Sunteți pe pagina 1din 35

Curs operare P.C.

( Calculatoare IBM PC i compatibile )

Durata cursului - 60 ore Structura cursului - curs + laborator ( durata este de 3 ore / curs sau laborator ) 15 ore curs ( 5 cursuri ) 45 ore laborator ( 15 laboratoare ) Forma de prezentare a materiei module ( 4 module ) 1! &! 3! 4! Sisteme de operare " #S $indo%s 'rocesoare de te(t " #S $ord 'rezentari electronice " #S 'o%er'oint )plica*ii de calcul tabelar " #S +(cel

,erminarea cursului ob*inerea unei diplome recunoscut- de #+. ,ip e(aminare 1! +(amen practic " eliminator ( 1/& ore ) &! +(amen teoretic " ob*inerea unui cali/icati0 a! Foarte bine ( apro(! 125 " 10 ) b! 3ine ( apro(! 4 " 125 ) c! Satis/-ctor ( 5 " 4 ) d! 5nsu/icient ( respins ) 6bs! " .ali/icati0ul /inal se 0a /ace 7i *in8nd cont de acti0itatea cursantului din timpul laboratoarelor
1

Noiuni intoductive Structura unui sistem informatic ( calculator numeric secvenial ) :

1! 9nitatea de intrare " totalitatea componentelor prin intermediul c-rora se pot introduce date :n calculator ; e(emple de ast/el de componente a! b! c! d! e! tastatura " introducerea de carctere al/anumerice mouse " introducerea unor date speci/ice ( dependente de pro<ram ) micro/on " introducerea datelor audio scanner " pentru di/erite ima<ini statice ( /i<uri 2 <ra/ice 2 te(te etc! ) camera 0ideo " pentru imaini = :n mi7care = ( ima<ini 0ideo )

&! 9nitatea aritmetic--lo<ic- " este unitatea central- a calculatorului 2 ce e/ectueaz- prelu-crarea datelor introduse ; prelucrarea se e/ectueaz- prin intermediul a dou- tipuri de ope-ra*ii aritmetice ( adunare 2 sc-dere etc! ) sau lo<ice ( opera*ii ce analizeaz- cantitatea de ade0-r a di/eritelor propozi*ii lo<ice ade0-rat " 1 sau /als " 0 ) 3! 9nitatea de ie7ire " totalitatea componentelor prin intermediul c-rora utilizatorul 0ine :n contact cu datele prelucrate de c-tre unitatea aritmetic-lo<ic- ; e(emple a! monitorul " red- ima<inile 0ideo b! imprimanta " red- ima<inile ce pot /i mprimate pe di/erite suporturi de >8rtie c! di/uzoare " pentru redarea datelor audio d! di/eri*i robo*i etc! 4! 9nitatea de memorie " totalitatea componentelor prin intermediul c-rora pot /i memorate di/eritele tipuri de date ; se :mparte :n urm-toarele doucate<orii a! memorie intern- " este /ormat- la r8ndul ei din dou- componente i! memoria ?)# ( ?andom )cces #emor@ " memorie cu acces aleator ) :n aceast- memorie se lucreaz- e/ecti0 ; prezint- doucaracteristici impor-tante " accesul se /ace /oarte repede ( citire

sau scriere ) 2 :ns- este 0olatil- ( datele se 7ter< odat- cu :ntreruperea sursei de curent ) ii! memoria ?6# ( ?ead 6nl@ #emor@ ) " component- specialce se a/l- /i(at- pe = placa de baz- = a calculatorului 2 put8nd /i doar citit- de c-tre utilizator ( datele con*inute sunt indispensabile bunei /unc*ion-ri a calcu-latorului 2 de aceea datele se 7ter< doar odat- cu deteriorarea ei ) b! memorie e(tern- ( calitatea de memorie e(tern- este dat- de p-strarea in/orma*iei :na/ara lucrului e/ecti0 la calculator ; alt/el spus 2 datele prelucrate de unitatea a-ritmetic--lo<ic- :n cadrul memoriei interne 2 pentru a se p-stra 7i dup- :ntrerupe-rea sursei de curent 2 trebuie sal0at- pe o /orm- de memorie e(tern- ) i! Flopp@ DisA ( discul /le(ibil sau disc>eta de 325B ) - este un disc a08nd latura de 325 ( &254 cm 2 capacitatea de memorare /iind de 1231 #b ii! Card DisA ( discul = dur = ) " este principalul suport de memorie e(tern- al calculatorului 2 ce prezint- doucaracteristici de baz- are capacitate de memorare /oarte mare ( de ordinul zecilor 2 sau c>iar sutelor de Db ) 2 iar de/initoriu este /aptul c- pe acesta se a/l- memorat sistemul de operare iii! .ompact DisA ( .D ) " disc special pe care datele se memoreaz- sub /or-m- otic- ( /ascicul laser ) ; are capacitate mare ( 650 sau 400 #b ) ; e(ist- trei tipuri de unit-*i ce utilizeaz- .D-uri .D-?6# 2 .D-?ecorder 7i .D ?e$riter ( reinscriptor ) i0! Eip DisA " disc special ce seam-n- cu disc>eta de 325B 2 dar are capacitate mult mai mare ( 100 " 500 #b ) 0! )lte suporturi de memorie e(tern- 2 mai pu*in utilizate sunt discul optic 2 = pastila = de memorie 2 sta*iile de = stocare = etc! 5! 9nitatea de comand- " unitate special- 2 /ormat- din componente la care nu e(ist- acce-sul direct al utilizatorului 2 ce realizeaz- structurarea 7i controlul acti0it-*ii unit-*ii arit-metice lo<ice ( microprocesorul )

Fo*iuni /undamentale pri0ind memorarea datelor pe di/eritele /orme de memorie e(tern1! 35, " unitatea de in/orma*ie /undamental- :ntr-un sistem de numera*ie binar ( sistem de numera*ie ce utilizeaz- doar ci/rele 0 7i 1 ) " 35nar@ di<i, ( uni, ) ; deoarece con-struirea unui circuit care s- /ac- di/eren*a :ntre 0 ( lips- de curent ) 7i 1 este u7oar- 7i ie/tin- 2 opera*iile interne de prelucrare ale calculatoarelor sunt e(ecutate cu acurate*e 2 rata erorilor /iind sub 1 eroare / 100 miliarde de opera*ii &! 3G,+ " unitate /undamental- de date :n domeniul calculatoarelor personale 2 reprezen-t8nd zona alocat- pe un anumit suport de memorie e(tern- pentru memorarea unui ca-racter al/anumeric ( orice simbol ce poate /i introdus cu aHutorul tastaturii ) ; ast/el 2 re-prezentarea intern- a /iec-rui simbol 0a ocupa memoria de 1 3@te ( codi/icare ) 2 aceastreprezentare /iind /ormat- de succesiunea a 1 pozi*ii binare " codi/icare pe 1 bi*i ! )ne(a 1 con*ine lista complet- a codurilor interne ale simbolurilor ( .6D9I )S.55 e(tins) 3! Dat- " orice liter- 2 ci/r- 2 simbol 2 ideo<ram- 2 sunet etc! ce poate /i perceput de om cu aHutorul unui anumit analizator ; :n cadrul calculatorului 2 aceste date pot /i memorate doar dup- o codi/icare prealabil- ( simpl- sau comple(- ) 4! 5n/orma*ie " ansamblu de date structurate care 2 luate ( analizate ) :mpreun- 2 prezint- o anumit- semni/ica*ie ; de aici pro0ine de/ini*ia in/ormaticii " 7tiin*a ce studiaz- posobilit-*ile de codi/icare 7i prelucrare a in/orma*iilor ( cu aHutorul sistemelor automa-te de calcul )

5! Fi7ier ( File ) " colec*ie de date care 2 luate :mpreun- 2 reprezint- unitatea structural- prin intermediul c-reia in/orma*iile ( datele ) pot /i memorate ( stocate ) pe o anumit- /orm- de memorie ( e(tern- ) ! Denumirea unui /i7ier se /ace printr-un nume ( dat de u-tilizator ) 7i o e(tensie ( set de trei caractere ) 2 separate printr-un punct ; toate aceste trei elemente sunt obli<atorii pentru de/inirea complet- a unui /i7ier " con*inutul /i7ie-rului este re/lectat de e(tensie ! )ne(a & con*ine o list- cu cele mai uzuale e(tensii

6! Structur- arborescent- " modalitatea standard de dispunere a datelor :n cadrul unui cal-culator ; sunt reprezentate toate /i7ierele e(istente pe di/eritele memorii e(terne 2 date-le din memoria intern- /iind reprezentatdoar :n cazul :n care se prelucreaz- un /i7ier deHa e(istent pe o anumitmemorie e(tern- ( /i7ier temporal ) ! Sistemul de reprezentare este urm-torul /iecare /i7ier poate /i memorat doar :n cadrul unui director ( 0ezi de/ini*ia urm-toare ) 2 iar directoarele sunt le<ate :ntre ele ast/el :nc-t 2 oricare ar /i dou- puncte din aceast- structur- 2 prin parcur<erea traseului de le<-tur- se respect- trei re<uli a! nu se parcur<e de dou- ori acela7i director ( nod ) b! traseul este unic c! lun<imea traseului este :ntotdeauna minim'rin dispunerea :n cadrul acestei structuri 2 /iecare /i7ier 0a a0ea o adresunic- 2 utiliza-t- :n cazul apel-rii ulterioare sal0-rii ; la construirea adresei unui /i7ier se 0a *ine cont de urm-toarele re<uli /iecare structur- arborescent- are un director central din care :n-cepe arboriza*ia /iecare unitate de memorie e(tern- are rezer0at- o literurmat- de dou- puncte ( ) pentru identi/icare ( ) unitate Flopp@ etc! ) dup- speci/icarea unit-*ii de memorie e(tern- se speci/ic- 2 pe r8nd 2 toate directoarele ce sunt parcurse pentru a apela elementul dorit ( /i7ier sau director ) 2 acestea /iind separate prin simbolul JKL ( bacAslas> ) 4! Director ( dosar ) " adres- ( semn <ra/ic :n cadrul pro<ram-rii <ra/ice ) ce desemneaz- dispunerea ierar>ic- a datelor ( sub /orm- de /i7iere ) :n calculator ; /iecare dosar poate s- con*ina! alte dosare ( ce primesc denumirea de subdosare ) b! unul sau mai multe /i7iere c! poate s- /ie 0id ( nu con*ine = nimic = ) Dou- aspecte sunt de/initorii un dosar nu ocup- e/ecti0 memorie ( are 0 3@tes ) 2 /ieca-re /orm- de memorie e(tern- con*in8nd cel pu*in un dosar ! Dosarele pot /i de dou- tipuri

dosar sistem " este creat de /irma produc-toare a pro<ramului dosar utilizator " poate /i creat de orice utilizator 2 urm8nd a /i in-clus ulterior :n cadrul structurii arborescente 1! Drap>ical 9ser 5nter/ace ( 5nter/a*- <ra/ic- utilizator ) " tip special de inter/a*- ce utili-zeaz- pro<ramarea obiectual- ! 'ro<ramarea obiectual( <ra/ic- ) utilizeaz- no*iunea de = obiect = ce are di/erite caracteristici ( propriet-*i ) cum ar /i /orm- 2 dimensiune 2 culoare 2 pozi*ia :n cadrul ecranului etc! ,oate obiectele sunt dispuse pe ecran 2 utiliza-torul put8nd s- dea d/erite comenzi prin care aceste obiecte s--7i modi/ice propriet-*ile! )ceste modi/ic-ri se numesc = e0enimente = 2 medalitatea speci/ic- de producere a a-cestor e0enimente numindu-se = metode = ! Deci 2 :n ansamblu 2 inter/a*a <ra/ic- utili-zator utilizeaz- obiecte 2 ce sunt dispuse pe ecran 2 /iind <>idate de e0enimente 2 prin intermediul anumitor metode ! M! 'icto<ram- ( 5con ) " semn <ra/ic speci/ic D95 ce poate desemna unul din urm-toarele elemente a! b! c! d! Dosar ( /older ) Fi7ier ( /ile ) Scurt-tur- ( s>ortcut ) 'ro<ram ( aplica*ie )

10!'ro<ram ( aplica*ie ) " ansamblu de /i7iere 2 or<anizate :n dosare 2 care 2 prin apelarea unui /i7ier e(ecutabil ( a08nd e(tensie = e(e = ) 2 determindesc>iderea :n cascad- a unui num-r 0ariabil de /i7iere prin care se realizeaz- construirea unei inter/e*e <ra/ice ce este pus- la dispozi*ia utilizatorului :n 0ederea utiliz-rii pro<ramului respecti0 ( *in8nd cont de speci/icul respecti0ului pro<ram ) 11!Scurt-tur- ( s>ortcut ) " semn <ra/ic ce permite 2 prin accesare ( dublu clicA st< sau a-p-sarea tastei = +nter = ) 2 desc>iderea direct- a unui dosar sau /i7ier 2 indi/erent de dis-pozi*ia acestuia :n cadrul structurii arborescente a calculatorului

"

#escrierea tastaturii i a mouse$ului ( % mausul % )

IBM Compatible

Laser printer

&

'

9n sistem in/ormatic este /ormat ( :n cea mai mare parte ) 2 de componentele reprezentate mai sus ) - unitatea centrala ( computer-ul ) 3 " monitorul . " imprimanta D " tastatura + " mouse-ul ( =mausul )

Dintre aceste componente 2 tastatura 7i mausul sunt peri/erice cu /unc*ie de =intrareB 2 ceea ce :nseamn- c- /olosesc la introducerea datelor :n calculator ! )astatura

Keyboard

"

1! tasta =+scB " utilizat- pentru anularea unei comenzi sau ie7irea dintr-un meniu sau caset- de dialo< &! set de 1& taste tip =/unc*ie ( F1 " F1& ) " sunt utilizate pentru anumite comenzi sau seturi de comenzi speci/ice /iec-rei aplica*ii ; tasta F1 are /unc*ie /i(- 2 de apelare a aHutorului so/t 3! set de trei taste mai pu*in utilizate :n ultima 0reme ; cea mai importanteste tasta ='rint ScreenB 2 ce permite copierea ecranului a/i7at la un moment dat ( :n memo-ria .lipboard ) 4! zon- :n care sunt dispuse trei becule*e ( I+D " uri ) ce indic- ap-sarea anumitor taste ( p-srarea /unc*iilor rezultate din ap-sarea lor ) 5! :n aceast- zon- se a/l- o serie de taste importante a! ,ab " mutarea cursorului cu 025 inc> la dreapta
*

b! .apsIocA " prin ap-sarea se permite scrierea cu maHuscule c! S>i/t " tast- simetric- ( e(ist- o tast- identic- 7i :n partea dreapt) 2 ce are ac*iune doar prin men*inerea ap-sat- ( :n combina*ie cu alte taste ) i! :mpreun- cu tastele din zona ( 6 ) cu =litereB se scrie cu maHuscule ii! ap-sat- concomitent cu tastele cu =simboluriB din zona (6) permite scrierea cu simbolurile superioare iii! :mpreun- cu unele taste din zonele ( 4 ) 7i ( 1 ) se permite selectare te(tului d! .trl " tast- simetric- ce se utilizeaz- 2 de asemenea 2 doar :n combina*ie cu alte taste ; :n special se utilizeaz- :n combina*ie cu tastele din zona ( 1 ) pentru mutarea cursorului e! )lt " tast- simetric- utilizat- :n 0ederea desc>iderii unor meniuri ( N ) ; combina*ia .trl + )lt + Delete se utilizeaz- pentru rsetarea calculatorului /! = $in B " speci/ic- tastaturilor $indo%s ; /unc*ia acestei taste este speci/ic- sistemului de operare $indo%s 6! zon- :n care se a/l- tastele ce permit introducerea caracterelor al/anumerice 4! zon- ce cuprinde urm-toarele taste a! 5nsert " permite comutarea scrierii din modul =inserareB 2 ce p-streaz- ca-racterele al/anumerice a/late :n dreapta cursorului 2 7i modul =suprascriere = prin care se scrie peste caracterele din dreapta cursorului b! Delete " permite :ter<erea unui caracter de la dreapta cursorului ; de aseme-nea se utilizeaz- pentru 7ter<erea /i7ierelor 2 dosarelor sau a obiectelor ! Se con/und- 2 uneori 2 cu tasta =3acAspaceB ( a/lat- :n dreapta sus :n zona (6) ) deoarece 7i aceast- tast7ter<e un caracter 2 dar la st8n<a cursorului ! c! Come 7i +nd " aceste taste permit saltul direct al cursorului la :nceputul 2 respecti0 la s/8r7itul r8ndului curect ( r8ndul =scrisB ) d! 'a<e9p 7i 'a<eDo%n " permit de/ilarea 2 ecran cu ecran 2 :n cadrul /i7ieru-lui curent

1! taste =s-<e*iB ce determin- mutarea cursorului :n sensul ar-tat de aceste s-<e*i ( cu un caracter la st<! sau dr! 2 respecti0 cu un r8nd :n sus sau Hos) M! zon- ce con*ine taste ce au /unc*ie dubl- 2 const8nd :n combina*ia dintro ci/r- (:n partea superioar- ) 7i una din /unc*iile tastelor din zonele (4) 7i ( 1 ) ; srierea cu ci/re este posibil- prin ap-sarea ( acti0area ) tastei =FumIocAB a/lat- :n partea din dr!sus a acestei zone ( acti0area este obser0at- prin aprinderea I+D " ului cores-punz-tor din zona (4) ) )ne(a 3 con*ine un mare num-r de combina*ii uzuale de taste utilizate :n cazul sistemului de operare $indo%s !

Mausul

#ausul este un peri/eric utilizat cu prec-dere :n cadrul pro<ram-rii obiectu-ale ! 9tilizarea acestuia const- :n pozi*ionarea 2 pe monitor 2 a unei s-<e*i 2 numite =pointerB ! )ceast- pozi*ionare se /ace prin simpla deplasarea a mau-sului ( cu m8na pe zona ( 3 ) ) pe un suport dur ( pre/erabil pe un suport special te(til numit =mouse-padB ) urmat- de ap-sarea unui buton ( =clicA =)
Mouse

#aoritatea mausurilor au dou- butoane - buton st<! ( & ) " buton =comand-B 2 utlizat :n 0ederea declan7-rii unui e0eniment le<at de obiectul ( sau co-manda ) pe care este situat pointer-ul mausului ,isteme operare butonde dr! ( 1 ) " buton =conte(tualB 2 ce determin- desc>iderea unui meniu ce cuprinde comenzile posibi-le re/eritor la c8mpul :n care se a/l- pointer-ul

1-

,isteme de operare

'entru a putea lucra cu un computer este ne0oie s- /ie instalat un sistem de operare ! )cesta re-prezint- principalul pro<ram al calculatorului 2 deoarece realizeaz- o serie de opera*ii 1) 'rincipala caracteristic- este =auto:nc-rcareaB 2 ce const- :n trecerea automat- :n memo-ria intern- ( ?)# ) 2 /-r- inter0en*ia direct- a utilizatorului 2 de pe suportul de memorie e(tern- pe care se a/la :n momentul desc>iderii computer-ului ! De obicei 2 :n a/ara mo-mentului instal-rii sistemului de operare 2 acesta se a/l- memorat pe CardDisA ! &) .ompatibilizarea tuturor componentelor >ard%are 7i so/t%are e(istente :n cadrul siste-mului in/ormatic! )ceast- compatibilizare se /ace prin intermediulunor pro<rame speci-ale 2 numite dri0ere ! Dri0erele sunt de trei tipuri a! Dri0ere sistem " sunt speci/ice sistemului de operare 2 permi*8nd e(ecutarea anu-mitor comenzi <enerale re/eritoare la /i7iere 2 dosarele sau pro<ramele instalate ! De men*ionat este /aptul c0ersiuni di/erite ale acelora7i sisteme de operare ( de e(emplu $indo%s LM5 7i LM1 ) au dri0ere sistem di/erite ( nu toate N ) b! Dri0ere =pro<ramB sau =aplica*ieB " se instaleaz- odat- cu respecti0a aplica*ie 2 e0ident put8nd s- interac*ioneze ( /a0orabil sau nu ) cu dri0erele sistem c! Dri0ere =dispoziti0B ( de0ice dri0er ) " dri0ere ce trebuie instalate odat- cu co-nectarea di/eritelor peri/erice ( .D ?om 2 imprimant- 2 scanner etc! ) ! )cestea se a/l- pe suportul de memorie numit =de instalare ( mai este un .D ) 2 urm8nd ca sistemul de operare s--7i =alea<-B acel dri0er ce permite =comunicareaB cu acel component ! Din nou trebuie atras- aten*ia c- 0ersiuni di/erite ale acelora7i sisteme de operare pot s- nu utilizeze acelea7i dri0ere pentru acela7i tip de peri/eric !

11

3) Oizualizarea tuturor dosarelor 7i /i7ierelor e(istente pe toate /ormele de memorie e(ter-n- cuplate la unitatea central- sub /orm- de peri/erice ! )ceast- 0izualizare se realizeaz- :n cadrul aplica*iilor ( speci/ice /iec-rui sistem de operare ) ce prezint- structura arborescent- de dispunere a datelor din calculator ! .aracteristica cea mai important- ( la acest punct N ) este posibilitatea de a-7i creea utilizatorul propriile dosare ! 4) 'unerea la dispozi*ia utilizatorului a unor comenzi prin care s- poat<estiona /olosirea tuturor resurselor >ard 7i so/t ( prin =setareaB anumitor parametri ) 2 precum 7i posibilita-tea oper-rii asupra datelor introduse ( sal0are 2 7ter<ere 2 redenumire etc! ) ! .u alte cu-0inte 2 toate comenzile pe care le d- utilizatorul sunt interpretate 7i e/ectuate de sistemul de operare ; deci acti0itatea la computer este strict dependent- de buna /unc*ionare a sistemului de operare ! Pnainte de a prezenta clasi/icarea sistemelor de operare 2 se 0or prezenta e0enimentele ce au loc ( :n computer ) din momentul desc>iderii acestuia p8n- c8nd :ntre<ul sistem ( in/ormatic ) este pre-<-tit pentru =lucruB ! a! Dup- desc>idere intr- :n /unc*iune un micropro<ram 2 numit =pre:nc-rc-torB ( pre-loader ) 2 ce testeaz- 2 mai :nt8i 2 prezen*a cmponentelor indispensabile /unc*ion-rii computerului microprocesorul 2 memoria intern- ( pe care o N num-r- etc! ) b! Se cere introducerea unei parole =sistemB ! Setarea acestei parole este op*ional- 2 dar recomandabil- 2 deoarece poate bloca accesul nedorit la orice tip de acti0itate le<at- de calculator ( a se citi cu aten*ie punctul urm-tor ) c! Se permite accesarea ( op*ional- ) a 356S " ului ( 3asi 5nput 6utput S@stem ) ! De asemenea 2 7i acest acces poate /i condi*ionat de o parol- ! Fu se 0a insista asupro sectorului 356S 2 ci doar se precizeaz/aptul c- de aici se realizeaz- toate set-rile le<ate de urm-toarele aspecte a! Iansarea ( :nc-rcarea ) sistemului de operare ( = boot-are B ) b! .ircularea datelor :n calculator ! ,oate datele trebuie s- =intreB 2 respecti0 s- =ias-B ( dup- prelucrare ) din computer ! =IocurileB pe unde se realizeaz- acestea se numesc =porturiB ( ce pot /i seriale sau paralele ) ! Setarea <re7it- a acestor porturi determinerori ulterioare ( unele pot /i =/ataleB )!
12

c! ?ecunoa7terea anumitor componente peri/erice ! d! )cti0area sau dezacti0area unor caracteristici le<ate de desc>iderea 7i :nc>iderea computerului d! )/i7area datelor le<ate de ec>ipaentele e(istente ( date te>nice culese la punctul a ) e! Iansarea sistemului de operare ! Dac- to*i pa7ii enumera*i au /ost parcur7i /-r- =eroriB 2 dup- lansarea sistemului de operare 2 computerul este pre<-tit de =lucruB ! )cum 0om prezenta ce 0a obser0a pe ecran utilizatorul :n /unc*ie de tipul sistemului de operare instalat ! 'entru aceast- se 0or prezenta 2 pe scurt 2 principalele deosebiri dintre cele dou- tipuri de S6 tip linie de comand- 7i cel tip meniu ( =<ra/icB sau =0isualB ) ! Sistemul de operare tip =linie de comand-B este caracterizat de /aptul c- :n momentul :nc-rc--rii ecranul r-m8ne ne<ru 2 iar /aptul c- sistemul este <ata de =lucruB este re/lectat de a/i7area unui =prompterB ( . KQ sau ) KQ ) ! Iiterele ) sau . sunt date de memoria e(tern- :n care se lucreaz- ( 0ezi indicii al/abetici ce desemneaz- tipurile de memorie e(tern- ) ! 9tilizatorul poate introduce ( de la tas-tatur ) o serie de comenzi 2 sub /orm- de caractere al/anumerice ( structurate ) 2 ce permit lansarea :n e(ecu*ie a unor e0enimente ce au ca rezultat 0izualizarea datelor din calculator 2 modi/icarea unor parametri de /unc*ionare sau desc>iderea unor aplica*ii ce permit ( ca o caracteristicintrinsec- ) introduce-rea 7i/sau prelucrarea anumitor date introduse de utilizator ! 'rototipul sistemului de opeare de acest tip este #S D6S ( DisA 6peratin< S@stem ) 2 creat :n anul 1M11 de /irma #icroso/t 2 lansarea /-c8ndu-se simultan cu apari*ia primului calculator ='.B ( 'ersonal .omputer ) produs de /irma 53# ( 5nternatio-nal 3uissness #ac>ine ) ! .omanda introdus- de la tastatur- era compus- din trei p-r*i 1! Fumele comenzii " stabile7te ac*iunea ce 0a /i e(ecutat- de sistemul de operare ; poa-te /i un cu08nt en<lezesc sau doar o abre0iere a unui ast/el de cu08n ( =dirB ) &! 9n parametru ( nu este obli<atoriu ) " permite identi/icarea obiectului asupra c-ruia se e/ectueaz- comanda introdus3! 9n comutator ( op*ional ) " speci/ic- un anumit caracter al ac*iunii comenzii Pn ane(a 4 se prezint- principalele comenzi ce pot /i date :n sistemul de operare D6S !

13

De remarcat este /aptul c- sistemu; de operare D6S a a0ut =:n<lobat-B o aplica*ie important- tip =meniuB ce permitea introducerea datelor =te(tB ( caractere al/anumerice ) ! )ceast- aplica*ie este =+ditB 2 ce putea /i lansat- prin simpla tastare a acestui nume ( . KQ+dit ) ! #ai Hos se prezint- inter/a*a acestei aplica*ii 2 precum 7i lista ( succint- ) a meniurilor ce pot /i apelate :n cadrul acestei aplica*ii ! 'entru aceasta trebuie s- de/inim termenul de =meniuB #eniul este o list- temporar- de termeni ce desemneaz- ( :n aplica*iile ce ruleazsub D6S ) comenzi ce pot /i date impicit prin ap-sarea tastei =+nterB 2 at8ta 0reme c8t cursorul este situat pe ace7ti termeni ! 9n ast/el de meniu se apeleaz- prin combina*ia de taste =)ltB + litera de :nceput a denumirii meniului ! 5nter/a*a aplica*iei =+ditB este urm-toarea

Iista meniurilor este urm-toarea 1) File " cuprinde comenzi le<ate de opera*iuni cu /i7ierele a! b! c! d! e! /! <! Fe% " Desc>iderea unui /i7ier nou necompletat ( cu con*inut 0id ) 6pen " Desc>iderea unui /i7ier sal0at anterior ( memorie e(tern- ) Sa0e " Sal0area direct- a unui /i7ier ( detaliere la #S $ord ) Sa0e as " Sal0area unui /i7ier cu o denumire nou.lose " Pnc>iderea /erestrei curente 'rint " ,ip-rirea /i7ierului la imprimant+(it " 5e7irea din aplica*ia =+ditB

&) +dit " .omenzi le<ate de caracterele al/anumerice deHa introduse :n /i7ier a! .ut " Decuparea caracterelor selectate b! .op@ " .opierea caracterelor selectate c! 'aste " Iipirea ( inserarea ) caracterelor decupate sau copiate anterior d! .lear " Rter<erea caracterelor selectate 3) Searc> " .omenzi ce permit c-utarea ( +/- :nlocuirea ) unui 7ir de caractere a! Find " .-utarea unui 7ir de caractere b! ?epeat last /ind " .-utarea :n cascad- a aceluia7i 7ir decaractere c! ?eplace " Pnlocuirea unui 7ir de caractere <-sit :n urma comenzilor anterioare 4) Oie% " .omenzi re/eritoare la /ereastra curenta! Split %indo% " Pmp-r*irea /erestrei curente :n dou- ( N ) b! Size $indo% " Dimensionarea /erestrei curente c! .lose $indo% " Pnc>iderea /erestrei curente 5) 6ptions " )le<erea anumitor op*iuni pri0ind setarea unor parametri a! Settin<s " Setarea tabulatorilor 7i/sau a portului pentru imprimantb! .olors " Setarea tipului scrisului 2 culorii scrisului 2culorii /undalului 6) Celp " )Hutor so/t a! .ommands " .-utarea ( dup- indice ) a semni/ica*iei comenzilor b! )bout " 5n/orma*ii despre 0ersiunea aplica*iei #area problema a acestui sistem de operare este /aptul c- opermite doar desc>iderea unei sin-<ure aplicaii la un moment dat ( =monotasAin<B ) 2 :n acela7i timp put8nd lucra un sin<ur utilizator ( a-ceast- caracteristic- numit- =monouserB a reprezentat un >andicat /oarte mare al acestui tip de sistem de operare 2 deoarece nu permitea utilizarea =concuren*ial-B a unui calculator ) ! )ceste neaHunsuri au /ost ameliorate prin dez0oltarea pro<ram-rii =obiectualeB sau =0izualeB a sistemelor de operare ! )cest lucru a constat :n introducerea inter/e*ei <ra/ice utilizator ( Drap>ical 9ser 5nter/ace ) !

1!

)st/el se /ace introducerea no*iunii de pro<ramare obiectual- 2 pro<ramare ce stla baza siste-melor de operare tip meniu ! )cest tip de pro<ramare pleac- de la premisc- toate elementele ce se a/l- pe monitorul calculatorului reprezint- obiecte ( elemente de pro<ram ce :7i pot transmite mesaHe unul altuia ) ce au anumite propriet-*i ( /orm- 2 culoare 2 dimensiune etc! ) ! 'rin intermediul anumitor co-menzi se poate determina modi/icarea acestor propriet-*i 2 /enomenul de modi/icarea purt8nd numele de e0eniment ( se spune c- se =declan7eaz-B acest e0eniment ) ! 5ar producerea e0enimentelor are loc printr-o =metod-B spaci/ic- ! )st/el :nc8t pro<ramarea obiectualse rezum- :n /inal la construirea unor elemente ( <ra/ice ) particulare 2 numite obiecte 2 acestea a08nd di/erite propriet-*i 2 e0olu*ia acestor obiecte /iind <>idat- de e0enimente ce au loc prin di/erite metode ! Foutatea maHor- a pro<ram-rii <ra-/ice este utilizarea pe scar- lar<- a mausului 2 /iind su/icient- pozi*ionarea pointer-ului acestuia pe su-pra/a*a abiectului 7i ac*ionarea ( clicA ) unuia dintre butoane butonul st8n< declan7eaz- un e0eniment 2 adic- determin- lansarea unei comenzi asupra acestui obiect 2 iar cel drept determin8nd desc>iderea u-nui meniu conte(tual ce con*ine lista comenzilor ce pot /i date ( :n momentul respecti0 ) raportat la acel obiect ! )7a s-a reu7it eliminarea acelei linii de comand- ce nu e(prima =nimicB ( D6S ) 2 :nlocuind-o cu o serie de obiecte ce sunt prezente pe ecran 2 utilizatorul trebuind doar s- alea<- o anumit- comand- din anumite meniuri =pre/ormateB de pro<ramatorii sistemului de operare ! 'entru prezentarea unui sistem de operare =tipicB ce utilizeaz- D95 s-a ales #S $indo%s ! #ai Hos se 0or prezenta principalele caracteristici ale acestui sistem de operare ! 1) +ste un sistem de operare a! #ultiuser " permite utilizarea concomitent- ( nu simultan- ) de c-tre mai mul*i uti-lizatori ; /iecare utilizator poate s--7i creeze o inter/a*proprie ( termenul de inter-/a*- 0a /i detaliat la punctul doi ) b! #ultitasAin< " permite desc>iderea ( 7i c>iar rularea ) mai multor aplica*ii simultan acest aspect reprezent8nd 2 de /apt 2 principala modi/icare =/unc*ional-B adus- de acest sistem de operare c! 'ermite 2 prin intermediul anumitor 0ersiuni 2 lucrul :n re*ea ( interconectare 7i sc>imbul de date :ntre mai multe calculatoar ) &) Sistemul de lucru se a(eaz- pe no*iunea de =/ereastr-B ! )ceasta reprezintinter/a*a stan-dard a sistemului de operare ( :n limba en<lez- $indo% S /ereastr- ) ! 5nter/a*a reprezint- acea zon- prin care utilizatorul 0ine :n contact cu un anumit pro<ram din calculator ! S- nu uit-m ca sistemul de operare este tot un pro<ram ! Pnainte de a prezenta tipurile de /erestre ale $indo%s-ului 2
1"

trebuie men*ionat c- primele 0ersiuni $indo%s sunt de /apt pro<rame ce ruleaz- sub D6S 2 adic- se bazeaz- ( *n /undal ) pe comenzile din D6S ( produs tot de /irma #icroso/t ) ! +(ist- doua tipuri /undamentale de /restre a! D+ST,6' " ul - este /ereastr- de baz- ce apare :n momentul lans-rii sistemlui de operare ! caracteristica principal- a acestei /erestre este permanen*a 2 :n sensul c- 0a r-m8ne mereu :n /undalul ecranului 2 toate /erestrele ulterioare suprapun8ndu-se peste aceasta ! DesAtop-ul cuprinde trei elemente i! Fereastra propriu-zisa ( DesAtop ) 2 reprezentat- de acea parte a ecranului ce nu con*ine nici un element <ra/ic altul dec8t ima<inea =de baz-B ii! 'icto<ramele ( au /ost de/inite :ntr-un capitol anterior ) iii! 3ara de aplica*ii " o bar- situat- pe una dintre laturile desAtopului ( :n <e-neral este situat- :n partea in/erioar- ) ce prezint- trei zone distincte o 3utonul StartB " butonul care prin ac*ionare ( clicA st<! sau +nter ) determin- desc>iderea meniului principal al sistemului de operare o Eona datelor sistem " :n partea dreapt- se a/l- o zon- :n care sunt a/i7ate o serie de date proprii sistemului de operare " data 2 ora etc! De remarcat este /aptul c- aceste date pot /i modi/icate de c-tre uti-lizator ( cu alte cu0inte nu sunt =/i(ateB de sistem ) o Pn zona central- sunt dispuse butoanele corespunz-toare tuturor aplica*iilor desc>ise la un moment dat ( multitasAin< ) ! +0ident 2 dac- nu a0em nici o aplica*ie desc>is- 2 aceste butoane 0or lipsi o .u e(cep*ia 0ersiunii $indo%s LM5 2 :n dreapta butonului Start ( op*ional ) pot /i dispuse anumite picto<rame corespunz-toare unor aplica*ii ce se dore7te ( de c-tre utilizator ) a /i desc>ise =directB ! De aceea se mai numesc picto<rame de =lansare rapid-B (UuicA launc>)!

1(

#ai Hos este prezentat DesAtop-ul cu principalele lui elemente

Picto.rame

#es/top

0ansare rapid1

Bara de aplicaii

Butonul ,tart

&plicaii desc2ise

#ate sistem

b! Fereastra tip =aplica*ieB " este un tip special de /ereastr- ce prezintanumite caracteristici ce se p-streaz- indi/erent de tipul 7i importan*a aplica*iei reprezentat- de aceasta ! De men*ionat este /aptul c- /ereastra

1*

tip aplica*ie se 0a suprapune a08nd trei tr-s-turi importante

( par*ial sau complet ) peste DesAtop 2

i! Pn timp ce DesAtop-ul acup- toat- supra/a*a ecranului monitorului 2 /ereas-tra tip aplica*ie poate /i 7i mai mic- dec8t ecranul ii! +ste temporar- 2 disp-r8nd odat- cu urm-toarele e0enimente o #inimizarea " se trans/orm- :ntr-un buton pe bara de aplica*ii o Pnc>iderea /erestrei iii! +ste speci/ic- /iec-rei aplica*ii :n parte ( elementele 2 din punct de 0edere =te>nicB se p-streaz- 2 dar di/er- cantitati0 7i/sau calitati0 ) +lementele unei /erestre tip aplica*ie sunt prezentate :n continuare

#enumirea 3iierului de curent

Bara de meniuri

Bara de titlu

1+

,upra3aa de lucru

Bara de stare

Bara de derulare ( de3ilare )

3ara de titlu cuprinde urm-toarele elemente Pn st<! " o picto<rama speci/ic- aplica*iei respecti0e ; e(ecut8nd clicA st<! pe a-ceast- picto<ram- se desc>ide meniul sistem 2 ce con*ine comenzi le<ate de /e-reastr- ( nu au le<-tur- cu aplica*ia reprezentatde /ereastr- ) Pn dr! " zon- cu butoane reprezent8nd comenzile din meniul sistem - minimizare ( $in + # ) - ma(imizare - mic7orarea dimensiunii /erestrei ( /a*- de supra/a*a ecranului ) - :nc>iderea /erestrei ( )lt + F4 ) I8n<- picto<ram- " denumirea aplica*iei 2 respecti0 /i7ierului curent 3ara de meniuri este o bar- ce con*ine denumiri ( sub /orm- de butoane ) care 2 prin ac*ionare 2 determin- desc>iderea unor meniuri ce con*in ( <rupate ) totalitatea comenzilor ce pot /i date :n cadrul aplica*iei respecti0e ( /iecare /ereastr- reprezint- o aplica*ie desc>is- ) ! Desc>iderea acestor meniuri se poate /ace :n urm-toarele /eluri .licA st<! pe denumirea meniului )lt + tasta corespunz-toare literei subliniate ( din denumirea meniului ) ,astare F10 ( mutarea cursorului pe bara de meniuri ) 2 apoi cu s-<e*i + +nter se d- comanda doritSupra/a*a de lucru reprezint- zona :n care utilizatorul poate sintroduc- di/eritele date :n cadrul /i7ierului 2 respecti0 poate 0izualiza
2-

datele ce :i sunt puse la dispozi*ie de c-tre aplica*ia respecti0( e(ist- aplica*ii ce nu permit introducerea de date 2 ca de e(emplu $indo%s +(plorer ) ! 3ara de derulare ( ce poate /i 0ertical- sau orizontal- ) permite de/ilarea prin documentul respecti0 :n sensul ar-tat de s-<e*ile de la cap-tul acestei bare ! #odul de utilizare este /ie ac*ionarea cu mausul a s-<e*ilor amintite 2 /ie mutarea butonului <lisant situat pe bar- prin te>nica = dra< V drop = ( pozi*ionarea pointerului mausului pe buton 2 urmat de deplasarea mausului :n direc*ia dorit- a08nd men*inut butonul st<! ap-sat)! 3ara de stare a/i7eaz- di/erite date importante le<ate de /i7ierul desc>is " nr! pa<inii 2 r8ndul etc! #odul de lucru :n cadrul sistemului de operare $indo%s este urm-torul ac*ionarea unei picto<rame de pe DesAtop 2 prin dublu clicA st<! sau +nter ( cu cursorul pozi*ionat pe picto<rama res-pecti0) 2 sau accesarea meniului principal prin una din urm-toarele comenzi ,asta $in .ombina*ia .trl + +sc .licA st<! pe butonul Start 'ozi*ionarea cursorului pe butonul Start ( cu tasta ,ab ) + +nter

Meniul este o list1 temporar1 de termeni ce pot repre4enta 5


21

#enumiri de pro.rame ( aplicaii ) #enumiri e comen4i #enmiri de submeniuri

( denumirile de submeniuri pot /i u7or recunoscute prin s-<eata din partea dreapt- a denumirii respecti0e )

#eniul principal al sistemului de operare $indo%s pune la dispozi*ie utilizatorului urm-toarele op*iuni S>ut Do%n " .omand- ce permite urm-toarele posibilt-*i o Pnc>iderea calculatorului o ,erminarea sesiunii de lucru pentru actualului utilizator o ?esetarea sistemului de operare o 5ntrarea calculatorului :n = >ibernare B o ,recerea st-rii calculatorului :n pozi*ie =stand b@B ?un " lansarea ( desc>iderea ) tip = linie de comand- B a aplic*iilor Celp " desc>iderea /erestrei de aHutor so/t ( $indo%s ) Searc> " posibilitatea de c-utare a dosarelor 7i/sau /i7ierelor Settin<s " op*iune /oarte important- 2 care pune la dispozi*ia utilizatorului urm-toarele comenzi ( submeniu ) o .ontrol 'anel " se desc>ide o /ereastr- ce con*ine o serie de picto<rame prin intermediul c-rora se pot apela aplica*iile de modi/icare a set-rilor proprii sistemului de operare ; datoritimportan*ei se 0a prezenta mai Hos

22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'rezentarea detaliat- se 0a /ace :n ane(a 5 ! o Fet%orA and Dial-up .onnections " setarea cone(iunilor :n ceea ce pri0e7te re*eaua sau utilizarea modemului o 'rinters " instalarea imprimantei ( imprimantelor ) o ,asAbar V Start #enu " o serie de op*iuni pri0itoare la personalizarea aspectului meniului principal 2 respecti0 DesAtopului Documents " desc>iderea submeniului ce con*ine denumirile ultimelor /i7iere desc>ise 2 precum 7i apelarea dosarului =#@ DocumentsB ; de remarcat este /aptul c- e(isten*a denumirii unui anumit /i7ier nu certi/ic- e(isten*a sa /izic- ( putea s- /i 7ters pe parcurs ) 'ro<rams " se desc>ide un submeniu ce are dou- /unc*ii de bazo 'rezint- lista aplica*iilor instalate independent o 'ermite apelarea utilitarelor proprii sistemului de operare 2 ce se a/l- :n submeniul )ccessories ! )cestea sunt urm-toarele 1! )dress booA

23

&! 3! 4! 5! 6! 4! 1! M!

5nternet +(plorer 6utlooA +(press .alculator 5ma<in< 'aint $inddo%s +(plorer Fote'ad $ord 'ad

9tilitarele reprezint- o serie de aplica*ii ce /ac parte inte<rant- din acest sistem de ope-ra*ie 7i permit urilizatorului s- introduc- date ( Fote'ad 2 $ord'ad 2 'aint ) 2 s- prelu-creze date (.alculator 2 )dress 3ooA ) sau doar s- 0izualizeze ( 5ma<in< ) sau s- aud- (.D 'la@er etc! ) tipuri speciale de date ! 6 remarc- spacial- trebuie /-cut- aplica*iilor 5nternet +(plorer 2 ce permite conectarea calculatoruli la 5nterne 7i 6utlooA +(press 2 ce asi<ur- /acilitatea de po7t- electranic- ! Pn ane(a 6 0or /i prezentate am-nun*it aceste utilitare !

Pn continuare se 0a prezenta cel mai important utilitar +(plorer !

$indo%s

)ceast- aplica*ie permite 0izualizarea :ntre<ii structuri arborescente de dispunere a datelor din calculator ! +cranul este :mp-r*it :n dou- p-r*i :n st8na este e0iden*iat- dispunerea arborescent- a dosarelor ( nu se pot 0edea /i7ierele ) ! Dosarul superior este /-r- e(cep*ie =DesAtopB " ul ! Fiecare dosar 2 dac- prezint- :n st8n<a sa un semn = + = :ntr-o c-su*- 2 :nseamn- c- 2 la r8ndul s-u 2 con*ine cel pu*in n subdosar ! )cest lucru se poate 0edea prin e(ecutarea unui clicA st<! pe acest semn 2 urmat de desc>iderea ( des/-7urarea ) arboriza*iei ce porne7te de la acel dosar ! ,otodat- 2 :n c-su*- semnul se trans/orm- :n = " = ! Dac- se e(ecut- clicA st<! direct pe denumirea unui dosar 2 :n partea dreapt- se 0a putea 0izualiza con*inutul acestuia 2 care poate /i Oid ( dosarul este = <ol = ) 9nul sau mai multe dosare ( subdosare ) 9nul saumai multe /i7iere )t8t dosare 2 c8t 7i /i7iere ; totdeauna dosarele 2 reprezentate de picto<rame <albene 2 0or /i dispuse :naintea /i7ierelor #ai trebuie prezentate anumite aspecte - crearea unui dosar se realizeaz- prin selectarea ( din partea st8n<- ) a dosarului de care dorim s- le<-m dosarul nou creat 2 urm8nd ca 8n
2!

partea dreapt- 2 :n a/ara picto<ra-melor e(istente 2 clicA dreapta urmat de comenzile Fe% W Folder 2 se denume7te dosa-rul 2 pentru con/irmare apas8nd tasta +nter sau pur 7i simplu se e(ecuta clicA st<! :na/ara picto<ramei nou create ! - celelalte comenzi pe care le <-sim :n meniul conte(tual sunt urm-toarele Oie% " ale<erea 0izualizarii picto<ramelor picto<rame mari picto<rame mici tip list 0izualizare :n detaliu )rran<e 5cons " aranHarea picto<ramelor dup nume tip m-rime dat autoaranHare Fe% " crearea de dosare ( Folder ) sau scurt-turi ( S>ortcut ) noi 'roperties " accesarea unei casete ce con*in date complete re/eritoare la zona de /ereastr- :n care se a/l- pointerul mausului - dac- dorim s- modi/ic-m ( sau s- 0izualiz-m ) anumite date :n le<-tur- cu /i7ierele sau dosarele noastre 2 :n urma unui clicA dr! pe picto<rama corespunz-toare ni se 0a a/i7a urm-torul meniu

2"

'rocesoare de te(t " #icroso/t $ord )cest capitol :ncepe prin prezentarea di/eren*ei dintre un editor de te(t 7i un pro-cesor de te(t ! 9n editor de te(t ar trebui sindeplineasc- urm-toarele cerin*e introducerea te(tului 2 modi/icarea te(tului deHa introdus 2 c-utarea unui anumit 7ir de caractere 2 :nlocuirea acestuia ( op*ional ) etc! /ormatarea te(tului 2 aranHarea sa 2 pozi*ionare etc! mar<ini 2 antete 2 antet 7i subsol tip-rirea te(tului ( /ormatat ) comasarea te(telor de pro0enien*- di/erit- (<enerate de alte editoare) Fa*- de aceste /acilit-*i 2 editoarele de te(t mai noi ( comparati0 cu editoarele ce rulau sub D6S ) mai pot asi<ura /erestre multiple de lucru interclasarea te(telor ( mi(are = inteli<ent- = ) posibilitatea de/inirii 0ariabilelor te(t alinierea para<ra/elor seturi 0ariate de caractere ( /ont " uri ) cre7terea rezolu*iei de imprimare posibilitatea introducerii elementelor <ra/ice ( ima<ini 2 desene etc! ) de/inirea de macrocomenzi uport pentru maus posibilitatea de sal0are periodic- a te(telor

9n procesor de te(t permite :n plus urm-toarele desp-r*irea automat- a cu0intelor :n silabe corectarea orto<ra/ic- ( <ramatical- ) a te(tului introdus <enerarea automat- a cuprinsului posibilitatea de <enerare a re/erin*elor :ncruci7ate /urnizarea unor indica*ii ( stilistice ) 2 <losar de /ormule de adresare 2 introducere de = auto " te(t = prelucrare specializat- a te(tului ( analiz- de con*inut 2 biblio<ra/ie )

2(

Principalele comenzi ale aplicaiei MS Word


Meniu Com. 6n lb. en.le41
Fe% 6pen Sa0e Sa0e as 'rint 'rint pre0ie% Send to 9ndo .ut .op@ 'aste Find ?eplace Do to 'a<e la@out 6utline ,oolbars Oie% (Oizualizare) ?uler Ceadea and Foot>er Eoom 3reaA 'a<e numbers Date and ,ime Footnote S@mbol

Com. 6n lb. rom7n1


Fou Desc>idere Sal0are Sal0are ca

8uncie
Desc>iderea unui /i7ier nou Desc>iderea unui /i7ier e(istent Sal0are direct- ( /i7ier e(istent ) Sal0are sub un anumit nume ,ip-rire la imprimantOizualizare document ( pt! tip-rire ) +(portul /i7ierului :n alte dosare ?e/acerea ultimei comenzi Decupare ( :n .lipboard ) .opiere ( :n .lipboard ) 5nserarea con*inutului din .lipboard .-utarea de cu0inte :n document Pnlocuirea cu0intelor c-utate Salt spre unelement din document Oizualizarea :ntre<ii pa<ini ( inclusi0 antetul 7i subsolul ) Oizualizarea structuratOizualizarea submeniului ce con*ine denumirea barelor de instrumente Oizualizarea ri<lei 5ntroducerea datelor :n antetul sau subsolul pa<inii Oizualiz-ri de di/erite dimensiuni Pntreruperea pa<! sau coloanei Fumerotarea pa<inilor 5nserarea datei 7i orei ( :n corpul te(tului ) 5nserarea N 5nserarea de simboluri ( N )

File ( Fi7ier )

+dit ( +ditare )

Decupare .opiere Iipire D-sire Pnlocuire Salt la Oiz! pa<! imprimatSc>i*3are de instrumente ?i<l)ntet 7i subsol 'anoromare Pntrerupere Fumere pa<! Data 7i ora Fot- subsol Simbol

5nsert ( 5nserare )

( lb! en<lez- si rom8n- )


2*

Format

Font 'ara<rap> 3ullets and Fumberin< 3orders and S>adin< .olumns ,abs Drop .ap ,e(t Direction 3acA<round Dra% ,able 5nsert ,able #er<e cells Split cells

Font 'ara<ra/ #arcatori 7i numerotare 3orduri 7i umbrire .oloane ,abulatori #aHuscul:ncorporat6rientare te(t Fundal Desenare 5nserare tabel Pmbinare celule Scindare celule Distribuire N r8nduri Distribuire N coloane )utoFormat Sortare Formul-

,able ( ,abel )

Formatarea /ontului ( scrisului ) Formatarea para<ra/ului #arcarea sau numerotarea unor elemente enumerate succesi0 Formatarea c>enarului 7i/sau culorii zonei de te(t sau tabel selectate Formatarea scrierii pe coloane )d-u<area de tabulatori Formatarea special- a primei litere dintr-un r8nd Direc*ionare 0ertical- a scrisului ( caset- de te(t sau tabel ) Formatarea /undalului pa<inii Desenarea unui tabel Se insereaz- un tabel .elulele selectate sunt trans/ormate :ntr-o sin<ur- celul#odi/icarea structurii tabelare a zonei de tabel selectate +<alizarea r8ndurilor sau coloanelor care au de0enit ine<ale ( trebuie mai :nt8i selectate ) Format-ri speciale ale tabelelor Sortarea datelor din tabel 5ntroducerea de /ormule

Distribute N ?o%s Distribute N .olumns Sort Formula

2+

ANEXA 1 Lista complet a codului ASCII ( America Standard Code o In ormation Interc!an"e #
Codurile 1 1!" 0 1 & 3 4 5 6 4 1 M 10 11 1& 13 14 15 16 14 11 1M     3& 33 34 35 36 34 31 3M XspaceY \ ] ^ _ ` V a ( ) b + 2 ! / 0 1 & 3 64 65 66 64 61 6M 40 41 4& 43 44 45 46 44 41 4M 10 11 1& 13 Z ) 3 . D + F D C 5 c T I # F 6 ' d ? S M6 M4 M1 MM 100 101 10& 103 104 105 106 104 101 10M 110 111 11& 113 114 115 [ a b c d e / < > i H A l m n o p U r s

b b 40 b b 41 b b 4&  43 44

b b 45    46 44 41 4M 50 51

3-

&0 &1 && &3 &4 &5 &6 &4 &1 &M 30 31

      

5& 53 54 55 56 54 51 5M 60 61 6& 63

4 5 6 4 1 M

14 15 16 14 11 1M M0

, 9 O $ e G E X K Y j m

116 114 111 11M 1&0 1&1 1&& 1&3 1&4 1&5 1&6 1&4

t u 0 % ( @ z f h i k 

; g S Q l

M1 M& M3 M4 M5

Codurile 1!" !## 1&1 n 1&M 130 131 13& 133 134 135 136 134 131 13M q u x | N 160 161 16& 163 164 165 166 164 161 16M 140 141 XspaceY r v y } 1M& 1M3 1M4 1M5 1M6 1M4 1M1 1MM &00 &01 &0& &03 o s w z ~ &&4 &&5 &&6 &&4 &&1 &&M &30 &31 &3& &33 &34 &35 p t 8 {

31

140 141 14& 143 144 145 146 144 141 14M 150 151 15& 153 154 155 156 154 151 15M Le$end% :

q q q J L = B " q

14& 143 144 145 146 144 141 14M 110 111 11& 113 114 115 116 114 111 11M 1M0 1M1

&04 &05

&36 &34 &31 &3M &40 &41 &4& &43 &44 &45 &46 &44 &41 &4M &50 &51 &5& &53 &54 &55

&06 &04 &01 &0M &10 &11 &1& &13 &14 &15 &16 &14 &11 &1M &&0 &&1 &&& &&3

coduri ce nu sunt compatibile cu MS &indo's ( ( coduri ce afi)ea*% semne $rafice dependente de aplicie

32

)F+e) 3

Com$inaii uzuale de taste ( MS Windo%s #

)aste ( i combinaii ) utili4ate pentru de3ilare ( navi.are ) )asta &ciune cursor C)90:)asta ( respectiv1 )

S-<eatst<! S-<eatdr! S-<eatsus S-<eatHos C6#+ +FD ')D+ 9' ')D+ D6$F ,)3

Pn st<! cu un caracter Pn dr! cu un caracter Pn sus cu un r8nd Pn Hos cu un r8nd Pnceput de r8nd S/8r7it de r8nd scris Pn sus cu un ecran Pn Hos cu un ecran 9rm-torul c8mp

Pn st<! cu un set =unit= de caractere Pn dr! cu un set =unitB de caractere Pnceput de para<ra/ S/8r7it de para<ra/ Pnceputul documentului S/8r7itul documentului +cran nterior ( din st<! ) +cranul urm-tor ( din dr! ) 'ozi*ia urm-toare (:n acela7i c8mp)

Combinaii u4uale de taste

33

)ast1

&ciune

.,?I+) .,?I+. .,?I+F .,?I+F .,?I+6 .,?I+' .,?I+S .,?I+O .,?I+e .,?I+E F1 SC5F,+F1 SC5F,+F10 S').+3)? +S. )I, )I, + ,)3 )I, + +S. )I, + S').+3)? )I, + +F,+?

Selectare <eneral.opiere D-sire ( c-utare 7ir caractere ) Fi7ier nou ( +/- necompletat ) Desc>idere /i7ier e(istent 5mprimare ( printare ) Sal0are Iipire ( 5nserare ) Decupare )nulare comand- anterioar)/i7are /ereastr- =CelpB )/i7are /ereastr- Cepl = conte(t sensti0 B )/i7are meniu conte(tual Spa*iu sau selectare ( + s-<e*i etc! ) ?e0ocare comand- anterioar)cti0are / dezacti0are bar- de meniuri Desc>idere /ereastr- minimizat)/i7area ecranului urm-tor )/i7eaz- meniul sistem )/i7eaz- lista propriet-*ilor selec*iei curente

)I, + F4 )I, + F6 )I, + '?5F, S.?++F '?5F, S.?++F .,?I + +S. .,?I + )I, + D+I

Pnc>iderea /erestrei curente ,recerea la ecranul urm-tor (aceea7i aplica*ie) .apturarea ecranului acti0 :n memoria .lipboard .apturarea desAtopului :n memorie .lipboard )ccesarea meniului principal al S6 ?esetarea sistemului ( calculatorului ) ;tili4area tastei <indo=s )ats1 $5F &ciune Desc>idere meniu principal )/i7area ecranului d =CelpB )cti0area ecranului urm-tor desc>idere =#@ .omputerB .-utare ( <-sire ) /i7ier .-utare computer ( adresa lui ) #inimizarea tuturor aplica*iilor )nulare ( $5F + # ) +ditare caseta de lansare ( ?un )

$5F + F1 $5F + ,)3 $5F + + $5F + F $5F + .,?I + F $5F + # SC5F, + $5F + # $5F + ?

3!