Sunteți pe pagina 1din 15

Parlamentul Romniei Lege nr.

90 din 26/03/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romniei si a ministerelor ___________ Text actualizat la data de 22.12.2012. Actul include modificrile din urmtoarele acte ! ".#.G. nr. $%&200' pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. %$% din 2.&0$&200'. ! ".#.G. nr. 11&200% pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. 2$$ din 2/&0'&200%. ! 0egea nr. 2'&200% pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. 112 din 0'&0'&200%. ! 0egea nr. 2/0&200/ pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. 2'% din 12&01&200/. ! 0egea nr. 112&200/ pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. '1. din 0.&0/&200/. ! ".#.G. nr. 2$&200/ pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. $11 din 1/&02&200/. ! ".#.G. nr. 12&200/ pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. 22. din 11&0'&200/. ! 0egea nr. 2/0&200$ pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. //% din 22&0$&200$. ! 0egea nr. 1$1&200' pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. 22. din 21&0%&200'. ! ".#.G. nr. 12&2002 pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. $'% din 1%&0.&2002. ! ".#.G. nr. 12&200. pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. 1%/ din 0.&0'&200.. ! ".#.G. nr. 2%&200. pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. 12$ din 20&0'&200.. ! ".#.G. nr. 221&2001 pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. 112 din 2%&12&2001. ! 0egea nr. '2$&200. pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. 1'/ din 0'&12&200.. ! ".#.G. nr. 2&2010 pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. 2$ din 0'&02&2010. ! ".#.G. nr. 1$&2012 pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. '1% din 10&0/&2012. ! 0egea nr. 1'2&2012 pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. %.1 din 1.&02&2012. ! ".#.G. nr. .$&2012 pu(licat )n *onitorul "ficial+ ,artea - nr. 11% din 22&12&2012. ___________ 34 ,otrivit art. --- din 0egea nr. 1'2&2012+ )ncepnd cu data de 22&02&2012+ )n cuprinsul 0egii nr. .0&2001 privind organizarea 5i func6ionarea Guvernului Romniei 5i a ministerelor+ denumirea 7aparatul propriu de lucru al primului!ministru7 se )nlocuie5te cu denumirea 78ancelaria ,rimului!*inistru7. 34 ,otrivit art. 9- din "rdonan6a de urgen6 a Guvernului nr. 12&200.+ )ncepnd cu data de 0.&0'&200.+ )n cuprinsul 0egii nr. .0&2001 privind organizarea 5i func6ionarea Guvernului Romniei 5i a ministerelor+ denumirea 78ancelaria ,rimului!*inistru7 se )nlocuie5te )n mod corespunztor cu denumirea 7aparatul propriu de lucru al primului! ministru7 sau+ dup caz+ cu denumirea 7:ecretariatul General al Guvernului7+ iar titulatura 75eful 8ancelariei ,rimului!*inistru7 cu titulatura 7secretarul general al Guvernului7. Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAPITOLUL "rganizarea 5i func6ionarea Guvernului SECIUNEA Rolul 5i func6iile Guvernului I

Art. 1. ! (1) Guvernul este autoritatea pu(lic a puterii executive+ care func6ioneaz )n (aza votului de )ncredere acordat de ,arlament 5i care asigur realizarea politicii interne 5i externe a 6rii 5i exercit conducerea general a administra6iei pu(lice. (2) Guvernul are rolul de a asigura func6ionarea ec;ili(rat 5i dezvoltarea sistemului na6ional economic 5i social+ precum 5i racordarea acestuia la sistemul economic mondial )n condi6iile promovrii intereselor na6ionale. (3) Guvernul se organizeaz 5i func6ioneaz )n conformitate cu prevederile constitu6ionale+ avnd la (az ,rogramul de guvernare acceptat de ,arlament. (4) <umirea Guvernului se face de ,re5edintele Romniei pe (aza votului de )ncredere acordat Guvernului de ,arlament. ( ) ,entru realizarea ,rogramului de guvernare Guvernul exercit urmtoarele func6ii !) func6ia de strategie+ prin care se asigur ela(orarea strategiei de punere )n aplicare a ,rogramului de guvernare= ") func6ia de reglementare+ prin care se asigur ela(orarea cadrului normativ 5i institu6ional necesar )n vederea realizrii o(iectivelor strategice= #) func6ia de administrare a propriet6ii statului+ prin care se asigur administrarea propriet6ii pu(lice 5i private a statului+ precum 5i gestionarea serviciilor pentru care statul este responsa(il= d) func6ia de reprezentare+ prin care se asigur+ )n numele statului romn+ reprezentarea pe plan intern 5i extern= e) func6ia de autoritate de stat+ prin care se asigur urmrirea 5i controlul aplicrii 5i respectrii reglementrilor )n domeniul aprrii+ ordinii pu(lice 5i siguran6ei na6ionale+ precum 5i )n domeniile economic 5i social 5i al func6ionrii institu6iilor 5i organismelor care )5i desf5oar activitatea )n su(ordinea sau su( autoritatea Guvernului. SECIUNEA 8omponen6a Guvernului ! 2$!

Art. 2. ! ,ot fi mem(ri ai Guvernului persoanele care au cet6enia romn 5i domiciliul )n 6ar+ se (ucur de exerci6iul drepturilor electorale+ nu au suferit condamnri penale 5i nu se gsesc )n unul dintre cazurile de incompati(ilitate prevzute )n cartea - titlul -> din 0egea nr. 1$1&200' privind unele msuri pentru asigurarea transparen6ei )n exercitarea demnit6ilor pu(lice+ a func6iilor pu(lice 5i )n mediul de afaceri+ prevenirea 5i sanc6ionarea corup6iei+ cu modificrile 5i completrile ulterioare. ___________ Art. 2. a fost modificat prin punctul 1. din 0ege nr. 2'&200% )ncepnd cu 0$.0'.200%. Art. 3. ! (1) Guvernul este alctuit din primul!ministru 5i mini5tri. (2) ?in Guvern pot face parte viceprim!mini5tri+ mini5tri de stat+ precum 5i mini5tri delega6i+ cu )nsrcinri speciale pe lng prim!ministru+ prevzu6i )n lista Guvernului prezentat ,arlamentului pentru acordarea votului de )ncredere.

___________ Alineatul @24 a fost modificat prin punctul 9. din "rdonan6 de urgen6 nr. .$&2012 )ncepnd cu 22.12.2012. (3) A(rogat prin punctul 2. din "rdonan6 de urgen6 nr. .$&2012 )ncepnd cu 22.12.2012. (4) A(rogat prin punctul 2. din "rdonan6 de urgen6 nr. 1$&2012 )ncepnd cu 22.02.2012. ( ) >iceprim!ministrul este aAutat )n activitatea sa de unul sau mai mul6i consilieri de stat+ numi6i+ respectiv eli(era6i din func6ie prin decizie a primului!ministru+ la propunerea viceprim!ministrului. ___________ Alineatul @/4 a fost introdus prin punctul 2. din "rdonan6 de urgen6 nr. 221&2001 )ncepnd cu 2%.12.2001. (6) A(rogat prin punctul 2. din "rdonan6 de urgen6 nr. 1$&2012 )ncepnd cu 22.02.2012. Art. 4. ! (1) A(rogat prin alineatul din 0ege nr. 1$1&200' )ncepnd cu 21.0%.200'. (2) 8onstatarea strii de incompati(ilitate se face de primul!ministru+ care va dispune msurile necesare pentru )ncetarea acesteia. Art. . ! Bunc6ia de mem(ru al Guvernului )nceteaz )n urma demisiei+ a revocrii+ a pierderii drepturilor electorale+ a strii de incompati(ilitate+ a decesului 5i a demiterii )n condi6iile prevzute la art. 1 alin. @24. Art. 6. ! ?emisia din func6ia de mem(ru al Guvernului se anun6 pu(lic+ se prezint )n scris primului!ministru 5i devine irevoca(il din momentul )n care s!a lua act de depunerea ei+ dar nu mai trziu de 1/ zile de la data depunerii. Art. %. ! (1) Revocarea din func6ia de mem(ru al Guvernului se face de ,re5edintele Romniei+ prin decret+ la propunerea primului!ministru. (2) Revocarea are loc )n caz de remaniere guvernamental. Art. &. ! (1) Cn cazul )n care )ncetarea calit6ii de mem(ru al Guvernului intervine ca urmare a demisiei+ a pierderii drepturilor electorale+ a incompati(ilit6ii+ a decesului 5i )n alte situa6ii prevzute de lege+ ,re5edintele Romniei+ la propunerea primului!ministru+ ia act de aceasta 5i declar vacant func6ia de mem(ru al Guvernului. (2) Cn cazul )n care un mem(ru al Guvernului a fost condamnat penal printr!o ;otrre Audectoreasc definitiv sau averea sa a fost declarat+ )n tot sau )n parte+ ca fiind do(ndit )n mod ilicit+ printr!o ;otrre Audectoreasc irevoca(il+ el este demis de ,re5edintele Romniei+ la propunerea primului!ministru. Art. 9. ! (1) ?ac primul!ministru se afl )n una dintre situa6iile prevzute la art. / sau este )n imposi(ilitate de a!5i exercita atri(u6iile+ ,re5edintele Romniei va desemna un alt mem(ru al Guvernului ca prim!ministru interimar+ pentru a )ndeplini atri(u6iile primului! ministru+ pn la formarea noului Guvern. -nterimatul pe perioada imposi(ilit6ii exercitrii atri(u6iilor+ )nceteaz dac primul!ministru )5i reia activitatea )n Guvern )n cel mult %/ de zile.

(2) ,revederile alin. @14 se aplic )n mod corespunztor 5i celorlal6i mem(ri ai Guvernului+ la propunerea primului!ministru+ pentru o perioad de cel mult %/ de zile. (3) Cn situa6iile prevzute la alin. @24+ )nuntrul termenului de %/ de zile+ primul! ministru va ini6ia procedurile prevzute de lege pentru numirea unui alt mem(ru al Guvernului. Art. 10. ! <umirea )n func6ia de mem(ru al Guvernului+ )n caz de remaniere guvernamental sau de vacan6 a postului+ se face de ,re5edintele Romniei+ la propunerea primului!ministru. SECIUNEA Atri(u6iile Guvernului ! 3$!

Art. 11. ! Cn realizarea func6iilor sale Guvernul )ndepline5te urmtoarele atri(u6ii principale !) exercit conducerea general a administra6iei pu(lice= ") ini6iaz proiecte de lege 5i le supune spre adoptare ,arlamentului= "1) emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative+ ini6iate cu respectarea 8onstitu6iei+ 5i le transmite ,arlamentului+ )n termen de $0 de zile de la data solicitrii. <erespectarea acestui termen ec;ivaleaz cu sus6inerea implicit a formei ini6iatorului= ___________ 0itera (14 a fost introdus prin punctul 1. din 0ege nr. 2/0&200$ )ncepnd cu '0.0$.200$. #) emite ;otrri pentru organizarea executrii legilor+ ordonan6e )n temeiul unei legi speciale de a(ilitare 5i ordonan6e de urgen6 potrivit 8onstitu6iei= d) asigur executarea de ctre autorit6ile administra6iei pu(lice a legilor 5i a celorlalte dispozi6ii normative date )n aplicarea acestora= e) ela(oreaz proiectele de lege a (ugetului de stat 5i a (ugetului asigurrilor sociale de stat 5i le supune spre adoptare ,arlamentului= ') apro( strategiile 5i programele de dezvoltare economic a 6rii+ pe ramuri 5i domenii de activitate= g) asigur realizarea politicii )n domeniul social potrivit ,rogramului de guvernare= () asigur aprarea ordinii de drept+ a lini5tii pu(lice 5i siguran6ei cet6eanului+ precum 5i a drepturilor 5i li(ert6ilor cet6enilor+ )n condi6iile prevzute de lege= i) aduce la )ndeplinire msurile adoptate+ potrivit legii+ pentru aprarea 6rii+ scop )n care organizeaz 5i )nzestreaz for6ele armate= )) asigur realizarea politicii externe a 6rii 5i+ )n acest cadru+ integrarea Romniei )n structurile europene 5i interna6ionale= *) negociaz tratatele+ acordurile 5i conven6iile interna6ionale care angaAeaz statul romn= negociaz 5i )nc;eie+ )n condi6iile legii+ conven6ii 5i alte )n6elegeri interna6ionale la nivel guvernamental= +) conduce 5i controleaz activitatea ministerelor 5i a celorlalte organe centrale de specialitate din su(ordinea sa=

,) asigur administrarea propriet6ii pu(lice 5i private a statului= n) A(rogat prin alineatul din "rdonan6 de urgen6 nr. 12&2002 )ncepnd cu 1%.0..2002. -) )nfiin6eaz+ cu avizul 8ur6ii de 8onturi+ organe de specialitate )n su(ordinea sa= .) coopereaz cu organismele sociale interesate )n )ndeplinirea atri(u6iilor sale= r) )ndepline5te orice alte atri(u6ii prevzute de lege sau care decurg din rolul 5i func6iile Guvernului. Art. 12. ! (1) ,entru rezolvarea unor pro(leme din competen6a sa Guvernul poate constitui organisme cu caracter consultativ. (2) Cn scopul ela(orrii+ integrrii+ corelrii 5i monitorizrii de politici Guvernul poate constitui consilii+ comisii 5i comitete interministeriale. (3) *odul de organizare 5i func6ionare a structurilor prevzute la alin. @14 5i @24 5i a serviciilor acestora se sta(ile5te prin ;otrre a Guvernului+ )n limita (ugetului apro(at. SECIUNEA ,rimul!ministru ! 4$!

Art. 13. ! ,rimul!ministru conduce Guvernul 5i coordoneaz activitatea mem(rilor acestuia+ cu respectarea atri(u6iilor legale care le revin. ,rimul!ministru reprezint Guvernul )n rela6iile acestuia cu ,arlamentul+ ,re5edintele Romniei+ 8urtea :uprem de Dusti6ie+ 8urtea 8onstitu6ional+ 8urtea de 8onturi+ 8onsiliul 0egislativ+ *inisterul ,u(lic+ celelalte autorit6i 5i institu6ii pu(lice+ partidele 5i alian6ele politice+ sindicatele+ cu alte organiza6ii neguvernamentale+ precum 5i )n rela6iile interna6ionale. Art. 14. ! ,rimul!ministru este vicepre5edintele 8onsiliului :uprem de Aprare a Erii 5i exercit toate atri(u6iile care deriv din aceast calitate. Art. 1 . ! ,rimul!ministru nume5te 5i eli(ereaz din func6ie !) conductorii organelor de specialitate din su(ordinea Guvernului+ cu excep6ia persoanelor care au calitatea de mem(ru al Guvernului+ conform art. ' alin. @14= ") secretarul general 5i secretarii generali adAunc6i ai Guvernului+ )n cazul utilizrii acestor func6ii= #) secretarii de stat 5i consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului= ___________ 0itera c4 a fost modificat prin alineatul din "rdonan6 de urgen6 nr. 2%&200. )ncepnd cu 20.0'.200.. d) secretarii de stat= e) alte persoane care )ndeplinesc func6ii pu(lice+ )n cazurile prevzute de lege. Art. 16. ! (1) ,rimul!ministru prezint 8amerei ?eputa6ilor 5i :enatului rapoarte 5i declara6ii cu privire la politica Guvernului 5i rspunde la )ntre(rile ori interpelrile care )i sunt adresate de ctre deputa6i sau senatori. (2) ,rimul!ministru poate desemna un mem(ru al Guvernului s rspund la )ntre(rile 5i interpelrile adresate Guvernului de ctre deputa6i sau senatori+ )n func6ie de domeniul de activitate ce formeaz o(iectul interpelrii.

Art. 1%. ! ,rimul!ministru contrasemneaz decretele emise de ,re5edintele Romniei+ )n cazul )n care 8onstitu6ia prevede o(ligativitatea contrasemnrii acestora. Art. 1&. ! (1) Cn scopul rezolvrii unor pro(leme operative primul!ministru poate constitui+ prin decizie+ consilii+ comisii 5i comitete interministeriale. (2) ,rimul!ministru )ndepline5te orice alte atri(u6ii prevzute )n 8onstitu6ie 5i de lege sau care decurg din rolul 5i func6iile Guvernului. Art. 19. ! Cn )ndeplinirea atri(u6iilor ce )i revin primul!ministru emite decizii+ )n condi6iile legii. (2) ?eciziile primului!ministru se pu(lic )n *onitorul "ficial al Romniei+ ,artea -. <epu(licarea atrage inexisten6a deciziilor. ___________ Alineatul @24 a fost introdus prin alineatul din 0ege nr. 112&200/ )ncepnd cu 12.0/.200/. SECIUNEA "rganizarea aparatului de lucru al Guvernului ! $!

Art. 20. $ Aparatul de lucru al Guvernului este alctuit din :ecretariatul General al Guvernului+ 8ancelaria ,rimului!*inistru+ departamente 5i alte asemenea structuri organizatorice cu atri(u6ii specifice sta(ilite prin ;otrre a Guvernului. ___________ Art. 20. ! a fost modificat prin punctul '. din "rdonan6 de urgen6 nr. 1$&2012 )ncepnd cu 22.02.2012. Art. 21. ! (1) Atri(u6iile 8ancelariei ,rimului!*inistru se sta(ilesc prin decizie a primului!ministru. ___________ Alineatul @14 a fost modificat prin punctul %. din "rdonan6 de urgen6 nr. 1$&2012 )ncepnd cu 22.02.2012. (2) Atri(u6iile aparatului propriu de lucru al primului!ministru se sta(ilesc prin decizie a primului!ministru. (3) ,ersonalului prevzut la alin. @14 nu i se aplic prevederile legii privind :tatutul func6ionarului pu(lic. ___________ Art. 21. a fost modificat prin punctul '. din "rdonan6 de urgen6 nr. 12&200. )ncepnd cu 0..0'.200..

Art. 22. ! (1) Guvernul are un :ecretariat General condus de secretarul general al Guvernului+ care poate avea rang de ministru+ aAutat de unul sau mai mul6i secretari generali adAunc6i+ care pot avea rang de secretar de stat+ numi6i prin decizie a primului! ministru. (2) :ecretariatul General face parte din aparatul de lucru al Guvernului 5i asigur derularea opera6iunilor te;nice aferente actelor de guvernare+ rezolvarea pro(lemelor organizatorice+ Auridice+ economice 5i te;nice ale activit6ii Guvernului+ precum 5i reprezentarea Guvernului )n fa6a instan6elor Audectore5ti. (3) "rganizarea 5i atri(u6iile :ecretariatului General al Guvernului se sta(ilesc prin ;otrre a Guvernului. (4) Guvernul apro( proiectul (ugetului propriu+ care se include )n (ugetul de stat. :ecretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. :ecretariatul General al Guvernului are drept de ini6iativ legislativ pe domeniile aflate su( inciden6a atri(u6iilor sale 5i ale autorit6ilor 5i institu6iilor pu(lice aflate )n su(ordinea sa ori a Guvernului. ___________ Alineatul @%4 a fost modificat prin punctul %. din "rdonan6 de urgen6 nr. 12&200. )ncepnd cu 0..0'.200.. ( ) :ecretariatul general al Guvernului asigur+ prin aparatul propriu+ continuitatea derulrii opera6iunilor te;nice aferente actelor de guvernare+ constituind elementul de legtur 5i sta(ilitate al guvernrii. Art. 23. ! (1) ?epartamentul este o structur organizatoric fr personalitate Auridic 5i fr unit6i )n su(ordine+ su(ordonat primului!ministru+ avnd rolul de coordonare 5i sintez )n domenii de interes general+ )n conformitate cu atri(u6iile Guvernului. (2) ?epartamentul este condus de un demnitar. (3) Cn exercitarea atri(u6iilor ce )i revin conductorul departamentului emite ordine cu caracter individual. (4) Cnfiin6area+ modul de organizare 5i func6ionare+ precum 5i atri(u6iile departamentului se apro( prin ;otrre a Guvernului. SECIUNEA Bunc6ionarea Guvernului ! 6$!

Art. 24. ! (1) Fedin6ele Guvernului se convoac 5i sunt conduse de primul!ministru. (2) ,re5edintele Romniei poate lua parte la 5edin6ele Guvernului )n care se dez(at pro(leme de interes na6ional privind politica extern+ aprarea 6rii+ asigurarea ordinii pu(lice 5i+ la cererea primului!ministru+ )n alte situa6ii. (3) ,re5edintele Romniei prezideaz 5edin6ele Guvernului la care particip. Art. 2 . ! (1) Guvernul se )ntrune5te sptmnal sau ori de cte ori este nevoie. (2) Cn cadrul 5edin6elor Guvernului se dez(at pro(leme ale politicii interne 5i externe a 6rii+ precum 5i aspecte privind conducerea general a administra6iei pu(lice+ adoptndu! se msurile corespunztoare.

(3) 0a 5edin6ele Guvernului pot participa+ )n calitate de invita6i+ conductori ai unor organe de specialitate din su(ordinea Guvernului ori a ministerelor sau ai unor autorit6i administrative autonome+ precum 5i orice alte persoane a cror prezen6 se apreciaz a fi util+ la solicitarea primului!ministru. (4) ?ez(aterile din 5edin6ele Guvernului 5i modul de adoptare a actelor acestuia+ precum 5i a oricror alte msuri sta(ilite se )nregistreaz pe (and magnetic 5i se consemneaz )n scris )n stenograma 5edin6ei+ certificat de ministrul delegat pentru coordonarea :ecretariatului General al Guvernului 5i pstrat+ conform legii+ )n cadrul :ecretariatului General al Guvernului. ___________ Alineatul @%4 a fost modificat prin alineatul din "rdonan6 de urgen6 nr. 12&200/ )ncepnd cu 11.0'.200/. Art. 26. ! (1) Cn exercitarea atri(u6iilor sale Guvernul adopt ;otrri 5i ordonan6e. Gotrrile se emit pentru organizarea executrii legilor. "rdonan6ele se emit )n temeiul unei legi speciale de a(ilitare sau+ )n cazuri excep6ionale+ ordonan6e de urgen6+ potrivit art. 11% alin. @%4 din 8onstitu6ie. (2) *em(rii Guvernului pot propune proiecte de ;otrri 5i de ordonan6e= de asemenea+ pot propune Guvernului proiecte de lege+ )n vederea exercitrii dreptului de ini6iativ legislativ a acestuia. *etodologia de ela(orare 5i )naintare la Guvern a acestor proiecte de acte normative se apro( prin ;otrre a Guvernului. (3) Cn cazul )ncetrii mandatului su+ )n condi6iile prevzute de 8onstitu6ie+ pn la depunerea Aurmntului de ctre mem(rii noului Guvern+ Guvernul continu s )ndeplineasc numai actele cu caracter individual sau normativ+ necesare pentru administrarea tre(urilor pu(lice+ fr a promova politici noi. Cn aceast perioad Guvernul nu poate emite ordonan6e 5i nu poate ini6ia proiecte de lege. ___________ Alineatul @'4 a fost derogat prin alineatul din Gotrre nr. '1&200. )ncepnd cu 0/.11.200.. Alineatul @'4 a fost modificat prin alineatul din 0ege nr. 2/0&200/ )ncepnd cu 1/.01.200/. (4) ,rin derogare de la prevederile alin. @'4+ )n situa6ii extraordinare a cror reglementare nu poate fi amnat+ Guvernul poate ini6ia proiecte de lege pentru ratificarea unor tratate interna6ionale+ proiectele de lege privind (ugetul de stat 5i (ugetul asigurrilor sociale de stat+ precum 5i proiectul de lege privind responsa(ilitatea fiscal. ___________ Alineatul @%4 a fost introdus prin alineatul din 0ege nr. '2$&200. )ncepnd cu 0$.12.200.. Art. 2%. ! (1) Guvernul adopt ;otrri 5i ordonan6e )n prezen6a maAorit6ii mem(rilor si. Gotrrile 5i ordonan6ele se adopt prin consens. ?ac nu se realizeaz consensul+ ;otr5te primul!ministru.

(2) ,revederile alin. @14 se aplic 5i )n cazul documentelor 5i al altor msuri dez(tute )n Guvern. (3) Gotrrile 5i ordonan6ele Guvernului se semneaz de primul!ministru+ se contrasemneaz de mini5trii care au o(liga6ia punerii lor )n executare 5i se pu(lic )n *onitorul "ficial al Romniei+ ,artea -. <epu(licarea atrage inexisten6a ;otrrii sau a ordonan6ei. Gotrrile care au caracter militar se comunic numai institu6iilor interesate. Art. 2&. ! (1) Cn realizarea func6iei sale de conducere general a administra6iei pu(lice Guvernul exercit controlul ierar;ic asupra ministerelor+ organelor de specialitate din su(ordinea sa+ precum 5i asupra prefec6ilor. (2) Cn exercitarea controlului ierar;ic Guvernul are dreptul s anuleze actele administrative ilegale sau inoportune emise de autorit6ile administra6iei pu(lice din su(ordinea sa+ precum 5i ale prefec6ilor. Art. 29. ! Guvernul se afl )n raporturi de cola(orare cu autorit6ile administrative autonome. Art. 30. ! (1) Guvernul nume5te cte un prefect )n fiecare Aude6 5i )n municipiul Hucure5ti. (2) ,refectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. Cn aceast calitate prefectul rspunde de aplicarea politicii Guvernului )n unit6ile administrativ!teritoriale+ avnd o(liga6ia de a asigura executarea actelor Guvernului+ precum 5i pe cele ale ministerelor 5i celorlalte organe de specialitate din su(ordinea Guvernului ori a ministerelor. (3) ,refectul conduce serviciile pu(lice descentralizate ale ministerelor 5i ale celorlalte organe centrale din unit6ile administrativ!teritoriale 5i exercit controlul asupra legalit6ii actelor administrative ale consiliului local+ ale primarului+ ale consiliului Aude6ean 5i ale pre5edintelui consiliului Aude6ean. Art. 31. ! Guvernul rspunde politic numai )n fa6a ,arlamentului pentru )ntreaga sa activitate. Biecare mem(ru al Guvernului rspunde politic solidar cu ceilal6i mem(ri pentru activitatea Guvernului 5i pentru actele acestuia. Art. 32. ! Rspunderea penal a mem(rilor Guvernului este reglementat printr!o lege privind responsa(ilitatea ministerial. Art. 33. ! (1) Guvernul organizeaz+ prin Regia Autonom 7Administra6ia ,atrimoniului ,rotocolului de :tat7 5i prin Regia Autonom 70ocato7+ administrarea (unurilor proprietate pu(lic 5i privat a statului+ destinate unor ac6iuni de reprezentare 5i protocol ale 8amerei ?eputa6ilor+ :enatului+ ,re5edintelui Romniei 5i Guvernului. (2) :ecretariatul General al Guvernului )ndepline5te atri(u6iile de minister de resort fa6 de Regia Autonom 7Administra6ia ,atrimoniului ,rotocolului de :tat7 5i fa6 de Regia Autonom 70ocato7. (3) :ecretariatului General al Guvernului )i pot fi date )n coordonare sau trecute )n su(ordine organe de specialitate ale administra6iei pu(lice centrale+ cu excep6ia ministerelor. (4) <ormativele de c;eltuieli pentru ac6iunile de protocol ale Guvernului se apro( prin ;otrre a acestuia. CAPITOLUL "rganizarea 5i func6ionarea ministerelor II

SECIUNEA ?ispozi6ii generale

Art. 34. ! *inisterele sunt organe de specialitate ale administra6iei pu(lice centrale care realizeaz politica guvernamental )n domeniile de activitate ale acestora. Art. 3 . ! (1) *inisterele se organizeaz 5i func6ioneaz numai )n su(ordinea Guvernului+ potrivit prevederilor 8onstitu6iei 5i prezentei legi. (2) *inisterele sau alte organe de specialitate organizate )n su(ordinea Guvernului sunt conduse de mini5tri+ )n urma acordrii votului de )ncredere de ctre ,arlament. (3) *ini5trii rspund de )ntreaga activitate a ministerului )n fa6a Guvernului+ precum 5i+ )n calitate de mem(ri ai Guvernului+ )n fa6a ,arlamentului. Art. 36. ! *inisterele 5i mini5trii se apro( de ctre ,arlament+ prin acordarea votului de )ncredere asupra ,rogramului de guvernare 5i )ntregii liste a Guvernului+ la )nvestitur. Art. 3%. ! ,rimul!ministru poate cere ,arlamentului modificarea structurii Guvernului prin )nfiin6area+ desfiin6area sau+ dup caz+ divizarea ori comasarea unor ministere. Cn astfel de situa6ii prevederile art. '$ se aplic )n mod corespunztor. (2) ,rimul!ministru poate solicita ,arlamentului ca unii dintre mini5tri s ai( 5i calitatea de ministru de stat pentru coordonarea activit6ii unor ministere. *inisterele care se afl )n coordonarea fiecrui ministru de stat se sta(ilesc de primul!ministru. ___________ Alineatul @24 a fost introdus prin punctul 2. din 0ege nr. 2'&200% )ncepnd cu 0$.0'.200%. Art. 3&. ! Cn caz de remaniere guvernamental sau de vacan6 a func6iei ,re5edintele Romniei+ la propunerea primului!ministru+ revoc 5i nume5te mini5trii+ cu respectarea prevederilor art. 2!10. Art. 39. ! *inisterele au personalitate Auridic 5i au sediul )n municipiul Hucure5ti. SECIUNEA "rganizarea ministerelor ! 2$!

Art. 40. ! (1) Rolul+ func6iile+ atri(u6iile+ structura organizatoric 5i numrul de posturi ale ministerelor se sta(ilesc )n raport cu importan6a+ volumul+ complexitatea 5i specificul activit6ii desf5urate 5i se apro( prin ;otrre a Guvernului. (2) Cn fiecare minister se va organiza ca(inetul ministrului+ cu personal propriu+ cruia nu i se aplic prevederile legii privind statutul func6ionarului pu(lic. Art. 41. ! (1) Cn func6ie de natura atri(u6iilor unele ministere pot avea )n domeniul lor de activitate compartimente )n strintate+ sta(ilite prin ;otrre a Guvernului. (2) Cnfiin6area+ desfiin6area sau sc;im(area rangului misiunilor diplomatice 5i oficiilor consulare se apro( de ,re5edintele Romniei+ la propunerea Guvernului.

Art. 42. ! *inisterele pot )nfiin6a )n su(ordinea lor organe de specialitate+ cu avizul 8ur6ii de 8onturi. Art. 43. ! *inisterele pot avea )n su(ordinea lor servicii pu(lice+ care func6ioneaz )n unit6ile administrativ!teritoriale. Art. 44. ! (1) Cnfiin6area sau desfiin6area serviciilor pu(lice descentralizate ale ministerelor 5i ale celorlalte organe centrale din unit6ile administrativ!teritoriale+ o(iectul de activitate+ structura organizatoric+ numrul 5i )ncadrarea personalului+ criteriile de constituire a compartimentelor 5i func6iile de conducere ale acestora se apro( prin ordin al ministrului+ respectiv al conductorului organului de specialitate )n su(ordinea cruia aceste servicii sau organe )5i desf5oar activitatea. (2) *inistrul nume5te 5i eli(ereaz din func6ie conductorii organelor de specialitate din su(ordinea ministerului. (3) 8onductorii serviciilor pu(lice descentralizate se numesc 5i se eli(ereaz din func6ie de ctre ministru+ cu avizul consultativ al prefectului. Art. 4 . ! Atri(u6iile compartimentelor ministerelor se sta(ilesc prin regulamentul de organizare 5i func6ionare a ministerului+ apro(at prin ordin al ministrului. SECIUNEA 8onducerea ministerelor ! 3$!

Art. 46. ! (1) 8onducerea ministerelor se exercit de mini5tri. (2) *inistrul reprezint ministerul )n raporturile cu celelalte autorit6i pu(lice+ cu persoanele Auridice 5i fizice din 6ar 5i din strintate+ precum 5i )n Austi6ie. (3) Cn exercitarea atri(u6iilor ce )i revin ministrul emite ordine 5i instruc6iuni+ )n condi6iile legii. Art. 4%. ! Cn activitatea de conducere a ministerului ministrul este aAutat de unul sau mai mul6i secretari de stat+ potrivit ;otrrii Guvernului de organizare 5i func6ionare a ministerului. (2) Cn cadrul ministerelor+ institu6iilor pu(lice 5i altor organe de specialitate ale administra6iei pu(lice centrale poate fi utilizat 5i func6ia de su(secretar de stat+ potrivit ;otrrii Guvernului privind organizarea 5i func6ionarea acestora. ___________ Alineatul @24 a fost introdus prin litera (4 din "rdonan6 de urgen6 nr. $%&200' )ncepnd cu 2..0$.200'. Art. 4&. ! :ecretarii de stat exercit atri(u6iile delegate de ctre ministru. Art. 49. ! (1) :ecretarul general al ministerului este func6ionar pu(lic de carier+ numit prin concurs sau examen+ pe criterii de profesionalism. Acesta asigur sta(ilitatea func6ionrii ministerului+ continuitatea conducerii 5i realizarea legturilor func6ionale )ntre structurile ministerului. (2) ,rincipalele atri(u6ii 5i responsa(ilit6i ale secretarului general sunt urmtoarele

!) coordoneaz (una func6ionare a compartimentelor 5i activit6ilor cu caracter func6ional din cadrul ministerului 5i asigur legtura operativ dintre ministru 5i conductorii tuturor compartimentelor din minister 5i unit6ile su(ordonate= ") cola(oreaz cu compartimentele de specialitate din cadrul :ecretariatului General al Guvernului+ cu secretarii generali din celelalte ministere+ precum 5i cu secretarii Aude6elor 5i cu directorii generali de prefectur+ )n pro(leme de interes comun= #) prime5te 5i transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative ini6iate de minister 5i asigur avizarea actelor normative primite de la al6i ini6iatori= d) transmite :ecretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative ini6iate de minister+ pentru a fi discutate )n 5edin6a Guvernului= e) urmre5te 5i asigur finalizarea actelor normative apro(ate de Guvern+ care au fost ini6iate de minister= ') monitorizeaz 5i controleaz ela(orarea raportrilor periodice+ prevzute de reglementrile )n vigoare= g) coordoneaz )ntregul personal al ministerului+ activitatea de ela(orare a politicilor de personal 5i principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor. (3) :ecretarul general al ministerului poate )ndeplini 5i alte )nsrcinri prevzute de regulamentul de organizare 5i func6ionare a ministerului ori )ncredin6ate de ministru. Art. 0. ! (1) Cn realizarea atri(u6iilor ce )i revin secretarul general poate fi aAutat de unul sau doi adAunc6i. (2) :ecretarii generali adAunc6i sunt func6ionari pu(lici de carier+ numi6i prin concurs sau examen. Art. 1. ! Cn cazul )n care ministrul+ din diferite motive+ nu )5i poate exercita atri(u6iile curente+ va desemna secretarul de stat care exercit aceste atri(u6ii+ )n5tiin6ndu!l pe primul!ministru despre aceasta. Art. 2. ! (1) ,e lng ministru func6ioneaz+ ca organ consultativ+ colegiul ministerului. (2) 8omponen6a 5i regulamentul de func6ionare a colegiului ministerului se apro( prin ordin al ministrului. (3) 8olegiul ministerului se )ntrune5te+ la cererea 5i su( pre5edin6ia ministrului+ pentru dez(aterea unor pro(leme privind activitatea ministerului. SECIUNEA Atri(u6iile generale ale mini5trilor ! 4$!

Art. 3. ! (1) *ini5trii )ndeplinesc )n domeniul lor de activitate urmtoarele atri(u6ii generale !) organizeaz+ coordoneaz 5i controleaz aplicarea legilor+ ordonan6elor 5i ;otrrilor Guvernului+ a ordinelor 5i instruc6iunilor emise potrivit legii+ cu respectarea limitelor de autoritate 5i a principiului autonomiei locale a institu6iilor pu(lice 5i a agen6ilor economici= ") ela(oreaz 5i avizeaz proiecte de lege+ ordonan6e+ ;otrri ale Guvernului+ )n condi6iile sta(ilite prin metodologia apro(at de Guvern=

___________ 0itera (4 a fost modificat prin punctul 2. din 0ege nr. 2/0&200$ )ncepnd cu '0.0$.200$. #) ac6ioneaz pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului+ integrat celei de dezvoltare economico!social a Guvernului= d) fundamenteaz 5i ela(oreaz propuneri pentru (ugetul anual+ pe care le )nainteaz Guvernului= e) urmresc proiectarea 5i realizarea investi6iilor din sistemul ministerului+ )n (aza (ugetului apro(at= ') reprezint interesele statului )n diferite organe 5i organisme interna6ionale+ )n conformitate cu acordurile 5i conven6iile la care Romnia este parte 5i cu alte )n6elegeri sta(ilite )n acest scop+ 5i dezvolt rela6ii de cola(orare cu organe 5i organiza6ii similare din alte state 5i cu organiza6ii interna6ionale ce intereseaz domeniul lor de activitate= g) ini6iaz 5i negociaz+ din )mputernicirea ,re5edintelui Romniei sau a Guvernului+ )n condi6iile legii+ )nc;eierea de conven6ii+ acorduri 5i alte )n6elegeri interna6ionale sau propun )ntocmirea formelor de aderare la cele existente= () urmresc 5i controleaz aplicarea conven6iilor 5i acordurilor interna6ionale la care Romnia este parte 5i iau msuri pentru realizarea condi6iilor )n vederea integrrii )n structurile europene sau )n alte organisme interna6ionale= i) coordoneaz 5i urmresc ela(orarea 5i implementarea de politici 5i strategii )n domeniile de activitate ale ministerului+ potrivit strategiei generale a Guvernului= )) avizeaz+ )n condi6iile legii+ )nfiin6area organismelor neguvernamentale 5i coopereaz cu acestea )n realizarea scopului pentru care au fost create= *) cola(oreaz cu institu6iile de specialitate pentru formarea 5i perfec6ionarea pregtirii profesionale a personalului din sistemul lor= +) apro(+ dup caz+ editarea pu(lica6iilor de specialitate 5i informare. (2) *ini5trii )ndeplinesc )n domeniul lor de activitate 5i alte atri(u6ii specifice sta(ilite prin acte normative. (3) *ini5trii )5i )ndeplinesc atri(u6iile ce le revin folosind aparatul propriu al ministerelor+ precum 5i prin institu6iile aflate )n su(ordonarea+ coordonarea sau autoritatea ministerelor. (4) *ini5trii de stat coordoneaz+ su( conducerea nemiAlocit a primului!ministru+ realizarea programului de guvernare acceptat de ,arlament )ntr!un domeniu de activitate+ scop )n care conlucreaz cu mini5trii care rspund de )ndeplinirea acestui program )n cadrul ministerelor pe care le conduc. ___________ Alineatul @%4 a fost introdus prin punctul 1. din 0ege nr. 2'&200% )ncepnd cu 0$.0'.200%. Art. 4. ! *inistrul conduce aparatul propriu al ministerului+ sta(ilit prin ;otrre a Guvernului+ nume5te 5i eli(ereaz din func6ie personalul acestuia. Art. . ! (1) :tatele de func6ii ale ministerelor se apro( de mini5tri+ )n limita numrului de posturi apro(ate prin ;otrre a Guvernului.

(2) Guvernul poate apro(a modificrile ulterioare )n structura ministerelor+ a organelor de specialitate+ a serviciilor pu(lice descentralizate 5i a institu6iilor su(ordonate acestora numai )n limita aloca6iilor (ugetare. Art. 6. ! Guvernul poate dispune prin ;otrre modificri )n organizarea 5i func6ionarea ministerelor+ precum 5i transferul unor activit6i de la un minister la altul ori la organe de specialitate din su(ordinea Guvernului. CAPITOLUL ?ispozi6ii finale III

Art. %. ! ,ersonalul din aparatul de lucru al Guvernului+ din aparatul propriu al ministerelor 5i al celorlalte organe centrale de specialitate+ care are calitatea de func6ionar pu(lic+ se (ucur de toate drepturile 5i o(liga6iile prevzute )n legea privind statutul func6ionarului pu(lic. Art. &. ! :alarizarea personalului din aparatul de lucru al Guvernului 5i din aparatul propriu al ministerelor se face potrivit legii. Art. 9. ! "rganizarea 5i func6ionarea ministerelor privind aprarea na6ional 5i ordinea pu(lic sunt reglementate prin legi speciale. Art. 60. ! ?ispozi6iile prezentei legi+ prin care se reglementeaz organizarea 5i func6ionarea Guvernului 5i ministerelor+ se aplic )n mod corespunztor 5i celorlalte organe centrale de specialitate din su(ordinea Guvernului+ cu excep6ia unor institu6ii de interes pu(lic a cror organizare 5i func6ionare sunt reglementate prin legi speciale. Art. 61. ! ,e data intrrii )n vigoare a prezentei legi se a(rog 0egea nr. '2&1..0 pentru organizarea 5i func6ionarea Guvernului+ pu(licat )n *onitorul "ficial al Romniei+ ,artea -+ nr. 1'2 din 1 decem(rie 1..0+ cu modificrile ulterioare+ precum 5i orice alte dispozi6ii contrare. Aceast lege a fost adoptat de :enat )n 5edin6a din 2$ fe(ruarie 2001+ cu respectarea prevederilor art. 2% alin. @14 din 8onstitu6ia Romniei.

p. ,RIFI?-<TI0I :I<AT#0#-+ >A0I<T-< J"0TA< ,#:KA: Aceast lege a fost adoptat de 8amera ?eputa6ilor )n 5edin6a din 1 martie 2001+ cu respectarea prevederilor art. 2% alin. @14 din 8onstitu6ia Romniei.

,RIFI?-<TI0I 8A*IRI- ?I,#TAE-0"R >A0IR ?"R<IA<# Hucure5ti+ 2$ martie 2001. <r. .0.