Sunteți pe pagina 1din 6

DEPARTAMENTUL VAMAL ORDIN despre aprobarea i punerea n aplicare a Regulamen ului cu pri!ire la "ona de con rol !

amal nr# $%&'O din ()#(&#*((+


Monitorul Oficial al R.Moldova nr.186-188/250 din 22.08.2003

,,,
Not: n tot te tul !e !u"!tituie !inta#$a %de&o'it va$al% cu !inta#$a %antre&o'it va$al% confor$ Ordinului (erviciului )a$al nr.22*-O din 28.06.200+, -n vi#oare 0*.11.200+

ntru executarea art.186 al Codului vamal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr.1149-X din !" iulie !""" #Monitorul $%icial al Republicii Moldova& !"""& nr.16"-16!& art.1!"1' (i e%ectu)rii controlului vamal& ORDON$# *e a aproba (i pune +n aplicare Regulamentul cu privire la ,ona de control vamal. *# -e%ii birourilor vamale .e oblig)/ 0 .) +ntreprind) m).urile nece.are pentru crearea ,onelor de control vamal1 0 timp de o lun) din data .emn)rii .) pre,inte raport *epartamentului amal de.pre crearea ,onelor de control vamal cu anexarea .c2emelor gra%ice a ,onei de control vamal. +# Controlul +ndeplinirii pre,entului ordin .e preia de c)tre *irec3ia control vamal 0 (e%ul *irec3iei control vamal dl. .-ve3.
DIRE.TORUL /ENERAL AL DEPARTAMENTULUI VAMAL .1iin2u3 ) augus *((+# Nr#$%&'(# Nicolae V0L.U

"Aprobat" *irector general al *epartamentului amal al Republicii Moldova Nicolaie V0L.U 44444444444444444444444 5r.168-" din 4 augu.t !""7.

"nregistrat" Mini.trul 8u.ti3iei al Republicii Moldova Vasile DOL/4IERU 44444444444444444444444 5r.746 din 6 augu.t !""7.

RE/ULAMENTUL cu pri!ire la "ona de con rol !amal 9re,entul Regulament e.te elaborat +ntru executarea art.186 al Codului vamal al Republicii Moldova (i determin) ordinea cre)rii& %unc3ion)rii (i lic2id)rii ,onei de control vamal& precum (i .tabile(te regimul 8uridic al ,onei de control vamal. I# DI5PO6I7II /ENERALE $# :ona de control vamal 0 parte .pecial .tabilit) (i de.emnat) a teritoriului vamal al Republicii Moldova& creat) +n .copul e%ectu)rii controlului vamal (i re.pect)rii legi.la3iei Republicii Moldova.

*# :ona de control vamal poate %i creat) +n locul ampla.)rii organelor vamale ale Republicii Moldova& unde .e e%ectuea,) opera3iuni vamale& precum (i +n alte locuri .tabilite de biroul vamal +n coordonare cu ;erviciul amal al Republicii Moldova.
./ct.2 -n redac0ia Ordinului (erviciului )a$al nr.22*-O din 28.06.200+, -n vi#oare 0*.11.200+1

+# :onele de control vamal +n mod obligatoriu .e .tabile.c la %rontiera vamal) +n punctele de trecere a %rontierei de .tat. <ntrepo,itele vamale& ,onele economice libere #:=L'& maga,inele >dut?-%ree>& depo,itele provi,orii (i alte locuri unde .e pot e%ectua opera3iuni vamale cu m)r%uri .upu.e v)muirii& precum (i in%ra.tructura ace.tor teritorii con.tituie ,ona de control vamal.
./ct.3 $odificat &rin Ordinul (erviciului )a$al nr.22*-O din 28.06.200+, -n vi#oare 0*.11.200+1

)# :onele de control vamal pot avea .tatut permanent .au temporar +n dependen3) de circum.tan3e. %# :onele de control vamal permanente .+nt create +n locurile e%ectu)rii opera3iunilor vamale& +n locurile de trecere a %rontierei vamale a Republicii Moldova de c)tre per.oane& mi8loace de tran.port (i m)r%uri& +n locurile ampla.)rii organelor vamale& pe teritoriul antrepo,itele vamale& maga,inelor >dut?-%ree>& depo,itelor provi,orii (i :=L.
./ct.5 co$&letat &rin Ordinul (erviciului )a$al nr.22*-O din 28.06.200+, -n vi#oare 0*.11.200+1

8# :onele de control vamal temporare .e creea,) pe teritoriul vamal al Republicii Moldova& +n +nc)peri& mi8loace de tran.port& inclu.iv tran.portul %eroviar& aerian& naval& unde .e pot a%la obiecte (i mi8loace de tran.port .upu.e controlului vamal& +n ca, dac) la e%ectuarea controlului vamal e.te nece.ar de delimitat ,ona de control vamal reie(ind din nece.itatea p).tr)rii m)r%urilor (i a.igur)rii condi3iilor pentru exercitarea %unc3iilor organelor vamale. 9# :onele de control vamal temporare pot %i create pe perioada e%ectu)rii opera3iunilor de v)muire a m)r%urilor (i mi8loacelor de tran.port .upu.e controlului vamal& +n ca,ul tran.port)rii .au a%l)rii m)r%urilor (i mi8loacelor de tran.port +n a%ara locurilor de.tinate v)muirii (i +n ca,urile de e%ectuare a inve.tiga3iilor operative (i altor circum.tan3e prev),ute de legi.la3ia Republicii Moldova. II# ORDINEA .RE:RII 6ONELOR DE .ONTROL VAMAL &# :onele de control vamal cu .tatut permanent .+nt create prin deci,ia biroului vamal cu aprobarea ;erviciului amal al Republicii Moldova.
./ct.8 -n redac0ia Ordinului (erviciului )a$al nr.22*-O din 28.06.200+, -n vi#oare 0*.11.200+1

;# *eci,ia de creare a ,onei de control vamal cu .tatut permanent .e per%ectea,) +n %orm) de ordin al biroului vamal. n ordin .e indic) 2otarele ,onei de control vamal& locurile .tabilite pentru traver.area perimetrului ,onei de control vamal& precum (i mi8loacele ce .+nt utili,ate pentru de.emnarea ,onei de control vamal. La ordin .e anexea,) repre,entarea gra%ic) a 2otarelor ,onei de control vamal re.pective& +n %orm) de plan .au 2art). *up) emiterea ordinului de creare a ,onei de control vamal cu .tatut permanent& biroul vamal va remite o copie +mpreun) cu copiile anexelor +n adre.a *irec3iei %luxuri in%orma3ionale (i .tati.tica vamal) pentru publicare pe pagina @eb a ;erviciului amal 0 @@@.cu.tom..md.
./ct.* $odificat &rin Ordinul (erviciului )a$al nr.22*-O din 28.06.200+, -n vi#oare 0*.11.200+1

$(# *eci,ia de creare a ,onei de control vamal cu .tatut temporar& +n ca,urile .tabilite +n p.6 al pre,entului Regulament& .e ia de (e%ul biroului vamal +n ra,a de activitate a c)ruia .e a%l) m)r%urile .upu.e controlului vamal. n ace.t ca, .e iau m).urile nece.are pentru marcarea ,onei de control vamal. $$# Limitele ,onei de control vamal& locurile de traver.are a ,onei de control vamal& mi8loacele ce .+nt utili,ate pentru de.emnarea ,onei de control vamal .+nt .tabilite prin deci,ia (e%ului biroului vamal re.pectiv.

$*# La e%ectuarea controlului vamal mixt cu organele vamale ale 3)rilor limitro%e& ,onele de control vamal pot %i ampla.ate +n punctele de trecere pe teritoriul vamal al ace.tor 3)ri +n con%ormitate cu acordurile rati%icate& inclu.iv (i pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. III# MAR.AREA 6ONEI DE .ONTROL VAMAL $+# :ona de control vamal permanent) .e marc2ea,) cu .emne +n %orm) dreptung2iular)& pe %undal verde cu in.crip3ia +n limbile de .tat (i engle,) >:$5< *= C$5AR$L <M<L> #CB;A$M; C$5AR$L :$5='. <ce.te .emne .+nt de ba,) pentru de.emnarea ,onei de control vamal. :ona de control vamal poate %i de.emnat) prin aplicarea in.crip3iei >:$5< *= C$5AR$L <M<L> #CB;A$M; C$5AR$L :$5=' nemi8locit pe +n)l3)rile de protec3ie #+ngr)dituri'& pere3ii con.truc3iilor ce con.tituie perimetrul ,onei de control vamal +n locuri de vi,ibilitate maxim). ;e admite e%ectuarea in.crip3iilor (i +n alte limbi nece.are pentru de.emnarea ,onei de control vamal. $)# ;emnele de marcare a ,onei de control vamal ampla.ate pe drumurile auto& .e e%ectuea,) +n con%ormitate cu ;A<;-ul pentru .emnele de drumuri auto. $%# :ona de control vamal temporar) poate %i marcat) cu panglica de +ngr)dire& cu .cuturi (i panouri in.talate temporar& alte .emne de in%ormare. n ca,uri excep3ionale .e admite marcarea cu obiecte care .e a%l) la +ndem+n) .au prin in%ormare verbal). *e.emnarea ,onei temporare de control vamal .e e%ectuea,) dup) primirea deci,iei de.pre crearea ace.tei ,one nemi8locit +naintea petrecerii m).urilor& .tipulate +n p.C al pre,entului Regulament. $8# La de.emnarea ,onei de control vamal pot %i .uplimentar ampla.ate panouri in%orma3ionale de.pre 2otarul ,onei de control vamal& locurile de traver.are a 2otarului ,onei de control vamal& direc3iile de depla.are& categoria de per.oane care au dreptul de a intra (i a .e a%la +n ,ona de control vamal& (i alte in%orma3ii legate de %unc3ionarea ace.teia. $9# *e.emnarea ,onei de control vamal cu .tatut permanent& +n punctele de trecere& +n locurile ampla.)rii aeroporturilor interna3ionale& porturilor& c2eiurilor #terenurile a%erente ace.tora'& antrepo,itelor vamale& :=L& .e e%ectuea,) pe perimetrul teritoriului ocupat. ;emnele de marcare .e pla.ea,) cu o %recven3)& ce o%er) po.ibilitate .) %ie vi,ibile in.tantaneu ! .emne. $&# n .copul optimi,)rii controlului vamal (i acceler)rii tra%icului de pa.ageri (i m)r%uri +n ,onele de control vamal& create +n punctele de trecere a %rontierei vamale& poate %i introdu. de c)tre organele vamale& .i.temul de dou) coridoare/ 0 coridorul >verde> e.te de.tinat pentru per.oane %i,ice care nu di.pun de bunuri (i m)r%uri& .au care di.pun numai de bunuri (i m)r%uri admi.e +n 3ar) care nu nece.it) declararea vamal) +n %orm) .cri.). Arecerea per.oanelor %i,ice prin coridorul verde e.te cali%icat) ca declarare vamal) concludent) a bunurilor re.pective1 0 coridorul >ro(u> e.te de.tinat pentru per.oanele care trec bunuri (i m)r%uri ce .e declar) +n %orm) .cri.). <mbele coridoare .e marc2ea,) cu urm)toare indicatoare .peciale/ 0 pentru coridorul verde 0 octagonul verde& +n.o3it de cuvintele >5DMDC *= *=CL<R<A> +n limba de .tat (i >5$AED5F A$ *=CL<R=> +n limba engle,)1 0 pentru coridorul ro(u 0 p)tratul ro(u& +n.o3it de cuvintele >GB5BRDL= *= *=CL<R<A> +n limba de .tat (i >F$$*; A$ *=CL<R=> +n limba engle,). $;# Locul de intrare +n coridorul verde .e de.emnea,) cu o linie verde #alb)' cu l)3imea de "&6 m& traver.area ace.tei linii +n.eamn) c) per.oana nu are a.upra .a m)r%uri (i obiecte .upu.e declar)rii .cri.e. Locul ie(irii din coridorul verde .e de.emnea,) cu o linie verde #alb)' cu l)3imea de "&6 m& traver.area ace.tei linii +n.eamn) c) per.oana a ie(it de .ub controlul vamal. Liniile ce indic) intrarea (i ie(irea din coridorul verde trebuie .) %ie ampla.ate la o di.tan3) nu mai mic) de !" m.

<di3ional coridoarele trebuie identi%icate cu .emne +n %orm) dreptung2iular) pe %undal verde +nc2i. cu in.crip3ia de culoare galben) +n limbile de .tat (i engle,) > <M<> (i >CB;A$M;>. n aeroporturi interna3ionale& coridoarele trebuie .) %ie ampla.ate +n a%ara ,onei de eliberare a baga8ului& pentru ca pa.agerii .) di.pun) de tot baga8ul .)u atunci c+nd aleg coridorul. *(# Btili,area coridorului dublu de control vamal a.igur)/ 0 controlul vamal (i per%ectarea actelor vamale1 0 crearea condi3iilor ce permit m)rirea %luxului de bunuri (i m)r%uri ce .e trec pe.te %rontiera vamal) a Republicii Moldova1 0 m)rirea %luxului de pa.ageri ce trec pe.te %rontiera vamal) a Republicii Moldova. *$# Giroul vamal& +n care e.te +ntrebuin3at) metoda coridorului dublu e.te obligat .) ampla.e,e +n ,ona de trecere a per.oanelor %i,ice panou in%orma3ional #nemi8locit +n %a3a intr)rii +n coridoare' +n care .e indic) actele normative ce reglementea,) trecerea m)r%urilor (i obiectelor pe.te %rontiera vamal) a RM de c)tre per.oanele %i,ice& re.tric3iile (i %acilit)3ile de care ei bene%icia,)& (i r).punderea pe care o poart) pentru +nc)lcarea regulilor vamale. Dn%orma3ia e.te pla.at) +n limba de .tat& (i-n limba engle,) .au +n alte limbi de circula3ie interna3ionale. <utorit)3ile vamale introduc la timp toate .c2imb)rile (i modi%ic)rile de rigoare +n panoul in%orma3ional. *e.pre exi.ten3a >coridorului dublu> +n prealabil .e in%ormea,) companiile tran.portatoare de pa.ageri. n ,ona in%orma3ional) .e in.talea,) utila8 .pecial unde .e completea,) declara3iile vamale. n ,ona in%orma3ional) e.te nece.ar .) .e a%le colaboratorii .erviciului vamal& pentru acordarea a8utorului pro%e.ional nece.ar per.oanelor %i,ice. **# 9entru utili,area .i.temei de trecere cu ! coridoare& e.te nece.ar de a %olo.i nu mai pu3in de dou) treceri& +n una din care .a %ie .ituat) trecerea prin >coridorul verde>& +n a doua& .) %ie .ituat) trecerea prin >coridorul ro(u>. 5um)rul de coridoare autorit)3ile vamale le .tabile.c de .ine .t)t)tor& +n dependen3) de %luxul de pa.ageri (i capacit)3ile te2nice. n ca,uri excep3ionale& >coridorul verde> poate %i temporar +nc2i. pentru trecerea prin el a per.oanelor %i,ice. nc2iderea coridorului verde trebuie .) %ie +ntemeiat). nc2iderea coridorului verde poate %i reali,at) de (e%ul biroului vamal .au per.oanei ce o +nlocuie(te. *e.pre +nc2iderea coridorului verde biroul vamal +n(tiin3ea,) ;erviciul amal +n decur. de 1 or) din momentul +nc2iderii. Coridorul verde poate %i +nc2i. la indica3ia ;erviciului amal.
./ct.22 $odificat &rin Ordinul (erviciului )a$al nr.22*-O din 28.06.200+, -n vi#oare 0*.11.200+1

*+# *irec3iile de parcur. a coridoarelor trebuie .) %ie libere& vi,ibile pentru per.oane %i,ice (i .) %ie amena8ate cu .emne di.tinctive. n coridorul >verde> controlul vamal al bunurilor (i m)r%urilor .e e%ectuea,) +n mod .electiv. Arecerea per.oanelor %i,ice prin coridorul verde nu +i eliberea,) de r).pundere pentru +nc)lcarea regulilor vamale. n ca, de nece.itate in.pectorul .erviciului vamal poate utili,a +n coridorul >verde> toate %ormele de control vamal permi.e de legi.la3ie. *)# ;i.temul de dou) coridoare .e creea,) (i .e lic2idea,) prin deci,ia (e%ului biroului vamal +n comun acord cu ;erviciul amal al Republicii Moldova.
./ct.22 $odificat &rin Ordinul (erviciului )a$al nr.22*-O din 28.06.200+, -n vi#oare 0*.11.200+1

IV# RE/IMUL 6ONEI DE .ONTROL VAMAL *%# n ,onele de control vamal .e .tabile(te regim .pecial +n .copul cre)rii condi3iilor optime de lucru& a.igur)rii ordinii (i re.pect)rii regulilor de introducere (i .coatere a m)r%urilor& intrare& (edere (i ie(ire a mi8loacelor de tran.port (i per.oanelor& inclu.iv a per.onalului .erviciilor ce activea,) +n teritoriu (i %actorilor de deci,ie din autorit)3ile publice +nHdin ace.te

,one. Reglement)rile cu privire la regimul ,onelor de control vamal .e elaborea,) de c)tre organele vamale ale Republicii Moldova (i re.pectarea lor e.te obligatorie pentru to3i colaboratorii organelor #.erviciilor' de control de .tat& precum (i pentru per.oanele care .e depla.ea,) pe.te %rontiera vamal) .au activea,) la +ntreprinderi& antrepo,ite vamale& :=L etc.& ampla.ate +n ace.te ,one. <mpla.area (i activitatea +n ,ona de control vamal cu .tatut permanent a repre,entan3elor unor +ntreprinderi ce acord) .ervicii #b)nci& companii de tran.port& broIeri vamali& agen3ii comerciale' per.oanelor care .e depla.ea,) pe.te %rontiera vamal) e.te permi.)& +n ca,ul +n care acea.ta nu contravine legi.la3iei +n vigoare& numai cu condi3ia coordon)rii obligatorii cu organele vamale.
./ct.25 co$&letat &rin Ordinul (erviciului )a$al nr.22*-O din 28.06.200+, -n vi#oare 0*.11.200+1

*8# <cce.ul +n ,ona de control vamal e.te permi. numai colaboratorilor .erviciilor de control ampla.ate +n ,onele re.pective& +n leg)tur) cu +ndeplinirea obliga3iunilor de .erviciu .auH(i care nemi8locit iau parte la controlul vamal& gr)nicere.c& %ito.anitar& veterinar& tran.porturilor& ecologic& .anitaro-epidemiologic (i .ecuritate aeronautic). *9# Arecerea %actorilor de deci,ie din autorit)3ile publice #organe de control& de drept& de admini.trare public)& mini.tere& departamente' +n ,ona de control vamal (i +n perimetrul lor .e e%ectuea,) .ub .upraveg2ere vamal) (i numai cu autori,area (e%ului biroului vamal +n a c)rui circum.crip3ie intr) ,ona de control vamal re.pectiv). =xcep3ie %ac ca,urile c+nd %actorul de deci,ie e.te un colaborator al organelor de drept& care la intrarea +n ,ona de control vamal va pre,enta ordonan3a de intentare a unui do.ar penal ce tine de activitatea organului vamal dat& deci,ia .au 2ot)r+rea unei in.tan3e 8udec)tore(ti pe un ca, concret& ordonan3a cu privire la e%ectuarea unei perc2e,i3ii& .anc3ionat) +n modul .tabilit de 8udec)torul de in.truc3ie +n ca,urile c+nd +n ,ona de control vamal a %o.t re3inut) o per.oana a%lat) +n urm)rire penal). *&# n perimetrul ,onei de control vamal& +n punctele de trecere auto a %rontierei vamale .erviciul vamal .tabile(te locurile (i direc3iile depla.)rii m)r%urilor (i mi8loacelor de tran.port& +n coordonare cu .erviciul trupelor de gr)niceri. n perimetrul ,onei de control vamal din aeroporturile interna3ionale& g)rilor %eroviare (i porturilor %luviale& locurile (i direc3iile depla.)rii aeronavelor& garniturilor de tren& navelor %luviale #maritime' .e .tabile.c de c)tre admini.tra3ia ace.tora +n coordonare cu .erviciul vamal (i trupelor de gr)niceri. *;# *epla.area m)r%urilor (i mi8loacelor de tran.port prin teritoriul ,onei de control vamal .e admite numai cu permi.iunea organelor vamale. n ca, de con.tatare .au depi.tare +n proce.ul controlului de c)tre repre,entan3ii organelor #.erviciilor' de control& ce activea,) +n ,ona de control vamal& a m)r%urilor (i mi8loacelor de tran.port ce .e depla.ea,) .au .e tran.port) pe.te %rontiera vamal) cu +nc)lcarea legi.la3iei vamale a Republicii Moldova& de.pre acea.ta .+nt in%orma3i colaboratorii .erviciului vamal din teritoriu. Mi8loacele de tran.port (i m)r%urile re3inute& ce con.tituie obiectele Jontrabandei .au a contraven3iilor vamale& .e predau organelor vamale pentru cercetarea ca,ului (i emiterii deci,iei core.pun,)toare con%orm legi.la3iei +n vigoare. +(# *epla.area m)r%urilor (i mi8loacelor de tran.port& a per.oanelor %i,ice& precum (i a per.oanelor cu %unc3ii de r).pundere din organele de .tat #+nHdin ,ona de control vamal'& %)r) permi.iunea .erviciului vamal .au depla.area +n a%ara locurilor .au direc3iilor .tabilite& .e con.ider) +nc)lcare a regulilor vamale. +$# 9er.oanele %i,ice& repre,entan3ii in.titu3iilor& organi,a3iilor (i +ntreprinderilor ce expedia,)& prime.c .au +n.o3e.c m)r%urile (i mi8loacele de tran.port ce trec %rontiera vamal) a Republicii Moldova& pot intra pe teritoriul ,onei de control vamal +n ba,a documentelor care con%irm) ace.t %apt. +*# 9er.oanele care trec .au depla.ea,) m)r%uri (i mi8loace de tran.port prin ,ona de control vamal .+nt obliga3i/

K .) .e oprea.c) +n locurile .tabilite de organele vamale la .olicitarea colaboratorilor vamali (i .) continue mi(carea numai cu permi.iunea lor1 K .) pre,inte colaboratorilor vamali m)r%urile& mi8loacele de tran.port& documentele de +n.o3ire (i in%orma3iile nece.are pentru e%ectuarea controlului vamal1 K .) depla.e,e m)r%urile (i mi8loacele de tran.port numai prin rutele .tabilite de c)tre organul vamal cu +ndeplinirea cerin3elor prev),ute de legi.la3ia +n vigoare1 K .) +ndeplinea.c) alte cerin3e .tabilite de legi.la3ia +n vigoare. V# LI.4IDAREA 6ONELOR DE .ONTROL VAMAL ++# :ona de control vamal .e lic2idea,) la deci,ia (e%ului biroului vamal #+n coordonare cu ;erviciul amal' odat) cu .c2imbarea locului de ampla.are a organului vamal& +nc2iderii punctului de trecere a %rontierei vamale a Republicii Moldova& lic2id)rii locului de e%ectuare a opera3iunilor vamale& precum (i de.%iin3)rii ,onei economice libere& antrepo,itelor vamale (i depo,itelor provi,orii con%orm legi.la3iei +n vigoare.
./ct.33 -n redac0ia Ordinului (erviciului )a$al nr.22*-O din 28.06.200+, -n vi#oare 0*.11.200+1

+)# *eci,ia de.pre lic2idarea ,onelor de control vamal .e adopt) prin ordinul biroului vamal din ,ona de activitate a c)ruia .e a%l). *up) emiterea ordinului de lic2idare a ,onei de control vamal cu .tatut permanent& biroul vamal va remite copia +mpreun) cu copiile anexelor +n adre.a *irec3iei %luxuri in%orma3ionale (i .tati.tica vamal) pentru publicare pe pagina @eb a ;erviciului amal 0 @@@.cu.tom..md.
./ct.32 -n redac0ia Ordinului (erviciului )a$al nr.22*-O din 28.06.200+, -n vi#oare 0*.11.200+1

+%# :ona de control vamal temporar) .e lic2idea,) la expirarea termenului ac3iunii ace.teia. +8# :onele de control vamal permanente (i temporare pot %i lic2idate cu condi3ia& c) pe teritoriul ace.tora .) nu .e a%le m)r%uri (i mi8loace de tran.port ce nece.it) a %i .upu.e controlului vamal .au .upraveg2erii vamale. +9# *up) lic2idarea ,onei de control vamal& organul vamal +n ra,a de activitate a c)ruia .e g).e(te ,ona re.pectiv)& .coate .emnele de marcare a ,onei de control vamal.
__________ Serviciul Vamal Ordin nr.158-O din 04.08.2003 despre aprobarea i punerea n aplicare a e!ulamen"ului cu privire la #ona de con"rol vamal //Monitorul Oficial 186-188/250, 22.08.2003