Sunteți pe pagina 1din 4

Pag.

1/4

Anexa nr. 3
la Dispoziia I.G.P.R. nr. 18/11.04.2014
ROMNIA NESECRET
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Bucure!ti

INSPECTORATUL GENERAL AL POLI$IEI ROMNE
Comisia de admitere a I.G.P.R.
Sesiunea 2014
Ex. UNIC


TEMATICA %I BIBLIOGRAFIA
recomandate candidailor nscri!i la concursul de admitere n !colile de ageni de
poliie din cadrul Poliiei Romne - sesiunea 2014

I. TEMATICA CONCURSULUI DE ADMITERE, PE DISCIPLINELE DE CONCURS

1. LIMBA ROMN'

LEXIC
- Vocabularul limbii romne. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului
- Cuvntul. Forma i con#inutul. Cuvntul de baz$. Sensul cuvintelor n context. Sensul propriu (de
baz$ i secundar) i sensul figurat
- Mijloace interne de mbog$#ire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii
gramaticale (conversiunea). Familia lexical$
- Mijloace externe de mbog$#ire a vocabularului. mprumuturile. Neologismele
- Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele
- Regionalismele. Arhaismele
- Cuvintele polisemantice
- Unit$#ile frazeologice (locu#iuni, expresii)
- Pleonasmul
NO$IUNI DE FONETIC'
- Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul
- Silaba. Desp$r#irea cuvintelor n silabe
- Folosirea corect$ a accentului n limba romn$
MORFOSINTAXA
- P$r#ile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv).
Locu#iunile. Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoan$, gen, num$r, caz, grad de
compara#ie). Func#ii sintactice
- P$r#ile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepozi#ie, conjunc#ie, interjec#ie). Locu#iunile.
Func#ii sintactice (adverb, interjec#ie)
NO$IUNI DE SINTAX'
- Rela#ia text, fraz$, propozi#ie, cuvnt
- Cuvintele i construc#iile incidente. Punctua#ia lor
- Rela#ii sintactice n propozi#ie i n fraz$ (coordonare i subordonare). Mijloacele de realizare a
rela#iilor sintactice n propozi#ie i n fraz$: flexiunea, jonc#iunea, juxtapunerea, topica, intona#ia i pauza
- Fraza. Propozi#ia principal$ i secundar$/subordonat$. Elementele de rela#ie n fraz$. Propozi#ia
regent$ i propozi#ia subordonat$. Elementul regent
- Propozi#ia i p$r#ile de propozi#ie. Tipurile de propozi#ie
SINTAXA PROPOZI$IEI %I A FRAZEI
- Predicatul i propozi#ia subordonat$ predicativ$
- Subiectul i propozi#ia subordonat$ subiectiv$

Pag.2/4
- Atributul i propozi#ia subordonat$ atributiv$
-Complementul. Complementele circumstan#iale i necircumstan#iale. Complementele circumstan#iale
de loc, de timp, de mod. Complementul circumstan#ial de cauz$ i de scop. Complementul direct i
indirect
- Propozi#ia subordonat$ completiv$ direct$. Propozi#ia subordonat$ completiv$ indirect$. Propozi#iile
subordonate circumstan#iale de loc, de timp, de mod, de cauz$, de scop. Propozi#iile subordonate
circumstan#iale condi#ionale, concesive, consecutive. Expansiunea i contragerea
- Acordul
SCRIEREA FUNC$IONAL' :
-Tipuri de scrisori
-Cererea
-Procesul-verbal
-Curriculum vitae (n format european)
-Invita#ia
ORTOGRAFIA %I PUNCTUA$IA :
- Semnele de punctua#ie : virgula, punctul i virgula, punctul, semnul ntreb$rii, semnul exclam$rii,
linia de pauz$
- Semnele ortografice : cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic

2. LIMBA ENGLEZ'

MORFOLOGIA
VERBUL
- Categoriile gramaticale ale verbului
- Timpul : PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS,
PRESENT PERFECT, PAST PERFECT, FUTURE SIMPLE, FUTURE CONTINUOUS, FUTURE
PERFECT
- Aspectul simplu i continuu timpurile: trecut, prezent i viitor, aspectul perfect
- Diateza: Active Voice, Passive Voice
- Persoana i num$rul
- Formele nepersonale ale verbului
- Expresii impersonale
- Verbele auxiliare
- Verbele modale
SUBSTANTIVUL
- Numarul substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor
-Countable & uncountable nouns
ARTICOLUL 'I AL)I DETERMINAN)I
- Articolul hot$rt. Articolul nehot$rt. Articolul zero. Omisiunea articolului
- Adjectivul demonstrativ. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul nehot$rt


NUMERALUL
- Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul frac#ionar. Numeralul colectiv. Numeralul
multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial
PRONUMELE
- Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele relativ.
Pronumele nehot$rt. Pronumele negativ
ADJECTIVUL
- Compara#ia adjectivelor. Formarea comparativului i superlativului. Compara#ia neregulat$ a
adjectivului. Locul adjectivului n propozi#ie
ADVERBUL
- Compara#ia adverbului
PREPOZI)IA

Pag.3/4

SINTAXA
- Ordinea cuvintelor n propozi#ie
- Tipuri de propozi#ii (enun#iative, interogative etc.)
- Propozi#ii condi#ionale (I, II, III); Propozi#ii condi#ionale mixte
- Coresponden#a timpurilor
- Vorbirea direct$ i indirect$

3. LIMBA FRANCEZ'

MORFOLOGIA
ARTICOLUL
- Articolul hot$rt, articolul nehot$rt, articolul partitiv
- Omisiunea articolului
SUBSTANTIVUL
- Genul substantivelor. Femininul substantivelor. Substantive cu dou$ genuri
- Nume de #$ri
- Cazurile substantivelor
ADJECTIVUL
- Locul adjectivului calificativ. Adjective care i schimb$ sensul dup$ loc
- Femininul adjectivului calificativ. Pluralul adjectivului calificativ
- Acordul adjectivului calificativ
- Adjectivele demonstrative, adjectivul numeral, adjectivul posesiv, adjectivul nehot$rt
PRONUMELE
- Pronumele personal (aton, tonic), il cu valoare de pronume neutru, pronumele personal
complement, pronumele demonstrativ, pronumele posesiv, pronumele interogativ, pronumele adverbiale
en, y, pronumele relativ, pronumele nehot$rt
VERBUL
- Verbe de grupa nti, grupa a doua, grupa a treia : moduri verbale, timpuri verbale
- Verbele auxiliare avoir i tre folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu tre, cu
avoir, cu verbele reflexive)
- Moduri verbale : indicativ, condi#ional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu, gerunziu
- Timpuri verbale : simple i compuse. Formarea timpurilor verbale
- Diatezele : activ$, pasiv$, reflexiv$
- Verbele impersonale
- Concordan#a timpurilor la modul indicativ
- Si condi#ional, Si dubitativ
ADVERBUL
- Tipuri de adverbe (mod, timp, loc, cantitative, negative, afirmative, interogative)
- Formarea adverbelor de mod. Pozi#ia adverbelor negative. Ne expletiv
- Adverbe la comparativ i superlativ
CUVINTE DE LEG*TUR*
- Prepozi#ia (principalele prepozi#ii, forme, loc, repetare, omisiune, ntrebuin#are), locu#iuni
prepozi#ionale. Conjunc#ia (coordonatoare, subordonatoare)

SINTAXA
- Sintaxa propozi#iei : exprimarea afirma#iei, nega#iei, interoga#iei
- ntrebuin#area nega#iei ne. Suprimarea nega#iei pas. Interoga#ia total$, par#ial$
- Sintaxa frazei: propozi#ii subordonate relative, completive, infinitivale, temporale, circumstan#iale
cauzale, concesive, consecutive, de scop
- Discursul raportat

LEXIC

Pag.4/4
- Expresii, sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte


II. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE

Sunt recomandate toate manualele colare alternative, elaborate i aprobate prin Ordinele
Ministerului Educa#iei Na#ionale i aflate n vigoare n anul colar 2013 2014, din materia c$rora se
stabilesc subiectele de concurs.
PRE%EDINTELE
COMISIEI DE ADMITERE A IGPR,
Comisar !ef de poliie

MARCEL SIMION


VICEPRE%EDINTELE
COMISIEI DE ADMITERE A IGPR,
Subcomisar de poliie
PAUL B'L$'$EANU


ORIGINALUL SEMNAT %I %TAMPILAT SE AFL' LA DIREC$IA JURIDIC' A IGPR