Sunteți pe pagina 1din 178

Cadrul de Cheltuieli

pe Termen Mediu

(2009-2011)
Chiin#u, 2008

2
C U P R I N S

1. Introducere.............................................................................................................................. 4
2. Contextul macroeconomic....................................................................................................... 5
2.1. Circumstanele economice externe............................................................................................. 5
2.2. Dezvoltarea economic! a Moldovei: tendine recente $i prognoze............................................ 6
3. Politica fiscal# i veniturile bugetului ................................................................................... 10
3.1. Obiectivele politicii fiscale $i politicii de administrare fiscal!................................................. 10
3.2. Veniturile Bugetului Public Naional ....................................................................................... 13
4. Cadrul de cheltuieli publice.................................................................................................. 15
4.1. Politica 'n domeniul cheltuielilor publice................................................................................. 15
4.2. Evoluia cheltuielilor publice: tendine recente $i prognoze.................................................... 16
5. Managementul datoriei de stat i balan&a bugetar# .............................................................. 24
5.1. Politica 'n domeniul datoriei de stat pe anii 2009-2011 ........................................................... 24
5.2. Datoria de stat: tendine recente $i prognoze........................................................................... 24
5.3. Deficitul bugetar $i sursele de finanare .................................................................................. 27
6. Cadrul Financiar Global....................................................................................................... 28
6.1. Tendinele principale................................................................................................................ 28
6.2. Componentele bugetului public naional ................................................................................. 29
6.3. Factorii de risc .......................................................................................................................... 33
A N E X E..................................................................................................................................... 34
Anexa 1. Evoluia principalelor indicatori macroeconomici, 2005-2011............................................. 35
Anexa 2.1 Cadrul global de resurse $i cheltuieli ale bugetului public naional, 2005-2011................. 36
Anexa 2.2 Cadrul global de resurse $i cheltuieli ale bugetului public naional, 2005-2011, ponderea in
PIB......................................................................................................................................................... 38
Anexa 2.3 Cadrul global de resurse $i cheltuieli ale bugetului public naional, 2005-2011, ponderea
in total.................................................................................................................................................... 40
Anexa 3.1 Evoluia bugetului de stat, 2005-2011.................................................................................. 42
Anexa 3.2 Evoluia cheltuielilor bugetului de stat, 2005-2011, ponderea in total................................ 44
Anexa 4.1 Evoluia bugetelor unit!ilor administrativ-teritoriale, 2005-2011 ................................... 46
Anexa 4.2 Evoluia bugetelor unit!ilor administrativ-teritoriale, 2005-2011, ponderea 'n total...... 47
Anexa 5. Evoluia bugetului asigur!rilor sociale de stat, 2006-2011 ................................................... 48
Anexa 6. Evoluia Fondurilor de asigur!ri obligatorii de asisten! medical! pe anii 2005-2011........ 49
Anex! 7. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul educaiei $i tineretului, 2009-2011.................... 50
Anexa 8. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul ocrotirii s!n!t!ii, 2009-2011.............................. 67
Anexa 9. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul asigur!rii $i asistenei sociale, 2009-2011........... 77

3
Anexa 10. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul culturii, agrementului $i sportului, 2009-2011. 86
Anexa 11. Planul strategic de cheltuieli pentru sectorul *tiin! $i inovare, 2009-2011....................... 92
Anexa 12. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul dezvolt!rii turismului, 2009-2011................... 102
Anexa 13. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul justiiei, 2009-2011......................................... 105
Anexa 14. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul sistemului penitenciar, 2009 2011................ 117
Anexa 15. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul ap!r!rii naionale, 2009-2011......................... 121
Anex! 16. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul agriculturii, 2009-2011.................................. 128
Anexa 17. Planul strategic de chieltuieli 'n domeniul transporturilor, 2009-2011............................ 137
Anexa 18. Planul strategic de chieltuieli in domeniul proteciei mediului 'nconjur!tor , 2009-2011141
Anexa 19.1. Limitele de cheltuieli de la bugetul de stat pe sectoare $i autorit!i publice centrale pe
anul 2009 ............................................................................................................................................. 152
Anexa 19.2. Limitele de cheltuieli de la bugetul de stat pe sectoare $i autorit!i publice centrale pe
anul 2010 ............................................................................................................................................. 160
Anexa 19.3. Limitele de cheltuieli de la bugetul de stat pe sectoare $i autorit!i publice centrale pe
anul 2011 ............................................................................................................................................. 168
Anexa 20. Informaie privind 'mprumuturile de stat 'n vigoare $i Programul 'mprumuturilor de
stat pe anii 2008-2011.......................................................................................................................... 175

4
1. Introducere

1. Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (n continuare - CCTM) pe anii 2009-2011
reprezint# o actualizare a prognozelor din CCTM precedent (2008-2010), cu extinderea
prognozelor &i analizei pentru anul 2011. CCTM pe anii 2009-2011 con)ine estim#rile
cadrului de resurse pe termen mediu, care va servi drept baz# pentru ajustarea planific#rii
strategice.
2. Particularit#&ile de baz# ale CCTM din anul curent s'nt:
Spre deosibire de anii preceden)i, procesul elabor#rii CCTM 2009-2011 a fost
ghidat de Conceptul cu privire la priorit#&ile de politici 'n contextul elabor#rii
Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (20092011), aprobat prin Decizia Prim-
Ministrului nr. 1410-154 din 27 februarie 2008.
Ulterior au fost elaborate Prognozele Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu
(2009-2011), aprobate prin dispozi)ie de Guvernului, care au stat la baza elabor#rii
bugetelor autorit#)ilor administra)iei publice centrale &i locale. Prognozele
men)ionate au fost ajustate la indicatorii macroeconomici actualiza)i, odat# cu
elaborarea proiectului bugetului, &i se con)in n documentul dat. Astfel, parametrii
proiectului bugetului public na&ional pe anul 2009 s'nt identici cu cei din primul
an al CCTM pe anii 2009-2011. Totodat#, au fost actualizate limitele de cheltuieli
pe bugetul de stat pe sectoare i autorit#&i publice centrale pe anii 2010 i 2011.
Estimarea &i repartizarea resurselor n contextul CCTM pe anii 2009-2011 au
fost ghidate de priorit#&ile de politici care rezult# din Programul de activitate a
Guvernului i Strategia Na&ional# de Dezvoltare.
Extinderea practicii elabor#rii planurilor strategice de cheltuieli sectoriale,
cuprinznd &ase sectoare noi (i) justi&ia, (ii) transportul, (iii) protec&ia mediului,
(iv) tiin&a, (v) sportul i (vi) sistemul penitenciar.
3. Structura documentului CCTM pe anii 2009-2011, ca i 'n anii preceden&i const#
din textul de baz# i anexe. Partea de baz# cuprinde: (i) contextul &i perspectivele de
dezvoltare macroeconomic#; (ii) obiectivele politicilor fiscale &i de administrare fiscal# &i
prognoza veniturilor publice; (iii) politica &i priorit#)ile strategice n domeniul cheltuielilor
publice; (iv) managementul datoriei de stat &i sursele de finan)are a bugetului; &i (v)
prognozele pe termen mediu pentru bugetul public na)ional. Anexele cuprind tabele cu
privire la indicatorii bugetului public na)ional &i componentele acestuia, plafoanele de
cheltuieli pentru executorii primari de buget, precum &i planurile strategice de cheltuieli
pentru dou#sprezece sectoare.


5
2. Contextul macroeconomic
2.1. Circumstanele economice externe

4. Economia mondial# 'n anul 2007 a continuat s# creasc#. Cre&terea produsului
global
1
a atins n acest an 5 la sut# fa)# de anul 2006, n special datorit# cre&terii economice
nregistrat# de China, India &i Rusia. Totodat#, pentru anii 2008-2009 se prognozeaz# o
diminuare a cre&terii economice mondiale pn# la 4,1-3,9 la sut# respectiv fa)# de anul
precedent. Factorii principali care submineaz#
ritmurile de cre&tere a economiei mondiale r#mn
a fi pre)urile nalte la produsele petroliere &i
dezechilibrele n economia SUA &i a Chinei.
5. Nivelul infla&iei 'n &#rile dezvoltate a
fost controlat, pe c'nd 'n &#rile 'n curs de
dezvoltare infla&ia a crescut 'n rezultatul
creterii pre&urilor la resursele energetice i la
produsele alimentare. *n condi)iile volatilit#)ii pe
pie)ele financiare b#ncile centrale au n#sprit
politica monetar# pentru a modera presiunea infla)ionist#. Cre&terea pre)urilor la produsele
alimentare se datoreaz# condi)iilor climaterice nefavorabile din vara anului 2007 n multe
)#ri, pe cnd pre)urile la produsele petroliere r#mn nalte n urma men)inerii cererii nalte
pentru acestea.
6. *n anii 2008-2009 'n SUA se prognozeaz# o diminuare a creterii economice de la
2,2 la sut# n anul 2007 pn# la 1,3 la sut# n 2008 &i 0,6 la sut# n 2009. Aceast# reducere se
bazeaz# pe situa)ia instabil# n sectorul financiar, n special n domeniul creditelor ipotecare,
presiunea infla)ionist# &i cre&terea continu# a pre)urilor mondiale la petrol.
7. Perspectivele de dezvoltare a zonei Euro 'n anul 2008 vor fi, 'n general,
favorabile. *ns# fluctua)iile pe pie)ele financiare &i diminuarea ritmurilor de cre&tere a
economiei SUA prezint# factori de risc. Astfel, cre&terea economic# pentru anul 2008 este
prognozat# la nivel de 1,7 la sut#, iar pentru anul 2009 - de 1,2 la sut#. Majorarea real# a PIB
n principalele )#ri din aceast# regiune se preconizeaz# n Germania la nivel de 2 la sut#, n
Spania de 1,8 la sut#, &i n Fran)a de 1,6 la sut#. Nivelul infla)iei n zona Euro se
estimeaz# la 2,9 la sut#.
8. Comunitatea Statelor I ndependente 'n anul 2007 a 'nregistrat o cretere
economic# medie de 8,6 la sut#. Pentru anul 2008 se estimeaz# o cre&tere economic# real#

1
conform datelor World Economic Outlook Update din iulie 2008.
Graficul 2.1. Dezvoltarea economic# mondial#
0
2
4
6
8
10
12
Economia
mondiala
SUA China Zona Euro Tarile CSI
%
2006 2007 2008 prog 2009 prog6
de 7,8 la sut#, influen)at# de cre&terea pre)urilor la petrol, activitatea investi)ional#, precum
&i de remiten)ele de peste hotare.
9. *n anul 2008 n )#rile-parteneri comerciali principali ai Republicii Moldova se
a&teapt# urm#toarea cre&tere economic#: n Rusia - de 7,7 la sut#, n Rom,nia - de 5,4 la
sut# &i Ucraina - de 5,6 la sut#.
10. Prognozele recente de dezvoltare economic# mondial# s'nt 'nso&ite de riscuri
substan&iale i din acest motiv s'nt foarte incerte. Riscurile majore snt legate de &ocurile pe
pie)ele financiare care nc# au loc, de faptul c# recesiunea economiei SUA poate avea o
perioad# mai ndelungat# &i poate fi mai profund# dect se estimeaz# n prezent. Un alt risc
s# refer# la aprecierea monedei euro fa)# de dolarul SUA, care reduce competitivitatea zonei
Euro, &i, ca urmare, poate reduce nivelul de afaceri economice n aceast# zon#. Riscurile de
cre&tere a infla)iei snt condi)ionate de majorarea n continuare a pre)urilor la resursele
energetice &i la produc)ia agricol#, precum &i accelerarea ritmurilor de cre&tere a salariilor,
)nnd cont de condi)iile dure pe pie)ele interna)ionale de munc#.

2.2. Dezvoltarea economic! a Moldovei: tendine recente $i prognoze

Produsul intern brut
11. Economia &#rii a fost afectat# 'n ultimii ani de ocuri externe, iar 'n anul 2007-
i de condi&ii climaterice nefavorabile, cea ce a condus la reducerea ritmurilor de cre&tere
economic#, majorarea pre)urilor la resursele energetice &i la produsele alimentare.
12. Conform datelor preliminare, produsul intern brut n anul 2007 a atins o valoare
nominal# de 53,4 mlrd. lei &i o rat# real# de cretere de 3 la sut# comparativ cu 4,8 la sut#
n anul 2006. Principalele surse de cre&tere
economic# au fost investi)iile &i serviciile,
iar condi)iile climaterice nefavorabile au
influen)at negativ dezvoltarea economiei
na)ionale. Produc)ia agricol# n anul 2007
(n pre)uri comparabile) n toate categoriile
de gospod#rii s-a redus cu 23 la sut#, iar
volumul produc)iei industriale s-a diminuat
2,7 la sut# fa)# de anul 2006. Activitatea
investi)ional# a consemnat o cre&tere a
volumului de investi)ii n capital fix cu 19,9 la sut#, &i a constituit 14,9 mlrd. lei. Cre&terea
a fost asigurat#, n mare parte, din contul mijloacelor investitorilor str#ini, care au crescut n
perioada de raport cu 43,3 la sut# &i au nsumat 3,3 mlrd. lei.
Graficul 2.2 Evolu&ia Produsului I ntern Brut, 2005-2011
0
15.000
30.000
45.000
60.000
75.000
90.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
m
i
l
.

l
e
i
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
%

f
a
t
a

d
e

a
n
u
l

p
r
e
c
e
d
e
n
t
PIB nominal PIB, rata de creterea real#
efectiv prognoza


7
13. Prognoza macroeconomic# pe termen mediu presupune o cretere economic# cu
o rat# medie anual# de cel pu&in 6 la sut#, care se va atinge prin asigurarea urm#toarelor
premise:
diminuarea ratei infla)iei, asigurarea &i men)inerea stabilit#)ii cursului de schimb
al monedei na)ionale;
direc)ionarea investi)iilor interne &i externe preponderent n sfera productiv#;
cre&terea ponderii n PIB a valorii ad#ugate brute create n industrie &i n sectorul
de servicii;
optimizarea structurii importurilor prin substituirea unor tipuri de m#rfuri de
import cu produc)ie de origine autohton#;
cre&terea real# a nivelului de trai al popula)iei.
14. Conform estim#rilor, creterea PI B 'n anii 2009-2011 va fi generat# de: cre&terea
anual# n termeni reali a produc)iei industriale cu 7 la sut# &i a produc)iei agricole cu circa 3
la sut#; dep#&irea ritmului de cre&tere a investi)iilor n capitalul fix pe cel al PIB de peste 1,5
ori n rezultat al reorient#rii politicii investi)ionale la programe &i performan)e, moderniz#rii
ntreprinderilor autohtone, infrastructurii &i dezvolt#rii micului business. Atingerea acestor
parametri va permite asigurarea stabilit#)ii macroeconomice &i bugetare pe termen mediu &i
lung.

Pre&urile i cursul de schimb

15. I nfla&ia medie anual# 'n anul 2007 a atins nivelul de 12,3 la sut#, comparativ cu
12,7 la sut# n anul 2006. Rata infla)iei a fost influen)at#, n general, de majorarea pre)ului de
cump#rare a resurselor energetice, precum &i de
cre&terea pre)urilor la produsele alimentare att pe
pia)a intern# ct &i pe cea extern#.
16. *n anul 2007 cursul de schimb al
monedei na&ionale a marcat 'n termeni nominali
o apreciere de 12,3 la sut# fa&# de dolarul SUA
&i de 23,7 la sut# n termeni reali fa)# de finele
anului precedent. Evolu)ia cursului de schimb pe
parcursul anului a avut o tendin)# de apreciere de
la 12,99 lei pentru un dolar SUA la nceputul
anului 2007 pn# la 11,29 lei pentru un dolar SUA la finele anului. Aceast# apreciere a
valutei na)ionale a fost rezultatul ofertei excesive de valut# pe pia)a valutar# intern#.
Transferurile de mijloace b#ne&ti din str#in#tate, efectuate de persoane fizice prin b#ncile
comerciale, au crescut n anul 2007 fa)# de anul 2006 cu 42,5 la sut#.
Graficul 2.3 I nfla&ia i cursul de schimb al leului
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
%
0
2
4
6
8
10
12
14
l
e
i
/
$
Inflatia medie anuala (%) Cursul de schimb al leului, medie anuala

prognoza efectiv


8
17. Politica monetar# &i valutar# a B#ncii Na)ionale a Moldovei, fiind parte
component# a politicii economice a statului, n anii 2008-2011 va fi promovat# reie&ind din
necesitatea reducerii nivelului infla)iei &i stabiliz#rii pre)urilor. Se prevede ca nivelul
infla&iei (la sf'ritul perioadei) s# fie redus sub 12 la sut# 'n anul 2008, diminu'ndu-se
p'n# la 6 la sut# c#tre anul 2011.
18. Pe termen mediu se prognozeaz# o apreciere a monedei na&ionale fa&# de
principalele valute de referin&#. Acest proces va fi asigurat preponderent de intr#rile
valutare, att din partea donatorilor, ct &i din partea reziden)ilor &i nereziden)ilor din munca
peste hotare.

Comer&ul exterior

19. Dei comer&ul exterior a 'nregistrat o cretere substan&ial# at't la importuri, c't i
la exporturi, deficitul contului curent a avut o evolu&ie negativ#. *n anul 2007 cre&terea
exporturilor a constituit 27,6 la sut# fa)# de anul precedent, iar a importurilor - de circa 37 la
sut#. Decalajul considerabil n evolu)ia exporturilor &i importurilor a determinat acumularea
n anul 2007 a unui deficit al balan)ei comerciale de 52,7 la sut# din PIB, sau cu 6 p.p. mai
mult dect n anul 2006. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi a nregistrat o
descre&tere de pn# la 37 la sut#, fa)# de 39,8 la sut# nregistrat n anul 2006.
20. Contul curent al balan&ei de pl#&i a 'nregistrat 'n anul 2007 un deficit de circa
695 mil. dolari SUA, sau 15,8 la sut# din PIB majorndu-se cu 4,4 p.p. fa)# de anul 2006.
Deficitul din comer)ul exterior n propor)ie de circa 63,1 la sut# a fost acoperit din contul
transferurilor &i veniturilor de peste hotare.
21. Relansarea comer&ului exterior din
anul 2007 va continua i 'n anii urm#tori.
Exporturilen anii 2009-2011 se vor majora n
medie cu circa 15 la sut# anual. Factorii care
vor contribui la majorarea treptat# a
exporturilor n perioada de prognoz# snt:
accesul f#r# taxe vamale pe pie)ele UE n baza
sistemului Preferin)elor Comerciale Autonome
(ATP), n )#rile din Europa de Sud-Est n baza
acordului CEFTA &i n CSI n baza acordurilor
de liber schimb; cre&terea calitativ# a exporturilor, n special datorit# investi)iilor efectuate n
extinderea &i rennoirea bazei tehnologice.
22. I mporturile 'n perioada de prognoz# vor crete 'n medie cu circa 16la sut# anual.
Cre&terea volumului importurilor va fi condi)ionat# de majorarea fluxului de investi)ii, n
Graficul 2.4 Evolu&ia comer&ului exterior
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mii $
Export Import Balanta comerciala

efectiv prognoza


9
special al ma&inilor, aparatelor electrice, produselor minerale. Ponderea major# n totalul
importurilor va reveni, ca de obicei, resurselor energetice, datorit# cre&terii economice
preconizate n sectoarele de baz# ale economiei, dar mai ales a pre)urilor la gaze naturale. De
asemenea, la sporirea importurilor va contribui cererea crescnd# a popula)iei pentru bunurile
importate, condi)ionat# de volumul semnificativ al veniturilor &i transferurilor de peste
hotare.
23. Deficitul balan&ei comerciale se va majora de la 4450 mil. dolari 'n anul 2009
p'n# la 5550 mil. dolari 'n anul 2011. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi va
varia de la 33la sut# n anul 2009 pn# la 34la sut# n 2011.

Remunerarea muncii

24. Salariul mediul lunar 'n anul 2007 s-a majorat cu 22 la sut# fa&# de anul
precedent 'n termeni nominali i a constituit 2065 lei, iar creterea real# a constituit 8,2 la
sut#. *n sistemul bugetar salariul mediu lunar nominal n anul 2007 a constituit 1625 lei &i a
fost n cre&tere fa)# de anul 2006 cu 12,8 la sut#. *n sectorul real al economiei aceast#
cre&tere a fost de 25 la sut#.
25. *n perioada anilor 2008-2011 salariul mediu nominal 'n ansamblu pe economie
se va majora de circa 1,6 ori i va atinge 'n anul 2011 m#rimea de 4100 lei, iar fondul de
remunerare a muncii se va majora de 1,5 ori, atingnd suma de 29,6 mlrd. lei, sau circa 35
la sut# n raport cu PIB, fa)# de 31 la sut# n anul 2008. Cre&terea salariului nominal mediu
lunar &i a fondului de remunerare a muncii va fi condi)ionat# de relansarea sectorului real n
special din contul dezvolt#rii sectorului privat &i trecerii unui num#r considerabil de personal
n sfera businessului mic &i mijlociu, &i perfec)ionrii sistemului de salarizare &i motivare a
angaja)ilor.

3. Politica fiscal #i veniturile bugetului
3.1. Obiectivele politicii fiscale $i politicii de administrare fiscal!

26. Obiectivele generale ale politicii fiscale pe anii 20092011 r#mn ca &i n anii
preceden)i: (1) asigurarea echit#)ii, stabilit#)ii &i transparen)ei fiscale; (2) optimizarea
presiunii fiscale; (3) sistematizarea &i simplificarea legisla)iei fiscale; (4) armonizarea
principiilor puse la baza legisla)iei fiscale na)ionale cu cele ale legisla)iei comunitare. Pe
termen mediu se preconizeaz# o serie de m#suri de politic# fiscal# axate pe principalele
tipuri de impozite, dup# urmeaz#.
I mpozitul pe venitul persoanelor fizice
27. Scopul m#surilor propuse la impozitul pe venitul persoanelor fizice este
sus&inerea persoanelor cu venituri mici i transpunerea treptat# a presiunii fiscale asupra
popula&iei cu venituri medii i mai sus de medii. Pentru aceasta n 2009 2011 se
prevede men)inerea n continuare a sistemului de impozitare progresiv# a veniturilor
persoanelor fizice. Cotele &i scutirile la acest tip de impozit se prezint# n tabelul 3.1.
I mpozitele sociale
28. Pe termen mediu se prevede revederea contribu&iilor de asigur#ri sociale i
medicale n sensul stabilirii unei presiuni fiscale rezonabile att pentru angajator, ct &i
pentru salariat. Evolu)ia cotelor impozitelor sociale se prezint# n tabelul 3.1. Totodat#,
m#surile formulate au menirea de a consolida stabilitatea financiar# a sistemului de asigur#ri
sociale &i de a extinde pachetul de servicii medicale oferite popula)iei prin intermediul
asigur#rilor obligatorii de asisten)# medical#. Adi)ional, 'n perioada de referin&# va fi
definitivat i pus 'n aplicare Titlul X Contribu&iile sociale al Codului fiscal, fapt care va
permite simplificarea administr#rii fiscale &i mbun#t#)irea bazei fiscale a acestor contribu)ii.
Tabelul 3.1 Evolu&ia cotelor impozitului pe venitul persoanelor fizice i impozitelor sociale 'n 2007 - 2011

2007 2008 2009 2010 2011
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice
M#rimea grilelor de venit impozabile (vi) &i
cotele impozitului pe venitul persoanei vi<16200: 7% vi<25200: 7% vi<25200: 7% vi<25200: 7% vi<27600: 7%
fizice, lei anual/% 16200<vi< 21000: 10% vi>25200: 18% vi>25200: 18% vi>25200: 18% vi>27600: 18%
vi>21000: 20%
Scutirea anual# personal#, lei
5.400 lei 6.300 lei 7.200 lei 8.100 lei 9.000 lei
Scutirea anual# pentru persoanele ntre)inute,
lei
1.440 lei 1.560 lei 1.680 lei 1.800 lei 1.920 lei
Tarifelecontribu&iilor deasigur#ri socialede
stat obligatorii, total, % 29% 29% 29% 28% 28%
pentru angajator, % 25% 24% 23% 21% 21%
pentru salariat, % 4% 5% 6% 7% 7%
Prima de asigurare obligatorie de asisten&#
medical#, total, % 5% 6% 7% 7% 7%
pentru angajator, % 2,5% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5%
pentru salariat, % 2,5% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5%
propuneri pe termen mediu efectiv11
Taxa pe valoarea ad#ugat#
29. *n 2011 se prevede: a) asigurarea compatibilit#)ii integrale a regulilor de
determinare a locului prest#rii serviciilor (cuprinse n legisla)ia fiscal# na)ional#) cu normele
OMC; b) implementarea sistemului de restituire a TVA persoanelor fizice nerezidente.
Accizele
30. Cotele accizelor stabilite 'n sume fixe pentru bere, produc)ia vinicol#, b#uturile
alcoolice tari, b#uturile slab alcoolice, produsele din tutun, utilaj electronic, autoturisme vor
fi ajustate la infla&ia prognozat# pentru anii 2009 2011.
Taxa vamal#
31. Pentru anii 2009 - 2010 se preconizeaz# definitivarea i punerea 'n aplicare a
Titlului XI Taxa vamal# al Codului fiscal, ceea ce va permite de a sistematiza n Codul
fiscal toate normele privind reglementarea taxei vamale.
I mpozitul pe bunurile imobiliare
32. *n anii 2009 2011 se prevede continuarea implement#rii urm#toarelor trei
etape a noului sistem de impozitare a diferitelor categorii de bunuri imobiliare 'n func&ie
de valoarea de pia&# a acestora, care se prezint# n tabelul 3.2. M#sura de politic# fiscal#
respectiv# )ine de optimizarea presiunii fiscale.
Tabelul 3.2. Etapele de implementare a noului sistem de impozitare a bunurilor imobiliare 'n 2009 2011
Etapele de
implementare
Categoria de bunuri imobile evaluate
la valoarea de pia!
Anul
implement!rii
II - Garajele, loturile, ntov#r#&irilor pomicole &i construc)iile amplasate pe ele din
municipii &i ora&e, inclusiv localit#)ile din componen)a acestora, cu excep)ia
satelor (comunelor)
- Bunurile imobiliare cu destina)ie comercial# &i industrial#

2009
III Terenurile agricole &i construc)iile amplasate pe ele 2010
IV Bunurile imobiliare cu destina)ie locativ# case de locuit individuale din
localit#)ile rurale &i gr#dini din extravilan
2011
Taxele locale
33. Pentru anul 2009 este modificat# baza impozabil# la taxa pentru parcare, prin
trecerea de la baza impozabil# stabilit# n func)ie de venitul din vnz#ri a serviciilor de
parcare prestate la cea stabilit# n func)ie de suprafa)a de parcare.
Alte impozite i taxe
34. Pentru anul 2010 se prevede finalizarea sistematiz#rii legisla&iei fiscale, prin
elaborarea i adoptarea Titlului XI I al Codului fiscal Alte impozite i taxe, care va
reglementa impozitul privat i patenta de 'ntreprinz#tor.
Politica de administrare fiscal#
35. Obiectivele politicii de administrare fiscal# pe anii 20092011 s'nt orientate spre
eficientizarea administr#rii fiscale i managementului fiscal &i rezult# din Strategia de


12
dezvoltare a serviciului fiscal de stat n anii 2006-2010, ac)iunile c#rora se prezint# n tabelul
3.3.
Tabelul 3.3. Evolu&ia obiectivelor politicii de administrare fiscal# pe anii 2009 2011
Termen de realizare Nr
d/o
Obiective Aciuni
2009 2010 2011
1. Consolidarea func)ional#
&i structural# a
Serviciului Fiscal de Stat
Asigurarea infrastructurii func)ionale, procurarea mijloacelor de
transport, sediilor noi &i executarea lucr#rilor de repara)ie capital# &i
curent#

P

P

P
2. Consolidarea resurselor
umane

Instruirea personalului Serviciului Fiscal de Stat n domeniul utiliz#rii
complexelor de programe, soft-urilor aplicate de organul fiscal &i
contribuabili, precum &i organizarea seminarelor specializate bazate pe
studierea practicii &i tendin)elor n sectoarele economiei na)ionale


P


P


P
3. Ridicarea nivelului de
deservire a
contribuabililor &i
l#rgirea spectrului de
servicii acordate
Dezvoltarea sistemului informa)ional de prezentare a d#rilor de
seam# fiscale n mod electronic
Dezvoltarea mecanismului de deservire de sine st#t#tor a
contribuabililor prin intermediul re)elei Internet
Oferirea consulta)iilor privind aplicarea legisla)iei fiscale prin
intermediul Centrului Informa)ional Unic de Asisten)# pentru
Contribuabili
Popularizarea legisla)iei fiscale &i extinderea procesului de educa)ie
fiscal#, asisten)# legate de preg#tirea fiscal# pentru o conformare
voluntar# sporit# la achitarea obliga)iei fiscale

P

P


P

PP


P

PP


P

P
4. Perfec)ionarea
procedurilor fiscale

Crearea unui laborator n vederea efectu#rii verific#rii soft-urilor,
etalon al ma&inilor de cas# &i control cu memorie fiscal#
Elaborarea instrumentelor &i tehnologiilor de sporire a eficien)ei
activit#)ii angaja)ilor Serviciului Fiscal de Stat
Continuarea implement#rii SIA Cadastru Fiscal pentru obiecte cu
destina)ie agricol#, obiecte cu destina)ie locativ#, case de locuit din
localit#)ile rurale &i alte bunuri n baza informa)iilor furnizate de
Agen)ia Rela)ii Funciare &i Cadastru
Crearea unui sistem informa)ional &i sistematizarea datelor privind
disciplina financiar# &i fiscal#. Elaborarea &i implementarea
Cazierului fiscal
Dezvoltarea mecanismului de planificare automatizat# a controalelor
fiscale n baza evalu#rii riscurilor
Utilizarea programelor bazate pe tehnologii informa)ionale n cadrul
planific#rii &i efectu#rii controalelor fiscale
Solu)ionarea litigiilor fiscale pe cale extrajudiciar# prin proceduri
alternative (mediere fiscal#)
Continuarea realiz#rii procesului de mbun#t#)ire a administr#rii
fiscale prin trecerea de la activitatea desf#&urat# n baza patentei de
ntreprinz#tor la noi forme organizatorico-juridice

P

PP


P

PPP

P


P

P

5. Dezvoltarea
tehnologiilor
informa)ionale
Eficientizarea administr#rii fiscale prin perfec)ionarea resurselor
informa)ionale ale Serviciului Fiscal de Stat
Asigurarea sistemului de schimb de informa)ii ntre Serviciul Fiscal
de Stat &i alte autorit#)i
Implementarea componentelor Sistemului Informa)ional al
Serviciului Fiscal (SISF), cu utilizarea unui sistem de gestiune a
bazelor de date (SGBD) bazate pe modelul rela)ional
Asigurarea Serviciului Fiscal de Stat cu echipament tehnic,
computere &i imprimante

P

P
P

P

P


P

P


P

P
P
13
3.2. Veniturile Bugetului Public Naional

36. Veniturile bugetului public na&ional au atins n anul 2007 cel mai nalt nivel ca
pondere n PIB din ultimii ani 41,8 la sut# din PIB. *n valori nominale veniturile publice au
nsumat n anul 2007 circa 22,3 mlrd. lei, &i au crescut fa)# de anul 2006 cu circa 25 la sut#.
Aplicarea cotei zero la impozitul pe venitul
din activitatea de ntreprinz#tor ncepnd cu
ianuarie 2008 a ncetinit ritmurile de cre&tere
a veniturilor bugetului public.
37. Reie&ind din indicatorii
macroeconomici prognoza)i &i politica fiscal#
promovat#, veniturile bugetului public
na&ional se prognozeaz# cu o cretere de la
25,4 mlrd. lei 'n anul 2008 (scontat) p'n# la
35,0 mlrd. lei 'n anul 2011. Evolu)ia
veniturilor bugetului public na)ional n valori
nominale, ca pondere n PIB &i n suma total#
se prezint# n graficul 3.1 &i anexa 2.

Venituri fiscale
38. Veniturile fiscale continu# s# de&in# partea major# 'n veniturile bugetului,
constituind n anul 2007 mai mult de 80 la sut#. Din acestea 45 la sut# au revenit veniturilor
directe &i 55 la sut# celor indirecte. Principala surs# de venit ca &i n anii preceden)i a r#mas
TVA, ncas#rile la care n anul 2007 au constituit 34 la sut# din totalul veniturilor publice.
39. Se prognozeaz# c# ponderea
veniturilor fiscale c#tre anul 2011 va crete la
89,7 la sut# din totalul veniturilor publice,
totodat# ponderea veniturilor directe n totalul
veniturilor fiscale diminundu-se pn# la 40,8 la
sut# fa)# de 44,9 n anul 2007. Veniturile
indirecte vor continua s# prezinte sursa
principal# de venituri ale bugetului, atingnd
c#tre anul 2011 circa 59,2 la sut# din totalul
veniturilor fiscale. Evolu)ia veniturilor
bugetului public na)ional n structur# se
prezint# n graficul 3.2.


Graficul 3.1. Evolu&ia veniturilor bugetului public
na&ional, 2005-2011
41,1%
40,7%
40,4%
40,4%
41,8%
39,9%
38,6%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mil. lei
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
% in PIB
Veniturile globale Ponderea veniturilor globale in PIB
efectiv prognoza
Graficul 3.2 Evolu&ia structurii veniturilor
bugetului public na&ional, 2005-2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
G r a n t u ri
F o n d u r i l e s i
m i j l o a c e l e
s p e c i a l e
V e n i t u r i n e f
i s c a l e
I m p o z i t e d i
r e c t e
I m p o z i t e i n
d i r e c t e
efectiv prognoza


14
Venituri nefiscale i granturi

40. Veniturile nefiscale 'n anii 2005-2007 s-au majorat, constituind circa 7-8 la sut#
din totalul veniturilor publice. Acestea cuprind &i soldul profitului net al B#ncii Na)ionale a
Moldovei virat la bugetul de stat &i veniturile n urma vnz#rii licen)elor n domeniul
telefoniei mobile. Dat fiind c# n anii 2009-2011 astfel de venituri nu se prev#d, veniturile
nefiscale, n medie, se vor men)ine la nivel de 4 la sut# din totalul veniturilor.
41. Ca urmare a edin&ei Grupului consultativ al Donatorilor pentru Moldova din
decembrie 2006 s-au majorat considerabil intr#rile de granturi pentru sus&inerea
bugetului i pentru proiectele finan&ate din surse externe. Astfel, numai 'n anul 2007
volumul acestora s-a triplat fa&# de anul precedent, constituind circa 4,3 la sut# din totalul
veniturilor publice. Aceast# pondere se va men)ine n anul 2008 &i va atinge 4,7 la sut# n
anul 2009. Totodat#, prognoza intr#rii granturilor n anii 2010-2011 denot# o sc#dere a
acestora n valori nominale (inclusiv n urma fluctua)iei cursului de schimb) &i ca pondere n
totalul veniturilor publice pn# la 2-2,5 la sut#.

Veniturile pe componentele bugetului public na&ional

42. Cota major# 'n veniturile publice totale, circa 74,3 la sut# 'n 2008 (scontat), o
de&in veniturile bugetului de stat i bugetelor UAT. Cu toate acestea cele mai rapide cre&teri
pe termen mediu vor nregistra veniturile fondurilor de asigurare obligatorie de asisten)#
medical#, care c#tre anul 2011 se vor
majora fa)# de 2008 cu circa 75 la sut#.
Veniturile proprii ale bugetului
asigur#rilor sociale de stat vor cre&te n
aceast# perioad# cu circa 52 la sut#.
Veniturile bugetelor UAT &i ale bugetului
de stat vor cre&te mai lent, n medie cu
circa 32 la sut#. Evolu)ia veniturilor
bugetului public na)ional pe componentele
acestuia se prezint# n graficul 3.3
Graficul 3.3 Veniturile publice pe componente, 2005-2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
%

i
n

t
o
t
a
l
Bugetul de stat Bugetele UAT BASS FAOAM

efectiv prognoza


15
4. Cadrul de cheltuieli publice
4.1. Politica 'n domeniul cheltuielilor publice

Obiective generale
43. Politica 'n domeniul cheltuielilor publice pe anii 2009-2011 rezult# din
prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Na&ionale de Dezvoltare pe
anii 2008-2011, alte programe i strategii na&ionale. Obiectivele generale ale politicii
cheltuielilor pe anii 2009-2011 s'nt:
Sporirea utilizrii eficiente #i efective a resurselor publice. Acesta este obiectivul
primordial n condi)iile n care volumul total al cheltuielilor publice, exprimat ca
pondere n PIB, a atins cote majore.
Fortificarea capacit&ilor de planificare a cheltuielilor publice. Acesta presupune,
n special, dezvoltarea capacit#)ilor &i responsabilit#)ii autorit#)ilor publice n
domeniul planific#rii politicilor sectoriale n conformitate cu cadrul disponibil de
resurse. Mesajul de baz# n acest sens este c# autorit#)ile publice, ca beneficiari de
fonduri publice, trebuie s# se axeze pe utilizarea ra)ional# a resurselor disponibile,
versus solicit#rile de resurse suplimentare.
Optimizarea costurilor de personal. Procesul de analiz# &i optimizare a costurilor
de personal urmeaz# s# reflecte obiectivele Concep)iei optimiz#rii num#rului
angaja)ilor din sectorul bugetar n anii 2008-2010. Acestui obiectiv i se va acorda o
aten)ie sporit#, dat# fiind cota nalt# a cheltuielilor de personal n totalul cheltuielilor
publice (circa ,).
Distribuirea resurselor publice pe sectoare (domenii), programe #i alte activit&i
'n conformitate cu priorit&ile stabilite. La etapa ini)ial# de elaborare a actualului
CCTM, Guvernul a aprobat pentru prima dat# un document care define&te priorit#)ile
pentru alocarea resurselor pe termen mediu. Acest document a determinat consisten)a
&i caracterul strategic al procesului de planificare a cheltuielilor publice pe anii 2009-
2011.

Priorit#&ile cheltuielilor publice
44. Procesul de alocare a resurselor suplimentare a fost bazat 'n fond pe priorit#&i de
politici specifice sectoarelor. Pe lng# aceasta, partea major# a aloc#rilor de resurse
suplimentare (peste 80 la sut#) a fost direc)ionat# pentru asigurarea corespunz#toare a
programelor de cheltuieli existente. Aceast# a scos n eviden)# posibilit#)ile limitate de
includere a priorit#)ilor noi de politici.


16
45. O parte a aloc#rilor de resurse a fost realmente ghidat# de priorit#&i cu caracter
intersectorial. Acestea snt n conformitate cu Conceptul cu privire la priorit#)ile de politici
&i reflect# obiectivele generale ale politicii n domeniul cheltuielilor. Implicit, urm#toarele
domenii au constituit priorit#)i majore, c#tre care s-au canalizat principalele aloc#ri de
fonduri suplimentare:
Reforma salarial#, ca factor determinant n sporirea calit#)ii serviciilor publice;
I nvesti&iile capitale, care constituie o prioritate major#. Volumul acestora va fi
condi)ionat de mbun#t#)irea portofoliului conform priorit#)ilor de dezvoltare,
consolidarea capacit#)ilor &i responsabilit#)ii autorit#)ilor publice pentru planificarea
&i realizarea investi)iilor capitale;
I mplementarea ac&iunilor care rezult# din Programul de ac&iuni pentru
sus&inerea tineretului. Acestea se vor realiza prin programe de incluziune social#:
acces la studii, asigurarea cu locuin)e, facilitarea afacerilor etc.;
Domeniul justi&iei a ob)inut supliment#ri pentru realizarea integral# a ac)iunilor
prev#zute n SND. Resursele alocate domeniului dat vor sus)ine m#surile de politici
destinate fortific#rii autonomiei &i calit#)ii justi)iei;
Domeniul tiin&ei i inov#rii (inclusiv institu&iile de 'nv&m'nt academic) a
ob)inut major#ri semnificative de resurse, n baza Codului cu privire la &tiin)# &i
inovare;
La capitolele sus&inerii sectorului real i infrastructurii economiei, principalele
aloc#ri de resurse suplimentare s-au direc)ionat c#tre programele de sus)inere a
produc#torilor agricoli, extinderii suprafe)elor nfiin)#rii de planta)ii viticole &i pentru
programul lucr#rilor de ntre)inere, repara)ii &i reconstruc)ie a drumurilor publice;
Cadrul de cheltuieli pe anii 2009-2011 prevede resurse destinate ac&iunilor
centralizate de reintegrare teritorial# a &#rii.

4.2. Evoluia cheltuielilor publice: tendine recente $i prognoze

46. *n perioada anilor 2005-2008 (estimat) volumul total al cheltuielilor publice a
'nregistrat o evolu&ie ascendent#. Cre&terea cheltuielilor publice n perioada anilor 2005-
2008, exprimat# att n termeni nominali, ct &i ca pondere n PIB, n esen)#, este func)ie a
cre&terii veniturilor publice. Astfel, dac# n anul 2005 volumul total al cheltuielilor publice a
constituit circa 13,9 mlrd. lei, pentru n anul 2008 acestea se estimeaz# n sum# de 25,7 mlrd.
lei, ce reprezint# un spor de 1,8 ori. Sporul mediu anual al cheltuielilor publice n aceast#


17
perioad# constituie circa de 28,3 la sut#. Ca pondere n PIB, evolu)ia cheltuielilor publice n
anii 2005-2008 a exprimat o cre&tere de la 37 la sut# n 2005 pn# la 40,9 la sut# n 2008.
47. Analiza evolu)iei cheltuielilor publice pe tipuri de bugete reflect# o cre&tere relativ
uniform#, cu excep)ia cheltuielilor fondurilor asigur#rilor obligatorii de asisten)# medical#,
care au crescut din 2005 pn# n 2008 cu 44,3 la sut#.
48. *n temeiul cadrului de resurse estimat
pe anii 2009-2011, volumul total al cheltuielilor
publice ca pondere 'n PI B vor constitui
respectiv, 41,4, 41,7 i 42,1 la sut#. Aceasta
reprezint# o cre&tere n 2009 fa)# de 2008 cu 0,5
p.p. iar pentru urm#torii ani - cu 0,8 &i 1,2 p.p.,
respectiv. Evolu)iile date reflect# nivelul major al
cadrului de resurse n raport cu PIB, atins pe
parcursul ultimilor ani.
49. *n termeni nominali cheltuielile
publice vor crete 'n medie anual cu circa 13,2
la sut#, ating'nd 'n anul 2011 volumul de 35,9
mlrd. lei. Evolu)ia cheltuielilor publice pe anii
2005-2008 &i prognoza acestora pn# n 2011 n termeni nominali &i ca pondere n PIB, snt
ilustrate n graficul 4.1.
50. *n plan sectorial, cadrul de politici 'n domeniul cheltuielilor a avut o influen&#
decisiv# asupra repartiz#rii resurselor pe sectoare. Volumul preponderent al resurselor
publice va continua s# fie direc)ionat c#tre domeniul social 68,7 la sut# n 2009, cu o
diminuare lent# de 1.3 p.p. n totalul cheltuielilor publice c#tre anul 2011, urmate de
cheltuielile domeniului economic circa 10,7 la sut#. Aceste tendin)e rezult# din obiectivele
Guvernului de cre&tere a eficacit#)ii cheltuielilor publice, precum &i de dezvoltare a
infrastructurii economice. Pe anul 2009 cheltuielile pe sectoare includ aloca)ii pentru
majorarea salariilor n sectorul bugetar, iar pe
anii 2010-2011 cheltuielile n scopul dat snt
reflectate ntr-o pozi)ie separat#, deoarece la
momentul actual nu se cunosc condi)iile &i
termenele de majorare a acestora. Prognoza
cheltuielilor publice pe principalele sectoare
pe anii 2009-2011 se prezint# n graficul 4.2.
51. Planurile strategice 'n anul 2011
vor acoperi circa 84 la sut# din cheltuielile
publice, fa&# de 72 la sut# 'n anul 2008.
Graficul 4.1 Evolu&ia cheltuielilor bugetului
public na&ional, 2005-2011
37,0%
39,9%
42,0%
40,9%
41,4%
41,7%
42,1%
0
6000
12000
18000
24000
30000
36000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mil. lei
25%
27%
29%
31%
33%
35%
37%
39%
41%
43%
% in PIB
Cheltuieli le BPN Ponderea in PIB

efectiv prognoza
Graficul 4.2. Cheltuielile bugetului public na&ional
pe principalele sectoare, 2005-2011
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mil. lei
Serviciile de stat cu
destinatie generala
Apararea si ordinea
publica
Invatamintul
Ocrotirea sanatatii
Asistenta si
sustinerea sociala
Domeniile
economice

efectiv prognoza


18
Distribuirea resurselor s-a efectuat n baza analizei cheltuielilor, n contextul planific#rii
strategice pe sectoare. Pentru anii 2009-2011 au fost elaborate planuri strategice pentru 12
sectoare, dublndu-se fa)# de CCTM 2008-2010. Planurile strategice de cheltuieli pe sectoare
vor r#mne n continuare documentul de baz# pentru asigurarea consisten)ei ntre cadrul de
politici &i cadrul de resurse &i vor asigura leg#tura cu documentele strategice na)ionale.
Planurile strategice pe sectoare se prezint# n anexele nr. 7-18 la prezentul document.
52. Limitele de cheltuieli pe ramuri i autorit#&i publice centrale au fost estimate. *n
baza planurilor strategice sectoriale, care se prezint# n anexele 19.1-19.3 la prezentul
document. De men)ionat c# estimarea plafoanelor de resurse pe autorit#)i publice s-a efectuat
f#r# a lua n considerare resursele pentru majorarea salariilor pe anii 2009-2011, acestea, la
momentul actual, fiind rezervate ntr-o pozi)ie aparte n bugetul de stat.


Cheltuielile pe categorii economice

53. Tendin&ele recente 'n structura
economic# a cheltuielilor publice 'n ultimii
ani reflect# rezultatele realiz#rii
obiectivelor politicii 'n domeniul
cheltuielilor. Cheltuielile pentru dobnzi,
men)inndu-se n perioada 2005-2008 la
nivel de 1,2 la sut# n PIB, au oferit cre&tere
cheltuielilor discre)ionare, care s-au majorat
de la 35,9 la sut# n PIB n 2005 pn# la 39,8
la sut# n 2008. Pe termen mediu, func)ie att
a politicii n domeniul datoriei publice
administrate de Guvern, ct &i a evolu)iei cursului de schimb, cheltuielile pentru dobnzi se
vor reduce n 2011 cu 0,5la sut# fa)# de 2008 &i vor de)ine 0,7 la sut# n PIB. Evolu)ia
cheltuielilor pe categorii economice n 2005-2008 &i prognoza acestora pe termen mediu
este ilustrat# n graficul 4.3.
54. Pe parcursul anilor 2005-2008 s-a creat o tendin&# stabil# de cretere a
cheltuielilor curente ca pondere 'n PI B. *n anul 2008 cheltuielile curente raportate la PIB
de)in 32,6 la sut# comparativ cu 29,7 la sut# n anul 2005. Cheltuielile capitale n aceast#
perioad# au evoluat ntre 6,2la sut# n 2005 &i 7,2la sut# n PIB n 2008. Pe termen mediu se
estimeaz# c# cheltuielile curente vor evolua ntre 33,8 la sut# n PIB n anul 2009 &i 34,4la
sut# - n anul 2011, iar cheltuielile capitale, respectiv, de la 6,6 la sut# n PIB n anul 2009 la
7,1la sut# - n anul 2011. Se estimeaz# c# cheltuielile capitale vor cre&te anual cu 0,2 p.p. n
PIB.
Graficul 4.3. Evolu&ia cheltuielilor bugetului public
na&ional pe categorii economice,% in PIB, 2005-2011
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% in PIB
Cheltuieli de
personal
Marfusri si servicii
Transferuri in
scopuri de
productie
Transferuri catre
populatie
Cheltuieli capitale
Alte cheltuieli

prognoza efectiv


19
55. Unul din obiectivele politicii cheltuielilor pe termen mediu este optimizarea
structurii economice a cheltuielilor i atingerea prin aceasta a unei eficien&e sporite 'n
prestarea calitativ# a serviciilor publice. Cu toate c# cheltuielile curente n valoare
nominal# vor atrage partea major# de resurse, se preconizeaz# c# pe termen mediu
cheltuielile capitale vor demonstra ritmuri de cre&tere mai mari fa)# de anul precedent, dect
cele curente cu 3-4,8la sut# n 2010-2011. *n cadrul cheltuielilor capitale o importan)#
major# se atribuie investi)iilor capitale, att ca volum de resurse menit s# sus)in# dezvoltarea,
ct &i ca structur# &i calitate a acestora. Descrierea cheltuielilor pentru investi)ii capitale ale
bugetului se prezint# n punctele 64-68.
56. Cheltuielile de personal au atins deja un nivel relativ 'nalt comparativ cu alte &#ri.
Obiectivul pe termen mediu este de a 'ncadra cheltuielile de personal 'n limita de 10 la
sut# din PI B. *n scopul asigur#rii realiz#rii acestui obiectiv &i evit#rii distorsiunii structurii
cheltuielilor, majorarea salariilor se va realiza prin combinarea major#rii aloc#rilor &i
m#surilor de optimizare a angaj#rilor n sectorul bugetar, n conformitate cu Concep)ia
optimiz#rii num#rului angaja)ilor din sectorul bugetar n anii 2008-2010. Descrierea
cheltuielilor de personal n sectorul bugetar se prezint# n punctele 59-63.
57. Cheltuielile pentru m#rfuri i servicii au avut o tendin&# de cretere continu# ca
rezultat al major#rii pre&urilor, precum i a volumului de servicii. *n perioada 2005 - 2008
cheltuielile men)ionate au atins nivelul de 23 la sut# n totalul cheltuielilor publice &i 9,2 la
sut# n PIB. *n urm#torii trei ani aceste cheltuieli vor continua s# creasc#, n temei din contul
cre&terii fondurilor de asigurare obligatorie de asisten)# medical#, dar cu ritmuri mai lente, &i
se nu vor dep#&i nivelul de 9,8 la sut# n PIB.
58. Obiectivul asigur#rii protec&iei persoanelor cu venituri mici i a celor din
categoriile de risc este un factor determinant pentru majorarea cotei transferurilor c#tre
popula&ie. Cheltuielile bugetare n acest scop n anii 2005-2008 au avut o tendin)# stabil# de
cre&tere &i au atins cota major# de 30la sut# n cheltuielile discre)ionare &i 12,la sut# n PIB.
Pe termen mediu transferurile c#tre popula)ie vor continua s# sus)in# programele de protec)ie
social#, principalele dintre care snt: indemniza)iile pentru familiilor tinere &i tinerilor
speciali&ti ncadra)i n cmpul muncii n spa)iul rural, implementarea sistemului de ajutor
social, indexarea presta)iilor sociale (pensiilor, compensa)iilor, indemniza)iilor, ajutoarelor),
majorarea burselor &i alte programe. C#tre anul 2011 aceste cheltuieli vor constitui 30,6la
sut# n totalul cheltuielilor discre)ionare &i 12,7la sut# n PIB. Cre&terea major# a
cheltuielilor men)ionate vor constitui presta)iile sociale realizate prin intermediul bugetului
asigur#rilor sociale de stat. Evolu)ia cheltuielilor publice n sume nominale, ca pondere n
totalul cheltuielilor publice discre)ionare &i n PIB, se prezint# n tabelul 4.1.
20
Tabelul. 4.1. Cheltuielile publice pe categorii economice 'n anii 2005-2011
mil.lei
% in
total
%in
PIB
mil.lei
% in
total
%in
PIB
mil.lei
% in
total
% in
PIB
mil.lei
% in
total
% in
PIB
13.949,1 37,0 17.972,8 40,2 22.415,6 42,0 25.674,5 40,9 29.189,9 41,4 32.302,5 41,7 35.861,5 42,1
470,5 1,2 428,6 1,0 634,6 1,2 757,0 1,2 793,2 1,1 726,0 0,9 574,4 0,7
193,2 0,5 197,5 0,4 434,6 0,8 569,5 0,9 591,6 0,8 502,8 0,6 387,9 0,5
277,3 0,7 231,1 0,5 200,0 0,4 187,5 0,3 201,6 0,3 223,2 0,3 186,5 0,2
-45,2 -0,1 -61,1 -0,1 -100,6 -0,2 -50,5 -0,1 -63,0 -0,1 -91,2 -0,1 -86,0 -0,1
13.523,8 100,0 35,9 17.605,3 100,0 39,3 21.881,6 100,0 41,0 24.968,0 100,0 39,8 28.459,7 100,0 40,4 31.667,7 100,0 40,9 35.373,1 100,0 41,5
11.189,2 82,7 29,7 14.087,7 80,0 31,5 17.826,0 81,5 33,4 20.440,7 81,9 32,6 23.824,9 83,7 33,8 26.397,7 83,4 34,1 29.274,4 82,8 34,4
3.000,5 22,2 8,0 4.182,5 23,8 9,3 4.937,3 22,6 9,3 5.751,4 23,0 9,2 6.900,0 24,2 9,8 7.750,0 24,5 10,0 8.510,0 24,1 10,0
2.898,9 21,4 7,7 3.634,5 20,6 8,1 4.657,8 21,3 8,7 5.681,3 22,8 9,1 6.870,2 24,1 9,7 7.487,7 23,6 9,7 8.339,8 23,6 9,8
962,4 7,1 2,6 1.042,9 5,9 2,3 1.768,5 8,1 3,3 1.079,2 4,3 1,7 891,6 3,1 1,3 1.007,5 3,2 1,3 1.106,3 3,1 1,3
4.093,0 30,3 10,9 4.892,3 27,8 10,9 5.969,1 27,3 11,2 7.499,0 30,0 12,0 8.768,2 30,8 12,4 9.687,5 30,6 12,5 10.807,7 30,6 12,7
234,4 1,7 0,6 335,5 1,9 0,7 493,3 2,3 0,9 429,8 1,7 0,7 394,9 1,4 0,6 465,0 1,5 0,6 510,6 1,4 0,6
2.334,6 17,3 6,2 3.517,6 20,0 7,9 4.055,6 18,5 7,6 4.527,3 18,1 7,2 4.634,8 16,3 6,6 5.270,0 16,6 6,8 6.098,7 17,2 7,1
37.651,9 44.754,4 53.353,7 62.700,0 70.500,0 77.500,0 85.100,0
prognoza pe termen mediu
2011
mil.lei
% in
total
% in
PIB
mil.lei
% in
total
%in
PIB
2010
Serviciul datoriei de stat
Cheltuieli de personal
Creditarea neta
Cheltuieli curente
Cheltuieli capitale
Transferuri catre populatie
Cheltuieli, total
Cheltuieli discreionare, total
2005
2009
PIB
Interne
Externe
din care :
Transferuri in scopuri de
productie
M#rfuri &i servicii
Alte cheltuieli
%in
total
% in
PIB
mil.lei
2006 2007
2008 estimat
executat


Cheltuieli de personal
59. Reforma sectorului public va r#m'ne pe agenda reformelor pe termen mediu. *n
cadrul reformelor demarate n sectorul public au fost deja realizate unele m#suri n vederea
optimiz#rii institu)ionale &i func)ionale a administra)iei publice centrale. Cu toate acestea,
activit#)ile din cadrul reformei administra)iei publice nu au cuprins institu)iile publice,
c#rora le revine cota preponderent# a angaj#rilor n sectorul bugetar, n special cele din
sfera social#, &i anume sectorul educa)ional, c#ruia i revine 70 la sut# din num#rul
angaja)ilor sectorului bugetar.
60. Situa&ia 'n domeniul angaj#rilor 'n sectorul bugetar r#m'ne una important#. Din
aceste considerente necesitatea reform#rii ntregului sector public persist# &i r#mne actual#
n agenda reformelor pe termen mediu. Guvernul va continua realizarea Concep)iei
optimiz#rii num#rului angaja)ilor din sectorul bugetar n anii 2008-2010 &i a Planului de
ac)iuni privind implementarea concep)iei men)ionate, aprobat prin Hot#rrea nr. 239 din 29
februarie 2008.
61. Cheltuielile de personal 'n anii 2005-2008 denot# o cretere continu#. *n anul
2008 acestea, practic, s-au majorat fa)# de anul 2005 de 1,8 ori, iar n anul 2009 se
preconizeaz# o dublare fa)# de anul 2005. Aceast# tendin)# relev# importan)a acordat#
problemei de majorare a salariilor angaja)ilor din sfera bugetar# nu doar pentru a atrage
cadre calificate, dar &i pentru a evita exodul de carde din sistemul de servicii publice. Ca
pondere n PIB, acestea, au nregistrat n anul 2008 comparativ cu anul 2005, o cre&tere cu
1,2 p.p. &i de)in 9,2 la sut# n PIB. Ponderea cheltuielilor de personal n volumul total al
cheltuielilor discre)ionare s-a majorat de la 22,2 la sut# n 2005 la 23 la sut# n anul 2008,


21
pentru anul 2009 aceasta va constitui 24,2 la sut#, iar ca pondere n PIB c#tre anul 2011
cheltuielile de personal se vor ncadra n 10 la sut#.
62. Evolu&ia cheltuielilor de personal, 'n temei, este rezultatul implement#rii
prevederilor Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare
'n sectorul bugetar . De&i fondul salarial al sectorului public ca pondere n PIB este relativ
nalt, m#rimea salariilor n serviciul public r#mne a fi una din problemele stringente. *n
semestrul I al anului 2008 comparativ cu aceea&i perioad# a anului 2007, salariul mediu din
sectorul bugetar a crescut n medie cu 23 la sut# &i a atins nivelul de 81,4 la sut# din salariul
nominal medie lunar pe economia na)ional#.
63. *n anii 20092011 politica salarial# se va axa pe realizarea prevederilor
Programului de activitate a Guvernului 'n vederea major#rii treptate a salariilor
angaja&ilor. Obiectivele primordiale n domeniul salariz#rii n sectorul bugetar n perioada
20092011 snt: (i) continuarea implement#rii sistemului de salarizare a angaja)ilor din
sectorul bugetar reglementat prin Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu majorarea
concomitent# a salariului tarifar pentru categoria I de salarizare &i recalcularea grilelor de
salarizare pe categoriile Re)elei tarifare unice; (ii) elaborarea &i implementarea unui nou
sistem de salarizare a func)ionarilor publici, conform prevederilor Strategiei de reform# a
administra)iei publice centrale; (iii) perfec)ionarea sistemului de salarizare a militarilor,
efectivului de trup# &i corpului de comand# angaja)i n serviciul organelor ap#r#rii na)ionale,
securit#)ii statului &i ordinii publice.

I nvesti&iile capitale

64. Tendin&ele recente reflect# o cretere continu# a cheltuielilor pentru investi&ii
capitale
2
, ceea ce denot# prioritatea sporit# acordat# de c#tre stat scopurilor investi&ionale.
*n anul 2007 investi)iile capitale att din surse interne, ct &i externe au constituit circa 1,4
mlrd. lei sau 2,6 la sut# din PIB. Acest nivel, ns#, este relativ mic n compara)ie cu alte
)#ri, unde nivelul investi)iilor variaz# ntre 2 &i 6 la sut# din PIB.
65. *n anii urm#tori investi&iile capitale vor continua s# prezinte o prioritate. Lund
n considerare importan)a investi)iilor pentru dezvoltarea economic# pe de o parte, &i
constrngerile cadrului de resurse, pe de alt# parte, n CCTM pe anii 2009-2011 s-a urm#rit
obiectivul de a acorda investi)iilor din sursele interne o tendin)# stabil# de cre&tere n
parametrii reali ca pondere n PIB. *n valoare nominal#, investi)iile din surse interne c#tre
anul 2011 se vor majora fa)# de 2008 cu circa 40 la sut#, pe cnd cele din surse externe se
vor constrnge, aceasta motivndu-se prin finalizarea unor proiecte sus)inute de partenerii
externi. Tendin)ele recente &i prognoza investi)iilor capitale se prezint# n tabelul 4.2.

2
Se refer# la investi)iile capitale n construc)ii.


22
Tabelul 4.2. Evolu&ia investi&iilor capitale publice 'n anii 2005-2011

Mil.lei
aprobat
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investiii capitale, total 749 952 1372 1262 1757,7 1488,4 1544,9
Ponderea 'n PIB, % 2,0 2,1 2,6 2,2 2,5 1,9 1,8
Finan)ate din:
surse interne 617 767 1281 827 952,5 1047,1 1149,8
surse externe 132 185 91 435 805,2 441,3 395,1
proiect executat


66. *n anii urm#tori, investi&iile 'n sectoarele din infrastructura economic#
3
vor
continua s# de)in# ponderea major# n structura sectorial# a investi)iilor - circa 70 la sut#. *n
acest context, n perioada 2009-2011 se preconizeaz# cre&terea prioritar# a investi)iilor
capitale pentru gospod#ria drumurilor &i pentru aprovizionarea cu ap# &i canalizare. *n
domeniile nv#)#mntului, culturii &i &tiin)ei investi)iile capitale se vor majora de 1,8 ori.
Prognoza investi)iilor capitale pe principalele sectoare se prezint# n tabelul 4.3.

Tabelul 4.3. Prognoza investi&iilor capitale pe sectoare, 2009-2011

mil.lei
Total
Surse
interne
Surse
externe
Total
Surse
interne
Surse
externe
Total
Surse
interne
Surse
externe
Total 1757,7 952,4 805,3 1488,4 1047,1 441,3 1544,9 1149,8 395,1
Infrastructura
1312,2 643,1 669,1 1030,2 610,2 420,0 1086,9 712,3 374,6
*nv#)#mntul, cultura &i &tiin)a
147,1 147,1 264,3 264,3 268,0 268,0
Ocrotirea s#n#t#)ii &i asisten)a
social#
172,3 36,1 136,2 63,3 42,0 21,3 72,6 52,1 20,5
Serviciile de stat generale &i
activitatea extern#
91,4 91,4 95,8 95,8 70,9 70,9
Justi)ia, men)inerea ordinii publice,
ap#rarea &i securitatea na)ional#
34,7 34,7 34,8 34,8 46,5 46,5
2009 2010 2011


67. Dezvoltarea regional# r#m'ne un domeniu important 'n agenda reformelor. *n
scopul realiz#rii proiectelor investi)ionale de importan)# regional# din veniturile bugetului de
stat la Fondul de dezvoltare regional# se vor defalca n anul 2009 - 156 mil.lel, n anul 2010
181,7 mil.lel &i n anul 2011 - 200,7 mil.lel.
68. Creterea nivelului de investi&ii 'n Moldova va fi 'nso&it# de 'mbun#t#&irea
procesului de management al acestora. Aceasta implic# revizuirea procedurilor existente &i
stabilirea unor reguli sau criterii stricte &i transparente de identificare, selectare, planificare &i

3
*n componen)a infrastructurii snt incluse agricultura, gospod#ria silvic# &i piscicol#, gospod#ria apelor, protec)ia
mediului nconjur#tor &i hidrometeorologia; gospod#ria drumurilor, comunica)iile &i informatica; gospod#ria comunal# &i
de exploatare a fondului de locuin)e &i complexul pentru combustibil &i energie.


23
aprobare spre finan)are a proiectelor de investi)ii, precum &i implementarea unor reforme n
cadrul juridic &i institu)ional, care reglementeaz# investi)iile, pentru a unifica sistemul
existent fragmentat de management al investi)iilor publice - din surse interne &i externe. Un
prim pas n aceast# direc)ie se propune a fi perfec)ionarea mecanismului de luare a deciziilor
cu privire la proiectele de investi)ii, acest proces fiind divizat n dou# etape: (i) scanarea
prealabil# sau identificarea proiectului &i (ii) selectarea proiectului.


24
5. Managementul datoriei de stat #i balan&a bugetar
5.1. Politica 'n domeniul datoriei de stat pe anii 2009-2011

69. Politica 'n domeniul datoriei de stat externe, administrat# de Guvern, pe termen
mediu va fi orientat# spre atragerea mprumuturilor noi la condi)ii ct mai favorabile n
scopuri investi)ionale &i pentru suport bugetar, men&in'nd nivelul acestei datorii ca pondere
'n PI B sub 30 la sut#, precum &i spre diminuarea poverii deservirii datoriei de stat.
70. Ac&iunile pentru atingerea acestor obiective vor fi axate pe:
atragerea mprumuturilor externe noi pentru proiecte investi)ionale direc)ionate
c#tre implementarea programelor Guvernului cu ratele dobnzii la termeni
concesionali. Aceasta presupune c# elementul de grant n mprumut s# nu fie
mai mic de 35la sut# din valoarea total# a acestuia;
continuarea colabor#rii cu institu)iile financiare interna)ionale &i al)i creditori
externi ntru contractarea creditelor la condi)ii IDA. *mprumuturile pe pie)ele
externe de capital nu vor constitui prioritate n aceast# perioad#;
acordarea garan)iilor de stat numai n cazuri excep)ionale, prev#zute de
legisla)ia n vigoare.
71. Politica 'n domeniul datoriei de stat interne 'n anii 2008-2011 se va axa pe
comercializarea bonurilor de trezorerie cu termen mai lung de circula)ie &i continuarea
practicii de emisiune lunar# a obliga)iunilor de stat cu termen mediu de circula)ie. *n
perioada 2009-2011, mijloacele din v-nzarea valorilor mobiliare de stat (n continuare -
VMS) vor fi utilizate numai pentru r#scump#rarea VMS anterior emise. Nu se prevede
ob)inerea veniturilor din vnzarea VMS pentru finan)area m#surilor prev#zute n bugetul de
stat, pe motivul costului nalt de deservire a datoriei de stat interne. Totodat#, va continua
reducerea treptat# a datoriei fa)# de Banca Na)ional# a Moldovei, pe mprumuturile
contractate anterior.
5.2. Datoria de stat: tendine recente $i prognoze

Datoria de stat extern#
72. De&i datoria de stat extern# administrat# de Guvern pe parcursul perioadei 2005-
2007 n valori nominale a crescut, totodat# ca pondere n PIB acesta a avut o evolu)ie
descresc#toare. Astfel, soldul datoriei de stat externe ca pondere 'n PI B s-a redus de la
circa 22,4 la sut# la sf'ritul anului 2005 p'n# la circa 16,2 la sut# la finele anului 2007.
73. *n perioada analizat#, Guvernul a beneficiat de granturi &i credite din exterior n
sum# total# de circa 240,8 mil. dolari SUA, dintre care pentru finan)area deficitului bugetar


25
au fost ob)inute 83,6 mil. dolari SUA (34,7la sut#), restul 157,2 mil. dolari SUA (65,3la
sut#) fiind atrase pentru finan)area proiectelor finan)ate din surse externe n domeniile
agriculturii, nv#)#mntului, administra)iei publice, justi)iei, s#n#t#)ii, protec)iei sociale,
energeticii &i ecologiei.
74. Pe parcursul anilor 2005 2007, Guvernul a achitat 'n contul creditorilor s#i
externi 2,2 mlrd. lei (171,5 mil. dolari SUA). Pl#)ile esen)iale au fost efectuate n 2006, cnd
a avut loc restructurarea datoriei externe fa)# de membrii Clubului creditorilor bilaterali de la
Paris.
75. Pentru anii 2008-2011 se estimeaz# c# Guvernul va beneficia de granturi i
credite din exterior 'n sum# total# de 687,5 mil. dolari SUA. Pentru finan)area deficitului
bugetar &i sus)inerea bugetului vor fi atrase 283,1 mil. dolari SUA (41la sut#), restul 404,4
mil. dolari SUA (59la sut#) fiind ob)inute pentru finan)area proiectelor n domeniile
prioritare ale statului (tabelul 5.1). Informa)ia privind mprumuturile de stat n vigoare &i
Programul mprumuturilor de stat pe anii 2008-2011 se prezint# n anexa 20.
Tabelul 5.1 I ntr#ri de granturi i credite, 2005-2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
estimat
Total 62,3 55,3 123,2 160,9 234,0 154,4 138,2
Granturi 36 24 75,9 108,0 145,7 94,2 86,0
Credite 26 31 47,3 52,9 88,3 60,2 52,2
Susinerea bugetului 22,4 4,8 56,4 71,9 71,2 70,0 70,0
Granturi 22,4 4,8 46,1 61,9 61,2 60,0 60,00
Credite 0,0 0,0 10,3 10,0 10,0 10,0 10,0
Realizarea proiectelor 39,9 51 66,8 89,0 162,8 84,4 68,2
Granturi 14,0 19,2 29,8 46,1 84,5 34,2 26,0
Credite 25,9 31,3 37,0 42,9 78,3 50,2 42,2
prognoza pe termen mediu
mil.$
executat

76. Pentru deservirea datoriei de stat externe 'n perioada 2008-2011 se presupune de
a utiliza circa 277,7 mil. dolari SUA (2,5 mlrd. lei), din care pentru rambursarea sumei de
baz# 190,6 mil. dolari SUA (1,7 mlrd. lei) i plata dob,nzii - 87,1 mil. dolari SUA (0,8
mlrd. lei). Evolu)ia cheltuielilor pentru deservirea datoriei externe de stat se prezint# n
tabelul 5.2 Cheltuielile destinate deservirii datoriei de stat externe se vor majora considerabil
n 2009 n compara)ie cu anul 2008, deoarece ncepnd cu anul 2009 vor fi achitate sumele
pe datoriile care n-au intrat n proces de ree&alonare a datoriei prin intermediul Clubului
creditorilor de la Paris. Totodat#, achit#rile pe sumele ree&alonate urmeaz# a fi efectuate
ncepnd cu anul 2013.
Tabelul 5.2 Deservirea datoriei de stat externe, 2005-2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
estimat
Deservirea datoriei de stat externe 657,7 871,6 645,2 585,3 684,4 646,6 589,0
Principal 380,4 640,5 445,6 397,8 482,8 423,4 402,5
Dob'nd 277,3 231,1 199,6 187,5 201,6 223,2 186,5
executat prognoza pe termen mediu26
77. Se prognozeaz# c# datoria de stat
extern# va nregistra o cre&tere de la 814,8 mil.
dolari SUA la sfr&itul anului 2008 (7740,6 mil.
lei) p-n# la 848,6 mil. dolari SUA (6831,2 mil.
lei) la sf-r&itul anului 2011. Ponderea datoriei
de stat externe 'n PI B va continua s# se
diminueze de la 16,2 la sut# la sf'ritul anului
2007 p'n# la 8 la sut# la sf'ritul anului 2011.
Evolu)ia datoriei de stat externe se prezint# n
graficul 5.1.

Datoria de stat intern#
78. Soldul datoriei de stat interne a cunoscut o evolu&ie descendent#, 'nregistr'nd la
finele anului 2007 circa 3748,7 mil. lei, reduc'ndu-se cu 38,4 mil. lei fa&# de sf'ritul
anului 2005. Ca pondere n PIB aceasta s-a redus, n aceast# perioad#, de la 10 pn# la 7 la
sut#.
79. *n anii 2005-2007, datoria Guvernului fa)# de BNM pe mprumuturi s-a mic&orat cu
405,8 mil. lei. *n perioada ianuarie-martie 2008 a fost efectuat# convertirea mprumuturilor
de stat contractate anterior de la Banca Na)ional# a Moldovei n valori mobiliare de stat.
Astfel, datoria de stat intern# este format# complet din valori mobiliare de stat i la finele
anului 2008 va constitui 3529,9 mil. lei, dintre care VMS emise prin licita)ii (37 la sut#) &i
valori mobiliare de stat convertite aflate n portofoliul B#ncii Na)ionale a Moldovei (63 la
sut#).
80. Pe termen mediu datoria de stat intern# se va diminua de la 3748,7 mil. lei la
finele anului 2007 p,n# la 3172,3 mil. lei la finele anului 2011. Reducerea datoriei de stat
interne cu circa 15 la sut# se explic# prin r#scump#rarea VMS convertite n anii 2008-2011
care se afl# n portofoliul BNM n sum# de 476,4 mil. lei, &i reducerea stocului VMS emise
din licita)ie n circula)ie cu 100 mil. lei.
Totodat#, ca pondere 'n PI B aceasta va
descrete de la 7,0 la sut# la finele anului
2007 p'n# la 3,7 la sut# la finele anului
2011. Evolu)ia datoriei de stat interne se
prezint# n graficul 5.2.
81. Cre&terea considerabil# a ratelor
dobnzilor la VMS n anii 2007-2008 va
conduce la majorarea cheltuielilor pentru
deservirea datoriei de stat interne n
Graficul 5.1 Evolu&ia datoriei de stat externe,
2005-2011
0,0
1600,0
3200,0
4800,0
6400,0
8000,0
9600,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
m
i
l
.
l
e
i
0%
5%
10%
15%
20%
25%
%

i
n

P
I
B
Datoria de stat extern# Ponderea &n PIB

efectiv prognoza
Graficul 5.2. Evolu&ia datoriei de stat interne, 2005-2011
0,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
m
i
l
.

l
e
i
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
%

i
n

P
I
B
Dat oria de stat int ern# Ponderea &n PIB

efectiv prognoza


27
urm#torii ani. *n total, n perioada anilor 2009-2011 cheltuielile pentru deservirea datoriei de
stat interne vor nsuma 1829,2 mil. lei, dintre care 357,6 mil. lei vor fi ndreptate pentru
r#scump#rarea valorilor mobiliare de stat convertite aflate n portofoliul B#ncii Na)ionale &i
1471,6 mil. lei pentru plata dobnzilor (cupoanelor) pe VMS aflate n circula)ie &i n
portofoliul BNM. Evolu)ia cheltuielilor pentru deservirea datoriei de stat interne se prezint#
n tabelul 5.3.
Tabela 5.3 Deservirea datoriei de stat interne, 2005-2011, mil. lei
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
estimat
Deservirea datoriei de stat interne 320,2 316,3 570,2 777,3 699,7 621,6 507,9
Principal 127,0 118,8 160,0 218,8 118,8 118,8 120,0
Dob'nd 193,2 197,5 410,2 558,5 580,9 502,8 387,9
prognoza pe termen mediu executat

5.3. Deficitul bugetar $i sursele de finanare
82. Bugetul public na&ional s-a soldat 'n ultimii doi ani cu un deficit de circa 0,2-0,3
la sut# din PI B i se estimeaz# cu un deficit de 0,5 la sut# 'n PI B 'n anul 2008. Aceast#
situa)ie se datoreaz# angajamentului Guvernului de a promova o politic# fiscal# prudent#, pe
de o parte, &i ramburs#rii datoriilor interne &i externe a Guvernului, pe de alt# parte.
Principala surs# de finan)are a deficitului n ace&ti ani au servit mijloacele din vnzarea &i
privatizarea patrimoniului public. Totodat# tot mai semnificativ# devine &i finan)area extern#
net# a bugetului.
83. Prognoza surselor de finan&are pe anii 2008-2011 se bazeaz# pe urm#toarele
asum#ri:
ob)inerea mijloacelor din v'nzarea i privatizarea patrimoniului public;
finan&area extern# net# va fi pozitiv#, datorit# atragerii mprumuturilor noi la condi)ii
ct mai favorabile n scopuri investi)ionale &i suport bugetar;
utilizarea resurselor financiare acumulate pe conturile bugetului public na)ional n
perioadele precedente pentru finan)area cheltuielilor bugetelor respective;
finan&area intern# net# 'ncep'nd cu anul
2008 va deveni negativ# din contul
continu#rii r#scump#r#rii VMS aflate n
portofoliul BNM &i utiliz#rii mijloacelor din
vnzarea VMS numai pentru r#scump#rarea
VMS emise anterior.
84. Reieind din aceste asum#ri se
estimeaz# c# deficitul bugetar 'n anii 2009-
2011 poate fi men&inut la nivel de 1,0 la sut#
'n PI B. Totodat#, exceptnd deficitul nregistrat
de c#tre proiectele finan)ate din surse externe,
deficitul BPN va constitui n anul 2009 0,1 la
sut# n PIB, n 2010 0,4 la sut# n PIB, &i n anul 2011 de 0,6 la sut# n PIB (graficul 5.3).
Graficul 5.3. Balan&a BPN i a proiectelor finan&ate
din surse externe, % 'n PIB, 2006-2011
-0,7% -0,7%
-0,7%
-0,9%
-0,6%
-0,4%
-0,3%
-1,0% -1,0% -1,0%
-0,5%
-0,2%
-1,3%
-1,1%
-0,9%
-0,7%
-0,5%
-0,3%
-0,1%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Deficitul(-) proiectelor finantate din surse externe
Deficitul (-)/ Surplusul (+) bugetui public national

efectiv prognoza


28

6. Cadrul Financiar Global
6.1. Tendinele principale

85. Bugetul public na&ional pe termen mediu va men&ine tendin&a de majorare 'n
termeni nominali i reali. Totodat#, ritmurile de cre&tere se preconizeaz# a fi mai lente att
la venituri, ct &i la cheltuieli. Cheltuielile bugetului public na)ional se prognozeaz# s# se
majoreze de la 25,7 mlrd.lei n 2008 (estimat) la circa 35,9 mlrd. lei n 2011, concomitent
majorndu-se ca pondere n PIB de la 40,9 la sut# la 42,1 la sut#. Cadrul global de resurse ale
bugetului public na)ional pe anii 2005-2011 se prezint# n tabelul 6.1.

86. Cadrul financiar global cuprinde toate veniturile i sursele de finan&are care snt
distribuite ntre bugetele &i fondurile publice (bugetul de stat, bugetele unit#)ilor
administrativ-teritoriale, bugetul asigur#rilor sociale de stat, fondurile de asigurare
obligatorie de asisten)a medical#). Distribuirea cadrului financiar global pe elemente
constitutive &i ponderea acestora n PIB snt prezentate n tabelul 6.2 &i descrise n
compartimentele ce urmeaz#.


Tabelul 6.1 Cadrul financiar global al bugetului public na&ional, 2005-2011
mil. lei
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
estimat
Venituri, total 14.527,3 17.847,8 22.292,1 25.361,0 28.484,9 31.527,5 35.010,5
Ponderea 'n PIB 38,6% 39,9% 41,8% 40,4% 40,4% 40,7% 41,1%
Cheltuieli, total 13.948,9 17.973,9 22.415,7 25.674,5 29.189,9 32.302,7 35.861,5
Ponderea 'n PIB 37,0% 40,2% 42,0% 40,9% 41,4% 41,7% 42,1%
Deservirea datoriei 470,5 428,6 609,8 746,0 782,5 726,0 574,4
Ponderea 'n PIB 1,2% 1,0% 1,1% 1,2% 1,1% 0,9% 0,7%
Cheltuieli discreionare 13.523,8 17.606,8 21.866,7 24.994,9 28.470,5 31.667,9 35.373,1
Ponderea 'n PIB 35,9% 39,3% 41,0% 39,9% 40,4% 40,9% 41,6%
Deficit / Surplus bugetar 578,4 -126,1 -123,6 -313,5 -705,0 -775,2 -851,0
Ponderea 'n PIB 1,5% -0,3% -0,2% -0,5% -1,0% -1,0% -1,0%
PIB 37.652 44.754 53.354 62.700 70.500 77.500 85.100
prognoza pe termen mediu executat
29

6.2. Componentele bugetului public naional

Bugetul de stat
87. Veniturile &i cheltuielile bugetului de stat reflect#, n fond, setul func)iilor de baz#
care i revin Guvernului pentru realizarea programului s#u de activitate, strategiilor &i
programelor na)ionale &i ramurale de nivel central. Bugetul de stat include urm#toarele
componente: componenta de baz#, fondurile speciale &i mijloacele speciale, proiectele
finan)ate din surse externe.
88. Bugetul de stat de&ine o pondere de circa 62 la sut# 'n bugetul public na&ional,
pondere care se va men)ine &i pe termen mediu. Veniturile bugetului de stat se vor majora
de la 15,9 mlrd. lei 'n anul 2008 (scontat) p'n# la 21,7 mlrd. lei 'n anul 2011, sau o
cre&tere de circa 36,5 la sut#, sursa principal# de cre&tere reprezentnd veniturile indirecte, n
special TVA.
Tabelul 6.2. Bugetul public na&ional pe componente, 2005-2011
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Scontat
Total venituri 14527 17873 22290 23509 25361 28485 31528 35011
Bugetul de stat 8971 10977 14047 14658 15958 17735 19612 21678
Bugetele UAT 2136 2653 3037 2382 2890 2649 2912 3162
Bugetul asigur#rilor sociale de stat 2978 3686 4366 5300 5299 6450 7126 8051
442 558 841 1169 1214 1651 1878 2120
Total cheltuieli 13949 17999 22498 23793 25675 29190 32303 35862
Bugetul de stat (f#r# transferuri interbugetare) 5425 7212 9732 9492 10781 11940 12978 14511
Bugetele UAT 3718 4923 5627 5379 5977 6208 6772 7253
Bugetul asigur#rilor sociale de stat 3698 4378 5245 6276 6305 7571 8557 9594
1108 1485 1895 2646 2611 3472 3996 4504
Deficit (-) / Excedent (+) 579 -126 -124 -284 -313,5 -705,0 -775,0 -851,0
Bugetul de stat 546 98 -199 -224 -374 -574 -395 -636
Bugetele UAT -139 -267 20 -41 0 -74 -71 -71
Bugetul asigur#rilor sociale de stat -2 -30 -87 -20 -20 -57 -310 -145
174 74 142 0 80 0 0 0
Total venituri 38,6% 40,6% 41,8% 41,4% 40,4% 40,4% 40,7% 41,1%
Bugetul de stat 23,8% 24,9% 26,3% 25,8% 25,5% 25,2% 25,3% 25,5%
Bugetele UAT 5,7% 6,0% 5,7% 4,2% 4,6% 3,8% 3,8% 3,7%
Bugetul asigur#rilor sociale de stat 7,9% 8,4% 8,2% 9,3% 8,5% 9,1% 9,2% 9,5%
1,2% 1,3% 1,6% 2,1% 1,9% 2,3% 2,4% 2,5%
Total cheltuieli 37,0% 40,8% 42,2% 41,9% 40,9% 41,4% 41,7% 42,1%
Bugetul de stat (f#r# transferuri interbugetare) 14,4% 16,4% 18,2% 16,7% 17,2% 16,9% 16,7% 17,1%
Bugetele UAT 9,9% 11,2% 10,5% 9,5% 9,5% 8,8% 8,7% 8,5%
Bugetul asigur#rilor sociale de stat 9,8% 9,9% 9,8% 11,0% 10,1% 10,7% 11,0% 11,3%
2,9% 3,4% 3,6% 4,7% 4,2% 4,9% 5,2% 5,3%
Deficit (-) / Excedent (+) 1,5% -0,3% -0,2% -0,5% -0,5% -1,0% -1,0% -1,0%
Bugetul de stat 1,4% 0,2% -0,4% -0,4% -0,6% -0,8% -0,5% -0,7%
Bugetele UAT -0,4% -0,6% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1%
Bugetul asigur#rilor sociale de stat 0,0% -0,1% -0,2% 0,0% 0,0% -0,1% -0,4% -0,2%
0,5% 0,2% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
PIB nominal 37.652 44.069 53.354 56.800 62.700 70.500 77.500 85.100
Executat
Fondurile de asigur#ri obligatorii de asisten)# medical#
Fondurile de asigur#ri obligatorii de asisten)# medical#
Fondurile de asigur#ri obligatorii de asisten)# medical#
Fondurile de asigur#ri obligatorii de asisten)# medical#
Fondurile de asigur#ri obligatorii de asisten)# medical#
Prognoza pe termen mediu
Fondurile de asigur#ri obligatorii de asisten)# medical#
mil.lei
% 'n PIB
200830
89. Aceea&i tendin)# de majorare o vor cunoa&te &i cheltuielile bugetului de stat, care
pe termen mediu vor crete cu circa 36,8 la sut#, de la 16,3 mlrd. lei 'n anul 2008 (scontat)
p'n# la 22,3 mlrd. lei 'n anul 2011. Evolu)ia indicatorilor bugetului de stat este prezentat# n
graficul 6.1.
90. Mai mult de o 1/3 din cheltuielile
totale ale bugetului de stat constituie
transferurile la alte bugete. *n perioada 2008-
2011, suma cumulativ# a transferurilor de la
bugetul de stat la alte bugete va crete de la
5550,7 mil. lei 'n anul 2008 (scontat) la 7803
mil. lei 'n anul 2011, sau cu 40 la sut#. Cea
mai semnificativ# cre&tere, de circa 61 la sut#,
vor nregistra transferurile c#tre fondurile de
asigurare obligatorie de asisten)# medical#
(tabelul 6.3) .
Tabelul 6.3 Transferurile de la bugetul de stat la bugetele de alte niveluri, 2005-2011
2005 2006 2007 2009 2010 2011
aprobat scontat
Cheltuielile bugetului de stat, total 8482,5 11019,3 14257,2 14881,7 15244,7 18308,7 20006,1 22313,7
inclusiv
Transferuri la bugetele de alte niveluri, total 3057,9 3806,9 4525,6 5389,9 5550,7 6369,1 7028,4 7803
% 'n total 36,0% 34,5% 31,7% 36,2% 36,4% 34,8% 35,1% 35,0%
Transferuri la bugetele UAT 1465,6 2089,1 2469,4 2874 3005,1 3410,9 3707,6 3932,9
Transferuri la bugetul asigurrilor sociale de stat 717,8 661,8 791,7 957,2 986,9 1063,9 1121,5 1398,4
Transferuri 'n fondurile de asigurri 'n medicin 839,9 1001,6 1195 1477,2 1477,2 1820,8 2117,4 2384,2
Transferuri din Fondul republican de sus&inere social a popula&iei
ctre fondurile locale de sus&inere social a popula&iei
34,6 54,4 69,5 81,5 81,5 73,5 81,9 87,5
executat estimat
mil. lei
2008

91. Bugetul de stat n anii 2008-2011 se va solda cu deficit, care, n fond, este
rezultatul deficiturilor nregistrate de c#tre proiectele finan)ate din surse externe. Evolu)ia
indicatorilor bugetului de stat pe anii 2005-2011 este reflectat# n anexa 3.

Bugetele unit#&ilor administrativ-teritoriale
92. Veniturile bugetelor unit#&ilor administrativ-teritoriale ('n continuare BUAT),
f#r# transferuri de la bugetul de stat, 'n valori nominale se vor majora de la 2,9 mlrd. lei 'n
anul 2009 p'n# la 3,2 mlrd. lei 'n anul 2011. Aceast# cre&tere se datoreaz# preponderent
cre&terii ncas#rilor la impozitul pe venitul din salariu. Evolu)ia indicatorilor BUAT este
prezentat# n graficul 6.2.
93. Totodat#, analiza denot# c# baza fiscal# a UTA r#mne insuficient# pentru
asigurarea cheltuielilor necesare bugetelor UAT. Astfel, cheltuielile medii se asigur# cu
venituri la nivel de 42,7 la sut# 'n anul 2009 i vor acoperi 43,6 la sut# 'n anul 2011. Ca
Graficul 6.1 Evolu&ia bugetului de stat, 2005-2011
-1000
5000
11000
17000
23000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mil. lei
Venituri Cheltuieli Deficit / Surplus
prognoza efectiv


31
urmare, pentru acoperirea insuficien&ei respective, transferurile de la bugetul de stat se
vor majora 'n anul 2011 fa&# de anul 2008 (scontat) cu circa 31 la sut#.
94. Cheltuielile totale ale BUAT pe
termen mediu vor crete de la 6,2 mlrd. lei 'n
anul 2009 p'n# la 7,2 mlrd. lei 'n anul 2011,
sau cu 16 la sut#. Aceast# cre&tere este
condi)ionat# de indexarea cheltuielilor
opera)ionale &i de ntre)inere a institu)iilor
bugetare n func)ie de evolu)ia pre)urilor de
consum &i a altor factori. *n cheltuielile
men)ionate pentru anii 2010-2011 nu snt
incluse mijloacele necesare pentru acoperirea
cheltuielilor aferente major#rii salariilor n
urma implement#rii urm#toarelor etape ale
Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu
privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar, acestea fiind rezervate n bugetul de stat.
95. Evolu)ia indicatorilor BUAT pe anii 2005-2011 se prezint# n anexa 4.

Bugetul asigur#rilor sociale de stat
96. Bugetul asigur#rilor sociale de stat (n continuare BASS) n anii 2009-2011 va avea
o cre&tere continu# att la venituri, ct &i la cheltuieli. Volumul veniturilor 'n anul 2011 va fi
'n cretere comparativ cu anul 2008 (scontat)
cu circa 50,8 la sut#. Majorarea n cauz# se
datoreaz# cre&terii fondului de salarizare n
economie, precum &i index#rii taxei fixe pentru
persoanele fizice ce &i organizeaz# &i
desf#&oar# activitate pe cont propriu.
97. Cheltuielile vor continua s# de&in# o
pondere major# 'n cheltuielile publice totale,
cresc'nd de la 24,5la sut# 'n anul 2008
(scontat) la 26,7la sut# 'n 2011. Cre&terea este
condi)ionat# preponderent de m#surile legate de
pl#)ile efectuate prin sistemul public de asigur#ri sociale. Aloc#ri suplimentare vor fi
direc)ionate pentru: (1) indexarea sau majorarea presta)iilor sociale; (2) intensificarea
protec)iei sociale a familiilor cu copii &i a unor categorii vulnerabile ale popula)iei; (3)
implementarea legii cu privire la ajutorul social. Evolu)ia indicatorilor BASS este prezentat#
n graficul 6.3.
Graficul 6.3 Evolu&ia BASS, 2005-2011
-300
1700
3700
5700
7700
9700
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mil. lei
Venituri Cheltuieli Deficit/Surplus

Graficul 6.2 Evolu&ia bugetelor UAT, 2005-2011
-300
700
1700
2700
3700
4700
5700
6700
7700
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mil. lei
Venituri Cheltuieli Deficit/Surplus

prognoza efectiv


32
98. Transferurile de la bugetul de stat la BASS vor crete 'n perioada anilor 2009-
2011 fa&# de anul 2008 (scontat) cu circa 411,5 mil.lei, aceast# majorare fiind condi)ionat#,
n fond, de indexarea sau majorarea cuantumului unor presta)ii sociale, modific#ri n
contingentul beneficiarilor, precum &i aplicarea unor m#suri noi n domeniul asisten)ei
sociale.
99. Pentru anii 2009-2011 se estimeaz# c# BASS va 'nregistra deficit, care va fi
finan)at din mijloacele proprii, acumulate pe conturi n anii preceden)i. Astfel, pentru anul
2009 deficitul se estimeaz# la circa 57,0 mil.lei (0,1 la sut# n PIB), pentru anul 2010 309,9
mil.lei (0,4 la sut# n PIB) &i anul 2011 144,6 mil.lei (0,2 la sut# n PIB). Totodat#, 'n anul
2011 pentru sus&inerea echilibrului BASS necesit# transferuri suplimentare de la bugetul
de stat pentru acoperirea insuficien&ei de resurse la finan&area cheltuielilor proprii,
prev#zute de legisla&ie 'n sum# de 180,2 mil.lei. Evolu)ia indicatorilor BASS pe anii 2006-
2011 este reflectat# n anexa 5.

Fondurile asigur#rilor obligatorii de asisten&# medical#
100. Tendin)ele recente n evolu)ia indicatorilor fondurilor asigur#rilor obligatorii de
asisten)# medical# (n continuare FAOAM) denot# faptul c# m#surile de reform# din ultimii
ani n domeniul ocrotirii s#n#t#)ii au avut un impact pozitiv asupra bugetului acestui
domeniu. Odat# cu implementarea asigur#rilor obligatorii de asisten&# medical# i
constituirea acestor fonduri, ponderea cheltuielilor sectorului s#n#t#&ii 'n PI B s-a majorat
de la 4,0 la sut# 'n anul 2003 la 4,9 'n anul 2007, iar c#tre anul 2011 se prognozeaz# la
nivel de 6,3 la sut#. Evolu)ia indicatorilor FAOAM este prezentat# n graficul 6.4.
101. Mijloacele FAOAM snt
gestionate de c#tre Compania Na)ional# de
Asigur#ri n Medicin# &i de)in cota
preponderent# n cheltuielile totale din
domeniul ocrotirii s#n#t#)ii. *n anul 2007
acestea au constituit 72,1 la sut#, anul
2008 80 la sut#, men&in'ndu-se aceast#
tendin&# i pentru anii urm#tori, anul 2009
78,4 la sut#, 2010 81,7 la sut# i 2011-
82,6 la sut#.
102. Prognoza veniturilor FAOAM pentru anii 2009-2011, estimat# reie&ind din
men)inerea m#rimii cotei procentuale a primei de asigurare obligatorie de asisten)# medical#
pentru anii 2009-2011, precum &i n baza m#ririi salariului mediu lunar pe republic# &i relev#
o cre&tere esen)ial# a acestora pentru urm#torii ani. Comparativ cu anul 2008 (scontat,)
veniturile FAOAM c#tre anul 2011 se vor majora cu 67,3 la sut#.
Graficul 6.4 Evolu&ia FAOAM, 2005-2011
0
1000
2000
3000
4000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mi l . l e i
Veni turi Chel tui el i Surpl us

prognoza efectiv


33
103. *n perioada 2009-2011 se eviden&iaz# o cretere de 61,4 la sut# a transferurilor
de la bugetul de stat la FAOAM, pentru asigurarea unor categorii de popula)ie neangajate
(pensionari, &omeri, studen)i, copii de vrsta pre&colar#, invalizi &i alte categorii), acestea
majorndu-se de la 1477,2 mil. lei n 2008 la 2384,2 mil. lei n anul 2011. Aceast# cre&tere
este condi)ionat# de majorarea cheltuielilor bugetului de stat, ntruct, conform articolului 9
din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, suma transferurilor din bugetul de stat n
FAOAM constituie 12,1 la sut# din totalul cheltuielilor de baz# ale bugetului de stat, cu
excep)ia veniturilor cu destina)ie special# prev#zute de legisla)ie. Evolu)ia indicatorilor
FAOAM pe anii 2005-2011 este reflectat# n anexa 6.

6.3. Factorii de risc

104. Principalii factori de risc care ar putea influen&a negativ cadrul general de
resurse pe termen mediu se refer# la:
(i) cre&terea pre)urilor mondiale la produsele energetice &i reducerea ofertei de
produse alimentare influen)eaz# nivelul pre)urilor pe pia)a intern#. Infla)ia ar putea
reduce cre&terea real# a cheltuielilor bugetare &i ar putea impune eventuale cereri de
cheltuieli suplimentare pentru sfera bugetar#;
(ii) nivelul n cre&tere al deficitului balan)ei de pl#)i, care se prognozeaz# s#
creasc# pn# la circa 55 la sut# din PIB, ar putea provoca probleme din punct de
vedere a durabilit#)ii pozi)iei externe;
(iii) evolu)ia cursului de schimb a monedei na)ionale, sus)inut de intr#rile masive
de valut# n )ar#, ar putea crea presiune suplimentar# asupra cre&terii importurilor,
precum &i ar avea o influen)# dubl# - att asupra veniturilor, ct &i asupra cheltuielilor
bugetare;
(iv) aprecierea n continuare al monedei na)ionale va constitui un alt factor de risc
pentru bugetul de stat, deoarece poate aparea necesitatea de recapitalizarea BNM. Ca
urmare se va impune necesitatea major#rii din contul bugetului de stat a capitalului
statutar al BNM sau emiterii VMS pentru acoperirea soldului debitar al fondului
general de rezerv#, eventual nregistrat la finele anilor 2008-2010, cea ce necesit#
mijloace suplimentare pentru serviciul datoriei de stat interne, limitnd astfel
realizarea unor programe guvernamentale prioritare.


34


A N E X E


35
Anexa 1. Evoluia principalelor indicatori macroeconomici, 2005-2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
estimat
Produsul Intern Brut
nominal mlrd. lei 37,7 44,8 53,4 62,7 70,5 77,5 85,1
cre#terea real % 7,5 4,8 3 7,5 6 6 6
Indicele preurilor de consum
mediu anual % 111,9 112,7 112,3 113 110 108,1 106,5
la sf'r#itul anului % 110 114,1 113,1 111,5 109,5 107 106
Comerul exterior
Export mil. USD 1091 1052 1342 1720 2050 2350 2600
ritmurile de cre#tere % 10,8 96,4 127,6 128 119 115 111
Import mil. USD 2292 2693 3690 5250 6500 7350 8150
ritmurile de cre#tere % 29,6 117,5 137 142 124 113 111
Soldul balanei comerciale mil. USD -1201 -1641 -2348 -3530 -4450 -5000 -5550
Salariul nominal mediu lunar lei 1319 1697 2063 2630 3140 3600 4100
ritmurile de cre#tere nominale % 20 29 22 27 19 15 14
ritmurile de cre#tere reale % 7 14 8 13 9 6 7
Fondul de remunerare a muncii mlrd. lei 10,3 13 15,8 19,5 22,9 26,2 29,6
ritmurile de cre#tere nominale % 20 26 21 23 17 14 13
ritmurile de cre#tere reale % 7 12 8 9 7 6 6
unitatea de
masur! prognoza pe termen mediu efectiv36
Anexa 2.1 Cadrul global de resurse $i cheltuieli ale bugetului
public naional, 2005-2011
(milioane lei)
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Estimat
A. Venituri, global 14.527,3 17.847,8 22.292,1 23.508,6 25.361,0 28.484,9 31.527,5 35.010,5
Venituri, total f#r# granturi 14.067,6 17.532,3 21.322,5 22.333,5 24.254,4 27.155,7 30.724,9 34.307,4
Venituri, total (f#r# granturi, transferuri, fonduri i
mijloace speciale)
12.826,1 16.041,1 19.798,2 21.044,0 22.549,8 25.607,5 29.158,0 32.728,5
inclusiv f#r# BASS i FAOAM 9.406,1 11.797,7 14.591,3 14.575,5 16.036,8 17.506,5 20.153,9 22.557,8
1. Venituri curente 14.067,6 17.532,3 21.322,5 22.333,5 24.254,4 27.155,8 30.724,9 34.307,4
1.1 Venituri fiscale 11.757,8 14.719,2 17.938,9 19.589,6 20.862,7 24.308,9 27.834,9 31.398,4
1.1.1 Impozite directe 5.277,7 6.624,0 8.059,8 8.441,9 8.900,5 10.223,2 11.367,2 12.795,9
inclusiv fr BASS #i FAOAM 1.903,6 2.439,5 2.943,4 1.999,0 2.450,6 2.167,8 2.410,1 2.646,9
1.1.1.1 Impozitul pe venit din activitatea de
ntreprinz#tor 801,9 1.079,1 1.388,4 450,6 673,6 251,9 257,0 262,1
1.1.1.2 Impozitul pe venit de la persoanele fizice 869,2 1.127,7 1.328,7 1.304,1 1.527,6 1.653,8 1.884,0 2.110,1
1.1.1.3 Impozitul funciar 196,0 191,9 174,2 196,6 191,4 196,2 196,2 196,1
1.1.1.4 Impozitul pe bunurile imobiliare 36,5 40,8 52,1 47,7 58,0 65,9 72,9 78,5
1.1.1.5 Primele de asigu#ri FAOAM 425,0 523,7 783,7 1.167,0 1.174,0 1.635,1 1.858,2 2.099,9
1.1.1.6 Contribu)iile BASS 2.949,1 3.660,8 4.332,7 5.275,9 5.275,9 6.420,3 7.098,9 8.049,1
1.1.2 Impozite indirecte 6.480,1 8.095,2 9.879,1 11.147,7 11.962,2 14.085,7 16.467,7 18.602,5
1.1.2.1 TVA 4.623,2 6.193,7 7.586,9 8.850,5 9.121,5 11.125,8 13.357,6 15.309,6
1.1.2.1.1 ncasate pe teritoriul republicii 1.577,6 2.078,1 2.593,9 3.010,5 3.155,0 4.111,0 4.977,7 5.773,2
1.1.2.1.2 restituiri -1.006,2 -1.085,2 -1.364,9 -1.460,0 -1.566,8 -1.806,0 -1.968,8 -2.160,7
1.1.2.1.3 ncasate la vam# 4.051,8 5.200,8 6.357,9 7.300,0 7.533,3 8.820,8 10.348,7 11.697,1
1.1.2.2 Accize 1.171,9 1.070,9 1.392,3 1.386,0 1.670,0 1.772,0 1.859,5 1.953,7
1.1.2.2.1 ncas#ri 1.271,8 1.150,1 1.437,3 1.476,0 1.752,2 1.865,3 1.957,3 2.056,5
1.1.2.2.2 restituiri -99,9 -79,2 -45,0 -90,0 -82,2 -93,3 -97,8 -102,8
1.1.2.3 Impozitele asupra comer)ului exterior 685,0 830,6 900,0 911,3 1.170,7 1.187,9 1.250,6 1.339,2
1.2 Venituri nefiscale 1.068,3 1.321,9 1.859,3 1.454,3 1.687,1 1.298,7 1.323,1 1.330,1
1.2.1 Venitul net al B#ncii Na)ionale a Moldovei 191,9 162,8 313,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Alte venituri ale bugetului de stat 483,2 729,3 1.039,3 1.072,3 1.201,2 889,1 892,6 912,5
1.2.3 Alte venituri ale bugetelor UAT 347,2 396,3 415,9 356,4 422,8 363,9 383,5 395,9
1.2.4 Alte venituri -BASS 29,1 25,1 32,8 23,6 23,1 30,0 27,0 1,7
1.2.5 Alte venituri - FAOAM 16,8 33,8 57,7 2,0 40,0 15,6 20,0 20,0
1.3 Fonduri &i mijloace speciale 1.241,5 1.491,2 1.524,3 1.289,5 1.704,6 1.548,2 1.566,9 1.578,9
1.3.1. Fonduri speciale 153,8 222,5 187,4 175,1 176,6 172,0 185,8 194,0
1.3.2. Mijloace speciale 1.087,7 1.268,7 1.336,9 1.114,4 1.528,0 1.376,2 1.381,1 1.384,9
2. Granturi 459,7 315,5 969,6 1.175,1 1.106,6 1.329,2 802,6 703,1
2.1 Granturi pentru sustinerea bugetului 282,6 62,6 598,0 731,0 634,0 558,1 511,2 490,8
2.2 Granturi pentru proiecte finantate din surse externe 177,1 252,9 356,8 444,1 472,6 771,1 291,4 212,3
B. Cheltuieli, global 13949,3 17973,9 22415,7 23792,6 25674,5 29189,9 32302,5 35861,5
Cheltuieli f#r# creditarea net#
13994,2 18034,6 22476,5 23858,5 25725,0 29252,9 32393,7 35947,5
Cheltuieli f#r# deservirea datoriei de stat
13478,8 17545,3 21805,9 23139,9 24928,5 28407,4 31576,5 35287,1
1. Serviciile de stat cu destinaie general! 919,6 1037,8 1265,4 1368,7 1363,9 1637,8 1707,5 1806,4
dintre care Serviciul Vamal 137,3 127,0 257,7 209,6 209,6 319,6 352,1 401,5
2. Activitatea extern! 256,2 235,3 283,2 267,5 269,8 264,1 281,9 279,6
3. Justitia si jurisdicia constituional! 126,7 188,7 228,2 293,1 292,9 340,3 367,8 367,3
4. Meninerea ordinii publice, ap!rarea $i securitatea
statului 921,5 1206,0 1545,0 1466,9 1683,7 1950,5 2463,2 2612,5
Ap#rarea Na)ional# 156,6 216,0 275,8 285,3 390,1 294,6 408,3 489,8
Men)inerea ordinii publice &i securitatea na)ional# 764,9 990,0 1269,2 1181,6 1293,6 1655,9 2054,9 2122,7
5. Cheltuieli de ordin social 8827,5 11360,2 14038,6 16291,8 17204,8 20043,1 21956,9 24178,7
*nv#)#mnt 2697,0 3605,8 4248,6 4931,6 5297,1 5803,4 6169,9 6580,0
Cultura, arta, sport si ac)iuni pentru tineret 315,4 486,7 564,6 522,7 611,2 648,2 658,8 763,5
Ocrotirea s#n#t#)ii 1572,4 2111,8 2628,5 3304,6 3471,8 4429,0 4889,1 5453,7
Asisten)a &i sus)inerea social# 4242,7 5155,9 6596,9 7532,9 7824,7 9162,5 10239,1 11381,5
6. *tiina $i inovare 139,5 199,6 307,8 393,6 401,6 511,0 639,9 789,0
Executat Estimat
200837

(milioane lei)
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Estimat
7. Cheltuieli de ordin economic 1964,5 2721,1 3732,9 2764,4 3303,4 3113,0 3068,2 3312,1
Agricultura, gospod#ria silvic#, gospod#ria piscicol# &i
gospod#ria apelor 577,3 681,4 1228,3 865,5 984,2 886,1 898,1 967,0
inclusiv Fondul pentru sus&inerea 'nfiin&rii
planta&iilor viticole 79,9 58,5 100,7 87,1 87,1 87,0 110,0 140,0
Industria &i construc)iile 20,5 40,8 44,8 38,1 41,6 46,9 50,4 51,2
Transporturi, gospodaria drumurilor, comunica)ii si
informatic# 217,7 507,5 1063,2 734,0 1316,5 1001,3 1011,3 1138,4
inclusiv Fondul rutier 149,9 169,2 196,0 209,4 209,4 515,3 600,0 766,0
Gospod#ria comunal# si gospod#ria de exploatare a
fondului de locuin)e 692,8 1011,5 754,7 744,5 533,5 892,7 834,2 860,3
inclusiv Fondul de dezvoltare regional 130,0 0,0 156,0 181,7 200,7
Complexul pentru combustibil si energie 346,6 383,8 460,9 215,6 220,7 127,1 71,9 87,1
Alte servicii legate de activitatea economic# 109,6 96,1 181,0 166,7 206,9 158,9 202,3 208,1
8. Protecia mediului 'nconjur!tor $i
hidrometeorologia 54,2 108,2 104,5 110,1 126,1 112,5 120,3 118,0
9. Serviciul datoriei de stat 470,5 428,6 609,8 652,7 746,0 782,5 726,0 574,4
-intern# 193,2 197,5 410,2 455,2 558,5 580,9 502,8 387,9
-extern# 277,3 231,1 199,6 197,5 187,5 201,6 223,2 186,5
10. Alte domenii 314,0 549,1 361,1 249,7 332,8 498,1 730,0 817,5
Completarea rezervelor de stat 59,2 83,7 64,7 49,1 51,0 60,4 66,3 61,4
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale 254,8 465,4 296,4 200,6 281,8 437,7 663,7 756,1
11.Creditarea net! -44,9 -60,7 -60,8 -65,9 -50,5 -63,0 -91,2 -86,0
12.Cheltuieli pentru major!ri salariale 'n sfera
bugetar! 332,0 1092,0
C. Balana general! (deficit -; excedent +) 578,0 -126,1 -123,6 -284,0 -313,5 -705,0 -775,0 -851,0
D. Balana primar! (deficit -; excedent +) 1.048,5 302,5 486,2 368,7 432,5 77,5 -49,0 -276,6
Finan&area sectorului public -578,4 126,1 123,6 284,0 313,5 705,0 775,2 851,0
Net intern# 158,3 44,7 -144,9 31,2 -265,8 -118,8 -118,8 -120,0
BNM (r#scumpararea VMS convertite) -127,0 -118,8 -160,0 -118,8 -118,8 -118,8 -118,8 -120,0
Net b#ncile comerciale 256,2 163,5 3,6 150,0 -153,6 0,0 0,0 0,0
Creditarea direct# 56,1 41,5 -114,9 0,0 -53,6 0,0 0,0 0,0
HVS 200,1 122,0 118,5 150,0 -100,0 0,0 0,0 0,0
Net nebancar# 29,1 0,0 11,5 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0
Net extern# -53,4 -230,4 131,9 366,5 137,2 322,3 89,9 24,6
Deburs#ri 327,0 410,1 577,6 829,5 535,0 805,1 513,1 427,1
pentru proiectele finantate din surse exterene 327,0 410,1 449,2 707,5 439,8 713,9 427,7 345,2
pentru sus)inerea bugetului 0,0 0,0 128,4 122,0 95,2 91,2 85,2 81,8
Amortiz#ri 380,4 640,5 445,7 463,0 397,8 482,8 423,2 402,5
Mijloacele din v'nzarea i privatizarea
patrimoniului public 176,3 394,4 406,3 130,8 1.220,0 464,6 170,5 170,5
Modificarea soldurilor la conturi 859,6 82,6 269,7 244,5 777,9 -36,9 -633,6 -775,9
*Cheltuielile pentru majorarea salariilor n sfera bugetar# n anii 2010-2011 nu snt repartizate pe ramuri.
Executat Estimat
2008


38
Anexa 2.2 Cadrul global de resurse $i cheltuieli ale bugetului
public naional, 2005-2011, ponderea in PIB
%
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Estimat
A. Venituri, global 38,6 39,9 41,8 41,4 40,4 40,4 40,7 41,1
Venituri, total f#r# granturi 37,4 39,2 40,0 39,3 38,7 38,5 39,6 40,3
Venituri, total (f#r# granturi, transferuri, fonduri i
mijloace speciale)
34,1 35,8 37,1
37,0 36,0 36,3 37,6 38,5
inclusiv f#r# BASS i FAOAM 25,0 26,4 27,3 25,7 25,6 24,8 26,0 26,5
1. Venituri curente 37,4 39,2 40,0 39,3 38,7 38,5 39,6 40,3
1.1 Venituri fiscale 31,2 32,9 33,6 34,5 33,3 34,5 35,9 36,9
1.1.1 Impozite directe 14,0 14,8 15,1 14,9 14,2 14,5 14,7 15,0
inclusiv fr BASS #i FAOAM 5,1 5,5 5,5 3,5 3,9 3,1 3,1 3,1
1.1.1.1 Impozitul pe venit din activitatea de
ntreprinz#tor 2,1 2,4 2,6 0,8 1,1 0,4 0,3 0,3
1.1.1.2 Impozitul pe venit de la persoanele fizice 2,3 2,5 2,5 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5
1.1.1.3 Impozitul funciar 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
1.1.1.4 Impozitul pe bunurile imobiliare 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1.1.1.5 Primele de asigu#ri FAOAM 1,1 1,2 1,5 2,1 1,9 2,3 2,4 2,5
1.1.1.6 Contribu)iile BASS 7,8 8,2 8,1 9,3 8,4 9,1 9,2 9,5
1.1.2 Impozite indirecte 17,2 18,1 18,5 19,6 19,1 20,0 21,2 21,9
1.1.2.1 TVA 12,3 13,8 14,2 15,6 14,5 15,8 17,2 18,0
1.1.2.1.1 ncasate pe teritoriul republicii 4,2 4,6 4,9 5,3 5,0 5,8 6,4 6,8
1.1.2.1.2 restituiri -2,7 -2,4 -2,6 -2,6 -2,5 -2,6 -2,5 -2,5
1.1.2.1.3 ncasate la vam# 10,8 11,6 11,9 12,9 12,0 12,5 13,4 13,7
1.1.2.2 Accize 3,1 2,4 2,6 2,4 2,7 2,5 2,4 2,3
1.1.2.2.1 ncas#ri 3,4 2,6 2,7 2,6 2,8 2,6 2,5 2,4
1.1.2.2.2 restituiri -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
1.1.2.3 Impozitele asupra comer)ului exterior 1,8 1,9 1,7 1,6 1,9 1,7 1,6 1,6
1.2 Venituri nefiscale 2,8 3,0 3,5 2,6 2,7 1,8 1,7 1,6
1.2.1 Venitul net al B#ncii Na)ionale a Moldovei 0,5 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Alte venituri ale bugetului de stat 1,3 1,6 1,9 1,9 1,9 1,3 1,2 1,1
1.2.3 Alte venituri ale bugetelor UAT 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5
1.2.4 Alte venituri -BASS 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.5 Alte venituri - FAOAM 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1.3 Fonduri &i mijloace speciale 3,3 3,3 2,9 2,3 2,7 2,2 2,0 1,9
1.3.1. Fonduri speciale 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
1.3.2. Mijloace speciale 2,9 2,8 2,5 2,0 2,4 2,0 1,8 1,6
2. Granturi 1,2 0,7 1,8 2,1 1,8 1,9 1,0 0,8
2.1 Granturi pentru sustinerea bugetului 0,8 0,1 1,1 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6
2.2 Granturi pentru proiecte finantate din surse externe 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 1,1 0,4 0,2
B. Cheltuieli, global 37,0 40,2 42,0 41,9 40,9 41,4 41,7 42,1
Cheltuieli f#r# creditarea net#
37,2 40,3 42,1 42,0 41,0 41,5 41,8 42,2
Cheltuieli f#r# deservirea datoriei de stat
35,8 39,2 40,9 40,7 39,8 40,3 40,7 41,5
1. Serviciile de stat cu destinaie general! 2,4 2,3 2,4 2,4 2,2 2,3 2,2 2,1
dintre care Serviciul Vamal 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5
2. Activitatea extern! 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
3. Justitia si jurisdicia constituional! 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
4. Meninerea ordinii publice, ap!rarea $i securitatea
statului
2,4 2,7 2,9 2,6 2,7 2,8 3,2 3,1
Ap#rarea Na)ional# 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6
Men)inerea ordinii publice &i securitatea na)ional# 2,0 2,2 2,4 2,1 2,1 2,3 2,7 2,5
5. Cheltuieli de ordin social 23,4 25,4 26,3 28,7 27,4 28,4 28,3 28,4
*nv#)#mnt 7,2 8,1 8,0 8,7 8,4 8,2 8,0 7,7
Cultura, arta, sport si ac)iuni pentru tineret 0,8 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9
Ocrotirea s#n#t#)ii 4,2 4,7 4,9 5,8 5,5 6,3 6,3 6,4
Asisten)a &i sus)inerea social# 11,3 11,5 12,4 13,3 12,5 13,0 13,2 13,4
6. *tiina $i inovare 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9
Executat Estimat
2008
39
%
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Estimat
7. Cheltuieli de ordin economic 5,2 6,1 7,0 4,9 5,3 4,4 4,0 3,9
Agricultura, gospod#ria silvic#, gospod#ria piscicol# &i
gospod#ria apelor 1,5 1,5 2,3 1,5 1,6 1,3 1,2 1,1
inclusiv Fondul pentru sus&inerea 'nfiin&rii planta&iilor
viticole
0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Industria &i construc)iile 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Transporturi, gospodaria drumurilor, comunica)ii si
informatic# 0,6 1,1 2,0 1,3 2,1 1,4 1,3 1,3
inclusiv Fondul rutier 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 0,8 0,9
Gospod#ria comunal# si gospod#ria de exploatare a
fondului de locuin)e
1,8 2,3 1,4 1,3 0,9 1,3 1,1 1,0
inclusiv Fondul de dezvoltare regional 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2
Complexul pentru combustibil si energie 0,9 0,9 0,9 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1
Alte servicii legate de activitatea economic# 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
8. Protecia mediului 'nconjur!tor $i
hidrometeorologia 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
9. Serviciul datoriei de stat 1,2 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 0,9 0,7
-intern# 0,5 0,4 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 0,5
-extern# 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
10. Alte domenii 0,8 1,2 0,7 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0
Completarea rezervelor de stat 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale 0,7 1,0 0,6 0,4 0,5 0,6 0,9 0,9
inclusiv alte cheltuieli 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.Creditarea net! -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
12.Cheltuieli pentru major!ri salariale 'n sfera
bugetar! 0,0 0,4 1,3
C. Balana general! (deficit -; excedent +) 1,5 -0,3 -0,2 -0,5 -0,5 -1,0 -1,0 -1,0
D. Balana primar! (deficit -; excedent +) 2,8 0,7 0,9 0,6 0,7 0,1 -0,1 -0,3
Finan&area sectorului public -1,5 0,3 0,2 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0
Net intern# 0,4 0,1 -0,3 0,1 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1
BNM (r#scumpararea VMS convertite) -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1
Net b#ncile comerciale 0,7 0,4 0,0 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0
Creditarea direct# 0,1 0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
HVS 0,5 0,3 0,2 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0
Net nebancar# 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Net extern# -0,1 -0,5 0,2 0,6 0,2 0,5 0,1 0,0
Deburs#ri 0,9 0,9 1,1 1,5 0,9 1,1 0,7 0,5
pentru proiectele finantate din surse exterene 0,9 0,9 0,8 1,2 0,7 1,0 0,6 0,4
pentru sus)inerea bugetului 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Amortiz#ri 1,0 1,4 0,8 0,8 0,6 0,7 0,5 0,5
Mijloacele din v'nzarea i privatizarea patrimoniului
public 0,5 0,9 0,8 0,2 1,9 0,7 0,2 0,2
Modificarea soldurilor la conturi 2,3 0,2 0,5 0,4 1,2 -0,1 -0,8 -0,9
Executat Estimat
200840
Anexa 2.3 Cadrul global de resurse $i cheltuieli ale bugetului
public naional, 2005-2011, ponderea in total
%
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Estimat
A. Venituri, global 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Venituri, total f#r# granturi 96,8 98,2 95,7 95,0 95,6 95,3 97,5 98,0
Venituri, total (f#r# granturi, transferuri, fonduri i
mijloace speciale)
88,3 89,9 88,8 89,5 88,9 89,9 92,5 93,5
inclusiv f#r# BASS i FAOAM 64,7 66,1 65,5 62,0 63,2 61,5 63,9 64,4
1. Venituri curente 96,8 98,2 95,7 95,0 95,6 95,3 97,5 98,0
1.1 Venituri fiscale 80,9 82,5 80,5 83,3 82,3 85,3 88,3 89,7
1.1.1 Impozite directe 36,3 37,1 36,2 35,9 35,1 35,9 36,1 36,5
1.1.1.1 Impozitul pe venit din activitatea de
ntreprinz#tor 5,5 6,0 6,2 1,9 2,7 0,9 0,8 0,7
1.1.1.2 Impozitul pe venit de la persoanele fizice 6,0 6,3 6,0 5,5 6,0 5,8 6,0 6,0
1.1.1.3 Impozitul funciar 1,3 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6
1.1.1.4 Impozitul pe bunurile imobiliare 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1.1.1.5 Primele de asigu#ri FAOAM 2,9 2,9 3,5 5,0 4,6 5,7 5,9 6,0
1.1.1.6 Contribu)iile BASS 20,3 20,5 19,4 22,4 20,8 22,5 22,5 23,0
1.1.2 Impozite indirecte 44,6 45,4 44,3 47,4 47,2 49,4 52,2 53,1
1.1.2.1 TVA 31,8 34,7 34,0 37,6 36,0 39,1 42,4 43,7
1.1.2.1.1 ncasate pe teritoriul republicii 10,9 11,6 11,6 12,8 12,4 14,4 15,8 16,5
1.1.2.1.2 restituiri -6,9 -6,1 -6,1 -6,2 -6,2 -6,3 -6,2 -6,2
1.1.2.1.3 ncasate la vam# 27,9 29,1 28,5 31,1 29,7 31,0 32,8 33,4
1.1.2.2 Accize 8,1 6,0 6,2 5,9 6,6 6,2 5,9 5,6
1.1.2.2.1 ncas#ri 8,8 6,4 6,4 6,3 6,9 6,5 6,2 5,9
1.1.2.2.2 restituiri -0,7 -0,4 -0,2 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
1.1.2.3 Impozitele asupra comer)ului exterior 4,7 4,7 4,0 3,9 4,6 4,2 4,0 3,8
1.2 Venituri nefiscale 7,4 7,4 8,3 6,2 6,7 4,6 4,2 3,8
1.2.1 Venitul net al B#ncii Na)ionale a Moldovei 1,3 0,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Alte venituri ale bugetului de stat 3,3 4,1 4,7 4,6 4,7 3,1 2,8 2,6
1.2.3 Alte venituri ale bugetelor UAT 2,4 2,2 1,9 1,5 1,7 1,3 1,2 1,1
1.2.4 Alte venituri -BASS 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
1.2.5 Alte venituri - FAOAM 0,1 0,2 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1
1.3 Fonduri &i mijloace speciale 8,5 8,4 6,8 5,5 6,7 5,4 5,0 4,5
1.3.1. Fonduri speciale 1,1 1,2 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
1.3.2. Mijloace speciale 7,5 7,1 6,0 4,7 6,0 4,8 4,4 4,0
2. Granturi 3,2 1,8 4,3 5,0 4,4 4,7 2,5 2,0
2.1 Granturi pentru sustinerea bugetului 1,9 0,4 2,7 3,1 2,5 2,0 1,6 1,4
2.2 Granturi pentru proiecte finantate din surse externe 1,2 1,4 1,6 1,9 1,9 2,7 0,9 0,6
B. Cheltuieli, global 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli f#r# creditarea net#
100,3 100,3 100,3 100,3 100,2 100,2 100,3 100,2
Cheltuieli f#r# deservirea datoriei de stat
96,6 97,6 97,3 97,3 97,1 97,3 97,8 98,4
1. Serviciile de stat cu destinaie general! 6,6 5,8 5,6 5,8 5,3 5,6 5,3 5,0
dintre care Serviciul Vamal 1,0 0,7 1,1 0,9 0,8 1,1 1,1 1,1
2. Activitatea extern! 1,8 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8
3. Justitia si jurisdicia constituional! 0,9 1,0 1,0 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0
4. Meninerea ordinii publice, ap!rarea $i securitatea
statului 6,6 6,7 6,9 6,2 6,6 6,7 7,6 7,3
Ap#rarea Na)ional# 1,1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,0 1,3 1,4
Men)inerea ordinii publice &i securitatea na)ional# 5,5 5,5 5,7 5,0 5,0 5,7 6,4 5,9
5. Cheltuieli de ordin social 63,3 63,2 62,6 68,5 67,0 68,7 68,0 67,4
*nv#)#mnt 19,3 20,1 19,0 20,7 20,6 19,9 19,1 18,3
Cultura, arta, sport si ac)iuni pentru tineret 2,3 2,7 2,5 2,2 2,4 2,2 2,0 2,1
Ocrotirea s#n#t#)ii 11,3 11,7 11,7 13,9 13,5 15,2 15,1 15,2
Asisten)a &i sus)inerea social# 30,4 28,7 29,4 31,7 30,5 31,4 31,7 31,7
6. *tiina $i inovare 1,0 1,1 1,4 1,7 1,6 1,8 2,0 2,2
Executat
2008
Estimat41


%
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Estimat
7. Cheltuieli de ordin economic 14,1 15,1 16,7 11,6 12,9 10,7 9,5 9,2
Agricultura, gospod#ria silvic#, gospod#ria piscicol# &i
gospod#ria apelor 4,1 3,8 5,5 3,6 3,8 3,0 2,8 2,7
inclusiv Fondul pentru sus&inerea 'nfiin&rii planta&iilor
viticole 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4
Industria &i construc)iile 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Transporturi, gospodaria drumurilor, comunica)ii si
informatic# 1,6 2,8 4,7 3,1 5,1 3,4 3,1 3,2
inclusiv Fondul rutier 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 1,8 1,9 2,1
Gospod#ria comunal# si gospod#ria de exploatare a
fondului de locuin)e 5,0 5,6 3,4 3,1 2,1 3,1 2,6 2,4
inclusiv Fondul de dezvoltare regional
0,5 0,0 0,5 0,6 0,6
Complexul pentru combustibil si energie 2,5 2,1 2,1 0,9 0,9 0,4 0,2 0,2
Alte servicii legate de activitatea economic# 0,8 0,5 0,8 0,7 0,8 0,5 0,6 0,6
8. Protecia mediului 'nconjur!tor $i
hidrometeorologia 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
9. Serviciul datoriei de stat 3,4 2,4 2,7 2,7 2,9 2,7 2,2 1,6
-intern# 1,4 1,1 1,8 1,9 2,2 2,0 1,6 1,1
-extern# 2,0 1,3 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5
10. Alte domenii 2,3 3,1 1,6 1,0 1,3 1,7 2,3 2,3
Completarea rezervelor de stat 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale 1,8 2,6 1,3 0,8 1,1 1,5 2,1 2,1
11.Creditarea net! -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2
12.Cheltuieli pentru major!ri salariale 'n sfera
bugetar! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,7
Executat
2008
Estimat


42
Anexa 3.1 Evoluia bugetului de stat, 2005-2011
(milioane lei)
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Estimat
A. Venituri, global 9.028,1 11.117,3 14.058,6 14.658,0 15.957,9 17.734,9 19.611,5 21.677,8
Venituri, total f#r# granturi 8.568,6 10.802,4 13.090,8 13.482,9 14.851,3 16.405,7 18.808,9 20.974,7
Venituri, total (fara granturi, transferuri,
fonduri i mijloace speciale)
7.417,1 9.368,1 11.746,8 12.356,7 13.382,4 15.038,0 17.422,7 19.576,6
1. Venituri Curente 8.511,3 10.662,4 13.078,8 13.482,9 14.851,3 16.405,7 18.808,9 20.974,7
1.1 Venituri Fiscale 6.742,0 8.476,0 10.393,9 11.284,6 12.181,2 14.148,9 16.530,1 18.664,1
1.1.1 Impozite directe 301,8 422,9 562,4 193,1 260,0 110,2 112,4 114,6
1.1.1.1 Impozitul pe venit din activitatea de
ntreprinz#tor 298,1 418,4 556,3 193,1 260,0 110,2 112,4 114,6
1.1.1.2 Impozitul pe venit de la persoanele
fizice 3,7 4,5 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.3 Impozitul funciar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.4 Impozitul pe bunurile imobiliare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 Impozite indirecte 6.440,2 8.053,1 9.831,5 11.091,5 11.921,4 14.038,7 16.417,7 18.549,5
1.1.2.1 TVA 4.591,5 6.155,0 7.544,2 8.800,0 9.086,5 11.085,8 13.314,6 15.263,6
1.1.2.1.1 ncasate pe teritoriul republicii 1.545,9 2.039,4 2.551,2 2.960,0 3.120,0 4.071,0 4.934,7 5.727,2
1.1.2.1.2 restituiri -1.006,2 -1.085,2 -1.364,9 -1.460,0 -1.566,8 -1.806,0 -1.968,8 -2.160,7
1.1.2.1.3 ncasate la vam# 4.051,8 5.200,8 6.357,9 7.300,0 7.533,3 8.820,8 10.348,7 11.697,1
1.1.2.2 Accize 1.163,6 1.067,5 1.387,4 1.380,0 1.664,0 1.765,0 1.852,5 1.946,7
1.1.2.2.1 ncas#ri 1.263,5 1.146,7 1.432,4 1.470,0 1.746,2 1.858,3 1.950,3 2.049,5
1.1.2.2.2 restituiri -99,9 -79,2 -45,0 -90,0 -82,2 -93,3 -97,8 -102,8
1.1.2.3 Impozitele asupra comer)ului exterior 685,1 830,6 900,0 911,3 1.170,7 1.187,9 1.250,6 1.339,2
1.2 Venituri nefiscale 675,1 892,1 1.352,8 1.072,3 1.201,2 889,1 892,6 912,5
1.2.1 Venitul net al B#ncii Na)ionale a Moldovei 191,9 162,8 313,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Alte venituri 483,2 729,3 1.039,3 1.072,3 1.201,2 889,1 892,6 912,5
1.3 Fonduri si mijloace speciale 1.094,2 1.294,3 1.332,0 1.126,2 1.468,9 1.367,7 1.386,2 1.398,1
1.3.1. Fonduri speciale 148,9 216,5 179,3 168,9 168,9 164,7 178,3 186,4
1.3.2. Mijloace speciale 945,3 1.077,8 1.152,7 957,3 1.300,0 1.203,0 1.207,9 1.211,7
2. Granturi 459,5 314,9 967,8 1.175,1 1.106,6 1.329,2 802,6 703,1
2.1 Granturi pentru sustinerea bugetului 282,4 62,0 598,0 731,0 634,0 558,1 511,2 490,8
2.2 Granturi pentru proiecte finan)ate din surse
externe 177,1 252,9 356,8 444,1 472,6 771,1 291,4 212,3
3. Transferuri 57,3 140,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetele UAT la bugetul de stat 57,3 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la fondurile speciale ale bugetului de 12
stat la fondurile speciale ale bugetelor UAT &i BS
B. Cheltuieli, global 8482,6 11019,3 14257,1 14881,7 16331,9 18308,7 20006,1 22313,7
Cheltuieli fara creditarea neta
8518,6 11070,1 14329,9 14947,6 16397,9 18368,2 20093,6 22396,0
Cheltuieli f#r# deservirea datoriei de stat
8012,1 10590,7 13647,3 14229,0 15585,9 17526,2 19280,1 21739,3
1. Serviciile de stat cu destinaie general! 662,1 702,2 884,8 1017,5 989,6 1222,1 1255,6 1350,6
dintre care Serviciul Vamal 137,3 127,0 257,7 209,6 209,6 319,6 352,1 401,5
2. Activitatea extern! 256,2 235,3 283,2 267,5 269,8 264,1 281,9 279,6
3. Justitia si jurisdictia constitutionala 126,7 188,7 228,2 293,1 292,9 340,3 367,8 367,3
4. Mentinerea ordinii publice, apararea si
securitatea statului 810,6 1045,0 1332,5 1264,3 1524,0 1691,0 2174,9 2324,3
Ap#rarea Na)ional# 150,7 209,8 268,5 279,4 384,1 288,1 401,3 482,9
Men)inerea ordinii publice &i securitatea na)ional#
659,9 835,2 1064,0 984,9 1139,9 1402,9 1773,6 1841,4
5. Cheltuieli de ordin social 3552,2 4329,0 5391,1 5877,7 6435,2 7315,3 7750,7 8654,0
*nv#)#mnt 981,0 1267,6 1469,7 1580,7 1839,8 1960,7 2047,7 2179,6
Cultura, arta, sportul &i ac)iunile pentru tineret 145,0 224,4 297,7 250,6 317,9 306,6 288,8 369,7
Ocrotirea s#n#t#)ii 1265,3 1541,7 1836,9 2083,3 2223,9 2693,4 2918,8 3235,0
inclusiv
Transferuri la fondurile asigurrilor obligatorii
de asisten&a medical 839,5 1001,6 1195,0 1477,2 1477,2 1820,8 2117,4 2384,2
Restul Cheltuielilor 425,8 502,5 641,9 606,1 746,7 872,6 801,4 850,8
Executat
2008
Estimat43
(milioane lei)
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Estimat
Asisten)a &i sus)inerea social# 1160,9 1295,3 1786,8 1963,1 2053,6 2354,6 2495,4 2869,7
inclusiv
Transferuri bugetului asigurrilor sociale de stat
717,8 661,1 791,7 957,2 986,9 1063,9 1121,5 1398,4
Transferuri fondurilor locale de sus&inere social
a popula&iei 30,6 54,4 69,5 81,5 81,5 73,5 81,9 87,5
Restul Cheltuielilor 412,5 579,8 925,6 924,4 985,2 1217,2 1292,0 1383,8
6. *tiina $i inovare 139,5 199,6 307,8 393,6 401,6 511,0 639,9 789,0
7. Cheltuieli de ordin economic 792,2 1328,3 2512,7 2055,9 2410,0 2444,8 2374,0 2578,1
Agricultura, gospod#ria silvic#, gospod#ria
piscicol# &i gospod#ria apelor 423,3 623,2 1152,2 776,4 893,0 870,1 879,1 948,0
inclusiv Fondul pentru sus&inerea 'nfiin&rii
planta&iilor viticole 79,9 58,5 100,7 87,1 87,1 87,0 110,0 140,0
Industria &i construc)iile 13,3 32,1 33,7 25,3 26,2 29,3 32,1 32,8
Transporturile, gospod#ria drumurilor,
comunica)iile &i informatic# 168,2 366,1 847,0 661,0 1101,1 960,1 968,5 1094,0
inclusiv Fondul rutier 149,9 169,2 196,0 209,4 209,4 515,3 600,0 766,0
Gospod#ria comunal# &i gospod#ria de exploatare
a fondului de locuin)e 23,9 111,2 116,7 258,6 51,6 357,3 287,9 295,4
inclusiv Fondul de dezvoltare regional 130,0 0,0 156,0 181,7 200,7
Complexul pentru combustibil &i energie 58,9 105,3 177,5 172,0 139,4 75,0 10,2 6,0
Alte servicii legate de activitatea economic#
104,6 90,4 185,6 162,6 198,7 153,0 196,2 201,9
8. Protecia mediului 'nconjur!tor $i
hidrometeorologia 54,2 108,6 130,1 110,1 125,7 112,5 120,3 118,0
9. Serviciul datoriei de stat 470,5 428,6 609,8 652,7 746,0 782,5 726,0 574,4
-intern# 193,2 197,5 410,2 455,2 558,5 580,9 502,8 387,9
-extern# 277,3 231,1 199,6 197,5 187,5 201,6 223,2 186,5
10. Alte domenii 1654,4 2504,8 2649,7 3015,2 3203,1 3684,6 4070,5 4268,7
Completarea rezervelor de stat 59,2 83,7 55,2 49,1 51,0 60,4 66,3 61,4
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale
1595,2 2421,1 2594,5 2966,1 3152,1 3624,2 4004,2 4207,3
inclusiv
alte cheltuieli 128,1 318,9 153,9 92,1 183,5 213,3 296,6 274,4
Transferurile la bugetele UAT 1465,6 1549,7 1964,2 2718,5 2764,3 3209,9 3469,5 3625,4
Trasferuri cu destinatie speciala la veniturile
de baza ale bugetelor UAT 550,4 476,4 155,5 240,8 201,0 238,1 307,5
11.Creditarea net! -36,0 -50,8 -72,8 -65,9 -66,0 -59,5 -87,5 -82,3
12.Cheltuieli pentru major!ri salariale 'n sfera
bugetar!
332,0 1092,0
C. Balana general! (deficit -; excedent +) 545,5 98,0 -198,5 -223,7 -374,0 -573,8 -394,6 -635,9
D. Balana primar! (deficit -; excedent +) 1.016,0 526,6 411,3 429,0 372,0 208,7 331,4 -61,5
D. Finanarea sectorului public -545,6 -98,0 198,5 223,7 374,0 573,8 394,6 635,9
Net intern# 61,7 -11,1 -71,0 31,2 -235,8 -118,8 -118,8 -120,0
BNM (r#scump#rarea VMS convertite) -127,0 -118,8 -160,0 -118,8 -118,8 -118,8 -118,8 -120,0
Net b#ncile comerciale 200,1 122,0 118,5 150,0 -100,0 0,0 0,0 0,0
Creditarea direct# 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HVS 200,1 122,0 118,5 150,0 -100,0 0,0 0,0 0,0
Net nebancar# -11,4 -14,3 -29,5 0,0 -17,0 0,0 0,0 0,0
Net extern# -53,4 -230,4 131,9 366,5 137,2 322,3 89,7 24,6
Deburs#ri 327,0 485,4 577,6 829,5 535,0 805,1 513,1 427,1
pentru proiecte finan)ate din surse externe 327,0 485,4 449,2 707,5 439,8 713,9 427,9 345,3
pentru sus)inerea bugetului 0,0 0,0 128,4 122,0 95,2 91,2 85,2 81,8
Amortiz#ri 380,4 640,5 445,7 463,0 397,8 482,8 423,4 402,5
Mijloacele din v'nzarea i privatizarea patrimoniului public 34,1 167,6 199,7 90,0 1.020,0 390,4 100,0 100,0
Modificarea soldurilor la conturi 588,0 24,1 62,1 264,0 547,4 20,1 -323,7 -631,3
*Cheltuielile pentru majorarea salariilor #n sfera bugetar# n anii 2010-2011 nu snt repartizate pe ramuri.
Estimat Executat
2008


44
Anexa 3.2 Evoluia cheltuielilor bugetului de stat, 2005-2011,
ponderea in total
%
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Estimat
A. Venituri, global 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Venituri, total f#r# granturi 94,9 97,2 93,1 92,0 93,1 92,5 95,9 96,8
Venituri, total (fara granturi, transferuri,
fonduri i mijloace speciale)
82,2 84,3 83,6 84,3
83,9 84,8 88,8 90,3
1. Venituri Curente 94,3 95,9 93,0 92,0 93,1 92,5 95,9 96,8
1.1 Venituri Fiscale 74,7 76,2 73,9 77,0 76,3 79,8 84,3 86,1
1.1.1 Impozite directe 3,3 3,8 4,0 1,3 1,6 0,6 0,6 0,5
1.1.1.1 Impozitul pe venit din activitatea de
ntreprinz#tor 3,3 3,8 4,0 1,3 1,6 0,6 0,6 0,5
1.1.1.2 Impozitul pe venit de la persoanele
fizice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.3 Impozitul funciar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.4 Impozitul pe bunurile imobiliare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2 Impozite indirecte 71,3 72,4 69,9 75,7 74,7 79,2 83,7 85,6
1.1.2.1 TVA 50,9 55,4 53,7 60,0 56,9 62,5 67,9 70,4
1.1.2.1.1 ncasate pe teritoriul republicii 17,1 18,3 18,1 20,2 19,6 23,0 25,2 26,4
1.1.2.1.2 restituiri -11,1 -9,8 -9,7 -10,0 -9,8 -10,2 -10,0 -10,0
1.1.2.1.3 ncasate la vam# 44,9 46,8 45,2 49,8 47,2 49,7 52,8 54,0
1.1.2.2 Accize 12,9 9,6 9,9 9,4 10,4 10,0 9,4 9,0
1.1.2.2.1 ncas#ri 14,0 10,3 10,2 10,0 10,9 10,5 9,9 9,5
1.1.2.2.2 restituiri -1,1 -0,7 -0,3 -0,6 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
1.1.2.3 Impozitele asupra comer)ului
exterior 7,6 7,5 6,4 6,2 7,3 6,7 6,4 6,2
1.2 Venituri nefiscale 7,5 8,0 9,6 7,3 7,5 5,0 4,6 4,2
1.2.1 Venitul net al B#ncii Na)ionale a Moldovei 2,1 1,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Alte venituri 5,4 6,6 7,4 7,3 7,5 5,0 4,6 4,2
1.3 Fonduri si mijloace speciale 12,1 11,6 9,5 7,7 9,2 7,7 7,1 6,4
1.3.1. Fonduri speciale 1,6 1,9 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9
1.3.2. Mijloace speciale 10,5 9,7 8,2 6,5 8,1 6,8 6,2 5,6
2. Granturi 5,1 2,8 6,9 8,0 6,9 7,5 4,1 3,2
2.1 Granturi pentru sustinerea bugetului 3,1 0,6 4,3 5,0 4,0 3,1 2,6 2,3
2.2 Granturi pentru proiecte finan)ate din surse
externe 2,0 2,3 2,5 3,0 3,0 4,3 1,5 1,0
3. Transferuri 0,6 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la bugetele UAT la bugetul de stat 0,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri de la fondurile speciale ale bugetului de 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
stat la fondurile speciale ale bugetelor UAT &i BS
B. Cheltuieli, global 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cheltuieli fara creditarea neta
100,4 100,5 100,5 100,4 100,4 100,3 100,4 100,4
Cheltuieli f#r# deservirea datoriei de stat
94,5 96,1 95,7 95,6 95,4 95,7 96,4 97,4
1. Serviciile de stat cu destinaie general! 7,8 6,4 6,2 6,8 6,1 6,7 6,3 6,1
dintre care Serviciul Vamal 1,6 1,2 1,8 1,4 1,3 1,7 1,8 1,8
2. Activitatea extern! 3,0 2,1 2,0 1,8 1,7 1,4 1,4 1,3
3. Justitia si jurisdictia constitutionala 1,5 1,7 1,6 2,0 1,8 1,9 1,8 1,6
4. Mentinerea ordinii publice, apararea si
securitatea statului 9,6 9,5 9,3 8,5 9,3 9,2 10,9 10,4
Ap#rarea Na)ional# 1,8 1,9 1,9 1,9 2,4 1,6 2,0 2,2
Men)inerea ordinii publice &i securitatea
na)ional# 7,8 7,6 7,5 6,6 7,0 7,7 8,9 8,3
Estimat Executat
200845
%
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Estimat
5. Cheltuieli de ordin social 41,9 39,3 37,8 39,5 39,4 40,0 38,7 38,8
*nv#)#mnt 11,6 11,5 10,3 10,6 11,3 10,7 10,2 9,8
Cultura, arta, sportul &i ac)iunile pentru tineret
1,7 2,0 2,1 1,7 1,9 1,7 1,4 1,7
Ocrotirea s#n#t#)ii 14,9 14,0 12,9 14,0 13,6 14,7 14,6 14,5
inclusiv 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri la fondurile asigurrilor
obligatorii de asisten&a medical 16,8 15,3 16,7 9,9 9,0 9,9 10,6 10,7
Restul Cheltuielilor 16,8 15,3 16,7 4,1 4,6 4,8 4,0 3,8
Asisten)a &i sus)inerea social# 13,7 11,8 12,5 13,2 12,6 12,9 12,5 12,9
inclusiv 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferuri bugetului asigurrilor sociale de
stat 8,5 6,0 5,6 6,4 6,0 5,8 5,6 6,3
Transferuri fondurilor locale de sus&inere
social a popula&iei 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Restul Cheltuielilor 4,9 5,3 6,5 6,2 6,0 6,6 6,5 6,2
6. *tiina $i inovare 1,6 1,8 2,2 2,6 2,5 2,8 3,2 3,5
7. Cheltuieli de ordin economic 9,3 12,1 17,6 13,8 14,8 13,4 11,9 11,6
Agricultura, gospod#ria silvic#, gospod#ria
piscicol# &i gospod#ria apelor 5,0 5,7 8,1 5,2 5,5 4,8 4,4 4,2
inclusiv Fondul pentru sus&inerea 'nfiin&rii
planta&iilor viticole 0,9 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6
Industria &i construc)iile 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Transporturile, gospod#ria drumurilor,
comunica)iile &i informatic# 2,0 3,3 5,9 4,4 6,7 5,2 4,8 4,9
inclusiv Fondul rutier 1,8 1,5 1,4 1,4 1,3 2,8 3,0 3,4
Gospod#ria comunal# &i gospod#ria de
exploatare a fondului de locuin)e 0,3 1,0 0,8 1,7 0,3 2,0 1,4 1,3
inclusiv Fondul de dezvoltare regional
0,9 0,0 0,9 0,9 0,9
Complexul pentru combustibil &i energie 0,7 1,0 1,2 1,2 0,9 0,4 0,1 0,0
Alte servicii legate de activitatea economic# 1,2 0,8 1,3 1,1 1,2 0,8 1,0 0,9
8. Protecia mediului 'nconjur!tor $i
hidrometeorologia 0,6 1,0 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5
9. Serviciul datoriei de stat 5,5 3,9 4,3 4,4 4,6 4,3 3,6 2,6
-intern# 2,3 1,8 2,9 3,1 3,4 3,2 2,5 1,7
-extern# 3,3 2,1 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 0,8
10. Alte domenii 19,5 22,7 18,6 20,3 19,6 20,1 20,3 19,1
Completarea rezervelor de stat 0,7 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale
18,8 22,0 18,2 19,9 19,3 19,8 20,0 18,9
inclusiv
alte cheltuieli 1,5 2,9 1,1 0,6 1,1 1,2 1,5 1,2
Transferurile la bugetele UAT 17,3 14,1 13,8 18,3 16,9 17,5 17,3 16,2
Trasferuri cu destinatie speciala la
veniturile de baza ale bugetelor UAT 5,0 3,3 1,0 1,5 1,1 1,2 1,4
11.Creditarea net! -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4
12.Cheltuieli pentru major!ri salariale 'n sfera
bugetar!
0,0 1,7 4,9
Estimat Executat
2008


46
Anexa 4.1 Evoluia bugetelor unit!ilor administrativ-teritoriale,
2005-2011
(milioane lei)
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Estimat
A. Venituri, global 3.636,6 4.796,0 5.646,8 5.337,6 5.976,7 6.133,4 6.701,4 7.182,4
1. Venituri curente 2.136,2 2.651,9 3.034,6 2.382,1 2.890,1 2.649,0 2.911,9 3.162,0
1.1 Venituri fiscale 1.641,8 2.058,7 2.428,5 1.862,4 2.231,6 2.104,6 2.347,7 2.585,3
1.1.1 Impozite directe 1.601,8 2.016,6 2.380,9 1.805,9 2.190,6 2.057,6 2.297,7 2.532,3
1.1.1.1 Impozitul pe venit din activitatea de
ntreprinzator 503,8 660,7 832,1 257,5 413,6 141,7 144,6 147,5
1.1.1.2 Impozitul pe venit de la persoanele fizice 865,5 1.123,2 1.322,5 1.304,1 1.527,6 1.653,8 1.884,0 2.110,1
1.1.1.3 Impozitul funciar 196,0 191,9 174,2 196,6 191,4 196,2 196,2 196,2
1.1.1.4 Impozitul pe bunurile imobiliare 36,5 40,8 52,1 47,7 58,0 65,9 72,9 78,5
1.1.2 Impozite indirecte 40,0 42,1 47,6 56,5 41,0 47,0 50,0 53,0
1.1.2.1 TVA 31,7 38,7 42,7 50,5 35,0 40,0 43,0 46,0
1.1.2.2 Accize 8,3 3,4 4,9 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
1.2 Venituri nefiscale 347,2 396,3 415,9 356,4 422,8 363,9 383,5 395,9
1.3 Fonduri si mijloace speciale 147,2 196,9 190,2 163,3 235,7 180,5 180,7 180,8
1.3.1. Fonduri speciale 4,9 6,0 8,1 6,2 7,7 7,3 7,5 7,6
1.3.2. Mijloace speciale 142,3 190,9 182,1 157,1 228,0 173,2 173,2 173,2
2. Granturi 0,2 0,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1 Granturi pentru sustinerea bugetului 0,2 0,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Transferuri 1500,2 2143,5 2609,9 2955,5 3086,6 3484,4 3789,5 4020,4
Transferuri de la bugetul de stat 1465,6 2089,1 2469,4 2874,0 3005,1 3410,9 3707,6 3932,9
Transferuri de la fondurile speciale ale bugetului de stat
la fondurile speciale ale bugetelor UAT 34,6 54,4 69,5 81,5 81,5 73,5 81,9 87,5
Transferuri de la alte componente ale BUAT 71
B. Cheltuieli, global 3775,7 5063,0 5627,0 5378,4 5976,7 6207,6 6771,9 7252,9
1. Serviciile de stat cu destinaie general!
257,5 335,6 380,6 351,2 374,3 415,7 451,9 455,8
2. Meninerea ordinii publice, ap!rarea $i securitatea
statului 110,9 161,0 212,5 202,6 159,7 259,5 288,3 288,2
Ap#rarea Na)ional# 5,9 6,2 7,3 5,9 6,0 6,5 7,0 6,9
Men)inerea ordinii publice &i securitatea na)ional#
105,0 154,8 205,2 196,7 153,7 253,0 281,3 281,3
3. Cheltuieli de ordin social
2057,5 2893,6 3629,4 4007,6 4414,1 4639,8 4970,4 5293,2
*nv#)#mnt 1716,0 2338,2 2798,9 3350,9 3457,3 3842,7 4122,2 4400,4
Cultura, arta, sportul si ac)iunile pentru tineret 170,4 262,3 269,4 272,1 293,3 341,6 370,0 393,8
Ocrotirea s#n#t#)ii 38,6 86,3 92,1 52,3 113,9 84,9 92,1 98,8
Asisten)a si sus)inerea social# 132,5 206,8 469,0 332,3 549,6 370,6 386,1 400,2
4. Cheltuieli de ordin economic 1174,7 1395,7 1233,3 708,5 893,4 668,2 694,2 734,0
Agricultura, gospod#ria silvic#, gospod#ria piscicol# &i
gospod#ria apelor 156,5 61,1 77,7 89,1 91,2 16,0 19,0 19,0
Industria &i construc)iile 7,1 8,7 11,1 12,8 15,4 17,6 18,3 18,4
Transporturile, gospod#ria drumurilor, comunica)iile
&i informatic# 49,5 141,4 216,9 73,0 215,4 41,2 42,8 44,4
Gospodaria comunal# &i gospod#ria de exploatare a
fondului de locuin)e 668,9 900,3 639,1 485,9 481,9 535,4 546,3 564,9
Complexul pentru combustibil &i energie
287,7 278,5 283,7 43,6 81,3 52,1 61,7 81,1
Alte servicii legate de activitatea economic# 5,0 5,7 4,8 4,1 8,2 5,9 6,1 6,2
5. Alte domenii 184,0 287,4 173,2 108,5 134,8 224,4 367,1 481,7
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale 184,0 287,4 173,2 108,5 134,8 224,4 367,1 481,7
inclusiv
alte cheltuieli 126,7 147,4 173,2 108,5 134,8 224,4 367,1 481,7
Transferurile la bugetul de stat 57,3 140,0
6.Creditarea net! -8,9 -10,3 -2,0
C. Balana general! (deficit -; excedent +) -139,1 -267,0 19,8 -40,8 0,0 -74,2 -70,5 -70,5
D. Finan&area 139,1 267,0 -19,8 40,8 0,0 74,2 70,5 70,5
Net intern# 56,1 52,2 -116,0 0,0 -43,3 0,0 0,0 0,0
Net extern# 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mijloacele din v'nzarea i privatizarea patrimoniului
public
142,1 226,8 206,6 40,8 200,0 74,2 70,5 70,5
Modificarea soldurilor la conturi 59,1 12,0 110,4 0,0 156,7 0,0 0,0 0,0
2008
Estimat Executat47

Anexa 4.2 Evoluia bugetelor unit!ilor administrativ-teritoriale,
2005-2011, ponderea 'n total

%
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Aprobat Estimat
A. Venituri, global 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Venituri curente 58,7 55,3 53,7 44,6 48,4 43,2 43,5 44,0
1.1 Venituri fiscale 45,1 42,9 43,0 34,9 37,3 34,3 35,0 36,0
1.1.1 Impozite directe 44,0 42,0 42,2 33,8 36,7 33,5 34,3 35,3
1.1.1.1 Impozitul pe venit din activitatea de
ntreprinzator 13,9 13,8 14,7 4,8 6,9 2,3 2,2 2,1
1.1.1.2 Impozitul pe venit de la persoanele fizice 23,8 23,4 23,4 24,4 25,6 27,0 28,1 29,4
1.1.1.3 Impozitul funciar 5,4 4,0 3,1 3,7 3,2 3,2 2,9 2,7
1.1.1.4 Impozitul pe bunurile imobiliare 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1
1.1.2 Impozite indirecte 1,1 0,9 0,8 1,1 0,7 0,8 0,7 0,7
1.1.2.1 TVA 0,9 0,8 0,8 0,9 0,6 0,7 0,6 0,6
1.1.2.2 Accize 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1.2 Venituri nefiscale 9,5 8,3 7,4 6,7 7,1 5,9 5,7 5,5
1.3 Fonduri si mijloace speciale 4,0 4,1 3,4 3,1 3,9 2,9 2,7 2,5
1.3.1. Fonduri speciale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1.3.2. Mijloace speciale 3,9 4,0 3,2 2,9 3,8 2,8 2,6 2,4
2. Granturi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Transferuri 41,3 44,7 46,2 55,4 51,6 56,8 56,5 56,0
Transferuri de la bugetul de stat 40,3 43,6 43,7 53,8 50,3 55,6 55,3 54,8
Transferuri de la fondurile speciale ale bugetului de stat la
fondurile speciale ale bugetelor UAT 1,0 1,1 1,2 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2
Transferuri de la alte componente ale BUAT 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. Cheltuieli, global 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Serviciile de stat cu destinaie general! 6,8 6,6 6,8 6,5 6,3 6,7 6,7 6,3
2. Meninerea ordinii publice, ap!rarea $i securitatea
statului 2,9 3,2 3,8 3,8 2,7 4,2 4,3 4,0
Ap#rarea Na)ional# 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Men)inerea ordinii publice &i securitatea na)ional#
2,8 3,1 3,6 3,7 2,6 4,1 4,2 3,9
3. Cheltuieli de ordin social 54,5 57,2 64,5 74,5 73,9 74,7 73,4 73,0
*nv#)#mnt 45,4 46,2 49,7 62,3 57,8 61,9 60,9 60,7
Cultura, arta, sportul si ac)iunile pentru tineret 4,5 5,2 4,8 5,1 4,9 5,5 5,5 5,4
Ocrotirea s#n#t#)ii 1,0 1,7 1,6 1,0 1,9 1,4 1,4 1,4
Asisten)a si sus)inerea social# 3,5 4,1 8,3 6,2 9,2 6,0 5,7 5,5
4. Cheltuieli de ordin economic 31,1 27,6 21,9 13,2 14,9 10,8 10,3 10,1
Agricultura, gospod#ria silvic#, gospod#ria piscicol# &i
gospod#ria apelor
4,1 1,2 1,4 1,7 1,5 0,3 0,3 0,3
Industria &i construc)iile 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Transporturile, gospod#ria drumurilor, comunica)iile &i
informatic#
1,3 2,8 3,9 1,4 3,6 0,7 0,6 0,6
Gospodaria comunal# &i gospod#ria de exploatare a
fondului de locuin)e 17,7 17,8 11,4 9,0 8,1 8,6 8,1 7,8
Complexul pentru combustibil &i energie
7,6 5,5 5,0 0,8 1,4 0,8 0,9 1,1
Alte servicii legate de activitatea economic# 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
5. Alte domenii 4,9 5,7 3,1 2,0 2,3 3,6 5,4 6,6
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale
4,9 5,7 3,1 2,0 2,3 3,6 5,4 6,6
inclusiv
alte cheltuieli 3,4 2,9 3,1 2,0 2,3 3,6 5,4 6,6
Transferurile la bugetul de stat 1,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.Creditarea net!
-0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Executat Estimat
200848


Anexa 5. Evoluia bugetului asigur!rilor sociale de stat, 2006-2011

mil.lei
2006 2007 2009 2010 2011
I. Venituri, total 4347,7 5157,2 6256,7 7514,2 8247,4 9449,2
inclusiv n total:
a) Venituri fiscale 3661,5 4332,6 5275,9 6420,3 7098,9 8049,1
c) *ncas#ri nefiscale 21,5 31,9 23,2 29,3 26,3 1,0
d) Alte venituri 2,9 1 0,4 0,7 0,7 0,7
b) Transferuri de la bugetul de stat 661,8 791,7 957,2 1063,9 1121,5 1398,4
din care:
Transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurrilor
sociale de stat pentru presta&ii sociale
639,3 760,3 919,5 987,9 1013,2 1072,1
Compensarea diferen&ei de tarife de asigurri sociale de
stat obligatorii 'n sectorul agrar
22,5 31,4 37,7 57,4 65,5 74,0
Compensarea diferen&ei p'n la pensia minim
18,5 42,9 72,1
Acoperirea deficitului bugetului asigurrilor sociale de stat 180,2
II. Cheltuieli, total 4378,1 5244,5 6276,2 7571,2 8557,3 9593,8
inclusiv:
a) Fondul de pensii 3125,9 3751,6 4511,6 5420,7 6268,1 7054,3
b) Fondul de protec)ie a familiilor cu copii 59,1 73,2 93,1 139,3 174,9 213,4
c) Fondul de asigurare mpotriva accidentelor de
munc# &i bolilor profesionale
1,6 1,7 2,7 3,0 3,7 4,5
d) Fondul de indemniza)ii 325,3 408,6 461,9 648,1 776,4 919,9
e) Fondul de &omaj 36,3 32,2 42,2 25,8 30,8 35,3
f) Fondul de recuperare a s#n#t#)ii 86,3 93,7 92,2 109,7 67,1 71,5
g) Cheltuieli de organizare &i func)ionare a
sistemului public de asigur#ri sociale
104,3 123,7 157,2 240,2 226,8 226,5
h) Creditarea net# -0,5 -4,2 -3,5 -3,7 -3,7
i) Transferuri de la bugetul de stat la bugetul
asigur#rilor sociale de stat
639,3 760,3 919,5 987,9 1013,2 1072,1
III. Excedent (+)/deficit (-) -30,4 -87,3 -19,5 -57,0 -309,9 -144,6
IV. Finanarea
Modificarea soldurilor la conturi 30,4 87,3 19,5 57,0 309,9 144,6
Indicatorii
2008
aprobat Estimat executat


49
Anexa 6. Evoluia Fondurilor de asigur!ri obligatorii de asisten!
medical! pe anii 2005-2011
2005 2006 2007 2009 2010 2011
aprobat scontat
I.Venituri, total 1281,7 1559,1 2036,4 2646,2 2691,2 3471,5 3995,6 4504,1
inclusiv:
II. Chletuieli, total 1108,0 1485,4 1894,6 2646,2 2611,2 3471,5 3995,6 4504,1
inclusiv:
III. Deficit (-)/Surplus(+) 173,7 73,7 141,8 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0
IV. Finantarea
Modificarea soldurilor la conturi -173,7 -73,7 -141,8 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0
1858,2
Indicatorii
mil.lei
estimat
1167,0
executat
425,4 1174,0 523,7
60,9
2099,9
primele de asigurare obligatorie de asisten)#
medical# achitate de angajatori &i angaja)i, n
m#rime procentual#
759,4 1582,0 1797,3 2030,6
1.1 Primele de asigurare obligatorie de asisten)#
medical#, total 783,7 1635,1
20,0
69,3
1.2 Transferuri din bugetul de stat pentru
asigurarea categoriilor de persoane neangajate
prev#zute de legisla)ie 1195 1820,8 2117,4 2384,2
primele de asigurare obligatorie de asisten)#
medical# achitate de persoane fizice, n sum# fix#
24,3 53,1
79,75
20,0
2.1 Fondul pentru achitarea serviciilor medicale
curente (fondul de baz#) 1825,5 3294,6 3793,8 4277,8
1.3 Alte venituri (dobnzi, amenzi &i sanc)iuni)
57,7 15,6
42,3
90,35
2.3 Fondul de rezerv# al asigur#rii obligatorii de
asisten)# medical# 13,6 69,65 79,75 90,35
2.2 Fondul m#surilor de profilaxie (de prevenire a
riscurilor de asigurare) 31,0 69,65
45,6
2.4 Cheltuielile administrative
24,5 37,6
1116,0
50,5
1477,2
2,0
primele de asigurare obligatorie de asisten)#
medical# achitate de cet#)enii str#ini &i apatrizii
f#r# domiciliu stabil n republic#
0,5
2510,8
52,9
52,9
29,6
18,2
839,5
505,4
18,3
50,0
52,5
16,8
1138,5
35,0
0,5
1477,2 1001,6
33,8
407,2
17,2
1434,6
15,1
13,6
22,1
1075,3
9,1
6,4
2008
28,8
40,0
2479,9
50
Anex! 7. Planul strategic de cheltuieli 'n
domeniul educaiei $i tineretului, 2009-2011

51


Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
PROGRAMUL I. Educaia pre$colar! include sistemul de institu)ii pre&colare de stat cu diferite programe de func)ionare &i are ca scop preg#tirea multilateral# a copilului pentru via)#, n
vederea integr#rii n activitatea &colar#. Toate activit#)ile ce )in de organizarea func)ion#rii &i ntre)inerea institu)iilor pre&colare se efectueaz# din contul bugetelor autorit#)ilor publice locale
Obiectiv general: Sporirea accesului tuturor copiilor la serviciile educa)ionale pre&colare de calitate
A. Situaia actual!:
Lipsa institu)iilor pre&colare n circa 263 de
localit#)i
Nivelul institu)ionaliz#rii copiilor de 1-6 ani -
52,1%.
Rata de nrolare a copiilor de vrsta 5-6 ani n
institu)iile pre&colare - doar 80 la sut#
Lipsa materialelor didactice n institu)iile
pre&colare
Deteriorarea bazei tehnico-materiale a institu)iilor
pre&colare.
B. Obiective de politici pe termen mediu:
Majorarea ratei de nrolare in programele
pre&colare pin# la 75% pentru copiii cu v-rsta de
3-6 (7) ani &i pin# la 95% pentru copiii de 5-6 (7)
ani
*mbun#t#)irea condi)iilor de func)ionare a
institu)iilor pre&colare
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Cartografierea institu)iilor de nv#)#mnt pre&colar (Plan de ac)iuni
SND, 89.1)
*mbun#t#)irea bazei tehnico-materiale a institu)iilor pre&colare
(2009-2011) (Plan de ac)iuni SND, 89.4)
Gazificarea institu)iilor pre&colare (Plan de ac)iuni SND, 89.5)
Economii create de mic&orarea num#rului de copii
Economii condi)ionate de optimizarea re)elei institu)iilor
pre&colare, conform prevederilor Hot#rrii Guvernului nr. 239 din
29 februarie 2008
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Dezvoltarea re)elei de institu)ii pre&colare &i crearea centrelor
alternative pentru educa)ia pre&colar# n limita plafonului de
resurse (Plan de ac)iunii SND, 89.6)
Majorarea cheltuielilor medii pentru ntre)inerea copiilor n
institu)iile pre&colare, inclusiv cele pentru alimentare (Plan de
ac)iuni SND, 89.3)
Asigurarea institu)iilor pre&colare cu materiale ilustrativ-didactice
n limita plafonului de resurse (Plan de ac)iuni SND, 89.7)
Majorarea cheltuielilor pentru asigurarea institu)iilor pre&colare cu
utilaj
Renovarea gr#dini)elor selectate n cadrul Proiectului "Educa)ie
pentru To)i - Ini)iativa de Ac)iune Rapid# (Plan de ac)iuni SND,
89.8)


9377,5


24040,0


22893,0


48969.0


4088,05297,0


6650,0

48969.0


4088.0

20000,048969.0


4088.0

Num#rul de copii cu vrsta
1-6 ani ncadra)i n
programele pre&colare anual
va spori cu 3%
Cota frecvent#rii institu)iilor
pre&colare de c#tre copiii de
5-6 ani n anul 2011 se va
majora pn# la 95,0%
Num#rul institu)iilor
pre&colare revitalizate se va
majora cu 5% anual
Cota de utilizare a
capacit#)ii institu)ionale va
spori cu 2% anual

PROGRAMUL II. ,nv!!m'ntul secundar este structurat pe 4 subprograme: subprogramul 2.1 *nv#)#mntul primar, gimnazial &i liceal, subprogramul 2.2 *nv#)#mntul special,
subprogramul 2.3 Curriculum-urile &colare &i subprogramul 2.4 *nv#)#mntul secundar profesional
Obiectiv general: Asigurarea accesului tuturor copiilor la educa)ia calitativ# de baz#
SUBPROGRAMUL 2.1. ,nv!!m' ntul primar, gimnazial $i liceal - include toate &colile primare, gimnaziile, &colile medii de cultur# general# &i liceele. Majoritatea acestor institu)ii snt n
subordinea autorit#)ilor publice locale. *n cadrul acestui subprogram snt incluse toate cheltuielile ce )in de organizarea &i desf#&urarea procesului de nv#)#mnt n aceste institu)ii &i ntre)inerea
acestora. Obiectiv general: Asigurarea accesului tuturor copiilor la educa)ia calitativ# de baz#, n special ai celor afla)i n dificultate

52

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
A. Situaia actual!:
Diminuarea contingentului de elevi cu 6,2%, fa)#
de anul precedent din considerente demografice,
cu circa 15 mii elevi n urm#torii 6 ani
Diminuarea nivelului de utilizare a capacit#)ilor
comparativ cu anul de studii 2006-2007 cu 4,1
puncte procentuale , care va constitui 63,2%
Func)ionarea &colilor cu un contingent redus &i
lipsa transportului &colar
Descre&terea raportului elev/profesor: 2007/08
13 elevi &i a raportului elev/personal nondidactic:
2007/08 21 de elevi
Degradarea fizic# &i uzura moral# a bazei
tehnico-materiale &i didactice a institu)iilor de
nv#)#mnt
Cota cadrelor didactice n v-rst# de pensionare
15,6%, &i asigurarea insuficient# cu tineri
speciali&ti
B. Obiective de politici pe termen mediu:
*mbun#t#)irea calit#)ii serviciilor educa)ionale &i
sporirea eficien)ei sistemului de nv#)#mnt
secundar general
Optimizarea re)elei &i sporirea gradului de
utilizare a capacit#)ilor institu)iilor de nv#)#mnt
secundar general
Sporirea accesului copiilor din zonele rurale la
nv#)#mntul obligatoriu
Renovarea bazei tehnico-materiale &i didactice a
institu)iilor de nv#)#mnt
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Organizarea transportului &colar n mediul rural, procurarea
mijloacelor de transport (2009-2011)
Asigurarea gratuit# a elevilor claselor 1-4 cu dejunuri calde (2009-
2011) &i sporirea cheltuielilor pentru majorarea normei de
alimenta)ie
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Continuarea programului de reabilitare si consolidare a bazei
tehnico-materiale &i didactice a institu)iilor
Extinderea accesului copiilor n vrst# de 7-16 ani la odihna de var#
Elaborarea, aprobarea &i pilotarea Strategiei de optimizare a re)elei
institu)iilor de nv#)#mnt secundar general (cu suportul proiectului
Educa)ie de calitate n mediul rural. (Plan de ac)iuni SND, 90.1,
90.2, 90.3)
Elaborarea, simularea &i pilotarea a unei noi formule de finan)are a
nv#)#m-ntului secundar general (cu suportul proiectului Educa)ie
de calitate n mediul rural. (Plan de ac)iuni SND, 90.4)
Sus)inerea financiar# n continuare a tinerelor cadre didactice
angajate n institu)iile de nv#)#mnt din mediul rural
Majorarea cheltuielilor pentru asigurarea gratuit# a eliber#rii
documentelor aferente absolvirii ciclului de nv#)#m-nt secundar
general
Majorarea cheltuielilor pentru desf#&urarea examenelor de
finalitate a treptelor de nv#)#mnt n UAT
Sporirea cheltuielilor pentru asigurarea cu materiale didactice a
elevilor din &colile, gimnaziile &i liceele, subordonate UAT
Majorarea cheltuielilor pentru dotarea cu utilaj a &colilor,
gimnaziilor &i liceelor


12150,0

24300.9


116731,0
11704,022,0


13500

1500,0


1339,4

2743,0
48601.8


127820,0
403,0380,0


13500
14736,2
48601.8


127820,013500
14736,2
Cota absolven)ilor de
gimnaziu care-&i continu#
studiile n licee va spori
anual cu 3%
Num#rul de copii nenrola)i
n sistemul educa)ional n
nv#)#m-ntul obligatoriu din
mediul rural
Num#rul de copii care
beneficiaz# de odihna de
var#
Num#rul de copii care
beneficiaz# de transport
&colar
Raportul elev/profesor se
va majora cu 2
elevi/profesor anual
Strategia aprobat# &i planul
de ac)iuni elaborate
Gradul de utilizare a
capacit#)ilor institu)iilor de
nv#)#m-nt secundar general
Num#rul cadrelor didactice
ce beneficiaz# anual de
sus)inere financiar#

SUBPROGRAMUL 2.2. ,nv!!m.ntul special are ca scop educarea, instruirea, recuperarea &i integrarea social# a pre&colarilor &i elevilor cu nevoi speciale. Acest program include gimnaziile -
internat, &colile-internat cu regim special, &colile-internat sanatoriale &i casele de copiii. Statul asigur# ntre)inerea gratuit# a copiilor n aceste institu)ii. Majoritatea acestor institu)ii snt n
subordinea Ministerului Educa)iei &i Tineretului, a altor ministere &i a autorit#)ilor administra)iei publice locale.
Obiectiv general: Crearea &i dezvoltarea sistemului de servicii alternative institu)ionaliz#rii .
A. Situaia actual!:
Cheltuieli mari &i ineficiente pentru ntre)inerea
institu)iilor reziden)iale
Rata foarte mic# copii/angaja)i n institu)iile
reziden)iale (1 copil la 6 angaja)i)
Socializarea redus# a copiilor din internate,
comparativ cu a cei educa)i n familie
B. Obiective de politici pe termen mediu
Implementarea planului de ac)iuni al Reformei
sistemului reziden)ial de ngrijire a copilului
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Mic&orarea num#rului de copii plasa)i n institu)iile reziden)iale.
(Plan de ac)iuni SND, 94)
Dublarea m#rimii claselor n institu)iile reziden)iale &i transferarea
a 50% din pedagogi n &colile comunitare, (Plan de ac)iuni SND
94,2)
Reducerea num#rului personalului auxiliar cu 10% anual (2009-
2010), (Plan de ac)iuni SND, 94.4)
Incluziunea social# a copiilor afla)i n dificultate
Economii condi)ionate de reforma sistemului reziden)ial, conform


16600,0

16600,0

16600,0

Num#rul beneficiarilor de
servicii alternative c#tre
anul 2010 va constitui 10%
din num#rul total de copii
cu nevoi speciale
53

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
Implementarea sistemului de m#suri de prevenire
la plasarea copiilor n institu)iile reziden)iale
prevederilor Hot#rrii Guvernului nr. 239 din 29 februarie 2008
Asigurarea alimenta)iei elevilor n &colile internat (2009-2011) &i
sporirea cheltuielilor pentru majorarea normei de alimenta)ie
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Crearea &i dezvoltarea serviciilor sociale comunitare de protec)ie a
copilului &i familiei (case de tip familial) &i a formelor alternative
de protec)ia copilului (Plan de ac)iuni SND, 94.5)
4012,6

3948.6
7039,6

3948.6

10066,6

3948.6

Num#rul serviciilor de
alternativ#
Num#rul de ac)iuni
comunitare privind
socializarea copiilor afla)i n
dificultate
SUBPROGRAMUL 2.3. Curriculumurile $colare includ elaborarea &i implementarea curiculum-urilor &colare (inclusiv editarea manualelor) &i programelor de instruire.
Obiectiv general: Asigurarea elevilor &i cadrelor didactice cu manuale &i materiale didactice

A. Situaia actual!:
Necesitatea elabor#rii &i moderniz#rii
programelor educa)ionale, conform demersurilor
reformei curriculare
Insuficien)a de manuale pentru nv#)#mntul
special. Institu)iile nu dispun de manuale n limba
de stat cu sistemul Braille
Costurile nalte &i inaccesibile tuturor elevilor ale
manualelor de limb# matern# pentru &colile
alolingve, condi)ionate de tirajele mici

B. Obiective de politici pe termen mediu:
Modernizarea curriculei &colare &i asigurarea
elevilor &i cadrelor didactice cu manuale &i
materiale didactice
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Dezvoltarea curriculei &colare
Formarea cadrelor didactice n domeniul curricular.
Men)inerea schemei de nchiriere a manualelor pentru elevii din
nv#)#mntul gimnazial &i liceal
Extinderea perioadei de utilizare a unor manuale.
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Revizuirea/editarea curriculum-ului &colar pentru nv#)#mntul
primar, gimnazial, liceal (2009)
Asigurarea gratuit# cu manuale a elevilor claselor I-XII din &colile
din partea stng# a. Nistrului &i din or. Bender subordonate MET
Subven)ionarea manualelor pentru elevii din familii defavorizate
Editarea manualelor n baza curriculum-urilor noi pentru
nv#)#mntul special
Asigurarea gratuit# cu manuale a elevilor claselor primare.
Compensarea par)ial# a cheltuielilor pentru manualele de limb#
bulgar#, g#g#uz#, ucrainean# n calitate de manuale de limba
matern#
Elaborarea &i implementarea curriculei flexibile pentru formarea
profesional# cu specializare mixt#, (Plan de ac)iuni SND, 91.5)
1209,6156,8

200,0


940,0
4000,0


535,0200,0


1050,0
6000,0


535,0


200,0


1050,0
6000,0


535,0


Num#rul de copii asigura)i
cu seturi complete de
manuale (100%) pentru
nv#)#mntul:
- primar
- gimnazial
- liceal.
Cota subven)ion#rii
nchirierii manualelor
&colare pentru elevii din
familiile socialmente
vulnerabile ( pn# la 20%)
Suporturi didactice per
cadru didactic:
- primar;
- gimnazial
- liceal.

SUBPROGRAMUL 2.4 ,nv!!m'ntul secundar profesional - include activit#)ile ce )in de organizarea procesului de instruire n liceele profesionale, &colile profesionale &i &colile de meserii,
care au drept scop ini)ierea ntr-o meserie sau preg#tirea muncitorilor califica)i, precum &i func)ionarea c#minelor din subordinea acestor institu)ii.
Obiectiv general: Reconsiderarea locului &i rolului nv#)#mntului secundar profesional &i racordarea lui la cerin)ele comunit#)ii &i ale pie)ei muncii

54

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
A. Situaia actual!:
Lipsa unei politici flexibile cu privire la
orientarea profesional# a elevilor din
nv#)#mntul secundar general
Costul mare de ntre)inere din bugetul de stat a
unui elev n &colile profesionale 6698,5 lei, n
&colile de meserii 5058,6 lei
Ponderea nalt# a cheltuielilor salariale n
nv#)#mntul secundar profesional n anul 2007
55,7%
Necorespunderea structurii existente a re)elei
institu)iilor de nv#)#mnt secundar profesional cu
cerin)ele actuale
B. Obiective de politici pe termen mediu
Revizuirea &i optimizarea re)elei institu)iilor de
nv#)#m-nt secundar profesional
Dezvoltarea / modernizarea bazei tehnico-
materiale &i didactice a institu)iilor de nv#)#mnt
secundar profesional, n conformitate cu cerin)ele
flexibile, actuale &i de perspectiv# ale pie)ei
muncii
Formarea cadrului legal privind acreditarea
institu)iilor de nv#)#mnt secundar profesional
Modernizarea infrastructurii c#minelor pentru
mbun#t#)irea condi)iilor de trai ale elevilor
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Reorganizarea &i optimizarea re)elei sistemului de nv#)#mnt
secundar profesional (Plan de ac)iuni SND, 91.1)
Organizarea instruirii la specialit#)i mixte (nrudite). (Plan de
ac)iuni SND, 91.2)
Optimizarea complet#rii grupelor de elevi &i a statelor titulare.
(Plan de ac)iuni SND, 91.3)
Sporirea cheltuielilor pentru majorarea normei de alimenta)ie a
elevilor.
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Renovarea &i retehnologizarea bazei tehnico-materiale pentru
domeniile de formare profesional#: transport &i telecomunica)ii,
servicii, construc)ii, agricultur# (20092011). (Plan de ac)iuni
SND, 91.4)
Instituirea unui sistem de recrutare &i formare a cadrelor pentru
disciplinele de specialitate din unit#)ile de nv#)#mnt secundar
profesional. (Plan de ac)iuni SND, 91.7)
*mbun#t#)irea condi)iilor de activitate n c#mine (Hot#rrea
Guvernului nr. 74 din 25.01.2007)
Majorarea cuantumului burselor

19102.9


3029

5342,0
(2200.0)
20614,6

4397,1


3181,0

3299,0
3340,0

3564,0


Num#rul institu)iilor
reorganizate se va majora
anual cu 3%
Num#rul institu)iilor care
beneficiaz# de renovarea
bazei tehnico-material# se
va majora anual cu 15%
Num#rul institu)iilor
acreditate

Subprogramul 2.5. Implementarea tehnologiilor informaionale $i comunicaionale 'n sistemul de 'nv!!m'nt (Programul SALT ).
Obiectiv general: Implementarea tehnologiilor informa)ionale &i comunica)ionale n sistemul de nv#)#mnt &i crearea spa)iului informa)ional educa)ional.
A. Situaia actual!:
Dotarea insuficient# a institu)iilor de nv#)#mnt
cu computere &i infrastructur# de comunica)ii slab
dezvoltat#
Decalajul digital dintre institu)iile de nv#)#mnt
din localit#)ile rurale &i cele urbane
Nivelul sc#zut de preg#tire a cadrelor didactice
n utilizarea tehnologiilor informa)ionale n
procesul de predare-nv#)are
Lipsa produselor-program destinate instruirii
asistate de computer &i a manualelor electronice.
Nivelul insuficient de asigurare informa)ional# a
managementului educa)ional
B. Obiective de politici pe termen mediu
Realizarea programului SALT n colaborare
sistemic# cu structurile de stat &i cele particulare
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Crearea Sistemului Informa)ional Educa)ional (SIE), (Plan de
ac)iuni SND, 96.3) cu urm#toarele subsisteme:
Resursele Informa)ionale ale Ministerului Educa)iei &i Tineretului
Re)eaua Telecomunica)ional# MoldEduNet
Implementarea TIC n educa)ie
Instruirea profesorilor ( Plan de ac)iuni SND, 96.6)
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Dotarea institu)iilor de nv#)#mnt cu tehnic# de calcul (Plan de
ac)iuni SND, 96.4)
Procurarea/elaborarea de produse-program pentru instruirea asistat#
de calculator ( Plan de ac)iuni SND, 96.5)
Instruirea cadrelor didactice n scopul utiliz#rii tehnologiilor
informa)ionale &i comunica)ionale n educa)ie (Plan de ac)iuni
SND, 96.6)
Mentenan)a Sistemului Informa)ional Educa)ional (SIE)


30192,5


27000,03192,5


60330,0


27000,033330,0


54350,0


27000,027350,0
Cota cadrelor didactice care
utilizeaz# tehnologii
Internet n instruire se va
majora anual cu 2%
Cota cadrelor didactice care
au fost instruite n domeniul
utiliz#rii tehnologiilor
informa)ionale &i
comunica)ionale va cre&te
cu 30%
Num#rul de elevi la un
calculator
Cota disciplinelor pentru
care au fost procurate /
elaborate soft-uri
educa)ionale

55

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
din domeniul TIC
Crearea &i consolidarea suporturilor materiale &i
logistice educa)ionale n corelare cu noul
curriculum educa)ional preuniversitar
Dotarea bibliotecilor &colare cu literatur# metodic# &i asigurarea cu
literatur# didactic# pe dispozitive optice &i magnetice (n contextul
prevederilor programului SALT)

Cota institu)iilor cu conexiuni
Internet n band# larg#
Programul III. ,nv!!m'ntul mediu de specialitate acest program asigur# preg#tirea cadrelor de specialitate cu caracter aplicativ pentru economia na)ional# &i sfera social#. Realizarea acestui
program se efectueaz# de c#tre re)eaua de colegii din Republica Moldova, care se afl# n subordinea a mai multor ministere (Ministerului Educa)iei &i Tineretului, Ministerului Agriculturii &i
Industriei Alimentare, Ministerului S#n#t#)ii &i Ministerului Culturii &i Turismului). Principalele activit#)i din cadrul acestui program vizeaz# organizarea procesului de instruire &i func)ionarea
c#minelor din subordinea acestor institu)ii.
Obiectiv general: *mbun#t#)irea procesului de predare &i a calit#)ii serviciilor educa)ionale
A. Situaia actual!:
Necesitatea reconceptualiz#rii sistemului de
nv#)#mnt mediu de specialitate
Lipsa unui nomenclator al specialit#)ilor adecvat
politicilor na)ionale &i interna)ionale de preg#tire
a speciali&tilor n colegii
Dublarea preg#tirii la unele specialit#)i n &coli
profesionale, colegii &i institu)ii de nv#)#mnt
superior
Abandonarea studiilor dup# sus)inerea
examenelor de bacalaureat (n anul 2006 au
absolvit colegiul 3789 persoane sau cu 26,1%
mai pu)in dect au fost nmatricula)i n anul 2002)
Necorespunderea bazei tehnico-materiale &i
didactice necesit#)ilor de preg#tire a specialistului
pentru noile condi)ii de activitate (intelectual# &i
de producere)
Lipsa unui Centru de formare profesional#
continu# pentru cadrele didactice din
nv#)#mntul mediu de specialitate

B. Obiective de politici pe termen mediu
Optimizarea re)elei sistemului de nv#)#mnt
mediu de specialitate
Dezvoltarea bazei tehnico-materiale &i didactice a
institu)iilor de nv#)#mnt mediu de specialitate n
domeniile: construc)ii, alimentare public#,
informatic#, medicin#

A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Optimizarea specializ#rii institu)iilor de nv#)#mnt mediu de
specialitate (Plan de ac)iuni SND, 92.1)
Modernizarea instruirii n domeniile prioritare
Perfec)ionarea programelor de formare profesional# n institu)iile
de nv#)#mnt mediu de specialitate (Plan de ac)iuni SND, 92.2)
Optimizarea complet#rii grupelor de elevi &i a statelor titulare (Plan
de ac)iuni SND, 92.3)
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului
Crearea oportunit#)ilor de formare profesional# continu# a cadrelor
didactice din colegii n cadrul programelor interna)ionale de
formare profesional# continu# (Plan de ac)iuni SND, 92.4)
Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institu)iilor de nv#)#m-nt
specializate n construc)ii, alimentare public#, informatic#,
medicin# (Plan de ac)iuni SND, 92.5)
*mbun#t#)irea condi)iilor de trai n c#mine n limita plafonului de
resurse ( Plan de ac)iuni SND, 92.6)
Sporirea aloca)iilor pentru activitatea c#minelor
Organizarea ac)iunilor &i campaniilor promo)ionale de orientare
profesional# (Plan de ac)iuni SND, 92.7)
Elaborarea Cadrului calific#rilor pentru nv#)#m-ntul mediu de
specialitate( Plan de ac)iuni SND, 92.8)
Atragerea tineretului din sectorul rural n nv#)#m-ntul agrar
Procurarea tehnicii &i utilajului, inclusiv elaborarea, editarea &i
procurarea literaturii de specialitate
Consolidarea bazei tehnico materiale a institu)iilor si c#minelor
Majorarea cuantumului burselor
Majorarea planului de nmatriculare cu 30 la sut# fa)# de anul 2007


431


1281,0
2300,0
7595.0
11048.0


452,0


1345,0
475,0


1412,0
5100.0


Num#rul institu)iilor de
nv#)#mnt mediu de
specialitate reorganizate va
constitui 3% anual
Num#rul de programe noi
de studii oferite
Num#rul c#minelor
renovate va constitui 5%
anual
Institu&iile de inva&am'nt mediu de specialitate de profil medical
A. Situaia actual!:
Lipsa condi)iilor prielnice de trai pentru elevi n
c#minele colegiilor
A. Aciunii care conduc la utilizarea mai eficace $i eficient! a
resurselor
Consolidarea bazei tehnico-materiale a blocurilor de studii &i

56

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
Asigurarea nesatisf#c#toare a elevilor cu surse
variate de informa)ie
Promovarea insuficient# n r-ndurile studen)ilor a
modului s#n#tos de via)#, a culturii fizice &i a
sportului
B. Obiective specifice pe termen mediu
Dezvoltarea resurselor umane n sistemul
s#n#t#)ii pentru asigurarea calit#)ii serviciilor
medicale prestate popula)iei
Asigurarea institu)iilor medico-sanitare cu
personal medical mediu conform necesit#)ilor
reale &i de perspectiv# ale sistemului s#n#t#)ii
Ajustarea procesului de instruire a personalului
medical mediu la rigorile comunit#)ii europene
Implementarea tehnologiilor educa)ionale &i
informa)ionale moderne n procesul instructiv

c#minelor institu)iilor de nv#)#mnt, dotarea cu sisteme autonome
de nc#lzire
B. Aciuni nou identificate ce reprezint! priorit!ti pentru
dezvoltarea ramurii:
Acoperirea integral# a cheltuielilor aferente major#rii
contingentului de elevi exclusiv cu finan)are bugetar#
Perfec)ionarea mecanismului de finan)are a nv#)#mntului medical
mediu
Perfec)ionarea criteriilor de admitere n institu)iile de nv#)#mnt
medical mediu
Perfec)ionarea planurilor &i programelor de instruire conform
cerin)elor actuale ale sistemului s#n#t#)ii
Majorarea cuantumului burselor
Majorarea planului de nmatriculare cu 30 la sut# fa)# de anul 2007

7631,2
26253.0


2358.0
3143.0
7631,2
26253.051731.2
26253.0


Cota de nmatriculare din
buget fa)# de anul precedent.
Rata de absolvire
Num#rul studen)ilor
nmatricula)i
Num#rul studen)ilor
absolven)i
Coraportul elev/profesor
Costul preg#tirii &i
ntre)inerii unui elev

Institu&iile de inva&amint mediu de specialitate de profil agrar
A. Situaia actual!:
Necesitatea reconceptualiz#rii/moderniz#rii
sistemului de nv#)#mnt mediu de specialitate de
profil agrar
Baza tehnico-material# &i didactic# nvechit#.
Necorespunderea acesteia necesit#)ilor de
preg#tire a speciali&tilor
Lipsa bazei tehnico-materiale pentru preg#tirea la
specialit#)i noi-merceologie, silvicultur# &i
gr#dini publice etc.
Nivel sc#zut de preg#tire a speciali&tilor
Starea deplorabil# a c#minelor, dotarea sub nivel
a acestora cu mobilier &i inventarul necesar
Abandonarea studiilor din motivul nivelului
sc#zut al prestigiului specialit#)ilor &i al
necesit#)ii de desf#&urare a activit#)ii n mediul
rural
B. Obiective de politici pe termen mediu
Dezvoltarea bazei tehnico-materiale &i didactice a
institu)iilor de nv#)#mnt mediu de specialitate
*mbun#t#)irea condi)iilor de trai n c#mine
Sporirea calit#)ii preg#tirii speciali&tilor

A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Modernizarea instruirii n domeniile prioritare
Perfec)ionarea programelor de formare profesional# n institu)iile
de nv#)#mnt mediu de specialitate. (Plan de ac)iuni SND, 92.2)
Optimizarea complet#rii grupelor de elevi pn# la nivel minim de
25 de persoane, conform prevederilor Hot#rrii Guvernului nr.239
din 29 februarie 2008
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului
Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institu)iilor
*mbun#t#)irea condi)iilor de trai n c#mine (Plan de ac)iuni SND,
92.6)
Sporirea calit#)ii preg#tirii cadrelor cu studii medii de specialitate
pentru sectorul agrar al republicii
Atragerea tineretului din sectorul rural n nv#)#mntul agrar si
sus)inerea tinerilor speciali&ti angaja)i n c-mpul muncii n mediul
rural
Sporirea cheltuielilor pentru consolidarea bazei tehnico materiale a
blocurilor de studii
Majorarea aloca)iilor pentru repara)ia capital# a edificiilor
c#minelor
*mbun#t#)irea condi)iilor de trai n c#mine
Majorarea cuantumului burselor
Majorarea planului de nmatriculare cu 30 la sut# fa)# de anul 2007


550,02556,0
4254,0


1101,0


1652,0


1000,0


5000,0
500,0


Num#rul institu)iilor de
nv#)#mnt mediu de
specialitate reorganizate
Num#rul de programe
noi de studii oferite
Num#rul c#minelor
renovate

57

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare

Institu&iile de 'nva&amint mediu de specialitate de profil artistic
A. Situaia actual!
Lipsa unui nomenclator al specialit#)ilor adecvat
politicilor na)ionale &i interna)ionale de preg#tire a
speciali&tilor n colegiiile de profil artistic
Abandonarea studiilor dup# sus)inerea examenelor
de bacalaureat (n anul 2007 au absolvit colegiile
215 persoane sau cu 31,3% mai pu)in dect au fost
nmatriculate n anul 2003)
Necorespunderea bazei tehnico-materiale &i
didactice necesit#)ilor de preg#tire a specialistului
pentru noile condi)ii de activitate
Costuri mari de preg#tire, dat fiind specificul
nv#)#mntului artistic n instruirea individual#
Starea deplorabil# a c#minelor, dotarea sub nivel
a acestora cu mobilier &i inventarul necesar

B. Obiective de politici pe termen mediu
Dezvoltarea bazei tehnico-materiale &i didactice a
institu)iilor de nv#)#mnt mediu de specialitate de
profil artistic
Sporirea calit#)ii preg#tirii speciali&tilor

A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Perfec)ionarea programelor de formare profesional# n institu)iile
de nv#)#mnt mediu de specialitate (Plan de ac)iuni SND, 92.2)
Economii create de la eficientizarea resurselor umane n
nv#)#mntul artistic, conform prevederilor Hot#rrii Guvernului
nr.239 din 29 februarie 2008
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului
Crearea oportunit#)ilor de formare profesional# continu# a
cadrelor didactice din colegii n cadrul programelor interna)ionale
de formare profesional# continu# (Plan de ac)iuni SND, 92.4)
Majorarea cheltuielilor pentru mbun#t#)irea condi)iilor de trai n
c#mine (Plan de ac)iuni SND, 92.6)
Elaborarea Cadrului calific#rilor pentru nv#)#m-ntul mediu de
specialitate de profil artistic (Plan de ac)iuni SND, 92.8)
Sporirea calit#)ii de preg#tirea cadrelor cu studii medii de
specialitate pentru institu)iile de cultur# &i art#
Continuarea programului de consolidare a bazei tehnico- materiale
a institutiilor
Sporirea aloca)iilor pentru repara)ia capital# a blocurilor
institutiilor
Sporirea aloca)iilor pentru repara)ia capital# a edificiilor
caminelor
Majorarea cuantumului burselor
Majorarea planului de nmatriculare cu 30 la sut# fa)# de anul
2007


70,0


992,7

656

3543,0


231,0


992,7392,0

200,0
992,7

5100,0

1100,0


Num#rul institu)iilor de
nv#)#mnt mediu de
specialitate reorganizate
Num#rul de programe
noi de studii oferite
Num#rul c#minelor
renovatePROGRAMUL IV. ,nv!!m'ntul superior are drept scop preg#tirea, perfec)ionarea &i recalificarea speciali&tilor &i a cadrelor &tiin)ifice n diverse domenii. Acest program include activit#)ile ce
)in de func)ionarea tuturor institu)iilor de nv#)#mt superior de stat din Republica Moldova: universit#)i, academii &i institute. De asemenea, n acest program snt incluse &i activit#)ile ce )in de
func)ionarea c#minelor din subordinea acestor institu)ii. Aceste institu)ii snt subordonate mai multor autorit#)i ale administra)iei publice centrale (Ministerul Educa)iei &i Tineretului, Ministerul
Culturii &i Turismului, Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare, Ministerul S#n#t#)ii, Ministerul Afacerilor Interne &i Ministerul Ap#r#rii)
Obiectiv general: Sporirea calit#)ii serviciilor educa)ionale

58

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
A. Situaia actual!:
Inexisten)a statisticilor veridice &i credibile n
nv#)#mntul superior
Sc#derea prestigiului nv#)#mntului pedagogic
Necesitatea moderniz#rii curriculei universitare
n corespundere cu noua structur# a
nv#)#mntului superior &i n contextul asigur#rii
calit#)ii
Infrastructura &i baza didactic# universitar# este
nvechit#, nu corespunde tendin)elor actuale de
modernizare a nv#)#mntului

B. Obiective de politici pe termen mediu
Asigurarea calit#)ii n nv#)#mntul superior.
Reconsiderarea/modernizarea nv#)#mntului
superior pedagogic
Modernizarea managementului informa)ional
universitar
Consolidarea infrastructurii universitare


A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Optimizarea specializ#rii institu)iilor de nv#)#mnt superior.
Perfec)ionarea cadrului normativ de finan)are a nv#)#mntului
superior pedagogic prin determinarea necesarului normativ de
dotare a procesului didactic pentru asigurarea standardelor minime
de calitate (Plan de ac)iuni SND, 93.2)
Institu)ionalizarea mecanismului de formare continu# a cadrelor
didactice din nv#)#mntul superior (Plan de ac)iuni SND, 93.4)
Modernizarea infrastructurii universitare &i mbun#t#)irea
condi)iilor de studiu &i trai ale studen)ilor. Prioritar: institu)iile care
asigur# formarea pedagogilor (Plan de ac)iuni SND, 92.5)
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Consolidarea/modernizarea nv#)#mntului pedagogic
Elaborarea Registrului electronic *nv#)#mntul superior din
Republica Moldova (cadre, studen)i, absolven)i, baz# tehnico-
material#, acte de studii) ( Plan de ac)iuni SND, 93.6)
Constituirea Consiliilor na)ionale de exper)i pe domenii de formare
profesional# (Plan de ac)iuni SND, 93.8)
Elaborarea Cadrului Na)ional al Calific#rilor pentru nv#)#mntul
superior (ciclul I - ciclul II). (Plan de ac)iuni SND, 93.9)
Perfectarea curriculei pentru studii superioare (licen)# &i masterat),
inclusiv prin elaborarea/compatibilizarea/exper-tizarea planurilor
de nv#)#mnt &i a programelor analitice pentru specialit#)ile din
cadrul domeniului 14 .tiin)e ale educa)iei (conform
nomenclatorului)
Dotarea procesului didactic n institu)iile de nv#)#mnt superior cu
profil pedagogic
Majorarea cuantumului burselor, inclusiv pentru studen)ii cu profil
pedagogic
Majorarea planului de nmatriculare cu 30 la sut# fa)# de anul 2007.
Majorarea aloca)iilor n scopul mbun#t#)irii condi)iilor de trai n
c#minele universit#)ilor8121,0
500.0


5500,0

20409,0
24034,0
5000,0


8527,0


500.0
300,0

8953,0
-500,0

400.0
15500,0


Num#rul tinerilor pedagogi
angaja)i n institu)iile de
nv#)#mnt preuniversitar va
constitui 90% din num#rul
absolven)ilor de profil
pedagogic
Raportul studen)i/calculator
n institu)iile cu profil
pedagogic
Gradul de utilizare a
capacit#)ilor c#minelor
renovate/num#r locuri de
cazare suplimentare
Registrul electronic elaborat

% studen)ilor asigura)i cu
locuri de cazare n c#mine
Rata absolvirii institu)iilor.
Raportul studen)i/ profesor
% de majorare a burselor
pentru studen)i

*nv#&#m,ntul superior deprofil agrar
A. Situaia actual!:
Standardele profesionale &i curricula universitar#
nu corespund cu nou# structura a nva)amntului
superior
Infrastructura &i baza tehnico - material# este
nvechit#, la unele specialit#)i noi, ea practic
lipse&te
Specialit#)ile agricole actualmente snt
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Modernizarea infrastructurii universitare
Continuarea dot#rii procesului didactic cu utilajul necesar
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Perfectarea curriculei pentru studii superioare (licen)# &i masterat),
inclusiv prin elaborarea / compatibilizarea / expertizarea planurilor
de nva)amnt &i programelor analitice pentru specialit#)ile din
cadrul domeniului.

Num#r blocuri de studii
renovate
Num#r planuri de
nva)amnt
Num#rul de standarde
profesionale

59

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
neprestigioase
Mobilierul &i sistemele inginere&ti n c#mine snt
uzate &i necesit# a fi schimbate
B.Obiective de politici pe termen mediu.
Racordarea nva)amntului agronomic superior la
exigen)ele Procesului Bologna.
Consolidarea infrastructurii universitare.
Sporirea calit#)ii preg#tirii speciali&tilor.

Perfectarea standardelor profesionale
Majorarea cuantumului burselor
Majorarea planului de nmatriculare cu 30 la sut# fa)# de anul 2007
*mbun#t#)irea condi)iilor de trai n c#minele universit#)ilor
Renovarea bazei tehnico-materiale a universit#)ii agrare


2229,0
2973,0

14000,0
5900,0

*nv#&#m'ntul superior deprofil artistic - are drept scop preg#tirea speciali&tilor pentru domeniul cultur# &i art# n cadrul Academiei de Muzic#, Teatru &i Arte Plastice. Obiectiv general: Sporirea
calit#)ii serviciilor educa)ionale
A. Situaia actual!:.
Curricula universitar# nu corespunde cu noua
structur# a nv#)#mntului superior &i asigur#rii
calit#)ii nv#)#mntului. Necesitatea moderniz#rii
curriculei universitare
Infrastructura &i baza didactic# universitar# este
nvechit#, nu corespunde tendin)elor actuale de
modernizare a nv#)#mntului

B. Obiective de politici pe termen mediu
Asigurarea calit#)ii n nv#)#m-ntul superior de
profil artistic
Modernizarea nv#)#m-ntului superior de profil
artistic
Consolidarea infrastructurii universitare


A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Modernizarea infrastructurii universitare &i mbun#t#)irea
condi)iilor de studiu &i trai ale studen)ilor (Plan de ac)iuni SND,
92.5)
Economii create din eficientizarea utiliz#rii resurselor umane n
nv#)#mntul artistic, conform prevederilor Hot#r-rii Guvernului
nr.239 din 29 februarie 2008
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Modernizarea nv#)#mntului superior artistic
Perfectarea curriculei pentru studii superioare (licen)# &i
masterat), inclusiv prin elaborarea/compatibilizarea/expertizarea
planurilor de nv#)#mnt &i programelor analitice pentru
specialit#)ile din cadrul domeniului
Majorarea cuantumului burselor
Majorarea planului de nmatriculare cu 30 la sut# fa)# de anul
2007
Sporirea aloca)iilor pentru repara)ia capital# a blocurilor
universit#)ii
Sporirea aloca)iilor pentru repara)ia capital# a edificiilor
c#minelor


51,01102,2
1680,0

170,0


289,020700,0

2600,0

*nv#&#m'ntul superior deprofil medical - problemele-cheie ale nv#)#mntului medical snt asigurarea unui echilibru ntre generarea resurselor umane &i necesit#)ile reale ale sistemului de
s#n#tate, ra)ionalizarea investi)iilor n preg#tirea speciali&tilor, distribu)ia geografic uniform# a cadrelor medicale, n special, n sectorul de asisten)# medical# primar# &i de urgen)# din localit#)ile
rurale. Obiectiv general: Ajustarea standardelor de nv#)#mnt la rigorile comunit#)ii europene,. Unificarea nv#)#mntului superior n spa)iul european, modernizarea &i asigurarea calit#)ii inclusiv
a nv#)#mntului medical superior &i respectiv, a mobilit#)ii academice

60

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
A. Situaia actual!:
Necesitatea dot#rii catedrelor &i laboratoarelor cu
utilaj &i aparataj modern, medicamente,
biopreparate &i reactive, editarea manualelor,
instruc)iunilor metodice etc.
Dotarea insuficient# a catedrelor cu calculatoare,
imprimante, proiectoare &i alt# tehnic# de calcul.
Asigurarea condi)iilor prielnice de trai pentru
studen)i n c#minele USMF Nicolae
Testemi)anu
B. Obiective de politici pe termen mediu
Dezvoltarea resurselor umane n sistemul
s#n#t#)ii ntru asigurarea calit#)ii serviciilor
medicale prestate popula)iei
Asigurarea institu)iilor medico-sanitare cu
Medici &i farmaci&ti conform necesit#)ilor reale &i
de perspectiv# ale sistemului s#n#t#)ii
Ajustarea procesului de instruire universitar# a
medicilor &i farmaci&tilor rigorilor comunit#)ii
europene
Implementarea tehnologiilor educa)ionale &i
informa)ionale moderne n procesul instructiv
didactic
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Stabilirea necesit#)ilor &i planificarea argumentat# a preg#tirii
resurselor umane n sistemul de s#n#tate
Preg#tirea performant# de cadre medicale
Perfec)ionarea mecanismului de admitere n nv#)#mntul
universitar
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Perfec)ionarea mecanismului de finan)are a nv#)#mntului medical,
inclusiv prin introducerea metodologiei de elaborare a bugetelor
bazate pe programe &i performan)e
Modernizarea programelor nv#)#mntului medical &i farmaceutic
conform standardelor europene &i recomand#rilor Federa)iei
Mondial# a *nv#)#m-ntului Medical &i Organiza)iei Mondiale a
S#n#t#)ii
Implementarea sistemului european de credite academice
transferabile
Fortificarea bazei tehnico-materiale &i a infrastructurii a USMF
Nicolae Testemi)anu
Majorarea cuantumului burselor.
Majorarea planului de nmatriculare cu 30 la sut# fa)# de anul 2007
Sporirea cheltuielilor pentru salarizarea corpului profesoral-didactic
al universit#)ii
Sporirea cheltuielilor pentru renovarea bazei tehnico-materiale a
universit#)ii
42597,3
10999,1

3069,0
2210,0

15388,542597,3
10999,1


42597,3
52499,0

41500,0


Cota de nmatriculare din
buget fa)# de anul precedent
Rata de absolvire
Num#rul studen)ilor
nmatricula)i
Num#rul studen)ilor
absolven)i
Coraportul student/profesor.
Costul preg#tirii &i
ntre)inerii unui student
Cota cheltuielilor de
ntre)inere a unui student
din contul bugetului
Cuantumul burselor de
studii

PROGRAMUL V. ,nv!!m'ntul postuniversitar se realizeaz# prin magistrat, doctorat, postdoctorat, reziden)iat, secundariat clinic, n institu)iile de nv#)#mnt superior. Programul cuprinde
activitatea Universit#)ii de Stat de Medicin# &i Farmacie Nicolae Testemi)eanu, care realizeaz# instruire, reziden)iat, secundariat clinic a cadrelor medicale &i Academia de Administrare Public#
de pe lng# Pre&edintele Republicii, care desf#&oar# studii de masterat, inclusiv pentru func)ionarii din administra)ia public#
Obiectiv general: *mbun#t#)irea procesului de predare &i a calit#)ii serviciilor educa)ionale
A. Situaia actual!:
Nivelul redus de finalizare a studiilor doctorale &i
de sus)inere a tezelor
Dispersarea resurselor interne
B. Obiective de politici pe termen mediu
Reconsiderarea con)inutului nv#)#mntului
postuniversitar
Elaborarea de programe structurale pentru
instruire n nv#)#mntul postuniversitar
Perfec)ionarea &i realizarea cercet#rilor prin
programe de mobilitate

A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Optimizarea re)elei organelor /organiza)iilor responsabile de
organizarea nv#)#mntului postuniversitar
Perfec)ionarea metodologilor de planificare a admiterii &i de
nmatriculare la formele de studii postuniversitare
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Crearea &colilor doctorale &i specializarea institu)iilor
Racordarea Nomenclatorului specialit#)ilor &tiin)ifice la
Nomenclatorul domeniilor de formare profesional#
Modernizarea procesului de formare continu# a func)ionarilor
publici (n cadrul AAP)


Num#rul de &coli doctorale
constituite &i institu)ii
specializate
Cota aloca)iilor pentru
burse
Num#rul func)ionarilor
ncadra)i n programe de
formare continu#


,nv!!m'ntul postuniversitar de profil medical - prevede m#suri de racordare &i ajustare a programelor &i planurilor de studii, respectiv a procesului de instruire, la standardele &i exigen)ele
europene pentru asigurarea echival#rii actelor de studii n )#rile comunit#)ii europene &i asigurarea mobilit#)ii academice a medicilor. Un deficit sporit de medici cu specializ#ri nguste, care snt

61

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
preg#ti)i doar prin studii de secundariat clinic.
Obiectivul general: Dezvoltarea resurselor umane n sistemul s#n#t#)ii ntru asigurarea calit#)ii serviciilor medicale prestate popula)iei. *n contextul activit#)ii institu)iilor medico-sanitare pe
principiile asigur#rilor obligatorii de asisten)# medical#, o problem# deosebit de actual# a devenit necesitatea instruirii conduc#torilor institu)iilor medico-sanitare publice n domeniul
managementului sanitar ntru eficientizarea gestion#rii resurselor disponibile.
A. Situaia actual!:
Activitatea nesatisf#c#toare a clinicilor
universitare n cadrul institu)iilor-medico-sanitare
Asigurarea condi)iilor adecvate rigorilor actuale
de instruire a medicilor de familie n scopul
sus)inerii activit#)ii Clinicii universitare de
asisten)# medical# primar#
Asigurarea insuficient# a medicilor reziden)i &i
secundari clinici cu condi)ii de trai optime
B. Obiective de politici pe termen mediu
Dezvoltarea resurselor umane n sistemul
s#n#t#)ii ntru asigurarea calit#)ii serviciilor
medicale prestate popula)iei
Asigurarea institu)iilor medio-sanitare cu medici
&i farmaci&ti reie&ind din necesit#)ile reale &i de
perspectiv# ale sistemului s#n#t#)ii
Ajustarea procesului de instruire postuniversitar#
a medicilor &i farmaci&tilor rigorilor comunit#)ii
europene
Implementarea tehnologiilor informa)ionale
moderne n procesul instructiv


A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Stabilirea necesit#)ilor &i planificarea argumentat# a preg#tirii
resurselor umane n sistemul de s#n#tate
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Ajustarea procesului de instruire postuniversitar# a medicilor &i
farmaci&tilor rigorilor comunit#)ii europene
Perfec)ionarea planurilor &i programelor de instruire n
nv#)#m-ntul postuniversitar medical &i farmaceutic conform
recomand#rilor Federa)iei Mondiale a *nv#)#m-ntului Medical &i
Organiza)iei Mondiale a S#n#t#)ii
Fortificarea bazei tehnico-materiale a clinicilor universitare &i
c#minelor universit#)ii
Implementarea tehnologiilor informa)ionale n procesul de instruire
&i activitate a medicilor reziden)i &i secundari clinici
Sporirea cheltuielilor pentru salaruzarea corpului profesoral
didactic41122,51000,0

9966,4


41122,51000,0
41122,51000,0


Cota de nmatriculare fa)#
de anul precedent
Cota preg#tirii profesionale
(ini)ial#/continu#) a
managerilor medicali
Num#rul cadrelor medicale
care de)in grade de
calificare
Num#rul persoanelor care
&i fac studiile n
nv#)#mntul postuniversitar
Raportul cadre
medicale/manager

Programul VI. Perfecionarea cadrelor didactice $i de conducere constituie un ansamblu de activit#)i &i de practici de profesionalizare a personalului didactic &i de conducere, cursuri de
specializare &i perfec)ionare desf#&urate n institu)iile de nv#)#mnt, finan)ate din surse bugetare, ct &i din mijloace speciale. Acest program include toate institu)iile de instruire prin cursuri, centre
didactice de preg#tire &i perfec)ionare a personalului &i a altor cadre pentru profesiile de mas#, cheltuielile necesare activit#)ii cursurilor pentru personalul administrativ de stat. Cheltuielile pentru
programul dat snt efectuate din contul bugetului de stat &i al bugetelor unit#)ilor administrativ- teritoriale.
Obiectiv general: Reformarea &i modernizarea sistemului de formare profesional# continu# a cadrelor didactice &i de conducere

62

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
A. Situaia actual!:
Sporirea necesit#)ii cadrelor didactice &i
manageriale n formarea profesional# continu#,
n raport cu posibilit#)ile reduse pentru acordarea
serviciilor respective (75,4%)
Necesitatea descentraliz#rii domeniului de
formare continu# &i delegarea unor func)ii n
teritoriu, la nivel de institu)ie, de comunitate

B. Obiective de politici pe termen mediu
Perfec)ionarea bazei juridice &i metodologice
privind formarea continu# a carelor didactice &i
manageriale
Modernizarea procesului de formare continu# &i
satisfacerea necesit#)ii cadrelor didactice &i de
conducere de profesionalizare &i dezvoltare a
performan)elor
*ntreprinderea m#surilor de fortificare,
perfec)ionare &i modernizare a compartimentului
de formare profesional# continu#
Implementarea metodelor moderne de instruire la
distan)#, ceea ce va permite instruirea continu#
concomitent cu activitatea de munc#, men)inerea
speciali&tilor la locul de munc# &i reducerea
num#rului de deplas#ri a medicilor

A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Diversificarea oportunit#)ilor de prestare a serviciilor de formare
continu# a personalului didactic &i managerial
Implementarea sistemului de credite transferabile pentru formarea
profesional# continu#
Acreditarea programelor de formare profesional# continu# a
cadrelor didactice &i de conducere din nv#)#mnt
Organizarea &i monitorizarea Concursului republican Pedagogul
anului( Hot#rrea Guvernului Republicii Moldova nr.370 din 12
aprilie 2006)
Activitatea comisiilor de evaluare (atestarea) pe discipline:
recenzarea lucr#rilor metodice &i rapoartelor
evaluarea sus)inerii publice a lucr#rilor &i rapoartelor
evaluarea sus)inerii interviului de performan)#.
evaluarea sus)inerii publice
Formarea cadrelor didactice n domeniul curricular
B. Aciuni noi identificate pentru anii 2009-2011
Diversificarea surselor de finan)are a form#rii profesionale continue
a personalului didactic: buget, sponsoriz#ri, granturi, resurse proprii
etc.
Crearea Centrelor regionale de formare continu# n mun. B#l)i
(pentru cadrele didactice din zona de nord ) &i la Cahul (pentru
zona de sud) (2009-2010). (Plan de ac)iuni SND, 98)
Majorarea planului anual de formare profesional# continu# a
medicilor, farmaci&tilor &i speciali&tilor cu studii medii medicale,
)innd cont de necesit#)ile reale ale sistemului s#n#t#)ii
Renovarea bazei tehnico-materiale a institu)iilor de perfec)ionare a
cadrelor din domeniul medical n limita plafonului de resurse4308,7
(3122,8)
(1185,9)


4293,7
(3122,8)
(1170,9)

4308,7
(3122,8)
(1185,9)

3800,0Cota cadrelor didactice care
au beneficiat de formare
continu# din num#rul total
de cadre didactice
Cota cadrelor didactice
de)in#tori de grade didactice
din num#rul total de cadre
didactice angajate n cmpul
muncii
Num#rul medicilor
farmaci&ti &i lucr#torilor
medicali &i farmaceutici cu
studii medii de specialitate
care au frecventat cursurile
de perfec)ionare obligatorie
Num#rul medicilor
farmaci&ti &i lucr#torilor
medicali &i farmaceutici cu
studii medii de specialitate
care de)in grade de
calificare

Programul VII. Educaia extra$colar! reprezint# re)eaua institu)iilor de nv#)#mnt extra&colar &i ansamblul ac)iunilor pedagogice proiectate &i realizate ntr-un cadru institu)ionalizat
extracurricular &i/sau extra&colar. Institu)iile extra&colare snt finan)ate preponderent de la bugetul de stat
Obiectiv general: Asigurarea accesului la educa)ia extra&colar# de calitate prin antrenarea n activitatea institu)iilor respective a cel pu)in 20% din efectivul general de elevi
A. Situaia actual!:
Insuficien)a cadrului normativ de func)ionare a
institu)iilor extra&colare
Reducerea num#rului de institu)ii extra&colare &i
diminuarea num#rului de copii antrena)i n
activitatea lor
Accesul limitat la educa)ie extra&colar# pentru
to)i solicitan)ii, condi)ionat de insuficien)a
actualei re)ele de institu)ii extra&colare
Necorespunderea bazei material-didactice a
institu)iilor extra&colare pentru realizarea
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Elaborarea &i aprobarea statelor titulare-tip ale institu)iilor
extra&colare
Dezvoltarea programelor educa)ionale alternative, n special, n
mediul rural
B. Aciuni pentru dezvoltarea sectorului (2009-2011)
Elaborarea &i editarea standardelor &i a curriculum-ului de baz#
pentru nv#)#mntul extra&colar (Plan de ac)iuni SND, 95.5)
Relansarea re)elei institu)iilor extra&colare din zona rural#, prin
crearea centrelor de agrement n spa)iul neutilizat al &colilor (2008-
2010) (Plan de ac)iuni SND, 95.6)

Num#rul de copii antrena)i
n activit#)ile extra&colare
Num#rul de curricule puse
la dispozi)ia cadrelor din
institu)iile extra&colare


Num#rul de tabere de

63

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
obiectivelor educa)ionale extra&colare
Necesitatea revizuirii statelor tip ale
institu)iilor extra&colare
B. Obiective de politici pe termen mediu
Dezvoltarea re)elei institu)iilor de nv#)#mnt
complementar &i consolidarea capacit#)ilor
institu)ionale
*mbun#t#)irea calit#)ii procesului educa)ional
din institu)iile extra&colare

Consolidarea bazei tehnico-materiale &i didactice a institu)iilor, ce
presteaz# servicii educa)ionale extradidactice sau extra&colare (Plan
de ac)iuni SND, 95.7)
Constituirea re)elei de tabere cu regim continuu/polifunc)ional
(2008-2010) (Plan de ac)iuni SND, 95.8)
Asigurarea financiar# din contul bugetului a 80 la sut# din
cheltuielile &colilor de muzic#, arte &i arte plastice
Sporirea cheltuielilor pentru realizarea programului de sus)inere a
activit#)ii institu)iilor de nv#)#mnt artistic extra&colar pe anii
2007-2010

4631,2


11100,0
odihn# cu regim continuu/
polifunc)ional
Standarde elaborate pentru
educa)ia extra&colar#

PROGRAMUL VIII. Elaborarea politicii $i managementul 'n domeniul inv!!m'ntului care include dou! subprograme: Managementul i administrarea in domeniul educa&iei i
Promovarea calit#&ii in 'nv#&#m'nt. Subprogramul 8,1 Managementul i administrarea in domeniul educa&iei include formularea politicii &i strategiei pentru toate serviciile educa)ionale,
acreditarea institu)iilor, stabilirea standardelor de predare &i instruire. Activit#)ile administrative &i de management la nivel central &i local, inclusiv de politic# &i planificare, elaborarea bugetului,
managementul resurselor, toate activit#)ile pedagogice &i rela)iile cu alte ministere. Obiectiv general: Eficientizarea managementului resurselor financiare, umane &i materiale
A. Situaia actual!:
Capacit#)i de planificare/bugetare limitate att la
nivelul autorit#)ilor centrale, ct &i la nivelul
autorit#)ilor administra)iei publice locale. Lipsa
capacit#)ilor de a formula o strategie
cuprinz#toare pentru institu)iile de nv#)#mnt.
Actualmente, eforturile snt concentrate mai
mult asupra aspectelor opera)ionale, dect asupra
celor strategice
Acumularea $i analiza informaiei
educaionale:
necesitatea cre#rii unui sistem informa)ional,
care ar asigura schimbul electronic de informa)ie
at-t la nivelul sistemului educa)ional al
Republicii Moldova, ct &i n afara acestuia
B. Obiective de politic! pe termen mediu
Asigurarea &i dezvoltarea capacit#)ilor pentru
planificarea reformelor n sector
Fortificarea planific#rii &i monitoriz#rii n
educa)ie


B. Aciuni noi identificate pentru anii 2009-2011
Elaborarea si implementarea unui model nou de evaluare si
monitorizare a sistemului de nv#)#mnt si a performantelor
&colare
Dezvoltarea unor sisteme de finan)are noi &i mai eficiente
pentru nv#)#mnt

Crearea sistemului centralizat de colectare, monitorizare &i
prelucrare a informa)iei

Pe perioada 2008-2010 vor fi
utilizate mijloacele din contul
grantului B#ncii Mondiale
pentru nv#)#m-ntul
preuniversitar
Num#rul total al
managerilor la diferite
niveluri de management
educa)ional
Cota preg#tirii profesionale
(ini)ial#/continu#) a
managerilor

Subprogramul 8.2 Promovarea calit!ii 'n 'nv!'m'nt - programul vizeaz# domeniile de evaluare &i acreditare a institu)iilor de nv#)#mnt din perspectiva promov#rii &i asigur#rii calit#)ii
serviciilor educa)ionale. Obiectivul general: Racordarea standardelor de evaluare &i acreditare n nv#)#mnt la sistemul acreditar &i de evaluare european &i interna)ional.
Domeniul Evaluarei examinare include ac)iuni privind consolidarea &i dezvoltarea sistemului de evaluare a rezultatelor &colare
Obiectivul general: Modernizarea sistemului de evaluare a rezultatelor &colare n nv#)#mntul preuniversitar prin integralizarea n sistemul mondial de evaluare &colar#
A. Situaia actual!
Capacit#)i limitate &i nivel redus de preg#tire a
resurselor umane n domeniu.
Lipsa suportului metodologic &i informa)ional.
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii resurselor
Stagii externe de formare, prin schimb de experien)# interna)ional#,
ajustarea &i implementarea bunelor practici n Republica Moldova
prin racordarea sistemului na)ional de evaluare la standardele

Sistem na)ional de evaluare
&i examinare, orientat la
standardele interna)ionale

64

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
B. Obiective de politici pe termen mediu
Dezvoltarea resurselor umane ale AEE prin
schimb de experien)# interna)ional#, ajustarea &i
implementarea bunelor practici prin racordarea
sistemului na)ional de evaluare la standardele
interna)ionale
Eficientizarea procedurilor de organizare &i
desf#&urare a evalu#rilor rezultatelor &colare la
toate treptele de &colaritate.
Asigurarea calit#)ii evalu#rilor &i examin#rilor
rezultatelor &colare
interna)ionale
Simul#ri ale examenelor (laborator, e&antion)
Generaliz#ri pe sistem a datelor ob)inute
B. Aciuni noi identificate pentru anii 2009-2011
Invitarea exper)ilor interna)ionali
Perfec)ionarea instrumentelor de evaluare
Administrarea obiectiv# a examenelor
Generalizarea rezultatelor &i mediatizarea lor
Participarea n cadrul evalu#rilor interna)ionale (Programele
TIMSS, PISA, PIRLS)
creat
Elaborarea ghidului &i a
programelor de formare a
speciali&tilor din D*TS din
raioane/municipii, a cadrelor
manageriale, a cadrelor
didactice, a membrilor
grupurilor de lucru pentru
elaborarea materialelor de
examene
Domeniul Acreditarea institu&iilor de'nv#&#m,nt include evaluarea extern# a institu)iilor de nv#)#m-nt de stat &i particulare &i acreditarea lor
Obiectivul general - fortific#rii sistemului educa)ional n ansamblu, prin racordarea la standardele educa)ionale de calitate &i confirmarea corespunderii lor
A. Situaia actual!
Cadrul normativ prevede acreditarea tuturor
institu)iilor de nv#)#mnt din republic#. La
moment s-a reu&it acreditarea a circa 56,4 % din
num#rul total de institu)ii (nv#)#mnt
preuniversitar doar 3,2 %)
Sistemul de evaluare &i acreditare n nv#)#mnt
nu este func)ional racordat la cerin)ele europene
(nu exist# o structur# independent# de evaluare
extern#)
B. Obiective de politici pe termen mediu
Crearea Agen)iei de Acreditare &i Atestare n
*nv#)#mnt, ca structur# de interes na)ional
independent#, cu statut juridic, buget propriu,
afiliat# MET
Elaborarea &i implementarea mecanismului de
evaluare integrat# a institu)iilor de nv#)#mnt
Elaborarea &i implementarea Programului de
acreditare a institu)iilor de nv#)#mnt Calitate
f#r# compromis prin racordare la cerin)ele
structurilor europene
B. Aciuni noi identificate pentru anii 2009-2011
Elaborarea cadrului normativ pentru crearea Agen)iei de
Acreditare &i Atestare n *nv#)#mnt. ( Plan de ac)iuni SND, 97.2)
Crearea Agen)iei ca structur# func)ional#.(Plan de ac)iuni SND,
97.1)
Cre&terea num#rului de institu)ii de nv#)#m-nt acreditate.
Modernizarea mecanismului de evaluare extern# prin
implementarea evalu#rii integrate. (Plan de ac)iuni SND, 97.4).
Ameliorarea continu# a calit#)ii sistemului educa)ional &i
protejarea intereselor societ#)ii prin promovarea principiului
calit#)ii f#r# compromis
Regulamentul Agen)iei
aprobat
Existen)a &i func)ionarea
Agen)iei cu o asigurare
logistic# &i financiar#
complet# &i recunoa&terea ei
n plan european
Num#r sporit de institu)ii de
nv#)#m-nt acreditate - pn#
la circa 90-95 % din
num#rul total (periodic);
asigurarea mobilit#)ii
resurselor umane
Programul IX. Instruirea tinerilor dotai 'n reeaua Educaie $i Cercetare: Liceu Universitate Doctorat Postdoctorat. Scopul programului - preg#tirea tinerilor dota)i pentru &tiin)# &i
managementul inova)ional n cadrul institu)iilor de nv#)#m-nt subordonate Academiei de .tiin)e
Obiectivul general-fortificarea resurselor umane pentru domeniul cercetare-inovare
A. Problemele - cheie:
Situa)ia actual# a nv#)#mntului nu corespunde
pe deplin necesit#)ilor de preg#tire a cadrelor
dotate conform ciclului integral Liceu
Universitate Doctorantur# Postdoctorantur#.
*n acela&i timp, dezvoltarea durabil# a )#rii &i
A. Aciuni care duc la utilizarea eficient! a resurselor:
Utilizarea eficient# a surselor financiare se va efectua prin crearea
unui sistem unic de gestionare a ciclului integral de preg#tire a
cadrelor &i de organizare a auditului intern privind eficacitatea
utiliz#rii mijloacelor financiare.
B. Aciuni nou - identificate ce reprezint! priorit!i pentruProcesul de preg#tire a
liceenilor &i masteranzilor
demarat
Planurile &i programele de

65

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare
edificarea societ#)ii bazate pe cunoa&tere necesit#
instruirea cadrelor n baza ultimelor realiz#ri ale
&tiin)ei
B. Obiective de politica pe termen mediu:
Preg#tirea cadrelor dotate pentru &tiin)# &i
managementul inova)ional
Perfec)ionarea sistemului educa)ional &i sporirea
calit#)ii preg#tirii poten)ialului uman prin
cuno&tin)e

dezvoltarea ramurii:
Crearea re)elei ,,Educa)ie &i Cercetare: Liceu Universitate
Doctorat Postdoctorat(p. 80 PA-SND)
Elaborarea metodologiei de identificare &i selectare a liceenilor
dota)i
Elaborarea planurilor &i programelor de studii liceale. (p.80.2 PA-
SND)
Elaborarea metodologiei de identificare &i selectare a masteranzilor
dota)i (p.80.3 PA-SND)
Demararea procesului de preg#tire a liceenilor &i masteranzilor10 000


7 00012 400


11 00013 000


12 000
studii liceale elaborate
Metodologia de identificare
&i selectare a masteran)ilor
dota)i elaborat#


66

Distribuirea aloc!rilor de mijloace financiare pe programe de cheltuieli 'n domeniul educa&iei pe anii 2009-2011
2007 executat 2008 aprobat 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Programul I . Educa)ia precolar# 735871,0 942981,6 1027800,8 1099545,2 1166806,5 18,7 19,1 18,9
Programul II. *nv#)#m&ntul secundar 2275252,8 2759576,7 2861959,6 2997378,9 3160126,3 53,3 53,8 52,9
Programul III. *nv#)#m&ntul mediu de specialitate 208553,5 218382,0 298302,1 298312,7 360640,6 5,4 5,2 5,9
Programul IV. *nv#)#m&ntul superior 646346,5 642447,7 802197,0 814576,4 917146,2 14,8 14,4 15,1
Programul V. *nv#)#m&ntul postuniversitar 63462,7 63655,5 71478,9 72139,4 72951,0 1,1 1,1 1,0
Programul VI. Perfec)ionarea cadrelor didactice i de conducere 11227,5 13799,6 15645,7 15806,1 19839,3 0,3 0,3 0,3
Programul VII. Educa)ia extracolar# 301422,8 255577,8 290795,0 292140,3 300442,8 5,3 5,0 4,8
Programul VIII. Elaborarea politicii #i managementul &n
domeniul educa)iei 27257,1 31254,9 36959,2 36714,2 37073,7 0,7 0,6 0,6
Programul XI. Instruirea cadrelor dotate &n re)eaua "Educa)ie i
Cercetare" 46,0 4000,0 17066,3 23466,3 25066,3 0,3 0,4 0,4
Total pe programe
4269439,9 4931675,8 5422204,6 5650079,5 6060092,7 100,0 100,0 100,0
Finan)ate de la:
Bugetul de stat total: 1470322,3 1580768,2 1874194,0 1929896,2 2061749,6 34,6 34,2 34,0
inclusiv:
Total cheltuieli de baz# 875453,3 1029327,6 1264254,5 1317982,6 1514070,9 67,5 68,3 73,4
Fonduri i mijloace speciale 539716,3 460264,6 553503,7 548264,1 547678,7 29,5 28,4 26,6
Proiecte investi)ionale finan)ate din surse externe 55152,7 91176,0 56435,8 63649,5 0,0 3,0 3,3 0,0
Bugetele unit&ilor administrativ-teritoriale 2799117,6 3350907,6 3548010,6 3720183,3 3998343,1 65,4 65,8 66,0
Bugetul asigur#rilor sociale de stat
Fondurile asigur#rii obligatorii de asisten)# medical#
Total pe programe
4269439,9 4931675,8 5422204,6 5650079,5 6060092,7
Alocri pentru majorri de salarii in ramur
381200,0 519800,0 519800,0
TOTAL pe sector
4269439,9 4931675,8 5803404,6 6169879,5 6579892,7
Denumirea programului
Total cheltuieli publice(mii lei) Prognoza (mii lei)
Pondrea fiecrui program in suma
total a cheltuielilor din sector (%)
67

Anexa 8. Planul strategic de cheltuieli 'n
domeniul ocrotirii s!n!t!ii, 2009-2011

68


Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de
monitorizare
Sectorul ocrotirii s!n!t!ii este reprezentat de programul general S#n#tatea publica i servicii medicalecare include 5 subprograme: Elaborarea politicii #i managementul sistemului
ocrotirii snt#ii; Interven#ii prioritare$n sntatea public; Servicii medicale individuale; Dezvoltarea resurselor sistemului de sntate #i Programemedicalespeciale
Subprogramul I. Elaborarea politicii $i managementul sistemului ocrotirii s!n!t!ii cuprinde 3 activit!i: 1.1 Dirijarea sistemului de s#n#tate, 1.2 Managementul &i administrarea
fondurilor asigur#rilor obligatorii de asisten)# medical# &i 1.3 Monitorizarea, evaluarea sistemului de s#n#tate &i managementul calit#)ii. Scopul programului: Realizarea unui sistem de
ocrotire a s#n#t#)ii performant care s# asigure echitate n utilizarea serviciilor de s#n#tate, calitate &i eficien)# n prestarea acestora, protec)ie universale mpotriva riscului financiar
Activitatea 1.1 Dirijarea sistemului de s!n!tate include elaborarea politicilor n domeniul ocrotirii s#n#t#)ii, monitorizarea implement#rii acestora &i asigurarea planific#rii strategice a
sistemului s#n#t#)ii. Acest subprogram este realizat de c#tre aparatul central al Ministerului S#n#t#)ii
Scopul principal al acestei activit#)i este fortificarea capacit#)ilor Ministerului S#n#t#)ii n dirijarea sistemului de s#n#tate prin implicarea tuturor organiza)iilor, institu)iilor &i resurselor care snt
destinate s# genereze ac)iuni pentru ca sistemul de s#n#tate s# mbun#t#)easc#, s# men)in# sau s# restabileasc# s#n#tatea
A. Probleme - cheie:
Eficien)# alocativ# &i tehnic# sc#zut# n utilizarea
resurselor disponibile pentru realizarea scopurilor
sistemului de s#n#tate &i anume: acces echitabil,
protec)ie financiar# &i echitate n finan)are, r#spuns la
nevoile &i a&tept#rile popula)iei
B. Obiective specifice pe termen mediu:
*mbun#t#)irea capacit#)ii Ministerului S#n#t#)ii de
elaborare &i monitorizare a politicilor de s#n#tate &i
planificare strategic# pentru utilizarea mai bun# a
resurselor disponibile n atingerea scopurilor
sistemului de s#n#tate
Fortificarea capacit#)ilor aparatului central al
Ministerului S#n#t#)ii
Restructurarea/redefinirea rolurilor ce revin
autorit#)ilor administra)iei publice centrale
*mbun#t#)irea mecanismelor de comunicare
Consolidarea parteneriatului intersectorial n luarea
deciziilor de s#n#tate
Alinierea legisla)iei na)ionale n domeniul s#n#t#)ii la
standardele europene
Implicare efectiv# a popula)iei, societ#)ii civile &i
profesionale n luarea deciziilor de s#n#tate
Cre&terea rolului sectorului privat n furnizarea
serviciilor de s#n#tate, inclusiv prin promovarea
parteneriatului public-privat &i a formelor de asigurare
facultativ#
Majorarea anual# a cuantumului primelor de asigurare
obligatorie de asisten)# medical# cu 1 punct procentual
pentru anii 2009, p#str-ndu-se n aceia&i m#rime
pentru anii 2010 &i 2011
A. Aciuni care conduc la utilizarea eficient! a resurselor:
Fortificarea capacit#)ilor aparatului central al Ministerului
S#n#t#)ii
B. Aciuni nou identificate ce reprezint! priorit!i pentru
dezvoltarea ramurii:
Elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane din
sistemul de s#n#tate (p. 100.1 PA-SND)
Elaborarea strategiei de control a maladiilor non
contagioase (p.109.1 PA-SND)
Elaborarea metodologiei de trecere treptat# de la contribu)ia
sub form# de sum# fix# la contribu)ia calculat# sub form# de
cot# procentual# raportat# la venituri &i de ajustare a
mecanismului de plat# per capita n func)ie de diferen)ele
structurii demografice a popula)iei &i num#rul de persoane
nregistrate la medicul de familie (p.111.1 PA-SND)
Elaborarea &i aplicarea metodelor de achitare diferen)iat# a
primelor de asigurare pentru popula)ia cu ocupa)ie
individual# din sectorul agrar (p.112.2 PA-SND)
Elaborarea &i aprobarea cadrului normativ &i a
mecanismelor de contractare &i finan)are a serviciilor de
s#n#tate prietenoase tinerilor (p.107 PA-SND)
Majorarea pn# la 30% c#tre anul 2009 a ponderii aloc#rilor
din fondul de baz# al AOAM pentru medicina primar#
(p.101.1 PA-SND)
Ajustarea &i completarea cadrului normativ existent privind
activitatea privat# n domeniul s#n#t#)ii (p.103.1 PA-SND)
Identificarea posibilit#)ilor de contractare din exterior a unor
servicii. (sp#l#torii, buc#t#rii, paz#, etc.) (p.103.2 PA-SND)
Perfec)ionarea cadrului normativ pentru stimularea &i
ncurajarea formelor de asigurare facultativ# cu diverse
pachete supraprogram unic (p.103.3 PA-SND)
Elaborarea cadrului normativ pentru prestarea serviciilor
medicale comunitare, a ngrijirilor la domiciliu &i a celor32,7

42,1


48,9


16,3


40,4


12,4
18,7


37,440,4
13,1
19,6


39,2

6,5

Num#rul de personal din
sfera planificare &i
management, care a
urmat cursuri de
planificare strategic#
c#tre anul 2011 va
constitui 15

69

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de
monitorizare
paliative. (p.101.3 PA-SND) 27,2 18,7

19,6
Activitatea 1.2 Administrarea fondurilor asigur!rilor obligatorii de asisten! medical! include implementarea politicilor n domeniul asigur#rilor obligatorii de asisten)# medical# &i este
realizat de c#tre Compania Na)ional# de Asigur#ri n Medicin#
Scopul principal al acestei activit#)i este fortificarea capacit#)ilor Companiei Na)ionale de Asigur#ri n Medicin# n administrarea fondurilor asigur#rilor obligatorii de asisten)# medical# pentru
sporirea protec)iei universale a popula)iei mpotriva riscului financiar &i a echit#)ii n sarcina de finan)are a serviciilor de s#n#tate

A. Probleme-cheie:
Acoperirea insuficient# a popula)iei cu asigur#ri
obligatorii de asisten)# medical# (AOAM)
Informarea insuficient# a popula)iei despre AOAM
B. Obiective specifice pe termen mediu:
*mbun#t#)irea finan)#rii sistemului de s#n#tate &i a
mecanismelor de plat# &i contractare a serviciilor
Sporirea echit#)ii &i transparen)ei n cadrul AOAM &i a
protec)iei financiare a popula)iei care se confrunt# cu
probleme de s#n#tate
Dezvoltarea mecanismelor de motivare, inclusiv prin
programe adecvate de informare, a popula)iei cu
ocupa)ie individual# din sectorul agrar pentru a se
include n schema de AOAM
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficace $i
eficient! a resurselor:
Gestionarea fondurilor asigur#rilor obligatorii de asisten)#
medical# &i perfec)ionarea mecanismelor de plat# a
prestatorilor de servicii de asisten)# medical# primar#,
asisten)# medical# specializat# de ambulatoriu, asisten)#
medical# spitaliceasc#, asisten)# medical# urgent#
prespitaliceasc#, ngrijiri medicale la domiciliu.
Informarea adecvat# a angajatorilor &i angaja)ilor din
localit#)ile rurale n privin)a asigur#rilor medicale
obligatorii. (p.112.1 PA-SND)
B. Aciuni nou identificate ce reprezint! priorit!i pentru
dezvoltarea ramurii:
Plasarea pe paginile web a CNAM &i a institu)iilor medico-
sanitare publice a bugetelor &i d#rilor de seam# financiare,
precum &i a informa)iilor despre achizi)ii. (p.111.2 PA-
SND)
900,0
(CNAM)
16,3
(CNAM)
1000,0
(CNAM)
18,6
(CNAM)
1000,0
(CNAM)
19,6
(CNAM)


Propor)ia popula)iei
cuprinse cu asigur#ri
obligatorii de asisten)#
medical# (85% c#tre
2011)
Propor)ia popula)iei
asigurate din sectorul
agrar (75% c#tre 2011)

Activitatea 1.3 Monitorizarea, evaluarea sistemului de s!n!tate $i managementul calit!ii: include colectarea, analiza, monitorizarea &i evaluarea datelor cu privire la procesele demografice,
morbiditate, mortalitate, activitatea institu)iilor medicale &i utilizarea resurselor din domeniul s#n#t#)ii, precum &i implementarea eficient#, ra)ional# &i uniform# a politicilor n domeniul s#n#t#)ii
&i n domeniul managementului calit#)ii. Acest program este realizat de c#tre Centrul Na)ional de Management n S#n#tate.
Scopul principal al acestei activit#)i este consolidarea capacit#)ii autorit#)ilor sanitare de monitorizare &i evaluare a sistemului de s#n#tate &i sporirea protec)iei universale a popula)iei mpotriva
riscului financiar &i a echit#)ii n sarcina de finan)are a serviciilor de s#n#tate.
A. Probleme - cheie:
Sisteme fragmentate de colectare a datelor &i dublarea
datelor colectate.
Capacitate analitic# redus# de a transforma datele n
informa)ii relevante &i oportune.
Insuficien)# de manageri califica)i n sector.
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Fortificarea capacit#)ii autorit#)ilor sanitare de
monitorizare &i evaluare a sistemului de s#n#tate.
*mbun#t#)irea calit#)ii serviciilor medicale &i cre&terea
nivelului de satisfac)ie a popula)iei.
Dezvoltarea &i implementarea sistemului de
management al calit#)ii n sistemul de s#n#tate.
A. Aciuni care conduc la utilizarea eficient! a resurselor:
Dezvoltarea Centrului de Management n S#n#tate &i
consolidarea capacit#)ilor n implementarea sistemului de
management al calit#)ii
B. Aciuni nou - identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:
Implementarea Planului Strategic de Dezvoltare a
Sistemului Informa)ional de S#n#tate (SIS) pentru 2008-
2017
Elaborarea &i diseminarea protocoalelor, ghidurilor pe
diferite niveluri de asisten)# medical# (p.105.1 PA-SND)
Crearea mecanismelor institu)ionale pentru solu)ionarea
litigiilor pacien)ilor pe cale extrajudiciar# (p.105.3 PA-
SND).
4227.616,3
4395.2
4584.3

Pondera personalului din
sfera de analiz# a
indicatorilor, care a
urmat cursuri de
instruire n domeniul
analizei, monitoriz#rii &i
evalu#rii c#tre anul 2011
va constitui 75%

Subprogramul II. Intervenii prioritare 'n s!n!tatea public! include: supravegherea sanitar-epidemiologic#, s#n#tatea mamei, copilului &i tinerilor, prevenirea &i controlul bolilor

70

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de
monitorizare
transmisibile, prevenirea &i controlul bolilor non - transmisibile, s#n#tatea mintal#, promovarea s#n#t#)ii &i a modului s#n#tos de via)#, protec)ia s#n#t#)ii. Acest program include activit#)i de
prevenire &i control al bolilor cu impact major asupra s#n#t#)ii popula)iei &i este realizat de c#tre Serviciul sanitar-epidemiologic de stat, Programe na)ionale de s#n#tate &i de serviciul de snge.
Scopul subprogramului: *mbun#t#)irea s#n#t#)ii publice
Activitatea 2.1 Supravegherea sanitaro-epidemiologic! include ac)iuni de prevenire (profilaxie), depistare &i reprimare a nc#lc#rilor actelor legislative &i a altor acte normative n domeniul
asigur#rii bun#st#rii sanitar-epidemiologice a popula)iei
Scopul principal al acestei activit#)i este ocrotirea s#n#t#)ii popula)iei &i a mediului ei de via)# prin supravegherea s#n#t#)ii publice &i a factorilor ce o determin#, care asigur# diagnosticarea &i
pronosticarea oportun# a st#rilor nefavorabile, precum &i elaborarea m#surilor adecvate de prevenire a mboln#virilor, de diminuare a morbidit#)ii &i de eradicare a unor boli

A. Probleme - cheie:
Situa)ie nefavorabil# prin bolile diareice acute &i
maladiile parazitare
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Fortificarea suportului legislativ, normativ &i metodic
al Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat (SSES)
cu armonizarea lui la rigorile Uniunii Europene &i cele
interna)ionale, inclusiv a Conceptului reform#rii SSES
Perfectarea &i optimizarea monitoringului socio-
igienic


A. Aciuni care conduc la utilizarea eficient! a resurselor:
Fortificarea serviciului sanitaro-epidemiologic de stat
(Elaborarea Strategiei de s#n#tate public# &i promovare a
s#n#t#)ii &i a planului de ac)iuni pe domeniile prioritare,
inclusiv Elaborarea strategiei de control a maladiilor non
contagioase (p.109.1 PA-SND)118969.4

117515.2

118458.9

Rata inciden)ei bolilor
infec)ioase &i parazitare
la 100 mii locuitori c#tre
anul 2011 va constitui
275
Rata ntreprinderilor
supravegheate din
num#rul total a
ntreprinderilor supuse
supravegherii sanitaro-
epidemiologice c#tre
anul 2011 va constitui
98%
Activitatea 2.2 Controlul bolilor transmisibile, non-transmisibile $i protecia s!n!t!ii include interven)ii de s#n#tate public# ce )in de prevenirea &i controlul bolilor transmisibile &i non
transmisibile, de promovare a s#n#t#)ii &i a modului s#n#tos de via)#, de s#n#tate mintal# &i de securitate transfuzional#
Scopul principal al acestei activit#)i este mbun#t#)irea s#n#t#)ii publice prin asigurarea programelor na)ionale, n special cu referire la bolile reflectate n Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

A. Probleme - cheie:
Inciden)a mare a bolilor cronice non - transmisibile &i
insuficien)a m#surilor de prevenire a acestora.
Nivelul nalt de prezen)# a maladiilor infec)ioase &i
parazitare, HIV/SIDA, TB &.a.
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Dezvoltarea domeniilor prioritare ale sistemului de
s#n#tate cu impact asupra s#n#t#)ii publice &i de
importan)# strategic#
Fortificarea s#n#t#)ii publice prin reducerea poverii
bolilor non - contagioase
Dezvoltarea serviciilor de s#n#tate mintal#
Fortificarea controlului asupra bolilor transmisibile, n
special TBC, HIV/SIDA &i ITS
*mbun#t#)irea sistemului de monitorizare &i evaluare a
tuberculozei, HIV/SIDA &i maladiilor sexual-
transmisibile prin extinderea &i consolidarea acestuia,
inclusiv crearea sistemului informa)ional pentru
supravegherea epidemiologic# interven)ional# a
A. Aciuni care conduc la utilizarea eficient! a
resurselor:
Prevenirea $i controlul bolilor transmisibile:
Asigurarea acoperirii cu vaccinuri conform Programului
Na)ional de Imuniz#ri pentru anii 2006-2010 (p.106.3 PA-
SND)
Realizarea:
Programului Na)ional de control &i profilaxie a TB pentru
anii 2006-2010
Programului Na)ional de control &i profilaxie a infec)iei
HIV/SIDA &i ITS pe anii 2006-2010
Programului Na)ional de combatere &i profilaxie a holerei &i
altor BDA pe anii 2006-2010
Programului Na)ional de combatere a hepatitelor virale
pentru anii 2006-2010
Prevenirea $i controlul bolilor non transmisibile:
Prevenirea maladiilor prin caren)# de Iod (Programul
Na)ional de eradicare a tulbur#rilor de iod pn# n anul
2010) (p.109.2 PA-SND)
Realizarea Programului Na)ional de profilaxie &i combatere
7801,0


27695,1


26257,7

584,1

650,0

22745,6
8208,0


28328,8


26474,0

615,0

684,0

23933,0
8920,0


29128,0


26414,5

668,0

743,0

26005,0

Rata inciden)e generale
la 10 mii locuitori c#tre
anul 2011 va constitui
3385
Men)inerea ponderii
copiilor n vrst# de pn#
la 2 ani vaccina)i
mpotriva rujeolei c#tre
anul 2011 la nivel de cel
pu)in 96%
Rata mortalit#)ii asociate
cu TB c#tre anul 2011 va
constitui 15 la 100 mii
de locuitori
Inciden)a HIV/SIDA la
100 mii locuitori c#tre
anul 2011 va constitui
9,5
Inciden)a HIV/SIDA la

71

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de
monitorizare
maladiilor infec)ioase
Schimbarea comportamentului n rndul adolescen)ilor
cu risc sporit de infectare HIV &i pentru combaterea
stigmei, discrimin#rii si izol#rii copiilor afecta)i de
HIV &i a familiilor lor prin implementarea campaniei
na)ionale anti - HIV/SIDA, inclusiv pentru
Cre&terea calit#)ii tratamentului tuberculozei prin
continuarea implement#rii Strategiei DOTS (tratament
asigurat &i supravegheat al tuberculozei)
Sporirea accesului persoanelor care tr#iesc cu
HIV/SIDA la asisten)# medical# &i social#


a diabetului zaharat MoldDiab pentru anii 2006-2010.
Promovarea s!n!t!ii $i a modului s!n!tos de via!:
Realizarea Programului Na)ional de promovare a modului
s#n#tos de via)# pentru anii 2007-2015
Realizarea m#surilor de reducere a riscurilor de mboln#vire
(Efectuarea examin#rilor profilactice &i alte activit#)i de
profilaxie)
S#n#tatea mintal#
Realizarea Programului Na)ional de s#n#tate mintal# pentru
anii 2007-2011
Securitatea transfuzional#
Realizarea Programului Na)ional privind securitatea
transfuzional# &i autoasigurarea cu preparate sanguine
pentru perioada 2007-2011, inclusiv crearea Centrului de
hemotransfuzii Cahul (pentru popula)ia din sudul republicii)
B. Aciuni nou identificate ce reprezint! priorit!i pentru
dezvoltarea ramurii:
Prevenirea maladiilor prin caren)# de Fier (p.109.3 PA-
SND)
Implementarea campaniilor na)ionale antifumat &i anti-
alcool (p.109.4 PA-SND)
Crearea de alternative la spitalizarea/ngrijire &i
supraveghere a bolnavilor n domeniul s#n#t#)ii mintale
(p.110 PA-SND)


3000,0
(CNAM)

66629,8
(CNAM)


15171,8


41412,4


776,0
(CNAM)3435,0
(CNAM)

76305,0
(CNAM)


15964,0


33151,0


812,6
(CNAM)3892,0
(CNAM)

86456,0
(CNAM)


17346,0


34402,0


844,3
(CNAM)

100 mii locuitori n
vrst# ntre 15-24 ani
c#tre anul 2011 va
constitui 11,1
Rata inciden)ei globale
prin tuberculoza activ#,
la 100 000 de persoane
c#tre anul 2011 va
constitui 115Activitatea 2.3 S!n!tatea mamei, copilului $i tinerilor include m#suri de fortificare a s#n#t#)ii mamei, copilului &i tinerilo.
Scopul principal al acestei activit#)i este mbun#t#)irea s#n#t#)ii mamei &i a copilului n conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului &i mbun#t#)irea s#n#t#)ii tinerilor
A. Probleme- cheie:
Lipsa serviciilor regionalizate pentru reanimarea &i
terapia intensiv# a copiilor
Lipsa condi)iilor pentru ngrijirea nou-n#scu)ilor cu
masa corpului de la 500 de grame n centrele
perinatologice din )ar#
Acces sc#zut al tinerilor la servicii de s#n#tate
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Fortificarea serviciilor de s#n#tate pentru mam# &i
copil
Asigurarea accesului copiilor din IMSP raionale la
servicii calitative de ATI (anestezie, terapie intensiv#)
&i reanimare
Crearea condi)iilor inofensive &i cre&terea calit#)ii
serviciilor medicale perinatale
Extinderea serviciilor prietenoase tinerilor &i
asigurarea accesului la informare, educa)ie &i
B. Aciuni nou- identificate ce reprezint! priorit!i pentru
dezvoltarea ramurii:
Fortificarea a 10 centre perinatologice de nivelui I, a 3
centre de nivelul II &i a centrului perinatologic de nivelul III,
reie&ind din trecerea nregistr#rii na&terilor cu masa
copilului de la 500 de grame &i termenul de gesta)ie de 22
s#pt#mni (p.106.2 PA-SND)

(CNAM)

(CNAM)

(CNAM)


Raportul mortalit#)ii
infantile c#tre anul 2011
va constitui 16,2 la 1000
n#scu)i vii
Raportul mortalit#)ii
materne c#tre anul 2011
va constitui 15,4 la 100
mii n#scu)i vii
Raportul mortalit#)ii
copiilor n vrst# de pn#
la 5 ani c#tre anul 2011
va constitui 18,5 la 1000
n#scu)i vii
Men)inerea num#rului
na&terilor asistate de
personal medical
calificat c#tre anul 2011

72

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de
monitorizare
comunicare n problemele pentru tineri la nivel de 99%
Subprogramul III. Servicii medicale individuale include 6 activit!i : 3.1 Asisten)a medical# primar#, 3.2 Asisten)a medical# urgent# prespitaliceasc#, 3.3 Asisten)a medical#
specializat# de ambulatoriu, 3.4 Asisten)a medical# spitaliceasc#, 3.5 Servicii medicale de nalt# performan)#, 3.6 Asisten)a medical# de reabilitare &i 3.7 *ngrijiri medicale comunitare,
paliative &i la domiciliu . Scopul subprogramului: *mbun#t#)irea s#n#t#)ii pacien)ilor care au beneficiat de asisten)# medical# curativ#, de reabilitare &i recuperare
Activitatea 3.1 Asistena medical! primar! &i include prestarea asisten)ei medicale primare &i se realizeaz# de c#tre institu)iile medico-sanitare care presteaz# asisten)a medical# primar# pe
principiul medicinii de familie. Scopul principal al acestei activit#)i este mbun#t#)irea s#n#t#)ii popula)iei prin asigurarea accesului acesteia la asisten)# medical# primar# de calitate
A. Probleme -cheie:
Nu s-a realizat cuprinderea echitabil# a ntregii )#ri cu
asisten)# medical# primar# de calitate bun#
Motivare joas# a prestatorilor de servicii medicale care
influen)eaz# calitatea serviciilor medicale
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Dezvoltarea asisten)ei medicale primare

B. Aciuni nou - identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:
Prestarea asisten)ei medicale primare pe principiul medicinii
de familie
Reabilitarea bazei tehnico-materiale, inclusiv dotarea cu
utilaj medical, a centrelor de s#n#tate din mediul rural (p.
104.1 PA-SND)
Asigurarea cu transport a centrelor de s#n#tate &i a oficiilor
medicilor de familie din localit#)ile rurale (p. 104.2 PA-
SND)


992000,0
(CNAM)


1136237,0
(CNAM)


1288038,0
(CNAM)
Num#rul mediu de vizite
la medicul de familie de
la 1 locuitor c#tre anul
2011 va constitui 3,2
Num#rul de institu)ii de
asisten)# medical#
primar# rurale reabilitate
&i dotate c#tre anul 2011
vor constitui cel pu)in 65
Activitatea 3.2 Asistena medical! urgent! prespitaliceasc! include prestarea asisten)ei medicale urgente prespitalice&ti &i se realizeaz# de c#tre sta)iile de asisten)# medical# urgent#
Scopul principal al acestei activit#)i este men)inerea &i restabilirea s#n#t#)ii popula)iei prin asigurarea accesului la asisten)a medical# urgent# prespitaliceasc#
A. Probleme - cheie:
Insuficien)a transportului specializat nzestrat cu
echipament necesar n serviciul de urgen)#.
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Consolidarea asisten)ei medicale de urgen)# &i
dezvoltarea serviciilor paramedicale.
B. Aciuni nou - identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:
Prestarea asisten)ei medicale urgente prespitalice&ti &i
consolidarea bazei tehnico-materiale a subdiviziunilor
acesteia n conformitate cu cerin)ele n domeniu &i dotarea
cu transport sanitar specializat nzestrat cu echipamentul
necesar.
294900,4
(CNAM)
337779,0
(CNAM)

382906,3
(CNAM)

Num#rul de ambulan)e
la 10 mii locuitori c#tre
anul 2011 va constitui
1,2.

Activitatea 3.3. Asistena medical! specializat! de ambulatoriu &i include asisten)a medical# specializat# de ambulatoriu &i se realizeaz# de c#tre institu)iile medico-sanitare care presteaz#
asisten)# medical# specializat# de ambulatoriu
Scopul principal al acestei activit#)i este men)inerea &i restabilirea s#n#t#)ii popula)iei prin asigurarea accesului la servicii medicale specializate de ambulatoriu de calitate
A. Probleme - cheie:
Eficien)# sc#zut# a prestatorilor de asisten)# medical#
specializat# &i motivare joas# a acestora
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Sporirea eficien)ei structurilor asisten)ei medicale
specializate de ambulatoriu
B. Aciuni nou- identificate ce reprezint! priorit!i pentru
dezvoltarea ramurii:
Prestarea asisten)ei medicale specializate de ambulatoriu cu
optimizarea structurii &i modernizarea acestora
244361,7
(CNAM)279892,0
(CNAM)317285,6
(CNAM)
Num#rul mediu de vizite
la medicii speciali&ti de
profil c#tre anul 2011 va
constitui 3,0 la 1
locuitor

Activitatea 3.4 Asistena medical! spitaliceasc! include asisten)a medical# spitaliceasc# &i se realizeaz# de c#tre institu)iile medico-sanitare spitalice&ti
Scopul principal al acestei activit#)i este men)inerea &i restabilirea s#n#t#)ii popula)iei prin asigurarea accesului la servicii medicale spitalice&ti de calitate
A. Probleme - cheie:
Eficien)# sc#zut# a furnizorilor de servicii de spital &i
motivare joas# a prestatorilor care influen)eaz#
calitatea serviciilor medicale
Nivel sc#zut de restructurare a spitalelor, n special
crearea Centrelor de Performan)# &i reabilitarea
serviciului ftiziatric
A. Aciuni care conduc la utilizarea eficient! a resurselor:
Prestarea asisten)ei medicale spitalice&ti cu implementarea
pe etape a Planului general de restructurare a spitalelor
1691970,3
(CNAM)

1937983,0
(CNAM)

2181397.5
(CNAM)

Durata medie de
utilizare a patului n
sta)ionarele necronice
c#tre anul 2011 va

73

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de
monitorizare
Capacitate redus# de management a spitalelor
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Cre&terea eficien)ei asisten)ei medicale secundare &i
ter)iare prin modernizarea acesteia cu crearea
Centrelor de Performan)#
constitui 75%

Activitatea 3.5 Servicii medicale de 'nalt! performan! include asisten)# medical# nalt specializat#
Scopul principal al acestei activit#)i este mbun#t#)irea calit#)ii actului medical prin folosirea tehnologiilor medicale nalt specializate
A. Probleme - cheie:
Acces sc#zut al popula)iei la servicii medicale nalt
specializate
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Utilizarea tehnologiilor nalt specializate &i cost-
eficiente n prestarea serviciilor
A. Aciuni care conduc la utilizarea eficient! a resurselor:
Prestarea serviciilor medicale bazate pe tehnologii nalt
specializat.


77795,3
(CNAM)


89201,9
(CNAM)


101298,1
(CNAM)
Cre&terea anual# cu cel
pu)in 5% a num#rului
serviciilor medicale nalt
specializate acordate
popula)ie.
Activitatea 3.6 Asistena medical! de reabilitare &i include asisten)a medical# de reabilitare &i recuperare &i se presteaz# de c#tre institu)iile medico-sanitare de reabilitare &i recuperare
Scopul principal al acestei activit#)i este recuperarea s#n#t#)ii popula)iei prin asigurarea accesului la servicii medicale de reabilitare &i recuperare.
A. Probleme - cheie:
Acces sc#zut al popula)iei la servicii medicale de
reabilitare de calitate
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Dezvoltarea continu# a asisten)ei medicale de
reabilitare / recuperare
A. Aciuni care duc la utilizarea eficient! a resurselor:
Fortificarea institu)iilor medico-sanitare de
recuperare/reabilitare a s#n#t#)ii109855,8111640,9123881,6
Ponderea copiilor care
au primit tratament de
reabilitare &i recuperare
din num#rul celor care
necesitau tratament c#tre
anul 2011 va constitui
100%
Activitatea 3.7 ,ngrijiri medicale comunitare, paliative $i la domiciliu include ngrijiri medicale comunitare, paliative &i la domiciliu
Scopul principal al acestei activit#)i este cre&terea calit#)ii vie)ii bolnavilor prin asigurarea accesului la ngrijiri medicale comunitare, paliative &i la domiciliu.
A. Probleme - cheie:
Servicii de ngrijiri medicale comunitare, paliative &i
la domiciliu insuficiente
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Dezvoltarea asisten)ei medicale comunitare,
ngrijirilor la domiciliu &i a celor paliative.
A. Aciuni care conduc la utilizarea eficient! a resurselor:
Implicarea efectiv# a prestatorilor de ngrijiri medicale la
domiciliu &i paliative n solu)ionarea problemelor de
s#n#tate ale popula)iei


3603,2
(CNAM)
4127,1
(CNAM)
4678,5
(CNAM)Ponderea popula)iei care
a primit ngrijiri
medicale la domiciliu
c#tre anul 2011 va
constitui 45% din
persoanele care necesit#
ngrijiri
Subprogramul IV. Dezvoltarea resurselor sistemului de s!n!tate include 2 activit#)i: 4.1 Dezvoltarea resurselor umane, 4.2 Consolidarea bazei tehnico-materiale a institu)iilor din sistemul
de s#n#tate &i 4.3 Managementul ra)ional al medicamentelor &i prevede activit#)i de asigurare a dezvolt#rii bazei tehnico-materiale a institu)iilor medico-sanitare publice, a dispozitivelor
medicale, a sistemelor informa)ionale medicale, a medicamentului &i motivarea tinerilor speciali&t.
Scopul subprogramului: *mbun#t#)irea calit#)ii asisten)ei medicale, nivelului de satisfac)ie a popula)iei de serviciile medicale, mbun#t#)irea standardelor de tratament &i reabilitare prin sporirea
eficien)ei utiliz#rii resurselor destinate moderniz#rii bazei tehnico-materiale a institu)iilor medico-sanitare publice, distribu)iei ra)ionale a cadrelor medicale, utiliz#rii ra)ionale a medicamentelor
eficiente, inofensive, de calitate conform#
Activitatea 4.1 Dezvoltarea resurselor umane prevede m#suri de motivare a tinerilor speciali&ti
Scopul principal al acestei activit#)i este cre&terea accesului popula)iei la servicii medicale de calitate prin recrutare &i men)inere a cadrelor medicale n sistemul de s#n#tate
A. Probleme - cheie:
Exodul speciali&tilor &i distribu)ie neuniform# a
cadrelor medicale
B. Obiective specifice pe termen mediu:
A. Aciuni care conduc la utilizarea eficient! a resurselor:
Continuarea implement#rii mecanismului de acordare a
facilit#)ilor pentru tinerii speciali&ti ncadra)i n c-mpul
muncii conform repartiz#rii (p.99.1 PA-SND)6426,37489,88087,7
Nivelul de asigurare cu
cadre a IMS n sate/
ora&e c#tre anul 2011 va
constitui 93% din

74

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de
monitorizare
Asigurarea cu cadre medicale a institu)iilor medico-
sanitare, n special n spa)iul rural


necesit#)i

Activitatea 4.2 Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituiilor din sistemul de s!n!tate prevede ac&iuni de asigurare a dezvolt#rii bazei tehnico-materiale a institu)iilor medico-sanitare
publice de toate nivelele (asisten)# medical# primar#, asisten)# medical# secundar#/ter)iar# &i de reabilitare), dispozitivelor medicale &i sistemelor informatice
Scopul principal al acestei activit#)i este mbun#t#)irea calit#)ii asisten)ei medicale, nivelului de satisfac)ie a popula)iei de serviciile medicale, mbun#t#)irea standardelor de tratament &i
reabilitare prin sporirea eficien)ei utiliz#rii resurselor destinate moderniz#rii bazei tehnico-materiale a institu)iilor medico-sanitare publice

A. Probleme - cheie:
Condi)ie deplorabil# a infrastructurii institu)iilor
medicale
Echipament medical dep#&it care limiteaz# calitatea
serviciilor de s#n#tate &i practicarea tehnologiilor
moderne de diagnostic &i tratament
B. Obiective specifice pe termen mediu:
*mbun#t#)irea calit#)ii asisten)ei medicale prin
modernizarea bazei tehnico - materiale a institu)iilor
medico-sanitare publice
Cre&terea capacit#)ilor de evaluare a sistemului de
s#n#tate prin achizi)ionarea pe etape a softurilor &i a
echipamentului informa)ional pentru Sistemul
Informa)ional Medical Integrat
B. Aciuni nou - identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:
Reconstruc)ia cl#dirilor &i dotarea cu echipament a
Spitalului de boli tuberculoase Vorniceni, r-nul Str#&eni.
(p. 104.3 PA-SND)
Crearea Centrului de Performan)# n baza Spitalului Clinic
Republican &i reconstruc)ia sa faza 1 &i 2. (p.102.3 PA-
SND)
Dotarea cu echipament medical performant, n special
-s#lile de opera)ie, sec)iilor de reanimare &i terapie intensiv#
&i sec)iilor de imagistic# a institu)iilor medico-sanitare
publice (p. 104.6 PA-SND)
- achizi)ionarea pe etape a softurilor &i a echipamentului
informa)ional pentru Sistemul Informa)ional Medical
Integrat (p. 104.7 PA-SND)
- reconstruc)ia &i dotarea cu echipament a spitalelor raionale
pilot (p. 104.4 PA-SND)
- modernizarea bazei tehnico-materiale a institu)iilor din
sistemului de s#n#tate


16591,2


46907,8105051,0

21300105051,0

20450,0
Finalizarea c#tre anul
2011 a fazei I &i II de
creare &i reconstruc)ie a
Centrului de
Performan)# n baza
Spitalului Clinic
Republican

Activitatea 4.3 Managementul raional al medicamentelor prevede m#suri de asigurare a securit#)ii farmaceutice &i accesibilit#)ii fizice &i economice a medicamentului
Scopul principal al acestei activit#)i este asigurarea accesului popula)iei &i comunit#)ilor la medicamente eficiente &i inofensive
A. Probleme - cheie:
Diferen)# n asisten)a farmaceutic# a popula)iei ntre
sectorul urban &i rural
B. Obiective specifice pe termen mediu:
*mbun#t#)irea accesibilit#)ii fizice &i economice a
medicamentului
B. Aciuni nou - identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:
Fortificarea capacit#)ilor Agen)iei Medicamentului n
asigurarea accesibilit#)ii fizice &i economice a
medicamentului &i asigur#rii securit#)ii farmaceutice


37400,0


37400,0


37400,0
Accesibilitatea fizic# a
medicamentelor c#tre
anul 2011 va constitui
82%
Subprogramul V. Programe medicale speciale include 3 activit#)i: 5.1. Programe cu destinaie special!, 5.2 Medicina sportiv!, 5.3 Medicina legal!.
Scopul subprogramului: Sporirea accesului popula)iei la asisten)# medical# specific#, mbun#t#)irea s#n#t#)ii sportivilor &i ridicarea contribu)iei la nf#ptuirea justi)iei n infrac)iunile mpotriva
vie)ii, s#n#t#)ii &i demnit#)ii omului.
Activitatea 5.1 Programe cu destinaie special! include m#suri de asigurare a pacien)ilor cu interven)ii costisitoare &i medicamente n cazul bolilor maligne, cardiochirurgie, transplant de
organe &i )esuturi, prevenirea &i tratamentul st#rilor &i patologiilor ce influen)eaz# negativ asupra genomului uman, diagnosticul prenatal, postnatal cito-genetic, molecular genetic &i tratament
costisitor. Aceast# activitate se realizeaz# de c#tre Programele cu destina)ie special# &i de c#tre Centrul Na)ional de S#n#tate a Reproducerii &i Genetic# Medical#, Agen)ia de transplant,
Scopul principal al acestei activit#)i este cre&terea calit#)ii vie)ii pacien)ilor ce necesit# asisten)# medical# specific#
A. Probleme - cheie:
Acces sc#zut al pacien)ilor la interven)ii costisitoare &i
tratament specific

Asigurarea realiz#rii programelor cu destina)ie special#


42381,6


44314,1


47594,6

Cre&terea anual# cu cel
pu)in 2% a num#rului
pacien)ilor care an

75

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de
monitorizare
B. Obiective specifice pe termen mediu:
*mbun#t#)irea accesului popula)iei la servicii medicale
specifice
B. Aciuni nou - identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:
Acordarea asisten)ei medicale persoanelor neasigurate ce
sufer# de maladii social-condi)ionate cu impact negativ
asupra s#n#t#)ii publice

Coordonarea activit#)ii de transplant55025,0
1310,0


60925,01323,160925,0
1334,5
beneficiat de tratament
costisitor
Raportul CNAM privind
num#rul real de
beneficiari trata)i pe
tipuri de maladii
Agen)ie func)ional#


Activitatea 5.2 Medicina sportiv! include controlul medical al sportivilor &i persoanelor ce practic# sportul &i este realizat de Centrul de Medicin# Sportiv# AtletMed
Scopul principal al acestei activit#)i este mbun#t#)irea s#n#t#)ii sportivilor
A. Probleme cheie:
Echipament dep#&it &i condi)ii inadecvate de
examinare a sportivilor
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Cre&terea calit#)ii controlului medical al sportivilor
A. Aciuni care conduc la utilizarea eficient! a resurselor:
Dezvoltarea Centrului de medicin# sportiv# Atletmed
pentru asigurarea calit#)ii controlului medical sportivilor &i
persoanelor care practic# cultura fizic# &i sportul1113,01120,41133,4
Ponderea sportivilor care
au terminat tratamentul
din cei care au avut
nevoie de tratament c#tre
anul 2011 va constitui
100%
Activitatea 5.3 Medicina legal! include activit#)i de efectuare a expertizelor &i constat#rilor medico-legale &i este realizat de c#tre Centrul de Medicin# Legal#
Scopul principal al acestei activit#)i este ridicarea contribu)iei la nf#ptuirea justi)iei n infrac)iunile mpotriva vie)ii, s#n#t#)ii &i demnit#)ii omului
A. Probleme - cheie:
Calitate sc#zut# a expertizelor &i constat#rilor medico-
legale
Lipsa laboratoarelor de referin)#
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Cre&terea calit#)ii expertizelor &i constat#rilor medico-
legale
A. Aciuni care duc la utilizarea eficient! a resurselor:
Dezvoltarea Centrului de Medicin# Legal# &i fortificarea
laboratorului de performan)# pentru efectuarea expertizelor
de identificare genetic#, toxicologic#, histopatologic# n
variant# expres, histochimic# &i a laboratorului toxico-
narcologic
17384,8
17476,7
17636,3
Ponderea statelor de
func)ie n corespundere
cu volumul real
ndeplinit c#tre anul
2011 va constitui 100%


76

Distribuirea alocaiilor de resurse pe programe de cheltuieli !n cadrul sectorului ocrotirii snt#ii, 2009-2011

Total cheltuieli (mii lei) Prognoza (mii lei)
Ponderea fiec!rui program 'n suma
total! a cheltuielilor din sector (%)
Denumirea programului
2007 executat 2008 aprobat 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Subprogramul I. Elaborarea politicii &i managementul sistemului
ocrotirii s#n#t#)ii
43684.0 44355.3 48895,1 53692,2 57255,5 1,1 1,1 1,1
Subprogramul II. Intervenii prioritare #n s&n&tatea public& 208887.1 243527.0 330916,9 334613,0 352433,4 7,5 6,9 6,5
Subprogramul III. Servicii medicale individuale 1903472.5 2632494.2 3474116,5 3985200,9 4492033,6 78,8 81,9 82,7
Subprogramul IV. Dezvoltarea resurselor sistemului de s&n&tate 329482.8 314657.7 433999,9 364154,5 397160,2 9,8 7,5 7,3
Subprogramul V. Programe medicale speciale 142882.1 69612.3 123114,4 125159,3 128623,8 2,8 2,6 2,4
TOTAL peprogram 2628408.5 3304646.5 4411042,8 4862819,9 5427506,5 100.0 100.0 100.0

Finanat de la:
Bugetul de stat 1836861.9 2083296.9 2675983,0 2893238,2 3209496,7 60,7 59,5 59,1
inclusiv: cheltuieli de baz&: 1637876.2 1875892.7 2333131,8 2643414,1 2948254,2 87.2 91.4 91.9
dintrecare, transferuri delabugetul destat 1195000 1477200 1820800,0 2117400,0 2384200,0
fonduri )i mijloace speciale 109695.7 88367.2 107752,2 107752,2 107752,2 4.0 3.7 3.4
proiecte investiionale finanate din surse externe 89290 119037 235099,0 142071,9 153490,3 8.8 4.9 4.8
Bugetele unit$ilor administrativ-teritoriale 91955.9 52320 84369,3 91381,7 98109,8 1,9 1,9 1,8
Fondurile asigur$rilor obligatorii deasisten$ medical$ 1894590.7 2646229.6 3471490,5 3995600,0 4504100,0 37,4 38,6 39,1
TOTAL peprogram 2628408.5 3304646,5 4411042,8 4862819,9 5427506,5 100.0 100.0 100.0
Aloc$ri pentru majorarea salariilor !n sector 17915,0 26250 26250
TOTAL pesector 2628408.5 3304646,5 4428958 4889070 5453757


- 77 -

Anexa 9. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul
asigur!rii $i asistenei sociale, 2009-2011

- 78 -

Costurile aciunilor pe ani (mii lei ) Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
Programul I . Elaborarea politicii i managementul 'n domeniul protec&iei sociale. Scopul programului este gestionarea &i managementul programelor de protec)ie social# la nivel central &i
local. Acest program include ansamblul de institu)ii &i m#suri ce )in de gestionarea &i managementul n domeniu. Finan)area programului se efectueaz# din contul bugetului de stat, a bugetelor
unit#)ilor administrativ-teritoriale &i din bugetul asigur#rilor sociale de stat
A. Probleme-cheie:
*n anul 2007 s-a modificat structura aparatului Ministerului
Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului ceea ce a pus n sarcina
acestuia noi responsabilit#)i
Pe parcursul anului 2007 au fost angaja)i 560 de asisten)i
sociali, care activeaz# la nivel de prim#rie, din care 90 la sut#
au fost instrui)i. *n anul 2008 a fost planificat# angajarea pn#
la 996 asisten)i sociali
Capacit#)i limitate de analiz# &i planificare strategic# a
Ministerului Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului
Lipsa unui sistem eficient de monitorizare a procesului de
executare a cheltuielilor n domeniu
B. Obiectivele de politici pe termen mediu
Men)inerea re)elei consolidate de asisten)i sociali profesioni&ti;
Organizarea procesului de formare profesional# continu# a
personalului din domeniul asisten)ei sociale
Elaborarea mecanismului de planificare, organizare &i
monitorizare a procesului de formare continu# n asisten)a
social#
Fortificarea capacit#)ilor Ministerului Protec)iei Sociale,
Familiei &i Copilului n luarea deciziilor, analiza &i controlul
execut#rii strategiilor &i politicilor protec)iei sociale
Asigurarea unui cadru de garan)ii minime sociale pentru
lucr#torii migran)i originari din Republica Moldova
Eficientizarea bugetului asigur#rilor sociale de stat prin
preluarea la finan)area bugetului de stat a unor cheltuieli ce nu
reprezint# riscuri de asigur#ri sociale
A. Aciuni care conduc la utilizarea eficient! a
resurselor:
Definirea responsabilit#)ilor aparatului central
al Ministerului Protec)iei Sociale, Familiei &i
Copilului
Optimizarea num#rului angaja)ilor n domeniul
protec)iei sociale
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint!
priorit!i pentru dezvoltarea ramurii:
Elaborarea &i dezvoltarea cadrului normativ n
domeniul asisten)ei sociale
Dezvoltarea n continuare a re)elei de asisten)i
sociali angaja)i, precum &i instruirea continu# a
personalului care activeaz# n domeniul
asisten)ei sociale SND p.118.1
Negocierea n vederea ncheierii acordurilor
bilaterale n domeniul securit#)ii sociale ntre
Republica Moldova &i statele comunitare de
destina)ie a lucr#torilor migran)i. SND p.25
Petru anul 2011 se prognozeaz# acoperirea din
contul bugetului de stat a deficitului bugetului
asigur#rilor sociale de stat
Din contul bugetului de stat vor fi prev#zute
mijloace financiare pentru ntre)inerea a 49
unit#)i suplimentare a le Casei Na)ionale de
Asigur#ri Sociale, care vor fi responsabile de
deservirea pla)ii ajutor social

100.0

20191.1

2672.4

190.0

20006.8

2828.5

190.0

20325.0

180253.93020.8Num#rul de asisten)i
sociali angaja)i
Num#rul de personal
instruit, care activeaz# n
domeniul asisten)ei
sociale va constitui 90
% din total
Acorduri bilaterale
ncheiate cu:
Republica Bulgaria,
Republica Portugalia
(2009)
Republica Elen#,
Regatul Spaniei,
Republica Italia
(2010)
Republica Slovenia,
Republica Ceh#,
Republica Croa)ia
(2011).
Programul I I . Protec&ie'n caz deboal# sau incapacitatetemporar# demunc#. Scopul programului este de a compensa venitul pierdut ca urmare a incapacit#)ii temporare de munc#, a
invalidit#)ii, a accidentelor de munc# &i maternit#)ii. Acest program include indemniza)iile pentru incapacitate temporar# de munc#, indemniza)iile de maternitate, indemniza)iile &i pensiile de
invaliditate &i pl#)ile periodice capitalizate
A. Probleme-cheie:
*n ultimii ani au crescut considerabil cheltuielile la plata
indemniza)iei pentru incapacitate temporar# de munc#. *n anul
2007, cheltuielile pentru plata acestora au crescut de 2,1 ori fa)#
de anul 2004
Responsabilitatea sc#zut# a angajatorilor, lipsa cointeres#rii
economice a patronului pentru reducerea cheltuielilor &i crearea
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai
eficient! a resurselor:
Perfec)ionarea cadrului normativ existent in
vederea cre&terii responsabilit#)ii angajatorului
pentru crearea condi)iilor optime la locul de munc#
&i respectiv, reducerea cheltuielilor pentru
presta)iile de asigur#ri sociale ca urmare a bolilor

Cadrul normativ elaborat79

Costurile aciunilor pe ani (mii lei ) Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
condi)iilor optime la locul de munc#
B. Obiectivele de politici pe termen mediu
Cre&terea responsabilit#)ii angajatorilor pentru protec)ia n caz
de boal# sau incapacitate temporar# de munc#, &i crearea
condi)iilor optime la locul de munc#
profesionale sau a unor accidente de munc#
Programul I I I . Protec&ia social# pentru limita dev'rst# Scopul programului este de a compensa venitul pierdut ca urmare a atingerii vrstei de pensionare. Acest program cuprinde pensiile
pentru limit# de vrst#, pensiile pentru vechime n munc#, pensiile unor categorii de angaja)i &i aloca)iile lunare de stat beneficiarilor de pensii stabilite prin sistemul public de asigur#ri sociale.
Finan)area acestor sume se efectueaz# din contul bugetului asigur#rilor sociale de stat pentru persoanele asigurate n condi)ii generale, iar pentru unele categorii de angaja)i (organele de for)#
procurori, judec#tori) din bugetul de stat
A. Probleme-cheie:
Sistemul de pensii continu# s# con)in# numeroase nlesniri la
pensionare pentru unele categorii, care ncalc# principiul
echit#)ii sociale (pensionarea anticipat vrstei standard de
pensionare, modul de pensionare n sectorul agrar etc.)
Cu toate c# n ultimii 4 ani m#rimea medie a pensiei pentru
limit# de vrst# a crescut cu 68%, (n 2007 a constituit 565.83
lei) m#rimea medie a pensiei r#m-ne a fi mic#
Coeficientul de nlocuire a salariului n anul 2007 a constituit
27,4 la sut#
B. Obiectivele de politici pe termen mediu
Reformarea sistemului de pensii n vederea unific#rii acestuia &i
excluderii condi)iilor privilegiate din sistemul public de
asigur#ri sociale de stat
Prioritatea reformei const# n perfec)ionarea sistemului de
asigurare cu pensii a lucr#torilor sectorului agrar
Sporirea nivelului de protec)ie social# a persoanelor n v-rst#
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai
eficient! a resurselor:
Implementarea Strategiei de unificare a
sistemelor de pensii SND p.123.
B. Aciuni-nou identificate ce reprezint!
priorit!i pentru dezvoltarea ramurii:
Crearea unor condi)ii unice de pensionare
pentru toate categoriile de pensionari n cadrul
sistemului public de asigur#ri sociale de stat
Persoanele autoangajate, vor avea acces la
sistemul de asigur#ri sociale obligatorii n
schimbul achit#rii contribu)iilor de asigur#ri
sociale de stat, tariful c#rora va constitui n anul
2009 3708 lei, 2010 4416 lei, 2011 5076
lei
*ncepnd cu anul 2009 fermierii individuali vor
fi asigura)i pe principii benevole, n baza
contractului individual de asigur#ri sociale,
ncheiat cu Casa Na)ional# de Asigur#ri Sociale
Majorarea compens#rii deferen)ei de tarife de
asigur#ri sociale de stat obligatorii n sectorul
agrar de c#tre bugetul de stat de la 4% pn# la
6%
Indexarea anual# a m#rimii medii a pensiei cu
20,0% n anul 2009, 14,5% n anul 2010,
11,55% n anul 2011
Acoperirea din contul bugetului de stat pentru
anii 2009-2011 a sumei diferen)ei pn# la pensia
minim#


19138
18521,1


21817,3
42856,3


24653,6
72136,8

Cuantumul mediu al
pensiei pentru limit# de
vrst# c#tre anul 2011 va
cre&te de 1,8 ori fa)# de
anul 2007 &i va constitui
992,07 lei, iar
contingentul de
beneficiari va constitui
460,2 mii persoane
80

Costurile aciunilor pe ani (mii lei ) Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare

Programul I V. Protec&ia 'n caz depierderea 'ntre&in#torului Scopul programului este acordarea protec)iei sociale urma&ilor n cazul decesului ntre)in#torului. Programul cuprinde pensiile de
urma& &i ajutorul de deces. Cheltuielile pentru prezentul program se suport# din contul bugetului asigur#rilor sociale de stat, cu excep)ia ajutorului de deces pentru persoanele neasigurate.
A. Probleme-cheie:
M#rimea pensiei medii de urma& este n cre&tere continu#,
astfel la 1 ianuarie 2008 a constituit 318,95 lei sau cu 17,9 la
sut# mai mare fa)# de 1 ianuarie 2007. Cre&terea este
condi)ionat# de indexarea pensiilor
Ajutorul de deces acoper# doar o parte nensemnat# a
cheltuielilor legate de nmormntare. *n anul 2007 a constituit
700 lei, pentru persoanele asigurate &i 600 lei, pentru
persoanele neasigurate
B. Obiectivele de politici pe termen mediu
Sporirea nivelului de protec)ie social# a persoanelor n caz de
pierdere a ntre)in#torului
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint!
priorit!i pentru dezvoltarea ramurii:
Indexarea anual# a m#rimii medii a pensiei cu
20,0% n anul 2009, 14,5% n anul 2010,
11,55% n anul 2011
Majorarea ajutorului de deces anual cu 100 lei.
*n anul 2009 ajutorul de deces va constitui,
pentru persoanele asigurate 900 lei &i pentru
persoanele neasigurate 800 lei
Cuantumul mediu al
pensiei de urma& c#tre
anul 2011 va cre&te de
1,7 ori fa)# de anul 2007
&i va constitui 545,40 lei
M#rimea ajutorului de
deces c#tre 2011 va
cre&te cu 57 la sut# fa)#
de anul 2007 &i va
constitui 1100 lei pentru
persoanele asigurate &i
1000 pentru persoanele
neasigurate
Programul V. Protec&ia familiei i a copiilor Scopul programului: este sus)inerea familiilor cu copii &i a copiilor n dificultate prin acordarea beneficiilor b#ne&ti indemniza)ie unic# la na&tere,
indemniza)ii pentru cre&terea &i ngrijirea copiilor, aloca)ii copiilor orfani &i a celor afla)i sub tutel#, precum &i al serviciilor sociale: plasament n centre de zi &i de plasament temporar, case de
copii de tip familial, serviciu de asisten)# parental# profesionist#, precum &i organizarea odihnei de var# a copiilor
A. Probleme-cheie:
Sistemul de protec)ie social# a copilului este axat pe forma
reziden)ial# de ngrijire care este costisitoare &i ineficient#.
Serviciile prestate familiilor cu copii &i copiilor snt dispersate
ntre mai multe structuri ale administra)iei publice (Ministerul
Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului, Ministerul Educa)iei &i
Tineretului, Ministerul S#n#t#)ii, autorit#)ile administra)iei
publice locale) &i nu exist# coordonare strns# ntre aceste
structuri
B. Obiectivele de politici pe termen mediu
Elaborarea unui cadru strategic pentru dezinstitu)ionalizarea
copiilor
Elaborarea &i implementarea mecanismelor de eviden)# &i
monitorizare a procesului de protec)ie social# a copiilor
Protec)ia social# a familiilor la na&terea copilului &i cre&terea
copiilor


B. Aciuni nou-identificate ce reprezint!
priorit!i pentru dezvoltarea ramurii:
Majorarea indemniza)iei unice la na&terea
primului copil &i pentru fiecare copil urm#tor cu
200 lei n fiecare an
Majorarea indemniza)iei lunare pentru cre&terea
copilului pn# la vrsta de 3 ani, persoanelor
asigurate cu 5 la sut# n fiecare an
Deschiderea &i men)inerea activit#)ii centrelor
de asisten)# social# pentru copii de zi &i de
plasament
Majorarea indemniza)iilor pentru elevii si
studen)ii orfani &i cei afla)i sub tutel#


20307.523610,1


20580.423610,1


22187.623610,1

Num#rul beneficiarilor
de servicii de asisten)#
sociala
Numarul biletelor de
odihn#
M#rimea medie a
indemniza)iei unice la
na&tere c#tre anul 2011
va cre&te de 2 ori &i va
constitui
n anul 2009:
I copil - 1400 lei
II copil - 1700 lei;
*n 2010:
I copil - 1600 lei
II copil - 1900 lei;
*n 2011:
I copil - 1800 lei
II copil - 2100 lei.81

Costurile aciunilor pe ani (mii lei ) Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
M#rimea indemniza)iei
lunare pentru cre&terea
copilului pn# la vrsta de
3 ani, persoanelor
asigurate c#tre anul 2011
va cre&te de 2 ori fa)# de
anul 2007
Programul VI .Ocuparea for&ei demunc# i protec&ia 'n caz deomaj. Scopul programului este crearea unei pie)e a muncii func)ionale, care ar asigura un nivel nalt al ocup#rii for)ei de munc#
&i sporirea gradului de protec)ie social# a &omerilor, fapt ce se realizeaz# prin m#suri active &i pasive pe pia)a muncii. M#surile pasive cuprind toate activit#)ile legate de suportul b#nesc acordat
&omerilor, cum ar fi plata ajutorului de &omaj, care se suport# din contul mijloacelor bugetului asigur#rilor sociale de stat &i aloca)iile de integrare sau reintegrare profesional# care se finan)eaz#
din contul bugetului de stat. M#surile active cuprind diverse activit#)i de stimulare a ocup#rii for)ei de munc#: orientarea profesional# a popula)iei adulte, formarea profesional# a persoanelor
aflate n c#utarea unui loc de munc#, stimularea mobilit#)ii for)ei de munc#, stimularea angajatorilor pentru ncadrarea n munc# a absolven)ilor &i organizarea trgurilor locurilor de munc# &i se
suport# din contul mijloacelor bugetului de stat
A. Probleme- cheie:
*n ultimii ani se men)ine un nivel sc#zut al ocup#rii for)ei de
munc#: n anul 2003-1356,5 mii persoane, n anul 2007-circa
1294,0 mii persoane. Astfel, rata &omajului calculat# n anul
2006 a constituit 7,4%, iar pentru 2007 constituie 5,1%
A crescut num#rul persoanelor care au beneficiat de ajutor de
&omaj, n anul 2006 4273 persoane, n anul 2007 4945
persoane. M#rimea medie a ajutorului de &omaj la 1 ianuarie
2008 a constituit 563,78 lei sau cu 18 la sut# mai mare fa)# de 1
ianuarie 2007
B. Obiectivele de politici pe termen mediu
Sporirea accesului popula)iei la m#surile promovate pe pia)a
muncii prin mbun#t#)irea calit#)ii serviciilor prestate &i
mecanismelor de acordare a indemniza)iilor &omerilor
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint!
priorit!i pentru dezvoltarea ramurii:
Extinderea serviciilor de autoinformare &i
activit#)i de autoocupare a persoanelor aflate n
c#utarea unui loc de munc# prin crearea
cabinelor telefonice &i s#lilor de autoinformare
*ncepnd cu anul 2009, cheltuielile efectuate din
fondul de &omaj ce nu reprezint# riscuri de
asigur#ri sociale vor fi efectuate din contul
bugetului de stat, prin intermediul Ministerului
Economiei &i Economiei
33672,7
37745,6
41717,7
Ponderea &omerilor
plasa)i n cmpul muncii
n totalul &omerilor
nregistra)i va constitui
45 la sut# anual
Num#rul persoanelor
care vor beneficia de
servicii de autoocupare
se va majora cu 20 la
sut#

Programul VI I . Protec&ia 'mpotriva excluziunii sociale. Scopul programului este acordarea asisten)ei sociale prin presta)ii sociale pentru persoanele care se afl# n dificultate, care nu au
posibilitatea de a-&i asigura prin eforturi proprii accesul la o via)# decent# din cauza unor circumstan)e. Acest program include compensa)iile nominative, ajutorul social &i ajutoare materiale.
Cheltuielile date sunt suportate din mijloacele bugetului de stat &i din mijloace fondului republican de sus)inere social# a popula)iei
A. Probleme- cheie:
Programul de compensa)ii nominative este destinat pentru
sus)inerea popula)iei la achitarea serviciilor comunale, energia
electric#, gazele naturale pentru nc#lzire, gazul lichefiat n
butelii, c#rbune &i lemnul de foc. Compensa)iile nominative se
acord# pe principiul categorial pentru 11 categorii
B. Obiectivele de politici pe termen mediu
Eficientizarea sistemului de presta)ii de asisten)# social# prin
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai
eficient! a resurselor:
Substituirea indemniza)iilor lunare pentru
ntre)inerea copilului cu vrsta ntre 1,5/3 &i 16
ani cu ajutorul social acordat, conform evalu#rii
veniturilor
Reformarea asisten)ei sociale p#turilor social
vulnerabile prin acordarea ajutorului social


-


-54713.4-344402,6-54713.4-


Num#rul beneficiarilor
inclu&i n noul sistem de
acordare a ajutorului
social, incl. femei,82

Costurile aciunilor pe ani (mii lei ) Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
direc)ionarea resurselor c#tre segmentele vulnerabile ale
popula)iei
conform evalu#rii veniturilor familieiB. Aciuni nou-identificate ce reprezint!
priorit!i pentru dezvoltarea ramurii:
*ncepnd cu anul 2008 se va acorda ajutorul
social. SND p.116
126770,3202100.0402894,0
344402,6435528,0
b#rba)i
Programul VI I I . Asisten&# social# suplimentar# a persoanelor cu necesit#&i speciale
Scopul programului este acordarea asisten)ei sociale minime persoanelor neasigurate n sistemul public de asigur#ri sociale, precum &i persoanelor cu disabilit#)i. Acordarea serviciilor sociale
persoanelor cu disabilit#)i, persoanelor n etate solitare, familiilor n dificultate, persoanelor n situa)ie de risc social. Acest program include cheltuieli pentru ntre)inerea institu)iilor sociale
prestatoare de servicii sociale de tip reziden)ial &i formele alternative sistemului reziden)ial (aziluri, centre, internate) , cantine de ajutor social, servicii de deservire la domiciliu, servicii adresate
victimilor violen)ei n familiei, victimelor &i poten)ialelor victime ale traficului de fiin)e umane, prestate n cadrul centrelor specializate. Alocarea mijloacelor financiare pentru activit#)ile n
cauz# se efectueaz# din bugetul de stat &i bugetele unit#)ilor administrativ-teritoriale
A. Probleme-cheie:
Sistemul de servicii sociale adresate persoanelor n dificultate
se caracterizeaz# prin institu)ionalizare excesiv# ca r#spuns la
problemele sociale ale diferitor categorii de beneficiari
Actualul sistem al serviciilor sociale comunitare continu# a fi
slab dezvoltat
Actualmente, se atest# o subdezvoltare a serviciilor adresate
victimelor violen)ei n familie &i practic nu exist# servicii
pentru agresori. *n republic# activeaz# doar 3 centre care
presteaz# aceste servicii
Pe parcursul ultimilor ani num#rul invalizilor este n cre&tere
B. Obiectivele de politici pe termen mediu
Intensificarea protec)iei sociale a persoanelor cu necesit#)i
speciale
Eficientizarea sistemului de servicii sociale pentru toate
categoriile de beneficiari: copii, persoane cu dizabilit#)i,
persoane vrstnice, alte categorii
Elaborarea mecanismului pentru securizarea &i redirec)ionarea
resurselor financiare de la sistemul reziden)ial spre dezvoltarea
serviciilor de asisten)# social#
Elaborarea unui cadru strategic pentru dezinstitu)ionalizarea
adul)ilor
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint!
priorit!i pentru dezvoltarea ramurii:
Promovarea Standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale. (p.119.1 SND)
Crearea centrelor comunitare multifunc)ionale
de asisten)# social# la nivel de comunitate.
(p.119 SND)
Cofinan)area Centrului pentru protec)ia &i
asisten)a victimelor &i poten)ialelor victime ale
traficului de fiin)e umane din Chi&in#u (SND
p.27.1)
Deschiderea centrelor de asisten)# &i protec)ie a
victimelor traficului de fiin)e umane n regiunea
Nord (mun. B#l)i) &i Sud (Cahul)
Men)inerea activit#)ii centrului ce presteaz#
servicii victimelor violen)ei n familie Nord
(B#l)i) &i deschiderea unui centru n raionul
Hnce&ti (50 beneficiari)
M#suri de asisten)# social# a victimelor
traficului de fiin)e umane (repatrierea)
*ncep-nd cu anul 2010, cheltuielile pentru
procurarea biletelor de tratament sanatorial,
5286.4


546,6


1175,3


1626.3


500,0

5372.9


575,6


1203,8


2269.2


550,0

5814.7


618,2


1333,5


2513


600,0Standardele minime de
calitate pentru serviciile
sociale elaborate &i
aprobate
Num#rul de centre
comunitare
multifunc)ionale create
Centre de asisten)# &i
protec)ie a victimelor
traficului de fiin)e
umane create
Num#rul beneficiarilor
de servicii ale
institu)iilor sociale
83

Costurile aciunilor pe ani (mii lei ) Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
Protec)ia social# a victimelor violen)ei n familie &i a victimelor
traficului de fiin)e umane
Reformarea sistemului de determinare a disabilit#)ii, legifernd
sistemul de determinare a gradului de deficien)# la copii, a
nivelului capacit#)ii de munc# pentru persoanele cu vrst# apt#
de munc# &i gradul de nevoi speciale pentru persoanele de
vrst# pensionar#
veteranilor vor fi efectuate din contul bugetului
de stat
Majorarea normelor pentru alimenta)ie n
institu)iile asisten)ei sociale
10796,5
28220,0


11671,0

35063.1


12429,6
Programul I X. Sus&inerea suplimentar# a unor categorii depopula&ie
Scopul programului este protec)ia social# a persoanelor care au merite deosebite fa)# de stat sau sus)inerea unor categorii de popula)ie (pentru profesori &i medici din localit#)ile rurale pentru
conectarea la conducta de gaze naturale, tinerilor la procurarea (constuc)ia) sau nchirierea locuin)ei) prin acordarea de aloca)ii, indemniza)ii, compensa)ii, ajutoare b#ne&ti. Acest program
include cheltuieli pentru aloca)ii lunare nominale de stat pentru persoanele cu merite deosebite fa)# de stat, aloca)ii lunare invalizilor de r#zboi, participan)ilor la cel de-al doilea r#zboi mondial &i
familiilor lor, compensa)ii &i ajutoare materiale participan)ilor la lichidarea consecin)elor avariei de la CAE Cernobl &i familiilor lor, indemniza)ii unice &i compensa)ii pentru avere persoanelor
represate &i ulterior reabilitate. Totodat#, se includ a&a cheltuieli ca compensarea diferen)ei contribu)iilor de asigur#ri sociale de stat achitate de c#tre angajatorul din sectorul agrar &i compensarea
par)ial# a contribu)iilor de asigur#ri sociale de stat achitate de c#tre angajatorul din sectorul agrar &i compensarea par)ial# a contribu)iilor de asigur#ri sociale de stat obligatorii care se pl#tesc de
c#tre organiza)iile &i ntreprinderile Societ#)ii Orbilor din Moldova, Asocia)iei Surzilor din Republica Moldova &i Societ#)ii Invalizilor din Republica Moldova
A. Probleme - cheie:
B. Obiectivele de politici pe termen mediu
Intensificarea protec)iei sociale a persoanelor cu necesit#)i
speciale
Sus)inerea tinerilor speciali&ti din domeniul asisten)ii sociale,
acre vor fi ncadra)i n c-mpul muncii n sectorul rural
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint!
priorit!i pentru dezvoltarea ramurii:
*ncep-nd cu anul 2008, cet#)enii care au
participat &i au avut de suferit de pe urma
catastrofei de la Cernobl, vor avea dreptul la
stabilirea compensa)iei b#ne&ti lunare n
schimbul asigur#rii cu produse alimentare &i
suplimente alimentare
Sus)inerea social# a tinerilor la procurarea
(construc)ia) locuin)ei


10000,0

60500,0


26305,8

60500.0


26305,8

60500.0

M#rimea medie a
compensa)iei lunare va
constitui 300 lei

Programul X. Asigurarea egalit#&ii deanse'ntrefemei i b#rba&i
Scopul programului este de a dezvolta si a consolida mecanismul na)ional de promovare si asigurare a egalit#)ii ntre femei si b#rba)i pentru integrarea dimensiunii de gen n politicile,
programele si proiectele na)ionale, precum &i pentru asigurarea, respectarea drepturilor &i egalit#)ii b#rba)ilor &i femeilor n toate domeniile. Cheltuielile snt suportate din bugetul de stat,
bugetele unit#)ilor administrativ-teritoriale
A. Probleme- cheie:
Abordarea egalit#)ii de gen la momentul actual are un caracter
sporadic. Asigurarea unei abord#ri cuprinz#toare a dimensiunii
de gen include n sine &i abordarea sistemic# la nivel
institu)ional
Deoarece problema de gen este o dimensiune inter-sectorial# &i
multidimensional#, ea nu poate fi solu)ionat# f#r# un mecanism
insitu)ional n domeniu bine definit, care ar contribui la
solu)ionarea problemelor identificate


Consolidarea mecanismului institu)ional de
asigurare a egalit#)ii de gen SND p.36
Elaborarea mecanismului de planificare
bugetar# a politicilor prin prisma de gen. P.36.1
Elaborarea unui cadru strategic na)ional de
asigurare a unei abord#ri complexe a egalit#)ii
ntre femei &i b#rba)i. P.36.1Mecanismul de
planificare bugetar# a
politicilor prin prisma
de gen elaborat
Cadru strategic84

Costurile aciunilor pe ani (mii lei ) Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
Necesitatea de a consolida capacitatea mecanismului national
pentru monitorizarea, evaluarea si asigurarea oportunitatilor
egale pentru femei si barbati ntr-o tar# care este pe calea unor
reforme majore macro-economice si sociale. Este o veriga
important# n realizarea drepturilor fundamentale ale
cet#)enilorB. Obiectivele de politici pe termen mediu
Crearea unui cadru strategic na)ional de asigurare a unei
abord#ri complexe a egalit#)ii ntre femei &i b#rba)i
Crearea mecanismuli de planificare bugetar# a politicilor prin
prisma de gen.
Consolidarea capacit#)ilor mecanismului institu)ional n
domeniu.
Asigurarea func)ional# a mecanismului institu)ional conform
Legii asigur#rii de &anse egale ntre femei &i b#rba)i
Formarea con&tiin)ei de gen a popula)iei.
Instruirea ini)ial# &i continu# a func)ionarilor
publici la programul Asigurarea egalit#)ii de
&anse ntre femei &i b#rba)i p.36.2
Crearea subgrupurilor specializate de exper)i
p.36.3

na)ional de asigurare a
unei abord#ri complexe
a egalit#)ii ntre femei &i
b#rba)i elaborat


Curricul-um elaborat &i
func)ionari publici
instrui)i
Grupe create &i
consolidate


- 85 -
Distribuirea aloc!rilor de resurse pe programe de cheltuieli 'n domeniul asigur#rii i asisten&ei sociale, 2009-2011
Total cheltuieli
publice (mii lei)
Prognoza (mii lei)
Ponderea fiec!rui program 'n suma
total! a cheltuielilor din sector (%)
Denumirea programului
2008 aprobat 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Programul I. Elaborarea politicii #i managementul 'n domeniul protec&iei sociale 242785,6 364907,1 358893.4 360583,8 4.0 3.5 3.2
Programul II. Protec&ie 'n caz de boal sau incapacitate temporar de munc 1253613,1 1592220,7 1881149.3 2172290,3 17.4 18.4 19.1
Programul III. Protec&ia social pentru limita de v'rst 4137302,6 4989780 5678401.1 6344933.3 54.6 55.6 55.9
Programul IV. Protec&ia 'n caz de pierdere a 'ntre&intorului 158827,6 144568 184372.8 198208.1 1.6 1.8 1.7
Programul V. Protec&ia familiei #i a copiilor 341676,5 402905,5 415445.1 460516,1 4.4 4.1 4.1
Programul VI. Ocuparea for&ei de munc #i protec&ia 'n caz de #omaj 47552,3 59452,7 68524.7 77005,9 0.7 0.7 0.7
Programul VII. Protec&ia 'mpotriva excluziunii sociale 545962,1 616849,9 580019 622641,7 6.7 5.7 5.5
Programul VIII. Asisten& social suplimentar a persoanelor cu necesit&i speciale 411030,8 472777,5 498774 526326,1 5.2 4.9 4.6
Programul IX. Sus&inerea suplimentar a unor categorii de popula&ie 300544,7 413062,7 429028.8 439494,7 4.5 4.2 3.9
Programul X. Asigurarea egalit&ii de #anse 'ntre femei #i brba&i 0,0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
Programul XI . Alte activit&i 93600,0 85000 115000 150000 0.9 1.1 1.3
TOTAL pe programe 7532895.3 9141524,2 10209608.2 11352000 100 100 100
Finan&at de la:
Bugetul de stat, total 1921269.5 2268665.8 2372549.6

2528784.8 24.8 23.2 22.3
inclusiv:
- cheltuieli de baz 1817718,8 2148054.6 2274330.3 2423357 94.7 95.9 95.8
- fonduri #i mijloace speciale 94950,7 88691.2 98219.3 105427.8 3.9 4.1 4.2
- proiecte investi&ionale finan&ate din surse externe 8600,0 31920 0 0 1.4 0.0 0.0

Bugetele unit!ilor administrativ-teritoriale 250755,2 286075.1 289251.9 297702.8 3.1 2.8 2.6

Bugetul asigur!rilor sociale de stat 5360870.6 6586783.3 7547806.7 8525512.4 72.1 73.9 75.1

TOTAL pe programe 7532895.3 9141524.2 10209608.2 11352000
Aloc!ri pentru major!ri de salarii 20900 29500 29500
TOTAL pe sector 9162424.2 10239108.2 11381500

- 86 -Anexa 10. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul
culturii, agrementului $i sportului, 2009-2011

- 87 -


Costurile aciunilor pe ani
(mii lei )

Indicatorii de monitorizare Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Programul 1. Elaborarea politicii $i managementului 'n domeniul culturii, agrementului $i sportului include activitatea organelor administrative n domeniul culturii ale unit#)ilor
administrativ-teritoriale, a aparatului Ministerului Culturii &i Turismului, a serviciilor &i agen)iilor de pe lng# acesta, activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, a Agen)iei
Sportului
Scopul programului: Asigurarea unui sistem managerial adecvat n ramur#
A. Probleme-cheie:
Insuficien)a cadrelor profesioniste de specialitate. Majoritatea
acestora actualmente au studii n domeniul culturii, fiind lipsite
de cuno&tin)e n management
Capacit#)i limitate de analiz# &i planificare strategic# n
domeniul culturii
Lipsa unui sistem eficient de monitorizare a procesului de
executare a cheltuielilor n domeniu
Responsabilit#)i slab definite n elaborarea &i promovarea
politicilor n domeniul culturii. Actualmente Ministerul Culturii
&i Turismului este responsabil, att n planificarea strategic# ct
&i n administrarea resurselor, doar de sectorul finan)at din
bugetul de stat
B. Obiective de politici pe termen mediu
*mbun#t#)irea managementului n domeiul culturii

B. Aciuni de politici
Restructurarea / redefinirea rolurilor autorit#)ilor
locale
Sporirea capacit#)ilor de planificare strategic# a
factorilor de decizie la toate nivelurile
Identificarea institu)iilor, departamentelor &i
personalului care vor fi implicate n procesul de
planificare strategic#
Elaborarea unui program de instruire adaptat la
planificarea strategic#
Asigurarea unui sistem eficient de monitorizare
a cheltuielilor publice n domeniul culturii prin
implementarea tehnologiilor informa)ionale
Reformarea &i implementarea unor sisteme de
finan)are mai eficiente pentru domeniul culturii
Modificarea sistemului de finan)are a unor
institu)ii teatral-concertistice prin schimbarea
formei de proprietate
Num#rul de personal din sfera
planificare &i management,
care a urmat cursuri de
planificare strategic# va
constitui c#tre anul 2011 10
persoane
Num#rul de personal
instruit din cadrul
aparatului Ministerului
Culturii &i Turismului va
constitui n mediu 20
persoane pe an

Programul 2. Cultura fizic! $i sportul include educa)ia fizic#, sportul pentru to)i, sportul de performan)#, exerci)iile practicate cu scop de ntremare, profilactic &i terapeutic. Sportul este o
sfer# specific# de activitate, orientat# spre dezvoltarea posibilit#)ilor extreme ale omului n condi)ii competi)ionale &i n procesul sportiv- pedagogic
Scopul programului: Crearea condi)iilor optime pentru perfec)iunea, dezvoltarea &i func)ionarea sistemului na)ional de cultur# fizic# &i sport
A. Aspecte-cheie, probleme
Nivelul sc#zut de preg#tire &i dezvoltare fizic# a copiilor &i
tinerilor, n rezultat provocnd deregl#ri func)ionale ale
sistemelor cardiovascular &i locomotor (pn# la 20 la sut# din
elevi &i studen)i snt scuti)i de orele de educa)ie fizic#)
Lipsa Strategiei de dezvoltare a culturii fizice &i sportului n
Republica Moldova
Condi)ii neadecvate pentru organizarea &i desf#&urarea
antrenamentelor &i competi)iilor n edificiile sportive
Lipsa noilor tehnologii de preg#tire sportiv#, mbinnd aspectele
metodice de profil cu cele &tiin)ifice &i medicale
Imperfec)iunea legisla)iei na)ionale n vederea
B. Aciuni de politici
Elaborarea &i aprobarea Registrului Sportului
Elaborarea &i aprobarea Programului de
preg#tire c#tre Jocurile Olimpice din 2012
Aprobarea statelor-tip ale &colilor sportive
Renovarea (repara)ia) edificiilor sportive
Consolidarea bazei tehnico-materiale
Organizarea &i realizarea activit#)ilor la probele
de sport olimpice
Realizarea Programului de preg#tire c#tre
Jocurile Olimpice de var# (juniori) din
Singapore n anul 2010
Dezvoltarea activit#)ilor privind cercet#rile

1000,0

14770.0

1000,01000,0

15400.0

1000,0
4400.0
16380.0


Registrul elaborat

Programul elaborat


Num#rul de edificii
sportive renovate

Num#rul de edificii
sportive amenajate
88

Costurile aciunilor pe ani
(mii lei )

Indicatorii de monitorizare Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
sus)inerii financiare (sponsorizarea) a culturii fizice &i
sportului
B. Obiectivedepolitic# petermen mediu:
Men)inerea &i fortificarea s#n#t#)ii popula)iei, dezvoltarea
calit#)ilor fizice, morale &i intelectuale ale omului prin
asigurarea implement#rii &i promov#rii culturii fizice &i a
sportului n societate
*mbun#t#)irea calit#)ii serviciilor sportive n &colile sportive &i
institu)iile specializate
Asigurarea dezvolt#rii continue a performan)elor sportivilor
moldoveni pe arena interna)ional#
Consolidarea bazei tehnico-materiale
Renovarea institu)iilor n domeniul sportului
&tiin)ifice n domeniul sportului de performan)#,
implementarea metodelor avansate privind
controlul metodico-&tiin)ific n preg#tirea
sportivilor, controlul antidoping


Programul 3. Dezvoltarea culturii include activit#)ile ce )in de sus)inerea de c#tre stat a bibliotecilor &i muzeelor publice, caselor de cultur#, teatrelor, organiza)iilor concertistice, colectivelor
folclorice, altor organiza)ii culturale, a activit#)ilor de restaurare a monumentelor de valoare social-cultural#, desf#&urarea ac)iunilor culturale na)ionale &i de nivel local, finan)area programelor /
proiectelor culturale desf#&urate de asocia)ii ob&te&ti, sus)inerea diasporei moldovene&ti etc. Scopul programului: Promovarea valorilor culturale prin asigurarea respect#rii libert#)ilor &i
drepturilor fundamentale referitoare la libertatea de expresie &i de crea)ie, &ansele egale &i accesul liber la cultur#, participarea la via)a cultural#.
A. Aspecte- cheie, probleme
Majoritatea din cele 5698 de monumente, ansambluri &i situri istorice
cu valoare deosebit#, nscrise n Registrul monumentelor ocrotite
de stat, precum &i a edificiilor celor 95 de institu)ii muzeale din
)ar# necesit# realizarea n regim de urgen)# a lucr#rilor de
conservare, restaurare, reconstruc)ie &i modernizare
Accesul insuficient al cet#)enilor la informa)ia despre cultur# &i
patrimoniul cultural. Lipsa unor baze electronice de date
referitoare la patrimoniul existent
Lipsa unor proiecte na)ionale de protejare &i valorificare a
patrimoniului na)ional &i a mecanismelor de finan)are a acestora.
Lipsa unui Registru na)ional al patrimoniului cultural mobil
Rata joas# de completare a fondurilor &i colec)iilor de stat cu
bunuri culturale mobile
Nivelul insuficient de popularizare &i de promovare a valorilor
culturale na)ionale n plan interna)ional
Stimularea insuficient# a crea)iei artistice contemporane, n
special a tinerilor arti&ti
Deteriorarea bazei tehnico-materiale a institu)iilor de cultur#,
lipsa de utilaj modern
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii
resurselor
Modernizarea sistemului bibliotecar prin
implementarea tehnologiilor informa)ionale
avansate
Optimizarea re)elei institu)iilor de cultur#
B. Aciuni de politici
Restaurarea, conservarea &i punerea n valoare a
celor mai importante obiective ale patrimoniului
cultural na)ional
Repara)ia &i ntre)inerea curent# a edificiilor
institu)iilor de cultur# din teritoriu
Crearea Registrului de stat &i a unor baze
electronice de date privind patrimoniul cultural
imobil na)ional
Asigurarea securit#)ii colec)iilor de stat
Realizarea programului Guvernamental de
sus)inere a diasporei moldovene&ti
Asigurarea cu mijloace de transport a institu)iilor
teatral-concertistice din subordinea Ministerului


-550.0


-2550.01255.0

19070.4
500.0

-850.0


-3950.01255.0

19070.4

800.0


500.0

-850.0


-3950.05255.0

19070.4

800.0

15000.0
500.0

7500.0

Restaurarea (integral# sau
par)ial#) a cte un obiectiv
pe an
Cre&terea num#rului de
edificii ale institu)iilor de
cultur# din teritoriu
restaurate, reparate &i
modernizate anual
Cota-parte din
monumentele introduse n
Registrul de stat al
monumentelor &i n baza
electronic# de date va
constitui anual 30%,
definitivarea total# fiind
preconizat# c#tre anul 2011
Num#rul asocia)iilor
ob&te&ti ale persoanelor
originare din Republica
Moldova (diasporei89

Costurile aciunilor pe ani
(mii lei )

Indicatorii de monitorizare Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Deteriorarea bazei tehnico-materiale a studiourilor
cinematografice
Lipsa cinematografelor &i aparatajelor de proiec)ie n spa)iul
rural
B. Obiectivedepolitic# petermen mediu
Protejarea &i punerea n valoare a patrimoniului cultural material
&i imaterial
Crearea condi)iilor de acces a popula)iei la valorile culturale
Sus)inerea produc)iei cinematografice
Culturii &i Turismului
Organizarea turneelor institu)iilor teatral-
concertistice n teritoriul republicii
Reluarea ac)iunilor privind crearea Muzeului
Satului.
Crearea institutului cultural "Dimitrie Cantemir"
pe lng# Ministerul Culturii &i Turismului
Organizarea &i participarea la evenimente
cultural-artistice na)ionale &i interna)ionale
Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a
institu)iilor de cultur# din teritoriu (procur#ri de
utilaj)
Modificarea sistemului de finan)are a unor
institu)ii teatral-concertistice prin schimbarea
formei de proprietate
Procurarea inventarului &i utilajului
cinematografic
Sus)inerea producerii &i lans#rii filmelor cu
statut de comand# de stat


200.0900.0

25188.8

25472.2

5000.0
2450.0200.0900.0

30705.9

33281.2


2450.0200.0

5000.0

900.0

26781.5

33281.2


2450.0

moldovene&ti) sus)inute din
bugetul de stat va constitui
circa 15 pe an
Asigurarea a ctre trei
institu)ii teatral-
concertistice pe an cu
mijloace de transport
Num#rul de expozi)ii,
festivaluri, alte manifest#ri
cu caracter na)ional &i
interna)ional, inclusiv peste
hotare
Num#rul filmelor produse

Programul 4.Susinerea de stat a televiziunii $i radiodifuziunii publice include activit#)ile ce )in de sus)inerea de c#tre stat, n temeiul Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27 iulie
2006, a unicului radiodifuzor public na)ional Institu)ia Public# Na)ional# a Audiovizualului Compania Teleradio-Moldova &i a radiodifuzorului regional Compania Teleradio-G#g#uzia.
Scopul programului: Sporirea accesului popula)iei la informatizare prin intermediul mijloacelor de informare n mas#
A. Problemele stringente
Mijloacele alocate acoper# cheltuielile pentru arenda circuitelor &i
emi)#toarelor pentru 7 luni ale anului pentru difuzarea
programelor televizate n volum de 18 ore zilnic &i radiofonice
24 ore zilnic
Reutilarea televiziunii &i radiodifuziunii
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Asigurarea accesului popula)iei la programele televizate emise de
radiodifuzorii publicii
Asigurarea calit#)ii tehnice a difuz#rii programelor TV &i RD pe
ntreg teritoriul Republicii
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii
resurselor
Utilizarea emi)#toarelor n diapazonul FM &i
unde medii &i refuzul de la emi)#toarele n
diapazonul de unde ultra scurte
B. Aciuni de politici
Retehnologizarea continu# a IPNA Compania
Teleradio-Moldova
Asigurarea volumelor de emisie zilnic# la IPNA
Compania Teleradio-Moldova n m#rimi de
18 ore televizate &i 24 ore radio
Sus)inerea radiodifuzorului public regional
Compania Teleradio-G#g#uzia
-1896.925100.0


69171.4

2500.0

1896.95000.0


69171.4

2500.0

1896.929440.0


83807.1

2500.0
Volumul orelor de emisie
televizat# &i radiofonic# la
IPNA Compania
Teleradio-Moldova c#tre
anul 2011 va constitui 18
&i, respectiv, 24 ore pe zi
Costul unei ore de emisie
televizat# / radio va cre&te
fa)# de anul 2008, cu peste
40 la sut#
Volumul de emisie
televizat# la Compania
Teleradio - G#g#uzia va
cre&te fa)# de cel preconizat
pe anul 2008 cu 4 ore / zi90

Costurile aciunilor pe ani
(mii lei )

Indicatorii de monitorizare Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Programul 5. Susinerea presei include activit#)ile ce )in de sus)inerea din bugetul de stat a edit#rii c#r)ii na)ionale, a edi)iilor pentru copii Noi, Alunelul &i Florile dalbe, edi)iei social-
culturale Moldova.Scopul programului: Dezvoltarea accesului popula)iei la cultura scris# &i stimularea lecturii publice
A. Aspecte-cheie, probleme
Rata medie de nnoire a colec)iilor din bibliotecile publice s-a
mbun#t#)it u&or comparativ cu a. 2006 dar nnoirea &i
dezvoltarea colec)iilor nu asigur# normativul recomandat de
organizmele interna)ionale n domeniul bibliografiei de cel
pu)in 250 intr#ri noi anual la 1000 de locuitori. *n a. 2007 se
atest# o sc#dere de 2108 c#r)i comparativ cu a. 2006
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Completarea fondurilor bibliotecilor publice &i &colare.
Asigurarea popula)iei de vrst# &colar# cu informa)ie periodic#
destinat# acesteia


B. Aciuni de politici
Editarea, prioritar prin intermediul editurilor de
stat, a literaturii pentru completarea gratuit# a
fondurilor bibliotecilor publice &i &colare

Subven)ionarea edi)iilor pentru copii Noi,
Alunelul &i Florile dalbe


1950.0


1314.0

1950.0


1425.6


1050.0


1525.5


Num#rul de exemplare
editate se va majora c#tre
anul 2011 cu 93 mii
exemplare de carte
Cota parte a cheltuielilor
bugetare n totalul
cheltuielilor pentru editarea
revistelor va constitui 46 la
sut#


Programul 6. Servicii pentru tineret constituie un ansamblu de activit#)i pentru sus)inerea, dezvoltarea multilateral# &i participarea activ# a tinerilor n societate
Scopul acestui program: Consolidarea capacit#)ilor n vederea sporirii nivelului de participare a tinerilor la dezvoltarea socio-economic# a )#rii
A. Aspecte-cheie, probleme
Rata popula)iei tinere constituie 26,3 la sut# din popula)ia total#
a )#rii &i reprezint# 21,3 la sut# din num#rul total al popula)iei
active
Tinerii cu studii medii &i medii de specialitate constituie circa 62
la sut# din num#rul total al tinerilor &omeri nregistra)i
Nivelul nalt al migra)iei interne &i externe, cauzate de lipsa
locurilor de munc# &i a oportunit#)ilor de afirmare a tinerilor, n
special n localit#)ile rurale &i ora&ele mici
Informarea insuficient# a tinerilor privind posibilit#)ile de
angajare n cmpul muncii
Situa)ia material# dificil# a tinerilor familii
B. Obiective de politic! pe termen mediu:
Sporirea accesului tinerilor la serviciile publice de educa)ie,
formare profesional# &i ocuparea for)ei de munc#.
Dezvoltarea mecanismelor func)ionale de implicare a tinerilor
n procesul de consultare, luare a deciziilor, implicare n
dezvoltarea programelor, strategiilor &i planurilor de ac)iuni


B. Aciuni de politici

Acordarea suportului informa)ional &i
consultativ n crearea afacerilor noi*ntre)inerea &i extinderea centrelor de tineret

Realizarea unor programe ce vizeaz#
problemele tineretului &i acordarea granturilor
mici prin concurs de proiecte de c#tre
autorit#)ile publice

5083.7


5820.3

5218.1


6132


5535.2


6770.1
Num#rul centrelor de
tineret va constitui 14
institu)ii- 91 -
Distribuirea aloc#rilor de resurse pe programe de cheltuieli n cadrul sectorului Cultura, agrement #i sport, 2009-2011
Total cheltuieli publice (mii lei) Prognoza (mii lei)

Ponderea fiec!rui program 'n suma
total! a cheltuielilor din sector (%) Denumirea programului

2007 executat


2008 aprobat

2009 2010 2011 2009 2010 2011
Programul I. Elaborarea politicii &i managementului n
domeniul culturii, agrementului &i sportului 13078.1 15125,4 15769,4 15752,1 15945,5 2,6 2,6 2,2

Programul II. Cultura fizic# &i sportul 63778.0 46183.6 48961,0 49131,5 56144,3 8,0 8,0 7,8

Programul III. Dezvoltarea culturii 411994.4 392255,5 437828,9 456442,9 514643,5 71,4 74,6 71,8
Programul IV. Sus)inerea de stat a televiziunii &i
radiodifuziunii publice 65794.9 53570,1 94940,8 74840,8 113916,5 15,5 12,2 15,9

Programul V. Sus)inerea presei 8769.9 3286,8 4407,3 4612,0 3895,0 0,7 0,8 0,5

Programul VI. Servicii pentru tineret 3600.6 12348.6 10909,5 11355,1 12310,8 1,8 1,9 1,7

Total pe programe 567015.9 522770,0 612816,9 612134,4 716855,6 100,0 100,0 100,0

Finan&at de la:

Bugetul de stat, total 297737.1 250622.4 299463,4 278369,3 359254,9 48,9 45,5 50,1
inclusiv:

cheltuieli de baz 264822.5 242327.6 293498,3 272404,2 353289,8 98.0 97.9 98.3

fonduri #i mijloace speciale 29616.8 5294.8 5965,1 5965,1 5965,1 2.0 2.1 1.7

proiecte investi&ionale finan&ate din surse externe 3297.8 3000.0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

Bugetele unit!ilor administrativ-teritoriale 269278.8 272147,6 313353,5 333765,1 357600,7 51,1 54,5 49,9
Total pe programe 567015.9 522770,0 612816,9 612134,4 716855,6
Aloc!ri pentru major!ri salariale 'n ramura 35300,0 46600,0 46600,0
TOTAL pe ramur! 567015.9 522770,0 648116,9 658734,4 763455,6

- 92 -Anexa 11. Planul strategic de cheltuieli pentru
sectorul *tiin! $i inovare, 2009-2011

- 93 -

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici


Aciuni prioritare de politic!

2009

2010

2011

Indicatorii de monitorizare
Programul I. Edificarea statului de drept $i valorificarea patrimoniului cultural $i istoric al Moldovei 'n contextul integr!rii europene
Scopul programului: Elaborarea bazelor &tiin)ifice &i practice privind consolidarea statului de drept, valorificarea patrimoniului istorico-cultural, spiritual &i a istoriei na)ionale, modernizarea
sistemului educa)ional. Prezentul program include activit#)ile ce )in de identificarea c#ilor &i a modalit#)ilor de consolidare a statului de drept, sistemului politic, societ#)ii civile &i de asigurare a
coeziunii sociale; reevaluarea &i reconsiderarea culturii materiale, spirituale &i a istoriei na)ionale n contextul regional &i european. Investiga)iile se vor efectua n cadrul a 2 programe de stat &i 64
proiecte institu)ionale
B. Problemele-cheie:
Globalizarea, integrarea european# &i
regional#, schimb#rile rapide din societate
din ultimele decenii au generat o serie de
probleme &i fenomene noi consolidarea
statelor na)ionale bazate pe principiul
suprema)iei legii, identificarea valorilor
istorico-culturale etc., probleme care
necesit# o studiere profund# n baza
suportului &tiin)ific
B. Obiectivele principale:
Identificarea &i valorificarea patrimoniului
istorico-cultural, a mo&tenirii cultural-
istorice, etnoculturale, literare, folclorice &i
spirituale
Asigurarea &tiin)ific# a proceselor de
consolidare a statului de drept, modernizare
a sistemului educa)ional
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient!
a resurselor:
Elaborarea proiectelor de cercetare n baz# de
concurs &i expertiza rezultatelor ob)inute n cadrul
proiectelor
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:

Elaborarea proiectelor de ajustare a legisla)iei
na)ionale la standardele legisla)iei interna)ionale.
Colectarea, conservarea &i valorificarea
patrimoniului cultural-istoric al )#ri.
Completarea colec)iilor muzeelor.
Elaborarea bazelor &tiin)ifice &i practice privind
consolidarea societ#)ii democratice &i sporirea
calit#)ii educa)iei
1 500

18 000

2 500

8 500
2 000

26 500

3 000

11 8003 400

35500

4 000

17 000

1. Rezultatul -
Articole n reviste recenzate na)ionale 595.
Articole n reviste recenzate interna)ionale
130
Teze la conferin)e interna)ionale 172
Organizarea manifest#rilor &tiin)ifice
interna)ionale 18
Organizarea manifest#rilor &tiin)ifice na)ionale
24
Organizarea expozi)iilor de carte &i muzeale
8
2. Produsul -
Monografii 77
Editarea revistelor &tiin)ifice 23
Recomand#ri 10
Ghiduri metodice 15


Programul II. Valorificarea resurselor umane, naturale $i informaionale pentru dezvoltare durabil!
Scopul programului: Elaborarea mecanismelor economice, bazelor &tiin)ifice ale utiliz#rii resurselor naturale, umane &i informa)ionale, men)inerii echilibrului ecologic &i stop#rii degrad#rii
mediului ambiant, inclusiv a biodiversit#)ii ntru dezvoltarea durabil# a )#rii. Acest program include activit#)ile ce )in de identificarea c#ilor de multiplicare &i diversificare a activit#)ilor economice,
de dezvoltare a economiei n situa)ii critice, inclusiv n cazul calamit#)ilor naturale, de utilizare ra)ional# a resurselor naturale, de men)inere a echilibrului ecologic; elaborarea sistemului de
monitorizare &i evaluare a activit#)ilor din sfera de cercetare &i inovare; ntocmirea h#r)ilor reprezentative &i a recomand#rilor privind stoparea diminu#rii biodiversit#)ii &i degrad#rii mediului
ambiant; crearea &i perfec)ionarea tehnologiilor informa)ionale &i de valorificare a resurselor naturale
A. Problemele-cheie:
Lipsa unei baze &tiin)ifice argumentate
privind valorificarea eficient# a resurselor
umane, naturale &i informa)ionale
B. Obiectivele principale:
Identificarea mecanismelor economice de
dezvoltare durabil# a )#rii &i de utilizare
eficient# a resurselor informa)ionale &i
naturale, inclusiv a z#c#mintelor subterane,
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient!
a resurselor:
Elaborarea proiectelor de cercetare n baz# de
concurs &i expertiza rezultatelor ob)inute n cadrul
proiectelor (p. 75 PA-SND)
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:
Elaborarea mecanismelor economice de dezvoltare
durabil# a )#rii &i de utilizare eficient# a resurselor
12 000
15 000
19 500
1. Rezultatul
Concepte - 1
Articole - 439
Editarea revistelor - 8
Organizarea manifest#rilor &tiin)ifice - 20
2. Produsul
Monografii, culegeri - 33

94

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici


Aciuni prioritare de politic!

2009

2010

2011

Indicatorii de monitorizare
de conservare &i protec)ie ecologic# a
acestora
Elaborarea metodelor &i tehnologiilor de
utilizare a microorganismelor ca obiecte
biotehnologice, de conservare a lumii
vegetale &i animale, de cartografiere a
poten)ialului ecologic al land&afturilor &i
st#rii mediului, de evaluare a pericolului &i
riscului seismic pentru teritoriul Republicii
Moldova
Promovarea dezvolt#rii unor domenii
&tiin)ifice teoretico-practice
naturale
Studierea resurselor naturale, elaborarea metodelor
de valorificare optimal#, conservare &i protec)ie
ecologic# a acestora
Elaborarea &i implementarea sistemului de
indicatori de monitorizare &i evaluare a activit#)ii
n sfera de cercetare &i inovare (p. 76 PA-SND)
Elaborarea &i dezvoltarea sistemului informa)ional
n domeniul &tiin)ei &i inov#rii (p.77 PA-SND)
Crearea bazei cartografice a productivit#)ii
naturale a terenurilor &i a st#rii lor ecologice (p. 78
PA-SND)
Elaborarea metodelor de identificare a resurselor
geo-ecologice &i z#c#mintelor minerale utile
*ncurajarea implement#rii proiectelor de transfer
tehnologic prin cofinan)area cu cel pu)in 40% a
proiectelor selectate n baz# de concurs (p. 79.3
PA.SND)
Elaborarea tehnologiilor de utilizare a
microorganismelor n medicin# &i agricultur#.
Elaborarea metodelor &i m#surilor de conservare a
lumii vegetale &i animale
Crearea Oranjeriei Gr#dinii Botanice31 200


130


3 700

570

3 5002 400

4 000

10 000

3 000


40 400

5 500

570

5 5003 400

6 000

17 500

7 000


50 000575

8 8005 800

8 200

32 500

11 000

Soiuri noi de plante - 7
Tulpini noi de microorganisme - 7
Metode - 9
Tehnologii - 13
Materiale, substan)e noi - 1
Preparate farmaceutice - 2
Brevete - 28
Sistem informa)ional geografic - 2
Cataloage seismice - 36
H#r)i - 15
Proiecte dendrologice - 6
3. Eficiena
Majorarea genofondului 180 specii

Programul III. Biomedicina, farmaceutica, meninerea $i fortificarea s!n!t!ii
Scopul programului: Identificarea bazelor &tiin)ifice ale s#n#t#)ii celor mai frecvente patologii &i elaborarea preparatelor farmaceutice autohtone. Elaborarea &i perfec)ionarea metodelor &i
tehnologiilor de diagnostic &i tratament ntru fortificarea s#n#t#)ii. Acest program include activit#)ile ce )in de: crearea bazelor &tiin)ifice &i practice ale men)inerii dirijate a s#n#t#)ii; elaborarea &i
perfec)ionarea tehnologiilor de diagnosticare &i tratament al celor mai frecvente maladii; ob)inerea noilor preparate farmaceutice. Crearea Centrului .tiin)ifico Practic de Sanocreatologie a
Institutului de Fiziologie &i Sanocreatologie &i a centrelor de performan)# (chirurgie oncologic# etc.).95

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici


Aciuni prioritare de politic!

2009

2010

2011

Indicatorii de monitorizare
A. Problemele-cheie:
Evaluarea morbidit#)ii popula)iei )#rii
denot# despre inciden)a nalt# a maladiilor
oncologice, cardio-vasculare, psiho-
neurologice, endocrine, a tuberculozei etc.
B. Obiectivele principale:
Relevarea mecanismelor constituirii &i
men)inerii s#n#t#)ii &i dezvolt#rii celor mai
r#spndite patologii
Crearea noilor metode de fortificare a
s#n#t#)ii, de diagnostic, tratament &i
reabilitare
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient!
a resurselor:
Elaborarea proiectelor de cercetare n baz# de
concurs &i expertiza rezultatelor ob)inute n cadrul
proiectelor &tiin)ifice (p.75.2 PA-SND)
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:
Elaborarea unor metode noi de creare &i men)inere
dirijat# a s#n#t#)ii unor sisteme fiziologice
Desf#&urarea mecanismelor etio-patogeneze ale
unor maladii frecvent r#spndite, a factorilor de
risc a acestora
Elaborarea &i perfec)ionarea metodelor &i
tehnologiilor de diagnostic &i tratament a celor mai
r#spndite maladii
Ob)inerea noilor preparate farmaceutice n baza
materiei prime locale
Crearea Centrului .tiin)ifico-Practic de
Sanocreatologie &i a centrelor de performan)#
(p.75.3 PA-SND)
*ncurajarea implement#rii proiectelor de transfer
tehnologic prin cofinan)area cu cel pu)in 40% a
proiectelor selectate n baz# de concurs (p. 79.3
PA-SND)
Crearea Centrului de Chirurgie Oncologic# a
regiunii capului &i gtului
7 000

17 000


17 000


3 500

9 0002 000


1 000
9 400

29 000


27 500


4 700

12 5002 400


3 000

15 000

42 000


38 700


7 300

6 0004 000


3 000

1. Rezultatul
Concepte - 1
Articole - 550
2. Produsul
Monografii - 57
Metode noi de diagnostic, tratament &i
profilaxie - 25
Tehnologii noi - 5
Dispozitive medicale - 4
Brevete - 25
Crearea noilor programe de combatere a celor
mai r#spndite maladii - 3
Crearea Centrului .tiin)ifico-Practic de
Sanocreatologie - 1
Crearea Centrul de Chirurgie Oncologic# - 1
3. Eficiena
Implementarea noilor tehnologii n diagnostic,
tratament &i reabilitare va permite mic&orarea
morbidit#)ii celor mai frecvente maladii n
Moldova cu 15%, mortalit#)ii cu 7% &i
diminuarea complica)iilor postoperatorii cu
11%. Efectul economic - 35%

Programul IV. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului $i securitatea alimentar!
Scopul programului: Crearea noilor soiuri &i hibrizi de plante cu o productivitate &i rezisten)# sporit#, perfec)ionarea tehnologiilor de cultivare a plantelor &i ntre)inere a animalelor, de men)inere a
fertilit#)ii solului, de procesare a materiei prime, n contextul realiz#rii prevederilor Strategiei na)ionale de dezvoltare durabil# a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015).
Prezentul program include urm#toarele activit#)i: crearea noilor soiuri &i hibrizi de plante cu o productivitate &i rezisten)# sporit#; elaborarea noilor tehnologii de cultivare a plantelor, ntre)inere a
animalelor, de men)inere a fertilit#)ii solului &i de procesare a materiei prime agricole.
A. Problemele- cheie:
Reducerea productivit#)ii produc)iei
agricole, nu numai din cauza condi)iilor
climaterice nefavorabile, ci &i din lipsa
diversit#)ii soiurilor &i hibrizilor cu o
productivitate &i rezisten)# nalt# la factorii
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient!
a resurselor:
Elaborarea proiectelor de cercetare n baz# de
concurs &i expertiza rezultatelor ob)inute n cadrul
proiectelor &tiin)ifice (p.75.1 PA-SND).
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint! priorit!i


1. Rezultatul
Concepte, teorii - 4
Articole - 200
2. Produsul
Soiuri &i hibrizi competitivi - 16
Ameliorarea raselor &i crosurilor de animale96

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici


Aciuni prioritare de politic!

2009

2010

2011

Indicatorii de monitorizare
biotici &i abiotici, sc#derea fertilit#)ii &i
eroziunii masive a solului etc.
B. Obiectivele principale:
Sinteza noilor soiuri &i hibrizi de plante
competitive, ameliorarea fondului genetic de
animale domestice
Perfec)ionarea biotehnologiilor intensive de
cultivare, de protec)ie a plantelor, de sporire a
fertilit#)ii solului &i de procesare a materiei
prime
pentru dezvoltarea ramurii:
*ncurajarea implement#rii proiectelor de transfer
tehnologic prin cofinan)area cu cel pu)in 40% a
proiectelor selectate n baz# de concurs (p. 79.3
PA-SND)
Crearea parcului &tiin)ifico-tehnologic Inagro
(p.79.1 PA-SND)
Crearea noilor soiuri &i hibrizi de plante cu
productivitate &i rezisten)# nalt#
Elaborarea &i perfec)ionarea tehnologiilor de
combatere a eroziunii solului
Selectarea &i ncruci&area dirijat# a animalelor n
scopul ob)inerii nucleului de creare a crossurilor,
liniilor &i hibrizilor
Elaborarea &i perfec)ionarea metodelor &i
procedeelor de protec)ie a plantelor
Implementarea noilor tehnologii de procesare &i
conservare a materiei prime agricole
Crearea Centrului de Tehnologii Ionizante


7 300


3 000


37 000

5 000

8 000

8 000

11 000

1 000


9 500


4 000


48 800

6 300

11 200

8 800

14 700

6 00012 500


5 000


58 500

9 000

17 000

11 500

20 000

3 000

domestice - 6
Ma&ini &i utilaj tehnic - 11
Monografii, culegeri - 14
Tehnologii &i procedee tehnologice - 26
Materiale &i substan)e noi - 6
Brevete, certificate de autor - 50
Crearea Parcului .tiin)ifico-Tehnologic
"Inagro"- 3,0
3. Eficiena
Sporirea calit#)ii recoltei 5%
Sporirea rezisten)ei ecologice - 4%
Majorarea perioadei de p#strare a produc)iei
pomiviticole - 60 zile
Reducerea consumului specific de energie la 1
ha - 15%
Programul V. Nanotehnologii, inginerie industrial!, produse $i materiale noi
Scopul programului: Explorarea fenomenelor fizice, ob)inerea materialelor noi multifunc)ionale, elaborarea dispozitivelor electronice &i fotonice, elaborarea &i implementarea nanotehnologiilor,
nanomaterialelor, produselor &i sistemelor inteligente. Elaborarea de produse inginere&ti, materiale &i tehnologii n construc)ia de ma&ini, electrotehnic#, prelucr#ri electro-fizico-chimice ale
suprafe)elor, proiectarea &i fabricarea echipamentelor tehnice pentru industria construc)iilor, medicin#, agricultur# &i ecologie
Prezentul program include urm#toarele activit#)i: identificarea proceselor &i propriet#)ilor ce condi)ioneaz# func)ionabilitatea materialelor la scar# nanometric#; elaborarea principiilor &i procedeelor
de reconfigurare a materialelor &i structurilor; proiectarea &i omologarea dispozitivelor &i echipamentelor tehnice &i inginere&ti
A. Problemele - cheie:
Elaborarea &i implementarea tehnologiilor
avansate, la baza c#rora se afl# identificarea
&i studierea fenomenelor fizice &i chimice la
nivel mezo- &i nanodimensional, a materiei
condensate
B. Obiectivele principale:
Identificarea de procese &i efecte fizice noi
la nivel mezo- &i nanodimensional.
Dezvoltarea &i utilizarea nanotehnologiilor;
Elaborarea de materiale &i procedee
tehnologice noi pentru electronic#,
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai
eficient! a resurselor:
Elaborarea proiectelor de cercetare n baz# de
concurs &i expertizarea rezultatelor ob)inute n
cadrul proiectelor &tiin)ifice (p.75.4 PA SND)
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint!
priorit!i pentru dezvoltarea ramurii:
Eviden)ierea principiilor de reconfigurare a
materialelor, structurilor &i fenomenelor fizice
Elaborarea nanotehnologiilor n scopul cre#rii
materialelor nanocompozite &i nanostructurilor, cu
propriet#)i electrice, magnetice &i termo-electice
8 000


33 300
11 000


45 600
15 800


59 200
1. Rezultatul -
Concepte, teorii - 5
Articole &tiin)ifice (reviste
na)ionale/interna)ionale) - 250/480
2. Produsul
Monografii - 9
Brevete de inven)ii ob)inute - 51
Dispozitive &i echipamente elaborate - 8
Materiale &i substan)e noi - 14
Metode &i tehnologii noi elaborate - 7
Parcul &tiin)ifico-tehnologic "Academica" -
Vol. prod./ vol. finan)#rii, mil. lei -18 / 2.897

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici


Aciuni prioritare de politic!

2009

2010

2011

Indicatorii de monitorizare
optoelectronic# &i fotonic#
Dezvoltarea metodelor de sintez# a
compu&ilor coordonativi &i supramoleculari
cu elemente structurale nanometrice
Elaborarea de produse inginere&ti,
tehnologii industriale &i echipamente
tehnice competitive
performante
Elaborarea materialelor &i procedeelor noi pentru
conversia energiei &i surselor fotovoltaice
Desf#&urarea activit#)ii Parcului .tiin)ifico-
tehnologic Academica(p. 79.1 PSA-SND).
Desf#&urarea activit#)ii Incubatorului Inova)ional
(p.79.2 PA-SND)
Crearea, echiparea &i desf#&urarea activit#)ii
Centrului Chimia fizic# &i nanocompozite(p.79.2
PA-SND)
Crearea, echiparea &i desf#&urarea activit#)ii
Laboratorului de Performan)# Laboratorul de
Nanotehnologii (p.79.2 PA - SND)
*ncurajarea implement#rii proiectelor de transfer
tehnologic prin cofinan)area cu cel pu)in 40% a
proiectelor selectate n baz# de concurs(p. 79.3 PA
- SND)
Dezvoltarea electro-tehnologiilor, ingineriei
ma&inilor &i elaborarea echipamentului tehnic

2 200


2 800

2 000

8 000


2 000


1 000


14 500

3 000


4 000

3 500

9 000


4 000


2 600


19 900


5 600


5 000

4 500

12 000


5 000


3 600


22 500
Incubator de inovare "Inovator" -Vol. prod./
vol. finan)#rii, mil. lei -30 / 2

Programul VI. Eficientizarea complexului energetic $i asigurarea securit!ii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile
Scopul programului: Elaborarea &i perfec)ionarea tehnologiilor &i solu)iilor tehnice pentru eficientizarea utiliz#rii &i conserv#rii energiei &i de valorificare a surselor regenerabile de energie. Acest
program include elaborarea &i perfec)ionarea tehnologiilor &i solu)iilor tehnice pentru eficientizarea conserv#rii, utiliz#rii &i ob)inerii energiei din surse regenerabile
A. Problemele - cheie:
Eficientizarea utiliz#rii energiei, reducerea
pierderilor &i identificarea surselor
regenerabile de energie, ceea ce determin#
obiectivele de cercetare n acest domeniu
B. Obiectivele principale:
Identificarea pierderilor &i factorilor care
genereaz# aceste pierderi
Elaborarea tehnologiilor noi, sistemelor &i
dispozitivelor performante privind
producerea, transportul, consumul &i
asigurarea cu energie, inclusiv prin folosirea
resurselor renovabile
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient!
a resurselor:
Elaborarea proiectelor de cercetare n baz# de
concurs &i expertizarea rezultatelor ob)inute n
cadrul proiectelor &tiin)ifice (p.75.5 PA - SND)
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:
*ncurajarea implement#rii proiectelor de transfer
tehnologic prin cofinan)area cu cel pu)in 40% a
proiectelor selectate n baz# de concurs (p. 79.3
PA - SND)
Determinarea capacit#)ilor de tranzitare a energiei,
a sistemului energetic al Republicii Moldova n
scopul ader#rii la sistemul energetic unificat
Elaborarea suportului &tiin)ific ntru
implementarea prevederilor Strategiei Energetice a

1 700


2 000
2 000


4 800
4 300


6 5001. Rezultatul
Concepte / teorii 1/1
Articole recenzate n reviste na)ionale - 24
Articole recenzate n reviste interna)ionale -
10
Editarea revistelor &tiin)ifice - 1
2. Produsul
Monografii - 2
Metode - 2
Mostre ma&ini - 2
Dispozitive, instala)ii - 1
Acte normative - 1
Brevete - 5
3. Eficiena
Diminuarea pierderilor de putere n sistemul
energetic 1 MW98

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici


Aciuni prioritare de politic!

2009

2010

2011

Indicatorii de monitorizare
Republicii Moldova 4 000 6 50010 500

Majorarea eficien)ei utiliz#rii combustibilului
la generarea dispersat# 10%
Reducerea num#rului de refuzuri a LEA 10
kV cu conductoarele apropiate ale fazelor
30%

Programul VII. Preg!tirea cadrelor $tiinifice
Scopul programului: Asigurarea sferei &tiin)ei &i inov#rii cu cadre &tiin)ifice de nalt# calificare. Prezentul program include activit#)ile ce )in de organizarea preg#tirii metodologice &i la
specialitate a doctoranzilor &i postdoctoranzilor &i efectu#rii cercet#rilor &tiin)ifice pe domenii.
A. Problemele -cheie:
Dezvoltarea durabil# a )#rii &i edificarea
societ#)ii bazate pe cunoa&tere nainteaz#
sistemului educa)ional actual de toate
nivelurile cerin)e speciale privind preg#tirea
&i formarea continu# a speciali&tilor de
nalt# calificare n baza rezultatelor
&tiin)ifice de ultima or#. *n acest context se
impune o abordare nou# a problemei
preg#tirii cadrelor prin integrarea educa)iei,
cercet#rii &i inov#rii
B. Obiectivele principale:
Preg#tirea doctorilor &i doctorilor habilita)i
prin doctorat &i postdoctorat pentru
implementarea politicii de stat n domeniul
preg#tirii cadrelor &tiin)ifice.
Instruirea n anul 2009 la doctorat &i
postdoctorat a 1843 persoane, inclusiv
1161 persoane din contul cheltuielilor de
baz#
Asigurarea cu burse, inclusiv a burselor de
excelen)# ale Guvernului Republicii
Moldova &i burselor nominale
Schimb de experien)e (deplas#ri &i
conferin)e)
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient!
a resurselor:
Utilizarea mai eficient# a surselor financiare se va
efectua prin crearea unui sistem unic de gestionare
a ciclului integral de preg#tire a cadrelor (p. 80 PA
SND)
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:
Organizarea perfec)ion#rii metodologice a
colaboratorilor &tiin)ifici.
Organizarea stagierii doctoranzilor &i
postdoctoranzilor
Preg#tirea cadrelor &tiin)ifice de nalt# calificare de
doctor &i doctor habilitat
1 000

4 500


12 000
1 300

5 100


13 600

1 900

6 500


17 600
1 Rezultatul
Gradul de cre&tere a num#rului mediu de
doctoranzi fa)# de anul precedent din contul
cheltuielilor de baz#: - 107,1%, inclusiv la zi -
109,5%, cu frecven)a redus#- 105,2%,
num#rul mediu de postdoctoranzi - 108,3%
Gradul de sus)inere a tezei din num#rul total
de doctoranzi - 4,8%
Gradul de sporire a cheltuielilor medii pentru
preg#tirea unui doctorand din contul
cheltuielilor de baz# fa)# de anul precedent -
85,9%
2. Produsul
Num#rul mediu de doctoranzii &i
postdoctoranzi din contul cheltuielilor de
baz#, inclusiv: - 1244 la zi 509 cu frecven)a
redus# 683, num#rul mediu de
postdoctoranzi - 52,0
Num#rul mediu de doctoranzii n baz# de
contract - 720
Num#rul doctoranzilor absolven)i din contul
cheltuielilor de baz#, inclusiv: - 303 la zi
160, cu frecven)a redus# 125, postdoctoranzi
- 18
Num#rul doctoranzilor absolven)i din contul
mijloacelor speciale - 100
Din total absolven)i cu sus)inerea tezei - 60
3. Eficiena
Num#rul doctoranzilor la o unitate de profil,99

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici


Aciuni prioritare de politic!

2009

2010

2011

Indicatorii de monitorizare
persoane/post - 51,8

Programul VIII. Elaborarea politicii $i managementul 'n domeniul $tiinei $i inov!rii
Scopul programului const# n elaborarea &i promovarea politicii de stat privind dezvoltarea &tiin)ei &i inov#rii, gestionarea sferei &tiin)ei &i inov#rii; evaluarea &i acreditarea activit#)ii organiza)iilor
din sfera &tiin)ei &i inov#rii, atestarea cadrelor &tiin)ifice de nalt# calificare. Acest program include urm#toarele activit#)i: asigurarea managementului sferei &tiin)ei &i inov#rii; organizarea estim#rii
activit#)ii &tiin)ifice &i inova)ionale. Acest program include activit#)ile Consiliului Suprem pentru .tiin)# &i Dezvoltare Tehnologic#, Consiliului Na)ional pentru Acreditare &i Atestare &i Agen)iei
pentru Inovare &i Transfer Tehnologic.
A. Problemele - cheie:
Capacit#)i slabe ale aparatelor
administrative privind analiza,
monitorizarea &i evaluarea politicilor
B. Obiectivele principale:
Analiza, monitorizarea &i evaluarea politicii
de stat n sfera &tiin)ei &i inov#rii &i de
preg#tire a cadrelor &tiin)ifice
Eficientizarea activit#)ilor manageriale n
sfera &tiin)ei &i inov#rii
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient!
a resurselor:
Organizarea auditului intern al eficacit#)ii utiliz#rii
mijloacelor financiare
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:
Asigurarea managementului sferei &tiin)ei &i
inov#rii &i estim#rii activit#)ii &tiin)ifice &i
inova)ionale
Asigurarea managementului evalu#rii &i atest#rii
cadrelor institu)iilor din sfera &tiin)ei &i inov#rii
Consolidarea capacit#)ilor aparatelor
administrative privind analiza, monitorizarea &i
evaluarea politicilor


12645,72742,8


70015 5003 600


90018 0004 000


2 000

1. Rezultatul/Produsul -
Organizarea elabor#rii programelor de stat 4
Elaborarea strategiilor de dezvoltare a
institutelor 35
Organizarea concursurilor programelor &i
proiectelor din sfera &tiin)ei &i inov#rii 100.
Optimizarea structurii organiza)iilor din sfera
&tiin)ei &i inov#rii 35
Oferirea consulta)iilor autorit#)ilor publice
centrale, expertizarea &i avizarea proiectelor
de legi &i altor acte normative 300

Programul IX. Servicii de suport pentru sfera $tiinei $i inov!rii
Scopul programului: Asigurarea organiza)iilor din sfera &tiin)ei &i inov#rii cu servicii metodologice, informa)ionale, tehnice, de expertiz# &i de dezvoltare a bazei imobiliare.
Prezentul program include urm#toarele activit#)i: organizarea suportului metodologic &i informa)ional al cercet#rilor &tiin)ifice, expertiza tematicii &tiin)ifice &i a rezultatelor ei, a activit#)ii
bibliotecilor &tiin)ifice &i a construc)iei obiectelor de investi)ii capitale din sfera &tiin)ei &i inov#rii
A. Problemele - cheie:
Finan)area insuficienta a serviciilor de
suport pentru sfera &tiin)ei pentru asigurarea
procesului de cercetare &i preg#tire a
cadrelor
B. Obiectivele principale:
Coordonarea metodologic# a activit#)ii
&tiin)ifice a organiza)iilor din cadrul sec)iilor
de &tiin)#
Organizarea expertizei programelor &i
proiectelor din sfera &tiin)ei &i inov#rii
Asigurarea informa)ional# a organiza)iilor
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai
eficient! a resurselor:
Proiectarea &i executarea lucr#rilor de construc)ie
&i procurarea fondului de carte se vor efectua n
baza licita)iilor publice &i tenderulu.
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint!
priorit!i pentru dezvoltarea ramurii:
Asigurarea cre#rii infrastructurii fizice a re)elei
&tiin)ifico-educa)ional &i dotarea cu echipament
(p.80.1 PA - SND)
Servicii de suport pentru sfera &tiin)ei &i inov#rii
Organizarea concursurilor, expertizarea
51 00051 50030 0001. Rezultatul/Produsul -
Expertizarea programelor &i proiectelor din
sfera &tiin)ei &i inov#rii 130
Analiza, evaluarea &i monitorizarea nivelului
&tiin)ific al organiza)iilor din sfera &tiin)ei &i
inov#rii din subordine &i coordonarea
activit#)ii lor 43
Completarea fondului de carte - 30770 unit#)i
Construc)ia &i darea n exploatare a edificiului
Liceului A...M. 1
100

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme-cheie/politici


Aciuni prioritare de politic!

2009

2010

2011

Indicatorii de monitorizare
din sfera &tiin)ei &i inov#rii &i completarea
fondului de carte
Asigurarea deservicii tehnice a instala)iilor
inginire&ti; organizarea valorific#rii
investi)iilor capitale
programelor, proiectelor &i granturilor de c#tre
Consiliul Consultativ de Expertiz#
84 500


44 000

59 000

Programul X. Stimularea activit!ii de cercetare, creaie $i inovare
Scopul programului const# n stimularea activit#)ii de cercetare, crea)ie &i inovare, a implement#rii tehnologiilor moderne &i a promov#rii valorilor performante prin decernarea Premiilor de Stat.
Acest program cuprinde activit#)ile ce )in de derularea procesului de decernare a Premiilor de Stat
A. Problemele- cheie:
*ncep-nd cu anul 2008 a fost instituita
premierea lucr#rilor de o importan)#
deosebit# n diferite domenii
B. Obiectivele principale:
Organizarea procesului de preg#tire,
desf#&urare &i apreciere a lucr#rilor naintate
pentru premiile de stat
B. Aciuni nou-identificate ce reprezint! priorit!i
pentru dezvoltarea ramurii:
Asigurarea procesului de preg#tirea pentru
decernare a Premiilor de Stat.

Decernarea Premiilor de Stat.1002 200

10 000200

Num#rul lucr#rilor prezentate
Num#rul de premii acordate
Programul XI. Enciclopedia Moldovei
Scopul programului: Preg#tirea &i editarea "Enciclopediei Moldovei". Prezentul program include activit#)ile ce )in de elaborarea registrului de cuvinte, a articolelor &i demararea edit#rii
Enciclopediei Moldovei
A. Problemele -cheie:
Dup# editarea Enciclopediei Sovietice
Socialiste Moldovene&ti (anii 1978-1984)
au avut loc schimb#ri radicale n via)a
social#, economic#, cultural#, n dezvoltarea
&tiin)ei etc. ce a determinat necesitatea de a
preg#ti &i edita o nou# enciclopedie n
scopul form#rii societ#)ii multilateral
dezvoltate &i n scopul facilit#rii accesului
publicului larg la informa)ii din diverse
domenii
B. Obiectivele principale:
Valorificarea &i promovarea valorilor
&tiin)ifico-culturale, universale &i na)ionale
prin elaborarea &i editarea lucr#rilor
enciclopedice
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient!
a resurselor:
Organizarea periodic# a auditului eficacit#)ii
utiliz#rii mijloacelor financiare
B. Aciuni nou - identificate ce reprezint!
priorit!i pentru dezvoltarea ramurii:
Asigurarea procesului de preg#tire &i editare a
Enciclopediei Moldovei
Preg#tirea manuscrisului primului volum &i
editarea primului volum


5 000


3 000


5 000


7 000


5 000


7 000


1. Rezultatul
Elaborarea glosarului 30000 cuvinte
Elaborarea articolelor enciclopedice - 5000
2. Produsul
Editarea volumului enciclopedic num#rul unu101
Distribuirea aloc!rilor de resurse pe programe de cheltuieli 'n cadrul sectorului -tiin#a i inovare pe anii 2009-2011
Total cheltuieli publice (mii
lei)
Prognoza (mii lei)
Ponderea fiec!rui program 'n
suma total! a cheltuielilor din
sector (%)
Denumirea programului
2007 executat 2008 aprobat 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Programul I. Edificarea statului de drept &i punerea n valoare a patrimoniului
cultural &i istoric al Moldovei n contextul integr#rii europene
18.559,3 26.688,2 33.502,5 46.336,0 63.856,0 6,5 7,2 8,1
Programul II. Valorificarea resurselor umane, naturale &i informa)ionale pentru
dezvoltarea durabil# a economiei )#rii
57.731,4 65.036,4 73.031,0 104.520,0 140.920,0 14,3 16,3 17,9
Programul III. Biomedicin#, farmaceutic#, men)inerea &i fortificarea s#n#t#)ii
36.201,0 48.471,3 57.845,7 90.492,0 119.668,4 11,3 14,1 15,2
Programul IV. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului &i securitatea
alimentar#
55.202,7 68.623,7 81.424,5 111.320,0 140.820,0 16,1 17,4 17,8
Programul V. Nanotehnologii, inginerie industrial#, produse &i materiale noi
48.353,0 59.185,6 75.969,5 108.928,0 143.092,0 15,0 17,0 18,1
Programul VI. Eficientizarea complexului energetic &i asigurarea securit#)ii
energetice, inclusiv prion folosirea resurselor renovabile
5.194,8 6.363,3 8.867,8 15.804,0 24.443,6 1,5 2,5 3,1
Programul VII. Preg#tirea cadrelor &tiin)ifice
14.609,6 21.985,1 20.333,8 23.000,0 29.000,0 4,0 3,6 3,7
Programul VIII. Elaborarea politicii &i managementul n domeniul &tiin)ei &i
inov#rii
14.635,3 13.609,3 16.088,5 20.000,0 24.000,0 3,1 3,1 3,0
Programul IX. Servicii de suport pentru sfera &tiin)ei &i inov#rii
56.672,7 76.637,1 135.846,7 95.300,0 89.000,0 26,6 14,9 11,3
Programul X. Stimularea activit#)ii de cercetare, crea)ie &i inovare
2.000,0 100,0 12.200,0 200,0 0,0 1,9 0,0
Programul XI. Enciclopedia Moldovei
5.000,0 8.000,0 12.000,0 14.000,0 1,6 1,9 1,8
TOTAL pe sector
307.159,8 393.600,0 511.010,0 639.900,0 789.000,0 100,0 100,0 100,0
Finan&at de la:

Bugetul de stat, total
307.159,8 393.600,0 511.010,0 639.900,0 789.000,0 100.0 100.0 100.0
inclusiv:
cheltuieli de baz
283.665,7 368.100,0 485.000,0 612.900,0 761.500,0 94.9 95.7 96.5
fonduri #i mijloace speciale
23.494,1 25.500,0 26.010,0 27.000,0 27.500,0 5.1 4.3 3.5
proiecte investi&ionale finan&ate din surse externe

Bugetul unit!ilor administrativ-teritoriale
Bugetul asigur!rilor sociale de stat
Fondurile de asigur!ri obligatorii de asisten! medical!
TOTAL pe sector 307.159,8 393.600,0 511.010,0 639.900,0 789.000,0 100.0 100.0 100.0

- 102 -Anexa 12. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul
dezvolt!rii turismului, 2009-2011

- 103 -


Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme - cheie/politici


Aciuni prioritare de politic!
2009

2010

2011

Indicatorii de monitorizare

Programul I. Dezvoltarea turismului include activit#)ile de promovare, reprezentare &i informare turistic#, programele &i activit#)ile de creare &i dezvoltare a produsului turistic.
Scopul prezentului program este crearea unei infrastructuri turistice viabile. Activit#)ile preconizate n cadrul acestui program urmeaz# a fi realizate de c#tre Ministerul Culturii &i Turismului
A. Probleme-cheie
Promovarea insuficient# a turismului pe pie)ele
interne &i interna)ionale ale )#rii
Lipsa unei preg#tiri adecvate a personalului
structurilor turistice
Sectorul r#mne a fi unul neatractiv pentru investi)ii
majore (aceasta din cauza unei situa)ii generale n
economia na)ional#, dar n mod special datorit#
impedimentelor proprii ramurii turistice: necesitatea
investi)iilor mari n infrastructura general# &i
turistic#, fluxul mic de c#l#tori, activitate dependent#
de sezonalitate, gradul mare de degradare a
resurselor turistice, lipsa zonelor turistice atractive
pentru investi)ii)
B. Obiective de politic# pe termen mediu
Asigurarea dezvolt#rii durabile a turismului na)ional
Promovarea turismului pe pie)ele
interne &i interna)ionale
Elaborarea unor programe la nivel
local, na)ional &i regional ntru
valorificarea principalelor forme de
turism n Republica Moldova
Crearea &i modernizarea infrastructurii
generale &i a celei turistice20,0
1105,0

1181,0
Num#rul exemplarelor de
materiale promo)ionale n
anul 2011 va constitui 20885
exemplare

Num#rul expozi)iilor
interna)ionale n anii 2010 &i
2011 va constitui cte 9
expozi)ii104
Distribuirea aloc#rilor de resurse pe programe de cheltuieli n cadrul sectorului Dezvoltarea turismului pe anii 2009-2011
Denumirea programului Total cheltuieli publice (mii lei) Prognoza pe anii (mii lei)

Ponderea fiec!rui program in
suma totala a cheltuielilor din
sector (%)

2007 executat


2008 aprobat

2009 2010 2011 2009 2010 2011
Programul I. Dezvoltarea turismului 698,2 450,0 20,0 1105,0 1181,0 100 100 100
Total pe ramur! (sector) 698,2 450,0 20,0 1105,0 1181,0
Finan)at de la:
Bugetul de stat, total 698,2 450,0 20,0 1105,0 1181,0
inclusiv:
cheltuieli de baz# 1085,0 1161,0 0 98.2 98.3
fonduri &i mijloace speciale 698,2 450,0 20,0 20,0 20,0 100 1.8 1.7
proiecte investi)ionale finan)ate din surse
externe

Bugetele unit!ilor administrativ - teritoriale

Bugetul asigur!rilor sociale de stat

Fondurile de asigur!ri obligatorii de asisten!
medical!
TOTAL pe sector 698,2 450,0 20,0 1105,0 1181,0 100 100 100- 105 -Anexa 13. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul
justiiei, 2009-2011

- 106 -

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de monitorizare

Programul I. Elaborarea politicii $i managementul 'n domeniul justiiei include politici care vizeaz# activitatea Ministerului Justi)iei (MJ) &i a Centrului de Armonizare a Legisla)iei.
Acest program format din 3 subprograme
Scopul programului: dezvoltarea activit#)ilor prestate de minister n vederea asigur#rii coeren)ei, consisten)ei &i stabilit#)ii cadrului legislativ, a respect#rii drepturilor, libert#)ilor &i
valorilor cet#)eanului, precum &i accesul la servicii publice de calitate
Subprogramul 1. Sporirea calit!ii actelor normative include activit#)ile de ajustare a legisla)iei na)ionale la principiile dreptului interna)ional, n special la cele ale legisla)iei Consiliului
Europei &i ale Uniunii Europene. Scopul subprogramului: asigurarea unui cadru normativ coerent &i durabil.
A. Situaia curent!
A. Incoeren)# privind respectarea etapelor de
avizare a actelor normative ca urmare a
introducerii unor verigi noi

Promovarea unui mecanism clar de avizare &i
coordonare a proiectelor de acte normative


Num#rul proiectelor avizate
conform noului mecanism
Ajustarea proiectelor de acte legislative n
conformitate cu expertizele Consiliului Europei
6.0 6,0 6,1 Num#rul de proiecte de acte
legislative ajustate
B. Necesitatea corel#rii legisla)iei na)ionale cu
prevederile normative din cadrul Consiliului
Europei &i UE
Consolidarea mecanismului de monitorizare a
actelor normative na)ionale armonizate cu
legisla)ia comunitar#
1376,0


1376,0


1376,0


Num#rul de acte normative
armonizate la legisla)ia comunitar#
C. Implicarea redus# a societ#)ii civile n fazele
de concep)ie, elaborare &i implementare a actelor
normative
Asigurarea inform#rii publicului cu privire la
ini)iativele legislative ale Ministerului Justi)iei
Num#rul de proiecte plasate pe site
ul MJ
D. Constatarea nc#lc#rii de c#tre stat a
Conven)iei Europene pentru Drepturile Omului
Continuarea ajust#rii legisla)iei na)ionale la
exigen)ele prevederilor Conven)iei Europene a
Drepturilor Omului
Num#rul de acte ajustate la
Conven)ie
B Obiectivele de politici pe termen mediu: 1) Asigurarea unui cadru legislativ coerent &i previzibil, corelat cu exigen)ele europene n domeniu; 2) *mbun#t#)irea calit#)ii actului
decizional prin stimularea rela)iilor cu societatea civil# cu ajutorul implement#rii procedurilor care ncurajeaz# democra)ia participativ#; 3) pct. 1.1.1. (SND) ,mbun!t!irea calit!ii
actului decizional: i) perfecionarea cadrului de funcionare a democraiei participative, inclusiv prin asigurarea transparenei actelor administrative $i a deciziilor politice $i
comunicarea cu cet!enii; ii) implicarea societ!ii civile 'n procesul de luare a deciziilor de interes public, inclusiv prin supunerea 'n cadrul unor dezbateri publice on-line a
tuturor deciziilor de interes public $i a proiectelor acestora
Subprogramul 2. Asigurarea accesului la servicii publice de calitate - include politici ce )in de serviciile publice prestate de Ministerul Justi)iei
Scopul subprogramului: realizarea unui sistem performant care s# asigure accesul operativ &i calitatea serviciilor prestate c#tre cet#)eni ( servicii notariale &i de apostilare de calitate)107


Costurile aciunilor pe ani (mii lei)

Probleme - cheie/politici
Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de monitorizare
Traducerea &i publicarea rezumatelor
substan)iale ale hot#r-rilor &i deciziilor Cur)ii
Europene a Drepturilor Omului (CEDO) versus
Moldova &i a proiectelor de legi care se transmit
spre expertizare Consiliului Europei

11,9


11,9


11,9


Num#rul de hot#rri, decizii CEDO
&i proiecte de legi traduse &i
publicate

Elaborarea &i adoptarea cadrului normativ
pentru implementarea Legii cu privire la
mediere &i crearea serviciilor de mediere (SND)

Cadrul normativ este elaborat &i
adoptat
Organizarea activit#)ii notarilor de stat n
vederea sporirii eficien)ei &i accesibilit#)ii
serviciilor acestora

7716,5

8047,8

8389,1

Num#rul de beneficiari
A. Situaia curent!
Sporirea accesibilit#)ii &i calit#)ii serviciilor
publice prestate de Ministerul Justi)ieiImplementarea sistemului electronic de
nregistrare &i verificare a apostilei

Sistem creat &i func)ional
B Obiectivele de politici pe termen mediu
Promovarea medierii ca mijloc alternativ de rezolvare a litigiilor judiciare
Accesul cet#)enilor la informa)ia juridic#
Prestarea unor servicii publice n domeniu complexe &i de calitate
Subprogramul 3. Consolidarea capacit!ilor instituionale: include activit#)i de fortificare a resurselor umane &i perfec)ionare a procesului decizional
Scopul subprogramului: asigurarea eficien)ei activit#)ii Ministerului Justi)iei prin prisma consolid#rii capacit#)ilor interne.
Perfec)ionarea competen)elor profesionale ale
colaboratorilor MJ
95,8 95,8 95,8 Num#rul de participan)i la cursuri
de instruire
Implementarea unui mecanism de motivare non-
financiar# a angaja)ilor MJ

Asigurarea activit#)ii curente a MJ 8706,8 8585,0 8705,5
Total
18992,0 19203,2 19666,6
A. Situaia curent!
Num#rul limitat de resurse umane n unele
direc)ii n raport cu volumul de activitate
Migra)ia resurselor umane c#tre mediul privat

B. Obiectivele de politici pe termen mediu
Sistem de management al resurselor umane bazat pe formare continu#, cre&terea gradului de motivare
Cre&terea randamentului &i stabilizarea migra)iei personalului


108


Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de monitorizare
Programul II. Administrarea judec!toreasc! include activit#)ile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) &i Departamentul de Administrare Judec#toreasc# (DAJ) (institu)ie pe
lng# MJ) ntreprinse n vederea asigur#rii organiz#rii &i func)ion#rii sistemului judec#toresc
Scopul programului consolidarea capacit#)ilor Consiliului Superior al Magistraturii &i ale Departamentului de Administrare Judec#toreasc# n vederea asigur#rii independen)ei &i al
autoadministr#rii judec#tore&ti
A. Situaia curent!
Necesitatea consolid#rii capacit#)ilor de
management ale sistemului judec#toresc
Asigurarea exercit#rii atribu)iilor curente &i
optimizarea activit#)ii CSM

1418,0

959,1

987,9
Gradul de ncredere a cet#)enilor n
activitatea CSM
Consolidarea capacit#)ilor func)ionale ale
Inspec)iei Judiciare

845,3

845,3

845,3
Num#rul de peti)ii examinate de
Inspec)ia Judiciara (I J)
Necesitatea asigur#rii func)ion#rii Inspec)iei
Judiciare create n cadrul CSM

Consolidarea func)ional# a DAJ
Asigurarea activit#)ii organizatorice,
administrative &i financiare a instan)elor
judec#tore&ti de c#tre DAJ

1998.2

1998.2

1998.2

DAJ &i exercit# plenar func)iile
Participarea la cursuri de instruire n
domeniul managementului public
Num#rul de persoane care au urmat
cursuri.
Asigurarea implement#rii proiectului
Reforma instan)elor judec#tore&ti pentru anii
2006-2010

1060,0


0

0
Proiectul este implementat
Necesitatea sporirii accesului cet#)enilor la
informa)ia privind activitatea CSM
Difuzarea informa)iei privind activitatea CSM
prin intermediul paginii sale web
Num#rul de acces#ri
B. Obiective de politici pe termen mediu
Consolidarea rolului CSM n asigurarea eficien)ei justi)iei
Consolidarea activit#)ii Inspec)iei Judiciare din cadrul CSM &i al Departamentului de Administrare Judec#toreasc#
Obiectivul din cadrul SND
1.2.1.Consolidarea sistemului judec!toresc
d)consolidarea capacit!ilor instituionale ale Consiliului Superior al Magistraturii
Programul III. ,nf!ptuirea justiiei include 2 subprograme:
Managementul institu)ional al instan)elor de judecat#
Consolidarea capacit#)ilor func)ionale ale Cur)ii Supreme de Justi)ie

Subprogramul 1.Managementul instituional al instanelor de judecat!: include politici publice ce )in de asigurarea func)ion#rii sistemului judec#toresc. Programul este realizat de
Ministerul Justi)iei, instan)ele judec#tore&ti (judec#toriile ordinare, cur)ile de apel)
Scopul subprogramului crearea condi)iilor pentru func)ionarea adecvat# a sistemului judiciar, sporirea calit#)ii actului de justi)ie &i al ncrederii cet#)eanului n actul de justi)ie109

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme - cheie/politici


Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de monitorizare
A. Situaia curent!
Accesul limitat al instan)elor judec#tore&ti la
tehnologiile informa)ionale
Asigurarea mentenan)ei sistemului
informa)ional judiciar dup# finalizarea
programului SUA Provoc#rile Mileniului
(SND)

1726.5


1726,5

1726,5
Sistemul informa)ional judiciar este
implementat &i func)ioneaz#
Insuficien)# de cadre pentru anumite pozi)ii
esen)iale n instan)#
Componen)a numeric# a instan)elor judec#tore&ti
n-a fost actualizat# din anul 1996
Redefinirea structurii statelor de personal
auxiliar pentru fiecare instan)# n parte
(SND)


68789,0

68789,0

68789,0
Structura statelor de personal este
restructurat#
Necesitatea introducerii uniformei pentru
reprezentan)ii justi)iei
Asigurarea )inutei vestimentare a grefierilor 600,0 600,0 600,0 Num#rul de uniforme distribuite
grefierilor
Capacit#)i limitate de func)ionare a instan)elor din
cauza structurii de finan)are inadecvate
Implementarea unui mecanism de finan)are
bugetar# ajustat la necesit#)ile reale ale
sistemului judec#toresc (SND)

Mecanism de finan)are aprobat &i
pus n aplica)ie

Asigurarea respect#rii actelor de procedur#

1756,6

1756,6

1756,6
Sursele pentru actele de procedur#
snt alocate &i utilizate
Dotarea instan)elor judec#tore&ti cu
echipament de nregistrare audio

2200,0

2200,0

2200,0
Num#rul de echipament de
nregistrare audio procurat
Lipsa surselor financiare pentru cheltuielile de
procedur# (citare, eliberarea copiilor, efectuarea
traducerilor)
Necesitatea reproducerii integrale a procesului de
judecat#
Necesitatea asigur#rii condi)iilor adecvate de
munc#
Construc)ia &i reconstruc)ia sediilor
instan)elor judec#tore&ti
10540,0 2500,0 3500,0 Num#rul sediilor construite sau
reconstruite
86% din echipamentul Cur)ii de Apel Economice
(CAE) este uzat

Achizi)ionarea de computere pentru CAE

303,5

153,2

155,7
Num#rul de computere procurate
Necesitatea dot#rii CAE cu echipament audio Dotarea s#lilor de judecat# CAE cu
echipament audio
111,3 Num#rul de echipament procurat
*ntre)inerea paginii web a CAE 56,6 43.0 43,6 Pagina CAE este completat# &i
func)ioneaz#
Asigurarea func)ion#rii adecvate a CAE 4860,6 5188,1 5279,6
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Cre&terea gradului de penetrare a tehnologiilor informa)ionale n justi)ie
Management ra)ional &i previzional al resurselor umane
*mbun#t#)irea procesului de fundamentare &i execu)ie a bugetului
Obiectivele din SND la care va contribui implementarea programului:
1.2.1. Consolidarea sistemului judec!toresc:
Sporirea eficien)ei &i responsabilit#)ii sistemului judec#toresc prin reducerea duratei procedurilor judiciare, a volumului de activitate &i utilizarea ra)ional# a resurselor umane
Continuarea procesului de informatizare a sistemului judec#toresc prin implementarea Concep)iei sistemului informa)ional judiciar pentru anii 2007-2009
Reforma finan)#rii justi)iei prin implementarea unui mecanism transparent de planificare bugetar# &i control al sistemului judec#toresc


110


Costurile aciunilor pe ani (mii lei)

Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de monitorizare
Subprogramul 2. Consolidarea capacit!ilor funcionale ale Curii Supreme de Justiie (CSJ) include politici referitoare la mbun#t#)irea condi)iilor de func)ionare a CSJ
Scopul subprogramului implementarea tehnologiilor informa)ionale n activitatea CSJ &i asigurarea colabor#rii cu organismele interna)ionale de resort
A. Situaia curent!
Lipsa dreptului de vot n cadrul Asambleiei
Generale a Asocia)iei Cur)ilor Supreme
Francofone &i accesul limitat la baza de date cu
jurispruden)# Juricaf
Restabilirea dreptului de vot &i asigurarea
accesului nelimitat la baza de date Juricaf

Drept de vot restabilit
achitarea anual# a cotiza)iei direct
din bugetul CSJ
Cooperare limitat# cu Cur)ile Supreme de
Justi)iei europene
Stabilirea unui mecanism de colaborare cu CSJ
europene &i stabilirea unui capitol separat n
cadrul bugetului CSJ Colaborare
interna)ional#
100,00

Num#rul de acorduri de colaborare
ncheiate
Necesitatea renov#rii parcului de automobile al
CSJ
Procurarea de noi unit#)i de transport 400,0 200,0 200,0 Num#rul de unit#)i de transport
achizi)ionate
Grad dep#&it de uzur# al echipamentului
Tehnologilor Informa)ionale (IT) &i al celui
special de protec)ie a informa)iei

Dotarea CSJ cu echipament IT

500,0

400,0

300,0
Num#rul de echipament procurat
B. Obiective pe termen mediu
Promovarea rolului *naltelor Jurisdic)ii n consolidarea statului de drept
*nt#rirea securit#)ii juridice &i unitatea deciziilor judiciare
Programul IV. Instituiile procuraturii include 3 subprograme: 1.Consolidarea &i dezvoltarea capacit#)ilor anticorup)ionale ale Procuraturii
2.Implementarea IP telefoniei n organele Procuraturii Republicii Moldova
3.Asigurarea legalit#)ii &i a ordinii de drept
Subprogramul 1.Consolidarea $i dezvoltarea capacit!ilor anticorupionale ale Procuraturii, include ac)iuni ce )in de efectuarea studiilor de opinie &i de ajustare a legisla)iei na)ionale
la standardele interna)ionale
Scopul Sporirea calit#)ii &i gradului de eficien)# al Procuraturii n eforturile de prevenire &i combatere eficient# a corup)iei &i protec)ionismului
Organizarea sondajelor privind nivelul
percep)iei fenomenului corup)iei


Rezultatele sondajelor
Demararea &i promovarea campaniilor media la
nivel na)ional cu genericul Nu corup)iei


Num#rul de ac)iuni organizate
Elaborarea unui ndrumar privind efectuarea
anchetelor patrimoniale n cazurile de corup)ie
*ndrumar elaborat
A. Situaia curent!
Gradul redus de informare a cet#)enilor cu
privire la fenomenul corup)iei
Nivelul nalt de toleran)# fa)# de actele de
corup)ie

Necesitatea instruirii continuie a personalului
antrenat n combaterea corup)iei Consolidarea si dezvoltarea capacit#)ilor
anticorup)ionale ale Procuraturii;

600,0

400,0

400,0
Num#rul de angaja)i care au trecut
cursuri de stagiare
B.Obiective de politici pe termen mediu:
Sporirea gradului de informare a cet#)enilor n vederea consolid#rii eforturilor de combatere a corup)iei

111

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)

Indicatorii de monitorizare Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Subprogramul 2. Implementarea IP telefoniei 'n organele Procuraturii Republicii Moldova
Scopul Asigurarea naltei calit#)i &i operativit#)i a schimbului de informa)ii ntre organele Procuraturii
Crearea unui sistem de IP telefonie pentru ntreg
sistemul Procuraturii
300,0 500,0 700,0 Sistem IP creat

A. Situaia curent!
Ponderea mare a convorbirilor telefonice
interurbane &i interna)ionale
Cheltuielile pentru serviciile de telefonie
constituie 10% din sursele alocate pentru
serviciile comunale
Conectarea procuraturilor la sistemul de IP
telefonie


Num#rul procuraturilor conectate
B. Obiective de politici pe termen mediu:
Asigurarea schimbului de informa)ii prin utilizarea tehnologiilor moderne la costuri reduse
Subprogramul 3. Asigurarea legalit!ii $i a ordinii de drept include ac)iuni menite s# contribuie la sintetizarea schimb#rilor aduse mecanismelor &i metodelor de activitate n domeniul
dreptului, ndeosebi al celui penal, &i prezint# modul n care trebuie utilizate func)iile &i atribu)iile procurorului n scopul de a consolida rolul Procuraturii n societate &i de a dezvolta o
institu)ie mai solid# &i de a oferi ncredere cet#)enilor &i statului deopotriv#
Scopul : Consolidarea &i modernizarea Procuraturii Republicii Moldova n procesul de prevenire &i combatere a infrac)ionalit#)ii, nf#ptuire a actului de justi)ie &i, implicit, promovarea
consecvent# a imaginii Procuraturii n societate
A. Aciuni pentru eficientizarea utiliz!rii
resurselor

Consolidarea rolului Procuraturii n
organizarea, controlul, conducerea &i exercitarea
urm#ririi penale

Intensificarea exercit#rii urm#ririi penale
n cauzele penale cu rezonan)# social# sporit#

A. Situaia curent!
Fenomenul infrac)ional din )ar# devine tot mai
complex
*n 2007, procurorii au exercitat urm#rirea penal#
n 6918 cauze, n aceia&i perioad#, a fost condus#
urm#rirea penal# n 46445 cauze penale
A sporit cu 4 la sut# cota categoriei de pedeaps#
penal#, amenda

Investigarea cazurilor de atragere a
minorilor n activitatea criminal#

total 80883,2 80308,7 83074,7


B. Obiective de politici pe termen mediu:
Dezvoltarea conlucr#rii cu alte organe de drept, de control &i autorit#)ile publice, n domeniul combaterii fenomenului criminalit#)ii &i asigur#rii ordinii de drept
Elaborarea &i aplicarea practic# a metodelor noi de investigare &i combatere a infrac)iunilor de tortur#, trafic de persoane, corup)ie contraband# etc.
Sporirea responsabilit#)ii acuzatorilor de stat &i a procurorilor conduc#tori n diminuarea num#rului sentin)elor de achitare
Prevenirea &i combaterea abuzului &i violen)ei fa)# de copii, asigurarea combaterii &i prevenirii delicven)ei juvenile
Promovarea pachetului de garan)ii sociale pentru angaja)ii &i pensionarii organelor Procuraturii112

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Indicatorii de monitorizare
Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Programul V. Executarea judec!toreasc! $i probaiunea - include 2 subprograme elaborate de Departamentul de Executare:
Dezvoltarea proba)iunii
Consolidarea activit#)ii de executare a documentelor executorii
Subprogramul 1 Dezvoltarea probaiunii - include elaborarea politicii &i asigurarea planific#rii sistemului de proba)iune. Acest program este realizat de c#tre Departamentul de
Executare. Scopul subprogramului: dezvoltarea sistemului de alternative la deten)ie, prevenirea recidivei de infrac)iune, asisten)# &i consiliere pentru reintegrarea cu succes n societate a
infractorilor
A. Probleme- cheie:
Supraaglomerarea institu)iilor penitenciare
Ajustarea cadrului legal la prevederile Legii cu
privire la proba)iune
Num#rul actelor normative ajustate
&i aprobate
Necesitatea aplic#rii unor sanc)iuni alternative
deten)iei pentru infrac)iunile mai pu)in
periculoase
Implementarea programelor de reabilitare &i
reintegrare a infractorilor;
Num#rul de condamna)i implica)i n
programele de reabilitare
Dezvoltarea Serviciului de Proba)iune (SND
nr.17)
9359,0 9000,0 9500,0 Serviciu de proba)iune dotat cu
echipament
Nivel nalt al infrac)ionalit#)ii juvenile
Mecanism imperfect de control ale
condamna)ilor
Necesitatea asigur#rii reabilit#rii &i reintegr#rii
sociale a infractorilor &i de prevenire a recidivei
Implementarea sistemului electronic de control
a condamna)ilor (SND nr.17)

200,0

200,0

200,0
Sistem electronic de eviden)# a
condamna)ilor implementat
Perfectarea metodologiei de activitate n
domeniul proba)iunii
Metodologie elaborat#
B. Obiective specifice:
Aplicarea mai vast# a alternativelor la deten)ie la etapa proba)iunii senten)iale &i postpenitenciare
Consolidarea capacit#)ilor Serviciului de proba)iune
Instituirea unui mecanism mai eficient de eviden)# &i control ale condamna)ilor la etapa proba)iunii senten)iale .
Eviden)a persoanelor aflate n conflict cu legea
Reducerea recidivei
Subprogramul 2. Consolidarea activit!ii de executare a documentelor executorii - include activit#)i orientate spre eficientizarea activit#)ii de executare a documentelor executorii,
utilizarea eficient# a resurselor umane &i materiale disponibile &i dotarea adecvat# a oficiilor de executare
Revederea modalit#)ii de retribuire a muncii
personalului n baza criteriului performan)ei,
propor)ional# rezultatelor muncii depuse
A.Probleme cheie:
Fluctua)ia sporit# a cadrelor n sistemul de
executare, motivarea &i calificarea insuficient# a
personalului


Instituirea unor m#suri de protec)ie social# &i
motivare nonfinanciar# pentru executorii
judec#tore&ti

600,0

600,0

600,0
Asigurarea oficiilor de executare cu unit#)ii de
contabili, arhivari &i &oferi

2600,0

2600,0

2600,0
Necesitatea degrev#rii executorilor judec#tore&ti
de activit#)i nespecifice prin asigurarea oficiilor
de executare cu unit#)i de contabili, arhivari &i
&oferi
Asigurarea executorilor judec#tore&ti cu uniforma
2100,0

1000,0

1000,0


C#tre anul 2011 toate
subdiviziunile DE vor fi
asigurate cu unit#)i de contabili,
arhivari &i &oferi
C#tre anul 2010 executorii
judec#tore&ti vor fi asigura)i cu
uniforma
113

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)

Indicatorii de monitorizare Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Procesul de ob)inere a informa)iei despre
bunurile &i veniturile debitorului este defectuos &i
dureaz# mult
Sistemul actual de colectare a datelor este
fragmentar &i implic# mult timp &i resurse
Sistemul actual de nregistrare &i eviden)# a
procedurilor executorii este imperfect

Asigurarea informatiz#rii sistemului de executare
silit#:
Perfec)ionarea sistemului electronic de
nregistrare &i eviden)# a procedurilor de
executare
Crearea unui sistem unic de colectare a datelor
Asigurarea accesului oficiilor de executare la
bazele de date ce con)in informa)ii relevante
pentru procesul de executare

466,2

466,2

466,2
- Sistemul electronic a
procedurilor de executare este
perfec)ionat &i func)ioneaz#;
- Sistemul unic de colectare a
datelor este creat
- Num#rul oficiilor care au acces
la bazele de date necesare
Editarea Buletinului informativ al DE


45,0

45,0

45,0
Buletinul informativ al DE este
editat semestrial
Crearea paginii Web a DE 5,2 5,2 5,2 Pagina web a DE este creat#
Societatea este insuficient informat# despre
activitatea de executare silit#
Societatea este pu)in implicat# n abordarea
problemelor ce )in de sistemul de executare
Lipsa sau condi)ia nesatisf#c#toare a sediilor
pentru oficiile de executare
Asigurarea func)ional# a activit#)ii a sistemului de
executare

25620,2

25667,7

25565,5
Sistemul de executare &i
exercit# plenar atribu)iile
Programul VI. Instruirea iniial! $i continu! 'n domeniul justiiei prevede ac)iuni orientate spre consolidarea Institutului Na)ional al Justi)iei n vederea instruirii calitative a
judec#torilor, procurorilor, a candida)ilor la func)ia de judec#tor &i procuror, a executorilor judec#tore&ti , grefierilor &i altor categorii de personal din cadrul sistemului judec#toresc
A. Probleme cheie:
Insuficien)a de cadre didactice &i formatori
instruite n domeniu
Instruirea cadrelor didactice n domeniul metodologiei
de predare &i a ultimelor schimb#ri n legisla)ia
na)ional# &i interna)ional# (SND)

1800,0


1800,0


1800,0


Num#rul de pedagogi instrui)i
Capacit#)i limitate n domeniul managementului
ale personalului administrativ
Instruirea personalului administrativ n domeniul
managementului administrativ (SND)
Num#rul de persoane care a urmat
cursuri de instruire
Participarea reprezentan)ilor INJ la cursuri de instruire
organizate de &colile judiciare similare (SND)
Anual la cursurile de instruire vor
participa 6 persoane
Elaborarea unui program de studiu cuprinz#tor cu
privire la Conven)ia European# pentru Ap#rarea
Drepturilor &i Libert#)ilor Fundamentale ale Omului
(SND)
Programul de studiu este elaborat
Necesitatea cooper#rii cu &colile judiciare
similare din alte state

Editarea publica)iei periodice &tiin)ifico-practice,
informative &i de drept a INJ (SND)
Num#rul de publica)ii editate
Necesitatea repar#rii capitale a cl#dirii
administrative
Repara)ia capital# a cl#dirii INJ (2/3 din edificiu SND)
Construc)ii capitale n cadrul INJ
4800,0
3606,1
1000,0
6500,0
Cl#dire reparat#
Construc)ie finalizat#
B. Obiective de politic! pe termen mediu:
Consolidarea capacit#)ilor INJ
Consolidarea bazei tehnico-materiale a INJ
114


Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de monitorizare
Programul VII. Asistena juridic! garantat! de stat - include politici n domeniul asigur#rii accesului la servicii juridice gratuite pentru persoanele socialmente vulnerabile,
elaborate de Ministerul Justi)iei. Scopul programului: asigurarea accesului efectiv persoanelor socialmente vulnerabile la servicii juridice gratuite de calitate
Asigurarea func)ion#rii sistemului de acordare a
asisten)ei juridice garantate de stat (SND, p.13)

6846,8

4037,8

4439,9
Sistemul este implementat n cf. cu L 198
XVI din 26 iulie 2007
Num#rul beneficiarilor de serviciile juridice
gratuite
A. Situaia curent!
Lipsesc norme clare care ar determina cazurile &i
persoanele ce pot beneficia de asisten)a juridic#
garantat# de stat
Nu exist# un mecanism func)ional de numire a
avoca)ilor care ar presta servicii din oficiu
Lipsesc criterii de selectare a avoca)ilor care ar
acorda asisten)# juridic# gratuit#
Organizarea unor cursuri de instruire pentru
persoanele implicate n acordarea asisten)ei
juridice garantate de stat &i promovarea unor
ac)iuni de informare n domeniu (SND, p.13)

100,0


100,0


100,0

Num#rul de persoane instruite &i nr.
de bro&uri &i ghiduri distribuite

B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
sistem de acordare a asisten)ei juridice garantate de stat coerent &i eficient
acces efectiv la justi)ie pentru persoanele social vulnerabile
informarea cet#)enilor cu privire la formele &i condi)iile de ob)inere a asisten)ei juridice garantate de stat
Obiectivele din SND la care va contribui implementarea programului:
1.1.6. Asigurarea accesului liber la justi)ie
Programul VIII. Justiia Constituional! este elaborat de Curtea Constitu)ional# &i are menirea de a garanta suprema)ia Constitu)iei, separa)ia real# a puterilor, respectarea neab#tut# a
drepturilor omului, responsabilitatea reciproc# a statului &i a cet#)eanului, protec)ia societ#)ii contra unor posibile acte arbitrare
Scopul programului intensificarea controlului constitu)ionalit#)ii actelor legislative &i normative, eficientizarea accesului cet#)enilor la jurisdic)ia constitu)ional# n cazul lez#rii drepturilor
&i libert#)ilor fundamentale
*mbun#t#)irea bazei tehnico-materiale a Cur)ii
Constitu)ionale (2009-2011)

Num#rul de echipament procurat
Optimizarea managementului Cur)ii
Constitu)ionale ntru eficientizarea activit#)ii
institu)iei date

Perfec)ionarea structurii personalului
(judec#tori, judec#tori-asisten)i, func)ionari ai
Secretariatului) n cadrul Cur)ii Constitu)ionale

Redimensionarea structurii Cur)ii
Constitu)ionale

A. Situaia curent!
Baza tehnico-material# insuficient#
Ineficien)a de aplicabilitate a excep)iei de
neconstitu)ionalitate n aplicarea practic# de
c#tre Curtea Constitu)ional#
Lipsa unor instrumente menite s# urgenteze
constatarea sau repunerea n drepturi a
cet#)enilor
Lipsa instrumentelor juridice n scopul ap#r#rii
cet#)enilor, asigurnd exerci)iul direct al
respect#rii drepturilor &i libert#)ilor fundamentale
de Curtea Constitu)ional#
Total
5353,6 5596,9 5961,9

B. Obiective de politic! pe termen mediu:
Implementarea institu)iei plngerii constitu)ionale n Republica Moldova
Reanimarea mecanismului constitu)ional al excep)iei de neconstitu)ionalitate.

115

Costurile aciunilor pe ani (mii lei)
Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de monitorizare
Programul IX. Sistemul integrat de informare juridic! - include ac)iunile si serviciile publice prestate de Centrul de Informa)ii Juridice
Scopul programului: Asigurarea accesibilit#)ii persoanelor fizice &i mediului de afaceri la informa)ia juridic#
Dezvoltarea sistemului de stat al informa)iei
juridice
Men)inerea n func)iune a bazei de date de
informa)ii juridice
A. Situaia curent!
Sporirea accesibilit#)ii &i calit#)ii serviciilor
publice prestate de Centrul de Informa)ii Juridice

B. Obiective de politici pe termen mediu:
Perfec)ionarea &i mbun#t#)irea calit#)ii
serviciilor informa)ional-juridice c#tre cet#)eni


Prestarea serviciilor informa)ional-juridice
c#tre cet#)eni &i mediul de afaceri


1079

1080.7

1082.2
Num#rul de acces#ri ale bazei de
date
Num#rul de beneficiariProgramul X. Expertiza Judiciar! prevede ac)iuni ce )in de efectuarea expertizelor judiciare, implementate de Centrul Na)ional de Expertize Judiciare
Scopul programului: Asigurarea consolid#rii capacit#)ilor institu)ionale ale Centrului Na)ional de Expertize Judiciare, sporirea calit#)ii constat#rilor tehnico-&tiin)ifice &i reducerea
termenelor de efectuare a expertizelor
Diminuarea fluctua)iei de cadre (n special,
tineri) prin revizuirea mecanismului de
salarizare
Mecanismul de calculare a
salariilor revizuit
Instituirea unui mecanism de calificare ini)ial#
&i continu# a personalului
Num#rul sporit de personal calificat
Revizuirea cadrului normativ ce reglementeaz#
activitatea de expertiz# judiciar# &i ajustarea
acestuia la condi)iile actuale
Num#rul de acte normative
revizuite
Dotarea subdiviziunilor de expertiz# judiciar#
cu spa)iu de lucru &i echipament modern

800,0

800,0

800,0
Spa)iu identificat &i num#r de
echipament procurat
A. Situaia curent!
Fluctua)ia cadrelor determinat# de motivarea
insuficient#
Necesitatea implement#rii tehnologiilor moderne
n efectuarea expertizelor judiciare &i asigurarea
condi)iilor adecvate de munc#
Absen)a unui cadru normativ bine conturat,
corelat la situa)ia curent# care ar reglementa
modul de organizare &i efectuare a expertizelor
judiciare
Necesitatea instruirii continue a exper)ilor CNEJ
n cadrul institu)iilor specializate n domeniu
B. Obiective de politici pe termen mediu:
Expertize judiciare de nalt# calitate, efectuate n termene rezonabile
Capacit#)i institu)ionale consolidate
Cadru normativ ajustat la situa)ia curent# n domeniu
Sistem de management al resurselor umane bazat pe formare continu# &i cre&tere a randamentului muncii
Stabilizarea migra)iei cadrelor prin asigurarea unor condi)ii adecvate de munc#116
Distribuirea aloc#rilor de resurse pe programe de cheltuieli n domeniul justi&iei pe anii 2009-2011
Total cheltuieli publice (mii lei) Prognoza (mii lei)
Ponderea fiec!rui program 'n
suma total! a cheltuielilor din
sector (%) Denumirea programului
2007 executat 2008 aprobat 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Programul I. Elaborarea politicii &i managementul n domeniul
justi)iei 26557,8 39912,3 23013,0 23222,5 23684,3 7,1 7,4 7,5
Programul II. Administrarea judec#toreasc# 537,0 5290,9 5321,5 3870.5 3899.3 1,6 1,2 1,2
Programul III. *nf#ptuirea justi)iei 90684,3 114579,8 136999,6 133739,9 135904,2 42,3 42,5 43,2
Programul IV. Institu)iile procuraturii 71548,8 80187,9 81783,2 81208,7 84174,7 25,3 25,8 26,8
Programul V. Executarea judec#toreasc# &i proba)iunea 20614,0 29607,2 40995,6 39584,1 39982,2 12,7 12,6 12,7
Programul VI. Instruirea ini)ial# &i continu# n domeniul justi)iei 6276,3 7707,3 17271,9 17474,1 10179,8 5,3 5,5 3,2
Programul VII. Asisten)a juridic# garantat# de stat 2718,9 3840,0 6946,8 4137,8 4539,9 2,1 1,3 1,4
Programul VIII. Justi)ia Constitu)ional# 3871,3 4778,9 5353,6 5596,9 5961,9 1,7 1,8 1,9
Programul IX. Sistemul integrat de informare juridic# 1880,9 1003,4 1079,0 1080,7 1082,2 0,3 0,3 0,3
Programul X. Expertiza judiciar# 2838,6 6241,1 5041,1 5041,1 5041,1 1,6 1,6 1,6
TOTAL pe programe 227527,9 293148,8 323805,3 314956,3 314449,6 100 100 100
Finan)at de la:
Bugetul de stat, total 227527,9 293148,8 323805,3 314956,3 314449,6 100.0 100.0 100.0
inclusiv
- cheltuieli de baz# 206816,0 255098,6 304300,3 296511,3 296004,6 94.0 94.1 94.1
- fonduri &i mijloace speciale 20711,9 36535,2 18445,0 18445,0 18445,0 5.7 5.9 5.9
- proiecte investi)ionale finan)ate din surse externe 0,0 1515,0 1060,0 0,0 0,0 0.3 0.0 0.0
Bugetele unit#)ilor administrativ-teritoriale

TOTAL pe programe 227527,9 293148,8 323805,3 314956,3 314449,6
Cheltuieli pentru majorarea salariilor 16400,0 52900,0 52900,0
TOTAL pe sector 340205,3 367856,3 367349,6

117

Anexa 14. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul
sistemului penitenciar, 2009 2011

118

Costurile aciunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
Denumirea programului: Sistemul penitenciar. Scopul prezentului program este asigurarea execut#rii pedepsei de c#tre de)inu)i. Obiectivele specifice fiind crearea &i ntre)inerea de)inu)ilor n
condi)ii ce ar satisface standardele na)ionale &i interna)ionale n domeniu, pentru atingerea c#rora snt delimitate patru direc)ii n activitatea de baz#: asigurarea condi)iilor minime de deten)ie,
asigurarea securit#)ii n penitenciare, ocrotirea s#n#t#)ii &i protec)ia social# a de)inu)ilor, protec)ia social# &i asigurarea material# a colaboratorilor sistemului penitenciar

A. Probleme - cheie
Din cauza lipsei finan)#rii suficiente, n cadrul
sistemului penitenciar nu pot fi realizate reformele
planificate. *n decursul anilor preceden)i se alocau
mijloace la nivel de circa 50-60 la sut# din necesitate.
Problemele stringente cu care se confrunt# sistemul
penitenciar n ultimii ani snt:
Suprapopularea penitenciarelor. Condi)iile de
deten)ie n majoritatea penitenciarilor nu
corespund standardelor na)ionale &i regulilor
interna)ionale de deten)ie impuse de Consiliul
Europei

Normele de alimenta)ie a de)inu)ilor stabilite
prin actele normative n vigoare nu sunt
acoperite financiar

Asigurarea insuficient# cu inventar &i obiecte
de prim# necesitate a institu)iilor penitenciareSistemele de paz# &i supraveghere snt dep#&ite
moral &i tehnic sau nu func)ioneaz#, ceea ce
creeaz# dificult#)i n asigurarea securit#)ii n
institu)iile penitenciare

Dotarea insuficient# cu utilaj medical &i
medicamente necesare prevenirii &i profilaxiei
maladiilor &i bolilor contagioase (tuberculoza,
SIDA etc.)


Imposibilitatea func)ion#rii normale a &colilor
de meserii din cadrul institu)iilor penitenciare

B Obiectivele de politici pe termen mediu
Pentru atingerea obiectivelor propuse &i ndeplinirea
sarcinilor de baz#, pentru anii 2009 - 2011 au fost delimitate
patru direc)ii (subprograme) n activitatea sistemului
penitenciar

Asigurarea condi)iilor minime de deten)ie, inclusiv:

Crearea condi)iilor de deten)ie conform standardelor
na)ionale &i interna)ionale n domeniu. Reducerea
suprapopula)iei n institu)iile penitenciare ( inclusiv
m#suri incluse n PND


Alimenta)ia de)inu)ilor conform normelor stabilite
de legisla)ia n vigoare


Asigurarea penitenciarelor cu inventar &i utilaj
pentru blocurile alimentare, complexele baie-
sp#l#torie, camerele de ntrevederi; asigurarea
de)inu)ilor cu s#pun &i detergen)i

Asigurarea securit#)ii n penitenciare, prin modernizarea
sistemelor de paz# &i supraveghere a institu)iilor penitenciare

Ocrotirea s#n#t#)ii, protec)ia social# &i instruirea de)inu)ilor,
prin ntreprinderea urm#toarelor ac)iuni:
Dotarea cu utilaj medical modern &i medicamente
necesare oferirii tratamentului medical cuvenit
de)inu)ilor - reciclarea personalului medical


Repararea nc#perilor de studii &i mbun#t#)irea
bazei tehnico-materiale a &colilor de meserii &i a87468.3950030093.3
5529.9
114557745
200,0
143870.412100,039319.0
12843.7
20329.88138.3
100,0
153657.517100,039319.0
12843.7
20329.88138.3
100,0
Respectarea
prevederilor
standardelor na)ionale
&i interna)ionale n
domeniul deten)iei

Men)inerea ordinii de
drept n penitenciare
conform prevederilor
legisla)iei n vigoare
Posibilitatea reducerii
statelor de personal
(2009 - 70 unit#)i,
2010 - 155 unit#)i)


Respectarea
prevederilor
standardelor na)ionale
&i interna)ionale n

119

Costurile aciunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
din cauza dot#rii insuficiente cu utilaj,
inventar, etc


Atragerea efectivului bine instruit &i
profesionist pentru ncadrarea n sistemul
penitenciar

Asigurarea insuficient# a colaboratorilor
sistemului penitenciar cu echipament

Insuficien)a mijloacelor financiare pentru
asigurarea colaboratorilor cu bilete de
tratament sanatorial

Imposibilitatea asigur#rii cu spa)iu locativ a
colaboratorilor sistemului penitenciar

Instruirea &i preg#tirea profesional# slab# a
efectivului de trup# &i corpului de comand#
inferior

B. Obiective specifice pe termen mediu:
Crearea condi)iilor de deten)ie ce ar respecta
standardele na)ionale &i interna)ionale n
domeniu
Asigurarea colaboratorilor cu echipament,
bilete de tratament sanatorial &i spa)iu locativ

Dotarea cuvenit# a &colilor profesionale pentru
de)inu)i din cadrul institu)iilor penitenciare
*mbun#t#)irea condi)iilor Centrului Instructiv
al Departamentului Institu)iilor Penitenciare
(DIP), pentru instruirea &i perfec)ionarea
cuvenit# a colaboratorilor sistemului
penitenciar

noilor clase de instruire profesional# din cadrul
institu)iilor penitenciare care urmeaz# a fi demarate
n anul de studii 2008-2009, asigurndu-le cu
materiale didactice &i inventar
Protec)ia social#, asigurarea material# &i instruirea
profesional# a colaboratorilor sistemului penitenciar,
inclusiv:

Procurarea echipamentului pentru colaboratorii
sistemului penitenciar

Asigurarea colaboratorilor cu bilete de tratament
sanatorial


Compensa)ia cheltuielilor pentru chiria spa)iului
locativ

Dotarea cu materiale didactice, inventar, crearea
condi)iilor de studii decente n cadrul Centrului
Instructiv al sistemului penitenciar

156502,0


8600,0


10201000,01500,0164708,0


10286,9


10676,010501500,0

164708,0


10286,9


10676,01050,01500,0
domeniul deten)iei
Mic&orarea mortalit#)ii
&i morbidit#)ii n
penitenciare cu 30 la
sut#
Resocializarea
de)inu)ilor &i oferirea
posibilit#)ii ob)inerii
unei meserii pe
parcursul deten)iei
Majorarea num#rului
de condamna)i
ncadra)i n cmpul
muncii pna la 50% din
nnm#rul. total de
condamna)i
Asigurarea respect#rii
legisla)iei n vigoare n
domeniul protec)iei
sociale &i juridice a
colaboratorilor


120


Distribuirea alocaiilor de resurse pe programe de cheltuieli !n cadrul sistemului penitenciar, 2009-2011

Total cheltuieli (mii
lei)
Prognoza (mii lei)
Ponderea fiec!rui program 'n suma
total! a cheltuielilor din sector (%)
Denumirea programului
2007
executat
2008
aprobat
2009 2010 2011 2009 2010 2011

Programul I. Sistemul penitenciar
185928,5 189225,3 263170.3 337046.5 346833.6 100 100 100

Finanat de la:
Bugetul de stat
185928,5 189225,3 263170.3 337046.5 346833.6 100.0 100.0 100.0
inclusiv: cheltuieli de baz&; 175415,4 180925,3 254370.3 326746.5 331533.6 96.7 96.9 95.6
dintrecare, transferuri delabugetul destat
fonduri )i mijloace speciale 3973,6 6300,0 6300 6300 6300 2.4 1.9 1.8
Investiii capitale 6539,5 2000,0 2500 4000 9000 0.8 1.2 2.6

TOTAL pe programe

185928,5

189225,3

263170.3

337046.5

346833.6

Cheltuieli pentru majorarea salariilor
12200.0 47600.0 47600.0
TOTAL pe sector
275370.3 384646.5 394433.6- - 121

Anexa 15. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul
ap!r!rii naionale, 2009-2011

- - 122

Costurile aciunilor pe ani (mii lei )

Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de monitorizare

PROGRAMUL I. ELABORAREA POLITICILOR *I MANAGEMENTUL ,N DOMENIUL AP/R/RII are drept scop elaborarea &i managementul politicii n domeniul ap#r#rii
na)ionale, gestionarea &i administrarea central#, mobilizarea armatei na)ionale

A. Probleme cheie
Capacit#)i limitate de analiz# &i planificare
strategic# a Ministerului Ap#r#rii

B. Obiective specifice pe termen mediu
Implementarea prevederilor Planul Individual de
Ac)iuni al Parteneriatului (IPAP)
Efectuarea schimbului de experien)#

A. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient! a
resurselor
Preg#tirea resurselor umane ntru realizarea obiectivelor
IPAP
B. Aciuni nou identificate ce reprezint! priorit!i pentru
dezvoltarea ramurii
*ntreprinderea m#surilor de realizare a obiectivelor
asumate &i asigurarea continuit#)ii n realizarea acestor
obiective. (Inventariere &i Analiza Strategic# a Ap#r#rii
(SDR), etc.)
Conformarea n continuu a structurii Marelui Stat Major &i
Ministerului Ap#r#rii cu standardele europene &i
delimitarea responsabilit#)ilor ntre Marele Stat Major &i
Ministerul Ap#r#rii
Implementarea &i perfec)ionarea unui sistem automatizat
de eviden)#, comand# &i control n organele de conducere
&i institu)iile Armatei Na)ionale, care va spori procesul
decizional n Ministerul Ap#r#rii &i Marele Stat Major
500,0


500,0

17200,0


700,0


11000,05500,0
18500,0


500,0


18000,0

Ponderea realiz#rii
obiectivelor asumate prin
IPAP
Num#rul persoanelor care
au urmat cursuri
specializate pe domeniile n
care activeaz#
Serviciile automatizate n
organele de conducere &i
institu)iile Armatei
Na)ionale
PROGRAMUL II FOR1ELE TERESTRE(FT) este acea component# a Armatei Na)ionale, destinat# execut#rii a ntregii game de ac)iuni militare cu caracter terestru, n orice zon# &i pe
orice direc)ie, ntrunit sau independent s# desf#&oare opera)ii &i lupte de ap#rare &i ofensive pentru respingerea agresiunii posibile, men)inerea (ap#rarea) f-&iilor &i aliniamentelor ocupate,
respingerea trupelor agresorului de pe teritoriul na)ional &i realizarea altor misiuni specifice lor (inclusiv n situa)ii de criz#). Programul include subprogramele: For)e de reac)ie rapid#, Suport
geospa)ial al Armatei Na)ionale, Instruirea trupelor, Opera)iuni de men)inere a p#cii n raioanele de est ale Republicii Moldova

A. Probleme cheie:
Dotarea insuficient# a FT cu tehnic# &i
echipament modern

B. Obiective specifice pe termen mediu

Reorganizarea structural# a FT;
Dotarea FT cu tehnic# &i echipament militar
modern
A. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient! a
resurselor
Crearea Comandamentului For)elor *ntrunite &i
opera)ionalizarea lui
Reorganizarea structural# a marilor unit#)i &i unit#)ilor
militare conform standardelor occidentale
B. Aciuni nou identificate ce reprezint! priorit!i pentru
dezvoltarea ramurii
Trecerea la standardele moderne de instruire a trupelor
active &i n rezerv# precum &i pentru ndeplinirea
misiunilor ncredin)ate &i angajamentelor asumate
(Anual cu circa 2 600 militari se for desf#&ura:
- nchegarea grupelor - 130; - nchegarea plutoanelor - 48;
- nchegarea companiilor - 16; - antrenamente de
comandament &i stat major 34.)

5714,6

5714,6

5700,0

5700,0

5700,0

5700,0
Num#rul de unit#)i
reorganizate
Num#rul de militari
instrui)i

- - 123
Costurile aciunilor pe ani (mii lei )

Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de monitorizare
PROGRAMUL III. FOR1ELE AERIENE (FA): Prezentul program are ca scop: asigurarea capacit#)ii necesare de respingere a primului atac aerian n situa)ii de criz#, r#zboi, amenin)#ri
militare neconven)ionale &i asimetrice; ntreprinderea m#surilor active &i pasive care urm#resc men)inerea &i ob)inerea nivelului solicitat de control a spa)iului aerian pentru protejarea for)elor
proprii; instruirea &i modernizarea For)elor Aeriene; asigurarea particip#rii personalului &i tehnicii For)elor Aeriene opera)iuni interna)ionale de men)inere a p#cii pentru atingerea obiectivului
na)ional contribuirea la securitatea regional# &i interna)ional#; implementarea obiectivelor Planului Individual de Ac)iuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova - NATO &i Planului de
stat de construc)ie &i dezvoltare a For)elor Armate
A. Probleme - cheie
Dotarea insuficient# a FA cu tehnic# &i
echipament modern
Infrastructur# insuficient#
Lips# de personal calificat
B. Obiective specifice pe termen mediu
Asigurarea For)elor Aeriene cu tehnic# de lupt#,
care va permite executarea misiunilor de lupt#
stabilite
Repara)ia &i modernizarea tehnicii de lupt#
existente
Atragerea efectivului pentru ncadrarea n
serviciul militar prin contract
Instruirea &i nchegarea unit#)ilor &i personalului
conform procedurilor occidentale
Instruirea n )ar# a cadrelor militare pentru For)ele
Aeriene

B. Aciuni nou identificate ce reprezint! priorit!i pentru
dezvoltarea ramurii
Instituirea serviciul de lupt# Poli)ie Aerian#, care se
execut# de c#tre avia)ia militar#
Modernizarea sta)iilor de radioloca)ie, a complexelor de
rachete antiaeriene
Instituirea serviciului de c#utare-salvare cu elicoptere
specializate cu consum mic de combustibil
Restabilirea &i utilarea infrastructurii de aerodrom a Bazei
de avia)ie &i dotarea cu sisteme de dirijare a zborurilor &i
de naviga)ie aerian#
Participarea la opera)iuni sub egida ONU
Configurarea &i dotarea Centrului Opera)ii Aeriene
conform standardelor occidentale
Achizi)ionarea a 2 avioane &i 2 elicoptere de instruc)ie.
(*ntre)inerea aeronavelor &i asigurarea ndeplinirii
misiunilor: piese de schimb speciale, combustibil special,
antrenamente etc.)

25786,1


7500,0


18286,117521,1

17521,1Num#rul de aeronave
capabile s# execute misiuni
Suprafa)a de control &i
supraveghere cu radare a
spa)iului aerian al RM
Suprafa)a spa)iului aerian
ap#rat antiaerian
Num#rul de persoane
instruite pe specialitate


PROGRAMUL IV. PERA1IUNI ,N AFARA 1/RII - Prezentul program are drept scop ndeplinirea obiectivelor asumate de Republica Moldova referitor la participarea personalului &i
unit#)ilor militare a Armatei Na)ionale la opera)iuni interna)ionale de men)inere a p#cii n conformitate cu legisla)ia n vigoare &i promovarea imagini Republicii Moldova pe plan regional &i
interna)ional ca stat progresiv &i capabil de contribuire la pace &i stabilitate interna)ional#, promovarea imaginii pozitive a Armatei Na)ionale n societatea civil#.
A. Probleme - cheie
Dotarea insuficient# cu tehnic# &i echipament
modern ce ar corespunde cerin)elor de
interoperabilitate cu organiza)iile interna)ionale
Tehnica din dotare necesit# repara)ie &i
modernizare

B. Obiective specifice pe termen mediu
Repara)ia &i modernizarea tehnicii militare &i
echipamentului individual
Atragerea efectivului pentru ncadrarea n
serviciul militar prin contract
Instruirea &i nchegarea contingentelor;
Deta&area &i sus)inerea contingentelor n
opera)iunile de men)inere a p#cii
Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient! a resurselor
Armata Na)ional# particip# la opera)iuni de men)inere a
p#cii (OMP) &i umanitare cu contingente mici ce atrage
suportul tehnic &i material de la parteneri, totodat#
rambursarea unor cheltuieli referitor la participare
B. Aciuni nou identificate ce reprezint! priorit!i pentru
dezvoltarea ramurii
Dotarea contingentelor cu echipament &i tehnic# militar#
modern#
Promovarea prin mijloace mass - media avantajele
serviciului militar prin contract n subunit#)ile de
men)inere a p#cii
Instruirea conform standardelor occidentale (moderne)
Deta&area &i participarea contingentelor n OMP

3992,23992,2

642,0

42,4

599,6627,5627,5Cre&terea num#rului
candida)ilor pentru
completarea contingentului
Completarea cu militari
prin contract a Batalionului
22 de men)inere a p#cii &i
Batalionului cu destina)ie
special#
Num#rul de contingente
militare, cte 150 de
militari instruite conform
standardelor occidentale


- - 124
Costurile aciunilor pe ani (mii lei )

Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de monitorizare
PROGRAMUL V. COMUNICA1II *I INFORMATIC/ are drept scop asigurarea re)elei informa)ionale a conducerii de lupt#, destinat# pentru conducerea operativ# a trupelor, cu schimb de
date clasificate &i re)elei informa)ionale comune destinate pentru crearea spa)iului informa)ional al Armatei Na)ionale, cu schimb de date neclasificate
A. Aspecte - cheie:
Punctele mobile ale sistemului de comunica)ii &i
informatic# tactic se bazeaz# pe echipamente
vechi, la care a expirat resursa de exploatare &i
care practic nu pot fi reparate &i integrate cu
echipamentul modern. Echipamentul special de
protec)ie a informa)iei avut n dotare este uzat &i
nu corespunde cerin)elor actuale de protec)ie a
informa)iei clasificate
B. Obiective specifice pe termin mediu
Extinderea componentei sta)ionare cu un accent
sporit la componen)a mobil# a sistemului de
comunica)ii &i informatic# bazat pe sistemul de
telecomunica)ii teritorial &i crearea sistemului de
comunica)ii al Armatei Na)ionale (SCIAN)
independent, cu includere n sistem a tuturor
unit#)ilor militare. Integrarea n sistem a
echipamentelor de n&tiin)are centralizat# a
unit#)ilor militare &i a efectivului
Dotarea contingentelor de men)inere a p#cii cu
mijloace de transmisiuni compatibile cu
standardele )#rilor NATO
Dotarea cu echipament &i solu)ii moderne de
protec)ie a informa)iilor
A. Aciuni care vizeaz! utilizarea eficient! a resurselor
Asigurarea cu sta)ii telefonice zonale pentru toate unit#)ile
militare &i echipamentelor de formare a canalelor (sta)ii
radioreleu digitale n variant# mobil# &i sta)ionar#), ce
permit ridicarea fiabilit#)ii sistemului de comunica)ii &i
informatic# (SCIAN) &i excluderea dependen)a de
operatorii autohtoni de telecomunica)ii
Asigurarea cu tehnic# de comunica)ii &i informatic#
necesar# pentru dotarea centrelor de transmisiuni mobile,
ce va permite mic&orarea efectivului &i tehnicii implicate la
asigurarea activit#)ii grup#rilor de for)e n condi)ii de cmp

B. Aciuni noi ce reprezint! priorit!i pentru dezvoltarea
ramurii
Procurarea tehnicii de calcul &i a echipamentului de re)ea
necesare pentru extinderea sistemelor informa)ionale, ce va
permite crearea spa)iului unic informa)ional al Armatei
Na)ionale (executarea obiectivelor de IPAP) &i optimizarea
procesului de conducere operativ# a trupelor

3184,4


3184,4

1483,2


1483,2
Majorarea num#rului
unit#)ilor militare conectate
la sistemul sta)ionar de
comunica)ii &i informatic#.
Ridicarea gradului de
nzestrare al contingentului
de men)inere a p#cii cu un
sistem compact &i mobil de
comunica)ii &i informatic#
Num#rul centrelor de
transmisiuni mobile
moderne ale unit#)ilor
militare &i grup#rilor de
for)#

PROGRAMUL VI. SPRIJINUL ARMATEI NA1IONALE: Constituie un sistem de activit#)i ce include asigurarea complex# a Armatei Na)ionale cu bunuri materiale (echipament major,
piese de schimb, inventar, materiale), acordarea serviciilor pentru personal, de infrastructur# &i de ntre)inere a tehnicii. Programul Sprijinul Armatei Na)ionale con)ine urm#toarele
subprograme:*ntre)inerea infrastructurii, Asigurarea cu spa)iu locativ, Suportul medical, Modernizarea echipamentului de cmp al militarilor Armatei Na)ionale, Alimenta)ia efectivului;
Carburan)i-lubrifian)i, *nzestrarea (renzestrarea) cu armament &i tehnic# , Planul de construc)ie &i dezvoltare a Armatei Na)ionale, Programul de recondi)ionare a sistemelor de artilerie din
dotarea Armatei Na)ionale pe anii 2006-2014

- - 125
Costurile aciunilor pe ani (mii lei )

Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de monitorizare
Probleme- cheie
Asigurarea insuficient# a Armatei Na)ionale cu
tehnic#, echipament &i materiale
Asigurarea insuficient# a militarilor din cadrul
Armatei Na)ionale

B. Obiective specifice pe termen mediu:
Asigurarea Armatei Na)ionale n conformitate cu
obiectivele politicii &i prevederile concep)iei de
restructurare &i modernizare a acesteia n
perspectiva anului 2014 &i Planului de construc)ie
&i dezvoltare a Armatei Na)ionale pn# n anul
2008
Asigurarea se va efectua pe clase de suport
logisticA. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient! a
resurselor
Analiza &i stabilirea priorit#)ilor utiliz#rii fondurilor fixe,
renovarea re)elelor inginere&ti, optimizarea disloc#rii
unit#)ilor militare
Analiza eficien)ei construc)iei spa)iului locativ sau
procurarea lui
Reprofilarea nc#perilor de serviciu neutilizate n spa)iu
locativ
B. Aciuni nou identificate ce reprezint! priorit!i pentru
dezvoltarea ramurii
*ntre)inerea &i repararea edificiilor, cl#dirilor &i re)elelor
inginere&ti
Modernizarea blocurilor de instruire &i poligoanelor
Modernizarea bazei tehnico material# a institu)iilor
Armatei Na)ionale
Recondi)ionarea sistemelor de artilerie &i telemetrelor
cuantice din dotare
*nzestrarea (renzestrarea) cu armament &i tehnic# special#
*ntre)inerea tehnicii militare, precum &i scoaterea din
dotare a tehnicii inutilizabile
Asigurarea deplin# cu carburan)i, lubrifian)i, medicamente,
echipament, produse alimentare
Elaborarea programelor de instruire conform standardelor
NATO
Asigurarea cu spa)iu locativ a militarilor Armatei
Na)ionale
Perfec)ionarea efectivului medical al Armatei Na)ionale

59635,0

16350,0

5400,0
400,0

100,0

37085,0

300,0106250,0

29750,0


300,0

2500,02300,0

71400,0188850,0

29950,0


300,0

2500,0

72700,0

2100,0

81300,0
Ridicarea gradului de
asigurare cu bunuri
materiale
Num#rul personalului
medical care au urmat
cursuri de perfec)ionare
Num#rul pacien)ilor
deservi)i de institu)iile
medicale
Num#rul de persoane
asigurate cu spa)iu locativ
Gradul de recondi)ionare a
sistemelor de artilerie
Gradul de preg#tire tehnic#

PROGRAMUL VII. ,NV/1/M,NTUL SUPERIOR - Dezvoltarea nv#)#mntului militar este o parte esen)iala a reformei armatei, are un caracter global &i vizeaz# transform#ri n
ansamblul sistemului &i n fiecare element structural-func)ional. Dezvoltarea nv#)#mntului militar urm#re&te, n esen)#, adaptarea la tendin)ele generale ale evolu)iei societ#)ii
moldovene&ti &i ale lumii contemporane. Calitatea de membru al Parteneriatului pentru Pace al Republicii Moldova oblig# la compatibilitate &i competitivitate n func)ionarea
mecanismului militar ntre armatele partenere. Programul este destinat dezvolt#rii nv#)#mntului militar n Republica Moldova n vederea racord#rii lui la imperativele societ#)ii n
schimbare &i a Institutului Militar al For)elor Armate, unica institu)ie de nv#)#mnt militar din Republica Moldova, care preg#te&te personalul profesionalist pentru toate For)ele Armate
(Armata Na)ional#, Serviciul de Gr#niceri, Trupele de Carabinieri)

- - 126
Costurile aciunilor pe ani (mii lei )

Probleme - cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de monitorizare

A. Problemele cheie
Institutul Militar al For)elor Armate, care
preg#te&te cadre militare pentru toate For)ele
Armate, necesit# o renovare a infrastructurii, a
bazei didactico-materiale &i a procesului de
nv#)#mnt pentru a corespunde standardelor
na)ionale &i interna)ionale a unei institu)ie de
nv#)#mnt militar


B. Obiective specifice pe termen mediu
Perfectarea bazei material-didactice &i renovarea
infrastructurii Institutului Militar al For)elor
Armate
Perfec)ionarea procesului de nv#)#mnt &i
lucrului &tiin)ific n Institutul Militar al For)elor
Armate
Instruirea continu# a militarilor Armatei
Na)ionale

A. Aciuni care conduc la utilizarea mai eficient! a
resurselor
Revizuirea &i adoptarea actelor normative cu privire la
procesul de nv#)#mnt militar n corespundere cu
standardele armatelor europene n Institutul Militar al
For)elor Armate
Estimarea num#rului de personal flotant necesar de instruit
concomitent (inclusiv pentru instruirea militarilor de gen
feminin)
Revizuirea &i perfec)ionarea curriculumului de nv#)#mnt
al Institutului Militar al For)elor Armate
B. Aciuni noi identificate ce reprezint! priorit!i pentru
dezvoltarea ramurii
Extinderea terenului pentru noua infrastructur# a
Institutului Militar al For)elor Armate
Construc)ia &i reconstruc)ia blocurilor de studii, de cazare,
sportive &i de agrement pentru efectivul Institutului Militar
al For)elor Armate
Perfec)ionarea profesional# a militarilor Armatei Na)ionale
n cadrul cursurilor organizate peste hotarele )#rii

Num#rul de acte revizuite

Num#rul de blocuri
construite

Nivelul de asigurare

Num#rul de persoane
instruite
- - 127
Distribuirea aloc!rilor de resurse pe programe de cheltuieli 'n cadrul sectorului Ap#rarea Na&ional# pe anii 2009-2011

Denumirea programului

Total cheltuieli publice (mii. lei)

Prognoza (mii. lei)

Ponderea fiec!rui program 'n suma
totala a cheltuielilor din sector (%)

2007 executat 2008 aprobat 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Programul I. Elaborarea politicilor &i
managementul n domeniul ap#r#rii 61092,6 78228,7 75848,5 94876,1 98710,0 26,8% 25,2% 21,6%

Programul II. For)e terestre 78924,8 67264,2 75127,7 76336,0 78012,1 26,5% 20,3% 17,1%

Programul III. For)e aeriene 23386,2 17956,5 20435,7 46581,0 38775,0 7,2% 12,4% 8,5%

Programul IV . Opera)iuni n afara )#rii 2203,5 445,5 3091,6 539,3 539,3 1,1% 0,1% 0,1%

Programul V. Comunica)ii &i informatic# 4526,6 3563,9 3992,2 7249,2 5635,8 1,4% 2,0% 1,2%

Programul VI. Sprijinul Armatei Na)ionale 92979,3 102774,1 87948,1 133191,7 218250,1 31,1% 35,4% 47,7%

Programul VII. *nv#)#m-ntul superior 12669,1 15109,5 16778,4 17122,2 17589,8 5,9% 4,6% 3,8%

TOTAL pe programe 275782,1 285342,4 283222,2 375895,5 457512,1 100% 100% 100%
Finan&at de la:

Bugetul de stat total 268573,4 279441,1 276753,8 369117,0 450730,7 97.7 98.2 98.5
inclusiv:
- cheltuieli de baza 231843,5 245441,1 250753,8 340817,0 419930,7 90.6 92.3 93.2
- fonduri #i mijloace speciale 36729,9 34000,0 26000,0 28300,0 30800,0 9.4 7.7 6.8

Bugetele unit!ilor administrativ - teritoriale 7208,7 5901,3 6468,4 6778,5 6781,4 2.3 1.8 1.5

TOTAL pe programe 275782,1 285342,4 283222,2 375895,5 457512,1
Cheltuieli pentru majorarea salariilor 11400 32400 32400
TOTAL pe sector 294622,2 408295.5 489912,1- - 128

Anex! 16. Planul strategic de cheltuieli 'n domeniul
agriculturii, 2009-2011

- 129 -
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei )
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
Programul I. Dezvoltarea agriculturii cuprinde 4 subprograme: 1.1 Elaborarea politicii $i managementul 'n domeniul agriculturii, 1.2 Dezvoltarea durabil! a sectoarelor fitotehnice,
horticultur!, 1.3 Dezvoltarea durabil! a viticulturii, 1.4 Reproducia, cre$terea $i s!n!tatea animalelor
Denumirea programului: Subprogramul 1.1. Elaborarea politicii $i managementul 'n domeniul agriculturii include institu)iile &i serviciile responsabile de elaborarea politicilor din domeniu
&i monitorizarea implement#rii lor (Aparatul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare &i direc)iile agricole din teritoriu)
Scopul principal al acestui program este fortificarea rolului Ministerului Agriculturii &i Industriei Alimentare n calitatea acestuia de autoritate public# central# responsabil# de elaborarea politicilor
statului &i a implement#rii lor , prin schimbarea rolului acestuia ca responsabilit#)ile sale s# corespund# cerin)elor de sprijinire &i dezvoltare a unui sector agroalimentar orientat spre economia de
pia)#, rolul lui s# treac# de la cel executiv la cel de facilitare &i reglementare minim# n conformitate cu legisla)ia n vigoare
A. Probleme-cheie
Negocierea bugetului &i managementul bugetar bazat pe
programe, utilizarea la maxim# eficien)# a acestor dou#
mecanisme, urmeaz# s# fie tratate centralizat n cadrul
reformei na)ionale a managementului finan)elor publice
Ministerul, nc# la un nivel foarte redus, efectueaz#
prognozarea pe pie)ele de desfacere a produc)iei agricole,
astfel informa)iile oferite produc#torilor agricoli n acest
sens fiind minime
Influen)a slab# a Ministerului asupra dezvolt#rii sistemului
de consultare a produc#torilor agricoli
B. Obiective de politic! pe termen mediu:
Redefinirea rolului &i atribu)iilor Ministerului Agriculturii &i
Industriei Alimentare, prin schimbarea rolului de la cel
executiv la cel de facilitare &i reglementare minim# n
corespundere cu legisla)ia n vigoare

Fortificarea rolului Ministerului n cauz# n calitatea
acestuia de autoritate public# central# responsabil# de
elaborarea politicilor n domeniu, monitorizarea
implement#rii lor &i evalu#rii impactului
Crearea condi)iilor favorabile pentru dezvoltarea durabil#
&i integrarea economiei sectorului agroindustrial n
economia european#
Func)iile regulatorii n scopul asigur#rii suficien)ei
alimentare a )#rii
Coordonarea programelor agricole &i respectarea
legisla)iei n domeniu


7608,2

7557,4
7642,8Num#rul de personal
din domeniu care va
urma cursuri de
perfec)ionare c#tre anul
2010 se va majora cu 30
la sut#
Num#rul de activit#)i
(ca % din total )
ntreprinse pe termen
mediu
Subprogramul 1.2. Dezvoltarea durabil# a sectoarelor fitotehnie, horticultur# Prezentul subprogram include o serie de m#suri ce faciliteaz# dezvoltarea horticulturii &i fitotehniei, ntreprinse de
c#tre Inspectoratul General Agricol, Comisia de Stat pentru ncercarea soiurilor de plante, Serviciul special pentru influen)e active asupra proceselor hidrometeorologice. Acest program reprezint# cel
mai vast program n sectorul agrar &i include ac)iuni ce )in de domeniile men)ionate mai jos. Scopul prezentului program este implementarea unor tehnologii moderne de cultivare a produc)iei
agricole plantelor prin diversificarea varieta)ilor cu productivitatee inalt# &i calit#)ii sporite a materialului saditor


- 130 -
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei )
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
*n domeniul protej#rii terenurilor agricole de c#deri de
grindin#
A. Probleme- cheie
Necesitatea extinderii suprafe)ei protejate contra c#derilor
de grindin#
Elaborarea re)elei informative pentru perfec)ionarea
tehnologiei de executare a lucr#rilor de protec)ie
antigrindin#
B. Obiective de politic! pe termen mediu
Anual, ncepnd cu anul 2010, suprafa)a protejat# va fi
majorat# fa)# de anul 2008 cu 300 ha
Majorarea suprafe)elor protejate contra grindinii va atinge
n anul 2011 pn# la 2,0 mil. ha de terenuri arabile
*n domeniul monitoriz#rii i supravegherii producerii
produc&iei agricole
A. Probleme- cheie
Baza tehnico-material# a laboratoarelor de testare a
semin)elor fizic &i moral nvechit#
Intensificarea controlului asupra sectoarelor semincere
Urgentarea certific#rii semin)elor &i materialului s#ditor
Sistemul de clasificare a semin)elor si materialului s#ditor,
practicat in Republica Moldova, care este diferit de cel
aprobat n Uniunea Europeana
*c#lc#rile frecvente ale legisla)iei de activitate n zootehnie
ce diminueaz# dezvoltarea sectorului zootehnic;
Necuprinderea n aria de control a unor unit#)i
administrativ-teritoriale (9 raioane) din cauza insuficien)ei
num#rului necesar de personal-inspectori
B. Obiective de politic! pe termen mediu:
Supravegherea producerii semin)elor &i materialului s#ditor
*nt#rirea capacit#)ii institu)ionale &i administrative in
domeniul controlului calit#)ii semint)lor &i materialului
s#ditor
Agurarea situa)iei veterinare favorabile n zootehnia
republicii prin controlul st#rii epizootice
I n domeniul test#rii soiurilor deplante
A. Probleme- cheie
Testarea soiurilor noi de plante la valoarea agronomic#
(VAT) &i criteriile de brevetabilitate (DUS), conform

Crearea noilor puncte de combatere a c#derilor de
grindin# ntru asigurarea protej#rii terenurilor agricole
Crearea infrastructurii necesare de asigurare a protec)iei
contra grindinei
*n cadrul programelor vor fi ntreprinse ac)iuni de
reformare ce )in de dotarea cu utilaj &i echipament a
laboratoarelor de testare a semin)elor
Efectuarea controlului semincer prin aprobarea
sectoarelor semincere
Asigurarea produc#torilor cu material de nmul)ire &i
s#ditor de calitate superioar#


47288,6
12894.8

62263,3
12959.3

63493.2
13671.3

Num#rul de puncte de
combatere a c#derilor de
grindin# c#tre anul 2011
se va majora cu 76 la
sut#
Suprafa)a protejat# mii
ha c#tre anul 2011 va
constitui 2 mil. ha


Producerea anual# a
materialului semincer n
cantit#)i ce ar acoperi
necesit#)ile
produc#torilor agricoli
Procentul de cre&tere a
volumelor produc)iei
zootehnice pe )ar#
Num#rul de locuri
/animal la stabula)ieNum#rul soiurilor
testate la VAT

- 131 -
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei )
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
prevederilor Conven)iei Uniunii Interna)ionale privind
Protec)ia Soiurilor Noi de Plante (UPOV) &i metodologiilor
aprobate
B. Obiective de politic! pe termen mediu:
Utilizarea soiurilor de plante, incluse n Registrul Na)ional
al Soiurilor de Plante
*n domeniul asigur#rii subven&ionate a riscurilor de
produc&ie'n agricultur#
A. Probleme-cheie
Insuficien)a procesului de familiarizare a produc#torilor
agricoli &i direc)iilor agricole raionale cu avantajele pe care
le ofer# asigurarea subven)ionat# a riscurilor n agricultur#
B. Obiective de politic! pe termen mediu:
Reglementarea activit#)ii de asigur#ri din partea statului
pentru satisfacerea necesit#)ilor asigura)ilor
*n domeniul sus&inerii produc#torilor agricoli
A. Probleme-cheie
Ponderea joas# a subven)ion#rii investi)iilor n sectorul
agrar
Lipsa unui regulament care ar stabili o modalitate
permanent# n domeniul subven)ion#rii n agricultur#
Influen)a major# a condi)iilor meteorologice
Situa)ia actual# creat# n urma apari)iei unui proces
nou de subven)ionare, care nu este nso)it de
aranjamente func)ionale &i organiza)ionale necesare
Lipsa unei institu)ii specializate cu func)ia de
gestionare &i control al fondurilor din agricultur#,
responsabil# de managementul subsidiilor n sectorul
agricol

B. Obiective de politic! pe termen mediu:
Majorarea subven)iilor investi)ionale n agricultur#
Elaborarea unor principii unice de subven)ionare
Promovarea lucrului de informare a agen)ilor economici
referitor la modalitatea de subven)ionare


Admiterea spre utilizare n procesul de producere a soiurilor
de plante, incluse n Registrul Na)ional al Soiurilor de Plante,
ca urmare a test#rii la VAT
Eliberarea brevetului pentru soi de plante &i acordarea
protec)iei juridice ca urmare a efectu#rii testului la DUS


Promovarea m#surilor de informare a agen)ilor economici
din agricultur# privind subven)ionarea riscurilor n
agricultur#

Determinarea anual# a culturilor supuse asigur#rii
subven)ionate de riscuri n agricultur#

Respectarea conceptului de subven)ionare a sectorului
agrar
Crearea unui mecanism eficient de utilizare a mijloacelor
financiare alocate pentru subven)ionarea investi)iilor n
sectorul agrar
Organizarea m#surilor ntru combaterea d#un#torilor &i
fertilizarea solului
Sporirea poten)ialului de producere a produc)iei agricole
libere de organisme nocive
Cre&terea produc)iei ecologic pure
Sporirea capacit#)ilor ntreprinderilor mici &i mijlocii de
procesare a produselor agricole cu valoare ad#ugat# nalt#
din localit#)ile rurale .(subac)iunea 134.1 &i 134.2 din
Planul de ac)iuni SND)
Implementarea proiectelor - pilot de consolidare -
reparcelare a terenurilor agricole .(subac)inea 129.1 din
planul de ac)iuni SND)
Crearea &i implementarea unui sistem integru de sporire &i
7467,018500,0

444051.9
1000.07664,025000,0,

383597.7
10000.07880,025000,0

353868.6
10000.0Num#rul Registrului
Soiurilor de Plante care
vor fi editat
Num#rul Adeverin)ei
pentru Soi de Plante la
soiurile nregistrate care
va fi editatNum#rul de agen)ilor
economici care au
asigurat produc)ia
agricol#Cota subven)iilor
investi)ionale n totalul
subven)iilor anual,
ncepnd cu anul 2009,
s# nregistreze o cre&tere
de 11-13%, constituind,
astfel n anul 2010
90% din totalul
subven)iilor alocate
Num#rul de beneficiari
de subven)ii pe categorii- 132 -
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei )
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
reproducere a fertilit#)ii solurilor (ac)iunea 130 din planul
de ac)iuni SND)
Majorarea capacit#)ilor laboratoarelor na)ionale prin
echiparea acestora conform cerin)elor UE (ac)inea 136 din
planul de ac)iuni SND)
Subven)ionarea produc#torilor agricoli la livrarea pe
teritoriul )#rii a produc)iei agricole de fabrica)ie proprie
Stimularea investi)iilor n producerea de legume &i
procurarea echipamentului pentru irigare
Stimularea investi)iilor n procurarea de tehnic# &i utilaj
agricol &i crearea sta)iunilor tehnologice de ma&ini
(ac)iunea 132 din planul de ac)iuni SND)
Crearea Agen)iei de Pl#)i &i Interven)ie n Agricultur#
(subac)iunea 143,2 din planul de ac)iuni SND)


2000,0


2000,0


2000,0Subprogramul 1.3. Dezvoltarea durabil# a viticulturii. Prezentul subprogram include o serie de m#suri ce faciliteaz# dezvoltarea viticulturii ntreprinse de c#tre Agen)ia Agroinduistrial#
Moldova-Vin &i institu)iile subordonate. Scopul Programului este de a asigura majorarea planta)iilor viticole &i men)inerea producerii produc)iei vinicole calitative

A. Probleme-cheie
Lipsa investi)iilor capitale considerabile pentru nfiin)area
planta)iilor viticole, inclusiv, prin ipotec#
Durata mare explotarea a planta)iilor viticole
B. Obiective de politic! pe termen mediu:
Majorarea planta)iilor vitivinicole
Implementarea plant#rii vi)ei de vie prin metoda ipotecar#
Intensificarea controlului de stat asupra fabric#rii si
comercializ#rii produc)iei alcoolice
*nregistrarea &i protejarea m#rcilor-proprietate a statului
Men)inerea n condi)ii optimale a genofondului viticol
Renovarea viilor existente cu planta)ii viticole moderne
(subac)inea 140.1 din planul de ac)iuni SND)
Extinderea suprafe)elor plantate cu vi)a de vie cu soiuri de
mas#
Sus)inerea produc#torilor mici &i mijlocii la nfiin)area
planta)iilor viticole prin avansare cu material s#ditor
Sus)inerea produc#torilor mici &i mijlocii prin metoda
ipotecar#
Implementarea practicii de nfiin)are a planta)iilor viticole
prin ipotec# cu un obiectiv de cel pu)in 2,5 mii ha
Supravegherea strict# a respect#rii de c#tre produc#torii &i
comercializatorii angro ai produc)iei alcoolice, a
disciplinei tehnologice &i prescrip)iilor privind calitatea
produc)iei alcoolice (subac)iunea 140.2 din planul de
ac)iuni SND)
Ob)inerea protec)iei m#rcilor proprietate a statului n
Republica Moldova &i peste hotarele ei (subac)iunea 140.3
din planul de ac)iuni SND)
Completarea continu# &i men)inerea fondului genetic
viticol (subac)iunea 140.4 din planul de ac)iuni SND)
Asanarea virologic# a genofondului

92922.0

116370.3

147404.1
Majorarea suprafe)elor
de planta)ii viticole noi.
Majorarea volumului de
producere a materialului
s#ditor &i mic&orarea
importului.
Optimizarea
compens#rilor pe
categorii de planta)ii.
Gradul de men)inere a
genotipurilor
Realizarea obiectivelor
de nfiin)are a
planta)iilor viticole,
preconizate n
Programul de restabilire
&i dezvoltare a
viticulturii &i vinifica)iei
n anii 2002-2020

- 133 -
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei )
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
Subprogramul 1.4. Reproduc&ia, creterea i s#n#tatea animalelor include activit#)ile Agen)iei Sanitar-veterinare &i pentru siguran)a produselor alimentare , m#surile de sus)inere a cre&terii
animalelor de ras# &i masurile antiepizootice, n domeniul reproduc)iei, cre&terii &i asigur#rii s#n#t#)ii animalelor. Scopul acestui program este eficentizarea controlului de stat asupra activit#)ii n
zootehnie, protec)ia de boli comune omului &i animalelor &i men)inerea unei st#ri epizootice la nivelul cerut de c#tre organismele interna)ionale
A .Probleme-cheie
*nzestrarea institu)iilor cu echipament pentru efectuarea
analizelor &i test#rilor att la nivel central, ct &i cele
desconcentrate n teritoriu &i stagierea speciali&tilor
Situa)ia nefavorabil# n leg#tur# cu majorarea cazurilor de
mboln#vire a p#s#rilor de pasteureloz#
*n republic# persist# problema nerespect#rii de c#tre
persoanele fizice &i juridice a cerin)elor de fabricare,
prelucrare &i p#strare a materiei prime &i a cerin)elor
veterinare privind ocrotirea s#n#t#)ii animalelor
Num#rul de animale de pr#sil# este extrem de insuficient (de
10 ori mai mic) fa)# de normativele zootehnice n vigoare
Lipsa resurselor genetice de import, necesare pentru
,,mprosp#tarea s-ngelui
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Men)inerea ponderii produc)iei animaliere la nivel de 35-
38% n totalul produc)iei agricole
Majorarea num#rului de animale de pr#sil# pn# la parametrii
ce ne va asigura necesit#)ile sectorului zootehnic din )ara cu
resurse genetice necesare pentru mprosp#tarea sngelui
Sporirea eficacit#)ii lucr#rilor de diagnostic &i profilaxie
Asigurarea calit#)ii preparatelor de uz veterinar
Eficientizarea controlului de stat al activit#)ii n zootehnie n
scopul dezvolt#rii acestui sector n )ar#
Protec)ia de boli comune omului &i animalelor prin
men)inerea la nivelul cerut de c#tre Oficiul Interna)ional de
Epizootii a protec)iei animalelor de bolile infec)ioase &i
neinfec)ioase
L#rgirea domeniului de boli supuse vaccin#rii &i anume
contra pasteurelozei
Sporirea eficientei lucr#rilor de diagnostic &i profilaxie

Optimizarea termenelor de vaccinare n dependen)# de
vrst# &i specie
Majorarea num#rului de animale supuse supravegherii pn#
la 100%
M#rirea la maximum a maladiilor diagnosticate
Supravegherea controlului calit#)ii preparatelor
Crearea unor centre zonale care s# permi# acordarea
consulta)iilor pentru speciali&ti
Vaccinarea tuturor animalelor mpotriva bolilor periculoase
att pentru animale, ct &i pentru oameni
Includerea n lista vaccin#rii a pasteurelozei
Dotarea laboratoarelor de expertiz# sanitar# veterinar# din
pie)ele raionale &i municipale cu utilaj modern
*ni)ierea campaniei de informare privind respectarea
cerin)elor sanitare-veterinare la fabricarea &i realizarea
produselor de origine animal# conform cerin)elor UE
Reproducerea animalelor prin aplicarea metodei moderne
de ns#mn)are artificial#. (ac)iunea 137 din planul de
ac)iuni SND)
Ameliorarea capacit#)ilor genetice ale efectivelor de
animale prin ncruci&area cu rase performante de import &i
de tipuri noi omologate (ac)iunea 137 din planul de ac)iuni
SND)
Modernizarea condi)iilor de ntre)inere &i ngrijire a
animalelor prin reconstruc)ia &i renovarea infrastructurii
materiale (ac)iunea 137 din planul de ac)iuni SND)
Utilizarea preparatelor nregistrate n Republica Moldova
Stimularea procur#rii utilajului tehnologic n vederea;
reproducerii bovinelor de pr#sil# pentru lapte &i carne,
reproducerii scrofi)elor metise de prim# genera)ie,
sacrific#rii animalelor, reproducerii p#s#rilor forme bunici,
construc)iei mini fermelor moderne cu o capacitate de 20
vaci


136102.5

148730.0

151367.9
Volumul de controale &i
test#ri
Num#rul de animale
supuse supravegherii
Volumul consulta)iilor
Num#rul de animale
vaccinate contra bolilor
men)ionate
Num#rul de medici
veterinari instrui)i
Num#rul de laboratoare
dotate
Num#rul de prescrip)ii
&i procese -verbale
ntocmite
Num#rul de
exploata)iil &i de
animale nregistrate se
va majora c#tre anul
2009 cu 80 la sut#
Num#rul de animale
cuprinse cu
ns#m-n)area artificial#
Num#rul de animale de
import &i de tipuri noi
omologate (bovine,
porcine,ovine, p#s#ri)

Programul II. Dezvoltarea sectorului forestier naional include activit#)ile Agen)iei de Stat pentru Silvicultur# Moldsilva in vederea conserv#rii &i diversit#)ii biologice a p#durii, extinderii
suprafe)elor cu vegeta)ie forestier#, paza &i protec)ia fondului forestier, folosirea ra)ional# a resurselor forestiere &i altele. Scopul programului este conservarea &i dezvoltarea resurselor forestiere n
vederea amelior#rii condi)iilor de mediu &i de viata
A. Probleme-cheie Elaborarea &i implementarea Programului de reconstruc)ie
40798.4

40663.6

83487.3
Suprafa)a p#durilor

- 134 -
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei )
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
Gradul sc#zut de mp#durire a teritoriului )#rii
Gadul nalt de dispersare a trupurilor de p#dure, amplasate
neuniform
Lipsa coridoarelor forestiere de interconexiune care au
importan)# pentru viabilitatea arborilor &i protec)ia
biodiversit#)ii
Recerea diversit#)ii biologice a ecosistemelor forestiere &i
speciilor din biocenoze
Ponderea mare a arboretelor provenite din l#st#ri de genera)ia
a treia, a patra care au ca consecin)# nr#ut#)irea st#rii de
vitalitate &i s#n#tate a p#durilor
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Sporirea poten)ialului eco-protectiv &i bioproductiv al
p#durilor naturale
Conservarea diversit#)ii biologice forestiere
Extinderea suprafe)elor acoperite cu vegeta)ie forestier#
Sporirea eficien)ei activit#)ilor de paz# &i protec)ie a
fondului forestier
Sporirea aportului sectorului forestier la solu)ionarea
problemelor social-economice
Conservarea peisajului rural na)ional
ecologic# a p#durilor pe o suprafa)# de 24500 ha .(ac)inea
149 din planul de ac)iuni SND)
Dezvoltarea durabil# a resurselor forestiere prin
implementarea Programului de stat privind regenerarea &i
mp#durirea terenurilor fondului forestier pe 95100 ha
(ac)iunea 149 din planul de ac)iuni SND)
Implementarea Programului complex pentru valorificarea
terenurilor noi &i de sporire a fertilit#)ii solurilor pe 128000
ha

supuse reconstruc)iei
ecologice anual
Suprafa)a terenurilor
parcurse cu lucr#ri de
ajutoare a regener#rii
naturale anual
Suprafa)a terenurilor
parcurse cu lucr#ri de
extindere a vegeta)iei
forestiere

Programul III. Gospod!ria apelor - include activit#)ile ntreprinse de c#tre Agen)ia "Apele Moldovei", care efectueaz# reglementarea, controlul &i gestionarea resurselor acvatice, ntre)inerea
construc)iilor de protec)ie mpotriva inunda)iilor ,a construc)iilor hidrotehnice &i terenurilor din lunc#, ce )in de construirea, instalarea, exploatarea sistemelor de irigare, barajelor &i bazinelor de ap#.
Scopul acestui program este reglementarea, controlul &i gestionarea resurselor acvatice
Probleme- cheie
Posibilit#)ile de irigare limitate. *n anul 2007 au fost irigate
32,6 mii ha, necesitatea fiind de 300,0 mii ha
Starea avariat# a barajelor lacurilor de acumulare cu
capacitatea total# de 400 mil m3
O bun# parte din digurile de protec)ie necesit# repara)ii -
450 km.
*nn#molirea canalelor de desecare
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Diminuarea consecin)elor secetelor &i protec)ia terenurilor
agricole contra inunda)iei
Majorarea suprafe)elor terenurilor agricole irigate, ceea ce
va avea ca efect sporirea recoltei culturilor agricole pe
terenurile irigabile (subac)iunea 131.1 din planul de
ac)iuni SND)

Repararea barajelor lacurilor de acumulare de folosin)#
comun#
Repara)ia celor mai periculoase por)iuni ale digurilor de
protec)ie pe o lungime de 220 km
Cur#)irea 400 km ai colectorului de drenaj

28493,5

29058,8

59303.0
Suprafe)ele terenurilor
agricole irigate se vor
majora anual cu 15 mii
ha
Anual se vor repara 10
km diguri de protec)ie
Reabilitarea sistemelor
de irigare pe 15,0 mii ha
anual
Construc)ia sistemelor
noi de irigare
Repara)ia digurilor de
protec)ie
Programul IV. Securitatea alimentar! include activitatea Agen)iei Fitosanitare n domeniul protec)iei plantelor &i carantinei fitosanitare , Centrului Republican pentru controlul Radiologic,
activit#)ile ce )in de implementarea sistemului de identificare &i trasabilitate a animalelor, activit#)ile ce )in de propaganda &i organizarea concursurilor n domeniul calit#)ii produselor alimentare,
Scopul acestui program este urm#rirea epizootiilor posibile, transmisibile de la animale la om &i transabilotatea produselor de origine animaliera

- 135 -
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei )
Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011

Indicatorii de
monitorizare
A. Probleme-cheie
Implementarea sistemului de identificare &i nregistrare a
animalelor pe ntreg teritoriul republicii
Implementarea certificatului de depozit pentru cereale ca
instrument financiar pentru cerealele gajate de produc#torii
agricoli la elevatoarele licen)iate n acest domeniu
Actualmente exist# 6 puncte de control pe teritoriul
republicii, ceea ce este insuficient pentru evaluarea obiectiv#
a situa)iei de radioprotec)ie n sfera producerii
agroindustriale
Insuficien)a mijloacelor financiare pentru nsu&irea &i
exploatarea utilajului fizico-nuclear performant primit n
cadrul proiectului tehnic de colaborare cu ALFA
Lipsa oficiului Centrului de carantina, identificare &i
expertize de arbitraj, dotarea lui tehnic#, dotarea tehnic# a
celorlalte structuri ale Agen)iei Fitosanitare
Monitorizarea &i supravegherea trat#rii culturilor agricole cu
produse de uz fitosanitar &i fertilizan)i, sporirea
productivit#)ii &i calit#)ii produc)iei agricole, monitorizarea &i
supravegherea stoc#rii &i neutraliz#rii pesticidelor
inutilizabile &i interzise
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Implementarea sistemului de identificare &i nregistrare a
animalelor pe ntreg teritoriul republicii
Modernizarea, nt#rirea &i men)inerea capacit#)i serviciilor de
control &i inspec)ii
*mbun#t#)irea capacit#)ii de control al laboratoarelor
Implementarea sistemului calit#)ii totale pentru produsele
agricole &i alimentare
Cre&terea cunoa&terii &i educ#rii popula)iei n ceea ce prive&te
politica de protec)ie a consumatorului &i politicile de
securitate alimentar# &i siguran)# a alimentelor, prin
organizarea de seminarii, workshop-uri &i campanii de
comunicare
Achitarea cotiza)iilor de membru al Organiza)iei Europene &i
Mediteraniene pentru Protec)ia Plantelor
Petrecerea Cursurilor de perfec)ionare a calific#rii
profesionale
Asigurarea beneficiarilor funciari cu produse de uz
fitosanitar &i fertilizan)ilor calitativi, protec)ia spa)iilor verzi
&i a mediului ambiant

Men)inerea sistemului de tehnologii informa)ionale a
identific#rii animalelor &i ajustarea acestuia la bazele
Na)ionale de Date (subac)iunea 138.2 din planul de
ac)iuni SND)

0inerea eviden)ei certificatelor de depozit, efectuarea
probelor la calitatea cerealelor de c#tre laboratoarele
acreditate

Extinderea punctelor de control n scopul estim#rii
obiective a situa)iei radiologice pe terenurile agricole
Procurarea oficiului Centrului de carantina, identificare &i
expertize de arbitraj, dotarea lui tehnic#, dotarea tehnic# a
celorlalte structuri ale Agen)iei Fitosanitare, precum &i
&colarizarea angaja)ilor acestora
Controlul de stat &i supravegherea produc)iei plantelor &i
importului m#rfurilor de uz fitosanitar
Controlul importului m#rfurilor de uz fitosanitar
Controlul toxicologic al substan)elor active n pesticide &i n
produselor agricole
Prelucrarea taseurilor na)ionale
Prelucrarea focarelor de d#un#tori &i boli de mas#
Revizia &i controlul pesticidelor inutilizabile pe grupe
Ambalarea &i stocarea pesticidelor n saci &i butoaie
Cantitatea pesticidelor transportate la depozite centralizate


41323.110000.0
40921.49900.0
31517.4
Implementarea
sistemului c#tre anul
2011 va cuprinde
teritoriul ntregii )#ri
Num#rul de laboratoare
dotate
Volumul controalelor
asupra respect#rii
cerin)elor sanitare-
veterinare
Gradul de folosire a
capacit#)ilor de
depozitare
Num#rul de beneficiari
utilizatori de certificate
de depozit &i certificate
de calitate
Num#rul de inspec)ii la
preg#tirea
laboratoarelor,
respectarea securit#)ii
radioactiv#
Volumul informa)iei
despre situa)ia
radioactiv# n CAI
Num#rul de controale
Num#rul de analize
Volumul de protejare a
spa)iilor verzi
Num#rul de saci
(butoaie)- 136 -

Distribuirea aloc!rilor de mijloace financiare pe programe de cheltuieli 'n domeniul sectorului agrar, 2009-2011
Total cheltuieli publice
(mii. lei)
Prognoza (mii. lei) Ponderea in suma total! (%)
Denumirea programului
2007 executat 2008 aprobat 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Programul I. Dezvoltarea agriculturii 1095351,3 780964,0 773985,0 856798,8 897918,9 87,5 88,6 83,7
Subprogramul 1.1 Elaborarea politicii n domeniul agriculturii 6092,3 6890,4 7608,2 7557,4 7642,8 0,9 0,8 0,7
Subprogramul 1. 2. Dezvoltarea durabil# a sectoarelor fitotehnie,
horticultur#
832536,5 528251,2 533152.3 496034.3 467563.1 60.2 55.9 48.9
Domeniul protej#rii terenurilor agricolecontra c#derii degrindin# 40391,0 43591,7 47288,6 62263,3 63493,2 5,4 7.1 6,7
Domeniul monitoriz#rii i supravegherii producerii produselor agricole 7873,5 8889,9 12894,8 12959,3 13671,3 1,5 1,5 1,4
Domeniul test#rii soiurilor deplante 6015,6 6901,7 7467,0 7664,0 7880,0 0,8 0,9 0,8
Domeniul asigur#rii subven&ionatea riscurilor deproduc&ie'n agricultur# 14803,1 16500,0 18500,0 25000,0 25000,0 2,1 2,8 2,6
Domeniul sus&inerii produc#torilor agricoli 755002,0 442956,0 444051,9 383597.7 353868.6 50,4 43.6 37.3
Subprogramul 1. 3. Dezvoltarea durabil# a viticulturii 111681,8 96734,1 92922,0 116370,3 147404.1 10,6 13.2 15.5
Subprogramul 1. 4. Reproduc)ia, cre&terea &i s#n#tatea animalelor 145040,7 149088,3 136102,5 148730.8 151367.9 15,5 16,9 16.0
Programul II. Dezvoltarea sectorului forestier naional 46017,2 45895,0 40798,4 40663,6 83487,3 4,6 4,6 8,8
Programul III. Gospod!ria apelor 41357,9 18099,5 28493,0 29058,8 59303,0 3,2 3,0 6.3
Programul IV. Securitatea alimentar! 45934,8 20509,0 41323,1 40921,4 31517,4 4,7 4,7 3.3
TOTAL pe programe 1228661,2 865467,5 880399.5 879336.6 948285.6 100,0 100,0 100,0
Finan&at de la:
Bugetul de stat, total 1174352,2 776318,8 866366.1 865210.4 934131.3 98.4 98.4 98.5
inclusiv:
cheltuieli de baz 944099,5 549785,9 667219.3 747166.2 878125.4 77.0 86.4 94.0
fonduri #i mijloace speciale 47963,3 23570,9 29420,9 29420,9 29420,9 3.4 3.4 3.1
proiecte investi&ionale finan&ate din surse externe 182289,4 202962,0 169725,9 88623,3 26585,0 19.6 10.2 2.8
Bugetele unit#)ilor administrativ - teritoriale 54309,00 89148,7 14033,4 14026,2 14154,3 1.6 1.6 1.5

TOTAL pe programe
1228661,2 865467,5 880399.5 879336.6 948285.6
Cheltuieli pentru majorarea salariilor
5800,0 18800,0 18800,0
TOTAL pe sector
1228661,2 865467,5 886199,5 898136,6 967085,6

Anexa 17. Planul strategic de chieltuieli 'n domeniul
transporturilor, 2009-2011

- 138 -


Costurile aciunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009
2010 2011

Indicatorii de
monitorizare

Programul I. Elaborarea politicii $i managementul 'n domeniul transporturilor $i gospod!riei drumurilor include activit#)ile institu)iilor &i serviciilor
responsabile de elaborarea politicilor din domeniu &i monitorizarea implement#rii lor
Scopul principal al acestui program este fortificarea rolului autorit#)ilor responsabile de elaborarea politicilor guvernamentale &i monitorizarea implement#rii lor .
A. Probleme - cheie
Insuficien)a cadrelor profesioniste n
management &i elaborarea de planuri &i
strategii la nivel ramural

B. Obective de politic!
*mbun#t#)irea managementului n
domeniul transportului &i gospod#riei
drumurilor


Elaborarea unui program de instruire adaptat n
planificarea strategic#
Reformarea &i implementarea sistemelor de
perfec)ionare a personalului


11696.3


9267.9


9297.6


Num#r de
persoane instruite
in planificare
strategica

Programul II. Dezvoltarea drumurilor include activit#)ile ce )in de ntre)inerea, repara)ia &i reconstruc)ia drumurilor publice, na)ionale &i locale. De asemenea
snt incluse activit#)ile ce )in de elabor#ri &i cercet#ri n domeniul dat, precum si cheltuielile pentru administrarea gospod#riei drumurilor. Scopul programului
este eficientizarea traficului rutier pe re)eaua de drumuri publice.
A. Probleme - cheie
*n ultimii ani infrastructura drumurilor nu a
fost o ac)iune prioritar# pentru politicile de
dezvoltare &i n consecin)# exista foarte
mari probleme
B. Obiective de politic! pe termen mediu:
Reabilitarea drumurilor publice na)ionale
Eficientizarea serviciilor de transport &i
sporirea calit#)ii acestora prin dezvoltarea
&i modernizarea infrastructurii de
transporturi


*ntre)inerea &i repara)ia drumurilor
Reabilitarea drumurilor (PND punctul 4)
Elaborarea strategiilor pentru dezvoltarea
sectorului de transporturi978460,
0969376,01107424
,0

Km drumuri
reparate
Km drumuri
reabilitate

- 139 -

Costurile aciunilor pe ani (mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009
2010 2011

Indicatorii de
monitorizare


Programul III. Transportul naval . Scopul prezentului program este revitalizarea &i dezvoltarea transportului naval n republic#. Programul include
activit#)ile de sus)inerea de stat a transportului naval si presupune dezvoltarea infrastructurii de transport naval intern pe r-urile Prut &i Nistru.


A. Probleme - cheie
Sus)inerea transportului naval
Elaborarea &i implementarea unui program
na)ional de efectuare a lucr#rilor
hidrotehnice de dragare, cur#)ire &i
ad-ncire a albei r-ului Prut, precum si de
nt#rire a malurilor pe sectoarele supuse
eroziunii


B. Obiective de politic! pe termen mediu:
Dezvoltarea flotei fluviale na)ionale


Crearea condi)iilor adecvate pentru activitatea
ntreprinderilor de ramur#
Amenajarea c#ilor navigabile interne pentru
naviga)ie (r. Prut, Nistru) n comun cu )#rile
vecine
*ntrepriderea unor ac)iuni &i elaborarea unor
strategii care ar conduce nemijlocit la atingerea
obiectivelor
Asigurarea func)ionalit#)ii Portului de pasageri
Giurgiule&ti
5815.6
6615.6
5615.6
Km cai amenajate
pentru naviga)ie
Num#rul mediu de
calatori
transporta)i prin
intermediul
Portului de
pasageri
Giurgiule&ti
Nave nregistrate
n Registrul de
Stat al Navelor
RM
- 140 -Distribuirea aloc!rilor de mijloace financiare pe programe de cheltuieli 'n domeniul transporturilor, 2009-2011
Total cheltuieli publice (mii.
lei)
Prognoza (mii. lei)
Ponderea in suma
total! (%)
Denumirea programului

2007
executat
2008 aprobat 2009 2010 2011 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Programul I. Elaborarea politicii &i managementul
n domeniul transporturilor &i gospod#riei drumurilor
1971,8 2443,2 11696,3 9267,9 9297,6 1.2 0.9 0.8
Programul II. Dezvoltarea drumurilor 650074,5 636153,0 978460.0 969376,0 1107424.0 98.2 98.4 98.7
Programul III. Transportul naval 3034,0 5493,4 5815,6 6615,6 5615,6 0.6 0.7 0.5

TOTAL pe programe

655080,3

644089,6

995971,9

985259,5

1122337,2

100

100

100
Finan&at de la:
Bugetul de stat, total 620742,2 613449,6 954771,9 942759,5 1078237,2 95.9 95.7 96.1
inclusiv:
- componenta de baz 616015,7 437081,6 523603,1 608983,5 774013,2 54.8 64.6 71.8
- fonduri #i mijloace speciale 1142,9 3128,0 3200,0 3200,0 3200,0 0.3 0.3 0.3
- proiecte investi&ionale finan&ate din surse
externe
3583,6 173240,0 427968,8 330576,0 301024.0 44.8 35.1 27.9
Bugetele unit!ilor administrativ - teritoriale 34338,1 30640,0 41200,0 42500,0 44100,0 4.1 4.3 3.9
TOTAL pe programe 655080,3 644089,6 995971,9 985259,5 1122337,2
Cheltuieli pentru majorarea salariilor
200,0 1100,0 1100,0

TOTAL pe sector
996171,9 986359,5 1123437,2


141Anexa 18. Planul strategic de chieltuieli in domeniul
proteciei mediului 'nconjur!tor , 2009-2011

142

Costurile aciunilor pe ani
(mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009
2010 2011
Indicatorii de monitorizare

Programul 1. Elaborarea politicii $i managementul 'n domeniul proteciei mediului include 2 subprograme: 1.1. Elaborarea politicii de mediu &i 1.2. Ac)iuni &i m#suri n cadrul Fondului
Ecologic Na)ional . Subprogramul 1.1. Elaborarea politicii de mediu include elaborarea politicilor n domeniul protec)iei mediului &i utiliz#rii durabile a resurselor naturale &i asigurarea
planific#rii strategice n cadrul sectorului la nivelul tuturor componentelor &i subdiviziunilor. Programul este realizat de c#tre Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale &i institu)iile sale
subordonate responsabile de elaborarea &i monitorizarea implement#rii politicii de mediu. Scopul subprogramului este de a fortifica rolul &i capacit#)ile Ministerului Ecologiei &i Resurselor
Naturale, n contextul alinierii la standardele europene n domeniul protec)iei mediului, n special n procesul de aproximare a legisla)iei na)ionale de mediu la Directivele de Mediu a Uniunii
Europene &i ndeplinirea obliga)iunilor asumate de )ara noastr# n cadrul conven)iilor &i acordurilor interna)ionale de mediu la care Moldova este parte
A. Probleme cheie:
Num#rul personalului MERN este insuficient pentru
realizarea sarcinilor sale legale. Se cere o anumit#
consolidare institu)ional# &i nt#rirea capacit#)ii
administrative, pentru ca Ministerul s# continue s#
avanseze spre implementarea eficient# a politicilor
&i strategiilor de mediu
Lipsa unui sistem adecvat de management a
resurselor umane, n domeniul planific#rii strategice
&i bugetare, n domeniul comunic#rii &i rela)iilor
publice &i rela)iilor bilaterale &i interna)ionale
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Cre&terea num#rului de angaja)i n scopul realiz#rii
func)iei de planificare strategic#, analiz#,
monitorizare &i evaluare a politicilor
*nt#rirea cooper#rii cu statele membre ale Uniunii
Europene &i cu statele ter)e prin dezvoltarea cadrului
legal existent, ncheierea de noi acorduri bilaterale,
vizite reciproce la nivel de demnitari &i exper)i etc.
Atragerea investi)iilor n domeniul protec)iei
mediului
Fortificarea capacit#)ilor aparatului central al
Ministerului Ecologiei &i Resurselor Naturale;
Implementarea, extinderea &i perfec)ionarea sistemului
de planificare bugetar# pe baz# de programe ntr-un
cadru multianual
*mbun#t#)irea capacit#)ii structurilor organiza)ionale
n implementarea, monitorizarea &i evaluarea
politicilor/programelor;
Preg#tirea continu# a angaja)ilor (n domeniul
profesional, cunoa&terii limbii engleze, participare la
cursuri de instruire)
Armonizarea legisla)iei na)ionale de mediu la
prevederile Directivelor Uniunii Europene


3252.0

3169.7

3188.7

Num#rul de persoane angajate
Num#rul de persoane din
domeniu care au urmat cursuri de
planificare strategic# c#tre anul
2011 va constitui 15


Subprogramul 1.2. Aciuni $i m!suri 'n cadrul Fondului Ecologic Naional (FEN). Acest program va fi realizat de c#tre Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale &i subdiviziunile lui.
Scopul subprogramului: Acest subprogram include o serie de m#suri care contribuie la prevenirea polu#rii &i men)inerea calit#)ii factorilor de mediu, protec)ia la reconstruc)ia ecosistemelor,
salubrizarea localit#)ilor, gestionarea de&eurilor, mp#durirea terenului, construc)ia &i reconstruc)ia sistemelor de canalizare &i sta)iilor de epurare a apelor uzate &.a.
*n domeniul protec&iei resurselor acvatice
A. Probleme - cheie
*n prezent majoritatea sta)iilor de epurare din
localit#)ile )#rii nu func)ioneaz#
*n a. 2007, din cele 131 de sta)ii de purificare din
localit#)ile republicii func)ioneaz# numai 78, ceea


Construc)ia &i reconstruc)ia sistemelor de canalizare &i
a sta)iilor de epurare a apelor uzate

Salubrizarea &i amenajarea fntnilor &i izvoarelor
20600.0


22900.0


24000.0
Majorarea ponderii popula)iei cu
acces la canalizare mbun#t#)it#
de la 31,3% n a. 2003 pn# la
50,3% n anul 2010
Anual vor fi organizate ac)iuni de
salubrizare &i amenajare a

143
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare

ce contribuie la poluarea resurselor acvatice &i
solului
Construc)ia sistemelor de alimentare cu ap# nu
ntotdeauna este sus)inut# &i de sisteme de
canalizare, sta)ii de epurare
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Diminuarea impactului negativ al apelor asupra
s#n#t#)ii popula)iei
Majorarea num#rului de persoane cu acces la
canalizare mbun#t#)it#
,n domeniul gestion!rii de$eurilor
A. Probleme - cheie
Lipsa unui management adecvat al de&eurilor
Lipsa unui cadru legislativ, normativ &i tehnic n
corespundere cu principiile directivelor UE
Volumul de&eurilor menajere solide si a celor de
producere, evacuate n mediul ambiant s-a majorat
n ultimele decenii
Lipsa tehnologiilor de prelucrare, de neutralizare si
de eliminare a de&eurilor, influen)eaz# negativ
asupra mediului si s#n#t#)ii popula)iei
Lipsa colect#rii separata a de&eurilor
Lipsa sus)inerii din partea autorit#)ilor locale,
inclusiv n vederea cre#rii spatiilor amenajate de
depozitare a de&eurilor
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
*mbun#t#)irea sistemului de gestionare a de&eurilor
n scopul reducerii cantit#)ii si a impactului
acestora, inclusiv prin crearea infrastructurii de
depozitare &i de prelucrare a de&eurilor
*n domeniul 'mpduririi terenurilor
A. Probleme- cheie
0ara noastr# este una din )#rile cu cel mai sc#zut
grad de mp#durire n anul 2006 suprafa)a
terenurilor mp#durite au constituit 11,1% din
teritoriul )#rii
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Elaborarea Strategiei privind managementul
de&eurilor (ac)iunea nr. 150 din SND)

Construc)ia, reconstruc)ia &i amenajarea rampelor de
gunoi

Lichidarea gunoi&tilor neautorizate

Implementarea tehnologiilor pentru prelucrarea,
neutralizarea &i eliminarea de&eurilor

Implicarea activ# a autorit#)ilor administra)iei publice
locale n activit#)i de reducere a cantit#)ilor de de&euri
stocate la depozite, prin promovarea colect#rii
separate a de&eurilor menajere &i crearea capacit#)ilor
de prelucrare a de&eurilor selectate

*mp#durirea terenurilor n cadrul bilunarului ecologic

10000,0
12500,0

10000,0
12500,0

10000,0
12500,0
fntnilor &i izvoarelorStrategia elaborat# c#tre anul
2010

Pn# n anul 2011 vor fi construite
&i amenajate 2 rampe de
depozitare a de&eurilor noi

Anual, n cadrul ac)iunilor de
salubrizare vor fi lichidate
gunoi&ti neautorizate &i
amenajarea depozitelor existente

Autorit#)ile publice locale vor fi
activ implicate n activit#)ile de
salubrizareSuprafa)a terenurilor mp#durite
anual


Num#rul de bro&uri editate anual

144
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare

Ridicarea gradului de mp#durire, inclusiv prin
mp#durirea terenurilor agricole degradate, prin
plantarea si regenerarea f-&iilor mp#durite de
protec)ie a terenurilor agricole
*n domeniul informrii #i educa&iei ecologice
A. Probleme - cheie
Nivelul sc#zut de informare a popula)iei n
domeniul protec)iei mediului
Nivelul sc#zut de cuno&tin)e ecologice a popula)iei
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Con&tientizarea , educa)ia ecologic# &i informarea
popula)iei n domeniul protec)iei mediului
Un arbore pentru d#inuirea noastr#
Editarea revistelor, bro&urilor cu tematic# ecologic#
Organizarea emisiunilor ecologice la TV &i radio
Editarea &i distribuirea rapoartelor despre starea
mediului n )ar#
6000,0
8200,0
8200,0

Emisiuni TV &i radio desf#&urate
Anual vor fi editate rapoarte
privind starea mediului
Programul 2. Gestionarea durabil! a poluanilor organici persisteni $i altor substanelor chimice. Activit#)ile preconizate sunt orientate spre realizarea Planului Na)ional de Implementare
a Conven)iei de la Stocholm privind poluan)ii organici persisten)i (POP) &i ndeplinirea obliga)iunilor ce reies din acordurile interna)ionale n domeniu la care Republica Moldova este parte.
Programul se realizeaz# n cadrul proiectului Managementul #i distrugerea stocurilor de poluan&i organici persisten&i, perioada proiectului 2006 mai 2010, finan)at de Fondul Global de
Mediu prin Banca Mondial# &i implementat de Oficiul Managementul Durabil POP din cadrul Ministerului Ecologiei &i Resurselor Naturale
Scopul programului: Gestionarea poluan)ilor organici persisten)i (POP)
A. Probleme - cheie:
Existen)a n sectorul energetic a cca. 30 mii tone
de uleiuri dielectrice poten)ial contaminate cu
bifenili policlorura)i (BPC) &i terenuri contaminate
cu BPC pe teritoriul sta)iilor de transformare.
Circa 1000 de loca)ii pe teritoriul )#rii sunt
contaminate cu Pesticide, inclusiv din categoria
POP &i necesit# lucr#ri de remediere
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Managementul, depozitarea controlata si distrugerea
substan)elor chimice toxice &i a poluan)ilor organici
persisten)i
Realizarea Planului Na)ional de Implementare a
Conven)iei de la Stocholm privind poluan)ii
organici persisten)i (POP)
Inventarierea instala)iilor contaminate cu BPC

Inventarierea loca)iilor contaminate cu POP
Remedierea loca)iilor poluate cu pesticide POP &i
bifenili policlorura)i (BPC)
11228,1
6999,2
Identificat num#rul de instala)ii ce
con)in ulei contaminat cu BPC,
cantitatea de ulei contaminat &i
gradul de poluare c#tre sf-r&itul
anului 2009
Identificat num#rul loca)iilor
contaminate cu POP, aria
suprafe)elor contaminate &i gradul
de contaminare c#tre sf-r&itul
anului 2009
Decontaminate trei suprafe)e
contaminate (loca)ii) p-n# la
mijlocul anului 2009
Aria suprafe)elor remediate &i
volumul de material contaminat
evacuat &i izolat p-n# la sf-r&itul
anului 2009
Programului 3. Securitatea ecologic! $i controlul calitaii mediului este structurat pe subprograme: Subprogramul 3.1. Asigurarea securit#)ii ecologice a mediului &i subprogramul 3.2.
*nt#rirea capacit#)ilor pentru dezvoltarea proiectelor cu finan)are de carbon.
Scopul programului este asigurarea securit#)ii ecologice a statului, prevenirea impactului negativ asupra mediului nconjur#tor &i s#n#t#)ii popula)iei
Subprogramul 3.1. Asigurarea securit!ii ecologice a mediului include activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat, Agen)iilor Ecologice &i Inspec)iilor Ecologice n domeniul exercit#rii

145
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare

controlului &i supravegherii ecologice n domeniul protec)iei mediului, activitatea c#ruia asigur# adoptarea &i implementarea unor m#suri tehnico-organizatorice, men)inerea unei st#ri ct mai
stabile a mediului nconjur#tor sau refacerea &i ameliorarea componentelor deteriorate ale ecosistemului. Finan)area ac)iunilor vor fi efectuate par)ial din mijloacele fondurilor ecologice. Acest
program include ac)iuni ce )in de domeniile men)ionate mai jos.
A. Probleme- cheie:
Num#rul de personal insuficient pentru asigurarea
securit#)ii ecologice &i protec)iei calit#)ii factorilor
de mediu
Insuficien)a mijloacelor financiare pentru
procurarea echipamentului tehnic n vederea
determin#rii gradului de poluarea a mediului
Lipsa cuno&tin)elor popula)iei n domeniul asigur#rii
protec)iei mediului &i calit#)ii factorilor de mediu
B. Obiective specifice pe termen mediu:
Perfec)ionarea controlului de stat pentru asigurarea
execut#rii legisla)iei n domeniul protec)iei mediului
&i utiliz#rii durabile a resurselor naturale
*nt#rirea bazei tehnico-materiale a subdiviziunilor
teritoriale n domeniul protec)iei &i controlului
calit#)ii factorilor de mediu
Educa)ia popula)iei n ceea ce prive&te politica de
protec)ie a mediului, asigurarea securit#)ii ecologice
n procesul de producere &i utilizare a resurselor
naturale, transportare, comercializare &i depozitare a
produselor care cauzeaz# poluarea mediului
,n domeniul asigurarii securit!ii ecologice 'n
domeniul importului 'n ar! a m!rfurilor $i
produselor care 'n procesul utiliz!rii cauzeaz!
poluarea mediului
A. Probleme - cheie:
Insuficien)a mijloacelor financiare pentru
procurarea echipamentului tehnic n vederea
determin#rii gradului de toxicitate &i radioactivitate
a produselor &i m#rfurilor importate n )ar#
B. Obiective specifice pe termen mediu:
*nt#rirea capacit#)ii tehnice a serviciilor de control
&i inspec)ii a m#rfurilor importate
,n domeniul controlului $i asigur!rii securit!ii
ecologice supravegherea 'n domeniul gestion!rii


Fortificarea capacit#)ilor IES si a subdiviziunilor
teritoriale
Dotarea centrelor investiga)ii ecologice din agen)iile
ecologice cu utilaj performant
Perfec)ionarea &i elaborarea noilor norme
metodologice privind organizarea &i efectuarea
controlului ecologic de stat
Crearea sistemului informa)ional unic de mediu
Elaborarea raportului anual privind activitatea
Inspectoratului &i calitatea factorilor de mediuDotarea centrelor investiga)ii ecologice din agen)iile
ecologice cu utilaj performant

14917,7
3500,0


14917,7
4000,0


14917,7
4000,0


*n anii 2009-2010 centrele de
Investiga)ii vor fi dotate cu
aparataj performant
*n anii 2009-2011 va fi creat
sistemul informa)ional unic On-
lain de mediu
Anual va fi elaborat raportul
privind activitatea Inspectoratului
&i calitatea factorilor de mediu


146
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare

de$eurilor de producie $i menajere
A. Probleme -cheie:
Cre&tere num#rului de gunoi&ti neautorizate &i
spontane
Lipsa unui mecanism de colectare &i valorificare a
de&eurilor
Lipsa unui control sistematic asupra procesului de
desf#&urare a activit#)ii de gestionare a de&eurilor
B. Obiective specifice pe termen de mediu.
Sporirea eficacit#)ii lucr#rilor de amenajare &i
gestionare a de&eurilor
Elaborarea reglement#rilor privind modul de
eliberare a autoriza)iilor pentru desf#&urarea
activit#)ii de gestionare a de&eurilor, de transportare,
depozitare, prelucrare, neutralizare, recuperare,
utilizare, nhumare &i distrugere a de&eurilor
Elaborarea propunerilor privind cuantumul taxelor
pentru depozitarea de&eurilor
Efectuarea m#surilor sanitare n vederea lichid#rii
gunoi&tilor neautorizate &i amenajarea poligoanelor
noi pentru depozitarea gunoi&tilorReconstruc)ia &i amenajarea gunoi&tilor existente,
aducerea lor n corespundere cu cerin)ele stabilite
Elaborarea &i implementarea, n comun cu agen)ii
economici, a mecanismului de colectare a
ambalajului din mas# plastic#,sticl#, carton


Transferuri n fondul ecologic na)ional (30% din
veniturile totale)

4900,02100,04900,02100,04900,02100,0


Num#rul de gunoi&ti reconstruite
&i amenajate n localit#)ile )#riiSubprogramul 3.2. ,nt!rirea capacit!ilor pentru dezvoltarea proiectelor cu finanare de carbon. Acest program este realizat de Unitatea de implementare Oficiul Finan)#rii de Carbon,
creat prin HG nr. 899 din 25 august, 2005, Agen)ia de implementare este Banca Mondial#. Scopul subprogramului: dezvoltarea proiectelor MDN/ CDM &i facilitarea ob)inerii beneficiilor de
carbon.
A. Probleme cheie:
Fiecare proiect al Mecanismului Dezvolt#rii
Nepoluante (MDN) / CDM nregistrat trebuie s#
efectueze monitorizarea reducerii de emisii a
gazelor cu efect de ser#
Nu exist# proceduri de verificare &i certificare a
reducerii de emisii
Dezvoltarea &i monitorizarea proiectelor
Mecanismului Dezvolt#rii Nepoluante / CDM
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Implementarea prevederilor Protocolului de la
Kyoto &i facilitarea ob)inerii beneficiilor de carbon
pentru comunit#)i
Eficientizarea consumului de energie, promovarea
Monitorizarea reducerilor de emisii la activit#)ile de
proiecte nregistrate


Asigurarea procedurilor de verificare &i certificare a
reducerilor de emisii


Ob)inerea beneficiilor de carbon de la Banca
Mondial#

*n perioada 2008-2009, 2009 -
2010 &i 2010 -2011 reducerile
gazelor cu efect de ser# la 3
proiecte MDN se preconizeaz# a
fi: 34,553tCO2, 39,554tCO2 &i
40,009tCO2
Nivelul de confort al edificiilor
nc#lzite de centralele termice
renovate, incluse n proiectele
MDN, anii 2009-2010 va
corespunde normelor igieno-
sanitare (180C)


147
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare

energiei regenerabile &i a producerii mai pure
Programul 4. Monitoringul hidrometeorologic $i al calit!ii componentelor de mediu. Acest program este realizat de c#tre Serviciul Hidrometeorologic de Stat cu subdiviziunile sale.
Scopul programului: Modernizarea sistemului de monitoring hidrometeorologic pe teritoriul Republicii Moldova , n scopul eficientiz#rii elabor#rii &i difuz#rii prognozelor &i avertiz#rilor
privind producerea fenomenelor hidrometeorologice periculoase &i &tiin)ifice, poten)ial provocatoare de pagube materiale &i chiar pierderi de vie)i omene&ti
A. Probleme-cheie:
Economia Republicii Moldova se afl# n strns#
dependen)# de condi)iile hidrometeorologice, care
uneori prezint# un pericol iminent vie)ii &i s#n#t#)ii
popula)iei, paralizeaz# activitatea de produc)ie a
unor sectoare economice
Necesitatea moderniz#rii &i eficientiz#rii sistemului
de monitoring hidrometeorologic operativ complex,
nentrerupt &i deplin
Necesitatea moderniz#rii &i eficientiz#rii sistemului
de monitoring al calit#)ii componentelor mediului
Necesitatea mbun#t#)irea sistemului de avertizare
a autorit#)ilor administra)iei publice centrale &i
locale, a popula)iei &i agen)ilor economici privind
fenomenele hidrometeorologice periculoase &i
&tiin)ifice
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Modernizarea si eficientizarea sistemului na)ional
de monitoring privind starea si evolu)ia condi)iilor
hidrometeorologice, inclusiv a hazardelor naturale si
a calit#)ii mediului
Modernizarea $i eficientizarea sistemului naional de
monitoring privind starea $i evoluia condiiilor
hidrometeorologice, inclusiv starea atmosferei $i
fenomenelor climatice solide (aciunea 151 din Planul
de aciuni al SND (PA SND):
Procurarea &i instalarea a dou# sta)ii automate de
monitoring asupra calit#)ii aerului atmosferic n mun.
Chi&in#u (subac)iunea 151.2. din PA SND)
Procurarea &i instalarea a trei posturi de monitoring
asupra calit#)ii aerului atmosferic n mun. Chi&in#u &i
or. Cahul (subac)iunea 151.3. din PA SND)
Elaborarea bazei de date regionale &i na)ionale n
scopul perfec)ion#rii sistemului de alert# &i prognoz# a
calamit#)ilor naturale de origine hidrometeorologic#
(subac)iunea 151.4. din PA SND)
Implementarea metodicilor noi de predic)ie de lung#
durat# a vremii &i a fenomenelor nefavorabile.
*mbun#t#)irea sistemului de avertizare. (subac)iunea
151.5. din PA SND)
Procurarea tehnicii, softurilor &i echipamentului
necesar pentru organizarea &i dotarea Centrului
Na)ional de monitoring &i prevenire a hazardelor
hidrometeorologice. (subac)iunea 151.6. din PA SND)
Modernizarea infrastructurii de efectuare a
observaiilor hidrologice 'n reeaua de posturi
hidrologice ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Procurarea &i instalarea noului utilaj hidrologic
modern, care va permite efectuarea unui monitoring
hidrologic operativ complex
Modernizarea sistemului de monitoring hidrologic pe
teritoriul Republicii Moldova n scopul eficientiz#rii
&i difuz#rii prognozelor &i avertiz#rilor privind
producerea fenomenelor hidrologice periculoase &i de
risc


21036,320736,1

24279,8
*n anul 2009:
vor fi procurate &i instalate 2 sta)ii
automate de monitoring asupra
calit#)ii aerului atmosferic n mun.
Chi&in#u
vor fi procurate &i instalate 3
posturi de monitoring asupra
calit#)ii aerului atmosferic n mun.
Chi&in#u &i or. Cahul
va fi procurat &i instalat
echipamentul pentru mbun#t#)irea
Sistemului de avertizare &i alert# a
Serviciului contra accidentelor
vor fi implementate metodici noi
de predic)ie de lung# durat# a
vremii &i a fenomenelor
nefavorabile pn# la finele a. 2009
va fi procurat utilaj tehnic, softuri
&i echipament necesar pentru
dotarea Centrului Na)ional de
monitoring &i prevenire a
hazardelor hidrometeorologice
va fi procurat &i instalat utilaj
hidrologic modern pentru 40 de
posturi hidrometrice
Pe parcursul anului 2010 vor fi
nzestrate cu echipament nou 40
de posturi hidrometrice din
sistemul de monitoring hidrologic
al Republicii Moldova

148
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare

Programul 5. Fondul ariilor naturale protejate de stat. Acest program este realizat de c#tre Oficiul Biodiversitate creat n scopul implement#rii Strategiei na)ionale &i a Planului de ac)iuni n
domeniul conserv#rii diversit#)ii biologice aprobat# prin Hot#r-rea Parlamentului nr.112-XV din 27 aprilie 2001din cadrul Ministerului Ecologiei &i Resurselor Naturale
Scopul programului: Conservarea, reabilitarea &i folosirea ra)ional# a diversit#)ii biologice &i peisagistice n vederea dezvolt#rii social-economice durabile a Republicii Moldova. Crearea Re)elei
ecologice na)ionale este o parte component# a conserv#rii diversit#)ii biologice &i va contribui la diminuarea impactul antropic asupra diversit#)ii land&afturilor, mbun#t#)irea situa)iei ecologice n
republic#
A. Probleme - cheie:
Lipsa unei re)ele de arii naturale protejate de stat
prin stabilirea Re)elei ecologice na)ionale
Lipsa unei politicii &i management n domeniul
Re)elei ecologice na)ionale
Elaborarea schemei teritoriale a Re)elei ecologice
na)ionale
Elaborarea &i realizarea m#surilor de mp#durire a
coridoarelor ecologice n scopul form#rii carcasei
forestiere
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Extinderea ariilor naturale protejate si protec)ia
florei &i faunei
Implementarea Strategiei na)ionale &i a
Planului de ac)iuni n domeniul conserv#rii
diversit#)ii biologice

Optimizarea capacit#)ilor ariilor naturale protejate de
stat
Integrarea activit#)ilor de conservare &i utilizare
durabil# a diversit#)ii biologice n politicile,
programele &i planurile de activitate sectorial# &i
intersectorial#
Sensibilizarea popula)iei privind protec)ia diversit#)ii
biologice500,0
1000,0


1000,0
Pn# la finele anului 2011 va fi
creat# schema teritorial# a re)elei
ecologice na)ionale
Vor fi determinate m#surile de
creare a coridoarelor de
conexiune pn# la finele anului
2011Programul 6. Elaborarea $i administrarea politicii 'n domeniul cercet!rilor geologice $i folosirea subsolului. Acest program va fi realizat de c#tre Agen)ia de Stat pentru Geologie
AGeoM. Scopul programului: Reglementarea si coordonarea studierii, folosirii ra)ionale a subsolului &i dezvoltarea bazei materiale prime minerale.
C. Probleme - cheie:
Lipsa politicii n domeniul studierii geologice,
utiliz#rii ra)ionale &i protec)iei subsolului
Volumul insuficient de acte normative n domeniul
rela)iilor mini&ere
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Elaborarea &i realizarea politicii n domeniul
studierii geologice, utilizarea ra)ional# &i protec)ia
subsolului

Elaborarea programelor dezvolt#rii (planuri pe
obiecte) lucr#rilor de prospec)iuni geologice pentru
reproducerea bazei de materie prim# mineral#
Elaborarea balan)ei de stat a rezervelor de substan)e
minerale urile
Elaborarea proiectelor actelor normativ-juridice n
domeniul rela)iilor miniere
Conducere metodic# &i controlul asupra lucr#rilor de
prospec)iuni geologice, efectuate din contul bugetului
de stat
Asigurarea organelor de stat cu informa)ie geologic#


1244,8


1233,9

1251,6*n perioada 2009 2011 vor fi
elaborat cte dou# planuri pe
obiecte &i dou# balan)e de stat a
lerezervelor de substan)e minerale
utile
*n perioada 2009 2011 vor fi
elaborate 4 acte normative n
domeniul rela)iilor miniere
Programul 7. Dezvoltarea sectorului studierii, folosirii $i proteciei subsolului. Acest program va fi realizat de c#tre *ntreprinderea de Stat Expedi)ia Hidrogeologic# EHGeoM.
Scopul programului: Dezvoltarea sectorului studierii, folosirii &i protec)iei subsolului

149
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare

D. Probleme - cheie:
Lipsa de obiecte de perspective n baza de date de
materie prim# mineral
*n prezent nu se efectueaz# monitoringul adecvat al
apelor subterane
Lipsa monitoringului proceselor geologice
periculoase

B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Studierea geologic# a subsolului n scopul
dezvolt#rii bazei de materie prim# mineral# &i
prognozarea proceselor geologice periculoase

Lucr#rile de cercetare-evaluare privind substan)ele
utile neferoase
Explorarea apelor subterane pentru alimentarea
centralizat# cu ap#
Monitoringul apelor subterane n scopul protec)iei lor
de poluare &i epuizare, precum utilizarea lor ra)ional#
Monitoringul proceselor geologice periculoase pentru
prognozarea dezvolt#rii lor &i excluderea influen)ei
periculoase (alunec#ri de teren, erozia, cutremuri de
p#mnt &.a.)


6000.0


6000.06000.0

Vor fi elaborate minimum cte 2
rapoarte n fiecare an.

Va fi elaborat anual cte un raport
de evaluare &i reevaluare a
rezervele de ape subterane.

Programul 8. Radioprotecia $i Securitatea Nucleara. Acest program este realizat de c#tre Agen)ia Na)ionale de reglementare a activit#)ilor nucleare &i radiologice (ANRANR)
Scopul programului: Reglementarea, autorizarea &i controlul n domeniul nuclear &i radiologic
A. Probleme - cheie
Lipsa unui cadrul legislativ &i normativ de
reglementare a activit#)ilor nucleare &i radiologice
ajustat la cerin)ele interna)ionale
B. Obiectivele de politici pe termen mediu:
Eviden)a surselor de radia)ii ionizante &i a
persoanelor fizice &i juridice autorizate
Controlul &i supravegherea de stat a activit#)ilor
nucleare &i radiologice n scopul asigur#rii
protec)iei personalului, popula)iei &i mediului
ambiant de impactul negativ al radia)iilor ionizante
Evaluarea &i autorizarea activit#)ilor nucleare &i
radiologice
Managementul n condi)ii de siguran)# al de&eurilor
radioactive
Implementarea prevederilor Tratatului de
neproliferare a armelor nucleare, Acordului dintre
Republica Moldova &i Agen)ia Interna)ional# pentru
Energie Atomic# cu privire la aplicarea garan)iilor
n raport cu Tratatul privind neproliferarea armelor
nucleare
Implementarea prevederilor Conven)iei privind
protec)ia fizic# a materialelor nucleare, a
Amendamentului la aceast# Conven)ie &i a

Crearea &i gestionarea Registrului Na)ional al
surselor de radia)ii ionizante &i al persoanelor fizice &i
juridice autorizate
Elaborarea &i implementarea procedurilor de evaluare
&i autorizare a activit#)ilor nucleare &i radiologice
Elaborarea &i implementarea procedurilor de
acreditare a exper)ilor n domeniul nuclear &i
radiologic
Elaborarea &i implementarea procedurilor de eliberare
a permiselor de exercitare pentru personalul ce
activeaz# n domeniul nuclear &i radiologic
Elaborarea concep)iei privind managementul n
condi)ii de siguran)# a de&eurilor radioactive
Elaborarea proiectului de lege pentru ratificarea
Conven)iei unificate privind administrarea n condi)ii
de siguran)# a combustibilului uzat &i a de&eurilor
radioactive. Elaborarea actelor normative necesare
implement#rii prevederilor Conven)iei
Elaborarea actelor normative specifice necesare
introducerii sistemului de management al calit#)ii
Elaborarea reglement#rilor specifice privind eviden)a
dozelor pentru lucr#torii expu&i profesional
Elaborarea normelor privind radioprotec)ia

1036.4
991.1
1001.6

*n anul 2009 va fi finalizat#
inventarierea de stat a surselor de
radia)ii ionizante cu completarea
Registrul na)ional al surselor de
radia)ii ionizante &i a persoanelor
fizice &i juridice autorizate
Aprobarea Regulamentului
privind procedurile de acreditare a
exper)ilor n domeniul nuclear &i
radiologic (2010)
Aprobarea procedurii de eliberare
a permiselor de exercitare (2009)
Arobarea Concep)iei privind
managementul n condi)ii de
siguran)# a de&eurilor radioactive
(2010)
Ratificarea Conven)iei men)ionate
(2009)
Aprobarea reglement#rilor
specifice privind eviden)a dozelor
pentru lucr#torii expu&i
profesional (2010)
Aprobarea normelor privind

150
Costurile aciunilor pe ani
(mii lei) Probleme-cheie/politici

Aciuni prioritare de politic!
2009 2010 2011
Indicatorii de monitorizare

Conven)iei privind combaterea actelor de terorism
nuclear prin introducerea reglement#rilor specifice
privind protec)ia fizic# a materialelor nucleare &i
surselor radioactive
Colaborarea interna)ional# n domeniul nuclear &i
radiologic
Consolidarea capacit#)ilor de reglementare a
activit#)ilor nucleare &i radiologice prin revizuirea
structurii, dotarea tehnic# &i cu personal a
ANRANR
persoanelor n cazul expunerilor medicale la radia)ii
ionizante
Elaborarea Normelor de securitate radiologica in
practicile de radiologie, de diagnostic &i radiologie
interven)ionala
Ajustarea structurii &i capacit#)ilor ANRANR la
func)iile atribuite &i la necesit#)ile actuale


radioprotec)ia persoanelor n
cazul expunerilor medicale la
radia)ii ionizante (2011)
Aprobarea normelor de securitate
radiologica in practicile de
radiologie, de diagnostic si
radiologie interven)ionala (2010)
Aprobarea structurii noi a
ANRANR, &i dotarea tehnic# a
institu)iei (2010)


151

Distribuirea aloc!rilor de resurse pe programe de cheltuieli 'n cadrul sectorului Protec&ia mediului 'nconjur#tor i hidrometeorologia, 2009-2011
Total cheltuieli publice
(mii lei)
Prognoza (mii lei)

Ponderea fiec!rui program 'n
suma totala a cheltuielilor din
sector (%) Denumirea programului
2007
executat

2008 aprobat


2009


2010


2011


2009


2010


2011

Programul 1. Elaborarea politicii &i managementul n domeniul
protec)iei mediului 66043,5 47568,2 52352,0 56769,7 57888,7 44,0 47,4 49,3
Programul 2. Gestionarea durabil# a poluan)ilor organici
persisten)i &i altor substan)e chimice 19000,0 20624,0 11228,1 6999,2 0.0 9,4 5,8 0,0
Programului 3. Securitatea ecologic# a mediului 29447,4 30207,7 25417,7 25917,7 25917,7 21,4 21,7 22,1
Programul 4. Monitoringul hidrometeorologic &i al calit#)ii
componentelor de mediu 13105,1 12910,3 21091,8 20736,1 24279,8 17,7 17,3 20,7
Programul 5. Fondul ariilor naturale protejate de stat 500,0 1000,0 1000,0 0,4 0,8 0,9
Programul 6. Elaborarea &i administrarea politicii n domeniul
cercet#rilor geologice &i folosirea subsolului 938,0 1114,9 1244,6 1233,9 1251,6 1,0 1,0 1,1
Programul 7. Dezvoltarea sectorului studierii, folosirii &i
protec)iei subsolului 4000,0 4000,0 6000,0 6000,0 6000,0 5,0 5,0 5,1
Programul 8. Radioprotec)ia &i Securitatea Nucleara 769,0 862,9 1036,4 991,1 1001,6 0,9 0,8 0,9

Total pe programe 133303.0 117288.0 118870.6 119647,7 117339.4 100.0 100.0 100.0
Finan)at de la:
Bugetul de stat total 133303.0 117288.0 118870.6 119647,7 117339.4 100,0 100,0 100,0
inclusiv:
cheltuieli de baza 29431,5 37070,7 40942,5 40048,5 43189,4 34,5 33,5 36,8
fonduri &i mijloace speciale 84871,5 59593,3 66700,0 72600,0 74150,0 56,1 60,7 63,2
proiecte investi)ionale finan)ate din surse externe 19000,0 20624,0 11228,1 6999,2 0.0 9,4 5,8 0,0
Bugetele unit#)ilor administrativ - teritoriale
Bugetul asigur#rilor sociale de stat
Fondurile de asigur#ri obligatorii de asisten)# medical#
Total pe programe 133303.0 117288.0 118870.6 119647.7 117339.4
Aloc!ri pentru major!ri de salarii in sector 3000,0 7900,0 7900,0
Total pe ramur! (sector) 121870,6 127547,7 125239,4

152


Anexa 19.1. Limitele de cheltuieli de la bugetul de stat
pe sectoare $i autorit!i publice centrale pe anul 2009

153
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cheltuieli, total 18308700,0 15560336,9 14652843,5 907493,4 1388480,0 162825,0 1202993,7
Servicii de stat cu destinaie general! 1 1188184,2 937525,3 856131,4 81393,9 85266,6 165392,3
Autorit!i legislative 1 1 79158,5 78043,5 78043,5 1115,0
Parlamentul 1 1 101 79158,5 78043,5 78043,5 1115,0
Autorit!i executive 1 2 130639,5 81875,1 80892,5 982,6 48764,4
Aparatul Pre&edintelui Republicii Moldova 1 2 102 14126,7 13926,7 13926,7 200,0
Aparatul Guvernului 1 2 104 116512,8 67948,4 66965,8 982,6 48564,4
Activitate financiar!, bugetar-fiscal! $i de
control 1 3 696198,4 559428,3 483017,0 76411,3 73410,6 63359,5
Curtea de Conturi 1 3 103 31394,6 17284,0 17284,0 14110,6
Ministerul Finan)elor 1 3 122 346903,8 225744,3 225744,3 59300,0 61859,5
Serviciul Vamal 1 3 145 317900,0 316400,0 239988,7 76411,3 1500,0
Servicii de planificare $i statistic! 1 4 42873,5 40771,9 40771,9 2101,6
Biroul Na)ional de Statistic# 1 4 143 42873,5 40771,9 40771,9 2101,6
Autorit!i $i servicii cu destinaie general!
neatribuite altor grupuri 1 8 165155,8 104492,5 102492,5 2000,0 11856,0 48807,3
Aparatul Guvernului 1 8 104 21856,0 10000,0 10000,0 11856,0
Serviciul de Stat de Arhiv# 1 8 154 5938,3 5388,3 3388,3 2000,0 550,0
Comisia Electoral# Central# 1 8 195 59848,7 59848,7 59848,7
Serviciul de Curieri Speciali 1 8 199 2647,7 1947,7 1947,7 700,0
Ac)iuni generale 1 8 200 22206,0 22206,0 22206,0
Centrul pentru Drepturile Omului 1 8 257 9302,2 3944,9 3944,9 5357,3
Ministerul Dezvolt#rii Informa)ionale 1 8 296 42200,0 42200,0
Centrul Serviciului Civil 1 8 312 1156,9 1156,9 1156,9
Organe administrative 1 10 74158,5 72914,0 70914,0 2000,0 1244,5
Ministerul Economiei &i Comer)ului 1 10 121 20036,2 19236,2 19236,2 800,0
Ministerul Finan)elor 1 10 122 26608,3 26608,3 24608,3 2000,0
Ministerul Administra)iei Publice Locale 1 10 137 11561,2 11561,2 11561,2
Biroul Na)ional de Statistic# 1 10 143 6965,0 6965,0 6965,0
Biroul Rela)ii Interetnice 1 10 149 1660,9 1216,4 1216,4 444,5
Serviciul de Stat de Arhiv# 1 10 154 1003,4 1003,4 1003,4
Ministerul Dezvolt#rii Informa)ionale 1 10 296 3702,3 3702,3 3702,3
Camera de Licen)iere 1 10 310 2621,2 2621,2 2621,2
Activitate extern! 2 261904,8 249749,4 241749,4 8000,0 1376,6 16714,4
Colaborare internaional! 2 1 51326,6 49950,0 49950,0 1376,6
Ministerul Economiei &i Comer)ului 2 1 121 1376,6 1376,6
Ac)iuni generale 2 1 200 49950,0 49950,0 49950,0
Misiuni diplomatice 2 4 194678,4 183899,6 175899,6 8000,0 16714,4
Ministerul Afacerilor Externe &i Integr#rii
Europene 2 4 135 194678,4 183899,6 175899,6 8000,0 16714,4
Organe administrative 2 10 15899,8 15899,8 15899,8
Ministerul Afacerilor Externe &i Integr#rii
Europene 2 10 135 15899,8 15899,8 15899,8
Ap!rare naional! 3 276753,8 250753,8 250753,8 26000,0
Armata Naional! 3 1 276753,8 250753,8 250753,8 26000,0
Ministerul Ap#r#rii 3 1 132 276753,8 250753,8 250753,8 26000,0
Justiie 4 318594,2 299089,2 287343,1 11746,1 1060,0 18445,0
Instane judec!tore$ti 4 3 137142,1 126259,4 120619,4 5640,0 10882,7
Curtea Suprem# de Justi)ie 4 3 108 24925,8 24643,1 20643,1 4000,0 282,7
Ministerul Justi)iei 4 3 131 112216,3 101616,3 99976,3 1640,0 10600,0
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2009
Total
inclusiv:


154
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Procuratura 4 4 81783,2 81640,9 79140,9 2500,0 142,3
Procuratura General# 4 4 113 81783,2 81640,9 79140,9 2500,0 142,3
Notariate 4 5 7716,5 7716,5 7716,5
Ministerul Justi)iei 4 5 131 7716,5 7716,5 7716,5
Autorit!i $i servicii de justiie neatribuite
altor grupuri 4 6 42036,3 33656,3 30050,2 3606,1 1060,0 7320,0
Consiliul Superior al Magistraturii 4 6 107 3323,3 2263,3 2263,3 1060,0
Ministerul Justi)iei 4 6 131 21441,1 14121,1 14121,1 7320,0
Institutul Na)ional al Justi)iei 4 6 139 17271,9 17271,9 13665,8 3606,1
Executarea judec!toreasc! 4 7 40995,6 40995,6 40995,6
Ministerul Justi)iei 4 7 131 40995,6 40995,6 40995,6
Organe administrative 4 10 8920,5 8820,5 8820,5 100,0
Ministerul Justi)iei 4 10 131 8920,5 8820,5 8820,5 100,0
Jurisdicia constituional! 4
1
5353,6 5353,6 5353,6
Autoritatea de jurisdicie constituional! 4
1
1 5353,6 5353,6 5353,6
Curtea Constitu)ional# 4
1
1 106 5353,6 5353,6 5353,6
Meninerea ordinii publice $i securitatea
naional! 5 1365650,6 1150349,7 1136249,7 14100,0 215300,9
Organele afacerilor interne 5 1 556670,1 358716,1 355916,1 2800,0 197954,0
Ministerul Afacerilor Interne 5 1 133 556670,1 358716,1 355916,1 2800,0 197954,0
Trupele de carabinieri 5 2 73513,4 72168,4 72168,4 1345,0
Ministerul Afacerilor Interne 5 2 133 73513,4 72168,4 72168,4 1345,0
Penitenciare 5 3 263170,3 256870,3 254370,3 2500,0 6300,0
Ministerul Justi)iei 5 3 131 263170,3 256870,3 254370,3 2500,0 6300,0
Organele securit!ii naionale 5 4 299846,7 295740,7 289540,7 6200,0 4106,0
Serviciul Gr#niceri 5 4 152 177323,2 176273,2 173573,2 2700,0 1050,0
Serviciul de Protec)ie &i Paz# de Stat 5 4 183 34754,8 34754,8 32754,8 2000,0
Serviciul de Informa)ii &i Securitate 5 4 285 87768,7 84712,7 83212,7 1500,0 3056,0
Protecie civil! $i situaii excepionale 5 6 117937,6 113602,4 112502,4 1100,0 4335,2
Ministerul Afacerilor Interne 5 6 133 117937,6 113602,4 112502,4 1100,0 4335,2
Autoritai $i servicii de meninere a ordinii
publice $i de securitate naional! neatribuite
altor grupuri 5 9 54512,5 53251,8 51751,8 1500,0 1260,7
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
&i Corup)iei 5 9 297 54512,5 53251,8 51751,8 1500,0 1260,7
,nv!!m'nt 6 1874193,8 1264254,3 1255854,3 8400,0 56435,8 22825,0 530678,7
,nv!!m'nt pre$colar 6 1 34838,4 34838,4
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 1 129 34838,4 34838,4
,nv!!m'nt secundar 6 3 624590,1 559357,1 556457,1 2900,0 21597,4 22825,0 20810,6
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 3 125 732,9 667,9 667,9 65,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 3 129 601177,2 536189,2 533289,2 2900,0 21597,4 22825,0 20565,6
Ministerul Culturii &i Turismului 6 3 130 12636,1 12456,1 12456,1 180,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 6 3 157 10043,9 10043,9 10043,9
,nv!!m'nt superior 6 4 802197,0 393717,8 390917,8 2800,0 408479,2
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 4 125 57605,5 38253,7 36253,7 2000,0 19351,8
Ministerul S#n#t#)ii 6 4 128 127873,9 77463,9 76663,9 800,0 50410,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 4 129 582431,3 247768,2 247768,2 334663,1
Ministerul Culturii si Turismului 6 4 130 26676,1 22621,8 22621,8 4054,3
Academia de .tiin)e a Moldovei 6 4 157 7022,4 7022,4 7022,4
Academia de Administrare Public# de pe lng#
Pre&edintele Republicii Moldova 6 4 158 587,8 587,8 587,8
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2009
Total
inclusiv:


155
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
,nv!!m'nt postuniversitar 6 5 71478,9 62230,0 62030,0 200,0 9248,9
Ministerul S#n#t#)ii 6 5 128 60941,9 53721,6 53521,6 200,0 7220,3
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 5 129 364,8 305,5 305,5 59,3
Ministerul Culturii si Turismului 6 5 130 145,8 105,2 105,2 40,6
Academia de Administrare Public# de pe lng#
Pre&edintele Republicii Moldova 6 5 158 10026,4 8097,7 8097,7 1928,7
Cursuri $i instituii de perfecionare a cadrelor 6 6 15585,5 12730,2 12530,2 200,0 2855,3
Ministerul Finan)elor 6 6 122 366,1 366,1 366,1
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 6 125 934,4 934,4 934,4
Ministerul S#n#t#)ii 6 6 128 6974,9 5223,7 5023,7 200,0 1751,2
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 6 129 6569,4 5703,4 5703,4 866,0
Ministerul Culturii si Turismului 6 6 130 35,5 35,5 35,5
Academia de Administrare Public# de pe lng#
Pre&edintele Republicii Moldova 6 6 158 705,2 467,1 467,1 238,1
Instituii $i servicii din domeniul
'nv!!m'ntului neatribuite altor grupuri 6 7 21290,0 20979,0 20979,0 311,0
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 7 125 2651,9 2460,9 2460,9 191,0
Ministerul S#n#t#)ii 6 7 128 127,5 127,5 127,5
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 7 129 18510,6 18390,6 18390,6 120,0
,nv!!m'nt mediu de specialitate 6 8 298302,1 209828,4 207528,4 2300,0 88473,7
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 8 125 53714,6 37005,6 37005,6 16709,0
Ministerul S#n#t#)ii 6 8 128 53707,2 42141,0 40841,0 1300,0 11566,2
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 8 129 161015,8 104629,1 104629,1 56386,7
Ministerul Culturii &i Turismului 6 8 130 29864,5 26052,7 25052,7 1000,0 3811,8
Organe administrative 6 10 5911,8 5411,8 5411,8 500,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 10 129 5911,8 5411,8 5411,8 500,0
*tiin! $i inovare 7 511010,0 485000,0 401000,0 84000,0 500,0 25510,0
Cercet!ri $tiinifice fundamentale 7 1,2 378741,0 361041,0 347541,0 13500,0 17700,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 7 1,2 157 378741,0 361041,0 347541,0 13500,0 17700,0
Preg!tirea cadrelor $tiinifice 7 3 20333,8 16833,8 14833,8 2000,0 3500,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 7 3 157 20333,8 16833,8 14833,8 2000,0 3500,0
Instituii $i servicii din domeniul $tiinei $i
inov!rii neatribuite altor grupuri 7 4 95846,7 95046,7 26546,7 68500,0 500,0 300,0
Aparatul Guvernului 7 4 104 100,0 100,0 100,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 7 4 157 95746,7 94946,7 26446,7 68500,0 500,0 300,0
Organe administrative 7 10 16088,5 12078,5 12078,5 4010,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 7 10 157 13345,7 9585,7 9585,7 3760,0
Consiliul Na)ional pentru Acreditare &i Atestare 7 10 454 2742,8 2492,8 2492,8 250,0
Cultur!, art!, sport $i aciuni pentru tineret 8 299463,4 293498,3 264498,3 29000,0 5965,1
Activit!i 'n domeniul culturii 8 2 138978,9 134797,0 105797,0 29000,0 4181,9
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 8 2 129 701,1 618,8 618,8 82,3
Ministerul Culturii si Turismului 8 2 130 116277,8 112178,2 105178,2 7000,0 4099,6
Fondul de investi)ii sociale 8 2 249 22000,0 22000,0 22000,0
Radioteleviziunea 8 3 92374,5 92374,5 92374,5
Institu)ia Public# Na)ional# a Audiovizualului
Compania "Teleradio-Moldova" 8 3 173 92374,5 92374,5 92374,5
Presa periodic! $i editurile 8 4 4359,0 4359,0 4359,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 8 4 129 1314,0 1314,0 1314,0
Ministerul Culturii &i Turismului 8 4 130 3045,0 3045,0 3045,0
Sport 8 5 42239,0 41556,1 41556,1 682,9
Agen)ia Sportului 8 5 138 42239,0 41556,1 41556,1 682,9
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2009
Total
inclusiv:


156
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Instituii $i servicii din domeniul culturii, artei
$i sportului neatribuite altor grupuri 8 6 8656,5 8625,3 8625,3 31,2
Ministerul Culturii &i Turismului 8 6 130 7652,1 7620,9 7620,9 31,2
Agen)ia Sportului 8 6 138 341,7 341,7 341,7
Biroul Rela)ii Interetnice 8 6 149 662,7 662,7 662,7
Activit!i pentru tineret 8 7 3799,8 3799,8 3799,8
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 8 7 129 3799,8 3799,8 3799,8
Organe administrative 8 10 9055,7 7986,6 7986,6 1069,1
Ministerul Culturii &i Turismului 8 10 130 4302,9 3833,8 3833,8 469,1
Agen)ia Sportului 8 10 138 1317,9 1317,9 1317,9
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 8 10 161 3434,9 2834,9 2834,9 600,0
Ocrotirea s!n!t!ii 9 2675983,0 2333131,8 2309583,8 23548,0 235099,0 107752,2
Spitale 9 1 50653,7 31493,7 8678,9 22814,8 19160,0
Ministerul S#n#t#)ii 9 1 128 50653,7 31493,7 8678,9 22814,8 19160,0
Policlinici $i centre ale medicilor de familie 9 2 12577,1 5810,6 5810,6 6766,5
Ministerul S#n#t#)ii 9 2 128 12577,1 5810,6 5810,6 6766,5
Servicii $i instituii sanitaro-epidemiologice $i
de profilaxie 9 3 188280,5 149272,5 148539,3 733,2 39008,0
Ministerul S#n#t#)ii 9 3 128 188280,5 149272,5 148539,3 733,2 39008,0
Instituii $i servicii din domeniul ocrotirii
s!n!t!ii neatribuite altor grupuri 9 5 296742,2 22516,5 22516,5 235099,0 39126,7
Ministerul S#n#t#)ii 9 5 128 296742,2 22516,5 22516,5 235099,0 39126,7
Programe naionale de ocrotire a s!n!t!ii 9 6 300517,8 296826,8 296826,8 3691,0
Ministerul S#n#t#)ii 9 6 128 245492,8 241801,8 241801,8 3691,0
Compania Na)ional# de Asigur#ri n Medicin# 9 6 322 55025,0 55025,0 55025,0
Servicii legate de asigurarea obligatorie de
asisten! medical! 9 7 1820800,0 1820800,0 1820800,0
Compania Na)ional# de Asigur#ri n Medicin# 9 7 322 1820800,0 1820800,0 1820800,0
Organe administrative 9 10 6411,7 6411,7 6411,7
Ministerul S#n#t#)ii &i Protec)iei Sociale 9 10 128 6411,7 6411,7 6411,7
Asigurare $i asisten! social! 10 2344260,8 2223649,6 2218449,6 5200,0 31920,0 79000,0 9691,2
Pensiile militarilor 10 1 577504,0 577504,0 577504,0
Ministerul Justi)iei 10 1 131 62077,9 62077,9 62077,9
Ministerul Ap#r#rii 10 1 132 185850,3 185850,3 185850,3
Ministerul Afacerilor Interne 10 1 133 261392,0 261392,0 261392,0
Serviciul Gr#niceri 10 1 152 17988,7 17988,7 17988,7
Serviciul de Protec)ie &i Paz# de Stat 10 1 183 7533,8 7533,8 7533,8
Serviciul de Informa)ii &i Securitate 10 1 285 36452,0 36452,0 36452,0
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
&i Corup)iei 10 1 297 6209,3 6209,3 6209,3
Instituiile asistenei sociale 10 3 172995,4 164339,2 159139,2 5200,0 8656,2
Ministerul Economiei &i Comer)ului 10 3 121 23763,2 23763,2 23763,2
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i
Copilului 10 3 127 149232,2 140576,0 135376,0 5200,0 8656,2
Compensarea pierderilor suportate de
'ntreprinderile de transport 'n leg!tur! cu
acordarea de 'nlesniri unor categorii de
populaie 10 5 200,0 200,0 200,0
Agen)ia Transporturi 10 5 303 200,0 200,0 200,0
Indexarea e$alonat! a depunerilor cet!enilor
la Banca de Economii 10 6 85000,0 85000,0 85000,0
Ac)iuni generale 10 6 200 85000,0 85000,0 85000,0
Organe administrative 10 10 6265,9 5565,9 5565,9 700,0
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i
Copilului 10 10 127 6265,9 5565,9 5565,9 700,0
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2009
Total
inclusiv:


157
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Instituii $i servicii din domeniul asigur!rii $i
asistenei sociale neatribuite altor grupuri 10 11 243956,6 211701,6 211701,6 31920,0 335,0
Ministerul Economiei &i Comer)ului 10 11 121 33672,7 33672,7 33672,7
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 10 11 125 1398,7 1398,7 1398,7
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i
Copilului 10 11 127 86928,4 54673,4 54673,4 31920,0 335,0
Ministerul S#n#t#)ii 10 11 128 1882,7 1882,7 1882,7
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 10 11 129 37724,1 37724,1 37724,1
Ministerul Culturii &i Turismului 10 11 130 350,0 350,0 350,0
Ministerul Administra)iei Publice Locale 10 11 137 60500,0 60500,0 60500,0
Ac)iuni generale 10 11 200 21500,0 21500,0 21500,0
Compensaii $i indemnizaii nominative 10 13 21977,0 21977,0 21977,0
Ministerul Justi)iei 10 13 131 899,8 899,8 899,8
Ministerul Ap#r#rii 10 13 132 7606,5 7606,5 7606,5
Ministerul Afacerilor Interne 10 13 133 10500,7 10500,7 10500,7
Serviciul Gr#niceri 10 13 152 1125,3 1125,3 1125,3
Serviciul de Protec)ie &i Paz# de Stat 10 13 183 30,0 30,0 30,0
Serviciul de Informa)ii &i Securitate 10 13 285 1806,6 1806,6 1806,6
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
&i Corup)iei 10 13 297 8,1 8,1 8,1
Subvenionarea dob'nzii $i rambursarea
creditelor bancare prefereniale acordate
populaiei $i cooperativelor de construcie a
locuinelor 10 18 93500,0 93500,0 93500,0
Ac)iuni generale 10 18 200 93500,0 93500,0 93500,0
Fondurile de susinere social! a populaiei 10 20 79000,0 79000,0
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i
Copilului 10 20 127 79000,0 79000,0
Prestaii sociale $i pensii achitate din bugetul
asigur!rilor sociale de stat 10 21 1063861,9 1063861,9 1063861,9
Casa Na)ional# de Asigur#ri Sociale 10 21 289 1063861,9 1063861,9 1063861,9
Agricultur!, gospodaria silvic!, gospodaria
piscicol! $i gospodaria apelor 11 866366,7 667219,9 634219,9 33000,0 169725,9 29420,9
Agricultur! 11 1 610042,7 581542,7 581042,7 500,0 28500,0
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 11 1 125 521692,7 493192,7 492692,7 500,0 28500,0
Agen)ia Agroindustrial# "Moldova-Vin" 11 1 324 88350,0 88350,0 88350,0
Gospod!ria silvic! 11 2 39212,1 39212,1 8212,1 31000,0
Agen)ia pentru Silvicultur# "Moldsilva" 11 2 178 39212,1 39212,1 8212,1 31000,0
Gospod!ria apelor 11 4 25945,0 25945,0 25945,0
Agen)ia "Apele Moldovei" 11 4 402 25945,0 25945,0 25945,0
Activit!i $i servicii din agricultur!, gospod!ria
silvic!, gospod!ria piscicol! $i gospod!ria
apelor neatribuite altor grupuri 11 5 177812,1 8086,2 6586,2 1500,0 169725,9
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 11 5 125 174851,9 5126,0 5126,0 169725,9
Agen)ia Agroindustrial# "Moldova-Vin" 11 5 324 2960,2 2960,2 1460,2 1500,0
Organe administrative 11 10 13354,8 12433,9 12433,9 920,9
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 11 10 125 7608,2 6848,2 6848,2 760,0
Agen)ia pentru Silvicultur# "Moldsilva" 11 10 178 1586,3 1425,4 1425,4 160,9
Agen)ia Agroindustrial# "Moldova-Vin" 11 10 324 1611,8 1611,8 1611,8
Agen)ia "Apele Moldovei" 11 10 402 2548,5 2548,5 2548,5
Protecie a mediului $i hidrometeorologie 12 109526,0 33697,9 33697,9 11228,1 60500,0 4100,0
Protecie a mediului 12 1 78917,7 14917,7 14917,7 60500,0 3500,0
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 12 1 284 78917,7 14917,7 14917,7 60500,0 3500,0
Hidrometeorologie 12 3 15091,8 14491,8 14491,8 600,0
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 12 3 284 15091,8 14491,8 14491,8 600,0
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2009
Total
inclusiv:


158
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Activit!i din domeniul proteciei mediului $i
hidrometeorologiei neatribuite altor grupuri 12 5 12228,1 1000,0 1000,0 11228,1
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 12 5 284 12228,1 1000,0 1000,0 11228,1
Organe administrative 12 10 3288,4 3288,4 3288,4
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 12 10 284 3288,4 3288,4 3288,4
Industrie $i construcii 13 28080,7 28080,7 28080,7
Industrie extractiv! 13 1 6000,0 6000,0 6000,0
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 13 1 284 6000,0 6000,0 6000,0
Activit!i $i servicii din domeniul industriei $i
construciilor neatribuite altor grupuri 13 5 14916,1 14916,1 14916,1
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i
Copilului 13 5 127 1960,0 1960,0 1960,0
Ministerul Construc)iilor &i Dezvolt#rii
Teritoriului 13 5 147 12956,1 12956,1 12956,1
Organe administrative 13 10 7164,6 7164,6 7164,6
Ministerul Construc)iilor &i Dezvolt#rii
Teritoriului 13 10 147 5920,0 5920,0 5920,0
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 13 10 284 1244,6 1244,6 1244,6
Transporturi, gospod!ria drumurilor,
comunicaii $i informatic! 14 959871,9 528703,1 244757,7 283945,4 427968,8 3200,0
Transportul naval 14 2 5815,6 2615,6 2615,6 3200,0
Agen)ia Transporturi 14 2 303 5815,6 2615,6 2615,6 3200,0
Gospod!ria drumurilor 14 7 943360,0 515391,2 231445,8 283945,4 427968,8
Ministerul Construc)iilor &i Dezvolt#rii
Teritoriului 14 7 147 943360,0 515391,2 231445,8 283945,4 427968,8
Comunicaii $i informatic! 14 8 5100,0 5100,0 5100,0
Serviciul de Informa)ii &i Securitate 14 8 285 5100,0 5100,0 5100,0
Activit!i $i servicii din domeniul
transporturilor, telecomunicaiilor $i
informaticii neatribuite altor grupuri 14 9 3000,0 3000,0 3000,0
Agen)ia Transporturi 14 9 303 3000,0 3000,0 3000,0
Organe administrative 14 10 2596,3 2596,3 2596,3
Agen)ia Transporturi 14 10 303 2596,3 2596,3 2596,3
Gospod!ria comunal! $i gospod!ria de
exploatare a fondului de locuine 15 357172,1 166464,1 1192,1 165272,0 190608,0 100,0
Gospod!ria de exploatare a fondului de
locuine 15 1 26400,0 3600,0 3600,0 22800,0
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i
Copilului 15 1 127 1000,0 1000,0 1000,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 15 1 129 600,0 600,0 600,0
Serviciul Vamal 15 1 145 2000,0 2000,0 2000,0
Ministerul Construc)iilor &i Dezvolt#rii
Teritoriului 15 1 147 22800,0 22800,0
Gospod!ria comunal! 15 2 329280,0 161472,0 161472,0 167808,0
Ministerul Administra)iei Publice Locale 15 2 137 156000,0 156000,0 156000,0
Agen)ia "Apele Moldovei" 15 2 402 173280,0 5472,0 5472,0 167808,0
Activitatea sanitar!, inclusiv controlul asupra
polu!rii mediului 15 3 1492,1 1392,1 1192,1 200,0 100,0
Ministerul Afacerilor Interne 15 3 133 1492,1 1392,1 1192,1 200,0 100,0
Complexul pentru combustibil $i energie 16 74981,0 6193,8 6193,8 68787,2
Activit!i $i servicii ale complexului pentru
combustibil $i energie neatribuite altor grupuri 16 4 74981,0 6193,8 6193,8 68787,2
Ministerul Economiei &i Comer)ului 16 4 121 74981,0 6193,8 6193,8 68787,2
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2009
Total
inclusiv:


159
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Serviciul datoriei de stat 17 782500,0 782500,0 782500,0
Serviciul datoriei de stat interne 17 1 580900,0 580900,0 580900,0
Ac)iuni generale 17 1 200 580900,0 580900,0 580900,0
Serviciul datoriei de stat externe 17 3 201600,0 201600,0 201600,0
Ac)iuni generale 17 3 200 201600,0 201600,0 201600,0
Completarea rezervelor de stat 18 60099,6 15799,6 15799,6 44300,0
Rezervele materiale de stat 18 2 48000,0 8000,0 8000,0 40000,0
Agen)ia Rezerve Materiale, Achizi)ii Publice &i
Ajutoare Umanitare 18 2 169 48000,0 8000,0 8000,0 40000,0
Alte servicii pentru deservirea rezervelor de
stat 18 4 7776,7 3776,7 3776,7 4000,0
Agen)ia Rezerve Materiale, Achizi)ii Publice &i
Ajutoare Umanitare 18 4 169 7776,7 3776,7 3776,7 4000,0
Organe administrative 18 10 4322,9 4022,9 4022,9 300,0
Agen)ia Rezerve Materiale, Achizi)ii Publice &i
Ajutoarele Umanitare 18 10 169 4322,9 4022,9 4022,9 300,0
Alte servicii legate de activitatea economic! 19 151972,6 90912,6 90912,6 60637,0 423,0
Alte servicii legate de activitatea economic! 19 3 149063,2 88003,2 88003,2 60637,0 423,0
Ministerul Economiei &i Comer)ului 19 3 121 87763,3 27126,3 27126,3 60637,0
Ministerul Culturii &i Turismului 19 3 130 20,0 20,0
Agen)ia Rela)ii Funciare &i Cadastru 19 3 155 52273,7 52070,7 52070,7 203,0
Ac)iuni generale 19 3 200 5000,0 5000,0 5000,0
Agen)ia Na)ional# pentru Protec)ia Concuren)ei 19 3 453 4006,2 3806,2 3806,2 200,0
Organe administrative 19 10 2909,4 2909,4 2909,4
Agen)ia Rela)ii Funciare &i Cadastru 19 10 155 2909,4 2909,4 2909,4
Activit!i $i servicii neatribuite altor grupuri
principale 20 3856269,1 3807902,1 3648014,1 159888,0 48367,0
Fondul de rezerv! al Guvernului 20 2 155400,0 155400,0 155400,0
Ac)iuni generale 20 2 200 155400,0 155400,0 155400,0
Transferuri la bugetele unit!ilor
administrativ-teritoriale 20 4 2841900,0 2841900,0 2841900,0
Ac)iuni generale 20 4 200 2841900,0 2841900,0 2841900,0
Transferuri la bugetele unit!ilor
administrativ-teritoriale cu destinaie special! 20 5 201054,1 201054,1 41166,1 159888,0
Ac)iuni generale 20 5 200 201054,1 201054,1 41166,1 159888,0
Cheltuieli neatribuite altor grupuri 20 9 657915,0 609548,0 609548,0 48367,0
Agen)ia Rela)ii Funciare &i Cadastru 20 9 155 5200,0 5200,0 5200,0
Ac)iuni generale 20 9 200 700,0 700,0 700,0
Fondul de investi)ii sociale 20 9 249 52015,0 3648,0 3648,0 48367,0
Fondul pentru majorarea salariilor 20 9 295 600000,0 600000,0 600000,0
Creditarea net! 23 -59491,9 -59491,9 -59491,9
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2009
Total
inclusiv:

160Anexa 19.2. Limitele de cheltuieli de la bugetul de stat
pe sectoare $i autorit!i publice centrale pe anul 2010

161
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cheltuieli, total 20006080,5 17876786,3 16815093,3 1061693,0 753832,6 173485,4 1207911,8
Servicii de stat cu destinaie general! 1 1145613,2 963436,5 878299,7 85136,8 16784,4 165392,3
Autorit!i legislative 1 1 74807,7 73692,7 73692,7 1115,0
Parlamentul 1 1 101 74807,7 73692,7 73692,7 1115,0
Autorit!i executive 1 2 132262,9 83498,5 81498,5 2000,0 48764,4
Aparatul Pre&edintelui Republicii Moldova 1 2 102 14286,3 14086,3 14086,3 200,0
Aparatul Guvernului 1 2 104 117976,6 69412,2 67412,2 2000,0 48564,4
Activitate financiar!, bugetar-fiscal! $i de
control 1 3 667177,7 587033,8 510397,0 76636,8 16784,4 63359,5
Curtea de Conturi 1 3 103 16006,8 16006,8 16006,8
Ministerul Finan)elor 1 3 122 299070,9 220427,0 220427,0 16784,4 61859,5
Serviciul Vamal 1 3 145 352100,0 350600,0 273963,2 76636,8 1500,0
Servicii de planificare $i statistic! 1 4 57611,2 55509,6 55509,6 2101,6
Biroul Na)ional de Statistic# 1 4 143 57611,2 55509,6 55509,6 2101,6
Autorit!i $i servicii cu destinaie general!
neatribuite altor grupuri 1 8 140520,4 91713,1 88213,1 3500,0 48807,3
Aparatul Guvernului 1 8 104 10000,0 10000,0 10000,0
Serviciul de Stat de Arhiv# 1 8 154 7556,8 7006,8 3506,8 3500,0 550,0
Comisia Electoral# Central# 1 8 195 22420,4 22420,4 22420,4
Serviciul de Curieri Speciali 1 8 199 2584,6 1884,6 1884,6 700,0
Ac)iuni generale 1 8 200 45325,0 45325,0 45325,0
Centrul pentru Drepturile Omului 1 8 257 9240,7 3883,4 3883,4 5357,3
Ministerul Dezvolt#rii Informa)ionale 1 8 296 42200,0 42200,0
Centrul Serviciului Civil 1 8 312 1192,9 1192,9 1192,9
Organe administrative 1 10 73233,3 71988,8 68988,8 3000,0 1244,5
Ministerul Economiei &i Comer)ului 1 10 121 19649,3 18849,3 18849,3 800,0
Ministerul Finan)elor 1 10 122 26149,7 26149,7 23149,7 3000,0
Ministerul Administra)iei Publice Locale 1 10 137 11468,6 11468,6 11468,6
Biroul Na)ional de Statistic# 1 10 143 7055,3 7055,3 7055,3
Biroul Rela)ii Interetnice 1 10 149 1652,0 1207,5 1207,5 444,5
Serviciul de Stat de Arhiv# 1 10 154 1000,2 1000,2 1000,2
Ministerul Dezvolt#rii Informa)ionale 1 10 296 3654,9 3654,9 3654,9
Camera de Licen)iere 1 10 310 2603,3 2603,3 2603,3
Activitate extern! 2 274188,3 263409,5 252409,5 11000,0 16714,4
Colaborare internaional! 2 1 65550,0 65550,0 65550,0
Ac)iuni generale 2 1 200 65550,0 65550,0 65550,0
Misiuni diplomatice 2 4 192755,8 181977,0 170977,0 11000,0 16714,4
Ministerul Afacerilor Externe &i Integr#rii
Europene 2 4 135 192755,8 181977,0 170977,0 11000,0 16714,4
Organe administrative 2 10 15882,5 15882,5 15882,5
Ministerul Afacerilor Externe &i Integr#rii
Europene 2 10 135 15882,5 15882,5 15882,5
Ap!rare naional! 3 369117,0 340817,0 340817,0 28300,0
Armata Naional! 3 1 369117,0 340817,0 340817,0 28300,0
Ministerul Ap#r#rii 3 1 132 369117,0 340817,0 340817,0 28300,0
Justiie 4 309359,5 290914,5 278914,5 12000,0 18445,0
Instane judec!tore$ti 4 3 133740,0 122857,3 120357,3 2500,0 10882,7
Curtea Suprem# de Justi)ie 4 3 108 19828,1 19545,4 19545,4 282,7
Ministerul Justi)iei 4 3 131 113911,9 103311,9 100811,9 2500,0 10600,0
Procuratura 4 4 81208,7 81066,4 78066,4 3000,0 142,3
Procuratura General# 4 4 113 81208,7 81066,4 78066,4 3000,0 142,3
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Ggrup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2010
Total
inclusiv:


162
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Notariate 4 5 8047,8 8047,8 8047,8
Ministerul Justi)iei 4 5 131 8047,8 8047,8 8047,8
Autorit!i $i servicii de justiie neatribuite altor
grupuri 4 6 37980,2 30660,2 24160,2 6500,0 7320,0
Consiliul Superior al Magistraturii 4 6 107 1872,3 1872,3 1872,3
Ministerul Justi)iei 4 6 131 18633,8 11313,8 11313,8 7320,0
Institutul Na)ional al Justi)iei 4 6 139 17474,1 17474,1 10974,1 6500,0
Executarea judec!toreasc! 4 7 39584,1 39584,1 39584,1
Ministerul Justi)iei 4 7 131 39584,1 39584,1 39584,1
Organe administrative 4 10 8798,7 8698,7 8698,7 100,0
Ministerul Justi)iei 4 10 131 8798,7 8698,7 8698,7 100,0
Jurisdicia constituional! 4
1
5596,9 5596,9 5596,9
Autoritatea de jurisdicie constituional! 4
1
1 5596,9 5596,9 5596,9
Curtea Constitu)ional# 4
1
1 106 5596,9 5596,9 5596,9
Meninerea ordinii publice $i securitatea
naional! 5 1616500,1 1401199,2 1380193,1 21006,1 215300,9
Organele afacerilor interne 5 1 697753,7 499799,7 493543,6 6256,1 197954,0
Ministerul Afacerilor Interne 5 1 133 697753,7 499799,7 493543,6 6256,1 197954,0
Trupele de carabinieri 5 2 73492,4 72147,4 72147,4 1345,0
Ministerul Afacerilor Interne 5 2 133 73492,4 72147,4 72147,4 1345,0
Penitenciare 5 3 337296,5 330996,5 326746,5 4250,0 6300,0
Ministerul Justi)iei 5 3 131 337296,5 330996,5 326746,5 4250,0 6300,0
Organele securit!ii naionale 5 4 321015,9 316909,9 309659,9 7250,0 4106,0
Serviciul Gr#niceri 5 4 152 194197,3 193147,3 189147,3 4000,0 1050,0
Serviciul de Protec)ie &i Paz# de Stat 5 4 183 32949,2 32949,2 32949,2
Serviciul de Informa)ii &i Securitate 5 4 285 93869,4 90813,4 87563,4 3250,0 3056,0
Protecie civil! $i situaii excepionale 5 6 131390,6 127055,4 125555,4 1500,0 4335,2
Ministerul Afacerilor Interne 5 6 133 131390,6 127055,4 125555,4 1500,0 4335,2
Autoritai $i servicii de meninere a ordinii
publice $i de securitate naional! neatribuite
altor grupuri 5 9 55551,0 54290,3 52540,3 1750,0 1260,7
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice &i
Corup)iei 5 9 297 55551,0 54290,3 52540,3 1750,0 1260,7
,nv!!m'nt 6 1929896,0 1317982,4 1300832,4 17150,0 63649,5 17585,4 530678,7
,nv!!m'nt pre$colar 6 1 32376,0 32376,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 1 129 32376,0 32376,0
,nv!!m'nt secundar 6 3 668719,8 599050,3 596050,3 3000,0 31273,5 17585,4 20810,6
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 3 125 732,9 667,9 667,9 65,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 3 129 642940,4 573515,9 570515,9 3000,0 31273,5 17585,4 20565,6
Ministerul Culturii &i Turismului 6 3 130 12646,5 12466,5 12466,5 180,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 6 3 157 12400,0 12400,0 12400,0
,nv!!m'nt superior 6 4 814576,8 406097,6 396097,6 10000,0 408479,2
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 4 125 61008,8 41657,0 36657,0 5000,0 19351,8
Ministerul S#n#t#)ii 6 4 128 128508,3 78098,3 77098,3 1000,0 50410,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 4 129 585891,3 251228,2 248228,2 3000,0 334663,1
Ministerul Culturii si Turismului 6 4 130 27603,7 23549,4 22549,4 1000,0 4054,3
Academia de .tiin)e a Moldovei 6 4 157 11000,0 11000,0 11000,0
Academia de Administrare Public# de pe lng#
Pre&edintele Republicii Moldova 6 4 158 564,7 564,7 564,7
,nv!!m'nt postuniversitar 6 5 72139,4 62890,5 62490,5 400,0 9248,9
Ministerul S#n#t#)ii 6 5 128 61297,8 54077,5 53677,5 400,0 7220,3
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 5 129 585,3 526,0 526,0 59,3
Ministerul Culturii si Turismului 6 5 130 172,2 131,6 131,6 40,6
Academia de Administrare Public# de pe lng#
Pre&edintele Republicii Moldova 6 5 158 10084,1 8155,4 8155,4 1928,7
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Ggrup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2010
Total
inclusiv:


163
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cursuri $i instituii de perfecionare a cadrelor 6 6 15746,0 12890,7 12640,7 250,0 2855,3
Ministerul Finan)elor 6 6 122 386,3 386,3 386,3
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 6 125 944,3 944,3 944,3
Ministerul S#n#t#)ii 6 6 128 7061,5 5310,3 5060,3 250,0 1751,2
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 6 129 6606,1 5740,1 5740,1 866,0
Ministerul Culturii si Turismului 6 6 130 38,0 38,0 38,0
Academia de Administrare Public# de pe lng#
Pre&edintele Republicii Moldova 6 6 158 709,8 471,7 471,7 238,1
Instituii $i servicii din domeniul 'nv!!m'ntului
neatribuite altor grupuri 6 7 22080,1 21769,1 21769,1 311,0
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 7 125 2692,3 2501,3 2501,3 191,0
Ministerul S#n#t#)ii 6 7 128 127,7 127,7 127,7
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 7 129 19260,1 19140,1 19140,1 120,0
,nv!!m'nt mediu de specialitate 6 8 298312,3 209838,6 206338,6 3500,0 88473,7
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 8 125 53589,6 36880,6 36880,6 16709,0
Ministerul S#n#t#)ii 6 8 128 54409,1 42842,9 41092,9 1750,0 11566,2
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 8 129 161436,2 105049,5 103299,5 1750,0 56386,7
Ministerul Culturii &i Turismului 6 8 130 28877,4 25065,6 25065,6 3811,8
Organe administrative 6 10 5945,6 5445,6 5445,6 500,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 10 129 5945,6 5445,6 5445,6 500,0
*tiin! $i inovare 7 639900,0 612900,0 516900,0 96000,0 500,0 26500,0
Cercet!ri $tiinifice fundamentale 7 1,2 489900,0 471250,0 448250,0 23000,0 18650,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 7 1,2 157 489900,0 471250,0 448250,0 23000,0 18650,0
Preg!tirea cadrelor $tiinifice 7 3 23000,0 19500,0 19500,0 3500,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 7 3 157 23000,0 19500,0 19500,0 3500,0
Instituii $i servicii din domeniul $tiinei $i
inov!rii neatribuite altor grupuri 7 4 107000,0 106200,0 33200,0 73000,0 500,0 300,0
Aparatul Guvernului 7 4 104 12200,0 12200,0 12200,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 7 4 157 94800,0 94000,0 21000,0 73000,0 500,0 300,0
Organe administrative 7 10 20000,0 15950,0 15950,0 4050,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 7 10 157 16400,0 12600,0 12600,0 3800,0
Consiliul Na)ional pentru Acreditare &i Atestare 7 10 454 3600,0 3350,0 3350,0 250,0
Cultur!, art!, sport $i aciuni pentru tineret 8 278369,3 272404,2 241404,2 31000,0 5965,1
Activit!i 'n domeniul culturii 8 2 136771,2 132589,3 101589,3 31000,0 4181,9
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 8 2 129 707,3 625,0 625,0 82,3
Ministerul Culturii si Turismului 8 2 130 113063,9 108964,3 100964,3 8000,0 4099,6
Fondul de investi)ii sociale 8 2 249 23000,0 23000,0 23000,0
Radioteleviziunea 8 3 72274,5 72274,5 72274,5
Institu)ia Public# Na)ional# a Audiovizualului
Compania "Teleradio-Moldova" 8 3 173 72274,5 72274,5 72274,5
Presa periodic! $i editurile 8 4 4563,7 4563,7 4563,7
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 8 4 129 1425,6 1425,6 1425,6
Ministerul Culturii &i Turismului 8 4 130 3138,1 3138,1 3138,1
Sport 8 5 42152,9 41470,0 41470,0 682,9
Agen)ia Sportului 8 5 138 42152,9 41470,0 41470,0 682,9
Instituii $i servicii din domeniul culturii, artei
$i sportului neatribuite altor grupuri 8 6 9498,1 9466,9 9466,9 31,2
Ministerul Culturii &i Turismului 8 6 130 8483,9 8452,7 8452,7 31,2
Agen)ia Sportului 8 6 138 342,6 342,6 342,6
Biroul Rela)ii Interetnice 8 6 149 671,6 671,6 671,6
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Ggrup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2010
Total
inclusiv:


164
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Activit!i pentru tineret 8 7 4008,8 4008,8 4008,8
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 8 7 129 4008,8 4008,8 4008,8
Organe administrative 8 10 9100,1 8031,0 8031,0 1069,1
Ministerul Culturii &i Turismului 8 10 130 4365,0 3895,9 3895,9 469,1
Agen)ia Sportului 8 10 138 1311,6 1311,6 1311,6
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 8 10 161 3423,5 2823,5 2823,5 600,0
Ocrotirea s!n!t!ii 9 2893238,2 2643414,1 2619414,1 24000,0 142071,9 107752,2
Spitale 9 1 51979,1 32819,1 8819,1 24000,0 19160,0
Ministerul S#n#t#)ii 9 1 128 51979,1 32819,1 8819,1 24000,0 19160,0
Policlinici $i centre ale medicilor de familie 9 2 12639,4 5872,9 5872,9 6766,5
Ministerul S#n#t#)ii 9 2 128 12639,4 5872,9 5872,9 6766,5
Servicii $i instituii sanitaro-epidemiologice $i
de profilaxie 9 3 187740,0 148732,0 148732,0 39008,0
Ministerul S#n#t#)ii 9 3 128 187740,0 148732,0 148732,0 39008,0
Instituii $i servicii din domeniul ocrotirii
s!n!t!ii neatribuite altor grupuri 9 5 203901,3 22702,7 22702,7 142071,9 39126,7
Ministerul S#n#t#)ii 9 5 128 203901,3 22702,7 22702,7 142071,9 39126,7
Programe naionale de ocrotire a s!n!t!ii 9 6 313220,9 309529,9 309529,9 3691,0
Ministerul S#n#t#)ii 9 6 128 252295,9 248604,9 248604,9 3691,0
Compania Na)ional# de Asigur#ri n Medicin# 9 6 322 60925,0 60925,0 60925,0
Servicii legate de asigurarea obligatorie de
asisten! medical! 9 7 2117400,0 2117400,0 2117400,0
Compania Na)ional# de Asigur#ri n Medicin# 9 7 322 2117400,0 2117400,0 2117400,0
Organe administrative 9 10 6357,5 6357,5 6357,5
Ministerul S#n#t#)ii &i Protec)iei Sociale 9 10 128 6357,5 6357,5 6357,5
Asigurare $i asisten! social! 10 2480798,2 2382578,9 2381578,9 1000,0 87400,0 10819,3
Pensiile militarilor 10 1 619008,0 619008,0 619008,0
Ministerul Justi)iei 10 1 131 66464,0 66464,0 66464,0
Ministerul Ap#r#rii 10 1 132 199201,6 199201,6 199201,6
Ministerul Afacerilor Interne 10 1 133 280244,3 280244,3 280244,3
Serviciul Gr#niceri 10 1 152 19288,1 19288,1 19288,1
Serviciul de Protec)ie &i Paz# de Stat 10 1 183 8082,7 8082,7 8082,7
Serviciul de Informa)ii &i Securitate 10 1 285 39054,5 39054,5 39054,5
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice &i
Corup)iei 10 1 297 6672,8 6672,8 6672,8
Instituiile asistenei sociale 10 3 173983,6 164228,0 163228,0 1000,0 9755,6
Ministerul Economiei &i Comer)ului 10 3 121 23811,1 23811,1 23811,1
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului 10 3 127 150172,5 140416,9 139416,9 1000,0 9755,6
Compensarea pierderilor suportate de
'ntreprinderile de transport 'n leg!tur! cu
acordarea de 'nlesniri unor categorii de
populaie 10 5 200,0 200,0 200,0
Agen)ia Transporturi 10 5 303 200,0 200,0 200,0
Indexarea e$alonat! a depunerilor cet!enilor la
Banca de Economii 10 6 115000,0 115000,0 115000,0
Ac)iuni generale 10 6 200 115000,0 115000,0 115000,0
Organe administrative 10 10 6223,4 5523,4 5523,4 700,0
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului 10 10 127 6223,4 5523,4 5523,4 700,0
Instituii $i servicii din domeniul asigur!rii $i
asistenei sociale neatribuite altor grupuri 10 11 232457,2 232093,5 232093,5 363,7
Ministerul Economiei &i Comer)ului 10 11 121 37745,6 37745,6 37745,6
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 10 11 125 1411,8 1411,8 1411,8
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului 10 11 127 57683,1 57319,4 57319,4 363,7
Ministerul S#n#t#)ii 10 11 128 1910,2 1910,2 1910,2
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 10 11 129 38348,1 38348,1 38348,1
Ministerul Culturii &i Turismului 10 11 130 358,4 358,4 358,4
Ministerul Administra)iei Publice Locale 10 11 137 60500,0 60500,0 60500,0
Ac)iuni generale 10 11 200 34500,0 34500,0 34500,0
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Ggrup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2010
Total
inclusiv:


165
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Compensaii $i indemnizaii nominative 10 13 21977,0 21977,0 21977,0
Ministerul Justi)iei 10 13 131 899,8 899,8 899,8
Ministerul Ap#r#rii 10 13 132 7606,5 7606,5 7606,5
Ministerul Afacerilor Interne 10 13 133 10500,7 10500,7 10500,7
Serviciul Gr#niceri 10 13 152 1125,3 1125,3 1125,3
Serviciul de Protec)ie &i Paz# de Stat 10 13 183 30,0 30,0 30,0
Serviciul de Informa)ii &i Securitate 10 13 285 1806,6 1806,6 1806,6
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice &i
Corup)iei 10 13 297 8,1 8,1 8,1
Subvenionarea dob'nzii $i rambursarea
creditelor bancare prefereniale acordate
populaiei $i cooperativelor de construcie a
locuinelor 10 18 103000,0 103000,0 103000,0
Ac)iuni generale 10 18 200 103000,0 103000,0 103000,0
Fondurile de susinere social! a populaiei 10 20 87400,0 87400,0
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului 10 20 127 87400,0 87400,0
Prestaii sociale $i pensii achitate din bugetul
asigur!rilor sociale de stat 10 21 1121549,0 1121549,0 1121549,0
Casa Na)ional# de Asigur#ri Sociale 10 21 289 1121549,0 1121549,0 1121549,0
Agricultur!, gospodaria silvic!, gospodaria
piscicol! $i gospodaria apelor 11 865210,4 747166,2 712966,2 34200,0 88623,3 29420,9
Agricultur! 11 1 694362,6 665862,6 662662,6 3200,0 28500,0
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 11 1 125 581062,6 552562,6 551362,6 1200,0 28500,0
Agen)ia Agroindustrial# "Moldova-Vin" 11 1 324 113300,0 113300,0 111300,0 2000,0
Gospod!ria silvic! 11 2 39081,9 39081,9 8081,9 31000,0
Agen)ia pentru Silvicultur# "Moldsilva" 11 2 178 39081,9 39081,9 8081,9 31000,0
Gospod!ria apelor 11 4 26545,0 26545,0 26545,0
Agen)ia "Apele Moldovei" 11 4 402 26545,0 26545,0 26545,0
Activit!i $i servicii din agricultur!, gospod!ria
silvic!, gospod!ria piscicol! $i gospod!ria
apelor neatribuite altor grupuri 11 5 91960,8 3337,5 3337,5 88623,3
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 11 5 125 90497,7 1874,4 1874,4 88623,3
Agen)ia Agroindustrial# "Moldova-Vin" 11 5 324 1463,1 1463,1 1463,1
Organe administrative 11 10 13260,1 12339,2 12339,2 920,9
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 11 10 125 7557,4 6797,4 6797,4 760,0
Agen)ia pentru Silvicultur# "Moldsilva" 11 10 178 1581,7 1420,8 1420,8 160,9
Agen)ia Agroindustrial# "Moldova-Vin" 11 10 324 1607,2 1607,2 1607,2
Agen)ia "Apele Moldovei" 11 10 402 2513,8 2513,8 2513,8
Protecie a mediului $i hidrometeorologie 12 112413,8 32814,6 32814,6 6999,2 68000,0 4600,0
Protecie a mediului 12 1 86917,7 14917,7 14917,7 68000,0 4000,0
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 12 1 284 86917,7 14917,7 14917,7 68000,0 4000,0
Hidrometeorologie 12 3 14336,1 13736,1 13736,1 600,0
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 12 3 284 14336,1 13736,1 13736,1 600,0
Activit!i din domeniul proteciei mediului $i
hidrometeorologiei neatribuite altor grupuri 12 5 7999,2 1000,0 1000,0 6999,2
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 12 5 284 7999,2 1000,0 1000,0 6999,2
Organe administrative 12 10 3160,8 3160,8 3160,8
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 12 10 284 3160,8 3160,8 3160,8
Industrie $i construcii 13 28414,6 28414,6 28414,6
Industrie extractiv! 13 1 6000,0 6000,0 6000,0
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 13 1 284 6000,0 6000,0 6000,0
Activit!i $i servicii din domeniul industriei $i
construciilor neatribuite altor grupuri 13 5 15260,3 15260,3 15260,3
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului 13 5 127 1960,0 1960,0 1960,0
Ministerul Construc)iilor &i Dezvolt#rii
Teritoriului 13 5 147 13300,3 13300,3 13300,3
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Ggrup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2010
Total
inclusiv:


166
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Organe administrative 13 10 7154,3 7154,3 7154,3
Ministerul Construc)iilor &i Dezvolt#rii
Teritoriului 13 10 147 5920,4 5920,4 5920,4
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 13 10 284 1233,9 1233,9 1233,9
Transporturi, gospod!ria drumurilor,
comunicaii $i informatic! 14 967659,5 633883,5 315683,5 318200,0 330576,0 3200,0
Transportul naval 14 2 6615,6 3415,6 3415,6 3200,0
Agen)ia Transporturi 14 2 303 6615,6 3415,6 3415,6 3200,0
Gospod!ria drumurilor 14 7 930576,0 600000,0 281800,0 318200,0 330576,0
Ministerul Construc)iilor &i Dezvolt#rii
Teritoriului 14 7 147 930576,0 600000,0 281800,0 318200,0 330576,0
Comunicaii $i informatic! 14 8 24900,0 24900,0 24900,0
Serviciul de Informa)ii &i Securitate 14 8 285 24900,0 24900,0 24900,0
Activit!i $i servicii din domeniul
transporturilor, telecomunicaiilor $i
informaticii neatribuite altor grupuri 14 9 3000,0 3000,0 3000,0
Agen)ia Transporturi 14 9 303 3000,0 3000,0 3000,0
Organe administrative 14 10 2567,9 2567,9 2567,9
Agen)ia Transporturi 14 10 303 2567,9 2567,9 2567,9
Gospod!ria comunal! $i gospod!ria de
exploatare a fondului de locuine 15 287772,1 190968,4 1208,4 189760,0 96703,7 100,0
Gospod!ria de exploatare a fondului de
locuine 15 1 6000,0 6000,0 6000,0
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului 15 1 127 5000,0 5000,0 5000,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 15 1 129 1000,0 1000,0 1000,0
Gospod!ria comunal! 15 2 280463,7 183760,0 183760,0 96703,7
Ministerul Administra)iei Publice Locale 15 2 137 181700,0 181700,0 181700,0
Agen)ia "Apele Moldovei" 15 2 402 98763,7 2060,0 2060,0 96703,7
Activitatea sanitar!, inclusiv controlul asupra
polu!rii mediului 15 3 1308,4 1208,4 1208,4 100,0
Ministerul Afacerilor Interne 15 3 133 1308,4 1208,4 1208,4 100,0
Complexul pentru combustibil $i energie 16 10186,0 6001,8 6001,8 4184,2
Activit!i $i servicii ale complexului pentru
combustibil $i energie neatribuite altor grupuri 16 4 10186,0 6001,8 6001,8 4184,2
Ministerul Economiei &i Comer)ului 16 4 121 10186,0 6001,8 6001,8 4184,2
Serviciul datoriei de stat 17 726000,0 726000,0 726000,0
Serviciul datoriei de stat interne 17 1 502800,0 502800,0 502800,0
Ac)iuni generale 17 1 200 502800,0 502800,0 502800,0
Serviciul datoriei de stat externe 17 3 223200,0 223200,0 223200,0
Ac)iuni generale 17 3 200 223200,0 223200,0 223200,0
Completarea rezervelor de stat 18 65184,6 20884,6 20884,6 44300,0
Rezervele materiale de stat 18 2 53000,0 13000,0 13000,0 40000,0
Agen)ia Rezerve Materiale, Achizi)ii Publice &i
Ajutoare Umanitare 18 2 169 53000,0 13000,0 13000,0 40000,0
Alte servicii pentru deservirea rezervelor de
stat 18 4 7833,4 3833,4 3833,4 4000,0
Agen)ia Rezerve Materiale, Achizi)ii Publice &i
Ajutoare Umanitare 18 4 169 7833,4 3833,4 3833,4 4000,0
Organe administrative 18 10 4351,2 4051,2 4051,2 300,0
Agen)ia Rezerve Materiale, Achizi)ii Publice &i
Ajutoarele Umanitare 18 10 169 4351,2 4051,2 4051,2 300,0
Alte servicii legate de activitatea economic! 19 193533,9 190787,5 190787,5 2323,4 423,0
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Ggrup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2010
Total
inclusiv:


167
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alte servicii legate de activitatea economic! 19 3 190648,0 187901,6 187901,6 2323,4 423,0
Ministerul Economiei &i Comer)ului 19 3 121 23667,9 21344,5 21344,5 2323,4
Ministerul Culturii &i Turismului 19 3 130 1105,0 1085,0 1085,0 20,0
Agen)ia Rela)ii Funciare &i Cadastru 19 3 155 156873,7 156670,7 156670,7 203,0
Ac)iuni generale 19 3 200 5000,0 5000,0 5000,0
Agen)ia Na)ional# pentru Protec)ia Concuren)ei 19 3 453 4001,4 3801,4 3801,4 200,0
Organe administrative 19 10 2885,9 2885,9 2885,9
Agen)ia Rela)ii Funciare &i Cadastru 19 10 155 2885,9 2885,9 2885,9
Activit!i $i servicii neatribuite altor grupuri
principale 20 4894577,5 4892660,5 4671420,4 221240,1 1917,0
Fondul de rezerv! al Guvernului 20 2 187201,4 187201,4 187201,4
Ac)iuni generale 20 2 200 187201,4 187201,4 187201,4
Transferuri la bugetele unit!ilor administrativ-
teritoriale 20 4 2909123,9 2909123,9 2909123,9
Ac)iuni generale 20 4 200 2909123,9 2909123,9 2909123,9
Transferuri la bugetele unit!ilor administrativ-
teritoriale cu destinaie special! 20 5 238090,2 238090,2 16850,1 221240,1
Ac)iuni generale 20 5 200 238090,2 238090,2 16850,1 221240,1
Cheltuieli neatribuite altor grupuri 20 9 1560162,0 1558245,0 1558245,0 1917,0
Agen)ia Rela)ii Funciare &i Cadastru 20 9 155 5200,0 5200,0 5200,0
Ac)iuni generale 20 9 200 100700,0 100700,0 100700,0
Fondul de investi)ii sociale 20 9 249 3462,0 1545,0 1545,0 1917,0
Fondul pentru majorarea salariilor 20 9 295 1450800,0 1450800,0 1450800,0
Creditarea net! 23 -87448,6 -87448,6 -87448,6
cheltuieli de
baz#
inclusiv proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
Codul:
Grup
princi
pal
Ggrup
Autori
tatea
investi)ii
capitale
2010
Total
inclusiv:

168

Anexa 19.3. Limitele de cheltuieli de la bugetul de stat
pe sectoare $i autorit!i publice centrale pe anul 2011

169
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cheltuieli, total 22313709,2 20365304,0 19126077,7 1239226,3 561770,5 180900,0 1211670,3
Servicii de stat cu destinaie general! 1 1240441,1 1075048,8 1021759,4 53289,4 165392,3
Autorit!i legislative 1 1 76425,6 75310,6 75310,6 1115,0
Parlamentul 1 1 101 76425,6 75310,6 75310,6 1115,0
Autorit!i executive 1 2 135976,7 87212,3 83122,9 4089,4 48764,4
Aparatul Pre&edintelui Republicii Moldova 1 2 102 14565,9 14365,9 14365,9 200,0
Aparatul Guvernului 1 2 104 121410,8 72846,4 68757,0 4089,4 48564,4
Activitate financiar!, bugetar-fiscal! $i de
control 1 3 705921,9 642562,4 602362,4 40200,0 63359,5
Curtea de Conturi 1 3 103 16203,0 16203,0 16203,0
Ministerul Finan)elor 1 3 122 288218,9 226359,4 226359,4 61859,5
Serviciul Vamal 1 3 145 401500,0 400000,0 359800,0 40200,0 1500,0
Servicii de planificare $i statistic! 1 4 43163,7 41062,1 41062,1 2101,6
Biroul Na)ional de Statistic# 1 4 143 43163,7 41062,1 41062,1 2101,6
Autorit!i $i servicii cu destinaie general!
neatribuite altor grupuri 1 8 204296,1 155488,8 150488,8 5000,0 48807,3
Aparatul Guvernului 1 8 104 10000,0 10000,0 10000,0
Serviciul de Stat de Arhiv# 1 8 154 9185,3 8635,3 3635,3 5000,0 550,0
Comisia Electoral# Central# 1 8 195 74119,3 74119,3 74119,3
Serviciul de Curieri Speciali 1 8 199 2594,3 1894,3 1894,3 700,0
Ac)iuni generale 1 8 200 55674,0 55674,0 55674,0
Centrul pentru Drepturile Omului 1 8 257 9283,4 3926,1 3926,1 5357,3
Ministerul Dezvolt#rii Informa)ionale 1 8 296 42200,0 42200,0
Centrul Serviciului Civil 1 8 312 1239,8 1239,8 1239,8
Organe administrative 1 10 74657,1 73412,6 69412,6 4000,0 1244,5
Ministerul Economiei &i Comer)ului 1 10 121 19719,5 18919,5 18919,5 800,0
Ministerul Finan)elor 1 10 122 27235,9 27235,9 23235,9 4000,0
Ministerul Administra)iei Publice Locale 1 10 137 11553,4 11553,4 11553,4
Biroul Na)ional de Statistic# 1 10 143 7139,0 7139,0 7139,0
Biroul Rela)ii Interetnice 1 10 149 1669,8 1225,3 1225,3 444,5
Serviciul de Stat de Arhiv# 1 10 154 1016,7 1016,7 1016,7
Ministerul Dezvolt#rii Informa)ionale 1 10 296 3680,4 3680,4 3680,4
Camera de Licen)iere 1 10 310 2642,4 2642,4 2642,4
Activitate extern! 2 271919,4 261140,6 241140,6 20000,0 16714,4
Colaborare internaional! 2 1 54050,0 54050,0 54050,0
Ac)iuni generale 2 1 200 54050,0 54050,0 54050,0
Misiuni diplomatice 2 4 201755,8 190977,0 170977,0 20000,0 16714,4
Ministerul Afacerilor Externe &i Integr#rii Europene 2 4 135 201755,8 190977,0 170977,0 20000,0 16714,4
Organe administrative 2 10 16113,6 16113,6 16113,6
Ministerul Afacerilor Externe &i Integr#rii Europene 2 10 135 16113,6 16113,6 16113,6
Ap!rare naional! 3 450730,7 419930,7 419930,7 30800,0
Armata Naional! 3 1 450730,7 419930,7 419930,7 30800,0
Ministerul Ap#r#rii 3 1 132 450730,7 419930,7 419930,7 30800,0
Justiie 4 308487,8 290042,8 281542,8 8500,0 18445,0
Instane judec!tore$ti 4 3 135904,3 125021,6 121521,6 3500,0 10882,7
Curtea Suprem# de Justi)ie 4 3 108 25364,3 25081,6 25081,6 282,7
Ministerul Justi)iei 4 3 131 110540,0 99940,0 96440,0 3500,0 10600,0
Procuratura 4 4 84174,7 84032,4 79032,4 5000,0 142,3
Procuratura General# 4 4 113 84174,7 84032,4 79032,4 5000,0 142,3
Notariate 4 5 8389,1 8389,1 8389,1
Ministerul Justi)iei 4 5 131 8389,1 8389,1 8389,1
proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
investi)ii
capitale
2011
Total
inclusiv:
cheltuieli de
baz#
inclusiv
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autorit
atea


170
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Autorit!i $i servicii de justiie neatribuite altor
grupuri 4 6 31118,3 23798,3 23798,3 7320,0
Consiliul Superior al Magistraturii 4 6 107 1901,1 1901,1 1901,1
Ministerul Justi)iei 4 6 131 19037,4 11717,4 11717,4 7320,0
Institutul Na)ional al Justi)iei 4 6 139 10179,8 10179,8 10179,8
Executarea judec!toreasc! 4 7 39982,2 39982,2 39982,2
Ministerul Justi)iei 4 7 131 39982,2 39982,2 39982,2
Organe administrative 4 10 8919,2 8819,2 8819,2 100,0
Ministerul Justi)iei 4 10 131 8919,2 8819,2 8819,2 100,0
Jurisdicia constituional! 4
1
5961,9 5961,9 5961,9
Autoritatea de jurisdicie constituional! 4
1
1 5961,9 5961,9 5961,9
Curtea Constitu)ional# 4
1
1 106 5961,9 5961,9 5961,9
Meninerea ordinii publice $i securitatea
naional! 5 1684276,2 1468975,3 1435975,3 33000,0 215300,9
Organele afacerilor interne 5 1 671504,7 473550,7 461550,7 12000,0 197954,0
Ministerul Afacerilor Interne 5 1 133 671504,7 473550,7 461550,7 12000,0 197954,0
Trupele de carabinieri 5 2 75726,3 74381,3 74381,3 1345,0
Ministerul Afacerilor Interne 5 2 133 75726,3 74381,3 74381,3 1345,0
Penitenciare 5 3 343833,6 337533,6 331533,6 6000,0 6300,0
Ministerul Justi)iei 5 3 131 343833,6 337533,6 331533,6 6000,0 6300,0
Organele securit!ii naionale 5 4 362188,4 358082,4 347082,4 11000,0 4106,0
Serviciul Gr#niceri 5 4 152 200750,6 199700,6 192700,6 7000,0 1050,0
Serviciul de Protec)ie &i Paz# de Stat 5 4 183 30713,8 30713,8 30713,8
Serviciul de Informa)ii &i Securitate 5 4 285 130724,0 127668,0 123668,0 4000,0 3056,0
Protecie civil! $i situaii excepionale 5 6 174136,7 169801,5 167801,5 2000,0 4335,2
Ministerul Afacerilor Interne 5 6 133 174136,7 169801,5 167801,5 2000,0 4335,2
Autoritai $i servicii de meninere a ordinii
publice $i de securitate naional! neatribuite
altor grupuri 5 9 56886,5 55625,8 53625,8 2000,0 1260,7
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice &i
Corup)iei 5 9 297 56886,5 55625,8 53625,8 2000,0 1260,7
,nv!!m'nt 6 2061749,4 1514070,7 1488170,7 25900,0 17000,0 530678,7
,nv!!m'nt secundar 6 3 662469,8 624659,2 621459,2 3200,0 17000,0 20810,6
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 3 125 735,2 670,2 670,2 65,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 3 129 636003,6 598438,0 595238,0 3200,0 17000,0 20565,6
Ministerul Culturii &i Turismului 6 3 130 12731,0 12551,0 12551,0 180,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 6 3 157 13000,0 13000,0 13000,0
,nv!!m'nt superior 6 4 917146,6 508667,4 491667,4 17000,0 408479,2
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 4 125 83494,7 64142,9 57142,9 7000,0 19351,8
Ministerul S#n#t#)ii 6 4 128 172343,0 121933,0 119433,0 2500,0 50410,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 4 129 596309,7 261646,6 256646,6 5000,0 334663,1
Ministerul Culturii si Turismului 6 4 130 52434,5 48380,2 45880,2 2500,0 4054,3
Academia de .tiin)e a Moldovei 6 4 157 12000,0 12000,0 12000,0
Academia de Administrare Public# de pe lng#
Pre&edintele Republicii Moldova 6 4 158 564,7 564,7 564,7
,nv!!m'nt postuniversitar 6 5 72951,0 63702,1 62802,1 900,0 9248,9
Ministerul S#n#t#)ii 6 5 128 62048,3 54828,0 53928,0 900,0 7220,3
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 5 129 585,5 526,2 526,2 59,3
Ministerul Culturii si Turismului 6 5 130 172,2 131,6 131,6 40,6
Academia de Administrare Public# de pe lng#
Pre&edintele Republicii Moldova 6 5 158 10145,0 8216,3 8216,3 1928,7
Cursuri $i instituii de perfecionare a cadrelor 6 6 19779,2 16923,9 16623,9 300,0 2855,3
Ministerul Finan)elor 6 6 122 414,8 414,8 414,8
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 6 125 959,3 959,3 959,3
Ministerul S#n#t#)ii 6 6 128 10988,3 9237,1 8937,1 300,0 1751,2
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 6 129 6659,5 5793,5 5793,5 866,0
proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
investi)ii
capitale
2011
Total
inclusiv:
cheltuieli de
baz#
inclusiv
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autorit
atea


171
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ministerul Culturii si Turismului 6 6 130 41,0 41,0 41,0
Academia de Administrare Public# de pe lng#
Pre&edintele Republicii Moldova 6 6 158 716,3 478,2 478,2 238,1
Instituii $i servicii din domeniul 'nv!!m'ntului
neatribuite altor grupuri 6 7 22757,8 22446,8 22446,8 311,0
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 7 125 2750,6 2559,6 2559,6 191,0
Ministerul S#n#t#)ii 6 7 128 128,0 128,0 128,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 7 129 19879,2 19759,2 19759,2 120,0
,nv!!m'nt mediu de specialitate 6 8 360640,2 272166,5 267666,5 4500,0 88473,7
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 6 8 125 60163,3 43454,3 43454,3 16709,0
Ministerul S#n#t#)ii 6 8 128 99339,6 87773,4 85773,4 2000,0 11566,2
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 8 129 165779,4 109392,7 106892,7 2500,0 56386,7
Ministerul Culturii &i Turismului 6 8 130 35357,9 31546,1 31546,1 3811,8
Organe administrative 6 10 6004,8 5504,8 5504,8 500,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 6 10 129 6004,8 5504,8 5504,8 500,0
*tiin! $i inovare 7 789000,0 761500,0 710500,0 51000,0 500,0 27000,0
Cercet!ri $tiinifice fundamentale 7 1,2 642800,0 623650,0 612650,0 11000,0 19150,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 7 1,2 157 642800,0 623650,0 612650,0 11000,0 19150,0
Preg!tirea cadrelor $tiinifice 7 3 29000,0 25500,0 25500,0 3500,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 7 3 157 29000,0 25500,0 25500,0 3500,0
Instituii $i servicii din domeniul $tiinei $i
inov!rii neatribuite altor grupuri 7 4 93200,0 92400,0 52400,0 40000,0 500,0 300,0
Aparatul Guvernului 7 4 104 200,0 200,0 200,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 7 4 157 93000,0 92200,0 52200,0 40000,0 500,0 300,0
Organe administrative 7 10 24000,0 19950,0 19950,0 4050,0
Academia de .tiin)e a Moldovei 7 10 157 20000,0 16200,0 16200,0 3800,0
Consiliul Na)ional pentru Acreditare &i Atestare 7 10 454 4000,0 3750,0 3750,0 250,0
Cultur!, art!, sport $i aciuni pentru tineret 8 359254,9 353289,8 318289,8 35000,0 5965,1
Activit!i 'n domeniul culturii 8 2 172758,1 168576,2 133576,2 35000,0 4181,9
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 8 2 129 716,6 634,3 634,3 82,3
Ministerul Culturii si Turismului 8 2 130 148041,5 143941,9 132941,9 11000,0 4099,6
Fondul de investi)ii sociale 8 2 249 24000,0 24000,0 24000,0
Radioteleviziunea 8 3 111350,2 111350,2 111350,2
Institu)ia Public# Na)ional# a Audiovizualului
Compania "Teleradio-Moldova" 8 3 173 111350,2 111350,2 111350,2
Presa periodic! $i editurile 8 4 3846,7 3846,7 3846,7
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 8 4 129 1525,5 1525,5 1525,5
Ministerul Culturii &i Turismului 8 4 130 2321,2 2321,2 2321,2
Sport 8 5 48420,8 47737,9 47737,9 682,9
Agen)ia Sportului 8 5 138 48420,8 47737,9 47737,9 682,9
Instituii $i servicii din domeniul culturii, artei $i
sportului neatribuite altor grupuri 8 6 9347,1 9315,9 9315,9 31,2
Ministerul Culturii &i Turismului 8 6 130 8316,3 8285,1 8285,1 31,2
Agen)ia Sportului 8 6 138 346,5 346,5 346,5
Biroul Rela)ii Interetnice 8 6 149 684,3 684,3 684,3
Activit!i pentru tineret 8 7 4304,4 4304,4 4304,4
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 8 7 129 4304,4 4304,4 4304,4
Organe administrative 8 10 9227,6 8158,5 8158,5 1069,1
Ministerul Culturii &i Turismului 8 10 130 4425,5 3956,4 3956,4 469,1
Agen)ia Sportului 8 10 138 1334,4 1334,4 1334,4
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 8 10 161 3467,7 2867,7 2867,7 600,0
Ocrotirea s!n!t!ii 9 3209496,7 2948254,2 2920254,2 28000,0 153490,3 107752,2
Spitale 9 1 56193,0 37033,0 9033,0 28000,0 19160,0
Ministerul S#n#t#)ii 9 1 128 56193,0 37033,0 9033,0 28000,0 19160,0
Policlinici $i centre ale medicilor de familie 9 2 12734,5 5968,0 5968,0 6766,5
Ministerul S#n#t#)ii 9 2 128 12734,5 5968,0 5968,0 6766,5
Servicii $i instituii sanitaro-epidemiologice $i de
profilaxie 9 3 191160,6 152152,6 152152,6 39008,0
proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
investi)ii
capitale
2011
Total
inclusiv:
cheltuieli de
baz#
inclusiv
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autorit
atea


172
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ministerul S#n#t#)ii 9 3 128 191160,6 152152,6 152152,6 39008,0
Instituii $i servicii din domeniul ocrotirii
s!n!t!ii neatribuite altor grupuri 9 5 225136,2 32519,2 32519,2 153490,3 39126,7
Ministerul S#n#t#)ii 9 5 128 225136,2 32519,2 32519,2 153490,3 39126,7
Programe naionale de ocrotire a s!n!t!ii 9 6 333640,7 329949,7 329949,7 3691,0
Ministerul S#n#t#)ii 9 6 128 272715,7 269024,7 269024,7 3691,0
Compania Na)ional# de Asigur#ri n Medicin# 9 6 322 60925,0 60925,0 60925,0
Servicii legate de asigurarea obligatorie de
asisten! medical! 9 7 2384200,0 2384200,0 2384200,0
Compania Na)ional# de Asigur#ri n Medicin# 9 7 322 2384200,0 2384200,0 2384200,0
Organe administrative 9 10 6431,7 6431,7 6431,7
Ministerul S#n#t#)ii &i Protec)iei Sociale 9 10 128 6431,7 6431,7 6431,7
Asigurare $i asisten! social! 10 2855155,7 2749727,9 2748227,9 1500,0 93900,0 11527,8
Pensiile militarilor 10 1 658838,7 658838,7 658838,7
Ministerul Justi)iei 10 1 131 70703,6 70703,6 70703,6
Ministerul Ap#r#rii 10 1 132 211963,2 211963,2 211963,2
Ministerul Afacerilor Interne 10 1 133 298491,9 298491,9 298491,9
Serviciul Gr#niceri 10 1 152 20488,8 20488,8 20488,8
Serviciul de Protec)ie &i Paz# de Stat 10 1 183 8579,7 8579,7 8579,7
Serviciul de Informa)ii &i Securitate 10 1 285 41513,2 41513,2 41513,2
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice &i
Corup)iei 10 1 297 7098,3 7098,3 7098,3
Instituiile asistenei sociale 10 3 181786,5 171347,9 169847,9 1500,0 10438,6
Ministerul Economiei &i Comer)ului 10 3 121 24104,6 24104,6 24104,6
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului 10 3 127 157681,9 147243,3 145743,3 1500,0 10438,6
Compensarea pierderilor suportate de
'ntreprinderile de transport 'n leg!tur! cu
acordarea de 'nlesniri unor categorii de
populaie 10 5 200,0 200,0 200,0
Agen)ia Transporturi 10 5 303 200,0 200,0 200,0
Indexarea e$alonat! a depunerilor cet!enilor la
Banca de Economii 10 6 150000,0 150000,0 150000,0
Ac)iuni generale 10 6 200 150000,0 150000,0 150000,0
Organe administrative 10 10 6304,0 5604,0 5604,0 700,0
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului 10 10 127 6304,0 5604,0 5604,0 700,0
Instituii $i servicii din domeniul asigur!rii $i
asistenei sociale neatribuite altor grupuri 10 11 241214,2 240825,0 240825,0 389,2
Ministerul Economiei &i Comer)ului 10 11 121 41717,7 41717,7 41717,7
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 10 11 125 1439,2 1439,2 1439,2
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului 10 11 127 61475,3 61086,1 61086,1 389,2
Ministerul S#n#t#)ii 10 11 128 1959,3 1959,3 1959,3
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 10 11 129 39250,6 39250,6 39250,6
Ministerul Culturii &i Turismului 10 11 130 372,1 372,1 372,1
Ministerul Administra)iei Publice Locale 10 11 137 60500,0 60500,0 60500,0
Ac)iuni generale 10 11 200 34500,0 34500,0 34500,0
Compensaii $i indemnizaii nominative 10 13 21977,0 21977,0 21977,0
Ministerul Justi)iei 10 13 131 899,8 899,8 899,8
Ministerul Ap#r#rii 10 13 132 7606,5 7606,5 7606,5
Ministerul Afacerilor Interne 10 13 133 10500,7 10500,7 10500,7
Serviciul Gr#niceri 10 13 152 1125,3 1125,3 1125,3
Serviciul de Protec)ie &i Paz# de Stat 10 13 183 30,0 30,0 30,0
Serviciul de Informa)ii &i Securitate 10 13 285 1806,6 1806,6 1806,6
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice &i
Corup)iei 10 13 297 8,1 8,1 8,1
Subvenionarea dob'nzii $i rambursarea
creditelor bancare prefereniale acordate
populaiei $i cooperativelor de construcie a
locuinelor 10 18 102500,0 102500,0 102500,0
Ac)iuni generale 10 18 200 102500,0 102500,0 102500,0
Fondurile de susinere social! a populaiei 10 20 93900,0 93900,0
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului 10 20 127 93900,0 93900,0
proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
investi)ii
capitale
2011
Total
inclusiv:
cheltuieli de
baz#
inclusiv
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autorit
atea


173
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prestaii sociale $i pensii achitate din bugetul
asigur!rilor sociale de stat 10 21 1398435,3 1398435,3 1398435,3
Casa Na)ional# de Asigur#ri Sociale 10 21 289 1398435,3 1398435,3 1398435,3
Agricultur!, gospodaria silvic!, gospodaria
piscicol! $i gospodaria apelor 11 934131,3 878125,4 800125,4 78000,0 26585,0 29420,9
Agricultur! 11 1 753845,5 725345,5 720345,5 5000,0 28500,0
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 11 1 125 609545,5 581045,5 579045,5 2000,0 28500,0
Agen)ia Agroindustrial# "Moldova-Vin" 11 1 324 144300,0 144300,0 141300,0 3000,0
Gospod!ria silvic! 11 2 81881,9 81881,9 8881,9 73000,0
Agen)ia pentru Silvicultur# "Moldsilva" 11 2 178 81881,9 81881,9 8881,9 73000,0
Gospod!ria apelor 11 4 56745,0 56745,0 56745,0
Agen)ia "Apele Moldovei" 11 4 402 56745,0 56745,0 56745,0
Activit!i $i servicii din agricultur!, gospod!ria
silvic!, gospod!ria piscicol! $i gospod!ria apelor
neatribuite altor grupuri 11 5 28216,2 1631,2 1631,2 26585,0
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 11 5 125 26748,6 163,6 163,6 26585,0
Agen)ia Agroindustrial# "Moldova-Vin" 11 5 324 1467,6 1467,6 1467,6
Organe administrative 11 10 13442,7 12521,8 12521,8 920,9
Ministerul Agriculturii &i Industriei Alimentare 11 10 125 7642,8 6882,8 6882,8 760,0
Agen)ia pentru Silvicultur# "Moldsilva" 11 10 178 1605,4 1444,5 1444,5 160,9
Agen)ia Agroindustrial# "Moldova-Vin" 11 10 324 1636,5 1636,5 1636,5
Agen)ia "Apele Moldovei" 11 10 402 2558,0 2558,0 2558,0
Protecie a mediului $i hidrometeorologie 12 110087,8 35937,8 35937,8 69500,0 4650,0
Protecie a mediului 12 1 88417,7 14917,7 14917,7 69500,0 4000,0
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 12 1 284 88417,7 14917,7 14917,7 69500,0 4000,0
Hidrometeorologie 12 3 17479,8 16829,8 16829,8 650,0
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 12 3 284 17479,8 16829,8 16829,8 650,0
Activit!i din domeniul proteciei mediului $i
hidrometeorologiei neatribuite altor grupuri 12 5 1000,0 1000,0 1000,0
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 12 5 284 1000,0 1000,0 1000,0
Organe administrative 12 10 3190,3 3190,3 3190,3
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 12 10 284 3190,3 3190,3 3190,3
Industrie $i construcii 13 29118,9 29118,9 29118,9
Industrie extractiv! 13 1 6000,0 6000,0 6000,0
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 13 1 284 6000,0 6000,0 6000,0
Activit!i $i servicii din domeniul industriei $i
construciilor neatribuite altor grupuri 13 5 15899,9 15899,9 15899,9
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului 13 5 127 1960,0 1960,0 1960,0
Ministerul Construc)iilor &i Dezvolt#rii Teritoriului 13 5 147 13939,9 13939,9 13939,9
Organe administrative 13 10 7219,0 7219,0 7219,0
Ministerul Construc)iilor &i Dezvolt#rii Teritoriului 13 10 147 5967,4 5967,4 5967,4
Ministerul Ecologiei &i Resurselor Naturale 13 10 284 1251,6 1251,6 1251,6
Transporturi, gospod!ria drumurilor,
comunicaii $i informatic! 14 1093237,2 789013,2 387913,2 401100,0 301024,0 3200,0
Transportul naval 14 2 5615,6 2415,6 2415,6 3200,0
Agen)ia Transporturi 14 2 303 5615,6 2415,6 2415,6 3200,0
Gospod!ria drumurilor 14 7 1067024,0 766000,0 364900,0 401100,0 301024,0
Ministerul Construc)iilor &i Dezvolt#rii Teritoriului 14 7 147 1067024,0 766000,0 364900,0 401100,0 301024,0
Comunicaii $i informatic! 14 8 15000,0 15000,0 15000,0
Serviciul de Informa)ii &i Securitate 14 8 285 15000,0 15000,0 15000,0
Activit!i $i servicii din domeniul
transporturilor, telecomunicaiilor $i informaticii
neatribuite altor grupuri 14 9 3000,0 3000,0 3000,0
Agen)ia Transporturi 14 9 303 3000,0 3000,0 3000,0
Organe administrative 14 10 2597,6 2597,6 2597,6
Agen)ia Transporturi 14 10 303 2597,6 2597,6 2597,6
Gospod!ria comunal! $i gospod!ria de
exploatare a fondului de locuine 15 295288,1 214516,9 1232,9 213284,0 80671,2 100,0
proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
investi)ii
capitale
2011
Total
inclusiv:
cheltuieli de
baz#
inclusiv
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autorit
atea


174
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gospod!ria de exploatare a fondului de locuine 15 1 11500,0 11500,0 11500,0
Ministerul Protec)iei Sociale, Familiei &i Copilului 15 1 127 10000,0 10000,0 10000,0
Ministerul Educa)iei &i Tineretului 15 1 129 1500,0 1500,0 1500,0
Gospod!ria comunal! 15 2 282455,2 201784,0 201784,0 80671,2
Ministerul Administra)iei Publice Locale 15 2 137 200700,0 200700,0 200700,0
Agen)ia "Apele Moldovei" 15 2 402 81755,2 1084,0 1084,0 80671,2
Activitatea sanitar!, inclusiv controlul asupra
polu!rii mediului 15 3 1332,9 1232,9 1232,9 100,0
Ministerul Afacerilor Interne 15 3 133 1332,9 1232,9 1232,9 100,0
Complexul pentru combustibil $i energie 16 6001,8 6001,8 6001,8
Activit!i $i servicii ale complexului pentru
combustibil $i energie neatribuite altor grupuri 16 4 6001,8 6001,8 6001,8
Ministerul Economiei &i Comer)ului 16 4 121 6001,8 6001,8 6001,8
Serviciul datoriei de stat 17 574400,0 574400,0 574400,0
Serviciul datoriei de stat interne 17 1 387900,0 387900,0 387900,0
Ac)iuni generale 17 1 200 387900,0 387900,0 387900,0
Serviciul datoriei de stat externe 17 3 186500,0 186500,0 186500,0
Ac)iuni generale 17 3 200 186500,0 186500,0 186500,0
Completarea rezervelor de stat 18 60314,7 16014,7 16014,7 44300,0
Rezervele materiale de stat 18 2 48000,0 8000,0 8000,0 40000,0
Agen)ia Rezerve Materiale, Achizi)ii Publice &i
Ajutoare Umanitare 18 2 169 48000,0 8000,0 8000,0 40000,0
Alte servicii pentru deservirea rezervelor de stat 18 4 7918,9 3918,9 3918,9 4000,0
Agen)ia Rezerve Materiale, Achizi)ii Publice &i
Ajutoare Umanitare 18 4 169 7918,9 3918,9 3918,9 4000,0
Organe administrative 18 10 4395,8 4095,8 4095,8 300,0
Agen)ia Rezerve Materiale, Achizi)ii Publice &i
Ajutoarele Umanitare 18 10 169 4395,8 4095,8 4095,8 300,0
Alte servicii legate de activitatea economic! 19 199270,0 198847,0 198847,0 423,0
Alte servicii legate de activitatea economic! 19 3 196344,2 195921,2 195921,2 423,0
Ministerul Economiei &i Comer)ului 19 3 121 21419,5 21419,5 21419,5
Ministerul Culturii &i Turismului 19 3 130 1181,0 1161,0 1161,0 20,0
Agen)ia Rela)ii Funciare &i Cadastru 19 3 155 164673,7 164470,7 164470,7 203,0
Ac)iuni generale 19 3 200 5000,0 5000,0 5000,0
Agen)ia Na)ional# pentru Protec)ia Concuren)ei 19 3 453 4070,0 3870,0 3870,0 200,0
Organe administrative 19 10 2925,8 2925,8 2925,8
Agen)ia Rela)ii Funciare &i Cadastru 19 10 155 2925,8 2925,8 2925,8
Activit!i $i servicii neatribuite altor grupuri
principale 20 5857690,6 5857690,6 5567037,7 290652,9
Fondul de rezerv! al Guvernului 20 2 168476,7 168476,7 168476,7
Ac)iuni generale 20 2 200 168476,7 168476,7 168476,7
Transferuri la bugetele unit!ilor administrativ-
teritoriale 20 4 3065010,9 3065010,9 3065010,9
Ac)iuni generale 20 4 200 3065010,9 3065010,9 3065010,9
Transferuri la bugetele unit!ilor administrativ-
teritoriale cu destinaie special! 20 5 307503,0 307503,0 16850,1 290652,9
Ac)iuni generale 20 5 200 307503,0 307503,0 16850,1 290652,9
Cheltuieli neatribuite altor grupuri 20 9 2316700,0 2316700,0 2316700,0
Agen)ia Rela)ii Funciare &i Cadastru 20 9 155 5200,0 5200,0 5200,0
Ac)iuni generale 20 9 200 100700,0 100700,0 100700,0
Fondul pentru majorarea salariilor 20 9 295 2210800,0 2210800,0 2210800,0
Creditarea net! 23 -82305,0 -82305,0 -82305,0
proiecte
finan)ate din
surse
externe
fonduri
speciale
mijloace
speciale
f#r# investi)ii
capitale
investi)ii
capitale
2011
Total
inclusiv:
cheltuieli de
baz#
inclusiv
Codul:
Grup
princi
pal
Grup
Autorit
atea

175Anexa 20. Informaie privind 'mprumuturile de stat 'n
vigoare $i Programul 'mprumuturilor de stat pe anii
2008-2011

176
Perioada
valorivicrii
'mprumutului
Ciclul
'mprumutului
(perioada)
Anul 'nceperii
rambursrii Dob'nda
1 Guvernul Romaniei Restructurarea datoriei 9,400 USD (2004-2018) 2012 f#r# dob&nd#
2
CCC (Commodity Credit
Corporation) Importul cerealelor 10,000 USD 1992 (1992-2022) 1999 3%-2%
3
CCC (Commodity Credit
Corporation) Importul cerealelor 10,000 USD 1993 (1993-2023) 2000 3%-2%
4
CCC (Commodity Credit
Corporation) Importul cerealelor 20,000 USD 1994 (1994-2024) 2001 3%-2%
5
CCC (Commodity Credit
Corporation) Importul cerealelor 10,000 USD 1995 (1995-2025) 2002 3%-2%
6
CCC (Commodity Credit
Corporation) Importul cerealelor 16,500 USD 1996 (1996-2026) 2001 3,25%-2,25%
7 Guvernul SUA Ree)alonarea datoriei 21,144 USD (2006-2008) 2006 3,06%
91,676 USD
Guvernul Rusiei Restructurarea datoriei 30,388 USD (2000-2014 2005 7%
9 Guvernul Rusiei Reealonarea datoriei 91,064 USD (2006-2008) 2006 LIBOR + 0,5 %
10
Banca germana KfW
(Kreditanstalt fur
Wederauf) Restructurarea datoriei 13,355 EUR (2002-2015) 2005 LIBOR + 0,875%
11 Guvernul Germaniei Reealonarea datoriei 18,208 EUR (2006-2008) 2006 4,20%
12
Banca germana KfW
(Kreditanstalt fur
Wederauf)
Promovarea &ntreprinderilor
micro, mici si mijlocii 3,579 EURO (2002-2003) (2002-2042) 2012 0,75%
13
Banca germana KfW
(Kreditanstalt fur
Wederauf)
Crearea sta)iilor de deservire
agro-tehnic# 2,000 EURO (2003-2005) (2003-2041) 2012 0,75%
14
Banca germana KfW
(Kreditanstalt fur
Wederauf)
Reabilitarea infrastructucturii
economice si sociale din regiunile
rurale i urbane 1,610 EURO (2004-2007) (2004-2044) 2014 0,75%
15 Turk Eximbank Restructurarea datoriei 8,333 USD (2005-2019) 2009 2,50%
16 Banca japoneza (JBIC) Redresarea economic# 5,307,500 YEN 1995 (1994-2013) 1999 LTPLR
17 Guvernul Japoniei Reesalonarea datoriei 1,820,260 YEN (2006-2008) 2006 LIBOR + 0,5%
18 Guvernul Italiei Reealonarea datoriei 953,929 USD (2006-2008) 2006 LIBOR + 0.5%
19 Fondul Kuwaitean
Imbun#t#)irea sistemelor de
aprovizionare cu apa &n 6 localit&)i 1,900,000 KWD (2004-2008) (2004-2030) 2010 1,50%
20 Guvernul Poloniei Ap# i canalizare 15,000 USD (2007-2009) (2007-2027) 2009 1,40%
21 BIRD Reabilitarea economic# a )#rii 60,000 USD (1993-1995) (1993-2013) 1999 CQB+0,5%
Lichidarea
BIRD consecin)ei secetei 26,000 USD (1993-1994) (1993-2010) 1998 CQB+0,5%
23 BIRD Ajustarea structural# 60,000 USD (1994-1996) (1994-2015) 2000 CQB+0,5%
Dezvoltarea
BIRD sectorului agricol 10,000 USD (1997-2001) (1996-2016) 2001 CQB+0,5%
Sustinerea
BIRD sectorului privat 35,000 USD (1996-2016) (1996-2001) 2001 LIBOR+0.5%
Dezvoltarea 11,800 USD
BIRD &nv#)#m&ntului 700 USD )1997-2002( )1997-2017( 2003 CQB+0,5%
Reforma sectorului
BIRD energetic 10,000 USD (1997-2001) (1997-2016) 2001 CQB+0,5%
28 BIRD Ajustarea structural# 55,000 USD (1997-2000) (1997-2032) 2003 LIBOR(6M)
29 IDA Dezvoltarea &nv#)#m&ntului 3,500 SDR (1997-2003) (1997-2032) 2008 0,75%
30 IDA Dezvoltarea Cadastrului 11,500 SDR (1996-2007) (1998-2033) 2008 0,75%
IDA Dezvoltarea Cadastrului 2,000 SDR (2005-2007) (2005-2045) 2015 0,75%
IDA Ajustarea structural# 33,000 SDR (1997-1999) (1997-2032) 2007 0,75%
32 IDA Dezvoltarea sectorului rural 3,700 SDR (1998-2001) (1998-2032) 2008 0,75%
33 IDA Dezvoltarea serviciilor sociale
10 900 SDR
500 USD (1999-2004) (1999-2033) 2009 0,75%
34 IDA
Dezvoltarea capacit#)ii
manageriale 6,600 SDR (1997-2002) (1997-2032) 2007 0,75%
31
8
25
Condi&iile de creditare
Suma 'mprumutului
(mii unit&i)
Destina&ia 'mprumutului Creditorul
26
24
27
22
Nr.
MULTILATERALI
BILATERALI
*mprumuturi de stat 'n vigoare


177
Perioada
valorivicrii
'mprumutului
Ciclul
'mprumutului
(perioada)
Anul 'nceperii
rambursrii Dob'nda
35 IDA Gestionarea protec)iei sociale 8,200 SDR (1999-2005) (1999-2034) 2009 0,75%
36 IDA Ajustarea structural# 33,600 SDR (1999-2001) (1999-2034) 2009 0,75%
37 IDA
Restructurarea sistemului
s#n#t#)ii 7,600 SDR (2000-2005) (2000-2040) 2010 0,75%
IDA Ajustarea structural# 24,100 SDR (2002-2003) (2002-2042) 2012 0,75%
39 IDA Dezvoltarea sectorului rural 8,300 SDR (2002-2003) (2002-2042) 2012 0,75%
IDA Dezvoltarea sectorului rural 3,400 SDR 2004 (2004-2043) 2013 0,75%
40 IDA Dezvoltarea sectorului energetic 25,700 SDR (2003-2008) (2003-2043) 2014 0,75%
41 IDA Dezvoltarea transportului 5,300 SDR (2003-2007) (2003-2043) 2013 0,75%
42 IDA
Aprovizionare cu ap# i
canalizare 8,800 SDR (2003-2007) (2003-2043) 2013 0,75%
IDA 13,800 SDR (2004 - 2010) (2004 - 2044) 2014 0,75%
44 IDA Managementul finan)elor publice 5,700 SDR (2006-2010) (2006-2045) 2015 0,75%
45 IDA Sporirea competitivit#)ii 3,350 SDR (2006-2009) (2006-2045) 2016 0,75%
46 IDA
Implimentarea educa)ei calitative
3,600 SDR (2006-2010) (2006-2046) 2016 0,75%
47 IDA
Creterea economic# a sectorului
agrar 5,200 SDR 2006 (2006-2045) 2016 0,75%
48 IDA
Minimalizarea influien)ei gripei
aviare 2,800 SDR (2006-2009) (2006-2046) 2016 0,75%
49 IDA
Creterea economic# i
reducerea s#r#ciei (faza I) 6,800 SDR 2006 (2006-2046) 2016 0,75%
50 IDA
Reabilitarea drumurilor
10,800 SDR (2007-2011) (2007-2046) 2017 0,75%
51 IDA
Servicii de s#n#tate
11,300 SDR (2007-2011) (2007-2047) 2017 0,75%
Finan)are rural# i dezvoltarea 5,800 SDR (2000-2005) (2000-2039) 2010 0,75%
IFAD &ntreprindelor mici
53 IFAD
Proiectul de revitalizare a
agriculturii 10,300 SDR (2004-2011) (2004-2043) 2014 0,75%
54 IFAD
Programul de dezvoltare a
afacerilor rurale 9,100 SDR (2006-2012) (2006-2045) 2016 0,75%
55 BERD Reconstruc)tia drumurilor
28,600 USD
diminuata pina la
11,976 USD (1996-2000) (1996-2011) 2000 LIBOR+3%
Finan)area proiectului 2006- 2012- 2012 1,91%
"Securitatea transfuzionala 6,000 EUR perioada perioada
CEB &n Republica Moldova" nedeterminata nedeterminata
57 CEB
Construc)ia locuintelor sociale &n
Republica Moldova 4,900 EUR (2007-2009) (2007-2027) 2012 concesional
58
De)inatorii de
euroobliga)iuni (Eurobond)
Acoperirea deficitului bugetar i
achitarea datoriei externe 39,685 USD (2002-2009) 2003
LIBOR 6M + 4,625
%
1 BERD Reabilitarea drumurilor 30,000 EUR (2008-2009) (2008-2023) 2011 Euribor + 1%
2 BEI
Drumuri europene &n Republica
Moldova 30,000 EUR (2008-2009) (2008-2028) 2013 la conditii comerciale
3 CEB
Modernizarea Spitalului Clinic
Republican 9,000 EUR
2008-perioada
nedeterminata (2008-2028) 2013 concesional
4 IFAD
Servicii de finan)are rural# i
marketing circa 13,000 USD (2008-2013) (2008-2048) 2018 0,75%
5 IDA
Creterea economic# al sectorul
agrar 6,000 SDR (2008 - 2009) (2008-2048) 2018 0,75%
6 IDA
Aprovizionare cu ap# i
canalizare 14,000 SDR (2008 - 2009) (2008-2048) 2018 0,75%
7 IDA
Creterea economic# i
reducerea s#r#ciei (faza II) 10,000 USD (2008 - 2009) (2008-2048) 2018 0,75%
38
Condi&iile de creditare
Dezvoltarea serviciilor
Suma 'mprumutului
(mii unit&i)
Destina&ia 'mprumutului Creditorul
56
52
43
COMERCIALI
Nr.
*mprumuturi ce urmeaz a fi contractate 'n anul 2008


178
Perioada
valorivicrii
'mprumutului
Ciclul
'mprumutului
(perioada)
Anul 'nceperii
rambursrii Dob'nda
1 IDA
Creterea economic# i
reducerea s#r#ciei (faza III)
10,000 USD 2009 (2009-2049) 2019 0,75%
2 BEI
Finan)area Proiectului na)ional de
alimentare cu ap# i canalizare
10,000 USD (2009-2010) (2009-2029) 2014 la conditii comerciale
3 BERD
Finan)area Proiectului na)ional de
alimentare cu ap# i canalizare
10,000 USD (2009-2010) (2009-2024) 2014 la conditii comerciale
4 CEB
Finan)area Proiectului na)ional de
alimentare cu ap# i canalizare
20,000 EUR
2009 -
perioada
nedeterminata (2009-2029) 2014 concesional
1 IDA
Creterea economic# i
reducerea s#r#ciei (faza IV) 10,000 USD 2010 (2010-2050) 2020 0,75%
2 IFAD Investi)ii &n sectorul rural circa 13,500 USD (2010-2015) (2010-2050) 2020 0,75%
1 IDA
Creterea economic# i
reducerea s#r#ciei (faza V) 10,000 USD 2011 (2011-2051) 2021 0,75%
2 IDA Reabilitarea drumurilor 16,000 USD 2011 (2011-2051) 2021 0,75%
CCC - Corpora)ia de Creditori Marfar#
BIRD - Banca Interna)ional# pentru Reconstruc)ie i Dezvoltare
IDA - Asocia)ia Interna)ional# pentru Dezvoltare
IFAD - Fondul Interna)ional pentru Dezvoltarea Agricol#
BERD - Banca European# pentru Reconstruc)ie i Dezvoltare
CEB - Banca pentru Dezvoltarea Consiliului Europei
BEI - Banca European# pentru Investi)ii
Condi&iile de creditare
Suma 'mprumutului
(mii unit&i)
Destina&ia 'mprumutului Creditorul
*mprumuturi ce urmeaz a fi contractate 'n anul 2009
*mprumuturi ce urmeaz a fi contractate 'n anul 2010
*mprumuturi ce urmeaz a fi contractate 'n anul 2011
Nr.