Sunteți pe pagina 1din 52

IPA Jurnal

SEC}IA ROMN~ ROMANIAN SECTION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

international police association romanian section

1 2009
www.iparomania.ro

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION -ROMANIAN SECTIONI.P.A. SEC}IA ROM~NQ


COMITETUL EXECUTIV NA}IONAL

Prof. univ. dr. Costic` Voicu Pre[edinte

Dr. ing. Iulian Medrea Secretar general

Economist Florin Safta Trezorier na]ional

Prof. univ. dr. Laz`r Crjan Vicepre[edinte

Dr. Ion M. Gherghi]` Vicepre[edinte

Dr. Mihai David Vicepre[edinte

Dumitru Derscanu Vicepre[edinte

|n perioada 3 - 7 septembrie 2008, Hotelul Dacia-Capitol din Oradea a g`zduit lucr`rile celui de al IV-lea Congres na]ional al Sec]iei Romne a Asocia]iei Interna]ionale a Poli]i[tilor. Al`turi de cele cteva sute de delega]i ai regiunilor IPA din \ntreaga ]ar`, la manifestare au fost prezen]i [i delega]i din cadrul unor sec]ii na]ionale cu care avem leg`turi tradi]ionale: Austria, Cehia, Germania, Israel, Italia, Moldova, Norvegia, Polonia, Serbia, Suedia [i Ungaria. Lucr`rile reuniunii au avut pe ordinea de zi prezentarea Raportului de activitate pentru perioada 2004 - 2008, a celui economico-financiar [i al Comisiei de cenzori. Conform Statutului, Congresul a curpins [i momentul alegerii noului Comitet Na]ional Executiv al Asocia]iei. |n consecin]`, C.N.E. a fost votat de c`tre delega]ii regionali [i validat \n urm`toarea comcomponen]`: Pre[edinte - dl prof. univ. dr. Costic` Voicu, Secretar General - dl dr. ing. Iulian Medrea, Trezorier na]ional - dl ec. Florin Safta, iar pe posturile de vicepre[edin]i: dl prof.univ.dr. Laz`r Crjan,dl dr. Ion Mircea Gherghi]`, dl dr. Mihai David [i dl Dumitru Drescanu.

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009

ASOCIA}IA INTERNA}IONALQ A POLI}I{TILOR TREPTELE UNEI REU{ITE


IPA - cea mai mare organiza]ie poli]ieneasc` din lume - a fost creat` la 1 ianuarie 1950. ncepnd cu aceast` dat`, moto-ul s`u n limba esperanto Servo per amikeco (servicii prin prietenie) a c[tigat mai mult` lume dect [i-ar fi putut cineva imagina. Asocia]ia a fost nfiin]at` din ini]iativa unui ofi]er de poli]ie din Lincolnshire - Anglia, Arthur Troop, care a dorit ca, prin mijlocirea acesteia, s` creeze un canal pentru promovarea cooper`rii interna]ionale [i prieteniei ntre ofi]erii de poli]ie. Arthur Troop s-a n`scut la 15 decembrie 1914 n Lincoln/Anglia, unde [i-a petrecut copil`ria [i a urmat [coala primar`. Cariera [i-a nceput-o ca mecanic ns`, n scurt` vreme, a dovedit interes [i pentru alte lucruri. Astfel, a studiat la Colegiul Ruskin din Oxford unde a ob]inut o diplom` n [tiin]e economice [i sociale. n aceea[i perioad`, a urmat [i trei ani de studii n istoria rus`, fiind premiat cu o burs` pentru a vizita Moscova [i Leningradul n 1934. Dup` aceea a continuat, cu doi ani de studiu n agricultur`, la Colegiul Avoncroft din Vale of Evesham/Worcestershire. La 19 iunie 1936, Arthur Troop s-a angajat \n Poli]ia din Lincolnshire, unde a lucrat n mai multe departamente [i s-a specializat n probleme de trafic. La pu]in timp dup` ncheierea celui de-al doilea R`zboi Mondial, Arthur a nceput s` se dedice enormei sarcini de a nfiin]a o organiza]ie mondial` a prieteniei \ntre poli]i[ti, dnd dovad` de mare ncredere n oameni [i n virtu]ile prieteniei. La acea vreme, a fost totu[i privit ca un excentric [i a ntmpinat o considerabil` opozi]ie din partea [efului s`u din poli]ie [i a Ministerului de Interne. n acela[i scop, ntre anii 1948 -1949 a contactat numero[i prieteni din poli]ia local` [i din str`in`tate. Ideea a fost primit` foarte bine de c`tre poli]i[tii din diferite ]`ri europene (Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Suedia [i din unele ]`ri africane) care au ncurajat constituirea unei organiza]ii interna]ionale a poli]i[tilor, avnd sec]ii na]ionale, [i emiterea, de c`tre un Secretariat Interna]ional, a unor legitima]ii pentru membrii acesteia, similare unui pa[aport. De asemenea, era prev`zut` adoptarea unei sigle interna]ionale, plata unei cotiza]ii de c`tre fiecare membru [i editarea unei reviste proprii. Persevernd pe aceast` cale, la 12 august 1949 Arthur Troop a publicat n British Police Review (Revista poli]iei britanice) sub pseudonimul Aytee, un articol n care aducea argumente solide n favoarea nfiin]`rii unei astfel de organiza]ii. De[i r`spunsul primit de la redac]ie a fost uimitor pentru el, Arthur nu s-a descurajat ci, dimpotriv`, a fost convins c` trebuie s` continue, iar ca urmare a eforturilor sale, la 1 ianuarie 1950 Asocia]ia a fost nfiin]at`. Arthur Troop, care a primit legitima]ia cu seria A1, a devenit primul Secretar General al Sec]iei britanice, alc`Arthur Troop tuit` din [apte regiuni. Ideea sa despre o organiza]ia care s` dezvolte leg`turile sociale, culturale [i profesionale ntre membrii s`i, ntr-un mediu lipsit de orice discriminare datorit` gradului, sexului, culorii pielii, limbii sau religiei, devenise astfel o realitate. Odat` cu nfiin]area IPA, au nceput greut`]ile [i [icanele pentru Arthur Troop. n calitatea sa, de fondator al Asocia]iei, Troop a fost tratat ini]ial, de c`tre [efii s`i, ca un oportunist, crezndu-se c` urm`re[te interese obscure prin aceast` organiza]ie. Chemat la sediul central al poli]iei din Lincoln, Troop a fost obligat s`-[i apere cauza, contestatarii s`i, ntre care majoritatea erau [efi de poli]ie, sus]innd c` acesta a nc`lcat mai multe regulamente, ntre care [i Codul de disciplin` a poli]istului. Cu r`bdare [i tact, Troop a reu[it s` combat` toate criticile [i s`-i fac` s` n]eleag` idealurile care l-au c`l`uzit n nfiin]area Asocia]iei. Dup` nfiin]area sec]iei britanice a IPA s-a sim]it nevoia cre`rii unei insigne [i a unui simbol na]ional. Prima deviz` a Asocia]iei a fost Service through friendship (Servicii prin prietenie), deviz` considerat` foarte potrivit` pentru scopurile acesteia, care prezenta ns` inconvenientul c` sensul acesteia nu erau cunoscute dect unui vorbitor de limba englez`. Din acest motiv s-a apelat la serviciile sco]ianului Bob Hamilton, expert n limba esperanto, care a tradus textul n Servo per amikeco , [i care a devenit pentru totdeauna deviza oficial` a Asocia]iei. Prin intermediul publica]iei Police Review, Arthur Troop a solicitat membrilor IPA s` trimit` sugestii sau schi]e pentru crearea unei sigle a Asocia]iei, neprimind ns` nicio ofert` demn` de interes. Ideea i-a venit tot lui care, privindu-[i cascheta de poli]ist, a observat steaua - simbol universal, c`reia i-a incorporat un mapamond, n jurul lui fiind scris International Police Asso ciation,

cultura organiza]ionalq
3

Nr.1- 2009

I.P.A. ROMANIA

cu o panglic`, n partea inferioar`, pe care figureaz` motto-ul Asocia]iei. Pentru a face sigla [i mai impresionant`, acesteia i-au fost ad`uga]i n lateral lauri, care reprezint` ideea de pace. Retu[at` de c`tre un specialist n heraldic`, sigla a devenit emblema oficial` a IPA fiind nregistrat` ca marc` protejat`. La un an dup` adoptarea siglei, a fost elaborat [i Statutul IPA care, n linii mari, a r`mas neschimbat pn` ast`zi. Cu ajutorul primilor pionieri ai Asocia]iei el a ac]ionat neobosit pentru a ncuraja nfiin]area [i a altor sec]ii na]ionale. n 1953 Olanda a devenit prima ]ar`, dup` Marea Britanie, care [i-a nfiin]at o astfel de sec]ie. Belgia [i Fran]a au urmat-o n acela[i an. Germania [i Elve]ia s-au organizat n urm`torii doi ani, iar primul Congres Interna]ional a avut loc la Paris n 1955. La aceast` manifestare, Arthur Troop a devenit primul Secretar General Interna]ional al Asocia]iei, post pe care l-a p`strat pn` la retragerea sa n 1966, din motive personale. Concomitent cu cre[terea num`rului membrilor IPA [i al sec]iilor na]ionale, s-a sim]it nevoia [i a altor insemne distinctive specifice. Astfel, cu ocazia celui de-al III-lea Congres Interna]ional de la Stuttgart, a fost aprobat Imnul interna]ional al Asocia]iei. Mar[ul, compus de Michel Legrand [i Dsir Dondeyne, este o adaptare dup` Servir par lamiti , melodie compus` de Afred Couat, pe versuri de Jean-Marie Guillemot, [i a fost cntat pentru prima dat` la gala festiv` ce a ncheiat reuniunea, de c`tre Jacques Izaro, n limbile englez`, francez`, italian`, german` [i spaniol`. Orchestra]ia mar[ului a fost realizat` de orchestra Poli]iei na]ionale franceze, condus` de Pierre Bigot. Cu aceea[i ocazie a fost adoptat [i semnul distinctiv Cas` IPA, amplasat pe fa]ada caselor de vacan]` ale Asocia]iei. Pentru meritele sale n crearea IPA n anul 1965 Arthur Troop a fost premiat cu Medalia Imperiului Britanic

(BEM) [i a figurat n Lista de onoare a Zilei de Na[tere a Reginei, list` pe care ap`rea [i un grup muzical, foarte popular la acea vreme - The Beatles... n 1967, IPA a primit o alt` recunoa[tere interna]ional` prin acordarea, de c`tre Organiza]ia Na]iunilor Unite, a statutului de observator. Viziunea lui Arthur Troop s-a concretizat ntr-o adev`rat` organiza]ie interna]ional` cu peste 300.000 de poli]i[ti activi [i n rezerv` reprezenta]i n 61 ]`ri - mai mul]i oameni dect [i-ar fi putut imagina cu 50 ani n urm`. Mai trziu, el avea s` primeasc` numeroase nalte premii din str`in`tate, ntre care titlul de Doctor Honorius Causa n Canada, Crucea de Onoare a Pre[edintelui Republicii Austria, [i dup` dezvelirea statuii sale de pe cmpia ungar` n 1998, a fost r`spl`tit cu Sabia de aur a Ungariei La retragerea din serviciul poli]ienesc, n 1966, dorin]a lui Arthur Troop de a-i ajuta pe al]ii a continuat. El s-a angajat n Departamentul Serviciilor Sociale din Lincolnshire, n calitate de vizitator la domiciliu pentru nev`z`tori, [i din nou a ob]inut o medalie na]ional` ca o recunoa[tere a activit`]ii sale caritabile prin oferirea de cini nso]itori. Schimb`rile politice din Europa r`s`ritean` au devenit un catalizator pentru cre[terea continu` [i dezvoltarea Asocia]iei. n calitate de membru de onoare al Comitetului Interna]ional (Biroul Executiv Permanent), Arthur a participat cu regularitate la reuniuni interna]ionale, la care p`rerea sa a fost ascultat` [i respectat`. La cel de-al XI-lea Congres Mondial din 1985, el a devenit primul posesor al Medaliei de Aur a Asocia]iei. n 1995, la Viena, la cea de-a 26-a Conferin]` a Comitetului Executiv Interna]ional, Arthur a fost onorat cu Premiul IPA World Police . n pofida problemelor serioase de s`n`tate, Arthur a preg`tit el nsu[i cel de-al 50-lea Congres Aniversar al Asocia]iei, desf`[urat la Bournemouth n mai 2000. n`l]imea Sa Regal`, Prin]esa Anna, a adus n deschi-

cultura organiza]ionalq

A XXXV-a CONFERIN}Q I.E.C.


Moscova 16-21 Septembrie 2008
La conferin]` au participat, pe lng` membrii Biroului Executiv Per ma nent al IPA (PEB), delega]iile a 57 de sec]ii (cu drept de vot) [i reprezentan]i din dou` ]`ri asistente. Din partea IPA Sec]ia Romn` au participat: trezorierul na]ional, dl Florian Safta, vicepre[edintele Mihail David [i dl Dan Postelnicu responsabilul cu organizarea evenimentelor. Dintre punctele de interes pentru sec]ia noastr`, remarc`m confirmarea organiz`rii celei de a 37-a Con fe rin]` IEC, \n 2011, \n Romnia ! De asemenea, am fost eviden]ia]i pentru plasarea \n cadrul organiza]iei mondiale, pe locul II, ca num`r de membri (46.200), dup` sec]ia german` (57.022). Am mai fost remarca]i, pe pozi]ia a 5-a, pentru evenimentele sportive organizate (21), pe locul 5, \n ceea ce prive[te num`rul de membri IPA care au c`l`torit, individual, \n alte ]`ri (258 pers.) [i pe locul 4, pentru num`rul de participan]i (16.200 pers.) la evenimente sociale organizate de Sec]ia Romn` (153 evenimente). La lucr`rie Conferin]ei de la Moscova s-a ridicat problema particip`rii

Un moment special: Primirea delega]iilor pe aeroport

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009

derea ceremoniei un omagiu b`rbatului din Lincolnshire, pentru ndrjirea cu care [i-a continuat dificila sarcin` de nfiin]are a Asocia]iei Interna]ionale a Poli]iei prin Servicii prin prietenie. n`l]imea Sa Regal` a continuat: Arthur Troop a ajuns, prin atta adversitate, izolare [i dezinteres, pe o culme a succesului pe care noi n-o vom atinge vreodat`. La 22 iunie 2000, Arthur [i Marjorie Troop au celebrat cea de-a 60-a aniversare a c`s`toriei. Dup` 18 luni de boal`, Arthur a decedat n somn, la vrsta de 85 ani, n dup` amiaza zilei de 30 noiembrie 2000. Arthur Troop a fost un poli]ist britanic obi[nuit, animat un vis care [i-a atins scopul prin crearea celei mai largi organiza]ii poli]iene[ti din lume. IPA este o organiza]ie non-profit care nu se implic` n probleme de serviciu, dispute de munc` sau politice. Idealurile organiza]iei r`mn cele imaginate de fondatorii s`i, cu accentul pe prietenie. n fiecare ]ar`, IPA este administrat` de un Comitet Executiv Na]ional, care r`spunde n fa]a unui Consiliu Executiv Interna]ional. Sec]iile na]ionale sunt divizate n regiuni, care au propria lor structur` administrativ` [i de conducere. Activitatea Asocia]iei este desf`[urat` de c`tre membri ale[i, de regul` pe baz` de voluntariat. Conferin]ele anuale, att na]ionale, ct [i interna]ionale, sunt g`zduite de diferite regiuni [i ]`ri, oferind oportunit`]i pentru membrii lor de a se ntlni [i socializa concomitent cu ac]iunile obi[nuite ale conferin]ei. Un Congres Mondial se ]ine la fiecare trei ani.

SCURT ISTORIC AL SEC}IEI ROMNE


n cursul anului 1992, domnul general-maior dr. ing. Iulian Medrea, lund cuno[tin]` de existen]a Asocia]iei Interna]ionale a Poli]i[tilor, s-a deplasat n Olanda pentru a se documenta la colegii olandezi, cu privire la obiectivele [i idealurile acesteia. Lund act de existen]a Asocia]iei Interna]ionale a Poli]i[tilor [i de scopurile generoase pe care aceasta le promova, prin Statutul Interna]ional, imediat dup` rentoarcerea n ]ar`, mpreun` cu al]i colegi poli]i[ti, dl general Iulian Medrea a nceput demersurile necesare

pentru nfiin]area Sec]iei Romne a I.P.A. Astfel, la data de 31 iulie 1992, la nivelul Inspectoratului General al Poli]iei a fost constituit un Comitet de Ini]iativ` care a decis nfiin]area Sec]iei Romne a IPA [i ntocmirea tuturor documentelor necesare pentru ob]inerea personalit`]ii juridice. La 31 august 1992, n cadrul unei reuniuni a Comitetului de Ini]iativ`, s-a decis formarea unui Comitet Executiv al noii asocia]ii, constituit din [apte membri, pre[edinte executiv fiind ales [eful de atunci al Poli]iei Romne, generalul-maior Gheorghe Gambrea, iar ca secretar general domnul general dr. ing. Iulian Medrea, aceasta [i ca o recunoa[tere a meritelor [i eforturilor sale n constituirea Sec]iei Romne a IPA. La 3 decembrie 1992, Judec`toria sectorului 2 a hot`rt admiterea cererii de nfiin]are [i a dispus nregistrarea n registrul persoanelor juridice a Asocia]iei Interna]ionale a Poli]i[tilor - Sec]ia Romn`. n urm`torii patru ani, sec]ia noastr` a fost considerat` de c`tre conducerea interna]ional` a I.P.A. drept sec]ie n curs de formare, eforturile depuse de poli]i[tii romni fiind ncununate de succes n anul 1996 cnd, la Congresul Interna]ional de la Brisbane/Australia, Sec]ia Romn` a fost recunoscut` ca membru cu drepturi depline al Asocia]iei. Pentru meritele sale n nfiin]area, nscrierea la tribunal [i ob]inerea consacr`rii interna]ionale, domnului general-locotenent dr. ing. Iulian Medrea, secretarul general al IPA - SEC}IA ROMN~, i se recunoa[te, n mod unanim, calitatea de fondator al acesteia.

Dr. Ioan HURDUBAIE

Delega]ia Sec]iei Romne


tinerilor poli]i[ti, membri IPA, la bursa de [colarizare Arthur Troop. Suma acordat` ridicndu-se pn` la 3.000 euro. S-a stabilit ca vrsta, pentru participarea la IYG (|ntlnirile Interna-

]ionale ale Tinerilor) s` fie de 16 [i 17 ani, \n loc de 15 ani, pentru ca apar probleme de adaptare. |n cadrul Atelierului desf`[urat pe tema Copii ca victime s-au desprins o serie de idei. Pot duce la victimizarea copiilor: violen]a domestic`, exploatarea [i abuzarea copilului de c`tre p`rin]i, tutori sau rude, plasamentul gre[it al copilului, lipsa educa]iei \n familie, organizarea tinerilor \n g`[ti de cartier [i, nu \n cele din urm`, lipsa mijloacelor materiale. Au fost, de asemenea, identificate mai multe m`suri ce ar putea ajuta la rezolvarea problemei: organizarea de programe educa]ionale \n [coli cu teme de genul pericolul consum`rii de alcool [i droguri; discu]ii, \n emi-

siuni televizate, \n forme atractive dar care s` ating` problematica drogurilor, alcoolului [i exploatarea sexual` a copiilor; folosirea mass-media pentru educare [i prevenire; cooperarea [i schimbul de experien]`; comportamentul [i ac]iuni ale poli]iei care s` duc` la sporirea \ncrederii; editarea unor bro[uri pe tema combaterii drogurilor [i prevenirii exploat`rii sexuale, distribuite prin farmacii; elaborarea unei legisla]ii care s` protejeze copii; existen]` unor procurori special desemna]i pentru protec]ia copilului [i \nfiin]area unor unit`]i speciale pentru protec]ia copilului.

Dan POSTELNICU POSTELNICU

Nr.1- 2009

I.P.A. ROMANIA
|n Noul Imperiu Egiptean, ordinea era asigurat` de deta[amente speciale, ai c`ror membri erau cunoscu]i sub denumirea de matoi , care aveau [i misiunea de a reprima posibilele acte de dezordine provocate de cei ce lucrau la construirea piramidelor [i a marilor temple. Pentru paza de noapte a centrelor urbane, s-au constituit forma]iuni bine organizate la Cairo, Alexandria [i \n celelalte ora[e, conduse de un stra teg . |n absen]a conduc`torului de stat, strategul devenea prefect al ora[ului, c`ruia i se subordona \ntreaga administra]ie. Sistemul poli]ienesc era bine pus la punct, existnd controlori ai pazei de noapte, precum [i p`zitori ai satelor, ai mun]ilor, ai oazelor [i chiar aip`s`rii IBIS! De asemenea, un rol important \l aveau p`zitorii de ho]i, care \mplineau rolul unei adev`rate poli]ii criminale. Izvoarele istorice men]ioneaz` de asemenea organizarea, \n vremea faraonului Amenofis al IV-lea

ZIUA POLI}IEI
A[ezat` sub semnul sacralit`]ii, s`rb`toarea poli]i[tilor romni dobnde[te semnifica]ii noi, n`scute din nevoia profund` de purificare spiritual` [i moral` a \ntregii societ`]i romne[ti. Celebrarea Zilei Poli]iei la 25 martie, \n aceea[i zi \n care cre[tinii ortodoc[i pr`znuiesc Buna Vestire este temeiul unui viitor promi]`tor, \n care \ngem`nnd tradi]ia cu modernitatea, Poli]ia Romn` \[i va ocupa un loc prestigios att \n spa]iul na]ional, ct [i \n cel oferit de mult a[teptata deschidere european`. Existen]a [i evolu]ia societ`]ii sunt de neconceput f`r` asigurarea ordinii [i lini[tii publice, f`r` recunoa[terea [i respectarea personalit`]ii umane - atribute fundamentale ale oric`rei civiliza]ii. Prin urmare, ca dimensiune obligatorie a statului, poli]ia este la fel de veche [i la fel de actual` ca acesta, fiind o constant` a societ`]ii umane.

Semnifica]ii etimologice [i semantice


Cuvntul poli]ie este att de familiar pentru toat` lumea, semnifica]iile sale sunt att de bine cunoscute tuturor, \nct conota]iile etimologice [i semantice se pierd \n negura timpurilor. |n greaca veche, polis \nsemna ora[, cetate, iar politeia definea activitatea de ordine \n stat, \n vreme ce latinescul politia se referea la organizarea politic` [i administrativ`. Pentru c` \n lumea antic`, ora[ele erau adev`rate state, iar serviciile publice erau prestate de o anumit` clas` de func]ionari ai cet`]ii (polis), aici \[i g`se[te originea no]iunea de poli]ist, care \ns`, \n timpurile moderne, s-a p`strat numai pentru o anumit` categorie de func]ionari. La \nceput, activitatea de poli]ie a avut un caracter strict comunitar [i privea rezolvarea unor interese majore, fundamentale pentru polis. Este, a[adar, una dintre cele mai vechi institu]ii cunoscute, bazele ei fiind puse \nc` din antichitate, de legislatorii greci Drakon [i Solon. Grecii o considerau o institu]ie de elit`, pn` \ntr-att de util`, \nct Aristotel o definea drept primul [i cel mai important dintre toate bunurile cet`]ii. Nu \ntmpl`tor, cei ce \[i f`ceau ucenicia \n slujba Polis-ului, perfec]ionndu-se astfel \n arta de conduc`tori ai cet`]ii [i dobndind un nivel superior de cuno[tin]e, erau considera]i un prim e[alon capabil s` accead` la cele mai importante demnit`]i \n stat. De altfel, Platon, Aristotel, Demostene, Epaminonda sau Plutarh au ocupat asemenea posturi \n ora[ele lor, \nainte de a ajunge la rangul ce avea s`-i plaseze \n panteonul nemuririi.

Contur pe harta vremii


Primele organe de ordine, consemnate de documentele istorice, au ap`rut \n perioada vechiului Regat Egiptean, unde exista un corp de poli]ie \n ora[e [i un corp de mili]ie \n sate, ale c`ror garnizoane erau stabilite fie \n interiorul aglomer`rilor urbane, fie pe traseele drumurilor comerciale mai importante, pe care se construiau [i fort`re]e, pentru a se evita jafurile.

(Ikenaton), a unei g`rzi regale, menit` a-i asigura securitatea. Imperiul persan a acordat o aten]ie deosebit`, \n vremea regelui Darius, m`surilor de paz` [i ordine. A[a cum men]ioneaz` istoricul grec Xenophon, satrapii ce administrau provinciile imperiului aveau [i obliga]ia de a veghea la men]inerea pazei [i ordinii. Ei erau controla]i de trimi[i regali, numi]i ochii [i urechile regelui , care r`spundeau att de siguran]a statului contra unor eventuale mi[c`ri din`untru, ct [i de siguran]a public`. |n India [i mai ales \n China au fost create organe de ordine care aveau [i sarcina de a \mpiedica scoaterea din ]ar` a semin]ei viermilor de m`tase [i de a realiza m`surile de ordine la marile construc]ii din aceste ]`ri. Persoanele care se ocupau de ordinea public`, la greci, asigurau [i securitatea pie]elor, vegheau la calitatea m`rfurilor, la corectitudinea folosirii mijloacelor de m`surare a acestora, la respectarea pre]urilor stabilite, a orarelor de lucru [i la buna desf`[urare a activit`]ilor or`[ene[ti. De asemenea, cei desemna]i cu asigurarea ordinii supravegheau salubrizarea cet`]ilor, precum [i respectarea normelor de cur`]enie de c`tre locuitori. La Atena, paza era asigurat` de sclavii sci]i, care, la \nceput, locuiau \n corturi, \n agora, iar mai trziu pe teritoriul Areopagului. Erau \narma]i cu un pumnal scurt [i cu o varg`. Ini]ial, deta[amentul sci]ilor \nsuma trei sute de oameni, \ns`, ulterior, a ajuns la o mie dou` sute.

I.P.A. ROMANIA
Sclavii publici \ndeplineau, tot la Atena, func]ii de temniceri, din ordinul colegiului celor unsprezece care se ocupau de temni]e. |ntre altele, puneau \n aplicare pedepsele cu torturi [i, de asemenea, duceau la \ndeplinire sentin]ele capitale. Pe vremea lui Pericle, cheltuielile alocate de bugetul atenian pentru ordine au crescut foarte mult, dat` fiind importan]a acestor activit`]i. La rndul lor, romanii acordau, [i ei, o mare aten]ie celor ce se \ngrijeau de binele public, f`cnd s` domneasc` ordinea, prin evitarea [i \nl`turarea oric`ror fenomene antisociale. Istoricul Titus Livius consemneaz` existen]a func]iilor de questores , care, asista]i de edili [i censori, erau \ns`rcina]i \n mod special cu asigurarea ordinii publice, lini[tii cet`]enilor, siguran]ei circula]iei [i chiar a fidelit`]ii tranzac]iilor. Al`turi de un aparat de ordine bine pus la punct, mai mul]i \mp`ra]i romani au creat redutabile servicii secrete, care printr-o numeroas` [i valoroas` re]ea de informatori [i agen]i (delatores), supravegheau persoanele considerate suspecte. Totodat`, \n preajma marilor campanii, militarii culegeau informa]ii despre planurile inamicului. Astfel, dispunnd de un excelent serviciu de informa]ii, \mp`ratul Traian a aflat locul unde era ascuns tezaurul dacilor [i planul de organizare [i amplasare a capitalei Daciei, Sarmisegetuza, reu[ind s` taie conductele cu ap`, ceea ce a gr`bit victoria romanilor. |n perioada Imperiului Bizantin, mai mul]i \mp`ra]i au acordat o aten]ie deosebit` organiz`rii unui serviciu poli]ienesc menit s` asigure ordinea intern`. De asemenea, s-a constituit o poli]ie a frontierelor, o po[t` bine organizat`, iar Justi]ia a cunoscut \n vremea lui Iustinian o dezvoltare nemaicunoscut` pn` la acea dat`, elaborndu-se mai multe culegeri de legi [i tratate de drept. |n lumea arab`, care a dezvoltat o \nfloritoare civiliza]ie \n secolele VII-XI, fiecare ora[ mai mare avea corpul s`u de poli]ie (wali), numit de autoritatea central`. El avea la dispozi]ie numeroase for]e, avnd sarcina s` asigure ordinea nu numai \n ora[ ci [i \n \ntreaga regiune respectiv`. Prefectul poli]iei din Bagdad avea [i func]ia de comandant militar al capitalei. Prefectul f`cea parte din corpul consilierilor intimi ai califului, pe care uneori, cnd lipsea, \l \nlocuia. |n Imperiul Otoman, preocup`ri deosebite pentru asigurarea ordinii au avut sultanii. De administra]ie r`spundea Marele Vizir, iar organele de ordine se recrutau din rndul armatei, \ndeosebi a spahiilor [i ienicerilor. Astfel, comandantul unui regiment, numit alaybegi beg, avea \n subordine trei-patru slujba[i, \ns`rcina]i \n timp de pace cu ordinea [i lini[tea districtului respectiv. La Constantinopol, paza [i ordinea pe timp de noapte era asigurat` de ieniceri, al c`ror comandant se numea ag`. Cu timpul, s-a constituit o institu]ie poli]ieneasc`, numit` Agia, ce a fost \mprumutat` din a doua jum`tate a secolului al XVI-lea [i de alte ]`ri aflate sub st`pnire turceasc`, inclusiv de }`rile Romne. Odat` cu dezvoltarea ora[elor feudale europene [i cre[terea lor demografic`, a sporit, implicit, [i num`rul de ho]i, tlhari [i criminali, impunndu-se \nt`rirea numeric` [i organizatoric` a organelor de ordine. |n condi]iile crizei morale prin care trecea societatea medieval`, s-a \nmul]it num`rul r`uf`c`torilor, mul]i

Nr.1- 2009
deghiza]i \n c`lug`ri, care r`t`ceau prin sate. Tr`iau din mila oamenilor, pe care \ns` nu se sfiau apoi s`-i atace, s`-i jefuiasc` sau chiar s`-i ucid`. Ap`rut` ini]ial pentru strpirea acestor vagabonzi, ho]i, bandi]i [i criminali ascun[i sub sutana c`lug`reasc`, Inchizi]ia a devenit o institu]ie de temut, care a

exercitat vreme \ndelungat` o crunt` teroare nu doar \mpotriva r`uf`c`torilor, dar [i asupra tuturor celor considera]i eretici. |n mod special \n Spania, biserica catolic` [i-a alc`tuit [i o poli]ie auxiliar`, format` din laici, ce purtau numele de familiares. |n timpul Rena[terii [i a procesului de centralizare a statelor feudale din vestul Europei, a ren`scut [i institu]ia poli]iei, cu obr[iile sale str`vechi, din civiliza]ia greac`. Revigorat` [i consolidat` mai \nti \n Fran]a, poli]ia se va bucura treptat de o aten]ie special` \n toate statele lumii moderne. Ludovic al XIII-lea, marele realizator [i organizator al unit`]ii na]ionale a statului francez, a creat prima poli]ie de stat, denumit` haute - police , care a marcat un progres \nsemnat \n materie de poli]ie judiciar` [i administrativ`, dar care, spre sfr[itul domniei sale [i mai ales \n vremea urma[ilor s`i, a devenit o teribil` arm` de lupt` pentru urm`rirea [i persecutarea adversarilor politici ai regimului. Servicii poli]iene[ti moderne s-au constituit, \ndeosebi dup` 1848, \n Marea Britanie, Germania, Spania, Italia, Belgia, Olanda, Austro-Ungaria, Grecia, dar [i \n S.U.A., Japonia etc.

Poli]ia Romn` - file de istorie


Integrndu-se cerin]elor dezvolt`rii generale europene, societatea romneasc` ce s-a confruntat de-a lungul timpului cu toate avatarurile migra]iilor barbare [i cu politica expansionist` a unor mari imperii, a sim]it permanent nevoia dezvolt`rii sale \ntr-un climat de ordine [i siguran]`, a statornicirii unor norme juridice clare. |nc` de la \nceputul perioadei feudale, domnitorii din }ara Romneasc` [i Moldova precum [i voievozii Transilvaniei se ocupau [i de asigurarea siguran]ei, lini[tii [i ordinii din`untru, prev`znd prin pitacuri domne[ti, hrisoave, ofise domne[ti, c`r]i c`tre boieri sau c`r]i c`tre ispravnici, anumite regulamente,

Nr.1- 2009
denumite ponturi poli]iene[ti precum [i organele \ns`rcinate cu executarea lor. Activitatea poli]ieneasc` de asigurare a ordinii publice [i siguran]ei s-a realizat \n cele trei ]`ri romne prin intermediul unor importante dreg`torii, care au ap`rut [i s-au dezvoltat treptat, \n secolele al XIV-lea [i al XV-lea. Cel mai important dreg`tor era Marele Vornic, c`ruia \i revenea sarcina de a supraveghea judecarea personalului Cur]ii Domne[ti, tot el fiind mai marele judec`tor al \ntregii ]`ri [i singurul care putea pronun]a pedeapsa cu moartea \n pricini criminale. Marele Vornic era totodat` capul poli]iei [i siguran]ei statului, cumulnd atribu]iile pe care mai trziu le vor avea Ministerul de Interne [i Curtea de Apel a ]`rii. La sfr[itul secolului al XV-lea, \n zona Olteniei, acelea[i atribu]ii i-au fost date [i unui alt dreg`tor: Marelui Ban al Craiovei. |n Transilvania, respectiva dreg`torie revenea unui Dapifer ce avea, \n linii mari, responsabilit`]i similare. |ns`rcin`ri poli]iene[ti avea [i Marele Arma[ , dreg`tor care, f`r` a fi boier de sfat, se \ngrijea de executarea sentin]elor de condamnare la moarte [i era supraveghetor al temni]elor. |n Muntenia, activit`]ile de tip poli]ienesc erau \ncredin]ate Marelui Sp`tar, iar \n Moldova - Hatmanului [i organelor de execu]ie, care purtau numele de ispravnici, prc`labi, privighetori de ocoale, c`pitani de ora[e [i frontiere, polcovnici, seimeni, arma[i, zapcii [i str`jeri. O alt` dreg`torie cu deosebit` importan]` pentru evolu]ia ulterioar` a poli]iei a fost aceea de V`taf de Vn`tori, inaugurat` \n }ara Romneasc`, \n 1508, pe timpul domniei lui Radu cel Frumos, de \nsu[i viitorul domnitor Neagoe Basarab. Avnd \n subordine 500 de militari, v`taful de vn`tori r`spundea de asigurarea pazei Cur]ii Domne[ti, de procurarea vnatului necesar familiei domne[ti, dar [i de vinderea surplusului, supravegherea [i controlul asupra pie]elor publice. Tot el avea s` asigure [i ordinea la diferite solemnit`]i, la care lua parte domnitorul \mpreun` cu to]i curtenii. Paza [i ordinea \n marile ora[e Ia[i [i Bucure[ti au intrat apoi \n responsabilitatea Agiei, organ care va deveni cu timpul o institu]ie de baz` a celor dou` state romne[ti. Cronicile consemneaz` c` aga, pe lng` atribu]iile sale militare, trebuia [i s`-i pedepseasc` pe cei prin[i be]i pe uli]ele ora[ului sau s` judece pricinile m`runte dintre locuitori. |n timpul domnitorului fanariot Constantin Hangeri (1797 - 1799), pentru a se pune cap`t abuzurilor ce se f`ceau prin arestarea celor b`nui]i f`r` nici un temei, a fost dat un Pitac prin care se poruncea ca \n cazul ]inerii \n arest a unor oameni nevinova]i, reclamantul s` pl`teasc` cte trei taleri pe zi. Ca m`suri de siguran]`, domnitorul a reglementat ora de \nchidere a cafenelelor din Bucure[ti, care aveau voie s` func]ioneze pn` la ora 10 seara.

I.P.A. ROMANIA
Neornduielile ce se petreceau \n diferite crciumi \ntre consumatori, \l determin` pe Hangeri s` dea un nou pitac, ordonnd Vel Ag`i ca, prin grija v`t`jeilor (agen]ilor) Agiei, toate crciumile s` se \nchid` la ora 7 [i jum`tate seara. Totodat`, lui Vel Aga i s-au dat stra[nice porunci s` supravegheze pe to]i str`inii ce veneau \n Capital`. Ace[tia erau datori s` r`spund` mai \nti str`jerului cine sunt [i cu ce treab` vin \n ora[, apoi se prezentau la Agie ori la Sp`t`rie pentru a ob]ine documentele de [edere \n Bucure[ti. Hangiii nu aveau voie s`-i primeasc` f`r` aceste documente, iar \n cazul \n care nu respectau interdic]iile, erau pedepsi]i cu b`taie ori trimi[i la ocn`. Pe linie edilitar`, Agia a luat m`suri ca ]`ranii sosi]i cu carele \nc`rcate cu lemne s` nu mai sta]ioneze pe str`zi, ci \n anumite pie]e, iar fntnile [i ci[melele s` fie \ntre]inute \n bun` ornduial`. De asemenea, \n vederea stingerii incendiilor, au fost comandate dou` tulumbe de foc, la un mare me[ter din Bucure[ti. Agia a fost, deci, cea mai important` institu]ie cu atribu]ii poli]iene[ti din }`rile Romne. Afirmarea tendin]elor progresiste \n plan european au antrenat [i modernizarea societ`]ii romne[ti, ceea ce implica stringent \nnoirea structurilor de stat, reformarea puterii armate [i a celei de men]inere [i ap`rare a ordinii interne. |n 1818, ultimul an al domniei lui Ion Caragea (1812-1818), a fost adoptat Codul Caragea - inspirat din legisla]ia francez` - care recomanda \ntre altele ca lucrurile jefuite ce se g`sesc la tlhari, s` se restituie st`pnului lor, \nainte fiind luate de zapcii, polcovnici etc. Martorii mincino[i urmau a se duce prin trg [i a fi trecu]i \n condica mincino[ilor, iar cel prt pentru vin`, dovedindu-se vinovat, dac` t`g`duie[te vina, atunci s` fie pus la cazne ca s` spuie adev`rul. Caragea conferea Hatmanului titlul de Vel Hatman al Divanului. Subalternii s`i erau: v`taful de aprozi, v`taful de paharnici, v`taful de divan, ceau[ul de aprozi, ceau[ul de paharnici [i ceau[ul h`tm`niei. La Agie existau 44 de arn`u]i care, pentru serviciul de asigurare a ordinii, primeau lefuri. Tot \n cadrul Agiei s-a instituit func]ia de staroste al harabagiilor, care r`spundea de mijloacele de transport. Ca m`sur` de siguran]`, domnitorul Ion Caragea stabilea c` nimeni nu are voie s` poarte arme \n caiafet de nefer, afar` de neferii domne[ti [i ai Agiei. Tot el a ordonat urm`rirea [i prinderea haiducilor, denumi]i cete de ho]i. Sub influen]a revolu]iei franceze [i a epocii lui Napoleon Bonaparte, s-a \ncet`]enit, treptat, denumirea de p o l i ] i e , astfel \nct \n anul 1820, institu]ia nou \nfiin]at` de c`tre domnitorul Alexandru {u]u era numit` chiar Cas` a Po li ]iei . Dup` revolu]ia lui Tudor Vladimirescu, \n 1821, a fost \nl`turat` domnia fanario]ilor, care conduseser` vreme de un secol destinele Principatelor Romne. Cu acordul Rusiei, Poarta a numit \n }`rile Romne primii domni

istoria poli]iei
8

I.P.A. ROMANIA
p`mnteni: Ion Sandu Sturdza \n Moldova [i Grigore Dimitrie Ghica \n Muntenia. La pu]in` vreme dup` primirea investiturii, domnitorul Ghica a intrat cu alai \n Bucure[ti, fiind \ntmpinat cu mare fast dar [i cu o nedisimulat` bucurie de locuitorii Capitalei.

Nr.1- 2009

Stindard pentru credin]` [i devotament


Profund mi[cat de modul des`vr[it \n care Agia organizase \ntregul ceremonial [i de impecabila desf`[urare a festivit`]ilor ce marcau acest \n`l]`tor moment, domnitorul decerneaz` Marelui Ag` Mih`i]` Filipescu, un steag de dimensiuni impresionante, cu l`]imea de 2,20 m, lungimea de 2,60 m, iar hampa (lancea) de 3,60 m. Era confec]ionat din m`tase galben`, cu chenar auriu, avnd \n mijloc o ghirland`, tot aurie, timbrat` cu o coroan` princiar` [i cu alte elemente de heraldic`: tuiuri \ncruci[ate, buzdugane, drapele, l`nci, s`bii, pu[ti etc. Sub ghirland` se afla o balan]`. Cealalt` fa]` a steagului agiesc era la fel, numai c` \n interiorul ghirlandei, \n locul Acvilei era pictat` Maica Domnului [eznd pe tron, \naintea |ngerului Gavril, cu un crin \n mn`, ce-i aducea vestea cea bun` c` \n curnd va na[te pe Iisus: Buna Vestire. Pe ambele fe]e, steagul purta urm`toarea inscrip]ie cu litere chirilice: F`cutu-s-au acest steag al Agiei la prefacerea domnilor dintre p`mnteni ai }`rii Romne[ti, M`ria Sa Grigorie Ghica Voievod, \n anii 1822, prin epistosia (\ngrijirea) Dumnealui Vel Ag` Mih`i]` Filipescu. Steagul Agiei avea s` fie nelipsit de la evenimentele de seam` din via]a domnitorului [i de la cele mai importante manifest`ri oficiale din societatea romneasc` a acelor vremuri. |n ceea ce prive[te marcarea pe steag a unei s`rb`tori cre[tine - pe care Biserica Ortodox` Romn` o pr`znuie[te \n fiecare an la 25 martie - alegerea nu a fost deloc \ntmpl`toare, \ntruct Buna Vestire a fost considerat` mult` vreme patron spiritual al ora[ului Bucure[ti. Abia mai trziu, pe stema ora[ului a fost zugr`vit chipul Sfntului Dimitrie, care, devenit astfel ocrotitor al Capitalei - simbol p`strat de altfel cu respect, pn` \n zilele noastre.

Din cartea vremurilor


Continund s` r`sfoim cartea vremurilor, remarc`m, la jum`tatea secolului al XIX-lea, ca [i \n alte state europene, nevoia cre`rii unor corpuri militare specializate pentru ap`rarea [i men]inerea ordinii interne. Este ceea ce l-a determinat pe principele Grigore Alexandru Ghica, s` \nainteze Divanului Ob[tesc un proiect de reform`. Astfel, Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor \n Corp de Jandarmi adoptat` la 3 aprilie 1850, devenea actul de na[tere al Jandarmeriei, dat` pe care, an de an, jandarmii romni o celebreaz` ca zi a armei lor. Agia va continua s` func]ioneze pn` la sfr[itul secolului al XIX-lea. La 1 aprilie 1903, ministrul de Interne Vasile Lasc`r a procedat la o autentic` modernizare a poli]iei romne, iar \n prim`vara anului 1908 s-a \nfiin]at Poli]ia Siguran]ei de Stat. Dup` realizarea Marii Uniri, prin Legea de organizare a Poli]iei Romne din 9/21 iulie 1929, s-au pus bazele unei poli]ii moderne [i puternice, care va deveni o institu]ie de baz` a statului romn pn` \n toamna anului 1940.

Dup` cel de-al doilea r`zboi mondial, \n ]`rile intrate sub domina]ia Uniunii Sovietice, poli]iile - devenite mili]ii - au avut un rol important \n instaurarea [i men]inerea unor regimuri dictatoriale. |n urma victoriilor revolu]iilor democrate din anii 1989-1990, \n fostele ]`ri socialiste instaurndu-se statul de drept, s-au re\nfiin]at organele poli]iei, cu rol important \n dezvoltarea societ`]ii democratice, \n ap`rarea [i respectarea drepturilor [i libert`]ilor, \n asigurarea ordinii interne. |n statele occidentale dezvoltate, poli]ia este o institu]ie bine dotat` tehnic, prestigiul poli]istului egalndu-l pe cel al magistratului. Aceast` situa]ie decurge din faptul c` poli]ia d` m`sura gradului de civiliza]ie al unei ]`ri, iar dup` felul \n care aceasta func]ioneaz`, se poate vedea dac` societatea este plin` de virtute sau \nc`rcat` cu vicii, dac` \n interiorul ei domne[te moralitatea sau dimpotriv`. La fel de bine s-ar putea spune [i c` orice societate \[i are poli]i[tii pe care \i merit`, ]innd cont de faptul c` un poli]ist nu se formeaz` [i nu \[i desf`[oar` activitatea \ntr-un laborator sau sub un clopot de sticl`, departe de orice influen]e [i prejudec`]i, ci \ntr-o societate dat`, \mprumutnd tr`s`turile, morala [i moravurile acesteia. Caracterizat` de cunoscutul sociolog [i economist german Max Weber ca fiind singura autoritate a violen]ei legitime, activitatea poli]iei a vizat [i vizeaz` corectarea sau anihilarea comportamentelor deviante, a actelor de dezordine, a tendin]elor de anarhie [i haos social, asigurarea lini[tii [i ordinii indispensabile societ`]ii. Din acest motiv, de[i aproape nic`ieri nu este iubit`, poli]ia este \ns` \n majoritatea statelor apreciat` [i respectat`. Implicat, prin natura profesiunii sale, \n derularea rela]iilor directe din societate, poli]istul are un rol deosebit de important: transform` starea de violen]` individual` sau de grup \n stare de normalitate, de ordine, de siguran]` [i lini[te. Atingerea acestor deziderate presupune calit`]i deosebite, c`ci nici una dintre meserii nu este \ntr-att de angajat` \n slujba cet`]ii, precum aceea a oamenilor pu[i s` \nfrunte violen]a [i nedreptatea, pentru a proteja via]a [i valorile ei. |n aceast` lupt` ce cap`t` adesea

Nr.1- 2009
aspecte dramatice, infractorul se bate pentru o miz` cuantificat` \n dimensiuni materiale uneori inimaginabile, iar poli]istul doar pentru ideea de a-[i face datoria. Cel dinti recurge la un \ntreg arsenal sofisticat, f`urit de lumea f`r`delegii, poli]istul \n schimb nu se poate proteja dect cu singura armur` pe care societatea i-o pune la dispozi]ie: legea.

I.P.A. ROMANIA
\n anul 1822, de domnitorul Grigore Dimitrie Ghica, are o semnifica]ie aparte. Patina vitreg` a timpului a br`zdat urme adnci pe m`tasea lui, dar nu i-a estompat dect vremelnic - \n anii apusei dictaturi - valoarea simbolic`. P`strat ca printr-o minune, pn` \n zilele noastre, el \[i ocup` cuvenitul loc la Muzeul de Istorie Na]ional`, recondi]ionat cu o m`iestrie des`vr[it`. Acum zece ani, printr-o meritorie ini]iativ` a Poli]iei Capitalei, s-a realizat o valoroas` copie a stindardului, p`strat` la loc de cinste, \n cl`direa D.G.P.M.B., al`turi de pl`cile comemorative dedicate poli]i[tilor eroi. M`rturie a tradi]iilor celei mai prestigioase institu]ii aflate \n serviciul comunit`]ii, acest steag este o pagin` vie de istorie, dar [i un \ndemn c`l`uzitor, pentru vrednicia timpurilor viitoare. Din reverbera]iile acestui mesaj c`tre posteritate s-a \ntrupat ideea de a concepe un nou drapel - simbol, pe care ast`zi stau al`turi \nsemnele poli]iei [i ale

Steagul Agiei - arc peste secole


Eveniment memorabil, consemnat \n pagini de istorie [i evocat cu mndrie [i emo]ie autentic`, \n toate momentele jubiliare care au jalonat istoria poli]iei, decernarea acestui prim steag poate fi considerat` cea mai valoroas` r`splat` pe care aceast` institu]ie a primit-o vreodat` din partea unui conduc`tor al statului romn. M`rturie a trecutului [i a istoriei poli]iei noastre, simboliznd eroismul [i jertfele l`sate de poli]i[ti pe altarul luptei cu marea armat` a crimei, pentru a men]ine ordinea [i a asigura lini[tea public`, steagul d`ruit Agiei

Recomandqri pentru programul Schimb de locuri de vacan]q pentru tineret


Acesta este un program ini]iat [i operat de Comisia Social` Interna]ional` care a fost abilitat` de IPA s` aib` responsabilitatea schimburilor la nivel interna]ional de locuri de vacan]` pentru tineret. Programul este destinat [i se adreseaz` copiilor membrilor IPA. |nseamn` g`zduirea acestora fie \n cadrul sec]iei na]ionale sau \ntre sec]ii, dndu-se astfel posibilitatea tinerilor s` capete experien]a altei culturi, eliminnd [ocul cultural. Este un proiect operat de Asocia]ia Interna]ional` a Poli]i[tilor [i p`rin]ii membrilor IPA \n interesul propriilor copii. Acest program dore[te s` ofere tinerilor posibilitatea de a-[i \mbun`t`]i experien]a educativ` [i cultural` \n siguran]` \n cadrul unei familii (din ]ar` sau str`inatate). Totodat`, programul furnizeaz` modalit`]i care s` strneasc` interesul lingvistic al tinerilor [i ofer` ocazia de a experimenta bucuria de a fi acceptat de o familie IPA dintr-o alt` sec]ie sau regiune (\n cazul schimburilor na]ionale), dezvoltnd astfel rela]iile de apreciere [i prietenie. De asemenea, ofer` posibilitatea extinderii cuno[tin]elor despre ]ara gazd` \n context istoric, geografic [i cultural. Participan]ii la program vor fi numi]i, \n continuare, vizitatorul [i gazda. |n ceea ce prive[te vizitatorul, acesta trebuie s` fie un tn`r sau tn`r` care viziteaz` o sec]ie IPA din str`in`tate (sau dintr-o alt` regiune \n cadrul aceleia[i sec]ii) [i care are unul din p`rin]i membru IPA. De asemenea, trebuie s` aibe o vrst` cuprins` \ntre 15 [i 19 ani sau, \n cazul unui student, pn` \n 22 ani. Dac` vizitatorul are sub 15 ani, \n schimbul de locul de vacan]` pentru tineri se vor implica [i p`rin]ii care vor \nso]i tn`rul respectiv. Gazda este un tn`r/tn`r` de vrst` similar` care prime[te vizitatorul, de asmenea vor fi implica]i [i parin]ii care vor g`zdui vizitatorul. Toate costurile de c`l`torie sunt responsabilitatea p`rin]ilor vizitatorului, \n timpul escalelor vizitatorul se poate bucura (la solicitare) de asisten]a IPA local`. De asemenea, tn`rul trebuie s` aibe asigurare medical` [i financiar` pentru bagaje. P`rin]ii vizitatorului au obliga]ia de a informa familia gazd` de problemele medicale cronice ale tn`rului precum [i asupra medica]iei

10

pe care acesta, eventual, o ia. Totodat`, p`rin]ii vizitatorului trebuie s` informeze gazda despre regulile aplicate \n familia vizitatorului, s` asigure suficien]i bani de buzunar [i s` fie preg`ti]i pentru a g`zdui la rndul lor. P`rin]ii gazd` vor asigura cazare [i \ngrijire, sprijin [i vor supraveghea t`n`rul vizitator. Regulile familiei [i casei gazd` trebuiesc f`cute cunoscute vizitatorului de la \nceput [i trebuie respectate de acesta \n cursul vizitei. Pentru aceasta se vor completa formularele de cerere ce vor fi transmise reprezentantului sec]iei na]ionale ce opereaz` programul (Vicepre[edinte Dumitru Derscanu) acestea vor trebui transmise din timp, ideal cu 12 luni \nainte, pe adresa sec]iei na]ionale. Formularele necesare (pentru str`in`tate sau regiune na]ional`) vor fi g`site pe site-ul IPA Sec]ia Romn`. Vicepre[edinte Dumitru DERSCANU

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009
Da[chevici sus]inea c` un studiu publicat de Voinescu n Curierul Judiciar (1903), este o simpl` traducere, cuvnt cu cuvnt, f`r` s` adaoge nimic de la d-sa [i f`r` s` schimbe nimic n textul original, a unei lucr`ri similare, ap`rut` la Torino, n 1884, sub semn`tura lui Moise Vitalevi. Probabil c` Da[chevici avea dreptate, ns` n-a ]inut seama c` Voinescu era ditamai directorul Siguran]ei Oricum, conflictul dintre cei doi a fost oarecum paradoxal, ntruct ambii erau masoni. S` se dea Poli]iei putin]a unei vie]i demne [i cinstite [i fa]a lucrurilor se va schimba ca prin farmec! scria el n 1923. Nici nu se uscase bine cerneala de pe primele numere

CHESTORUL VASILE V. DA{CHEVICI


POLI}IST, ANTICAR, SCRIITOR, MASON
Vrednicia poli]istului nu de pinde de m`rimea gradului s`u, ci de capacitatea sa proprofesional` Dr. Eugen Bianu, subdirector general al Poli]iei, 1938
Paza l acuzase de furt literar pe nimeni altul dect Romulus P. Voinescu, directorul Siguran]ei Generale a Statului.

Scurtq fi[q biograficq


Vasile Da[chevici s-a n`scut la 29 decembrie 1880 [i a intrat n rndurile poli]iei la vrsta de 28 de ani, ca agent special de poli]ie clasa IV. La 1 decembrie 1908, avanseaz` agent special cl. III. Dup` absolvirea studiilor juridice, urc` treptele ierarhice, fiind avansat comisar special ajutor (1909), comisar special clasa III (1911), poli]ai clasa I la Brlad (1913), inspector n Prefectura Poli]iei Capitalei (1920), poli]ai clasa I la Poli]ia Cernavod` (1922), inspector la Poli]ia Gala]i (23 februarie 19 aprilie 1922). Prin naltul Decret Regal nr. 2873/ 8 iulie 1920 a fost distins cu medalia B`rb`]ie [i Credin]` cu spade Clasa II. Motivul: bravura [i devotamentul dovedite n luptele de la N`moloasa (iunie-iulie 1917), cnd f`cea parte din Regimentul 69 Infanterie. Decorat cu Crucea Serviciul Credincios, cu Ordinul Sf. Stanislav, Crucea Comemorativ` M`r`[e[ti, cu Coroana Romniei n grad de ofi]er, cu Steaua Romniei, mare ofi]er al Ordinului Sf. Mormnt, ofi]er al Ordinului Na]ional pentru Merit Civil Bulgar, ofi]er al Coroanei Iugoslaviei. Poli]istul Vasile Da[chevici a absolvit, n 1940, [i Teologia.

DATORIA PROFESIONAL~ A POLI}I { TILOR:

S` asigure, mai presus de orice, ordinea!


de Vasile V. Daschevici Licen]iat \n drept, Inspector de poli]ie
Rolul pe care \l \ndeplinesc agen]ii poli]iene[ti \n mecanismul de func]ionare al Statului, a fost att de fericit fixat de c`tre fostul prim-ministru [i ministru de interne al Fran]ei, Waldeck Rousseau. Cu prilejul decor`rii postume a agentului de poli]ie Georges Bardoux, c`zut la postul de onoare, \n lupt` cu r`uf`c`torii, fostul ministru de Interne a spus, \ntre altele: Dac` Capitala munce[te [i cuget`, dac` inginerul se poate adnci \n cercet`rile sale, - artistul \n crea]iunile sale, poetul \n visurile sale, dac` strada e lini[tit`, dac` u[oare nemul]umiri sunt pe dat` \mp`cate, aceast` lini[te, aceast` ordine des`v#r[it` o datorim agen]ilor de poli]ie!. Adnci [i pline de \nv`]`mnt cuvinte! Numai mul]umit` muncii f`r` preget a acestor anonimi p`zitori ai Legii, o societate poate prop`[i. F`r` veghea lor neadormit`, nu este cu putin]` progresul. Societatea s'ar pr`bu[i, \ntocmai ca un castel de c`r]i de joc, prin desl`n]uirea [i sub loviturile instinctelor atavice. |n r`zboiul de fiecare clip` pe care armata numeroas` a crimei \l duce \mpotriva lumii cinstite, f`r` declara]ie prealabil` [i f`r` armisti]iu, - agen]ii de poli]ie, de toate treptele, asigur` cu pre]ul vie]ii lor, respectul Legii [i al Ordinei. |n \ndeplinirea acestei opere de \nalt` securitate social`, dn[ii s` fie mna]i numai de interesul cel mare al Societ`]ii. Nici promisiunile [i nici amenin]`rile s` nu-i abat`, o clip`, din drumul Datoriei. Credin]a lor nestr`mutat` \n recuno[tin]a Societ`]ii s` le fie singur` \ndemn [i c`l`uz`. Chiar dac` uneori r`splata muncii \ntrzie, pentru unii, aceia s` nu dezarmeze: a[teptnd ziua cea mare, dn[ii vor g`si aceea[i r`splat` \n lini[tea senin` ce o d` con[tiin]a datoriei \mplinite.

Nimeni n-a mai scris asemenea lui


Vasile Da[chevici s-a dovedit a fi un poli]ist oarecum atipic. Pe lng` ndeplinirea atribu]iilor strict profesionale, n 1921 el fondeaz` revista poli]ieneasc` Paza. Este prima publica]ie de acest gen de la noi. La 19 aprilie 1922, la propunerea ministrului de Interne, generalul Arthur V`itoianu, prin decret regal, este demis din func]ia de inspector de poli]ie la Prefectura Poli]iei Gala]i, ntruct n publica]ia

BUCURE{TI FEBRUARIE -1926

istoria poli]iei
11

Nr.1- 2009
ale revistei [i, n num`rul din aprilie 1921, avea curajul s` scrie despre insuficien]a Poli]iei noastre, care se dator`[te modului cu totul defectuos n care se face ast`zi recrutarea personalului poli]ienesc de toate gradele. F`r` a face abstrac]ie de aspectele pur subiective, trebuie s` recunoa[tem c` majoritatea nvinuirilor aduse Poli]iei nu sunt ntotdeauna lipsite de temeinicie. Exista o boal` cronic` ce roade breasla poli]ieneasc` [i el men]ioneaz` doar trei cauze principale: modul cu totul defectuos al recrut`rii personalului, salariile insuficiente [i amestecul factorului politic. A[a era posibil ca, un sergent mzg`litor de hrtie, abia eliberat din armat`, s` ajung` [ef de poli]ie. Aici nu numai titlurile, cultura general` [i cuno[tin]ele speciale sunt considerate un articol f`r` valoare, un lest sup`r`tor n ascensiunea posturilor de conducere [i direc]ie, dar, dup` toate aparen]ele, nsu[irile negative constituie drepturi c[tigate att pentru ob]inerea func]iunii, ct, a[ putea spune mai ales pentru naintare. Oamenii no[tri politici continu` s` nzestreze Poli]ia cu to]i naufragia]ii vie]ii noastre sociale, ce nu s-au putut caza n alt` parte. Majoritatea poli]i[tilor no[tri erau streini de cele mai elementare cuno[tin]e juridice. n Bucure[tiul perioadei interbelice, ei c`utau ho]ii [i tlharii ntre cei care ar`tau precum grosolanii Tunsu [i Jianu, n vreme ce infractorii epocii umblau ferchezui]i [i frecventau cluburile en vogue. Mai trziu, n 1939, Da[chevici a fost confruntat cu escrocheria unor fo[ti administratori ai revistei Paza (ntre care Jos Arati, regizorul Operei Romne!).

I.P.A. ROMANIA

Casa Anticarilor

Sfr[itul
Legile pre]uiesc att ct pre]uiesc [i organele chemate s` vegheze la aplicarea lor . Vasile Da[chevici, inspector de poli]ie, 1921 Amurgul vie]ii l g`se[te cu plete [i barb` mare. Oricum, avnd cuno[tin]e de teologie [i n]elegnd ncotro bate vntul schimb`rii, dup` 1944 se c`lug`re[te la Mn`stirea Cernica, fiind tuns n monahism cu numele Vladimir . O not` din 1950 a Direc]iei Generale a Securit`]ii Poporului men]iona c` are o atitudine du[m`noas` regimului actual. I-am c`utat zilele trecute mormntul, n marele cimitir al mn`stirii, s`-i aprind o lumnare, dar nu l-am g`sit. El a fost, de fapt, o victim` a noilor st`pni ai Securit`]ii [i ai ]`rii. A nutrit sincere sentimente patriotice [i a [tiut s` cinsteasc` memoria nainta[ilor. A avut un adev`rat cult pentru cel mai bun ministru de Interne al nostru, liberalul Vasile Lasc`r. Cinstirea celor care au f`cut cinste institu]iei este o datorie de onoare [i ]ine de cultura organiza]ional`. Da[chevici este singurul poli]ist c`ruia Nicolae Iorga i prefa]eaz` una dintre lucr`ri. F`r` a fi scutit de unele derapaje spre cultul personalit`]ii generalului Gavril` Marinescu (care l-a reabilitat [i l-a sprijinit), Da[chevici a corespondat cu marii oameni ai vremii [i cu poli]i[tii din Europa, cu care f`cea periodic schimb de publica]ii de specialitate. Astfel, se poate spune c` acest poli]ist de excep]ie a integrat Poli]ia Romn` n Europa cu mult naintea integr`rii Romniei n UE! Ambi]ios, deschis, inteligent [i voluntar, un adev`rat deschiz`tor de drumuri, sunt ncredin]at c`, dac` ar tr`i acum, chestorul Vasile Da[chevici, cu siguran]` c` ar fi fost membru al IPA.

Poli]ist, mason, anticar


Istoric, colec]ionar de vechi ilustrate, medalii, valoroase vechituri [i iubitor de c`r]i, ajunge s` aib` un anticariat n cunoscuta Cas` a Anticarilor, situat` pe str. Mihai Vod`, chiar lng` actualul sediu al I.G.P.R.. Era atrac]ia, deopotriv`, a cunosc`torilor romni [i str`ini. Se spune c` unele c`r]i rare le expunea doar, iar cnd cineva se interesa de ele, i-o t`ia scurt: Au fost deja vndute!. Cercet`tor la Arhivele Na]ionale, apreciat de marele istoric Nicolae Iorga, fondator al revistei Paza, este autorul mai multor c`r]i, foarte importante pentru istoria poli]iei noastre, director al Prefecturii Poli]iei Capitalei (1940), [ef al Chesturii de Galben, n vremea cunoscutului prefect Gabriel Marinescu, mna dreapt` a regelui Carol al II-lea. n 1925, participa la Conventul Marelui Orient al Romniei, unde este ales Mare Conservator al Sigiliilor. Ulterior este Maestru Venerabil al Lojii Solidaritatea din Bucure[ti. I-a prefa]at colonelului I. T. Ulic o istorie a Francmasoneriei, ap`rut` n revista Paza. Din 1937, Da[chevici era mason n Loja Cavalerii Steagului, din obedien]a Marii Loji Na]ionale din Romnia. Ne-a l`sat dou` admirabile lucr`ri, bogat ilustrate, unicat n istoriografie, Istoricul re[edin]elor Poli]iei Capitalei (fosta Agie), 1934, avnd grij` s` le ilustreze cu remarcabile lucr`ri ale lui Poitevin-Skeletti [i Istoricul Poli]iei Capitalei, precum [i o mul]ime de articole n periodicele vremii.

Florin {INCA, subcomisar n Poli]ia Capitalei

12

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009

Istoria Criminalisticii romne[ti

PERSONALITQ}I MARCANTE ALE CRIMINALISTICII ROMNE{TI TRECUTE LA INDEX: I.GR.PERIE}EANU {I I.A.DUMITRESCU


Istoria Criminalisticii romneti este lapidar i cu multe goluri. De vin sunt timpurile vitrege care au aruncat la coul de gunoi personaliti devenite peste noapte, incompatibile cu noile deziderate instaurate dup 30 decembrie 1947. Au rezistat unii dintre cei care au trecut Styxul nainte de acest an fatidic ori cei care au sprijinit noua ornduire. Muli au pierit, pur i simplu, fiind condamnai definitiv la uitare: cei norocoi au fugit n strintate ori s-au pierdut n anonimat, alii ns au fost silii s ndure umiline i torturi psihice i fizice greu de imaginat astzi. Alii au pltit chiar cu viaa, n nchisori de trist amintire. Este dificil, dar nu imposibil, s-i reaezm pe soclurile pe care le merit, chiar dac nu le-am identificat dect puine date biografice. Le vom meniona operele, attea cte le-am gsit n marile biblioteci sau n colecii private, cu sperana c vor avea alii ansa de a le rescrie viaa. Cci miturile nu mor niciodat, ele rzbat tenebrele i vicisitudinile cu strlucirea nepieritoare a diamantelor.
The history of Romanian criminology is terse and with many empty spots. The fault for this is bared by the heavy times that threw away personalities that have become over night incompatible with the new ideals instituted after 30 december 1947. Some of those that passed the Styx before this fatidic year or those who backed the new order lasted. Many just faded, condemned to be forgotten: the lucky ones ran abroad or were last in anonymity, but others had to endure humiliations and psychological and physical tortures hard to imagine today. Some even paid with their lives, in sad memories jails. It is difficult but not impossible to relocate them on the pedestals they disserve, thought we have identified few biographical dates. We will mention their works, those we have found in the big libraries or in private collections with the belief that others will have the chance to rewrite their lives. This is because myths never die, they overpass the darkness and vicissitudes with the bright light of diamonds. Naumescu subliniaz: impetuozitatea verbului su la bar, fraza cizelat, erudiiunea desvrit, talentul necontestat, fac dintr-nsul un adversar temut, un avocat de seam, un frunta ntre avocaii fruntai, cu care ne mndrim toi cei ce facem parte din baroul romnesc. n literatura juridic a compus i publicat lucrri care l-au consacrat autor de seam, colabornd i conducnd numeroase reviste juridice. Ca om politic i parlamentar s-a ridicat la nlimi pe care puini pot s le ajung i n fine, opera lui cea mai de seam, colaborarea asidu la redactarea proiectelor penale de unificare a codului penal i a procedurii penale l consacr ca un mare legislator i va face ca numele su s fie nscris printre marii furitori de legi. (1.) Iat i aprecierile unui procuror: n calitate de consilier al Tronului sau de simplu deputat, tribuna Parlamentului s-a mpodobit cu farmecul elocvenei dv. cuceritoare, care s-a meninut n glorioasa tradiie parlamentar a unor vremuri prea curnd uitate. Acest lucru ar surprinde pe aceia care nu tiu c n vinele dv. pulseaz acelai snge ca al lui Al. Djuvara, care a fost una dinte cele mai strlucite ncarnaiuni ale oratoriei romneti [...] n ce m privete, mi-a fost dat s ncruciez cu dv., n viforul unor mari dezbateri judiciare, nobila spad a cuvntului rostit n numele dreptii: aceasta a fost pentru mine o cinste. Mi-a fost dat de asemenea s privesc adversarul comun strivit sub lovitura de graie a pledoariei dv.: aceasta a fost pentru mine un noroc (2.) Pentru cunoaterea acestei personaliti de excepie vom reproduce Notele biograficecare ncheie volumul omagial din 1934 i care sunt ntocmite, fr nicio ndoial, cu contribuia sau cel puin cu acordul srbtoritului, ntruct prezint un real interes att pentru istoria Dreptului romnesc ct i a Criminalisticii: Nscut n Bucureti la 24 martie 1879. Cursurile liceale le-a urmat la liceul Matei Basarab (sub directoratul Demarat) ca solvent n internatul Statului cu acelai nume, al crui director a fost regretatul M.Zamfirol (profesor de desen). Promoia 1896-97, din care au fcut parte dintre alii: C.Stoicescu (profesor Universitar), C.Xeni fost ministru, N. Glc (directorul societii

ION GR. PERIE}EANU


Generaiile nscute dup cel de Al Doilea Rzboi Mondial n-au cum s tie cine a fost cel care semna I.Gr.Perieeanu nenumrate lucrri de drept penal i civil, discursuri strlucite n parlament, pledoarii care au fcut epoc n slile tribunalelor, sonete de mare sensibilitate premiate de Academia Romn ori traduceri inspirate din lirica i proza lumii. Criminalitii afl abia acum, i sperm cu plcut surpriz i cu ndreptit mndrie, c n anul 1904 s-a tiprit un Manual teoretico-practic de poliie judiciar de I.Gr.Perieeanu/ liceniat n drept [i] I.A.Dumitrescu/ liceniat n drept/ Comisari pe lng Prefectura poliiei Capitalei /Cu o prefa de Domnul St. Sttescu/ Procuror la nalta Curte de Casaie i Justiie/ Bucureti/ Stabilimentul de Arte Grafice Universala/ 14- Strada Covaci- 14. O lucrare impresionant care nsumeaz 778 pagini (XVI+703 p.+ 59 p.) i care a fost reeditat n anul 1923, fr prefa i cu meniunea pe copert c autorii au devenit avocai. Despre I.A.Dumitrescu n-am mai gsit nicio referin biografic. E posibil s fii avut o clientel numeroas care nu i-a permis rgazul unor scrieri care s-i diversifice personalitatea. n schimb, I.Gr.Perieeanu avea s-i impresioneze contemporanii cu o oper fecund i variat care i-a asigurat un loc binemeritat n galeria marilor personaliti ale dreptului romnesc, i nu numai. Iat cum l-a caracterizat C. L. Naumescu, preedintele Uniunii Avocailor din Romnia, vicepreedinte al Uniunii Internaionale a Avocailor: Dar cine l-a cunoscut pe Perieeanu i nu l-a iubit? Cine l-a apropiat i nu a fost fascinat de calitile lui? Cine i-a ptruns adncul sufletului su i nu s-a entuziasmat de bogia podoabelor lui? Cine i-a urmrit activitatea pe ttmuri att de vaste i deosebite, n care el s-a manifestat, i nu l-a iubit?

13

Nr.1- 2009
Asigurarea Romneasc). Profesori a avut pe: Filibiliu (franceza), C. Cristescu (matematici), C. Sonu (fizicochimice), Ionescu Gion (francez), G.Dem. Teodorescu (literatura romn), C.F.Robescu (tiine naturale), D.Laurian (filozofie) etc. Ca student universitar fondeaz Societatea Studenilor n Drept al crei vicepreedinte a fost i Gazeta Juridic (organ bimensual al acelei societi) fcnd parte din comitetul de redacie al acelei publicaii, cu ncepere de la 1 Decembrie 1899, mpreun cu C.Xeni, M.Mavrodin, C.L.Naumescu, i A.Livezeanu fost senator naional-rnist i decan al baroului Olt), C.A.Popescu, I.Vulturescu. Ultimul numr al acestei publicaiuni poart data de 1 Ianuarie3 1901. Principalii colaboratori ai acestei reviste, pe lng cei indicai mai sus, au fost regretaii avocai I. Clciurescu i Virgil Beniache, Remus Beniache, ayi Consilier la nalta Curte de Casaie, Ghil Petrescu, C. Ornescu, N.Glc. Atunci s-au organizat faimoasele discuiuni contradictorii, asupra problemelor juridice importante, sub form de tribunale studeneti. Pe cnd i fcea studiile universitare a ocupat postul de copist la Curtea de Apel din Bucureti, la nceput n Grefa seciei I-a, apoi la cea de a doua seciune, prim-preedini ai Curii fiind: Schina, Bagdat, At. C.Chivu,Sc.Popescu, avnd colegi de mas pe: G.Dumitrescu (actual avocat specializat la Curtea de Casaie), P.Pacanu (decedat), I.A.Stamboleanu (actual Consilier de Curte) i Nedelcovici (preedinte la Curtea de Apel din Chiinu). Copist fiind i student i-a permis s comenteze deciziile Curii de Apel n grefa creia funciona, ceea ce i-a atras observaiile Consilierului M.Paleologu, care a sfrit totui prin a recunoate c adnotrile sale erau bine scrise. Se formase atunci ntre el i colegi un fel de cenaclu juridic, cu discuiuni contradictorii asupra problemelor puse n procesele mai importante. Ca profesori universitari a avut pe: Danielopol, Tocilescu, Tanoviceanu, C.Nacu, Crtunescu, Basilescu, Valerian Urianu etc. Liceniat al facultii juridice din Bucureti, n 1902, cu teza: Excesele, cruzimile i injuriile grave n materie de divor (170 pag. edit. Tip. Guttenberg). Lucrarea a fost tiprit cu cheltuiala regretatului C.I.Stoicescu, pe atunci Ministru al Justiiei. Asupra acestei lucrri de coal regretatul Profesor Dim. Alexandresco, cruia i-a fost prezentat omagial, a scris cuvinte elogioase n coloanele Curierului Judiciar No.21 din 16 Martie 1903, not sub. Cas. Francez din 30 Nov.1899. Dup terminarea studiilor universitare, regretatul consilier de Curte D.Giuvaru, care i apreciase activitatea de funcionar al Curii, l-a chemat pentru a-l ntreba ce carier vrea s-i aleag. L-a disuadat s intre n magistratur i i-a oferit locul de secretar n biroul regretatului Take Ionescu, care l rugase s-i gseasc un colaborator. A ezitat artndu-i c, dac s-ar decide s fac avocatur, va lucra n biroul fratelui su Al.Djuvara. Locul ce i se oferise de d-l Giuvaru a fost ocupat de confratele su C.Xeni, pe atunci funcionar la Creditul Urban. Era ns atras de magistratur: cu att mai mult cu ct regretatul C.Stoicescu, Ministru al Justiiei, i fgduise un loc de ajutor de judector la una din judectoriile de ocol din Bucureti. O remaniere ministerial ns a determinat plecarea lui Stoicescu de la Ministerul Justiiei i dezideratul nu a mai putut s fie nfptuit. ntre timp, fiind Vasile Lascr ministru de Interne i I.G.Saita prefect al Poliiei Capitalei, s-a fcut apel la elementele presupuse de valoare pentru ocuparea funciunilor poliieneti, ntruct se urmrea o fundamental reorganizare a Poliiei i dup proiectul lui Vasile Lascr ofierii de poliie Judiciar trebuiau s fie asimilai cu membrii parchetelor.

I.P.A. ROMANIA
Acest miraj l-a determinat s primeasc un post de comisar-ef din Poliia Capitalei, cu delegaie de a ndeplini i funciunea de inspector. mpreun cu dnsul au mai intrat atunci n poliie: Romulus Voinescu (Jude Instructor), Alfons Billianu (Jude Instructor), Titus Popovici (magistrat) crora li s-au oferit posturi de inspectori, Aurel Sterescu (care mai trziu a devenit Director al Contabilitii n Ministerul de Lucrri Publice); Stan Emanuel (fost Director General al Poliiei i Siguranei Generale a Statului, care a lucrat sub ordinele sale); Gr.Iunian (care a primit un post de sub-comisar) etc. Combtut de Eugen Sttescu, proiectul lui Vasile Lascr a trebuit ns s nlture ideea de asimilare a ofierilor de poliie cu membrii parchetelor i dnsul a rmas prins n angrenaj. Ct timp a stat n poliie a publicat: 1) Manual Teoretico-Practic de Poliie Judiciar, 700 de pagini (n colaborare cu I.A.Dumitrescu), lucrare prefaat de St.Sttescu, procuror la nalta Curte de Casaie (1904). Aceast lucrare a fost prezentat att defunctului Rege Carol I ct i Princepelui Ferdinand, atrgnd decorarea proprio motu cu ordinul Coroana Romniei n gradul de cavaler. 2) A inut o conferin n sala Liedertafel: Asupra poliiei de moravuri (1905). Profitnd de prima schimbare de regim a prsit poliia i s-a nscris n Barou (29 ianuarie 1905) devenind secretarul fratelui su Al. Djuvara. N-a profesat ns mult, cci la 13 Aprilie 1907 a ocupat postul de secretar general al Primriei Capitalei, sub primariatul regretatului Vintil Brtianu. Spre norocul su ns, dup un an i jumtate a demisionat din acest post i de atunci s-a devotat exclusiv avocaturei. Ca avocat, a ndeplinit funciunea de secretar al fratelui su pn la data decesului acestuia (Februarie 1913). n tot acest interval de timp nu a putut s releveze o activitate profesional proprie, n afar de succesele pe care le-a repurtat la Curtea de Jurai, unde a pledat struind s fie aprtor din oficiu. Cei care l-au ncurajat mai mult n acest timp au fost regretaii C.C.Cernescu i G.Buzdugan. Cariera sa a evoluat n urma pledoariilor pe care le-a rostit n procesul dintre Eugenia Dinescu i Ecat. Berha (anulare de ipotec pentru demen), alturi de N. Mitescu; 2) n procesul de daune dintre Dr.D.Niculescu i ziarul Universul pentru o publicaie apocrif; 3) n procesul crimei de la Fierbini (asasinatul Luciei Atanasiu) sub regim de ocupaie; 4) n procesul Colonelului Verzea de la Curtea Marial a Corpului II Armat; 5) n procesul ziaritilor romni din timpul ocupaiunii; 6) n procesul ziaristului Hefter; 7) procesul Tulescu (interdicie pentru delir de persecuie). n acest proces s-a dezbtut pentru prima oar la noi delicata problem medico-legal a delirului de persecuie (paranoia), cu care prilej a publicat n coloanele revistei Curierul Judiciar o not, asupra creia D.Alexandresco, ntr-o not a sa din Pandectele Romne (1925.II.41) sub apel Bucureti, secia IV-a a scris: Publicm azi sumarul unei decizii foarte importante a Curii din Bucureti, fr a mai reproduce motivele ei, care se gsesc n Curierul Judiciar din 10 Septembrie 1922 cu o not foarte bogat i documentat, am putea zice savant, a d-lui I.Gr.Perieeanu, cunoscut de mult cititorilor revistelor noastre juridice, prin judicioasele sale adnotaiuni. Pledoaria rostit n procesul Tulescu i-a atras elogiul puin expansivului D.Ciocrdia (atunci preedinte al Curii de Apel din Bucureti s.IV-a), care l-a chemat n Camera de Consiliu pentru a-i spune textual urmtoarele:Te felicit pentru pledoaria d-tale. De cnd sunt magistrat am ascultat multe pledoarii, dar a d-tale se aeaz printre cele mai de frunte. A survenit apoi conflictul dintre proprietari i chiriai sub regimul legilor excepionale cu care prilej a dezvoltat o activitate profesional intens.

istoria criminalisticii
14

I.P.A. ROMANIA
Alte procese importante la care a luat parte sunt: 1)Procesul fraudelor de la Teatrul Naional; 2) procesul fraudelor de la Direcia General a nchisorilor (Maior Cernat); 4) procesul Getan (crim svrit dar neizbutit); 4) procesul Arabela Armescu (crim de asasinat); 5) procesul Petropol-Maior Orezeanu (tentativ de omor); 6) procesul Pltineanu-Lzrescu (crim de omor, legitim aprare); 7) procesul Burileanu; 8) procesul Almosnino (crim de incendiu); 9) procesul Maria Giurgea cu Direcia Teatrului Naional din Bucureti i al celorlali artiti pensionai cu clcare de lege, cu care ocazie s-a interpretat pentru prima dat legea teatrelor. A mai pledat n materie de contencios administrativ, contribuind la stabilirea jurisprudenei n cazurile de punere la retragere a militarilor cu clcare de lege i n alte cazuri de arbitrar administrativ (Procesul Colonel Dospinescu, Col.Eliat, Cp.Anastasiu, Cp.Btuturescu, procesul Petre Ghiescu cu Ministerul Instruciunii Publice etc.). Foti secretari: A.Fulga, L.Sommer, fraii S. i C. Singer, V.V.Stanciu, Al.Vllimrescu, N.Chirculescu. Actuali secretari: avocaii Ianegic, S.Fruchtmann, B.Perlman, H.Bally, L.A.Olteanu i N.Poenaru. S-a bucurat de prietenia lui Cernea, care la 10 Octombrie 1922 i-a oferit fotografia sa cu urmtoarea dedicaie: Amicului Ion Perieeanu, unul din maetrii elocinei Baroului Romn din partea admiratorului su. Printre naintai a fost onorat de prietenia i ncurajarea lui: N.Mitescu,C.Cernescu, Mihail Antonescu, C.Dissescu, I.G.Saita, B.Cernea etc. A fost ntotdeauna atras de talentul confrailor si: Em.Pantazi, C.Xeni, Istrate Micescu, D.Micescu, Al.Ottulescu, Em.Ottulescu, Marinescu-Bolintin, G.Petrovici, Radu Rosetti, Trancu-Iai, N.Stnescu, Aurelian Bentoiu, Gr.Iunian, Traian Alexandrescu, Al.Velescu, Vasilescu-Valjean, H.Asnavorian, Vintil Dongoroz, cu care se gsete n strnse legturi amicale etc. Din rndurile magistraturii, s-a bucurat ndeosebi de prietenia lui: G.V.Buzdugan, C.tefnescu, Corneliu Botez, C.Hamangiu, Aurel Procopiu, C.Rtescu, G.Svescu, Cincinat Pavelescu, Dr.Mina Minovici, Al.Strcea, Bdescu-Roiori,Procuror G.Ionescu, C.Viforeanu, N.Georgean,I.Cerneanu etc. Deputat de Ilfov 22 Dec.1928-30 Aprilie 1931 (disolv.); 30 Iulie 1932-18 Nov.1933 i fost vicepreedinte al Adunrii Deputailor n dou rnduri: de la 20 Iunie 1930-15 Nov.1930, i de la 17 Nov.1930 -1 Aprilie 1931. Fost Ministru al Comunicaiilor n Cabinetul VaidaVoevod (7 Iunie 1932 -11 August 1932). Ca activitate parlamentar constructiv, raportor al urmtoarelor legi: 1) Legea pentru organizarea poliiei generale a Statului; 2) legea cooperaiei; 3) legea penitenciarelor; 4) legea chiriilor; 5) legea pentru organizarea pe baze autonome a Teatrelor Naionale; 6) legea pentru controlul averilor; 7) legea pentru reprimarea unor noi infraciuni contra linitii publice din 22 Martie 1933. Fost avocat al Ministerului de Industrie i Comer, membru n Comisiunea Permanent a Uniunii Avocailor din Romnia (1923-1928), reales n 1932 i apoi la 1 Iulie 1934, cnd a fost ales i vicepreedinte al acelei uniuni; fost membru n Consiliul de Disciplin al Baroului de Ilfov n patru rnduri: 1923-1924 (Decanatul Micescu; 1925-1927 (Decanatul I.Micescu); 1928-1930 (Decanatul I.Th.Florescu) i apoi n 1934 sub actualul decanat G.Petrovici, cnd a fost ales prodecan, demnitate din care s-a demis n urma alegeriii sale ca vicepreedinte al Uniunii avocailor; membru al Societii Scriitorilor Romni [din anul 1915, nota noastr]; membru al Cercului de studii penale penitenciare i de poliie tiinific i membru n Comitetul de Direcie al revistei de Drept Penal i tiin Penitenciar; Director al revistei Curierul Judiciar; Director al revistei Biblioteca Marilor Procese de la fondarea ei, Oct.1923; membru n Consiliul superior al Penitenciarelor i Instituiilor de prevenie; membru al Ateneului Romn

Nr.1- 2009
(27 Mai 1933); Preedinte al Asociaiei Presei Judiciare din Romnia, 1934; Membru corespondent al Institut. de studii legislative din Roma (30 Iunie1933); Preedinte al Societii pentru Protecia Animalelor (1932); fost profesor de Psihologia sentimentelor la Academia de Art Dramatic a regretatului Th.M.Stoenescu; fost Preedinte al Consiliului Superior al Avocailor publici (Iunie 1933-1 Aprilie 19343); fost director al Teatrului Naional din Bucureti (10 Iulie 1930-1 Februarie 1931). n publicistic a debutat de tnr, colabornd la revistele de drept: Curierul Judiciar, Pandectele Romne, Dreptul, Revista Juridic, Palatul de Justiie, Revista de Drept i Sociologie, Gazeta Tribunalelor, Tribuna avocailor,; la ziarele: Universul, Dreptatea, Prezentul, Epoca, Minerva etc.; la revistele literare: Flacra, Literatur i Art, Convorbiri literare, Cele Trei Criuri etc. SCRIERI: I. Juridice: 1) Manual teoretico-practic de poliie judiciar, prefa de St.Sttescu, fost procuror la nalta Curte de Casaie, un volum de 700 pagini. Ed. Stab. de arte grafice Universala, 1904; 2) Poliia de moravuri, Studiu social, juridic i de legislaie comparat, Tip. Luis 1903; 3) Rolul Poliiei n Statul Modern, conferin rostit la Ateneul Romn n 1907, Inst. ae Arte Grafice Eminescu; 4) Legea asupra strii de asediu, Tip. Curierul Judiciar 1913; 5) Concluzii n procesul Ecat. Berha-Eugenia Dinescu, 1915,Tip. Profesional; 6) Un proces interesant, Tip. Curierul Judiciar, 1919; 7) Casele de joc la noroc. Idem 1916; 8) Efectele rechiziiunii, idem 1919; 9) Medicii i art.137 c.p., Tip. Curierul Judiciar,1921; 10) Asupra unui caz de denunare calomnioas, 1921, Tip. Universul; 11) Delirul de persecuie i interdicia judiciar, 1922, Curierul Judiciar; 12) Contractul de locaiune i Casele de toleran, 1922, idem; 13) Codul nchirierilor, n colaborare cu regretatul Gr,Conduratu i d-l Al. Velescu, 1922, Curierul Judiciar; 14) nchirierea sub regimul legii din 6 Aprilie 1923, idem, 1923; 15) Noul cod al nchirierilor, 1923, idem; 16) Art.1 Cod civ. i Legea din 6 Aprilie 1923, edit. Curierul Judiciar, 1923; 17) Pledoaria n procesul Livescu, 1925, Curierul Judiciar; 18) Agenii de legtur i avantgardele corupiei, idem, 1925; 19) Responsabilitatea medical din punct de vedere penal, idem, 1926; 20) Pentru art, pledoarie n procesul artistei Maria Giurgea, Tip. Romnia Nou, 1928; 21) Teatrele noastre Naionale, caracterizarea lor din punct de vedere juridic, Tip. Curierul Judiciar,1929; 22) Modul de constituire al instanei de judecat dup amnistierea faptului penal. Studiu jurisprudenial critic, Edit. Curierul Judiciar, 1931; 23) Aprarea Arabelei Armescu, pledoarie, 1930, Ed.autorului; 24) Poliia judiciar, studiu legislativ critic. Ed. Curierul Judiciar, 1931; 25) Determinarea competenei n materie de calomnie prin pres. Ed. Curierul Judiciar, 1932; 26) Responsabilitatea civil i penal a medicilor, Ed. Curierul Judiciar, 1932; 27) Legea linitei publice, adnotat (n colaborare cu A.Fulga), Ed. Curierul Judiciar, 1932; 28) Legea pentru controlul averilor, adnotat (n colaborare cu A.Fulga), Ed. Curierul Judiciar, 1933;

15

Nr.1- 2009
29) Legea pentru suspendarea executrilor silite (n colaborare cu A.Fulga), Ed. Curierul Judiciar, 1933; 30) Dreptul de opiune al celor vtmai prin actele administrative de autoritate, ntre aciunea n daune organizat prin legea contenciosului administrativ i aciunea n despgubire, conform dreptului comun, Ed. Curierul Judiciar, 1933; 31) Delavrancea orator judiciar i poltic, cuvntare rostit la Radio, n seara de 27 Ianuarie 1934 (Tip. Adevrul); 32) Dezorientare i Dibuieli, studiu critic politico-social (Atelierele Adevrul), 1934; 33) Frumusei naturale i Frumusei sociale, conferin rostit la Radio n seara de 20 Aprilie 1934, ed. Curierul Judiciar. II. Literare 1) Originale i traduceri, versuri, n colaborare cu C.M.Mulescu, 1903, Tip. Basilescu; 2) n Surdin, versuri, Tip. F.Goebl fii, 1908; 3) Urzici, epigrame, 1910, Tip. Lzreanu; 4) Opt Portrete, versuri, 1913, ilustr. de TeodorescuSion, Tip. Profesional; 5) Cntecul Plopilor, versuri, originale i traduceri, cu o scrisoare de Haralamb Lecca, Ed. Ciornei, 1928; 6) Glasul Apelor, plachet de sonete, ilustrat de tiubei, Tip. Luceafrul, 1932, lucrare premiat de Academia Romn, (1933); 7) Escale, plachet de sonete, ilustrat de tiubei, Tip. Luceafrul, 1934. III.Traduceri 1) Cuvntul dat i o spovedanie, de P. Bourget, nuvele, Biblioteca pentru Toi, 1908; 2) Andrei Cornelis, de P. Bourget, Biblioteca pentru Toi; 3) Bel Ami, de Guy de Maupassant, Biblioteca pentru Toi; 4) Nelegitima, de H. Kistemaekers, Col. Alcalay; 5) Jean d`Agreve, de M. de Vogue, idem; 6) Din alte zri, poezii i poeme, precedate de biografia i portretul autorilor. (Treizeci i ase poei francezi i belgieni), 1916, ed. Sfetea; 7) Greeala Abatelui Mouret, de Zola, colecia Alcalay, 1920; 8) Cei Trei Muchetari, de Al. Dumas, colecia Alcalay,1922; 9) Don Juan de Manara, de Ed. Harancourt, 5 acte n versuri, Ed. Viaa Romneasc, 1921; 10) n Exil, de G. Rodenbach, roman, Ed. Cultura Naional, 1926; 11) Samarineanca, de Ed. Rostand, Ed. Ancora, 1928. (3) Srbtorirea lui I.Gr.Perieeanu a avut loc n seara de 28 iunie 1934 n sala de conferine a fundaiei Dalles, prilejuind apariia volumului omagial care ne ofer date amnunite despre viaa i opera lui. Din pcate, pentru anii care au urmat, informaiile despre viaa marelui jurist nu sunt la fel de generoase, ele ne-au parvenit ns din lucrrile pe care le-a publicat, care se afl n custodia Bibliotecii Academiei Romne. (4) tim ns c a pltit cu preul vieii gloria pe care a dobndit-o printr-o munc ncrncenat, care nu i-a permis dect bucuria slovei tiprite, strlucirea verbului su incandescent n pledoarii de rsunet sau duios n rigoarea sonetului. La 71 de ani, n noaptea de 5/6 mai 1950, a disprut, pur i simplu, de pe scen: a fost arestat i ntemniat la Sighetul Marmaiei, mpreun cu ali corifei ai tiinei i culturii romneti. A rezistat 5 ani i 2 luni, fiind adus la Bucureti la 5 iulie 1955, mpreun cu Aurelian Bentoiu, Nicolae Zigre, Ion Mihalache, Ion C. Petrescu, Constantin Zamfirescu, Ion Gigurtu, Victor Papacostea, Nicolae Corneanu, Aurel Leucuia, Dumitru Nistor i alii. (5) De aici i s-au pierdut urmele, se pare c a murit n anul 1959, tot n

I.P.A. ROMANIA
nchisoare. Un destin tragic, dar opera sa a supravieuit i-i aaz numele pe cele mai nalte culmi. Manualul teoretico-practic de poliie judiciar, scris n colaborare cu I.A.Dumitrescu, n acelai an (1904) cu celebrul Manual practic de medicin legal al lui Nicolae Minovici, constituie, fr nicio ndoial, prima lucrare de Criminalistic tactic i metodologic, fiind ntocmit dup cele mai riguroase canoane tiinifice ale timpului. Beneficiaz de prezentri ample domenii fundamentale ale Criminalisticii, cum sunt: Starea locurilor [Cercetarea locului faptei, cu detalii pentru schia de plan a locurilor,](6): n inspectarea locurilor se va observa, cu mult bgare de seam, regula care impune ofierului de poliie s nu deranjeze, s nu ridice i nici chiar s ating vr-un obiect, mai nainte de a fi descris cu minuozitate n procesul su verbal. Pentru a se pzi aceast regul important, este necesar s se asigure conservarea strii locurilor. Trebuiesc, dar, protejate urmele de pai, acoperinduse cu lzi sau scnduri mici, aezate pe trei sau patru pietre; de asemenea trebuiesc acoperite urmele de snge, obiectele aruncate sau pierdute, mai ales dac au s rmn n olin aer, dat fiind ora naintat; n fine, trebuie, cel puin, s se fac un semn mprejurul obiectelor care ar putea fi confundate cu altele (spre exemplu: urmele de pai etc.). n toate cazurile, trebuiesc descrise locurile n general; s se spun cum i pe care drum s-a ajuns acolo; apoi, s se fac meniune dac e vorba de o cas, cmp, pdure etc. S se indice cu exactitate regiunea, i s se descrie n detaliu locurile, inndu-se bine seama de tot ce se rapoart la afacere sau se poate raporta. Se va descrie astfel (dac nu e vorba de accidente): 1) locul nsui, 2) direciunea de unde a venit culpabilul, 3) aceea n cares-a deprtat, 4) partea de unde martorii au vzut sau au putut vedea i 5) toate punctele unde se gsesc nc urme de infraciune sau unde s-ar putea gsi, i unde, de fapt, nu au existat. S nu se uite c trebuie stabilit, chiar ceea ce este pur negativ, cci, de o parte, aceasta ar putea conduce la presupuneri pozitive, i de alt parte, instrucia se asigur i i se arat c cestiunea nu a fost neglijat.(p.89-90) Am reprodus acest lung pasaj pentru a demonstra c cei doi autori au tratat starea locurilor cu miestrie, subliniind exactitatea care trebuie s caracterizeze investigarea, de vreme ce insist chiar i asupra unei probleme importante pe care o denumim astzi clarificarea mprejurrilor controversate sau negative. Relevarea urmelor materiale lsate pe locuri: Imprimarea minilor [cu referiri la pionierii Dactiloscopiei, William Herschel i Francis Galton] Spre a se stabili o comparaie repede i exact, e bine s se fotografieze impresiunea primitiv a degetuluii nsngerat i s se mreasc de trei sau patru ori. Pentru conservarea impresiunei minilor, cnd obiectul e transportabil, ofierul de poliie l ridic n tot sau n parte, alturndu-l la piesele de convingere. n caz contrariu, se calchiaz urma pe o foaie de hrtie transparent sau pe o bucat de sticl, reproducndu-se cu o scrupuloas exactitate desemnul, contururile i toate detaliile. (p.94) Imprimarea picioarelor i nclmintei. Urmele de pai au adesea o importan decisiv; se cere ns ca ofierul de poliie judiciar s tie s le observe, s le conserve i s le utilizeze pentru a putea trage din ele un profit satisfctor [...] Este n natura lucrurilor, zice Hanns Gross, c un criminal nu pornete pe drum imediat dup ce a svrit crima, ci din contr fuge pe o cale ascuns, pe la spatele casei, prin grdin i n urm de-alungul cmpului. (p.95-96) Citndu-l din nou pe Hanns Gross, tinerii autori subliniaz rolul specialitilor n interpretarea urmelor: n cercetarea urmelor de pai ofierul de poliie va cere i prerea medicilor, care singuri pot s decid dac este loc a se conchide, din examinarea urmelor, la vre-o infirmi-

16

I.P.A. ROMANIA
tate corporal, apoplexie, paralizie etc.; va recurge chiar i la ali specialiti: dac e vorba de picioare nclate, la un cizmar inteligent, care poate da adesea informaiuni utile; un vntor abil poate face iari servicii reale, prin studiile sale prealabile, foarte vecine cu acelea care ne preocup, studii fcute n observarea urmelor vnatului; el vede urme acolo unde o alt persoan crede abia c vede o pat; tie s gseasc o urm pierdut chiar atunci cnd ar fi ntrerupt pe o ntidere destul de mare; - poate s spun cnd o urm a fost fcut i nu confund uor ntre ele urmele care nu dateaz exact de la aceeai or etc. (p.97) Din Manualul lui Hanns Gross sunt preluate metodele pentru conservarea urmelor gsite pe pmnt, pe nisip, praf i fin, ori pe zpad. (p.102-103) Pentru urmele lsate de un picior ud sau mbibat n snge pe scnduri, sunt prezentate metodele nedicilor legiti Causse, Briand i Chaude (p.103) De asemenea, ofierii de poliie sunt instruii cu privire la relevarea i prelevarea urmelor de bastoane, de roi, urmelor de animale (p.103-105), petelor de snge (p.105-110), urmelor lsate de instrumente, urmelor lsate de arme de foc .a. O seciune este dedicat expertizei (p.111-114): Orice expertiz trebuie s fie condus de un om de art, adic de o persoan capabil prin cunotinele sau studiile sale speciale la care s-a dedat, s lumineze pe ofierul poliienesc asupra naturii i circumstanelor infraciunii i asupra cauzelor morii i strii cadavrului (p.111-112) Alte subiecte cercetate cu rigoarea la care tinerii poliiti s-au referit n mod constant: Ridicri de obiecte. Percheziiuni. Cutarea obiectelor ascunse; Ascultarea pacientului sau victimei; Ascultarea martorilor [cu exemplificri preluate din crile unor autori strini reputai: Faustin Helie, Hanns Gross, Dr. Von Pannwitz, dr. Wiliam Stern, precum i din practica judiciar european].; Msuri contra infractorilor. Arestare. Mandat de aducere. Percheziii. Interogator. Fptuitorul trebuie s fie ntrebat cu privire la: nume i prenume, vrst, starea civil, profesia, domiciliul, locul naterii, antecedente, situaia militar. Pe lng interogator, e bine pentru stabilirea identitii inculpatului s i se ia semnalmentele: nlimea, faa (culoarea i conformaia), prul capului (culoarea, desimea, pieptntura), sprncenele, mustile i barba (culoarea, forma), sau dac rade mustile i parte sau toat barba i forma (favorii, ascuit, mare etc.), fruntea, ochii (culoarea, mrimea), nasul, gura (vezi: Dr. Minovici coala Antropologic (Bertillon), 1900). Se vor nota i semnele particulare. n timpul interogatoriului, inculpatul trebuie tratat cu blndee; umilirile inutile pe care le-ar suferi sunt de natur a-l jigni, irita i dispune s tac sau s mint; blndeea din contr mldiaz rezoluiunile sale, i inspir ncredere i-l pot determina s vorbeasc cu sinceritate. Prezint oarecare interes faptul de a se observa atitudinea inculpatului n tot timpul ct dureaz interogatorul. Astfel, se va meniona n procesul-verbal, fie la sfrit, fie n cursul interogatorului starea inculpatului, dac se bucur de o ntreag libertate de spirit, dac nu era zpcit, furios sau beat; contenena sa, mai mult sau mai puin ferm; conduita pe carea avut-o; alteraiunea trsurilor feei sau a vocii; dificultatea sau ezitarea de a rspunde. Dac inculpatul tremur, plete, suspin sau plnge, va fi ntrebat pentru ce; dac se clatin, ezit, dac pare a medita rspunsurile, ofierul de poliie va insista s se explice. (p.133-134) Procedeele tactice de audiere a inculpatului sunt analizate pn la amnunt, constituind una din piesele de rezisten ale acestui Manual prin care s-a dorit o veritabil reform pentru poliia de atunci, pe msura ambiiilor lui Vasile Lascr. n ce privete metodologia investigrii infraciunilor, spaii ample sunt alocate omorului (omuciderea voluntar) dup modurile de operare: prin asfixie, spnzurare, strangulare, prin sufocare (necare), prin rniri i

Nr.1- 2009
loviri, prin otrvuri. La fiecare modalitate de comitere a crimei se pune accent pe cercetarea locului faptei (starea locurilor): De ndat ce un ofier de poliie judiciar afl c o moarte e suspect sau criminal, va anuna imediat autoritile n drept i se va transporta de urgen la faa locului, nsoit de un medic, pentru a proceda la examinarea i autopsia cadavrului (p.504) n situaiile n care omorul a fost svrit n strad, ntr-un loc public sau ntr-o locuin se va nota cu ateniune i minuiozitate modul cum a fost gsit cadavrul, poziiunea lui exact, ce obiecte se aflau mprejurul lui i n cazul cnd la locul unde a fost gsit ar exista oarecari urme relative la comiterea crimei, un sergent de ora va fi nsrcinat s pzeasc locul pn dupa completa terminare a investigaiilor (p.504-505) Iat o chintesen a investigrii scenei infraciunii, cu nimic mai prejos fa de abordarea modern de astzi: n general se va descrie starea locurilor, a mprejmuirilor sau nchiztorilor, dac faptul s-a petrecut ntrun loc ngrdit i nchis; starea i poziiunea cadavrului; starea vemintelor cu care este acoperit; natura, situaiunea i starea instrumentelor, armelor, obiectelor, hrtiilor, gsite n apropierea cadavrului sau n vecintate. Dac, nainte de sosirea ofierului de poliie judiciar, cadavrul i mobilele ce se afl n apropierea sa, au fost deranjate; dac armele, instrumentele, efectele sau hrtiile pe care le purta sau care se gseau aproape de el, au fost ridicate, ofierul de poliie judiciar se va grbi de a face s se restabileasc lucrurile, n prima stare, dac e posibil, de nsi persoanele care le-au deranjat, sau n caz de imposibilitate, va cere explicaii de la acele persoane asupra strii n care se gseau lucrurile, sau asupra motivului care a determinat ridicarea lor (p.506) Sunt examinate cu detalii: otrvuri iritante sau corosive- acizii i clorurile de potasiu sau sodiu; otrvuri hypposthenizante- arseniu, fosfor, sruri de cupru; otrvuri stupefiante- plumb; otrvuri nevrostenicestricnina, precizndu-se pentru fiecare simptomele. Otrvurile sunt prezentate ntr-o concepie de ultim or: anorganice (acid sulfuric, antimoniu, arsenic, potasiu, clor, cupru, fosfor, iod, mercur, plumb, sod, zinc) i organice (acid cianhidric, acid fenic, acid oxalic, atropina, ciuperci veninoase, cloroform, cocaina, digital, laudandum, morfina, opium, stricnina, veninul arpelui .a., evideniindu-se, pentru fiecare, antidotul (contraotrava). Mai sunt analizate, pe spaii mai restrnse, alte genuri de infraciuni: parinticiderea sau paricidul (omorul svrit asupra prinilor naturali sau adoptivi), pruncuciderea sau infanticidul, asasinatul, omuciderea involuntar, ordinul superiorului (infraciuni comise de subalterni). La fiecare infraciune se urmresc urmtoarele aspecte: elementele constitutive ale crimei, constatarea crimei, cercetarea agenilor incriminai, leziunile, precum i instruciuni pentru primele ajutoare (n cazul otrvirilor). Contemporanii au apreciat eforturile tinerilor poliiti, de vreme ce lucrarea a fost prezentat regelui Carol I care i-a rspltit prin nalte distincii, i a fost inclus n programele de pregtire a poliiei judiciare de atunci. Manualul constituie o prioritate absolut n criminalistica tactic i criminalistica metodologic, dup cum am mai subliniat, fiind, n acelai timp, prima lucrare din ara noastr care abordeaz noua tiin, desprins din Medicina legal, n sistemul tripartit (tehnic, tactic, metodologic) inspirat dup Hanns Gross, judectorul de instrucie austriac recunoscut de majoritatea specialitilor din lume ca fondator al Criminalisticii. Faptul c Manualul a contribuit din plin la pregtirea ofierilor de poliie judiciar este demonstrat i de reeditarea lui n anul 1923, cnd autorii lor, dezamgii de nerealizarea mirajului poliienesc pentru care a militat Vasile Lascr, prsiser de mult poliia. Personajul nostru, I.Gr.Perieeanu, se va remarca n politic i la bar, impunndu-se n anii care vor urma

istoria criminalisticii
17

Nr.1- 2009
ca politician respectat, jurist strlucit, orator temut i poet de har. Gloria lui, ctigat prin trud i restricii, ia adus, n cele din urm, pierzania. O personalitate tragic, pe nedrept aruncat la index, creia merit s-i restituim nimbul perenitii i s o reaezm pe soclul care i se cuvine: alturi de corifeii neamului romnesc. NOTE 1. Srbtorirea D-lui Avocat I.Gr.Pereeanu Cu ocazia premierei de ctre Academia Romn a volumului <Glasul Apelor> 1934. Bucureti, Atelierele Curierul Judiciar S.A., Artei,5, 1934, p.9-10. 2. Ibidem, Cuvntarea D-lui Gic Ionescu, Procuror la Curtea de Apel din Bucureti, p.20-25. 3. Ibidem, I.Gr.Perieeanu Note Biografice, p.99-111. 4. Iat cele mai importante titluri: De la Bar la Ministerul Justiiei i de la Ministerul Justiiei la Bar. (Rspuns Dlui Eugen Petit consilier la nalta Curte de Casaie), Bucureti,1935, 63 p.; Discurs inaugural rostit la Tg. Mure, n ziua de 8 Septembrie 1935 cu prilejul deschideriii Congresului general al avocailor. Bucureti, 1935, 28 p.; Turcia nou. Conferin rostit n amfiteatrul Fundaiei Carol I, din Bucureti, la 29 Februarie 1935, n ciclul de conferine organizat de Asociaia magistrailor i avocailor (A.M.A.). [Bucureti], Atelierele Adevrul, [1935?], 63 p.; Le Code de la Morale Professionelle. Raport present au Congres de l`Union Internationale des Avocats. (Vienn, 3-7 Septembre 1936). [Bucureti, 1936], 20 p.; Ilicitul civil i penal naintea Justiiei distributive. Studiu critic, doctrinal i jurisprudenial, Bucureti, 1936, 162 p.; Impresii din Polonia. Conferin rostit la Universitatea Radio n seara zilei de 4 Ianuarie 1937. [Bucureti, 1937], 15 p.; Italice. Sonete. Ilustraii de G.Catargi i Constion. Bucureti, 1937, 21 [-23] p.; Poezia mrii, [Bucureti, 1937], 15 p.+1 pl. (Extras din revista Marea Noastr, No.2-3, 1937).; Elogiul mrii. Conferin rostit Miercuri 30 Martie 1938 n ciclul de Conferine organizat de Liga Naval Romn. Bucureti, 1938, 16 p.+1pl. (Extras din Revista Cursurilor i Conferinelor Universitare, No.3,4,5, Mai, Iunie, Iulie, 1938).; Naionalism de breasl i naionalism de partid. Discurs rostit la 20 Februarie 1938 n Consiliul General al Uniunii Avocailor din Romania. [Bucureti, 1938], 11 p. (Extras din revista Tribuna Avocailor, anul VI, No.2, Februarie 1938); Sonnets. Le chant des peupliers. La voix des eaux. Escales. Le bruissemkent des annes. Italiques. Gouttes de lumire. Version franaise de Victor Filoti. Bucureti, 1938, 69[-73]p.; Din cartea veacurilor i izbnzilor romneti. Conferin rostit la Radio n 1938. Bucureti, [1938], 6 p. (Extras din Revista Cursurilor i Conferinelor Universitare No.9 i 10, Noiembrie i Decembrie 1938); Fericita aniversare a Constituiei. Conferin rostit la radio n seara zilei de 27 Februarie 1940. Bucureti, [1940], 13 p.; Ion Pillat, cntreul mrii noastre, Bucureti, 194o, 19 p. (Extras din Revista Fundaiilor Regale No.3, Martie 1940); Pentru Neam, Biseric i Rege. Discurs rostit la Trgovite n ziua de 5 mai 194o. Bucureti, 1940, 13 p.; Renaterea Romniei. Conferin inut la Soc. Romn de Ra-

I.P.A. ROMANIA
diodifuziune n seara zilei de 22 Iulie 1940. [Bucureti, 1940], 21 p.; O simbolic lucrare feroviar. Cuvntare rostit n ziua de 21 August 1940, cu ocazia inaugurrii liniei duble Azuga-Braov. Bucureti, 1940, 10 p.; Gabriele D`Annuzio cntreul mrilor italice. Conferin rostit n sala Dalles la 16 Martie 1941, n ciclul organizat de Liga Naval Romn. [Bucureti, 1941], 34 p.; Farmec italian. Conferin rostit la Societatea Romn de Radiodifuziune n seara zilei de 9 Iunie 1941 (ora italian) (In canto italiano). [Bucureti, 1941], 20 p.; Sonett italici. Interpretazioni di G.Villaroel et M.Vassallo. Prefazione e note di Zoe Garbea Tomellini. [Milano, 1941] XI+59[-62]p.; Caracterizri n actualitate. Conferin din ciclul organizat de Cercul Cultural al Ministerului de Finane, inut n aula Fundaiei Carol I, Joi 26 Martie 1942. [Bucureti], 1942, 20 p. (Colecia revistei Tribuna Tineretului); Responsabilitatea civil i penal a medicilor. (Nota la decizia naltei Curi de Casaie S.I No.666 din 3 Iunie 1941), Bucureti, 1942, 20 p. (Extras din Pandectele Romne, Caietul No.1-3, 1942); Spicuiri marine n poezia eminescian. Conferin inut la Ateneul Romn n ziua de 8 Martie 1942. Bucureti, 1943, 26 p.; Svonul anilor. Bucureti, [1943], 285 p.; Dou Tlmciri. Emile Verhaeren, Maurice Magre. Bucureti, 1946, 19 p.; Crima pasional i art.128 c.p. Studiu critic de doctrin i jurispruden. Bucureti, 1947, 29 p. (Extras din Curierul Judiciar No.17-18 din Septemvrie 1947); Vraja amintirilor. I. Sonete; II. Traduceri. [Bucureti], Editura Colecii literare, 1947, 79 p.; Asupra unui caz de Denunare Calomnioas. Bucureti, f.a., 63 p.; Avocatul i secretul profesional. Comunicare...Bucureti, f.a., 31 9. (Extras din Buletinul Academiei de tiine Morale i Politice, 1942/1943); Cntecul Plopilor. Originale i traduceri. [Bucureti, f.a.], 152 p.; Imnul restauraiei. 8 Iunie. [Bucureti], f.a., [2]f.; Prin cereti vitralii. Bucureti, f.a., 86 p. (Biblioteca pentru toi No.1536); Trei poei romni cntrei ai mrii. Conferin din ciclul organizat de Liga Naval Romn, inut n Aula Fundaiei Carol I, duminic 19 aprilie 1942. Bucureti, 22 p. (Publicaiunea 49*-a a Ligii Navale Romne) [*Pe copert: 50-a]; La voix des eaux. Traduction du roumain par Victor Filoti. Ilustrations par G.Catargi. Bucureti, Institutul de arte grafice Luceafrul, f.a*., 47 f.** [*Ediie bibliofil cu ilustraii originale, donat Bibliotecii Academiei Romne n 1941;**Foile, imprimate pe o singur parte]; La voix des eaux. Traduction du roumain par Victor Filoti.; Codul penal Carol al II-lea adnotat de Const. G. Rtescu, I.Ionescu-Dolj, I.Gr.Perieeanu, Vintil Dongoroz, H.Osnavorian, Traian Pop, Mihail I.Papadopulu, N.Pavelescu. Cu un cuvnt nainte de Mircea Djuvara i cu o prefa de Valeriu Pop. Vol.I-III+Supliment. Bucureti, 1937-1939. 5. Prof.dr. Nuu Roca, nchisoarea elitei romneti. Compendiu. Editura Gutinul S.R.L., Baia Mare, 1998, p.109. 6. Notele din parantezele drepte [ ] ne aparin.

istoria criminalisticii

Prof.univ.dr. Lazr CRJAN , vicepreedinte IPA - Secia Romn

OFERTE PENTRU MEMBRII IPA


Pentru alegerea produsului turistic dorit, accesa]i: w w w . r o m a n t i c . r o sau w w w . r o m a n t i c t r a v e l . r o l Reducere 5% din pre]ul produsului, exclusiv din taxele de aeroport www.europatravel.ro l Reducerile se fac diferen]iat, pe fiecare produs \n parte. Rug`m s` ne contacta]i pentru a afla pre]urile pentru membri IPA www.bestcomtur.ro l Reducere 7% din pre]ul produsului - pentru individual l Reducere 5% din pre]ul produsului (exclusiv din taxele de aeroport) - pentru charter Asocia]ia Interna]ional` a Poli]i[tilor- Sec]ia Romn` Bucure[ti 041323, Sos. Olteni]ei nr.158-160, Sector 4 Tel / fax: 021.332.17.54; Mobil: 0744.150.258 (dl. Dan Postelnicu)

18

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009

OPINII CU PRIVIRE LA ABORDAREA CRIMINALITQ}II ECONOMICO-FINANCIARE


Dobndirea de ctre Romnia a statutului de membr a Uniunii Europeane a fost posibil i ca urmare a progreselor nregistrate n ndeplinirea obiectivelor cuprinse n Capitolul Afaceri Interne i Justiie. Capitol dificil, poate cel mai dificil, acesta al afacerilor interne i justiiei a presupus i, n mod categoric va impune, un efort major pentru c statele viitoare membre ale Uniunii Europene trebuie n mod obligatoriu si nsueasc nu numai obiectivele, dar i mijloacele pentru atingerea acestora1 Calea fundamental ce trebuie urmat o reprezint corelarea legislaiei naionale cu legislaia deja creat n cadrul Uniunii Europene, o cale ce trebuie s determine o corelare instituional i operaional. Existena unei piee comune a criminalitii induce sentimentul unei Europe rigide, chiar neputincioase, n reacia de tip legislativ, instituional i operaional fa de extensia celor dou categorii de criminalitate: cea pe vertical i cea pe orizontal. Criminalitatea pe vertical vizeaz aciunile crimei organizate prin care sunt grav afectate interesele economico-financiare ale fiecrui stat n parte, precum i interesele financiare ale Uniunii Europene. Fr teama de a exagera vom spune c n fiecare stat din Uniunea European se finalizeaz cu succes operaiuni criminale de mare anvergur, veritabile agresiuni la adresa economiilor i finanelor acestora i, implicit, a finanelor i economiei europene. Evaziunea i frauda fiscal, corupia de mare magnitudine, operaiuni de contraband, dublate de ingineriile de splare a banilor i explozia delapidrilor de fonduri sunt realiti recunoscute de oficialii i specialitii tuturor statelor. Ministerul de Interne al Franei precizeaz c peste 6 miliarde de euro, bani murdari, intr anual n ar, iar valoarea - n Frana a depit 40 de miliarde de euro2 . Ludovic Francois3 preciza: este creat deja o mare confuzie ntre banii murdari i economia legal - gangrena s-a instalat de mult. Rul este profund i dificil de tratat. Statele sunt neputincioase n faa multiplicrii i instantaneitii afacerilor frauduloase. Criminalitatea pe vertical nu este periculoas doar prin marele potenial distructiv pe care l conin infraciunile n sine, ci, mai ales, prin faptul c ea prejudiciaz grav ncrederea participanilor la economia de pia, ncrederea n statul de drept, n capacitatea acestuia de a asigura ordinea economic i social. Periculozitatea criminalitii pe vertical este amplificat de fuziunea acesteia cu criminalitatea pe orizontal (traficul de droguri, traficul de persoane, pirateria asupra drepturilor de proprietate intelectual, falsificarea mijloacelor de plat, traficul cu obiecte i opere de art), cea care genereaz o puternic stare de insecuritate a populaiei. Europa este astzi preocupat de cele dou forme de criminalitate, tot aa cum este sensibil i ngrijorat de criminalitatea stradal (ceretorie, prostituie, proxenetism, furturi, spargeri, agresiuni fizice etc). Statele Uniunii Europene sunt ngrijorate de importul i exportul de criminalitate, de fluxurile greu controlabile ale grupurilor criminale care se adapteaz rapid la elementele de noutate din spaiul european. n Uniunea European lucreaz peste 600.000 de prostituate, acompaniate de proxenei, zeci de mii de hoi de maini (valoarea autoturismelor furate depete 20 miliarde euro anual), reele de falsificatori de carduri i euro, traficani i contrabanditi de igri, alcool, cafea, produse industriale i opere de art etc.4 Tabloul criminalitii nu difer foarte mult de la o ar european la alta. La Paris, Londra, Madrid sau Roma, dar i la Budapesta, Varovia sau Praga imaginile sunt asemntoare. Bucuretiul i Sofia au exportat criminalitate i au astupat gurile cu mafia chinez i arab, perfect ngemnate cu grupurile autohtone, instalate confortabil pe plaja primitoare a balcanismului tradiional. Descifrarea cauzalitii acestui fenomen, este, evident, o ntreprindere dificil. Curajul de a ncerca acest lucru ine de corpul cercettorilor i specialitilor, al analitilor detaai de partizanate i interese mrunte, localizate n sfera malefic a politicului. n opinia noastr patru sunt tipurile de eecuri nregistrate la nivelul Uniunii Europene i al fiecrei autoriti naionale n lupta contra criminalitii. - o criz de imaginaie, de anticipare, de prognozare a ceea ce se va ntmpla n spaiul naional i european n privina magnitudinii i formelor de manifestare a criminalitii, o dat cu extinderea Uniunii Europene, cu libera circulaie a persoanelor, capitalurilor i informaiilor. Au fost contientizate cauzele dezastrelor abia dup ce acestea s-au produs n domeniile privatizrii, acordrii prefereniale de contracte, licitaii, importurilor clandestine, exporturile ilegale, etc; - o criz a politicilor, a strategiilor i planurilor concrete de aciune, criz derivat, firesc, din criza de imaginaie. Dac nu poi anticipa, nici nu poi elabora politici i strategii coerente; - o criz a capabilitii materializat n meninerea ntr-o fals stare operaional a instituiilor i organismelor nvechite, anchilozate, neadaptate elementelor de noutate intervenite n starea i practica criminal. Este criza generat de teama de restructurare, de reformare a instituiilor, a capacitilor de lupt mpotriva criminalitii; - o criz de gestionare a problematicii, o criz de management, manifestat pe segmentul operaional i instituional, la nivelul Uniunii Europene i al fiecrui stat n parte.

1 G. Antoniu - Armonizarea legislatiei penale romne - 2003 2 E. Vernier- Tehnici de splare a banilor, Ed. Dunod, Paris, 2005, pag. 225 - 226 3 L. Francois - Criminalitatea financiar - 2004, Paris, pag. 18 4 E. Vernier - op. cit., pag. 18

19

Nr.1- 2009
La nivel operaional s-a manifestat o secretizare excesiv n domeniul informaiilor i o compartimentare falimentar ntre structurile operative (vam, poliie, procuratur, gard financiar). Incapacitatea de a lucra eficient n echip pe frontul informativ, de investigare i cercetare s-a regsit n toate statele europene i europene n devenire. La nivel instituional criza a fost generat i ntreinut de maniera defectuoas n care liderii politici au stabilit prioritile i au alocat resursele necesare. Se practic un management relaxat, apatic, dezarticulat, care este pe placul tuturor actorilor, mici sau mari, ce acioneaz pe imensa, nemsurata, scen a criminalitii. Ce este de fcut? a) n contextul european se impune accelerarea armonizrii legislaiilor. J.P. Dintilhac5 afirm armonizarea a progresat prea puin, lsnd cmp liber proliferrii, n domeniul dreptului comercial, a scenariilor juridice, cu societi de faad i contracte sofisticate dublate de pactizri oculte. n legislaia comercial, fiscal, bancar i penal european exist nc mari divergene. Armonizarea trebuie accelerat i n privina sistemelor judiciare, asigurndu-se o eficient cooperare n domeniul protejrii intereselor financiare ale Uniunii Europene, n materie de extrdare i n buna funcionare a Europol i Eurojust. Uniunea European a deschis drumul ctre crearea unui drept penal european, care permite o abordare n comun a luptei mpotriva celor mai grave forme ale criminalitii. Exist, inevitabil, dificulti majore n realizarea acestei construcii. Cea mai important pare a fi armonizarea sanciunilor. D. Fontanaud, expert al Comisiei Europene i preedinte al Comitetului pentru combaterea criminalitii din cadrul Consiliului Europei preciza: instituirea unor incriminri comune fr o armonizare la nivelul pedepselor ar putea duce la eec i la meninerea, chiar n cadrul Uniunii Europene, a unor criminale ar ti zone de sanctuar, de ctre organizaiile 6 cu siguran cum s profite n 7opinia noastr, conceptul lansat n doctrina francez privitor la nevoia de a delega Uniunii Europene o parte mai mare de suveranitate este actual i perfect justificat n materia dreptului i justiiei, de vreme ce suveranitatea economic i monetar a statelor membre este de mult timp mprit. Dac astzi vorbim despre o economie european, de finane europene i de un spaiu integrat specific, logic ar fi s vorbim despre un drept penal european, 8 materializat, potrivit expresiei lui Pradel i Vinciquerra , ntr-un cod penal european privind delictele n afaceri euro-delictele. Specialitii din rile Uniunii Europene argumenteaz necesitatea crerii unui parchet european i adoptarea unui Cod comun pentru delictele economicofinanciare. Ar trebui s se realizeze fuzionarea Europol-ului cu OLAF, ntr-un serviciu pentru anchete unice, amplasat sub controlul procurorului european care s aib competene n iniierea i conducerea anchetelor privitoare la fraudele aduse fondurilor comunitii europe-

I.P.A. ROMANIA
ne ct i anchetele din cadrul oricrui dosar despre care a fost sesizat de ctre unul din parchetele existente n rile membre ale Uniunii, ca urmare a implicaiilor de ordin transnaional. O alt msur necesar o reprezint generalizarea responsabilitii penale n cazul persoanelor juridice, menit, n concepia colii franceze, s creasc eficiena luptei mpotriva criminalitii economico-financiare. b) n context naional, msurile pe care le propunem izvorsc din recunoaterea riscurilor existente n Romnia care pot afecta sau chiar compromite integrarea n Uniunea European. Astfel, n planul politicilor promovate riscurile vizeaz: - inconsecvena n stabilirea i punerea n aplicare a obiectivelor economico-financiare prioritare; - acapararea de ctre clientela politic a celor mai profitabile domenii din economie i finane (comercializarea produselor petroliere, producia i comerul de alcool, prelucrarea i exportul de material lemnos, afaceri imobiliare, asigurri i fonduri de investiii, lucrri de infrastructur); - reealonarea datoriilor unor ageni economici apropiai de o anumit zon politic; - existena unor reglementri contrare legislaiei europene n domeniul justiiei, concurenei, fiscalitii, privatizrii; - meninerea la o cot ridicat a criminalitii economico-financiare, care alimenteaz economia subteran aflat n extensie; - existena unor disfuncionaliti ntre structurile nsrcinate cu aplicarea legii materializate n absena unei concepii unitare de aciune mpotriva marii criminaliti economico-financiare. n opinia noastr, criminalitatea economico-financiar de mare amplitudine rmne n afara justiiei penale i este nepedepsit, sentimentul acesta fiind, din nefericire, bine ancorat n contiina populaiei. St n puterea noastr de a recunoate c nu trim ntr-o societate corect, i nici mcar ntr-o societate iubitoare de justiie. Trim, aa cum se exprima profesorul P. Troude Chastenet de la Universitatea Poitiers din Frana ntr-o societate mercantil n care cultul banilor a devenit o virtute cardinal. ntr-o asemenea imagine, necosmetizat, a realitii considerm c se impun a fi ntreprinse urmtoarele activiti: - ameliorarea cooperrii ntre serviciile de informaii, cele cu atribuii de investigare i cercetare, cu accent pe dezvoltarea comunicrii i a legturilor pe orizontal. Circulaia informaiilor, analiza i tratamentul acestora sunt determinante pentru succesul aciunilor de combatere a criminalitii. Consolidarea unitilor specializate n culegerea i analiza informaiilor presupune eliminarea excesului de secretizare i compartimentare, care poate garanta exploatarea operativ a informaiilor. n opinia noastr, cel mai mare impediment n realizarea schimbului de informaii l reprezint rezistena uman sau sistemic fa de circulaia fireasc, pe orizontal i vertical, a

profesional
20

5 J.P. Dintilhac - Criminalitatea banilor - Paris, 2005, pag. 234 6 D. Fontanaud - Criminalitatea banilor - Paris, 2005, pag. 150. 7 J.P. Dintilhac . op.cit. pag.242 8 J.P. Dintilhac - op.cit. - pag. 251

I.P.A. ROMANIA
informaiilor. Acest lucru genereaz ntrzieri n procesarea i utilizarea informaiilor, excesiv de clasificate. Constatm c serviciile i structurile informative promoveaz o cultur a proteciei totale a informaiilor, n detrimentul schimbului operativ i valorificrii eficiente a acestora; - constituirea Comunitii Informative Naionale, sub o singur comand, nsoit de ntrirea structurilor informativ - operative ale Ministerului Administraiei i Internelor i a celorlalte servicii ar crea cadrul necesar pentru planificarea i finalizarea comun a celor mai reprezentative i importante operaiuni de contracarare i lichidare a structurilor organizate n domeniul economico-financiar. 9 n opinia dr. Ionel Marin coordonarea instituiilor n cadrul comunitii informative .... asigur completarea i verificarea informaiilor necesare fundamentrii deciziilor, evitarea suprapunerilor i rivalitilor disfuncionale ntre elementele componente ale sistemului informativ naional i previne dezinformarea factorilor de decizie legal abilitai. Comunitatea informativ, ca structur coordonatoare trebuie s i asume responsabilitatea pentru analiza i valorificarea informaiilor, n funcie de valorile protejate i de interesul naional. n opinia noastr, aciunea integrat a structurilor informative, operative, de investigare i cercetare, printro eficient coordonare, reprezint garania conceperii i punerii n executare a unui management eficient de lupt mpotriva criminalitii organizate n general. Comunitatea de informaii trebuie s reprezinte o autoritate a statului, cu misiuni i competene stabilite prin lege, fiind obligat a se afla sub controlul Parlamentului. Misiunea fundamental a Comunitii Informative este aceea de a stabili pentru fiecare structur i component n parte atribuii i competene care s blocheze paralelismele, suprapunerile i riscul nefolosirii la timp sau folosirii abuzive a informaiilor. Considerm necesar s se elaboreze i s se aplice proceduri i reglementri interne unitare privind organizarea i desfurarea activitii informative, de investigare i cercetare a criminalitii organizate n domeniul economico-financiar. n acest context, trebuie redefinite conceptele de munc informativ-operativ i de investigaii pe domenii de activitate, pe obiective economice, probleme, spaii i medii de interes operativ, n funcie de ponderea acestora n economie, de mutaiile care intervin, de evoluiile i transformrile care apar; - creterea capacitii de investigare a serviciilor care acioneaz n domeniile administraiei financiare, fiscale i vamale, potrivit noilor reglementri privind combaterea evaziunii fiscale i realizarea unei cooperri eficiente a acestora cu serviciile informative, de investigare i cercetare; - transformarea Oficiului Naional pentru Prevenirea Splrii Banilor ntr-o unitate de informaii financiare (U.I.F) potrivit modelului european, care s funcioneze n structura Comunitii Informative Naionale, cu atribuii n colectarea, analiza, prelucrarea i transmiterea

Nr.1- 2009
informaiilor ctre structurile de investigare i anchet penal; stabilirea unor reguli i proceduri clare privitoare la coordonarea activitilor acestui organism cu autoritile judiciare, de investigare a fraudelor i de informaii; - reformarea procedurii judiciare sub aspectul a ceea ce numesc juritii echilibrul armelor, respectiv raportul dintre acuzare i aprare n domeniul criminalitii economico-financiare. n aceast materie se impune rsturnarea sarcinii probaiunii, principiu consacrat deja de dreptul britanic. Doctrina francez susine dac, n general, cu toii suntem de acord asupra faptului c n domeniul dreptului comun echilibrul trebuie s se restabileasc n avantajul persoanei acuzate, atunci trebuie s admitem c n domeniul economico-financiar echilibrul s se realizeze n favoarea prii care acuz, cu respectarea reglementrilor care 10 garanteaz procesul echitabil - reglementarea legal a msurilor preventive de tip patrimonial, potrivit modelului italian con fisca alargata (confiscarea lrgit), adic o confiscare ce poate cuprinde ntreg patrimoniul respectiv, cu efecte nu numai punitive, dar i preventive, care poate fi dispus chiar n faza efecturii actelor premergtoare. - aplicarea ferm i unitar a dispoziiilor Codului Penal privitoare la rspunderea penal a persoanelor juridice, dictat de principiile proporionalitii i individualitii pedepselor, potrivit practicii europene; Este cunoscut faptul c fluxul de bani murdari este cu att mai considerabil cu ct este rezultatul criminalitii organizate i internaionale ancorat ntr-un sistem economic dat. Persoanele fizice care particip n mod activ la svrirea de infraciuni, ca autori sau complici, acioneaz cel mai adesea n profitul i interesul unor grupri personificate, respectiv ageni economici (societi comerciale) care sunt principalele beneficiare ale profiturilor ilicite. Acesta ar trebui s fie argumentul pentru introducerea i aplicarea rspunderii penale pentru persoanele juridice, rspundere care nu elimin urmrirea concomitent a persoanelor fizice care au acionat n contul acestor entiti abstracte din punct de vedere juridic, dar foarte concrete din punct de vedere economic i social. 11 n opinia prof. C. Ducouloux - Farard criminalitatea economico-financiar, dincolo de volumele considerabile ale fluxurilor de bani ilicii pe care i pune n circulaie, aduce atingere nsi structurii civile i nu poate fi combtut n mod eficient dect prin msuri ndreptate nu numai mpotriva autorilor infraciunii, dar i mpotriva economiei infracionale i deci a profitului ilicit. Studiul Dreptul i Justiia - mai 2003, realizat n Frana - citat n lucrarea Criminalitatea banilor, Paris, 2005 C. Ducouloux - Farard - La criminalite dargent, Ediia Montchrestien, Paris, 2004; - asigurarea respectrii stricte a normelor de deontologie a magistrailor, aa cum sunt ele prevzute n Codul deontologic al magistrailor, adoptat prin H.G. 12 nr. 144/26 aprilie 2005 ; - trecerea unitilor de poliie judiciar n structura

9 Ionel Marin - Comunitatea de Informatii - soluia problemelor de securitate, Editura A.N.I., 2004, pag. 248 10 Studiul Dreptul i Justiia - mai 2003, realizat n Frana - citat n lucrarea Criminalitatea banilor, Paris, 2005 11 C. Ducouloux - Farard - La criminalite dargent, Ediia Montchrestien, Paris, 2004, pag 12 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 382/06.05.2005

21

Nr.1- 2009
organizatoric a parchetelor. Actualul sistem prin care poliia judiciar se subordoneaz administrativ i ierarhic Ministerului Administraiei i Internelor este deficitar i ineficient. Aceast msur ar permite o redimensionare a posturilor, recrutarea personalului potrivit unor criterii specifice magistraturii, asigurarea unei salarizri corespunztoare, pregtirea strict de specializare, asigurarea unui climat de lucru n echip; - adoptarea de msuri concrete pentru prevenirea 13 legturilor incestuoase ntre mediul financiar - economic, lumea politic i cea a administraiei. Aceste msuri se impun n domeniul privatizrilor, atribuirii de contracte; transferurilor de active i proprieti din domeniul public n cel privat i invers; acordrii fondurilor financiare provenite de la Uniunea European; funcionrii pieei valorilor mobiliare i a burselor sub aspectul prevenirii delictelor comise de persoane care, dispunnd naintea publicului de informaii privilegiate, realizeaz ilegal operaii n propriul beneficiu; blocarea procedurilor care permit nfiinarea i funcionarea societilor comerciale fictive; - reglementarea conceptului de parteneriat public privat care s asigure schimbul de informaii i cooperarea n domeniul declanrii, efecturii i finalizrii de investigaii i anchete pe cazuri concrete, n care esenial este ideea de supremaie a legii, n beneficiul public al celui privat. Astfel de parteneriate funcioneaz n S.U.A., Olanda, Marea Britanie, Elveia i Belgia. n contextul mondial msurile ce se impun a fi ntreprinse pentru creterea eficienei luptei mpotriva criminalitii economico-financiare transnaionale sunt dictate de constatarea faptului c n ciuda numrului mare de protocoale, convenii, rezoluii i rapoarte lupta mpotriva acestui fenomen reprezint, incontestabil, un eec. Dup opinia celor mai redutabili specialiti, finanarea terorismului poate scpa att de simplu oricrui control, pentru c activitatea financiar internaional, n general, scap ea nsi oricrui control n lipsa unei ordini internaionale bazate pe texte normative clare i imperative, pe controale efective i pe sanciuni pronunate i aplicate efectiv. Msurile ce se impun a fi ntreprinse la nivel mondial sunt urmtoarele: 1. crearea unei ordini penale internaionale. Punctul de plecare n edificarea ordinii penale internaionale lar putea constitui Curtea Penal Internaional creat prin Convenia de la Roma (1998), creia s nu i se poat opune nici o imunitate i care poate judeca, dup acelai principiu de subsidiaritate, pe autorul crimelor economico - financiare. 2. aplicarea de sanciuni statelor care nu lupt mpotriva corupiei i a celor care nu coopereaz n prevenirea finanrii terorismului i ncurajeaz splarea capitalurilor provenite din criminalitatea organizat. 3. monitorizarea atent a circuitelor internaionale de capitaluri i excluderea din circuitele financiare a statelor care nu respect normele juridice impuse. In consens cu publicarea cerinelor minime n materia pstrrii informaiilor secrete i de transparen, statele care nu asigur respectarea acestor reguli de ctre

I.P.A. ROMANIA
societile care i desfoar activitile pe teritoriul lor, ar trebui excluse din circuitul tranzaciilor monetare i financiare. 14 n literatura de specialitate s-a formulat conceptul n elaborarea unui drept internaional de ingerin justificat de faptul c suveranitatea anumitor state nu servete de fapt dect la acoperirea, sub pretextul pstrrii secretului n afaceri, unor practici contrare intereselor generale ale societilor prezente i viitoare de pe planeta noastr. 4. consolidarea organismelor internaionale n ceea ce privete fora acestora fa de statele i puterile financiare multinaionale care nu respect normele de drept adoptate n materia luptei contra criminalitii organizate. Sunt numeroase organisme internaionale i regionale care studiaz i denun amploarea marii criminaliti economico-financiare, dar activitatea acestora se finalizeaz doar n elaborarea de recomandri care au un efect minor asupra proliferrii fenomenului. Absena sanciunilor internaionale care s fie pronunate mpotriva statului i a operatorilor economico financiari induce sentimentul de neputin n lupta contra criminalitii transnaionale. Criminalitatea economico - financiar provoac pagube greu de msurat, cu impact asupra mediului social i economic, n sens larg. Prejudiciile materiale i morale produce sunt, ntr-o anumit msur, invizibile imediat i greu de personalizat. Fenomenul de criminalitate economico - financiar se produce i se manifest ntr-un mediu specific, al economiei i finanelor, care dispune de o mare diversitate de forme organizatorice, aflate ntr-o permanent schimbare, care ofer o vast gam de posibiliti de aciune, dublate de tehnici corespunztoare. Victimele acestui fenomen, dar, n unele cazuri, i parteneri, sunt instituii guvernamentale, sectorul afacerilor, mediul financiar - bancar. Victimele indirecte reprezint, n opinia noastr, un subiect necercetat, dar deosebit de important raportat la consecinele, nu imediate, ci mai ndeprtate. Indirecte sau colaterale aceste victime sunt cetenii, cei care, urmare a delapidrilor, evaziunii fiscale, fraudelor i deturnrilor ilegale, privatizrilor frauduloase etc, i vd diminuat nivelul de trai, asistena social compromis, accesul la educaie i cultur blocat de diminuarea ilegal, pe cale criminal, a fondurilor destinate acestor obiective, dar li se altur categoria de persoane care achiziioneaz produse contrafcute, periculoase pentru consum. Criminalitatea n afaceri, prin dimensiunea pagubelor i numrul victimelor, produce un evident dezechilibru al societii n ansamblu, cu impact asupra climatului de ordine public i siguran naional. Diminuarea bugetelor destinate organelor de ordine public, justiiei i aprrii naionale ca urmare a aciunilor criminale are efecte extrem de grave asupra capacitii statului de a asigura gestionarea normal a societii, pe domeniile cele mai importante. Acordurile secrete (aa numitele contracte ce cuprind informaii clasificate), acapararea resurselor i informaiilor, maniera iraional de a face afaceri, nsoit de o violen ascuns sau manifestat, sunt repere ale

13 J.P. Dintilhac, op.cit., pag. 236 14 Claude Farard i Christian Lopez: La criminalite dargent, Ed. Montchrestien, Paris, 2004, pag. 244

22

I.P.A. ROMANIA
criminalitii gulerelor albe care transform economia oficial, fcnd-o s par total opus modelului dorit. ntr-o asemenea imagine de ansamblu criminalitatea economico-financiar trebuie analizat ca un auxiliar al vieii politice pentru c mediul politic este finanat n bun msur de indivizi, grupuri i ntreprinderi care dezvolt afaceri criminale. Aceast finanare ilegal este ulterior rspltit prin acordarea de ctre politicieni de fonduri publice i achiziii ilegale ctre finanatori. Analiza formelor de manifestare i magnitudinii criminalitii economico - financiare ne conduce la constatarea existenei n societate a unei profunde crize de valori: ntre valorile ce in de morala public i interesul general atacate vehement de valorile i logica economiei de pia ce funcioneaz ntr-un registru extrem de original. Aceast criz este ntreinut de marii protagoniti ai scenei politice i economice, de ctre elitele politice i liderii afacerilor criminale. n opinia noastr, criza este determinat i de extensia politicilor de dereglementare prin care statul intervine tot mai puin n definirea i reglementarea cadrului general de funcionare a economiei de pia. Sectorul privat este, din ce n ce, mai puin supus normelor de reglementare. n toate acestea se impune a constata faptul c n prezent formele vechii economii sunt nlocuite cu o economie nou. ine de domeniul analizei realiste faptul c aceast profund transformare a economiei, n care componenta globalizrii este determinant, trebuie s genereze modificri substaniale n conceptul de lupt mpotriva criminalitii economico - financiare. Suntem de prere c asigurarea strii generale de legalitate n domeniul economic i financiar poate fi realizat dac, n strategia de aciune va fi prevzut i un obiectiv care s vizeze definirea i punerea n aplicare a conceptului de parteneriat public - privat care s se desfoare pe dou direcii: a) parteneriat n domeniul schimbului de informaii b) parteneriat n domeniul declanrii, efecturii i finalizrii de investigaii i anchete pe cazuri concrete n care esenial este ideea supremaiei legii, n beneficiul domeniului public i al celui privat. Menionm faptul c astfel de parteneriate au fost iniiate i funcioneaz n unele state: Olanda, Marea Britanie, Elveia, S.U.A. Belgia. Evident c acest domeniu privind parteneriatul public - privat n materia combaterii criminalitii economico-financiare trebuie s fie reglementat prin lege, cu precizarea clar a principiilor care guverneaz domeniul, a procedurilor detaliate, a drepturilor i obligaiilor corespunztoare. n contextul asigurrii strii de legalitate i ca o modalitate concret de realizare a parteneriatului public privat considerm necesar a fi analizat posibilitatea crerii unei specializri: aceea a ofierului de poliie nsrcinat cu supravegherea respectrii legii n cadrul ntreprinderilor, instituiilor, companiilor i societilor care activeaz n economie. Propunerea noastr poate oca, dat fiind faptul c mult vreme (aproximativ 30 de ani) aceasta s-a practicat n Romnia. Practica este astzi dezvoltat n

Nr.1- 2009
multe ri europene. Conceptul de respectare a legii i are originea n experiena britanic i american, n care ofierii anume desemnai aveau sarcina de a controla modul n care angajaii unei companii sau ntreprinderi respect regulile i dispoziiile legale. Ofierul anume desemnat are dreptul i obligaia de a consilia conducerea firmei i de a controla modul n care este respectat legea. 15 n Olanda ofierul nsrcinat cu supravegherea legii are urmtoarele sarcini de ndeplinit: - s implementeze politica de respectare a legilor n cadrul companiei; - s implementeze, monitorizeze i s verifice procedurile operative de respectare a legilor; - s efectueze investigaii i verificri privind respectarea legilor, reglementrilor i standardelor etice; - s ntocmeasc rapoarte privind respectarea legilor i s consilieze conducerea companiei cu privire la chestiuni referitoare la respectarea legilor; - s sensibilizeze angajaii companiei cu privire la respectarea legilor. In mod sigur acest concept va genera controverse. El este, n mare parte, idealist. Vor fi, cu siguran, companii i mari societi comerciale, financiare i bancare ce vor afirma c soluia este a unui stat totalitar, care spulber autonomia firmelor i genereaz amestecul statului n treburile private. Aceleai companii vor afirma c dispun de o poliie privat, cei mai muli componeni provenind din rndul celor mai buni poliiti, acum substanial mai bine pltii. Tot ele afirm c au pus la punct i aplic procedurile de identificare a cazurilor de splare a banilor provenii din activiti criminale, iar cazurile ilegale petrecute n interiorul lor sunt de competena decizional a consiliilor lor de administraie. Oricum, drumul pn la realizarea unui veritabil parteneriat public -privat, este lung. Dar, nu foarte lung. n opinia noastr, astzi tot mai multe societi private sunt contiente de urmtoarele lucruri : - vor spori considerabil cazurile de fraudare a societilor de ctre proprii angajai i de ctre persoane din afara acestora; - autoritile publice vor acorda prioritate cazurilor de fraud n detrimentul statului; - combaterea eficient a criminalitii poate fi realizat de un personal cu nalt pregtire juridic, pregtit n instituii prestigioase, de strict specializare; - vor spori nevoile de siguran ale companiilor n contextul globalizrii, pentru c progresul tiinific i tehnic genereaz noi forme de criminalitate, dup cum, orice criz economic, conduce la amplificarea crimi16 nalitii. . Considerm c realizarea parteneriatului public - privat are o bun perspectiv. n Buletinul Academiei de Poliie din Munster - Germania (nr. 4/2003), Klaus Fischer ncearc s clarifice unele nenelegeri privind falsa concuren dintre societile de verificare a economiei i instituiile statului n descoperirea criminalitii economice. n capitolul introductiv al studiului, autorul subliniaz: n ultimii apte ani au aprut n Germania marile societi de verificare a economiei avnd ca misiune investigarea cazurilor din domeniul criminalitii economico-

15 Hans Nelen - Criminalitatea economic i financiar n Europa - Experiena Olandei - Paris, 2002, pag. 114-116 16 Raymond Gassin - op.cit. pag. 362

profesional
23

Nr.1- 2009
financiare. Poliia, procuratura i alte instituii publice au reacionat imediat, afirmnd c firmele private fac concuren instituiilor statului. n rspunsul formulat fa de aceast temere a autoritilor, societile private nominalizate au afirmat faptul c ambele pri lucreaz n beneficiul pgubiilor. Sunt avute n vedere, pe lng fenomenele clasice de delapidare i corupie, apariia i dezvoltarea cazurilor de falsificare a bilanurilor, de crime comise de personalul angajat al firmelor, splarea de bani, concursuri trucate, finanarea teroris17 mului . Autorul face i precizare foarte important: societile de verificare a economiei au drept misiune fundamental acea de a stabili strile de fapt, respectiv nclcrile de lege, din punct de vedere al dreptului civil, al formelor de rspundere consacrate de aceasta. Sarcinile autoritilor publice de justiie vizeaz elucidarea i cercetarea penal a cazurilor. Ne aflm la intersecia dintre interesul privat i cel public. Societatea pgubit este interesat s limiteze paguba afacerii ilegale i s o recupereze de la fptuitor. Activitatea societilor de verificare a economiei nu trebuie judecat a fi un concurs cu cea a instituiilor publice, ci ca pe activitate complementar. n privina modalitilor i practicilor de control i supraveghere a pieelor i serviciilor financiare, considerm c experiena britanic reprezint un model ce poate fi extins la nivelul fiecrei ri europene. In esen modelul britanic cuprinde o lege (Legea privind pieele i serviciile financiare, adoptat n anul 2000) care confer unei autoriti (Autoritatea Serviciilor Financiare -F.S.A.) controlul asupra acestui domeniu, prin dreptul de a sanciona abaterile de la lege. Obiectivul acestei autoriti este acela de a promova respectarea voluntar a legii, impunnd sanciuni ce constau n aplicarea amenzilor sau n denunarea public a ntreprinderilor care nu respect legea.

I.P.A. ROMANIA
Principiile de aciune a acestei autoriti sunt: - transparen n luarea deciziilor; - tratament echitabil fa de toate ntreprinderile; - proporionalitate n privina aplicrii sanciunilor; - coeren n aplicarea legislaiei; - puterea de a urmri n justiie autorii ilegalitilor comise pe piaa financiar, considerate ca infraciuni svrite de gulerele albe sau de cei implicai n operaiuni de splare a banilor. CONCLUZII 1. Criminalitatea economico-financiar transform i afecteaz toate valorile care reprezint substana moralei publice indispensabil oricrei societi. ncrederea oamenilor n valorile autentice este zdruncinat de dimensiunea profiturilor ilicite i de pedepsirea celor care au acumulat averi din activiti criminale. 2. Considerm c sunt convingtoare cuvintele rostite de profesorul P. Troude - Chestenet, de la Universitatea Poitiers, la ncheierea unui seminar pe tema criminalitii financiare: Se poate vorbi de criminalitate financiar ntr-o societate n care cultul banilor a devenit o virtute cardinal? Cum se poate vorbi de criminalitate financiar ntr-o societate n care, n realitate, este considerat criminal cel care rmne srac? Cu ct justiia se apropie mai mult de Puterea Politic, cu att se nde18 prteaz de libertate i, fr ndoial, i de Adevr . 3. Statutul Romniei de membr a Uniunii Europene genereaz sperane n privina capacitii dreptului romnesc de a se armoniza rapid i eficient cu dreptul european i ofer certitudinea c aparinem Europei Unite.

Prof. univ. dr. Costic VOICU Preedintele IPA - Secia Romn

17 Klaus Ficher - Buletin al Academiei Cadrelor de Conducere din Poliie - Munster, nr. 4/2003, pag. 41-52 18 P. Troude - Chastenet - Cuvnt de ncheiere la volumul Criminalitatea banilor, Paris, 2005, pag. 249-250

Repere privind dezvoltarea imaginii [i a rela]iilor interna]ionale ale I.P.A. Sec]ia Rom`nq
Consecvent` crezului fondatorului s`u, Arthur Troop, acela de a promova rela]iile de prietenie [i colaborare dintre poli]i[tii de pretutindeni sub deviza Servo Per Amikeco, Asocia]ia Interna]ional` a Poli]i[tilor Sec]ia Romn`, militeaz` intens pentru dezvoltarea [i consolidarea acestor deziderate. Afirma]ia de mai sus, are ca suport att scopul crearea [i dezvoltarea leg`turilor de prietenie cu sec]iile na]ionale membre ale IPA, ct [i o serie de obiective referitoare la: l Stimularea leg`turilor de prietenie, \ntrajutorare [i respect reciproc; l Participare la cooperarea \ntre na]iuni, dezvol tarea schimburilor de experien]`, pe plan intern [i interna]ional; l Promovarea [i facilitarea \ntlnirilor interna]io nale dintre membrii asocia]i [i familiile acestora;

l Cre[terea prestigiului [i promovarea unei imagini favorabile poli]iei, [i \n rndul popula]iei, dar [i \n plan extern; l Schimbul de publica]ii cu alte sec]ii na]ionale; l Promovarea revistelor, precum [i a oric`ror publica]ii cu tematic` specific`. Realizarea celor prezentate prin cursuri, confe rin]e, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, schimburi multilaterale [i alte ac]iuni desf`[urate sub deviza Servo Per Amikeco, creeaz` premisele unei imagini pozitive a I.P.A. Sec]ia Romn`, dar [i a unor trainice rela]ii [i colabor`ri interna]ionale. Ion Mirce GHERGHI}~ Vicepre[edinte I.P.A. - Sec]ia Romn`

24

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009

Tratnd problema din aceast` perspectiv`, o ntrebare fireasc` [i caut` totu[i r`spunsul: ct de intens` trebuie s` fie tr`irea acestei st`ri tensionale, dominant emo]ional`? {i care este pragul de suportabilitate peste care jocul tr`irilor emoCuvinte cheie: stabilirea echipamentelor necesare ]ionale [i pun amprenta asupra caDisconfort psihic, anduran]`, [i a instrumentarului, deplasarea lit`]ii activit`]ii? Faptul c` specialistul se confac tori perturbatori, cultur` or ga - urgent` la locul comiterii infrac]iunii, frunt` cu astfel de st`ri [i tr`iri afecni za]ional`, su praevalua rea /su b - indiferent de condi]iile atmosferice tive, eviden]iaz` n structura perevaluarea evenimentului, profilprofil- sau de teren; cercetarea atent` a sonalit`]ii respective pe OMUL caing, profilul psihologic al crimicrimi- locului faptei, redactarea documen- re-[i con[tientizeaz` ntreaga resnalistului, criza de timp, ra]io - telor [i materializarea activit`]ilor n ponsabilitate pentru sarcinile ce-i namen tul deductiv [i inductiv, procesul verbal de cercetare la fa]a revin, interesat de reu[ita ac]iunilor in tui]ie, managementul ca lit`]ii, locului, ntocmirea plan[ei fotogra- sale, pe OMUL c`ruia succesul sau standarde inter na]io nale. fice [i a celorlalte activit`]i, finalizate e[ecul nu-i sunt indiferente. ulterior prin redactarea rapoartelor n general, ne afl`m n fa]a a dou` Activitatea de cercetare la fa]a lo- de constatare tehnico-[tiin]ific` [i a situa]ii pe care practica ni le evicului este pentru fiecare criminalist celor de expertiz` . den]iaz` n mod curent : un examen sever, a c`rui complexiOdat` cu luarea la cuno[tin]` a 1. Gradul de tr`ire emo]ional` tate solicit` profund ntreaga sa evenimentului produs, structura psi- maxim (perturbator) cu urm`torul competen]` profesional` [i struc- hic` a criminalistului intr` n stare tablou comportamental al tur` etico-moral`, personalist`rii de alert` (n faza iniJudicial Psychology tatea n ansamblul ei, deci ]ial` de preg`tire pentru depoten]ialul psihologic indiplasarea la locul faptei): ofiExactingness vidual jucnd n acest sens ]e rul este precipitat, gr`bit, In Crime Scene Investigation uneori un rol hot`rtor. chiar nervos, prezenDin momentul aducerii la tnd puls ridicat, blocaje Abstract: Crime scene investigation, as activity, cuno[tin]` a evenimentului psihomotrice (acuznd tulce trebuie cercetat, moment for each forensic specialist is an impotant test, bur`ri neurovegetative) cu care poate s`-l surprind` n which asks the profound complexity of its entire pro- consecin]e imediate n sc`oricare din activit`]ile sale fessional competence and ethics-moral structure, derea capacit`]ii de concenprofesionale sau extraprofe- personality as a whole, so individual psychological trare, analiz` [i decizie. potential plays in this respect, a decisive role. sionale (ziua sau noaptea) Once known about the event, the emotional men- De cele mai multe ori, un criminalistul reprezint` spetal structure of forensics specialists involved come astfel de comportament se cialistul responsabil din in alert status, the emotional tension that character- finalizeaz` cu omisiuni (uipunct de vedere institu]ional ized the initial preparation for action. tarea blitzului, a materialelor [i social privind desf`[uraNecessary answer, it must occur by itself, to the consumabile, echipamenturea n cele mai bune condi]ii question that is well trained specialist to live these lui de protec]ie, trusa ina unor activit`]i de impor- states? A negative answer would not take into complet` etc), lacune care, tan]` primordial` pentru ac- account the reality of life, the nature of the human constatndu-se de obicei pe tivitatea de urm`rire penal` psychic. An Yes answer is more accurate, but we parcursul deplas`rii sau [i finalitatea judiciar` a n- touch another border. chiar la fa]a locului, m`resc tregului demers, descopeTreating the problem from this perspective, a nat- gradul de surescitare al cririrea autorilor. ural question is still searching for the answer, how minalistului. Dimensiunea institu]iona- intense must be living this tense situation, the domi- Teama de ridicol, jena fa]` l` este dat` de respectarea nant emotional? which is the threshold can be toler- de colegi (inclusiv a glumenormelor interne, metodo- ate, above emotions games, they bring emotional lor ulterioare) sau chiar a deprecierii imaginii n fa]a logiilor, a procedurilor, a dis- imprint on the quality of work? superiorilor. pozi]iilor [i termenelor legaAcesta este, de regul`, tale iar dimensiunea responsabilit`]ii sociale este subliniat` de alert`, de tensiune emo]ional`, ce bloul psihic al st`rii de emotivitate imaginea propriei activita]i n ecoul caracterizeaz` starea ini]ial` de blocante dezagreabile, a c`rei cauzalitate este extrem de complex`. dezbaterilor publice generate de preg`tire pentru ac]iune. Pe de o parte, acest tablou commass media (de membrii comunit`]ii n mod necesar, apare [i se imlocale prezente la eveniment), toate pune de la sine, r`spunsul la ntre- portamental este o consecin]` a acestea corelate cu sentimentul sat- barea: este bine ca specialistul cri- structurii temperamentale individisfac]iei sau insatisfac]iei profesio- minalist s` tr`iasc` aceste st`ri? A uale (colericii [i emotivii fiind cei mai nale, Eu-l jucnd un rol important n r`spunde negativ ar nsemna s` nu predispu[i n aceast` direc]ie), iar stabilitatea imaginii de sine [i a rolu- ]inem seama de firea lucrurilor, de pe de alt` parte, el poate fi consenatura psihicului omenesc [i de cin]a unor factori ca: lipsa de expelui n angrenajul social. Astfel, att etapele incipiente pre- realitatea cotidian`, intrinsec` a rien]` tradus` ntr-un deficit de commerg`toare, de preg`tire, ct [i cele vie]ii. A r`spunde afirmativ este mult peten]` profesional`, dezordinea [i de con]inut, de substan]` profesion- mai corect dar atingem un alt su- lipsa de organizare a activit`]ii n al` (descoperirea [i exploatarea ur- biect de grani]`, anduran]a - capa- forma]iunea criminalistic`, uneori melor) sunt importante [i amintim citatea de a rezista la efort fizic [i chiar prezen]a la fa]a locului a unor [efi ierarhici. aici: formarea echipei complexe, psihic.

Exigen]ele psihologiei judiciare asupra explorqrii cmpului faptei

profesional
25

Nr.1- 2009
Un caz particular l reprezint` tinerii criminali[ti f`r` experien]`. 2. Gradul de tensiune emo]ional` optim, cu urm`torul tablou comportamental al st`rii de alert` (n faza ini]ial` de preg`tire pentru deplasarea la locul faptei): criminalistul resimte emo]ia ca un stadiu pl`cut, tonic, tr`dnd o u[oar` ner`bdare, cu un comportament precis, cu o bun` capacitate de concentrare, analiz` [i decizie. De cele mai multe ori, un astfel de comportament se finalizeaz` cu analiza lucid` a caracteristicilor evenimentului (natura evenimetului, modul de operare, loca]ia desf`[ur`rii cercet`rii), n concordan]` cu care se verific` [i completeaz` un instrumentar criminalistic adecvat procedurilor de lucru, ct [i elementele-surpriz` ce pot s` apar`. Acesta este, de regul`, tabloul st`rii de emotivitate optim` (stenic`), a c`rei cauzalitate este, deseori, extrem de complex`. n acest caz, pe de o parte, structurile psihice cele mai favorizate sunt cele ale flegmaticilor (iner]i), dar mai ales cele ale sanguinicilor (echilibra]i), iar pe de alt` parte, un grad de siguran]` n plus l aduc competen]a [i experien]a profesional`, ordinea [i gradul de organizare a deplas`rilor la fa]a locului [i raporturile afective cu ofi]erii din forma]iunile operative ce intr` n componen]a echipei de cercetare. n ceea ce prive[te acest ultim aspect sunt importante cteva preciz`ri. Exceptnd aspectul institu]ional care vizeaz` anun]area poli]i[tilor/speciali[tilor planifica]i din diverse domenii [i deplasarea operativ` n zona incidentului/evenimentului, formarea echipei complexe de cercetare la fa]a locului, din perspectiva naturii rela]iilor interumane, este primul element cu impact asupra calit`]ii activit`]ilor ulterioare. Desigur c` n orice organiza]ie exist` o ierarhie informal` [i fiecare dintre noi avem afinit`]i [i stabilim rela]ii de empatie cu cei din arealul social [i profesional. Lucrul n echip` este deosebit de important pentru succesul oric`rei activit`]i [i omogenitatea acesteia este definitorie. Acest aspect nu poate fi asigurat ntotdeauna deorece a[a cum am men]ionat, de obicei, planificarea prin rota]ie este elementul uzitat de management pentru asigurarea unei distribu]ii egale [i nc`rc`ri eficiente a resurselor umane. Astfel, formarea echipei este una aleatorie din perspectiva rela]iilor stabilite ntre poi]i[ti, iar activitatea n echip` poate s` fie una pur formal`. Incompatibilitatea psiho-emo]ional`, diferendele de atitudine [i opinie, discu]iile neprincipiale, dispre]ul, arogan]a, infatuarea celui de lng` tine, al coechipierului, genereaz` disconfortul psihic care conduce la inevitabil la ncordare [i limitarea comunic`rii. Consecin]ele sunt u[or de imaginat. Toate acestea sunt dezavuate de organiza]ie [i de membrii acesteia, poli]i[tii. Cazurile deosebite din punct de vedere al pericolului social, num`rului victimelor etc, fiind tratate separat, se bucur` de un mod de organizare aparte [i nu ridic` probleme. Dezvoltarea culturii organiza]ionale [i asigurarea unui climat n care echilibrul evaluator [i atitudinal s` primeze, este relevant n acest segment, iar atitudinea profesional`, concentrat` exclusiv pe sarcin` (descoperirea urmelor/stabilirea situa]iei de fapt) [i flexibilitatea rela]ional` reprezint` cheia succesului. Odat` ajuns la fa]a locului, specialistul criminalist se angreneaz` ntr-o activitate de maxim` complexitate [i fine]e, care-i solicit`, n strns` corelare, att aptitudinile fizice, ct [i cele intelectuale. Cmpul infrac]ional este purt`tor de informa]ii, nmagazinnd n el efecte [i cauze ale desf`[ur`rii unor ac]iuni. El se nf`]i[eaz` specialistului criminalist ca o carte (mai mult sau mai pu]in deschis`) care trebuie citit` [i n]eleas`. Nicio ac]iune, ns`, nu se poate desf`[ura n afar` de spa]iu [i timp, subordonndu-se anumitor ra]iuni, tinznd c`tre o anumit` finalitate [i l`snd caracteristicile desf`[ur`rii ei n lumea material`. Aceast` idee, corelndu-se armonios cu principiul dialectic dup` care existen]a este o interac]iune de sisteme deschise, fundamenteaz` temeiul care c`l`uze[te activitatea de cercetare la fa]a locului. Deseori, aceast` activitate este tributar` unor factori subiectivi de

I.P.A. ROMANIA

26

natur` psihologic`, ca, de exemplu: Dominarea criminalistului de c`tre propor]iile evenimentului / supraevaluarea importan]ei (atacuri teroriste, dezastre n mas`, catastrofe, incendii etc), impresionabilitatea acestuia ducnd la ideea intim` c` nu va face fa]` evenimentului, c` num`rul mare de probe [i de activita]i va genera inevitabil o gre[eal` sau o omisiune care se va ntoarce mpotriva lui ulterior, sub forma unei sanc]iuni sau se va r`sfnge negativ asupra imaginii [i demnit`]ii sale , diminuarea respectului n rndul comunita]ii profesionale [i al cuno[tin]elor. Minimizarea evenimentului, a pericolului social [i efectelor/ subevaluarea importan]ei prin prisma propriului lui statut (furtul unei butelii, a unei biciclete, unor obiecte de mbr`c`minte etc) a inutilit`]ii cercet`rii, a s`r`ciei de urme [i indicii, activitatea de cercetare efectundu-se f`r` suficient` convingere [i mobilizare, fapt care duce la diminuarea interesului, a spiritului de observa]ie [i la inhibi]ia gndirii cu, consecin]e imediate n nesesizarea sau neglijarea unor urme, organizarea defectuoas` a cercet`rii etc. U[urin]a n tratarea acestora pornind de la. ideea inutilit`]ii cercet`rii [i pn` la sentimentul st`pnirii situa]iei create de culegerea unor urme (aparent suficiente) cu mare for]` probant` [i cu consecin]e imediate (urme papilare). Aceast` stare psihic` se traduce, n general, prin nesesizarea unor detalii de maxim` importan]` ulterioar`, tratarea superficial` unor urme, fie la locul faptei, fie prin ambalarea necorespunz`toare, nerespectarea regulilor de prevenire a contamin`rii [i intercontamin`rii probelor etc.; Interferen]a activit`]ii proprii cu al]i factori, poate, de asemenea,

I.P.A. ROMANIA
duce la o cercetare defectuoas` a cmpului infrac]ional. n acest sens, func]ie de natura [i importan]a evenimentului, prezen]a unor [efi ierarhici, manageri de nivel nalt, mini[trii, politicieni, sau a unor persoane din afara sferei institu]ionale la locul evenimentului (f`r` ndoial`, bine inten]ionat`) poate duce la inhibarea ofi]erului, o serie de opinii exprimate avnd uneori ca efect imediat dezorientarea acestuia, sau dirijarea c`tre activit`]i considerate mai importatnte sau ra]ionale, neefectuarea pn` la cap`t a unor opera]ii, neglijarea unor aspecte [i accentuarea nejustificat` obiectiv a altora etc. Sentimentul tr`irii crizei de timp poate, de asemenea, duce la grab` [i superficialitate, la neglijarea c`ilor de acces [i de ie[ire din cmpul faptei, la focalizarea exclusiv` n perimetrul consum`rii propriu-zise a evenimentului [i neglijarea men]ion`rii n procesul verbal a tuturor activit`]ilor [i a tuturor datelor de referin]` sau de intercorelare (dimensiuni [i m`sur`tori ) pentru fixarea urmelor [i probelor n cmpul infrac]ional. Din punct de vedere psihologic, n activitatea de cercetare la fa]a locului, domeniul datelor desf`[ur`rii evenimentului trebuie abordat dup` o logic` care cap`t` nsu[iri specifice unei logici criminalistice", urmele [i indiciile trebuind a fi supuse unui examen critic de interferen]`, anulare [i excludere, fundamentat pe ideea cauzalit`]ii [i finalit`]ii comportamentului ac]ional. Tehnica profiling furniznd elemente relevante nc` din faza incipient` a anchetei. Flexibilitatea gndirii, corela]ia cognitiv`, rapiditatea sesiz`rii unor corela]ii de la cauz` la efect [i de la efect la cauz`, profunzimea ra]ionamentului, deductiv (de la general la particular) [i inductiv (de la particular la general), spiritul de observa]ie cultivat pn` la ceea ce denumim curent intui]ie criminalistic`" sunt calit`]i care trebuie s` caracterizeze profilul psihologic al criminalistului. Aceste calit`]i i permit s` valorifice superior urmele [i indiciile exploatate, prin corelarea lor cu aspectele caracteristice unor moduri de operare, obi[nuin]e [i deprinderi ale infractorilor, n func]ie de care datele supuse interpret`rii pot c`p`ta o semnifica]ie sau alta, un r`spuns dnd na[tere la o ntrebare [i, n mod firesc, o ntrebare necesitnd un r`spuns. Am putea spune c` finalitatea [i succesul ac]iunii so ciale [i ju ridice depind, cel pu]in n prim` instan]`, la fa]a locului, de conconfruntarea dialectic` ntre profilul psihologic al infractorului (obiec tivarea n cmpul faptei, am prenta sa psihocomportamen tal` - profiling) [i profilul psihopsihologic al criminalistului modern (identificarea urmelor, a modului de operare, a sem n`turii etc ) . Practica impune, din ce n ce mai mult, ideea dup` care solu]ionarea cu succes a unor cauze (n expresie criminalistic` r`spunsul fa]` de clasicele ntreb`ri: UNDE, CND, CINE, CUM...) depinde n mod hotrtor de materialul probant realizat prin exploatarea [tiin]ifc` a rezultatelor cercet`rii la fa]a locului. Institutul de Criminalistic` a transformat acest adev`r ntr-un principiu de munc` promovat cu fermitate [i consecven]` prin care cre[terea calit`]ii activit`]ilor [i a eficien]ei s-a realizat printr-un ansamblu de m`suri ce au vizat paliere diverse precum dezvolt`ri n plan institu]ional, reorganiz`ri, adapt`ri func]ionale sus]inute prin investi]ii n echipamente moderne de ultima genera]ie. Din anul 2005, Institutul de Criminalistic` din Poli]ia Romn` este membru cu drepturi depline al Re]elei Europene a Institutelor de Criminalistic` (European Network of Forensic Science Institutes-ENFSI). Criteriile de eligibilitate ale acestei organiza]ii sunt obligatorii pentru to]i membrii [i conform acestora, grupul de lucru QCC (Quality and Competence Assurance Committee) monitorizeaz` utilizarea [i aplicarea standardelor de calitate [i a manualelor de bune practici emise de aceast` organiza]ie [i compatibilizarea metodelor de lucru cu cele folosite n cadrul Re]elei Europene a Institutelor de Criminalistic` (ENFSI). La nivel european,iar ENFSI este principalul promotor al acestei cerin]e, se urm`re[te ca toate etapele procesului criminalistic, ncepnd cu cercetarea la fa]a locului [i pn` la raportarea rezultatelor n instan]`, s` fie credibile din punct de vedere [tiin]ific [i de aceea se promoveaz` acreditarea laboratoarelor criminalistice. ENFSI solicit` utilizarea SR EN ISO 17025 pentru acreditarea procedurilor de laborator, n timp ce SR EN ISO 17020 este recomandat pentru acreditarea

Nr.1- 2009
procedurilor de inspec]ie [i examinare aferente investig`rii tehnico[tiin]ifice a locului faptei. A[adar, este imperios necesar ca laboratoarele criminalistice s` adere, prin programe de acreditare, la practici [i standarde recunoscute, astfel nct s` fie asigurat` ncrederea n rezultatele proprii [i s` existe posibilitatea de compara]ie a datelor generate de laboratoarele individuale. n anul 2006, Institutul de Criminalistic` a implementat Sistemul de Management al Calit`]ii n conformitate cu Standardul European ISO 17025/2005, standard care prezint` direc]iile generale [i cerin]ele pe care laboratoarele de ncerc`ri [i etalon`ri trebuie s` le ndeplineasc` pentru a demonstra c` func]ioneaz` ntr-un sistem de management, c` sunt competente tehnic [i c` pot s` genereze rezultate valide din punct de vedere tehnic. Alte 12 servicii criminalistice fiind, de asemenea, acreditate si procesul continu`. De asemenea, Institutul de Criminalistic` a editat Procedura cercet`rii la fa]a locului n Poli]ia Romn`, n acord cu manualul pus la dispozi]ie de Grupul European de Cercetare la fa]a Locului [i depune eforturi pentru eficientizarea activit`]ilor desf`[urate cu ocazia investig`rii tehnico-[tiin]ifice a locului faptei, prin utilizarea unor metode [i mijloace tehnice moderne. Realizarea procedurilor generale [i specifice pentru primul poli]ist ajuns la fa]a locului, a modului de organizarea a activita]ilor premerg`toare cercet`rii, a modului de descoperire, ridicare, ambalare, transport [i depozitare a tuturor categoriilor de urme precum [i acti-

profesional
27

Nr.1- 2009
vit`]ilor minim obligatorii pentru fiecare gen de infrac]iune n parte, descrise ntr-o manier` simpl` [i fluent` constituie un pas important [i reprezentativ n evolu]ia organiza]iei dar [i un suport opera]ional pentru fiecare lucr`tor n parte. Gradul de securitate proprie [i de satisfac]ie profesional` este net superior prin procedurarea activit`]ilor eliminnd arbitrariul [i nesiguran]a n special n rndul personalului tn`r mai pu]in experimentat. Bibliografie Butoi Tudorel, Butoi Ioana Teodora - Tratat universitar de psihologie judiciar`, Ed. Funda]ia Romnia de Mine, Bucure[ti 2001 Butoi Tudorel-Severin, Butoi Ioana Teodora - Psihanaliza crimei, Societatea {tiin]` & Tehnic` S.A., Bucure[ti 2001 Butoi Tudorel, Butoi Alexandru, Butoi Ioana Teodora - Psihologia comportamentului criminal,

I.P.A. ROMANIA
Ed.Enmar, Bucure[ti 1999 Tudorel Butoi, Gabriel } ru, Vasile L`p`du[i, Interferen]a ntre psihologie [i criminalistic`, Editura Little Star, Bucure[ti, 2007. Prof.univ. dr. Tudorel B UTOI As. univ. psih. Gabriel }IRU

GIMBORN 2009
IPA 10 Violen]a urban`: Violen]a tineretului, bande [i revoltele \n cartierele defavorizate din ariile metropolitane. Este violen]a urban` o fatalitate \n comunit`]ile noastre ? (francez`) 20 24.04. IPA 11 Noi forme ale Puterii. (Noi forme de violen]` h`r]uire, revolte) Sarcinile Poli]iei [i ale Institu]iilor Sociale 27 30.04. IPA 12 Africa Continentul pierdut ? Vecinul sudic al Europei \ntre modernizare [i tradi]ie arhaic` 4 8.05. IPA 13 Cultura Bandelor de cartier [i infrac]ionalitatea lor aspecte juridice [i sociale (englez`) 11 15.05. IPA 14 Tineretul ]inut din scurt ? Posibilit`]i [i [anse a amelior`rii eficace a comportamentului tineretului, una dintre problemele cu care el se confrunt` (flamand`) 18. 22.05. IPA 15 Lumea digital` Utilizarea [i folosirea abuziv` a tehnologiilor moderne de informare [i de comunicare (german`/maghiar`) 25 29.05. IPA 16 Dup` joc/\naintea jocului Puterea [i Criminalitatea \n domeniul fotbalului. 15 19.06 IPA 17 Criminalitatea Juvenil` (de grup) Forme [i cauze: prevenirea [i stoparea lor /Grup de interes: tineri poli]i[ti pn` \n 35 de ani (german`/englez`) 22 26.06. IPA 18 Retorica \n vorbirea direct` [i \n discu]ii Curs de baz`. 10 14.08. IPA 19 Terorismul \n contradic]ie cu criminalitatea politic` motivat`. 17 21.08. IPA 20 Extremism de dreapta \ntre neonazismul puternic [i protestul social: cauze, escaladare, prevenire (german`/englez`) 24 28.08. IPA 21 Internet seguro Internetul sigur, o cerin]` pentru poli]ie (german`/spaniol` dialect catalan) 31.08 4.09. IPA 22 Dou`zeci de ani de siguran]a intern` \n Germania unit` - A[tept`ri [i evolu]ii. 7 11.09. IPA 23 Poli]ia [i Publicitatea - Rolul Presei [i al mediei (german`/polonez`) 14 18.09. IPA 24 Siguran]a intern` [i respectarea drepturilor omului \n conflicte Posibilit`]i [i limite \n stocarea informa]iilor actuale, precum [i urm`rirea lor \n sistemul digital. (german`/englez`) 21 25.09. IPA 25 H`r]uire [i Stalking Puterea \n mediul privat Sarcini pentru Poli]ie [i Institu]ii Sociale. 5 9.10. IPA 26 Schimb`ri demografice tendin]e europene \n domeniu. Cauze. Consecin]e pentru societatea civil` [i Poli]ie. (german`/englez`) 19 23.10. IPA 27 Europa No]iuni geografice despre modelul politic. Privire istoric` [i perspective de viitor. 26 30.10. IPA 28 Rezolvarea conflictelor, forme alternative

Justi]ie, Poli]ie [i Organiza]ii Sociale, pe noi baze legale (german`/englez`) 16 20.11. IPA 29 Un \nceput nou \n istoria Casei Albe? Societatea [i rolul SUA \n lumea multipolar`. 23 27.11. IPA 30 Pericol (primejdie) \n copil`rie - Abuz, criminalitate, respectarea legisla]iei de c`tre Poli]ie, lucr`torii sociali (Asisten]a Social`) [i institu]iile sociale, respectiv cele asociative. 30.11 4.12. IPA 31 Imigra]ia [i Criminalitatea condi]ii [i consecin]e ale imigra]iei \n Europa. 7 11.12. IPA 32 Curs de german` pentru \ncep`tori [i avansa]i. 7 13.06. Condi]ii de participare: Conferin]ele IPA sunt deschise tuturor persoanelor interesate, care au peste 16 ani, de sex masculin [i feminin din cadrul poli]iei din diferite ]`ri indiferent de grade [i func]ii. Pentru excep]ii a se vedea seminariile men]ionate mai sus. |nscrierile sunt obligatorii n scris [i trebuie s` fie adresate centrului IPA, fie direct, fie prin intermediul IPA - regiunilor sau sec]iile na]ionale. Participan]ii trebuie s` comunice numele, adresa de la birou [i cea de acas`, precum [i num`rul de membru, n cazul n care sunt IPA - membri. Taxa de participare pentru membri IPA este de 205 euro (IPA-Seminar 11: 165 euro, IPA - seminar 1 [i 18: 265 euro, IPA-seminar 32: 535 euro) Taxa de participare pentru non-membri IPA este de 245 euro (IPASeminar 11: 200 euro, IPA - seminar 1 [i 18: 295 euro; IPA - seminar 32: 595 euro). Taxa de participare se achit` la Gimborn, n timpul seminarului, \n Euro. Sunt acceptate c`r]ile de credit MAESTRO, precum [i cardurile MasterCard, respectiv Visa. Ca regul` general`, participan]ii vor fi caza]i \n camere duble. Dac` se solicit` cazare singur(`) se percepe o tax` suplimentar` de 10 euro pe noapte. Cheltuielile de c`l`torie nu sunt pl`tite. |n cazul unor grupuri, o ma[in` poate fi pus` la dispozi]ia lor de c`tre sec]iile IPA regionale. Adresele celor care locuiesc \n aceia[i zona [i doresc s` participe la seminariile IPA 2009 de la Gimborn pot fi comunicate celor care vor s` se constituie \n grupuri. Pentru cei care vor ajunge mai devreme sau vor sta mai mult timp, se va taxa fiecare noapte conform celor de mai sus plus o tax` suplimentar` de 20 euro pentru micul dejun. |n cazul \n care sunt solicit`ri, exist` posibilitatea transferurilor (minibus, max. 6 persoane) de la Aeroporturile din Kln (30 euro) sau Dsseldorf (75 euro) Lucr`rile Seminarului se vor desf`[ura \n dou` limbi, \ns` ele vor fi traduse simultan \n mai multe limbi pentru participan]i.

28

Traducere prof. dr. Thomas CSINTA

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009

INTERNETUL NOUA SURS Q A ORGANIZA } IILOR CRIMINALE


Abstract Epoca pirateriei la nivel sc`zut a trecut. Crearea virusului care vizeaz` doar s` demonstreze c` se poate face nu mai este la mod`. Ast`zi, organiza]iile criminale, sau cyber-pira]ii, au preluat [tafeta, lansnd atacuri din ce n ce mai sofisticate [i numeroase, din ce n ce mai greu de detectat care vizeaz` ntreprinderile. Ultima verig` din lan], particularul, pl`te[te [i el un tribut greu n urma dezvolt`rii cyber-criminalit`]ii. Cuvinte cheie: structuri de crim ` organizat ` , cyber-criminalitate, cyber-pira] cyber-pira] i, licita] licita] ii frau du loa se, furturi de date bancare. bancare. Vor exista ntotdeauna jafuri asupra autospecialelor blindate, dar nu pot fi mai multe in aceea[i zi sau n aceea[i s`pt`mn`! n cazul atacurilor informatice este posibil [i se pot automatiza zilnic astfel de opera]iuni ilicite. Pentru specialistul care lucreaz` cu sisteme computerizate o noua perspectiv` negativ` se contureaz` tot mai clar n sensul c` cyber-criminalitatea a devenit apanajul structurilor de crim` organizat`. Conform estim`rilor cercet`torilor organiza]iei Computer Economics, din Statele Unite ale Americii, n 2007, num`rul pierderilor cauzate de aceste atacuri diferite era de aproape 18 miliarde de dolari! Epoca informaticienilor care creeaz` viru[i n propria camer` a ajuns la sfr[it. Dezvoltarea mijloacelor de telecomunica]ie [i dependen]a foarte puternic` a ntreprinderilor n utilizarea Internetului, dar [i de c`tre societate n general, au favorizat apari]ia cyber-criminalit`]ii. Acest termen grupeaz` trei tipuri diferite de infrac]iuni: l Infrac]iunile ce ]in de con] con] inut: inut difuzarea inten]ionat` pe Internet a textelor sau a imaginilor ilegale (jigniri cu caracter rasist, xenofob sau nihilist, pedopornografie); ii intelectuale: l Afectarea propriet`] propriet`]ii intelectuale punerea pe Internet a produselor audio sau video gratuite f`r` acordul autorilor, furtul prototipului unui aparat sau al codurilor unui nou soft. l Infrac]iunile ce ]in de tehnologiile informa ] iei [ i ale comunica] comunica] iei: iei r`spndirea viru[ilor, furtul datelor personale, escrocherii pe internet. De fapt, n defini]ia cyber-criminalit`]ii se obi[nuie[te s` se ia n considerare orice crim` sau delict n cadrul c`ruia computerul este fie mijlocul, fie scopul pentru activitatea infrac]ional` sanc]ionat` de norma penal`

EXPLOATAREA PROFESIONALQ A CYBER-CRIMINALITQ}II


Crearea unui virus pentru a infecta un computer nu mai treze[te niciun interes. Doar acela de a dovedi c` [tiu cum s` o fac`. Ceea ce treze[te interesul f`ptuitorilor ce folosesc Internetul este eficien]a virusului. n mai pu]in de doi ani, am trecut de la crim` informatic` f`cut` n joac` bazat` n special pe proof-ofconcept cu hackeri etici sau istorici (care ncearc` s` arate punctele slabe ale sistemului n general) - la o exploatare profesional` a cyber-criminalit`]ii. Ceea ce conteaz` n zilele noastre este c[tigul financiar [i disimularea activit`]ilor ilicite de ob]inere prin intermediul sistemelor informatice. |n cele ce urmez` am s` \ncerc s` explic termenul de proof-of-concept. Acest termen desemneaz` un cod conceput [i realizat cu scopul de a demonstra c` exist` un risc dat [i identificat, acesta fiind un concept fundamental. El permite demonstrarea, din punct de vedere tehnic, a unui risc, conform unei tactici bazate pe principia [tiin]ifice cunoscute. De asemenea, conceptul permite nl`turarea zvonurilor [i a altor presupozi]ii false. Mai mult, evolu]iile majore n domeniul virusologiei ]in de realiz`rile autorilor care au publicat aceste proof-of-concept-primul virus polimorf, primul cod polimorf, primul virus pentru telefonul mobil. Publicat` n aprilie 2007, cea de-a unsprezecea edi]ie a Internet Security Threat Report a companiei Symantec, Symantec confirm` ntr-adev`r faptul c` aceste coduri mali]ioase au devenit arme cu specific clar [i sofisticate. Acest raport, care acoper` perioada dintre 1 iulie [i 31 decembrie 2007, face dovada unei cre[teri clare a num`rului de riscuri concepute pentru a facilita cybercriminalitatea. n timp ce atacurile anterioare erau concepute pentru a distruge datele, cele de ast`zi vizeaz` mai mult furtul discret al datelor, f`r` a provoca pierderi semnificative care l-ar avertiza pe utilizator. n raportul anterior (pentru primul semestru al anului 2005), Symantec atr`gea aten]ia asupra nmul]irii codurilor mali]ioase concepute pentru a avea finalit`]i financiare. Aceast` tendin]` s-a men]inut pentru ntreaga perioad` a celui de-al doilea semestru din 2007. Codurile mali]ioase care permit accesul la informa]ii confiden]iale reprezint` 80% din principalele 50 de

29

Nr.1- 2009
coduri mali]ioase nregistrate, fa]` de 74% care erau n curs n primul semestru din 2007. O alt` statistic` oferit` tot de Symantec este urm`toarea: sc`derea notabil` a riscurilor ce fac parte din categoriile 3 [i 4 (moderate [i extrem de grave) [i cre[terea propor]ional` a riscurilor din categoriile 1 [i 2 ( sc`zut [i foarte sc`zut). A sc`zut [i num`rul noilor familii de viru[i Win32 cu 39% (de la 170 de noi familii n timpul primului semestru din 2005, la 104 n timpul celui de-al doilea semestru). Codurile numite Win32 sunt coduri executabile scrise pentru platformele Windows de nou` genera]ie func]ionnd pe 32 de bi]i (dup` W95 [i NT). Aceste cifre par s` arate c` cei care creeaz` coduri mali]ioase prefer` mai degrab` s` modifice codul surs` care este deja n circula]ie dect s` creeze piese ntregi care prezint` riscuri noi. Structurile de crim` organizat` care fac ravagii pe Internet adopt` astfel o logic` de economisire care const` n minimizarea costurilor de fabrica]ie (n apari]ia codurilor mali]ioase) pentru mbun`t`]irea efectelor infrac]iunii. Pentru a atinge acest obiectiv, organiza]iile se fac pierdute n diferitele verigi slabe ale siguran]ei informatice [i n limitele intrinseci ale programelor antivirus. Hackerii au creat chiar site-uri cu vnz`ri online, propunnd performan]e particulare, capabile s` evite soft-urile de siguran]`. Ceea ce este [i mai surprinz`tor este faptul c` exist` la ora actual`` site-uri care vnd programe mali]ioase de tip cal troian, ce nu puteau fi depistate de antivirusurile conven]ionale. Acestea permit oricui s` [i creeze un program mali]ios propriu, alegndu-[i caracteristicile, mai ales institu]ia financiar` sau bancar` pe care urma s` o atace. Conform produc`torului antivirusului Panda Software, care a reu[it s` depisteze aceste aceste site-uri, clien]ii primeau [i mijloace de supraveghere [i de recuperare a datelor, permi]ndu-le s` ob]in` informa]ii detaliate cu privire la PC-urile infectate [i chiar acces ilegal, n special cu privire la parole. Dup` ce a plasat un program mali]ios, cyber-piratul poate controla de la distan]` aproape orice opera]iune a unui computer: acesta poate deschide DVD player-ul, s` modifice un text, s` acceseze mailurile, s` trimit` mesaje etc. ns`, scopul s`u nu este de a se distra sau de a face pe grozavul. Prelund controlul unui sistem, acesta ncearc` s` [i acopere urmele pe re]ea [i s` aib` o putere ct mai mare. [i asta deoarece obiectivul s`u principal este de a ataca o ntreprindere sau un site saturndu-i serverul. n acest caz, victima nu poate s` mai fac` nimic deoarece ea depinde de ct de dezvoltate sunt conexiunile de Internet permanente. Este ceea ce numim un atac prin refuzul de a presta servicii sau DDoS (Distributed denial of service refuz de a distribui servicii). O arm` de temut pentru structurile de crim` organizat` care, prin intermediul unei re]ea botnet de 20 de elemente, poate fi de ajuns pentru a desfiin]a un site. O arm` cu att mai eficient` cu ct aceasta nu este scump`: conform CLUSIF (Clubul siguran]ei sistemelor informatice franceze), o re]ea de 500 de astfel de robo]i se poate nchiria cu 380 de euro. Accesul exclusiv la o singur sistem controlat din ex1

I.P.A. ROMANIA

terior poate fi negociat ncepnd de la 0,35 de euro pe utilizare. n sfr[it, un atac DDoS poate fi vndut ntre 38 [i 750 de euro. Structurile mafiote au dezvoltat destul de multe filiale de Internet, dar acestea fac presiuni mai ales n Asia sau n Rusia. Majoritatea atacurilor vin n primul rnd din Statele Unite deoarece parada atacurilor ]`rilor pirate care lanseaz` viru[i [i alte coduri mali]ioase s-a stabilit dup` cum urmeaz`: SUA, China, Nigeria, Germania, Rusia [i Romnia. Astfel c` Internetul nu mai este victima unei pandemii cauzate de propagarea codurilor mali]ioase. Aceste organiza]ii criminale fac apel la informaticienii experimenta]i care sunt organiza]i n adev`rate laboratore digitale speciale. Unii sunt ns`rcina]i cu scrierea codurilor, al]ii cu r`spndirea acestora, al]ii cu realizarea transferurilor de bani, etc. [i pentru a nu oferi un tipar, cyber-pira]ii folosesc diferite tehnici care permit [tergerea pistelor (tehnici de r`mnere n anonimat, implicarea mai multor ]`ri pentru a pune fa]` n fa]` diferitele legisla]ii, societ`]i fantom` etc.) cu scopul de a complica pe ct posibil anchetele autorit`]ilor competente. Acest r`zboi numeric este cu att mai dificil de sesizat [i de eradicat cu ct aceste echipe sunt mp`r]ite pe mai multe continente. PIERDERI ESTIMATE N MILIOANE DE EURO Principalele victime sunt ntreprinderile [i organismele financiare deoarece acestea de]in diferite comori: fi[ierele clien]ilor cu date mai mult sau mai pu]in personale, dosare confiden]iale cu privire la proiecte [i prototipuri, o dependen]` considerabil` de mijloacele de comunica]ie [i mai ales de Internet. Publicat n august 2005, raportul IBM Global Business Security Index arat` c` au existat 237 de milioane de atacuri cu viru[i [i atacuri informatice lansate n lume... n timpul primului semestru al anului 2005. Pu]in mai mult de jum`tate (137 de milioane) s-au concentrat pe patru domenii: site-uri guvernamentale, serviciile financiare, construc]iile (toate domeniile incluse) [i industria s`n`t`]ii. Pentru evaluarea acestei situa]ii, titanul informaticii a interogat 2700 de profesioni[ti din domeniul siguran]ei [i s-a bazat pe nregistr`rile [i statisticile furnizate de 500 000 de mijloace de supraveghere din lume. Principala ]int` a organiz]iilor criminale o constituie n continuare structurile guvernamentale cu pu]in peste 50 de milioane de atacuri n primele [ase luni ale lui 2007. Acestea sunt urmate de sectorul industrial (36 de

30

1 Un cod ntreg sau o parte din acesta, care permite folosirea unei vulnerabilitati sau a unui ansamblu de vulnerabilitati ale unui soft (sistem sau aplicatie) cu scopuri malitioase. Sursa: CERTA (retea de resurse pentru informatica de gestiune)

I.P.A. ROMANIA
milioane) [i de finan]e (34 de milioane). Statele Unite nu sunt nici ele un paradis pentru ntreprinderi deoarece n aceast` ]ar` au loc majoritatea (12 milioane) opera]iunilor conduse de bande criminale sau de indivizi. Celelalte dou` ]`ri cele mai afectate constituie cu att mai pu]in un paradis: Noua Zeeland` (1,2 milioane) [i China (1 milion). ntreprinderile nu sunt singurele victime. [i particularii pl`tesc un tribut semnificativ acestei avalan[e de coduri mali]ioase. Un studiu realizat de asocia]ia consumatorilor Consumer Reports, pe un e[antion de 3200 de locuin]e americane ce au [i conexiune la Internet, evalueaz` la 9 miliarde de dolari suma cheltuielilor ocazionale, n 61% din cazuri, cauzate de viru[i. Costul mediu pentru repunerea n func]iune a computerului ar fi de 300 de dolari. Este posibil ca cyber-criminalitatea s` fi fost cauza a aproximativ 8% din vnz`rile de computere. {i s` nu mai vorbim de progresul nregistrat de pia]a soft-urilor de siguran]`. Conform unui studiu, consumatorii americani au investit 2,6 miliarde de dolari n cump`rarea acestor soft-uri n perioada 2005-2007. Aceast` pia]` ar trebui s` cunoasc` un progres mult mai mare deoarece 17% din americanii chestiona]i nu au nc` instalat un antivirus, iar 10% navigheaz` pe Internet f`r` firewall. n schimb, studiul nu ofer` informa]ii cu privire la num`rul de locuin]e care au un soft de siguran]` ns` uit` s` l actualizeze la timp [i s` instaleze actualiz`rile cu privire la siguran]a Windows-ului [i altele... n Europa, statisticile cu privire la echipamentul de siguran]` din cadrul soft-urilor sunt rare. ns` ntreprinderile de stat [i cele particulare par s` fie scutite, pentru moment, de cyber-criminalitate. Mai multe motive pot explica, n parte, aceast` situa]ie. Din moment ce sistemul informatic este n englez`, trebuie ca aceast` limb` s` fie cunoscut` foarte bine, nainte de a crea coduri. Binen]eles c` acest motiv este din ce n ce mai pu]in

Nr.1- 2009
valabil pe m`sur` ce aceast` limb` este din ce n ce mai cunoscut`. n 2005, au fost arestate mai multe persoane din Europa de Est care f`ceau cump`r`turi pe Internet cu card-uri bancare false avnd identit`]i false. Unul dintre f`ptuitori primea marfa la hotel. Dup` arestarea acesteia am aflat c` lucra pentru un cuplu bielorus care locuia \n Fran]a de cteva s`pt`mni. Dup` ce au fost atra[i ntr-o capcan` [i au fost prin[i, am descoperit c` locuin]a lor sem`na cu pe[tera lui Ali Baba, specializat` pe produse high-tech. Acest cuplu f`cea parte dintro band` bine organizat` care trimite echipe n mai multe ]`ri europene. nainte de a pleca spre o anumit` ]ar`, fiecare band` prime[te card-uri bancare dar [i documente care s` le ateste identitatea [i o list` clar` de cump`r`turi pe care trebuie s` le fac` pe anumite site-uri de vnz`ri electronice. Binen]eles c` locul unde arest`rile sunt din ce n ce mai numeroase sunt Statele Unite. La nceputul lui 2006, un b`rbat din California a pledat vinovat n cadrul procesului n fa]a unei cur]i federale americane. Acesta era acuzat c` s-a folosit de o armat` de 400.000 de PC-uri infectate (dintre care unele apar]ineau Ministerului Ap`r`rii) pentru a strica sistemele (atacuri DDoS), pentru a lansa spam-uri [i pentru a instala soft-uri spion. De asemenea, acesta nchiria PC-urile sale zombi pira]ilor [i celor care lansau spam-urile. Avnd n jur de 20 de ani, acesta f`cea parte din grupul Botmaster Underground eradicat n noiembrie 2005. Un alt exemplu, n }`rile de Jos. Anul trecut au fost aresta]i trei tineri olandezi. Controlnd o armat` de peste 100.000 de PC-uri zombi, ace[tia au furat milioane de coduri bancare [i de parole. Au amenin]at ntreprinderile. Dac` acestea refuzau s` pl`teasc` r`scump`rarea, cei trei le sabotau ntreaga re]ea. Mihai CHIPER

Dori]i s` face]i cunoscute realiz`rile regiunii Dvs. ? Vre]i s` comunica]i mai u[or ?

IPA JURNAL Telefon 021.252.77.02


v` st` la dispozi]ie !

Fax 031.815.44.09 GSM 0722.344.125 0740.104.805 ipajurnal.ro@gmail.com

profesional
31

Nr.1- 2009

I.P.A. ROMANIA anivers`rii a 59 de ani de la nfiin]area de Centrului Studii Postuniversitare au fost organizate manifest`ri n cinstea acestui eveniment, respectiv, dou` sesiuni de comunic`ri [tiin]ifice, una la sec]iunea \nv`]`mnt cu tema: Preg`tirea continu`, prezent [i viitor, [i una la sec]iunea Psihologie cu tema: Necesitatea [i actualitatea cercet`rii psihologice, concursuri sportive pe specialit`]i: [ah, tir, tenis de cmp, tenis de mas`, un spectacol de muzic` popular` [i alte activit`]i protocolare. De asemenea, cu aceasta ocazie, n data de 20 octombrie a.c. la sediul institu]iei s-a desf`[urat Seminarul Interna]ional cu tema: Promovarea [i dezvoltarea activit`]ii de prevenire a criminalit`]ii, activitate la care au participat autorit`]i locale din Germania - Landul Baden-Wurttemberg, ofi]eri din cadrul Institutului pentru Cercetarea [i Prevenirea Criminalit`]ii, ofi]eri de la compartimentele de prevenire a criminalit`]ii din cadrul Inspectoratului General al Poli]iei Romne, cadre didactice. Totodat`, au fost al`turi de noi membrii delega]iei IPA Sec]ia Ungaria, respectiv pre[edintele [i secretarul Regiunii IPA Gyula. Cu ocazia Zilei Centrului a fost inaugurat terenul de sport folosit de membrii IPA din cadrul Centrului, la finalizarea c`ruia, un sprijin financiar deosebit a fost adus de IPA Sec]ia Romn`. Membrii I.P.A. ai Regiunii 17 au avut o contribu]ie semnificativ` la editarea primului num`r al Revistei de investigare a criminalit`]ii, prin publicarea a cel pu]in 10 articole n num`rul . Revista respectiv` a fost prezentat` \n edi]ia trecut` a Jurnalului IPA, dedicat` celui de-al IV-lea Congres al I.P.A. ce s-a desf`[urat la Oradea, \n luna septembrie 2008. Pentru copii membrilor I.P.A. cu ocazia Zilei Europei au fost organizate dou` concursuri: de desen Drapelul U.E. [i de poezie Copil`ria n U.E., unde au fost pu]ini participan]i, dar efortul copiilor a fost r`spl`tit cu premii [i dulciuri. La data de 31 decembrie a.c., petrecerea dedicat` trecerii n noul an a fost organizat` de Comitetul Executiv al Regiunii 17, att pentru membrii I.P.A. ct [i pentru invita]ii acestora.

17 BUCURE{TI
Datorit` specificului institu]iei, Institutul na ]io nal de Ordine Public` (fost Centrul pentru Studii Postuniversitare) a fost vizitat de numeroase delega]ii de poli]i[ti din toat` lumea, [i la rndul lor, cadre din institu]ie, to]i membri I.P.A. au avut 15 particip`ri la diverse ac]iuni organizate n ]`ri (cursuri, simpozioane [i congrese interna]ionale), majoritatea membre ale I.P.A. (Israel, Italia, Grecia etc.). La venirea delega]iilor, precum [i la plecarea acestora, Comitetul Executiv Regional cu sprijinul Sec]iei Na]ionale a oferit materiale de reprezentare ale I.P.A.- Sec]ia Romn`. La solicitarea domnului Gustav Litsechel, poli]ist [i membru I.P.A. din landul Bavaria din Germania, adresat` Sec]iei Romne a I.P.A., a fost acceptat cu prietenie pentru a efectua stagiu de practic`, necesar continu`rii studiilor n domeniul poli]ienesc, la fostul Centrul de Studii Postuniversitare, la Academia de Poli]ie [i la unit`]i operative din structura M.A.I., sub ndrumarea fostului director, Ion Mircea Gherghi]` - \n prezent vicepre[edinte al Sec]iei na]ionale IPA n perioada 25 mai 3 iunie 2008, echipa de fotbal ne-a reprezentat cu succes, la Turneul interna]ional de fotbal al poli]i[tilor n localitatea Riccione, turneu organizat de I.P.A.- Italia, ocupnd locul 6 din 32 de echipe participante. Din punct de vedere al sponsoriz`rilor, se poate aprecia c` nu au fost atrase prea multe, chiar dac` sau f`cut eforturi, datorit` specificului activit`]ii unit`]ii [i a rela]ion`rii mai restrnse cu societatea civil`. Acestea au fost n total de 72450 lei, 65950 lei, sub form` de bani [i 6500 lei n mobilier cu care s-a dotat sala Regiunii 17 Bucure[ti. n luna iulie, Comitetul Executiv Regional a organizat dou` activit`]i importante pentru membrii I.P.A. [i anume: 20 iulie - Ziua Ministerului Administra]iei [i Internelor [i 29 iulie - Ziua Drapelului Na]ional. n perioada 13-20 octombrie a.c., cu prilejul

regiuni

Constantin T~NASE

32

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009
trezorierul na]ional al sec]iei srbe a IPA, Marko Mjalkovic [i pre[edintele Regiunii Zajecar Miomir Georgevici au efectuat o vizit` n jude]ul nostru. Pentru a prezenta membrilor IPA Regiunea Vrancea [i invita]ilor acestei filiale activitatea desf`[urat` de-a lungul timpului, precum [i rela]iile de prietenie [i colaborare ntemeiate cu alte filiale ale International Police Association, la sediul Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Vrancea s-a amenajat un birou IPA, fiind expuse caschete de poli]ie, fotografii, cupe [i interschimbate, de-a lungul timpului cu alte regiuni din ntreaga lume;

La poli]ia vr`nceanq
n cursul anului 2008, s-au realizat dou` deplas`ri n str`in`tate, din care prima n Polonia, la Jaworzno n luna aprilie, participndu-se la un turneu de fotbal cu echipa IPA Vrancea. Din nou s-a vizitat Muzeul Auschwitz Birkenau, iar la ntoarcere delega]ia s-a oprit n renumitele capitale europene Praga [i Budapesta; A doua deplasare a anului 2008 s-a desf`[urat la Turneul de Fotbal ALPE ADRIA CUP 2008 n Croa]ia, la Pore, cu echipa de fotbal format` din membri ai IPA - Regiunea Vrancea. La invita]ia Regiunii IPA Vrancea, n luna octombrie 2008, cu ocazia Festivalului Interna]ional al Viei [i Vinului BACHUS Foc[ani,

Pentru a ncuraja activit`]ile sportive [i efortul membrilor IPA Regiunea Vrancea de a-[i sprijini copiii spre activit`]i educa]ionale performante, s-a nmnat un premiu IPA Regiunea Vrancea lui Enache M`d`lin, fiul colegului nostru Enache S`ndel, agent de poli]ie [i membru IPA. M`d`lin Enache este campion mondial la KATA, att cu echipa ct [i individual, loc I ob]inut la Campionatul Mondial de Arte Mar]iale organizat n Olanda la Vijgen;

Tot pe parcursul anului 2008 s-a continuat construc]ia Casei IPA Lep[a Regiunea Vrancea, cu prima etap` a proiectului turnarea funda]iei, acesta continund odat` cu prim`vara 2009. Palmaresul activit`]ilor prezentate anterior ne ofer` mndria c`

putem sprijini cu succes atingerea obiectivelor Asocia]iei Interna]ionale a Poli]i[tilor Sec]ia Romn` [i c` ne aliem devizei SERVO PER AMIKECO.

Costel DOBRIL~

|N AUSTRIA
Hotel IPA - Viena, strada Berggasse nr. 9, unde tariful per persoan` este de 16 euro/zi. Detalii \n leg`tur` cu casele IPA g`si]i pe site-ul w w w . i p a - h o u s e s . i n f

|N ROM~NIA
Nu uita]i de parteneriatul cu hotelurile Cheia si Z`ganu din sta]iunea Cheia, jud. Prahova, unde membrii IPA beneficiaz` de reducerea cu 25% din tariful de cazare. Detalii: www.nicoltana.ro

regiuni
33

Nr.1- 2009

I.P.A. ROMANIA

Regiunea 4 Cluj

AVENTURQ AMERICANQ {I MEDALII


Inspectorul principal Dinu Vlad [i agent T`ma[ Ciprian [i-au petrecut o bun` parte din concediul din anul 2008, reprezentnd {coala de Agen]i de Poli]ie Septimiu Mure[an Cluj-Napoca, dar [i Romnia, la Jocurile Interna]ionale ale Poli]i[tilor [i Pompierilor din Orlando - SUA. Desf`[urat` n perioada 16-23 august 2008, competi]ia a atras poli]i[ti [i pompieri din toate col]urile lumii, care s-au ntrecut att la sporturi de echip` (baseball, baschet, fotbal, volei), ct [i individuale (atletism, not, judo, ridicarea greut`]ii, tir, tenis, tenis de mas` etc.). Din Romnia, pe lng` colegii no[tri, a participat [i o delega]ie numeroas` de pompieri din Bucure[ti. Domnului Dinu Vlad cel mai frumos rezultat i l-a adus concursul de cros country (5 km), unde a ob]inut medalia de argint, la categoria de vrst` 30-34 de ani, ns` [i competi]ia de tir i-a adus recunoa[terea, cu o medalie pentru fair play-ul demonstrat pe parcursul ntrecerilor. Ridicarea greut`]ii (power lifting) nu a reprezentat o provocare peste puterile colegului nostru T`ma[ Ciprian, probele la care a participat fiind ncheiate cu dou` medalii de bronz. Ciprian, fost elev al [colii [i [eful promo]iei Decembrie 2006, a concurat la genuflexiuni - 275 pounds (125 kg), mpins de la piept -300 pounds (136,3 kg) [i la ndrept`ri - 450 pounds (204,5 kg), medaliile fiind ob]inute n clasamentul general al celor trei stiluri [i la

regiuni

n tricouri albe, de la stg. la dr: ag. T`ma[ Ciprian [i insp. pr. Dinu Vlad bench press (ridic`ri de la piept). Pe parcursul deplas`rii peste ocean, colegii no[tri au vizitat [i Criminal Justice Institute din cadrul Valencia Community

College, care ofer` preg`tire att viitorilor poli]i[ti de ordine public`, precum [i, separat, celor din sistemul penitenciarelor. Pe viitor, inten]ion`m s` particip`m la urm`toarele competi]ii sportive: n n martie 2009 la un semimaraton n Kyoto-Japonia n n perioada 31 iulie - 9 august 2009 vom paticipa la Jocurile Mondiale ale Poli]i[tilor [i Pompierilor n Vancouver - Canada, unde vom participa la urm`toarele probe sportive: cross country, 5 km, biatlon [i tir sportiv

Vlad-Andrei DINU

Cazare pentru membri IPA


Exist` un contract de parteneriat cu managerii Hotelului Muntenia din Pite[ti, prin care se asigur` membrilor IPA din ]ar` [i str`in`tate, o reducere de 25% pentru cazare \n aceast` prestigioas` unitate hotelier`. |nfiin]at \n anul 1970, Hotelul Muntenia a fost modernizat, \ncepnd cu anul 1996, dispunnd, \n prezent, de 451 de locuri de cazare \n camere cu dou` paturi, camere cu pat matrimonial,

apartamente [i apartamente preziden]iale, clasificate la categoriile 2*, 3* [i 3* Superior. Sloganul cu care sunt \mbia]i clien]ii: Calitatea convinge!

34

Hotel Muntenia Adresa: Pite[ti, Pia]a Muntenia Nr. 1 Telefoane: 0248210880, 0248219093, 0348401289 sau 0348401991 Email: office@turism-muntenia.ro

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009
miniterenuri cu gazon sintetic, amenajate de dl ing. Eugen Ralea [i echipa sa de colaboratori. Am \ncercat s` mai ...mic[or`m terenurile, avnd \n vedere vrsta unor juc`tori [i num`rul de meciuri care s-au disputat \ntr-o zi, dar ochiul atent al organizatorilor nu nea permis acest lucru. Dup` dou` zile de \ntreceri (\ntrun deplin fair play) care au durat cat... Razboiul de 100 de ani, clasamentul a fost urm`torul : Locul I, a revenit echipei I.P.A. VASLUI, Locul II - C.S. DINAMO CORAL TULCEA, Locul III echipei I.P.A. GALA}I [i Locul IV - C.S. DINAMO BRAILA. S-au acordat cupe [i diplome tuturor participantilor la competi]ie. Titlul Cel mai bun portar a fost c[tigat de Paul Zalum, de la echipa I.P.A. C.S. DINAMO CORAL TULCEA., iar titlul de golgeter i-a revenit lui Nicu[or Ilie de la I.P.A. Gala]i. Toate echipele au vrut mai mult, dar att s-a putut. Echipele de pe ultimele locuri nu au sup`rat pe nimeni..., dar au promis c` vor veni [i \n 2009, cu acelea[i gnduri sau mai [tii... Dorim s` mul]umim celor care ne-au sprijinit \n organizarea competi]iei: S.C. ARCELOR MITTAL S.A. GALA}I, Centrului Cultural DUNAREA DE JOS, conducerii Hotelului FALEZA, S.C. MERIDIAN CONSTRUCT S.R.L. Gala]i [i , nu \n ultimul rnd, [efilor Inspectoratelor de Poli]ie care au f`cut posibil` participarea echipelor la Turneu.

GALA}I

A FI, SAU A NU FI ?
au anun]at, cu o zi inainte, c` nu mai pot participa. Am fost nevoi]i s` apel`m la echipa Poli]iei municipiului Tecuci [i la cea a Poli]iei de Frontier`, pentru a nu strica grupele deja alc`tuite prin tragere la sor]i, care au r`spuns afirmativ. La deschiderea oficial` a Turneului de fotbal \n 5 CUPA PRIETENIEI, care s-a desf`[urat \n ziua de 23.10.2008 la sala SIDERURGISTUL au participat: dl prefect, Gabriel Aurelian Panaitescu, dl F`nel Aram` - [eful I.P.J. Gala]i, dl Didel B`d`rau - [eful I.J.P.F Gala]i, dl Constantin Balt` - [eful Poli]iei Mun. Gala]i, dl Nicolaie Rainea - [eful arbitrilor din Gala]i, dl George C`p`tan, Pre[edintele C.S. Danubius Gala]i [i subsemnatul. Meciurile s-au disputat \n zilele de 23 [i 24.10.2008 pe dou` Aceasta a fost \ntrebarea: dac` s` mai organiz`m, sau nu, Turneul \ntruct nu aveam competitori... Fiind contacta]i, \n luna septembrie, de cteva regiuni I.P.A. din ]ar`, ne-am hot`rt s`-l organiz`m. Ne bazam pe 4 5 echipe , dar nu mic` ne-a fost mirarea cnd la turneu s-au \nscris 14 echipe: I.P.A. VLCEA, I.P.A. VASLUI, I.P.A. VRANCEA, C.S. I.G.P. Bucures[ti , I.P.A. IALOMI}A, I.P.A. C~L~RA{I, C.S. DINAMO CORAL TULCEA, C.S. DINAMO BAC~U, A.S. DINAMO BR~ILA, I.P.A GHEORGHENI Harghita, I.P.A. BOTO{ANI, I.J.J. IALOMI}A, I.P.A. GALA}I [i C.S. DANUBIUS GALA}I. Dar cum, munca de poli]ist nu te las` s` faci \ntotdeauna ce vrei, Boto[aniul [i Jandarmii Ialomi]a, ne-

Marian NISTOR

Va]a B`i este o sta]iune balneoclimateric` permanent`, situat` la 58 km de ora[ul Deva, jude]ul Hunedoara, pe Valea Cri[ului Alb, \ntr-o zon` pitoreasc`, \nconjurat` de p`duri. Principala atrac]ie a zonei, apele termale, \mpreun` cu decorul feeric, bog`]iile naturale [i frumuse]ea meleagurilor fac din Va]a B`i un loc deosebit de c`utat de c`tre turi[ti. OFERTA valabil` doar pentru cei care sunt aronda]i casei de s`n`tate OPSNAJ:

OFERTA BALNEO:

l 12 zile (cazare, pensiune complet` [i 4 proceduri medicale) l Pre] 330 lei/sejur l Serii cu \ncepere din: 2 Aprilie [i 15 Aprilie ACTE necesare: bilet de trimitere de la medicul de familie sau medic specialist (OPSNAJ) pe care s` fie specificat pentru refacere sau pentru recuperare, copie BI/CI, copie contract cu OPSNAJ, copia ultimului cupon de pensie sau adeverin]` de salariat. www.centruvatabai.ro

regiuni
35

Nr.1- 2009

I.P.A. ROMANIA

O ORGANIZA}IE MATURQ {I ACTIVQ


La 15 noiembrie 2006, sprijini]i cu sufletul [i fapta de dl dr. Iulian Medrea, fondatorul IPA Romnia, lua fiin]` Regiunea 2 Cluj a Sec]iei Romne IPA. |ntr-o competi]ie constructiv`, aproape permanent`, cu celelalte asocia]ii fondate mai trziu, organiza]ia noastr` a [tiut s` ]in` pasul, s` p`streze [tacheta ridicat` [i s` impun` un ritm al activit`]ii greu de egalat. Pentru c` activit`]ile cultural-sportive sunt pun]i sigure c`tre inimile tuturora, sco]nd la lumin` frumosul din sufletele participan]ilor ori stimulnd competi]ia pentru c` important este s` participi, chiar dac` nu c[tigi, asocia]ia noastr` a organizat, pentru membrii ei [i familiile lor, vizite la Muzeul Etnografic Cluj Napoca [i la Muzeul de Istorie al ora[ului. Prin sport [i mi[care fizic` am nt`rit spiritul competitiv de pe meleagurile clujene. |n luna februarie 2008 am organizat Turneul de tenis de mas`, la UM 0827 Cluj Napoca, iar n luna septembrie am organizat al 6-lea Turneu interna]ional de fotbal 5+1 Cupa Napoca, edi]ia 2008. Membrii Asocia]iei noastre au ]inut piept celorlal]i concuren]i la Turneele Cupa 1 Decembrie organizate de Regiunea 4 Cluj, la {coala de Agen]i de Poli]ie Septimiu Mure[an Cluj [i Regiunea 3 Cluj. Pentru c` Sfin]ii Mihail [i Gavril sunt ocrotitorii Jandarmeriei, i-am cinstit cum se cuvine printr-o expozi]ie de icoane pictate pe sticl`. Cu prilejul s`rb`torilor de iarn` 2008, regiunea 2 Cluj a organizat Cupa Mo[ Cr`ciun de fotbal n sal` (cu participarea a opt echipe) precum [i s`rb`toarea Pomului de Iarn`, n jurul c`ruia Mo[ Cr`ciun, cu sacul plin de cadouri, s-a ntlnit cu copiii. Silviu TRN~VEAN

regiuni

UNDE ALEARGQ POLI}I{TII BUCURE{TENI?


Tot \n planul activit`]ilor sportive, remarc`m reu[itele constante ale unor membri IPA ca {tefan Oprina, D`nu] Cernat, Mihai Ciubotariu, Gheorghe Munteanu [i Mihai Cre]u care au participat individual, sau \n echip`, la numeroase concursuri atletice (cros [i maraton), \n ]ar` [i str`in`tate. Remarcabilele lor eforturi [i pasiunea care i-a mobilizat au f`cut ca Regiunea 4 - Poli]ia Capitalei s` fie bine reprezentat` astfel. Plasarea lor permanent` pe podiumurile concursurilor interne dar [i a celor din Fran]a, Austria, Turcia, Croa]ia [i Italia nu a f`cut dect s` ne bucure. Datorit` acestor sportivi, au fost ob]inute cupe [i premii, distinc]ii ce completeaz` panoplia performan]ei. Cupa Poli]iei Croate trofeu transmisibil - cucerit patru edi]ii consecutiv, la Zagreb, diplomele pentru primele locuri pe echipe, cucerite \n Normandia, ani la rnd, [i numeroasele distinc]ii ob]inute de ei \n competi]iile de profil, ne fac s` le fim recunosc`tori [i s` le promov`m exemplul. Florin Z.

36

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009

FESTIVALUL NA}IONAL AL ARTI{TILOR AMATORI


n perioada 22 24 octombrie 2008, n municipiul Cmpina, s-a desfurat prima ediie a Festivalului Naional al Artitilor Amatori din MAI Aceast manifestare a fost organizat de Serviciul Tradiii i Educaie din Centrul Cultural al MAI, n parteneriat cu coala de Ageni de Poliie Vasile Lascr. Cu toate c se afla la debut, festivalul a suscitat un interes deosebit n rndul artitilor amatori din minister, n concurs nscriindu-se un numr de 104 competitori. Ceremonia inaugural a avut loc miercuri, 22 octombrie a.c., la Casa Tineretului din Cmpina, n prezena reprezentanilor oficialitilor locale, ai structurilor MAI din judeul Prahova, ai instituiilor de nvmnt ale ministerului, precum i mass-media. Participanii s-au ntrecut la urmtoarele probe de concurs: muzic popular, muzic uoar, muzic folk, recitare i creaie original (pictur, sculptur, poezie). Clasamentul, la proba de solist muzic popular, arta astfel: premiul I Ciprian Istrate (Gruparea Mobil de Jandarmi Trgu-Mure), premiul II Florin - Mircea Trziu (I.P.J. Alba), premiul III Mirel Bria (Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti). La seciunea solist muzic uoar, juriul a decis: premiul I Mircea Graur (I.P.J. Botoani), premiul II Vasile Cruau (I.J.J. Buzu), premiul III Natalia-Ioana Selegean (I.J.P.F. Oradea). Seciunea muzic folk a stabilit: premiul I Marian Predescu (I.P.J. Bistria-Nsud), premiul II Dan-Traian Manciulea (I.S.U. Buzu), premiul III Constantin Negulescu (Liceul Constantin Brncoveanu, Ploieti). La proba de recitare, premiul I a fost obinut de Florin Hulea (Brigada Special de Intervenie Vlad epe a Jandarmeriei Romne), premiul al II-lea deIon-Darie Borcil (I.J.P.F. Mehedini), iar premiul al III-lea a fost obinut de Aurel Epure (I.J.J. Olt). La creaie original pictur i sculptur, clasamentul a fost urmtorul: la proba de pictur premiul I a fost acordat lui Florin Dobricean (I.S.U. Timi), premiul II lui Emil-Lucian Fronescu (I.J.P.F. Tulcea Sulina) i premiul III lui Marian Feldiorean (I.S.U. Bistria-Nsud). Sculptur: premiul I Ciprian Vtafu (I.P.J. Harghita), premiul II Clin Palaga (Academia de Poliie A.I. Cuza), premiul III Mihai Burducea (I.S.U. Neam). La seciunea poezie, premianii au fost urmtorii: premiul I Mariana Mirea (D.G.A.), premiul II Eusebiu Toderacu (coala de Subofieri Pavel Zgnescu, Boldeti), premiul III Ovidiu - Toma Artimon (I.P.J. Iai). Finalul acestei activiti s-a transformat ntr-o serbare, la care toi participanii i-au manifestat bucuria de a-i putea etala talentul, de a-i exprima gndurile, de a se ntlni cu acei colegi care, pe lng profesia de baz, au ca ndeletnicire arta, sub diversele sale forme de manifestare. Succesul aciunii i satisfaciile participanilor i-a ncurajat pe organizatori, acetia propunndu-i s fac din acest festival o ntlnire anual, pentru a susine i promova talentul artitilor amatori din minister.

Poeta Magda Mirea


Este n`scut` n 1971 [i licen]iat` n [tiin]e juridice, absolvent` a unui master n domeniul comunic`rii manageriale [i a numeroase cursuri de specialitate n domeniul analizei tranzac]ionale [i a rela]iilor publice; Lucreaz` n M.A.I din 2002, fiind n prezent ofi]er n cadrul DGA la Serviciul Rela]ii cu Publicul; Debutul literar s-a petrecut n anul 2008 cu volumul Femeia cu minile lipite de trup, Editura Ager Press, prefa]at de Aurelian Titu Dumitrescu: n Femeia cu minile lipite de trup se gnde[te numai n plan secund, subn]eles [i neartistic. Mitul fecioarei devasteaz` con]inuturile [i le face pregnante. Femeia aceasta nc` tn`r` se dedubleaz`, apeleaz` deseori la memorie [i [i construie[te o variant` ideal` a vie]ii sale. Tensiunea poetic` de aici provine: din permanenta nfruntare a vie]ii ideale cu via]a real`. Acestea dou` nu au ajuns nc` s` coincid`. Invocarea divinit`]ii se face ca la o curte de apel. Artista este ntr-un continuu recurs: Sunt o femeie/ care nu mai cunoa[te dect/ forma de singular a sufletului // Fiecare gest/ e rug`ciunea unei emo]ii/ care sngereaz` n adncuri //Doar o curea ro[ie din piele/ m` delimiteaz`/de aerul pe care-l respir` ceilal]i. (Retractilitate)() Femeia din autoare este liber` [i nehot`rt`. Nu suport` constrngeri. Nu are con[tiin]a p`catului. Nu regret` () Pasiunea cu care tr`ie[te este inteligent` [i o salveaz` pe Magda Mirea de la erorile fundamentale.

femeia - assemblage
respir`-m` seara ca pe o rochie neagr` de dantel` poemul meu are p`rul lung ngerul m` posed` cu luciditate eu [tiu c` mutilez gndul doar nchipuindu-te de-ai [ti ct de pu]ine gesturi pot flata o femeie...

libertatea dupq chipul [i asemqnarea noastrq


pn` azi am crezut c` p`s`rile au propriul lor timp mai nalt dect moartea doar n sufletul oamenilor zborul r`mne egal cu Dumnezeu

vizuini epidermice
dincolo de sensul unic al sngelui m` repet din om n om n gesturi primitive suntem forme frumoase femei cu mini de nisip contureaz` pun]i ntre suflete lacrima nu mai cunoa[te grani]e am lan]uri la gura gndului iar umbra ta m` s`lb`tice[te [i mai uman

Aurora TORJE

37

Nr.1- 2009

I.P.A. ROMANIA

PE PLAIURI NQSQUDENE
La finele anului 2008 Asocia]ia Interna]ional` a Poli]i[tilor Regiunea 1 Bistri]a-N`s`ud grupa, n rndurile sale, 249 membri. Dornici s` avem [i o cas` a noastr` pe m`sur`, am amenajat [i dotat sala I.P.A Regiunea Bistri]a-N`s`ud, n corpul A al cl`dirii Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie. Ne-am bucurat de solidaritatea [i sprijinul financiar ale colegilor poli]i[ti din landul Mecklenburg-Vorpommern - Germania. Pentru perioada 2008 - 2011Regiunea 1 IPA - Bistri]a-N`s`ud, n cooperare cu Poli]ia din Neubrandenburg - Germania [i-au propus implicarea n proiectul de refacere a Bisericii Evanghelice simbolul municipiului Bistri]a, prin organizarea de concerte, atragerea unor firme [i persoane pentru sus]inerea financiar` [i material` a programului. n 2008 asocia]ia a contribuit la realizarea bustului martirului cre[tin ortodox T`nase Tudoran precum [i la sus]inerea financiar` a Proiectului de construire a Pantheonului Bistri]ean la Protopiatul Bistri]a. ntre programele importante desf`[urate de Regiunea 1 Bistri]a-N`s`ud, n anul 2008, trebuie amintite, n primul rnd, men]inerea leg`turilor de prietenie cu colegii din Republica Moldova [i schimbul de experien]` cu prietenii poli]i[ti din Germania, rela]ie care dureaz` de peste [ase ani. Anul trecut, o delega]ie de 16 poli]i[ti germani au vizitat jude]ul nostru reu[indu-se cu acest prilej un util schimb de experien]`. Amintim, tot ca o realizare a anului 2008, semnarea Acordului de cooperare cu Regiunea IPA din Burgenland - Austria. Trebuie men]ionat c`, la rndul lor, poli]i[tii germani din Neubrandenburg au adresat o invita]ie poli]i[tilor din jude]ul Bistri]a-N`s`ud, iar n cursul lunii septembrie a avut loc vizita delega]iei romne n Germania. Un alt aspect important al vizitei efectuate n Germania este cel legat de participarea delega]iei noastre la un concert de binefacere organizat de poli]ia landului Vorpommern-Mecklenburg. Suma ncasat` cu acest prilej a fost donat` pentru renovarea Bisericii Evanghelice din municipiul Bistri]a. n anul 2008 I.P.A. Regiunea Bistri]a-N`s`ud a oferit sprijin pentru primirea delega]iilor de poli]i[ti care au vizitat jude]ul Bistri]a-N`s`ud [i a facilitat organizarea de ntlniri cu poli]isti din Republica Moldova, Belgia, Elve]ia, Germania, SUA [i Spania. O realizare important` a anului 2008 este ncheierea la Re[i]a a unui Acord de Cooperare ntre International Police Association (Asocia]ia Interna]ional` a Poli]i[tilor - IPA) Regiunea 1 Bistri]a-N`s`ud, IPA Regiunea 1 Cara[-Severin, IPA Regiunea 2 Cara[-Severin, IPA Regiunea Kikinda Serbia, IPA Departamentul Interven]ii Speciale Budapesta [i IPA Regiunea Gyula, Ungaria.

regiuni

L iviu OLARIU
civil` ce acorda statut juridic Regiunii 2 Bistri]a-N`s`ud. Poate cel mai reprezentativ moment cultural din anul trecut s-a derulat n luna August 2008, cnd Regiunea 2 Bistri]a-N`s`ud, colabornd cu biroul de specialitate din cadrul Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi, a organizat o expozi]ie de pictur` cu lucr`ri apar]innd colegului nostru Marcu Tudor. La manifestare au fost invita]i elevii din {coala Special` Sfnta Maria.

SERVO PER AMIKECO,PAS CU PAS


|n luna aprilie a anului 2007, Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Bistri]a-N`s`ud a fost onorat de vizita domnului dr. ing. Iulian Medrea, Secretarul General al Sec]iei Romne IPA. La [edin]a organizat` la sediul unit`]ii, ac]iune la care au participat aproximativ 40 de cadre, membrii de drept ai I.PA Sec]ia Romn`, distinsul invitat a prezentat valorile morale [i educa]ionale dup` care se ghideaz` organiza]ia Cu entuziasm [i ncredere n normele morale ale Asocia]iei, cei prezen]i au hot`rt nfiin]area Regiunii 2 Bistri]a-N`s`ud din cadrul Sec]iei Romne. Dup` o serie ntreag` de momente organizatorice [i logistice, demersurile pentru ob]inerea statutului juridic pentru Regiunea 2 Bistri]a-N`s`ud au fost demarate n luna Septembrie 2007, ntregul proces durnd pn` la 14 februrie 2008 cnd a fost pronun]at` Sentin]a

Marian T.

38

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009

CND VREI {I CREZI N CEEA CE FACI, SE POATE!


Una dintre cele mai importante preocup`ri ale membrilor IPA Regiunea 1 Cluj n anul 2008 a fost organizarea, mpreun` cu sindicatul poli]i[tilor clujeni [i Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Cluj, pe 25 martie, de Bunavestire, a Zilei Poli]iei. Manifest`rile au debutat cu un simpozion n care a fost prezentat` evolu]ia Poli]iei Romne, temele abordate fiind: File din Istoria Poli]iei, Ministerul de Interne [i modelul european [i Uniformele Poli]iei Romne de-a lungul timpului, prezentate de c`tre dl. prof. Constantin Gheorghe [i d-na MihaelaCristina Nica, muzeograf. La ceremonia festiv` a Zilei Poli]iei, cadrelor prezente le-au fost transmise mesajele de felicitare din partea primului ministru al Guvernului Romniei, ministrului de Interne, inspectorului general al Poli]iei. Mul]i dintre cei prezen]i au primit, n cadru festiv, ordinele de avansare n grad, ca o recompens` pentru munca desf`[urat` cu profesionalism [i devotament n slujba nu uit`m c`, de-a lungul vremii, slujba[ii Poli]iei au purtat pe rnd denumiri cum ar fi: ispravnic, v`taf de vn`tori, ag`, mili]ian sau poli]ist, diferen]a este dat` doar de veacul n care-[i ndeplineau misiunile, comun` fiindu-le ns` datoria de-a ndep`rta nelegiuirile. Momentul artistic ce a urmat vernisajului a cuprins dansuri populare, dans sportiv, muzic` u[oar`, [i un moment umoristic oferit de actorul Mihai Abrudan. Trupa Desperado a sus]inut un concert foarte aplaudat de invita]ii care au dorit s`-[i arate recuno[tin]a fa]` de poli]i[tii afla]i zilnic la dispozi]ia cet`]enilor. Cu sprijinul logistic al Regiunii 1 IPA Cluj, n seara de 25 martie 2008 a fost organizat Balul Poli]i[tilor, manifestare ce s-a bucurat de un interes maxim din partea tinerilor lucr`tori de poli]ie prezen]i. Regiunea 1 Cluj s-a implicat cu responsabilitate [i n]elegere [i n marcarea s`rb`torilor de Pa[te. In acele momente de n`l]are sufle-

cet`]enilor. Ziua Poli]iei 2008 a continuat, pentru autorit`]ile publice locale clujene invitate, colegii de arme, rezervi[tii dar [i de cet`]enii veniti la manifest`ri, cu un spectacol organizat la Casa de Cultur` a Studen]ilor din Cluj-Napoca. Au luat cuvntul: primarul de atunci, Emil Boc, subprefectul Ludovic Andrei Hegedus, pre[edintele ATOP Mircea Moro[an. A fost vernisat` expozi]ia "Uniforme din Istoria Poli]iei Romne", n standurile c`reia au stat frumos aliniate, uniforme de epoc` provenite de la Muzeul Poli]iei Romne din Trgovi[te. Dintre ]inutele de serviciu expuse, cea mai veche dateaz` din secolul XIX. Ea a stat al`turi de o uniform` de doroban]i de jude] din 1850 [i alta de comisar de poli]ie din perioada interbelic`, din 1929. S`

teasc` [i aducere aminte, au fost acordate din fondurile asocia]iei, ajutoare umanitare n cuantum de 3.300 lei pentru copii cadrelor decedate. Regiunea 1 Cluj a sus]inut financiar (1.500 lei) desf`[urarea unui modul de preg`tire a voluntarilor n domeniul prevenirii, ac]iune organizat` la Arie[eni, n perioada 8-10 februarie 2008, de c`tre Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Cluj. Tot n plan cultural-artistic, Ioana Roman, agent de poli]ie [i membru al IPA Regiunea 1 Cluj cunoscut` interpret` a folclorului local a fost sus]inut` de asocia]ia noastr` pentru a participa la Festivalul de muzic` popular` pentru arti[tii ama-

tori din M.A.I., organizat la Cmpina, n perioada 22 - 24 octombrie 2008. Sportul nseamn` s`n`tatea trupului [i tinere]ea spiritului. De aceea asocia]ia noastr` a organizat, cu ocazia Zilei Poli]iei Romne - 2008, un turneu de minifotbal desf`[urat pe teren cu iarb` artificial`, la care au participat 20 de echipe, formate din poli]i[ti membrii ai regiunii noastre. C`[tig`torii au primit diplome, cupe [i premii n bani. n cursul lunii mai 2008 o echip` clujean` a participat la Turneul Interna]ional de Fotbal Coppa dell amicizia, organizat \n Italia de Grupul Sportiv al Poli]iei Municipale Riccione, forma]ia noastr` ocupnd un loc onorant. n perioada 10-14 septembrie 2008, IPA Regiunea 1 Cluj a organizat mpreun` cu celelalte regiuni IPA din Cluj, respectiv IPA Regiunea 2, 3 [i 4, a 5-a edi]ie a Turneului Interna]ional de Fotbal pe teren cu gazon artificial. La acest turneu, au participat 16 echipe din Romnia [i Ungaria. IPA Regiunea 1 Cluj a ocupat locul IV la acest turneu, dovedindu-[i valoarea de necontestat. n perioada 17-20 noiembrie 2008, echipa constituit` din membri IPA ai regiunii noastre a participat la Turneul de minifotbal organizat de IPA Regiunea 4 Cluj, turneu la care au fost prezente 10 echipe, echipa noastr` ocupnd locul III, pozi]ie ascendent` pe scara de valori a fotbalului local. Pescuitul nseamn` r`bdare, perseveren]`, spirit competitiv [i imagina]ie acestea fiind doar cteva dintre calit`]ile unui bun lucr`tor n structurile M.A.I. De aceea, n perioada 2224 mai 2008, doi membri ai IPA Regiunea 1 Cluj au participat, reprezentndu-ne la Concursul Na]ional de Pescuit la Crap, concurs organizat de Sec]ia Romn` pe Lacul Iezer (Slobozia).

39

regiuni

Nr.1- 2009

I.P.A. ROMANIA

I. P. A. [i rena[terea sportului nostru na]ional


Fiecare sport, practicat \n momentul de fa]` \n cadrul diferitelor competi]ii organizate la nivel mondial (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene, etc) \[i are propria istorie legat` de apari]ia [i originea sa, aria de r`spndire fiind dat`, \n mare parte, de caracteristicile sale [i de modul de promovare care a fost adoptat. Romnia se poate mndri c` face parte din grupul select al acelor state care au dat na[tere unui joc sportiv de echip`, care, de[i se practic`, \n mare parte, doar \ntre grani]ele ]`rii, a avut o r`spndire spectaculoas` care a dus la proclamarea sa ca sport na]ional. Oina - aceast` crea]ie, unic` \n materie de sport, a poporului nostru, a reprezentat mereu un simbol al tradi]iei [i originalit`]ii \n sportul romnesc, reu[ind s` se transmit` pe parcursul a sute de ani, \n ciuda dificult`]ilor cu care s-a confruntat. |n decursul timpului, oameni importan]i ai ]`rii (scriitori, academicieni, oameni politici, etc) au practicat cu pl`cere acest sport [i i-au apreciat valen]ele, contribuind la continuitatea acestei p`r]i importante a patrimoniului imaterial al poporului nostru, care, \mpreun` cu celelalte valori na]ionale, contribuie la realizarea identit`]ii de romn. De[i primele date despre existen]a oinei apar \n sec XIV, putem afirma f`r` s` gre[im, c` persoana care reuse[te s` pun` bazele practic`rii oinei \n mod organizat la nivel na]ional, este Spiru Haret, care \n anul 1899 reu[e[te s` organizeze primul campionat na]ional, dup` ce \n anul precedent dispusese elaborare unui regulament unic de joc. Din acel moment oina este privit` cu al]i ochi, importan]` care i se acord`, ducnd pn` la publicarea integral`, \n anul 1912, a Regulamentului de joc, \n Monitorul Oficial al Romniei. Num`rul competi]iilor cre[te, fiind diversificate categoriile de vrst` [i de participan]i, ap`rnd chiar [i o variant` pentru fete, sub denumirea de oini]`. Din p`cate, dup` anul 1990, oina a intrat \ntr-un con de umbr`, acest lucru datorndu-se mai multor factori: lipsa de bani [i insuficienta promovare pe canalele media. |n urma alegerilor desf`[urate \n luna decembrie a anului 2007, \n func]tia de pre[edinte al federa]iei a fost ales subsemnatul (vicepre[edinte al Regiunii 2 Constan]a).

sport

Cunoscut fiind faptul c` I.P.A. Romnia a acordat \ntotdeauna o aten]ie deosebit` sportului [i sprijinirii ini]iativele de p`strare [i promovare a valorilor poporului nostru, conducerea Federa]iei a solicitat suport financiar pentru acest for, avnd \n vedere c` juc`torii celor mai bune echipe din ]ar` Frontiera Tomis Constan]a campioan` na]ional` (echipa Poli]iei de Frontier`) [i Straja Bucure[ti (echipa Jandarmeriei) sunt membri I.P.A. Spre bucuria iubitorilor de oin`, la solicitatea federa]iei s-a r`spuns pozitiv [i foarte prompt, astfel c` la finala Cupei Romniei desf`[urat` \n vara anului trecut la Constan]a, I.P.A. Romnia, reprezentat` de domnul Postelnicu a acordat tuturor echipelor participante premii constnd \n materiale sportive. Cu aceea[i ocazie, echipa c[tig`toare a Cupei Romniei a primit un premiu substan]ial important format, de asemenea, din materiale sportive. Colaborarea cu I.P.A. Romnia nu s-a \ncheiat aici, federa]ia r`spunznd solicit`rii acesteia de a organiza \ntr-o frumoas` zi de toamn` a anului trecut, o demonstra]ie de oin` la Academia de Politie Al. I. Cuza. Beneficiind de sprijinul financiar [i nu numai, al Sec]iei Romne, activitatea desf`[urat` pe 5 noiembrie 2008, a fost o reu[it`, sutele de studen]i prezen]i apreciind meciul demonstrativ ce a adus, fa]` \n fa]` ,cele mai bune echipe: Frontiera Tomis Constan]a [i Straja Bucure[ti. Scopul activit`]i fiind atins, [i de Federa]ie, care a primit asigur`ri c`, \n cel mai scurt timp se va relua tradi]ia care a existat la nivelul Academiei [i anume acela de a avea o echip` de oin`. |n urma acestor \ntlniri ale structurii de conducere I.P.A.- Romnia cu oina, s-a manifestat inten]ia de a continua colaborarea cu Federa]ia [i, ca urmare, s-a acordat sprijin financiar pentru realizarea unui DVD care s` prezinte jocul de oin`, \n scopul promov`rii acestuia. Deoarece la Constan]a este capitala oinei, Regiunea 2 Constan]a, nu putea s` r`mn` \n afara fenomenului, fapt pentru care a contribuit la sprijinirea financiar` a Federa]iei [i a echipei Frontiera Tomis Constan]a, activitate care va continua [i \n viitor. Federa]ia Romn` de Oin` ]ine s` mul]umeasc` conducerii I.P.A. Romnia pentru sprijinul acordat \n cursul anului trecut, care a dovedit c` le pas` de valorile noastre na]ionale [i a \ntins o mn` de ajutor \nainte de a fi prea trziu.

40

Nicolae DOBRE

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009
de Preacuviosul Arhimandrit Mihail Stanciu, Stare]ul Mn`stirii Antim din Bucure[ti. nalta fa]` bisericeasc` a ]inut s` sublinieze, printre altele, c` apari]ia volumului n aceast` perioad` nu este ntmpl`toare; mai sunt doar cteva zile pn` la Bunavestire, s`rb`toarea venirii Mntuitorului pe Pamnt. n aceast` zi de martie, Poli]ia Romn` [i celebreaz` ziua aniversar`:187 de ani de cnd, Voievodul Grigore al IV-lea Ghica a d`ruit ag`i Grigore Filipescu, [eful Poli]iei de atunci, primul steag pe care l-a avut Poli]ia Romn`, care purta icoana Buneivestiri. Pentru ntocmirea acestui volum al seriei Din istoria Poli]iei Romne autorul, dup` cum spuneam subcomisar n Poli]ia Municipiului Bucure[ti [i membru IPA \n Regiunea 4 a Capitalei, s-a documentat n principal la Arhivele Na]ionale, Biblioteca Academiei Romne, Biblioteca Na]ional` [i Biblioteca CenAdev`rul, Alexandru Beldiman, care a fost [i prefect de poli]ie, situa]ia dramaturgului Alexandru Davila, care a ndeplinit, pentru scurt` vreme, [i ns`rcinarea de [ef al unui sector de poli]ie, supravegherea de c`tre Siguran]` a familiei regale, aspecte inedite ale istoriei Agiei [i Poli]iei, dejucarea unui atentat din 1915 ce viza demnitari romni, toate vin s` completeze acest volum. Cartea se adreseaz` deopotriv` poli]i[tilor romni, istoricilor, cercet`torilor, cititorilor pasiona]i. O parte a studiilor [i articolelor au fost publicate n revista Historia, n cotidianul Adev`rul [i \n Poli]ia Capitalei. De men]ionat c`, n volumele din seria Din istoria Poli]iei Romne" materialul documentar nu este a[ezat n ordine cronologic`, astfel nct informa]iile din fiecare volum nu prezint` interdependen]`. Aceasta este cea de-a opta carte de autor a lui Florin {inca, toate fiind realizate doar prin contribu]ia material` proprie. Orice volum de cercetare istoric`, [i poate acesta cu predilec]ie, dezgroap` din colbul arhivelor informa]ii inedite, unele de-a dreptul surprinz`toare. * Un num`r din anul 1921 al revistei poli]iene[ti Paza, con]inea un interesant articol al inspectorului de poli]ie Vasile Da[chevici, intitulat cel mai vechi raport de poli]ie cunoscut pn` azi. Astfel afl`m c`, prin ngrijirea Papei Pius al XI-lea, a fost publicat un document descoperit de cercet`tori, n Arhivele Vaticanului. Era vorba de un raport al proconsulului Publius Lentulus, predecesorul lui Pilat din Iudeea, prin care Iisus Hristos era descris, din punct de vedere al semnalmentelor: P`rul s`u este blond [i lung, lins pn` la urechi, iar de aici, c`znd n bucle pe umeri. O c`rare la mijloc l separ` n dou` p`r]i egale. Hristos poart` barb`; ea este de un blond mai nchis dect p`rul [i se termin` n dou` vrfuri. Ochii i sunt de un albastru limpede; expresiunea lor e de obiceiu dulce; dar n anumite clipe reflecteaz` o mnie ngrozitoare. Obrajii sunt u[or colora]i n roz. Talia acestui om este normal` [i bine f`cut`. El are o ]inut` dreapt`, vorbe[te pu]in [i vocea i e dulce. Niciodat` nu a fost v`zut rznd, dar de multe ori plngnd. Minile i sunt bine ngrijite. Poart` numele de Iisus, fiul Mariei. Prietenii l numesc Fiul lui Dumnezeu.

Poli]ist \n bibliotecq

O VESTE BUNQ DE BUNAVESTIRE

Oricnd, oriunde, orice arhitect sau peisagist \]i va sus]ine, cu argumente serioase, ct de greu este s` construie[ti un mozaic. L`sat singur n fa]a gr`m`joarelor de pietricele colorate, orice om este la nceput descump`nit apoi, oftnd din greu, ncearc` s` dezlege noima al`tur`rii cioburilor de culoare n desene ct mai expresive. Asemeni r`bd`torului [i minu]iosului mozaicar este [i istoricul care adun` din arhive prafuite date, fapte [i ntmpl`ri menite, dibaci al`turate, s` ofere, peste genera]ii, imaginea unui om ori a unei institu]ii, pe cea a unei ]`ri sau a unor epoci demult apuse. Conturul unei siluete aplecate cu interes [i r`bdare asupra cioburilor trecutului, ncercnd prin al`turarea lor s` ofere contemporanilor s`i imaginea a ceea ce a fost, mi-a ap`rut n fa]a ochilor la recenta lansare a volumului al IIIlea Din Din Is to ria Poli]iei Romne Pre g` tind n tregirea ]`rii , al c`rui autor este subcomisarul de Poli]ie, doctorand n Istorie, Florin {inca. Lansarea noului volum al tn`rului istoric s-a bucurat de prezen]a unui numeros public [i a fost onorat` de lu`rile de cuvnt ale academicienilor Dan Berindei, Florin Constantiniu, istorici, Constantin B`l`ceanu Stolnici, vicepre[edinte al Academiei Romne, Sergiu Nicolaescu, regizor [i actor, cel care a dat via]` celebrului Comisar Moldovan n cteva filme de succes a c`ror ac]iune se petrecea n perioada interbelic` [i cea de dup` r`zboi. Opera de r`bd`tor c`ut`tor al adev`rului despre institu]ia Poli]iei n Romnia, pe care o desf`[oar` Florin {inca, a mai fost elogiat` [i

tral` Universitar` Carol I, primind pre]ioase ndrum`ri de la academicianul Florin Constantiniu [i de la prof. univ. dr. Constantin Bu[e, ambii istorici de incontestabil` reputa]ie. A[a cum arat` [i titlul, prin acest volum autorul ncearc` s` eviden]ieze, n principal, contribu]ia Poli]iei noastre la Marea Unire, munca agen]ilor acoperi]i, pe frontul informa]iilor, fiind cu nimic mai prejos dect sacrificiul celor care au luptat n linia nti. Informa]iile adunate de poli]i[ti n perioada 1915-1918 au fost destinate n principal Marelui Cartier General al Armatei Romne, dar [i regelui Ferdinand, mini[trilor de Interne [i pre[edin]ilor Consiliului de Mini[tri. Poli]ia [i dosarul dispari]iei manuscriselor scriitorului Ioan Slavici, un portret al fondatorului ziarului

Marian TUDOR

culturq
41

Nr.1- 2009

I.P.A. ROMANIA
rien]` cu celelalte regiuni na]ionale [i interna]ionale. n acest sens men]ion`m stadiul avansat al unor proiecte privind schimburi de experien]` cu poli]iile de frontier` din Italia [i Austria. Prezen]a reprezentan]ilor no[tri la conferin]e, simpozioane, cursuri, participarea la diferite competi]ii sportive, vizitele unor delega]ii, familii sau individual, au constituit tot attea ocazii de stabilire a leg`turilor prietene[ti [i consolidarea celor deja existente [i implicit de promovare a imaginii ]`rii noastre n exterior. Scoatem n eviden]` n mod special activitatea desf`[urat` de regiunea noastr`, pe linia promov`rii imaginii asocia]iei [i facilit`rii ntlnirilor interna]ionale [i men]inerea rela]iilor cu numeroase sec]iuni interna]ionale IPA. De asemenea merit` subliniat` activitatea IPA Regiunea Timi[ 2 cu ocazia primirii delega]iei din Israel, Comitetul Executiv, implicndu-se n rezolvarea problemei transportului [i alte activit`]i logistice. Este important de amintit vizitele delega]iilor IPA din Italia (IPA Dolomitti, IPA Ascoli Piceno, IPA Trieste ), Sicilia (IPA Modena; IPA Palazollo ) Croa]ia (IPA Istra) cu care s-au stabilit rela]ii de prietenie [i colaborare, cu aceast` ocazie IPA Regiunea Frontiera Timi[ fiind recunoscut` [i pe plan interna]ional. Men]ion`m n acest sens particip`rile anuale ale IPA Regiunea Timi[ 2 la turnee de minifotbal din Polonia, Italia [i Croa]ia De fiecare dat` cu ocazia primirii invita]iilor de participare la turneele sus men]ionate, au fost informa]i to]i membrii regiunii prin adres` scris` specificndu-se n detaliu perioada de desf`[urare, locul [i condi]iile de participare. Nu au existat membri din regiune care s` doreasc` s` participe la aceste activit`]i [i s` fie refuza]i. Ne mndrim cu atestatele ob]inute de IPA Timi[ 2, pentru cea mai bun` purtare la turneul de minfotbal din Croa]ia, organizat de IPA Dolomitti Italia, n localitatea Porec. La fiecare participare IPA Timi[ 2 a ob]iut diplome de fair play. S-a realizat un protocol cu Universitatea Politehnica din Timi[oara Italy Point [i consor]iul Districtului tehnologic din Canavese Italia pentru a facilita schimbul de experien]` [i informa]ii ntre poli]i[tii de frontier`, precum [i sprijinirea cadrelor care doresc specializarea n domeniu la diferite cursuri de profil din U.E. Men]ion`m activitatea desf`[urat` de membrii Comitetului Executiv, pentru promovarea imaginii regiunii, crearea de leg`turi de prietenie, promovarea cooper`rii interna]ionale, favorizarea ntlnirilor interna]ionale, dezvoltarea unor activit`]i sociale [i culturale, cre[terea prestigiului regiunii att pe plan intern ct [i interna]ional. Ca proiecte principale pentru perioada urm`toare, I.P.A. Frontiera Timi[ [i propune:participarea la turnee fotbal \n Italia, Croa]ia, Belgia, Polonia [i Cipru; vizite la obiectivele de interes turistic din Cipru [i Egipt; \nscrierea n rndurile asocia]iei de noi membri, astfel nct n anul 2009 s` avem peste 1000 aderen]i; schimburi de experien]` n domeniul Poli]iei de Frontier` cu ]`ri precum Germania, Italia, Fran]a, Austria, Spania; amenajarea unui spa]iu adecvat activit`]ilor desf`[urate de IPA Frontiera Timi[ cu toate utilit`]ile necesare; concesionarea unui teren, de circa 3 ha, n localitatea Pi[chia Timi[ pentru construirea unei case IPA, cu dot`ri corespunz`toare [i amenajarea unei baze de agrement pentru membrii asocia]iei; organizarea n cooperare cu IPA Regiunea 1 Timi[ a unui turneu interna]ional de fotbal pe teren redus n anul 2009; achizi]ionarea unui microbuz cu venituri provenite din sponsoriz`ri sau din dona]ie pentru transportul membrilor asocia]iei la diferite activit`]i pe care le ntreprinde n ]ar` sau n str`in`tate [i realizarea unei pagini Web a asocia]iei ;

TIMI{ 2 FRONTIERA
Filiala Timi[ 2 a fost recunoscut` de Sec]ia Romn` Bucure[ti la data de 5 octombrie 2002, cnd s-a constatat c` erau ndeplinite condi]iile de afiliere [i a primit [i certificatul de afiliere na]ional`. ncepnd cu 26 aprilie 2007, regiunea a fost nscris` n Registrul Asocia]iilor [i Funda]iilor.. Filiala Timi[ are, la aceast` dat`, peste 700 membri, fiind o important` regiune n cadrul Sec]iei Na]ionale. Prin Comitetul Executiv, Regiunea Timi[ 2 s-a dovedit un liant [i un catalizator pentru membrii s`i, partener respectabil, n rela]ia cu regiunile IPA interne [i interna]ionale [i societatea civil` . Consecvent principiilor Statutului IPA, aliniate la legisla]ia na]ional` Comitetul Executiv a avut constant n aten]ie un set de obiective majore, printre care : - satisfacerea problematicii membrilor regiunii ; - ndeplinirea sarcinilor rezultate din statut [i a propriilor hot`rri ; - participarea la competi]ii sportive interne [i interna]ionale ; - dezvoltarea leg`turilor cu societatea civil` pentru promovarea [i respectarea valorilor ; - reprezentarea IPA n diferite forumuri interne [i interna]ionale ; - cre[terea prestigiului asocia]iei interna]ionale [i a regiunii Frontiera Timi[ ; Prin Comitetul Executiv al IPA Regiunea Timis 2, s-au ncheiat peste 500 contracte de servicii de telefonie Orange [i Vodafone pentru membrii regiunii . De asemenea s-au onorat comenzi de seturi IPA aurit (insign`/pl`cu]` aurit`/ portofel piele), insigne, ac cravat` IPA pentru solicitan]ii din cadrul filialei. n propor]ie de 90 % membrii IPA Regiunea Frontiera Timi[, posesori de autoturisme, au primit nsemne IPA - auto. I.P.A Regiunea Frontiera Timi[ cuprinde n prezent poli]i[ti de frontier` activi sau n rezerv`, f`r` diferen]` de rang sau sex, fiind neutr` din punct de vedere politic, religios [i sindical. n aceast` perioad`, ea a ac]ionat pentru: coordonarea, ndrumarea [i organizarea ntlnirilor interna]ionale ale membrilor IPA; organizarea [i desf`[urarea corespunz`toare a diferitelor evenimente cu caracter educa]ional, sportiv sau turism pe linia dezvolt`rii rela]iilor de prietenie cu membrii IPA din ]`ri ale Uniunii Europene sau alte continente; stimularea rela]iilor de prietenie, ntrajutorare, respect reciproc [i promovarea ntlnirilor na]ionale [i interna]ionale; favorizarea ntlnirilor interna]ionale, prin intermediul invita]iilor primite de la diverse sec]iuni IPA din ]`ri precum Italia, Spania, Fran]a, Austria, Belgia, Polonia, Germania, Fran]a, Ucraina ultimele dintre invita]ii fiind primite din Malta, Brazilia [i Cipru; cre[terea prestigiului Poli]iei de Frontier` romne n lume; cooptarea de noi membri n rndurile Regiunii . Interesul principal al Comitetului Executiv l-a constituit n toat` aceast` perioad` consolidarea Regiunii Timi[ 2 din punct de vedere al componen]ilor s`i. S-a avut n vedere nu numai cre[tere numeric` a membrilor regiunii dar [i sporirea calit`]ii acestora, prin cooptarea de poli]i[ti de frontier` cu aptitudini [i calit`]i deosebite. De asemenea, au fost acordate ajutoare financiare celor afla]i n dificultate sau cu grave probleme sociale. Printre ac]iunile [i activit`]ile desf`[urate de IPA Regiunea Frontiera Timi[, n premier`, a fost organizat cteva Revelioanele, protagoni[ti fiind domnii Florea {tefan, Mircea Chiril`, Ungur Lauren]iu, Balica Gheorghe, Boghian Gheorghe. n mod constant Regiunea noastr` este preocupat` s` ob]in` leg`turi permanente, s` fac` schimburi de expe-

regiuni

Gheorghe BALICA

42

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009
]ional Coriolan Br`diceanu din Lugoj; l locul IV la Campionatul Na]ional [colar de Orientare (2007) organizat de Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii la PoianaPinului (jude]ul Buz`u); l locul IV la Campionatul Na]ional {colar de Orientare (2008) organizat de Ministerul Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului la AlbaIulia; Ligia Ga[par 14 ani, elev` n clasa a VIII-a la Clubul Sportiv [colar Timi[oara) fiica dlui LiviuGa[par, membru I.P.A.) component` a lotului na]ional [i a lotului olimpic de perspectiv` al Romniei (not). Performan]e: l 115 medalii la diferite concursuri de not. Ovidiu Udrea 13 ani, elev n clasa a VII-a, fiul dlui Valentin Udrea, membru I.P.A. Component al echipei de baschet C.S.S. Bega Timi[oara [i al lotului na]ional de perspectiv`. Performan]e: l locul I cu echipa la Campionatul Na]ional de Baschet VOLKSWAGEN (masculin sub 14 ani), edi]ia 2007-2008. Raul-Dumitru Strun` (15 ani, elev n clasa a IX-a la Liceul de Arte Plastice din Timi[oara), fiul dlui Dumitru Strun`, membru I.P.A. ; Performan]e: l a expus lucr`ri la numeroase expozi]ii [i simpozioane, printre care, n cursul anului 2008, la Salonul Na]ional Studen]esc de Art` Religioas` [i la Simpozionul Interna]ional ART DORO.

REGIUNEA 4 TIMI{ |N 2008


Datorit` populariz`rii active a existen]ei [i scopurilor IPA, a implic`rii membrilor Comitetului Executiv Regional n desf`[urarea de diverse activit`]i n folosul membrilor Regiunii 4 Timi[, num`rul membrilor acesteia a crescut constant, de la 87, la data nfiin]`rii \n 2006, la 323 de membri, n noiembrie 2008. ACTIVIT~}I CULTURAL-SPORTIVE Turnee de mini-fotbal (18.04.2008 [i 29.08.2008) cu peste 250 de participan]i: Turneu de tenis de cmp (1415.05.2008) cu 32 participan]i: Alc`tuirea unei echipe de mini-fotbal a Regiunii 4 Timi[ : HYPERION HYPERION I.P.A. , nscrierea [i participarea ei la Campionatul Jude]ean de Mini-Fotbal, Liga a II-a, Seria B.

Pe plan social remarc`m: organizarea Balului M`r]i[orului - 8 martie, Tab`r` de var` la MARGA (jude]ul Cara[-Severin) pentru copiii membrilor Regiunii 4 Timi[ (21.07 04.08.2008), o excursie pentru membrii I.P.A. la RIMINI (Italia) n perioada 05.09 13.09.2008 [i vizita oficial` a unei delega]ii a Regiunii 4 Timi[ la Regiunile I.P.A. Abruzzo [i Campania (1825.06.2008) \n Italia TINERE TALENTE Silvia-Nicoleta Rus 14 ani, elev` n clasa a VIII-a, fiica dlui Aurel Rus, membru I.P.A.; l premiul special la Sesiunea Na]ional` de Comunic`ri [tiin]ifice Matematica (2007) organizat` la Colegiul Na-

Vasile FOLTU}

Mehedin ] i
Concurs de pescuit sportiv, organizat n ziua de 4 iulie 2008, cu premii n valoare de 1200 lei, la care au participat concuren]i din cadrul regiunilor IPA: 1 Mehedin]i, 2 Mehedin]i, 2 Dolj, 2 Timi[, [i 2 Gorj.

Bacqu
Mardare Dorinel, de la Gruparea Mobil` de Jandarmi Bac`u, este membru I.P.A. din 2004 [i practic` Kick Boxing (89 kg) din 2005. Palmares: Vicecampion la First Contact 2007 (89 kg); Vicecampion la First Contact 2008; Campion Na]ional Light Contact - 2008

43

Nr.1- 2009

I.P.A. ROMANIA

BUNE PRACTICI POLI}IE NE{TI N SPA}IUL EUROPEAN


Avnd n vedere necesitatea accentu`rii procesului de euroconformizare a institu]iei poli]iei [i participarea activ` la construc]ia european`, Inspectoratul de Poli]ie al jude]ului Mure[, Asocia]ia Interna]ional` a poli]i[tilor Regiunea 1 Mure[, a ini]iat o seam` de rela]ii de cooperare institu]ional` cu poli]iile din Budapesta [i Viena. Dac` la nceput, ntlnirile au avut la baz` consolidarea rela]iilor de prietenie dintre poli]i[ti, n scurt timp discu]iile au c`p`tat un pronun]at caracter profesional, fiind identificate problematici prin care mp`rt`[irea experien]ei c[tigate, poate aduce un plus de eficien]` n activitatea fiec`reia dintre p`r]ile implicate. Astfel, s-a ajuns la ideea organiz`rii un simpozion, la Tg. Mure[, n anul 2007 sub titulatura de Bune practici poli]iene[ti n spa]iul european. Extrem de generoas`, tema simpozionului a creat cadrul unor dezbateri ample. Gazde fiind, la prima edi]ie, am c`utat ca temele abordate s` intereseze s` con]in` informa]ii care sunt n m`sur` s` deschid` noi orizonturi de cooperare, lucru n]eles de c`tre partea ungar` care n completarea expunerilor ne-au oferit modele proprii de ac]iune, mecanisme de preven]ie [i modul lor de implementare, [.a.

44

Fiind un succes, resim]it att de c`tre organizatori ct [i de c`tre participan]i, am consim]it ca astfel de ntruniri s` aib` continuitate, astfel c` am pl`nuit o a doua edi]ie a acestui simpozion, desf`[urat` \n 2008, la Budapesta. La invita]ia [efului Comandamentului de Poli]ie Budapesta, domnul General de brigad` Dr. Gabor Toth, o delega]ie din IPJ Mure[ s-a deplasat n Ungaria, lucr`rile celei de-a doua edi]ii a Simpozionului Bune Practici Poli]iene[ti n Spa]iul European avnd loc n incinta cl`dirii centrale a Poli]iei din Budapesta. Delega]ia noastr` a fost condus` de c`tre [eful IPJ, dl chestor de poli]ie Ioan Nicolae C`bulea, Pre[edintele de onoare al I.P.A. Regiunea 1 Mure[, fiind alc`tuit` din speciali[ti n management, poli]ie rutier`, rela]ii publice, prevenirea criminalit`]ii, n rela]ii interna]ionale [i afaceri europene, membri I.P.A. Regiunea 1 Mure[. Lucr`rile reuniunii au fost deschise de general maior dr. Szik Laszlo - adjunct al [efului Comandamentului de Poli]ie Budapesta, de-a lungul celor cinci zile de dezbateri, fiind abordate teme de interes. Din partea Poli]iei Ungare au conferen]iat: colonel Majercsik Janos - [eful Sec]iei de Integrare n Uniunea European`, a c`rui tem` s-a concentrat att asupra Cooper`rii Poli]iene[ti n Spa]iul Schengen ct [i n afara acestuia, colonel Szabo Mihaly - [eful Serviciului

de Prevenire a Criminalit`]ii Economico-Financiare, a prezentat tema: Infrac]iuni economice n dauna fondurilor alocate de Uniunea European`, prof.dr. Laszlo Csendes - directorul Academiei de Prevenire a Criminalit`]ii Budapesta, a expus aspecte importante n ceea ce prive[te tema: Infractorii minori - evolu]ia criminalit`]ii, lector colonel (r) Kemenes Miklos, care [i desf`[oar` activitatea n continuare n cadrul Direc]iei de Circula]ie Budapesta, a c`rui alocu]iune s-a concentrat pe trei factori: - situa]ia actual` a poli]iei rutiere Budapesta; - a[tept`rile Uniunii Europene privind siguran]a circula]iei; - prevenirea accidentelor rutiere. Un alt vorbitor a fost Dl. Otto Konig - adjunct al [efului Poli]iei Judiciare din Viena Austria, invitat special al acestui simpozion, care a prezentat tema: Siguran]a n spa]iul european. Partea romn` a sus]inut, prin vocea chestorului Ioan Nicolae C`bulea, tema : Poli]ia [i problemele violen]ei intrafamiliale, comisar de poli]ie Gliga Traian, [eful S.M.O.C.P. [i Rel. Interna]ionale, a prezentat tema: Poli]ia de proximitate din Romnia, subcomisar de poli]ie Livia Popa - purt`torul de cuvnt al IPJ Mure[, [i-a concentrat expunerea n jurul subiectului: Marketingul rela]iilor publice, inspector Nicu[an Adrian ofi]er psiholog, a vorbit asisten]ei despre Campania de Prevenire a Accidentelor Rutiere. Un punct distinct pe agenda vizitei delega]iei romne l-a constituit ntlnirea ntre dl chestor Ioan - Nicolae C`bulea [i dl general dr. Gabor Toth - [eful Poli]iei budapestane, cu privire la desf`[urarea lucr`rilor simpozionului, concluzii [i propuneri n acest sens. La propunerea gazdelor, am vizitat sediul Poli]iei Budapesta, cu accent pe unul dintre cele mai importate departamente Dispeceratul unit`]ii. Am vizitat Comandamentul Poli]iei ora[ului Szentendrei, unde am fost ntmpina]i de comandantul unit`]ii, lt col. Borcsok Laszlo, iar apoi delega]ia romn` a vizitat {coala de subofi]eri de poli]ie Centrul de Perfec]ionare [i Prevenire a Criminalit`]ii din Budapesta, unde au avut loc convorbiri cu dl. general maior dr. Danos Valer comandantul unit`]ii [i adjunctul acestuia, col. Nacsary Istvan, Aeroportul FERIHEGY din Budapesta fiind un alt popas, unde poli]i[tilor romni le-a fost prezentat modul integrat de func]ionare a sistemului de siguran]` al acestui obiectiv strategic. Finalul vizitei s-a axat pe ideea continu`rii acestor ntlniri, [efului Comandamentului de Poli]ie Budapesta, general dr. Gabor Toth, fiindu-i adresat` invita]ia de a ne fi oaspete la lucr`rile celei dea treia edi]ii a Simpozionului, care urmeaz` s` aib` loc n jude]ul Mure[.

Sergiu C`lin ILYES

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009
[i s` consolideze rela]iile de prietenie [i colaborare cu celelalte regiuni ale IPA Romnia, s` devin` astfel parteneri de dialog cu colegii lor din ntreaga lume.

IPA, |N BLEU JANDARM


Regiunea 3 Satu Mare, din cadrul Sec]iei Romne IPA, luat fiin]` n luna lui Brum`rel a anului 2007, ca urmare a demersurilor unui colectiv de cadre tn`r [i nelini[tit din Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Satu Mare. Pasul hot`rtor a fost f`cut de Secretarul General al IPA Sec]ia Romn`, dl Iulian Medrea care, sosit n vizit` la Satu Mare ne-a nmnat, n cadru solemn, Statutul IPA Sec]ia Romn` [i Actul Constitutiv al Regiunii 3 - Satu Mare, document ce reprezint` certificatul de na[tere al organiza]iei noastre. Mai apoi, dup` nfiin]area de facto a acestei noi Regiuni IPA, au fost ntreprinse diligen]ele necesare nregistr`rii ei de jure. |n luna aprilie 2007 s-a ob]inut personalitatea juridic` [i mai apoi codul de nregistrare fiscal` . Scopul nfiin]`rii Regiunii 3 Satu Mare se identific` n totalitate cu cele ale IPA [i este acela de a crea leg`turi de prietenie [i de a consolida rela]iile de camaraderie dintre cadrele Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean Satu Mare. Dorim din toat` inima [i vom milita cu t`rie pentru prietenie [i buna colaborare cu toate celelalte structuri din cadrul Ministerului Internelor [i Reformei Administrative [i, n special, cu membrii Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` Satu Mare, colegii no[trii avnd tot calitatea de cadre militare. Cu speran]` [i mult optimism am avut n vedere, la nfiin]area Regiunii noastre, g`sirea unor c`i noi prin care s` promov`m n lume [i n ]ar` imaginea jandarmilor ca ap`r`tori ai legii n zona de responsabilitate a inspectoratului. Prin demersul constituirii Regiunii 3 Satu Mare, dorim s` contribuim, ntre altele, cu instrumentele puse la dispozi]ie de Statutul IPA, la coexisten]a pa[nic` ntre minorit`]ile na]ionale, minunata zon` a jude]ului nostru fiind locuit` de romni, maghiari, [vabi [i ucrainieni. Astfel, existen]a unei palete culturale largi, a determinat un nalt grad de civiliza]ie [i respect reciproc. La noi, aici, la Satu Mare, este un semn deosebit de bun` cuviin]` s` po]i s` dai Bun` ziua unui romn, s`-i spui Jo napot kivanok unui maghiar sau Guten Morgen unui [vab. Tn`r [i entuziast, aflat la primii pa[i ai unui drum lung, colectivul de membri inimo[i ai Regiunii 3 Satu Mare a primit deja oaspe]i de seam`. |n luna martie 2008 ne-a vizitat Secretarul reprezentant pentru Romnia n S.U.A. al IPA, d-nul Andy Scott, ofi]er de poli]ie n ora[ul Palisade din Colorado. Fiind pentru prima dat` n jude]ul nostru, oaspetele american s-a ar`tat deosebit de ncntat de frumuse]ea locurilor [i de bun`tatea oamenilor punnd astfel bazele unor viitoare leg`turi de cooperare [i colaborare ntre membrii americani [i romni ai aceleia[i mari familii interna]ionale - IPA. Ce ne rezerv` viitorul? Membrii IPA din cadrul Regiunii 3 Satu Mare [i-au propus s` amplifice

Dl Andy Scott a fost ateptat la aeroportul Ferihegy, din Budapesta, de ctre reprezentanii Regiunii 3 Satu Mare {tiut fiind c` sportul este o form` de exprimare accesibil` tuturor, indiferent de limba pe care o vorbesc, ne-am propus ca ntre altele, s` organiz`m evenimente cultural sportive deosebite care s` ntruneasc` aici, la Satu Mare, membrii IPA din toat` lumea. Numai a[a demersurile noastre, armonizate n simfonia prieteniei interna]ionale dintre toate organiza]iile IPA, vor rezona din plin la deviza SERVO PER AMIKECO

Daniel MICLEA

Cu ocazia Srbtorilor de Iarn, pentru copii membrilor Regiunii s-a organizat venirea lui Mo Crciun fiind pregtite peste 200 de cadouri

n ziua de 22.01.2009, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeean Satu Mare, s-a desfurat Bilanul activitii Regiunii 3 Satu Mare, membrii IPA de drept i invitaii srbtorind apoi momentul la popota unitii.

regiuni
45

Nr.1- 2009

I.P.A. ROMANIA

ULTIMA ORQ
Centrul Interna]ional Administrativ al IPA, de la Nottingham, a comunicat recent, printr-o circular` adresat` sec]iilor na]ionale, c` s-a recunoscut statutul de Sec]ie \n Formare pentru solicitan]ii din Republica Moldova [i c` li se admite participarea cu un delegat observator la Congresul Mondial XIX al IPA ce se va desf`[ura \n Turcia, la sfr[itul acestui an. IPA Sec]ia Romn` cunoscut` ca prim sponsor [i principal element de sprijin pentru admiterea \n organiza]ia interna]ional` a colegilor din Republica Modlova, se bucur` pentru decizia luat` \n Anglia de forul suprem al Asocia]iei. (D.D.)

SIBIUL, ALTFEL

BACIU
Graficianul Viorel Baciu (membru simpatizant IPA \n cadrul Regiunii 4 Bucure[ti) particip` constant la desf`[urarea unor activit`]i pe linia prevenirii criminalit`]ii [i accidentelor rutiere, att la Poli]ia Capitalei ct [i la I.P.J. Gala]i. A fost distins cu diplome [i numeroase premii \n ]ar` [i str`in`tate,fiind autorul portetelor fondatorului IPA, Arthur Troop, aflate la sediul Sec]iei Romne, la Muzeul Poli]iei din Trgovi[te precum [i a celor care au fost d`ruite unor oaspe]i str`ini de anvergur` (inclusiv dlui pre[edinte interna]ional Michael Odysseos). Dup` un proiect comun, graficianul Viorel Baciu a realizat fresca tematic` din holul IGPR (cl`direa din str. Mihai Vod`), multiplicarea unor imagini cu Steagul Agiei ce au fost distribuite \n unit`]i jude]ene, precum [i efigia cu chipul domnitorului {tefan cel Mare [i Sfnt, adoptat` de I.G.P.F. - la Ziua Poli]iei de Frontier` - din 2008.

O coresponden]` lapidar` sosit` de la Regiunea 1 Sbiu ne anun]` c`, printre altele, colegii no[tri care vor particpa la un seminar - la Gimborn vor decora camera sec]iei romne cu lucr`ri plastice ale membrului IPA - Vasile Popescu. A[tept`m cu interes ve[ti despre modul \n care-[i vor \ndeplini proiectele pe care [i le-au propus pentru 2009.
Cnd fac n`zdr`v`nii, oamenii spirituali se iau foarte \n serios. {i atunci cnd viseaz` ori creeaz`, se comport` asemeni. Cine nu-l cunoa[te pe prietenul nostru Aurelian Iulius {u]` ({AI) de la poli]ia gorjean`, n-are dect s` viziteze. www.caricaturasai.ro Iat`-l pe artistul nostru dup` ce a \nc`lecat leul din Pia]a San Marco. Din Vene]ia.

Florin Z. Mul]umim coresponden]ilor no[tri care ne-au ajutat s` le eviden]iem realiz`rile din regiunile \n care \[i desf`[oar` activitatea. Na[terea unei reviste de genul acesta nu este un hei rup de moment. Publica]ia trebuie alimentat` permanent cu informa]ii [i imagini reprezentative. V` a[tepat`m, deci, cu texte explicite (documente world - cu diacritice) [i ilustra]ii (format jpg sau gif) pe adresa de mail:

ipajurnal.ro@gmail.com

46

0722.344.125

sau la telefoanele ori 0740.104.805

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009

Un amator foarte... profesionst


Eugen Dumitrescu Buzic`
Absolvent al {colii de poli]ie Vasile Lasc`r din Cmpina, promo]ia 1996. Picteaz` de cnd se [tie abordnd, cu perdilec]ie, fa]` de grafic` [i pictur`, lucrul icoanelor pe lemn. Expozi]ia Taina iubirii a fost inaugurat` la 20 martie 2008, la Muzeul Jude]ean din municipiul Alexandria, reunind zeci de icoane pictate pe lemn de un artist amator... agent [ef \n IPJ Teleorman. |n domeniul iconografic, poli]istul-artist a ob]inut, \n ultimii ani, mai multe premii [i diplome la diverse expozi]ii jude]ene [i na]ionale de icoane, certificnd constant profesionalismul cu care-[i finalizeaz` demersurile artistice. Expozi]ia, care s-a \nscris \n seria de manifest`ri dedicate Zilei Poli]iei Romne, dar [i S`rb`torilor Pascale, a r`mas deschis` pn` la sfr[itul lunii aprilie 2008.

Iubire cu miros de liliac...


Zmbesc cu dor privind aievea la b`ncu]a noastr`... Atunci cnd nflorea liliacul se d`dea un adev`rat recital! Eram doi copii ce se ]ineau de mn` [i pluteau spre fericire... Eram doi actori cu o pies` grea... s` joace IUBIREA! Eram cerul [i p`mntul, Eram tot ce doream s` fim... [i zburam... Ne jucam iubirea cu MIROS DE LILIAC [i pluteam pe acorduri eterne... A venit toamna, b`ncu]a a r`mas goal`... copiii au plecat, cortina s-a tras! ns`, undeva prin amintiri pr`fuite... se simte mirosul iubirii... Iar eu l mbr`]i[ez a[teptnd un ACTOR care s` m` aplaude!

Ultimul act...
Frnturi dintr-o melodie, se aud ntr-un fundal ndep`rtat... al unui decor prea trist... n mijlocul scenei, pline de amintiri, de ropote de fericire, St` un actor care [i-a pierdut rolul! Prive[te spre sala ce odat` era plin`... Prive[te spre locul pe care l ocupai TU! Zmbe[te vag, plnge [i rde... Era cel mai bun actor... [i totu[i, la finalul ultimului spectacol, n care el [i juca iubirea, TU te-ai ridicat [i-ai plecat... Cortina s-a tras, spectatorii au plecat [i sala a r`mas goal`! {i el a r`mas gol, f`r` zmbet, f`r` masc`, f`r` rolul care-l ]inea pe scena vie]ii... Pentru c` rolul lui era s` te fac` FERICIT! Alina-Nicoleta P~UN P~UN Academia de Poli]ie Alexandru Ioan Cuza, Bucure[ti anul II

IPA JURNAL o prezen]` apreciat` la cea de a XII-a a Salonului Interna]ional de Carte Juridic`, Poli]ist` [i Administrativ`, organizat la sfr[itul lunii octombrie 2008, cu DIPLOM~ DE EXCELEN}~.

magazin
47

Nr.1- 2009

I.P.A. ROMANIA curs mai multe trepte de selec]ie, echipa poli]i[tilor bucure[teni a ob]inut locul IV \n clasamentul general, dup` reprezentan]ii polonezi (IPA Jaworzno), croa]i (IPA Zagreb) [i ucrainieni. Acest rezultat este remarcabil, avnd \n vedere numeroasa participare interna]ional` (72 de echipe), iar la partidele disputate \n ultimele etape, IPA - Reg. 4 Bucure[ti - fiind cel mai bine plasat team din Romnia, fotbali[tii din Capital` au fost sus]inu]i de cea mai mare galerie ce a asistat la competi]ie avnd \n vedere cele cteva sute de romni afla]i la stadion. De altfel, la festivitatea de premiere s-a f`cut sim]it` prezen]a romneasc`, organizatorii remarcnd efuziunea cu care au fost sus]inute echipele Sec]iei na]ionale din ]ara noastr`, buna lor preg`tire [i sportivitatea de care au dat dovad`. Referitor la delega]ia IPA - Regiunea 4 Bucure[ti, trebuie men]ionate ini]iativa [i efortul organizatoric ale dlui Mihai C`linescu - din structura de comand` a IGPR - care al`turi de echipa de baz` Rahova, format` la Poli]ia Sectorului 5 pe care a condus-o pn` \n anul 2007 [i de care a r`mas ata[at, a concentrat [i participarea unor lucr`tori din IGPR [i din cteva poli]ii jude]ene, dnd o amploare deosebit` ac]iunii noastre. Chiar dac` s-a f`cut \ntr-un timp foarte scurt, ]innd cont de transportul cu autocarul, deplasarea delega]iei a prilejuit [i un eficient tur cultural, fiind vizitate obiective turistice [i istorice deosebite: (pe[tera Postojna din Slovenia - cel mai amplu fenomen carstic din Europa, castelul Predjamski Grad [i Centrul Hipic de la Lipica (tot din Slovenia), obiective turistice din patrimoniul universal (Vene]ia) sau local (Budapesta). Florin ZAGONEANU

PERFORMAN}A {I PERFORMERII
|n ultima decad` a lunii septembrie 2008, \n Croa]ia s-a desf`[urat a VIII-a edi]ie a unei competi]ii fotbalistice destinate membrilor IPA , la care au participat [i reprezentan]ii Poli]iei Capitalei. La deschiderea oficial` a turneului, f`cut` \n seara de 25 septembrie \n pia]a central` a ora[ului Porec, \mpodobit` festiv cu \nsemnele Asocia]iei, s-au reunit toate cele 72 de echipe, reprezentnd organiza]iile IPA din 15 state: Austria, Bosnia-Her]egovina, Cehia, Croa]ia, Danemarca, Germania, Italia, Polonia, Romnia, Slovacia, Slovenia, Serbia, Spania, Ucraina [i Ungaria, plus grupurile de suporteri care le \nso]eau. |n prezen]a celor peste 1500 de persoane venite la momentul festiv, dl Flavio de Nicolo - pre[edintele IPA Dolomiti Cortina [i ini]iator al turneului - i-a prezentat pe primarul localit`]ii [i pe membrii comitetului executiv al IPA Istra (coorganizatorii croa]i). Persoanele oficiale au luat cuvntul de la tribuna ridicat` \n pia]`, evocnd importan]a IPA, ca factor de apropiere \ntre oamenii din domeniul legii [i ordinii publice [i ca platform` pentru competi]ii sportive [i schimburi culturale benefice. Vorbitorii au mul]umit participan]ilor [i sus]in`torilor lor pentru eforturile cu care s-au implicat pentru organizarea turneului [i au urat succes fotbali[tilor ce urmau s` evolueze \n competi]ie. Din ]ara noastr`, al`turi de reprezentan]ii IPA Reg. 4 Bucure[ti Rahova-Poli]ia Capitalei, au participat [i: IPA Arad; IPA Alba - Poli]ia Alba; IPA Boto[ani Dinamo; IPA Bihor - Dinamo Oradea; IPA Cara[ Severin - Semenic Re[i]a; IPA Cluj - {coala de Agen]i Cluj Napoca; IPA Cluj - Regiunea 3 ClujNapoca; IPA Deva - Poli]ia Hunedoara; IPA Gala]i; IPA Harghita; IPA Maramure[; IPA Olt - Dinamo Slatina; IPA S`laj; IPA Teleorman Dinamo Alexandria; IPA Timi[ - Poli]ia de Frontier` [i IPA Vrancea, f`cnd ca participarea romneasc` s` ating` cota cea mai \nalt` pn` la acest` edi]ie - a \nscrierilor \n competi]ie. Dup` dou` zile, \n care participan]ii valoro[i au par-

competi]ii interna]ionale

I.P.A. ROMANIA

Nr.1- 2009 Cluj 3

Arad

Bihor

Harghita Cara[ Severin

CROA}IA 2008

Gala]i

Hunedoara S`laj

Mararamure[

49
Teleorman

TRGOVI { TE
REPERE PENTRU VIZITAREA MUZEULUI POLI}IEI ROMNE
Calea Domneasc`, nr. 187 Deschis: Mar]i,Miercuri,Joi,Vineri, Smb`t` [i Duminic` \ntre orele 9.00 - 17.00 Tel: 0245 207.266 Fax 0245 212.990

CAZARE MAI IEFTINQ!


Hotelurile ARO PALACE, CAPITOL [i CORONA din Bra[ov oferq membrilor IPA o reducere 25 % la pre]ul de cazare afi[at la recep]ie. Hotelul OLTENIA din Govora oferq membrilor IPA o reducere 5% la pre]ul de cazare afi[at la recep]ie.
Publica]ie I.P.A. Romnia

Regiunea IPA Bistri]a a \ncheiat un acord de parteneriat, ce permite membrilor IPA din ]ar` [i str`in`tate s` se cazeze la HOTEL DIANA din Bistri]a, Calea Moldovei nr. 80, jud. Bistri]a N`s`ud, beneficiind de un discount de 30%, operat asupra pre]ului serviciului afi[at la recep]ia hotelului. Pentru a beneficia de aceast` facilitate, membrii IPA trebuie s` aib` legitima]ia IPA vizat` la zi.

www.captaingo.com/Hotel-Diana-Bistrita-Bistrita+Nasaud

IPA Jurnal
Nr. 1 - 2009

COLEGIUL EDITORIAL: Prof univ dr. Costic` Voicu Dr. ing. I ulian Medrea Ec. Florin Safta Prof univ dr. Laz`r Crjan - coordonator edi]ie Dr. Ion M. Gherghi]` Dr. Mihai David Dumitru Derscanu

COLECTIVUL REDAC}IONAL Redactor [ef: Florin Zagoneanu Secretar general de redac]ie: Marian Tudor Colaboratori permanen]i: Dan Postelnicu, Mihai Chiper [i Thomas Csinta Coresponden]i: membrii Comitetelor Executive regionale din Sec]ia Romn` Grafica: Aureliam {u]` {ai [i Viorel Baciu; www.iparomania.ro ipajurnal.ro@gmail.com
Concept MEDIA LEX ROMANIA martie 2009

50

ISSN 1842-2721

TIPAR: SITECH - CRAIOVA

CASE IPA ? DAR, AVEM {I |N ROM~NIA !


I. Casa de oaspe]i
Are o suprafa]` construibil` de 398 mp, fiind amplasat` la 12 km de municipiul Timi[oara, n comuna Giarmata, la nr 1178. Are acces la terenuri de fotbal tenis de cmp, handbal [i [trand. Cele cinci camere, cu cte 2 paturi, sunt dotate cu TV color, baie cu du[ teras`. De asemenea, are un apartament compus din: sufragerie, dormitor cu pat dublu, televizor, baie cu cad`. Centrala telefonic`, cu telefon n fiecare camer` [i living, are acces la re]eaua interna]ional`. Livingul are o suprafa]` de 98 mp, n care se afl` o mas` de 12 persoane, pentru servirea micului dejun, organizarea unor serb`ri etc. Buc`t`ria, de 24 mp, este dotat` cu aragaz, cuptor microunde, congelator frigider, farfurii [i tacmuri. Terasa, de 24 mp, pentru odihn` [i servitul mesei, are, n apropiere, un barbeque. |n curtea casei, nchis`, sunt locuri de parcare pentru [ase autoturisme. Posibilit`]i pentru practicarea sportului: fotbal, tenis de cmp, handbal not etc

latitudine 4549'57.57" N longitudine 2118'48.18" E

II. Localizare
Casa de oaspe]i se afl` n comuna Giarmata, la 12 km, Nord - Est de Timi[oara. Comuna este situat` la o altitudine de 140 - 160 m, deasupra nivelului m`rii, avnd condi]ii climaterice bune (temp. medie anual` 12 C). Are o suprafa]` de 7.300 ha [i o popula]ie de peste 4.500 locuitori, fiind str`b`tut` de DJ - 691 [i de prul Behela. Este atestat` documentar din anul 1241

III. C`i de acces


Rutier - prin DJ - 691 se face leg`tura cu Timi[oara la 12 km [i cu Lipova la 49 km Aerian - la 1, 3 de Aeroportul Interna]ional Timi[oara feroviar - pe traseul 213 Calea ferat` Timi[oara - Radna, cu sta]ie SNCFR la Giarmata

IV. Atrac]ii turistice


Satchmez - faun` Pi[chia- vn`toare Lipova - b`i Buzia[ - sta]iune cu ape minerale Pentru rela]ii [i rezerv`ri: Manager IPA House: {tefan Florea Str. Panselelor, nr.32, Timi[oara, cod 1900, Romania Tel: +40 256.292.830

www.iparomania.ro

S-ar putea să vă placă și