Sunteți pe pagina 1din 2

Terma: Terminarea u.p si trimiterea Terminarea u.p este o etapa de finalizare a activitatii de cercetare a infractiu nii desfasurata de o.u.

p sau in unele cazuri de catre procuror. Esenta acestei etape consta in aceea ca ofiterul de urmarire penala finalizind examinarea cauze i penale face anumite concluzii referitor la rezultatele activitatii sale apreci ind probele examinate din punct de vedere daca ele obiectiv,complect si sub toat e aspectele regreva circumstantele cauzei. Daca ele sunt eficiente si destule pe ntru a lua decizia definitiva in cauza penala. Daca o.u.p a constatat ca toate p robele acumulate sunt suficiente, termina u.p si inainteaza procurorului dosarul insotit de un raport, in care consemneaza rezultatul u.p si cu propunerea de a dispune una din urmatoarele solutii: a. de a pune sub invinuire faptuitorul (daca acesta nu a fost pus sub invinuire pe parcursul u.p) aceasta solutie este propusa atunci cind din materialele cauze i rezulta ca fapta exista, ca a fost constatat faptuitorul si ca acesta poarta r aspundere penala si ca faptuitorul pe parcursul u.p nu a fost pus sub invinuire. b.Incetarea u.p sau clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei sub invinuire , in cazul cind persoana a fost pusa sub invinuire. Raportul ofiterului de u.p trebuie sa cuprinda : a.temei care a servit pornirea u.p b.informatii cu privire la persoana invinuita c.incadrarea juridica a faptei d.informatii despre corpurile delicte si masurile luate in privinta lor ,precum si locul unde se afla ele. e.masurile asiguratorii luate pe parcursul u.p f.cheltuielele judiciare g.masuri preventive aplicate In cazul cind u.p in aceeasi cauza se efectueaza in privinta a mai multor faptui tori, raportul va cuprinde informatii despre fiecare faptuitor, precum si despre fiecare proba anexata daca sunt mai multe episoade despre incadrarea juridica a fiecarei fapte,episod. In cazul cind este incetata u.p ,raportul va cuprinde informatii in privinta car ei fapte sau faptuitor a fost incetata u.p. Procurorul in cel mult 10 zile de la pornirea dosarului este obligat sa verifice toate materialele,probele , actiunile efectuate de catre ofiterii u.p, legalita tea acestor actiuni si este in drept obligatoriu sa se pronunte asupra acestora. In cazul cind sint arestate persoane minore sau sint puse sub arest persoanele i nvinuite care pe parcursul u.p s-a constatat ca in privinta lor este incetata u. p , cauzele date se solutioneaza de urgenta si cu prioritate.Procurorul poate di spune prin ordonanta motivata incetarea u.p , clasarea cauzei penale sau scoat erea persoanei de sub urmarire. In cazul cind procurorul constata ca actiunile p e parcursul u.p nu sunt complete sau nu sunt respectate legalitatea lor,el este in drept sa restituie o.u.p pentru a fi efectuate completarile si actiunile nece sare sau este in drept de a readresa dosarul organului competent sau altui organ . Prezentarea materialelor procurorului si adoptarea de catre el a unei solutii du ce la urmatoarele actiuni.Procurorul aduce la cunostinta invinuitului reprezenta ntului lui legal, aparatorului partii vatamate partii civile sau reprezentantelo r lor, despre terminarea u.p despre locul si termenul in care pot lua cunostinta cu materialele dosarului. Partea vatamata face fata cu materialele acumulate de catre organul de u.p invin uitului daca este arestat i se aduce la cunostinta in prezenta aparatorului. Aparatorul poate fi din oficiu numit sau in baza de contract . Materialele dosarului se prezinta cusute numerotate fiecare fila cu inscrierea o bligatorie in borderou. La cererea partilor pot fi prezentate si corpurile delic te , pot fi prezentate inscrierile audio-video. Daca dosarul penal contine mai multe volume, fiecare volum va fi numerotat reies ind din actiunile cronologice si insotit de borderou. Termenul pentru a se lua cunostinta cu materialele dosarului nu poate fi limitat insa in cazul cind pesoana care ia cunostinta face abuz procurorul este in drep t sa fixeze un termen reiesind din volumul dosarului . Dupa ce persoanele cointe

resate au luat cunostinta cu materialele cauzei pot depune cereri noi in legatur a cu materialul studiat relevant la cauza data. Dupa prezentarea materialelor de u.p se intocmeste un proces verbal in care se indica numarul de volume, numarul de foi al fiecarui volum , se indica toate corpurile delicte precum si toate in registrarile audio-video. Tot in procesul-verbal se indica ora fixa (09-10minute s-au luat cunostinta dosarul , la 10-00 a fost intors s.a.m.d). La procesul-ver bal se anexeaza toate cererile si declaratiile care au fost inaintate la desfasu rarea acestei actiuni. Cererile inaintate dupa ce s-a luat cunostinta cu materia lele cauzei de catre procuror in aceeasi zi. Printr-o ordonanta motivata procuro rul este in drept sa admita sau sa respinga cererea inaintata, in termen de 24 d e ore, procurorul este obligat sa aduca la cunostinta,persoanei care a inaintat cererea despre decizia sa .

Rechizitoriul Rechizitoriul prezinta un document care este intocmit conform cerintelor procesu ale la finalizarea u.p. Care cuprinde circumstantele savirsirii infractiunii in care sunt analizate toate probele administrate in baza caruia procurorul isi for muleaza concluzia despre faptul daca exista sau nu suficiente date pentru inaint area procesului penal in instanta de judecata. Concluziile au o mare valoare jur idica din motivul ca in baza lor se determina limitele dezbaterilor judiciare. D ezbaterile judiciare in instanta de judecata pe o cauza penala se fac in limitel e invinuirii inaintate invinuitului ,reiesind din continutul rechizitorului. Procurorul dupa prezentarea materialelor in termin de 3 zile , trebuie sa intocm easca rechizitoriul. Exceptie fac cazurile penale cu un volum mare de materiale si complexitate deosibita, in cazul dat procurorul va intocmi rechizitoriu in te rmen de 10 zile. Rechizitoriu este compus din doua parti: a. Expunerea b. Dispozitiva Expunerea - a.informatii despre fapta si despre persoanele in privinta careia a fost executata u.p. b.enumerarea probelor care confirma fapta precum si vinovatia faptuitorului sau tangenta cu fapta/actiunile faptuitorului c.circumstantele care atenueaza sau agraveaza raspunderea invinuitului d.temeiurile pentru liberarea de raspundere penala in baza temeiurile/circumstan tele probelor acumulate. Imprejurarile cauzei sunt exprimate in forma sau modul cronologic , sistematiza te intr-o ordine anumita. In mod sistematic se exprima imprejurarile in care in realitate au fost savirsite sau au avut loc. Sistemul dat este aplicabil de obic ei in cauzele mai simple. In mod cronologic, imprejurarile sunt expuse, in cazur ile cind procurorul exprima ordinea in care au fost depistate si constatate pe p arcursul u.p. Acest mod este aplicabil in cazurile deosebit de dificile ,in care persista mai multe episoade, sunt mai multi invinuiti si in cazurile cind invin uirea se bazeaza pe probe indirecte. In modul complex la expunerea materialelor cind este necesar reiesind din probele administrate precum si circumstantele de fapt sa fie combinate atit modul sistematic cit si cel cronologic. In cazul dat imprejurarile savirsirii infractiunii sunt descrise cu trimiterea obligatorie la probele care au fost administrate la dosar. Dispozitive : a.persoana , invinuitul b.toate datele