Sunteți pe pagina 1din 2

RUGACIUNE PENTRU REU$ITA LA

invAlArunA
Sr
EXAMENE
Sfinte Antoane, tu ai cercetat cu mare
sdrguinld adevdrul qi ai qtiut sd unegti
rugdciunea cu qtiin{a. In{elepciunea
fi-ai
dobdndit-o in studii indelungate. Din
smerenie, ti-ai ascuns totugi cunoqtinfele
pdni ce Dumnezeu
1i-a
cdlduzit pagii ca s6
fii altora lumind qi indrumitor.
Iatd-md in fala ta ca sd-fi cer spijinul
luminat in invSldturd qi examenele pe car
trebuie sd le dau. Lumineazd-i pe
examinatori s6
lind
seama de puterile mele,
iar pe mine lumineazS-md ca sd-mi fie la
indemdni rlspunsul potrivit. Addncegte tu
cunogtinfele mele, ca ele sd nu se opreascd
la suprafald. Fd-md sd pdtrund p0ni la
izvorul lucrurilor gi al inlelepciunii care
este Dumnezeu, primul qi supremul adevir.
AscultS-m5, Sfinte Antoane, gi indrumd-
md qi mai departe, iar eu ili frgdduiesc c6
md voi strddui ca de acum inainte sd fiu mai
silitor, nu numai in indeplinirea datoriilor
mele de gcoald, dar qi in slujirea lui
Dumnezeu"Amin.
Tatdl nostru, Bucurd-te Marie. Slavd
Tatdlui.
RUGACIUNE PENTRU REU$ITA LA
iNvAlArunA
$r
ExAMENE
Sfinte Antoane, tu ai cercetat cu mare
sirguinld adevdrul qi ai gtiut si unegti
rugdciunea cu qtiinla. inlelepciunea
1i-ai
dobdndit-o in studii indelungate. Din
smerenie,
1i-ai
ascuns totuqi cunoqtinlele
p6n5 ce Dumnezeu
\i-a
cdlduzit pagii ca s6
fii altora lumin6 qi indnu:aitor.
Iatd-md in fala ta ca s6-!i cer sprjinul
luminat in invlldturl gi examenele pe care
trebuie si le dau. Lumineazd-i pe
examinatori si
lini
seama de puterile mele,
iar pe mine lumineazi-md ca s6-mi fie la
indemdnS rispunsul potrivit. Addnceqte tu
cunogtinjele mele, ca ele si nu se opreascd
la suprafa{6. F5-md sd pdtrund pdnd la
izvorul lucrurilor qi al inlelepciunii care
este Dumnezeu, primul qi supremul adevdr.
Ascultd-md, Sfinte Antoane, gi indrumd-
md
9i
mai departe, iar eu ili figdduiesc cd
mi voi strddui ca de acum inainte sd fiu mai
silitor, nu numai in indepiinirea datoriilor
mele de
9coa15,
dar gi in slujirea lui
Dumnezeu.Amin.
Tatdl nostru, Bucurd-te Marie, Slavd
Tatdlui.
Tatil nostru care e$ti in ceruri,
sfin{easci-se numele tiu, vie imp6rd{ia ta,
facd-se voia ta, precum in cer aga qi pe
p6mdnt. Pdinea noastrd cea de toate ziiele
dd-ne-o noud astdzi gi ne iartd noud
greqelile noastre preoum qi noi iertim
greqi{ilor nogtri gi nu ne duce pe noi in ispit6
ci ne mAnruiegte de cel riu. Amin.
BucurS-te Marie, cea plinl de har,
'Domnul
este cu tine, binecuvAntatd egti tu
intre femei qi bineeuv6ntat este rodui
trupului tdu, Isus. Sfhntd Marie, Maiea lui
Dumnezeu, roag5-te pentru noi picdtogii
acum gi-n ceasul morf ii noashe. Amin.
Slavi Tatilui qi Fiului gi Sfbnrului Duh,
precum era la inceput, acum qi pururea qi in
vecii vecilor.Amin.
SfinteAntoane, roagi-te pentru noi!
(Pentru a
fi
ascultayi, cinstitorii Sf. Anton
trebuie sd ducd o viald creStineascd cdt mai
curald: sd-i ajute pe sdraci, sd posteascd dupd
posibilitdyi gi sd participe la Sf. Liturghie.)
Tatil nostru care egti in ceruri,
sfinfeasc5-se numele tdu, vie impdrdlia ta,
facd-se voia ta, precum in cer aga gi pe
pimdnt. Pdinea noastri cea de toate ziiele
dd-ne-o nou6 astdzi gi ne iartd noud
gregelile noastre precum qi noi iert6m
greqililor nogtri gi nu ne duce pe noi in ispiti
ci ne mdntuieqte de cel riu.Amin.
Bucuri-te Marie, cea plind de har,
'Domnul
este cu tine, binecuvdntatd eqti tu
intre femei gi bineeuvintat este rodul
trupului tdu, Isus. Sfhnti Marie, Maica lui
Dumnezeu, roagd-te pentru noi picStogii
acum gi-n ceasul morlii noastre. Amin.
Slavd Tatilui
9i
Fiului
9i
Sfrntului Duh,
precum era la inceput, acum gi pururea qi in
vecii vecilor. Amin.
Sfinte Antoane, roagi-te pentru noi!
(Pentru a
fi
ascultali, cinstitorii Sf. Anton
trebuie sd ducd o viald creStineascd cdt mai
curald: sd-i ajute pe sdraci, sd posteascd dupd
posibilitdli
Si
sd purticipe la Sf. Liturghie.)
PENTRU A DOBANDI HAR DE LA
SF.ANTON
La tine alergdm, sfinte Antoane, care
ai al.ut o inimd inflSciratd de dragoste
cdtre Dumnezeu gi citre aproapele, pe
tine te invocdm, puternicule ficdtor de
minuni, care ai
linut
?n bralele tale pe
Isus Cristos sub chip de Prunc; cdtre
tine ne indreptdm plini de incredere ca
si mijloceqti la bunul Isus harul pe care
il dorirn din addricul inimii.
(se spune dorinfa...
)
Sfinte Antoane, nu privi ia
nevrednicia noastr6, ci la slava lui
Dumnezeu, care va fi preamdrit prin
tine, gi la binele sufletelor noastre,
precum qi al acelora pe care ii vom ajuta
lardndul nostru.
in semn de recunogtinld, vom ciuta
sd ducem o via!6 cAt mai potriviti cu
?nv6lSturile sfintei Evanghelii qi sd
imitim virtulile tale, ajutdndu-i pe cei
siraci gi muncind pentru rispdndirea
binelui.Amin.
Tatdl nostru, Bucurd-te Marie, Stavd
T(tfilui
Sjinte Antoane, raagd-te pentru noi!
RUGACIUNE LA NECAZ MARE
Adu-li aminte, Sfinte Antoane, cum
te-a cinstit Dumnezeu pdni acum,
ajutdnd atAtea mii de oameni care au
cerut mijlocirea ta. Adu-li aminte cdli
morli au inviat, cdli rdt6ci{i au primit
indemn gi sfat bun, cdfi au scipat de
diferite boli, cAli au reprimit lucrurile
furate, intr-un cuv6.nt, cdli au g6sit gi
gdsesc necontenit prin tine ajutor la
nevoile lor.
$i
eu alerg la tine in necazul in care
md aflu, voi primi u$urare de la
Dumnezeu prin stdruinla ta. Fie-li mili
de mine, cSci Domnul imi trimite
aceasti suferinld fie pentru pdcatele
mele, fie ca sd md incerce. Mi vei putea
vedea suferind fErd sE fii migcat?
$tiu
ci nu sunt wednic de ajutorul
tdu, dar adu-li aminte de marea
dragoste cu care ai ajutat pe atAlia
pdcitogi, cdt timp mai triiau pe pdmdnt.
Tatdl nostru, Bucurd-te Marie, Slavd
Tatdlui.
Sjinte Antoane, ajutd-ne in nevoi!
RUGACIUNE PENTRU FAMILIE
Mdrite Sfinte Antoane, neinvins
apdrdtor al adevdrurilor cregtine,
vistiernic qi irnpirlitor de haruri gi
minuni, cu umilinld gi incredere vin s6
implor ocrotirea familiei.
Sprijinegte-o in toate nevoile ei
vremelnice. indepirteazd de la ea
paharul durerii qi al amflriciunii. Iar
daci nu este voinla Domnului de a
line
departe de ea totdeauna qi cu totul
incercirile, atunci dobdndegte-i cel
pulin meritul ribdSrii qi al resemndrii
cregtineqti. Mai presus de toate, feregte-
o de rdtdcire gi pdcat.
Pdzegte familia noastri de rele ca,
triind totdeauna dup6 legea lui Cristos
gi credincioasd poruncilor Bisericii, sE
merite a se regdsi uniti, spre a se
bucura de rdsplata celor drepli in
fericirea veqnicd. Amin.
Tatdl nostru, Bucurd-te Mqrie, Stavd
Tatdlui.
Sjinte Antoane, ocrotegte
familia
noastrd!
PENTRU A DOBANDI HAR DE LA
SF.ANTON
La tine alergdm, sfinte Antoane, care
ai avut o inimd infldcdratd de dragoste
cdtre Dumnezeu gi cdtre aproapele, pe
tine te invocdm, puternicule ficdtor de
minuni, care ai
linut
in bralele tale pe
Isus Cristos sub chip de Prunc; cdtre
tine ne indreptdm plini de incredere ca
sd mijloceqti la bunul Isus harul pe care
il dorim din ad6r{cul inimii.
(se spune dorin1a...
)
Sfinte Antoane, nu privi la
nevrednicia noastr6, ci la slava lui
Dumnezeu, care va fi preamdrit prin
tine, gi la binele sufletelor noastre,
precum gi al acelorape care ii vom ajuta
lar6ndulnostru.
in semn de recunoqtinld, vom ciuta
sd ducem o via!6 cdt mai potrivitd cu
invildturile sfintei Evanghelii qi s6
imitim virtulile tale, ajut6ndu-i pe cei
sdraci gi muncind pentru risp6ndirea
binelui.Amin.
Tatdl nostru, Bucurd-te Mqrie, Slavd
Tatdlui
Sfinte Antoane, roagd-te pentru nsi!
RUGACIUNE LA NECAZ MARE
Adu-li aminte, Sfinte Antoane, cum
te-a cinstit Drlmnezeu pdni acum,
ajutind atdtea mii de oameni care au
cerut mijlocirea ta. Adu-li aminte cdli
morli au inviat, cAfi rdticili au primit
indemn gi sfat bun, cAli au scipat de
diferite boli, cAli au reprimit lucrurile
frirate, intr-un cuvdnt, cdli au gisit gi
gdsesc necontenit prin tine ajutor la
nevoile lor.
$i
eu alerg la tine in necazul in care
md aflu, voi primi uqurare de la
Dumnezeu prin stdruinla ta. Fie-fi mil6
de mine, cSci Domnul imi trimite
aceastd suferinld fie pentru pdcatele
mele, fie ca sd md incerce. M6 vei putea
vedea suferind fEr6 sE fii migcat?
$tiu
cd nu sunt wednic de ajutorul
tiu, dar adu-fi aminte de marea
dragoste cu care ai ajutat pe atdlia
pdcitogi, cAt timp mai triiau pe pdmAnt.
Thtdl nostru, Bucurd-te Marie, Slavd
Tafilui.
Slinte Antoane, tjutd-ne in nevoi!
RUGACIUNE PENTRU FAMILIE
Mirite Sfinte Antoane, neinvins
apdrdtor al adevdrurilor creqtine,
vistiemic qi impdrlitor de haruri qi
minuni, cu umilin!6 qi incredere vin si
implor ocrotirea familiei.
Sprijineqte-o in toate nevoile ei
vremelnice. indepdrteazi de la ea
paharul durerii qi al amiriciunii. iar
dacd nu este voinla Domnului de a
line
departe de ea totdeauna qi cu totul
incercdrile, atunci dobAndegte-i cel
pulin meritul rdbdd.rii gi al resemnirii
creqtineqti. Mai presus de toate, feregte-
o de rdtdcire gi pdcat.
Pizegte familia noastrd de rele ca,
trdind totdeauna dup6legea lui Cristos
gi credincioasd poruncilor Bisericii, sd
merite a se regdsi unit6, spre a se
bucura de risplata celor drepli in
fericirea vegnic6. Amin.
Tatdl nostru, Bucurd-te Marie, Slavd
Tatdlui.
Sjinte Antoane, ocroteSte
familia
noastyd!