Sunteți pe pagina 1din 127

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI Facultatea Finane Catedra Investiii i iee de Ca!

ital

"ND#UMA# METODIC !rivind reali$area !racticii de !r%ducie i de licen& 'n cadrul instituiil%r de !r%(il CN F) *VM) +inistere, de!arta+ente) SA) S#L etc- -, destinat studenil%r a.s%lveni, s!ecialitatea /Finane i *&nci 0$i1(r2

C%%rd%nat%r3 Hncu R., prof. univ., dr. habilitat Aut%ri3 Suhovici A., conf. univ., dr. Gumovschi A., conf. univ., dr. Bunu M., conf. univ., dr. Dascaliuc D., conf. univ., dr. Muntean S., conf. univ., dr. Munteanu ., lector superior univ. Ro!ca M., lector superior univ.

C4I5IN6U 7 89:;

"

#ndrumarul metodic privind reli$area practicii de produc%ie !i de licen%& n cadrul institu%iilor de profil- ' ()* B+M* ministere* departamente* SA* SR, etc. - destinat studen%ilor absolven%i, specialitatea .)inan%e !i B&nci/ 0$i1fr2 a fost discutat !i aprobat la !edin%a catedrei 34nvesti%ii !i pie%e de capital/ din 56.56.75"5 0(roces verbal nr. 72, aprobat !i naintat spre publicare la !edin%a 'omisiei Metodice a )acult&%ii 3)inan%e/ a Academiei de Studii 8conomice a Moldovei din 75"5 0procesul-verbal nr. 7 din 59."".75"52. #ndrumarul ((,, n varianta actuali$at&, a fost discutat !i aprobat n !edin%a de catedr& din ":.5"."9 0(roces - verbal nr. "72.

CU #INS N%t& intr%ductiv& Lista instituiil%r de !%(il, cu re!re$entanii c&r%ra a (%st c%%rd%nat c%ninutul c%+!arti+entel%r "ndru+arului Met%dic !rivind reali$area L Sc%!ul i sarcinile !racticii de !r%ducie i de licen& Or?ani$area !racticii de !r%ducie i de licen& Dis!%$iii ?enerale #%lul instituiei de !r%(il 'n %r?ani$area !racticii Funciile c%nduc&t%rului !racticii din cadrul catedrei Funciile c%nduc&t%rului !racti cii din cadrul instituiei de !r%(il Dre!turile i %.li?aiile studentului B !racticant 'n !r%cesul de des(&urare a !racticii C%ninutul !racticii 'n cadrul C%+isiei Nai%nale a ieei Financiare C%ninutul !racticii 'n cadrul *ursel%r de Val%ri din M%ld%va C%ninutul !racticii 'n cadrul *ursei de Val%ri a M%ld%vei C%ninutul !racticii 'n cadrul *ursei de Val%ri CCiin&u C%ninutul !racticii 'n cadrul De!%$itarului Nai%nal al Val%ril%r M%.iliare < = > @ @ @ :9 :9 :: :A :> :> 8; A9

C%+!arti+entul IC%+!arti+entul II8-:8-88-A8-;8-<C%+!arti+entul IIIC%+!arti+entul IV;-:;-8C%+!arti+entul V-

C%+!arti+entul VIC%+!arti+entul VIIC%+!arti+entul VIII-

C%ninutul !racticii 'n cadrul C%+!aniil%r de *r%Deri C%ninutul !racticii 'n cadrul #e?istrat%ril%r Inde!endeni C%ninutul !racticii 'n cadrul C%+!aniil%r de Esti+are a Val%ril%r M%.iliare i a activel%r ce se re(er& la ele C%+!arti+entul IEC%ninutul !racticii 'n cadrul S%ciet&il%r !e Aciuni C%+!arti+entul EC%ninutul !racticii 'n cadrul C%+!aniil%r de Asi?ur&ri 0!rivind activitatea investii%nal& a acest%ra2 C%+!arti+entul EIC%ninutul !racticii 'n cadrul %r?ani$aiil%r de +icr%(inanare C%+!arti+entul EIIC%ninutul !racticii 'n cadrul S%ciet&il%r cu #&s!undere Li+itat& C%+!arti+entul EIII- C%ninutul !racticii 'n cadrul *&ncii Nai%nale a M%ld%vei C%+!arti+entul EIV- C%ninutul !racticii 'n cadrul *&ncil%r din #- M%ld%va C%+!arti+entul EVC%ninutul !racticii 'n cadrul C%+!aniil%r de Leasin? C%+!arti+entul EVI- C%ninutul !racticii 'n +inistere, de!arta+ente, as%ciaii, c%+!anii de c%nsultan& i !r%iecte 'n d%+eniul investii%nal, aut%rit&i !u.lice l%cale :=-:- C%ninutul !racticii 'n cadrul Ministerului Finanel%r :=-8- C%ninutul !racticii 'n cadrul Ministerului De$v%lt&rii

A; A> ;8 ;= <: <; <> =; F: >9 >A

>; >> ;

#e?i%nale i C%nstruciil%r al #e!u.licii M%ld%va :=-A- C%ninutul !racticii 'n cadrul Ministerului Ec%n%+iei al #e!u.licii M%ld%va :=-;- C%ninutul !racticii 'n cadrul Or?ani$aiei entru Atra?erea Investiiil%r i r%+%varea EG!%rturil%r :=-<- C%ninutul !racticii 'n cadrul As%ciaiei Investit%ril%r Str&ini din #e!u.lica M%ld%va :=-=- C%ninutul !racticii 'n cadrul Hru!ului de c%nsultan& *usiness Intelli?ent Services 0De!arta+entul Casa de Investiii *ISBCa!ital2 :=-F- C%ninutul !racticii 'n cadrul aut%rit&il%r !u.lice l%cale C%+!arti+entul EVII- Ela.%rarea i susinerea ra!%rtului 'n .a$a +aterialel%r acu+ulate !e !arcursul !racticii de !r%ducie i de licen& :F-:- Dis!%$iii ?enerale :F-8- C%ninutul ra!%rtului :F-A- er(ectarea ra!%rtului :F-;- Susinerea ra!%rtului "ncCeiere AneGe AneGa : Anexe utile la compartimente AneGa 8 Pagin de titlu AneGa A Modele de redactare i prezentare a tabelelor, figurilor i formulelor AneGa ; Model de perfectare a Bibliografiei

@9 @A @= @@

:98 :9< :9< :9< :9= :9@ ::9

NOT6 INT#ODUCTIV6 #n scopul consolid&rii cuno!tin%elor teoretice !i ob%inerii aptitudinilor practice, planul de nv&%&m<nt la specialitatea .)inan%e !i B&nci/ prevede pentru studen%ii anului 444, efectuarea practicii de produc%ie !i 9

de licen%& 0((,2. (re$entul ndrumar metodic reflect& sarcinile practicii, con%inutul ei, modul de or=ani$are, forma ntocmirii !i modul de sus%inere a raportului privind ((,. #ndrumarul metodic privind reali$area practicii de produc%ie !i de licen%& este elaborat conform pro=ramelor analitice la disciplinele universitare predate n cadrul catedrei .4nvesti%ii !i (ie%e de 'apital/ !i altor catedre din cadrul facult&%ii .)inan%e/, re=ulamentelor interne ale institu%iilor de profil, precum !i pro=ramelor practicii de produc%ie !i de licen%& elaborate n anii preceden%i. (re$entul ndrumar metodic se ba$ea$& pe ndrumarul metodic privind practica de produc%ie !i de licen%& elaborat, n anul 75"5, sub e=ida coordonatorului Hncu R., prof. univ., dr. habilitat, de colectivul de autori> Suhovici A., conf. univ., dr.* Gumovschi A., conf. univ., dr.* Bunu M., conf. univ., dr.* Dascaliuc D., conf. univ., dr.* Muntean S., conf. univ., dr.* ?rdea 4u., conf. univ., dr.* Munteanu actuali$at, !ind din> actuali$at reie!ind - e@tinderea spectrului de institu%ii institu la care studen%ii urmea$& s& efectue$e ((,* - perfec%ionarea cadrului le=al autohton, care impune cunoa!terea !terea unor noi le=i, precum .,e=ea privind pia%a de capital/, alte acte normative etc.* - schimbarea denumirii unor institu%ii institu !i structurii acestora* - modificarea fondului de timp destinat practicii de licen%& !i de produc%ie* - reducerea volumului raportului de practic& practic de la la ;5-95 pa=ini. ., lector superior univ.* Bondarev +., lector superior univ.* Ro!ca M., lector superior univ. !i este

Lista Instituiil%r de !%(il, cu re!re$entanii c&r%ra a (%st c%%rd%nat c%ninutul c%+!arti+entel%r "ndru+arului Met%dic !rivind reali$area L NrDenu+irea Instituiei Funcia re!re$entantului instituiei de !r%(il Preedinte CNPF Preedinte BVM Preedinte renu+ele, Nu+ele, se+n&tura re!re$entantului instituiei Artur GHERMAN Corneliu DODU Nastas Iurie

1. ". %.

Comisia Na ional a Pie ei !inanciare Bursa de #alori a Moldo$ei Bursa de #alori C&iinu '.A.

%. ).

(epozitarul Na ional de #alori Mobiliare Compania de bro*eri +u$entus,(' '.A.

Preedinte DNVM Dire!tor

Budza Stanisla "a ri! Stelu#a

-.

.egistrator +ndependent /0rupa !inanciar1 'A/0rupa !inanciar1 '.A. 3stimator #M/3stimator, #M1'.A. 'A /!ranzelu a1 1 3fes #itanta Moldo$a Bre6er71 'A 9rganiza ie de microfinan are :.C.'. /Prime Capital1 '...;.

Dire!tor

Viori!a BONDAREV

2. 4. 5. 18.

Dire!tor Dire!tor &eneral Dire!tor General Dire!tor General

Natan GAR$%EA Vi!tor CO'OCARU (a)il *A+ICI Car)ina VICO"

11. 1". 1%. 1). 1-.

/B+#A'<1 '.; Banca Na ional a Moldo$ei BC /#ictoriaban*1 'A BC /Moldo$a Agroindban*1 'A BC /Mobiasbanc = 0roupe

Dire!tor Gu ernator BNM Preedinte al Co)itetului de Dire!#ie Preedinte Preedinte

S etlana BI"OOCAIA Dorin Dr,&u#an Natalia PO"I%OV -CANGA$ Ser&.ei CEBO%ARI Rid.a %E(AIA :

'ociete 0enerale1 '.A. Pri)- i!e/reedinte 12. 14. 15. 1?. BC />niban*1 'A /B',;easing 0rup1 'A Ministerul !inan elor al .epublicii Moldo$a Ministerul (ez$oltrii .egionale i Construc iilor al .epublicii Moldo$a Ministerul 3conomiei al .epublicii Moldo$a 9rganiza ia de Atragere a +n$esti iilor i Promo$are a 3xportului din Moldo$a Asocia ia +n$estitorilor 'trini din .epublica Moldo$a 0rupul de consultan Business +ntelligent 'er$ices Autorit i publice locale Preedinte Dire!tor E1e!uti Ministru Ministru Ni!olae DORIN Du)itru 0UGU"SCHI O!ta ian %IMCO Anatol ARAPU Mar!el R2DUCAN

"1. "".

Ministru Dire!tor E1e!uti

Valeriu "A+2R Dona $CO"A

"%. "). "-.

Dire!tor E1e!uti Dire!tor Pri)ar Genaral al Muni!i/iului C.iin,u

Dinu ARMA$U Andrei CRIGAN Dorin CHIR%OAC2

I- SCO UL 5I SA#CINILE #ACTICII DE #ODUCIIE 5I DE LICENI6 B

Sc%!urile primordiale ale practicii de produc%ie !i de licen%& 0((,2 sunt> - consolidarea !i aprofundarea cuno!tin%elor teoretice ob%inute n procesul de studiu al disciplinelor de profil* - formarea deprinderilor practice necesare pentru activitatea investi%ional& !i activitatea pe pia%a de capital, n special, precum !i pe se=mentul nebancar al pie%ei financiare, n =eneral* - ob%inerea aptitudinilor de aplicare n practic& a le=isla%iei !i a actelor normative* - dob<ndirea unor deprinderi specifice profesiilor pe care inten%ionea$& s& le urme$e* - de$voltarea capacit&%ilor analitice !i de cercetare !tiin%ific&. Sarcinile !rinci!ale ale practicii de produc%ie !i de licen%& sunt> - cunoa!terea practic& a mecanismului de func%ionare a pie%ei financiare, n =eneral, a pie%ei valorilor mobiliare !i a celei investi%ionale, n special* - familiari$area cu activit&%ile desf&!urate pe pia%a financiar&, inclusiv pe cea de capital* - familiari$area cu activit&%ile investi%ionale n cadrul proiectelor investi%ionale, Ministerelor, Societ&%ilor pe Ac%iuni, Societ&%ilor cu R&spundere ,imitat& etc.

II- O#HANIJA#EA #ACTICII DE #ODUCIIE 5I DE LICENI6 ".1. (+'P9@+A++ 03N3.A;3 Demei pentru reparti$area studen%ilor la practic&, serve!te acordul ncheiat ntre ASEM !i instituiile de !r%(il. Reparti$area la practic& se efectuea$& prin ordinul emis de institu%ia de nv&%&m<nt, iar reparti$area practican%ilor pe subdivi$iunile structurale - prin ordinul emis de conduc&torul institu%iei de profil. (ractica de produc%ie !i de licen%& se desf&!oar& n ultimul semestru al perioadei de studiu, pe parcursul a C s&pt&m<ni 0sec%ia $i2 !i 9 s&pt&m<ni 0sec%ia cu frecven%& redus&2, respectiv 95 !i 75 $ile. ".". .9;>; +N'<+<>A+3+ (3 P.9!+; :N 9.0AN+@A.3A P.AC<+C++ Rolul principal n or=ani$area practicii studen%ilor se atribuie institu%iei de profil. Acesta este condi%ionat de faptul, c& studentul este inclus, provi$oriu, n colectivul institu%iei, atribuindui-se statutul de practicant. :n scopul desfurrii efecti$e a practicii, institu ia de profilB a2 b2 c2 d2 e2 va informa studentul-practicant despre re=ulamentele !i disciplina interioar& impuse la nivelul va nf&ptui pontaEul studentului-practicant* va ntreprinde diferite m&suri de influen%&, aplic<nd sanc%iuni, n ca$ de nerespectare a va acorda studentului-practicant posibilitatea utili$&rii informa%iei necesare pentru reali$area va pune la dispo$i%ia studen%ilor-practican%i ba$a tehnic&* institu%iei*

re=ulamentelor interne !i, ulterior, va informa catedra* pro=ramei practicii* f2va an=aEa, n ca$ul n care e@ist& posibilit&%i, studen%ii afla%i la practic& ntr-o func%ie din efectivul institu%iei de profil 0cu condi%ia nsu!irii de c&tre practicant a tuturor compartimentelor pro=ramei practicii2* =2 etc. Reali$area acestor competen%e va favori$a studentul-practicant n acumularea !i consolidarea cuno!tin%elor, abilit&%ilor practice !i calit&%ilor necesare pentru activitatea practic& n cadrul institu%iilor de profil n condi%iile economiei de pia%&. va implica periodic studentul-practicant n reali$area unor lucr&ri cu caracter analitic !i economic

".%. !>NCA++;3 C9N(>CC<9.>;>+ P.AC<+C++ (+N CA(.>; CA<3(.3+ 'oordonatorul practicii este numit de c&tre !eful catedrei din efectivul cadrelor didactice ale catedrei !i are obli=a%ia de a asi=ura studentul-practicant cu instruc%iuni metodolo=ice !i de a efectua controlul desf&!ur&rii practicii de c&tre acesta. #nainte de plecarea la practic&, conduc&torii aduc la cuno!tin%& studen%ilor scopurile !i sarcinile practicii, termenii !i durata ei, cerin%ele fa%& de .Raportul cu privire la practica de produc%ie !i de licen%&/ !i alte aspecte privind desf&!urarea practicii. )iecare conduc&tor trebuie s& se asi=ure de pre$en%a studen%ilor reparti$a%i la locul de practic&. #n ca$ de lips& a studentului-practicant la locul de practic&, conduc&torul ntreprinde ac%iuni pentru determinarea circumstan%elor care au condus la absen%a studentului la practic&. #n timpul practicii coordonatorul verific& desf&!urarea acesteia, efectu<nd vi$ite la institu%iile n cadrul c&rora are loc practica. #n ca$ de necesitate, profesorul contribuie la solu%ionarea dificult&%ile ce %in de desf&!urarea practicii, con%inutul ei, ntocmirea raportului privind practica, etc. )iecare nt<lnire cu studen%ii se consemnea$& de c&tre profesor n Eurnalul practicii studentului-practicant. Coordonatorul /ra!ti!ii din !adrul !atedrei este o3li&at4 - s& verifice nceputul practicii* - s& contacte$e personal conduc&torul practicii din cadrul institu%iei de profil 0la necesitate2, n vederea contribu%iei la or=ani$area !i desf&!urarea practicii la un nivel satisf&c&tor* - s& verifice e@isten%a ordinului cu privire la or=ani$area practicii* - s& cunoasc& condi%iile de munc& ale studentului-practicant !i, n ca$ de depistare a unor nc&lc&ri, s& contribuie la nl&turarea acestora* - s& verifice reflectarea activit&%ii desf&!urate n cadrul practicii, n Eurnalul practicii. 'oordonatorul practicii din catedr& acord& consulta%iile corespun$&toare studentului-practicant n orele de serviciu la catedr&. ".). !>NCA++;3 C9N(>CC<9.>;>+ P.AC<+C++ (+N CA(.>; +N'<+<>A+3+ (3 P.9!+; Responsabilitatea pentru buna desf&!urare a practicii i revine conduc&torului institu%iei n cadrul c&reia se desf&!oar& practica de produc%ie !i de licen%& !i n ba$a ordinului emis de c&tre institu%ia respectiv& privind desf&!urarea practicii n conformitate cu acest ndrumar. Persoana res/onsa3il, de /ro!esul des5,ur,rii /ra!ti!ii de la institu#ia de /ro5il sus#ine /ra!ti!antul 6n ur),toarele a!ti it,#i4 "5

ntocmirea ntr-un termen restr<ns 0p<n& la trei $ile2 a planului calendaristic tematic a practicii de or=ani$area studierii re=ulamentului tehnicii de securitate !i protec%ie a muncii, precum !i informarea studentului-practicant cu privire la re=ulile ordinii interne !i particularit&%ile atra=erea studentului-practicant, n m&sura posibilit&%ilor, la lucr&rile consf&tuirilor, adun&rilor !i verificarea respect&rii de c&tre studentul-practicant a ordinii interne, a re=ulamentului institu%iei verificarea modului de reali$are a practicii, conform planului aprobat, a corectitudinii verificarea calit&%ii nsu!irii informa%iei circumscrise compartimentelor studiate !i reflectarea

produc%ie !i de licen%&* efectuarea instructaEului necesar* desf&!ur&rii procesului de munc& a an=aEa%ilor din cadrul institu%iei respective* altor ntruniri din cadrul institu%iilor de profil* respective !i reflectarea nc&lc&rilor n Eurnalul practicii* nre=istr&rilor n Eurnalul practicii, precum !i a ntocmirii raportului referitor la re$ultatele practicii* re$ultatelor n Eurnalul practicii. ,a data e@pir&rii termenului de desf&!urare a practicii, coordonatorul Dntocmete un a$iz cu privire la reali$area de c&tre studentul-practicant a pro=ramei practicii, calitatea activit&%ilor desf&!urate !i respectarea disciplinei de c&tre acesta etc. 0avi$ul se confirm& prin aplicarea !tampilei !i semn&tura conduc&torului de la institu%ia de profil2. ".-. (.3P<>.+;3 E+ 9B;+0AA++;3 '<>(3N<>;>+,P.AC<+CAN< :N P.9C3'>; (3 (3'!CE>.A.3 A P.AC<+C++

(erioada de timp n care se desf&!oar& ((, se confirm& prin ordinul emis de AS8M. 'atedra asi=ur& studentul-practicant cu ndrumarul metodic privind reali$area practicii !i Eurnalul practicii, iar acesta este obli=at s& se pre$inte la locul practicii n $iua nceperii ei. #n decursul perioadei de desf&!urare a practicii, studentul-practicant trebuie s& respecte re=ulamentul ordinii interne. Absen%a de la practic& este admis& numai n ca$uri e@cep%ionale, cu acceptul conduc&torului de la institu%ia de profil !i se confirm& prin documentele respective. (erioada de timp n care studentul n-a fost pre$ent la practic& se reflect& n Eurnalul practicii de c&tre persoana responsabil& de desf&!urarea practicii din cadrul institu%iei unde se desf&!oar& practica.

""

#n perioada de desf&!urare a practicii studentul-practicant trebuie s& studie$e re=ulamente, instruc%iuni, re=uli privind calcularea indicatorilor financiari, s& participe la completarea formularelor, la ntocmirea rapoartelor etc. Doate acestea servesc drept suport informa%ional pentru efectuarea nre=istr&rilor n Eurnalul practicii !i elaborarea raportului cu privire la practic&. Sistematic, Eurnalul practicii trebuie s& fie pre$entat conduc&torului practicii de la institu%ia de profil !i conduc&torului practicii din catedr&, care verific& efectuarea nre=istr&rilor n Eurnal n termenii stabili%i, precum !i reali$area planului calendaristic de desf&!urare a practicii de produc%ie !i de licen%&. Studentul-practicant trebuie s& participe, n m&sura posibilit&%ilor, la or=ani$area !i desf&!urarea activit&%ilor din cadrul institu%iei de profil. #n ba$a cuno!tin%elor acumulate n cadrul procesului de studiu academic !i pe parcursul practicii de produc%ie !i de licen%& studentul-practicant elaborea$& !i formulea$& conclu$ii !i su=estii referitor la practic&, complet<nd compartimentul .'onclu$iile !i su=estiile studentului referitor la practic&/ din Eurnalul de practic&. Dup& e@pirarea perioadei de desf&!urare a practicii, studentul pre$int& Eurnalul mpreun& cu raportul privind practica de produc%ie !i de licen%& la catedr&.

"7

III-

CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL COMISIEI NAIIONALE A IEIEI FINANCIA#E

C%%rd%nat cu re!re$entantul CN F3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9 'omisia a%ional& a (ie%ei )inanciare 0' ()2 este o autoritate autonom& a administra%iei publice

centrale, responsabil& fa%& de (arlament, care re=lementea$& !i autori$ea$& activitatea participan%ilor la pia%a financiar& nebancar&, precum !i suprave=hea$& respectarea le=isla%iei de c&tre ace!tia. #n acest scop, ' () este investit& cu putere de deci$ie, de interdic%ie, de interven%ie, de control !i de sanc%ionare disciplinar& !i administrativ&, n limitele stabilite de le=isla%ie. #n cadrul ' () se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente ale planului calendaristic de desf&!urare a practicii de produc%ie !i de licen%&> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i de licen Nrd1% ;.". ;.7. ;.;. ;.9. ;.A. ;.:. ;.B. ;.C. ;.6. C%+!arti+entul 4ni%ierea n activitatea 'omisiei a%ionale a (ie%ei )inanciare Studierea or=ani=ramei ' () !i structurii func%ionale a acesteia Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n Direc%ia anali$e strate=ice !i de$voltare Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n Departamentul valori mobiliare Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n Direc%ia monitori$are !i control pe pia%a valorilor mobiliare Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n Departamentul plasamente colective !i microfinan%are Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n Direc%ia Rela%ii (ublice !i 4nte=rare 8uropean& Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n A=en%iile teritoriale Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n Departamentul Euridic 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&. T%tal Nu+&rul de $ile Secia $i Secia F# 7 " 7 " 9 7 C : C 7 ; 7 ; ;9 9 ; 9 " " " 7 89

I+!%rtant este, ca !e !arcursul !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL ";

%.1. +ni ierea Dn acti$itatea Comisiei Na ionale a Pie ei !inanciare Studentul - practicant studia$&>
-

"e&ea !u /ri ire la /ia#a alorilor )o3iliare nr: ;<<-=IV din ;>:;;:<>: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr.7B-7C1"7; din 7;.5;."666* "e&ea /ri ind /ia#a de !a/ital nr: ;?;8 din ;;:@?:A@;A: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr. "6;-"6B1::A din "9.56.75"7* "e&ea /ri ind Co)isia Na#ional, a Pie#ei Finan!iare8 nr:;<A-=IV din ;A:;;:<>: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr.""B-"7:B4S din "9.5C.755B* re&ula)ente ale CNPFB strate&iile de dez oltare a /ie#ei 5inan!iare ne3an!are. %.". 'tudierea structurii func ionale i organigramei CNP!

Studentul-practicant face cuno!tin%& cu structura func%ional& a ' (), rela%iile de intercondi%ionare !i intercone@iune a subdivi$iunilor acesteia. %.%. (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn (irec ia (irecia general executi$ #n cadrul acesteia studentul-practicant studia$&> - tendin%ele ce se manifest& pe pia%a de capital* - concep%ia de de$voltare a pie%ei valorilor mobiliare, n conformitate cu politica promovat& de ' ()* - actele le=islative !i normative, parvenite de la alte or=ane publice privind chestiuni ce %in de pia%a de capital* - coresponden%a !i adres&rile ce %in de atribu%iile direc%iei !i de aplicarea normelor de re=lementare a pie%ei de capital* %.). (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn (irec ia monitorizare emiten i #n cadrul acestei direc%ii studentul - practicant studia$&> materialele ce %in de nre=istrarea emisiunilor de valori mobiliare* mecanismul %inerii Re=istrului de Stat al +alorilor Mobiliare* d&rile de seam& financiare !i speciali$ate ale emiten%ilor de valori mobiliare !i se implic& pe c<t materialele ce %in de reor=ani$area sau lichidarea emiten%ilor de valori mobiliare* modul de verificare a respect&rii de c&tre persoanele responsabile ale emiten%ilor a le=isla%iei n "9

este posibil la verificarea de$v&luirii informa%iei de c&tre emiten%i*

vi=oare. %.-. (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn (irec iile /.eglementare i autorizare participan i profesioniti1 i /Monitorizare i control participan i profesioniti1 ,a capitolul dat studentul-practicant> - studia$& mecanismul de efectuare a monitorin=-ului, suprave=herii, controlului !i anali$ei activit&%ii participan%ilor profesioni!ti care de%in licen%e pentru activitatea de broGeraE, de dealer, de underHritin=, de %inere a re=istrului, activitatea bursier&, de clearin=, consultin= investi%ional, de audit a participan%ilor pe pia%a valorilor mobiliare, de estimare a valorilor mobiliare !i a activelor ce se refer& la ele, de informare a pie%ei valorilor mobiliare, de instruire !i reciclare a participan%ilor profesioni!ti la pia%a valorilor mobiliare, activitatea de autore=lementare a or=ani$a%iilor n domeniile enumerate* - particip& la e@aminarea materialelor ce %in de acordarea licen%elor* - particip& la recep%ionarea, =enerali$area !i anali$a d&rilor de seam& financiare !i speciali$ate ale participan%ilor profesioni!ti* - studia$& modalit&%ile de efectuare a controlului circula%iei valorilor mobiliare pe pia%a secundar& !i tran$ac%ion&rii valorilor mobiliare pe pia%a bursier& !i e@trabursier&* - studia$& mecanismul nre=istr&rii ofertelor tender pe pia%a valorilor mobiliare* - particip& la e@aminarea materialelor ce %in de reor=ani$area participan%ilor profesioni!ti pe pia%a valorilor mobiliare* - studia$& modalitatea de> %inere a re=istrului participan%ilor profesioni!ti pe pia%a valorilor mobiliare, eliberare, suspendare !i retra=ere a licen%elor pentru activitatea profesionist& pe pia%a valorilor mobiliare, etc. %.2. (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn (irec ia general plasamente colecti$e i microfinan are ,a capitolul respectiv studentul-practicant> - studia$& mecanismul de efectuare a monitorin=-ului, suprave=herii, controlului !i anali$& a participan%ilor profesioni!ti ce de%in licen%e pentru activit&%i n domeniul investi%iilor colective 0activitatea fondurilor de investi%ii, activitatea de administrare a investi%iilor, activitatea de depo$itare, activitatea or=ani$a%iilor de autore=lementare n domeniul investi%iilor colective2* - particip& la procedura de efectuare a e@perti$ei documentelor pentru acordarea licen%elor pentru activit&%ile profesioniste n domeniul investi%iilor colective* - particip& la recep%ionarea, =enerali$area !i anali$a d&rilor de seam& financiare !i speciali$ate ale participan%ilor profesioni!ti care desf&!oar& activit&%i n domeniul investi%iilor colective* "A

- particip& la e@aminarea materialelor ce %in de reor=ani$area sau lichidarea participan%ilor profesioni!ti pe pia%a valorilor mobiliare.

%.4. (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn (irec ia rela ii externe i dez$oltare ,a compartimentul respectiv studentul-practicant> - studia$& mecanismul de asi=urare a cooper&rii cu institu%iile str&ine n problemele ce %in de investi%ii pe pia%a de capital !i de inte=rare a 'omisiei interna%ionale de specialitate* - particip& la elaborarea proiectelor de acorduri inter=uvernamentale !i interstatale privind pia%a de capital* - particip& la conlucrarea cu colectivul redac%ional al $iarului .'apital MarGet/* - particip& la or=ani$area cursurilor de instruire !i la elaborarea probelor de testare a speciali!tilor la pia%a de capital, certificarea !i eviden%a acestora* - particip& la seminare, conferin%e, mese rotunde, lec%ii etc. or=ani$ate n cadrul ' () privind problemele ce %in de pia%a de capital. %.5. (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn .eprezentan ele teritoriale ale CNP! ,a compartimentul dat studentul-practicant studia$&> - modalit&%ile de control privind respectarea le=isla%iei de c&tre emiten%ii !i participan%ii profesioni!ti pe pia%a de capital* - metode de promovare a politicii de administrare corporativ&* - metode de informarea a publicului !i participan%ilor pe pia%a de capital privind activitatea pe aceast& pia%& n conformitate cu le=isla%ia respectiv&* - con%inutul d&rilor de seam& economico-financiare !i speciali$ate ale participan%ilor la pia%a de capital. a%ionale a (ie%ei )inanciare n or=anismele

%.?. (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn (epartamentul Furidic (irec ia general asisten Guridic ,a capitolul respectiv studentul-practicant se familiari$ea$& cu> - modalitatea intent&rii proceselor Eudiciare n scopul ap&r&rii drepturilor investitorilor !i publicului ":

lar= la indica%ia 'omisiei a%ionale a (ie%ei )inanciare* - procesul efectu&rii e@perti$ei Euridice a proiectelor deci$iilor elaborate n cadrul direc%iei =enerale e@ecutive !i a documentelor primite spre avi$are de la alte or=ane publice* - modul de ini%iere a procedurii de tra=ere la r&spundere administrativ& a persoanelor cu func%ii de r&spundere n ca$ul nc&lc&rilor depistate !i %inerea Re=istrului privind aplicarea contraven%iilor administrative.

"B

IV- CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL *U#SELO# DE VALO#I DIN MOLDOVA ;-:- CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL *U#SEI DE VALO#I A MOLDOVEI C%%rd%nat cu re!re$entantul *VM3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9

Bursa de +alori a Moldovei 0B+M2 este societate pe ac%iuni ce desf&!oar& activitatea bursier& pe pia%a valorilor mobiliare n conformitate cu prevederile ,e=ii Republicii Moldova cu privire la pia%a valorilor mobiliare, ,e=ii Republicii Moldova cu privire la pia%a de capital, cu Statutul !i Re=ulile Bursei de +alori a Moldovei". #n cadrul B+M se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i licen NrC%+!arti+entul Nu+&rul de $ile Secia $i Secia (recven& redus& 9.".". 9.".7. 4ni%iere n activitatea Bursei de +alori a Moldovei )amiliari$area cu structura func%ional& a B+M !i or=ani=rama acesteia 9.".;. Studierea !i anali$a resurselor B+M !i activitatea privind atra=erea acestora 9.".9. )amiliari$area cu activitatea Departamentului MarGetin=, ,istin= !i 'otare 9.".A. )amiliari$area cu activitatea Departamentului 'learin= !i Decont&ri
1

7 ;

" "

Hot&r<rea ' () privind aprobarea Re=ulilor Bursei de +alori a Moldovei nr. :71"9 din 7:."7.755C. 4n> Monitorul Fficial al republicii Moldova nr.;B-951"7A din 75.57.7556

"C

9.".:.

)amiliari$area cu activitatea Departamentului pentru Suprave=herea (ie%ei

9.".B.

)amiliari$area cu activitatea Departamentului Sisteme 8lectronice 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&. T%tal

;9

89

I+!%rtant este, ca !e !arcursul !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL ).1.1. +ni iere Dn acti$itatea Bursei de #alori a Moldo$ei Studentul-practicant, consult<nd site-urile H666.cnpf.md., 666.moldse.md.I se familiari$ea$& cu> "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la so!iet,#ile /e a!#iuni8 nr: ;;CD-=III din @A:@D:<?: #n Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. ;C -;61;;7 din"7.5:."66B. Republicat& n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. "-91" din 5".5C.755C* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a /ri ind /ia#a de !a/ital nr: ;?;8 din ;;:@?:A@;A: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. "6;-"6B1::A din "9.56.75"7* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la /ia#a alorilor )o3iliare nr: ;<<-=IV din ;>:;;:<>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.7B-7C1"7; din 7;.5;."666* Hot,rErea CNPF /ri ind a/ro3area Re&ulilor Bursei de Valori a Moldo ei nr: FAG;D din AF:;A:A@@>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.;B-951"7A din 75.57.7556* Hot,rErea CNPF !u /ri ire la a/ro3area Re&ulilor De/ozitarului Na#ional de Valori Mo3iliare al Moldo ei nr: ;;G;@ din ;<:@C:A@;@: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.A9-AA1779 din ":.59.75"5* Re&ula)entul !u /ri ire la a!ti itatea de 3roHeraI i de dealer /e /ia#a alorilor )o3iliare: Hot,rErea CNVM !u /ri ire la a/ro3area a!telor nor)ati e /ri ind a!ti itatea de 3roHeraI i dealer nr:D>G? din ;?:;A:A@@A: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.75-771;" din "9.57.755;* Hot,rErea CNPF /ri ind a/ro3area Re&ula)entului !u /ri ire la dez ,luirea de!,tre "6

/arti!i/an#ii /ro5esioniti la /ia#a 5inan!iar, ne3an!ar, a in5or)a#iei /ri ind a!ordarea ser i!iilor nr: >GF din AF:@A:A@;@: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.C"-C71;"5 din 7A.5A.75"5* Hot,rErea CNVM !u /ri ire la a/ro3area Re&ula)entului /ri ind or&anizarea i e5e!tuarea tranza!#iilor !u /a!.etele uni!e de alori )o3iliare nr: C;G;@ din ;>:;A:A@@C: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.":-"C1;: din 7;.5".7559* Hot,rErea CNPF !u /ri ire la a/ro3area Re&ula)entului /ri ind )odul de a!ordare i retra&ere a li!en#elor /entru a!ti itatea /ro5esionist, /e /ia#a alorilor )o3iliare nr: JCG;A din C;:;@:A@@>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.;-:1" din ":.5".7556* Hot,rErea CNPF re5eritor la a/ro3area Instru!#iunii !u /ri ire la o5erta /u3li!, a alorilor )o3iliare /e /ia#a se!undar, nr: FDGD din C;:;A:A@@>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.A;-A917"A din ";.5;.7556* Hot,rErea Gu ernului Re/u3li!ii Moldo a nr: ;DJ din ;C:@A: A@@> !u /ri ire la a/ro3area Re&ula)entului /ri ind Enzarea a!#iunilor /ro/rietate /u3li!, a Bursei de Valori: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.;9-;: din "6.57.755C, p.44, art. 7"7* Hot,rErea CNVM !u /ri ire la a/ro3area 6nre&istr,rii alorilor )o3iliare la Bursa de Valori a Moldo ei8 nr: ADGD din ;C:@<:A@@;: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova "7"-"7; din 5A."5.755", p. 444, art. 7C6* Hot,rErea CNVM D@G> din ;C:@?:A@@F !u /ri ire la !oordonarea )odi5i!,rilor i !o)/let,rilor la Prod!edura /ri ind a/li!area !o)isioanelor8 ta1elor i altor /l,#i 6n!asate /entru ser i!iile /restate de Bursa de Valori a Moldo ei: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova "":-""6 din 7C.5:.755:, p. 444, art. 9"C*
-

Hot,rErea CNPF nr: J<G;A din ;D de!e)3rie A@;C /ri ind a/ro3area Con!e/tului /ri ind )e!anis)ul &eneral de tranza!#ionare a alorilor )o3iliare de stat !u ter)en de !ir!ula#ie )ai )are de un an la 3ursa de alori: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. 76B-;5; din 75."7.75";, art. "C:C*

Codul de &u ernare !or/orati ,: Disponibil on-line> http>11cnpf.md1file1infIul1'G'.pdf 0citat la 7C.5".75"92. Suplimentar, studentul-practicant anali$ea$& conlucrarea B+M !i rela%iile acesteia cu alte Burse de +alori cu care B+M are acorduri de colaborare.

).1.". !amiliarizarea cu structura func ional a Bursei de #alori a Moldo$ei i organigrama acesteia 75

Studentul-practicant se informea$& asupra> structurii func%ionale a Bursei de +alori !i le=&turilor reciproce a subdivi$iunilor ei* mana=ementului Bursei de +alori 0Adunarea General& a Ac%ionarilor !i competen%ele ei, 'onsiliul

Bursei !i competen%a acestuia, Fr=anul e@ecutiv al bursei !i competen%a acestuia2.

).1.%. 'tudierea i analiza resurselor Bursei de #alori a Moldo$ei i acti$itatea pri$ind atragerea acestora ,a compartimentul dat, practicantul trebuie s& studie$e !i s&-!i complete$e cuno!tin%ele privitor la> - capitalul social al B+M> ordinea form&rii, structura, destina%ia, aporturi la capitalul social, maEorarea capitalului social, plasarea ac%iunilor emisiunilor suplimentare, reducerea capitalului social etc.* - capitalul de re$erv&> ordinea form&rii, structura, destina%ia* - fondul de =aran%ie> cerin%e, ordinea form&rii, structura, scopurile form&rii !i aliment&rii fondului de =aran%ie !i utili$area miEloacelor lui* - aprecierea m&rimii capitalului social, capitalului propriu !i a fondului de =aran%ie din punct de vedere al corespunderii cerin%elor actelor le=islative !i normative, Statutului !i Re=ulilor Bursei* - reflectarea n eviden%& a form&rii !i mi!c&rii miEloacelor fondurilor enumerate.

).1.). !amiliarizarea cu acti$itatea (epartamentului /;isting, Mar*eting i Cotare1 ,a compartimentul dat al practicii, studentul-practicant se familiari$ea$& cu> structura func%ional& a Departamentului de listin= !i cotare* considera%iile =enerale vi$<nd obiectul tran$ac%iei bursiere* procedura de anali$& a documentelor !i includerea valorilor mobiliare la 'ota Bursei> contractul recep%ia, colectarea, sistemati$area !i e@aminarea actelor pre$entate de emiten%i sau de persoanele completarea n ordinea stabilit& a dosarelor emiten%ilor, valorile mobiliare ale c&rora se afl& n transferarea numelui emitentului !i, respectiv, a valorilor mobiliare dintr-un nivel de listin= n 7"

direct !i lucrul cu emiten%ii, valorile mobiliare ale c&rora se afl& n procedura de listin= la burs&* cu func%ii de r&spundere pentru procedura de listin=* procedura de cotare sau n procedura de listin=*

altul, n dependen%& de atin=erea de c&tre emitent a indicilor corespun$&tori nivelului dat* procedurile de introducere a modific&rilor n lista valorilor mobiliare, care se cotea$& la Burs&, cu condi%iile !i cerin%ele pentru nre=istrarea valorilor mobiliare la Burs& 0non-listin=2. indicarea nivelului listin=-ului !i modific&rile acestuia, acord<ndu-le num&rul de cod intern al Bursei*

).1.-. !amiliarizarea cu acti$itatea (epartamentului /Clearing i (econtri1 ,a compartimentul dat, studentul-practicant trebuie s& studie$e> avi$ul de contract> con%inutul !i destina%ia acestuia* documentele !i rapoartele, aferente decont&rilor la burs&* modalitate de interac%iune a Bursei cu Depo$itarul a%ional de +alori Mobiliare* informa%ii privind onorarea de c&tre membrii Bursei a obli=a%iunilor de livrare a valorilor informa%ii privind onorarea de c&tre membrii Bursei a obli=a%iunilor de decontare a miEloacelor modalitatea de derulare a procedurilor de decontare final&* interac%iunea cu Re=istratorii independen%i* scopurile form&rii !i aliment&rii fondului de =aran%ie !i utili$are a miEloacelor acestuia.

mobiliare* b&ne!ti*

).1.2. !amiliarizarea cu acti$itatea (epartamentului /'upra$eg&erea Pie ei1 ,a compartimentul dat, studentul-practicant trebuie s& studie$e> conduita Membrilor Bursei n afaceri, n rela%iile cu clien%ii !i cu Bursa* modalit&%ile de suprave=here a activit&%ii Membrilor Bursei* modalit&%ile de suprave=here a corectitudinii !i perfect&rii la timp a tran$ac%iilor efectuate de

a=en%ii companiilor de broGeri membri ai Bursei prin intermediul sistemului automati$at inte=rat de tran$ac%ionare 0SA4D2* procedura de clasificare a =radului de responsabilitate pentru nc&lc&rile admise !i aplicarea modul de aplicare a sanc%iunilor. sanc%iunilor Membrilor B+M*

77

).1.4. !amiliarizarea cu acti$itatea (epartamentului /'istemul 3lectronic1 ,a compartimentul dat studentul-practicant trebuie s& studie$e> condi%iile =enerale referitoare la Sistemul Automati$at 4nte=rat de Dran$ac%ionare 0SA4D2* re=lementarea accesului la SA4D* re=ulile =enerale de tran$ac%ionare la B+M* ordinele de burs&> con%inutul, clasificarea* procedura introducerii ordinelor de burs& n SA4D* mecanismele pie%ei bursiere interactive* modalit&%ile de calculare a pre%ului de pia%& 0al=oritmul fi@in=2* re=ulile de tran$ac%ionare n sec%ia tran$ac%iilor directe* nre=istrarea tran$ac%iilor efectuate n timpul sesiunii de burs&* anali$a datelor despre volumul tran$ac%iilor bursiere ncheiate.

;-8- CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL *U#SEI DE VALO#I C4I5IN6U C%%rd%nat cu re!re$entantul *VC3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9

7;

SA .Bursa de +alori 'hi!in&u/, al doilea operator de pia%& din Republica Moldova, are dreptul de a desf&!ura pe pia%a valorilor mobiliare activitate bursier& ca activitate de ba$&, precum !i activit&%i cone@e de consultin= !i de clearin= !i decontare, licen%a fiind ob%inut& la 79 februarie 75"7. Bursa de +alori 'hi!in&u 0B+'2 este societate pe ac%iuni ce desf&!oar& activitatea bursier& pe pia%a valorilor mobiliare n conformitate cu prevederile ,e=ii Republicii Moldova cu privire la pia%a valorilor mobiliare, ,e=ii Republicii Moldova cu privire la pia%a de capital, cu Statutul !i Re=ulile Bursei de +alori 'hi!in&u7. #n cadrul B+' se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i licen NrC%+!arti+entul Nu+&rul de $ile Secia $i 9.7.". 9.7.7 4ni%iere n activitatea Bursei de +alori 'hi!in&u )amiliari$area cu structura func%ional& a B+' !i or=ani=rama acesteia 9.7.;. Studierea !i anali$a resurselor B+' !i activitatea privind atra=erea acestora 9.7.9. Studierea procedurilor de admitere a participan%ilor la sistemul de tran$ac%ionare al B+' 9.7.A. Studierea procedurii de admitere a valorilor mobiliare la cota bursei 9.7.:. )amiliari$area cu mecanismul de tran$ac%ionare a instrumentelor financiare pe pia%a la vedere !i pe pia%a la termen 9.7.B. )amiliari$area cu standardele contractuale !i sistemul de clearin=-decontare 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&
2

Secia F# " "

7 ;

"

"7

Hot&r<rea ' () r. 7177 din "7.5".75"7 cu privire la aprobarea Re=ulilor Bursei de +alori 'hi!in&u !i acordarea licen%ei pentru dreptul de a desf&!ura activitate profesionist& pe pia%a valorilor mobiliare. 4n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova r. ;C-9" din 79.57.75"7

79

T%tal

;9

89

I+!%rtant este, ca !e !arcursul !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL

).".1. +ni iere Dn acti$itatea Bursei de #alori C&iinu Studentul-practicant, consult<nd site-ul 666.cnpf.md. se familiari$ea$& cu>
-

"e&ea /ri ind so!iet,#ile /e a!#iuni8 nr: ;;CD-=III din @A:@D:<?: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr.;C-;61;;7 din "7.5:."66B, Republicat> Monitorul Fficial al R.Moldova nr."-91" din 5".5".755C*

"e&ea Re/u3li!ii Moldo a /ri ind /ia#a de !a/ital nr: ;?;8 din ;;:@?:A@;A: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. "6;-"6B1::A din "9.56.75"7* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la /ia#a alorilor )o3iliare nr: ;<<-=IV din ;>:;;:<>: #n>Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.7B-7C1"7; din 7;.5;."666* Hot,rErea CNPF nr: AGAA din ;A:@;:A@;A !u /ri ire la a/ro3area Re&ulilor Bursei de Valori C.iin,u i a!ordarea li!en#ei /entru dre/tul de a des5,ura a!ti itate /ro5esionist, /e /ia#a alorilor )o3iliare: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. ;C-9" din 79.57.75"7. Disponibil on-line> http>11le@.Eustice.md1inde@.phpJactionKvieHLvieHKdocLlan=K"LidK;9776:*

Re&ula)entul !u /ri ire la a!ti itatea de 3roHeraI i de dealer /e /ia#a alorilor )o3iliare: Hot,rErea CNVM !u /ri ire la a/ro3area a!telor nor)ati e /ri ind a!ti itatea de 3roHeraI i dealer nr:D>G? din ;?:;A:A@@A: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.75-771;" din "9.57.755;*

Hot,rErea CNPF /ri ind a/ro3area Re&ula)entului !u /ri ire la dez ,luirea de !,tre /arti!i/an#ii /ro5esioniti la /ia#a 5inan!iar, ne3an!ar, a in5or)a#iei /ri ind a!ordarea ser i!iilor nr: >GF din AF:@A:A@;@: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.C"-C71;"5 din 7A.5A.75"5*

Hot,rErea CNVM !u /ri ire la a/ro3area Re&ula)entului /ri ind or&anizarea i e5e!tuarea tranza!#iilor !u /a!.etele uni!e de alori )o3iliare nr: C;G;@ din ;>:;A:A@@C: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.":-"C1;: din 7;.5".7559* 7A

Hot,rErea CNPF !u /ri ire la a/ro3area Re&ula)entului /ri ind )odul de a!ordare i retra&ere a li!en#elor /entru a!ti itatea /ro5esionist, /e /ia#a alorilor )o3iliare nr: JCG;A din C;:;@:A@@>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.;-:1" din ":.5".7556*

Hot,rErea CNPF re5eritor la a/ro3area Instru!#iunii !u /ri ire la o5erta /u3li!, a alorilor )o3iliare /e /ia#a se!undar, nr: FDGD din C;:;A:A@@>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.A;-A917"A din ";.5;.7556*

Hot,rErea CNPF nr: J<G;A din ;D de!e)3rie A@;C /ri ind a/ro3area Con!e/tului /ri ind )e!anis)ul &eneral de tranza!#ionare a alorilor )o3iliare de stat !u ter)en de !ir!ula#ie )ai )are de un an la 3ursa de alori: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. 76B-;5; din 75."7.75";, art. "C:C*

Codul de &u ernare !or/orati ,: Disponibil on-line> http>11cnpf.md1file1infIul1'G'.pdf 0citat la 7C.5".75"92.

Suplimentar, studentul-practicant anali$ea$& conlucrarea B+' !i rela%iile acesteia cu alte Burse de +alori cu care B+' are acorduri de colaborare.

).".". !amiliarizarea cu structura func ional a Bursei de #alori C&iinu i organigrama acesteia Studentul-practicant se informea$& asupra> ei* mana=ementului Bursei de +alori 0Adunarea General& a Ac%ionarilor !i competen%ele ei, 'onsiliul Bursei !i competen%a acestuia, Fr=anul e@ecutiv al bursei !i competen%a acestuia2. structurii func%ionale a Bursei de +alori 'hi!in&u !i le=&turilor reciproce a subdivi$iunilor

).".%. 'tudierea i analiza resurselor Bursei de #alori C&iinu i acti$itatea pri$ind atragerea acestora ,a compartimentul dat, practicantul trebuie s& studie$e !i s&-!i complete$e cuno!tin%ele privitor la> capitalul social al B+'> ordinea form&rii, structura, destina%ia, aporturi la capitalul social,

maEorarea capitalului social, plasarea ac%iunilor emisiunilor suplimentare, reducerea capitalului social etc.* capitalul de re$erv&> ordinea form&rii, structura, destina%ia* 7:

Bursei* -

fondul de =aran%ie> cerin%e, ordinea form&rii, structura, scopurile form&rii !i aliment&rii aprecierea m&rimii capitalului social, capitalului propriu !i a fondului de =aran%ie din punct

fondului de =aran%ie !i utili$area miEloacelor lui* de vedere al corespunderii cerin%elor actelor le=islative !i normative, Statutului !i Re=ulilor reflectarea n eviden%& a form&rii !i mi!c&rii miEloacelor fondurilor enumerate.

).".). 'tudierea procedurilor de admitere a participan ilor la sistemul de tranzac ionare al B#C ,a compartimentul dat, practicantul trebuie s& studie$e !i s&-!i complete$e cuno!tin%ele privitor la> (rocedura de admitere ca participant !i acordare a accesului la sistemul de tran$ac%ionare al B+', ncetarea calit&%ii de participant !i retra=erea accesului la sistemul de tran$ac%ionare al B+'* MarGet maGerii pe pia%a re=lementat& la vedere !i la termen> acordarea calit&%ii de marGet maGer pe pia%a la vedere !i la termen, nre=istrarea ca marGet maGer pentru o valoare mobiliar&, renun%area la calitatea de marGet maGer, opera%iuni de pia%& desf&!urate de c&tre marGet maGeri, evaluarea activit&%ii desf&!urate de c&tre marGet maGeri* Fbli=a%iile participan%ilor la B+'> obli=a%ii ale participan%ilor privind a=en%ii de burs&, obli=a%ii privind activitatea participan%ilor, obli=a%ii ale participan%ilor privind notific&rile c&tre B+', obli=a%ii ale participan%ilor privind ta@ele, pl&%ile !i comisioanele achitate de participan%i* sanc%ionarea faptelor ilicite la re=imul Euridic bursier s&v<r!ite de participan%i !i de a=en%ii de burs&.

).".-. 'tudierea procedurii de admitere a $alorilor mobiliare la cota bursei ,a compartimentul dat, practicantul trebuie s& studie$e !i s&-!i complete$e cuno!tin%ele privitor la> admiterea valorilor mobiliare - ac%iunilor la tran$ac%ionare* admiterea valorilor mobiliare - titluri de credit 0obli=a%iuni corporative, obli=a%iuni emise de autorit&%ile publice centrale !i locale, valori mobiliare de stat2* procedura de anali$& a documentelor !i includerea valorilor mobiliare la 'ota Bursei> contractul direct !i lucrul cu emiten%ii, valorile mobiliare ale c&rora se afl& n procedura de listin= la burs&* 7B

recep%ia, colectarea, sistemati$area !i e@aminarea actelor pre$entate de emiten%i sau de persoanele completarea n ordinea stabilit& a dosarelor emiten%ilor, valorile mobiliare ale c&rora se afl& n transferarea numelui emitentului !i, respectiv, a valorilor mobiliare dintr-un nivel de listin= n procedurile de introducere a modific&rilor n lista valorilor mobiliare, care se cotea$& la Burs&, cu condi%iile !i cerin%ele pentru nre=istrarea valorilor mobiliare la Burs& 0non-listin=2.

cu func%ii de r&spundere pentru procedura de listin=* procedura de cotare sau n procedura de listin=* altul, n dependen%& de atin=erea de c&tre emitent a indicilor corespun$&tori nivelului dat* indicarea nivelului listin=-ului !i modific&rile acestuia, acord<ndu-le num&rul de cod intern al Bursei*

).".2. !amiliarizarea cu mecanismul de tranzac ionare a instrumentelor financiare pe pia a la $edere i pe pia a la termen ,a compartimentul dat, practicantul trebuie s& studie$e !i s&-!i complete$e cuno!tin%ele privitor la mecanismul de tran$ac%ionare al B+' care este structurat n ; subcompartimente, dup& cum urmea$&> pia%a la vedere, pia%a la termen !i pia%a futures. (entru completarea cuno!tin%elor privind tranza!#ionarea /e /ia#a la edere8 practicantul trebuie s& studie$e> sistemul de tran$ac%ionare al B+'> condi%ii de acces n sistemul de tran$ac%ionare al B+', modul de utili$are a sistemului de tran$ac%ionare al B+', asisten%a acordat& de B+' a=en%ilor de burs& n ca$ul unor defec%iuni tehnice, r&spunderea B+' referitoare la activitatea de tran$ac%ionare, componentele sistemului de tran$ac%ionare al B+' !i st&rile acestora* ordinele de burs&> con%inutul minim !i condi%iile de preluare !i e@ecutare a ordinelor de burs&, termenul de valabilitate a ordinelor de burs&, opera%iuni de =estionare a ordinelor de burs&* tran$ac%ionarea ac%iunilor> pie%e utili$ate pentru tran$ac%ionarea ac%iunilor, parametri =enerali de func%ionare a pie%elor utili$ate pentru tran$ac%ionarea ac%iunilor, caracteristicile pie%elor utili$ate pentru tran$ac%ionarea ac%iunilor* tran$ac%ionarea obli=a%iunilor, tran$ac%ionarea titlurilor de stat !i derularea ofertelor publice !.a. (entru completarea cuno!tin%elor privind tranza!#ionarea /e /ia#a la ter)en8 practicantul trebuie s& studie$e> procedura de admiterea 1 suspendarea1 retra=erea de la tran$ac%ionare a 4)D, sistemul de tran$ac%ionare al pie%ei la termen* ordinele de burs& !i tran$ac%iile cu 4)D.

7C

(entru completarea cuno!tin%elor privind tranza!#ionarea /e /ia#a 5utures8 practicantul trebuie s& studie$e> - specifica%iile contractelor futures admise spre tran$ac%ionare la B+', procesul de decontare $ilnic& !i final& a contractelor futures, sistemul de tran$ac%ionare al pie%ei futures* - mana=ementul po$i%iilor deschise pe pia%a futures> administrarea ordinelor de burs&, ini%ierea sau modificarea po$i%iilor deschise, lichidarea !i transferul po$i%iilor deschise* - marcarea la pia%& !i pre%urile de decontare aferente tran$ac%iilor pe pia%a futures, inclusiv pre%ul $ilnic de decontare !i pre%ul final de decontare. ).".4. !amiliarizarea cu standardele contractuale i sistemul de clearing,decontare ,a compartimentul dat, studentul-practicant trebuie s& studie$e> avi$ul de contract> con%inutul !i destina%ia acestuia* documentele !i rapoartele, aferente decont&rilor la burs&* modalitate de interac%iune a Bursei cu Depo$itarul* informa%ii privind onorarea de c&tre membrii Bursei a obli=a%iunilor de livrare a valorilor informa%ii privind onorarea de c&tre membrii Bursei a obli=a%iunilor de decontare a miEloacelor modalitatea de derulare a procedurilor de decontare final&* interac%iunea cu societ&%ile de re=istru* scopurile form&rii !i aliment&rii fondului de =aran%ie !i utili$are a miEloacelor acestuia. V- CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL DE OJITA#ULUI NAIIONAL DE VALO#I MO*ILIA#E C%%rd%nat cu re!re$entantul DNVM3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9

mobiliare1instrumentelor financiare* b&ne!ti*

76

Depo$itarul

a%ional de +alori Mobiliare al Moldovei 0D +M2 - participant profesionist al pie%ei

valorilor mobiliare - prestea$& servicii de eviden%& a drepturilor deponen%ilor asupra valorilor mobiliare, de efectuare a clearin=-ului !i decont&rilor tran$ac%iilor efectuate la Burs&. #n cadrul D +M se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente ale planului calendaristic de desf&!urare a practicii de produc%ie !i de licen%&> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i de licen NrA.". A.7. A.;. A.9. A.A. A.:. C%+!arti+entul Studierea le=isla%iei !i actelor normative =enerale Studierea re=ulamentelor interne ale D +M )amiliari$area cu opera%iunile de depo$itare !i participarea la recep%ionarea actelor de ini%iere a tran$ac%iei bursiere Studierea mecanismelor de decontare n cadrul D +M (articiparea la ntocmirea rapoartelor cu privire la decont&rile aferente tran$ac%iilor bursiere Studierea !i anali$a activit&%ii D +M ca a=ent economic 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului cu privire la practica, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&. T%tal Nu+&rul de $ile Secia $i Secia F# 9 7 9 7 C 9 9 B "5 ; ;9 7 ; A 7 89

I+!%rtant este, ca !e !arcursul !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL -.1. 'tudierea legisla iei i actelor normati$e generale ,a compartimentul dat studentul-practicant consult<nd site-urile Hcnpf.md., b$m.md.I8 studie$e>
-

trebuie s&

"e&ea !u /ri ire la /ia#a alorilor )o3iliare nr: ;<<-=IV din ;>:;;:<>: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr.7B-7C1"7; din 7;.5;."666* "e&ea /ri ind /ia#a de !a/ital nr: ;?;8 din ;;:@?:A@;A: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr. "6;-"6B1::A din "9.56.75"7* "e&ea /ri ind so!iet,#ile /e a!#iuni 8 nr: ;;CD-=III din @A:@D:<?: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr. ;C-;61;;7 din "7.5:."66B, Republicat> Monitorul Fficial al R.Moldova nr."91" din 5".5".755C*

"e&ea /ri ind Co)isia Na#ional, a Pie#ei Finan!iare8 nr:;<A-=IV din ;A:;;:<>: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr.""B-"7:B4S din "9.5C.755B*

Hot,rErea CNPF /ri ind a/ro3area Re&ulilor Bursei de Valori a Moldo ei nr: FAG;D din AF:;A:A@@>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.;B-951"7A din 75.57.7556* ;5

Hot,rErea CNPF !u /ri ire la a/ro3area Re&ulilor De/ozitarului Na#ional de Valori Mo3iliare al Moldo ei nr: ;;G;@ din ;<:@C:A@;@: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.A9-AA1779 din ":.59.75"5*

Hot,rErea CNPF /ri ind a/ro3area Re&ula)entului !u /ri ire la dez ,luirea de !,tre /arti!i/an#ii /ro5esioniti la /ia#a 5inan!iar, ne3an!ar, a in5or)a#iei /ri ind a!ordarea ser i!iilor nr: >GF din AF:@A:A@;@: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.C"-C71;"5 din 7A.5A.75"5*

Hot,rErea CNPF !u /ri ire la a/ro3area Re&ula)entului /ri ind )odul de a!ordare i retra&ere a li!en#elor /entru a!ti itatea /ro5esionist, /e /ia#a alorilor )o3iliare nr: JCG;A din C;:;@:A@@>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.;-:1" din ":.5".7556 0n special cerin%ele fa%& de D +M pentru ob%inerea licen%elor de activitate de depo$itare !i de clearin=2*

Hot,rErea CNPF nr: J<G;A din ;D de!e)3rie A@;C /ri ind a/ro3area Con!e/tului /ri ind )e!anis)ul &eneral de tranza!#ionare a alorilor )o3iliare de stat !u ter)en de !ir!ula#ie )ai )are de un an la 3ursa de alori: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. 76B-;5; din 75."7.75";, art. "C:C* etc.

-.". 'tudierea regulamentelor interne ale (N#M ,a compartimentul dat studentul-practicant trebuie s& studie$e> structura or=ani$atoric& !i condi%iile de activitate a D +M* structura or=ani$atorico-Euridic& a D +M* structura fondatorilor* documentele de constituire, certificatul de nre=istrare de stat* licen%ele de activitate profesionist& pe pia%a valorilor mobiliare !i certificatele de calificare a re=ulile Depo$itarului a%ional de +alori Mobiliare* structura !i atribu%iile or=anelor de conducere a D +M* cate=oriile deponen%ilor !i participan%ilor D +M* cerin%ele, obli=a%iile participan%ilor D +M, modul ob%inerii 0suspend&rii, anul&rii2 calit&%ii de procedurile D +M* scopurile form&rii !i aliment&rii fondului participan%ilor D +M !i utili$area miEloacelor lui* respectarea condi%iilor de ob%inere 0prelun=ire2 a licen%ei de activitate> ;"

an=aEa%ilor, eliberate de ' ()*

participant*

respectarea normelor capitalului minim propriu* formarea fondului de =aran%ie* suficien%a num&rului an=aEa%ilor cu certificate de calificare* m&rimea spa%iului opera%ional* n$estrarea nc&perii conform cerin%elor pentru ob%inerea licen%ei.

-.%. !amiliarizarea cu opera iunile de depozitare i participarea la recep ionarea actelor de ini iere a tranzac iei bursiere ,a compartimentul dat studentul-practicant trebuie s& studie$e> modul admiterii valorilor mobiliare la D +M* tipurile conturilor deschise la D +M* procedura de depo$itare a valorilor mobiliare pe contul .Depo$itar individual/* procedura de depo$itare a valorilor mobiliare pe contul .Depo$itar colectiv/* procedura de depo$itare a valorilor mobiliare pe contul .Depo$itar special/.

-.). 'tudierea mecanismelor de decontare Dn cadrul (N#M ,a acest compartiment studentul-practicant se documentea$& privitor la> procedurile decont&rilor n cadrul D +M* perfectarea documentelor de decontare n calitate de a=ent economic.

-.-. Participarea la Dntocmirea rapoartelor cu pri$ire la decontrile aferente tranzac iilor bursiere ,a compartimentul dat studentul-practicant trebuie s& studie$e !i s& anali$e$e> interac%iunea Depo$itarului a%ional de +alori Mobiliare cu Bursa de +alori* documentele !i rapoartele, aferente decont&rilor tran$ac%iilor bursiere* modul de onorare de c&tre participan%ii D +M a obli=a%iunilor de decontare a miEloacelor b&ne!ti !i de livrare a valorilor mobiliare* procesul de clearin= !i decontare* modul de %inere a re=istrului deponen%ilor de c&tre D +M* flu@urile informa%ionale ntre D +M !i ' ()* intercone@iunea ntre D +M !i Re=istratorii independen%i.

-.2. 'tudierea i analiza acti$it ii (N#M ca agent economic Studentul-practicant, studiind !i anali$<nd activitatea D +M ca a=ent economic, face cuno!tin%& cu> ;7

perfectarea dispo$i%iilor de plat& pentru serviciile acordate, pentru achitarea impo$itelor, etc.* con%inutul e@traselor din banc& privind achit&rile efectuate de D +M* con%inutul contractelor de munc& ncheiate ntre D +M !i an=aEa%ii s&i* modul de completare a carnetelor de munc& ale an=aEa%ilor D +M !i eviden%a lor.

VI- CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL COM ANIILO# DE *#OME#I C%%rd%nat cu re!re$entantul C%+!aniei de .r%Deri3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9

;;

BroGer este persoana Euridic&, participant profesionist la pia%a valorilor mobiliare, care, n ba$a licen%ei eliberate de 'omisia a%ional& a (ie%ei )inanciare, desf&!oar& activitatea de broGeraE. #n cadrul companiilor de broGeri se recomand& desf&!urarea practicii de produc%ie !i de licen%& n conformitate cu urm&toarele compartimente> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i de licen NrNu+&rul de $ile Seci Secia a $i (recven& redus& Studierea le=isla%iei !i actelor normative ale ' () cu privire la (' !i 9 7 activitatea companiilor de broGeraE Studierea re=ulamentelor interne ale companiei de broGeraE 9 7 (articiparea la ntocmirea contractului de broGeraE !i a ordinelor de burs& "5 A (articiparea la ntocmirea rapoartelor privind e@ecutarea ordinelor de burs& "5 A ale clien%ilor Studierea !i anali$a activit&%ii companiei de broGeraE n calitate de a=ent 6 9 economic 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la desf&!urarea ; 7 practic& , elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&. T%tal ;9 89 C%+!arti+entul

:.". :.7. :.;. :.9. :.A.

I+!%rtant este, ca !e !arcursul !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL 2.1. 'tudierea legisla iei i actelor normati$e Studentul-practicant la compartimentul dat consult<nd site-urile Hcnpf.md., b$m.md.I studia$& >
-

"e&ea !u /ri ire la /ia#a alorilor )o3iliare nr: ;<<-=IV din ;>:;;:<>: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr.7B-7C1"7; din 7;.5;."666* "e&ea /ri ind /ia#a de !a/ital nr: ;?;8 din ;;:@?:A@;A: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr. "e&ea /ri ind Co)isia Na#ional, a Pie#ei Finan!iare8 nr:;<A-=IV din ;A:;;:<>: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr.""B-"7:B4S din "9.5C.755B* "e&ea /ri ind so!iet,#ile /e a!#iuni8 nr: ;;CD-=III din @A:@D:<?: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr.;C-;61;;7 din "7.5:."66B, Republicat> Monitorul Fficial al R.Moldova nr."-91"* Re&ula)entul !u /ri ire la a!ti itatea de 3roHeraI i de dealer /e /ia#a alorilor )o3iliare 8 D>G? din ;?:;A:A@@A: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr. 5-7;1;" din "9.57.755;* ;9

"6;-"6B1::A din "9.56.75"7*

Re&ula)entul /ri ind )odul de a!ordare i retra&ere a li!en#elor /entru a!ti itatea /e /ia#a alorilor )o3iliare8 nr: JCG;A din C;:;@:A@@>: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr.;:1" din ":.5".7556*

Re&ula)entul /ri ind or&anizarea si e5e!tuarea tranza!#iilor

!u /a!.etele uni!e de alori

)o3iliareB Re&ula)entul /ri ind or&anizarea i e5e!tuarea tranza!#iilor !u /a!.etele uni!e de alori )o3iliare: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr.":-"C1;: din 7;.5".7559* -

Instru!#iunea !u /ri ire la o5erta /u3li!, a alorilor )o3iliare /e /ia#a se!undar,B Re&ulile Bursei de Valori a Moldo ei8 Hot,r6re !u /ri ire la a/ro3area Re&ulilor Bursei de Hot,rErea CNPF !u /ri ire la a/ro3area Re&ulilor De/ozitarului Na#ional de Valori Mo3iliare al Moldo ei nr: ;;G;@ din ;<:@C:A@;@: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.A9-AA1779 din ":.59.75"5* 2.". 'tudierea regulamentelor interne ale companiei de bro*eri

Valori a Moldo ei nr: FAG;D din AF:;A:A@@>: #n> Monitorul Fficial nr.;B-951"7A din 75.57.7556* -

,a acest compartiment practicantul trebuie s& studie$e> adresa Euridic& a companiei de broGeri* structura or=ani$atoric& !i condi%iile de activitate a companiei de broGeri* documentele de constituire, certificatul de nre=istrare de stat* licen%a de activitate profesionist& pe pia%a valorilor mobiliare !i certificatele de calificare a formarea !i direc%iile de utili$are a surselor de finan%are a companiilor de broGeri* respectarea condi%iilor de ob%inere 0prelun=ire2 a licen%ei de activitate> respectarea normelor capitalului minim propriu* respectarea normelor fa%a de ncapere !i echipament* formarea fondului de =aran%ie* suficien%a num&rului an=aEa%ilor care de%in certificate de calificare* re=ulile de lucru cu clien%ii* procedurile de efectuare a opera%iunilor* re=ulile de circula%ie a documentelor* formele re=istrelor de eviden%& 0re=istrul documentelor de intrare, de ie!ire2.

an=aEa%ilor, eliberate de c&tre ' ()*

2.%. Participarea la Dntocmirea contractului de bro*eraG i a ordinelor de burs ;A

,a compartimentul dat studentul-practicant trebuie s& studie$e> - forma, con%inutul !i modul ntocmirii contractului de deservire de broGeraE* - forma, con%inutul !i modul de deschidere !i administrare a contului de broGeraE* - tipolo=ia ordinelor bursiere 0de v<n$are - cump&rare a valorilor mobiliare2 practicate la compania de broGeri* - forma, con%inutul !i modul ntocmirii ordinelor bursiere 0de v<n$are, de cump&rare a valorilor mobiliare2* - ta@ele percepute de c&tre broGer n cadrul e@ecut&rii ordinului bursier* - drepturile !i obli=a%iile broGerului* - drepturile !i obli=a%iile clientului* condi%iile de nre=istrare a tran$ac%iilor cu diferite pachete de valorili mobiliare 0mai mari de 7AM, A5M ac%iune2* - restric%ii le=islative la e@ecutarea ordinului clientului* - modul de recep%ionare, e@ecutare, anulare !i modificare a ordinelor bursiere ale clien%ilor. (racticantul anali$ea$& !i ane@ea$& la raportul privind practica de produc%ie !i de licen%& modelele documentelor care nso%esc o tran$ac%ie bursier&. 2.). Participarea la Dntocmirea rapoartelor pri$ind executarea ordinelor bursiere ale clien ilor ,a compartimentul dat studentul-practicant trebuie s& studie$e> documentele recep%ionale de la B+M !i D +M, care confirm& fapul ncheierii contractului de v<n$are-cump&rare a valorilor mobiliare !i necesitarea efectu&rii decont&rilor* procedura transmiterii clientului confirm&rii scrise privind tran$ac%iile efectuate* con%inutul !i modul de pre$entare a d&rilor de seam& de c&tre broGeri clientului, B+M, D +M* con%inutul !i modul de pre$entare a d&rilor de seam& de c&tre broGeri ' ().

2.-. 'tudierea i analiza acti$it ii companiei de bro*eri ca agent economic Studentul-practicant studia$& !i anali$ea$& activitatea companiei de broGeri ca a=ent economic, n acest scop lu<nd cuno!tin%& cu> con%inutul contractelor de munc& ncheiate cu an=aEa%ii* modalitatea de perfectare a dispo$i%iilor de plat& pentru serviciile acordate, pentru achitarea

impo$itelor, etc.* ;:

con%inutul e@traselor din banc& privind achit&rile efectuate de c&tre compania de broGeri* rapoartele pre$entate de c&tre compania de broGeri ca a=ent economic la institu%iile de resort> bilan%ul contabil, darea de seam& financiar&, alte d&ri de seam& contabile.

VII- CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL #EHIST#ATO#ILO# INDE ENDENII

C%%rd%nat cu re!re$entantul re?istrat%rului inde!endent3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9

;B

.Re=istrator independent/ este persoana Euridic&, participant profesionist pe pia%a de cpital, care dispune de licen%a ' () de a desf&!ura activitatea de %inere a re=istrului ac%ionarilor sau posesorilor de obli=a%ii ale altor emiten%i. (entru desf&!urarea practicii n cadrul .Re=istratorului independent/ se recomand& urm&toarele compartimente> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i de licen NrC%+!arti+entul B.". B.7. B.;. B.;." B.;.7 B.;.; B.;.9 B.9. Studierea le=isla%iei !i actelor normative =enerale Studierea re=ulamentelor interne ale R4 (articiparea la deservirea clien%ilor T%tal3 inclusiv> Modalitatea de %inere a re=istrului 8fectuarea modific&rilor n re=istrul emitentului (re=&tirea listelor ac%ionarilor emitentului la data de eviden%& D&rile de seam& a re=istratorului Studierea !i anali$a activit&%ii R4 ca a=ent economic 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&. T%tal Nu+&rul de $ile Secia $i Secia (recven& redus& 9 7 9 7 "6 A 9 A A "5 ; ;9 6 ; 7 7 7 A 7 89

I+!%rtant este, ca !e !arcursul !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL

4.1. 'tudierea legisla iei i actelor normati$e generale ,a compartimentul dat practicantul consult<nd site-urile Hcnpf.md., b$m.md.I studia$& urm&toarele le=i !i acte normative>
-

"e&ea !u /ri ire la /ia#a alorilor )o3iliare nr: ;<<-=IV din ;>:;;:<>: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr.7B-7C1"7; din 7;.5;."666 * "e&ea /ri ind /ia#a de !a/ital nr: ;?;8 din ;;:@?:A@;A: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr.

"6;-"6B1::A din "9.56.75"7*

;C

"e&ea /ri ind so!iet,#ile /e a!#iuni8 nr: ;;CD-=III din @A:@D:<?: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr.;C-;61;;7 din "7.5:."66B, Republicat> Monitorul Fficial al R.Moldova nr."-91"* "e&ea /ri ind Co)isia Na#ional, a Pie#ei Finan!iare8 nr:;<A-=IV din ;A:;;:<>: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr.""B-"7:B4S din "9.5C.755B * Re&ula)entul !u /ri ire la )odul de #inere a re&istrului de#in,torilor de alori )o3iliare

no)inati e de !,tre re&istrator i de#in,torul no)inal8 nr: ;JG; din ;F:@C:A@@?: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr.A"- A;1"66 din ";.59.755B*
-

Re&ula)entul /ri ind )odul de a!ordare i retra&ere a li!en#elor /entru a!ti itatea /e /ia#a din C;:;@:A@@>: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr.;-

alorilor )o3iliare8 nr: JCG;A :1" din ":.5".7556.

4.". 'tudierea regulamentelor interne ale .egistratorului +ndependent Studentul-practicant studia$&> re=ulile de lucru cu clien%ii* procedurile de efectuare a opera%iunilor* re=ulile de circula%ie a documentelor* formele re=istrelor de eviden%& 0re=istrul documentelor de intrare, de ie!ire, de nre=istrare a dispo$i%iilor de transfer !.a.2* metodolo=ia stabilirii tarifelor pentru serviciile prestate de re=istrator* instruc%iunile func%ionale.

4.%. Participarea la deser$irea clien ilor .egistratorului +ndependent ,a compartimentul respectiv studentul - practicant studia$&> 4.%.1. Modalitatea de inere a registrului i anu)e4 forma contractului-tip de %inere a re=istrului !i procedura de ncheiere a acestuia cu clien%ii* re$ilierea contractelor de %inere a re=istrului 0cau$ele, procedurile aferente2* documentele necesare pre$entate de emitent pentru formarea re=istrului* formarea re=istrului !i con%inutul acestuia, eliberarea primului re=istru emitentului* deschiderea conturilor personale ale ac%ionarilor !i cerin%ele fa%& de datele incluse n cont* eliberarea e@traselor din re=istrul proprietarilor de valori mobiliare !i cerin%ele fa%& de datele incluse n e@tras* drepturile re=istratorului fa%& de emitent !i ac%ionarii emitentului* ;6

obli=a%iunile re=istratorului fa%& de emitent !i ac%ionarii emitentului. efectuarea modific&rilor dreptului de proprietate a de%in&torilor de ac%iuni* dispo$i%ia de transmitere-tip !i cerin%ele fa%& de ndeplinirea acesteia* documentele ce se ane@ea$& la dispo$i%ia de transmitere* nre=istrarea tran$ac%iilor de mo!tenire !i d&ruire a valorilor mobiliare* nre=istrarea tran$ac%iilor de v<n$are-cump&rare a valorilor mobiliare* condi%iile de nre=istrare a tran$ac%iilor cu pachetele valorilor mobiliare mai mari de "M, 7AM, A5M N " ac%iune* efectuarea modific&rilor n conturile personale ale ac%ionarilor din re=istrul emitentului> modificarea rechi$itelor contului personal 0) (, adresa, datele din documentele de identitate2* blocarea valorilor mobiliare n contul personal ale ac%ionarilor din re=istrul emitentului. perfec%ionarea !i eliberarea listei ac%ionarilor ce au dreptul s& participe la adunarea =eneral& a ac%ionarilor* con%inutul listei* perfec%ionarea !i eliberarea listei ac%ionarilor ce au dreptul s& primeasc& dividende* con%inutul listei* informarea persoanelor nre=istrate n re=istru cu privire la ntrunirea Adun&rii Generale a Ac%ionarilor, ncasarea dividendelor, r&scump&rarea ac%iunilor.

4.%.". 3fectuarea modificrilor Dn registrul emitentului i anu)e4

4.%.%. Pregtirea listelor ac ionarilor emitentului la data de e$iden i anu)e4

4.%.). (rile de seam a registratorului i anu)e4 D&rile de seam& a re=istratorului se ntocmesc n func%ie de statutul acestuia> ca participant profesionist, re=istratorul pre$int& la ' ()> darea de seam& $ilnic&, lunar& privind tran$ac%iile nre=istrate* darea de seam& lunar& privind contractele ncheiate !i re$iliate* darea de seam& trimestrial& privind tran$ac%iile pachetelor statului !i nere$iden%ilor* darea de seam& anual& privind contractele ncheiate !i re$iliate de la nceputul activit&%ii* ca a=ent economic, re=istratorul pre$int& la institu%iile de resort> bilan%ul contabil, darea de seam& financiar&, alte d&ri de seam& contabile. 4.). 'tudierea i analiza acti$it ii .egistratorului +ndependent ca agent economic ,a compartimentul respectiv studentul-practicant se familiari$ea$& cu> contractele de munc& ncheiate cu an=aEa%ii* ndeplinirea carnetelor de munc&* perfectarea dispo$i%iilor de plat& pentru serviciile acordate re=istratorului, pentru achitarea 95

impo$itelor, etc.* anual* condi%iile de activitate a Re=istratorului 4ndependentO* structura or=ani$atoric& a Re=istratorului 4ndependentOO. perfectarea conturilor pentru achitarea serviciilor acordate de re=istrator conform contractelor con%inutul e@traselor din banc&, privind achit&rile* veniturile re=istratorului* p&r%ile componente ale veniturilor !i cheltuielilor re=istratorului* profitul ncheiate cu clien%ii*

JCondi iile de acti$itate a .egistratorului +ndependent Respectarea de c&tre re=istrator a condi%iilor de ob%inere 0prelun=ire2 a licen%ei de activitate> respectarea normelor capitalului minim propriu* formarea fondului de =aran%ie* suficien%a num&rului an=aEa%ilor cu certificate de calificare. m&rimea spa%iului opera%ional* n$estrarea cu utilaE tehnic !i SF)D-ul certificat de ' ()* n$estrarea nc&perii conform cerin%elor pentru ob%inerea licen%ei 0u!i de fier, =ratii, semnali$are, !.a.2. JJ'tructura organizatoric a .egistratorului +ndependent adresa Euridic& a re=istratorului* structura or=ani$atorico-Euridic& a re=istratorului* or=anele de conducere !i structura fondatorilor* documentele de constituire* certificatul de nre=istrare* licen%a* certificatele de calificare

Respectarea cerin%elor fa%& de>

VIII- CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL COM ANIILO# DE ESTIMA#E A VALO#ILO# MO*ILIA#E 5I A ACTIVELO# CE SE #EFE#6 LA ELE C%%rd%nat cu re!re$entantul c%+!aniei de esti+are3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9 9"

'ompaniile de estimare a valorilor mobiliare !i a activelor ce se refer& la ele 0companiile de estimare a valorilor mobiliare2 asi=ur& clien%ilor un flu@ continuu de informa%ii concludente despre> pia%a de capital, emiten%ii de valori mobiliare, atractivitatea valorilor mobiliare !i participan%ii profesioni!ti ai pie%ei. 4nforma%iile respective permit adoptarea unor deci$ii investi%ionale bine fondate. #n cadrul companiilor de estimare se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente ale planului calendaristic de desf&!urare a practicii de produc%ie !i de licen%&> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i de licen NrC%+!arti+entul Nu+&rul de $ile Secia Secia $i (recven& redus& 9 7 : ; B ; B ; B : ; ;9 9 ; 7 89

C.". C.7. C.;. C.9. C.A. C.:.

Studierea le=isla%iei !i actelor normative =enerale Studierea re=ulamentelor interne ale 'ompaniei de estimare (articiparea la estimarea valorilor mobiliare (articiparea la ntocmirea rapoartelor privind estimarea valorilor mobiliare Studierea altor activit&%i desf&!urate de c&tre companiile de estimare pe pia%a valorilor mobiliare Studierea !i anali$a activit&%ii 'ompaniei de estimare ca a=ent economic 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&.

T%tal

I+!%rtant este, ca !e !arcursul !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL

5.1. 'tudierea legisla iei i actelor normati$e generale ,a compartimentul dat practicantul consult<nd site-urile Hcnpf.md., b$m.md, e$m.md.I studia$& urm&toarele le=i !i acte normative>
-

"e&ea !u /ri ire la /ia#a alorilor )o3iliare nr: ;<<-=IV din ;>:;;:<>: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr.7B-7C1"7; din 7;.5;."666* "e&ea /ri ind /ia#a de !a/ital nr: ;?;8 din ;;:@?:A@;A: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr. "6;-"6B1::A din "9.56.75"7*

97

Re&ula)entul !u /ri ire la a!ti itatea de esti)are a alorilor )o3iliare i a!ti elor !e se re5er, la ele: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr.9:-9C1"5A din 59.59.7557*

- Re&ula)entul /ri ind )odul de a!ordare i retra&ere a li!en#elor /entru a!ti itatea /e /ia#a

alorilor )o3iliare8 nr: JCG;A :1" din ":.5".7556.

din

C;:;@:A@@>: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr.;-

5.". 'tudierea regulamentelor interne ale Companiei de estimare ,a compartimentul dat studentul-practicant trebuie s& studie$e> - Situa%iile n care se cere estimarea obli=atorie a valorilor mobiliare* - 'erin%ele fa%& de contractul pentru acordarea serviciilor de estimare* - 'erin%ele fa%& de con%inutul raportului privind estimarea valorilor mobiliare !i fa%& de certificatul de estimare* - 'erin%ele fa%& de informa%ia necesar& pentru estimarea valorilor mobiliare !i a activelor ce se refer& la ele* Studentul, de asemenea, trebuie s&> - fac& cuno!tin%& cu structura or=ani$atoric& !i condi%iile de activitate a 'ompaniei de estimare> - adresa Euridic&, structura or=ani$atorico-Euridic& a 'ompaniei de estimare* - structura fondatorilor* - or=anele de conducere* - documentele de constituire, certificatul de nre=istrare* - licen%ele de activitate profesionist& pe pia%a valorilor mobiliare !i certificatele de calificare a an=aEa%ilor, eliberate de ' +M 0din 5B.5:.755B - ' ()2* - aprecie$e respectarea condi%iilor de ob%inere 0prelun=ire2 a licen%ei de activitate ca participant profesionist pe pia%a valorilor mobiliare> - normele capitalului minim propriu* - formarea fondului de =aran%ie* - suficien%a num&rului an=aEa%ilor cu certificate de calificare* - aprecie$e corespunderea, conform cerin%elor stabilite de ' (), a contractului pentru serviciile de estimare a valorilor mobiliare !i a activelor ce se refer& la ele. 5.%. Participarea la estimarea $alorilor mobiliare ,a compartimentul dat studentul> 9;

- particip& la acumularea informa%iei necesare pentru efectuarea estim&rii valorilor mobiliare* - studia$& metodele de estimare a valorilor mobiliare* - particip& la estimarea valorilor mobiliare conform metodei flu@urilor financiare, metodei de pia%& !i a metodei activelor. 5.). Participarea la Dntocmirea rapoartelor pri$ind estimarea $alorilor mobiliare ,a compartimentul dat studentul> studia$& cerin%ele fa%& de raportul de estimare a valorilor mobiliare* particip& la ntocmirea raportului sau a certificatului de estimare a valorilor mobiliare, ca re$ultat al aplic&rii metodelor flu@urilor financiare, de pia%& !i a metodei activelor* aprecia$& eficien%a aplic&rii diferitor metode de estimare a valorilor mobiliare.

5.-. 'tudierea altor acti$it i profesioniste desfurate de ctre companiile de estimare pe pia a $alorilor mobiliare 'ompaniile de estimare a valorilor mobiliare, n conformitate cu le=isla%ia n vi=oare !i licen%ele ob%inute, pot desf&!ura !i alte tipuri de activit&%i profesioniste pe pia%a valorilor mobiliare. Astfel, n acest ca$, studentul-practicant studia$&> tipurile de activit&%i profesioniste pe care le derulea$& compania de estimare, actele normative !i principalele direc%ii de activitate* serviciile acordate n cadrul acestor activit&%i 0at<t persoanelor fi$ice, c<t !i Euridice2* re$ultatele ob%inute n aceste domenii de activitate. re=ulamentele interne aferente acestor activit&%i*

5.2. 'tudierea i analiza acti$it ii Companiilor de estimare ca agent economic (racticantul studia$& !i anali$ea$& activitatea 'ompaniei de estimare ca a=ent economic, n acest scop lu<nd cuno!tin%& cu> con%inutul contractelor de munc& ncheiate cu an=aEa%ii* modul de completare a carnetelor de munc& ale an=aEa%ilor companiei de estimare !i eviden%a lor* modul de perfectare a dispo$i%iilor de plat& pentru serviciile acordate de compania de estimare, con%inutul e@traselor din banc& privind achit&rile efectuate de compania de estimare* veniturile, p&r%ile componente ale veniturilor !i cheltuielilor, profitul anual al companiei de 99

pentru achitarea impo$itelor, etc.*

estimare etc.

IE- CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL SOCIET6IILO# E ACIIUNI C%%rd%nat cu re!re$entantul SA3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9

9A

#n perioada practicii de licen%& practicantul trebuie s& ia cuno!tin%& cu principalele tipuri de activit&%i desf&!urate de Societ&%ile pe ac%iuni 0SA2, n func%ie de restric%iile de timp de care dispune pe perioada practicii de produc%ie !i de licen%&. #n vederea ob%inerii deprinderilor practice de =estionare financiar& corporativ&, apare necesitatea studierii compartimentelor societ&%ii pe ac%iuni, care contribuie la e@tinderea !i consolidarea cuno!tin%elor teoretice, la n%ele=erea comple@it&%ii problemelor cu care se confrunt& societ&%ile pe ac%iuni la etapa actual&, la formarea unei =<ndiri strate=ice privind modul de desf&!urare a activit&%ii investi%ionale. #n acest conte@t se impune studierea urm&toarelor compartimente>

Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i licen Nr6.". 6.7. 6.;. 6.9 6.A. 6.:. 6.B. 6.C. 6.6. Denu+irea c%+!arti+entului #nfiin%area !i nre=istrarea societ&%ii 'apitalul ac%ionar !i activitatea investi%ional& a socie%&%ii (rofitul societ&%ii !i dividendele Fr=anele de conducere ale societ&%ii Dran$ac%iile societ&%ii De$v&luirea informa%iei Reor=ani$area societ&%ii Studierea =estiunii costurilor, metodelor de determinare a pre%urilor, activit&%ii de marGetin=, Studierea rapoartelor financiare ale SA 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%& T%tal Nu+&rul de $ile Secia $i Secia F# ; 7 A 7 9 7 A 9 : ; 9 9 ;9 7 5 ; 7 ; 7 7 7 89

I+!%rtant este, ca !e !eri%ada !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL ?.1. :nfiin area i Dnregistrarea societ ii #n acest compartiment studentul se familiari$ea$& cu> )ondatorii societ&%ii Documentele de constituire de ba$& a socie%&%ii 'ontractul de societate (lasarea ac%iunilor la nfiin%area societ&%ii Statutul societ&%ii 9:

Structura or=ani$atorico-Euridic& !i financiar& actual& a societ&%ii pe ac%iuni* Studentul-practicant, la prima etap&, trebuie s& fac& cuno!tin%& cu documentele de constituire a SA,

n scopul identific&rii> (racticantul poate s& fac& conclu$ii !i propuneri cu privire la selectarea !i formarea unei structuri financiare optime a S.A. ?.". Capitalul i politica in$esti ional a 'A Acest compartiment presupune cunoa!terea procedurilor de formare !i modificare a capitalului social, corela%ii dintre capitalul social !i activele nete a SA, direc%iilor de investire, deci$iilor referitoare la politica de investire !i tipurile de investi%ii din cadrul SA. Studentul trebuie s& se familiari$e$e cu> !a/italul so!ial4 cerin%e le=islative fa%& de m&rire !i m&rime concret& a capitalului* aporturi la capitalul social* particularit&%i !i procedura de modificare a capitalului social* plasarea ac%iunilor emisiunii suplimentare* particularit&%ile !i modalit&%i de reducerea capitalului social al SA* !a/italul de rezer , 4 cerin%e le=islative fa%& de m&rire !i m&rime concret& a capitalului* li=&tura cu capitalul social !i profitul* m&rimea aporturilor* a!ti ele nete a so!ie#,#ii4 modalitate de determinare* li=&tura cu m&rimea capitalul social* plata dividendelor* situa%ia SA. - derularea procesului investi%ional* - derularea procesului de mobili$are a miEloacelor b&ne!ti n scopuri investi%ionale 0emiterea ac%iunilor, contractarea creditelor etc.2* - direc%iile principale de investire la SA concret** - proiecte investi%ionale, desf&surate de SA concret* - modul de participare a SA n capitalul altor companii 0particip&ri n capitalul altor ntreprinderi, - investirea n valorile mobiliare de stat* - modalit&%ile de reducere !i a riscurilor investi%ionale, utili$ate la SA concret* Studentul trebuie s& cercete$e modalit&%ile utili$ate de finan%are a SA 0emisiuni de ac%iuni, obli=a%iuni, credite bancare, leasin=, etc.2, s& descrie procedurile ini%iate de c&tre SA n ca$ul> emisiunilor valorilor mobiliare* solicit&rii !i ncas&rii creditelor bancare etc. #n ba$a studiilor efectuate studentul face conclu$iile respective, iar n ca$ul depist&rii unor erori sau =re!eli - trebuie s& indice n raportul practicii cau$ele !i factorii cu influen%& ne=ativ& asupra politicii

9B

investi%ionale !i a celei financiare, s& fac& unele propuneri referitoare la orientarea mai eficient& a activit&%ii investi%ionale, s& nainte$e unele m&suri de redresare a situa%iei constatate. ?.%. Profilul societ ii i di$idendele #n acest compartiment studentul-practicant va studia !i anali$a pe e@emplu SA> ;: Pro5itul 0pierderile2 societ&%ii 0prevederile le=isla%iei* par$icularit&%ile form&rii !i situa%ia practic& privind> formarea profitului !i utili$area profitul net a societ&%ii* Raportul de profit !i pierderi pentru perioada de =estiune n cadrul raportului anual A: "uarea de!iziei /ri ind a!.itarea di idendelor4 obli=a%iile societ&%ii referitoare la plata dividendelor* condi%ii de ba$& privind luarea deci$iei privind plata dividendelor* ntocmirea listei ac%ionarilor care au dreptul s& primeasc& dividende* con%inutul deci$iei privind plata dividendelor !i cerin%e de ba$& fa%& de aseast& deci$ie* forma, termenul modalit&%ile de plat& a dividendelor de%in&torilor ac%iunilor dimple !i preveli=iate* impo$itare dividendelor etc. ?.). 9rganele de conducere ale societ ii #n acest compartiment studentul-practicant va studia !i anali$a pe e@emplu SA informa%ia privind> adunarea &eneral, a a!#ionarilor4 atribu%iile* formele !i termenele de %inere* #ntocmirea ordinii de $i* convocarea* lista ac%ionarilor care au dreptul s& participe la adunarea =eneral& a ac%ionarilor* cvorumul* e@ercitarea dreptului de vot. !onsiliul so!iet,#ii4 atribu%iile* ale=erea*componen%a, sedin%ele, etc. or&anul e1e!uti i !o)isia de !enzori ale so!iet,#ii4 competen%e* componen%a numeric&, modul de formare* activitatea, etc. ?.-. <ranzac iile societ ii cu $alori mobiliare #n acest compartiment studentul-practicant va studia !i anali$a pe e@emplu SA> tranza!#iile so!iet,#ii !u alorile )o3iliare /lasate4 prin achi$i%ionarea, r&scump&rarea, convertirea, consolidarea !i frac%ionarea 0 drepturile societ&%ii, hot&rrea societ&%ii* nre=istrarea n Re=istrul de stat al valorilor mobiliare* tranza!#iile de /ro/or#ii4 prevederile le=ale* modalit&%i deci$ia de ncheiere de c&tre societate a unei tran$ac%ii de propor%ii* a!.izi#ionarea unui i)/ortant /a!.et de a!#iuniB tranza!#iile !u !on5li!t de interese4 no%iuni de conflict de interese, persoanei afiliate, persoanei interesate* prevederile le=ale privind luarea deci$iei privind ncheierea de c&tre societate a tran$ac%iei cu conflict de interese 9C

tranza!#iile so!iet,#ii !u alori )o3iliare a statului etc.

?.2. (ez$luirea informa iei publicarea informa%iei despre activitatea societ&%ii accesul de%in&torilor de obli=a%iuni !i ac%ionarilor la documenta%ia societ&%ii.

?.4. .eorganizarea societ ii #n acest compartiment studentul-practicant va studia !i anali$a pe e@emplu SA> modalit&%i de ba$& a reor=ani$arii SA n conformitate cu le=isla%ia* modalitatea de reor=ani$&re n cadrul societ&%ii pe ac%iuni, unde se face practica* scopurile !i efectele* etape> 0luarea deci$iei* publicarea n pres&* incheierea contractului !i con%inutul de reor=ani$are* drepturile creditorilor* consecin%ele pentru capitalul social* schimb&rile n bilan%ul contabil* nre=istrarea societ&%ii nfiin%ate la ' ()2 etc. ?.5. 'tudierea gestiunii costurilor, metodelor de determinare a pre urilor, acti$it ii de mar*eting Studentul face cuno!tin%& cu sfera de activitate a speciali!tilor sec%iei de marGetin=, a speciali!tilor contabili !i financiari a c&ror eforturi sunt orientate spre men%inerea !i l&r=irea pie%ei de desfacere, spre satisfacerea necesit&%ilor consumatorilor, precum !i n vederea stabilirii pre%urilor. Sfera cercet&rii practicantului n acest domeniu include> - anali$a cheltuielilor opera%ionale, investi%ionale !i financiare ale ntreprinderii* - studierea pie%ei de desfacere* - identificarea preferin%elor consumatorilor* - studierea se=ment&rii pie%ei !i a preferin%elor fiec&rui se=ment, n parte* - studierea pro=ramelor de proiectare a noilor produse* - studierea metodelor de stabilire a pre%ului de v<n$are* - studierea structurii costurilor de produc%ie !i identificarea modalit&%ilor de reducere a acestora. ?. ?. 'tudierea rapoartelor financiare ale 'A #n vederea e@tinderii !i consolid&rii cuno!tin%elor practice ale studentului este necesar& familiari$area cu rapoartele financiare, care permit evaluarea situa%iei economico-financiare a S.A. ,a acest compartiment studentul face cuno!tin%& cu structura consumurilor !i cheltuielilor de produc%ie, structura patrimoniului !i a surselor de finan%are. De asemenea, este necesar de a e@amina !i completa urm&toarele rapoarte> ;: Ra/ortul anual8 in!lusi 4 96

A:

Bilan%ul contabil* )ormularul 8M-" 34nforma%ia privind insiderii !i persoanele afiliate emitentului, circula%ia valorilor mobiliare ale emitentului care apar%in acestora/ )ormularul 8M-; 34nforma%ia privind valorile mobiliare emise, r&scump&rate, achi$i%ionate ale emitentului/ )ormularul 8M-9 34nforma%ia privind dividendele !i dobn$ile aferente valorilor mobiliare/ )ormularul 8M-A 34nforma%ia privind reor=ani$area emitentului !i a persoanelor afiliate acestuia/ )ormularul 8M-: 34nforma%ia privind evenimentele !i ac%iunile ce afectea$& activitatea financiareconomic& a emitentului/ etc. Ra/ortul 5inan!iar

#n conformitate cu aceste documente studentul trebuie s& evalue$e starea economico-financiar& a unit&%ii economice din punct de vedere al eficien%ei, al lichidit&%ii !i capacit&%ii de plat&, al stabilit&%ii financiare, al valorii de pia%&. #n acest scop, se calculea$& urm&torii indicatori> 4ndicii valorii de pia%& 0valoarea nominal&, de subscriere, de r&scump&rare, de lichidare, de bilan% a ac%iunilor* profitabilitatea ac%iunilor* dividendul pe o ac%iune, randamentul ac%iunii, rata distribuirii dividendelor etc.2.

Studentul trebuie s& fac& conclu$ii, s& propun& m&suri de cre!tere n perspectiv& a indicatorilor economico-financiari !i cre!terii valorii de pia%& a capitalului SA.

E-

CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL COM ANIILO# DE ASIHU#6#I 0!rivind activitatea investii%nal& a acest%ra2

C%%rd%nat cu re!re$entantul c%+!aniei de asi?ur&ri3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A5

75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9 'ompania de asi=ur&ri - este o institu%ie a pie%ei financiare, care asi=ur&> protec%ia intereselor personale !i materiale ale persoanelor fi$ice !i Euridice 0asi=ura%ilor2, formarea fondurilor b&ne!ti din contul achit&rii primelor de asi=urare, prev&$ute pentru plata sumelor asi=uratorii sau pentru desp&=ubiri. MiEloacele de asi=urare, care se formea$& la companiile de asi=urare n procesul de efectuare a opera%iunilor de asi=urare, ce %in de decalaEul de timp ntre intr&rile de pl&%i asi=uratorii !i pl&%ile efectuate n vederea desp&=ubirilor, precum !i miEloacele din re$erva pentru tipurile de asi=urare la termen, miEloacele din fondul de re$erv& !i alte fonduri, pot fi investite de c&tre asi=urator n vederea asi=ur&rii capacit&%ii de plat& pentru toate tipurile de asi=urare. #n ca$ul efectu&rii practicii la compania de asi=urare studentul se va conduce de urm&torul plan calendaristic, care reflect& caracteristica =eneral& !i particularit&%ile activit&%ii companiei, situa%ia financiar& !i activitatea investi%ional& a acesteia. #n acest conte@t se impune studierea urm&toarelor compartimente>

Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i licen Nr"5.". "5.7. "5.;. "5.9. "5.A. Denu+irea c%+!arti+entului Studierea le=isla%iei !i actelor normative specifice activit&%ii companiilor de asi=ur&ri Studierea structurii or=ani$atorice si a re=ulamentelor interne ale companiei )amiliari$area cu opera%iunile de asi=urare Nu+&rul de $ile Secia $i Secia F# : ; A 9 7 7

Studierea ba$elor financiare ale activit&%ii de asi=urare : ; (articiparea la efectuarea anali$ei activit&%ii economicoC 9 financiare a companiei de asi=ur&ri "5.:. Studierea activit&%ii investi%ionale a companiei de asi=ur&ri C 9 "5.B . 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la ; 7 practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%& T%tal ;9 89 I+!%rtant este, ca !e !arcursul !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL 18.1. 'tudierea legisla iei i actelor normati$e specifice acti$it ii companiilor de asigurare ,a compartimentul dat practicantul consult<nd site-ul Hcnpf.md.I studia$& urm&toarele le=i !i acte normative> A"

"e&ea !u /ri ire la asi&ur,ri nr: D@?-=VI din A;:;A:A@@F:

#n> Monitorul Fficial nr.9B-

9617"; din 5:.59.755B* - "e&ea !u /ri ire la asi&urarea o3li&atorie de r,s/undere !i il, /entru /a&u3e /roduse de auto e.i!ule nr: D;D-=VI din AA:;A:A@@F: #n> Monitorul Fficial nr.;7-;A1""7 din 56.5;.755B* - Hot&r<re cu privire la Re=ulile de formare a re$ervelor tehnice pe tipurile de asi=urare n afar& de via%& 0n redac%ie nou&2
nr. "1A din "".5".A@;; !u /ri ire la a/ro3area Re&ula)entului /ri ind rezer ele

te.ni!e de asi&urare: #n> Monitorul Fficial nr. ;B-;C,


H' ()"B1B din 5A.59."7, MFB:-C5175.59."7 art.A55*

art. nr. 75A. Modificat>

- Hot,rEre /ri ind !riteriile de !ali5i!are ale ad)inistratorului unei !o)/anii de asi&urare 6n /ro!es de insol a3ilitate nr:F; din AJ:@?:A@@J: #n3 Monitorul Fficial al R. Moldova nr."7;-"7A195: din ":.56.755A* - Hot,rEre des/re a/ro3area Re&ula)entului !u /ri ire la &arantarea sol a3ilit,#ii or&aniza#iilor de asi&urare nr:<; din A;:;;:A@@A Kn4 Monitorul Fficial al R. Moldova nr."CA-"C619": din ;"."7.7557*
-

Re&ulile de 5or)are a 5ondurilor i rezer elor de asi&urare din ;;:@C:<F: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr.7C19; din 79.59."66B* Re&ula)entul /ri ind !erin#ele 5a#, de a!#ionarii se)ni5i!ati i ai asi&ur,torilorGreasi&ur,torilor i !ondi#iile 5a#, de de#inerea /arti!i/a#iilor !ali5i!ate 6n !a/italul so!ial al asi&ur,toruluiGreasi&ur,torului: #n> Ane@a nr. 7 )inanciare la Hot&r<rea 'omisiei a%ionale a (ie%ei

Re&ula)entul /ri ind trans5erul /orto5oliului de asi&urare nr: ;DG> din ;@:@D:A@@> /entru a/ro3area Re&ula)entului /ri ind trans5erul /orto5oliului de asi&urare: #n> n Monitorul Fficial r. "5;-"5A din ";.5:.755C art. nr. ;75.

18.". 'tudierea structurii organizatorice si a regulamentelor interne ale companiei structura or=ani$atorico-Euridic& a companiei de asi=ur&ri* or=ani=rama !i le=aturile comunica%ionale ale direc%iei e@ecutive a companiei de asi=ur&ri.

18.%. !amiliarizarea cu opera iunile de asigurare - domeniile, tipurile !i formele de asi=urare, utili$ate de c&tre compania de asi=ur&ri, condi%iile de licen%iere a tipurilor de activitate, desf&!urate de compania de asi=urare respectiv&* - studierea politicii tarifare n domeniul asi=ur&rilor pe e@emplul unui anumit tip de asi=urare. A7

18.). 'tudierea bazelor financiare ale acti$it ii de asigurare studierea !i anali$a principalilor indicatori ai activit&%ii companiei de asi=ur&ri* sursele de formare a veniturilor companiei* direc%iile de cheltuieli ale companiei* determinarea re$ultatelor financiare, formarea !i reparti$area profitului. 18.-. Participarea la efectuarea analizei acti$it ii economico,financiare a companiei de asigurare - evolu%ia indicatorilor economico-financiari ai companiei de asi=ur&ri* - anali$a form&rii !i utili$&rii fondurilor !i re$ervelor n vederea asi=ur&rii unei activit&%i solide a companiei* anali$a !i pro=no$area eventualelor riscuri. 18.2. 'tudierea acti$it ii in$esti ionale a companiei de asigurri direc%iile de activitate investi%ional& a companiei de asi=ur&ri* dinamica !i structura surselor investi%ionale* direc%iile de utili$are a resurselor investi%ionale* veniturile din activitatea de investi%ii, dinamica !i structura acestora* anali$a a "-7 proiecte investi%ionale.

EI-

CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL O#HANIJAIIILO# DE MIC#OFINANIA#E C%%rd%nat cu re!re$entantul %r?ani$aiei de +icr%(inanare3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9 A;

#n perioada practicii de licen%& practicantul trebuie s& ia cuno!tin%& cu urm&toarele compartimente necesare pentru formarea deprinderilor de ba$a a activit&%ii n cadrul or=ani$a%iilor de microfinan%are> r. "".". "".7. "".;. "".9. "".A. "".:. Denumirea compartimentului Studierea le=isla%iei !i actelor normative specifice func%ion&rii or=ani$a%iilor de microfinan%are )amiliari$area cu structura or=ani$atorico-Euridic& !i func%ional& a or=ani$a%iei de microfinan%are )amiliari$area cu =enurile de activitate a or=ani$a%iei de microfinan%are, cu produsele investi%ionale !i de creditare ale acesteia etc. )amiliari$area cu restric%iile privind activitatea or=ani$a%iei de microfinan%are Studierea riscurilor aferente activit&%ii or=ani$a%iei de microfinan%are !i m&surilor de proteEare contra acestora )amiliari$area cu procedura de monitori$are a activit&%ii or=ani$a%iei de microfinan%are !i cu con%inutul rapoartelor financiare ale or=ani$a%iilor de microfinan%are 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, elabotarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%& T%tal Durata 0$ile2, Sec%ia $i D J ;@ J > J C ;9 DuratP 0$ile2, Sec%ia )R A C J C C A A 89

I+!%rtant este, c& !e !eri%ada !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$el%r de licen&LLL 11.1. 'tudierea legisla iei i actelor normati$e specifice func ionrii organiza iilor de microfinan are ,a compartimentul dat studentul-practicant trebuie s& studie$e legisla ia de baz i acte normati$e generale, ce se refer la acti$itatea in$esti ional a organiza iei de microfinan areB "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la or&aniza#iile de )i!ro5inan#are8 nr:A>@-=V din AA:@?:A@@D: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova, nr. ";C-"9:1B;B din ";.5C.7559* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a /ri ind sus#inerea se!torului 6ntre/rinderilor )i!i i )iIlo!ii8 nr: A@F-=VI din @?:@?:A@@F: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova, nr."7:-";5 din "".5C.755:* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la &aI8 nr: DD< din C@:@?:A@@;: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova, nr. "75 din 57."5.755"* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a /ri ind 3irourile istoriilor de !redit8 nr: ;AA din A<:@J:A@@>: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova, nr. ";C-";6 din 76.5B.755C* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a /ri ind so!iet,#ile /e a!#iuni8 nr: ;;CD din @A:@D:;<<?: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova, nr. "-9 din 5".5"."66C. A9

"e&ea Re/u3li!ii Moldo a /ri ind so!iet,#ile !u r,s/undere li)itat,8 nr: ;CJ din ;D:@F:A@@?: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova, nr. "7B-";5 din "B.5C.755B. Strate&ia de atra&ere a in esti#iilor i /ro)o are a e1/orturilor /entru /erioada A@@FA@;J8 a/ro3at, /rin Hot,rErea Gu ernului R: Moldo a, nr: ;A>> din @<:;;:A@@F: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova, nr. "C"-"C; din 59."".755:.

"e&ea !u /ri ire la in esti#iile 6n a!ti itatea de 6ntre/rinz,tor8 nr: >;-=V din ;>:@C:A@@D: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova, nr. :9-::1;99 din 7;.59.7559. Codul Fis!al al Re/u3li!ii Moldo a8 nr: ;;FC din AD:@D:;<<?: #n> Monitorul Fficial 0edi%ie special&2 din 7A.5;.755A. Republicat art.CB"* n vi=oare 5".5"."9* Monitorul Fficial al Republicii Moldova 8di%ie Special&, 5C februarie 755B, pa=.9, Modificat> ,(;79 din 7;."7.";, MF;75-;7"1;"."7.";

Pro&ra)ul de stat de sus#inere a dez olt,rii 6ntre/rinderilor )i!i i )iIlo!ii /entru anii A@@<-A@;;8 a/ro3at /rin Hot,rErea Gu ernului Re/u3li!ii Moldo a8 nr: ;AC din ;@:@A:A@@<: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova, nr. ;B-95 din 75.57.7556 etc.

11.".

!amiliarizarea cu structura organizatorico,Guridic i func ional a organiza iei de microfinan are Studentul-practicant, la prima etap&, trebuie s& fac& cuno!tin%& cu documentele de constituire a or=ani$a%iei de microfinan%are prin> familiari$area cu forma or=ani$atorico-Euridic& a or=ani$a%iei de microfinan%are* familiari$area cu statutul Euridic al or=ani$a%iei de microfinan%are* e@aminarea func%iilor or=anelor de conducere* e@aminarea cerin%elor !i modalit&%ii de formare !i utili$are a capitalului propriu a or=ani$a%iei de microfinan%are* identificarea scopurilor !i principiilor de activitate ale or=ani$a%iei de microfinan%are* familiari$area cu re=ulamentul intern al or=ani$atiei de microfinan%are. genurile de acti$itate a organiza iei de microfinan are, cu produsele

11.%. !amiliarizarea cu

in$esti ionale i de creditare ale acesteia etc. ,a acest compartiment studentul-practicant, trebuie s& fac& cuno!tin%& cu> produsele investi%ionale !i de creditare* procedurile efectu&rii investi%iilor* AA

participa%iunile* modul de acordare !i de =estionare a mprumuturilor* modul de acordare a =aran%iilor la mprumuturi !i la credite bancare* anali$a financiar& a solicitantului de investi%ii, de credit, de =aran%ii etc.* procedurile de ba$& privind aprobarea !i acordarea investi%iilor* modalitatea de intervievare prealabil& a solicitan%ilor de investi%ii, de credit, de =aran%ii etc.

11.). !amiliarizarea cu restric iile pri$ind acti$itatea organiza iei de microfinan are ,a acest compartiment studentul-practicant, trebuie s& fac& cuno!tin%& cu> restric%ii n activitatea de investi%ii* restric%ii n activitatea de participa%iuni* restric%ii suplimentare stabilite de or=ani$a%ia de microfinan%are n ba$a actului de constituire.

11.-. 'tudierea riscurilor aferente acti$it ii organiza iei de microfinan are i msurilor de proteGare contra acestora ,a acest compartiment studentul-practicant, trebuie s& fac& cuno!tin%& cu> - tipurile riscurilor aferente activit&%ii investi%ionale !i de creditare a or=ani$a%iilor de microfinan%are* - constituirea provi$ioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi le=ate de nerestituirea mprumuturilor !i a dob<n$ii aferente* - alte metode de diminuare a riscurilor. 11.2. !amiliarizarea cu procedura de monitorizare a acti$it ii organiza iei de microfinan are i cu con inutul rapoartelor financiare ale organiza iilor de microfinan are ,a acest compartiment studentul-practicant, trebuie s& fac& cuno!tin%& cu> - modalitatea de monitori$are a activit&%ii or=ani$a%iilor de microfinan%are de c&tre 'omisia a%ional& a (ie%ei )inanciare* - tipurile, con%inutul !i modul de pre$entare a rapoartelor financiare !i speciali$ate c&tre 'omisia (ie%ei )inanciare. a%ional& a

A:

EII-

CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL SOCIET6IILO# CU #6S UNDE#E LIMITAT6

C%%rd%nat cu re!re$entantul S#L3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9 AB

#n perioada practicii de licen%&, practicantul trebuie s& ia cuno!tin%& cu principalele tipuri de activit&%i desf&!urate de societ&%ile cu r&spundere limitat& 0S.R.,.2. #n vederea ob%inerii deprinderilor practice privind elaborarea !i monitori$area proiectelor investi%ionale la nivel de ntreprindere, apare necesitatea studierii compartimentelor aferente activit&%ii investi%ionale, care contribuie la e@tinderea !i consolidarea cuno!tin%elor teoretice, la n%ele=erea comple@it&%ii problemelor cu care se confrunt& societ&%ile cu r&spundere limitat& n reali$area !i perfectarea proiectelor investi%ionale. #n acest conte@t se impune studierea urm&toarelor compartimente> Nr"7.". "7.7. "7.;. Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i licen Denu+irea c%+!arti+entului Nu+&rul de $ile Secia Secia F# $i Studierea le=isla%iei !i actelor normative specifice func%ion&rii SR, 9 7 Structura or=ani$atorico-Euridic& !i financiar& a SR,. )ormarea !i 9 7 utili$area capitalului SR, 0inclusiv cu capital str&in2 )amiliari$area cu politica investi%ional& n cadrul SR,. )acilit&%ile 9 7 fiscale !i vamale, oferite ntreprinderilor 0inclusiv cu capital str&in2 pentru activitatea investi%ional& !i modalit&%ile de accesare a acestora

"7.9. "7.A.

Studierea proiectelor investi%ionale ini%iate de SR, 9 7 )amiliari$area cu sursele de finan%are a investi%iilor n ba$a B ; rapoartelor financiare ale SR, !i modalit&%ile de accesare a acestora "7.:. Studierea riscurilor aferente activit&%ii SR, !i m&surile de proteEare a 9 7 acestora la nivel de ntreprindere "7.B. Studierea rapoartelor financiare n cadrul elabor&rii proiectelor : ; investi%ionale ale SR, "7.C. Studierea activit&%ii de marGetin=, a eficien%ei =estiunii costurilor !i 9 7 a metodelor de determinare a pre%urilor 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la ; 7 practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%& T%tal ;9 89 I+!%rtant este, ca !e !eri%ada !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL 1".1. 'tudierea legisla iei i actelor normati$e generale, ce se refer la acti$itatea in$esti ional a '.; ,a compartimentul dat studentul-practicant trebuie s& studie$e> ,e=ea cu privire la =aE nr. 996 din ;5.5B.755".#n> Monitorul Fficial nr. "75 din 57."5.755", art. nr.C:;. Modificat> ,(;79 din 7;."7.";, MF;75-;7"1;"."7."; art.CB", n vi=oare 5".5"."9* AC

"e&ea !u /ri ire la leasin&8 nr: J< din A>:@D:A@@J: #n> Monitorul Fficial nr. 67-69, art 976. Modificat> ,(7C5-Q+4 din "9."7.5B, MF69-6:1;5.5A.5C art.;96* "e&ea institu#iilor 5inan!iare nr: JJ@-=III din A;:@?:<J: Republicat n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.BC-C"1"66 din ";.5A.75""* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a /ri ind so!iet,#ile !u r,s/undere li)itat,8 nr: ;CJ din ;D:@F:A@@?: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova, nr. "7B-";5 din "B.5C.755B* Strate&ia de atra&ere a in esti#iilor i /ro)o are a e1/orturilor /entru /erioada A@@F-A@;J8 a/ro3at, /rin Hot,rErea Gu ernului R: Moldo a, nr: ;A>> din @<:;;:A@@F: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova, nr. "C"-"C; din 59."".755:*

"e&ea !u /ri ire la in esti#iile 6n a!ti itatea de 6ntre/rinz,tor8 nr: >;-=V din ;>:@C:A@@D: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova, nr. :9-::1;99 din 7;.59.7559* Codul a)al al Re/u3li!ii Moldo a nr: ;;D< din A@:@?:A@@@: #n> Monitorul Fficial nr. "75", Modificat> ,(7B-Q+4 din 77.57.5C, MF9B-9C15B.5;.5C art."9A* Codul Fis!al al Re/u3li!ii Moldo a nr: ;;FC din AD:@D:;<<?: #n> Monitorul Fficial 0edi%ie special&2 din 7A.5;.755A. Republicat Monitorul Fficial al Republicii Moldova 8di%ie Special&, 5C februarie 755B, pa=.9, Modificat> ,(;79 din 7;."7.";, MF;75-;7"1;"."7."; art.CB"* n vi=oare 5".5"."9.

1".". 'tructura organizatorico,Guridic i financiar a '.;. !ormarea i utilizarea capitalului '.; Hinclusi$ cu capitalul strinI Studentul-practicant, la prima etap&, trebuie s& fac& cuno!tin%& cu documentele de constituire a S.R.,., n scopul identific&rii mai profunde> a formei or=ani$atorico-Euridice a societ&%ii* e@amin&rii func%iilor or=anelor de conducere* structurii or=ani$a%ionale a ndeplinirii func%iei investi%ionale la nivel de ntreprindere* m&rimii !i modalit&%ii de formare a capitalului propriu* mecanismelor de atra=ere a capitalului str&in* modului !i condi%iilor de schimbare a capitalului statutar.

(racticantul poate s& fac& conclu$ii !i propuneri cu privire la selectarea !i formarea unei structuri financiare optime a SR,. 1".%. 'tudierea politicii in$esti ionale a '.;

A6

Acest compartiment presupune cunoa!terea elementelor politicii investi%ionale, prev&$ute pentru ntreprinderi la macro nivel* politica proprie de investire, deci$iilor referitoare la politica de investire !i tipurile de investi%ii din cadrul SR,. Studentul trebuie s& se familiari$e$e cu> Strate=iile investi%ionale de ba$&, ini%iate n Republica Moldova cu scopul eficienti$&rii Strate=iile elaborate la nivel de ramur&* Strate=iile de de$voltare proprii ale ntreprinderii* )acilit&%ile fiscale !i vamale pentru desf&!urarea activit&%ii investi%ionale, oferite Derularea procesului investi%ional* Direc%iile principale de investire* procesului investi%ional*

ntreprinderilor 0inclusiv cu capitalul str&in2, !i modalitatea de accesare a acestora*

- (articipan%ii procesului investi%ional !i func%iile acestora n reali$area proiectului investi%ional* - Modalit&%ile de efectuare a lucr&rilor 0 cu for%e proprii, n antrepri$& etc.2 #n ba$a studiilor efectuate studentul face conclu$iile respective !i naintea$& unele propuneri referitoare la orientarea mai eficient& a activit&%ii investi%ionale !i unele m&suri de redresare a situa%iei economico-financiare ale SR,. K++.). 'tudierea proiectelor in$esti ionale ini iate de '.;

Acest compartiment presupune familiari$area cu informa%ii necesare privind proiectele investi%ionale ale ntreprinderii> planificarea investi%iilor* tipurile proiectelor investi%ionale ale ntreprinderii* ordinea elabor&rii proiectului investi%ional* documenta%ia tehnic&, necesar& pentru elaborarea !i implementarea proiectului investi%ional* studiu de fe$abilitate a proiectului investi%ional* modalitatea de or=ani$are a tender-ilor !i ncheiere a contactelor pentru ndeplinirea lucr&rilor* ordinea decont&rilor privind ndeplinirea etapelor lucr&rilor de construc%ii-montaE* ordinea de dare n e@ploatare a obiectului de investire* metodele !i criteriile de =estiune a proiectelor investi%ionale:

#n ba$a studiilor efectuate studentul face> conclu$iile respective, unele propuneri referitoare la orientarea mai eficient& a elabor&rii proiectului investi%ional !i naintea$& unor m&suri de redresare a situa%iei investi%ionale. :5

1".-. !amiliarizarea cu sursele de finan are a in$esti iilor Dn baza rapoartelor financiare ale '.; i modalit ile de accesare a acestora Acest compartiment presupune familiari$area practicantului cu urm&toarele informa%ii privind proiectele investi%ionale ale ntreprinderii> determinarea flu@urilor financiare le=ate de proiectul investi%ional* determinarea necesarului de surse de finan%are a proiectului investi%ional* determinare posibilit&%ilor de finan%are a proiectului investi%ional din contul surselor proprii ale ntreprinderii 0 profit, u$ura, alte surse2* ale=erea surselor alternative de finan%are a proiectului investi%ional* selectarea institu%iilor de finan%are* studiu privind posibilit&%ile de atra=ere a investi%iilor de pe pie%ele e@terne* ncheierea contractelor de finan%are cu institu%iile financiare respective* determinarea costurilor de finan%are ale proiectului investi%ional* ordinea ramburs&rii miEloacelor atrase !i mprumutate de finan%are* determinare costului mediu ponderat al capitalului investit. Practicantul trebuie s efectueze calcule referitoare laB =radul de ndatorare a SR,* capacitatea ma@im& de ndatorare* =radul de autofinan%are a activelor* #n ba$a studiilor efectuate studentul face> conclu$iile respective referitor la sursele de finan%are a investi%iilor, unele propuneri referitoare la ale=erea surselor de finan%are a investi%iilor !i institu%iilor financiare etc. 1".2. 'tudierea riscurilor aferente acti$it ii '.; i msurile de proteGare a acestora la ni$el de Dntreprindere Acest compartiment presupune familiari$area practicantului cu urm&toarele informa%ii privind proiectele investi%ionale ale ntreprinderii> cunoa!terea riscurilor e@terne, care influen%ea$& reali$area proiectului investi%ional 0riscuri cunoa!terea riscurilor aferente proiectului investi%ional* cunoa!terea metodelor cantitative !i calitative de evaluare a riscurilor, aferente proiectului familiari$area cu modalit&%ile contractuale de proteEare contra riscurilor aferente proiectului :" valutare, infla%ioniste* riscul schimb&rilor ne=ative a conEuncturii pe pia%a investi%ional& etc.2*

investi%ional*

investi%ional. 1".4. 'tudierea rapoartelor financiare Dn cadrul elaborrii proiectelor in$esti ionale ale '.; #n vederea e@tinderii !i consolid&rii cuno!tin%elor practice ale studentului este necesar& familiari$area cu rapoartele financiare, care permit evaluarea situa%iei economico-financiare a SR,. ,a acest compartiment studentul face cuno!tin%& cu structura consumurilor !i cheltuielilor de produc%ie, structura patrimoniului. De asemenea, este necesar de a e@amina !i completa urm&toarele rapoarte> Bilan%ul contabil* Raportul privind re$ultatele financiare ale ntreprinderii* )lu@ul miEloacelor b&ne!ti la ntreprindere* )lu@ul capitalului propriu la ntreprindere.

#n conformitate cu aceste documente studentul trebuie s& evalue$e starea economico-financiar& a unit&%ii economice din punct de vedere al eficien%ei, al lichidit&%ii !i capacit&%ii de plat&, al stabilit&%ii financiare, al valorii de pia%&. #n acest scop, se calculea$& indicatorii rentabilit&%ii !i pra=ul de rentabilitate, indicatorii lichidit&%ii !i solvabilit&%ii. 1".5. 'tudierea acti$it ii de mar*eting, a eficien ei gestiunii costurilor i a metodelor de determinare a pre urilor Studentul face cuno!tin%& cu sfera de activitate a speciali!tilor sec%iei de marGetin=, a speciali!tilor contabili !i financiari a c&ror eforturi sunt orientate spre men%inerea !i l&r=irea pie%ei de desfacere, spre satisfacerea necesit&%ilor consumatorilor, precum !i n vederea stabilirii pre%urilor. Sfera cercet&rii practicantului n acest domeniu include> - anali$a cheltuielilor opera%ionale, investi%ionale !i financiare, cheltuielilor privind publicitatea produselor !i ntreprinderii* - studierea pie%ei de desfacere* - identificarea preferin%elor consumatorilor* - studierea se=ment&rii pie%ei !i a preferin%elor fiec&rui se=ment, n parte* - studierea pro=ramelor de proiectare a noilor produse* - studierea metodelor de stabilire a pre%ului de v<n$are* - studierea structurii costurilor de produc%ie !i identificarea re$ervelor de reducere a acestora.

:7

EIII- CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL *6NCII NAIIONALE A MOLDOVEI

C%%rd%nat cu re!re$entantul *NM3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9 :;

Banca a%ional& a Moldovei 0B M2 este banc& central& a statului, dar nu este an=aEat& n activitatea bancar& comercial&. Banca a%ional& a Moldovei este responsabil& pentru autori$area, re=lementarea !i suprave=herea activit&%ii institu%iilor financiare. Aceste func%ii se e@ercit& lund n considera%ie (rincipiile de ba$& ale 'omitetului Basel pentru suprave=herea bancar& efectiv&. Dotodat& B M este a=entul fiscal al statului !i e@ercit& anumite func%ii re=ulatorii pe pia%a valorilor mobiliare de stat. #n perioada practicii de licen%& studentul-practicant trebuie s& se familiari$e$e cu> - activitatea B M pe pia%a valorilor mobiliare de stat* - activitatea B M n vederea re=lement&rii opera%iunilor b&ncilor comerciale pe pia%a de capital(e l<n=& acestea, studentul trebuie s& cunoasc&, n linii =enerale, or=ani$area !i desf&!urarea altor activit&%i ale B M. #n cadrul B&ncii a%ionale a Moldovei se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente ale planului calendaristic de desf&!urare a practicii de produc%ie !i de licen%&> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i de licen NrC%+!arti+entul ";.". ";.7. ";.;. ";.9. ";.A. ";.:. ";.B. ";.C. ";.6. Nu+&rul de $ile Secia $i Secia (recven& redus& a%ionale a 7 " A 9 : 9 9 9 9 9 ; ;9 ; 7 ; 7 7 " 7 7 7 89

Studierea structurii func%ionale !i or=ani=ramei B&ncii Modovei Studierea le=isla%iei cu privire la activitatea B&ncii a%ionale a Moldovei !i principalelor func%ii ale B M, precum !i activitatea b&ncilor licen%iate din Republica Moldova pe pia%a de capital. )amiliari$area cu instrumentele politicii monetare ale B M )amiliari$area cu activitatea B M ca a=ent fiscal al statului Studierea opera%iunilor de pia%& deschis& efectuate de B M Studierea procedurii de emisiune a valorilor mobiliare de c&tre b&ncile din Republica Moldova !i rolului B M n re=lementarea acestora Studierea activit&%ilor de intermediere pe pia%a de capital a b&ncilor din Republica Moldova !i rolului B M n re=lementarea acestora )amiliari$area cu activitaea B M privind suprave=herea b&ncilor din Republica Moldova )amiliari$area cu alte activit&%i ale B M 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&. T%tal

:9

I+!%rtant este, ca !e !eri%ada !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL

1%.1. 'tudierea structurii func ionale i organigramei Bncii Na ionale a Modo$ei ,a compartimentul respectiv, studentul-practicant se documentea$& cu privire la> or=ani=rama B M* obli=a%iile func%ionale ale subdivi$iunilor b&ncii.

1%.". 'tudierea legisla iei cu pri$ire la acti$itatea Bncii Na ionale a Moldo$ei i principalelor func ii ale BNM, precum i acti$itatea bncilor din .epublica Moldo$a pe pia a de capital. ,a compartimentul dat, practicantul, consult<nd site-urile H666.bnm.md, 666.cnpf.mdI, studia$& urm&toarele le=i !i acte normative> "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la Ban!a Na#ional, a Moldo ei nr: JD>-=III din A;:@?:<J: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.A:-AB1:79 din "7."5."66A* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la institu#iile 5inan!iare nr: JJ@-=III din A;:@?:<J: "e&ea Re/u3li!ii Moldo a /ri ind /ia#a de !a/ital nr: ;?;8 din ;;:@?:A@;A: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. "6;-"6B1::A din "9.56.75"7* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la /ia#a alorilor )o3iliare nr: ;<<-=IV din ;>:;;:<>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.7B-7C1"7; din 7;.5;."666* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la so!iet,#ile /e a!#iuni8 nr: ;;CD-=III din @A:@D:<?: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr."-91" din 5".5". 755C* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la datoria /u3li!,8 &aran#iile de stat i re!reditarea de stat8 nr: D;<-=VI din AA:;A:A@@F: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.;7-;A1""9 din 56.5;.755B*
-

Republicat n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr.BC-C"1"66 din ";.5A.75""*

Re&ula)entul BNM nr:ACG@<-@; !u /ri ire la li!en#ierea 3,n!ilor8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:C? din ;J:@>:;<<F: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.A6-:5 din "7.56."66:, art.B9 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Hot,rErea nr:?? din ;? a/rilie A@;C a Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei LCu /ri ire la )odul de eli3erare a li!en#elor8 autoriza#iilor8 /er)isiunilor8 a/ro3,rilor i a altor a!te !u !ara!ter /er)isi ale B,n!ii Na#ionale a Moldo eiLB :A

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la o/era#iunile de /ia#, des!.is, ale B,n!ii Na#ionale a Moldo ei !u alori )o3iliare de stat8 a/ro3at la edin#a Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei8 /ro!es- er3al nr:CC din ;;:@<:;<<?: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova,"66B, nr.:7, art."5; 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la /lasarea i r,s!u)/,rarea alorilor )o3iliare de stat 6n 5or), de 6ns!rieri 6n !onturi8 a/ro3at /rin .ot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:<F din ;?:@J:A@;C: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 75";, nr."7A-"76, art.CCB*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la 5a!ilitatea de lo)3ard8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:A> din ;>:;@:;<<J8 6n i&oare din AJ:@;:;<<F: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.A-:1" din 7A.5"."66: 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la !ondi#iile8 )odul de e)isiune i !ir!ula#ie a !erti5i!atelor 3an!are de de/ozit i a !a)3iilor 3an!are8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:<D din C;:@C:A@@J: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 755A, nr.:B-:C, art.79C 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la su5i!ien#a !a/italului /onderat la ris!8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:AF< din ;?:;@:A@@;: #n>Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 755", nr.";5, art.;"5 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la !al!ulul dre/turilor de ot i 6nre&istrarea trans5erului dre/tului de /ro/rietate asu/ra a!#iunilor 3,n!ilor8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:;C@ din D iulie A@;C: Kn4 Monitorul O5i!ial al Re/u3li!ii Moldo a8 A@;C8 nr:;<>-A@D8 art:;DA@*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la deinerea !otelor de /arti!i/are 6n !a/italul so!ial al 3,n!ii8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:;A? din A? iunie A@;C: 4n>Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 75";, nr."6C-759, art."9"6*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la de#inerea de !,tre 3,n!i a !otelor 6n !a/italul unit,#ilor e!ono)i!e8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:>; din @<:@D:;<<>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, "66C, nr.96, art. "A" 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Re&ula)entul BNM /ri ind e)iterea8 !ir!ula#ia i r,s!u)/,rarea Certi5i!atelor B,n!ii Na#ionale a Moldo ei8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al BNM nr:A@@ din ;A:@>:A@@D: ::

#n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 7559, nr.":;-":B, art.;7A 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*
-

Re&ula)entul BNM /ri ind e1ternalizarea a!ti it,#ilor i o/era#iunilor 3,n!ii8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr: AD; din C noie)3rie A@;;: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.77B-7;7 din 7;."7.75"", art. 7566*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la dez ,luirea de !,tre 3,n!ile li!en#iate din Re/u3li!a Moldo a a in5or)a#iei des/re a!ti itatea lor 5inan!iar,8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:C<A din A;:;A:A@@@: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, nr.":;-":A din 76."7.7555, art.99: 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la &estionarea ris!urilor a5erente Siste)ului de 6ns!rieri 6n !onturi ale alorilor )o3iliare8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:;F; din @>:@>:A@;C: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 75";, nr."BB"C", art."7:C*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la tranza!#iile sMa/ alutar dintre Ban!a Na#ional, a Moldo ei i 3,n!i: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 75"5, nr.7;"-7;9, art.C66* Re&ula)entul BNM !u /ri ire la in esti#iile 3,n!ilor 6n i)o3iliz,ri !or/orale8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:C>D din AC de!e)3rie ;<<<: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 7555, nr."-9, art.9 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Instru!#iunea BNM /ri ind /arti!ularit,#ile e)isiunilor de a!#iuni i o3li&a#iuni ale 3,n!ilor i )odul de autorizare a lor de !,tre Ban!a Na#ional, a Moldo ei8 a/ro3at, /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:<J din C@:@D:A@;@: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.6C-661;:B din "A.5:.75"5*

Instru!#iunea BNM /ri ind situa#iile 5inan!iare !onsolidate FINREP8 a/li!a3ile 3,n!ilor8 a/ro3at, /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:;CC din ;; iulie A@;C: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 75";, nr."A7 - "AC, art. """5*

Condi#iile de e)isiune8 !ir!ula#ie i r,s!u)/,rarea O3li&a#iunilor de stat /lasate /rin su3s!riere: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 7556, nr.BC-B6, art.;"C* 'ondi%iile de plasare, circula%ie !i r&scump&rare a obli=a%iunilor de stat cu dob<nda fi@&. #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 755C, nr.":5-":", art.9A"* Condi#iile de /lasare8 !ir!ula#ie i r,s!u)/,rare a o3li&a#iunilor de stat !u do3Enda 5lotant,: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 755C, nr.":5-":", art.9A5* :B

A!ordul de a&ent 5is!al: Disponibil on-line> http>11HHH.bnm.md1md1marGetIoperationsIre=ulation 0citat la 7C.5".75"92.

1%.%. !amiliarizarea cu instrumentele politicii monetare ale BNM ,a compartimentul respectiv, practicantul studia$&> rapoartele lunare, trimestriale, anuale ale B M> structura !i con%inutul principal* politica monetar& !i valutar& a B M* obiectivele principale ale politicii monetare ale B M* ba$a monetar& !i componen%a acesteia* ratele de ba$& ale B M !i modul de stabilire a acestora* re$ervele obli=atorii !i utili$area lor ca instrument al politicii monetare* facilit&%ile oferite b&ncilor 0facilit&%i de lombard, credite overni=ht, opera%iunile de depo$it etc.2.

1%.). !amiliarizarea cu acti$itatea BNM ca agent fiscal al statului ,a compartimentul respectiv, practicantul studia$&> procesul de plasare a valorilor mobiliare de stat pe pia%a primar&, modul de or=ani$are !i desf&!urare a licita%iilor de v<n$are a valorilor mobiliare de stat* criteriile de selectare a dealerilor primari ai pie%ei valorilor mobiliare de stat* activitatea b&ncilor pe pia%a primar& a +MS* sistemul electronic de nscrieri n conturi a +MS, or=ani$area !i structura lui* procesul de tran$ac%ionare a +MS pe pia%a secundar&.

1%.-. 'tudierea opera iunilor de pia desc&is efectuate de BNM ,a compartimentul respectiv, practicantul studia$&> tipurile opera%iunilor de pia%& deschis& a B M* prosesul de efectuare a opera%iunilor pe pia%a deschis&, modul de or=ani$are !i desf&!urare a participarea b&ncilor la opera%iunile de pia%& deschis&.

licita%iilor de v<n$are1cump&rare a valorilor mobiliare de stat n cadrul opera%iunilor de pia%& deschis&*

1%.2. 'tudierea procedurii de emisiune a $alorilor mobiliare de ctre bncile din .epublica Moldo$a i rolului BNM Dn reglementarea acestora ,a compartimentul respectiv practicantul studia$&> particularit&%ile fond&rii b&ncii ca societate pe ac%iuni prin prisma emisiunii !i plas&rii ac%iunilor :C

ordinare !i preferen%iale* specificul or=ani$&rii emisiunii de constituire !i emisiunilor suplimentare de ac%iuni, etapele emisiunii de ac%iuni* procesul de autori$are a emisiunii de c&tre B M !i nre=istrare de stat a ac%iunilor la 'omisia structura capitalului b&ncii, ordinea form&rii, complet&rii, destina%ia !i circula%ia miEloacelor

a%ional& a (ie%ei )inanciare* capitalului social, aprecierea m&rimii capitalului b&ncii din punctul de vedere al corespunderii actualelor cerin%e* direc%iile !i sursele de utili$are a capitalului b&ncii* procedura de emisiune a obli=a%iunilor de c&tre b&ncile din Republica Moldova !i modul lor de procedura de emisiune a certificatelor bancare de depo$it !i a cambiilor bancare. nre=istrare*

1%.4. 'tudierea acti$it ilor de intermediere pe pia a de capital a bncilor din .epublica Moldo$a i rolului BNM Dn reglementarea acestora ,a acest compartiment, practicantul se familiari$ea$& cu activit&%ile n calitate de intermediar pe pia%a de capital, 0dealer, broGer, underHritin=, etc.;2 ale b&ncilor . (racticantul studia$&> capital* rolul B M n re=lementarea activit&%ii b&ncilor pe pia%a de capital. tipurile activit&%ilor de intermedierepe pia%a de capital care pot fi efectuate de c&tre b&ncile din procedura de ob%inere a licen%ei privind desf&!urarea activit&%ilor de intermediere pe pia%a de Republica Moldova*

1%.5. !amiliarizarea cu acti$itatea BNM pri$ind supra$eg&erea bncilor licen iate din .epublica Moldo$a ,a acest compartiment, practicantul se familiari$ea$& cu actele normative ale B M ce %in de re=lementarea !i suprave=herea bancar&. #n special, se atra=e aten%ia la> ;7

re=lementarea indicatorilor suficien%ei capitalului ponderat la risc* re=lementarea indicatorilor de lichiditate* re=lementarea investi%iilor b&ncilor n unit&%ile economice*

#n conte@tul prevederilor ,e=ii privind pia%a de capital activit&%ile de intermediere pe pia%a de capital 0broGer, dealer, underHritin= etc.2 vor fi desf&!urate de societ&%ile de investi%ii. Dotodat& b&ncile vor putea s& desf&!oare activit&%i de operator de pia%&, precum e@ploatarea unui MD), %inerea re=istrului !.a.

:6

limit&rile privind de%inerea cotelor n capitalul b&ncilor* re=lementarea e@ternali$&rii activit&%ilor !i opera%iunilor b&ncilor licen%iate n Republica Moldova* re=lementarea de$v&luirii informa%iei despre activitatea financiar& a b&ncilor licen%iate n Republica Moldova* alte re=lement&ri !i limit&ri.

1%.?. !amiliarizarea cu alte acti$it i ale BNM ,a acest compartiment, studentul-practicant se familiari$ea$& cu alte activit&%i ale B M, cum ar fi> re=lementarea opera%iunilor valutare* or=ani$area suprave=herii sistemului de pl&%i* ntocmirea balan%ei de pl&%i a statului !.a.

EIV- CONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL *6NCILO# DIN #E U*LICA MOLDOVA C%%rd%nat cu re!re$entantul *C Vict%ria.anD SA3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9

B5

B&ncile licen%iate din Republica Moldova intervin pe pia%a de capital at<t n calitate de clien%i, c<t !i ca intermediari9. #n perioada practicii de produc%ie !i de licen%&, studentul-practicant trebuie s& se familiari$e$e cu> or=ani$area opera%iunilor cu valori mobiliare de stat* or=ani$area opera%iunilor cu instrumentele financiare men%ionate n ,e=ea privind pia%a de capital, inclusiv valorile mobiliare corporative de proprietate !i de crean%&(e l<n=& acestea, studentul trebuie s& cunoasc&, n linii =enerale, or=ani$area !i desf&!urarea altor =enuri de activit&%i bancare. #n cadrul b&ncilor, se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente ale planului calendaristic de desf&!urare a practicii de produc%ie !i de licen%&> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i de licen NrC%+!arti+entul Nu+&rul de $ile Secia $i Secia F# ; " 9 7 ; 9 9 C 7 7 7 9

"9.". Studierea or=ani=ramei b&ncii "9.7. Studierea le=isla%iei cu privire la activit&%ile b&ncilor pe pia%a de capital "9.;. Studierea procedurii de emisiune a valorilor mobiliare de c&tre b&nci "9.9. )amiliari$area cu activitatea b&ncii ca dealer primar pe pia%a valorilor mobiliare de stat 0+MS2 "9.A. )amiliari$area cu activit&%ile de intermediere pe pia%a de capitalA a b&ncii "9.:. )amiliari$area cu alte =enuri de activit&%i pe pia%a de capital a b&ncii

"9.B. Studierea activit&%ii investi%ionale a b&ncii ; " "9.C. )amiliari$area cu alte activit&%i ale b&ncii C 9 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, ; 7 elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&. T%tal ;9 89 I+!%rtant este, ca !e !eri%ada !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL 1).1. 'tudierea structurii func ionale i organigramei bncii ,a compartimentul respectiv studentul-practicant se documentea$& cu privire la> or=ani=rama b&ncii* obli=a%iile func%ionale ale subdivi$iunilor b&ncii.

1).". 'tudierea legisla iei cu pri$ire la acti$it ile bncilor comerciale pe pia a de capital
9 A

#n conformitate cu ,e=ea privind pia%a valorilor mobiliare - activit&%i profesioniste. Se au n vedere, n conformitate cu ,e=ea privind pia%a valorilor mobiliare, activit&%ile profesioniste precum broGer !i dealer.

B"

,a compartimentul dat, practicantul, consult<nd site-urile Hcnpf.md., b$m.md., bnm.md.I, studia$& urm&toarele le=i !i acte normative> "e&ea Re/u3li!ii Moldo a /ri ind /ia#a de !a/ital nr: ;?;8 din ;;:@?:A@;A: 4n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. "6;-"6B1::A din "9.56.75"7* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la /ia#a alorilor )o3iliare nr: ;<<-=IV din ;>:;;:<>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.7B-7C1"7; din 7;.5;."666* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la so!iet,#ile /e a!#iuni8 nr: ;;CD-=III din @A:@D:<?: #n Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. ;C -;61;;7 din"7.5:."66B. Republicat& n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. "-91" din 5".5C.755C* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la institu#iile 5inan!iare nr: JJ@-=III din A;:@?:<J: Republicat& n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.BC-C"1"66 din";.5A.75""* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la datoria /u3li!,8 &aran#iile de stat i re!reditarea de stat8 nr: D;<-=VI din AA:;A:A@@F: 4n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.;7-;A1""9 din 56.5;.755B* Hot,rErea CNPF nr: <G< din @;:@C:A@;A!u /ri ire la a/ro3area Instru!#iunii /ri ind )odul de 6nre&istrare de stat a alorilor )o3iliare: 4n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr."B5"B916CB din "B.5C.75"7* Codul de &u ernare !or/orati ,: Dis/oni3il on-line4 .tt/4GG!n/5:)dG5ileGin5NulGCGC:/d5 0citat la 7C.5".75"92* Re&ula)entul !u /ri ire la a!ti itatea de 3roHeraI i de dealer /e /ia#a alorilor )o3iliare: Hot,rErea CNVM !u /ri ire la a/ro3area a!telor nor)ati e /ri ind a!ti itatea de 3roHeraI i dealer nr:D>G? din ;?:;A:A@@A: 4n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.75-771;" din "9.57.755;* Hot,rErea CNPF /ri ind a/ro3area Re&ula)entului !u /ri ire la dez ,luirea de !,tre /arti!i/an#ii /ro5esioniti la /ia#a 5inan!iar, ne3an!ar, a in5or)a#iei /ri ind a!ordarea ser i!iilor nr: >GF din AF:@A:A@;@: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.C"-C71;"5 din 7A.5A.75"5* Hot,rErea CNPF /ri ind a/ro3area Re&ulilor Bursei de Valori a Moldo ei nr: FAG;D din AF:;A:A@@>: 4n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.;B-951"7A din 75.57.7556* Hot,rErea CNPF re5eritor la a/ro3area Instru!#iunii !u /ri ire la o5erta /u3li!, a alorilor )o3iliare /e /ia#a se!undar, nr: FDGD din C;:;A:A@@>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.A;-A917"A din ";.5;.7556* B7

Re&ula)entul BNM nr:ACG@<-@; !u /ri ire la li!en#ierea 3,n!ilor8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:C? din ;J:@>:;<<F: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.A6-:5 din "7.56."66:, art.B9 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Hot,rErea nr:?? din ;? a/rilie A@;C a Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei LCu /ri ire la )odul de eli3erare a li!en#elor8 autoriza#iilor8 /er)isiunilor8 a/ro3,rilor i a altor a!te !u !ara!ter /er)isi ale B,n!ii Na#ionale a Moldo eiLB

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la o/era#iunile de /ia#, des!.is, ale B,n!ii Na#ionale a Moldo ei !u alori )o3iliare de stat8 a/ro3at la edin#a Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei8 /ro!es- er3al nr:CC din ;;:@<:;<<?: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova,"66B, nr.:7, art."5; 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la /lasarea i r,s!u)/,rarea alorilor )o3iliare de stat 6n 5or), de 6ns!rieri 6n !onturi8 a/ro3at /rin .ot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:<F din ;?:@J:A@;C: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 75";, nr."7A-"76, art.CCB*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la 5a!ilitatea de lo)3ard8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:A> din ;>:;@:;<<J8 6n i&oare din AJ:@;:;<<F: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.A-:1" din 7A.5"."66: 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la !ondi#iile8 )odul de e)isiune i !ir!ula#ie a !erti5i!atelor 3an!are de de/ozit i a !a)3iilor 3an!are8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:<D din C;:@C:A@@J: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 755A, nr.:B-:C, art.79C 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la su5i!ien#a !a/italului /onderat la ris!8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:AF< din ;?:;@:A@@;: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 755", nr.";5, art.;"5 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la !al!ulul dre/turilor de ot i 6nre&istrarea trans5erului dre/tului de /ro/rietate asu/ra a!#iunilor 3,n!ilor8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:;C@ din D iulie A@;C: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 75";, nr."6C-759, art."975*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la deinerea !otelor de /arti!i/are 6n !a/italul so!ial al 3,n!ii8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:;A? din B;

A? iunie A@;C: #n>Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 75";, nr."6C-759, art."9"6*


-

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la de#inerea de !,tre 3,n!i a !otelor 6n !a/italul unit,#ilor e!ono)i!e8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:>; din @<:@D:;<<>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, "66C, nr.96, art. "A" 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Re&ula)entul BNM /ri ind e)iterea8 !ir!ula#ia i r,s!u)/,rarea Certi5i!atelor B,n!ii Na#ionale a Moldo ei8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al BNM nr:A@@ din ;A:@>:A@@D: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 7559, nr.":;-":B, art.;7A 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Re&ula)entul BNM /ri ind e1ternalizarea a!ti it,#ilor i o/era#iunilor 3,n!ii8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr: AD; din C noie)3rie A@;;: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.77B-7;7 din 7;."7.75"", art. 7566*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la dez ,luirea de !,tre 3,n!ile li!en#iate din Re/u3li!a Moldo a a in5or)a#iei des/re a!ti itatea lor 5inan!iar,8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:C<A din A;:;A:A@@@: Kn4Monitorul O5i!ial al Re/u3li!ii Moldo a8 nr:;FC-;FJ din A<:;A:A@@@8 art:DDF 7!u )odi5i!,rile i !o)/let,rile ulterioare9*

Re&ula)entulBNM !u /ri ire la &estionarea ris!urilor a5erente Siste)ului de 6ns!rieri 6n !onturi ale alorilor )o3iliare8 a/ro3at /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:;F; din @>:@>:A@;C: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 75";, nr."BB"C", art."7:C*

Re&ula)entul BNM !u /ri ire la tranza!#iile sMa/ alutar dintre Ban!a Na#ional, a Moldo ei i 3,n!i: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 75"5, nr.7;"-7;9, art.C66* Re&ula)entul BNM !u /ri ire la in esti#iile 3,n!ilor 6n i)o3iliz,ri !or/orale8 a/ro3at/rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:C>D din AC de!e)3rie ;<<<: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 7555, nr."-9, art.9 0cu modific&rile !i complet&rile ulterioare2*

Instru!#iunea BNM /ri ind /arti!ularit,#ile e)isiunilor de a!#iuni i o3li&a#iuni ale 3,n!ilor i )odul de autorizare a lor de !,tre Ban!a Na#ional, a Moldo ei8 a/ro3at, /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:<J din C@:@D:A@;@: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.6C-661;:B din "A.5:.75"5*

Instru!#iunea BNM /ri ind situa#iile 5inan!iare !onsolidate FINREP8 a/li!a3ile 3,n!ilor8 a/ro3at, /rin Hot,rErea Consiliului de ad)inistra#ie al B,n!ii Na#ionale a Moldo ei nr:;CC din B9

;; iulie A@;C: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 75";, nr."A7 - "AC, art. """5*
-

Condi#iile de e)isiune8 !ir!ula#ie i r,s!u)/,rarea O3li&a#iunilor de stat /lasate /rin su3s!riere: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 7556, nr.BC-B6, 0art.;"C2* Condi#iile de /lasare8 !ir!ula#ie i r,s!u)/,rare a o3li&a#iunilor de stat !u do3Enda 5i1,: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 755C, nr.":5-":", art.9A"* Condi#iile de /lasare8 !ir!ula#ie i r,s!u)/,rare a o3li&a#iunilor de stat !u do3Enda 5lotant,: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova, 755C, nr.":5-":", art.9A5* A!ordul de a&ent 5is!al: Disponibil on-line> http>11HHH.bnm.md1md1marGetIoperationsIre=ulation 0citat la 7C.5".75"92. Hot,rErea CNPF nr: J<G;A din ;D de!e)3rie A@;C /ri ind a/ro3area Con!e/tului /ri ind )e!anis)ul &eneral de tranza!#ionare a alorilor )o3iliare de stat !u ter)en de !ir!ula#ie )ai )are de un an la 3ursa de alori: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. 76B-;5; din 75."7.75";, art. "C:C*

Ordinul CCCEC nr: ;;> din A@:;;:A@@? /ri ind a/ro3area G.idului a!ti it,#ilor sau tranza!#iilor sus/e!te8 !are !ad su3 in!iden#a "e&ii !u /ri ire la /re enirea i !o)3aterea s/,l,rii 3anilor i 5inan#,rii teroris)ului: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.75;75:1B9" din 7C."7.755B 0Ghidul este ane@at la ordin2 etc.

1).%. 'tudierea procedurii de emisiune a $alorilor mobiliare de ctre bnci ,a compartimentul respectiv, practicantul studia$&> particularit&%ile fond&rii b&ncii ca societate pe ac%iuni prin prisma emisiunii !i plas&rii ac%iunilor specificul or=ani$&rii emisiunii de constituire !i emisiunilor suplimentare de ac%iuni* etapele emisiunii de ac%iuni* nre=istrarea de stat a ac%iunilor la 'omisia a%ional& a (ie%ei )inanciare* includerea ac%ionarilor care au achitat inte=ral ac%iunile n re=istrul de%in&torilor de valori simple !i privile=iate*

mobiliare !i eliberarea acestora a e@traselor din re=istru. De asemenea, practicantul se familiari$ea$& cu drepturile posesorilor de ac%iuni simple !i privile=iate, studia$& structura capitalului b&ncii, ordinea form&rii, complet&rii, destina%ia !i circula%ia miEloacelor capitalului social, aprecierea m&rimii capitalului b&ncii din punctul de vedere al corespunderii actualelor cerin%e* direc%iile !i sursele de utili$are a capitalului b&ncii.

BA

1).). !amiliarizarea cu acti$itatea bncii ca dealer primar pe pia a $alorilor mobiliare de stat H P#M'I ,a compartimentul respectiv, practicantul studia$& activitatea b&ncii n calitate de dealer primar pe pia%a valorilor mobiliare de stat, !i anume particularit&%ile particip&rii b&ncilor la licita%iile de v<n$are a valorilor mobiliare de stat, efectuarea de c&tre b&nci a tran$ac%iilor cu +MS n nume !i pe cont propriu, precum !i desf&!urarea activit&%ii de comision prin cump&rarea +MS n nume propriu din contul miEloacelor clien%ilor 0investitorilor2 la ordinul acestora. De asemenea, practicantul se familiari$ea$& cu particularit&%ile privind participarea b&ncilor la opera%iunile pe pia%& deschis& !i opera%iunile R8(F. 1).-. !amiliarizarea cu acti$it ile de intermediere pe pia a de capital2 a bncii #n cadrul acestui compartiment, practicantul studia$& activit&%ile de intermediere pe pia%a de capital a b&ncii. #n conformitate cu ,e=ea Republicii Moldova privind pia%a de capital, b&ncile ce de%in licen%& !i autori$a%ie de societate de investi%ie sunt n drept s& desf&!oare un spectru lar= de servicii !i activit&%i de investi%ii. ,a acest compartiment studentul-practicant va anali$a urm&toarele activit&%i> a2 primirea !i transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare* b2 e@ecutarea ordinelor privind instrumentele financiare n numele clien%ilor* c2 tran$ac%ionarea n cont propriu. Acestea constituie, n conformitate cu ,e=ea privind pia%a valorilor mobiliare, activit&%ile profesioniste de dealer !i broGer pe pia%a de capital2. Respectiv, la acest compartiment se va studia> procedura de ncheiere ntre banc& !i clien%ii s&i a contractelor de cump&rare1v<n$are a valorilor mobiliare n numele !i din contul acestora, perfectarea Euridic& a acestor tran$ac%ii, precum !i modul de ncasare a comisioanelor pentru tran$ac%iile efectuate* %inerea eviden%ei n conturile clien%ilor n ba$a contractului de servicii de intermediere la cump&rarea1v<n$area valorilor mobiliare n numele !i contul clientului 0broGeraE2* efectuarea decont&rilor privind opera%iunile cu valori mobiliare la ordinul clien%ilor !i opera%iunilor reciproce de livrare 0transfer2 a valorilor mobiliare !i miEloacelor b&ne!ti ntre clien%i 0compens&ri2* ndeplinirea func%iilor de de%in&tor nominal al valorilor mobiliare* efectuarea altor opera%iuni !i tran$ac%ii ce %in de reali$area activit&%ii de broGer n conformitate cu le=isla%ia Republicii Moldova privind pia%a de capital. De asemenea, practicantul studia$& drepturile !i obli=a%iile broGerului !i clientului stabilite n contractul de servicii de broGeraE ncheiat, precum !i d&rile de seam& despre e@ecutarea contractului, e@trasele din contul de broGeraE !i alte documente privind e@ecutarea contractului
:

Se au n vedere, n conformitate cu ,e=ea privind pia%a valorilor mobiliare, activit&%ile profesioniste precum broGer !i dealer.

B:

!i a ordinelor clientului* modul de e@ecutare de c&tre banc& a tran$ac%iilor de cump&rare1v<n$are a valorilor mobiliare n nume !i din cont propriu, cu an=aEamentul de a e@ecuta aceste tran$ac%ii n condi%iile pie%ei !i n conformitate cu le=isla%ia n vi=oare. Studentul - practicant studia$& suplimentar> - efectuarea opera%iunilor de =aEare a valorilor mobiliare* - veniturile ob%inute de c&tre banc& din opera%iunile cu valori mobiliare !i cheltuielile aferente acestor opera%iuni* - structura !i scopul form&rii portofoliilor de valori mobiliare n cadrul b&ncii* - particularit&%ile elabor&rii !i implement&rii politicii investi%ionale a b&ncii. 1).2. !amiliarizarea cu alte genuri de acti$it i pe pia a de capital a bncii ,a acest compartiment, practicantul se familiari$ea$& cu alte =enuri de activit&%i de intermediere pe pia%a de capital, precum> mana=ementul portofoliului* consultan%a de investi%ii* intermedierea subscrierii instrumentelor financiare !i1sau plasamentul instrumentelor financiare n ba$a unui an=aEament ferm* plasamentul instrumentelor financiare f&r& an=aEament ferm* e@ploatarea unui MD). Activitatea de intermediere la subscrierea instrumentelor financiare 0activitate de underHritin=2 repre$int& activitatea de mediere la emisiuni de valori mobiliare, desf&!urat& n numele clientului, n vederea promov&rii ofertei publice primare !i plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului !i, reie!ind din aceste considerente, studentul-practicant studia$&> procedura de acceptare !i e@ecutare de c&tre banc& a comen$ii emitentului referitoare la procedura de plasare a valorilor mobiliare n numele clientului cu an=aEamentul de a vinde 0prin or=ani$area !i efectuarea abon&rii la ac%iuni* abonare2 valorile mobiliare n conformitate cu le=isla%ia n vi=oare, precum !i de a cump&ra din cont propriu acele valori mobiliare care nu au fost v<ndute. Activitatea de consultin= investi%ional pe pia%a de capital repre$int& activitatea desf&!urat& de c&tre persoanele licen%iate !i autori$ate de a desf&!ura activit&%i pe pia%a de capital 0ca societate de investi%ie2 privind recomandarea personal& dat& unui client n le=&tur& cu una sau mai multe tran$ac%ii cu valori mobiliare, respectiv, studentul-practicant se familiari$ea$& cu> a2 procedura !i con%inutul consult&rilor acordate clien%ilor privind evaluarea !i =estionarea riscului investirii n valori mobiliare*

BB

b2 elementele ce stau la ba$a formul&rii recomand&rilor privind formarea portofoliului de valori mobiliare al clien%ilor, pre$ent&rii opiniilor !i recomand&rilor referitoare la v<n$area !i cump&rarea valorilor mobiliare* d2 procedura anali$ei pie%ei de capital din ini%iativa persoanei licen%iate ca intermediar pe pia%a de capital care desf&!oar& activitate de consultin= investi%ional sau la cererea clientului* e2 sursele de informa%ii utili$ate n anali$ele !i recomand&rile elaborate* f2 interdic%iile prestatorului de servicii de consultin= investi%ional, n ca$ul n care acesta apare n calitate de contra-parte n tran$ac%iile clien%ilor s&i etc. 1).4. 'tudierea acti$it ii in$esti ionale a bncii ,a acest compartiment, studentul-practicant se familiari$ea$& cu> participarea b&ncii n capitalul unit&%ilor economice 0lista, volumul de valori mobiliare de%inute din capitalul unit%ii economice2* situa%ia economico-financiar& a unit&%ilor economice n care banca a investit* rentabilitatea investi%iilor n unit&%ile economice. 1).5. !amiliarizarea cu alte acti$it i ale bncii Studen%ii care desf&!oar& practica n cadrul b&ncilor licen%iate din Republica Moldova sub e=ida membrilor catedrei .4nvesti%ii !i (ie%e de 'apital/, aloc& circa 75 - ;5M din fondul de timp acordat pentru desf&!urarea ((, studierii activit&%ilor men%ionate n compartimentul .Alte activit&%i ale b&ncii comerciale/. Respectiv, acest compartiment va constitui circa 75-;5M din volumul raportului de practic&. Astfel, alte activit&%i ale b&ncii ce pot fi anali$ate !i studiate sunt> activitatea de creditare, activitatea de decontare, opera%iunile valutare, etc. ,a subcompartimentul .activitatea de creditare/, studentul-practicant se familiari$ea$& cu> actele le=islative !i normative, inclusiv cele interne, ce re=lementea$& activitatea de creditare* procedura de oferire a creditelor !i atra=ere a noilor clien%i* determinarea tipurilor de credite oferite at<t persoanelor fi$ice, c<t !i celor Euridice* studierea documentelor pre$entate de c&tre clien%i 0n conformitate cu cerin%ele b&ncii !i tipul de credit2 pentru efectuarea anali$ei detaliate a st&rii financiare a solicitantului !i viabilit&%ii ramburs&rii creditului* coordonarea cu solicitantul a formei !i =raficului acord&rii !i ramburs&rii creditului, precum !i monitori$area ramburs&rii creditului* ncheierea contractelor de credit. BC

,a subcompartimentul .activitatea de decontare/, studentul-practicant studia$& urm&toarele> le=ile !i actele normative, inclusiv cele de u$ intern, ce re=lementea$& activitatea de decontare, de depo$itare, de casierie* deschiderea1nchiderea conturilor curente !i de depo$it ale persoanelor fi$ice !i Euridice re$idente !i nere$idente n valut& na%ional& !i str&in&* acceptarea spre e@ecutare a documentelor de plat& 0ordin de plat&, cerere de plat& etc.2 n valut& str&in& !i na%ional& cu verificarea corectitudinii complet&rii !i corespunderii lor cu actele normative n vi=oare* eliberarea e@traselor bancare din conturile curente, precum !i certificatelor bancare privind rulaEul conturilor curente, cursurile valutare etc.* efectuarea opera%iunilor prin sistemele de pl&%i rapide* deschiderea1nchiderea conturilor de card persoanelor fi$ice !i Euridice re$idente !i nere$idente n valut& na%ional& !i str&in&* nf&ptuirea opera%iunilor aferente eliber&rii cardurilor titularilor de cont* solu%ionarea problemelor privind deservirea conturilor de card ale persoanelor fi$ice !i Euridice* autori$area pl&%ilor prin intermediul le=&turii telefonice ce %in de conturile de card* promovarea sistemelor electronice bancare !i altor produse !i servicii bancare noi. studia$& le=isla%ia !i actele normative, precum !i cele de u$ intern, ce re=lementea$& activitatea valutar&* se familiari$ea$& cu modul de reali$are a opera%iunilor valutare !i perfectarea documentelor aferente fiec&rui tip de opera%iune etc. ,a fel, se poate opta !i pentru studierea activit&%ilor desf&!urate n cadrul sec%iilor .contabilitate/, .anali$& !i monitori$are credite/ etc., n func%ie de posibilit&%ile oferite de banca 1filiala unde se desf&!oar& practica. EVCONIINUTUL #ACTICII "N CAD#UL COM ANIILO# DE LEASINH

,a compartimentul .activitatea valutar&/, studentul-practicant desf&!oar& urm&toarele activit&%i>

C%%rd%nat cu re!re$entantul c%+!aniei de leasin?3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9 B6

#n cadrul Societ&%ilor de leasin= se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente ale planului calendaristic> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i de licen Nr Denu+irea c%+!arti+entului Nu+&rul de $ile Secia $i Secia (recven& redus& : ; B ; A B : : ; ;9 7 9 ; ; 7 89

"A.". "A.7. "A.;. "A.9. "A.A. "A.:.

4ni%ierea n activitatea Societ&%ii de leasin= Studierea procedurii finan%&rii prin intermediul opera%iunilor de leasin= !i altor servicii prestate de companiile de leasin= Studierea metodolo=iei de determinare a tarifelor la serviciile de leasin= !i altor servicii prestate de companiile de leasin= Anali$a portofoliului de leasin= Anali$a riscurilor aferente opera%iunilor de leasin= !i a metodelor de =estiune a acestora Anali$a situa%iei economico-financiare a Societ&%ii de leasin= 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor referitoare la practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de master T%tal

I+!%rtant este, ca !e !arcursul !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL 1-.1. +ni ierea Dn acti$itatea societ ii de leasing ,a acest compartiment, studentul face cuno!tin%& cu ba$a normativ& ce re=lementea$& activitatea n domeniu> "e&ea !u /ri ire la leasin& nr:J< din A> a/rilie A@@J8 din @>:@?:A@@J: #n Monitorul Fficial nr. 67-69, art. nr> 976* "e&ea institu#iilor 5inan!iare nr: JJ@ din A;:@?:;<<J din @A:@?:A@;@ . #n Monitorul Fficial nr. ""5-"";, art. nr. ;;9* "e&ea /ri ind so!iet,#ile /e a!#iuni nr: ;;CD din @A:@D:;<<?8 din ;A:@F:;<<?. #n Monitorul Fficial nr. ;C-;6, art. nr. ;;7* "e&ea /ri ind /rote!#ia !onsu)atorilor nr: ;@J din ;C:@C:A@@C din Monitorul Fficial nr. "7:-";", art. A5B etc. De asemenea, studia$& istoricul apari%iei societ&%ii de leasin=, face cuno!tin%& cu structura func%ional& a sl, rela%iile de intercondi%ionare !i intercone@iune a subdivi$iunilor acesteia. A?:@F:A@@C. #n

C5

Q+.7.

'tudierea procedurii finan rii prin intermediul opera iunilor de leasing i altor

ser$icii prestate de companiile de leasing Activitatile ce trebuie studiate de c&tre practicant la acest compartiment, sunt urmatoarele> determinarea tipurilor opera%iunilor de leasin=* determinarea produselor1solu%iilor de finan%are oferite !i avantaEelor lor fa%& de celelalte anali$a etapelor !i modului de reali$are a finan%&rii prin intermediul opera%iunilor de leasin=* perfectarea documentelor aferente fiec&rui tip de opera%iune* anali$a !i determinarea capacit&%ii de plat& !i1sau de onorare a obli=a%iunilor la termen de calcularea indicatorilor economico-financiari n scopul evalu&rii capacit&%ii de plat& !i1sau de perfectarea d&rilor de seam& privind flu@ul clien%ilor. 4dentificarea elementelor de =uvernan%& corporativ& a companiei de leasin=.

alternative pe piata*

c&tre clien%i !i a credibilit&%ii clien%ilor* onorare a obli=a%iunilor la termen clien%ilor*

1-.%. 'tudierea metodologiei de determinare a tarifelor la ser$iciile de leasing i altor ser$icii prestate de companiile de leasing (racticantul nsu!e!te metodolo=ia de determinare a tarifelor la serviciile de leasin= n func%ie de parametrii> rata dob<n$ii, tipurile de comisioane ncasate, u$ura etc., precum !i a costurilor reale a finan%&rii ob%inute pentru clien%i. 1-.). Analiza portofoliului de leasing ,a acest compartiment studentul anali$ea$& structura !i dinamica portofoliului de leasin= n cadrul societ&%ii de leasin=, precum !i factorii ce au determinat evolu%iile respective. 1-.-. Analiza riscurilor aferente opera iunilor de leasing i a metodelor de gestiune a acestora Activit&%ile reali$ate la acest compartiment sunt orientate spre> identificarea riscurilor aferente opera%iunilor de leasin=* anali$a etapelor de =estiune a riscurilor* anali$a metodelor de =estiune a riscurilor n cadrul societ&%ii de leasin=* determinarea posibilit&%ilor de acoperire a riscurilor* determinarea posibilit&%ilor de finan%are a riscurilor. C"

1-.2. Analiza situa iei economico,financiare a societ ii de leasing #n vederea e@tinderii !i consolid&rii cuno!tin%elor practice este necesar& familiari$area cu rapoartele financiare, care permit evaluarea situa%iei economico-financiare a societ&%ii de leasin=. ,a acest compartiment studentul va e@amina !i completa> bilan%ul contabil* raportul privind re$ultatele financiare a societ&%ii deleasin= !.a. #n conformitate cu aceste documente practicantul trebuie s& evalue$e starea economico-financiar& a societ&%ii de leasin= din punct de vedere al eficien%ei, lichidit&%ii !i stabilit&%ii financiare. Studentul trebuie s& fac& conclu$ii, s& propun& m&suri de mbun&t&%ire n perspectiv& a indicatorilor economico-financiari nre=istra%i n cadrul societ&%ii de leasin=.

EVI-

CONIINUTUL #ACTICII "N MINISTE#E, DE A#TAMENTE, ASOCIAIII, #OIECTE "N DOMENIUL INVESTIIIONAL, ASOCIAIII U*LICE LOCALE

COM ANII DE CONSULTANI6 5I

,a acest compartiment studentul-practicant va studia>


-

"e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la in esti#iile 6n a!ti itatea de 6ntre/rinz,tor nr: >; ;>:@C:A@@D: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. :9-:: din 7;.59. 7559. ,(;; din 5:.5A."7, MF66-"5717A.5A."7 art.;;5*

din

Modificat>

C7

"e&ea Re/u3li!ii Moldo a: Codul Fis!al nr: ;;FC-=III din AD:@D:<?:

#n> Monitorul Fficial al

Republicii Moldova nr. :7, "66B*


-

"e&ea Re/u3li!ii Moldo a: Codul Va)al al Re/u3li!ii Moldo a nr: ;;D<-=IV din A@:@?: A@@@: #n> Strate&ia Re/u3li!ii Moldo a de atra&ere a in esti#iilor i /ro)o are a e1/orturilor /entru anii 4H:9;@ din 8A-:8-:A, MOA9;B

Monitor Fficial al Republicii Moldova nr. ":5-":7, 7555*


-

A@@F-A@;J8 a/ro3at, /rin Hot,rErea nr: ;A>> din @<:;;:A@@F: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. "C"-"C; din 79."".755:, art. nr. ";6". Modificat> A:918F-:8-:A art-::<<)
-

"e&ea Re/u3li!ii Moldo a /entru a/ro3area Strate&iei na#ionale de dez oltare OMoldo a A@A@P

Strate&ia Na#ional, de Dez oltare4 ? solu#ii /entru !reterea e!ono)i!, i redu!erea s,r,!iei A@;AA@A@: #n>Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. 79A-79B din ;5."". 75"7*
-

"e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la antre/renoriat i 6ntre/rinderi: #n> Monitorul Fficial al "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la zonele e!ono)i!e li3ere nr: DD@-=V din A?:@?:A@@;: "e&ea !u /ri ire la /arteneriatul /u3li!-/ri at nr: ;?<-=VI din ;@:@?:A@@>: #n> Monitorul Fficial al "e&e !u /ri ire la /ar!urile industriale nr: ;>A din ;J:@?:A@;@: #n> Monitorul Fficial al Republicii

Republicii Moldova nr.7, art. ;;, "669*


-

Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr."5C din 7".56. 755"*


-

Republicii Moldova nr. ":A-":: din 57.56. 755C*


-

Moldova nr. "AA-"AC din 5;.56. 75"5.

12.1. C9NA+N><>; P.AC<+C++ :N CA(.>; M+N+'<3.>;>+ !+NANA3;9. C%%rd%nat cu re!re$entantul Ministerului Finanel%r3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9

C;

Ministerul )inan%elor al Republicii Moldova 0M)2, prin esen%&, este or=anul central de specialitate al administra%iei publice, care elaborea$& !i promovea$& politica unic& a form&rii !i =estionarii finan%elor publice, al aplic&rii p<r=hiilor financiare n concordan%& cu e@i=en%ele economiei de pia%a. Ministerul elaborea$& !i promovea$& proiectul le=ii anuale a bu=etului !i, n ca$ de necesitate, proiecte de le=i pentru modificarea !i completarea le=ii anuale a bu=etului de stat. Dot de func%iile M) %in contractarea !i =arantarea mprumuturilor de stat pe pia%a financiar& intern& !i e@tern&, n limitele competen%elor stabilite prin le=e, =estionarea !i monitori$area datoriilor interne !i e@terne ale Guvernului. #n cadrul Ministerului )inan%elor, n Direc%ia finan%ele economiei na%ionale, cheltuieli capitale !i achi$i%ii publice, precum !i n Direc%ia General& datorii publice se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i licen NrDenu+irea activit&ii Nu+&rul de $ile Secia $i ":.".". 4ni%ierea cu privire la activitatea Ministerului )inan%elor al Republicii Moldova Studierea structurii or=ani$atorice a Ministerului )inan%elor !i a interac%iunii unit&%ilor conform or=ani=ramei Ministerului Studierea cadrului le=islativ ce re=lementea$& Ministerului )inan%elor al Republicii Moldova ":.".7. activitatea ? D J Secia F# ) ; C 4 in!lusi 4 A A C ":.".;. Studierea activit&%ilor Direc%iei Generale datorii publice 0conform Re=ulamentului Direc%iei2, inclusiv n> - Se!#ia 5inan#are e1tern, i datorii C9 1) 4

Studierea activit&%ilor Direc%iei finan%ele economiei na%ionale, 1) cheltuieli capitale !i achi$i%ii publice 0conform Re=ulamentului in!lusi 4 Direc%iei2, inclusiv n> Se!#ia !.eltuieli !a/itale Se!#ia 5inan#ele e!ono)iei na#ionale Se!#ia /lani5i!area8 analiza 5inan!iara i a!.izi#ii /u3li!e J J D

- Se!#ia an&aIa)ente interne - Se!#ia de re!reditare

J J D

A C A "

8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%& T%tal

;9

89

I+!%rtant este, ca !e !eri%ada !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL

12.1.1. +ni iere cu pri$ire la acti$itatea Ministerului !inan elor al .epublicii Moldo$a (racticantul face cuno!tin%& cu> Re=ulamentul privind or=ani$area !i func%ionarea Ministerului )inan%elor* Structura or=ani$atoric& !i subdivi$iunile Ministerului )inan%elor* Sarcinile !i func%iile subdivi$iunilor* Re=ulamentele interne ce caracteri$ea$& structura formal&* 4ntercone@iunea dintre departamentele !i subdivi$iunile Ministerului )inan%elor.

12.1.". (irec ia finan ele economiei na ionale, c&eltuieli capitale i ac&izi ii publice 0Se!#ia !.eltuieli !a/italeB Se!#ia 5inan#ele e!ono)iei na#ionaleB Se!#ia /lani5i!area8 analiza 5inan!iara i a!.izi#ii /u3li!e9 Sarcina de ba$& a Direc%iei este reali$area politicii statului n domeniul finan%&rii cheltuielilor capitale 0investi%iilor publice !i proiectelor investi%ionale, re$ultate din contul tuturor surselor bu=etului de stat, orientat& spre sporirea eficien%ei aloca%iilor pentru aceste scopuri, ar=ument&rii necesit&%ii atra=erii investi%iilor str&ine, ar=ument&rii cheltuielilor efectuate din contul fondului rutier, cheltuielilor bu=etului de stat cu caracter investi%ional care au tan=en%a maEor&rii capitalului fi@, de asemenea !i a miEloacelor bu=etului preconi$ate pentru repara%ii capitale2, de asemenea cheltuielilor capitale !i economice a bu=etului n domeniile a=riculturii, =ospod&riei silvice, piscicole, a apelor, protec%iei mediului !i hidrometeorolo=ia, transport, =ospod&ria drumurilor, transport naval, =ospod&ria comunal& !i =ospod&ria CA

de e@ploatare a fondului de locuin%e, =eode$ie, carto=rafie !i cadastru, prospec%iuni =eolo=ice !i alte ramuri ale economiei na%ionale. (entru atin=erea scopurilor finan%&rii efective a acestor !i altor cheltuieli, Direc%ia promovea$& politica statului n domeniul achi$i%iilor publice. (racticantul se documentea$&, n special, reali$area politicii statului n domeniile> finan%&rii investi%iilor publice* finan%&rii proiectelor investi%ionale.

#n acest scop, practicantul studia$&> "e&ea nr:<F din ;C:@D:A@@? /ri ind a!.izi#iile /u3li!e: #n> Monitorul Fficial nr. "5B-""" din 7B.5B.755B, art. nr. 9B5. Modificat> ,("97 din "9.5:.";, MF":"-"::17:.5B."; art.A"7*
-

Sinteza o3ie!#iilor i /ro/unerilor de )odi5i!are i !o)/letare a "e&ii nr:<F-=VI din ;C a/rilie A@@? /ri ind a!.izi#iile /u3li!e* Re&ula)entul Dire!#iei 5inan#ele e!ono)iei na#ionale8 !.eltuielile !a/itale i a!.izi#iile /u3li!e8 ela3orat 6n 3aza Hot,rErii Gu ernului nr:J;F din @A:@F:A@@J Cu /ri ire la stru!tura i e5e!ti ul li)ita ale a/aratului !entral al Ministerului Finan#elor: #n> Ane@a nr. "" la ordinul Ministrului )inan%elor nr. 96"-' din 76 au=ust 755A* Ra/oarte /ri ind ),surile 6ntre/rinse 6n ederea 6)3un,t,irii siste)ului de a!.iziii /u3li!eB Alte a!te nor)ati e /ri ind 5inan#ele e!ono)iei na#ionale8 !.eltuielile !a/itale i a!.izi#iile /u3li!e:

12.1.%. 'tudierea acti$it ilor (irec iei 0enerale datorii publice 7Se!#ia 5inan#are e1tern, i datoriiB Se!#ia an&aIa)ente interneB Se!#ia de re!reditare9 Misiunea Direc%iei const& n elaborarea !i promovarea politicilor statului n domeniul monitori$&rii !i =estion&rii datoriei de stat, =aran%iilor de stat, recredit&rii de stat, monitori$&rii datoriei publice n corespundere cu tendin%ele interna%ionale !i ritmul de cre!tere a economiei na%ionale. Studentul-practicant se va documenta, n domeniul urm&toarele atribu%ii ale direc%iei> elaborarea (ro=ramul anual al mprumuturilor de stat* evaluarea condi%iilor financiare ale mprumuturilor !i1sau ale emiterii valorilor mobiliare de stat* emisiunea primar& a valorilor mobiliare de stat pe pie%ele financiare interne !i e@terne* determinarea volumul total al valorilor mobiliare care vor fi emise pe parcursul anului bu=etar pentru plasare pe pie%ele financiare intern& !i e@tern&, n limitele stabilite de C:

le=ea bu=etului de stat pe anul respectiv, !i propunerea modific&rilor acestor limite n func%ie de necesit&%ile financiare !i de situa%ia pe pie%ele financiare* determin& planul plas&rii interne !i e@terne a valorilor mobiliare de stat la nceputul fiec&rui an bu=etar, precum !i modific& acest plan n func%ie de necesit&%i* particip& la desf&!urarea licita%iilor de comerciali$are a valorilor mobiliare de stat* coordonea$& cu institu%iile financiare speciali$ate emiterea valorilor mobiliare de stat care vor fi plasate pe pie%ele e@terne* acumulea$& informa%ia !i monitori$ea$& situa%ia cu privire la datoria public&* evaluarea situa%ia privind datoria de stat !i determinarea necesit&%ii c&ut&rii unor noi forme de reducere a datoriei, inclusiv restructurarea, refinan%area, opera%iunile de r&scump&rare, sHap !i scutirea de plat& a datoriei, precum !i implementarea acestor forme n limitele drepturilor prev&$ute le=isla%ia n vi=oare* estimarea !i anali$a riscurilor aferente portofoliului datoriei de stat.

#n acest scop, studentul studia$&> "e&ea nr: D;<-=VI din AA:;A:A@@F !u /ri ire la datoria /u3li!,8 &aran#iile de stat i re!reditarea de stat: #n> Monitorul Fficial nr.;7-;A1""9 din 56.5;.755B* - Re&ula)entul Ministerului Finan#elor8 a/ro3at 6n Ane1a nr:; a Hot,rErii de Gu ern nr: ;AFJ din ;D:;;:A@@> Cu /ri ire la re&le)entarea a!ti it,#ii Ministerului Finan#elor: #n> Monitorul Fficial nr.75C-7561"7BC din 7"."".755C* - Re&ula)entul Dire!#iei &enerale datorii /u3li!eB - alte a!te nor)ati e:

12.". C9NA+N><>; P.AC<+C++ :N CA(.>; M+N+'<3.>;>+ (3@#9;<C.++ .30+9NA;3 E+ C9N'<.>CA++;9. A; .3P>B;+C++ M9;(9#A C%%rd%nat cu re!re$entantul Ministerului De$v%lt&rii #e?i%nale i C%nstruciil%r3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9 CB

Ministerul De$volt&rii Re=inale !i 'onstruc%iilor este or=anul central de specialitate al administra%iei publice care elaborea$& !i promovea$& politica statului n domeniul amenaE&rii !i planific&rii teritoriului, arhitecturii, urbanismului, construc%iei, producerii materialelor de construc%ie, locuin%elor !i infrastructurii drumurilor. #n cadrul Ministerului De$volt&rii Re=ionale !i 'onstruc%iilor se recomand& desf&!urarea practicii n Direc%ia 4nvesti%ii (ro=rame !i 4nte=rare 8uropean& n conformitate cu urm&toarele compartimente> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i licen Nu+&rul de $ile Secia $i Secia F# ":.7.". 4ni%iere cu privire la activitatea Ministerului De$volt&rii Re=ionale !i B 9 'onstruc%iilor ":.7.7. Studierea cadrului le=islativ ce re=lementea$& activitatea de investi%ii C ; n Republica Moldova ":.7.;. Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n Direc%ia rela%ii C 9 interna%ionale !i inte=rare european& ":.7.9. Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n alte direc%ii "9 B 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la ; 7 practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&. T%tal ;9 89 I+!%rtant este, ca !e !eri%ada !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL 12.".1. +ni iere cu pri$ire la acti$itatea Ministerului (ez$oltrii .egionale i Construc iilor ,a acest compartiment studentul-practicant face cuno!tin%& cu> - structura or=ani$atoric&* - sarcinile !i func%iile subdivi$iunilor* - func%iile !i responsabilit&%ile an=aEa%ilor. 12.".". 'tudierea cadrului legislati$ ce reglementeaz acti$itatea de in$esti ii Dn .epublica Moldo$a Activitatea studentului se orientea$& spre studierea urm&toarelor acte> "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la in esti#iile 6n a!ti itatea de 6ntre/rinz,tor nr: >; din ;>:@C:A@@D: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. :9-:: din 7;.59. 7559. Modificat> ,(;; din 5:.5A."7, MF66-"5717A.5A."7 art.;;5* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a: Codul Fis!al nr: ;;FC-=III din AD:@D:<?: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. :7, "66B* NrDenu+irea activit&ii

CC

Strate&ia Re/u3li!ii Moldo a de atra&ere a in esti#iilor i /ro)o are a e1/orturilor /entru anii A@@F-A@;J8 a/ro3at, /rin Hot,rErea nr: ;A>> din @<:;;:A@@F: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. "C"-"C; din 79."".755:, art. nr. ";6". Modificat> 8A-:8-:A, MOA9;BA:918F-:8-:A art-::<<) 4H:9;@ din

"e&ea /ri ind so!iet,#ile /e a!#iuni 8 nr: ;;CD-=III din @A:@D:<?: Kn4 Monitorul O5i!ial al R:Moldo a nr:C>-C<GCCA din ;A:@F:;<<?: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr."-91" din 5".5".755C.

"e&ea !u /ri ire la leasin& nr: J<-1 i din A>:@D:A@@J: #n> Monitorul Fficial al R. Moldova nr.67-691976 din 5C.5B.755A* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la antre/renoriat i 6ntre/rinderi8 Nr: >DJ-=II din C ianuarie ;<<A: #n> Monitor Fficial al R. Moldova "669, nr.7, art. ;;.

12.".%. 'tudierea acti$it ii (irec iei rela ii interna ionale i integrare european ,a acest compartiment studentul-practicant studia$& activitatea Direc%iei rela ii interna ionale i integrare european ndreptat& spre monitori$area !i elaborarea pro=ramelor de investi%ii la nivel macroeconomic !i de ramur&. 12.".). (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn alte direc ii din cadrul Ministerului (ez$oltrii .egionale i Construc iilor ,a acest compartiment se propune studierea activit&%ilor desf&!urate n cadrul altor departamente ale Ministerului, !i anume celor orientate spre e@perti$a comple@& de estimare !i formulare a solu%iilor de =estionare a riscurilor aferente> proiectelor de acorduri de colaborare 0proiecte de investi%ii n comun, etc.2* planurilor de afaceri propuse spre finan%are 0veridicitatea v<n$&rilor a!teptate, tablourilor proiectelor de contracte de achi$i%ii cu plat& preventiv& !.a.

financiare, etc.2* 12.%. C9NA+N><>; P.AC<+C++ :N CA(.>; M+N+'<3.>;>+ 3C9N9M+3+ C%%rd%nat cu re!re$entantul Ministerului Ec%n%+iei3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9 C6

Ministerul 8conomiei al Republicii Moldova 0M82, fiind or=anul de specialitate al administra%iei publice centrale, este abilitat s& promove$e politica unic& a statului n domeniul asi=ur&rii cre!terii economice a %&rii !i, n particular, s& contribuie la crearea n Republica Moldova a unui mediu investi%ional favorabil, prin elaborarea politicii de stat n domeniul activit&%ii investi%ionale, $onelor economice libere !i administr&rii patrimoniului public. #n cadrul Ministerului 8conomiei se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente>

Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i licen Nu+&rul de $ile Secia $i Secia (recven& redus& ":.;.". 4ni%iere cu privire la activitatea Ministerului 8conomiei Republicii : ; Moldova ":.;.7. Studierea cadrului le=islativ ce re=lementea$& activitatea de investi%ii B ; n Republica Moldova ":.;.;. Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n Direc%ia =eneral& politici C 9 industriale !i de competitivitate ":.;.9. Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n Direc%ia =eneral& C 9 de$voltarea mediului de afaceri ":.;.A. Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n Direc%ia anali$&, C 9 monitori$are !i evaluare a politicilor 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la ; 7 practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&. T%tal ;9 89 I+!%rtant este, ca !e !eri%ada !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL 12.%.1. +ni iere cu pri$ire la acti$itatea Ministerului 3conomiei al .epublicii Moldo$a (racticantul face cuno!tin%& cu> - Re=ulamentul Ministerului 8conomiei* - Structura or=ani$atoric& !i subdivi$iunile Ministerului 8conomiei* - Sarcinile !i func%iile subdivi$iunilor* - Re=ulamentele interne ce caracteri$ea$& structura formal&* - 4ntercone@iunea dintre departamentele !i subdivi$iunile Ministerului 8conomiei. 65 NrDenu+irea activit&ii

12.%.". 'tudierea cadrului legislati$ ce reglementeaz acti$itatea de in$esti ii Dn .epublica Moldo$a (racticantul studia$&> - ,e=ea Republicii Moldova .'u privire la investi%iile n activitatea de ntreprin$&tor/* - Strate=ia de atra=ere a investi%iilor !i promovare a e@portului pentru anii 755:-75"A* - Alte acte normative privind activit&%ile de investi%ii 0,e=ea cu privire la antreprenoriat !i ntreprinderi, ,e=ea cu privire la leasin=, ,e=ea cu privire la SR,, 'odul fiscal etc.2. 12.%.%. (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn (irec ia general politici industriale i de competiti$itate Studentul-practicant e@aminea$&> politica de stat n domeniul investi%iilor* activitatea $onelor economice libere !i a parcurilor industriale din R. Moldova* proiectele de acte le=islative !i normative n domeniul investi%iilor !i a $onelor economice libere* documentele de politici publice privind de$voltarea parteneriatului public-privat* informaiile privind participarea M8 la fondarea, restructurarea !i reor=ani$area ntreprinderilor de stat !i societ&%ilor comerciale cu cota 0maEoritar&2 de participare a statului* cele mai esen%iale proiecte investi%ionale din economia autohton&, precum i a proiectelor de parteneriat public-privat de interes na%ional* rapoartele privind monitori$area promov&rii politicii investi%ionale de stat !i m&surilor de stimulare a activit&%ii investi%ionale* materialele analitice !i informa%ionale elaborate privind situa%ia n sfera investi%ional& etc. 12.%.). (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn (irec ia general dez$oltarea mediului de afaceri ,a compartimentul respectiv, studentul-practicant studia$& documentele de politici publice n domeniile re=lement&rii, sus%inerii !i proteE&rii activit&%ii de antreprenoriat, inclusiv privind perfec%ionarea> - le=isla%iei !i actelor normative cu privire la autorit&%ile e@ecutive !i alte or=ane publice* - le=isla%iei =enerale !i actelor normative ce se refer& la re=lementarea activit&%ii de antreprenoriat 0despre antreprenoriat !i ntreprinderi, rela%iile de proprietate, privati$are, contabilitate !i audit, eviden%a statistic&, restructurare, licen%iere, autori$are, ta@e !i servicii, pia%a valorilor mobiliare etc.2* - sistemului serviciilor financiare 0le=isla%ia !i actele normative care re=lementea$& activitatea b&ncilor, activitatea a=en%ilor economici pe pia%a valorilor mobiliare, institu%iilor ce asi=ura suprave=herea le=isla%iei !i actelor normative n aceste domenii2* 6"

- politicii fiscale !i financiare n scopul identific&rii i nl&tur&rii barierelor pentru de$voltarea activit&%ii de ntreprin$&tor* - le=isla%iei !i altor acte normative orientate la reducerea poverii fiscale !i simplificarea sistemului de impo$ite !i ta@e* - mediului de afaceri n economia autohton&. De asemenea studentul-practicant studia$& cadrul normativ-le=islativ n domeniul sus%inerii !i de$volt&rii ntreprinderilor mici !i miElocii, Strate=iile1(ro=ramele de stat privind sus%inerea de$volt&rii #MM i elaborea$& propuneri privind m&surile de sus%inere !i de$voltare a antreprenoriatului mic !i miElociu. 12.%.-. (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn (irec ia /Analiz, monitorizare i e$aluare a politicilor1 ,a compartimentul respectiv, studentul-practicant> - studia$& modalit&%ile de coordonare, monitori$are !i evaluare a implement&rii pro=ramelor de de$voltare* - studia$& metodolo=ia sinteti$&rii informa%iei privind implementarea pro=ramelor de de$voltare !i modalit&%ile de pre$entare a acesteia Guvernului !i structurilor administra%iei publice centrale i locale, precum !i altor p&r%i interesate* - particip& la elaborarea propunerilor de politici pentru aEustarea pro=ramelor e@istente sau pentru elaborarea pro=ramelor noi.

12.). C9NA+N><>; P.AC<+C++ :N CA(.>; 9.0AN+@A<+3+ P3N<.> A<.A03.3A +N#3'<+A++;9. E+ P.9M9#A.3A 3KP9.<>;>+ C%%rd%nat cu re!re$entantul %r?ani$aiei !entru atra?erea investiiil%r i !r%+%varea eG!%rtului3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9 67

Fr=ani$a%ia pentru Atra=erea 4nvesti%iilor !i (romovarea 8@portului 0M48(F2 este o or=ani$a%ie de stat care se subordonea$& direct Ministerului 8conomiei, obiectivul s&u maEor fiind de$voltarea social& !i economic& a Republicii Moldova prin intermediul activit&%ilor de atra=ere a investi%iilor !i promovare a e@portului. #n cadrul M48(F se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i licen Nr":.9.". ":.9.7. ":.9.;. ":.9.9. Denu+irea activit&ii 4ni%iere cu privire la activitatea M48(F Studierea cadrului le=islativ ce re=lementea$& activitatea de investi%ii n Republica Moldova Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n Direc%ia 4nvesti%ii !i 8@port Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n Direc%ia Fr=ani$area 8venimentelor 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&. T%tal Nu+&rul de $ile Secia $i Secia F# 9 7 : "6 C ; ;9 ; 6 9 7 89

I+!%rtant este, ca !e !eri%ada !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL 12.).1. +ni iere cu pri$ire la acti$itatea M+3P9 (racticantul face cuno!tin%& cu> Re=ulamentul intern al M48(F* Structura or=ani$atoric& !i subdivi$iunile M48(F* ,e=&tura reciproc& dintre departamentele !i subdivi$iunile M48(F* )unc%iile !i responsabilit&%ile an=aEa%ilor !i re=ulile de utili$are a ba$ei de date. 12.).". 'tudierea cadrului legislati$ ce reglementeaz acti$itatea de in$esti ii Dn .epublica Moldo$a (racticantul studia$&> ,e=ea Republicii Moldova .'u privire la investi%iile n activitatea de ntreprin$&tor/* Strate=ia de atra=ere a investi%iilor !i promovare a e@portului pentru anii 755:-75"A* Alte acte normative ce re=lementea$& activitatea de investi%ii 0,e=ea cu privire la ntreprinderi !i antreprenoriat, ,e=ea cu privire la leasin=, 'odul fiscal etc.2.

6;

12.).%. (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn (irec ia +n$esti ii i 3xport Activitatea practicantului n aceast& Direc%ie se refer& la> studierea specificului activit&%ii or=ani$a%iei !i familiari$area cu scopurile de ba$& ale M48(F, printre care, spre e@emplu> asisten%& a=en%ilor economici privind =&sirea partenerilor pentru e@portul produc%iei !i atra=erea investitorilor poten%iali* pre$entarea oportunit&%ilor investi%ionale* anali$a mediului de afaceri !i identificarea problemelor* elaborarea unor m&suri ce %in de ameliorarea climatului de afaceri !i celui investi%ional* promovarea investi%iilor n economia na%ional&* participarea la efectuarea anali$elor mediului de afaceri* participarea la crearea ba$ei de date referitoare la investitorii poten%iali !i proiectele investi%ionale* participarea la activit&%ile de asisten%& investi%ional&> potrivirea investitorilor cu a=en%ii economici,

ntocmirea !i pre$entarea proiectelor investi%ionale, ne=ocierile cu investitorii, servicii de consultan%& !i lo=istic& pentru investitorii str&ini, servicii post-investi%ionale* studierea materialelor !i participarea la activit&%ile ce %in de anali$a climatului investi%ional> identificarea problemelor !i impedimentelor pentru investitori sub aspect macro- !i microeconomic, determinarea tendin%elor proceselor investi%ionale, precum !i elaborarea !i pre$entarea su=estiilor c&tre Guvern !i (arlament cu privire la ameliorarea climatului investi%ional* participarea la pre=&tirea pro=ramelor pentru atra=erea investi%iilor pe sectoare ale economiei, a nsu!irea practicii de ntocmire a contractelor, de ne=ociere cu poten%ialii investitori, precum !i a pre=&tirii misiunilor de afaceri n scopul atra=erii investitorilor. acordarea asisten%ei companiilor autohtone la stabilirea obiectivelor, pre=&tirea pro=ramelor de promovare a produsului !i a strate=iilor de e@port* identificarea barierelor care mpiedic& de$voltarea companiilor !i naintarea propunerilor pentru a le dep&!i* or=ani$area misiunilor de afaceri peste hotare cu scopul de a facilita accesul produselor moldovene!ti pe pie%ele str&ine* 12.).). (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn (irec ia 9rganizarea 3$enimentelor Activitatea practicantului n aceast& subdivi$iune se refer& la studierea specificului activit&%ii Direc%iei, !i anume> - or=ani$area misiunilor de promovare, ale vi$itelor la companii n vederea stabilirii unui contact mai bun ntre partenerii autohtoni !i str&ini* - facilitarea pro=ramelor de promovare a sectoarelor economice !i a produselor firmelor* 69 =hidurilor investi%ionale*

- particip& la elaborarea !i pre$entarea informa%iilor, rapoartelor cu privire la activitatea investi%ional& n Republica Moldova* - urm&re!te activit&%ile !i particip& la pre$entarea informa%iilor ce %in de promovarea ima=inii %&rii, materialelor de promovare !i publicitate a oportunit&%ilor de investi%ii n %ar&, stabilirea le=&turilor de afaceri cu or=ani$a%ii din str&in&tate* - particip& la activit&%ile ce %in de promovarea investi%iilor> identificarea !i contractarea investitorilor poten%iali, pre=&tirea !i transmiterea informa%iilor cu privire la climatul investi%ional !i oportunit&%ilor de investi%ii* conlucrea$& cu colaboratorii Departamentului la or=ani$area activit&%ilor planificate> mese rotunde, foruri investi%ionale etc.

12.-. C9NA+N><>; P.AC<+C++ :N CA(.>; A'9C+AA+3+ +N#3'<+<9.+;9. '<.C+N+ (+N .3P>B;+CA M9;(9#A C%%rd%nat cu re!re$entantul As%ciaiei Investit%ril%r Str&ini din #e!u.lica M%ld%va3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9 Asocia%ia 4nvestitorilor Str&ini din Republica Moldova 0A4S2 a fost fondat& n cadrul proiectului ,,'arta 4nvesti%iilor/, ini%iat n vederea ncuraE&rii reformelor !i mbun&t&%irii climatului de 6A

afaceri n %&rile 8uropei de Sud-8st, implementat de Fr=ani$a%ia de 'ooperare 8conomic& !i De$voltare, cu suportul %&rilor membre ale Rniunii 8uropene. Fbiectivul de ba$& al A4S este promovarea dialo=ului ntre investitori !i or=anele puterii, orientat spre mbun&t&%irea climatului de afaceri !i a competitivit&%ii Moldovei la nivel re=ional !i interna%ional, pre$entarea opiniilor membrilor ei n scopul ncuraE&rii investi%iilor str&ine, stabilirea unui dialo= eficient !i constructiv cu autorit&%ile Republicii Moldova n vederea lichid&rii barierelor, care ar putea ap&rea n rela%iile cu investitorii str&ini. #n cadrul A4S se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i licen NrDenu+irea activit&ii Nu+&rul de $ile Secia Secia $i (recven& redus& A ;

":.A.". ":.A.7.

4ni%iere cu privire la activitatea A4S

Studierea cadrului le=islativ ce re=lementea$& activitatea de investi%ii n 9 7 Republica Moldova ":.A.;. Studierea activit&%ii A4S n domeniul reformei =uvern&rii corporative 6 9 ":.A.9. Studierea activit&%ii A4S n domeniul reformelor re=ulatorii "5 A ":.A.A. Studierea activit&%ii A4S n domeniul monitori$&rii reali$&rii Strate=iei 6 9 de atra=ere a investi%iilor !i promovare a e@portului pentru anii 755:75"A !i (lanului a%ional de De$voltare 0( D2 pe anii 755C-75"" 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, ; 7 elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&. T%tal ;9 89 I+!%rtant este, ca !e !arcursul !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL 12.-.1. +ni iere cu pri$ire la acti$itatea A+' (racticantul face cuno!tin%& cu> Statutul A4S* Structura or=ani$atoric&* Actele normative n ba$a c&rora a fost fondat& !i !i desf&!oar& activitatea A4S.

12.-.". 'tudierea cadrului legislati$ i institu ional ce asigur realizarea acti$it ii de in$esti ii Dn .epublica Moldo$a (racticantul studia$&> - ,e=ea Republicii Moldova cu privire la investi%iile n activitatea de ntreprin$&tor* 6:

- Strate=ia de atra=ere a investi%iilor !i promovare a e@porturilor pentru anii 755:-75"A* Alte acte normative privind activit&%ile de investi%ii 0,e=ea Republicii Moldova cu privire la Societ&%ile pe Ac%iuni* ,e=ea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat !i ntreprinderi* ,e=ea Republicii Moldova cu privire la leasin=* 'odul fiscal etc.2* Statutul !i obiectivele altor institu%ii cu care colaborea$& A4S> M8, M48(F etc.

12.-.%. 'tudierea acti$it ii A+' Dn domeniul reformei gu$ernrii corporati$e ,a acest co mpartiment studentul-practicant> studia$& 'odul de Guvernare 'orporativ&* studia$& actele le=islative 0na%ionale !i interna%ionale2 cu referin%& la domeniul =uvern&rii face cuno!tin%& cu proiectele de acte le=islative !i normative din domeniul =uvern&rii corporative* anali$ea$& ac%iunile ntreprinse de A4S n domeniul reformei =uvern&rii corporative, precum !i particip& la conferin%e, seminare, simpo$ioane cu tematica aferent& reformei =uvern&rii

corporative*

impactul re$ultatelor preconi$ate sau estimate ale acestora asupra activit&%ii investi%ionale* corporative, or=ani$ate de A4S. 12.-.). 'tudierea acti$it ii A+' Dn domeniul reformelor regulatorii ,a acest compartiment studentul-practicant> studia$& actele le=islative cu referin%& la domeniul business-ului mic !i miElociu* face cuno!tin%& cu proiectele de acte le=islative !i normative n domeniul business-ului mic !i aprecia$& =radul de influen%& a reformelor re=ulatorii asupra climatului investi%ional !i mediului anali$ea$& ac%iunile ntreprinse de A4S n domeniul sus%inerii business-ului mic !i miElociu, particip& la conferin%e, seminare, simpo$ioane cu tematica aferent& domeniului sus%inerii

miElociu* de afaceri al R. Moldova* re$ultatele preconi$ate !i estimate ale acestora* ntreprinderilor mici !i miElocii, or=ani$ate de A4S. 12.-.-. 'tudierea acti$it ii A+' Dn domeniul monitorizrii realizrii 'trategiei de atragere a in$esti iilor i promo$are a exportului pentru anii "882,"81- i Planului Na ional de (ez$oltare 6B

HPN(I pe anii "885,"811 ,a acest compartiment studentul-practicant> - face cuno!tin%& cu prevederile Strate=iei de atra=ere a investi%iilor !i promovare a e@portului pentru anii 755:-75"A* - face cuno!tin%& cu prevederile (lanului a%ional de De$voltare 0( D2* - particip& la conferin%e, seminare, simpo$ioane dedicate reali$&rii acestor strate=ii.

12.2. C9NA+N><>; P.AC<+C++ :N CA(.>; 0.>P>;>+ (3 C9N'>;<ANAC B>'+N3'' +N<3;;+03N< '3.#+C3' H(3PA.<AM3N<>; CA'A (3 +N#3'<+A++ B+',CAP+<A;I C%%rd%nat cu re!re$entantul Hru!ului de C%nsultan& *usiness Intelli?ent Services3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7/renu)e8 nu)e9 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9

6C

'ompania de consultan%& Business 4ntelli=ent Services 0B4S-Group2 este acreditat& pe l<n=& Fr=ani$a%ia pentru Atra=erea 4nvesti%iilor !i (romovarea 8@portului 0M48(F2 !i colaborea$& cu aceasta pe linia promov&rii investi%iilor str&ine directe, prin asisten%a informa%ional& a investitorilor str&ini, precum !i prin oferta de consultan%& n domeniul promov&rii e@portului pentru posibilitatea po$i%ion&rii competitive a R. Moldova pe plan interna%ional. 'asa de 4nvesti%ii B4S-'apital 0'4 B4S-'apital2, ca parte component& a companiei B4S-Group, ofer& servicii de e@perti$& speciali$at& !i asisten%& n accesarea surselor de finan%are !i ale=erea alternativelor de investire, acestea din urm& fiind elemente determinante n ini%ierea !i de$voltarea unor afaceri de succes. #n cadrul 'asei de 4nvesti%ii B4S-'apital se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente> Nr":.:.". ":.:.7. ":.:.;. ":.:.9. ":.:.A. ":.:.:. ":.:.B. Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i licen Denu+irea activit&ii Nu+&rul de $ile Secia $i Secia F# 4ni%iere cu privire la activitatea 'asei de 4nvesti%ii B4S-'apital n 9 7 cadrul 'ompaniei de consultan%& B4S-Group Studierea cadrului le=islativ ce re=lementea$& activitatea de 9 7 investi%ii n Republica Moldova Studierea activit&%ii '4 B4S-'apital n domeniul 4ntermediereL B ; Repre$entare pentru 4nvestitorii 4nstitu%ionali 4nterna%ionali Studierea activit&%ii '4 B4S-'apital n domeniul )u$iuniLAchi$i%ii : ; Studierea activit&%ii '4 B4S-'apital n domeniul (arteneriat (ublic: ; (rivat Studierea activit&%ii '4 B4S-'apital n domeniul )inan%e : ; 'orporative )amiliari$area cu alte tipuri de activit&%i n cadrul B4S-Group 9 7 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la ; 7 practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%&. T%tal ;9 89

I+!%rtant este, ca !e !eri%ada !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL 12.2.1. +ni iere cu pri$ire la acti$itatea Casei de +n$esti ii B+',Capital Dn cadrul Companiei de consultan B+',0roup ,a acest compartiment studentul-practicant face cuno!tin%& cu> structura or=ani$atoric&* sarcinile !i func%iile subdivi$iunilor* func%iile !i responsabilit&%ile an=aEa%ilor.

12.2.". 'tudierea cadrului legislati$ ce reglementeaz acti$itatea de in$esti ii Dn .epublica Moldo$a 66

Activitatea studentului se orientea$& spre studierea>

- ,e=ii Republicii Moldova cu privire la investi%iile n activitatea de ntreprin$&tor* - Strate=iei de atra=ere a investi%iilor !i promovare a e@portului pentru anii 755:-75"A* - Altor acte normative privind activit&%ile de investi%ii 0,e=ea cu privire la Societ&%ile pe Ac%iuni, ,e=ea cu privire la antreprenoriat !i ntreprinderi, ,e=ea cu privire la leasin=, 'odul fiscal etc.2. 12.2.%. 'tudierea acti$it ii C+ B+',Capital Dn domeniul +ntermediere L .eprezentare pentru +n$estitorii +nstitu ionali +nterna ionali ,a acest compartiment studentul-practicant studia$& activitatea '4 B4S-'apital ndreptat& spre acordarea serviciilor de intermediere !i repre$entare investitorilor precum> fondurile de investi%ii* b&ncile investi%ionale* companiile de asi=ur&ri* fondurile de pensii etc.

12.2.). 'tudierea acti$it ii C+ B+',Capital Dn domeniul !uziuniLAc&izi ii ,a acest compartiment studentul-practicant studia$& activitatea '4 B4S-'apital ndreptat& spre> consultan%& strate=ic& !i financiar& pentru )u$iuniLAchi$i%ii n scopuri investi%ionale* structurarea tran$ac%iilor de )u$iuniLAchi$i%ii n scopuri investi%ionale* evaluarea afacerilor n scopul efectu&rii tran$ac%iilor de )u$iuniLAchi$i%ii* estimarea re$ultatelor scontate ale tran$ac%iilor de )u$iuniLAchi$i%ii n scopuri investi%ionale* consultan%& !i suport n finan%area tran$ac%iilor de )u$iuniLAchi$i%ii.

12.2.-. 'tudierea acti$it ii C+ B+',Capital Dn domeniul Parteneriat Public,Pri$at ,a acest compartiment studentul-practicant studia$& activitatea '4 B4S-'apital ndreptat& spre acordarea serviciilor de suport consultativ !i procedural n urm&toarele domenii> crearea ntreprinderilor mi@te 0public-private2* elaborarea !i promovarea documentelor de achi$i%ii 0licita%ii2 publice* structurarea !i promovarea proiectelor de concesiune.

12.2.2. 'tudierea acti$it ii C+ B+',Capital Dn domeniul !inan e Corporati$e "55

,a acest compartiment studentul-practicant studia$& activitatea '4 B4S-'apital ndreptat& spre acordarea serviciilor de> atra=ere a fondurilor !i finan%area proiectelor de investi%ii* anali$&, planificare !i =estiune financiar&* restructurare !i reor=ani$are a unit&%ilor economice etc.

12.2.4. !amiliarizarea cu alte tipuri de acti$it i Dn cadrul B+',0roup ,a acest compartiment se propune studierea activit&%ilor desf&!urate n cadrul departamentului B4S 'redit 4nfo 0Business Risc 4ntelli=ence2, !i anume celor orientate spre e@perti$a comple@& de estimare !i formularea solu%iilor de =estionare a riscurilor aferente> - proiectelor de acorduri de colaborare 0proiecte de investi%ii n comun, etc.2* - planurilor de afaceri propuse spre finan%are 0veridicitatea v<n$&rilor a!teptate, tablourilor financiare, etc.2* - proiectelor de contracte de v<n$&ri cu achitare n rate* - proiectelor de contracte de achi$i%ii cu plat& preventiv& !.a.

12.4. C9NA+N><>; P.AC<+C++ :N CA(.>; A(M+N+'<.AA++;9. P>B;+C3 ;9CA;3 C%%rd%nat cu re!re$entantul ri+&riei CCiin&u3 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKDas!aliu! DanielaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
7/renu)e8 nu)e9

$ e5 adIun!t Dire!#ia &eneral, e!ono)ie8 re5or)e i rela#ii /atri)onial8 Consilui )uni!i/al C.iin,u
75un!#ia8 denu)irea institu#iei8 de/arta)entului8 se!#iei et!:9

Administra%ia public& local& este repre$entat& de totalitatea autorit&%ilor publice locale constituite, n condi%iile le=ii, pentru promovarea intereselor =enerale ale locuitorilor unei unit&%i administrativteritoriale. "5"

Autorit&%ile publice locale se divi$ea$& n> - autorit,#i ale ad)inistra#iei /u3li!e lo!ale de ni elul 6ntEi - autorit&%i publice, luate n ansamblu, care sunt constituite !i activea$& pe teritoriul satului 0comunei2, ora!ului 0municipiului2 pentru promovarea intereselor !i solu%ionarea problemelor colectivit&%ilor locale* - autorit,#i ale ad)inistra#iei /u3li!e lo!ale de ni elul al doilea - autorit&%i publice, luate n ansamblu, care sunt constituite !i activea$& pe teritoriul raionului, municipiului 'hi!in&u, municipiului B&l%i, unit&%ii teritoriale autonome cu statut Euridic special pentru promovarea intereselor !i solu%ionarea problemelor popula%iei unit&%ii administrativ-teritoriale respective. #n cadrul Administra%iilor publice locale se recomand& desf&!urarea practicii n conformitate cu urm&toarele compartimente> Planul calendaristic de desfurare a practicii de produc ie i licen Nu+&rul de $ile Denu+irea activit&ii Secia $i Secia (recven& redus& 4ni%ierea cu privire la activitatea Autorit&%ii (ublice ,ocale 18 ) Studierea structurii or=ani$atorice a Autorit&%ii (ublice ,ocale conform or=ani=ramei Studierea cadrului le=islativ ce re=lementea$& activitatea Autorit&%ii (ublice ,ocale Studierea cadrului le=islativ ce re=lementea$& activitatea de investi%ii ":.B.7. ":.B.;. Studierea activit&%ilor Direc%iilor 1 Sec%iilor> 8conomie, )inan%e* 'omer%, 4nvesti%ii, (atrimoniu Documentarea !i or=ani$area activit&%ii n alte direc%ii din cadrul Autorit&%ilor (ublice ,ocale 8laborarea conclu$iilor !i su=estiilor studentului referitoare la practic&, elaborarea raportului de practic&, sinteti$area materialelor pentru te$a de licen%& T%tal D C C "8 4 % ; A ; 18 ) "

Nr":.B.".

;9

89

I+!%rtant este, ca !e !eri%ada !racticii de !r%ducie i de licen& s& se acu+ule$e in(%r+aii necesare !entru ela.%rarea te$ei de licen&LLL 12.4.1. +ni iere cu pri$ire la acti$itatea Autorit ii Publice ;ocaleB ,a acest compartiment studentul-practicant face cuno!tin%& cu> "57

structura or=ani$atoric&* sarcinile !i func%iile subdivi$iunilor* func%iile !i responsabilit&%ile an=aEa%ilor. "e&ea Re/u3li!ii Moldo a /ri ind ad)inistra#ia /u3li!, lo!al,8 nr:DCF din A>:;A:A@@F . #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. ;7-;A, din 56.5;.755B. "e&ea Re/u3li!ii Moldo a: Codul Fis!al nr: ;;FC-=III din AD:@D:<?: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. :7, din "C.56."66B* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la in esti#iile 6n a!ti itatea de 6ntre/rinz,tor nr: >; din ;>:@C:A@@D: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. :9-:: din 7;.59. 7559. Modificat> ,(;; din 5:.5A."7, MF66-"5717A.5A."7 art.;;5*

Activitatea studentului se orientea$& spre studierea urm&toarelor acte>

"e&ea /ri ind so!iet,#ile /e a!#iuni8 nr: ;;CD- =III din @A:@D:<?: #n> Monitorul Fficial al R.Moldova nr.;C-;6, art. ;;7 din "7.5:."66B, Re/u3li!at 6n4 Monitorul O5i!ial nr:;-DG; din @;:@;:A@@>:

"e&ea !u /ri ire la leasin& nr: J<-=VI din A>:@D:A@@J: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.67-691976 din 5C.5B.755A* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la antre/renoriat i 6ntre/rinderi8 Nr: >DJ-=II din C ianuarie ;<<A: #n> Monitorul (arlamentului nr.7, art. ;;. din 7C.57."669* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la /arteneriatul /u3li!- /ri at nr:;?< din ;@:@?:A@@>: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. ":A-"::, art. :5A din 57.56.755C* "e&ea Re/u3li!ii Moldo a !u /ri ire la !on!esiuni nr: CJD-=III din ;C:@?:;<<J: #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. :B din ;5.""."66A* Strate&ia Re/u3li!ii Moldo a de atra&ere a in esti#iilor i /ro)o are a e1/orturilor /entru anii A@@F-A@;J8 aprobat& prin Hot&r<rea nr. "7CC din 56."".755:. #n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr. "C"-"C; din 79."".755:, art. nr. ";6". Modificat> 8A-:8-:A, MOA9;BA:918F-:8-:A art-::<<) 4H:9;@ din

"e&ea nr: ;FF: Moldo a A@A@: Strate&ia na#ional, de dez oltare4 ? solu#ii /entru !reterea e!ono)i!, i redu!erea s,r,!iei: Aprobat& de (arlamentul Republicii Moldova la "" iulie 75"7.

12.4.". 'tudierea acti$it ii (irec iilor M 'ec iilorB 3conomie, !inan eN Comer , +n$esti ii, Patrimoniu

"5;

,a acest compartiment studentul-practicant studia$& activitatea Direc%iilor 1 Sec%iilor> 8conomie, )inan%e* 'omer%, 4nvesti%ii, (atrimoniu ndreptat& spre elaborarea pro=ramelor !i starte=iilor de investi%ii la nivel local, monitori$area activit&%ii de investi%ii !i controlul acestora. 12.4.%. (ocumentarea i organizarea acti$it ii Dn alte direc ii din cadrul Autorit ilor Publice ;ocale ,a acest compartiment se propune studierea activit&%ilor desf&!urate n cadrul altor direc%ii1sec%ii ale Autorit&%ilor (ublice ,ocale, !i anume celor orientate spre e@perti$a comple@& de estimare !i formulare a solu%iilor de =estionare a riscurilor aferente> proiectelor de acorduri de colaborare* proiectelor de investi%ii n domeniul transportului, locativ-comunal, de salubri$are etc.* planurilor de afaceri propuse spre finan%are 0veridicitatea v<n$&rilor a!teptate, tablourilor proiectelor de contracte de achi$i%ii cu plat& preventiv&*

financiare, etc.2*

EVIII- ELA*O#A#EA #A O#TULUI "N *AJA MATE#IALELO# ACUMULATE E A#CU#SUL #ACTICII DE #ODUCIIE 5I DE LICENI6 :>-:- DIS OJIIII HENE#ALE 8laborarea raportului privind reali$area practicii de produc%ie !i de licen%& se efectuea$& pe parcursul practicii, pe fiecare compartiment, n parte. ,a sf<r!itul perioadei de desf&!urare a practicii, studentul-practicant perfectea$& raportul !i, dup& verificarea efectuat& de c&tre conduc&torul practicii din partea institu%iei de profil 0fapt, care se confirm& prin semn&tur& !i amprenta !tampilei2, l pre$int& coordonatorului practicii de la catedr&.

"59

Reali$area pro=ramei practicii de produc%ie !i de licen%& trebuie s& fie reflectat& n raportul cu privire la practica de produc%ie !i de licen%& cu pre$entarea materialelor practice concrete n ba$a le=isla%iei n vi=oare, a actelor normative, consolidate cu calculele respective. )iecare student-practicant ntocme!te independent raportul n ba$a materialelor acumulate n perioada practicii. Ra/ortul8 6nde/linit 6n 3aza )aterialelor a!u)ulate 6n /erioada /ra!ti!ii8 in!lude4 cuprinsul raportului conform planului calendaristico-tematic reali$at n cadrul ((,* partea te@tual&* biblio=rafia* ane@ele la raport cu referin%ele respective pe te@tul raportului.

Ra/ortul este 6nso#it8 6n mod obligatoriu, de Iurnalul de /ra!ti!,: Doate compartimentele Nurnalului practicii de produc%ie !i de licen%& se completea$&, n mod obli=atoriu. Surnalului practicii este semnat de c&tre conduc&torul practicii din partea institu%iei de profil. Amprenta !tampilei se plasea$& n locurile indicate n Eurnal, inclusiv pe foaia de titlu a raportului privind ((,. :>-8- CONIINUTUL #A O#TULUI (artea te@tual& a raportului privind practica de produc%ie !i de licen%& trebuie s& con%in& urm&toarele compartimente> acesta* con%inutul de ba$& ce reflect& descrierea lucr&rilor ndeplinite pe compartimentele pro=ramei conclu$ii, n care se e@pun su=estiile studentului referitor la cele studiate. ,a raport urmea$& s& fie ane@ate copii ale materialelor care au fost utili$ate de c&tre student n cadrul practicii, calcule, certificate !i acte, documente ale eviden%ei contabile, tabele, dia=rame etc. 0ve$i Ane@ele ",;2. Dup& verificarea con%inutului raportului de c&tre conduc&torul practicii de la catedr&, studentulpracticant este admis pentru a sus%ine raportul n cadrul 'omisiei de 8valuare. practicii* not& introductiv&, n care se e@pune succint con%inutul raportului !i alte aspecte =enerale le=ate de

:>-A- E#FECTA#EA #A O#TULUI Studen%ii redactea$& raportul ((, n conformitate cu urm&toarele cerin%e> "5A

Volu)ul raportului trebuie s& se ncadre$e n intervalul ;A-95 pa=ini de te@t, inclusiv lista biblio=rafiei. Ane@ele nu se iau n considera%ie, dar pot constituii, cel mult "1; din volumul raportului. . Foaia de titlu a te$ei anuale se perfectea$& conform modelului din Ane@a nr. 7. ,a depunerea lucr&rii, autorul 0studentul2 !i pune semn&tura !i scrie data pe ultima pa=ina a te@tului de ba$& a raportului, iar conduc&torul practicii din cadrul catedrei notea$& deci$ia .Admis spre sus%inere/ sau .Respins/ pe foaia de titlu a raportului. %e1tul raportului se tip&re!te pe h<rtie alb& format A9. De@tul se plasea$& numai pe o parte a foii. (a=inile raportului au urm&torul !E)/> n partea st<n=& - ;5 mm, n partea dreapt& - "A mm, sus 7A mm, Eos - 7A mm. Se va utili$a reda!torul de te1te Microsoft Fffice Tord cu caracterele Dimes m&rimea "9, intervalul ",A. De@tul se nivelea$& dup& ambele c<mpuri laterale. (entru rapoartele elaborate n limba rom<n&, n mod obli=atoriu, se utili$ea$& literele cu diacritice specifice limbii rom<ne 0&, <, , !, % !i maEusculele lor2. E1/unerea )aterialului n raport se face de la persoana a treia, folosindu-se un limbaE impersonal. Astfel, vor fi evitate e@presiile /eu consider/, /n opinia mea/ etc., utili$<ndu-se e@presiile> .se poate afirma/, .se consider&/ etc. Doate pa=inile raportului se nu)eroteaz, cu cifre pe c<mpul din dreapta a pa=inii sus sau Eos, numerotarea ncep<nd cu foaia de titlu !i termin<nd cu ultima pa=in& f&r& a se admite lipsuri, repet&ri sau apendice literale de tipul 0- "5a 2, 0- "5b -2 etc. (e foaia de titlu nu se nscrie num&rul pa=inii. %itlul !o)/arti)entelor sunt scrise cu litere maEuscule 0font "9 pt., bold, centrat2, a subcompartimentelorU cu litere mici, n afar& de prima liter& 0"9 pt., bold, centrat2. Dup& denumirea compartimentului sau a subcompartimentului nu se pune punct. Co)/arti)entele se nu)eroteaz, /rin !i5re ro)ane8 iar su3!o)/arti)entele !u !ele ara3e: um&rul subcompartimentului const& din num&rul compartimentului !i num&rul propriu al subcompartimentului subcompartimentul ;2. )iecare compartiment ncepe din pa=in& nou&, subcompartimentele urmea$& succesiv.
4ndicarea sursei n te@t se face prin referin%& n subsolul pa=inii, m&rimea caracterelor - "7 ppt.

eH Roman,

separate

printr-un

punct.

De

e@emplu

".;.

0compartimentul

4,

4nforma%iile biblio=rafice se indic& n limba n care a fost scris documentul 0ori=inalul2 !i se "5:

perfectea$& conform ane@ei 9. ,a sf<r!it se indic& num&rul pa=inii de unde a fost preluat citatul 0de e@> ve$i n subsolul pa=iniiB2. Desenele, dia=ramele se notea$& cu cuv<ntul LFi&uraL !i se numerotea$& succesiv cu cifre arabe n limita compartimentului !i a subcompartimentului. um&rul fi=urii const& din ; cifre - num&rul compartimentului, subcompartimentului !i num&rul de ordine al fi=urii, separate prin punct. De e@emplu> fi=ura 7.;.A. 0fi=ura A din subcompartimentul ; al compartimentului 442. Denumirea fi=urii se plasea$& sub fi=ur& !i se indic& unit&%ile de m&sur&. Sub denumirea fi=urii se indic& sursa biblio=rafic& 0ve$i modelul pre$entat n ane@a ;2. %a3elele se numerotea$& succesiv cu cifre arabe, n limita compartimentului !i a subcompartimentului, n col%ul din dreapta a tabelului de asupra titlului tabelului 0num&rul compartimentului, subcompartimentului !i num&rul de ordine al tabelului separate prin punct> de e@emplu> Dabelul 7.;.A2. Denumirea !i num&rul tabelului se amplasea$& deasupra tabelului, centrat. #n mod obli=atoriu este necesar de indicat unit&%ile de m&sur&. Sub tabel se indic& sursa biblio=rafic& 0ve$i modelul pre$entat n ane@a ;2. Dabelele trebuie ncadrate 0plasate2 pe o pa=in& f&r& a le trece pe alta. Dac& tabelul dep&!e!te volumul de 71; din pa=in&, atunci acesta se plasea$& n ane@e. #n ca$ul n care tabelul din ane@& are un volum mai mare de o pa=in& !i apare necesitatea de a trece o parte din tabel pe o alt& pa=in&, atunci cuv<ntul VDabelV, num&rul !i denumirea se indic& numai o dat&, la nceputul acestuia, iar pe urm&toarele pa=ini se scrie V'ontinuarea tabelului 7.;.AV. Denumirea coloanelor n ca$ul dat nu se repet&, indic<ndu-se doar num&rul acestora. 8ste preferabil, ca tabelele !i fi=urile s& fie plasate imediat ce au fost numite n te@t. #n ca$ul n care, la ele se fac referin%e repetate, se utili$ea$& modalitatea> 0ve$i fi=ura 7.;.A2. For)uleleGe!ua#iile vor fi centrate, iar numerotarea acestora se va plasa la sf<r!itul r<ndului. )ormulele 0dac& sunt mai mult de dou&2 se numerotea$& cu cifre arabe n limita capitolului !i subcapitolului. um&rul formulei const& din ; cifre - num&rul compartimentuluii, um&rul se indic& n subcompartimentului !i num&rul de ordine al formulei, separate prin punct.

partea dreapt& a pa=inii la nivelul formulei n parante$e rotunde. De e@emplu> 07.;.A2 - formula A din subcompartimentul ; al 'ompartimentului 44. 8@plica%ia simbolurilor utili$ate se pre$int& sub formul& n ordinea n care ele urmea$&. Modelul de pre$entare !i numerotare a formulelor sunt pre$entate n Ane@a ;.
7

H# 'R, R., 4FRDA'H4, +., MR D8A R, ., RFW'A, M., 'F 8 'F+, F., BAQA ,D. Bazele 5un!#ion,rii /ie#ei de !a/ital> manual.'hi!in&u> AS8M, 75"7. ;;B p. 4SB 6BC-66BA-BA-A7:-6., pa=. C6.

"5B

Ane1ele: Ane@ele constituie o parte component& a raportului. #n ane@& pot fi incluse materiale care servesc pentru mbo=&%irea con%inutului de ba$& al te$ei sub form& de dove$i intermediare, calcule matematice, formule, tabele cu date statistice suplimentare, procese verbale, acte ale cercet&rilor, evalu&rilor !i modele matematice, desene, scheme etc. Se permite ncadrarea unui sin=ur element 0fi=ur& sau tabel2 pe o ane@&. )iecare ane@& este nceput& pe o pa=in& nou&, cu indica%ia, n col%ul de sus din dreapta, VA 8QAV, dactilo=rafiat& cu maEuscule. Dac& raportul con%ine mai multe ane@e, ele se numerotea$& succesiv cu cifre arabe. De e@emplu> A 8QA ", A 8QA 7 etc. Re5erin#a la ta3elele i 5i&urile din ane1e se face prin utili$area modalit&%ii 0ve$i Ane@a ;2. Asi&urarea 3i3lio&ra5i!, a ra/ortului: Biblio=rafia utili$at& la elaborarea raportului se pre$int& n ordinea urm&toare> 4. acte le=islative !i normative* 44. mono=rafii, manuale, literatura didactic& 0surse de specialitate2* 444. articole !tiin%ifice 0surse de specialitate2* 4+. materiale statistice !i materiale de arhiv&* +. surse electronice. Actele le=islative !i normative, materialele statistice !i de arhiv& 0indicate n p.p. 4 !i 4+2 se pre$int& n ordine cronolo=ic& descendent&, iar sursele de specialitate 0indicate la punctul 44 !i 44422 - n ordine alfabetic&. #n cadrul surselor de specialitate, sursele utili$ate pe compartimente se pre$int& n ordinea lin=vistic& urm&toare> literatura de specialitate n limba rom<n&, n limba rus& !i n limba en=le$&, france$& !.a. Modelul de reda!tare a 3i3lio&ra5iei este /rezentat 6n Ane1a D:

:>-;- SUSIINE#EA #A O#TULUI Sus%inerea rapoartelor privind efectuarea practicii de produc%ie !i de licen%& are loc n cadrul 'omisiilor de 8valuare aprobate n catedr&, n corespundere cu orarul stabilit. #n procesul de pre=&tire c&tre sus%inere, studentul, preventiv, ia cuno!tin%& cu avi$ul coordonatorului de practic& din cadrul catedrei, pentru a perfecta raportul sau pentru a obiectivi$a neaEunsurile men%ionate de conduc&torul practicii. #n procesul de sus%inere a raportului privind practica de produc%ie !i de licen%&, studentul trebuie s& demonstre$e ndeplinirea complet& !i calitativ& a pro=ramei practicii, deprinderi de activitate practic& acumulate, capacitatea de a utili$a actele le=islative etc. "5C

8valuarea se efectuea$& n ba$a urm&toarelor criterii> - relevan%a !i pertinen%a informa%iilor pre$entate n raport* - calitatea perfect&rii raportului* - nivelul de cunoa!tere !i modul de e@punere a con%inutului raportului* - relevan%a !i pertinen%a r&punsurilor formulate.

"56

"NC4EIE#E Autorii acestui ndrumar metodic sunt con!tien%i de modific&rile permanente ale le=isla%iei, a metodelor !i tehnicilor de lucru aplicate n domeniul investi%iilor !i al pie%ei de capital, care impun schimb&ri continue a realit&%ii economice !i, implicit, a con%inutului ndrumarului pro=ramei practicii. Din aceste considerente, vom fi recunosc&tori conduc&torilor de practic& din cadrul catedrei !i institu%iilor de profil, studen%ilor, tuturor persoanelor interesate pentru propunerile !i su=estiile e@primate n vederea perfect&rii respectivului ndrumar metodic privind reali$area !i or=ani$area practicii produc%ie !i de licen%&. de

""5

ANEEA : AN3K3 ><+;3 ;A C9MPA.<+M3N<3B /Comisia Na ional a Pie ei !inanciare1 Fr=ani=rama Direc%iei Generale e@ecutive a ' ()* Modelul cererii pentru nre=istrarea de stat a valorilor mobiliare* Modelul cererii pentru ob%inerea licen%ei* Statistica emisiilor valorilor mobiliare pe ultimii ; ani* Statistica !i structura tran$ac%iilor cu valorile mobiliare pe ultimii ; ani* Statistica tran$ac%iilor pe o s&pt&m<n&, c<t !i pentru ultimul trimestru ncheiat p<n& la sf<r!itul

practicii* Raportul valoarea nominal& 1 cursul bursier 0pre%ul e@trabursier2 al celor mai activ cotate titluri n Modele de certificate eliberate de ' ()* Modele de licen%e eliberate operatorilor la pia%a de capital* Modelul d&rii de seam& anuale a societ&%ii pe ac%iuni* Modelul d&rii de seam& trimestriale fa%& de ' () al unui operator la pia%a de capital. /Bursa de #alori a Moldo$ei1 ,ista societ&%ilor pe ac%iuni, valorile mobiliare ale c&rora sunt nre=istrate la ,ista companiilor de broGeri acreditate la Burs&* 'erere pentru desf&!urarea procedurii de listin=* Deci$ia Bursei privind admiterea la 'ota bursei 0listin=2* Acordul cu o societate pe ac%iuni privind admiterea valorilor mobiliare la 'ertificatul de includere n listin= !i non-listin=* 4nforma%ia privind situa%ia financiar& a societ&%ilor pe ac%iuni, valorile Structura tran$ac%iilor cu valorile mobiliare pe ultimii ; ani* """

una din s&pt&m<nile practicii*

'ota Bursei*

'ota Bursei*

mobiliare ale c&rora sunt admise la 'ota Bursei*

Statistica tran$ac%iilor pe o s&pt&m<n&, c<t !i pentru ultimul trimestru c%ntinuare ANEEA :

ncheiat p<n& la sf<r!itul practicii*

Raportul valoarea nominal& 1 cursul bursier al celor mai activ cotate titluri Alte documente eliberate de B+M la care practican%ii au acces n limita

n una din s&pt&m<nile practicii* p&str&rii secretului comercial

/Bursa de #alori C&iinu1 Acte de constituire a B+'* ,ista societ&%ilor pe ac%iuni, valorile mobiliare ale c&rora sunt nre=istrate la

'ota Bursei* ,ista companiilor de broGeri acreditate la Burs&* 'erere pentru desf&!urarea procedurii de listin=* Deci$ia Bursei privind admiterea la 'ota bursei 0listin=2* Acordul cu o societate pe ac%iuni privind admiterea valorilor mobiliare la

'ota Bursei* 'ertificatul de includere n listin= !i non-listin=* 4nforma%ia privind situa%ia financiar& a societ&%ilor pe ac%iuni, valorile

mobiliare ale c&rora sunt admise la 'ota Bursei* Structura tran$ac%iilor cu valorile mobiliare pe ultimii ; ani* Statistica tran$ac%iilor pe o s&pt&m<n&, c<t !i pentru ultimul trimestru

ncheiat p<n& la sf<r!itul practicii* Raportul valoarea nominal& 1 cursul bursier al celor mai activ cotate titluri Alte documente eliberate de B+', disponibile practican%ilor, n limita

n una din s&pt&m<nile practicii* p&str&rii secretului comercial.

""7

/(epozitarul Na ional de #alori Mobiliare1 'erin%ele fa%& de D +M pentru ob%inere licen%elor de activitate de depo$itare !i de clearin=* 'opiile licen%elor D +M, eliberate de ' ()* c%ntinuare ANEEA : 'opia certificatelor de calificare pe an=aEa%i, eliberate de ' ()* 'ontractul cu depo$itarul* ,ista valorilor mobiliare admise la D +M* Modelul d&rii de seam& a participantului* Statistica participan%ilor D +M !i fondului participan%ilor pe ultimii ; ani* Statistica conturilor deschise pe ultimii ; ani.

/Companii de bro*eri1 'opia licen%elor de activitate, eliberate de ' ()* 'opia certificatelor de calificare pe an=aEa%i, eliberate de ' ()* Modelul contractului de prestare a serviciilor de broGeraE* Frdinul clientului privind v<n$area sau cump&rarea valorilor mobiliare* Dispo$i%ia de transmitere !i modul de completare a ei* 8@trasul din re=istrul ac%ionarilor* Modelele documentelor care nso%esc o tran$ac%ie bursier&* Re=ulile interne de lucru cu clien%ii* Modelul dispo$i%iei de plat&* Modelul darii de seam& trimestriale fa%& de ' (). /.egistratori +ndependen i 1 'ertificat de nre=istrare de stat a re=istratorului* ,icen%a de activitate, eliberat& de ' ()* 'ertificat de calificare pe an=aEat, eliberat de ' ()* Statutul re=istratorului 0primele 7 pa=.2* "";

Re=ulile interne de lucru cu clien%ii* 'ontractul - tip de %inere a re=istrului*

c%ntinuare ANEEA : Dispo$i%ia de transmitere-tip de transfer a valorilor mobiliare* 'ererea - tip de efectuare a modific&rilor n contul personal al ac%ionarului* Documentele, ce le pre$int& emitentul pentru formarea re=istrului 0certificatul de nre=istrare de Modelul n!tiin%&rii ac%ionarului, privind adunarea* Modelul darii de seam& $ilnice a re=istratorului fa%& de ' (), privind tran$ac%iile nre=istrate* Modelul contractului de munc& a an=aEa%ilor re=istratorului* Modelul dispo$i%iei de plat&, n ba$a c&reia se efectuea$& achit&rile de c&tre re=istrator cu Modelul contului de plat&, perfectat de re=istrator pentru clien%ii s&i, Modelul contractului de %inere a re=istrului* 8@trasul de la banc& din contul re=istratorului, privind decont&rile efectuate pe cont. /Companii de estimare a $alorilor mobiliare i a acti$elor ce se refer la ele1 'opia licen%ei de activitatea de estimare a valorilor mobiliare !i activelor ce se refer& la ele, eliberate de ' ()* 'opiile certificatelor de calificare pe an=aEat, eliberate de ' ()* 'ontractul cu privire la prestarea serviciilor de estimare* Re=ulile interne de lucru cu clien%ii* 'opia bilan%ului contabil al emitentului, valorile mobiliare al c&ruia au fost supuse estim&rii* Statistica tran$ac%iilor bursiere a valorilor mobiliare, care au servit drept temei pentru estimarea

stat a emitentului, certificatul de nre=istrare de stat a valorilor mobiliare ale emitentului, etc.2*

contraa=en%ii s&i*

valorilor mobiliare a unui emitent* ""9

Modelul raportului de estimare 0conform metodei de estimare utili$ate> metoda flu@urilor Modelul dispo$i%iei de plat&* Modelul darii de seam& trimestriale fa%& de ' (). /Banca Na ional a Moldo$ei1

financiare, metoda de pia%& !i metoda activelor2*

,ista b&ncilor din Republica Moldova licen%iate de B M* 4ndicatorii financiari pe sectorul bancar al Republicii Moldova* c%ntinuare ANEEA :

Structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al Republicii Moldova* Structura depo$itelor pe sectorul bancar al Republicii Moldova* 'alendarul desf&!ur&rii licita%iilor de v<n$are a +MS pe pia%a primar& a +MS din Republica Moldova* Modele ale comunicatelor oficiale ale Ministerului )inan%elor al RM de plasare a bonurilor de tre$orerie !i a obli=a%iunilor de stat* Modele ale comunicatelor oficiale ale Ministerului )inan%elor al RM privind rata dob<n$ii 0cuponului2 la obli=a%iunile de stat cu dob<nd& flotant&* ,iste cu re$ultatele licita%iilor de v<n$are a +MS desf&!urate n perioada practicii* Ratele medii ponderate ale dob<n$ii la +MS emise de Guvernul R.M n perioada practicii sau n ultimul an calendaristic* ,ista Dealerilor primari pe pia%a valorilor mobiliare de stat din Republica Moldova* Buletine informative despre totalurile tran$ac%iilor consolidate cu valorilor mobiliare de stat pe pia%a secundar& desf&!urate n perioada practicii sau n ultimul an calendaristic* ,ista valorilor mobiliare de stat n circula%ie n perioada efectu&rii practicii* Alte a!te1do!u)ente eliberate de B M aferente activit&%ilor desf&!urate la practic&. /Bncile din .epublica Moldo$a 1

Actul de constituire a b&ncii* ,icen%a b&ncii* ""A

Statutul b&ncii* Bilan%ul b&ncii* 'erere - contract privind deservirea la broGer* 'ontract privind prestarea serviciilor de underHritin= la plasarea valorilor mobiliare ale societ&%ii Cerere de !artici!are la licitaia de vOn$are a val%ril%r +%.iliare de stat e+ise 'n (%r+& de

pe ac%iuni* nscriere n conturi* 'erere de deschidere a contului* 'opiile e@trasului din contul clientului !i Dispo$i%ia de plat&. c%ntinuare ANEEA : 'artela cu modelul semn&turilor !i amprenta !tampilei* Frdinul de ncasare a numerarului* Frdinul de eliberare a numerarului* 'ontractul de =aE* Scrisoare de =aran%ie. Alte a!teGdo!u)ente eliberate de banc& aferente activit&%ilor desf&!urate la practic&. /'ociet i pe Ac iuni 1 Bilan%ul contabil* Raportul privind re$ultatele financiare* Raport privind flu@ul miEloacelor b&ne!ti* Raport privind flu@ul capitalului* Dispo$i%ie de plat&* 'erere dispo$i%ie de plat&* Dispo$i%ie de ncasare* 8@tras din cont bancar* Raport privind cheltuielile !i consumurile* 'ontracte de livrare a m&rfurilor* 'ontracte de achi$i%ie a m&rfurilor. "":

/Ministere, departamente, companii de consultan i proiecte Dn domeniul in$esti ional1 Fr=ani=rama institu%iei 0ministerului, departamentului, or=ani$a%iei2* Re=ulamente cu privire la activitatea sec%iilor, serviciilor sau departamentelor* )i!e-post ale colaboratorilor sec%iilor, serviciilor sau departamentelor* Scheme de ncadrare* Rapoarte* D&ri de seam& 0inclusiv cu privire la activitatea economico-financiar& etc.2* Devi$ul de cheltuieli* 8@trase din actele normative, care corespund domeniului studiat. c%ntinuare ANEEA : /'ociet ile cu .spundere ;imitat1 Bilan%ul contabil* Raportul privind re$ultatele financiare* Raport privind flu@ul miEloacelor b&ne!ti* Raport privind flu@ul capitalului* Dispo$i%ie de plat&* 'erere dispo$i%ie de plat&* Dispo$i%ie de ncasare* 8@tras din cont bancar* Raport privind cheltuielile !i consumurile* 'ontracte de livrare a m&rfurilor* 'ontracte de achi$i%ie a m&rfurilor. 1Companii de asigurare1 Fr=ani=rama !i le=aturile comunica%ionale ale direc%iei e@ecutive a companiei de asi=ur&ri. Raportul privind re$ultatele financiare* Raportul privind flu@ul miEloacelor b&ne!ti* ""B

8volu%ia indicatorilor economico-financiari ai companiei de asi=ur&ri* Dinamica !i structura surselor investi%ionale* +eniturile din activitatea de investi%ii, dinamica !i structura acestora.

/'ociet i de leasing1 Statutul societ&%ii de leasin=* Structura !i dinamica portofoliului de leasin= n cadrul societ&%ii de leasin=* Bilan%ul contabil* Raportul privind re$ultatele financiare ale societ&%ii de leasin=.

""C

ANEEA 8 (AG4 X D8 D4D,R MINISTE#UL EDUCAIIEI AL #E U*LICII MOLDOVA Acade+ia de Studii Ec%n%+ice din M%ld%va Facultatea Finane Catedra Investiii i iee de Ca!ital

# A

O # T

!rivind !ractica de !r%ducie i de licen& 'n cadrul KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 0locul practicii2 !re$entat de studentul ?rKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK HNumele i Prenumele studentului, grupaI

'oordonator de la catedr&> /ost8 &rad tiin#i5i!8 Nu)e i Prenu)e IIIIIIIIIIIIIII0semn&tura2 'oordonator de la locul practicii4 Fun!#ia8 Nu)e i Prenu)e IIIIIIIIIIIIIII0semn&tura, confirmat& prin amprenta !tampilei institu%iei de profil, unde a fost efectuat& ((,2

C4I5IN6U 7 89:; ""6

"75

ANEEA A M%dele de redactare i !re$entare a ta.elel%r, (i?uril%r i (%r+ulel%r aI Model de redactare i prezentare a tabelelor Ta.elul 8-A-: Structura tran$aciil%r .ursiere 'n 89:9B89:: n M %nderea 'n v%lu+ul t%tal al tran$aciil%r 89:9 +<n$are-cump&rare Fferte publice ,icita%ii cu stri=are ,icita%ii ale autorit&%ilor publice Dran$ac%ii n temeiul hot&r<rilor Eudec&tore!ti Alte tran$ac%ii T%tal "5,; 96,; "C,B 7",: 5," :99,99 89:: ":,B "",B ;7,C 7C,: "5,7 5,5 :99,99

Ti!ul tran$aciil%r

Sursa3 Buletinul lunar al CNPF /entru luna de!e)3rie A@;;8 /a&: C8 MMM:!n/5:)dG)dG3ulin5G 7!itat la ;A:@C:A@;A9 bI Model de redactare i prezentare a figurilor
685,8

438,5 81,9 2005 2006 120 2007 115,1 2008

575,7 290,3

2009

2010

2011

Fi?ura 8-A-A- V%lu+ul t%tal al e+isiunil%r su!li+entare de aciuni e(ectuate de c&tre .&ncile c%+erciale din #e!u.lica M%ld%va 'n anii 899<B89:: 0+il- lei2 Sursa> Ela3orat, de autor 6n 3aza ra/oartelor anuale ale CNPF MMM:!n/5:)dG)dGra/a 7!itat la @>:@J:A@;A9 cI Model de redactare i prezentare a formulelor "7"

Vr = unde>

VN (" + Rnd ) (" + Rdt ) n

7;:A:D9

Vr e@prim& valoarea real& a mprumutului* VN Q valoarea nominal& a obli=a%iunii* Rnd Q rata nominal& a dob<n$ii* Rdt Q rata dob<n$ii de pia%&.

"77

ANEEA ; Model de /er5e!tare a Bi3lio&ra5iei *i.li%?ra(ia IActe le?islative i n%r+ative

".". Strate=ia Republicii Moldova de atra=ere a investi%iilor !i promovare a e@porturilor, aprobat& prin
Hot&r<rea Guvernului nr. 7;9 din ";."5.755:. 4n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.9;9A din ;5."5.755:.

".7. ,e=ea Republicii Moldova cu privire la investi%iile n activitatea de ntreprin$&tor nr. C"-Q+ din
"C.59.7559. 4n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.:9-:: din 7;.59.7559.

".;. ,e=ea Republicii Moldova cu privire la or=ani$a%iile de microfinan%are nr. 7C5-Q+ din
77.5B.7559. 4n> Monitorul Fficial al Republicii Moldova nr.";C-"9:1B;B din ";.5C.7559.

44. M%n%?ra(ii, +anuale i lucr&ri didacticeC M%n%?ra(ii EGe+!lul : 0un aut%r2 7.9. 7.A. 7.:. HAR'8 'F, D. Rolul /ie#ei alorilor )o3iliare 6n a3ordarea in esti#ional, /rin /ris)a

&lo3aliz,rii. 'hi!in&u> AS8M, 75"7. 4SB 6BC-66BA-BA-A67-9. YZ[Z\Z], ^. RSTUVTW XSTYSZ[[\ST]ZV\W \ VW^\__WSWV`\SaW[Zb TXc\[\dZ`\b . _`a`bcd> edf`gP, 75"5. 4SB 6BC-66BA-69"-A;-7.6 DA,8B, . %.e Bla!H SMan4 t.e i)/a!t o5 .i&.le i)/ro3a3le: 7nd ed. ,ondon> (en=ium BooGs, 75"5. 4SB 6BC-5-"9"-5;9A6-". EGe+!lul 8 Hdoi autoriI 7.B. BX '4,X, ., GA 8A, +. ConstrEn&eri i /osi3ilit,#i de o/ti)izare a a!ti it,#ii de 5inan#are 6n se!torul 6ntre/rinderilor )i!i i )iIlo!ii. 'hi!in&u> 48)S, 75"7. 4SB 6BC-66BA-9;7:-C-6. c%ntinuare ANEEA ;
C

#n ca$ul manualelor pre$entarea num&rului de pa=ini este obli=atorie, iar n ca$ul mono=rafiilor - op%ional&. 8lementele biblio=rafice trebuie s& fie e@trase de pe pa=ina de titlu !i nre=istrate n limba ori=inal& 0rom<n& sau rus& sau en=le$& etc.2, a!a cum apar n surs&. (entru separarea elementelor referin%ei biblio=rafice se utili$ea$& semnele de punctua%ie stabilite 0punct, vir=ul&, dou& puncte, punct !i vir=ul&2. 8lementele de ba$& ale referin%ei 0ARDFR, Ditlu2 sunt marcate distinct de celelalte elemente biblio=rafice prin utili$area caracterelor MASRS'R,8, italice. umelui autorului lucr&rii citate se va pre$enta n ordine inversat&> nume de familie, prenume. umele se despart de prenume prin vir=ul&. um&rul standard interna%ional al documentului 04SB * 4SS 2, este un element obli=atoriu, n ca$ul c<nd este disponibil.
9

"7;

7.C.

FDRGH8M4, S., ,88, D., eds. A!!ounta3ilite t.rou&. /u3li! o/inion4 5ro) inertia to /u3li! a!tion. Tashin=ton> Dhe Torld BanG, 75"". 4SB 6BC-5-C7";-CA5A-5.

EGe+!lul A 0trei aut%ri2 7.6. B8,FSD8'4 4', Gr., SAhF+4'4, +., MF4S88 'F, 8. Se!uritatea e!ono)i!, a statului4 teorie8 )etodolo&ie8 /ra!ti!,. 'hi!in&u> AS8M, 75"". 4SB 6BC-66BA-BA-AB9-5."5 EGe+!lul ; 0!atru aut%ri i +ai +uli2 7."5. 'H4SDRRGA, B., (4SA 4R', M., S#RBR, F., DFDR-GR'8A, ,., BRAWF+S'H4+8,8 '4R', +., HAR'8 'F, D. Inte&rarea i !oo/erarea e!ono)i!, re&ional,. 'hi!in&u> AS8M, 75"5. 4SB 6BC-66BA-BA-A9A-5. 7."". S'HAD,8R, S., DRRMMF D, (., hR4SS, ,., MRRGASF+A, i., 8,hA , R. Ado/tin& t.e euro in Central Euro/e: C.allen&es o5 t.e ne1t ste/ in euro/ean inte&ration . Tashin=ton> 4nternational Monetarj )und, 755A. ";A p. 0Fccasional paper* no. 7;92. 4SB "-AC65:-;A5-;. Manuale, dici%nare, lucr&ri didactice i +et%dice 7."7. H# 'R, R., 4FRDA'H4, +., MR D8A R, 6. 7.";. H# 'R, R., 4FRDA'H4, +., MR D8A R, :;9-". 7."9. kl[lm]Zno, ]., pq]_r, s., kl[lm]Zno, l. ghVT]i _aVj`\TV\ST]ZV\b SiVja jZX\cZkZ4 tucvb`g. 'hi!in&u> AS8M, 75"". ;"6 p. 4SB 6BC-66BA-BA-A:6-:. 7."A. pq]_r, s., YrpZnwx, o., [r_wy], w. ghVT]i \V]Whc\`\TVVTl ^WbcWkmVThc\4 tucvb`g: 'hi!in&u> AS8M, 755C. ;56 p. 4SB 6BC-66BA-BA-9;9-B. ., RFW'A, M., 'F 8 'F+, F., BAQA , D : 6BC-66BA-BABasis o5 !a/ital )arHetfs 5un!tionin&> manual. 'hi!in&u> AS8M, 75";. ;96 p. 4SB ., RFW'A, M., 'F 8 'F+, F., BAQA , D.

Bazele 5un!#ion,rii /ie#ei de !a/ital> manual. 'hi!in&u> AS8M, 75"7. ;;B p. 4SB 6BC-66BA-BA-A7:-

c%ntinuare ANEEA ;

10

(entru primul autor este obli=atorie forma inversat&, ceilal%i pot fi scri!i n modul n care sunt indica%i n lucrare. +ir=ula dintre ultimele nume de familie se permite s& fie nlocuit& cu 3!i/ doar % sin?ur& dat& ntr-o referin%&, de e@emplu> H# 'R, Rodica, +ictoria 4FRDA'H4, ina MR D8A R, Marcelina RFW'A, Fl=a 'F 8 'F+ !i Datiana BAQA . Bazele 5un!#ion,rii /ie#ei de !a/ital> manual. 'hi!in&u> AS8M, 75"7. ;;B p. 4SB 6BC-66BA-BA-A7:-6.

"79

Te$e, aut%re(erate 7.":. DA+4D, '. Ra#ionalizarea siste)ului in5or)a#ional din Re/u3li!a Moldo a 6n /ers/e!ti a inte&r,rii 6n Uniunea Euro/ean,> autoref. al t$. de doct. n economie. 'hi!in&u, 75";. ;5 p. 7."B. mo_ls]wx]oy, o. naoYZkcWShj\l apWc _\VZVhT]io \VhcSa[WVcT]> z`{. z-fP |g}b. bPtg. _`a`b|t, 75"". ":" {.

III- Artic%le 'n ediii !eri%dice Artic%le 'n !u.licaii seriale:: 444."C. H# 'R, R., 'F 8 'F+, F., BFGH8A R, ,. 4mpactul fiscalit&%ii asupra activit&%ii investi%ionale. 4n> E!ono)i!a;A: 75"7, nr. ;, pp. CC-69. 4SS "C"5-6";:. 444."6. H# 'R, R., 4FRDA'H4, +., RFW'A, M. Dendin%e manifestate pe pia%a de capital din Republica Moldova. 8volu%ia pie%ei valorilor mobiliare autohtone. #n> E!ono)i!a. 75"7, nr. ", pp. BB-C9. 4SS "C"5-6";:. 444.75. BR R, M. 4nfluen%a evalu&rilor speciali$ate a riscului de %ar& asupra deci$iilor de investire. 4n> Analele A!ade)iei de Studii E!ono)i!e a Moldo ei, 'hi!in&u, 75"7, ed. Q, pp. "BA-"C5. 4SB "CAB-"9;;. 444.7". H# 'R, R., 4FRDA'H4, +., RFW'A, M., S8,8i F+A, . Manifestarea pe pia%a de capital autohton& !i pe pie%ele statelor 'S4 a unor tendin%e caracteristice pie%ei de capital =lobale. 4n> Analele A!ade)iei de Studii E!ono)i!e din Moldo a. 'hi!in&u, 75"7, ed. Q, pp. "";-"7:. 4SB 6BC-66BA-BA-:5C-7. 444.77. SRHF+4'4, A. Atractivitatea investirii n ac%iuni prin prisma drepturilor ac%ionarilor. Anali$& comparativ&. 4n> Analele A!ade)iei de Studii E!ono)i!e din Moldo a. 75"7, 8di%ia a Q-a, 75"7, pp. ";5-";:.4SB 6BC-66BA-BA-:5C-7.

c%ntinuare ANEEA ;

""

Denumirea revistei sau cule=erii se scrie cu italic. Rtili$area conectorului .4n>/ nu este necesar& pentru citarea contribu%iilor din reviste !i este facultativ pentru alte tipuri de publica%ii seriale.
12

"7A

Artic%le 'n +aterialele c%n(erinel%r, si+!%$i%anel%r:A 444.7;. BFD8iADR, . Rnele aspecte privind fu$iunile !i achi$i%iile de companii pe plan interna%ional !i na%ional. 4n> Co)/etiti itatea i ino area 6n e!ono)ia !unoaterii> conf. !t. intern., 7C-76 sept. 75"7. 'hi!in&u> AS8M, 75"7, vol. 7, pp. 7;:-7;6. 4SB 6BC-66BA-BA-:7B-;. 444.79. 'F 8 'F+, F., BFGH8A R, ,. Rnele aspecte privind impactul fiscalit&%ii asupra activit&%ii investi%ionale. 4n> Co)/etiti itatea i ino area 6n e!ono)ia !unoaterii> conf. !t. intern., 7C-76 sept. 75"7. 'hi!in&u> AS8M, 75"7, vol. 7, pp. 77;-77:. 4SB 6BC-66BA-BA-:7B-;. 444.7A. GRMF+S'H4, A. Fportunit&%i moderne de stabilire a pre%urilor de ofert&. 4n> Co)/etiti itatea i ino area 6n e!ono)ia !unoaterii> conf. !t. intern., 7C-76 sept. 75"7. 'hi!in&u> AS8M, 75"7, vol. 7, pp. 7":-77;. 4SB 6BC-66BA-BA-:7B-;. 444.7:. SRHF+4'4, A. r~tuacb`c `bdc{``}bb}} ``zP- fccfd f`d~cucb` `b}{fPbb `bdc{`` d sc{tv~`gt \}~z}dP. #n"9> qjTVT[\pWhj\l SThc rWhXaUk\j\ nWkZSahm4 YkTUZk\dZ`\b8 \VVT]Z`\TVVThcm8 ahcTlp\]Thcm: \Pcf`P~ bPtub}-fPg`uc{g} g}bcfcb``, "B-"C P 75"7. \`b{g> r, 75"7, {c."A:-"AB. 4SB 6BC-6CA-9C9-CAC-B. 444.7B. SRHF+4'4, A., MA , A. Z dP`}{d` ` fct~P`db}{` cf `bdc{``}bb} ` }f}d} }~``g`. 'fPdb`c~b PbP~`. 4n> Co)/etiti itatea i ino area 6n e!ono)ia !unoaterii> conf. !t. intern., 7C-76 sept. 75"7. 'hi!in&u> AS8M, 75"7, vol. 7, pp. 79;-79:. 4SB 6BC-66BA-BA-:7B-;. 444.7C. pq]_r, s., YrpZnwx, A. wbdc{``}bb ``z sc{tv~`g` \}~z}dP. rf}P `~` {`t~ d f`d~cucb`` `bdc{``. 4n> sT`\ZkmVT- tjTVT[\pWhjTW SZd]\c\W ujSZ\Vi \ rWhXaUk\j\ vTk^T]Z ] ahkT]\bo YkTUZk\dZ`\\4 \cztbPf}zb {`}`t, 7;-79 P 75"7. _`cd> f`, 75"7, {c. 9B-A" 4SB 6BC-6::-:76-AC5-B 444.76. H# 'R R., BRRR4A A ,., RFW'A M. Fpportunitj of forei=n capital in the process of commercial banGs development in the conditions of competition. 4n> Peo/le Q Ideas Q E1/erien!e> 7nd 4nternational 'onference on Business Administration and 8conomics, 7A-7C octombrie 75"7. Re!i%a> 8ditura 8ftimie Mur=u, 75"7, pp. 7A5-7A6 c%ntinuare ANEEA ; IV";

Materiale statistice i de arCiv&

Denumirea conferin%ei se scrie cu italic. 'onectorul 3In3/ face le=&tura ntre partea component& !i documentul =a$d& !i n referin%a biblio=rafic& va fi urmat !i precedat de un spa%iu. #n alte limbi poate fi preferat un alt conector dec<t 34n>/, de e@emplu, 3n>/ n rus&.
14

"7:

4+.;5. Anuarul statisti! al Re/u3li!ii Moldo a A@;A: 'hi!in&u> Statistic&, 75"7. A:5 p. 4SB BC-6;7-A. 4+.;". Produ!tion4 eear3ooH A@@C. Rome> )AF, 7559. 7:5 p. 4SB 67-A-55A7":-7.

6BC-66BA-

4+.;7. VARO Moldo a A@;C> Produ!,tori de ),r5uri i ser i!ii> catalo=. 'hi!in&u> +aro-4nform, 75";. B:C p. 4SS "CAB-5A97."A

V-

Surse electr%nice

+.;;. hA)hA, )ran$. %.e %rial online. Dranslated bj David T,,48. (roEect Gutenber=, 755A. Rpdated 755:-5;-5C "A>;A>56 vieHed A Sune 755:. (lain te@t format, 9:7 hB. Disponibil> http>11HHH.=utenber=.or=1dirs1ete@t5A1Gtria"".t@t. +.;9. AD4F A, R8S8AR'H 'FR '4, R.S., 'ommittee on the Drainin= eeds of Health (rofessionals to Respond to )amilj +iolence. 'urrent 8ducational Activities in the Health (rofessions. 4n> Con5rontin& C.roni! Ne&le!t4 %.e Edu!ation and %rainin& o5 Healt. Pro5essionals on Fa)ile Violen!e online. Tashin=ton, D'> ;A-99 citat 7; Sune 755:. Disponibil> idK"5"7BLpa=eK;A. +.;A. SDR4 G8R, Sohn A. Reduction of R)-induced sample heatin= Hith a scroll coil resonator structure for solid-state MR probes. 'ournal o5 Ma&neti! Resonan!e online. 755A, vol. "B;0"2, 95-9C citat "C Sulj 755:. Disponibil> doi>"5."5":1E.Emr.7559."".5"A. ational Academj (ress, 7557, pp. http>11darHin.nap.edu1openbooG.phpJrecord

15

(entru anumite tipuri de documente 0enciclopedii, anuare statistice, rapoarte, materialele conferin%elor, publica%ii seriale etc.2, elaborate de mai multe persoane, dintre care niciuna cu rol dominant, referin%a biblio=rafic& va ncepe cu titlul lucr&rii. Se recomand& scrierea titlului c&r%ii cu litere itali!e:

"7B