Sunteți pe pagina 1din 1

Problerne de migcare, 05.03"201 3 I Doi cll.Etori pornsc deodati unul spre celdlalt din locaiitd{ile A qi B.

Primul parcurge 4 km pe ord, iar al doilea 5 km pe or[. S[ se calculeze dup6 cdt timp se intAlnes+ gtiind c5 primul ar putea skibate distan{a dintre cele douE.localiti{i in 4 ore gi jumltate. Din localitatea A pleacl spre localitatea B un automobil cu vitpzade 60 km/h, iar dupi o o16 pleaci din localitatea B spre localitatea A un automobil cu viteza de 75 km4r. $tiind ci cele doui altomobile s-au intdlnit la jumdtatea distanfei dintre cele doud localitl{i, s[ se determine distan{a dintre cele dou[ localit{i. n J. Distan{a dinhe localitdtile A gi B este de 540 km. Din A pleaci laoraT un automobil spre B, iar din B pleaci la ora 9 spre A un alt automobil, care are viteza cu 20 krn/h rnai mare. Cele doui automobile se intAlnesc !a ora 12. Se se afle vitezele ceior doul automobile gi distanla parcurs[ de fiecare pind se

"

int6lnesc.

4.

5.

[Jn c6ine alearg6 un iepure care se afl6 cu 40 de sdrituri inaintea cdinelui. CAinele fase7 sirituri in timp ce iepurele face 9, dar 3 sdrituri de-ale cdinelui sunt c0t 5 slrituri de-ale iepurelui. Cdte slrituri hebuie s6 faci cdinele pentru a ajunge iepurele? Dou'i. automobile pleacl simultan din acelagi loc cu viteze constante astfel incdt distanJa dintre ele cregte edte 4 rnetri la fiecare 5 secunde. Sd se determine: a)timpul cdt a durat migcarea dacfl cele dou[ automobile se opresc atunci cAnd distanla dintre ele este de 3 m; fl Jir,*t" dintre cele doue automobile dupd 2 ore gi

45 secunde.
{,

7.
6.

pleaci cle pe q*ntier gi hansportE piatrd la o carierd in 5 ore. Cdt de departe este cariera dac6 autocannionul gox merge cu 60 knr,& ryi cu iircErc6tura face 40Iffi/h? Un camion percurge 188 km in 4 ore. O parte din drurn merge cu 42kmlh gi alt[ parte c].r 50 krn/tr. Ce
LJn autocan'lion

disthn![ a parcurs cu prirna vitez6? Dar cu a doi.la? Un tren lung de 35 dam intr6 pe podul de Ia Cemavodi cu viteza de 600 m/min. Dup[ 7 min iese de pe pod. Ce iungirne are podul?