Sunteți pe pagina 1din 5

d,dfub&',,,.:-.^,.-:+^.

wwff ttnt\,Pr(tt2tea
W'i ;;.,' ,;
M.M rrerzn, er r\,rlgpg
W
1 fi'il"^$ [ Suceava
lu*.s ,.,"stu,rd
Cod: PO-CEAC-01
Editia: I
Reviz a: 0
PROCEDURA
Solutionarea situatiilor de incllcare a eticii
))
academice in cazul evaluirii studenfilor
Aceasti proceduri a fost aprobati in
$edinfa
Senatului din .i
3 -\\
)O[ L
Preqedinte Senat,
Con f.d
1.ol-.iviu
POPESCU
,;:T(o-
Numele si
prenumele
Coordonator CEAC 2t.09.20t2 Elaborat Mironeasa Costel
PopaCezar Membru CEAC 25.09.2012
Diaconu Mircea 20.r0.2012
Popa Valentin t3.11.2012
Solutionarea situatiilor de incilcare a eticii academice in cazul evaludrii studentilor
W
tf5[J
LJilivefsitatea
$tcl'an
ccl Marc
SoccaVr
215
Solulionarea situaliilor de incdlcare a eticii academice in cazul
&$#
| fi\c,\itdL(d
mS |'rttan
rLl Nl!,c
evaludriistudenlilor tX'$li
succa\a
1. SCOPUL PROCEDURII
Procedura stabilegte activitalile care se realizeazd. in cazul constatdrii situatiilor de incdlcare a eticii
academice comise de studenlii in procesul de evaluare.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura este utilizatd de cdtre cadrele didactice in cazul evaludrilor studenlilor prin orice formd de
verificare a cunoqtinlelor sau sarcinilor primite (proiect, eseu, referat, lucrare de absolvire a
studiilor, prelucrare date, prezentare orald qi altele asemenea).
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1 . Legea nr. 112011- Legea educaliei nalionale
3.2. Carta Universiti{ii
$tefan
cel Mare.
4. DEFn{rTrr
$I
ABREVIERT
4.1. Termeni qi definifii
4.4.I incilcarea eticii academice - orice fraudi regdsitd sub forma: copierii in timpul evaludrii,
plagiatului, fabricdrii rezultatelor cercetdrii sau substituirii de persoanS.
4.4.2 Plagiat - preluarea integralS sau parliald a unui material realizat de un alt autor, qi
prezentarea acestuia ca aparlindnd propriei persoane (fie intr-o lucrare scrisd, de tipul
referatelor, afiicolelor, lucrdrilor de absolvire, experimentelor etc. fie intr-o prezentare
orald).
4.4.3 Copiere - preluare prin orice mijloc de informare qi de pe orice suporl in vederea
transpunerii qi prezentdrii drept cunogtinje proprii.
4.4.4 Tentativi de copiere - incercarea nereuqitd de copiere.
4.2. Abrevieri
CEAC
USV
-
Comisia pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitdlii
-
Universitatea
$tefan
cel Mare din Suceava
s. coNTn{uT
5.1. Condifii preliminare
5.1.1 Politica de eticd din USV considerd cd frauda sau tentativa de fraudd din partea studentului
pentru obJinerea unor avantaje este consideratd comportament inacceptabil care contravine
eticii universitare.
5.1.2 incdlcarea eticii academice este luatd ?n considerare atdt atunci cdnd se urmdreqte oblinerea
de foloase proprii cAt qi atunci cdnd aceste foloase sunt oblinute pentru o altd persoand.
5.1.3 Incdlcarea eticii academice poate fi constatatd de:
a) cadrele didacticeparlicipante;
b) studenfi participanfi la evaluare;
c) alti observatori.
5.L4 incdlcarea eticii academice de cdtre studenli (plagiat, fabricarea datelor, substituirea de
persoane sau lucrare) este adusd in fala Comisiei de etici din USV in vederea solufiondrii.
5.1.5 Studenlii au obligajia sd anunle orice tip de incdlcare a eticii academice de care au
cunoqtinjd.
5.I.6 Descoperirea asupra unui student a unor mijloace specifice pe suport hdrtie sau dispozitiv
electronic capabile sd permitd comunicarea sau obfinerea de informalii este considerata
tentativd de fraud6, chiar dacd mijlocul sau dispozitivul respectiv nu a fost utrhzat.
315
Solulionarea situaliilor de incdlcare a eticii academice in cazul evaludrii studenJilor
W
["i5[.]
5.5. Substituirea de persoani sau lucrare
5.5.1 Studenlii care sunt identificali cd au fdcut substituire de persoand sau
eliminali din examen. Lucrdrile sau lucrarea va fi pdstratd ca dovad[.
5.5.2 Identificarea celor care s-au substituit sau au substituit lucrdrile se
Llnivefsilnlen
Sletiilr cel l\1are
Succrva
5.2. Copierea
5.2.1 Cadrul didactic care identificd sau este anun{at cd se produce tentativa de copiere, copierea
propriu-zisd sau primirea de informalii va lua mdsurile de stopare a acesteia imediat.
5.2.2 Studentul carc copiazd, primeqte informalii sau este suspectat de tentativi de copiere este
obligat sd predea mijlocul de pe care intenliona s6 copieze sau copia.
5.2.3 Evaluarea studentului va fi intreruptd in cazurile in care studentul are preocupdri
incompatibile cu cele privind desftqurarea examenului; studentul va fi eliminat din examen
gi va fi notat cu nota 1.
5.2.4 Dacd existd subiecte tratate qi sunt gdsite pe mijlocul de fraudare utilizat atunci se va
considera fraudd.
5.2.5 in cazul utilizdrii unui mijloc de comunicalie de tip radio sau cascd fbrd fir, dacd subiectele
sau o pafie a subiectelor sunt tratate atunci se va considera fraudS.
5.2.6 Studentul care preia informalii dovedite prin scris de laun alt coleg/colegd se considerd cd
a copiat. Ambii studenfi vor fi considerafi cd au fraudat.
5.2.7 In situalia constatdrii unei situa{ii de copiere sau tentative de copiere cadrul didactic va
aduce cazul la cunogtin{a Consiliului facultalii.
5.3. Plagiatul
5.3.1 Verificarea lucrdrii scrise va fi efectuatd de cadrul didactic care face evaluarea activitdlii
transmise.
5.3.2 Verificarea se va face cu softul pus la dispozilie de cdtre conducerea USV sau prin
prezentarea lucrdrii sursd in cazul proiectelor de an, referatelor, lucrdrilor de finalizarea
studiilor.
rJtilizarca
softului qi analiza primitd nu sunt dovezi ale plagiatului. Plagiatul va fi
dovedit prin specificarea surselor qi a procentului de text din sursele utilizate.
5.3.3 Cadrul didactic care constatd plagiatul va intocmi un proces verbal in care va consemna
cele constatate qi numele studentului. Studentului i se va cere o declarafie in care va
consemna cd a citit acuzalia qi cd inlelege in ce constd plagiatul. in cazul refuzului, cadrul
didactic titular va consemna refuzul in procesul verbal.
5.3.4 Studentul care a comis frauda va fi notat cu nota 1.
5.4. Fabricarearezultatelorcercetirii
5.4.1 Verificarea rezultatelor unei cercetdri in cadrul lucrdrii de absolvire a studiilor sau unei
lucrdri destinate publicdrii va fi efectuatd de cadrul didactic care face indrumarea /
evaluarea.
5,4.2 Verificarea se va face prin compararea materialului de referinfd, compararea inregistr[rilor
de pe aparate utilizate in timpul cercetdrii sau mdrturia directd a participanlilor la cercetare.
5.4.3 Cadrul didactic indrumdtor al lucrdrii care constatd fabricarea rezultatelor cercetdrii va
intocmi un proces verbal in care va consemna cele constatate qi numele studentului.
Studentului i se va cere o declarafie care va fi anexatd la procesul verbal.
5.4.4 Studentul care a comis frauda va fi notat cu nota l. In cazul unei lucriri destinate
publicdrii, lucrarea va fi retrasd.
de lucrare vor fr
va fbce pe baza
carnetului de student.
5.5.3 Cadrul didactic desemnat ca titular va intocmi un proces verbal constatator in care se va
consemna numele celor implicali. Procesul verbal va fi semnat de cel implicat gi de un
student mafior. In cazul refuzului semndrii procesului verbal, cadrul didactic titular va
consemna refuzul.
4ls
&$S u,i\e,\,rrrei
mffi \rel rrr cel \trre
Solutionarea situatiilor de incdlcare a eticii academice in cazul evaludrii studentilor t$1i;{
sucea\a
5.6. Solu{ionareaaspectelorconstatate
5.6.1 Procesul verbal constatator va fi inregistrat la secretariatul facultafii inziua constat[rii sau
in prima zilucrdtoare dupd constatare.
5.6.2 in cazul plagiatului, cadrul didactic va inainta procesul verbal impreund cu lucrarea cdtre
Comisia de eticd din USV.
5.6.3 in cazul substituirii de persoane sau lucrdri, cadrul didactic va inainta procesul verbal
impreund cu lucrarea sau lucrdrileincauzd cdtre Comisia de eticd din USV.
5.6.4 Comisia de etic6 din USV va soluJiona sesizdrile primite conform Cartei USV
regulamentului qi codului propriu.
5.6.5 RezoluJia comunicatd de Comisia de eticd este aplicatd de decanul facultdlii.
6. RESPONSABILITATI
6.1 Cadrul didactic titular/indrumltor are urmdtoarele responsabilitdli gi competenle:
a) monitorizeazd actlttatea studenlilor in timpul evalubrilor;
b) inregistreazd la secretariatul facultdlii procesul verbal de constatare a incdlcdrii eticii
academice;
c) evalueazd activitdlile transmise studenlilor gi verificd suspectarea de plagiat sau de
fabricare a rezultatelor;
d) intocmeqte procesul verbal de constatare a unor fapte de incdlcare a eticii academice qi il
predd Comisiei de eticd din USV.
6.2 Decanul are urmdtoarele responsabilitafl gi competenfe:
a) furnrzeazdmijloacele software de verificare a suspiciunii de plagiat;
b) aplicd rezolulia comunicat[ de Comisia de eticd.
6.3 Secretariatul facultitii are urmdtoarele responsabilitAf qi competenle:
a) inregistreazd procesul verbal de constatare a incdlcdrii eticii academice;
b) transmite decanului informalii privind rezolufia primitd din partea'Comisiei de eticd din
USV.
7. DISPOZITII FINALE
l.l Aprobarea modificdrii prezentei proceduri este de competenfa Senatului universitar
7.2 Prezenta procedurd intrd in vigoare din momentul aprobdrii in Senatul USV.
7.3 Verificarea modului in care se aplicd prezenta procedurd se realizeazd, de cdtre decanul
facultSlii.
8. ANEXE
Nu este cazul.
5t5