Sunteți pe pagina 1din 2

1Activitatea de intreprinzator. notiunea si elementele Definitia : activ. de intreprinz.- activ.

de fabricare a productiei, de executa re a lucrarilor si de pestare a serviciilor, desfasurata de cetateni si asociati ile acestora in mod independent, din proprie initiativa , in numele si cu riscul propriu, sub raspunderea lor patrimoniala, in scopul asigurarii unei surse de v enituri permanente. Elementele: 1) Activitatea practicata de cetateni si de asociatiile lor Persoana fizica poate desfasura activit. de intrepr. daca : - a obtinut patenta de intreprinzator - a inregistrat o intreprindere individuala - a inregistrat o gospodarie taraneasca Persoana juridica poate desfasura activitate de intreprinzator numai dupa nast erea ei ca subiect de drept . Persoanele jur. care pot desfasura in nume propriu activitate de intreprinzator neinterzisa de lege se numesc persoane juridice cu scop lucrativ ( soc. comerciale, soc. cooperatiste , intreprinderile) 2) Activitatea indepedenta- intreprinzatorul actioneaza independent, exprimindu -si vointa in raporturile juridice fara a cere acordul unor organe ierarhic supe rioare. Vointa libera se manifesta la alegerea formei juridice de organizare a v iitoarei activitati a obiectului ei . Garantie a independentei intreprinzatorulu i serveste patrimoniul propriu si interdictia imixtiunii autoritatilor publice i n activitatea acestuia . Dar independenta nu trebuie tratata ca o libertate totala . Intr-o tara cu ecu economie de piata nu poate exista libertate absoluta . Independenta intreprinza torului este limitata de acte normative si de drepturile persoanelor din jur. 3)Activitate din proprie initiativa Nimeni nu poate fi obligat sa practice ac tiv. de intrepr. Persoana isi manifesta liber vointa de a practica o activitate intr-o anumita forma , depunind cerere si actele necesare inregistrarii. 4)Activitate in nume propriu-activ. de intrepr. va fi practicata de persoana f izica care a solicitat inregistrarea sau de subiectul (p.j.) creat prin inregist rare. Daca se solicita patenta de intreprinzator, titularul va practica activitate i n nume propriu fara a putea atrage munca unor alte persoane. Numele fondatorior se indica in denumirea intreprinderii individuale si a gosp odariei taranesti. Toate actele juridice sunt semnate de intreprinzatorul indivi dual cu numele sau, inclusiv in cazul cind actioneaza prin reprezentanti. Daca se solicita inregistrarea unei persoanei jur. , activitatea se practica i n numele ei propriu. Pers. jur. dispune de denumire, patrimoniu distinct si orga ne executive prin care manifesta vointa in exterior, dobindind drepturi si asumi ndu-si obligatii. In numele si pe seama p. j. activeaza administratorul, el poate delega imputer nicirea de reprezentare la incheoerea actelor jur. altor persoane. Pe toate acte le emise trebuie sa figureze denumirea p. j. 5)Activitate pe riscul propru si sub raspundere patrimoniala proprie- initiator ul pune in circuit anumite valori patrimoniale, indiferent de natura lorbani, bu nuri sau munca proprie. Efortul intreprinzatorului este orientat spre majorarea costului valorilor puse in circulatie si numai datorita acestei majorari se cons idera ca activitatea este eficienta. Riscul se produce den cauze obiective sau subiective: cauze obiective- circumstante independente de vointa omului (calamitatile natur ale s. a. imprejurari exceptionale , ale caror consecinte nu pot fi inlaturate). Masurile frecvent adoptate in activ. comerc. sint : asigurarea de riscuri comer ciale, formarea unor fonduri de rezerva sau altor fonduri de risc. cauze subiective- executarea necorespunzatoare sau neexecutarea obligatiilor a sumate de partenerii comerciali , xcauzarea de prejudicii prin delicte. In cazul incalcarii obligatiilor, survine raspunderea stipulata de parti in contract sau prevazute de lege. Raspunderea patrimoniala survine numai in cazul cind activitatea este inefecie nta sau cind intreprinzatorul isi incalca obligatiile. P. F. si P. J.raspund , p entru obligatiile asumate , cu tot patrimoniul pe care il au in proprietate. Int

reprinderea individuala , SNC, Scraspund cu patrimoniul adus de fondatori si cu cel dobindit prin activitate . In cazul insuficientei lui , creditorii pot urmar i bunurile personale ale fondatorilor , in conditiile legii. 6)Activite permanenta- pote fi considerata activ. de intreprinzator actele de comert efectuate cu o anumita regularitate, care aduc autorului un anumit venit. 7)Activitate aducatoare de beneficii Beneficiul (profitul) reprezinta diferen ta dintre valoarea capitalului investit si valoarea realizata din activitate