Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT TEMATIC

ASTEPTM PE MOS CRCIUN


1. ALEGEREA SUBIECTULUI
Am aezat la sectorul Art un br u! "art#$#c#al%& un 'o Crc#un "(ucr#e%& )lobur#& clo*o!e#& sn#u! "m#n#atur%. I+am lsat *e co*## s obser,e mater#alele # s #scute -ntre e# su*ra,e).#n u+# -n ea*roa*e. '+am a*ro*#at e e# -n t#m* ce c/ntam c/ntecul 0 bra $rumos # am $ost *lcut #m*res#onat e $a*tul c # e# au -nce*ut s c/nte. 1u *uteam trece cu ,e erea $a*tul c to!# co*### erau $asc#na!# e a*ro*#erea sos#r## lu# 'o Crc#un # e as*ectele cu *r#,#re la ob#ce#ur#le e Crc#un. Am .otr/t a*o# -m*reun s #scutm ma# multe -n s*tm/na care urmeaz -ntr+un *ro#ect cu aceast tem.

2. 0BIECTI3E UR'4RITE 5
0BIECTI3E CA6RU 5 6ez,oltarea ca*ac#t!## e cunoatere # -n!ele)ere a at#n#lor # ob#ce#ur#lor e #arn& *recum # st#mularea cur#oz#t!## $a! e acestea 7 Cult#,area # e ucarea sent#mentelor e ra)oste # res*ect $a! e srbtor#le rel#)#oase . 0BIECTI3E 6E RE8ERI1945 s escr#e # s # ent#$#ce elemente rel#)#oase s*ec#$#ce !r##7 s cunoasc semn#$#ca!#a # #m*ortan!a srbtor## e Crc#un 7 s au #eze cu aten!#e un te:t& s re!#n # e#le acestu#a # s emonstreze c l+a -n!eles 7 s ut#l#zeze #nstrumentele e scr#s& st*/n#n e*r#n er#le motr#ce elementare necesare $olos#r## acestora 7 s *laseze -n mo a ec,at un numr sau o c#$r& -ntre 1 # 1;& -n #nter#orul #rulu# cresctor sau escresctor e numere7 s e:*r#me #m*res##le # tr#r#le *ro*r## *r#n act#,#t!# art#st#co+*last#ce& *ract#ce # muz#cale7 s e$ectueze o*era!## s#m*le e lucru cu mater#ale #n natur # s#ntet#ce7 s se ra*orteze la me #ul -ncon(urtor& contr#bu#n la -mbo)!#rea acestu#a *r#n lucrr#le *ersonale7 s tr#asc -n rela!##le cu ce# #n (ur str# a$ect#,e *oz#t#,e& s man#$este *r#eten#e& toleran! # armon#e.
1

<. 'ET06E 5
obser,a!#a& con,ersa!#a& emonstra!#a& e:erc#!#ul& *o,est#rea& esco*er#rea& bra#nstorm#n)& munca -n ec.#*. *roblemat#zarea&

=. I13E1TAR 6E RESURSE5
a% 'ATERIALE 5 *lane& (etoane& cr!#& #lustra!## *entru *o,et# # *oez##& #ma)#n# e colorat e *e Internet& casete au #o& C6+ur#&car#oc#& cre#oane colorate& ./rt#e )lasat& mater#ale #n natur& l#*#c#& $#e e lucru& mater#ale # act#ce matemat#ce& (ocur# e mas& tabl ma)net#c. b% U'A1E 5 co*##& e ucatoare& *r#n!# # bun#c#& *reot. c% 6E TI'> 5 1 s*tm/n.

?. SCRIS0RI 6E I1TE19IE
a% Ctre *r#n!# 6RAGI >4RI19I& 3 a ucem la cunot#n! c -n s*tm/na care urmeaz& co*### )ru*e# *re)t#toare ,or or)an#za # es$ura -n ca rul act#,#t!#lor un *ro#ect temat#c cu tema 5 Ate*tm *e 'o Crc#un cu ocaz#a sos#r## lu# 'o Crc#un. 6e aceea& , ro) s o$er#!# co*##lor c/t ma# multe #n$orma!## es*re aceast tem& # s tr#m#te!# la )r #n#! mater#ale *entru obser,are # #scutare care *ot $# e a(utor co*##lor . 3 mul!um#m *entru -n!ele)ere # a(utor @ E ucatoarea # )ru*a e co*## b% Ctre *reot >4RI1TE& Co*### )ru*e# *re)t#toare oresc s a$le lucrur# no# es*re sos#rea lu# 'o Crc#un # ob#ce#ur#le e Crc#un. 6e aceea ,en#m la umnea,oastr cu ru)m#ntea e a ne o$er# or#ce e:*l#ca!#e *e -n!elesul co*##lor -ntr+o ,#z#t la )r #n#!a noastr.

3 mul!um#m @ Co*### # e ucatoarea

A. BARTA >R0IECTULUI

Semnificaia Crciunului

Podoabe de Crciun

ATEPTM PE MO CRCIUN Sosirea lui MO CRCIUN

C n!ece "i colinde de Crciun

Obiceiuri de Crciun

#radul de Crciun

C. I13E1TAR 6E >R0BLE'E
CE DTIU C0>III 5 + Care este semn#$#ca!#a z#le# e Crc#un E + Ce -m*o ob#m e Crc#un E + 6e un e ,#ne 'o Crc#un E + 6e ce #ubesc co*### *e 'o Crc#un E CE 1U DTIU C0>III 5 + Ce este Crc#unul E + Cum srbtor#m Crc#unulE + 6e ce -m*o ob#m bra ulE + Care sunt *o oabele e Crc#unE + C/n # cum sosete 'o Crc#un E + Cum -nt/m*#n co*### *e 'o Crc#un E

<

F. CE1TRU TE'ATIC
Am a$#at -ntr+un loc ,#z#b#l # acces#b#l .arta *ro#ectulu#. >e *arcursul erulr## *ro#ectulu# co*### au *utut a uce #,erse mater#ale ut#le 5cr!# # #ma)#n# cu 'o Crc#un& Bra ul e Crc#un& casete au #o # C6+ur# cu col#n e # c/ntece *entru co*##& beteal& )lobur#& *o oabe e *om.

G. I13E1TAR 6E ACTI3IT49I
a. Hocur# # act#,#t!# la ale)erea co*##lor B#bl#otec5 + c#t#re e #ma)#n# 5'o Crc#un a uce arur# + *o,est#re creat 5Cltor#a lu# 'o Crc#un + con,orb#r# 5Ce t#m es*re bra Cum srbtor#m Crc#unul. + lectur# 5Acas la 'o Crc#unIII. + *oez## e Crc#un. + elemente e l#mba( scr#s5Globur# # clo*o!e# *entru #arn. Scr#em lu# 'o Crc#un. Dt##n!5 + obser,are 5Bra ul -m*o ob#t Cum sunt $runzele bra ulu#. + (ocur# matemat#ce 51umr # *otr#,ete Globur# colorate. + (oc senzor#al 5Sacul lu# 'o Crc#un. Art5 + esen+*#ctur5>omul e Crc#un& 'o Crc#un -m*arte arur#& Ce+a or# s+m# a uc 'o Crc#un. + mo ela(5Clo*o!e# # lum/nr#. + act#,#t!# *ract#ce5Coule!e *entru Crc#un"ab#l#t!# comb#nate%. Hoc e rol 56e+a serbarea Ate*tm *e 'o Crc#un. Hocur# e mas 5>uzzle& Constru#m br ule!# Bra ul # *o oabele lu#"$orme )eometr#ce ma)net#ce%. Construc!## 5Br u!ul San#a lu# 'o Crc#un. b. Act#,#t!# comune 5 E6UCAREA LI'BAHULUI 5 + *oez#e 5U#te ,#ne 'o Crc#un e 0.Caz#m#r. + con,orb#re 5Ce+a or# s+m# a uc 'o Crc#un. CU10ADTEREA 'E6IULUI 5 + lectur u* #ma)#n# 5Jn (urul bra ulu#.
=

ACTI3ITATE 'ATE'ATIC45 + e:erc#!## cu mater#al #n #,# ual >o oabe e *om + (oc # act#c Constru#m br ule!#. E6UCA9IE >E1TRU S0CIETATE 5 + *o,est#rea e ucatoare# 58et#!a cu c.#br#tur#le e B.Cr.An ersen. E6UCA9IE >LASTIC4 5 + *#ctur 50& bra $rumos. ACTI3ITATE >RACTIC45 + l#*#re5Bra ul -m*o ob#t. E6UCA9IE 'UKICAL45 + c/ntec5Br ule!& br ule! e A.'.Ionescu. E6UCA9IE 8IKIC45 + 6ans *o*ular 5Brao,eanca. 0r)an#zarea act#,#t!#lor #nte)rate 1. ACTI3IT49I >E ARII 6E STI'ULARE o B#bl#otec 5+ elemente e l#mba( scr#s Globur# # clo*o!e# *entru bra + re*etarea *oez##lor 5 '/#ne anul se+nno#ete. o Dt##n! 5 Globur# colorate+ (oc matemat#c. o Art 5>omul e Crc#un+ esen& *#ctur. 'o Crc#un -m*arte arur#. o Hocur# e mas 5Bra ul # *o oabele lu#+$#)ur# )eom.ma)net#ce. >uzzle. o Act#,#tate recreat#,5 Jn (urul bra ulu#+ col#n e # c/ntece e Crc#un. 2. ACTI3IT49I 6E GRU> 5 ACTI3ITATE 'ATE'ATIC4 + >o oabe e *om L e:erc#!## cu mat.#n #,# ual. + + + + + + 0b#ect#,e o*era!#onale 5 s alctu#asc )ru*e e ob#ecte 7 s aeze -n or #ne cresctoare # escresctoare )ru*ele e ob#ecte7 s numere corect -n l#m#tele 1+1;7 s ra*orteze numrul la cant#tate # #n,ers 7 s esco*ere ,ec#n## unu# numr "c#$r% 7 s se e:*r#me ,erbal& -ntr+un l#mba( matemat#c a ec,at.

E6UCA9IE >E1TRU S0CIETATE 8et#!a cu c.#br#tur#le e B.Cr.An ersen+ *o,est#rea e ucatoare#. 0b#ect#,e o*era!#onale 5 + s asculte cu aten!#e con!#nutul *o,est#r## urmr#n #ma)#n#le *rezentate 7 + s+# e:*r#me ezacor ul $a! e ne$er#c#rea $et#!e# 7 + s )seasc solu!## e a tr# -n armon#e& toleran! # *r#eten#e cu ce# #n (ur 7 + s ut#l#zeze cu,#nte no# -n conte:te a ec,ate.
?

8#nal#tatea z#le# + -m*o ob#rea br u!ulu# -n ate*tarea lu# 'o Crc#un7 + aezarea lucrr#lor e:ecutate la e:*oz#!#e7 + #nter*retarea col#n elor # c/ntecelor e Crc#un -n (urul bra ulu#.

SCE1ARIUL KILEI
Jn sala e )ru* a*are un *ersona( sur*r#z& o ele, #n clasa I& sora unu# b#at #n )ru*. Aceasta -# anun! *e co*## c la serbarea clase# lor a sos#t 'o Crc#un # #+a ru)at s transm#t co*##lor #n )ru*a *re)t#toare c a *re)t#t sn#oara # sacul cu (ucr## *entru a a(un)e -n cur/n la e#. 'o Crc#un -# aten!#oneaz c -n)era## au ,e).eat *e la $erestrele lor& *entru a+# ,e ea cum s+au com*ortat. Se tr#m#te *r#n aceast ele, o *o,este # alte arur# *e care co*### le ,or esco*er# -n sectoare. Co*### entuz#asma!# e aceast sur*r#z sunt -n ruma!# e e ucatoare s*re sectoare un e -# atea*t mater#ale ,ar#ate. La sectorul B#bl#otec co*### ,or asculta cu aten!#e *o,estea tr#m#s e 'o Crc#un # ,or urmr# momentele #m*ortante -n #ma)#n#le *rezentate. Este #scutat con!#nutul *o,est#r## sco!/n -n e,# en! $a*tul c nu to!# co*### se *ot bucura e sos#rea Crc#unulu# #n cauza l#*sur#lor # a ,#e!## lor )rele *ro,en#n #n $am#l## $oarte srace sau $r *r#n!#. Se #scut es*re cum *utem a(uta ast$el e co*## *entru a le a uce *u!#n $er#c#re. Jn $#nal ,or trasa semne )ra$#ce *e )lobur# # clo*o!e# *re)t#te *e mese. La sectorul Dt##n! co*### alctu#esc )ru*e e ob#ecte 5braz#& )lobur#& .#nu!e 7 numr corect -n l#m#tele 1+1;& aeaz -n #r cresctor # escresctor )ru*ele& ra*orteaz numrul la cant#tate # #n,ers& esco*er care sunt numerele "c#$rele% ,ec#ne cu un numr at. Se trece la rezol,area $#e# e lucru. C#ne term#n mer)e la alt sector. La sectorul Art co*### esco*er *.rele e *last#c -n care ,or aeza ornamente #n *lante naturale& beteal # ).#rlan e& le ,or -mbrca -n ./rt#e )lasat # a*o# ,or le)a la m#(loc *a.arul *entru a real#za un coule! ornamental. Jn $#nal le ,or aeza la e:*oz#!#e l/n) br u!. Tot la acest sector ,or esena # colora la ale)ere #$er#te $#e #ns*#rate #n tema z#le#. La sectorul Hocur# e mas co*### real#zeaz #ma)#n# e #arn "braz#& stelu!e& mo#& etc.% #n *#ese t#* *uzzle # #n $#)ur# )eometr#ce ma)net#ce. Co*### -# ale) s#n)ur# sectoarele un e ,or s lucreze& *ot trece e la un sector la altul u* $#nal#zarea sarc#n#lor. Jn $#nal co*### #nter*reteaz c/ntecul 'o Crc#un re*t mul!um#re *entru arur#le *r#m#te.

E,aluarea
Se real#zeaz *r#ntr+o e:*oz#!#e cu lucrr#le co*##lor *entru a $# ,zute # a*rec#ate e *r#n!#& bun#c# # ele,#. Jn $#nal co*### se a un -n (urul bra ulu# cu e ucatoarea un e #nter*reteaz *entru *r#n!## *rezen!#& co*### )ru*e# m#c# # ele,## clase# a I3+a c/te,a col#n e # c/ntece e #arn& rec#t *oez## s*ec#$#ce e,en#mentulu# rel#)#os. '0'E1TELE >R0IECT4RII 1. Intro ucerea -n act#,#tate s+a real#zat *r#n sos#rea -n clas a ele,e# cu anun!ul #n *artea lu# 'o Crc#un. 2. Anun!area teme# s+a $cut -n t#m*ul #scu!#e# #ntre e ucatoare # co*##. <. Enun!area ob#ect#,elor s+a real#zat -n t#m*ul esco*er#r## mater#alelor e la $#ecare sector. =. 6#r#(area -n,!r## s+a *ro us -n man#er #nte)rat& *r#n aran(area co*##lor -n sectoare. ?. 0b!#nerea *er$orman!elor s+a real#zat *r#n *unerea -n *ract#c a *roce eelor e lucru& a *r#ce*er#lor # e*r#n er#lor -nsu#te anter#or& !#n/n seama e act#,#tatea s*ec#$#c $#ecru# sector # -n s*ec#al e sarc#n#le *r#m#te. A. 8ee +baM+ul a e:#stat -n *ermanen! ast$el -nc/t co*### au *utut s+# autore)leze com*ortamentul& corect/n u+se s#n)ur#. C. E,aluarea s+a real#zat *r#n -ncura(r#le # a*rec#er#le e ucatoare# *e -ntrea)a urat a act#,#t!##.

Scr#soare e mul!um#re
St#ma!# *r#n!#& 1o#& co*### #n )ru*a *re)t#toare # oamna e ucatoare&, mul!um#m *entru #n$orma!##le # mater#alele a use la es$urarea *ro#ectulu# Ate*tm *e 'o Crc#un. Jn aceste z#le am a$lat multe lucrur# es*re 'o Crc#un # srbtoarea e Crc#un. 3 #n,#tm *e aceast cale s lua!# *arte la *ro)ramul *re)t#t *entru ,o#& #nt#tulat U#te& ,#ne 'o Crc#un @ ce se ,a es$ura -n ca rul serbr## cu ocaz#a Crc#unulu#. 3 mul!um#m # , ate*tm cu ra) @