Sunteți pe pagina 1din 4

Mişcare rectilinie uniform variată a punctului material

1.Legea de mişcare a unui mobil este x=-t2+3t+4 (m). Să se afle:


a. acceleraţia mobilului şi viteza iniţială a acestuia;
b. coordonata la momentul t=1 s;
c. momentul de timp la care mobilul trece prin originea axelor de coordonate.

2.Legea de mişcare a unui mobil este x=-2t2+5t+3 (m). Să se afle:


a. ecuaţia vitezei şi să se reprezinte grafic
b. ce reprezintă fizic intersecţiile curbei vitezei cu axele de coordonate?
c. ce reprezintă fizic aria cuprinsă între curba vitezei și axa timpului?

3. Un corp are o mişcare descrisă de ecuaţia de mişcare x=3 t+t2, unde x este exprimat în metri şi t în secunde. Să se
afle:
a. viteza corpului după 3 s de la începerea mişcării
b. distanţa parcursă în a cincea-a secundă de la lansare
c. forţa care acţionează asupra corpului cu masa m=200 g

4. Un mobil se mişcă uniform variat din originea axei Ox cu viteza iniţială v0=20 m/s la t0=0 s. Prin punctul de abscisă
x=150 m mobilul trece la momentul t viteza v=-10 m/s. Să se afle:
a. acceleraţia mobilului;
b. momentul de timp la care mobilul trece prin punctul de coordonată x;
c. viteza medie a mobilului în intervalul de timp (0, t);
d. distanţa parcursă de mobil în intervalul de timp (0,t);
e. viteza în modul medie a mobilului în intervalul de timp (0,t).

5.Un automobil pornind din repaus atinge, în mişcare uniform accelerată, viteza v 1=18 km/h, după ce a parcurs d1=10
m. Să se afle:
a. timpul după care automobilul ajunge la v1;
b. distanţa parcursă din momentul pornirii până în momentul în care a atins viteza v 2=72 km/h
c. viteza medie a mobilului după ce acesta parcurge distanţa d3=40 m.
6. Un tren electric se mişcă cu viteza vo=108 km/h. În urma unei pene de curent electric, trenul se opreşte într-un
interval de timp t=30 s. Să se afle:
a. acceleraţia trenului
b. distanţa parcusă de tren până la oprire
c.viteza medie până la oprire
7. O sanie coboară liber, uniform accelerat, pe un deal cu lungimea l=60 m într-un timp t=10 s. Să se afle:
a. acceleraţia cu care coboară sania dealul
b. viteza pe care o are sania la baza dealului
c.distanţa parcursă în virtutea inerţiei, dacă mişcarea săniei se continuă pe un plan orizontal cu acceleraţia a 1=-9 m/s2
8. Un mobil porneşte uniform accelerat cu viteza iniţială v o=4 m/s şi ajunge în punctul de abscisă x=400 m după un
timp t=40 s. Să se afle:
a. acceleraţia mobilului
b. viteza mobilului la momentul de timp t
c.viteza medie când mobilul se află în punctul de abscisă x 1=93,75 m
9. În urma străpungerii unui blindaj, viteza unui proiectil scade de la valoarea v o=500 m/s la valoarea v=300 m/s,
dacă grosimea stratului de blindaj este d=0,2 m. Să se afle:
a. acceleraţia cu care se mişcă proiectilul în blindaj
b. timpul în care proiectilul a străpuns blindajul
c.grosimea maximă a stratului de blindaj pe care-1 poate străpunge proiectilul.
10. Un corp frânează uniform cu acceleraţia a=0,5 m/s2 pornind la momentul iniţial cu viteza vo=10 m/s. Să se afle:
a. distanţa parcursă de corp până la oprire şi timpul după care se opreşte j acesta;
b. distanţa parcursă după t=5 s de la începerea mişcării;
c.distanţa parcursă de corp în a patra secundă de la începerea mişcării.

11. O maşină se mişcă uniform încetinit. După ce parcurge distanţa di=10 m faţă de punctul de plecare maşina are
viteza v 1 =1 2 m/s, iar după parcurgerea distanţei d2=15 m faţă de acelaşi punct viteza maşinii este v2=8 m/s. Să se afle:
a. viteza iniţială şi acceleraţia maşinii;
b. timpul necesar maşinii să parcurgă distanţa dintre cele două puncte;
c.timpul şi distanţa parcursă până la oprire
12. Un mobil parcurge prima jumătate din drumul său d=450 m în timpul t 1=25 s, iar cealaltă jumătate în t2=20 s. Să
se afle:
a. acceleraţia mobilului;
b. viteza inițială a mobilului;
c. viteza medie a mobilului.

13. Metroul parcurge distanţa dintre două staţii consecutive în t=2 min. Dacă acceleraţia iniţială este egală cu modulul
acceleraţiei finale, a=1 m/s2 și viteza maximă la care ajunge trenul este vm=108 km/h să se afle:

a. distanţa pe care accelerează metroul;


b. distanţa parcursă de metrou în mod uniform;
c. distanţa dintre cele două staţii.

14. Două mobile se deplasează în lungul axei Ox după legile de mişcare x1=t2-10t+8 şi x2=2+ 4 t-3t2 unde x este
exprimat
în metri şi t în secunde. Să se afle:
a. momentele, de timp la care mobilele se întâlnesc şi să se interpreteze rezultatul
b. valorile coordonatelor în momentele întâlnirii
c. momentul de timp la care vitezele instantanee ale celor două mobile devin egale
15. O maşină porneşte de la stop cu acceleraţia a=1 m/s 2. în acelaşi moment în spatele stopului la d=8 m, se află o altă
maşină în mişcare rectilinie şi uniformă cu viteza v=5 m/s. Să se afle:
a. momentele de timp la care se întâlnesc maşinile şi să se interpreteze rezultatul
b. distanţa măsurată de la stop la care se întâlnesc maşinile
c. valoarea vitezei relative cu care se depăşesc maşinile
16. Două maşini trec prin dreptul unui stop în mişcare rectilinie astfel: prima uniform accelerat cu a=2 m/s2 şi viteza
iniţială vo=5 m/s, iar a doua uniform cu v=15 m/s, dar cu o întârziere t=l s faţă de prima. Să se afle:
a. momentele de timp la care se întâlnesc maşinile şi să se interpreteze rezultatul;
b. distanţa măsurată de la stop la care se întâlnesc maşinile
c. după ce interval de timp trebuie să treacă prin dreptul stopului maşina a doua pentru a se întâlni o singură dată
17. Două mobile pornesc din două puncte aflate la distanţa d= 426 m unul spre celălalt. Dintr-un punct se deplasează
un mobil uniform accelerat cu acceleraţia a 1=2 m/s2 şi cu viteza iniţială v01=40 m/s, iar din celălalt punct cu o întârziere t
=2 s, un mobil într-o mişcare uniform încetinită cu acceleraţia a2=1 m/s2 şi cu viteza iniţială v02=10 m/s. Să se afle:
a. momentul de timp la care se întâlnesc mobilele
b. vitezele în momentul întâlnirii
c. vitezele medii şi viteza relativă în momentul întâlnirii
d. distanţa dintre mobile în momentul opririi celui de-al doilea mobil

18. Ce distanţă a parcurs un automobil în timp ce viteza sa a crescut de la v1= 6,0 m/s la v2 = 16 m/s, acceleraţia sa
fiind a = 2,0 m/s2 ?
19. Un mobil, mişcându-se cu acceleraţia a = 2,0 m/s2, a parcurs distanţa d-=100 m în timpul t = 5,0 s. Care a fost
viteza iniţială ?
20. Ce acceleraţie trebuie să dezvolte un automobil pentru a mări viteza de la v 1 = 18 km/h la v2 = 72 km/h pe o
distanţă d = 75 m ? Ce valoare are viteza la mijlocul acestei distanţe ?
21. Ce distanţă parcurge un vagonet dacă el se mişcă t 1= 20 s cu viteza constantă v1 = 10 m/s şi în continuare t2 - 10
s cu acceleraţia a = 2,0 m/s2 ?
22. Un camion a frânat pe o distanţă of = 75 m într-un timp t = 10 s. Care a fost viteza camionului înainte de frânare?
23. O acceleraţie de frânare acceptabilă pentru automobil este a = - 2 m/s 2. în cât timp un automobil îşi reduce
viteza de la viteza legaiă v0= 60 km/h până la restricţia de viteză v = 30 km/h ? În cât timp poate opri ?
24. O acceleraţie plauzibilă de frânare în caz de pericol este a = - 5 m/s 2. În cât timp şi pe ce distanţă poate fi oprit un
autoturism care are viteza iniţială v0 = 72 km/h ?
25. Un tren frânează cu acceleraţia a = - 0,50 m/s2 şi după fm = 40 s se opreşte. Care a fost viteza iniţială şi ce distanţă
a parcurs până la oprire ?
26. Un avion aterizează cu viteza iniţială v 0 = 288 km/h pe o pistă de lungime d = 1,0 km. Care este acceleraţia şi
timpul de aterizare ? Care este viteza avionului la mijlocul pistei ? Ce distanţă parcurge avionul în prima jumătate a
timpului de frânare ?
27. Un vagon desprins de tren a parcurs o distanţă xm = 720 m în timpul tm = 2,00 min, până la oprire. Care a fost
viteza iniţială a vagonului şi acceleraţia mişcării ?
28. Un vagon a început să frâneze uniform la viteza v0 = 20 m/s şi s-a oprit după tm = 20 s. Care a fost acceleraţia şi ce
distanţă a parcurs vagonul ? în cât timp a parcurs prima jumătate din această distanţă ? Ce distanţă a parcurs vagonul în
prima jumătate a timpului de frânare tm ?
29. într-o mişcare uniform variată, în timpul t = 10 s, corpul parcurge distanţa d =18 m, viteza lui crescând de n - 5 ori.
Care este acceleraţia corpului ?
în 2 3 61 Un şofer începe să frâneze automobilul pe un drum orizontal de la o
n- distanţă'd = 25 m de un obstacol. Forţa de frânare este F f = 1,5 kN, iar masa
automobilului m = 750 kg. Care este viteza maximă admisibilă v0 a automobilului
e
pentru ca acesta să poată opri înainte de obstacol ?

2 o.62. Două corpuri pornesc din acelaşi punct pe aceeaşi direcţie cu vitezele
iniţiale vo1 = 4,0 m, respectiv vo2 = 3,0 m/s şi acceleraţiile a1 = 2,0 m/s2, respectiv a2 =
3,0 m/s2, corpul 2 însă la un interval % - 2,0 s mai târziu decât corpul 1. Aflaţi: a;
a- după cât timp şi la ce distanţă se vor întâlni corurile; b) vitezele medii ale corpurilor
de la plecare până la întâlnire.

2.3.63. Din originea axei Ox pleacă un mobil cu viteza iniţială Vo1 2,0 m/s şi
3 a
acceleraţia a1 = 3,0 m/s2. în acelaşi moment, dintr-un punct de pe axa Ox, de
abscisă x0 = 18m, pleacă un al doilea mobil cu viteza iniţială vo2 - 5,0 m/s şi
acceleraţia a2 = 1,0 m/s2 . a) După cât timp şi la ce distanţă se întâlnesc mobilele ?
â,
b) Care sunt vitezele medii ale mobilelor în acest timp ?

J!

30. Cum va arăta graficul vitezei în cazul acceleraţiei nule ?


â
t 31. Legea mişcării rectilinii a unui corp este dată de ecuaţia x = 2,0 + + 1,5 f + f2. Scrieţi legea vitezei.
Reprezentaţi grafic această lege. a) Calculaţi acceleraţia medie în intervalele de
32. Dacă
timp; acceleraţia nu2)este
(-4; -2) s, (-2; constantă,
s, (2; 5) s, (5; 6)ses poate
şl (6; 8)calcula viteza
s. b) Care medie
este în mişcarea rectilinie ca media aritmetică ?
acceleraţia
momentană
''m = . o ) -
( v +v 2 a mobilului la momentul f = 2,0 s ?

t 33.
ă Arătaţi că pentru mişcarea uniform variată avem :
2.3.65.Cum va arăta graficul vitezei în cazul acceleraţiei nule ?
x = x0 + (1/2)(v 0 + v)t = x0 + vmt.

2.3.66. Legea mişcării rectilinii a unui corp este dată de ecuaţia x = 2,0 +
i un34. Un tren electric
2
se mişcă cu viteza v 0 = 72 km/h. întrerupându-se
+ 1,5 f + f . Scrieţi legea vitezei.
35. curentul electric, trenul se opreşte (uniform încetinit) după Af = 20 s. Aflaţi acceleraţia şi distanţa până la oprire.
2.3.67. Dacă acceleraţia nu este constantă, se poate calcula viteza
36. medie în mişcarea rectilinie
Un automobil porneşte ca media aritmetică
cu acceleraţia a = 0,40? m/s2. Cât timp îi
''m = (.vo + v ) - 2

e 2.3.68.Arătaţi că pentru mişcarea uniform variată avem :


x = x0 + (1/2)(v0 + v ) t = x 0 + v m t .
h

i- 2.3.69.Un tren electric se mişcă cu viteza v 0 = 72 km/h. întrerupându-se

cu curentul electric, trenul se opreşte (uniform încetinit) după Af = 20 s. Aflaţi


acceleraţia şi distanţa până la oprire.

2.3.70.Un automobil porneşte cu acceleraţia a = 0,40 m/s2. Cât timp îi

43

S-ar putea să vă placă și