Sunteți pe pagina 1din 26

Ordonanta de urgenta nr.

54 din 28/06/2006
Ordonanta de urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica
--------------------------------------------------------------------------------
___________
Text actualiat la data de !".05.20"!. #ctul include modi$ic%rile din urm%toarele acte&
- 'egea nr. 22/200( publicat% )n *onitorul O$icial+ ,artea - nr. !5 din "8/0"/200(.
___________
,us )n aplicare prin&
- .orma metodologic% publicat% )n *onitorul O$icial+ ,artea - nr. "46 din 28/02/200(.
#v/nd )n vedere necesitatea 0i urgen1a compatibili%rii depline a legisla1iei na1ionale )n
domeniul concesiunilor cu reglement%rile 0i practica comunitar%+ recomandarea 2omisiei
3uropene de abrogare total% 0i expres% a 'egii nr. 2"4/"448 privind regimul
concesiunilor+ cu modi$ic%rile 0i complet%rile ulterioare+ odat% cu intrarea )n vigoare a
Ordonan1ei de urgen1% a 5uvernului nr. !4/2006 privind atribuirea contractelor de
ac6ii1ie public%+ a contractelor de concesiune de lucr%ri publice 0i a contractelor de
concesiune de servicii+ precum 0i prevederile art. "!6 alin. 748 din 2onstitu1ia 9om/niei+
republicat%+ se impune adoptarea preentei ordonan1e de urgen1% care reglementea%
regimul concesiunilor de bunuri proprietate public% 0i care trebuie s% intre )n vigoare
)ncep/nd cu data de !0 iunie 2006+
)n temeiul art. ""5 alin. 748 din 2onstitu1ia 9om/niei+ republicat%+
5uvernul 9om/niei adopt% preenta ordonan1% de urgen1%.
2#,-TO':' -
;ispoi1ii generale
#rt. ". - 7"8 ,reenta ordonan1% de urgen1% reglementea% regimul <uridic al contractelor
de concesiune de bunuri proprietate public%.
728 2ontractul de concesiune de bunuri proprietate public%+ denumit )n continuare
contract de concesiune+ este acel contract )nc6eiat )n $orm% scris% prin care o autoritate
public%+ denumit% concedent+ transmite+ pe o perioad% determinat%+ unei persoane+
denumite concesionar+ care ac1ionea% pe riscul 0i r%spunderea sa+ dreptul 0i obliga1ia de
exploatare a unui bun proprietate public% )n sc6imbul unei redeven1e.
#rt. 2. - 7"8 ;ispoi1iile preentei ordonan1e de urgen1% nu se aplic% contractelor
reglementate de Ordonan1a de urgen1% a 5uvernului nr. !4/2006 privind atribuirea
contractelor de ac6ii1ie public%+ a contractelor de concesiune de lucr%ri publice 0i a
contractelor de concesiune de servicii.
728 =n caul unui contract a c%rui atribuire intr% sub inciden1a prevederilor Ordonan1ei
de urgen1% a 5uvernului nr. !4/2006 pentru a c%rui executare este necesar% exploatarea
unui bun proprietate public%+ dreptul de exploatare a respectivului bun se transmite )n
cadrul 0i potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului )n cau%.
7!8 =n caul prev%ut la alin. 728 autoritatea contractant% )nc6eie un singur contract
guvernat de Ordonan1a de urgen1% a 5uvernului nr. !4/2006.
#rt. !. - >ac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate public% a
statului sau a unit%1ilor administrativ-teritoriale+ potrivit 2onstitu1iei 0i reglement%rilor
legale privind proprietatea public%.
,unere )n aplicare #rt. !. prin .orm% metodologic% .orma metodologic% din
"4/2/200( de aplicare a Ordonan1ei de urg... din "4/02/200( & #rt. 2. - 2ontractul de
concesiune are ca obiect bunurile proprietate public% a statului sau a unit%1ilor
administrativ-teritoriale+ potrivit art. ! din ordonan1a de urgen1%.

#rt. 4. - 7"8 9edeven1a ob1inut% prin concesionare se $ace venit la bugetul de stat sau la
bugetele locale+ dup% ca.
728 *odul de calcul 0i de plat% a redeven1ei se stabile0te de c%tre ministerele de resort
sau de alte organe de specialitate ale administra1iei publice centrale ori de c%tre
autorit%1ile administra1iei publice locale.
#rt. 5. - #u calitatea de concedent+ )n numele statului+ <ude1ului+ ora0ului sau comunei&
a8 ministerele sau alte organe de specialitate ale administra1iei publice centrale+ pentru
bunurile proprietate public% a statului?
b8 consiliile <ude1ene+ consiliile locale+ 2onsiliul 5eneral al *unicipiului @ucure0ti sau
institu1iile publice de interes local+ pentru bunurile proprietate public% a <ude1ului+
ora0ului sau comunei.
#rt. 6. - 2alitatea de concesionar o poate avea orice persoan% $iic% sau persoan%
<uridic%+ rom/n% ori str%in%.
#rt. (. - 7"8 2ontractul de concesiune se )nc6eie )n con$ormitate cu legea rom/n%+
indi$erent de na1ionalitatea sau de cet%1enia concesionarului+ pentru o durat% care nu va
putea dep%0i 44 de ani+ )ncep/nd de la data semn%rii lui.
728 ;urata concesiunii se stabile0te de c%tre concedent pe baa studiului de oportunitate.
7!8 2ontractul de concesiune poate $i prelungit pentru o perioad% egal% cu cel mult
<um%tate din durata sa ini1ial%+ prin simplul acord de voin1% al p%r1ilor.
#rt. 8. - Aubconcesionarea este interis%+ cu excep1ia situa1iilor expres prev%ute de
preenta ordonan1% de urgen1%.
2#,-TO':' --
,rocedura administrativ% de ini1iere a concesion%rii
#rt. 4. - 7"8 2oncesionarea are loc la ini1iativa concedentului sau ca urmare a unei
propuneri )nsu0ite de acesta.
728 ,ropunerea de concesionare prev%ut% la alin. 7"8 trebuie s% $ie $undamentat% din
punct de vedere economic+ $inanciar+ social 0i de mediu.
#rt. "0. - 7"8 -ni1iativa concesion%rii trebuie s% aib% la ba% e$ectuarea unui studiu de
oportunitate+ care s% cuprind%+ )n principal+ urm%toarele elemente&
a8 descrierea 0i identi$icarea bunului care urmea% s% $ie concesionat?
b8 motivele de ordin economic+ $inanciar+ social 0i de mediu+ care <usti$ic% realiarea
concesiunii?
c8 nivelul minim al redeven1ei?
d8 procedura utiliat% pentru atribuirea contractului de concesiune 0i <usti$icarea alegerii
procedurii?
e8 durata estimat% a concesiunii?
$8 termenele previibile pentru realiarea procedurii de concesionare?
g8 aviul obligatoriu al O$iciului 2entral de Atat pentru ,robleme Apeciale 0i al Atatului
*a<or 5eneral privind )ncadrarea obiectului concesiunii )n in$rastructura sistemului
na1ional de ap%rare+ dup% ca?
68 aviul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale prote<ate+ )n
caul )n care obiectul concesiunii )l constituie bunuri situate )n interiorul unei arii
naturale prote<ate+ respectiv al autorit%1ii teritoriale pentru protec1ia mediului competente+
)n caul )n care aria natural% prote<at% nu are structur% de administrare/custode.
728 2oncedentul este obligat ca+ )ntr-un termen de !0 de ile de la )nsu0irea propunerii
de concesionare $ormulate de persoana interesat%+ s% procedee la )ntocmirea studiului de
oportunitate.
___________
#lineatul 728 a $ost modi$icat prin punctul ". din 'ege nr. 22/200( )ncep/nd cu
2".0".200(.
7!8 =n caurile )n care autoritatea public% nu de1ine capacitatea organiatoric% 0i te6nic%
pentru elaborarea studiului de oportunitate prev%ut la alin. 7"8+ aceasta poate apela la
serviciile unor consultan1i de specialitate.
748 2ontractarea serviciilor prev%ute la alin. 7!8 se $ace cu respectarea prevederilor
Ordonan1ei de urgen1% a 5uvernului nr. !4/2006+ ale 'egii concuren1ei nr. 2"/"446+
republicat%+ 0i ale 'egii nr. ""/"44" privind combaterea concuren1ei neloiale+ cu
modi$ic%rile 0i complet%rile ulterioare.
#rt. "". - =n m%sura )n care+ dup% )ntocmirea studiului de oportunitate+ se constat% c%
exploatarea bunului ce va $ace obiectul concesion%rii implic% )n mod necesar 0i
executarea unor lucr%ri 0i/sau prestarea unor servicii+ concedentul are obliga1ia ca+ )n
$unc1ie de scopul urm%rit 0i de activit%1ile des$%0urate+ s% cali$ice natura contractului
potrivit prevederilor Ordonan1ei de urgen1% a 5uvernului nr. !4/2006. =n acest scop+
concedentul poate solicita punctul de vedere al #utorit%1ii .a1ionale pentru
9eglementarea 0i *onitoriarea #c6ii1iilor ,ublice.
#rt. "2. - 7"8 Atudiul de oportunitate se aprob% de c%tre concedent.
728 2oncesionarea se aprob%+ pe baa studiului de oportunitate prev%ut la alin. 7"8+ prin
6ot%r/re a 5uvernului+ a consiliilor locale+ <ude1ene sau a 2onsiliului 5eneral al
*unicipiului @ucure0ti+ dup% ca.
7!8 =n baa studiului de oportunitate prev%ut la alin. 7"8 concedentul elaborea% caietul
de sarcini al concesiunii.
748 ,rincipalele elemente ale caietului de sarcini se stabilesc )n normele metodologice
de aplicare a preentei ordonan1e de urgen1%.
,unere )n aplicare 2#,-TO':' -- prin .orm% metodologic% .orma metodologic% din
"4/2/200( de aplicare a Ordonan1ei de urg... din "4/02/200( & 2#,-TO':' -- ,rocedura
administrativ% de ini1iere a concesion%rii A32B-:.3# " -ni1iativa concesion%rii #rt. 5. -
7"8 2oncesionarea are loc potrivit art. 4 alin. 7"8 din ordonan1a de urgen1%. 728 Orice
persoan% interesat% poate )nainta o propunere de concesionare concedentului+ care se
)nregistrea% de c%tre acesta )n registrul CO$erteC. 7!8 ,ropunerea de concesionare
$undamentat% din punct de vedere economic+ $inanciar+ social 0i de mediu se $ace )n scris
0i cuprinde datele de identi$icare a persoanei interesate+ mani$estarea $erm% 0i serioas% a
inten1iei de concesionare+ obiectul concesiunii+ planul de a$aceri. A32B-:.3# a 2-a
Atudiul de oportunitate #rt. 6. - 7"8 Atudiul de oportunitate se )ntocme0te potrivit
prevederilor art. "0 din ordonan1a de urgen1%. 728 Atudiul de oportunitate se aprob% prin
ordin+ 6ot%r/re sau deciie a concedentului+ dup% ca. 7!8 =n caul atribuirii directe+ )n
con$ormitate cu art. 54 alin. 728 din ordonan1a de urgen1%+ concedentul nu )ntocme0te
studiul de oportunitate. A32B-:.3# a !-a ;ocumenta1ia de atribuire #rt. (. - 7"8 2aietul
de sarcini se elaborea% con$orm art. "2 alin. 7!8 din ordonan1a de urgen1%. 728 2aietul de
sarcini trebuie s% cuprind% cel pu1in elementele prev%ute )n anexa nr. ". 7!8 =n caul
atribuirii directe+ )n con$ormitate cu art. 54 din ordonan1a de urgen1%+ nu se )ntocme0te
caietul de sarcini. #rt. 8. - 7"8 ;up% elaborarea caietului de sarcini+ concedentul
)ntocme0te documenta1ia de atribuire. 728 ;ocumenta1ia de atribuire se aprob% prin ordin+
6ot%r/re sau deciie a concedentului+ dup% ca. 7!8 ;ocumenta1ia de atribuire trebuie s%
cuprind% cel pu1in elementele prev%ute )n anexa nr. 2. 748 =n caul atribuirii directe+ )n
con$ormitate cu art. 54 din ordonan1a de urgen1%+ documenta1ia de atribuire trebuie s%
cuprind% cel pu1in elementele enumerate la pct. "+ 2+ 6 0i ( din anexa nr. 2. 758 =n caul )n
care concedentul solicit% garan1ii+ acesta trebuie s% preciee )n documenta1ia de atribuire
natura 0i cuantumul lor. A32B-:.3# a 4-a -nstruc1iunile privind organiarea 0i
des$%0urareaprocedurii de concesionare #rt. 4. - -nstruc1iunile privind organiarea 0i
des$%0urarea procedurii de concesionare se elaborea% de c%tre concedent 0i $ac parte din
documenta1ia de atribuire+ potrivit anexei nr. 2. #rt. "0. - -nstruc1iunile privind
organiarea 0i des$%0urarea procedurii de concesionare se elaborea% at/t pentru
procedura licita1iei+ c/t 0i pentru procedura negocierii directe+ precum 0i )n caul atribuirii
directe. A32B-:.3# a 5-a -nstruc1iunile privind modul de elaborare 0i preentare a
o$ertelor #rt. "". - 7"8 O$ertele se redactea% )n limba rom/n%. 728 O$ertan1ii transmit
o$ertele lor )n dou% plicuri sigilate+ unul exterior 0i unul interior+ care se )nregistrea%+ )n
ordinea primirii lor+ )n registrul CO$erteC+ preci/ndu-se data 0i ora. 7!8 ,e plicul exterior
se va indica obiectul concesiunii pentru care este depus% o$erta. ,licul exterior va trebui
s% con1in%& a8 o $i0% cu in$orma1ii privind o$ertantul 0i o declara1ie de participare+ semnat%
de o$ertant+ $%r% )ngro0%ri+ 0ters%turi sau modi$ic%ri? b8 acte doveditoare privind calit%1ile
0i capacit%1ile o$ertan1ilor+ con$orm solicit%rilor concedentului? c8 acte doveditoare
privind intrarea )n posesia caietului de sarcini. 748 ,e plicul interior+ care con1ine o$erta
propriu-is%+ se )nscriu numele sau denumirea o$ertantului+ precum 0i domiciliul sau
sediul social al acestuia+ dup% ca. 758 ,licurile sigilate se predau comisiei de evaluare )n
iua $ixat% pentru desc6iderea lor. #rt. "2. - -nstruc1iunile privind modul de elaborare 0i
preentare a o$ertelor se elaborea% de c%tre concedent 0i $ac parte din documenta1ia de
atribuire+ potrivit anexei nr. 2. A32B-:.3# a 6-a 9eguli privind anun1ul de licita1ie 0i
anun1ul negocierii directe #rt. "!. - 7"8 #nun1ul de licita1ie se )ntocme0te dup% aprobarea
documenta1iei de atribuire de c%tre concedent. 728 #nun1ul de licita1ie trebuie s% cuprind%
cel pu1in elementele prev%ute )n anexa nr. !. #rt. "4. - 7"8 #nun1ul negocierii directe se
)ntocme0te )n situa1ia )n care sunt )ndeplinite condi1iile prev%ute la art. 26 din ordonan1a
de urgen1%. 728 #nun1ul negocierii directe trebuie s% cuprind% cel pu1in elementele
prev%ute )n anexa nr. 4. A32B-:.3# a (-a 2omisia de evaluare #rt. "5. - 7"8 2omisia
de evaluare este alc%tuit% dintr-un num%r impar de membri+ care nu poate $i mai mic de 5.
728 >iec%ruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. 7!8
2omisia de evaluare este alc%tuit% dup% cum urmea%& a8 )n caul )n care concedentul este
unul dintre ministerele prev%ute la art. 5 lit. a8 din ordonan1a de urgen1%+ din
repreentan1i ai ministerelor respective 0i ai *inisterului >inan1elor ,ublice+ numi1i )n
acest scop? b8 )n caul )n care concedentul este un organ de specialitate prev%ut la art. 5
lit. a8 din ordonan1a de urgen1%+ din repreentan1i ai acestuia 0i ai *inisterului >inan1elor
,ublice+ numi1i )n acest scop? c8 )n caul )n care concedentul este unul dintre consiliile
prev%ute la art. 5 lit. b8 din ordonan1a de urgen1%+ din repreentan1i ai consiliului
respectiv 0i ai direc1iilor generale ale $inan1elor publice <ude1ene sau a municipiului
@ucure0ti+ numi1i )n acest scop? d8 )n caul )n care concedentul este una dintre institu1iile
publice prev%ute la art. 5 lit. b8 din ordonan1a de urgen1%+ din repreentan1i ai institu1iilor
publice respective+ ai consiliului <ude1ean sau ai consiliului local ori ai 2onsiliului
5eneral al *unicipiului @ucure0ti 0i ai direc1iilor generale ale $inan1elor publice <ude1ene
sau a municipiului @ucure0ti+ numi1i )n acest scop. 748 =n caul )n care pentru bunul care
$ace obiectul concesion%rii este necesar% parcurgerea procedurii de reglementare din
punctul de vedere al protec1iei mediului+ potrivit legisla1iei )n vigoare+ comisia de
evaluare include )n componen1a sa 0i un repreentant al autorit%1ii competente pentru
protec1ia mediului. #rt. "6. - 7"8 2omponen1a comisiei de evaluare+ membrii acesteia+
precum 0i suplean1ii lor se stabilesc 0i sunt numi1i prin ordin+ 6ot%r/re sau deciie a
concedentului+ dup% ca. 728 ,re0edintele comisiei de evaluare este numit de concedent
dintre repreentan1ii acestuia )n comisie. 7!8 Aecretarul comisiei de evaluare este numit de
concedent dintre membrii acesteia. 748 'a 0edin1ele comisiei de evaluare pre0edintele
acesteia poate invita personalit%1i recunoscute pentru experien1a 0i competen1a lor )n
domenii care preint% relevan1% din perspectiva concesion%rii bunului proprietate public%+
ace0tia neav/nd calitatea de membri. #rt. "(. - 7"8 >iecare dintre membrii comisiei de
evaluare bene$icia% de c/te un vot. 728 ,ersoanele prev%ute la art. "6 alin. 748
bene$icia% de un vot consultativ. 7!8 ;eciiile comisiei de evaluare se adopt% cu votul
ma<orit%1ii membrilor. #rt. "8. - 7"8 *embrii comisiei de evaluare+ suplean1ii 0i invita1ii
trebuie s% respecte regulile privind con$lictul de interese prev%ute la art. 46-44 din
ordonan1a de urgen1%. 728 *embrii comisiei de evaluare+ suplean1ii 0i invita1ii sunt
obliga1i s% dea o declara1ie de compatibilitate+ impar1ialitate 0i con$iden1ialitate pe propria
r%spundere+ dup% termenul limit% de depunere a o$ertelor+ care se va p%stra al%turi de
dosarul concesiunii. 7!8 =n ca de incompatibilitate+ pre0edintele comisiei de evaluare )l
va sesia de )ndat% pe concedent despre existen1a st%rii de incompatibilitate 0i va propune
)nlocuirea persoanei incompatibile+ dintre membrii suplean1i. #rt. "4. - Auplean1ii
particip% la 0edin1ele comisiei de evaluare numai )n situa1ia )n care membrii acesteia se
a$l% )n imposibilitate de participare datorit% unui ca de incompatibilitate+ ca $ortuit sau
$or1ei ma<ore. #rt. 20. - #tribu1iile comisiei de evaluare sunt& a8 analia 0i selectarea
o$ertelor pe baa datelor+ in$orma1iilor 0i documentelor cuprinse )n plicul exterior? b8
)ntocmirea listei cuprin/nd o$ertele admise 0i comunicarea acesteia? c8 analiarea 0i
evaluarea o$ertelor? d8 )ntocmirea raportului de evaluare prev%ut de preentele norme
metodologice? e8 )ntocmirea proceselor-verbale prev%ute de preentele norme
metodologice? $8 desemnarea o$ertei c/0tig%toare. #rt. 2". - 7"8 2omisia de evaluare este
legal )ntrunit% numai )n preen1a tuturor membrilor. 728 2omisia de evaluare adopt%
deciii )n mod autonom+ numai pe baa documenta1iei de atribuire 0i cu respectarea
prevederilor legale )n vigoare. #rt. 22. - *embrii comisiei de evaluare au obliga1ia de a
p%stra con$iden1ialitatea datelor+ in$orma1iilor 0i documentelor cuprinse )n o$ertele
analiate. #.3D# .r. " la normele metodologice 2#-3T:' ;3 A#92-.- 2aietul de
sarcini trebuie s% cuprind% cel pu1in urm%toarele elemente& ". in$orma1ii generale privind
obiectul concesiunii& ".". descrierea 0i identi$icarea bunului care urmea% s% $ie
concesionat? ".2. destina1ia bunurilor ce $ac obiectul concesiunii? ".!. condi1iile de
exploatare a concesiunii 0i obiectivele de ordin economic+ $inanciar+ social 0i de mediu
urm%rite de c%tre concedent privind exploatarea e$icace a bunurilor ce $ac obiectul
concesiunii? 2. condi1ii generale ale concesiunii& 2.". regimul bunurilor utiliate de
concesionar )n derularea concesiunii 7regimul bunurilor proprii8? 2.2. obliga1iile privind
protec1ia mediului+ stabilite con$orm legisla1iei )n vigoare? 2.!. obligativitatea asigur%rii
exploat%rii )n regim de continuitate 0i permanen1%? 2.4. interdic1ia subconcesion%rii
bunului concesionat/posibilitatea subconcesion%rii+ dup% ca? 2.5. condi1iile )n care
concesionarul poate )nc6iria bunul concesionat pe durata concesiunii? 2.6. durata
concesiunii+ care nu poate dep%0i 44 de ani? 2.(. redeven1a minim% 0i modul de calcul al
acesteia? 2.8. natura 0i cuantumul garan1iilor solicitate de concedent? 2.4. condi1iile
speciale impuse de natura bunurilor ce $ac obiectul concesiunii+ cum sunt& 2.4.".
prote<area secretului de stat? 2.4.2. materiale cu regim special? 2.4.!. condi1ii de siguran1%
)n exploatare? 2.4.4. condi1ii privind $olosirea 0i conservarea patrimoniului sau cele
privind prote<area 0i punerea )n valoare a patrimoniului cultural na1ional+ dup% ca? 2.4.5.
protec1ia mediului? 2.4.6. protec1ia muncii? 2.4.(. condi1ii impuse de acordurile 0i
conven1iile interna1ionale la care 9om/nia este parte? !. condi1iile de valabilitate pe care
trebuie s% le )ndeplineasc% o$ertele? 4. claue re$eritoare la )ncetarea contractului de
concesiune. #.3D# .r. 2 la normele metodologice ;O2:*3.T#B-# ;3
#T9-@:-93 ;ocumenta1ia de atribuire trebuie s% cuprind% cel pu1in urm%toarele
elemente& ". in$orma1ii generale privind concedentul+ )n special denumirea+ codul $iscal+
adresa+ num%rul de tele$on+ tele$ax 0i/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.? 2.
instruc1iuni privind organiarea 0i des$%0urarea procedurii de concesionare? !. caietul de
sarcini? 4. instruc1iuni privind modul de elaborare 0i preentare a o$ertelor? 5. in$orma1ii
detaliate 0i complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea o$ertei
c/0tig%toare+ precum 0i ponderea lor? 6. instruc1iuni privind modul de utiliare a c%ilor de
atac? (. in$orma1ii re$eritoare la clauele contractuale obligatorii. #.3D# .r. ! la
normele metodologice #.:.B:' ;3 '-2-T#B-3 #nun1ul de licita1ie trebuie s%
cuprind% cel pu1in urm%toarele elemente& ". in$orma1ii generale privind concedentul+ )n
special denumirea+ codul $iscal+ adresa+ num%rul de tele$on+ tele$ax 0i/sau adresa de e-
mail a persoanei de contact etc.? 2. in$orma1ii generale privind obiectul concesiunii+ )n
special descrierea 0i identi$icarea bunului care urmea% s% $ie concesionat? !. in$orma1ii
privind documenta1ia de atribuire? !.". modalitatea sau modalit%1ile prin care persoanele
interesate pot intra )n posesia unui exemplar al documenta1iei de atribuire? !.2. denumirea
0i adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului+ de la care se poate
ob1ine un exemplar din documenta1ia de atribuire? !.!. costul 0i condi1iile de plat% pentru
ob1inerea acestui exemplar+ unde este caul+ potrivit prevederilor Ordonan1ei de urgen1% a
5uvernului nr. 54/2006? !.4. data limit% pentru solicitarea clari$ic%rilor? 4. in$orma1ii
privind o$ertele& 4.". data limit% de depunere a o$ertelor? 4.2. adresa la care trebuie depuse
o$ertele? 4.!. num%rul de exemplare )n care trebuie depus% $iecare o$ert%? 5. data 0i locul
la care se va des$%0ura 0edin1a public% de desc6idere a o$ertelor? 6. denumirea+ adresa+
num%rul de tele$on+ tele$ax 0i/sau adresa de e-mail a instan1ei competente )n solu1ionarea
litigiilor ap%rute 0i termenele pentru sesiarea instan1ei? (. data transmiterii anun1ului de
licita1ie c%tre institu1iile abilitate+ )n vederea public%rii. #.3D# .r. 4 la normele
metodologice #.:.B:' .35O2-39-- ;-932T3 #nun1ul negocierii directe trebuie s%
cuprind% cel pu1in urm%toarele elemente& ". in$orma1ii generale privind concedentul+ )n
special denumirea+ codul $iscal+ adresa+ num%rul de tele$on+ tele$ax 0i/sau adresa de e-
mail ale persoanei de contact etc.? 2. in$orma1ii generale privind obiectul concesiunii+ )n
special descrierea 0i identi$icarea bunului ce urmea% s% $ie concesionat? !. in$orma1ii
privind documenta1ia de atribuire& !.". modalitatea sau modalit%1ile prin care persoanele
interesate pot intra )n posesia unui exemplar al documenta1iei de atribuire? !.2. denumirea
0i adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului+ de la care se poate
ob1ine un exemplar din documenta1ia de atribuire? !.!. costul 0i condi1iile de plat% pentru
ob1inerea acestui exemplar+ unde este caul+ potrivit prevederilor Ordonan1ei de urgen1% a
5uvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
public%+ aprobat% cu modi$ic%ri prin 'egea nr. 22/200(? !.4. data limit% pentru solicitarea
clari$ic%rilor? 4. in$orma1ii privind o$ertele& 4.". data limit% de depunere a o$ertelor? 4.2.
adresa la care trebuie depuse o$ertele? 4.!. num%rul de exemplare )n care trebuie depus%
$iecare o$ert%? 5. data 0i locul la care este programat% )nceperea procedurii de negociere
direct%? 6. denumirea+ adresa+ num%rul de tele$on+ tele$ax 0i/sau adresa de e-mail ale
instan1ei competente )n solu1ionarea litigiilor ap%rute 0i termenele pentru sesiarea
instan1ei? (. data transmiterii anun1ului negocierii c%tre institu1iile abilitate+ )n vederea
public%rii.

2#,-TO':' ---
#tribuirea contractului de concesiune
A32B-:.3# "
,rincipii 0i reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune
#rt. "!. - ,rincipiile care stau la baa atribuirii contractelor de concesiune sunt&
a8 transparen1a - punerea la dispoi1ie tuturor celor interesa1i a in$orma1iilor re$eritoare
la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune?
b8 tratamentul egal - aplicarea+ )ntr-o manier% nediscriminatorie+ de c%tre autoritatea
public%+ a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune?
c8 propor1ionalitatea - presupune c% orice m%sur% stabilit% de autoritatea public% trebuie
s% $ie necesar% 0i corespun%toare naturii contractului?
d8 nediscriminarea - aplicarea de c%tre autoritatea public% a acelora0i reguli+ indi$erent
de na1ionalitatea participan1ilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune+ cu
respectarea condi1iilor prev%ute )n acordurile 0i conven1iile la care 9om/nia este parte?
e8 libera concuren1% - asigurarea de c%tre autoritatea public% a condi1iilor pentru ca orice
participant la procedura de atribuire s% aib% dreptul de a deveni concesionar )n condi1iile
legii+ ale conven1iilor 0i acordurilor interna1ionale la care 9om/nia este parte.
#rt. "4. - ,rocedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt urm%toarele&
a8 licita1ia - procedura la care persoana $iic% sau <uridic% interesat% are dreptul de a
depune o$ert%?
___________
'itera a8 a $ost modi$icat% prin punctul 2. din 'ege nr. 22/200( )ncep/nd cu
2".0".200(.
b8 negocierea direct% - procedura prin care concedentul negocia% clauele contractuale+
inclusiv redeven1a+ cu unul sau mai mul1i participan1i la procedura de atribuire a
contractului de concesiune.
#rt. "5. - 2oncedentul are obliga1ia de a atribui contractul de concesiune+ de regul%+
prin aplicarea procedurii licita1iei.
#rt. "6. - >%r% a aduce atingere celorlalte prevederi ale preentei ordonan1e de urgen1%+
concedentul are obliga1ia de a asigura prote<area acelor in$orma1ii care )i sunt comunicate
de persoanele $iice sau <uridice cu titlu con$iden1ial+ )n m%sura )n care+ )n mod obiectiv+
dev%luirea in$orma1iilor )n cau% ar pre<udicia interesele legitime ale respectivelor
persoane+ )n special )n ceea ce prive0te secretul comercial 0i proprietatea intelectual%.
#rt. "(. - 7"8 2oncedentul are obliga1ia de a precia )n cadrul documenta1iei de atribuire
orice cerin1%+ criteriu+ regul% 0i alte in$orma1ii necesare pentru a asigura o$ertantului o
in$ormare complet%+ corect% 0i explicit% cu privire la modul de aplicare a procedurii de
atribuire.
728 -n$orma1iile pe care trebuie s% le con1in% documenta1ia de atribuire sunt prev%ute )n
normele metodologice la preenta ordonan1% de urgen1%.
#rt. "8. - 2oncedentul are dreptul de a impune )n cadrul documenta1iei de atribuire+ )n
m%sura )n care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului+ condi1ii speciale de
)ndeplinire a contractului prin care se urm%re0te ob1inerea unor e$ecte de ordin social sau
)n leg%tur% cu protec1ia mediului 0i promovarea devolt%rii durabile.
#rt. "4. - ,ersoana interesat% are dreptul de a transmite o solicitare de participare la
procedura de atribuire a contractului de concesiune.
___________
#rt. "4. a $ost modi$icat prin punctul !. din 'ege nr. 22/200( )ncep/nd cu 2".0".200(.
#rt. 20. - 7"8 2oncedentul are obliga1ia s% asigure ob1inerea documenta1iei de atribuire
de c%tre persoana interesat%+ care )naintea% o solicitare )n acest sens.
___________
#lineatul 7"8 a $ost modi$icat prin punctul 4. din 'ege nr. 22/200( )ncep/nd cu
2".0".200(.
728 2oncedentul are dreptul de a opta pentru una dintre urm%toarele modalit%1i de
ob1inere a documenta1iei de atribuire de c%tre persoanele interesate&
a8 asigurarea accesului direct+ nerestric1ionat 0i deplin+ prin mi<loace electronice+ la
con1inutul documenta1iei de atribuire?
b8 punerea la dispoi1ia persoanei interesate care a )naintat o solicitare )n acest sens a
unui exemplar din documenta1ia de atribuire+ pe suport 6/rtie 0i/sau pe suport magnetic.
___________
'itera b8 a $ost modi$icat% prin punctul 4. din 'ege nr. 22/200( )ncep/nd cu
2".0".200(.
7!8 =n caul prev%ut la alin. 728 lit. b8 concedentul are dreptul de a stabili un pre1 pentru
ob1inerea documenta1iei de atribuire+ cu condi1ia ca acest pre1 s% nu dep%0easc% costul
multiplic%rii documenta1iei+ la care se poate ad%uga+ dac% este caul+ costul transmiterii
acesteia.
,unere )n aplicare A32B-:.3# " prin .orm% metodologic% .orma metodologic% din
"4/2/200( de aplicare a Ordonan1ei de urg... din "4/02/200( & #rt. !. - 7"8 =n scopul 1inerii
eviden1ei documentelor 0i in$orma1iilor cu privire la des$%0urarea procedurilor de
concesionare 0i la derularea contractelor de concesiune+ concedentul )ntocme0te 0i
p%strea% dou% registre& a8 registrul CO$erteC+ care cuprinde date 0i in$orma1ii re$eritoare
la derularea procedurilor prealabile )nc6eierii contractului de concesiune? se preciea%
cel pu1in datele 0i in$orma1iile re$eritoare la studiul de oportunitate+ la o$erte+ la procedura
de atribuire aplicat%? b8 registrul C2ontracteC+ care cuprinde date 0i in$orma1ii re$eritoare
la executarea contractului de concesiune? se preciea% cel pu1in datele 0i in$orma1iile
re$eritoare la obiectul+ durata contractului de concesiune+ termenele de plat% a redeven1ei+
obliga1iile de mediu. 728 9egistrele prev%ute la alin. 7"8 se )ntocmesc 0i se p%strea% la
sediul concedentului.

A32B-:.3# a 2-a
'icita1ia
#rt. 2". - 7"8 =n caul procedurii de licita1ie concedentul are obliga1ia s% publice )n
*onitorul O$icial al 9om/niei+ ,artea a E--a+ )ntr-un cotidian de circula1ie na1ional% 0i
)ntr-unul de circula1ie local% anun1ul de licita1ie.
728 -n$orma1iile pe care trebuie s% le con1in% anun1ul de licita1ie sunt prev%ute )n
normele metodologice la preenta ordonan1% de urgen1%.
7!8 #nun1ul de licita1ie se trimite spre publicare cu cel pu1in 20 de ile calendaristice
)nainte de data limit% pentru depunerea o$ertelor.
#rt. 22. - 7"8 ,ersoana interesat% are dreptul de a solicita 0i de a ob1ine documenta1ia de
atribuire.
___________
#lineatul 7"8 a $ost modi$icat prin punctul 5. din 'ege nr. 22/200( )ncep/nd cu
2".0".200(.
728 =n caul prev%ut la art. 20 alin. 728 lit. b8 concedentul are obliga1ia de a pune
documenta1ia de atribuire la dispoi1ia persoanei interesate c/t mai repede posibil+ )ntr-o
perioad% care nu trebuie s% dep%0easc% 4 ile lucr%toare de la primirea unei solicit%ri din
partea acesteia.
7!8 ,ersoana interesat% are obliga1ia de a depune diligen1ele necesare+ ast$el )nc/t
respectarea de c%tre concedent a perioadei prev%ute la alin. 728 s% nu conduc% la situa1ia
)n care documenta1ia de atribuire s% $ie pus% la dispoi1ia sa cu mai pu1in de 4 ile
lucr%toare )nainte de data limit% pentru depunerea o$ertelor.
#rt. 2!. - 7"8 ,ersoana interesat% are dreptul de a solicita clari$ic%ri privind
documenta1ia de atribuire.
___________
#lineatul 7"8 a $ost modi$icat prin punctul 6. din 'ege nr. 22/200( )ncep/nd cu
2".0".200(.
728 2oncedentul are obliga1ia de a r%spunde+ )n mod clar+ complet 0i $%r% ambiguit%1i+ la
orice clari$icare solicitat%+ )ntr-o perioad% care nu trebuie s% dep%0easc% 4 ile lucr%toare
de la primirea unei ast$el de solicit%ri.
7!8 2oncedentul are obliga1ia de a transmite r%spunsurile )nso1ite de )ntreb%rile a$erente
c%tre toate persoanele interesate care au ob1inut+ )n condi1iile preentei ordonan1e de
urgen1%+ documenta1ia de atribuire+ lu/nd m%suri pentru a nu dev%lui identitatea celui
care a solicitat clari$ic%rile respective.
#rt. 24. - 7"8 >%r% a aduce atingere prevederilor art. 2! alin. 728+ concedentul are
obliga1ia de a transmite r%spunsul la orice clari$icare cu cel pu1in 4 ile lucr%toare )nainte
de data limit% pentru depunerea o$ertelor.
728 =n caul )n care solicitarea de clari$icare nu a $ost transmis% )n timp util+ pun/nd
ast$el concedentul )n imposibilitatea de a respecta termenul prev%ut la alin. 7"8+ acesta
din urm% are totu0i obliga1ia de a r%spunde la solicitarea de clari$icare )n m%sura )n care
perioada necesar% pentru elaborarea 0i transmiterea r%spunsului $ace posibil% primirea
acestuia de c%tre persoanele interesate )nainte de data limit% de depunere a o$ertelor.
#rt. 25. - 7"8 ,rocedura de licita1ie se poate des$%0ura numai dac% )n urma public%rii
anun1ului de licita1ie au $ost depuse cel pu1in ! o$erte valabile.
728 =n caul )n care )n urma public%rii anun1ului de licita1ie nu au $ost depuse cel pu1in !
o$erte valabile+ concedentul este obligat s% anulee procedura 0i s% organiee o nou%
licita1ie.
,unere )n aplicare A32B-:.3# a 2-a prin .orm% metodologic% .orma metodologic%
din "4/2/200( de aplicare a Ordonan1ei de urg... din "4/02/200( & A32B-:.3# a 2-a
'icita1ia #rt. 25. - 7"8 ,entru des$%0urarea procedurii licita1iei este obligatorie
participarea a cel pu1in ! o$ertan1i. 728 ,licurile+ )nc6ise 0i sigilate+ se predau comisiei de
evaluare la data $ixat% pentru desc6iderea lor+ prev%ut% )n anun1ul de licita1ie sau )n
anun1ul negocierii directe+ dup% ca. 7!8 ;up% desc6iderea plicurilor exterioare )n 0edin1%
public%+ comisia de evaluare elimin% o$ertele care nu con1in totalitatea documentelor 0i a
datelor prev%ute la art. "". 748 ,entru continuarea des$%0ur%rii procedurii de licita1ie este
necesar ca dup% desc6iderea plicurilor exterioare cel pu1in ! o$erte s% )ntruneasc%
condi1iile prev%ute la art. "" alin. 7!8. #rt. 26. - ;up% analiarea con1inutului plicului
exterior+ secretarul comisiei de evaluare )ntocme0te procesul-verbal )n care se va
men1iona reultatul analiei. #rt. 2(. - ;esc6iderea plicurilor interioare se $ace numai
dup% semnarea procesului-verbal prev%ut la art. 26 de c%tre to1i membrii comisiei de
evaluare 0i de c%tre o$ertan1i. #rt. 28. - Aunt considerate o$erte valabile o$ertele care
)ndeplinesc criteriile de valabilitate prev%ute )n caietul de sarcini al concesiunii. #rt. 24.
- 7"8 =n urma anali%rii o$ertelor de c%tre comisia de evaluare+ pe baa criteriilor de
valabilitate+ secretarul acesteia )ntocme0te un proces-verbal )n care men1ionea% o$ertele
valabile+ o$ertele care nu )ndeplinesc criteriile de valabilitate 0i motivele excluderii
acestora din urm% de la procedura de atribuire. 728 ,rocesul-verbal se semnea% de c%tre
to1i membrii comisiei de evaluare. #rt. !0. - 7"8 =n baa procesului-verbal care
)ndepline0te condi1iile prev%ute la art. 24+ comisia de evaluare )ntocme0te+ )n termen de
o i lucr%toare+ un raport pe care )l transmite concedentului. 728 =n termen de ! ile
lucr%toare de la primirea raportului comisiei de evaluare+ concedentul in$ormea%+ )n
scris+ cu con$irmare de primire+ o$ertan1ii ale c%ror o$erte au $ost excluse+ indic/nd
motivele excluderii. 7!8 9aportul prev%ut la alin. 7"8 se depune la dosarul concesiunii.
#rt. !". - 7"8 ,e parcursul procedurii de licita1ie+ comisia de evaluare poate propune
concedentului solicitarea oric%ror clari$ic%ri 0i complet%ri necesare+ potrivit art. !8 din
ordonan1a de urgen1%. 728 =n termen de ! ile lucr%toare de la primirea propunerii comisiei
de evaluare+ concedentul o transmite o$ertan1ilor via1i. 7!8 O$ertan1ii trebuie s% r%spund%
la solicitarea concedentului )n termen de 4 ile lucr%toare de la primirea acesteia.

A32B-:.3# a !-a
.egocierea direct%
#rt. 26. - 2oncedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere direct% numai )n
situa1ia )n care+ dup% repetarea procedurii de licita1ie con$orm prevederilor art. 25 alin.
728+ nu au $ost depuse cel pu1in ! o$erte valabile.
#rt. 2(. - 7"8 =n caul procedurii negocierii directe se aplic% corespun%tor prevederile
art. 2" alin. 7"8.
728 -n$orma1iile pe care trebuie s% le con1in% anun1ul negocierii directe sunt prev%ute )n
normele metodologice la preenta ordonan1% de urgen1%.
7!8 #nun1ul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel pu1in "0 ile
calendaristice )nainte de data limit% pentru depunerea o$ertelor.
#rt. 28. - 7"8 ,ersoana interesat% are dreptul de a solicita 0i de a ob1ine documenta1ia de
atribuire.
___________
#lineatul 7"8 a $ost modi$icat prin punctul (. din 'ege nr. 22/200( )ncep/nd cu
2".0".200(.
728 =n caul prev%ut la art. 20 alin. 728 lit. b8 concedentul are obliga1ia de a pune
documenta1ia de atribuire la dispoi1ia persoanei interesate+ )ntr-o perioad% care nu
trebuie s% dep%0easc% dou% ile lucr%toare de la primirea unei solicit%ri din partea
acesteia.
7!8 ,ersoana interesat% are obliga1ia de a depune diligen1ele necesare ast$el )nc/t
respectarea de c%tre concedent a perioadei prev%ute la alin. 728 s% nu conduc% la situa1ia
)n care documenta1ia de atribuire s% $ie pus% la dispoi1ia sa cu mai pu1in de dou% ile
lucr%toare )nainte de data limit% pentru depunerea o$ertelor.
#rt. 24. - 7"8 ,ersoana interesat% are dreptul de a solicita clari$ic%ri privind
documenta1ia de atribuire.
___________
#lineatul 7"8 a $ost modi$icat prin punctul 8. din 'ege nr. 22/200( )ncep/nd cu
2".0".200(.
728 2oncedentul are obliga1ia de a r%spunde+ )n mod clar+ complet 0i $%r% ambiguit%1i+ la
orice clari$icare solicitat%+ )ntr-o perioad% care nu trebuie s% dep%0easc% dou% ile
lucr%toare de la primirea unei ast$el de solicit%ri.
7!8 2oncedentul are obliga1ia de a transmite r%spunsurile )nso1ite de )ntreb%rile a$erente
c%tre toate persoanele interesate care au ob1inut+ )n condi1iile preentei ordonan1e de
urgen1%+ documenta1ia de atribuire+ lu/nd m%suri pentru a nu dev%lui identitatea celui
care a solicitat clari$ic%rile respective.
#rt. !0. - 7"8 >%r% a aduce atingere prevederilor art. 24 alin. 728+ concedentul are
obliga1ia de a transmite r%spunsul la orice solicitare de clari$icare cu cel pu1in dou% ile
lucr%toare )nainte de data limit% pentru depunerea o$ertelor.
728 =n caul )n care solicitarea de clari$icare nu a $ost transmis% )n timp util+ pun/nd
ast$el concedentul )n imposibilitatea de a respecta termenul prev%ut la alin. 7"8+ acesta
din urm% are totu0i obliga1ia de a r%spunde la solicitarea de clari$icare )n m%sura )n care
perioada necesar% pentru elaborarea 0i transmiterea r%spunsului $ace posibil% primirea
acestuia de c%tre persoanele interesate )nainte de data limit% de depunere a o$ertelor.
#rt. !". - 2oncedentul derulea% negocieri cu $iecare o$ertant care a depus o o$ert%
valabil%.
,unere )n aplicare A32B-:.3# a !-a prin .orm% metodologic% .orma metodologic%
din "4/2/200( de aplicare a Ordonan1ei de urg... din "4/02/200( & A32B-:.3# a !-a
.egocierea direct% #rt. !2. - =n caul )n care nu au $ost depuse cel pu1in ! o$erte valabile
)n cadrul celei de-a doua licita1ii publice+ concedentul va decide ini1ierea procedurii de
negociere direct%. #rt. !!. - 2oncedentul procedea% la publicarea anun1ului negocierii
directe+ )n condi1iile art. 2( din ordonan1a de urgen1% 0i cu respectarea art. "4. #rt. !4. -
#rt. 2(-!0 se aplic% )n mod corespun%tor procedurii negocierii directe. #rt. !5. - 'a data
prev%ut% )n anun1ul negocierii directe pentru )nceperea procedurii+ concedentul
programea% o$ertan1ii 0i )i in$ormea%+ )n scris+ despre data negocierii directe. #rt. !6. -
,entru negocierea direct% va $i p%strat% documenta1ia de atribuire aprobat% pentru
licita1ie. #rt. !(. - 7"8 2oncedentul va negocia cu $iecare o$ertant la data stabilit% con$orm
program%rii. 728 .egocierile se des$%0oar% potrivit condi1iilor prev%ute )n documenta1ia
de atribuire. 7!8 2riteriile pentru valabilitatea o$ertelor+ prev%ute la art. 28+ nu pot $ace
obiectul negocierii. #rt. !8. - 7"8 ,e parcursul procedurii de negociere direct%+ comisia de
evaluare poate propune concedentului solicitarea oric%ror clari$ic%ri 0i complet%ri
necesare+ potrivit art. !8 din ordonan1a de urgen1%. 728 =n termen de ! ile lucr%toare de la
primirea propunerii comisiei de evaluare+ concedentul o transmite o$ertan1ilor via1i. 7!8
O$ertan1ii trebuie s% r%spund% la solicitarea concedentului )n termen de dou% ile
lucr%toare de la primirea acesteia.

A32B-:.3# a 4-a
9eguli privind o$erta
#rt. !2. - 7"8 O$ertantul are obliga1ia de a elabora o$erta )n con$ormitate cu prevederile
documenta1iei de atribuire.
728 O$ertantul are obliga1ia de a depune o$erta )n con$ormitate cu prevederile normelor
metodologice la preenta ordonan1% de urgen1%.
#rt. !!. - O$erta are caracter obligatoriu+ din punct de vedere al con1inutului+ pe toat%
perioada de valabilitate stabilit% de concedent.
#rt. !4. - 7"8 ,ersoana interesat% are obliga1ia de a depune o$erta la adresa 0i p/n% la
data limit% pentru depunere+ stabilite )n anun1ul procedurii.
728 9iscurile legate de transmiterea o$ertei+ inclusiv $or1a ma<or%+ cad )n sarcina
persoanei interesate.
7!8 O$erta depus% la o alt% adres% a concedentului dec/t cea stabilit% sau dup% expirarea
datei limit% pentru depunere se returnea% nedesc6is%.
748 2on1inutul o$ertelor trebuie s% r%m/n% con$iden1ial p/n% la data stabilit% pentru
desc6iderea acestora+ concedentul urm/nd a lua cuno0tin1% de con1inutul respectivelor
o$erte numai dup% aceast% dat%.
,unere )n aplicare #rt. !4. prin .orm% metodologic% .orma metodologic% din
"4/2/200( de aplicare a Ordonan1ei de urg... din "4/02/200( & A32B-:.3# " ;epunerea
o$ertelor #rt. 2!. - 7"8 O$ertele se depun la sediul concedentului sau la locul preciat )n
anun1ul de licita1ie ori )n anun1ul negocierii directe+ dup% ca+ )n dou% plicuri )nc6ise 0i
sigilate+ unul exterior 0i unul interior+ care vor con1ine documentele prev%ute la art. ""
din preentele norme metodologice. 728 >iecare participant poate depune doar o singur%
o$ert%. #rt. 24. - 7"8 O$erta va $i depus% )ntr-un num%r de exemplare stabilit de c%tre
concedent 0i prev%ut )n anun1ul de licita1ie sau )n anun1ul negocierii directe+ dup% ca.
728 >iecare exemplar al o$ertei trebuie s% $ie semnat de c%tre o$ertant.

A32B-:.3# a 5-a
;eterminarea o$ertei c/0tig%toare
#rt. !5. - 3valuarea o$ertelor depuse se realiea% potrivit normelor metodologice la
preenta ordonan1% de urgen1%.
#rt. !6. - 7"8 2riteriul de atribuire a contractului de concesiune este cel mai mare nivel
al redeven1ei.
728 2oncedentul poate 1ine seama 0i de alte criterii precum&
a8 capacitatea economico-$inanciar% a o$ertan1ilor?
b8 protec1ia mediului )ncon<ur%tor?
c8 condi1ii speci$ice impuse de natura bunului concesionat.
#rt. !(. - 2oncedentul are obliga1ia de a stabili o$erta c/0tig%toare pe baa
criteriului/criteriilor de atribuire preciate )n documenta1ia de atribuire.
#rt. !8. - 7"8 ,e parcursul aplic%rii procedurii de atribuire+ concedentul are dreptul de a
solicita clari$ic%ri 0i+ dup% ca+ complet%ri ale documentelor preentate de o$ertan1i pentru
demonstrarea con$ormit%1ii o$ertei cu cerin1ele solicitate.
728 2oncedentul nu are dreptul ca prin clari$ic%rile ori complet%rile solicitate s%
determine apari1ia unui avanta< evident )n $avoarea unui o$ertant.
#rt. !4. - 2oncedentul are obliga1ia de )nc6eia contractul de concesiune cu o$ertantul a
c%rui o$ert% a $ost stabilit% ca $iind c/0tig%toare.
#rt. 40. - 2oncedentul are obliga1ia de a transmite spre publicare )n *onitorul O$icial
al 9om/niei+ ,artea a E--a+ un anun1 de atribuire a contractului de concesiune+ )n cel mult
20 de ile calendaristice de la $inaliarea oric%reia dintre procedurile de atribuire a
contractului de concesiune prev%ute de preenta ordonan1% de urgen1%.
#rt. 4". - 7"8 2oncendentul are obliga1ia de a in$orma o$ertan1ii despre deciiile
re$eritoare la atribuirea contractului de concesiune+ )n scris+ cu con$irmare de primire+ nu
mai t/riu de ! ile lucr%toare de la emiterea acestora.
728 =n cadrul comunic%rii prev%ute la alin. 7"8 concedentul are obliga1ia de a in$orma
o$ertantul/o$ertan1ii c/0tig%tor/c/0tig%tori cu privire la acceptarea o$ertei/o$ertelor
preentate.
7!8 =n cadrul comunic%rii prev%ute la alin. 7"8 concedentul are obliga1ia de a in$orma
o$ertan1ii care au $ost respin0i sau a c%ror o$ert% nu a $ost declarat% c/0tig%toare asupra
motivelor ce au stat la baa deciiei respective.
#rt. 42. - 2oncedentul poate s% )nc6eie contractul de concesiune numai dup% )mplinirea
unui termen de 20 de ile calendaristice de la data reali%rii comunic%rii prev%ute la art.
4" alin. 7"8.
,unere )n aplicare A32B-:.3# a 5-a prin .orm% metodologic% .orma metodologic%
din "4/2/200( de aplicare a Ordonan1ei de urg... din "4/02/200( & A32B-:.3# a 4-a
;eterminarea o$ertei c/0tig%toare #rt. !4. - ,entru determinarea o$ertei c/0tig%toare+
comisia de evaluare aplic% criteriile de atribuire prev%ute )n documenta1ia de atribuire 0i
stabilite )n con$ormitate cu prevederile art. !6 din ordonan1a de urgen1%. #rt. 40. - 7"8 =n
caul )n care )n documenta1ia de atribuire sunt prev%ute+ pe l/ng% cel mai mare nivel al
redeven1ei+ 0i alt/alte criteriu/criterii de atribuire+ ponderea $iec%rui criteriu se stabile0te )n
documenta1ia de atribuire. 728 ,onderea criteriului prev%ut la art. !6 alin. 7"8 din
ordonan1a de urgen1% trebuie s% $ie mai mare de 50F. #rt. 4". - 7"8 2omisia de evaluare
stabile0te puncta<ul $iec%rei o$erte+ 1in/nd seama de ponderile prev%ute la art. 40. 728
O$erta c/0tig%toare este o$erta care )ntrune0te cel mai mare puncta< )n urma aplic%rii
criteriilor de atribuire. 7!8 =n caul )n care exist% puncta<e egale )ntre o$ertan1ii clasa1i pe
primul loc+ departa<area acestora se va $ace )n $unc1ie de puncta<ul ob1inut pentru criteriul
prev%ut la art. !6 alin. 7"8 din ordonan1a de urgen1%+ iar )n caul egalit%1ii )n continuare+
departa<area se va $ace )n $unc1ie de puncta<ul ob1inut pentru criteriul care are ponderea
cea mai mare dup% criteriul prev%ut la art. !6 alin. 7"8 din ordonan1a de urgen1%. #rt. 42.
- 7"8 ,e baa evalu%rii o$ertelor de c%tre comisia de evaluare+ )n con$ormitate cu art. 4"+
secretarul acesteia )ntocme0te procesul-verbal care trebuie semnat de to1i membrii
comisiei. 728 =n baa procesului-verbal care )ndepline0te condi1iile prev%ute la alin. 7"8+
comisia de evaluare )ntocme0te+ )n termen de o i lucr%toare+ un raport pe care )l
transmite concedentului. 7!8 =n termen de ! ile lucr%toare de la primirea raportului
comisiei de evaluare+ concedentul in$ormea%+ )n scris+ cu con$irmare de primire+
o$ertantul declarat c/0tig%tor despre alegerea sa 0i pe ceilal1i o$ertan1i despre respingerea
o$ertelor lor+ indic/nd motivele care au stat la baa respingerii. #rt. 4!. - 7"8 #nun1ul de
atribuire se transmite spre publicare )n condi1iile art. 40 din ordonan1a de urgen1%. 728
#nun1ul de atribuire trebuie s% cuprind% cel pu1in elementele prev%ute )n anexa nr. 5.
#.3D# .r. 5 la normele metodologice #.:.B:' ;3 #T9-@:-93 #nun1ul de
atribuire trebuie s% cuprind% cel pu1in urm%toarele elemente& ". in$orma1ii generale
privind concedentul+ )n special denumirea+ codul $iscal+ adresa+ num%rul de tele$on+
tele$ax 0i/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.? 2. procedura aplicat% pentru
atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate public%? !. data public%rii
anun1ului de licita1ie/anun1ului negocierii directe )n *onitorul O$icial al 9om/niei+ ,artea
a E--a? 4. criteriile utiliate pentru determinarea o$ertei c/0tig%toare? 5. num%rul o$ertelor
primite 0i al celor declarate valabile? 6. denumirea/numele 0i sediul/adresa o$ertantului a
c%rui o$ert% a $ost declarat% c/0tig%toare? (. durata contractului? 8. nivelul redeven1ei? 4.
denumirea+ adresa+ num%rul de tele$on+ tele$ax 0i/sau adresa de e-mail ale instan1ei
competente )n solu1ionarea litigiilor ap%rute 0i termenele pentru sesiarea instan1ei? "0.
data in$orm%rii o$ertan1ilor despre deciia de stabilire a o$ertei c/0tig%toare? "". data
transmiterii anun1ului de atribuire c%tre institu1iile abilitate+ )n vederea public%rii.

A32B-:.3# a 6-a
#nularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune
#rt. 4!. - 7"8 ,rin excep1ie de la prevederile art. !4+ concedentul are dreptul de a anula
procedura pentru atribuirea contractului de concesiune+ dac% ia aceast% deciie+ de regul%+
)nainte de data transmiterii comunic%rii privind reultatul aplic%rii procedurii de atribuire
0i+ oricum+ )nainte de data )nc6eierii contractului+ numai )n urm%toarele cauri&
a8 se )ntrunesc condi1iile prev%ute la art. 25 alin. 728?
b8 se constat% abateri grave de la prevederile legale care a$ectea% procedura de
atribuire sau $ac imposibil% )nc6eierea contractului.
728 =n sensul prevederilor alin. 7"8 lit. b8+ procedura de atribuire se consider% a$ectat% )n
caul )n care sunt )ndeplinite )n mod cumulativ urm%toarele condi1ii&
a8 )n cadrul documenta1iei de atribuire 0i/sau )n modul de aplicare a procedurii de
atribuire se constat% erori sau omisiuni care au ca e$ect )nc%lcarea principiilor prev%ute
la art. "!?
b8 concedentul se a$l% )n imposibilitate de a adopta m%suri corective+ $%r% ca acestea s%
conduc%+ la r/ndul lor+ la )nc%lcarea principiilor prev%ute la art. "!.
#rt. 44. - =nc%lcarea prevederilor preentei ordonan1e de urgen1% privind atribuirea
contractului de concesiune poate atrage anularea procedurii+ potrivit dispoi1iilor legale )n
vigoare.
#rt. 45. - 2oncedentul are obliga1ia de a comunica+ )n scris+ tuturor participan1ilor la
procedura de atribuire+ )n cel mult ! ile lucr%toare de la data anul%rii+ at/t )ncetarea
obliga1iilor pe care ace0tia 0i le-au creat prin depunerea o$ertelor+ c/t 0i motivul concret
care a determinat deciia de anulare.
A32B-:.3# a (-a
9eguli privind con$lictul de interese
#rt. 46. - 7"8 ,e parcursul aplic%rii procedurii de atribuire concedentul are obliga1ia de a
lua toate m%surile necesare pentru a evita situa1iile de natur% s% determine apari1ia unui
con$lict de interese 0i/sau mani$estarea concuren1ei neloiale.
728 .erespectarea prevederilor alin. 7"8 se sanc1ionea% potrivit dispoi1iilor legale )n
vigoare.
#rt. 4(. - ,ersoana care a participat la )ntocmirea documenta1iei de atribuire are dreptul
de a $i o$ertant+ dar numai )n caul )n care implicarea sa )n elaborarea documenta1iei de
atribuire nu este de natur% s% de$avoriee concuren1a.
___________
#rt. 4(. a $ost modi$icat prin punctul 4. din 'ege nr. 22/200( )ncep/nd cu 2".0".200(.
#rt. 48. - ,ersoanele care sunt implicate direct )n procesul de veri$icare/evaluare a
o$ertelor nu au dreptul de a $i o$ertant sub sanc1iunea excluderii din procedura de
atribuire.
#rt. 44. - .u au dreptul s% $ie implicate )n procesul de veri$icare/evaluare a o$ertelor
urm%toarele persoane&
a8 so1/so1ie+ rud% sau a$in p/n% la gradul al patrulea inclusiv cu o$ertantul+ persoan%
$iic%?
b8 so1/so1ie+ rud% sau a$in p/n% la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care $ac parte
din consiliul de administra1ie+ organul de conducere ori de superviare al unuia dintre
o$ertan1i+ persoane <uridice?
c8 persoane care de1in p%r1i sociale+ p%r1i de interes+ ac1iuni din capitalul subscris al
unuia dintre o$ertan1i sau persoane care $ac parte din consiliul de administra1ie+ organul
de conducere ori de superviare al unuia dintre o$ertan1i?
d8 persoane care pot avea un interes de natur% s% le a$ectee impar1ialitatea pe parcursul
procesului de veri$icare/evaluare a o$ertelor.
2#,-TO':' -E
2ontractul de concesiune
#rt. 50. - 7"8 .e)nc6eierea contractului de concesiune )ntr-un termen de 20 de ile
calendaristice de la data )mplinirii termenului prev%ut la art. 42 poate atrage plata
daunelor-interese de c%tre partea )n culp%.
728 9e$uul o$ertantului declarat c/0tig%tor de a )nc6eia contractul de concesiune poate
atrage dup% sine plata daunelor-interese.
#rt. 5". - 7"8 2ontractul de concesiune cuprinde clauele prev%ute )n caietul de sarcini
0i clauele convenite de p%r1ile contractante+ )n completarea celor din caietul de sarcini+
$%r% a contraveni obiectivelor concesiunii prev%ute )n caietul de sarcini.
728 2on1inutul contractului de concesiune este preentat+ cu titlu orientativ+ )n cadrul
normelor metodologice la preenta ordonan1% de urgen1%.
7!8 2ontractul de concesiune trebuie s% con1in% interdic1ia pentru concesionar de a
subconcesiona+ )n tot sau )n parte+ unei alte persoane obiectul concesiunii+ cu excep1ia
caurilor )n care subconcesionarea este permis%+ potrivit preentei ordonan1e de urgen1%.
748 2ontractul de concesiune va cuprinde 0i claue contractuale re$eritoare la )mp%r1irea
responsabilit%1ilor de mediu )ntre concedent 0i concesionar.
#rt. 52. - =n contractul de concesiune trebuie preciate )n mod distinct categoriile de
bunuri ce vor $i utiliate de concesionar )n derularea concesiunii+ respectiv&
a8 bunurile de retur ce revin de plin drept+ gratuit 0i libere de orice sarcini concedentului
la )ncetarea contractului de concesiune. Aunt bunuri de retur bunurile care au $%cut
obiectul concesiunii?
b8 bunurile proprii care la )ncetarea contractului de concesiune r%m/n )n proprietatea
concesionarului. Aunt bunuri proprii bunurile care au apar1inut concesionarului 0i au $ost
utiliate de c%tre acesta pe durata concesiunii.
#rt. 5!. - 7"8 2oncedentul poate modi$ica unilateral partea reglementar% a contractului
de concesiune+ cu noti$icarea prealabil% a concesionarului+ din motive excep1ionale legate
de interesul na1ional sau local+ dup% ca.
728 =n caul )n care modi$icarea unilateral% a contractului )i aduce un pre<udiciu+
concesionarul are dreptul s% primeasc% $%r% )nt/riere o <ust% desp%gubire.
7!8 =n ca de deacord )ntre concedent 0i concesionar cu privire la suma desp%gubirii+
aceasta va $i stabilit% de c%tre instan1a <udec%toreasc% competent%. #cest deacord nu
poate )n niciun ca s% permit% concesionarului s% nu )0i execute obliga1iile contractuale.
#rt. 54. - 7"8 9aporturile contractuale dintre concedent 0i concesionar se baea% pe
principiul ec6ilibrului $inanciar al concesiunii )ntre drepturile care )i sunt acordate
concesionarului 0i obliga1iile care )i sunt impuse.
728 2oncesionarul nu va $i obligat s% suporte cre0terea sarcinilor legate de execu1ia
obliga1iilor sale+ )n caul )n care aceast% cre0tere reult% )n urma&
a8 unei m%suri dispuse de o autoritate public%?
b8 unui ca de $or1% ma<or% sau unui ca $ortuit.
#rt. 55. - 7"8 2oncesionarul )0i execut% obliga1iile potrivit termenilor 0i condi1iilor
prev%ute )n contractul de concesiune 0i )n acord cu prevederile legale speci$ice bunului
concesionat.
728 2oncedentul are dreptul s% veri$ice )n perioada derul%rii contractului de concesiune
modul )n care sunt respectate clauele acestuia de c%tre concesionar.
#rt. 56. - 7"8 2oncesionarul are obliga1ia ca )n termen de cel mult 40 de ile de la data
semn%rii contractului de concesiune s% depun%+ cu titlu de garan1ie+ o sum% $ix%
repreent/nd o cot%-parte din suma obliga1iei de plat% c%tre concedent+ stabilit% de acesta
0i datorat% pentru primul an de exploatare.
728 ;in aceast% sum% sunt re1inute+ dac% este caul+ penalit%1ile 0i alte sume datorate
concedentului de c%tre concesionar+ )n baa contractului de concesiune.
7!8 2oncesionarul poate constitui drept garan1ie 0i titluri de credit+ asupra c%rora se va
institui garan1ie real% mobiliar%+ cu acordul concedentului.
#rt. 5(. - 7"8 =ncetarea contractului de concesiune poate avea loc )n urm%toarele situa1ii&
a8 la expirarea duratei stabilite )n contractul de concesiune?
b8 )n caul )n care interesul na1ional sau local o impune+ prin denun1area unilateral% de
c%tre concedent+ cu plata unei desp%gubiri <uste 0i prealabile )n sarcina acestuia+ )n ca de
deacord $iind competent% instan1a de <udecat%?
c8 )n caul nerespect%rii obliga1iilor contractuale de c%tre concesionar+ prin reiliere de
c%tre concedent+ cu plata unei desp%gubiri )n sarcina concesionarului?
d8 )n caul nerespect%rii obliga1iilor contractuale de c%tre concedent+ prin reiliere de
c%tre concesionar+ cu plata unei desp%gubiri )n sarcina concedentului?
e8 la dispari1ia+ dintr-o cau% de $or1% ma<or%+ a bunului concesionat sau )n caul
imposibilit%1ii obiective a concesionarului de a-l exploata+ prin renun1are+ $%r% plata unei
desp%gubiri.
728 'a )ncetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat s% restituie+ )n
deplin% proprietate+ liber de orice sarcin%+ bunul concesionat.
#rt. 58. - 7"8 2ontractul de concesiune va $i )nc6eiat )n limba rom/n%+ )n dou%
exemplare+ c/te unul pentru $iecare parte.
728 =n caul )n care concesionarul este de o alt% na1ionalitate sau cet%1enie dec/t cea
rom/n% 0i dac% p%r1ile consider% necesar+ contractul de concesiune se va putea )nc6eia )n
patru exemplare+ dou% )n limba rom/n% 0i dou% )ntr-o alt% limb% aleas% de ele.
7!8 =n situa1ia prev%ut% la alin. 728 $iecare parte va avea c/te un exemplar )n limba
rom/n% 0i un exemplar )n limba str%in% )n care a $ost redactat contractul.
748 =n ca de litigiu+ exemplarele )n limba rom/n% ale contractului prevalea%.
#rt. 54. - 7"8 ,rin excep1ie de la prevederile art. "4+ bunurile proprietate public% pot $i
concesionate prin atribuire direct% companiilor na1ionale+ societ%1ilor na1ionale sau
societ%1ilor comerciale a$late )n subordinea+ sub autoritatea sau )n coordonarea entit%1ilor
prev%ute la art. 5+ care au $ost )n$iin1ate prin reorganiarea regiilor autonome 0i care au
ca obiect principal de activitate gestionarea+ )ntre1inerea+ repararea 0i devoltarea
respectivelor bunuri+ dar numai p/n% la $inaliarea privati%rii acestora.
728 =n caurile prev%ute la alin. 7"8 nu este necesar% )ntocmirea studiului de
oportunitate.
7!8 2oncesionarea prev%ut% la alin. 7"8 se aprob% prin 6ot%r/re a 5uvernului+ a
consiliilor locale+ <ude1ene sau a 2onsiliului 5eneral al *unicipiului @ucure0ti+ dup% ca.
748 =n m%sura )n care se constat% c% exploatarea bunului ce $ace obiectul concesiunii
prev%ute la alin. 7"8 implic% )n mod necesar 0i executarea unor lucr%ri 0i/sau prestarea
unor servicii+ concesionarul bunului are obliga1ia de a )nc6eia contracte pe care+ )n $unc1ie
de scopul urm%rit 0i de activit%1ile des$%0urate+ s% le cali$ice con$orm prevederilor
Ordonan1ei de urgen1% a 5uvernului nr. !4/2006.
758 ,rin excep1ie de la prevederile art. 5 0i 8+ companiile na1ionale+ societ%1ile na1ionale
sau societ%1ile comerciale prev%ute la alin. 7"8 pot subconcesiona bunurile proprietate
public% care le-au $ost concesionate potrivit alin. 7"8.
768 Atudiul de oportunitate al subconcesion%rii se aprob% de c%tre persoanele care+
potrivit art. 5+ au calitatea de concedent )n contractul de concesiune.
7(8 Aubconcesionarea prev%ut% la alin. 758 se aprob%+ pe baa studiului de oportunitate+
prin 6ot%r/re a 5uvernului+ a consiliilor locale+ <ude1ene sau a 2onsiliului 5eneral al
*unicipiului @ucure0ti+ dup% ca.
788 ,rin 6ot%r/rea de aprobare a concesion%rii prev%ut% la alin. 7!8 poate $i aprobat% 0i
subconcesionarea prev%ut% la alin. 758.
748 >%r% a aduce atingere prevederilor alin. 768-788+ regimul <uridic al subconcesion%rii
prev%ute la alin. 758 este cel instituit de preenta ordonan1% de urgen1% pentru
concesionare.
7"08 9edeven1a ob1inut% prin subconcesionare se $ace venit la bugetul companiilor
na1ionale+ societ%1ilor na1ionale sau societ%1ilor comerciale care au subconcesionat
bunurile apar1in/nd propriet%1ii publice.
7""8 Aumele repreent/nd redeven1a prev%ut% la alin. 7"08 sunt utiliate numai pentru
)ntre1inerea+ repararea+ reabilitarea+ moderniarea 0i/sau devoltarea bunurilor proprietate
public% care au $%cut obiectul concesion%rii 0i nu pot $i recuperate prin amortiare
con$orm prevederilor legale )n vigoare.
,unere )n aplicare 2#,-TO':' -E prin .orm% metodologic% .orma metodologic%
din "4/2/200( de aplicare a Ordonan1ei de urg... din "4/02/200( & 2#,-TO':' -E
2ontractul de concesiune A32B-:.3# " =nc6eierea contractului de concesiune #rt. 44. -
7"8 2ontractul de concesiune se )nc6eie )n $orm% scris%+ sub sanc1iunea nulit%1ii. 728
2ontractul de concesiune trebuie s% con1in%& a8 partea reglementar% a contractului+ care
cuprinde clauele prev%ute )n caietul de sarcini? b8 alte claue contractuale stabilite de
p%r1i prin acordul lor. 7!8 >orma 0i con1inutul-cadru al contractului de concesiune sunt
preentate )n anexa nr. 6. #rt. 45. - =n caul ne)nc6eierii contractului de concesiune+
daunele-interese prev%ute la art. 50 din ordonan1a de urgen1% se stabilesc de c%tre
tribunalul )n a c%rui ra% teritorial% se a$l% sediul concedentului+ la cererea p%r1ii
interesate+ dac% p%r1ile nu stabilesc alt$el. #rt. 46. - =n caul )n care o$ertantul declarat
c/0tig%tor re$u% )nc6eierea contractului+ procedura de atribuire se anulea%+ iar
concedentul reia procedura+ )n condi1iile legii+ studiul de oportunitate p%str/ndu-0i
valabilitatea. A32B-:.3# a 2-a 3$ectele contractului de concesiune ,#9#59#>:'
";repturile 0i obliga1iile concesionarului #rt. 4(. - 7"8 =n temeiul contractului de
concesiune+ concesionarul dob/nde0te dreptul de a exploata+ pe riscul 0i pe r%spunderea
sa+ bunurile proprietate public% care $ac obiectul contractului+ potrivit obiectivelor
stabilite de c%tre concedent. 728 2oncesionarul are dreptul de a $olosi 0i de a culege
$ructele bunurilor ce $ac obiectul concesiunii+ potrivit naturii bunului 0i scopului stabilit
de p%r1i prin contractul de concesiune. #rt. 48. - 7"8 =n temeiul contractului de
concesiune+ concesionarul are obliga1ia s% asigure exploatarea e$icient%+ )n regim de
continuitate 0i permanen1%+ a bunurilor proprietate public% care $ac obiectul concesiunii.
728 2oncesionarul nu poate subconcesiona bunul ce $ace obiectul concesiunii dec/t )n
condi1iile art. 54 din ordonan1a de urgen1% 0i ale preentelor norme metodologice. 7!8
2oncesionarul este obligat s% pl%teasc% redeven1a la valoarea 0i )n modul stabilit )n
contractul de concesiune. 748 2oncesionarul este obligat s% respecte condi1iile impuse de
natura bunurilor proprietate public%. #rt. 44. - =n termen de cel mult 40 de ile de la data
)nc6eierii contractului de concesiune+ concesionarul este obligat s% depun% garan1ia
prev%ut% la art. 56 din ordonan1a de urgen1%. #rt. 50. - 'a )ncetarea contractului de
concesiune prin a<ungere la termen concesionarul este obligat s% restituie concedentului
bunurile de retur )n mod gratuit 0i libere de orice sarcini. #rt. 5". - =n condi1iile )ncet%rii
contractului de concesiune din alte caue dec/t prin a<ungere la termen+ $or1a ma<or% sau
caul $ortuit+ concesionarul este obligat s% asigure continuitatea exploat%rii bunului
proprietate public%+ )n condi1iile stipulate )n contract+ p/n% la preluarea acestora de c%tre
concedent. #rt. 52. - =n caul )n care concesionarul sesiea% existen1a unor caue sau
iminen1a producerii unor evenimente de natur% s% conduc% la imposibilitatea exploat%rii
bunului+ va noti$ica de )ndat% acest $apt concedentului+ )n vederea lu%rii m%surilor ce se
impun pentru asigurarea continuit%1ii exploat%rii bunului. ,#9#59#>:' 2;repturile 0i
obliga1iile concedentului #rt. 5!. - 7"8 ,e durata contractului de concesiune+ concedentul
are dreptul s% inspectee bunurile concesionate+ veri$ic/nd respectarea obliga1iilor
asumate de concesionar. 728 Eeri$icarea prev%ut% la alin. 7"8 se e$ectuea% numai cu
noti$icarea prealabil% a concesionarului 0i )n condi1iile stabilite )n contractul de
concesiune. #rt. 54. - 7"8 2oncedentul poate modi$ica unilateral partea reglementar% a
contractului de concesiune+ cu noti$icarea prealabil% a concesionarului+ numai )n
condi1iile prev%ute de art. 5! alin. 7"8 din ordonan1a de urgen1%. 728 2oncesionarul este
obligat s% continue exploatarea bunului )n noile condi1ii stabilite de concedent+ $%r% a
putea solicita )ncetarea contractului de concesiune. #rt. 55. - 7"8 2oncedentul este obligat
s% nu )l tulbure pe concesionar )n exerci1iul drepturilor reultate din contractul de
concesiune. 728 2oncedentul nu are dreptul s% modi$ice )n mod unilateral contractul de
concesiune+ )n a$ar% de caurile prev%ute de lege. 7!8 2oncedentul este obligat s%
noti$ice concesionarului apari1ia oric%ror )mpre<ur%ri de natur% s% aduc% atingere
drepturilor acestuia. A32B-:.3# a !-a =ncetarea contractului de concesiune #rt. 56. -
7"8 2ontractul de concesiune )ncetea% de drept la expirarea perioadei pentru care a $ost
)nc6eiat+ )n m%sura )n care p%r1ile nu convin+ )n scris+ prelungirea acestuia )n condi1iile
prev%ute de lege. 728 =n caul prelungirii contractului de concesiune+ acesta se derulea%
)n condi1iile stabilite ini1ial. #rt. 5(. - 7"8 2oncedentul poate denun1a unilateral contractul
de concesiune )n condi1iile art. 5( alin. 7"8 lit. b8 din ordonan1a de urgen1%. 728 =n situa1ia
prev%ut% la alin. 7"8+ concedentul va noti$ica de )ndat% inten1ia de a denun1a unilateral
contractul de concesiune 0i va $ace men1iune cu privire la motivele ce au determinat
aceast% m%sur%. 7!8 ,%r1ile vor stabili cuantumul desp%gubirilor datorate concesionarului
0i modul de plat% a acestora. =n ca de deacord+ acestea se stabilesc de c%tre tribunalul )n
a c%rui ra% teritorial% se a$l% sediul concedentului+ dac% p%r1ile nu stabilesc alt$el. #rt.
58. - =n caul nerespect%rii din culp% a obliga1iilor asumate de c%tre una dintre p%r1i prin
contractul de concesiune sau al incapacit%1ii )ndeplinirii acestora+ cealalt% parte este
)ndrept%1it% s% solicite tribunalului )n a c%rui ra% teritorial% se a$l% sediul concedentului
s% se pronun1e cu privire la reilierea contractului+ cu plata unei desp%gubiri+ dac% p%r1ile
nu stabilesc alt$el. #rt. 54. - 7"8 =n caul dispari1iei+ dintr-o cau% de $or1% ma<or%+ a
bunului concesionat sau )n caul imposibilit%1ii obiective a concesionarului de a-l
exploata+ acesta va noti$ica de )ndat% concedentului dispari1ia bunului ori imposibilitatea
obiectiv% de exploatare a acestuia+ declar/nd renun1area la concesiune. 728 2oncedentul
nu va putea $i obligat la plata vreunei desp%gubiri pentru pre<udiciile su$erite de
concesionar ca urmare a situa1iilor prev%ute la alin. 7"8. #rt. 60. - ,rin contractul de
concesiune p%r1ile pot stabili 0i alte caue de )ncetare a contractului de concesiune+ $%r% a
aduce atingere cauelor 0i condi1iilor reglementate de lege. A32B-:.3# a 4-a ;ispoi1ii
$inale #rt. 6". - #nexele nr. "-6 $ac parte integrant% din preentele norme metodologice.
#.3D# .r. 6 la normele metodologice 2O.T9#2T ;3 2O.23A-:.3- model
orientativ - -. ,%r1ile contractante =ntre ministerul/organul de specialitate al administra1iei
publice centrale/consiliul <ude1ean/consiliul local/institu1ia public% de interes
local ..............................+ cu sediul )n ..................................+ repreentat
prin .........................+ av/nd $unc1ia de ..................+ )n calitate de concedent+ pe de o parte+
0i .........................................................................+ persoan% $iic% 7domiciliul+
buletinul/cartea de identitate8/persoan% <uridic% 7actul constitutiv al agentului
economic8 .....................................+ cu sediul principal )n ....................+ repreentat
prin .................+ av/nd $unc1ia de .......................+ )n calitate de concesionar+ pe de alt%
parte+ la data de ......................................................+ la sediul concedentului 7alt loc+ adres%
etc.8 .............................+ )n temeiul Ordonan1ei de urgen1% a 5uvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public%+ aprobat% cu
modi$ic%ri prin 'egea nr. 22/200(+ 0i al Got%r/rii 75uvernului+ consiliului <ude1ean+
or%0enesc sau comunal8 de aprobare a concesion%rii nr. .........................
din .........................+ s-a )nc6eiat preentul contract de concesiune. --. Obiectul
contractului de concesiune #rt. ". - 7"8 Obiectul contractului de concesiune este
exploatarea unui bun+ .................................+ situat )n ..................................+ )n
con$ormitate cu obiectivele concedentului. 728 Obiectivele concedentului sunt&
a8 .........................................................................?
b8 .........................................................................?
c8 .........................................................................?
d8 ..................................................................... etc. 7!8 =n derularea contractului de
concesiune+ concesionarul va utilia urm%toarele categorii de bunuri& a8 bunurile de retur&
......................................................? b8 bunurile proprii& ...................................................... .
---. Termenul #rt. 2. - 7"8 ;urata concesiunii este de .................... ani+ )ncep/nd de la data
de .................. . 728 2ontractul de concesiune poate $i prelungit pentru o perioad% egal% cu
cel mult <um%tate din durata sa ini1ial%. -E. 9edeven1a #rt. !. - 9edeven1a este
de .................... lei+ pl%tit% anual/lunar+ )n con$ormitate cu caietul de sarcini 7detalii cu
privire la modul de plat%8. E. ,lata redeven1ei #rt. 4. - ,lata redeven1ei se $ace prin
conturile& - contul concedentului nr. .........................................+ desc6is la
@anca ......................................................................? - contul concesionarului
nr. .......................................+ desc6is la
@anca ..................................................................... . .eplata redeven1ei sau executarea cu
)nt/riere a acestei obliga1ii conduce la ........................................................................... .
E-. ;repturile p%r1ilor ;repturile concesionarului #rt. 5. - 7"8 2oncesionarul are dreptul
de a exploata )n mod direct+ pe riscul 0i pe r%spunderea sa+ bunurile proprietate public% ce
$ac obiectul contractului de concesiune. 728 2oncesionarul are dreptul de a $olosi 0i de a
culege $ructele bunurilor care $ac obiectul concesiunii+ potrivit naturii bunului 0i
obiectivelor stabilite de p%r1i prin contractul de concesiune. ;repturile concedentului #rt.
6. - 7"8 2oncedentul are dreptul s% inspectee bunurile concesionate+ veri$ic/nd
respectarea obliga1iilor asumate de concesionar. 728 Eeri$icarea se va e$ectua numai cu
noti$icarea prealabil% a concesionarului 0i )n urm%toarele condi1ii& .................................. .
7!8 2oncedentul are dreptul s% modi$ice )n mod unilateral partea reglementar% a
contractului de concesiune+ din motive excep1ionale legate de interesul na1ional sau local.
E--. Obliga1iile p%r1ilor - claue stabilite )n condi1iile caietului de sarcini Obliga1iile
concesionarului #rt. (. - 7"8 2oncesionarul este obligat s% asigure exploatarea e$icace )n
regim de continuitate 0i de permanen1% a bunurilor proprietate public% ce $ac obiectul
concesiunii+ potrivit obiectivelor stabilite de c%tre concedent. 728 2oncesionarul este
obligat s% exploatee )n mod direct bunurile care $ac obiectul concesiunii. 7!8
2oncesionarul nu poate subconcesiona bunul ce $ace obiectul concesiunii/ 2oncesionarul
poate subconcesiona bunul ce $ace obiectul concesiunii+ cu respectarea prevederilor
Ordonan1ei de urgen1% a 5uvernului nr. 54/2006+ aprobat% cu modi$ic%ri prin 'egea nr.
22/200(. 748 2oncesionarul este obligat s% pl%teasc% redeven1a. 758 2oncesionarul este
obligat s% respecte condi1iile impuse de natura bunurilor proprietate public% 7prote<area
secretului de stat+ materiale cu regim special+ condi1ii de siguran1% )n exploatare+ protec1ia
mediului+ protec1ia muncii+ condi1ii privind $olosirea 0i conservarea patrimoniului etc.8.
768 'a )ncetarea contractului de concesiune prin a<ungere la termen+ concesionarul este
obligat s% restituie concedentului+ )n deplin% proprietate+ bunurile de retur+ )n mod gratuit
0i libere de orice sarcini. 7(8 =n termen de 7cel mult8 40 de ile de la data )nc6eierii
contractului de concesiune+ concesionarul este obligat s% depun%+ cu titlu de garan1ie+ o
sum% de .............. lei+ repreent/nd o cot%-parte din suma datorat% concedentului cu titlu
de redeven1% pentru primul an de activitate. 788 2oncesionarul este obligat s% continue
exploatarea bunului )n noile condi1ii stabilite de concedent+ )n mod unilateral+ potrivit art.
6 alin. 7!8 din preentul contract de concesiune+ $%r% a putea solicita )ncetarea acestuia.
748 2oncesionarul se oblig% s% pl%teasc% ...........F din prima de asigurare. 7"08 #lte
claue. Obliga1iile concedentului #rt. 8. - 7"8 2oncedentul este obligat s% nu )l tulbure pe
concesionar )n exerci1iul drepturilor reultate din preentul contract de concesiune. 728
2oncedentul nu are dreptul s% modi$ice )n mod unilateral contractul de concesiune+ )n
a$ar% de caurile prev%ute expres de lege. 7!8 2oncedentul este obligat s% noti$ice
concesionarului apari1ia oric%ror )mpre<ur%ri de natur% s% aduc% atingere drepturilor
concesionarului. E---. =ncetarea contractului de concesiune #rt. 4. - 7"8 ,reentul contract
de concesiune )ncetea% )n urm%toare situa1ii& a8 la expirarea duratei stabilite )n contractul
de concesiune? b8 )n caul )n care interesul na1ional sau local o impune+ prin denun1area
unilateral% de c%tre concedent+ cu plata unei desp%gubiri <uste 0i prealabile )n sarcina
acestuia+ )n ca de deacord $iind competent% instan1a de <udecat%? c8 )n caul
nerespect%rii obliga1iilor contractuale de c%tre concesionar+ prin reiliere de c%tre
concedent+ cu plata unei desp%gubiri )n sarcina concesionarului? d8 )n caul nerespect%rii
obliga1iilor contractuale de c%tre concedent+ prin reiliere de c%tre concesionar+ cu plata
unei desp%gubiri )n sarcina concedentului? e8 la dispari1ia+ dintr-o cau% de $or1% ma<or%+ a
bunului concesionat sau )n caul imposibilit%1ii obiective a concesionarului de a-l
exploata+ prin renun1are+ $%r% plata unei desp%gubiri? $8 alte caue de )ncetare a
contractului de concesiune+ $%r% a aduce atingere cauelor 0i condi1iilor reglementate de
lege. 728 'a )ncetarea+ din orice cau%+ a contractului de concesiune+ bunurile ce au $ost
utiliate de concesionar )n derularea concesiunii vor $i repartiate dup% cum urmea%& a8
bunuri de retur .........................................................? b8 bunuri
proprii ......................................................... . -D. 2laue contractuale re$eritoare la
)mp%r1irea responsabilit%1ilor de mediu )ntre concedent 0i concesionar #rt. "0.
- .................................................................. ..........................................................................
........................................... . D. 9%spunderea contractual% #rt. "". - .erespectarea de
c%tre p%r1ile contractante a obliga1iilor cuprinse )n preentul contract de concesiune atrage
r%spunderea contractual% a p%r1ii )n culp%. D-. 'itigii #rt. "2. - 7"8 Aolu1ionarea litigiilor
de orice $el ce decurg din executarea preentului contract de concesiune se realiea%
potrivit prevederilor 'egii contenciosului administrativ nr. 554/2004+ cu modi$ic%rile
ulterioare. 728 ,entru solu1ionarea eventualelor litigii+ p%r1ile pot stipula )n contractul de
concesiune claue compromisorii. D--. #lte claue 7de exemplu& claue de reiliere
conven1ional%+ claue penale8 #rt. "!.
- .................................................................. ..........................................................................
............................................. .................................................................................................
...................... .......................................................................................................................
..................................................................................................................... . D---. ;e$ini1ii
#rt. "4. - 7"8 ,rin $or1% ma<or%+ )n sensul preentului contract de concesiune+ se )n1elege o
)mpre<urare extern% cu caracter excep1ional+ $%r% rela1ie cu lucrul care a provocat dauna
sau cu )nsu0irile sale naturale+ absolut invincibil% 0i absolut impreviibil%. 728 ,rin ca
$ortuit se )n1elege acele )mpre<ur%ri care au intervenit 0i au condus la producerea
pre<udiciului 0i care nu implic% vinov%1ia panicului <uridic+ dar care nu )ntrunesc
caracteristicile $or1ei ma<ore. ,reentul contract de concesiune a $ost )nc6eiat )n ..............
exemplare. 2oncedent+ 2oncesionar+
....................... ..........................


2#,-TO':' E
;osarul concesiunii
#rt. 60. - 2oncedentul are obliga1ia de a )ntocmi dosarul concesiunii pentru $iecare
contract atribuit.
#rt. 6". - ;osarul concesiunii se p%strea% de c%tre concedent at/t timp c/t contractul
de concesiune produce e$ecte <uridice+ dar nu mai pu1in de 5 ani de la data )nc6eierii
contractului respectiv.
#rt. 62. - ;osarul concesiunii trebuie s% cuprind% cel pu1in urm%toarele elemente&
a8 studiul de oportunitate al concesiunii?
b8 6ot%r/rea de aprobare a concesiunii 0i+ dup% ca+ 6ot%r/rea de aprobare a
subconcesiunii?
c8 anun1urile prev%ute de preenta ordonan1% de urgen1% re$eritoare la procedura de
atribuire a contractului de concesiune 0i dovada transmiterii acestora spre publicare?
d8 documenta1ia de atribuire?
e8 nota <usti$icativ% privind alegerea procedurii de atribuire+ )n caul )n care procedura
aplicat% a $ost alta dec/t licita1ia desc6is%?
$8 denumirea/numele o$ertantului/o$ertan1ilor a c%rui/a c%ror o$ert%/o$erte a/au $ost
declarat%/declarate c/0tig%toare 0i motivele care au stat la baa acestei deciii?
g8 <usti$icarea 6ot%r/rii de anulare a procedurii de atribuire+ dac% este caul?
68 contractul de concesiune semnat.
#rt. 6!. - 7"8 ;osarul concesiunii are caracter de document public.
728 #ccesul persoanelor la aceste in$orma1ii se realiea% cu respectarea termenelor 0i
procedurilor prev%ute de reglement%rile legale privind liberul acces la in$orma1iile de
interes public 0i nu poate $i restric1ionat dec/t )n m%sura )n care aceste in$orma1ii sunt
clasi$icate sau prote<ate de un drept de proprietate intelectual%+ potrivit legii.
2#,-TO':' E-
;ispoi1ii privind exercitarea controlului 0i solu1ionarea
litigiilor privind concesionarea
#rt. 64. - ,ersoana care consider% c% un contract a $ost cali$icat drept contract de
concesiune de bunuri proprietate public%+ cu nerespectarea prevederilor Ordonan1ei de
urgen1% a 5uvernului nr. !4/2006+ aprobat% cu modi$ic%ri 0i complet%ri prin 'egea nr.
!!(/2006+ poate solicita punctul de vedere al #utorit%1ii .a1ionale pentru 9eglementarea
0i *onitoriarea #c6ii1iilor ,ublice.
___________
#rt. 64. a $ost modi$icat prin punctul "0. din 'ege nr. 22/200( )ncep/nd cu 2".0".200(.
#rt. 65. - *inisterele de resort 0i *inisterul >inan1elor ,ublice+ prin structurile cu
atribu1ii speci$ice de control+ realiea% veri$icarea concesiunilor de bunuri proprietate
public% de interes na1ional+ iar ;irec1ia general% de administrare a marilor contribuabili+
direc1iile generale ale $inan1elor publice <ude1ene 0i a municipiului @ucure0ti realiea%
veri$icarea concesiunilor de bunuri proprietate public% de interes local+ urm%rind )n
special respectarea dispoi1iilor re$eritoare la&
a8 aplicarea 6ot%r/rii de concesionare?
b8 publicitatea?
c8 documenta1ia de atribuire?
d8 aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune?
e8 dosarul concesiunii?
$8 )ndeplinirea obliga1iilor contractuale de c%tre concedent 0i concesionar.
#rt. 66. - 7"8 Aolu1ionarea litigiilor ap%rute )n leg%tur% cu atribuirea+ )nc6eierea+
executarea+ modi$icarea 0i )ncetarea contractului de concesiune+ precum 0i a celor privind
acordarea de desp%gubiri se realiea% potrivit prevederilor 'egii contenciosului
administrativ nr. 554/2004+ cu modi$ic%rile ulterioare.
728 #c1iunea )n <usti1ie se introduce la sec1ia de contencios administrativ a tribunalului
)n a c%rui <urisdic1ie se a$l% sediul concedentului.
7!8 =mpotriva 6ot%r/rii tribunalului se poate declara recurs la sec1ia de contencios
administrativ a cur1ii de apel+ con$orm prevederilor legale.
2#,-TO':' E--
Aanc1iuni
#rt. 6(. - 2onstituie contraven1ii la dispoi1iile preentei ordonan1e de urgen1%&
a8 nerespectarea termenului prev%ut la art. "0 alin. 728?
b8 atribuirea contractului de concesiune prin aplicarea altor proceduri dec/t cele
prev%ute la art. "4?
c8 )nc%lcarea prevederilor art. "6?
d8 )nc%lcarea prevederilor art. 20 alin. 7"8?
e8 nerespectarea termenelor prev%ute la art. 2" alin. 7!8+ art. 2( alin. 7!8+ art. 40 0i 42?
$8 aplicarea procedurii de negociere direct% )n alte cauri dec/t cele prev%ute de
preenta ordonan1% de urgen1%?
g8 )nc%lcarea prevederilor art. !6 alin. 7"8?
68 )nc%lcarea prevederilor art. !4?
i8 )nc%lcarea prevederilor art. 4"?
<8 )nc%lcarea prevederilor art. 45?
H8 )nc%lcarea prevederilor art. 56?
l8 )nc%lcarea prevederilor art. 54 alin. 7""8?
m8 )nc%lcarea prevederilor art. 60 0i 6".
#rt. 68. - 7"8 ,entru s%v/r0irea contraven1iilor prev%ute la art. 6( se aplic% o amend%
de la 5.000 lei 79O.8 la "5.000 lei 79O.8.
728 #menile prev%ute la alin. 7"8 pot $i aplicate at/t persoanelor $iice+ c/t 0i
persoanelor <uridice.
7!8 2onstatarea contraven1iilor 0i aplicarea sanc1iunilor se $ac de c%tre persoane
)mputernicite de structurile cu atribu1ii de control.
#rt. 64. - ,revederile art. 6( 0i 68 re$eritoare la contraven1ii se completea% cu
dispoi1iile Ordonan1ei 5uvernului nr. 2/200" privind regimul <uridic al contraven1iilor+
aprobat% cu modi$ic%ri 0i complet%ri prin 'egea nr. "80/2002+ cu modi$ic%rile 0i
complet%rile ulterioare.
___________
#rt. 64. a $ost modi$icat prin punctul "". din 'ege nr. 22/200( )ncep/nd cu 2".0".200(.
2#,-TO':' E---
;ispoi1ii tranitorii 0i $inale
#rt. (0. - 2ontractele de concesiune )nc6eiate p/n% la data intr%rii )n vigoare a preentei
ordonan1e de urgen1% r%m/n supuse reglement%rilor )n vigoare la data )nc6eierii lor.
#rt. (". - 2ontractele de concesiune a terenurilor de orice natur% vor $i )nregistrate de
c%tre concesionar )n registrele de publicitate imobiliar% sau )n 2artea $unciar%.
#rt. (2. - =n termen de !0 de ile de la intrarea )n vigoare a preentei ordonan1e de
urgen1% *inisterul >inan1elor ,ublice 0i *inisterul Iusti1iei vor elabora 0i vor propune
spre adoptare 5uvernului norme metodologice.
,9-*-*-.-AT9: 2J'-. ,O,3A2:-TJ9-23#.:

2ontrasemnea%& *inistrul $inan1elor publice+ Aebastian Teodor 56eorg6e
El%descu

@ucure0ti+ 28 iunie 2006.
.r. 54.