de eG%ri a r e 6 c#er e n * 6 ca%a cit a t e de ar'u e n t a r e i #ri'inalita t e 5 @: Mini n#ta D la !e i n a r:

Hi9li#'ra3ia

8i/li o 0 r a 1 i e )ini ) a l 9 o/li 0 a t o r i e : .: DUMITRU MA,I1U/ +reptul &cii, 1UMINA 1EI6 (--B (: MD1INA TEMESCU/ ,us coge n s #ntre teoria !i practica relaiilor internaionale, Ed: Cart e a Uni"er!it a r * 6 Hucur e ; ti6 (--@ =: TEEDER FRUN,ETI6 V1ADIMIR ,EDIAN6 1u e a (--@: nciclope di e politica si militara 6 CTEA6 Hucur e ! ti6 (--@ >: 2r#"#c a ri la adr e ! a !ecurit a tii !i !trat e 'i ei la )nce% ut ul !ec#lului III6 !ectiun e a I!t#rie6 'e#%#litica !i 'e#! t r a t e 'i e 6 Editura Uni"er!it a tii Nati#nal e de A%arar e 6 Hucur e ! ti6 (--@ @: MIRCEA MA1IJA A *ntre rzboi i pac e 6 Ed: C:K:HecL6 Hucur e ; ti6 (--C B: MIRCEA MA1IMA A -ablouri din .zboiul .ece 6 Ed: C:K:HecL6 Hucur e ; ti6 (--C C: MIRCEA MURESAN !i c#lecti"6 /ecuritat e europ e a n a la #nceput ul mileniului trei 6Editur a UNA%:Car#l I6 Hucur e ! ti6 (--B: D: TEEDER FRUN,ETI / /ecuritat e a naional i rzboiul mod er n, d. 0ilitar, 1ucure ti, 2333 F: ANNKE1 ANDREESCU6 -eroris m ul international flagel al lumii cont e m p o r a n e 6 Editura MAI6 Hucur e ! ti6 (--=5 .-: STANCI1A 1UCIAN6 +ime n si un e a militara a operatiei antiterorist e 6 Editur a Uni"er!it a tii Nati#nal e de A%arar e Car#l I6 Hucure ! ti6 (--B5 ..: STANCI1A 1UCIAN6 -eroris m ul provocar e a secolului 44" 6 Editur a Uni"er!it a tii Nati#nal e de A%arar e Car#l I6 Hucur e ! ti6 (--C: .(: JESE2K S: NOE6 JR:6 +escifrarea conflictelor internationale. -eorie si istorie 6 trad:6 I#n Vlad#iu6 Editur a Antet6 (--@ Nrad didac tic6 titlu6 %ren u e 6 nu e Con1 . u n i + . $ r . Cri*ti a n Dia# o n e * # u Se n * t u r a

Titular de di!ci%lin*

1e'e nd a $ SI/!tudiu indi"idu al6 TC A te e de c#ntr#l6 AT A acti"it* i tut#riale6 AA A acti"it* i a%licati"e a%licat e

S-ar putea să vă placă și